PKPA by apidingin

VIEWS: 54 PAGES: 3

									PKPA
En. Aminuddin Ahmad
20/5/2005

  1. Unit pemodenan tadbiran dan perancangan (MAMPU) mengeluarkan PKPA
    dibawah agensi pusat dan kuasa merangkumi semua agensi2 di bawah
    kementerian dan badan berkanun.
  2. PKPA 1991 – Panduan tingkatkan kualiti layanan urusan telefon (PKPA 1/91);
    panduan urusan mesyuarat dan ucapan jawatankuasa2 kerajaan (PKPA 2/9);
    anugerah inovasi perkhidmatan awam (PKPA 3/9); panduan mengenai strategi2
    meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam (PKPA 4/9); panduan mengenai
    sistem penjadualan yang sepadu (SIAP) (PKPA 5/91); peningkatan mengenai
    produktiviti dalam perkhidmatan awam (PKPA 6/91); panduan mengenai
    kumpulan meningkatKan mutu kerja (PKPA 7/91); panduan mengenai manual
    prosedur kerja (MPK) dan fail meja (FM) (PKPA 8/91); panduan mengenai
    pelaksanaan dasar persyarikatan malaysia (PKPA 9/91); panduan mengenai
    peningkatan kualiti perkhidmaan kaunter (PKPA 10/91); panduan mengenai
    tatacara penggunaan borang tindakan kerja (BTK) (PKPA 11/91)
  3. PKPA 1992 - panduan pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) bagi perkhidmatan
    awam (PKPA 1/92); garis panduan mengenai perancangan dan penyediaan projek
    pembangunan (PKPA 2/92); garis panduan mengenai sistem perakaunan mikro
    (SPM) (PKPA 3/92); panduan mengenai pengendalian pengaduan awam (PKPA
    4/92)
  4. PKPA 1993 – panduan mengenai meyuarat pagi (PKPA 1/93); garis panduan
    mengenai pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang perkhidmatan awam
    (PKPA 2/93); panduan mengenai piagam pelanggan (PKPA 3/93)
  5. PKPA 1994 - panduan pelaksanaan sistem pemulihan perkhidmatan (PKPA 1/94)
  6. PKPA 1995 - pengunaan butiran maklumat di dalam borag permohonan dan
    kriteria tertentu sebagai asas membuat keputusan atas permohonan (SPKA1/95)
  7. PKPA 1996 – perlaksanaan sistem perakaunan berkomputer yang standard di
    badan-badan berkanun persekutuan (SPKA 1/96)
  8. PKPA 1997 – panduan mengenai penubuhan sistem infrastruktur kebangsaan bagi
    maklumat-maklumat tanah (NaLIS) (PKPA 1/97); panduan tambahan mengenai
    pelaksanaan MS ISO 9000 dan skim persijilan sistem kualiti oleh agensi kerajaan
    (PKPA 2/97)
  9. PKPA 1999 – garis panduan perlaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan
    awam (PKPA 1/99)
  10. PKPA 2001 - garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasaan
    undang-undang di peringkat pentadbiran daerah (PKPA 1/2001)
  11. PKPA 2002 - garis panduan perlaksanaan semakan semula prosedur dan proses
    kerja di agensi kerajaan (PKPA 1/2002), garis panduan pemberian anugerah
    cemerlang anggota perkhidmatan awam (PKPA 2/2002); meningkatkan
    keberkesanan pengurusan pengaduan awam (PKPA 3/2002); garis panduan bagi
    melaksanakan MS ISO 9000:2000 dalam perkhidmatan awam (PKPA 4/2002)
  12. PKPA 2003 – garis panduan mengenai tatacara penggunaan internet dan mel
    elektronik
13. PKPA 2005 - garis panduan bagi mewujudkan pejabat perkhidmatan pelanggan
  di agensi kerajaan di agensi kerajaan; garis panduan bagi mewujudkan petunjuk-
  petunjuk prestasi utama atau key performance indi cators (KPI)
14. perkhidmatan telefon berkualiti : persediaan, sambutan, pengendalian panggilan,
  menamatkan panggilan
15. tertib menelefon – sentiasa sopan, rancangan pangilan, jawab panggilan dengan
  sefgera, riang dan senyum semasa bercakap, nada suara yang natural, intonasi dan
  nada yang menarik, tumpukan pada perbualan, jangan makan semasa telefon,
