Docstoc

pengurusan aset

Document Sample
pengurusan aset Powered By Docstoc
					                                                                           6/7/2011
              KURSUS INDUKSI
                                         PEKELILING PERBENDAHARAAN YANG BERKUATKUASA
    PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI
                                          BIL         PERKARA          RUJUKAN
                                                                 PEKELILING
                 oleh:                       1  TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH   PEKELILING
                                             KERAJAAN (TPA)           PERBENDAHARAAN
          ROSNANI ABDUL RAZAK                                           BIL.5 TAHUN 2007

     CA(MIA), MACC(UiTM) , BACC (UiTM),DIA (ITM)                2  TATACARA PENGURUSAN ASET HIDUP PEKELILING
                                             KERAJAAN            PERBENDAHARAAN
                                                            BIL. 6 TAHUN 2008
         PENOLONG BENDAHARI KANAN                      3  TATACARA PENGURUSAN STOR      PEKELILING
        UNIT KEW.ZON 17 (PENYELIDIKAN)                      KERAJAAN              PERBENDAHARAAN
           PEJABAT BENDAHARI                                           BIL. 5 TAHUN 2009
                                       1                                   2
                                                JENIS / KATEGORI ASET ALIH
               PENDAHULUAN

                                          HARTA MODAL              INVENTORI
                                          (JKP 101)               (JKP 141 & 145)
     TPA adalah tatacara / panduan bagi menguruskan
     HARTA MODAL dan INVENTORI meliputi:                                  TANAH &  Bernilai > RM500 tapi
                                          Bernilai RM3,000 atau    BANGUNAN  < RM3,000 setiap satu
     BAB A PENERIMAAN                             lebih ke atas setiap          semasa perolehan
     BAB B PENDAFTARAN                             satu semasa          ASET   (perabot, permaidani, langsir
                                          perolehan          TAK ALIH  tanpa mengira kos)
     BAB C PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
                                          BEKALAN
                                                             ITEM STOR
     BAB D PENYELENGGARAAN                           (JKP 145)
     BAB E PELUPUSAN                                                 Barang belum guna yang
                                          Barang luak/tak luak
                                                             perlu disimpan bagi
     BAB F KEHILANGAN & HAPUS KIRA                      bernilai rendah (< RM500)
                                                             keperluan operasi,
                                          dan tidak ekonomi untuk
                                                             peyelenggaraan dan lain-
                                          dikesan
                                       3                      lain.           4
           PENGURUSAN ASET ALIH                              BAB A – PENERIMAAN

     MULA                             AKHIR
                                          OBJEKTIF :
         HARTA    Penggunaan      Penyelenggaraan
         MODAL &
         INVENTORI
                                          -   Memastikan setiap aset yang diterima menepati
                Pemeriksaan/Verifikasi
                                          spesifikasi yang ditetapkan;
               Terimaan   Simpanan   Keluaran
          ITEM                              -  Menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut
          STOR
                                          pesanan;
                 Pemeriksaan / Verifikasi
                     stok
                                          -  Memastikan aset diterima dalam keadaan baik,
          BEKALAN         Simpanan                sempurna dan selamat untuk digunakan.
               Terimaan           Keluaran
          PEJABAT        (Stok Operasi)


                                       5                                   6
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                             1
                                                                  6/7/2011
                                            BAB A – PENERIMAAN
             BAB A – PENERIMAAN
    BORANG YANG TERLIBAT :                      PERATURAN PENERIMAAN :

    BIL       NAMA BORANG        RUJUKAN BORANG
                                     1) SEMAK butiran di dalam dokumen yang sah bagi
                                     memastikan aset yang diterima adalah betul;
     1    BORANG LAPORAN PENERIMAAN      KEW.PA-1
         ASET ALIH KERAJAAN
                                     2)   PERIKSA, KIRA, UKUR, TIMBANG atau UJI dengan
                                     serta merta sebelum mengesahkan penerimaannya;

                                     3)  Jika tidak dapat disahkan dengan serta merta, dokumen
                                     tersebut hendaklah dicatatkan “ Diterima dengan syarat
                                     ianya disahkan kemudian secara diperiksa, dikira, diukur,
                                     ditimbang atau diuji”.
                                  7                               8
             BAB A – PENERIMAAN                      BAB B – PENDAFTARAN

    PERATURAN PENERIMAAN (sambungan) :                OBJEKTIF:

    4)  SEDIA Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan     -  Mewujudkan pengkalan data yang lengkap, tepat dan
    KEW.PA-1 (jika terdapat kerosakan / perselisihan)        kemaskini;

    5)  HANTAR Borang KEW.PA-1 yang telah disahkan &        -   Memudahkan pengesanan dan pemantauan
    ditandatangani Ketua Jabatan dengan serta merta kepada
    agen penghantaran / pembekal;                  -   Membolehkan keadaan aset diketahui;

    6)  PASTIKAN aset yang diterima beserta dengan Surat      -  Memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan
    Jaminan dari pembekal / manual penggunaan dan          penggantian aset.
    penyelenggaraan (jika berkaitan).
                                  9                               10
                                          FORMAT DAFTAR BUTIR-BUTIR
             BAB B – PENDAFTARAN                   PENYELENGGARAAN HARTA MODAL


    BORANG YANG TERLIBAT :
     BIL        NAMA BORANG       RUJUKAN BORANG
       1  DAFTAR HARTA MODAL          KEW.PA-2
       2  DAFTAR INVENTORI           KEW.PA-3
       3  SENARAI DAFTAR HARTA MODAL      KEW.PA-4
       4  SENARAI DAFTAR INVENTORI       KEW.PA-5
       5  DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL     KEW.PA-6
         DAN INVENTORI
       6  SENARAI ASET ALIH KERAJAAN      KEW.PA-7
       7  LAPORAN TAHUNAN HARTA MODAL      KEW.PA-8
         DAN INVENTORI BAGI TAHUN ………..
                                  11                              12
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                    2
                                                                                     6/7/2011
                      FORMAT DAFTAR                                 DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI
                   STOK BEKALAN PEJABAT                                        KEW 315 / KEW.PA-6

