C_Wskaz_efekt_IVkw_2010k_tcm75-25936 by wuzhengqin

VIEWS: 7 PAGES: 11

									Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń IV/2010
Quarterly Bulletin. Insurance Market IV/2010
           CZĘŚĆ C:
   ZAGREGOWANE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI
    KRAJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ
            PART C:
      AGGREGATED EFFICIENCY RATIOS
      DOMESTIC INSURANCE COMPANIES
Tablica C.1. Formuły wskaźników efektywności
Table C.1. Efficiency Ratios

                Nazwa wskaźnika / Ratio                                           Formuła wskaźnika / Ratio description

                                               Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
                                             (Środki własne / max (margines wypłacalności, kapitał gwarancyjny)) * 100%
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio
                                             (Available solvency margin / max (required solvency margin, guarantee fund)) * 100%
                                             (Aktywa na pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych / rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe) * 100%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio
                                             (Assets covering technical provisions / technical provisions) * 100%
                      Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
                                             (Środki własne / składka przypisana na udziale własnym) * 100%
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio
                                             (Available solvency margin / written premiums - net of reinsurance) * 100%
                                             ((Lokaty płynne + środki pieniężne) / składka przypisana brutto) * 100%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio
                                             ((Liquid investments + cash) / gross written premiums) * 100%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym                     ((Zobowiązania + fundusz ubezpieczeniowy) / (lokaty płynne + środki pieniężne)) * 100%
Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                   ((Creditors + insurance fund) / liquid investments + cash) * 100%

Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań                         ((Przepływy netto z działalności operacyjnej - dywidendy wypłacone) / (fundusz ubezpieczeniowy + zobowiązania)) * 100%
Creditors cover ratio                                   ((Net flow from operating activities - dividends paid) / (insurance fund + creditors)) * 100%

Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin           (Należności / środki własne) * 100% / (Debtors / available solvency margin) * 100%
                                             (Średni stan należności / składka przypisana brutto) * 365
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)
                                             (Average debtors / gross written premiums) * 365
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin         (Zobowiązania / środki własne) * 100% / (Creditors / available solvency margin) * 100%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach)                          (Średni stan zobowiązań / składka przypisana brutto) * 365
Creditors payment ratio (in days)                             (Average creditors / gross written premiums) * 365
                                              Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej                       (Wynik techniczny / składka zarobiona na udziale własnym) * 100%
Profitability ratio of technical activity                         (Technical result / earned premiums - net of reinsurance) * 100%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej                       (Dochody z lokat / średnia wartość lokat bilansowych) * 100%
Profitability ratio of investment activity                        (Investment income / average value of balance-sheet investments) * 100%
                                             (Wynik finansowy netto / składka przypisana brutto) * 100%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio
                                             (Net financial result / gross written premiums) * 100%
                                             (Wynik finansowy netto / kapitały własne) * 100%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio
                                             (Net financial result / capital and reserves) * 100%
                                             (Wynik finansowy netto / aktywa) * 100%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio
                                             (Net financial result / assets) * 100%
                                          Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency


Dynamika składki przypisanej brutto                            (Składka przypisana brutto na koniec badanego okresu / składka przypisana brutto na początek badanego okresu) * 100%
Dynamics of gross written premiums                            (Gross written premiums as of the end of the reporting period / gross written premiums as of the beginning of the reporting period) * 100%

                                             (Składka przypisana na udziale własnym na koniec badanego okresu / składka przypisana na udziale własnym na początek badanego
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym                      okresu) * 100%
Dynamics of written premiums - net of reinsurance                     (Written premiums - net of reinsurance as of the end of the reporting period / written premiums - net of reinsurance as of the beginning of the
                                             reporting period) * 100%

                                             (Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto na koniec badanego okresu / odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto na
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                             początek badanego okresu) * 100%
Dynamics of gross claims paid
                                             (Gross claims paid as of the end of the reporting period / gross claims paid as of the beginning of the reporting period) * 100%

                                             (Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym na koniec badanego okresu / odszkodowania i świadczenia wypłacone na
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym              udziale własnym na początek badanego okresu) * 100%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance                       (Claims paid - net of reinsurance as of the end of the reporting period / claims paid - net of reinsurance as of the beginning of the reporting
                                             period) * 100%
Stopa rezerw technicznych                                 (Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym / składka przypisana na udziale własnym) * 100%
Rate of technical provisions                               ( Technical provisions - net of reinsurance / written premiums - net of reinsurance) * 100%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń                  (Fundusz ubezpieczeniowy + kapitały własne / składka przypisana na udziale własnym) * 100%
Claims payment security ratio                               (Insurance fund + capital and reserves / written premiums - net of reinsurance) * 100%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto                   (Rezerwa składek brutto / składka przypisana brutto) * 100%
Provision for unearned premiums to gross written premiums                 (Gross provision for unearned premiums / gross written premiums) * 100%

