; TABL. 2
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TABL. 2

VIEWS: 0 PAGES: 1

 • pg 1
									TABL. 2. STAN GEODEZYJNY I KIERUNKI WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI MIASTA
     Stan w dniu 1 I
         GEODESIC STATUS AND USE OF CITY LAND
         As of 1 Jan

                             2005    2010   2011
     WYSZCZEGÓLNIENIE                                    SPECIFICATION
                                 w ha in ha

Powierzchnia ogólna .......................        9396   10212   10213  Total area

  w tym:                                        of which:

Użytki rolne .......................................   2674    3210   3096  Agricultural land
    w tym:                                       of which:
                                             arable land, orchards,
  grunty orne, sady, łąki                                 permanent meadows
   i pastwiska trwałe ......................      2579    3050   2937    and pastures
  grunty rolne zabudowane ..............          67    123    123   agricultural built-up areas

Grunty leśne oraz zadrzewione                             Forest land as well as woody
 i zakrzewione .................................     1839    1924   1944   and bushy land

Grunty zabudowane i zurbanizo-
 wane ...............................................  4695    4889   4997  Built-up and urbanized areas
   w tym:                                        of which:
  tereny mieszkaniowe .....................       2294    2149   2087   residential areas
  tereny przemysłowe .......................       446    477    463   industrial areas
  tereny komunikacyjne ....................       1233    1320   1387   transport areas
  użytki kopalne ................................     13     14    14   minerals

Grunty pod wodami powierzch-
 niowymi .........................................     85     85    83  Land under surface waters
  płynącymi .......................................    40     40    40   flowing
  stojącymi ........................................    45     45    43   standing

Nieużytki ............................................   61     65    62  Wasteland

  Ź r ó d ł o: dane Departamentu Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
  S o u r c e: data of Department of Property and Geodesy of Podlaskie Voivodship Marshal’s Office.

								
To top
;