                           (KEW 314)
                                                        13                           14
            FORMAT BUKU DAFTAR HARTA BENDA
                                                              BORANG PEMESANAN PENGELUARAN BARANG-BARANG
   BIL  Tarikh   Jenis Barang    Kuantiti  Harga  Jumlah  No. Pesanan   No.   -Custodian  Catitan/
      Terima/    No. Siri           Seunit  Harga   Borang   Baucer/  -Jawatan   Kod Tanda
                                                                      (KEW 300-A1)
       Belian  Model / Assesories                 Pengeluaran  No. GRN  -Lokasi
                                     Barang Stor
                                                        15                           16
                           K A D L E JA R                                   K A D PETA K
                                                        17                           18
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                       3
                                                                 6/7/2011
                                             BAB B – PENDAFTARAN
           BAB B – PENDAFTARAN
                                               PUNCA MAKLUMAT
                                       ASET YANG DIBELI  •Pesanan Jabatan
     TEMPOH PENDAFTARAN   Dalam tempoh 2 minggu dari                    •Nota Penghantaran
                tarikh pengesahan penerimaan                   •Invois / bil
                                                 •Dokumen Kontrak
     PENDAFTARAN ASET    TIDAK PERLU DI DAFTARKAN                     •Kad Jaminan
     HADIAH (PAMERAN /   (Walau bagaimanapun, perlu wujudkan               •Manual Pengguna
     LATIHAN /       senarai daftar aset berkenaan untuk
     PEMBELAJARAN)
                                                 •Dokumen lain yang berkaitan
                rekod)
     PENDAFTARAN ASET    PERLU DIDAFTARKAN (jika
     LUCUT HAK       bercadang menggunakannya)          ASET YANG DISEWA   •Surat Ikatan Perjanjian
                                      BELI         •Dokumen lain yang berkaitan

                                   19                            20
           BAB B – PENDAFTARAN                         BAB B – PENDAFTARAN

             PUNCA MAKLUMAT
                                             DOKUMEN PENDAFTARAN
    ASET YANG       •Salinan Daftar (secara pindahan)
                                      Harta Modal    Daftar Harta Modal (KEW.PA-2)
    DITERIMA DARI     •Surat kelulusan menerima hadiah
    SUMBER LAIN      beserta maklumat lengkap aset        Inventori      Daftar Inventori (KEW.PA-3)
               •Salinan Sijil Lucuthak
                                      BUTIRAN MAKLUMAT di dalam KEW.PA-2 dan KEW.PA-3
                                      hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat
    ASET YANG TIADA    •Maklumat fizikal pada aset
    PUNCA MAKLUMAT                           PENGESAHAN PENDAFTARAN hendaklah dibuat dan dicop
                                      pada dokumen punca maklumat yang berkaitan seperti :
                                      ‘Telah direkodkan pada ………(tarikh). Nombor siri
                                      pendaftaran aset …….. (seperti nombor pada daftar).
                                   21                            22
         FORMAT DAFTAR HARTA MODAL
                                            FORMAT DAFTAR INVENTORI
           KEW 312/KEW.PA-2
                                             KEW 313/(KEW.PA-3)
                                   23                            24
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                   4
                                                                         6/7/2011
          BAB B – PENDAFTARAN                        BAB B – PENDAFTARAN

     Daftar aset hendaklah DIKEMASKINI apabila berlaku                   PERLABELAN ASET
     perkara-perkara berikut:
                                      Aset (harta modal / inventori) perlu diberi TANDA
     - Penambahbaikan / penggantian / penaiktarafan aset.
                                      PENGENALAN dengan cara melabel, mengecat, emboss
     - Pemeriksaan aset.                        bagi menunjukkan tanda HAK KERAJAAN MALAYSIA
     - Pelupusan.                            (HAK UiTM) dan nama Kementerian / Jabatan (KOD
     - Hapus kira.                           TANDA / PELEKAT BARCODE) di tempat yang mudah
                                      dilihat dan sesuai pada aset yang berkenaan.
                                  25                                      26
      Membuat penandaan dengan menampal pelekat kod           Membuat penandaan dengan menampal pelekat kod
      tanda harta                            tanda inventori

       Contoh :                              Contoh :

       UiTM/SA01/A/0124001/20030303716                   UiTM/0124001/07/05-035 (1/20)

    Kod K/Wang   Aset  Kod Pusat Kos       Kod Harta    Pusat Kos    Tahun  Bulan Beli (seperti di  No.    Bilangan
                                             Beli  BAUCER)         Baucer
    Pengurusan      Contoh : Pej. Bendahari          Contoh:
    Shah Alam                            Pej.
                                    Bendahari
                                  27                                      28
                                                                 KEW PA UiTM - 6
                                                                  (KEW. 315)
        DAFTAR PERGERAKAN
        HARTA MODAL DAN
          INVENTORI
               KEW. PA-6
                (KEW.315)


                                  29                                      30
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                           5
                                                                   6/7/2011
      BAB C – PENGGUNAAN , PENYIMPANAN DAN                   BAB C – PENGGUNAAN , PENYIMPANAN DAN
            PEMERIKSAAN /VERIFIKASI                         PEMERIKSAAN /VERIFIKASI
      OBJEKTIF:                                BORANG YANG TERLIBAT :
      -  Mengurangkan pembaziran                        BIL     NAMA BORANG     RUJUKAN
                                                             BORANG
      -  Menjimatkan kos                            1   BORANG ADUAN KEROSAKAN   KEW.PA-9
      -  Mencapai jangka hayat                            ASET ALIH KERAJAAN
      -  Mencegah penyalahgunaan                        2   LAPORAN PEMERIKSAAN HARTA  KEW.PA-10
                                               MODAL
      -  Mengelak kehilangan                          3   LAPORAN PEMERIKSAAN     KEW.PA-11
                                               INVENTORI
                                            4   SIJIL TAHUNAN PEMERIKSAAN  KEW.PA-12
                                       31       HARTA MODAL DAN INVENTORI        32
          BAB D – PENYELENGGARAAN
    OBJEKTIF:                                       BAB D – PENYELENGGARAAN

