sis akaun kerajaan by apidingin

VIEWS: 38 PAGES: 8

									                                                                               24/06/2011
                 PENGURUSAN
                KUMPULAN WANG


           DISEDIAKAN / DISAMPAIKAN
                OLEH


                ZAINUDDIN BIN ZABIDI
                                                    SISTEM PERAKUNAN
           CA(M), MBA (Finance)(Hull, UK), ADIA (UiTM), DIA (UiTM)

             TIMBALAN BENDAHARI KANAN
                                                      KERAJAAN
           BAHAGIAN GAJI DAN KEMUDAHAN STAF
               PEJABAT BENDAHARI
                  UiTM
copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         2  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat            3
                     Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
            SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN                              SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN

                   Kerajaan Mana ???                  Kerajaan Malaysia sebagai suatu Entiti Perakaunan
                                                    Pada umumnya disusun dan dibahagikan kepada tiga
                   Siapa Kerajaan ???                         peringkat pentadbiran iaitu :

                     Definasi ???                         Persekutuan / Negeri / Kuasa Tempatan

              Dasar dan Asas Perakaunan ???                        Struktur Organisasi
                                                    Kementerian / Jabatan / Agensi
                     Objektif ???
                                                    Tidak Termasuk
                   Hukum-hukum ???
                                                    Badan Berkanun & Syarikat Kerajaan / OBA
                Klasifikasi & Pengkodan???
                                             Kerajaan
             Apakah dia yang di Perakaunkan ???               satu organisasi yang terdiri dari parti-parti politik yang mendapat
                                             undi majoriti  dalam pilihanraya (dipilih oleh rakyat dalam
                   Sistem Aplikasi ???                 pilihanraya) untuk mentadbir negara.

copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         4  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat            5
                     Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
                     DEFINASI                                    DEFINASI

   a)    Perakaunan                                     Merekod : memasukkan urusniaga kewangan ke         buku
        ialah satu sistem mengenalpasti, mengkelas, merekod,                akaun organisasi. yang berkaitan
        merumus, menganalisis dan melapor data dan maklumat
        kewangan sesuatu organisasi mengikut Prinsip-Prinsip,               Merumus :menjumlahkan kumpulan urusniaga kewangan
        Konsep, Konvensyen, Standard dan Peraturan Perakaunan               dalam sesuatu jangka waktu
        Diterima Umum.                                   Menganalisis : membandingkan         urusniaga  secara
        Sistem : dua atau lebih bahagian yang berkaitan bertindak             menegak atau mendatar
        untuk tujuan yang sama.                              Melapor : memberitahu pengguna yang berhak tentang
        Mengenalpasti : untuk memilih urusniaga kewangan dari               data kewangan berkaitan dengan sesebuah organisasi.
        urusniaga yang lain.

        Mengkelas :   mengasingkan  urusniaga kewangan
        kepada modal, kumpulan aset, tanggungan, pendapatan,
        dan belanjaan.


copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         6  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat            7
                     Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
                                                                                     1
                                                                             24/06/2011
                  DEFINASI                                     DEFINASI

   b)    Sektor Awam                               b)    Sektor Awam (samb)
        Berdasarkan pada “Accounting Public Sector Guideline # 1”
        (MACPA 1991)                                   Pada amnya dan lebih jelas agensi-agensi yang dibiayai
                                                oleh wang awam adalah ditakrifkan sebagai sektor awam
                                                yang dikelaskan kepada dua kategori :
        Kerajaan Pusat/Negeri dan Kerajaan Tempatan
        Entiti-entiti yang dimiliki oleh Kerajaan Pusat/Negeri atau           Badan-badan Berjabatan iaitu Jabatan-jabatan Kerajaan
        Kerajaan-Kerajaan Tempatan                            Badan-Badan Bukan Berjabatan iaitu Perbadanan Awam
        Mana-mana entiti yang ditubuhkan di bawah Akta Parlimen             atau Perusahaan-Perusahaan Awam.
        yang   memerlukan    laporan  Kewangan  Tahunan
        dibentangkan kepada Parlimen atau Menteri                    Perbadanan Awam dapat dikelaskan kepada tiga kategori :
                                                Perusahaan-perusahaan Berjabatan yang walaupun sedikit
                                                berbeza dari jabatan-jabatan kerajaan yang tradisional tetapi
                                                selalunya tertakluk kepada undang-undang yang sama dan
                                                juga kepada peraturan-peraturan kewangan yang sama
                                                dengan jabatan-jabatan kerajaan

copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           8  copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat            9
                   Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
                  DEFINASI                                     DEFINASI

   b)    Sektor Awam (samb)                           c)    Perakaunan Sektor Awam
                                                ialah satu sistem mengenalpasti, mengkelas, merekod,
        Badan-Badan berkanun yang mana operasinya dan                  merumus, menganalisis dan melapor semua urusniaga yang
        peraturan-peraturannya yang lain tertakluk kepada undang-            melibatkan terimaan dan pengeluaran / penggunaan dana-
        undang tertentu atau Akta di bawah mana ianya ditubuhkan             dana dan harta kerajaan serta mentafsir keputusan-
                                                keputusan daripada proses berkenaan mengikut arahan-
        Syarikat-Syarikat   Kerajaan;   ditubuhkan  mengikut            arahan perundangan dan pentadbiran (legaliti) serta Prinsip-
        peruntukan undang-undang syarikat ( Akta Syarikat 1965).             prinsip, Konsep, Konvensyen, Piawaian dan Peraturan
        Ada juga ditubuhkan di bawah Akta Koperasi (contoh : Bank            Perakaunan Diterima Umum.
        Rakyat, Syarikat-syarikat koperasi Pengambilan Deposit
                                                Sistem Perakaunan Di dasarkan pada UNDANG-UNDANG
        Jabatan-jabatan mengakaun sendiri bercorak perdagangan              DAN PERATURAN
        dicatatkan dalam Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan
        sebagai akaun amanah dan penyata kewangan jabatan
        tersebut dibentang di parlimen secara berasingan di bawah
        Akta masing-masing.
copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         10   copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat          11
                   Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
                                                          OBJEKTIF
                  OBJEKTIF                                  LAPORAN KEWANGAN

   1)    Mengumpulkan maklumat kewangan                          Pematuhan dan Kawalan
   2)    Menyampaikan maklumat kewangan untuk membantu                  - cara mana sumber diperolehi dan dibelanjakan
        pengurus membuat keputusan dasar dan operasi                   - perbelanjaan awam terhad kepada maksud dan amaun
   3)    Menyampaikan maklumat kewangan kepada pihak-pihak                 yang telah diluluskan.
        lain yang berkepentingan bagi tujuan penilaian.
   4)    Mewujud dan mengesan akauntabiliti awam                     Asas Perancangan
                                                - agihan dan penggunaan sumber
                                                - pembentukan dasar dan strategi-stragi jangka panjang

                                                Penilaian Prestasi
                                                alat mengawal prestasi agensi kerajaan dari segi kecekapan dan
                                                keberkesanan penggunaan sumber awam

                                                Penilaian Kualiti Perkhidmatan
                                                kebolehan dan kemampuan memberi barangan serta perkhidmatan
                                                yang bermutu tinggi dan kemampuan untuk terus berkhidmat.

copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         12   copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat          13
                   Bendahari/UiTM                                  Bendahari/UiTM
                                                                                   2
                                                                      24/06/2011
                  OBJEKTIF
               LAPORAN KEWANGAN                         SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN

        Kenyataan Kejayaan                       Sistem Perakaunan di dasarkan pada undang-undang dan
        mengenengahkan   kenyataan mengenai  pencapaian      peraturan
        kerajaan kepada pengguna yang berpengaruh dan orang
        awam.                                     Kerajaan               Swasta
                                      Perlembagaan Persekutuan (Per Akta Syarikat 1965
        Kenyataan Serta Nilainya                   96 – 112)
                                                       GAAP / IAS / MASB/FRS
        memberi maklumat kepada semua kumpulan yang         Akta Acara Kewangan 1972
        berkepentingan mengenai sumber ekonomi dan tanggungan    Akta Audit 1957
        agensi kerajaan untuk sesuatu jangka waktu.         Arahan Perbendaharaan
                                      Pekeliling Perbendaharaan/JAN
        Akauntabiliti                        Akta Badan Berkanun (Akaun
        mempastikan anggota kerajaan dapat dipertanggung-      dan Laporan) 1980
        jawabkan dan diperhitung dalam mengawal selamat wang     Akta Kerajaan Tempatan 1976
        dan hartabenda yang diamanahkan / diwakilkan kepada     Pek. Perb. Bil. 2 Tahun 1985 dan
        mereka                            Bil 5/1994
                                      GAAP / IAS / MASB/FRS

copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat     14  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat        15
                   Bendahari/UiTM                             Bendahari/UiTM
             SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN                      SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN
        Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan 1957                 Akaun Awam / Penyata Akaun Persekutuan ialah satu
        Memperuntukan : Pihak berkuasa kewangan, bagi maksud          penyata kewangan yang disediakan oleh Jabatan Akauntan
        seksyen 9 Akta Audit 1957, dengan secepat mungkin            Negara untuk Menteri Kewangan berdasarkan rekod
        selepas akhir tiap-tiap tahun kewangan hendaklah            kewangan pusat yang disenggarakan olehnya.
        menyediakan satu penyata :
        -   Akaun Hasil Disatukan                       Pekeliling Perbendaharaan Bil 5/1994
        -   Akaun Pinjaman Disatukan                     Garispanduan penyediaan laporan dan penyata kewangan
        -   Akaun Amanah Disatukan                      tahunan Badan-Badan Berkanun.
        -   Akaun Memorundum (Aset & Tanggungan)
                                            Tujuannya untuk keseragaman dan mempertingkatkan
        Fasal 106 Perlembagaan Persekutuan / Seksyen 16 (2)           akauntabiliti.
        Akta Acara Kewangan                           Badan berkanun dikehendaki mematuhi piawaian yang di
        Akaun Awam hendaklah diperiksa oleh Juruaudit Negara          keluarkan oleh Institut Akauntan Negara.
        dan Laporanya mestilah dibentangkan dalam Dewan
        Perundangan iaitu Parlimen atau Dewan Undangan Negeri
        mana yang bersesuaian.
        Tidak lewat dari 31 Julai tahun berikutnya.

copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat     16  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat        17
                   Bendahari/UiTM                             Bendahari/UiTM
             DASAR DAN ASAS PERAKAUNAN                       DASAR DAN ASAS PERAKAUNAN

   Perbezaan antara Perakaunan Kerajaan dan Sistem Perakaunan      Perbezaan antara Perakaunan Kerajaan dan Sistem Perakaunan
   Swasta                                Swasta
       Kerajaan               Swasta             Kerajaan               Swasta

  Objekif Utama                              Objekif Utama

  Konsep Perakaunan                            Konsep Perakaunan

  Perbelanjaan VS Kos                           Perbelanjaan VS Kos

  Sistem Belanjawan                            Sistem Belanjawan

  GAAP                                  GAAP

  AsasPerakaunan                             AsasPerakaunan


copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat     18  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat        19
                   Bendahari/UiTM                             Bendahari/UiTM
                                                                          3
                                                                          24/06/2011
            DASAR DAN ASAS PERAKAUNAN                           DASAR PERAKAUNAN KERAJAAN

   Sistem Perakaunan di dasarkan pada undang-undang dan              Dua konsep asas dasar perakaunan kerajaan
   peraturan
                                           1)    Konsep Kumpulanwang Yang Disatukan yang berpunca dari
           Kerajaan                Swasta              keperluan bahawa segala hasil dan wang yang diperolehi
                                                atau diterima selain daripada Zakat Fitrah, Baitulmal dan
                                                lain-lain hasil di bawah urusan agama Islam dibayar masuk
                                                ke dalam suatu kumpulanwang yang dinamakan
                                                Kumpulanwang Disatukan bagi Persekutuan atau Negeri
                                                mana yang berkenaan. ( FASAL 97 FC)

