dasar kerajaan by apidingin

VIEWS: 85 PAGES: 22

									                                                          11/04/2011
                                  TAKRIF DASAR


                             • KENYATAAN yang dibuat oleh
                              kerajaan berkenaan negara
  DASAR‐DASAR KERAJAAN                  dan CARA MELAKSANAKANNYA
                              oleh pentadbir/pengurus.
   ARMYN FAHMY BIN MOHD FAHMY
                                                     Professor Bauer
       Timbalan Pendaftar                             Public Administration Review”
                                            Vol. XXX, No. 4, July/August 1970
   Pejabat Penasihat Undang‐Undang

                                         2
                               JADI…APAKAH ITU DASAR?
       DASAR AWAM                  DASAR IALAH…..
                              • KERANGKA
 Ianya perlu dipelajari supaya kita dapat mengetahui    • PANDUAN
 dengan lebih jelas/ luas dan mendalam asal‐usulnya,    • PELAN
  segala proses bagaimana kaedah penggubalannya,     • STRATEGI
perkembangannya serta akibatnya kepada masyarakat.     • PETUNJUK
  Kaedah ini akan menjadikan kita lebih matang dan     …DIRANGKA UNTUK…
 memahami segala sistem politik dan kemasyarakatan     “TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA 
         secara menyeluruh.             PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG 
                               DIINGINI”

                                 WAWASAN – KEPUTUSAN ‐ PELAKSANAAN

                                         4
         PENDAHULUAN

• Matlamat untuk menjadi sebuah negara yang       • Malaysia mempunyai keunikan tersendiri:
makmur lagi bersatu padu berasaskan   sistem
                              • Terbahagi kepada dua wilayah iaitu Semenanjung
demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman
                              Malaysia serta Sabah dan Sarawak.
dan stabil.
                              • Berbilang bangsa,    keturunan,    agama    dan
                              kebudayaan.
                              • Mempunyai hasil bumi seperti petroleum, timah
                              dan sebagainya.
                              • Tidak menghadapi masalah bencana alam.

                           5
                                                              1
                                             11/04/2011
                                DASAR AWAM
• Oleh itu Malaysia perlu mempunyai dasar yang
 bukan sahaja dapat mengoptimakan     sumber‐   ….Usaha kerajaan untuk menjadikan
 sumber tetapi boleh mengurangkan jurang
 perbezaan   antara  kaum   dan   wilayah    Malaysia sebuah negara yang
 (memantapkan perpaduan dan integrasi nasional).      makmur lagi bersatu padu
                                berasaskan sistem
                              demokrasi dalam suasana
                             Pembangunan yang aman
                             Untuk kesejahteraan rakyat
                                    8
                                 …sambungan
       …sambungan
  Dasar digubal sesuai dengan             Malaysia sebuah negara
  ciri-ciri dan keunikan negara            berpotensi dengan hasil bumi
  kita Malaysia                    yang mewah dan tanah yang
  • berbilang bangsa dan               subur.
   keturunan
  • pelbagai fahaman dan agama            Keadaan geografi yang strategik
  • pelbagai kebudayaan                serta kurang bencana alam.

             9                       10
      DASAR AWAM                     DASAR AWAM
 Dasar awam ialah teras, panduan atau matlamat am 
  bagi orang awam atau rakyat demi kepentingan 
 masyarakat umumnya. Ia mempunyai ciri kebajikan,        Thomas R. Dye
  semoga rakyatnya dapat hidup selesa, aman dan 
 tenteram, selamat dan sejahtera dengan semangat 
  kerjasama bersatu‐padu dan muhibbah di negara      ‘Public Policy is Whatever
           yang unik.              Goverments Choose To Do Or
                   Wan Azmi Ramli
                                  Not To Do’
               Dasar Awam Di Malaysia
                                                 2
                                           11/04/2011
     KENAPA BUAT DASAR??…
                          DASAR AWAM NEGARA
                       OBJEKTIF
 •  JANJI POLITIK
 •  ANJURAN PIHAK DALAMAN          –  MATLAMAT WAWASAN 2020
 •  TANGGUNGJAWAB ANTARABANGSA       –  MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN
 •  KRISIS SERTA‐MERTA              NASIONAL
 •  PENYESUAIAN/PENYELARASAN PROGRAM     –  PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN
   SEDIA ADA                  EKONOMI
                       –  KEDAULATAN DAN KETAHANAN NEGARA
                       –  MENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT


           13                    14
   KATEGORI DASAR-DASAR            DASAR-DASAR EKONOMI
• Dasar-dasar Am Kerajaan         • Dasar Pembangunan Nasional
 Contoh: Rancangan Malaysia, Dasar    • Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua
 Wawasan Negara, Dasar Pembangunan    • Dasar Perindustrian Negara
 Negara, Wawasan 2020          • Dasar Pertanian Negara
                     • Dasar Penswastaan
• Dasar-dasar Berkenaan Dengan      • Dasar Pensyarikatan Malaysia
 Pembangunan Ekonomi Negara       • Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan
• Dasar-dasar Yang Berkaitan Dengan     Kampung Dan Luar Bandar
 Kemajuan Sosio-Politik         • Dasar Pengurangan Perbelanjaan Awam
• Dasar Yang Berkaitan Dengan Hubungan  • Dasar/Program Pembaharuan Dan
                      Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
 Luar Negeri
     DASAR-DASAR
   SOSIAL DAN ETIKA KERJA              DASAR-DASAR LUAR

   Dasar Pendidikan Kebangsaan       • Konsep Kawasan Aman, Bebas
   Dasar Kebudayaan Kebangsaan        Dan Berkecuali (ZOPFAN)
   Dasar Penerapan Nilai-nilai Murni    • Antartika
   Dalam Pentadbiran            • Rancangan Kerjasama Teknik
   Dasar Pandang Ke Timur          Malaysia (MTCP)
   Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah
   Kepimpinan Melalui Teladan
                                               3
                                                                                     11/04/2011
                                                        Perspektif Sejarah
• EKONOMI SEBELUM MERDEKA                               1.    Era Penjajahan British

     – BRITISH = PECAH & PERINTAH                             ‐  Matlamat pemerintahan penjajah mendapatkan seberapa banyak
                                                  hasil yang boleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
     – PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI
                                                ‐  Akibatnya negara masih mempunyai ciri samada dari segi fizikal atau
                                                  mental yang menghalang pewujudan satu masyarakat bersatu padu.
• KESAN = JURANG EKONOMI KETARA
                                                ‐  Kedududukan ekonomi tidak seimbang antara kaum dan wilayah.
• AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM                        2.    Era Malayan Union (1946) – Kemerdekaan (1957)
                                                ‐  Wujud perasaan kebangsaan yang berkobar‐kobar di samping
• KEMUNCAK = 13 MEI 1969                                      peningkatan penglibatan pemerintah dalam perkhidmatan awam.
                                                ‐  Wujud pergerakan politik berasaskan satu‐satu kaum
• DASAR EKONOMI BARU (DEB)

