Docstoc

pengurusan organisasi

Document Sample
pengurusan organisasi Powered By Docstoc
					                                                    12/04/2011
                            PENGURUSAN ORGANISASI
PENGURUSAN ORGANISASI                         Kandungan Kursus
                           Definisi organisasi      Tahap‐tahap pengurusan
                           Ciri‐ciri organisasi     Kemahiran pengurusan
                           Definisi Pengurusan      Kepimpinan
                           Konsep Pengurusan       Motivasi
                           Ciri‐ciri pengurusan     Komunikasi
                           Prinsip‐prinsip pengurusan  Cabaran PO
                           Fungsi‐fungsi pengurusan   Isu‐isu PO
                           Tanggungjawab & peranan    Kesimpulan
                           pengurus                         1                             2
    DEFINISI ORGANISASI                  DEFINISI ORGANISASI
Organisasi adalah dianggotai oleh sekumpulan
individu yang bekerja bersama‐sama ke arah      Organisasi merupakan himpunan individu (dua
mencapai matlamat yang sama             atau lebih) yang menjalankan tugas tersendiri
                           mengikut unit kerja, yang diselaraskan untuk
Organisasi sebagai satu unit sosial yang       mencapai sesuatu matlamat yang telah
mengandungi manusia yang bekerjasama dan       ditetapkan
saling bergantungan antara satu sama lain bagi
mencapai matlamat setiap manusia itu dan
organisasinya

                         3                             4
    CIRI‐CIRI ORGANISASI                DEFINISI PENGURUSAN
Mempunyai identiti tersendiri
Mempunyai hierarki atau tingkat autoriti       Satu proses aktiviti tadbir‐urus untuk merancang,  
Mempunyai struktur organisasi atau          mengorganisasi, memimpin dan mengawal
pembahagian kerja                  sumber‐sumber secara cekap dan berkesan ke
Mempunyai peraturan, dasar, prosedur dan       arah mencapai matlamat organisasi yang telah
sistem hubungan bagi menjalankan aktiviti      ditetapkan
organisasi                         5                             6
                                                        1
                                                                    12/04/2011
    DEFINISI PENGURUSAN                         KONSEP PENGURUSAN
                                    Organisasi
 “…is the process of achieving organizational              Manusia bekerja bersama dan menyelaraskan tindakan
 missions & objectives through the coordinated              mereka bagi mencapai matlamat mereka
 behaviour of organizational members .“ (Michael            Matlamat
 & Jones 2000)                             Sasaran yang ditetapkan untuk dicapai oleh organisasi
                                     pada masa hadapan
 “… is the process of working with people and 
 resources to accomplish orgainazational goal.”            Pengurusan
 (Snel, Bateman 2000)                          Proses menggunakan semua sumber organisasi bagi
                                     mencapai matlamat organisasi dengan melakukan
                                     fungsi‐fungsi pengurusan

