Bab A by apidingin

VIEWS: 31 PAGES: 2

									Peraturan pegawai am (pelantikan, kenaikan pangkat & penamatan perkhidmatan) 2005
Puan Azizah Ramli
INTAN, Bukit Kiara
18/5/2005

  1. punca kuasa: i) Fasal (2) perkara 132 perlembagaan persekutuan, YDP agong
   boleh mengeluarkan peraturan berhubung dgn perlantikan dan syarat2
   perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan;       ii) JKK-MPGSA
   (Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perkhidmatan, gaji sektor awam)
   dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri
  2. pemakaian: tertakluk bahagian X perlembagaan Persekutua dipakai bagi semua
   lantikan, kenaikn pangkat dan penamatan perkhidmatan dalam perkhidmatan
   awam
  3. perkhidmatan awam- perkhidmatan awan persekutuan di bawah perenggan (b),
   (c), (d) dan (h) fasal 1, perkara 132 perlembagaan persekutuan; tatacara
   perlantikan tetap dan sementara. Tatacara perlantikan kontrak ditentukan KPPA.
   PPA3/PP 2/2003; berkuatkuasa mulai 1 Mei 2005 menggantikan perintah am bab
   A 1973
  4. PP/SP/SPA : merupakan arahan2 pentadbiran yang dibuat di bawah kuasa
   eksekuif yang ada pada kerajaan kecuali PP 9/91 (SSB) PP 4/02 (SSM)
   diluluskan oleh jemaah negeri; tidak oleh bercanggah dengan PPA 2005 di atas
   sekiranya dikeluarkan
  5. perlantikan: hendaklah mengikuti syarat yang ditetapkan dalam skim
   perkhidmatan yang berkuatkuasa. Pindaan syarat perlu kelulusan KPPA (PPA 5);
   termasuk lantikan kali pertama ke Perkhidmatan Awam dan sebarang perlantikan
   pegawai yang berkhidmat ke dalam skim perkhidmatan yang lain (PPA 10); calon
   untuk perlantikan tetap hendaklah terdiri drp warganegara (PPA 6); pegawai tetap
   yang meletak jawatan tidak boleh dilantik semula kecuali diberi kebenaran khas.
   Laporan sebab pegawai letak jawatan hendaklah diperolehi (PPA 7); pegawai
   yang telah dibesarakan atas sebab kesihatan boleh dilantik semula sekiranya
   disahkan sihat (panel perubatan) (PPA 8); pegawai yang ditamatkan perkhidmatan
   atau dibuang kerja tidak boleh dilantik semula kecuali dgn kebenaran khas (PPA
   9); seseorang pegawai boleh dipinjamkan atau dilantik secara pertukaran
   sementara tertakluk dgn syarat serta tempoh dipersetujui (PPA 12 & 13);
   suruhanjaya boleh membenarkan seseorang pegawai kembali ke skim
   perkhidmatan terdahulu jika gagal disahan dalam perkhidmatan lain seperti i)
   dalam tempoh 3 tahun, ii) ada kekosongan jawatan asal, iii) kegagalan
   pengesahan bukan atas sebab kelakuan tidak memuaskan (PPA 11)
  6. tawaran perlantikan : tawaran kepada calo berjaya & dalam tawaran dinyatakan
   maklumat perkhidmatan (PPA 18); surat setuju terima daripada calon; calon
   dilantik perlu mematuhi syarat berikut -membuat pemeriksaan kesihatan mana2
   peg. Perubatan berdaftar & diperakui sihat, membuat akuan berkanun –Akta
   1960, menandatangani surat Aku Janji (Tatakelakuan)
  7. tarikh perlantikan: pada tarikh lapor diri kecuali ditentukan sebaliknya oleh
   suruhanjaya (PPA21), tarikh lantikan tetap bagi pegawai sementara yang telah
  memenuhi syarat ialah pada tarikh suruhanjaya bermesyuarat dan meluluskan