                      19                                                              20
      Perspektif Sejarah (Samb..)                               Perspektif Sejarah (Samb..)
3.  Era Kemerdekaan ‐ Peristiwa 13 Mei 1969                     5. Era Dasar Pembangunan Nasional (1991‐2000)
   ‐   Mendedahkan betapa penting keseimbangan antara kemajuan            ‐    Digubal berteraskan Wawasan 2020
      sosiopolitik negara dengan kemajuan dan pengagihan pendapatan
                                              ‐    Mengekalkan matlamat DEB untuk mencapai pembangunan 
      pelbagai kaum.
                                                  seimbang dan pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama.
   ‐   Pembahagian gunatenaga dan kegiatan ekonomi dilakukan mengikut
                                              ‐    Dimensi tambahan: Isu pembangunan sumber manusia, sains dan 
      kaum.
                                                  teknologi teras penting dalam perancangan dan pembangunan 
   ‐   Asas perpaduan dan isu sensitif terhadap kewarganegaraan dan              sosioekonomi serta perlindungan alam sekitar dan ekologi.
      kedudukan hak istimewa terus dipersoalkan menyebabkan
      tercetusnya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.
                                           6. Era Dasar Wawasan Negara (2001‐2010)
4.  Era Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (1971‐1990)
   ‐   Untuk mencapai perpaduan negara melalui penghapusan              ‐    Tujuan DWN untuk membina bangsa Malaysia yang progresif dan 
      penghalang utamanya iaitu kemiskinan dan struktur sosiopolitik dan           makmur serta hidup dalam harmoni.
      ekonomi yang tidak seimbang.                          ‐    Meneruskan usaha‐usaha dalam rancangan pembangunan lepas 
   ‐   Rukun Negara diperkenal.                                di samping memperkukuhkan asas peralihan kepada sebuah negara 
                                                  maju.
   ‐   Perkembangan pesat sejak dilancar pada 1971.
                                              ‐    Mengabung strategi utama DEB dan DPN.
   ‐   Kemelesetan pada tahun 1980an – pencapaian DEB terbantut.
                                         21                                            22
         Dasar Awam Malaysia
•  Pengubalan dan pelaksanaan dasar‐dasar adalah selaras dengan nilai 
   sosioekonomi dan politik negara pada satu‐satu masa.
•  Digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi objektif sosioekonomi seperti 
   pertumbuhan ekonomi, pengagihan pendapatan, kestabilan dan kebajikan 
   (Kesejahteraan) umum
•  Dasar Awam yang akan dibincangkan seperti:
                                                         DASAR EKONOMI BARU 
   a.   Dasar Ekonomi Baru
                                                         (RRJP 2: 1971 ‐ 1995)
   b.   Dasar Pembangunan Nasional.
                                                           (RM2 – RM5)
   b.   Dasar Wawasan Negara.
   c.   Dasar Perindustrian Negara.
   d.   Dasar Persyarikatan Malaysia.
   e.   Dasar Penswastaan.
   f.   Lain‐Lain Dasar.
                                         23                                            24
                                                                                         4
                                                     11/04/2011
          FALSAFAH D.E.B                      PENGENALAN

                              • Dasar‐Dasar Ekonomi merupakan tapak, panduan,
                               falsafah,cara dan peraturan untuk mencapai
                               matlamat dasar itu.
      “PEMBANGUNAN DENGAN 
       PENGAGIHAN SAKSAMA”              • Dasar ekonomi juga merujuk kepada usaha
                               mengubah masyarakat dan negara drp keadaan
                               mundur kepada maju dlm pelbagai aspek kehidupan
                               ( material dan bukan material)                                                      26
       DASAR EKONOMI BARU                   PEMBASMIAN KEMISKINAN

Menumpukan Kepada Pengagihan Ekonomi Melalui:        • Membasmi kemiskinan di bandar dan luar 
                               bandar.
                              • Pembasmian kemiskinan mengikut negeri
•  PEMBASMIAN KEMISKINAN Di Kalangan Semua Rakyat
   Tanpa Mengira Kaum                   • Menyediakan keperluan asas dan mutu 
                               kehidupan untuk menaikkan taraf hidup 
•  PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT Supaya
   Mengurang Dan Akhirnya Menghapuskan Pengenalan
                               rakyat. 
   Kaum Mengikut Fungsi-fungsi Ekonomi Dan Kawasan                            27                         28
  STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT

  • Dasar Pecah & Perintah oleh British          • Masyarakat perlu disusun semula supaya 
   menyebabkan berlakunya tumpuan kaum           ketidakseimbangan ini dapat diatasi
   mengikut fungsi ekonomi tertentu.

  • Ini menyukarkan agihan kekayaan negara dan
   keadilan ekonomi dan menggugat perpaduan
   kaum.


                            29
                                                         5
                                                               11/04/2011
   STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA 
       MASYARAKAT
• Meningkatkan pendapatan Kaum Bumiputera &        • Penyusunan semula hakmilik dalam sektor syarikat
 mengurangkan jurangnya dengan kaum lain          dgn menggalakkan org Melayu menyertai sektor
 terutama kaum Cina.                    permodalan dan saham syarikat.