                                7                                    8
    CIRI‐CIRI PENGURUSAN                      PRINSIP‐PRINSIP PENGURUSAN
 Keberkesanan –                            Henry Fayol (1841 – 1925) menggariskan 14 
  apabila pengurusan organisasi mencapai matlamatnya        prinsip pengurusan:
  dengan membuat /melakukan sesuatu yang betul            1. Pembahagian Kerja
  (doing the right things)                        Pembahagian kerja yang khusus dapat menngkatkan produktiviti
                                    2. Autoriti
 Kecekapan                                Autoriti sebagai hak untuk memberi arahan dan sebagai kuasa
  apabila pengurusan organisasi menggunakan semua            menarik seseorang menurut arahan itu
  input (minima) bagi menghasilkan output yang diingini       3. Displin
  (maksima)  dengan betul (doing the things right)           Memurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan
                                     yang telah dibuat antara organisasi dan kakitangannya
                                    4. Satu Perintah
                                     Mendapatkan arahan daripada seorang Ketua sahaja bagi
                                     mengelakkan kekeliruan dan konflik
                                9                                    10
 PRINSIP‐PRINSIP PENGURUSAN                      PRINSIP‐PRINSIP PENGURUSAN
 Henry Fayol (1841 – 1925) menggariskan 14               Henry Fayol (1841 – 1925) menggariskan 14 
prinsip pengurusan:                         prinsip pengurusan:
 5. Satu Arahan                            9. Rantai Pemerintahan
   Aktiviti yang mempunyai objektif yang sama hendaklah
                                     Melalui aliran komunikasi formal di dalam organisasi
   disatukan dan diuruskan oleh seorang ketua
 6. Mengutamakan Kepentingan Organisasi                10. Susunan Kakitangan
   Kepentingan individu hendaklah di elakkan              Carta organisasi
 7. Pembayaran Upah                          11. Keseimbangan Layanan Bagi Melahirkan Ketaatan
   Setiap pekerjaan yang dilaksanakan mesti dibayar upah         Kepada Organisasi
 8. Penurunan Kuasa                           Penilaian prestasi yang objektif
   Kepada kakitangan bawahan untuk menjalankan tugas dengan     12. Kestabilan Personel
   berkesan                               Kemantapan dan kakitangan yang ‘loyal’
                                11                                    12
                                                                        2
                                                                               12/04/2011
 PRINSIP‐PRINSIP PENGURUSAN                       FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
 Henry Fayol (1841 – 1925) menggariskan 14                             Matlamat org yg ditetapkan
                                                 Matlamat org. yg.  ditetapkan
prinsip pengurusan:
  13. Inisiatif
                                                                             ORGANISASI
                                                  Pengorganisasian
                                                  Pengorganisasian
    Kakitangan diberikan kebebasan untuk memajukan dan
                                   ORGANISASI

                                          Perancangan
                                          Perancangan
                                                            Kepimpinan
                                                            Kepimpinan
                                                                       Penstafan
                                                                       Penstafan
    mengimplimentasikan rancangan
                                                                  Kawalan
                                                                  Kawalan
  14. Kekitaan
    Keharmonian dikalangan kakitangan mewujudkan perpaduan
      dan keteguhan organisasi
                                                           Pengurusan
                                                           Pengurusan
                                13                                                   14
 FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                        FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN

1. Perancangan ‐ Definisi                      1. Perancangan
                                      i.  Tujuan & Objektif:
  Proses yang digunakan oleh pengurus bagi                   kenal pasti perkara yang hendak dicapai
  mengenalpasti dan memilih matlamat &                      berdasarkan matlamat penubuhan org.
  tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi              ii. Strategi:
  Proses merangka aktiviti (strategi) yang perlu                mencari jalan untuk mencapai tujuan dan
  dilakukan bagi mencapai matlamat organisasi                 matlamat
                                      iii. Mengatur program /projek: 
                                        mengikut strategi berasaskan tujuan org

                                15                                                   16
 FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                        FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN

1. Perancangan                            1. Perancangan – bermula di mana?
  melibatkan penentuan dan pemilihan
                                          Perancangan atas ke bawah :
    Apa yang hendak dicapai?                          bermula dari peringkat atasan
    Bila perlu dilakukan?
    Siapa yang akan melakukan?                         (sebab pengurusan atasan dianggap paling 
    Bagaimana hendak mencapai?                         berpengetahuan/berpengalaman tentang
                                          organisasi keseluruhan)
 Bagi memastikan organisasi menjalankan
 aktivitinya dengan cekap & berkesan
                                17
                                                                                      3
                                                                      12/04/2011
  FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                               FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
                                            1. Perancangan – yang mana lebih baik?
1. Perancangan – bermula di mana?                             Perancangan atas ke bawah vs. Perancangan
                                             bawah ke atas :
      Perancangan bawah ke atas :
      bermula dari peringkat bawahan dalam                     Atas ke bawah – berkesan apabila kejayaan
      organisasi                                  bergantung kepada keupayaan membuat
                                             perubahan yang besar terhadap tindakbalas
      (kelebihan adalah mereka hampir dengan                    tekanan dan ancaman umum
      sistem operasi, pelanggan dan pembekal )
                                             Bawah ke atas – berkesan apabila kejayaan
                                             bergantung kepada kepekaan terhadap keperluan
                                          19                             20
                                             & permintaan pelanggan
  FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                               FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
1. Perancangan – langkah & kawalan
                                            1. Perancangan ‐ faedah
Langkah 1      Langkah 2     Langkah 3      Langkah 4        T
Tetapkan      Kenalpasti      Tentukan      Bentuk         U   i. Melaksanakan tugas dengan cara sistematik
 tujuan       situasi      kekuatan /      strategi        J
  &          &       kelemahan/        &
                                               perancangan menyediakan asas untuk
 objektif     Penetuan       peluang/      Tindakan        U     mengkoordinasikan aktiviti‐aktiviti organisasi
          Visi/misi      ancaman        &
                             Pantau/nilai
                                          A   ii. Memfokus kepada pemikiran masa depan –
                                          N     perancangan memaksa pengurus untuk
                                Kawalan – ukur         berfikir ke hadapan dan mempertimbangkan
 Tujuan           Perancangan           prestasi/bandingkan/
                                               sumber‐sumber yang diperlukan serta
                                pembetulan
                                               mengenalpasti peluang & ancaman yang 
      Hubungan antara tujuan, rancangan & kawalan                    mungkin mendatang                22
  FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                               FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
1. Perancangan ‐ faedah                                 2. Pengorganisasian ‐ definisi

