Docstoc

PRAVILNIK O STICANJU PROFESIONALNIH ZNANJA

Document Sample
PRAVILNIK O STICANJU PROFESIONALNIH ZNANJA Powered By Docstoc
					                     PRAVILNIK
             O STICANJU PROFESIONALNIH ZVANJA
          I PROFESIONALNOM OBRAZOVANJU RAČUNOVODJA

A. UVOD

31.10. Pravilnik o sticanju profesionalnih zvanja i profesionalnom obrazovanje i usavršavanje
računovodja, je   računovodstveni obrazovni standard koji se zasniva na Medjunarodnim
obrazovnim standardima IFAC–a(International Federation of Accountants – IES), IFAC– ovom
Etičkom kodeksu za profesionalne računovodje, relevantnim Direktivama Evropske unije i
Programom obuke, ispita i certifikacije Instituta računovodja i revizora Crne Gore.
Ovim Pravilnikom uredjuje se profesionalno osposobljavanje lica za samostalno vodjenje poslovnih
knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za preduzeća, banke, druge finansijske organizacije,
druga pravna lica, ustanove i druge subjekte koji vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske
izveštaje.

31.11. Pravilnik se odnosi i na profesionalno osposobljavanje lica u javnoj praksi koja, u okviru
pravnog lica ili na drugi zakonom dozvoljeni način,obavljaju poslove vodjenja poslovnih knjiga i
sastavljanja finansijskih izveštaja za pravna lica i druge poslovne subjekte, koji su tom pravnom
licu ili preduzetniku poverili vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

31.12. Pravilnikom se uredjuje i profesionalno osposobljavanje lica za samostalno obavljanje
poslova interne revizije i kontrole, eksterne revizije finansijskih izveštaja, finansijskih vještačenja,
poreskog savjetovanja, procene vrednosti imovine i kapitala i drugih konsultantskih usluga.

31.13. Pravilnikom se uredjuje i profesionalno osposobljavanje lica koja vrše zakonsku i
profesionalnu kontrolu i nadzor materijalno– finansijskog poslovanja pravnih lica i drugih oblika
organizovanja, koji vode poslovne knjige u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, poreskim
propisima i aktima donetim na osnovu tih propisa.

31.14. Pravilnikom se ne uredjuje profesionalno osposobljavanje lica za vodjenje poslovnih knjiga i
sastavljanje finansijskih izveštaja za preduzeća i druge oblike organizovanja koje je domaće pravno
lice osnovalo u inostranstvu i u kojima ima uložen kapital, ako je stranim propisima uredjena ta
obaveza.

31.15. Pravilnik se odnosi i na profesionalna lica koja vode pojedine poslove u računovodstvu,
ukoliko je pravno lice ili drugi oblik organizovanja to predvideo svojim opštim aktom.
B. STANDARD

31.16. Potrebna profesionalna osposobljenost lica za samostalno vodjenje poslovnih knjiga i
sastavljanje finansijskih izveštaja treba da odgovara zahtevima obima i složenosti poslova u
računovodstvu pravnog lica, odnosno drugog poslovnog subjekta, složenosti organizacije
računovodstva poslovnog subjekta i složenosti obrazloženja računovodstvene politike u
finansijskim izveštajima koji se obelodanjuju. U skladu sa tim uslovima definišu se nivoi
profesionalne osposobljenosti lica, za samostalno vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje
finansijskih izveštaja, odnosno za obavljanje poslova revizije, kontrole i nadzora, kojima
odgovaraju nivoi sledećih profesionalnih zvanja:
1. Računovodja (računovodja i samostalni računovodja)
2. Ovlašćeni profesionalni računovodja
3. Sertifikovani računovodja

31.17. Pravno lice, odnosno poslovni subjekat, u zavisnosti od nivoa, obima i složenosti poslova u
svom računovodstvu, složenosti organizacije računovodstva i drugih kriterijuma, odlučuje kom
nivou profesionalne osposobljenosti prema ovom Pravilniku može da poveri vodjenje poslovnih
knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja i obavljanje interne i eksterne revizije, kontrole i nadzora,
procenu vrednosti kapitala, veštačenje materijalno–finansijskog poslovanja i druge konsultantske
poslove.

