; TERMS_OF_REFERENCE_FOR_HOSTING-VJ-F1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TERMS_OF_REFERENCE_FOR_HOSTING-VJ-F1

VIEWS: 1 PAGES: 5

 • pg 1
									              Broj ugovora: /Contract Reference Number: NauTour 03/11
   Naziv projekta: “Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
               neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” /
  Project Name: :“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva
                    County and Montenegrin Coast”

     TERMS OF REFERENCE FOR WEB DESIGN AND HOSTING SERVICE
    / OPIS ZADATKA ZA USLUGU DIZAJNA INTERNET STRANICA I HOSTINGA


1. BACKGROUND / UVOD

Hydrographic Institute of the Republic of Croatia (HHI) and University of Dubrovnik, in cooperation
with Hydrological and Meteorological Service of Montenegro (HI-M) and National Tourist
Organization of Montenegro are currently implementing the EU funded project Joint Promotion and
Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin Coast.
The main objective of that project is to further improve the tourist potentials of Dubrovnik-Neretva
County and Montenegrin Coast through their joint promotion as integrated tourist destinations. The
Project has started in January 2010 and will be finished in December 2012, with sustainability until the
December 2019.
The project will contribute towards raising the quality of services and increasing the level of safety in
nautical tourism through cooperation between:
  - hydrographic institutions,
  - institutions providing different tourist services (marinas and other tourist ports, charter
  agencies),
  - institutions for maritime safety and safety in general (harbour master’s offices, port
  authorities, maritime border police).
The key problem that this project aims to approach is the lack of joint promotion of nautical tourism
and information provision on maritime safety and tourist offer for nautical tourists in the cross-border
area of Montenegro and Dubrovnik-Neretva County.
In order to reach the mentioned objectives, among other things, there is a need to establish a
sustainable access to tourist information for nautical tourists on the cross-border area (services, safety,
tourist attractions), and to encourage the stakeholders across the border to communicate and improve
their day-to-day operations, as well as to potentially generate ideas for business or institutional
cooperation.
For this purpose a website has been developed on which all mentioned data and project results would
be given. Also, part of the website activities, related to the design, has been done. The subject of this
ToR is related to hosting service of that web page and helping with its design development.

Hrvatski hidrografski institut i Sveučilište u Dubrovniku u suradnji s Hidrometeorološkim zavodom Crne Gore i Nacionalnom turističkom
organizacijom Crne Gore zajednički implementiraju projekt financiran od strane Europske unije pod nazivom “Zajednička promocija i
povećanje razine sigurnosti u nautičkom turizmu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskoj obali”. Glavni je cilj projekta daljnje
unapređenje turističkih potencijala Dubrovačko – neretvanske županije i Crnogorske obale kroz njihovu zajedničku promociju kao
integrirane turističke destinacije. Projekt je započeo u siječnju 2011. godine i završit će u prosincu 2012, sa održivosti do prosinca 2019.
Projekt će doprinijeti povećanju kvalitete usluga i povećanju nivoa sigurnosti u nautičkom turizmu kroz suradnju između:
         -   hidrografskih institucija
         -   institucija koje pružaju različite turističke usluge (marine i ostale turističke lučice, charter agencije...)
         -   institucija koje se bave sigurnošću plovidbe i sigurnošću općenito (lučke kapetanije, lučke uprave, pomorska policija).

                                                                       1
              Broj ugovora: /Contract Reference Number: NauTour 03/11
   Naziv projekta: “Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
               neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” /
  Project Name: :“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva
                    County and Montenegrin Coast”
Osnovni problem koji ovaj projekt želi riješiti je nedostatak zajedničke promocije nautičkog turizma i pribavljanja informacija o sigurnosti
plovidbe i turističkoj ponudi za nautičke turiste u prekograničnom području Dubrovačko – neretvanske županije i Crnogorske obale.
Kako bi se postigli navedeni ciljevi, između ostaloga, postoji potreba za stvaranjem održivog pristupa turističkim informacijama za nautičke
turiste u prekograničnom području (usluge, sigurnost, turističke atrakcije) te je zainteresirane s obje strane granice potrebno ohrabriti na
zajedničku komunikaciju i poboljšanje svakodnevnih aktivnosti, kao i potencijalno stvaranje novih poslovnih ideja i suradnje između
institucija.
U tu će svrhu je već, većim dijelom, razvijena web stranica koja će prikazivati sve gore navedene podatke, kao i rezultate ovog projekta.
Također je, na toj stranici napravljen dio poslova vezan uz dizajn. Predmet ovog opisa zadatka se odnosi na najam usluge hostinga za
navedenu stranicu te pomoć pri izradi njenog dizajna.


2. DESCRIPTION OF THE ASSIGNMENT / OPIS ZADATKA

   2.1. Beneficiary(ies): / Korisnik(ici):
        -   Hydrographic Institute of the Republic of Croatia,HHI, (hereafter: Client)
        -   Hydrological and Meteorological Service of Montenegro(HMZCG),
        -   National Tourist Organization of Montenegro, partner in the project,
        -   University of Dubrovnik, Maritime department, partner in the project (UNIDU).
        - Hrvatski hidrografski institut,HHI (dalje u tekstu: Klijent),
        - Hidrometeorološki zavod Crne Gore(HMZCG),
        - Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, partner u projektu,
        - Sveučilište u Dubrovniku, Pomorski odjel, partner u projektu(UNIDU).