  iii. Persekitaran kerja berbentuk penyertaan‐                     Satu proses menentukan tugas yang perlu
     perancangan yang berjaya perlukan                        dilaksanakan , siapa yang akan laksanakan,
     penyertaan ahli –ahli organisasi                         bagaimana tugas‐tugas akan diatur &
  iv. Siatem kawalan lebih berkesan –                          dikoordinasikan
     perancangan membentuk asas untuk
     membuat kawalan dengan menyediakan
     makenisma memastikan organisasi bergerak
     ke arah yang betul
                                          23                             24
                                                                          4
                                                                 12/04/2011
 FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                        FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
2. Pengorganisasian ‐ proses                     2. Pengorganisasian ‐ proses
                                           Membentuk asas
 i.  Melibatkan kerja menstruktur organisasi &                    ‐menentukan tugas & mendiskripsi tugas
                                           ‐ mendefinisikan hubungan kerja
    staf
 ii. Struktur organisasi menunjukkan                Kawalan
                                  & 
    pembahagian kerja mengikut aktiviti & tingkat        maklumbalas
                                           Merekabentuk organisasi
    autoriti                                    ‐mengumpul ahli‐ahli organisasi
 iii. Pengurusan staf melibatkan perancangan                     ‐mengembangkan sistem integrasi/bersepadu
                                           ‐fokus & membuat keputusan
    sumber manusia, orientasi latihan, program 
    keselamatan & program kebajikan
                                25           Matlamat & Objektif             26
 FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                        FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN

2. Pengorganisasian – tips                       3. Memimpin ‐ definisi

 i.  Kenalpasti tugas & aktiviti yang perlu disiapkan bagi       Memimpin adalah kebolehan untuk
    mencapai matlamat                         mempengaruhi pekerja untuk mencapai matlamat
 ii. Merekabentuk kerja supaya pekerja merasakan
                                     organisasi
    kerjayanya menarik & mencabar
 iii. Rekabentuk organisasi yang fleksibal & adaptable 
    adalah sesuai dalam banyak situasi
 iv. Tidak terperangkap dengan hubungan hierarki yang 
    wujud secara tradisi dlm organisasi
 v. Pengurus yang berjaya adalah mendelegasikan kerja. 
    Bentuklah sistem delegasi (empowerment) yang 
                                27                                 28
    sesuai
 FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                        FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
3. Memimpin                              4. Kawalan ‐ definisi