                                           2)    Konsep bahawa tiada wang, kecuali perbelanjaan
                                                tanggungan boleh dikeluarkan dari Kumpulanwang Yang
                                                Disatukan melainkan diperuntukan atau dibenarkan dengan
                                                cara lain oleh badan perundangan. (FASAL 104 FC)


copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         20  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           21
                   Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
               DASAR PERAKAUNAN                             ASAS PERAKAUNAN KERAJAAN
                                           Asas perakaunan mengenalpasti titik masa bilamana hasil perbelanjaan,
        Perbelanjaan Tanggungan dibenarkan oleh undang-undang
                                           pindahan wang dan tanggungan-tanggungan patut diiktiraf.
        yang berterusan dan dipertanggungkan kepada KWDS
        supaya tidak perlu lagi bergantung kepada kelulusan yang       Asas Tunai : Mengukur dan merekod perubahan-perubahan di dalam
        berulang-berulang setiap tahun oleh Perlimen. Terdapat        buku-buku sesuatu entiti hanya apabila tunai dibayar atau diterima
        lebih kurang 16 maksud-maksud perbelanjaan yang
                                           Ciri-ciri:
        digulungkan sebagai perbelanjaan Tanggungan (FASAL 98
                                           -   hasil dicatat pada masa terimaan dan perbelanjaan pada waktu
        F.C.)
                                              pembayaran
                                           -   Aset tetap dikenakan kepada perbelanjaan seratus peratus pada
                                              masa ianya diperolehi atau dibina.
                                           -   Hasil terakru dan pinjaman bolehtuntut tidak dilaporkan dalam
                                              lembaran imbangan
                                           -   Tuntutan kewangan ke atas kerajaan yang belum selesai pada akhir
                                              tahun kewangan tidak dilaporkan.

                                           Asas Tunai Ubahsuai : membenarkan pembayaran bagi tahun semasa
                                           dibuat dalam bulan januari tahun berikutnya.

copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         22  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           23
                   Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
              ASAS PERAKAUNAN KERAJAAN                          ASAS PERAKAUNAN KERAJAAN
   Asas Tunai Ubahsuai :                              Asas Akruan – (Badan-badan Berkanun dan Syarikat-syarikat )
     membenarkan pembayaran bagi tahun semasa dibuat dalam            Mengiktiraf serta merekod :
     bulan januari tahun berikutnya.                       -  semua hasil dalam tempoh ianya diperolehi
                                           -  semua perbelanjaan dalam tempoh ianya dibelanja atau
                                              digunakan
           DIS         JAN             FEB
                                           -  semua aset dalam tempoh ianya dibeli
                                           -  tanggungan dalam tempoh ianya dihutang atau dibelanja.

                                           Perakaunan Tunai Diubahsuai di gunakan adalah :
           YEAR 1                 YEAR 2
                                                Mudah difahami dan dipraktik
                                                Maklumat dapat diperolehi dalam masa yang diperlukan
                                                Memudahkan penyediaan anggaran belanjawan
       Membolehkan perbelanjaan tahun lama dibayar di dalam               Memudahkan pengawalan
       tahun baru dengan menggunakan peruntukan tahun lama               Membolehkan perbelanjaan tahun lama dibayar di dalam
                                                tahun baru dengan menggunakan peruntukan tahun lama


copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat         24  copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           25
                   Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
                                                                                 4
                                                                                 24/06/2011
                HUKUM-HUKUM                                      HUKUM-HUKUM
   Menetapkan                                     Menetapkan (samb)

   1)    Peraturan : (Menjelaskan persoalan-persoalan pokok )            3)    Konvensyen
        seperti objektif, sistem perakaunan, bidang kuasa dan tahap             satu kaedah praktis yang telah dipersetujui secara umum
        tanggungjawab serta akauntabiliti pegawai-pegawai yang               oleh semua ahli akauntan dan orang-orang yang berkaitan
        terlibat di dalamnya.                                secara jelas atau sebagai andaian asas
        contoh : Tanggungjawab Pegawai Pengawal                       contoh : Andaian Perniagaan Berterusan
              Tanggungjawab Pegawai Pengakaun                          Period Perakaunan
              Bidangkuasa Ketua Audit Negara                          Persamaan Perakaunan A=L+OE