    -  Memastikan aset berfungsi dengan lancar secara berterusan dan selamat
      digunakan
                                           JENIS:
    -  Memelihara dan memanjangkan jangka hayat
    -  Meningkatkan keupayaan                            1. PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
    -  Mengurangkan kerosakan                             (PREVENTIVE MAINTENANCE)
    -  Menjimatkan perbelanjaan kerajaan
                                            2. PENYELENGGARAAN PEMULIHAN
    -  Menjamin keselamatan pengguna                          (CORRECTIVE MAINTENANCE)
    -  Mewujudkan suasana kerja yang kondusif serta produktif
    -  Memelihara imej kerajaan
                                       33                           34
           BAB D – PENYELENGGARAAN                         BAB D – PENYELENGGARAAN

           PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
                                               PENYELENGGARAAN PEMULIHAN
            (PREVENTIVE MAINTENANCE)
                                                (CORRECTIVE MAINTENANCE)
    TINDAKAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL YANG
    DIAMBIL UNTUK MEMERIKSA, MENSERVIS, MEMBAIKI ATAU              TINDAKAN MEMBAIKI ATAU MENGGANTI KOMPONEN ATAU
    MENGGANTIKOMPONEN ATAU SUMBER FIZIKAL SECARA                SUMBER FIZIKAL SUPAYA DAPAT BERFUNGSI MENGIKUT
    TERATUR SUPAYA DAPAT BERFUNGSI DENGAN LANCAR                STANDARD YANG DITETAPKAN.
    SECARA BERTERUSAN.                                       35                           36
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                     6
                                                                                   6/7/2011
                                                          FORMAT DAFTAR BUTIR-BUTIR
                                                         PENYELENGGARAAN HARTA MODAL

           BAB D – PENYELENGGARAAN

     BORANG YANG TERLIBAT:

       BIL          NAMA BORANG                RUJUKAN
                                        BORANG
       1   SENARAI ASET YANG MEMERLUKAN               KEW.PA-13
          PENYELENGGARAAN
       2   DAFTAR PENYELENGGARAAN HARTA               KEW.PA-14
          MODAL                                                  37                                38
                        CARTA
                   PROSES PENYELENGGARAAN

           Mengemaskini
                       DAFTAR ASET
                                     Laporan
                                     Kecacatan/
                                     Kerosakan
                        Pemeriksaan
                                                             BAB E - PELUPUSAN
                        Berjadual                                         Maklumbalas
                          Boleh
                        Digunakan?
                                 Tidak
                                        kepada Pengurusan      DEFINISI :
                                        untuk Perancangan

                             Ya
                                                      Pelupusan adalah satu proses dimana sesuatu aset /
           SDP untuk   Tidak    Perlu
           Pemeriksaan
           Berjadual
                      Membaiki/Servis/                        barang awam yang secara fizikalnya masih ada dalam
                       Mengganti?

                              Ya
                                                      simpanan tetapi tidak digunakan atau diperlukan dan
                          Oleh
                                                      perlu dikeluarkan dari senarai simpanan dan rekod.
                        Pembekal
             Staf          Kontrak         Pembekal
            Jabatan                       Biasa
                         Kos/
                        Belanjawan


                        Perlaksanaan
                      Kerja Selenggaraan                       Semakan Kerja
                         dan                       39                                40
                        Perekodan
                   BAB E - PELUPUSAN                                    BAB E - PELUPUSAN
                                                    BORANG YANG TERLIBAT :
     OBJEKTIF:
                                                    BIL        NAMA BORANG        RUJUKAN BORANG
                                                    1   SURAT LANTIKAN AHLI LEMBAGA       KEW.PA-15
     -    Memastikan tidak menyimpan aset yang tidak boleh diguna /                   PEMERIKSA
         diperlukan
                                                    2   PERAKUAN PELUPUSAN (PEP)        KEW.PA-16
     -    Menjimatkan ruang simpanan / pejabat                          3   LAPORAN LEMBAGA PEMERIKSA        KEW.PA-17
     -    Mendapatkan hasil pulangan yang terbaik                        4   SIJIL PENYAKSIAN PEMUSNAHAN ASET    KEW.PA-18
     -    Membolehkan aset milik Jabatan dipindahkan ke Jabatan yang                  ALIH KERAJAAN
         lain atas sebab-sebab tertentu                             5   SIJIL PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN   KEW.PA-19


                                                    6   LAPORAN TAHUNAN PELUPUSAN ASET     KEW.PA-20
                                                        ALIH KERAJAAN
                                                    7   KENYATAAN TAWARAN TENDER        KEW.PA-21
                                                  41     PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN             42
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                     7
                                                                                 6/7/2011
                 BAB E - PELUPUSAN                            BAB E - PELUPUSAN
    BORANG YANG TERLIBAT :
                                            JUSTIFIKASI PELUPUSAN :
     BIL         NAMA BORANG          RUJUKAN BORANG
                                              TIDAK EKONOMI DIBAIKI    DISYOR SELEPAS PEMERIKSAAN
      8   BORANG TENDER PELUPUSAN ASET ALIH       KEW.PA-22                             ASET
         KERAJAAN
      9   JADUAL TENDER PELUPUSAN            KEW.PA-23              USANG          MELEBIHI KEPERLUAN
     10   KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA          KEW.PA-24          ROSAK (TIDAK BOLEH     TIDAK LAGI DIPERLUKAN OLEH
         PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN                           GUNA)             JABATAN
     11   BORANG SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET        KEW.PA-25           LUPUT TEMPOH          TEKNOLOGI BERUBAH
         ALIH KERAJAAN                                 PENGGUNAAN
     12   JADUAL SEBUTHARGA PELUPUSAN ASET        KEW.PA-26
         ALIH KERAJAAN                               KEUPAYAAN ASET TIDAK      KHIDMAT SOKONGAN TIDAK
                                               LAGI DI PERINGKAT       LAGI DIBERIKAN OLEH
     13   KENYATAAN JUALAN LELONGAN ASET         KEW.PA-27
                                                 OPTIMUM             PEMBEKAL
         ALIH KERAJAAN
     14   SENARAI ASET YANG DILELONG          KEW.PA-27(A)   43
                                               TIADA ALAT GANTI                          44
               BAB E - PELUPUSAN                              BAB E - PELUPUSAN
               KUASA MELULUS (UMUM)                              KUASA MELULUS (UiTM)