 i.  Fungsi penting bagi menjamin aktiviti               Proses mengukur kemajuan terhadap prestasi
    organisasi berjalan dengan teratur, lancar             matlamat yang dirancang dan membuat
    dalam suasana harmoni                       pembetulan jika aktiviti/kemajuan tidak
 ii. Menentukan arahtuju yang jelas untuk                selaras/selari dengan objektif yang ditetapkan
    pekerja dan memahamkan tentang peranan
    mereka dalam mencapai matlamat
 iii. Melibatkan kuasa, motivasi, kepimpinan dan
    sistem komunikasi
                                29                                 30
                                                                     5
                                                             12/04/2011
    FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                      FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
 4. Kawalan ‐ proses                           4. Kawalan ‐ kitaran

    i.  Memastikan prestasi organisasi dicapai               Menetapkan piawai prestasi
      mengikut perancangan                        Mengukur prestasi
    ii. Memantau prestasi/membandingkan prestasi               Membandingkan prestasi & piawai
      dengan matlamat dan membetulkan                   Mengambil tindakan pembetulan
      kesilapan/penyimpangan yang berlaku
    iii. Sifat & tingkahlaku kakitangan berkaitan            Awalan – pastikan arahtuju & sumber input betul
      prestasi perlu di awasi                    Semasa‐ pastikan proses berjalan mengikut
                                          perancangan
                                  31   Selepas – pastikan hasil menepati piawaian    32
    FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                      FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN

 4. Kawalan – gandingan dengan perancangan                4. Kawalan ‐ faedah
                          Kawalan:
                       Pengukuran prestasi     i.  Membantu organisasi pastikan arahtuju
                                        individu/kumpulan konsisten dengan
Perancangan                    Kawalan:           perancangan
 Penetapan objektif     Tindakan      Bandingkan dgn
 Penentuan kaedah    (pengorganisasian)    perancangan        ii. Memastikan penyempurnaan tugasan
mencapainya
                                        konsisten
                        Kawalan:Tindakan
                                      iii. Memastikan pematuhan peraturan & polisi
                         pembetulan           organisasi

                                                               34
    FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN                      FUNGSI‐FUNGSI PENGURUSAN
 5. Penstafan ‐ definisi                         5. Penstafan – proses PSM
                                               Analisa kerja
    Proses pengurusan sumber manusia yang 
                                              Ramalan/focasting
    merangkumi semua aktiviti yang diperlukan untuk
    meningkatkan keberkesanan tenaga kerja dalam                      Pengrekrutan
    mencapai objektif organisasi
                                            Latihan/pembangunan staf
    Bertujuan untuk mendapatkan pekerja yang 
    menepati spesifikasi kemahiran, pengetahuan &                     Penilaian prestasi

    keupayaan untuk membantu organisasi mencapai
                                           Ganjaran/pampasan/pemisahan
    matlamat penubuhannya                    35                            36
                                                                 6
                                                                          12/04/2011
TANGGUNGJAWAB PENGURUS                                    TANGGUNGJAWAB PENGURUS
Pengurus                                           Tanggungjawab Pengurus

Pengurus adalah individu yang terlibat dalam                         1. Menyelaras & mengawasi proses kerja dan
mengurus perancangan, mengorganisasi,                               mengembeling tenaga kerja dibawah
memimpin & mengawal semua aktiviti organisasi                          seliaannya
supaya segala matlamat yang ditetapkan dicapai                        2.Menggunakan segala sumber yang ada dengan
                                                cekap & berkesan
                                               3.Menetapkan keutamaan projek/aktiviti
                                               4.Mewujudkan dasar/perundangan/peraturan
                                               5.Mengimplimentasikan strategi
                                            37                                38
     PERANAN PENGURUS                                   TAHAP‐TAHAP PENGURUSAN
   Peranan          Peranan Pemberi           Peranan Pembuat
                                              1. Pengurusan Atasan
 Interpersonal          Maklumat               Keputusan        Perancangan jangkapanjang, membuat dasar & 
                                                 analisa persekitaran & luaran (Pengurusan Strategik)
 Tunggak            Pemantau               Usahawan
 (figurehead)          (monitor)              (entrepreneur)     2. Pengurusan Pertengahan
 Pemimpin            Penyampai              Pengaman
 (leader)            (disseminator)            (disturbance         Penyelarasan & pengawalan kerja di peringkat
 Penghubung           Jurucakap              handle)           bahagian/unit bagi mencapai matlamat di atas
 (liason)            (spokeperson)            Pengagih Sumber
                                   (resource        3. Pengurusan Bawahan
                                   allocator)
                                   Perunding          Mengawasi kerja/operasi harian di unit masing‐
                                   (negotiator)        masing yang telah ditetapkan oleh pengurusan
                                                 pertengahan (perancangan operasi)
      Henry  Mintzberg, The Manager’s Job : Folklore & Fact