   2.2. Objectives: / Ciljevi:

The objective of this contract is to ensure accessibility to visitors, hosting and design services for the
web page “nautour.info”, with multimedia content and maps. Cilj ovoga ugovora je osigurati dostupnost
posjetiteljima, hosting i dizajn web stranice „nautour.info“ sa multimedijskim sadržajima i kartama.  2.3. Requested services: / Tražene usluge:
In order for the above mentioned objectives of this assignment to be accomplished, the following
services are requested:

        Hosting for the web page www.nautour.info on behalf of Client . The offered hosting
        service must fulfil the following requirements:
        - registration and hosting of the domain nautour.info until 09th December 2019,
        - 10 (or more) GB of HDD storage
        - 100/100 (or more) Mbps redundant internet connection with unlimited traffic,
        - 50 (or more) email address
        - Linux OS or equivalent,
        - Apache, or equivalent, web server,
        - FTP server
        - MySQL, or equivalent, server with 5 databases,
        - DNS services on separate servers,
                                                                     2
              Broj ugovora: /Contract Reference Number: NauTour 03/11
   Naziv projekta: “Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
               neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” /
  Project Name: :“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva
                    County and Montenegrin Coast”
         -  RAID-1 (mirror) array,
         -  upgrade option to IPv6,
         -  Ensuring quality and continuity of supply of electricity with redundant UPS power
           supply with a duration of at least 30 minutes
         -  Generator of electricity, in the event of interruptions of supply to the city's electricity
           grid, with fuel tank which ensures operability of the server and related equipment for
           at least 24 hours
         -  Physical access to the servers, with a video surveillance, allowed only to authorized
           persons with access recording,
         -  Physical placement of servers in data centres in Croatia or in one of the countries of
           the European Union
         -  Access the server via FTP client and the phpMyAdmin user interface

         Preparing and delivering design modules according to the following requirements:
         - Image gallery, developed in HTML/JS/CSS, with interface to php file which will
           provide data, or with ability of introducing php arrays with image data while
           maintaining full functionality. Design of image gallery must meet design of web page.
         - Web page movie player, supporting flv, f4v and mp4 files , with interface to php file
           which will provide media data, or with ability of introducing php arrays with media
           data while maintaining full interoperability. Design of movie player must meet design
           of web page.
         - Animated web page banner, developed in Flash.
         - Mentioned modules will also include implementation guides and source code.


U cilju ispunjenja gore navedenih ciljeva zadatka, traže se sljedeće usluge:

        Hosting za web stranicu www.nautour.info, u ime Klijenta . Hosting treba zadovoljiti sljedeće zahtjeve
        -  registracija domene nautour.info i hosting iste do 09. prosinca 2019.g
        -  10 (ili više) GB HDD prostora
        -  100/100 (ili više) Mbps redundantna veza na internet bez
        -  ograničenja prometa,
        -  50 (ili više) mail adresa,
        -  operacijski sustav Linux, ili jednakovrijedni,
        -  Apache, ili jednakovrijedni, web server,
        -  FTP server ,
        -  MySQL, ili jednakovrijedni, server sa 5 baza podataka,
        -  DNS servisi na zasebnim poslužiteljima,
        -  RAID-1 (mirror) polje,
        -  mogućnost nadogradnje na IPv6,
        -  osiguranje kvalitete i kontinuiteta opskrbe električne energije redundantnim UPS uređajima sa trajanjem napajanja od
           minimalno 30 minuta,
        -  generator električne energije, u slučaju prekida opskrbe sa gradske električne mreže, sa spremnikom goriva koji
           osigurava rad servera i prateće opreme minimalno 24 sata,
        -  fizički pristup sa video nadzorom, dopušten samo autoriziranim osobama, sa bilježenjem pristupa,
        -  fizički smještaj poslužitelja u data centru u Hrvatskoj ili jednoj od zemalja Europske Unije
        -  pristup serveru preko FTP klijenta te phpMyAdmin korisničkog sučelja
                                                                    3
              Broj ugovora: /Contract Reference Number: NauTour 03/11
   Naziv projekta: “Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
               neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” /
  Project Name: :“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva
                    County and Montenegrin Coast”
        Priprema i isporuka dizajna stranice prema sljedećim zahtjevima:
        -  galerija fotografija, napravljena pomoću HTML-a/JS-a/CSS-a, sa sučeljem prema php datoteci koja će dobavljati
           podatke o fotografija, ili sa mogućnošću uvođenja php liste s podacima u kod, zadržavajući punu funkcionalnost.
           Dizajn galerije slika mora biti u skladu sa dizajnom stranice,
        -  Preglednik video sadržaja (movie/media player), koji podržava flv, f4v i mp4 zapise, sa sučeljem prema php datoteci
           koja će dobavljati podatke o video zapisima, ili sa mogućnošću uvođenja php liste s podacima u kod, zadržavajući
           punu funkcionalnost. Dizajn preglednika video sadržaja mora biti u skladu sa dizajnom stranice,
        -  Animirani banner za internet stranicu, napravljen u Flashu.
        -  Navedeni moduli će uključivati instrukcije za implementaciju i programski kod.   2.4. Expected results: / Očekivani rezultati:

The main expected results are as follows: /Glavni očekivani rezultati su sljedeći:

Design modules, listed in section 2.3, delivered. Duration of the hosting until 09th December2019 .
Isporučeni moduli za dizajn, navedeni u točki 2.3, te trajanje hostinga do 09. prosinca 2019. godine.
3. PROFILE OF HOSTING AND WEB DESIGN SERVICE PROVIDER /                         PROFIL PONUĐAČA USLUGE
   HOSTINGA I DIZAJNA INTERNET STRANICE


   3.1. Professional experience: /Profesionalni iskustvo:

Under this assignment there is a need for one hosting and web design service provider who fulfils the
following requirements:/Za ovaj zadatak je potrebno da ponuđač usluge hostinga i dizajna ispunjava sljedeće zahtjeve:

   IT Firm: /IT firma
   - 5 years of experience in hosting services /5 godina iskustva u bavljenju uslugom hostinga
   - Employee who meets the criteria listed below/ zaposlenik koji ispunja kriterije navedene u nastavku

      Expert 1 : Web designer
      Qualifications and skills:/Kvalifikacije i sposobnosti:
       - Minimum secondary school degree / Minimalno srednjoškolsko obrazovanje
       - Knowledge of Croatian and English languages/ Znanje hrvatskog i engleskog jezika .
        Professional experience: /Profesionalni iskustvo
      -     Minimum 3 years of working experience as an IT expert/Minimalno 3 godine radnog iskustva ko
        IT stručnjak
        -   Proven experience in working with HTML,CSS,JS and PHP tools /Dokazljivo                iskustvo u
           radu s HTML,CSS,JS i PHP alatima                                                                   4
             Broj ugovora: /Contract Reference Number: NauTour 03/11
  Naziv projekta: “Zajednička promocija i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u Dubrovačko-
               neretvanskoj županiji i na Crnogorskom primorju” /
  Project Name: :“Joint Promotion and Increased Level of Safety of Nautical Tourism in Dubrovnik-Neretva
                    County and Montenegrin Coast”
4. DURATION AND Location / LOKACIJA I TRAJANJE
  4.1. Starting date: / Datum početka:
       The intended starting date of hosting is 12 12. 2011.
       The intended starting date of design development is 12. 12. 2011.
       Planirani početak usluge hostinga je 12. 12. 2011.
       Planirani početak razvoja modula dizajna je 12. 12. 2011.


   4.2. Finishing date of the assignment: / Datum završetka zadatka:
       Finishing date of the hosting assignment is 09. 12. 2019.
       Finishing date of the design development assignment is 01. 02. 2012.
       Završetak zadatka pružanja usluge hostinga je 09. 12. 2019.
       Završetak zadatka razvoja modula dizajna je 01. 02. 2012.


   4.3.Location of assignment: / Mjesto obavljanja zadatka:

       Location of the assignment implementation is not relevant in the context of these ToR / Lokacija
       izvedbe ovog zadatak nije relevantna u kontekstu ovog Opisa posla.


5. REPORTING / IZVJEŠTAVANJE

   5.1. Content, language, format and number of reports: / Sadržaj, jezik, format i broj izvještaja:
The Service provider is obliged to prepare a final report summarizing the actions taken and results
accomplished. The final report together with the related invoice is to be provided within 7 days upon
finishing the assignment (hosting service enabled, and design modules delivered) in Croatian and
English language in the format agreed with the project team. On delivered invoice, the entire
contracted amount will be written, and same amount will be paid at once. The service provider will be
required to host the “nautour.info” web page until the 09 December 2019, without any additional
charge.
The report is to be submitted to vinka.juric@hhi.hr and zeljko.kurtela@unidu.hr

Pružatelj usluge je obvezatan pripremiti finalni izvještaj sa opisom aktivnosti koje je poduzeo i ostvarenim rezultatima. Finalni izvještaj
zajedno s računom se treba dostaviti u roku od 7 dana nakon završetka zadatka (nakon što je pružatelj usluge omogućio hosting te isporučio
gotove mogule dizajna) na hrvatskom i engleskom jeziku te u formatu dogovorenom sa projektnim timom. Na dostavljenom računu će biti
naznačen cijeli ugovoreni iznos koji će se isplatiti odjednom. Pružatelj usluge će imati obvezu hostinga stranice „nautour.info” do 09. 12.
2019, bez ikakve dodatne naknade.
Izvještaj se dostavlja na adrese vinka.juric@hhi.hr i zeljko.kurtela@unidu.hr.

6. BUDGET / BUDŽET
The total budget available for this service is exchange rate of 800 EUR according to InforEur. No
price revision is allowed. / Ukupni budžet za ovu uslugu je protuvrijednost 800 EUR po tečaju InforEur-a. Revizija cijene nije
dopuštena.


                                                                     5

								
To top