  perlantkan tersebut (PPA 22)
8. umur dan tarikh lahir – umur mengikut skim perkhidmatan/dinyatakan dalam
  iklan- umur minimum ialah 18 tahun; umur maksimu alah 54 tahun bagi pegawai
  sedang berkhidmat (PPA 57/Per: 64 PP 9/91); umur pada ulangtahun harijadi
  mengikut kalender gregorian; pindaan mengikut surat beranak (PAA 68) dan kad
  pengenalan (PP 13/02)
9. permohonan jawatan baru : melalui ketua jabatan terus ke PBM dengan
  menyertakan maklumat perkhidmatan serta ulasan sokongan atau sebalinya (PPA
  17). Jika berjaya – pelepasan oleh ketua jabatan sahaja jika melibatkan PBM
  yang sama (PPA 54), pelepasan oleh ketua jabatan dan meletak jawatan dari
  jawatan sebelumnya dengan izin; gaji permulaan ditentukan oleh suruhanjaya
  (PPA 23(1)); perubahan tarikh pergerakan gaji – lanjutan dari tempoh percuban
  berdenda (PPA 30/Per 76 dan 83 PP 9/9), kenaikan pangkat, dilantik ke jawatan
  yang lain. Prosedur perlanjutan (PPA 28) – pegawai memohon dalam tempoh 3
  bulan selepas tamat tempoh percubaan kepada suruhanjaya, ketua jabatan buat
  perakuan ikut borang serta butir-butir : sebab pegawai tidak disahkan, syor
  sokong atau tidak maklumat perkhidmatan/peperiksaan; perlanjutan tidak
  melebihi 2 tahun kecuali dalam keadaan khas
10. pengesahan dalam perkhidmatan : perakuan pengesahan dibuat oleh ketua jabatan
  dalam tempoh 1 bulan drpd tarikh pegawai didapati layak disahkan (PPA 27);
  pengesahan oleh PBM terhadap kebolehan pegawai melaksanakan tugas dan
  kesesuaian dalam perkhidmatan yang dianggotainya. Kebolehan dan kesesuaian
  diukur bagi kemampuan yang ditetapkan (PPA 29). Bila – 1 hari selepas tamat
  tempoh percubaan atau 1 hari selepas tarikh pegawai memenuhi syarat yang
  ditetapkan
11. opsyen skim kwsp : pegawai yang berhasrat memilih opsyen skim KWSP boleh
  menggunakan borang ditetapkan (PPA 35)
12. penamatan perkhidmatan: YDP atau ppihak yang diberi kuasa boleh menamatkan
  perkhidmatan seseorang pegawai yang belum disahkan atas sebab berikut (PPA
  46) – menyembunyikan maklumat kesihatan, membuat akuan palsu dalam akuan
  berkanun, tidak menandatangani surat aku janji, memalsukan dokumen
  perlantikan dan gagal tapisan keselamatan;
13. letak jawatan : permohonan secara bertulis (notis) seseorang pegawai untuk
  berhenti kerja dari perkhidmatan awam kepada ketua perkhidmatan (PPA 51)
14. pemendekkan notis : untuk ememendekkan notis perletakkan jawatan seperti
  ditetapkan dan jika lulus akan dikecualikan membayar sebulan gaji
15. kenaikan pangkat : berdasarkan merit (PPA 37) Lembaga Kenaikan Pangkat akan
  menimbangkan – kecekapan dan pretasi, kelayakan , pengetahuan, kemahiran
  dan pengalaman pengawai, sifat peribadi dan kegiatan/sumbangan;
16. tanggung kerja : menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan
  disamping menjalankan tugas hakiki
17. pemangkuan : diberi kelulusan menjalankan tugas yang berkaitan dari satu
  jawatan secara penuh masa yang lebih baik tinggi grednya dari gred hakiki dalam
  skim perkhidmatan pegawai berkenaan. Asas – kebolehan pegawai dan
  kekosongan jawatan

								
To top