                                            39                                40
 TAHAP‐TAHAP PENGURUSAN                                     KEMAHIRAN PENGURUSAN

                                               Kemahiran Manusia
                  Pengurus
                  Atasan                          Kemahiran Teknikal
             Pengurus Pertengahan                        Kemahiran Konseptual

                Pengurus Lini
                 Pertama


                  Operasi
                                            41                                42
                                                                               7
                                                        12/04/2011
 KEMAHIRAN PENGURUSAN                KEMAHIRAN PENGURUSAN
Kemahiran Manusia                  Kemahiran Teknikal
 Keupayaan membentuk kerjasama dengan
 individu & kumpulan                 Berupaya mengaplikasikan pengetahuan & 
 Kebolehan berkerja dengan orang lain         kepakaran khusus berkaitan dengan proses
 Berkomunikasi & berinteraksi dengan baik       kerja, peraturan & sumber tertentu dalam
 Memahami gelagat & kepentingan individu       menyelesaikan aktiviti yang menjadi
 /kumpulan                      sebahagian tugas
 Mampu memotivasikan individu/kumpulan yg
 dipimpin                       Berupaya membuat keputusan
 Keupayaan wujudkan persekitaran komunikasi      Berupaya mengurus masa
 yang memberangsangkan

                        43                                44
 KEMAHIRAN PENGURUSAN                KEMAHIRAN PENGURUSAN
Kemahiran Konseptual
 Berupaya mengeluarkan ide & memahami
 sesuatu yang abstrak                   Atasan        M    T        K
 Berupaya memahami bagaimana organisasi
 dapat menyesuaikan diri dalam persaingan       Pertengahan       M    T        K
 Berupaya melihat kepada saling hubungan & 
 pergantungan antara bahagian/unit dlmm
 organisasi                        Bawahan       M    T          K


                        45
                            Peringkat              Kemahiran      46
      KEPIMPINAN                        KEPIMPINAN
Kepimpinan – definisi                Kepimpinan – peranan
Satu proses dua hala antara manusai dimana     1. Menentukan visi
seseorang itu cuba mempengaruhi yang lain ke     a.   Halatuju dlm jangkapanjang
arah menacapai sesuatu matlamat/tujuan        b.   Memberi makna & kesan kpd warga
                           c.   Menetepkan strategi
Elemen penting dlm kepimpinan            2. Mewujudkan keperluan yang mendesak
i. Pengikut                      a.   Mengatasi pesaingan/krisis/cabaran & masalah
ii. Kuasa                       b.   Merebut peluang (kelemahan kpd peluang)

iii. Pengaruh                    3. Membentuk gabungan mantap
                           a.   Gembeling tenaga kerja
iv. persekitaran
                           b.   Kerja dalam satu pasukan
                        47                                48
                                                            8
                                                   12/04/2011
       KEPIMPINAN                     KEPIMPINAN
Kepimpinan – peranan                Kepimpinan – peranan
4. Komunikasi berkesan               6. Mengiktiraf kejayaan
 a.  Menyampaikan & berkongsi visi         a.  Memberi ‘reward’ kpd warga berjaya
 b.  Memberi tunjuk ajar & bimbingan
 c.  Memberi teladan (walk the talk)
                          7. Mengukuhkan penambaikkan
                           a.  Proaktif & menyokong perubahan
5. Memberi kuasa pd orang lain 
  (empowerment)                   b.  Pemantauan keadaan yang tidak menentu
 a.  Warga kerja ada autoriti            c.  Menghubungkaitkan perubahan persekitaran
 b.  Kebebasan membuat perubahan             dengan organisasi
 c.  Peluang mengatasi risiko
 d.  Galak inovasi & kreativiti
                        49                           50
       KEPIMPINAN                     KEPIMPINAN
Kepimpinan – prestasi tinggi            Kepimpinan – impak prestasi tinggi
  Memimpin perubahan                 Produktiviti tinggi
  Mengurus sumber manusia               Perkhidmatan berkualiti
  Membentuk sikap warga berorientasikan        Warga cekap efisyen
  hasil (outcome)                   Kepuasan pelanggan tinggi
  Membina rangkaian strategik & perhubungan      Warga kerja setia/bangga
  interpersonal                    Imej warga/organisasi tinggi