31.18. Institut računovodja i revizora Crne Gore (udaljem tekstu: Institut) vodi Imenik
profesionalnih računovodja i izdatih profesionalnih isprava.

1. Računovodja
31.19. Računovodja je profesionalno lice koje poseduje minimum znanja, iskustva i sposobnosti za
samostalno vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravnih lica, odnosno
njegovih delova. Profesionalno zvanje "računovodja" stiče kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
1) ima završenu najmanje srednju stručnu spremu ekonomskog smjera i najmanje tri godine
praktičnog rada na poslovima računovodstva;
2) ima položene profesionalne ispite za sticanje ovog profesionalnog zvanja iz sledećih predmeta:
1.1. Evidentiranje finansijskih transakcija
1.2. Informacije za menadzment kontrolu
1.3. Priprema finansijskih izveštaja
1.4. Računovodstvo troškova
1.5. Sprovodjenje revizorskih procedura
1.6. Poreski sistem
1.7. Upravljanje kadrovima i sistemima
1.8. Sastavljanje finansijskih izveštaja
1.9. Planiranje, kontrola i menadzment performansi

Kandidat koji ima manje praktičnog rada na poslovima računovodstva od potrebnog, može polagati
ispite za sticanje profesionalnog zvanja, s tim da stiče profesionalno zvanje tek kada u potpunosti
ispuni uslov u pogledu trajanja praktičnog rada.
Uslov da bi kandidat pristupio polaganju predmeta 1.8. Sastavljanje finansijskih izveštaja su
prethodnopoloženi predmeti 1.1. Evidentiranje finansijskih transakcija i 1.3. Priprema finansijskih
izveštaja.
Uslov da bi kandidat pristupio polaganju predmeta 1.9. Planiranje, kontrola i menadzment
performansi su prethodno položeni predmeti
1.2. Informacije za menadzment kontrolu i 1.4. Računovodstvo troškova.

31.20. Pod minimumom profesionalnih znanja, iskustava i sposobnosti potrebnih za samostalno
vodjenje poslovnih knjiga,pripremanje i sastavljanje finansijskih izveštaja, podrazumevaju se:
1. Znanja o:
– zakonskoj i profesionalnoj regulativi;
– profesionalnoj etici računovodja;
– funkciji računovodstva i revizije;
– osnovama upravljačkog računovodstva;
– računovodstvenom informacionom sistemu;
– Medjunarodnim računovodstvenim standardima i Medjunarodnim standardima finansijskog
izveštavanja
– propisima kojima je uredjena oblast računovodstva;
– poreskom sistemu i primeni propisa o porezima i drugim javnim prihodima;
– finansiranju poslovnih aktivnosti;

2. Osposobljenost za samostalno obavljanje računovodstvenih poslova:
– sastavljanje analitičkog kontnog plana poslovne celine;
– kreiranje i racionalno organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata poslovne celine u
skladu sa odgovarajućim računovodstvenim propisima;
– organizaciju vodjenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga u skladu sa odgovarajućim
regulativama;
– organizacija i realizacija računovodstvenih procedura;
– procenjivanje pozicija finansijskih izveštaja u skladu sa odgovarajućim regulativama;
– sastavljanje finansijskih izveštaja za potrebe internih korisnika;
– sastavljanje finansijskih i drugih izveštaja u skladu sa odgovarajućim regulativama za eksterne i
interne korisnike.

31.21. Minimalni nivo osposobljenosti za profesionalno zvanje "računovodja" utvrdjuje se
proverom znanja za samostalno vodjenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za
pravna lica i druge subjekte sa manjim obimom poslovanja, jednostavnom organizacijom
računovodstva i jednostavnim obrazloženjem računovodstvene politike u finansijskim izveštajima.