                                              BENDAHARI      PENGARAH KAMPUS      NAIB CANSELOR (NC) /
        PERBENDAHARAAN          KEMENTERIAN / JABATAN                                    TIMBALAN NC

                                           •Kampus Shah Alam    •Kampus Negeri / Kota / •Kampus Shah Alam /
    •Nilai perolehan asal aset       •Nilai perolehan asal aset TIDAK               Satelit         Kampus Negeri / Kota /
    MELEBIHI RM50,000.00 atau       MELEBIHI RM50,000.00 atau jumlah                           Satelit
    jumlah keseluruhan melebihi      keseluruhan TIDAK MELEBIHI           DAN          DAN           DAN
    RM500,000.00,             RM500,000.00,
            DAN                   DAN         •Nilai perolehan asal  •Nilai perolehan asal    •Nilai perolehan asal
    •Kaedah pelupusannya seperti      •Kaedah pelupusan yang melibatkan   aset TIDAK MELEBIHI   aset TIDAK MELEBIHI     aset MELEBIHI
    hadiah / pindah dari Jab.       pindah aset antara Jab.Persekutuan  RM50,000.00 atau    RM50,000.00 atau      RM50,000.00 atau
    Persekutuan ke Negeri / tukar beli /  bagi nilai perolehan asal TIDAK    jumlah keseluruhan   jumlah keseluruhan     jumlah keseluruhan
    tukar barang / lain-lain yang tidak  MELEBIHI RM500,000.00         TIDAK MELEBIHI     TIDAK MELEBIHI       MELEBIHI
    dinyatakan dalam TPA ini.                        45  RM500,000.00.      RM500,000.00.        RM500,000.00.      46
               BAB E - PELUPUSAN                              BAB E - PELUPUSAN
                                           TUGAS-TUGAS URUS SETIA PELUPUSAN:
    KUASA MELULUS OLEH : BENDAHARI
                                           1.  Mengurus perlantikan Ahli Lembaga Pemeriksa
    Nilai perolehan asal aset TIDAK MELEBIHI RM50,000.00 atau
    jumlah keseluruhan TIDAK MELEBIHI RM500,000.00,                2.  Mendapatkan Perakuan Pelupusan (PEP)

                                           3.  Mendapatkan Laporan Lembaga Pemeriksa
         PEKELILING           MESYUARAT LEMBAGA
                        PEMERIKSAAN PELUPUSAN         4.  Menyemak dan memastikan permohonan pelupusan lengkap dan
                                              teratur
    Nilai perolehan asal aset TIDAK    Nilai perolehan asal aset MELEBIHI
    MELEBIHI RM20,000.00 seunit      RM20,000.00 seunit atau jumlah     5.  Mengemukakan permohonan pelupusan kepada Kuasa Melulus
    atau jumlah keseluruhan TIDAK     keseluruhan TIDAK MELEBIHI       6.  Memaklumkan kelulusan kepada pemohon
    MELEBIHI RM300,000.00.         RM300,000.00.
                                           7.  Memohon perlanjutan tempoh pelupusan

                                           8.  Memohon kelulusan meminda kaedah pelupusan
                                        47                                        48
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                   8
                                                                                          6/7/2011
                  BAB E - PELUPUSAN                                   BAB E - PELUPUSAN
    PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) KEW.PA - 16                         LEMBAGA PEMERIKSA
      -    Diperlukan bagi semua aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan      -    Perlantikan dibuat oleh Pegawai Pengawal atau Naib Canselor.
           elektronik dan perkakasan komputer.                   -    Perlantikan berdasarkan JAWATAN dan tempoh perlantikan TIDAK
      -    Ketua Jabatan / BPHB merujuk kepada JKR / Jabatan yang              MELEBIHI DUA TAHUN.
           mempunyai workshop sendiri / pakar – pakar khusus dalam peralatan    -    Keanggotaan :
           tertentu.
      -
                                                    i.   sekurang-kurangnya 2 orang pegawai (seorang pengerusi dan
           Bagi perkakasan komputer, PEP disediakan oleh Pegawai Sistem               seorang ahli) yang tidak terlibat secara langsung dalam
           Maklumat Jabatan                                     pengendalian asset.
      -    PEP disahkan oleh 2 orang pegawai yang berpengalaman sekurang-          ii.  Pegawai mempunyai kepakaran memeriksa aset
           kurangnya 3 tahun dan tidak terlibat dalam pengurusan asset
           berkenaan.                                    iii.  Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan
      -
                                                       Sokongan 1 atau yang setaraf.
           Nilai semasa asset di PEP sah digunakan untuk tempoh SETAHUN
           SAHAJA.   Jika melebihi tempoh, Jabatan perlu mendapatkan            iv.  Pegawai dari Kementerian / Jabatan lain boleh dilantk (jika perlu)
           pengesahan nilai semasa yang baru.
                                             49                                            50
                  BAB E - PELUPUSAN                                   BAB E - PELUPUSAN
    LEMBAGA PEMERIKSA
    -    Tugas - tugas :
                                                           TEMPOH TINDAKAN PELUPUSAN
        i.  Sedia dan kemukakan jadual pemeriksaan kepada Urusetia                    TPA                 UiTM
           Pelupusan.
                                               3 BULAN dari tarikh kelulusan Minumum dalam masa 7 HARI dari
        ii. Periksa aset dan rekod yang berkaitan dalam tempoh SEBULAN
          dari tarikh yang diarahkan (UiTM – 2 minggu).                              tarikh kelulusan (bergantung
                                                              kepada kaedah pelupusan)
        iii. Pastikan maklumat sulit / rahsia dalam peralatan yang hendak
           dilupuskan di keluarkan.
        iv. Syor kaedah pelupusan yang sesuai.


        v.  Tandatangan Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (rujuk) dan
           kemukakan kepada Urusetia Pelupusan.