• Menyusun semula corak guna tenaga dgn          • Pencapaian‐pencapaian lain dalam sektor industri
 menyerapkan lebih ramai Kaum Melayu dlm          dan pembangunan bandar serta luar bandar.
 kumpulan Ikhtisas dan Teknik, termasuk sektor       Meningkatkan penduduk Bumiputera di bandar‐
 perdagangan.                        bandar.
                                   KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN
       PENCAPAIAN D.E.B.
                                       (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970)

• Mengubah hampir keseluruhan     sistem  sosial
 masyarakat majmuk di Malaysia.                             Kadar  Pendapatan
                                            Kemiskinan  Purata
                                  Kaum
                                                  Keluarga
• Berjaya menyeimbangkan dalam pelbagai aspek                       (%)    Sebulan
 kehidupan.
                                 Melayu            64.8        $172.00
• Peningkatan ekonomi negara dengan mengekalkan          Cina            26.0        $394.00
 kadar inflasi dan menurunkan kadar kemiskinan          India            39.2        $304.00
                                 Lain-lain           44.8        $813.00
                               Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan
                                                                34
 HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT‐SYARIKAT BERHAD, 1971
                                  PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970
                 Jumlah
     Pemilikan       Pemilikan    %
                 ($ juta)                             Melay      Lain-
                                                    Cina India
                                    Sektor           u        lain
1. Bumiputera                                              %   %
 perseorangan dan agensi                                     %        %
 amanah              279.6    4.3    (i) Pertanian              67.6    19.9  11.5  1.0
  • Bumiputera          168.7    2.6    (ii) Perlombongan            32.1    58.7  7.5  0.7
   perseorangan         110.9    1.7    (iii) Perniagaan/perdaga         42.6    45.5  10.7  1.2
  • Agensi amanah                       ngan, pentadbiran
                                awam, pelajaran,
                 2,233.2    34.0
2. Bukan bumiputera                       pertahanan dan
                 4,051.3    61.7      kemudahan awam
  Warga asing

     Jumlah         6,843.7   100.00   Sumber: Jabatan Perangkaan, (1970)
                           35                                    36
                                                                   6
                                                      11/04/2011
                                           (1971 – 1990)
RRJP I         1971 ‐ 1990   ‐  DEB

RRJP II        1991 ‐ 2000   ‐  DPN   FASA I
                                   • ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + 
                           WAWASAN      PERISTIWA 13 MEI 69
                           2020
                                   • OBJEKTIF:
RRJP III        2001 ‐ 2010   ‐  DWN   FASA II
                           WAWASAN       BEZA EKONOMI,
                                     SOSIAL, BUDAYA,       PERPADUAN
                           2020
WAWASAN         1991 ‐ 2020                    PENEMPATAN DLL.
2020
                 37                            38
         DASAR EKONOMI BARU (DEB)
      STRATEGI
                                          PENCAPAIAN:
                    SUSUN SEMULA
                                      PEMBASMIAN KEMISKINAN
                     MASYARAKAT
    BASMI
   KEMISKINAN                 39                            40
    KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN
        BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990


               1970           1990
            Jumlah     Kadar   Jumlah  Kadar
            isirumah    Kemiskin  isirumah  Kemis
    Strata      miskin      an    miskin  kinan
             (,000)     (%)    (,000)  (%)          PENCAPAIAN:
Luar Bandar
Bandar         705.9      58.7   530.3    21.8   PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT
Golongan        85.9      21.3   89.1    7.5
termiskin         -        -    143.1    4.0
Kemiskinan        -        -    619.4    17.1
keseluruhan

                 41                            42
Sumber: RM6 hlm. 36
                                                          7
                                                                                 11/04/2011
     KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%)                       KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR 
                                                   MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988
                                                           Bumiputera       Cina       India
      Kumpulan Etnik              1970 1984 1987           Kumpulan Ikhtisas      198                 198   198
                                                               1988   1985 1988
 •Semenanjung Malaysia                 49.3   18.4  17.3                      5                  5    8
   Bumiputera                    64.8   25.8  23.8    1.  Arkitek           118   192   576 676     10   14
   Cina                       26.0   7.8  7.0     2.  Akauntan          306   514   2966 4079     213   315
   India                      39.2   10.1  9.7     3.  Jurutera (hingga      403   4892   9806 10,5     800   885
   Lain-lain                    44.8   22.0  24.3       2-5-88)           7           12
                                                                307   471        304   361
 •Sabah                          -   33.1  35.3    4.  Doktor Gigi         241   1653   1992 569      188   228
   Bumiputera                     -   39.2  41.9    5.  Doktor           892   206   126 2258      7    5
   Cina                        -   6.2  6.3
                                          6.  Doktor Veterinar      147   300   410 145     203   219
   Lain-lain                      -   12.4  5.0
                                          7.  Jurukur           25    504   1060 497      41   45
 •Sarawak                         -   31.9  24.7
                                          8.  Peguam*           327          1249     488   754
   Bumiputera                         41.6  33.2
                             -                             631        17,4   19,9  394 487
   Cina                            9.3  6.7         JUMLAH              8571
                             -                              8         07    85   6  8
   Lain-lain                         4.0   0           (%)              25.1
                                                           22.2        61.2   58.4  13.9 14.3
 Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H.I.S. 1984 & 1987))         43                                          44
                                          Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja
                                                       PENDAHULUAN