  perhatian tentang masa untuk berakap, jangan menyampuk/ memotong ketika
  pemanggil sedang bercakap, kenalkan diri dan tunjuk kesudian untuk bercakap,
  kawal emosi, berhati-hati meletakkan telefon
16. PKPA 2/91 – membantu pihak pengurusan dan urusetia menjalankan
  tanggungjawab mereka dengan cekap dan berkesan dslam mencapai objektif
  sesuatu mesyuarat
17. amalan tidak produktif : mesyuarat tidak dirancang dan tidak mempunyai objektif;
  surat jemputan mesyuarat lewat dan tidak lengkap; minit mesyuarat tidak
  disediakan atau lewat diedarkan
18. mesyuarat berkualiti : keperluan serta objektif mengadakan mesyuarat dirancang
  dan dibincang dengan teliti oleh pengerusi dan urusetia; surat jemputan mesyuarat
  diedar 10 hari sebelum mesyuarat. Surat jemputan mengandungi maklumat
  lengkap; draf minit mesyuarat dalam masa 3 hari
19. peranan urusetia: pra mesyuarat; semasa mesyuarat; selepas mesyuarat
20. konsep follow up dan follow through : follow up – tindakan susulan yang biasa
  dilakukan selepas sesuatu mesyuarat dilaksanakan; follow through : tindakan
  susulan yang dibuat berasaskan kepada keputusan tindakan dalam minit
  mesyuarat yang diputuskan
21. kriteria penilaian untuk megiktiraf sesuatu perubahan sebagai inovasi: pengurusan
  kos operasi; penjimatan masa; peningkatan hasil: pengurusan kos operasi;
  penjimatan masa; peningkatan hasil kerja; peningkatan dalam tahap kepuasan hati
22. tujuh program peningkatan kualiti yang dicadangkan: sistemcadangan Q; sistem
  proses Q; sistem pemeriksaan Q; slogan Q; Hari Q; sistem maklumbalas Q; sistem
  maklumat Q
23. PKPA 5/91 – menyedia, mengesan dan mengawasi perlaksanaan projek
  pembangunan; memastikan projek dilaksanakan secara terancang dan menepati
  jadual danmenyediakan anggaran peruntukkan belanjawan tahunan
24. faedah PKA 5/91 : jadual kerja dapat dirancang dengan teliti; anggaran
  belanjawan tahunan dapat disediakan; pengesanan dan pengawasan projek dapat
  dilaksanakan dengan teratur; permasalahan yang mungkin dalam perlaksanaan
  projek dapat dikenalpastti di peringkat awal; tindakan penyelesaian kepada
  masalah yang timbul dapat diambil tindakan segera
25. PKPA 6/91 : menyediakan garis panduan kpd ketua jabatan dalam merancang dan
  melaksanakan usaha-usaha meningkatkan produktiviti di jbatan masing-masing
26. konsep roduktivit - adalah nilai atau kualiti output yang dihasilkan oleh setiap
  unit
27. faktor pengaruhi produktiviti : tenaga manusia; struktur organisasi; sistem
  prosedur; gya pengurusan; persekitaran kerja, teknologi dll.
28. PKPA 7/91 : bertujuan untuk memberi garispanduan pelaksanaan KMK dalam
  perkhidmatan awam
29. Konsep KMK : KMK ialah sekumpulan kecil pekerja untuk mengenalpasti dan
  menyelesaikan msalah demi meningkatkan kualiti dan prouktiviti mereka
  berdasarkan konsep pengurusn secara penyertaan dan kemanusiaan
30. prinsip asa KMK : pegiktirafan kepada pekerja; memajukan pekerja-pekerja;
  penyertaan dan sokongan semua peringkat; semangat bekerja secara
  berkumpulan; pelaksanaan projek berkaitan dengan tugas-tuas harian
31. PKPA 8/91 : membantu ketua-ketua jabatan menyediakan MPK dan FM dengan
  lebih berkesan dan berkualiti
32. ciri-ciri TQM – mtlamat kepuasan pelanggan ( output tanpa cacat dan output yang
  sentiasa tepat), fokus( sistem dan proses, budaya organisasi, pelanggan dan
  pembekal), strategi ( penambahbaikan yang berterusan) dan pelaksana (seluruh
  organisasi)
33. perkara yang perlu dieri perhatian dalam menjaankan projek bangunan : konsep
  sesebuah projek pembangunan, pusingan projek; kajian kemungkinanperancangan
  dan pelaksanaan projek.

								
To top