                                             ((Rezerwa ubezpieczeń na życie na udziale własnym + rezerwa dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający na
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym / Life
                                             udziale własnym) / składka przypisana na udziale własnym) * 100% / ((Life assurance provision - net of reinsurance + net of reinsurance
assurance provision to written premiums - net of reinsurance
                                             provision for life assurance policies where the investment risk is borne by the policyholders) / written premiums - net of reinsurance) * 100%

Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń      (Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia / odszkodowania i świadczenia
wypłaconych brutto                                     wypłacone brutto) * 100%
Provision for claims outstanding to gross claims paid                   (Provision for claims outstanding / gross claims paid) * 100%
                                             (Składka przypisana brutto / średnia wartość aktywów) * 100%
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio
                                             (Gross written premiums / average assets value) * 100%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych                        (Składka przypisana na udziale własnym / kapitały własne) * 100%
Ratio of capital and reserves profitability                        (Written premiums - net of reinsurance / capital and reserves) * 100%
                                             (Lokaty bilansowe na koniec badanego okresu / lokaty bilansowe na początek badanego okresu) * 100%
Dynamika lokat / Investment dynamics                           (Balance-sheet investments as of the end of the reporting period / balance-sheet investments as of the beginning of the reporting period) *
                                             100%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym                   (Lokaty bilansowe / składka przypisana brutto na udziale własnym) * 100%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance              (Balance-sheet investments / written premiums - net of reinsurance) * 100%
                                             (Lokaty bilansowe / (kapitały własne + fundusz ubezpieczeniowy)) * 100%
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level
                                             (Balance sheet investments / (capital and reserves + insurance fund)) * 100%
                                             ((Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto + zmiana stanu rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto) /
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                   składka zarobiona brutto) * 100%
                                             ((Gross claims paid + gross change in provision for claims oustanding) / gross earned premiums) * 100%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym                       (Odszkodowania i świadczenia / składka zarobiona na udziale własnym) * 100%
Claims ratio - net of reinsurance                            (Claims incurred / earned premiums - net of reinsurance) * 100%
                                             (Koszty akwizycji / składka przypisana brutto) * 100%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio
                                             (Acquisition costs / gross written premiums) * 100%
                                             (Koszty administracyjne / składka przypisana brutto) * 100%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio
                                             (Administrative expenses / gross written premiums) * 100%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej                      (Koszty działalności ubezpieczeniowej / składka przypisana brutto) * 100%
Net - operating expenses ratio                              (Net - operating expenses / gross written premiums) * 100%
                                             ((Koszty działalności ubezpieczeniowej + pozostałe koszty techniczne na udziale własnym) / składka przypisana na udziale własnym) *
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                             100%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
                                             ((Net - operating expenses + other technical charges - net of reinsurance) / written premiums - net of reinsurance) * 100%
                                            Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
                                             ((Fundusz ubezpieczeniowy + zobowiązania) / aktywa) * 100%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio
                                             ((Insurance fund + creditors) / assets) * 100%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego                       (Kapitały własne / fundusz ubezpieczeniowy) * 100%
Capital and reserves to insurance fund                          (Capital ans reserves / insurance fund) * 100%
                                             (Składka przypisana na udziale własnym / składka przypisana brutto) * 100%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio
                                             (Written premiums - net of reinsurance / gross written premiums) * 100%
                                             (Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym / odszkodowania i świadczenia
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                              wypłacone brutto) * 100%
Claims retention ratio
                                             (Claims paid - net of reinsurance / gross claims paid) * 100%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych                 (Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe na udziale własnym / rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto) * 100%
Technical provisions retention ratio                           (Technical provisions - net of reinsurance / gross technical provisions) * 100%
Tablica C.2. Zagregowane wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń ogółem
Table C.2. Aggregated Efficiency Ratios of Insurance Companies in Total

                                                                  Ogółem / Total
                        Nazwa wskaźnika / Ratio
                                                                31.12.2009 31.12.2010
                              Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                   354.49%      351.71%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                          111.12%      113.61%

    Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios

Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                             51.71%       51.29%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                      154.82%      143.73%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance               131.62%      139.59%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                  -17.97%       -1.76%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                20.79%       22.62%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                 35.01       37.32
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                              36.57%       16.93%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                              46.83       45.58
                             Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                       8.52%      4.64%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                       9.22%      9.03%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                      12.91%      12.45%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                 20.48%      22.53%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                       4.79%      4.75%
                        Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                               86.59%      105.49%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                 85.57%      105.30%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                         135.75%       91.53%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                  133.13%      89.47%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                      198.08%      205.36%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                       258.55%      265.82%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                   24.50%      25.82%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                  137.95%      143.26%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                   44.22%      54.10%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                           37.10%       38.13%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                      148.92%      169.67%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                100.69%      103.34%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                  262.98%      258.07%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                 101.71%      97.09%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                         81.90%      73.58%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                           82.62%      71.50%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                         15.74%      15.52%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                  7.09%       6.80%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio                            21.87%      21.40%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                  25.45%      24.64%
                            Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                       75.28%      74.88%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                        30.53%      29.44%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                        93.90%      93.75%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                 94.73%      92.61%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                    95.35%      94.99%
Tablica C.3. Zagregowane wskaźniki efektywności dla wybranych kryteriów agregacji zakładów ubezpieczeń ogółem
Table C.3. Aggregated Efficiency Ratios for Selected Aggregation Criteria of Insurance Companies in Total