                                          •   Dilancarkan pada 17 Jun 1991 oleh YAB Perdana Menteri.
                                          •   Pada tahun 1991, kerajaan telah melancarkan:-
                                             (a) Wawasan 2020
    DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
                                             (b) Rancangan Jangka Panjang Kedua (RJPK2)
       (RRJP 2: 1991 – 2000)
                                             ( c) Dasar Pembangunan Nasional.
                                             (d) Rancangan Malaysia Ke 6 (RMK 6)
                                        45                                          46
                                                           OBJEKTIF

• RJPK2 (1991‐2000) yang mengandungi DPN                        • Perpaduan negara akan terus menjadi
 merupakan era baru Malaysia khususnya dalam                       matlamat DPN bagi memperkukuhkan lagi
 menempuh negara maju menjelang 2020.                          kestabilan sosial, politik dan pembangunan
                                             mampan.
• RRJPK2 & DPN akan meneruskan lagi usaha‐usaha ke
 arah mengurangkan ketidakseimbangan sosial &
 ekonomi antara kaum di Malaysia                            • DPN menetapkan langkah bagi Malaysia
                                             menjadi Negara Maju dalam semua segi aspek
                                             kehidupan.
                                                                                       8
                                                   11/04/2011
        STRATEGI D.P.N.

1. Mengekalkan strategi asas DEB iaitu Membasmi   • Mengambilkira kemajuan yang telah dicapai di 
  Kemiskinan dan Menyusun Semula Masyarakat.     bawah DEB dan menganalisa kekuatan & 
2. Memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan      kelemahan pelaksanaannya. 
  ekonomi antara kaum bagi memperkukuhkan lagi
  perpaduan negara.
3. Mewujudkan corak pembangunan yang lebih
  seimbang yang merangkumi aspek‐aspek kritikal.
                        49                           50
                             STRATEGI PENYUSUNAN SEMULA 
 STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN D.P.N.
                              MASYARAKAT DI BAWAH D.P.N
• Mengurangkan kemiskinan drp 19.1% pada tahun    1. Menghapuskan pengenalan kaum berdasarkan 
 1990 kepada 7.2% pada tahun 2000.           fungsi‐fungsi ekonomi.
• Mengurangkan pengangguran ke tahap 4 % pada    2. Meningkatkan guna tenaga dan penyertaan 
 tahun 2000.                      Bumiputera dlm pengurusan sektor moden dgn 
• Mempertingkatkan latihan kemahiran kepada belia    membentuk Masyarakat Perdagangan & 
 luar bandar untuk menggantikan pemberian subsidi   Perundustrian Bumiputera.
 kerajaan.                     3. Memberikan latihan  dlm pengurusan harta & etika 
                            perniagaan termasuk program Usahawan Muda.                        51                           52
4. Penyertaan Bumiputera dlm Industri Kecil &    7.Mewujudkan   harta‐harta baru dan membeli
 Sederhana (IKS) menerusi program sub         kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera.
 kontrak dan francais.
5. Mewujudkan 2.4 juta pekerjaan baru dari      8. Dasar penswastaan digunakan bagi mempercepat &
  tahun 1991‐2000.                   memperluaskan penyertaan Bumiputera dlm sektor
                            swasta serta mencapai hasrat penyusunan semula
6. Memperkukuhkan Permodalan Nasional          modal saham
  Berhad (PNB) untuk mengembleng tabungan
  Bumiputera. Misalnya ASB, ASN dan AHB.
                                                       9
                                                    11/04/2011
                                     PENUTUP