                        51                           52
       KEPIMPINAN                     KEPIMPINAN
Kepimpinan – halangan                Kepimpinan – atasi halangan
  Kebanyakan penyelesaian/aktiviti telah di      Latihan kepimpinan
  preprogramme/precedent/struktur –tiada       Dapatkan maklumbalas dari warga kerja
  ruang kreativiti                  Peningkatan kerjaya
  Kurang kemahiran dlm kepimpinan
  Gaya kepimpinan yang sama – semua tahap
                        53                           54
                                                       9
                                                          12/04/2011
         KOMUNIKASI                          KOMUNIKASI
Komunikasi keorganisasian– definisi               Komunikasi keorganisasian– definisi
Sebagai satu proses pertukaran maklumat & masej sari 
syatu sistem bagi mencapai matlamat yang telah          Komunikasi merupakan proses asas dalam
ditetapkan                            perorganisasian. Memahaminya dapat menyediakan
                                 pandangan/idea untuk memahami organisasi dengan
Unsur‐unsur penting:                       lebih baik
i. Pemberi/penyampai maklumat
ii. Penerima maklumat                       Kemahiran komunikasi merupakan asas kepimpinan
                                  dan merupakan kunci kepada membuat keputusan
iii. Maklumat/masej                        yang berkesan


                              55                              56
         KOMUNIKASI                          KOMUNIKASI
Komunikasi keorganisasian– sifat/saluran            Komunikasi keorganisasian– berkesan

Saluran menegak:                         Bilamana masej yang disampaikan difahami dengan
  Dari atas kebawah bersifat arahan, perintah berkaitan     tepat dan jelas oleh penerima
  sasuatu tindakan yang mesti di ambil              Pengirim menerima jawabbalas seperti yang diperlukan
Saluran menurun:                         Kebolehpercayaan masej
  Dimana kierarki autoriti yang sama berkomunikasi        Kandungan & kejelasan masej
                                 Tahap keupayaan mendengar/mengingat
Saluran mendatar:
                                 Kesinambungan
    komunikasi antara bagahian/unit bertujuan membri
    sokongan                          Keadah penghantar sesuai dgn kumpulan sasar
                              57                              58
         KOMUNIKASI                           MOTIVASI
Komunikasi keorganisasian– halangan               Motivasi – definisi
                                  Desakkan hati & naluri yang menggerakkan seseorang
i.   Bahasa tidak jelas                     untuk membuat sesuatu tindakan
ii.   Sudut pandang berbeza                   Sebagai penggerak/pendorong kepada sesorang untuk
                                  melakukan sesuatu
iii.  Cara penyampaian
                                         MODEL MOTIVASI
iv.   Emosi
v.   Persekitaran                        Keperluan/     Tingkahlaku/
                                                   matlamat
                                  ekspektasi      tindakan
vi.   Kesesuaian masa
                                            Kepuasan/
                                           maklumbalas

                              59                              60
                                                               10
                                                                  12/04/2011
            MOTIVASI                              MOTIVASI
  Motivasi – teori (Maslow)                     Motivasi – teori (Maslow)

  i.  Kebanyakan perlakuan manusia adalah didorong
     oleh keperluan yang belum dipenuhi                               Self actualisation
                                      E

  ii.  Setelah keperluan/kepuasan itu dipenuhi dorongan         D                Self esteem
     tiada lagi untuk mencapai keperluan/kepuasan yang 
                                      C               Keperluan sosial
     sama
                                      B             Keperluan keselamatan

