Docstoc

SorS 2010 Crna Gora

Document Sample
SorS 2010 Crna Gora Powered By Docstoc
					   -CRNA GORA -
  PREGLED TRŽIŠTA
OSIGURANJA U 2009. GODINI
          Boris Šaban
 Udruženje - Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore
 Osiguranje u Crnoj Gori kroz istoriju.

• Tradicija osiguranja na teritoriji sadašnje Crne Gore je
 vezana za tzv. "bratovštine" jos iz 1353. godine

• 02. Decembar 1552 godine u Perastu

• Družba bratinske pomorske sigurnosti, 1849-1858

• Narodno osiguranje, 1858 – 1874

• Prva polisa pomorskog osiguranja izdata je 03.Aprila
 1852 godine u Dobroti.
Knjaževina Crna Gora

• Zakon o osiguravajućim društvima iz 1904
 godine.


 – Član 1.
 – Dopušta se u Knjaževini Crnoj Gori djelovanje
  društava anonimnih, uzajamnih, pomoćnih i drugih
  ma koje vrste za osiguranje: od požara, groma grada,
  od nesrećnih sjučajeva na moru ili suhu, za
  obezbeđenje života na slučaj smrti itd.
    Tržište osiguranja danas

Zakonski okvir

Zakon o osiguranju (“SL RCG”, broj 78/06 od 22. 12.
 2006. godine)

• Zakon o obaveznom osiguranjau (“SL RCG”, broj
 46/07 od 31.07. 2007. godine).

• Zakon o stečaju i likvidaciji društava za osiguranje
 (“SL RCG”, broj 11/07 od 13.12.2007. godine).
      Broj aktivnih društava
                 Ukupan broj
                  društava
                     11*
   Životna            Neživotna            Kompozitna
  osiguranja           osiguranja            društva
     5               5                1

• U Decembru 2009. godine “Magnat Osiguranje” AD je izgubilo licencu za rad

• Krajni rok za razdvajanje poslova životnih osiguranja je kraj 2010 godine
   Struktura vlasništva


Vlasnička struktura kapitala u društvima
 za osiguranje, u 2009 godini, ostala je
 prilično nepromijenjena u odnosu na
      prethodnu godinu.
Ukupno zaračunata bruto premija
      (mil. €)
     Život   Neživot  Ukupno

 2005     821  31,202  32,023

 2006   1,830   38,571  40,401

 2007   5,907   45,110  51,017

 2008   7,245   52,542  59,788

    115     106    107

 2009   8,080   56,140  64,220
     Društva za osiguranje prema učešću u premiji u 2009.godini

              4,26%    0,12%    0,66%
       1,84%
                                 0,21%
  7,57%


3,34%                                            55,70%

1,67%

7,70%
 16,93%    Lovćen osiguranje A.D.          Sava Montenegro osiguranje A.D.
    Grawe osiguranje A.D.          Magnat osiguranje A.D.
    Swiss osiguranje A.D.          Delta generali neživotno osiguranje A.D.
    Uniqa životno osiguranje A.D.      Uniqa neživotno osiguranje A.D.
    Atlas life osiguranje A.D.        Merkur osiguranje A.D.
    Delta Generali životna osiguranja A.D.
           Koncentracija premije

o premija osiguranja u 2009. godini je iznosila 64,220,527.76 E
inantno društvo na tržištu u 2009. godini je bilo “ Lovćen” Osiguranje AD Podgorica
          sa ostvarenih 55.70 % od ukupne premije.


                     2008           2009    Prva 3 Osiguranja    94,45 % UK. PREMIJE   80,33% UK. PREMIJE


    Dominantno Društvo     61,75% UK.PREMIJE    55,70% UK. PREMIJE
 Struktuta portfelja u 2009 godini  .


   Životna
  osiguranja
   12,58%
 Ostala           Obavezna
neživotna           osiguranja
osiguranja           49,96%
 37,46%
 TRENDOVI – PREDVIĐANJA ZA 2010. g.


•2010 godina izazova za osiguranja u Crnoj Gori

•I dalje dominantna uloga obaveznih osiguranja u
strukturi premije

•Jačanje konkurencije
Zahvaljujem na vašoj pažnji!


      Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore
    Ulica Novaka Miloševa 6/II, Podgorica, Crna Gora
     Tel: + 382 81 230 771, fax: +382 81 232 197,
          e-maill: nbocg@t-com.me

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/15/2012
language:Croatian
pages:12