                                                                                 za okres / for: 01.01.-31.12.2010

                                                                                     Forma prawna
                                                                     Kapitał / Capital
                                                                                      Legal form

                         Nazwa wskaźnika / Ratio                              Przeważający
                                                                        Przeważający      Spółka     TUW
                                                                   krajowy
                                                                         zagraniczny      akcyjna     Mutual
                                                                  Majority of
                                                                         Majority of     Joint-stock  insurance
                                                                   domestic
                                                                        foreign capital    company     society
                                                                   capital
                                       Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                   474.70%      234.95%    353.29%       273.15%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                          117.98%      110.56%    113.22%       155.58%
            Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                                68.89%     34.43%      51.26%     53.61%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                        184.37%     107.74%     144.70%     92.82%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                  97.34%     203.62%     139.98%    107.57%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                     -4.73%      0.38%      -1.93%     15.54%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                   12.38%     42.26%      22.30%     43.49%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                    28.53      45.10      37.00     53.79
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                                 11.66%     27.04%      16.56%     40.54%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                                 60.24      32.60      45.56     46.46
                                    Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                         8.29%       1.07%     4.62%     6.10%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                         10.14%       7.95%     9.07%     4.43%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                        22.85%       3.24%     12.58%     5.43%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                   29.86%       8.89%     22.63%     14.69%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                         8.55%       1.25%     4.75%     4.09%
                                 Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                                 103.49%     107.33%     105.00%    140.04%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                   102.52%     108.11%     105.06%    124.76%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                            88.30%     94.93%      91.19%    141.65%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                     85.89%       93.56%    89.24%    132.16%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                         175.71%     233.77%     206.72%    113.89%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                          255.83%     275.39%     267.28%    167.60%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                     19.89%       31.08%    25.09%     64.54%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                     111.07%     174.12%     145.10%     19.99%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                     59.04%       49.26%    54.08%     56.05%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                             37.44%     38.76%      37.77%     75.24%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                         127.67%     247.81%     169.29%    199.23%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                   97.86%     109.00%     103.20%    123.69%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                     253.65%     262.31%     259.86%    137.96%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                    99.15%       95.25%    97.22%     82.32%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                           75.71%       71.65%    73.84%     56.08%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                              74.12%       68.93%    71.71%     54.36%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                           10.36%       20.09%    15.41%     21.16%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                     6.74%       6.86%     6.78%     7.99%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej / Net - operating expenses ratio                              17.03%       25.27%    21.40%     21.43%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                    19.29%       29.76%    24.55%     30.84%
                                  Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                         67.64%       81.18%    74.99%     65.34%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                          45.60%       17.80%    29.30%     47.16%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                          97.68%       90.26%    94.13%     73.62%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                   95.78%       89.50%    92.82%     72.58%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                      96.78%       93.74%    95.10%     82.84%
Tablica C.4. Zagregowane wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń działu I
Table C.4. Aggregated Efficiency Ratios of Life Insurance Companies

                                                                    Dział I / Life
                         Nazwa wskaźnika / Ratio
                                                                 31.12.2009 31.12.2010
                               Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                    345.96%     316.58%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                           108.88%     109.06%
     Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                              43.48%     39.87%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                       157.39%     150.56%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                149.42%     163.66%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                    -8.40%     -1.25%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                  8.19%     7.67%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                   12.01     11.52
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                               11.56%     13.71%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                                17.59     18.32
                              Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                       14.73%     11.51%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                        9.80%     7.83%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                       13.21%     11.56%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                  32.04%     27.19%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                        4.63%     4.00%
                          Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                                77.68%     103.76%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                  77.47%     105.51%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                          143.09%     81.59%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                   139.18%     82.31%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                       238.61%     245.58%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                        284.83%     288.42%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                     3.65%     3.08%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                   227.53%     235.83%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                     5.01%     6.03%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                            35.02%     34.55%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                       234.14%     230.80%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                 103.63%     107.08%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                   286.47%     290.73%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                  100.57%     100.80%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                          92.00%     71.52%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                            91.97%     70.90%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                          12.69%     11.80%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                    5.26%     5.08%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio                             17.81%     16.76%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                   19.20%     17.97%
                            Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                       81.03%     82.38%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                         19.37%     17.44%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                        96.53%     98.16%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                 96.50%     97.35%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                    97.91%     98.15%
Tablica C.5. Zagregowane wskaźniki efektywności dla wybranych kryteriów agregacji zakładów działu I
Table C.5. Aggregated Efficiency Ratios for Selected Aggregation Criteria of Life Insurance Companies
                                                                  za okres / for: 01.01.-31.12.2010