2. Ovlašćeni profesionalni računovodja

31.22. Ovlašćeni računovodja je profesionalno lice koje poseduje odgovarajući nivo znanja i
iskustva za samostalno vodjenje poslovnih knjiga, pripremanje i sastavljanje finansijskih izveštaja, i
ima minimum znanja o poslovima interne revizije i kontrole i poslova eksterne revizije i kontrole.
Profesionalno zvanje "ovlašćeni profesionalni računovodja" stiče kandidat koji ispunjava sledeće
uslove:
1. Ima:
a) visoku školsku spremu ekonomskog smjera i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima
vodjenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izveštaja;
b) ili visoku školu u trogodišnjem trajanju i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima
vodjenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izveštaja;
c) ili višu školu u dvogodišnjem trajanju i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima
vodjenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izveštaja;

2. Ima položen profesionalni ispit za sticanje ovog profesionalnog zvanja iz sledećih predmeta:
2.1. Pripremanje finansijskih izveštaja
2.2. Finansijske informacije za menadzment
2.3. Upravljanje kadrovima
2.4. Informacioni sistemi
2.5. Poslovni zakoni i Zakon o privrednim društvima
2.6. Poreski sistem
2.7. Finansijski menadzment i kontrola
2.8. Finansijsko izveštavanje
2.9. Revizija i interna kontrola-obavezna teorijska nastava

Kandidat koji ima manje praktičnog rada na poslovima računovodstva od potrebnog, može polagati
ispite za sticanje profesionalnog zvanja, s tim da stiče profesionalno zvanje tek kada u potpunosti
ispuni uslov u pogledu trajanja praktičnog rada.
Uslov da bi kandidat pristupio polaganju predmeta 2.7. Finansijski menadzment i kontrola je
prethodno položen predmet 2.2. Finansijske informacije za menadzment.
Uslov da bi kandidat pristupio polaganju predmeta 2.8. Finansijsko izveštavanje je prethodno
položen predmet 2.1. Pripremanje finansijskih izveštaja.

31.23. Pored znanja i iskustava navedenih u paragrafu 31.20, "ovlašćeni profesionalni računovodja"
treba da poseduje i:
1. Znanja o:
– zakonskoj i profesionalnoj regulativi;
– Medjunarodnim računovodstvenim standardima;
– Medjunarodnim standardima finansijskog izvještavanja
– načelima organizacije računovodstva za različite oblike poslovnih celina;
– procedure pripreme i izrade izveštaja o reviziji:
– komparativnim privrednim i računovodstvenim sistemima;
– korporativnim finansijama;
– komparativnim poreskim sistemima;
– upravljačkom računovodstvu;
– teoriji i politici strukture kapitala,
– vrednosti akcija i drugih hartija od vrednosti,
– portfolio teoriji i modelu procene kapitala;
– obligacionom i trgovačkom pravu;
– donošenju poslovnih odluka;
2. Osposobljenost za samostalno obavljanje poslova:
– izrada planskih finansijskih izveštaja;
– analiza finansijskih izveštaja u skladu sa IAS/IFRS;
– uskladjivanje finansijskih izveštaja u uslovima hiperinflacije sa aktuelnim propisima i IAS/IFRS;
– sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja;
– primena metoda procene vrednosti kapitala,
– izrada predloga za ulaganje kapitala,

31.24. Odgovarajući nivo profesionalne osposobljenosti za zvanje "ovlašćeni profesionalni
računovodja" utvrdjuje se proverom potrebnog nivoa znanja za samostalno vodjenje poslovnih
knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravna lica i druge poslovne subjekte, do najvišeg
nivoa složenosti računovodstvenih poslova, samostalno vodjenje poslovnih knjiga kod različitih
oblika poslovanja, i kontrole i sposobnosti kandidata da obrazloži složenu računovodstvenu politiku
u finansijskim izveštajima.

3. Sertifikovani računovodja
31.25. Sertifikovani računovodja je profesionalno lice koje poseduje najviši nivo znanja i iskustva
za samostalno vodjenje poslovnih knjiga, pripremanje i sastavljanje finansijskih izveštaja složenih
poslovnih sistema, izveštaja interne i eksterne revizije i kontrole. Profesionalno zvanje
"sertifikovani računovodja" stiče kandidat koji ispunjava sledeće uslove:
1. Ima visoku stručnu spremu – ekonomskog smera;
2. Ima profesionalno zvanje "ovlašćeni profesionalni računovodja" i najmanje tri godine praktičnog
rada u tom zvanju;
3. Ima položen ispit za sticanje ovog profesionalnog zvanja iz sledećih predmeta:
3.1. Revizija i odredjivanje pouzdanosti
3.2. Upravljanje poslovnim informacijama
3.3. Strateško poslovno planiranje i razvoj
3.4. Napredno -složeno korporativno izveštavanje
3.5. Strategije finansijskog upravljanja