                                             51                                            52
                  BAB E - PELUPUSAN                                   BAB E - PELUPUSAN
         PERLANJUTAN TEMPOH         PINDA KAEDAH PELUPUSAN                          KAEDAH PELUPUSAN
        (TINDAKAN PELUPUSAN)
                                                           TPA                 UiTM
    -    Permohonan kepada Kuasa - Permohonan kepada Kuasa
                                                 -
        Melulus perlu dikemukakan Melulus perlu dikemukakan                  Jualan  tender  /  sebutharga/ - Jualan tender   /  sebutharga/
        2 MINGGU sebelum tamat  sebelum   tamat  tempoh                 lelong                kadar harga
        tempoh pelupusan.     kelulusan pelupusan.                  -  Jualan sisa             - Jualan besi buruk / sisa
                                                 -  Tukar barang
    -    Jika tidak dapat diselesaikan - Jika tempoh pelupusan tamat,           -  Tukar beli
        selepas   tamat   tempoh  kelulusan     TERBATAL            -  Tukar ganti
        perlanjutan,    kelulusan  (Permohonan   baru  perlu
                                                 -  Pindahan              - Pindah Bahagian
        TERBATAL    (Permohonan   dikemukakan).
                                                 -  Hadiah               - Derma
        baru perlu dikemukakan).
                                                 -  Musnah (tanam / baker / buang / - Musnah (tanam / baker / buang /
    -    Dibenarkan SEKALI sahaja.                               tenggelam)            tenggelam
                                             53    -                                        54
                                                   Lain - lain             - Jual kertas rincih / terpakai
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                            9
                                                                                            6/7/2011
                 BAB E - PELUPUSAN                                     BAB E - PELUPUSAN
    JUALAN TENDER                                        SEBUTHARGA
    -    Dibuat secara pelawaan.                               -  Dibuat secara pelawaan.
    -    Penyertaan dari syarikat / perseorangan.                      -  Sekurang – kurangnya 10 syarikat / perseorangan
    -    Kenyataan tender perlu diiklankan melalui sekurang-kurangnya satu akhbar
                                                  -  Tawaran menggunakan Borang KEW.PA-25.
        utama tempatan.
    -    Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa.        -  Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga
                                                    Pemeriksa.
    -    Mematuhi prosedur perolehan yang berkaitan.
    -    Jika, petender berjaya menolak tawaran, deposit tender TIDAK akan          -  Mematuhi prosedur perolehan yang berkaitan.
        dikembalikan.
                                                  -  Jika, Penyebutharga terpilih menolak tawaran, deposit sebutharga
    -    Lembaga Perolehan dimaklumkan mengenai penolakan bagi menimbangkan           TIDAK akan dikembalikan.
        tawaran lain.
    -    Jika tawaran lain terlalu rendah, pelawa semula / rujuk Perbendaharaan       -  Jawatantankuasa Sebutharga perlu menimbang tawaran lain atau
        untuk kelulusan.                                    memutuskan pelawaan sebutharga semula.
    -    Jika tiada tawaran diterima, tender dipelawa semula / mohon panda kaedah
                                              55                                             56
        pelupusan daripada Kuasa Melulus.
                 BAB E - PELUPUSAN                                     BAB E - PELUPUSAN
      LELONG
                                                  JUALAN SISA
      -  Dilaksanakan ke atas aset yang mempunyai nilai pasaran / kuantiti yang
        banyak / adanya permintaan tinggi untuk membelinya.
                                                  -  Melibatkan aset yang tidak boleh digunakan dalam bentuk dan
                                                     fungsi asalnya yang mempunyai kandungan logam, besi, tembaga,
      -  Kenyataan lelong (tarikh, masa, tempat) diedar dan dipamerkan.              getah, kayu, plastic yang mempunyai nilai jualan.
      -  Harga simpanan berdasarkan nilai semasa di Laporan Lembaga Pemeriksa.
      -  Urusan lelong di adakan di ruang terbuka.                      -  Dilaksanakan secara tender / sebutharga / dipelawa kepada syarikat
      -  Aset yang dilelong perlu dipamerkan untuk dilihat sekurang-kurangnya 2
                                                     Bumiputera mengikut Negeri atau setempat, berdaftar dengan
        hari dengan harga simpanan dipamerkan.                          Kementerian Kewangan dalam bidang membeli barang lusuh.
      -  Pembida perlu mendaftar dengan Pegawai Pelelong (nama penuh / no.kad
        pengenalan / alamat) semasa lelongan.                        -  Kenderaan yang dilulus untuk jualan sisa TIDAK BOLEH didaftarkan
                                                     semula.
      -  Deposit 5% daripada harga simpanan / maksima RM1,000.00.
      -  Bayaran penuh perlu dijelaskan dalam tempoh 7 hari dari tarikh lelongan
        bagi pembida yang berjaya.
      -  Jika tawaran tertinggi kurang daripada 70% harga simpanan, tawaran perlu
        dirujuk kepada Perbendaharaan untuk pertimbangan.             57                                             58
                 BAB E - PELUPUSAN                                     BAB E - PELUPUSAN
                                                TUKAR BELI (TRADE IN)
      TUKAR BARANG (BARTER TRADE)
                                                -    Melibatkan aset yang masih boleh digunakan dalam bentuk asal tetapi tidak
      -  Melibatkan pertukaran aset dari jenis yang sama / berbeza melalui            diperlukan oleh Jabatan dan tiada Jabatan lain berminat melainkan pembekal
        tender terhad.                                     asal / pembekal yang berniaga dalam bidang berkaitan.
      -  Perlu mempunyai justifikasi dan kelulusan Perbendaharaan tanpa         -    Perlu mempunyai justifikasi dan kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira
        mengira nilai perolehan asal.                              nilai perolehan asal.
      -  Perlaksanaan perlu berasaskan :                         -    Perlaksanaan perlu berasaskan :