                                                                Ubezpieczenia na życie / Life
                                                                   Kapitał / Capital
                                                               Przeważający    Przeważający
                         Nazwa wskaźnika / Ratio
                                                                krajowy      zagraniczny
                                                                Majority of     Majority of
                                                               domestic capital   foreign capital
                                Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                    340.52%       290.82%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                           111.70%       107.43%
      Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                               43.81%       35.82%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                       186.38%       114.16%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                101.86%       266.22%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                    -4.31%        0.70%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                  4.60%       11.53%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                    7.20        15.91
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                                14.85%       12.26%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                                19.61        17.01
                               Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                        14.53%        8.43%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                        5.83%        9.28%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                       14.06%        9.03%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                  29.83%       23.85%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                        5.93%        2.63%
                          Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                                103.42%       104.12%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                  102.19%       109.17%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                           81.23%       82.01%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                    80.68%       84.33%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                        185.66%       307.29%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                         230.76%       347.81%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                     0.85%        5.34%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                    176.38%       297.05%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                     5.55%        6.57%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                            42.17%       29.19%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                        209.61%       257.64%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                  103.15%       110.03%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                    236.62%       346.46%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                   102.54%       99.61%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                          75.77%       67.24%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                             76.01%       65.68%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                           5.27%       18.44%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                    4.35%        5.83%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio                              9.72%       23.91%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                   10.53%       25.63%
                              Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                        78.82%       84.81%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                         24.29%       13.19%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                         98.80%       97.51%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                  99.11%       95.33%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                     98.72%       97.80%
Tablica C.6. Zagregowane wskaźniki efektywności zakładów ubezpieczeń działu II
Table C.6. Aggregated Efficiency Ratios of Non-Life Insurance Companies

                                                                  Dział II / Non-life
                         Nazwa wskaźnika / Ratio
                                                                 31.12.2009 31.12.2010
                               Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                    363.81%     390.48%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                           116.69%     124.52%
     Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                               64.39%     68.97%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                       151.11%     134.29%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                104.96%     102.30%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                    -38.36%     -3.05%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                  33.90%     36.00%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                   68.07     72.97
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                                62.58%     19.81%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                                88.89     83.25
                              Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                        -1.39%     -6.75%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                        8.14%     11.51%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                       12.49%     13.67%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                  13.23%     18.77%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                        5.07%     6.08%
                          Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                               103.71%     107.98%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                  102.00%     104.98%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                          121.87%     113.59%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                   120.75%     106.38%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                       135.67%     143.10%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                        218.08%     230.83%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                    54.47%     57.26%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                     0.00%     0.00%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                   131.31%     130.80%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                            40.57%     44.50%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                        95.43%    120.33%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                  95.44%     96.06%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                   226.81%     207.53%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                  104.00%     89.91%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                          66.81%     76.65%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                             67.71%     72.48%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                          20.12%     20.66%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                    9.73%     9.18%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio                              27.72%     27.82%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                   35.08%     34.96%
                            Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                        65.38%     61.10%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                         60.74%     61.30%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                         90.13%     87.63%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                  90.81%     85.04%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                     89.04%     87.50%
Tablica C.7. Zagregowane wskaźniki efektywności dla wybranych kryteriów agregacji zakładów działu II
Table C.7. Aggregated Efficiency Ratios for Selected Aggregation Criteria of Non-Life Insurance Companies
                                                                                 za okres / for: 01.01.-31.12.2010