31.26. Pored znanja i iskustva navedenih u paragrafu 31.23. "sertifikovani računovodja", treba da
poseduje i:
1. Znanja o:
– organizaciji procesa revizije, kontrole i nadzora;
– kontroli kvaliteta, uključujući uvid u celinu procesa revizije i kontrole;
– nadzoru nad obavljanjem poslova revizorskog tima;
– koordinisanju timskih aktivnosti kod donošenja strateških odluka;
– odnosu izmedju finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovnog učinka;
– tehnikama procene menadzmenta u vezi sa utvrdjivanjem troškova, cena, obima proizvodnje i
reklamne strategije;
– tehnikama utvrdjivanja budzeta za potrebe menadzmenta u cilju kontrole poslova;
– glavnim konceptima i idejama u teoriji i praksi strateškog upravljanja;
– uticaju računovodstvenih standarda na sadržaj finansijskih informacija:
– uticaju poslovnih odluka na finansijske izveštaje;
– tehnikama upravljanja rizikom.
2. Osposobljenost za samostalno obavljanje sledećih poslova:
– obavljanje i koordinacija interne i eksterne kontrole i nadzora;
– vršenje i koordinacija eksterne revizije i sastavljanje izveštaja revizije;
– organizovanje timskih poslova eksterne i interne revizije, kontrole i nadzora;
– izrada informacija za menadzment;
– izrada procena strateških učinaka poslovanja sa preporukama odgovarajućih mera za poboljšanje
učinaka;
– utvrdjivanje odgovarajuće strategije zasnovane na proceni ciljeva i položaja preduzeća i njihov
uticaj na organizacione strukture i aktivnosti;
– izrada finansijskih izveštaja za složene poslovne sisteme i situacije;
– izrada analiza finansijskih izveštaja i saopštenja za različite grupe korisnika;
– izrada informacija za menadzment uz objašnjenja i procene posledica finansijskih odluka;
– izrada analiza značaja različitih izvora finansiranja radi donošenja optimalnih odluka;
– izrada analiza sa ocenom finansijskih informacija, koje se odnose na prošle i buduća uslove
poslovanja.

31.27. Odgovarajući nivo profesionalne osposobljenosti za profesionalno zvanje "sertifikovani
računovodja" utvrdjuje se proverom potrebnog znanja i sposobnosti za obavljanje i organizaciju
finansijskog izveštavanja složenih poslovnih sistema, izveštaja interne i eksterne revizije i kontrole i
sposobnosti kandidata da obrazloži složenu računovodstvenu i revizorsku politiku u finansijskim i
revizorskim izveštajima.

V. OSLOBADJANJE OD POLAGANJA DIJELA ISPITA

31.28. Kandidati za sticanje profesionalnih zvanja, na lični zahtev, uz potvrdu škole odnosno
fakulteta o položenim predmetima odnosno ispitima, mogu da budu oslobodjeni polaganja
odredjenih predmeta koje su položili u toku redovnog školovanja, o čemu odluku donosi nadležna
komisija Instituta.
31.29. Član Instituta koji je po ovom (revidiranom) programu stekao profesionalno zvanje
"računovodja" oslobadja se obaveze polaganja predmeta 2.1., 2.2. i 2.3. za "ovlašćenog
profesionalnog računovodju".

31.30. Nosioci profesionalnog zvanja "samostalni računovodja", oslobodjeni su obaveze polaganja
predmeta 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5. za "ovlašćenog profesionalnog računovodju"

31.31. Lica koja pristupaju u profesionalno članstvo Instituta , a nisu stekla profesionalno zvanje po
njegovom programu, mogu da budu oslobodjeni polaganja predmeta za sticanje profesionalnih
zvanja po ovom standardu, u celini ili delimično, u zavisnosti od programa predmeta koje su
polagala kod drugih sličnih profesionalnih organizacija.