        i.  Nilai aset dianggarkan oleh pihak yang pakar.                    i.  Aset yang sama jenis.
                                                     ii.  Aset perlu dikeluarkan sebelum gantinya dipasang.
        ii.  Aset yang mempunyai unsur keselamatan.
                                                     iii.  Penggantian aset disahkan oleh Jabatan Teknikal (jika perlu).
        iii. Pertukaran aset berasaskan nilai terbaik.
                                                     iv.  Harga jualan dirundingkan antara Jabatan dengan pembekal.
        iv.  Pertukaran aset mengikut keperluan sebenar Jabatan.
                                                     v.   Nilai semasa yang ditafsir oleh Jabatan Teknikal atau mengikut nilai
        v.  Dihadkan kepada 5 – 10 syarikat yang mempunyai lesen dan                 pasaran.
           mahir dalam urusan tukar barang.                          vi.  Peruntukan mencukupi    bagi membiayai harga penuh aset yang
        vi. Syarikat pengeluar / agen pembekal aset baru bertanggungjawab                diganti.
          memberi khidmat selepas jualan.                    59      vii.  Harga jualan aset dikreditkan sebagai hasil kerajaan dan TIDAK BOLEH  60
                                                        ditolak daripada harga sebenar aset yang dibeli.
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                              10
                                                                                             6/7/2011
                 BAB E - PELUPUSAN                                      BAB E - PELUPUSAN
                                                PINDAHAN
    TUKAR GANTI ( CANNIBALIZE)
                                                 - Melibatkan pindahan antara Jabatan bagi aset yang boleh digunakan
      - Melibatkan aset yang TIDAK EKONOMI dibaiki tetapi boleh
                                                  dalam bentuk asalnya tetapi TIDAK DIPERLUKAN LAGI kerana:
       dikeluarkan bahagian – bahagian tertentu seperti bahagian jentera,
       kenderaan, perkakasan komputer dikeluarkan dan dipasang sebagai               i.    Melebihi keperluan.
       alat / komponen ganti bagi pembaikan jentera / kenderaan,                  ii.   Tidak diperlukan selepas projek siap.
       perkakasan komputer yang lain.
                                                   iii.     obsolete.
      - Perlaksanaan perlu berasaskan :
                                                 - Pindahan antara Jabatan Persekutuan ke Jabatan Persekutuan lain
       i.   Aset yang sama jenis dan kegunaannya.                     tertakluk kepada Kuasa Melulus.
                                                 - Pindahan antara Jabatan Persekutuan ke Jabatan Negeri perlu
       ii.  Diperiksa  dan  disahkan  kesesuaian  nya  oleh  Pegawai        mendapat kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan
           Teknikal.                                   asal.
                                                 - Perlaksanaan perlu berasaskan:
       iii.  Keperluan semasa bagi tujuan baik pulih dan penjimatan.
                                                     i.    Permohonan / keperluan Jabatan penerima
                                                     ii.   Tidak dikenakan apa-apa bayaran.
      - Alat / komponen tukar ganti yang dipasang pada aset penerima perlu      61                                               62
       direkodkan di Bahagian B KEW.PA-2 aset berkenaan.                    iii.     Kos pengendalian ditanggung oleh penerima.
                 BAB E - PELUPUSAN                                      BAB E - PELUPUSAN
                                                HADIAH
     PINDAHAN (sambungan)
                                                 - Memerlukan kelulusan Perbendaharaan tanpa mengira nilai perolehan
      - Perlaksanaan perlu berasaskan:
                                                  asal.
       iv.  Daftar aset diserahkan kepada Jabatan penerima.
                                                 - Ciri – cirri aset:
                                                  i.     Boleh digunakan dalam bentuk / fungsi asal tetapi tidak
        v.  Aset yang diterima secara pindahan hendaklah dilupuskan
                                                        diperlukan.
           oleh Jabatan penerima mengikut tatacara pelupusan
           berkuatkuasa.                                 ii. Tidak ekonomi dibaiki tetapi boleh diguna sebagai bahan latihan /
                                                    pameran.
       vi.  Surat Akuan Penerimaan dikemukakan kepada        Kuasa
           Melulus selepas aset diterima oleh pemohon.                 - Boleh dilaksanakan :
                                                  i.     Antara Jabatan bagi tujuan latihan / pameran.
                                                  ii. Antara Jabatan kepada mana-mana organisasi, pertubuhan
                                                    sukarela, badan –badan lain yang dianjur dan diiktiraf kerajaan.


                                             63                                               64
                 BAB E - PELUPUSAN                                      BAB E - PELUPUSAN
    HADIAH (sambungan)                                   MUSNAH
     - Perlaksanaan perlu berasaskan:                            - Melibatkan aset yang tiada nilai jualan / nilai sisa / aset yang berunsurkan
       i.   Permohonan / keperluan penerima                        keselamatan.
                                                 - Aset akan ditanam / bakar / buang / tenggelam.

       iii.  Kos pengendalian   dan  pengangkutan    ditanggung  oleh      - Langkah yang perlu diambil sebelum aset dimusnahkan :
           penerima.                                      i.    Mendapat kelulusan tempat permusnahan daripada pihak yang
                                                          berkuasa (Pihak Berkuasa Tempatan / Jabatan Alam Sekitar, Jabatan
       iv.   Cadangan pelupusan disokong dengan surat permohonan                      Laut dan lain – lain.
           daripada Jabatan / organisasi / pertubuhan sukarela dan lain –
                                                     ii.   Patuh peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Pihak
           lain.
                                                          Berkuasa.
       vi.   Surat Akuan Penerimaan dan Sijil Pelupusan Aset dikemukakan             iii.   Tanggal / keluarkan bahan – bahan yang boleh digunakan sebagai alat
           kepada Perbendaharaan selepas aset diterima pemohon.                     ganti.
       vii.  Aset yang diluluskan sebagai hadiah untuk tujuan     latihan /         iv.    Ketuk, potong , gelek dan sebagainya agar tiada pihak dapat
           pameran perlu diguna bagi maksud tersebut sahaja.                       mengambil dan menjual semula atau tiada maklumat yang dapat
                                                          diakses (bagi aset yang mempunyai unsur keselamatan).
                                             65       v.    Sedia Sijil Penyaksian Pemusnahan selepas tindakan selesai.      66
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                               11
                                                                                                                         6/7/2011
                                                                                        CARTA ALIRAN
                                                                                    PROSES PELUPUSAN HARTA BENDA
                                                                  Pihak yang Bertanggungjawab           Proses
                                                                                         Lengkapkan Borang KEW.
                                                                                         300V(1)atau(2)&Borang
                                                                  Fakulti/Bahagian/Cawangan/Unit
                                                                                         Sebab-Sebab Pelupusan
                                                                                           Harta Benda
                                                                   Unit Kewangan Zon/
                    BAB E - PELUPUSAN                                      Pejabat Bendahari Cawangan        Penyemakan dan Pengesahan