                                                                 Ubezpieczenia pozostałe osobowe i majątkowe / Non-life

                                                                                      Forma prawna
                                                                     Kapitał / Capital
                                                                                      Legal Form
                         Nazwa wskaźnika / Ratio
                                                                 Przeważający
                                                                        Przeważający       Spółka     TUW
                                                                  krajowy
                                                                        zagraniczny       akcyjna     Mutual
                                                                  Majority of
                                                                         Majority of      Joint-stock  insurance
                                                                  domestic
                                                                        foreign capital     company     society
                                                                   capital
                                        Wskaźniki ustawowe / Statutory ratios
Wskaźnik monitorowania działalności / Activity monitoring ratio                                      644.30%      180.68%    395.92%    264.12%
Wskaźnik pokrycia rezerw / Provisions cover ratio                                             129.82%      119.55%    123.45%    163.40%
              Wskaźniki wypłacalności, płynności finansowej oraz zdolności płatniczej / Solvency, financial liquidity and capacity to make payments ratios
Współczynnik wypłacalności / Solvency ratio                                                111.53%      32.46%     69.58%     52.68%
Wskaźnik płynności finansowej / Financial liquidity ratio                                         181.05%      100.13%    136.81%     79.26%
Wskaźnik zdolności płatniczej na udziale własnym / Capacity to make payments ratio - net of reinsurance                  89.67%      118.97%    102.12%    108.81%
Wskaźnik pieniężnego pokrycia zobowiązań / Creditors cover ratio                                      -5.55%      -0.57%     -3.64%     17.78%
Należności do środków własnych / Debtors to available solvency margin                                   17.58%      90.30%     35.74%     45.11%
Wskaźnik cyklu należności (w dniach) / Debtors cycle ratio (in days)                                     63.71      79.73     73.81     54.54
Zobowiązania do środków własnych / Creditors to available solvency margin                                  9.53%      50.14%     19.19%     41.37%
Wskaźnik płacenia zobowiązań (w dniach) / Creditors payment ratio (in days)                                 127.26      51.08     84.94     46.12
                                       Wskaźniki rentowności / Profitability ratios
Wskaźnik rentowności działalności technicznej / Profitability ratio of technical activity                          -2.70%     -10.42%     -7.18%     6.64%
Wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej / Profitability ratio of investment activity                         15.90%       3.48%     11.64%     4.24%
Wskaźnik rentowności sprzedaży / Sales profitability ratio                                         37.34%      -3.63%     14.03%     5.76%
Wskaźnik rentowności kapitałów własnych / Equity profitability ratio                                    29.88%      -10.45%     18.83%     16.05%
Wskaźnik rentowności majątku / Assets profitability ratio                                         11.80%      -2.30%     6.11%     4.85%
                                  Wskaźniki sprawności działania / Ratios of activity efficiency
Dynamika składki przypisanej brutto / Dynamics of gross written premiums                                 103.60%      111.42%    106.84%    140.82%
Dynamika składki przypisanej na udziale własnym / Dynamics of written premiums - net of reinsurance                    103.11%      106.65%    104.34%    125.24%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto / Dynamics of gross claims paid                            106.42%      119.79%    112.99%    141.58%
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych na udziale własnym
                                                                      99.93%      112.46%    105.90%    132.22%
Dynamics of claims paid - net of reinsurance
Stopa rezerw technicznych / Rate of technical provisions                                         158.80%      129.64%    144.89%     95.90%
Wskaźnik zabezpieczenia wypłat odszkodowań i świadczeń / Claims payment security ratio                          298.47%      172.80%    233.95%    148.59%
Rezerwa składki brutto do składki przypisanej brutto
                                                                      51.31%      61.61%     56.88%     65.60%
Provision for unearned premiums to gross written premiums
Rezerwa ubezpieczeń na życie do składki przypisanej na udziale własnym
                                                                       0.00%      0.00%      0.00%     0.00%
Life assurance provision to written premiums - net of reinsurance
Rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                                                     163.73%      105.52%    132.82%     56.77%
Provision for claims outstanding to gross claims paid
Wskaźnik rotacji majątku / Assets turnover ratio                                              31.60%      63.41%     43.56%     84.19%
Wskaźnik przychodowości kapitałów własnych / Ratio of capital and reserves profitability                          76.69%      235.10%    118.48%    204.32%
Dynamika lokat / Investment dynamics                                                    91.19%      105.59%     95.56%    127.29%
Udział lokat w składce przypisanej na udziale własnym
                                                                     282.62%      143.12%    210.93%    117.96%
Investments share in the written premiums - net of reinsurance
Ogólny wskaźnik poziomu lokat / General ratio of investments level                                     94.69%      82.82%     90.16%     79.39%
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                                            75.60%      77.46%     77.40%     56.62%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym / Claims ratio - net of reinsurance                              70.80%      74.01%     73.04%     55.05%
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                                            18.77%      22.03%     20.63%     21.15%
Wskaźnik kosztów administracyjnych / Administrative expenses ratio                                     10.68%       8.09%     9.25%     7.72%
Wskaźnik kosztów działalności ubezpieczeniowej Net - operating expenses ratio                               29.11%      26.87%     28.13%     21.01%
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym / Ratio of technical charges - net of reinsurance                     34.20%      35.62%     35.13%     30.45%
                                     Wskaźniki współzależności / Interdependence ratios
Wskaźnik ogólnego zadłużenia / Overall indebtedness ratio                                         53.11%      71.87%     61.07%     62.32%
Kapitały własne do funduszu ubezpieczeniowego / Capital and reserves to insurance fund                           87.96%      33.30%     61.46%     54.95%
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                                          95.83%      81.64%     88.29%     73.28%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń / Claims retention ratio                                   89.24%      81.82%     85.39%     72.38%
Wskaźnik zatrzymania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych / Technical provisions retention ratio                      93.14%      82.26%     87.70%     80.03%
Tablica C.8. Wybrane techniczne wskaźniki efektywności według grup ubezpieczeń działu I
Table C.8. Selected Technical Efficiency Ratios by Life Insurance Classes