   2)    Prinsip : (Kaedah Perakaunan)                       4)    Piawaian/Standard (Doktrin)
        satu gabungan doktrin yang dihubungkan dengan teori dan               adalah dasar-dasar yang dikuti oleh para akauntan dalam
        kaedah perakaunan, bertindak untuk menerangkan amalan                menghasilkan rekod-rekod perakaunan dan penyata
        dan pedoman pemilihan konvensyen.                          kewangan
        contoh : Prinsip kos sejarah dalam nilai aset                    contoh : Objektiviti
              Prinsip pemadanan hasil dan belanja                        Ketekalan (consistency)
              Prinsip catitan bergu                               Konvertisma

copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           26   copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat               27
                   Bendahari/UiTM                                    Bendahari/UiTM
             PELAPORAN PERAKAUNAN                                 PELAPORAN PERAKAUNAN
   Konsep Kumpulawang Disatukan                            Konsep Kumpulawang Disatukan (samb)

   1)    Mengikut Akta Acara Kewangan : Menteri Kewangan / pihak          a)    Akaun Hasil Disatukan
        berkuasa  Kewangan    Negeri tertakluk perbekalan              di mana hasil kerajaan dibayar masuk dan dari mana
        Perlembagaan dan Akta Acara Kewangan adalah                     perbelanjaan mengurus dibiayai
        diberikuasa untuk mengurus Kumpulanwang Disatukan
        serta untuk menyelia, mengawal dan mengarah tentang            -    Kutipan hasil mengikut asas tunai dan dibayar secara
        semua perkara kewangan Persekutuan / Negeri yang tiada               jumlah kasar ke dalam Akaun Hasil, kecuali diuntukkan
        diberi kepada orang lain di bawah undang-undang.                  sebaliknya oleh mana-mana undang-undang
                                             -    Hasil yang sepatutnya diteimas tetapi belum sebenarnya
   2)    Mengikut Seksyen 7 Akta Acara Kewangan tiga (3) akaun                diterima dalam tahun kewangan tidak dimasukakaunkan
        berasingan hendaklah diselenggara dalam KWDS iaitu :            -    Bayaran balik hasil yang dilakukan mengikut mana-mana
                                                  undang-undang dikenakan sebagai perbelanjaan
   a)    Akaun Hasil Disatukan                           -    Sumber hasil – jenis hasil
   b)    Akaun Pinjaman Disatukan                          -    Menentukan segala wang yang sepatutnya diterima adalah
   c)    Akaun Amanah Disatukan                               tepat pada masanya, mengikut kadar yang betul, disimpan
                                                  dengan selamat, diakaunkan dengan betul dan sepenuhnya.
                                             -    Pengesahan dan penyesuaian akaun hasil perlu dibuat
                                                  setiap bulan bagi penutupan penyata kewangan tahunan.
copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           28   copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat               29
                   Bendahari/UiTM                                    Bendahari/UiTM
             PELAPORAN PERAKAUNAN                                      DEPOSIT & WANG AMANAH,
                                                             TERIMAAN BALIK
                                                             PENDAHULUAN/PINJAMAN
   Konsep Kumpulawang Disatukan (samb)                           HASILCUKAI                       PINJAMAN
                                                HASIL BUKAN CUKAI                   DALAM NEGARA
                                                TERIMAAN BUKAN HASIL          KWDS      LUAR NEGARA
   -    Akaun Pinjaman Disatukan
        di mana diakaunkan semua terimaan pinjaman, bayaran                    KWHDS            KWADS        KWPDS
        balik pinjaman lama yang berkaitan dan pemindahan
        kepada kumpulanwang yang lain.                   MENGURUS                      DEPOSIT
                                                                                    Bayaran
                                                     PERBEKALAN          KW      Pindahan      Balik
   c)    Akaun Amanah Disatukan                                               AMANAH AWAM             Pinjaman
                                               EMOLUMEN
        di mana diakaunkan segala terimaan dan bayaran                 PERBEKALAN & PERKHIDMATAN        KW
        kumpulanwang amanah kerajaan dan wang yang diterima              HARTA MODAL             AMANAH K’JAAN     Pindahan
        oleh kerajaan sebagai amanah unruk meksud-maksud                PEMBELIAN DAN KENAAN TETAP
        tertentu berasaskan surat cara (trust deed).                                     KW PINJAMAN
                                                                   PERUMAHAN
                                          TANGGONGAN
                                                                                Terimaan balik
                                                                  KUMPULANWANG
                                         DIRAJA / HAKIM/ AUDIT
                                                                  PEMBANGUNAN
                                         SURUHAJAYA
                                         HUTANG NEGARA \ PERINTAH MAHKAMAH                         Pinjjaman
                                         GANJARAN & PENCEN                                 Kpd Agensi
                                                                         PERBELANJAAN    Kerajaan
copyright reserved       ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat           30   copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat  PEMBANGUNAN        31
                   Bendahari/UiTM                                    Bendahari/UiTM
                                                                                          5
                                                                                   24/06/2011
              PELAPORAN PERAKAUNAN                                   PELAPORAN PERAKAUNAN