                                                                   Unit Pelupusan                Penyemakan Borang

     TINDAKAN SEMASA MELAKSANAKAN PELUPUSAN                                           Pegawai Pemeriksa & Pemohon
                                                                                          Pemeriksaan Fizikal

                                                                   Pegawai Pemeriksa
       - Label Hak Kerajaan Malaysia (HKM) dan nama Kementerian /                                                 Sedia Laporan Teknikal dan Cadangan

        Jabatan pada aset perlu dipadamkan.                                          Kelulusan Bendahari /
                                                                                        Tidak
                                                                                                     Melebihi RM 20,000.00 seunit
                                                                                              Nilai
                                                                   Pengarah Kampus Cawangan                      Atau agregat RM 300,000.00
                                                                                                Ya
       - Jika pelupusan kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan hendaklah                                                  Mesyuarat Lembaga
                                                                                         Pemeriksa Pelupusan
        dimaklumkan supaya pendaftaran kenderaan dibatalkan.                                                                             Pemohon Dipanggil
                                                                                                                (Jika Perlu)
                                                                   Lembaga Pemeriksa                   Syor
                                                                   Pelupusan
       - Kad Pendaftaran Kenderaan (geran kenderaan) diserahkan kepada                                             Lupus                Tidak Lupus

                                                                                         Tidak
        pembeli kecuali pelupusan secara jualan sisa.                                                                      Melebihi RM 50,000.00 seunit
                                                                                              Nilai
                                                                   Naib Canselor/                           Atau agregat RM 500,000.00
                                                                   Timb. Naib Canselor                    Ya
                                                                                             Kelulusan     Tidak Lulus


                                                                                              Lulus

                                                                                        Tindakan seperti Keputusan
                                                              67    Unit Pelupusan                                               68
                                                                   Unit Harta Benda/Unit Kew. Zon/         Kemaskini Rekod
                                                                   Pej. Bendahari Cawangan
                        CARTA ALIRAN
                PROSES
     Pihak yang Bertanggungjawab    PELUPUSAN KOMPUTER UiTM
                              Proses
    Bahagian /Fakulti/Pusat /Unit   Lengkapkan LampiranC, Sebab-Sebab
    / Cawangan            Pelupusan Komputer dan Kertaskerja
                                                                  BAB F – KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
    Unit Pelupusan /                                 1.   CPU < 5 thn. sertakan
                         Penyemakan Borang &              laporan PSMB.
    Pej. Bendahari Cawangan            Kertaskerja
                                             2.   Atur mengikut bil. spt     OBJEKTIF HAPUSKIRA :
    Jawatankuasa Teknikal Pelupusan                             di Lampiran C
                           Pemeriksaan Fizikal
    Komputer & Pemohon                                3.   No.siri dilihatkan
    Jawatankuasa Teknikal
                                                                  - Mengawal kerugian yang ditanggung oleh kerajaan akibat
                        Sedia Laporan Teknikal dan
    Pelupusan Komputer               Cadangan                                   kehilangan aset.
    JKT Pelupusan Komputer          Mesyuarat J/K Teknikal
                         Pelupusan Komputer                                - Menyelaraskan rekod aset.
    Jawatankuasa Teknikal                Syor
    Pelupusan Komputer                                                     - Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap
                                                     Tidak Lupus        kepentingan keselamatan aset kerajaan.
                              Lupus

    Naib Canselor /                               Kelulusan
    Timb. Naib Canselor                                                    - Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib dikenakan ke
                                            Lulus         Tidak Lulus
                                                                   atas kecuaian pegawai.
    Unit Pelupusan / Pejabat
    Bendahari Cawangan                         Tindakan seperti Keputusan
                                                              69                                                          70
    Unit Harta Benda/ Unit Kewangan Zon/Pejabat
                                        Kemaskini Rekod
    Bendahari Cawangan/Bhg/Fakulti/Pusat/Unit
       BAB F – KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA                                          BAB F – KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
    URUSETIA KEHILANGAN DAN HAPUSKIRA
                                                                                         DEFINISI
      - Unit Pengurusan Aset di Jabatan adalah sebagai Urusetia
       Kehilangan dan Hapus Kira
                                                                       KEHILANGAN                              HAPUS KIRA
      - Tugas –tugasnya :
                                                                Aset yang TIADA LAGI dalam Satu proses untuk membatalkan
         i.    Mendapat maklumat mengenai aset yang hilang.                             simpanan  disebabkan  oleh rekod aset yang hilang.
         ii.    Mendapat Laporan Awal (KEW.PA-28).                                  kecurian,     kemalangan,
        iii.    Menguruskan perlantikan Jawatankuasa Penyiasat.                           kebakaran,  bencana  alam,
                                                                penipuan atau kecuaian pegawai
        iv.    Mendapatkan      hasil     siasatan       polis     /   Bahagian        awam.
              Keselamatan.
         v.    Mendapatkan Laporan Akhir (KEW.PA – 30)
        vi.    Menyemak dan memastikan dokumen bagi permohonan
              hapus kira lengkap dan teratur.
                                                              71                                                          72
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                                                           12
                                                                                                  6/7/2011
                                                                        KEHILANGAN
                                                               TINDAKAN TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL OLEH
                                                                 KETUA JABATAN SETELAH KEHILANGAN
         BAB F – KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA                                            BERLAKU/DIKENALPASTI
                             KUASA MELULUS

                                                            1. Ketua Jabatan hendaklah melaporkan kepada
                   TPA                        UiTM
        PERBENDAHARAAN           PEGAWAI           JKP        LPU
                         PENGAWAL                                pihak polis seberapa segera iaitu tidak lewat dari
      -  Nilai perolehan asal aset
        MELEBIHI RM50,000.00
                       -  Nilai perolehan asal
                         aset TIDAK
                                    -  Tiada had   -  Memperakukan
                                                keputusan  yang
                                                             dua hari bekerja dari tarikh kehilangan dikenalpasti
        seunit ATAU jumlah
        keseluruhannya MELEBIHI
                         MELEBIHI
                         RM50,000.00 seunit
                                                telah diputuskan
                                                oleh JKP.
                                                             (AP 315)
        RM500,000.00           ATAU jumlah
                         keseluruhannya
                         TIDAK MELEBIHI
                         RM500,000.00
                                                            2. Sediakan Laporan Awal dengan menggunakan
      -  Semua      kehilangan                                         format Lampiran J (AP 316)
        melibatkan      alatan
        elektronik, komunikasi dan