                                          Grupa 1 / Class 1       Grupa 2 / Class 2       Grupa 3 / Class 3        Grupa 4 / Class 4    Grupa 5 / Class 5
             Nazwa wskaźnika / Ratio
                                        31.12.2009 31.12.2010     31.12.2009 31.12.2010     31.12.2009 31.12.2010      31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                  Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                           67.73%     97.61%     95.65%    95.26%    102.70%      125.71%   115.47%   117.24%   106.45%   98.36%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                           193.53%     74.09%     93.70%    90.97%     65.32%      106.73%   107.84%   98.91%   114.94%   118.14%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                95.41%     98.78%     98.80%    98.80%     98.87%      97.01%    74.14%   78.58%    98.23%   97.89%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                           95.95%     97.38%     99.14%    98.93%     98.67%      97.10%    97.63%   96.99%    97.77%   97.54%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                 113.63%     85.40%    128.53%    123.06%     67.90%      57.68%    86.43%   72.64%    33.32%   36.57%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                           114.28%     84.16%    128.97%    123.23%     67.83%      57.74%    113.58%   89.92%    33.08%   36.33%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                 10.27%     10.32%     14.87%    18.05%     10.78%      9.18%    18.42%   13.32%    26.30%   23.16%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                            4.02%     3.91%     7.53%     9.62%     6.54%      5.53%    17.70%   14.74%    8.66%    9.13%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                           14.29%     14.24%     22.40%    27.67%     17.33%      14.72%    36.13%   28.06%    34.96%   32.29%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                           15.35%     14.87%     24.86%    30.38%     18.98%      16.62%    43.85%   32.57%    35.23%   32.94%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                           12.12%     7.53%     24.20%    14.97%     8.86%      8.22%    -107.34%   14.97%    33.03%   33.56%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                           12.73%     7.60%     24.44%    15.08%     8.96%      8.48%    -145.54%   19.15%    32.92%   33.51%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance
Tablica C.9. Wybrane techniczne wskaźniki efektywności według grup ubezpieczeń działu II - działalność bezpośrednia
Table C.9. Selected Technical Efficiency Ratios by Non-Life Insurance Classes - Direct Business