                                      A              Keperluan fisiologi

                                61                                    62
            MOTIVASI                            CABARAN P.O
  Motivasi – kepentingan                       Cabaran – organisasi abad ke 21

     Menghasilkan perkerja yang produktif           “…now we are entering a third period of change –
     Memberi tumpuan kepada                  the shift from the command‐and‐control 
     kesempurnaan/kualiti                   organization, the organization of departmental and 
     Merangsang prestasi                    divisions, to the information based organization, the 
                                  organization of knowledge specialist…”

                                                      Peter Drucker (1998)

                                63                                    64
          CABARAN P.O                            CABARAN P.O
  Cabaran – 12 ciri‐ciri organisasi abad ke 21            Cabaran – pengurusan organisasi

1. Borderless          7. Ethical               Increasing number of global organization
2. Learning Centric       8. Networked              Building competitive advantage through superior efficiency, 
3. Collaborative         9. Loosely Couple            quality, innovation & responsiveness 
4. Knowledge Creating      10. Self maintainable          Increasing performance while remaining ethical managers
5. Strategically Outsource    11. Contigency based           Managing an increasingly diverse work force (generation 
                                     gap)
6. geocentric          12. Fostering an 
                                     Using new technology
                   environmen of high 
                   care 

                                65                                    66
                                                                       11
                                                                                 12/04/2011
              CABARAN P.O                                            ISU‐ISU P.O
  Cabaran – tiang organisasi bertaraf dunia                              1. How employee feel       6. Intervention for 
                                                      about their            organization change 
                                                      organization?         7. Involving managers in 
          World Class  Organization                              2. Training Needs Analysis     organization 
                Fluid, 
                                                    3. Differences in feed back     development
 Customer‐  Continuous   flexible or 
                      Creative 
                              Egalitarian       Techno‐       4. Research before a       8. What makes sense in 
  based    Improve‐    “Virtual            climate        logical 
  focus     ment    Organiza‐
                       HRM
                              (democratic)      support         development            management training?
                tion”                                   programme           9. Team Building: Re‐
                 Management                               5. When is a problem a        examination
                         Hodgetts, Luthans & Lee (2000)
                                                      problem
                         ‐New Paradigm Organization: 
                         From Total Quality to Learning to World ‐Class
                                                  67                                68
    ISU‐ISU ‐ B’MANA PENGURUS                                        ISU‐ISU ‐ B’MANA PENGURUS 
         BERUBAH?                                                BERUBAH?
Tradisional Manager             Contemporary Manager                    Tradisional Manager       Contemporary Manager

 Thinks of self as a manager          Thinks of self as a sponsor or               Look ‘up’ for direction and    Questions, collaborates and 
 or boss                    internal consultant                    answer              negotiates, with others to 
 Follow the chain of              Deals with anyone necessary                Accepts and does repetitive    find solutions
 command                    to get the job done                    work               Learn new way to contribute 
 Makes more decision alone          Invite others to join in                  Sees others primarily as     Creates relationship based on 
 Try to master one major            decission naking                      bosses and competitors     common purpose, mutual 
 displine                   Tries to master a broad array               Demands long hours       respect, and exchange of 
                        of managerial displince                                  information
                                                                      Demand results
                                                  69                                70
              KESIMPULAN 
  Kejayaan pengurusan organisasi
    Diukur berdasarkan:                                                 SEKIAN 
       Kecekapan
       Keberkesanan (menggunakan strategi mencapai matlamat)
       Produktiviti (penggunaan sumber manusia)
                                                              DAN 
       Kualiti produk & penyampaian perkhidmatan (kepuasan
       pelanggan)                                                 TERIMA KASIH
  Kesimpulan pengurusan organisasi
    Pengurus mesti punyai konsep jelas tentang tujuan, 
    misi & visi
    Pengurus mesti menilai dengan realistik
    Pengurus memikir masa depan & buat perubahan
                                                  71                                72
                                                                                      12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:244
posted:2/13/2012
language:
pages:12
apidingin - apidingin - APB http://www.uitm.edu.my
About simple like SIMPLE