G. UTVRDJIVANJE OSPOSOBLJENOSTI ZA STICANJE PROFESIONALNIH ZVANJA
31.32. Posjedovanje profesionalnih znanja, vještina i osposobljenost za samostalno vodjenje
poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izveštaja, internu i eksternu reviziju i kontrolu
finansijskih izveštaja za sva profesionalna zvanja predvidjena ovim standardom, kandidati
potvrdjuju na ispitu koji polažu pred ispitnom komisijom.
D. PROFESIONALNE ISPRAVE KOJE IZDAJE INSTITUT RAČUNOVODJA I REVIZORA
CRNE GORE I NJIHOVO KORIŠĆENJE

1. Članska karta kandidata za sticanje profesionalnog zvanja i profesionalna članska karta
31.33. Člansku kartu "kandidata za sticanje profesionalnog zvanja" dobija kandidat prilikom
učlanjenja, odnosno registracije prijave za polaganje profesionalnog ispita. Članska karta
"kandidata za sticanje profesionalnog zvanja" važi do izdavanja profesionalne članske karte.
Profesionalna članska karta je isprava, koja se uručuje kandidatu koji je položio sve ispite i stekao
profesionalno zvanje. Pored imena člana, u profesionalnu člansku kartu, obavezno se upisuje
stečeno zvanje, broj evidencije profesionalnog zvanja, plaćenoj članarini, izrečenim merama ili
ograničenjima.
Bliži opis, forma i sadržina profesionalne članske karte, utvrdjuju se u skladu sa Statutom Instituta.

2. Sertifikat

31.34. Članu Instituta koji je položio programom predvidjene predmete i stekao profesionalno
zvanje "računovodja" Institut računovodja i revizora Crne Gore izdaje posebnu profesionalnu
ispravu – sertifikat kojim se    dokazuje profesionalna osposobljenost za vršenje usluga
računovodstva u praksi (31.21.).

31.35. Članu Saveza koji je položio programom predvidjene predmete i stekao profesionalno zvanje
"ovlašćeni profesionalni računovodja" Institut računovodja i revizora Crne Gore izdaje posebnu
profesionalnu ispravu – sertifikat, kojim se dokazuje profesionalna osposobljenost za vršenje usluga
računovodstva u praksi (paragraf 31.24.).

31.36. Članu Saveza koji je položio programom predvidjene predmete i stekao profesionalno zvanje
"sertifikovani  računovodja", Institut računovodja i revizora Crne Gore izdaje posebnu
profesionalnu ispravu – sertifikat, kojim se, na dan polaganja ispita, dokazuje profesionalna
osposobljenost za organizaciju i vršenje usluga računovodstva i revizije u javnoj praksi (paragraf
31.27.).
Važnost sertifikata se produžava profesionalnom licencom.

3. Svečana izjava

31.37. Profesionalni računovodja svoje aktivnosti ostvaruje u skladu sa zakonom, Statutom Instituta
i IFAC–ovim Etičkim kodeksom za profesionalne računovodje i u tom smislu daje i potpisuje
svečanu izjavu.
4. Profesionalna licenca

31.38. Uskladusa IFAC–ovim Etičkim kodeksom i IFAC–ovim Medjunarodnim standardima
edukacije za profesionalne računovodje IES 7, a saglasno Statutu Instituta računovodja i revizora
Crne Gore, profesionalni računovodja je dužan da se kontinuirano profesionalno usavršava, po
programu Instituta računovodja i revizora Crne Gore (paragraf 31.41.), na osnovu čega mu se,
saglasno Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji članova Instituta, izdaje ili overava godišnja licenca
za profesionalnu praksu, kojom se produžava važenje sertifikata o stečenom zvanju.
Profesionalnu licencu računovodja prilaže uz finansijski izveštaj, koji je sastavio i potpisao.

5. Nostrifikacija

31.39. Institut računovodja i revizora Crne Gore, u skladu sa svojim aktima, vrši nostrifikaciju
profesionalnih isprava licima, koja pristupaju u članstvo, a koja su odredjeno profesionalno zvanje
stekla u inostranstvu.

E. KONTINUIRANA PROFESIONALNA EDUKACIJA

31.41. U cilju održavanja i usavršavanja znanja i osposobljenosti iz paragrafa 31.20, 31.23. i 31.26.
profesionalni računovodja ima pravo i obavezu kontinuiranog usavršavanja, saglasno Pravilniku o
kontinuiranoj edukaciji Instituta računovodja i revizora Crne Gore, IFAC–ovom Medjunarodnom
standardu edukacije za profesionalne računovodje(IES7)–"Kontinuirano profesionalno
usavršavanje" i IFAC–ovom Etičkom kodeksu za profesionalne računovodje. Obaveza kontinuirane
edukacije izvršava se praćenjem profesionalne literature i seminara, ostvarivanjem 50 poena
godišnje ili 150 poena u toku tri godine, saglasno Pravilniku o kontinuiranoj edukaciji.