                                   Grupa 1 / Class 1      Grupa 2 / Class 2      Grupa 3 / Class 3      Grupa 4 / Class 4       Grupa 5 / Class 5    Grupa 6 / Class 6
             Nazwa wskaźnika / Ratio
                                  31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010     31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                  Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                    98.40%    104.70%     93.87%    124.46%     93.89%    107.65%    143.08%      96.64%   117.95%   157.81%   105.16%   83.33%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                    115.26%    103.67%    130.49%    113.73%    120.33%    102.98%    101.00%      61.00%   103.24%   172.36%   120.98%   81.55%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio         98.89%    95.54%     95.77%    96.76%     97.97%    96.78%      96.75%    84.32%    41.40%   58.25%    85.42%   86.20%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                    99.46%    99.10%     97.21%    96.52%     98.42%    97.84%    100.64%      98.41%    61.80%   63.04%    96.58%   88.86%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio          23.61%    24.30%     45.29%    46.68%     73.20%    79.51%    103.81%    143.53%     127.32%   93.73%    91.49%   122.81%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                    23.77%    24.43%     46.05%    46.13%     73.52%    80.01%    108.45%      72.82%   122.65%   126.82%    97.85%   107.17%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio          31.19%    32.03%     36.05%    33.97%     18.57%    18.13%      21.91%    22.02%    14.81%   13.17%    16.48%   18.79%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                    10.24%     9.61%    12.19%    11.32%     9.56%     8.87%      10.19%    10.50%    12.43%   11.22%    9.76%   11.44%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                    41.43%    41.63%     48.25%    45.29%     28.13%    27.00%      32.10%    32.53%    27.24%   24.39%    26.23%   30.23%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                    45.73%    45.25%     54.46%    55.80%     28.56%    30.22%      42.73%    35.42%    56.40%   57.88%    32.34%   35.73%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                    28.21%    28.10%     -0.18%     -1.40%    -1.37%     -8.94%    -37.91%      -8.70%   -35.03%   -35.42%   -25.58%   -37.83%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                    30.66%    30.72%     -0.19%     -1.67%    -1.37%     -9.76%    -48.96%      -9.84%   -72.55%   -83.35%   -27.92%   -40.38%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance
             Nazwa wskaźnika / Ratio           Grupa 7 / Class 7      Grupa 8 / Class 8      Grupa 9 / Class 9      Grupa 10 / Class 10      Grupa 11 / Class 11   Grupa 12 / Class 12
                                  31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010     31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                  Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                    81.95%    103.91%    115.21%    110.33%    107.54%    114.04%    101.78%    105.51%     112.05%   101.24%   166.96%   74.05%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                    93.60%    111.39%    133.91%    194.76%    107.04%    121.39%    117.73%    102.38%     47.13%   616.06%    96.80%   103.73%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio         78.26%    78.24%     83.63%    80.91%     81.51%    82.93%      92.43%    88.26%    31.31%   36.47%    55.41%   54.43%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                    68.41%    61.09%     78.89%    64.21%     83.20%    73.66%      91.70%    88.42%    56.31%   -16.46%    51.75%   68.16%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio          48.31%    53.00%     56.44%    128.82%     39.30%    48.84%      86.24%    88.25%    12.05%   16.34%    32.31%   -29.11%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                    40.94%    42.01%     53.63%    90.13%     39.86%    43.44%      88.08%    88.52%    34.96%   -3.83%    33.05%   -12.04%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio          21.44%    20.74%     22.18%    22.77%     26.78%    25.31%      13.44%    13.43%    13.13%    9.54%    11.30%   13.93%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                    10.57%     8.79%    10.13%     9.70%     9.27%     8.36%      10.12%    9.49%    11.35%    6.42%    10.36%   10.07%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                    32.02%    29.54%     32.32%    32.46%     36.05%    33.67%      23.56%    22.91%    24.49%   15.96%    21.66%   24.00%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                    38.94%    36.09%     41.17%    43.61%     44.04%    46.13%      32.63%    31.42%    83.35%   38.28%    49.48%   46.64%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                    15.92%    16.56%     4.57%    -24.12%    12.39%     7.55%    -13.50%    -11.46%     -0.42%   54.32%    13.00%   38.84%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                    19.18%    21.26%     5.76%    -32.22%    16.03%    10.88%    -14.61%    -13.34%     -1.40%   137.31%    25.72%   66.26%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance
                                   Grupa 13 / Class 13     Grupa 14 / Class 14     Grupa 15 / Class 15     Grupa 16 / Class 16      Grupa 17 / Class 17   Grupa 18 / Class 18    Ogółem / Total
             Nazwa wskaźnika / Ratio
                                  31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010     31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                         Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                    114.38%    111.70%     93.52%    100.64%    128.99%    114.67%    159.28%      90.89%   131.43%   248.07%   136.54%   120.73%   103.84%   107.86%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                    149.95%    116.78%    239.53%    128.51%    281.91%    84.94%    147.00%    150.29%     130.43%   121.21%   133.75%   168.98%   122.11%   114.43%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio         83.18%    85.47%     62.10%    55.86%     53.75%    56.77%      88.55%    87.08%    87.52%   48.21%    91.22%   92.13%    90.26%   87.73%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                    87.75%    86.86%     33.82%    41.81%     48.97%    37.70%      69.08%    58.93%    69.13%   69.18%    98.14%   96.44%    90.81%   85.09%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio          56.98%    53.68%     63.07%    43.02%     31.27%    16.24%      15.62%    38.81%    9.16%    5.82%    47.31%   65.67%    66.80%   76.82%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                    60.45%    59.51%     34.11%    34.41%     27.06%     7.11%      14.73%    19.96%    7.93%    6.01%    51.38%   69.14%    67.75%   72.58%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio          22.10%    22.57%     19.40%    18.31%     17.91%    18.32%      43.19%    56.22%    58.61%   51.90%    16.80%   19.12%    20.15%   20.62%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                    10.16%     9.61%     7.57%     9.78%     8.58%     8.87%      7.93%     8.38%    11.86%    3.82%    10.89%   11.13%    9.82%    9.25%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                    32.27%    32.18%     26.97%    28.09%     26.48%    27.19%      51.12%    64.60%    70.47%   55.72%    27.69%   30.25%    29.97%   29.87%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                    38.70%    38.29%     26.73%    39.62%     37.78%    35.21%      98.90%    88.69%    91.54%   82.91%    36.28%   37.03%    36.41%   37.27%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                     2.72%     4.93%    17.13%    18.49%     13.00%    27.16%      -4.68%    -6.25%    0.34%    4.64%    9.88%   -4.57%    -1.39%   -5.65%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                     3.44%     6.14%    26.97%    30.06%     34.48%    58.35%      -9.26%    -8.76%    0.51%   11.12%    12.77%   -5.52%    -1.60%   -6.85%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance
Tablica C.10. Wybrane techniczne wskaźniki efektywności według klas rachunkowych działu II - reasekuracja czynna
Table C.10. Selected Technical Efficiency Ratios by Non-Life Accounting Classes - Reinsurance Accepted

