regelandringar-i-sjukforsakringenpressbilder by wuzhengqin

VIEWS: 0 PAGES: 12

									       Stöd till personer som
      lämnar sjukförsäkringen
         Förändrade regler i sjukförsäkringen
             1 januari 2010
Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 1
Regeringen vill att …
”…sjukförsäkringen [blir] en försäkring som sätter
aktivitet och aktivt stöd i centrum.”
Proposition 2009/10:45
Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 2
 Regeländringarna från 1 juli 2008

• Införande av rehabiliteringskedja
• Tidsbegränsning av sjukpenning och
  införande av förlängd/fortsatt sjukpenning
• Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas
• Nya kriterier för rätten till sjuk- och
  aktivitetsersättning
                               1
                               Juli
                               2008Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 3
Förslagens innehåll
Föreslås träda i kraft 1 januari 2010
• Nytt introduktionsprogram införs
• Aktivitetsstöd till deltagare i introduktionsprogram
• Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i mer än
  550 dagar eller efter sjuk- eller aktivitetsersättning
• Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
• Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen som påverkar
  beloppet för aktivitetsstödRegeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 4
Kunder som berörs av förslaget
• De som från 2 januari 2010 inte kan få fler dagar
  med sjukpenning
• De som från och med 1 januari 2010 inte kan få
  ytterligare tidsbegränsad sjukersättning eller
  aktivitetsersättning
• De som har aktivitetsstöd
Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 5
Vad händer när sjukpenningen
eller sjukersättningen tar slut?
• Erbjudande om överlämningsmöte med
  Arbetsförmedlingen
• Erbjudande om att delta i introduktionsprogram
• Aktivitetsstöd till deltagare i introduktionsprogram
• Återfå tidigare sjukpenninggrundande inkomst
  (SGI) – uppräknad (gäller enbart sjukersättning)
• Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall
  i mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller
  aktivitetsersättning                   Fortsättning

Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 6
Vad händer när sjukpenningen eller
sjukersättningen tar slut?
 Fortsättning

• Fortsatt sjukpenning vid mycket allvarlig sjukdom
• Förlängd sjukpenning på grund av godkänd
  arbetsskada
• Sjukpenning efter tre månader efter utgången av
  en period med sjukersättning eller efter 87 dagar
  utan förlängd sjukpenning
Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 7
Möjlighet att återfå
sjukpenninggrundande inkomst
Gäller sjuk- eller aktivitetsersättning
Ger möjlighet att få ersättning från
sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen
Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 8
Förlängd sjukpenning i vissa fall
Förlängd sjukpenning i vissa fall kan betalas ut
i mer än 550 dagar:
• Vid vård på sjukhus
• Vid sjukdom med omfattande vård utanför sjukhus
• Vid avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och
  förmågan att orientera sig och tillgodogöra sig information
• Om återgång i arbete eller deltagande i
  introduktionsprogram medför risk för allvarlig
  försämring av den försäkrades sjukdomRegeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 9
Lagstiftningsprocessen – tidplan

  Remiss                       5 oktober


  Proposition                     23 oktober


  Riksdagsbeslut                   December


  Ikraftträdande                   1 januari 2010Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 10
Vad kan reglerna innebära för
Försäkringskassans partners?
Vårdgivare
• Ökat behov av kontakt med läkare
Kommuner
• Risk för ökat inflöde av individer som har behov
  av försörjningsstöd
Arbetsgivare
• Arbetstagare som varit sjuka kommer tillbaka till
  arbetsplatsen

Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 11
Sammanfattning
• Nytt introduktionsprogram införs
• Aktivitetsstöd till deltagare i introduktionsprogram
• Möjlighet att få förlängd sjukpenning i vissa fall i
  mer än 550 dagar eller efter sjuk- eller
  aktivitetsersättning
• Möjlighet att återfå sjukpenninggrundande
  inkomst (SGI)
• Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen som
  påverkar beloppet för aktivitetsstöd

Regeländringar i sjukförsäkringen • November 2009 • Sida 12

								
To top