   a)    PERAKAUNAN PERBELANJAAN                             b) PERAKAUNAN HASIL

                                                   Empat Kategori Terimaan
   BELANJAWAN
                                                   Konsep Sistem Kawalan Dalaman dan Kawalan Am
      Pembayaran dibuat dari KWDS hanya setelah                        Jenis-jenis Buku dan Dokumen-dokumen yang dipakai
      diperuntukan oleh undang-undang                             Penyesuaian Buku Tunai
      Mana-mana peruntukan yang berbaki tidak dibelanjakan                   Laporan Akaun Belumterima
      pada akhir tahun adalah dianggap luput
                                                c) PERAKAUNAN PINJAMAN
   TANGGUNGAN
      Diambilkira ke atas semua pesanan yang dibuat bagi                    Pinjaman Yang Diterima
      bekalan barang-barang dan perkhidmatan dan perjanjian                   Pinjaman Yang Dibayar
      yang ditandatangani.                                   Pinjaman Ynag Dipindahkan

   BUKU VOT                                         d) PERAKAUNAN AMANAH
      Diselenggarakan   mengikut            Surat   Pekeliling       Kategori
      Perbendaharaan Bil 8 Tahun 1987                            Penjenisan

copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat             32  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat          33
                    Bendahari/UiTM                                       Bendahari/UiTM
              PELAPORAN PERAKAUNAN                                   PELAPORAN PERAKAUNAN

      SIFATNYA                                         KANDUNGANNYA

                                                       Ringkasan kedudukan ekonomi dan semua urusniaga
           Harian                                          kewangan kerajaan bagi tahun berkenaan
           Bulanan                                         Mengakaun sumber dan penggunaan punca kewangan
                                                       seperti yang telah diperuntukan oleh Parlimen
           Interim                                         Disediakan dari rekod pusat yang diselenggara oleh JAN
           Tahunan                                         dan   rekod  lengkap  yang  disimpan oleh jabatan/
                                                       kementerian
           Ikut Seksyen 16 Akta Acara Kewangan 1957
           Ikut Akta UiTM                                 FORMAT
           Disahkan oleh LPU                                    Lapran Akauntan Negara
           Diperakukan oleh Katua Audit Negara                           Sijil Audit Negara
                                                       Lembaran Imbangan
           Dibentang di Parlimen
                                                       - menunjukkan jumlah wang tunai dan pelaburan yang dipegang
                                                        bagi ketiga-tiga akaun KWDS
                                                       Ringkasan Penyata Kewangan Sokongan
                                                       Akaun Memorandum


copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat             34  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat          35
                    Bendahari/UiTM                                       Bendahari/UiTM
              PELAPORAN PERAKAUNAN                                   PELAPORAN PERAKAUNAN