                                                            3. Pegawai Pengawal hendaklah mengaturkan
        ICT tanpa mengira nilai
        perolehan asal

                                                             siasatan dengan melantik pegawai atau pegawai-
        (telefon bimbit / kamera
        digital / walkie talkie /

                                                             pegawai penyiasat dengan menggunakan
        komputer riba dan lain –
        lain

                                                         73   Lampiran 1 kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil.            74
                                                             3/1990
   4.  Tugas-tugas Pegawai atau Pegawai-Pegawai Penyiasat
     adalah:                                                             TATACARA TINDAKAN

     i) Memeriksa sendiri tempat kejadian                                              PEKELILING BENDAHARI BIL. 2/2009
     ii) Memeriksa rekod-rekod                                              Arahan Mengenai Tatacara Melaporkan Kehilangan Wang/Harta Benda
     iii) Meninjau peraturan kewangan dan perturan pentadbiran
                                                             1.  Ketua Jabatan melaporkan kehilangan kepada polis (AP315-a)
     iv) Meninjau dan mengenalpasti kelemahan dan kekurangan
                                                             2.  Kemuka Laporan Permulaan mengikut Lampiran ‘J’ (AP316) dengan
       yang wujud                                                   serta merta
     v) Membuat laporan bertulis kepada Ketua Jabatan                                3.  Penyiasatan oleh Bahagian Keselamatan (dalam tempoh tidak lebih 4
     vi) Mengambil langkah keselamatan bagi mengelak kecurian                              bulan selepas tarikh terima Laporan Permulaan)
        berulang                                                 4.  Kemuka Laporan Siasatan
                                                             5.  Penyiasatan diperingkat Jabatan - Laporan Akhir mengikut Lampiran
   5.  Pegawai Penyiasat menyediakan Laporan Akhir dengan                                 ‘K’ (AP317)
     menggunakan format Lampiran K ( AP 317) dan                                  6.  Kemuka ke Mesyuarat Lembaga Pemeriksa Pelupusan untuk beri
     mengemukakan kepada Pegawai Pengawal.                                        pandangan – boleh hapuskira/belum boleh hapuskira
                                                             7.  Boleh hapuskira – Jawatankuasa Kewangan Dan Pembangunan
                                                             8.  Tidak boleh hapuskira – Jawatankuasa Eksekutif (ganti/bayar
                                                               gantirugi/surcaj/tatatertib)
                                                         75                                       76
                          KEHILANGAN

                   ARAHAN PERBENDAHARAAN                                           PEMERIKSAAN
                ( PEKELILING BENDAHARI BIL.2/2009)
                                                             PENGIRAAN/
                                                                                 PEGAWAI STOR
          PELARASAN KEWANGAN SEMENTARA                                     PEMERIKSAAN    STOK

          1. Pendahuluan diri – Ketua Jabatan atau
             pegawai bertanggungjawab (custodian)
          2. Jumlah pendahuluan – mengikut nilai harga                             VERIFIKASI STOK             PEMVERIFIKASI STOK
           pembelian aset yang telah hilang
          3. Pelarasan :                                            PEMERIKSAAN                 DALAM / LUAR
            1) dipersetujui hapuskira oleh JKP                                AUDIT
            2) dibuat penggantian / bayar gantirugi
            3) dikenakan surcaj                                                     KEHILANGAN
                                                         77                                       78
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                                                   13
                                                                     6/7/2011
                                           OBJEKTIF HAPUSKIRA
          HAPUSKIRA
                                  • Mengawal kerugian yang ditanggung oleh Universiti
                                   akibat kehilangan aset alih.
     Adalah satu proses di mana sesuatu
     kehilangan aset / barang / wang telah          • Menyelaraskan rekod aset alih Universiti/Jabatan.
     berlaku dan kelulusan diperlukan
                                  • Meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab
     untuk    mengeluarkan      /           terhadap kepentingan keselamatan aset alih
     membatalkannya daripada rekod               Universiti/Jabatan.
     atau akaun Universiti/Jabatan.
                                  • Membolehkan tindakan surcaj atau tatatertib
                                   dukenakan disebabkan kecuaian pegawai
                             79                                       80
                                              ISU-ISU AUDIT

                                • Am
    • Untuk membolehkan tindakAn surcaj terhadap        -  Ketiadaan Pegawai Aset (sama ada tidak dilantik atau tidak
     pegawai-pegawai awam atau tindakan sivil bagi        dimasukkan dalam senarai tugas)
     mendapatkan gantirugi daripada pihak yang        -  JKPAK (Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan) tidak
     mengakibatkan kehilangan atau kerugian wang         bermesyuarat dan melaksanakan peranannya    dengan berkesan
     awam
                                •  Harta Modal dan Inventori
    • Untuk membolehkan tindakan jenayah diambil
     terhadap pegawai-pegawai dan orang awam         -  Daftar tidak lengkap dan diselenggara dengan baik ( Pegawai

     yang menyalahgunakan wang awam                Bertanggungjwb (Custodian) tidak tandatangan)

    • Untuk mendisplinkan pegawai-pegawai awam         -  Daftar tidak meliputi semua harta modal/inventori
     yang cuai dalam menjalankan tugas.            -  Pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori tidak dilakukan
                                  _  Penggunaan tidak rekod/tidak cekap/tidak mahir/dll.


                             81                                       82
       Sebarang pertanyaan sila hubungi:

        rosna818@salam.uitm.edu.my


           : 03-55211386

       TERIMA KASIH
                             83
Taklimat Pengurusan Aset UiTM - JM                                                       14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:315
posted:2/13/2012
language:
pages:14
apidingin - apidingin - APB http://www.uitm.edu.my
About simple like SIMPLE