31.42. Profesionalni računovodja koji ne ostvari kontinuiranu edukaciju u potrebnom broju poena
za tri godine, ima obavezu polaganja posebnog ispita po programu koji utvrdjuje komisija za
polaganje ispita.
Sve dok ne položi ispit predvidjen prvim stavom ovog paragrafa, član gubi prava nosioca
profesionalnog zvanja i briše se iz Imenika profesionalnih računovodja.

F. SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE

31.43. Institut računovodja i revizora Crne Gore će profesionalnim članovima – nosiocima najvišeg
profesionalnog zvanja će omogućiti dalju specijalizaciju za sticanje diplome, Medjunarodno
finansijsko izveštavanje, saglasno zahtevima i programima Instituta računovodja i revizora Crne
Gore i medjunarodnih regulatornih tela, pod uslovom da:

• imaju najmanje tri godine prakse u odgovarajućem profesionalnom zvanju;
• ispunjavaju uslove iz paragrafa 31.41.;
• izradi specijalistički rad sa obrazloženjem;
• uspešno obrazloži i odbrane specijalistički rad " Medjunarodno finansijsko izveštavanje".
31.44. Institut računovodja i revizora Crne Gore će omogućiti sticanje i drugih specijalističkih
diploma, uverenja i licenci u skladu sa zahtevima i potrebama profesije i pružanja posebnih
profesionalnih usluga. U tom smislu Institut računovodja i revizora Crne Gore će obezbediti sve
potrebne uslove radi sticanja posebne profesionalne isprave:
• Ovlašćeni procenjivač;
• Poreski savetnik;
• Sudski veštak ekonomsko–finansijske struke;
• Stečajni upravnik.

31.45. Uslov za sticanje specijalističke diplome, odnosno uverenja ili licence jeste posebna
edukacija – inovacija znanja, utvrdjena posebnim programom, odnosno odslušan seminar i položen
ispit za konkretno specijalističko zvanje.

Z. PRELAZNE ODREDBE

31.46. Članovi Instituta računovodja i revizora Crne Gore – nosioci profesionalnog zvanja
"računovodja", koji su do dana stupanja na snagu ovog programa stekli profesionalno zvanje
"računovodja", zadržavaju to profesionalno zvanje "računovodja", u skladu sa aktima Instituta
računovodja i revizora Crne Gore.

31.47. članovi Saveza – nosioci profesionalnog zvanja "samostalni računovodja" koji su do dana
stupanja na snagu ovog programa stekli to profesionalno zvanje , zadržavaju profesionalno zvanje
"samostalni računovodja", u skladu sa aktima Instituta računovodja i revizora Crne Gore.

31.48. Članovi Instituta računovodja i revizora Crne Gore – nosioci profesionalnog zvanja
"ovlašćeni profesionalni računovodja", koji su do dana stupanja na snagu ovog programa stekli
profesionalno zvanje "ovlašćeni profesionalni računovodja", shodno odredbama Statuta iz 2002
godine, zadržavaju profesionalno zvanje "ovlašćeni računovodja", u skladu sa aktima Instituta

31.49. Članovi Instituta računovodja i revizora Crne Gore– nosioci profesionalnog zvanja
"sertifikovani računovodja", koji poslove revizije obavljaju profesionalno, a koji su do dana
stupanja na snagu ovog programa stekli profesionalno zvanje "revizor" rješenjem Ministarstva
finansija, zadržavaju to zvanje.

I. PRIMENA STANDARDA

31.50. Sastavni dio ovog Pravilnika su: Program obuke, ispita i certifikacije za sticanje
profesionalnih zvanja u računovodstvu, kao i posebnih diploma i uverenja i Pravilnik o
kontinuiranoj edukaciji.


Podgorica 09.03.2007
                                 Upravni odbor IRRCG
                                   Predsjednik
                                    Šćekić Rade

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:2/14/2012
language:Croatian
pages:9