             LEMBARAN IMBANGAN
   Seperti Pada 31 Disember 2004                              C.       Akaun Hasil Yang Disatukan
   Penyata              2004            2003
                                                D.       Akaun Amanah Yang Disatukan
                     RM             RM
                                                       K/Wang Pembangunan
   A.   Aset
                                                       K/Wang Penjelas
       Wang Tunai                                           K/Wang Pinjaman Perumahan
       Wangtunai Dalam Tangan                                     K/Wang Amanah Kerajaan
       Wangtunai Dalam Perjalanan                                   K/Wang Amanah Awam
       Wangtunai Dengan Bank                                      Deposit
                                                       Akaun Kena Bayar
   B.       Pelaburan
                               ……..  ……..            B.       Akaun Pinjaman Yang Disatukan
                                                                            ………  ……..
                               ……..  ……..
                                                                            ………  ……...
   Jumlah Aset Dipegang Bagi
copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat             36  copyright reserved         ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat          37
                    Bendahari/UiTM                                       Bendahari/UiTM
                                                                                       6
                                                                             24/06/2011
              PELAPORAN PERAKAUNAN                              SISTEM APPLIKASI
   Akaun Memorandum:                             SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER
   Diakaunkan aset dan tanggungan Kerajaan yang tidak
   merupakan sebahagian dari KWDS dan tidak disertakan dalam                 Sistem Klasifikasi dan Pengkodan
   Lembaran Imbangan tetapi disertakan berasingan dalam Penyata               Sistem Perakaunan Cawangan
   Akaun Memorandum
                                                Sistem Akaun Pusat
           Penyata Akaun Memorandum :                         Sistem Gaji
           Aset:                                   Sistem Pelaburan dan Pinjaman
           -   pinjaman boleh tuntut                        Sistem Pengurusan Tunai
           -   pelaburan
                                                Sistem Perakaunan Lejer
           -   yuran kepada pertubuhan antara bangsa
                                                Sistem Laporan Jabatan
           -   deposit berkanun
                                                Sistem Kawalan Data
           Tanggungan:
           -   hutang awam
           -   jaminan
           -   nota kena bayar
copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat      38  copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat              39
                    Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
                                          PERHUBUNGAN DI ANTARA KEEMPAT-KEEMPAT STRUKTUR
             KLASIFIKASI DAN PENGKODAN                         KLASSIFIKASI

   1)    Perbelanjaan Mengurus                                 U R U S N           I A  G    A
         Tanggungan                        KUASA          TANGGUNGJAWAB          TUJUAN      OBJEK
         Bekalan
                                      PERUNTUKAN       JABATAN / AGENSI         PROGRAM      OBJEK AM

   2)    Perbelanjaan Pembangunan
                                      PERUNTUKAN       PUSAT              AKTIVITI     OBJEK
                                      WARAN          TANGGUNGJAWAB          PROJEK      SEBAGAI
   3)    Hasil                                        (PTJ)              KECIL

   4)    Amanah (Terimaan dan Bayaran)                PERUNTUKAN       PUSAT KOS            AKTIVITI     KUMPULAN
                                      WARAN KECIL       (PK)               KECIL/SETIA    OBJEK LANJUT

                                      PARAS          PARAS              PARAS       OBJEK
                                      KE BAWAH        KE BAWAH             KE BAWAH     LANJUTcopyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat      40  copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat              41
                    Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
      KLASIFIKASI SISTEM PERAKAUNAN DAN PENGKODAN                              DANA UNIVERSITY


   1)    Sistem Perakaunan Kewangan
                                        Dana         Punca        Penggunaan           Tempoh
   2)    Sistem Perakaunan Pengurusan                Pembangunan       Kerajaan    Prasarana/Infrustruktur       5 tahun
                                                                           Perancangan
                                                                            Malaysian
   3)    Sistem Perakaunan Kos                     Mengurus        Kerajaan          Operasi         Tahunan

   4)    Sistem Perakaunan Perusahaan (Enterprise Accounting)     Penyelidikan      Kerajaan        Pembangunan         Berterusan
                                      & Perundingan                  Penyelidikan &
                                                              Perdagangan
   5)    Sistem Perakaunan Sosial atau Nasional
                                       Amanah        Projek       Fakulti, Jabatan &       Berterusan
                                                  Universiti/      Beneficiaries
                                                  Kerajaan
                                      Pembangunan        Unit     Intekma Resorts, UiTM       Berterusan
                                      Perniagaan       Perniagaan    Document Services,
                                                             Hotel UiTM

copyright reserved        ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat      42  copyright reserved          ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat              43
                    Bendahari/UiTM                                 Bendahari/UiTM
                                                                                     7
                                                          24/06/2011
                                         SISTEM PERAKAUNAN KERAJAAN
   DANA-DANA LAIN

   INTEC - International Training Education Centre
   Kumpulanwang Pinjaman Kenderaan
   Kumpulanwang Pinjaman Komputer
   Kumpulanwang Amanah Pengurusan Kolej
copyright reserved     ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat  44  copyright reserved     ZAINUDDIN ZABIDI/Pejabat   45
                 Bendahari/UiTM                        Bendahari/UiTM
                                                              8

								
To top