         (1991 – 2000)
                        Seperti DEB, DPN meneruskan usaha mengurangkan
                        ketidakseimbangan ekonomi bukan sahaja di kalangan kaum
 • ASAS – GANTI DEB               etnik tetapi juga antara golongan kaya dan miskin serta antara
  – TERUSKAN STRATEGI DEB           wilayah
                        Ketidakseimbangan ekonomi akan dapat dikurangkan
 • OBJEKTIF = KEKAL PERPADUAN          berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan
                        saksama untuk mencapai keadilan sosial & memperkukuhkan
                        perpaduan negara.
PERPADUAN  =  STABIL   =  EKONOMI

         POLITIK

            55                                         56
                           TEMA DASAR WAWASAN NEGARA


                             “MENINGKATKAN KEUTUHAN
  DASAR WAWASAN NEGARA                      DAN 
    (RRJP3: 2001‐2010)                  DAYA SAING NEGARA”
                      57
                                DIMENSI BARU D.W.N.

• RRJP3 digubal berasaskan dasar yang      1. Membangunkan      masyarakat berasaskan
 dinamakan Dasar Wawasan Negara dgn tema      pengetahuan Malaysia.
 “ Meningkatkan keutuhan dan daya saing     2. Menjana pertumbuhan dengan mengukuhkan
 negara”                      pelaburan dalam negeri dan menarik pelaburan
                          langsung asing (FDI) .
                         3. Menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan
                          perkhidmatan lebih dinamik menerusi penerapan
                          pengetahuan yang lebih tinggi.
                                                         10
                                                     11/04/2011
                                    TERAS UTAMA DWN

4. Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil     1. Membina bangsa berdaya tahan dgn 
  miskin di kawasan terpencil spt Orang Asli & minoriti   memupuk perpaduan, patriotisme, 
  Bumiputera Sabah dan Sarawak.               kematangan politik, masyarakat bertolak 
5. Mencapai sasaran 30% ekuiti Bumiputera menjelang      ansur dan penyayang.
  2010.
                              2. Mewujudkan masyakat saksama dgn 
6. Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor
                               pembasmian kemiskinan dan penyusunan 
  ekonomi.
                               semula masyarakat.
7. Pembangunan sumber manusia berdasarkan
  masyarakat berasaskan pengetahuan.
3. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang          6. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia
 tinggi.                          untuk menghasilkan tenaga kerja yang cekap,
                              produktif & berpengetahuan.
4. Mempertingkatkan daya saing menghadapi
 cabaran globalisasi dan liberalisasi.
                              7. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang
5. Membangunkan ekonomi berasaskan              mapan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka
 pengetahuan utk meningkatkan nilai tambah         panjang.
 bagi semua sektor ekonomi.
      WAWASAN 2020

                                      PENUTUP
  • Tidak akan wujud Malaysia yang
   maju sepenuhnya sehingga kita                PELENGKAP KEPADA DEB DAN DPN.
    akhirnya dapat mengatasi                 PENTING MENENTUKAN MATLAMAT
  9 CABARAN STRATEGIK yang kita                WAWASAN 2020 UNTUK MENJADI SEBUAH
                                NEGARA MAJU DAN PERPADUAN NEGARA
  hadapi sejak kelahiran kita sebagai                   TERCAPAI.
     sebuah negara merdeka

             Tun Dr Mahathir bin Mohamad


              65                                       66
                                                        11
                                               11/04/2011
                            KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 
                       1. KEMELESETAN EKONOMI TAHUN 80AN
                       2. KELEMAHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN
                       3. MENYAHUT CABARAN DEB
                       4. PELUANG PEKERJAAN DAN TENAGA MAHIR
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA           5. PERTUMBUHAN EKONOMI SEIMBANG
  (1983) & PELAN INDUK            6. PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

    PERINDUSTRIAN             7. KE ARAH MODERNISASI
                       8. PENYUMBANG UTAMA SEKTOR EKONOMI MASA
                         HADAPAN
                       9. PERSAINGAN ANTARABANGSA
                       10.RANTAI HULUAN DAN HILIRAN INDUSTRI
                       11.PERTUMBUHAN BANDAR-BANDAR BARU
                       12.KE ARAH NEGARA MAJU
                     67                          68
 CIRI‐CIRI DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA     KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN)