               Nazwa wskaźnika                     Klasa 1 / Class 1      Klasa 2 / Class 2      Klasa 3 / Class 3        Klasa 4 / Class 4    Klasa 5 / Class 5
                 Ratio                      31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010      31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                  Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                           108.02%    157.84%     71.27%    70.56%     60.83%    104.63%     137.02%   95.25%   169.23%   101.61%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                           177.70%     82.04%    105.09%     65.30%    102.94%      58.49%   160.24%   103.79%   108.58%   144.34%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                99.84%    100.02%     99.22%    100.00%    100.00%    100.00%      95.60%   82.38%    66.65%   57.32%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                           100.00%    100.00%     98.96%    97.29%     99.95%      99.98%    98.43%   95.36%   112.24%   60.49%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                  38.50%    38.62%     93.13%    75.81%     53.32%      83.43%    14.96%   32.16%    52.37%   90.40%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                            38.55%    38.61%     93.03%    73.48%     53.36%      83.45%    14.57%   34.68%    45.77%   106.42%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                  27.83%    10.49%     8.28%    23.67%     42.92%      4.56%     16.84%   16.16%    16.28%   15.80%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                            5.93%     8.53%     4.53%     6.82%     4.63%      6.86%     6.11%    6.40%    6.32%    6.56%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                            33.76%    19.02%     12.81%    30.50%     47.56%      11.41%    22.94%   22.56%    22.60%   22.36%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                            32.81%    31.74%     18.16%    28.58%     41.95%      17.34%    34.99%   27.23%    34.77%   25.35%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                            35.03%    17.09%     -7.45%    -0.04%     11.80%      0.25%     52.00%   44.57%    14.32%   -18.08%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                            31.33%    27.88%     -6.77%    -0.03%     8.39%      0.34%     55.18%   49.81%    23.78%   -30.47%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance
               Nazwa wskaźnika                     Klasa 6 / Class 6      Klasa 7 / Class 7      Klasa 8 / Class 8        Klasa 9 / Class 9   Klasa 10 / Class 10    Ogółem / Total
                 Ratio                      31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010    31.12.2009 31.12.2010      31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010  31.12.2009 31.12.2010
                                         Wskaźniki oparte na technicznych rachunkach ubezpieczeń / Ratios based on technical accounts
Dynamika składki przypisanej brutto
                                           121.84%     99.93%     31.02%    111.97%     0.00%      0.00%    780.15%  2860.16%   397.04%   39.95%    98.04%   113.31%
Dynamics of gross written premiums
Dynamika odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto
                                           140.31%    139.56%    144.53%     35.98%     17.38%      0.00%     0.00%    0.00%   514.85%   11.66%   111.86%   75.93%
Dynamics of gross claims paid
Wskaźnik zatrzymania składki / Premiums retention ratio                92.11%    87.33%     60.66%    98.91%     0.00%      0.00%    100.00%   100.00%    79.50%   66.10%    84.26%   83.29%
Wskaźnik zatrzymania odszkodowań i świadczeń
                                            97.33%    93.38%     12.67%    23.44%    100.00%      0.00%     0.00%    0.00%    94.07%   96.53%    90.53%   82.09%
Claims retention ratio
Współczynnik szkodowości brutto / Gross claims ratio                  90.04%    -22.61%     85.45%    59.70%     0.00%      0.00%     0.33%    0.07%    24.12%   99.62%    67.00%   68.74%
Współczynnik szkodowości na udziale własnym
                                            94.02%    -27.27%     55.24%    87.36%     0.00%      0.00%     0.33%    0.07%    30.88%   60.99%    65.81%   67.52%
Claims ratio - net of reinsurance
Wskaźnik kosztów akwizycji / Acquisition costs ratio                  30.05%    24.13%     95.94%    21.78%     0.00%      0.00%     16.06%   32.24%    12.77%   102.15%    18.73%   22.02%
Wskaźnik kosztów administracyjnych
                                            10.44%    14.04%     7.84%     4.50%     0.00%      0.00%     4.84%    2.53%    5.60%   16.79%    5.69%    6.14%
Administrative expenses ratio
Wskaźnik kosztów ubezpieczeniowych brutto
                                            40.49%    38.17%    103.78%     26.29%     0.00%      0.00%     20.90%   34.77%    18.37%   118.95%    24.42%   28.16%
Gross operating expenses ratio
Wskaźnik kosztów technicznych na udziale własnym
                                            36.21%    35.78%     33.45%    13.12%     0.00%      0.00%     87.66%   87.28%    36.21%   63.83%    29.32%   34.96%
Ratio of technical charges - net of reinsurance
Wskaźnik rentowności działalności technicznej brutto
                                           -31.38%    95.48%     -7.73%    -13.71%     0.00%      0.00%     2.81%    4.94%    13.73%   -41.88%    7.36%   -0.80%
Profitability ratio of gross technical activity
Wskaźnik rentowności działalności technicznej na udziale własnym
                                           -28.31%    91.66%    -10.35%    -14.03%     0.00%      0.00%     11.99%   12.65%    35.52%   -24.56%    8.42%   -1.10%
Profitability ratio of technical activity - net of reinsurance

								
To top