                       1. PERTUMBUHAN SEKTOR EKSPORT KURANG
50AN  -  GETAH DAN BIJIH TIMAH         MEMUASKAN
60AN  -  GANTIAN IMPORT           2. EKSPORT TERLALU BERGANTUNG KEPADA INDUSTRI
                         ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN TEKSTIL SAHAJA
70AN  -  MEMPELBAGAIKAN EKONOMI
                       3. MUTU KELUARAN TIDAK DAPAT BERSAING DENGAN
80AN  -  INDUSTRI BERAT            KELUARAN LUAR NEGERI

90AN  -  PERANAN SWASTA           4. TIDAK ADA RANTAIAN ANTARA SEKTOR INDUSTRI
                         DENGAN LAIN-LAIN SEKTOR
    -  PELABURAN ASING          5. INDUSTRI-INDUSTRI YANG DITUBUHKAN KURANG
                         MEMPUNYAI ‘NILAI TAMBAH’ (VALUE ADDED).


                     69                          70
                        OBJEKTIF PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP)


                       1. Menjadikan  sektor  perkilangan sebagai
                         pemangkin pertumbuhan perindustrian negara
                         dan ekonomi keseluruhannya
      PELAN INDUK            2. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber‐
      PERINDUSTRIAN             sumber asli negara
        1986


                                                72
                                                   12
                                                       11/04/2011
                                      STRATEGI P.I.P

3. Meninggikan tahap penyelidikan dan pembangunan    1. Menyusun semula struktur galakan perindustrian 
  (R&D) teknologi tempatan sebagai asas menjadikan     yang sedia ada.
  Malaysia sebuah negara perindustrian.         2. Mempelbagaikan eksport & menggalakan sektor 
                              gantian import.
                             3. Memajukan semula industri gantian import 
                              peringkat pertama, misalnya barang pengguna 
                              tahan lama dan industri gantian import peringkat 
                              kedua seperti alat perhubungan.
4. Kempen Belilah Barang Buatan Malaysia .        8.Menggalakkan industri berat bagi menjadi penggerak
5. Mempelbagaikan pasaran eksport termasuk mencari      perkembangan industri baru.
  pasaran baru di negara sosialis dan negara‐negara   9. Menggalakkan pertumbuhan perusahaan kecil.
  membangun.
6. Memperluaskan kegiatan industri ke kawasan‐
  kawasan kurang maju.
7. Menggalakkan penyelidikan & pembangunan oleh 
  pihak awam dan pihak swasta.
         PENCAPAIAN                         MASALAH
‐ Memperbaiki iklim pelaburan untuk mengurangkan kos
 pengeluaran dan kos pengendalian perniagaan.
                             ‐ Dasar perlindungan negara maju dan nic
‐ Menggalakkan pelaburan swasta terutama pelabur
 asing                         ‐ Saingan dari negara maju, nic, Asean dan China.

‐ Mengkaji semula undang‐undang, syarat dan       ‐ Kekurangan usahawan tempatan
 peraturan pentadbiran
‐ Gejala penyakit AIDS meningkatkan permintaan barang
 diperbuat daripada getah.

                          77
                                                          13
                                                           11/04/2011
       PIP: PERMASALAHAN
                                         PENUTUP
• Dasar Perlindungan Perdagangan Negara‐negara 
 Maju & Newly Industrilised Countries (NIC)        PIP MERANGKUMI STATEGI DAN LANGKAH MEMBAWA 
 – Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc.            MALAYSIA KE ERA SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN DAN 
                              SETERUSNYA MENJADI TERAS KEPADA SEBUAH NEGARA 
• Persaingan dari negara maju & NIC ‐ WTO         MAJU.
                              MELALUINYA, PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA AKAN 
                              LEBIH DITERAJUI OLEH PERTUMBUHAN DALAM SEKTOR 
                              EKSPORT YANG BERLANDASKAN STRATEGI INDUSTRIALISASI 
   ISU                          YANG ‘OUTWARD‐LOOKING’.
                              SEJAUH MANA MENCAPAI HASIL YANG BAIK BERGANTUNG 
 Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia?         KEPADA KEUPAYAAN PEKILANG‐PEKILANG MENGEKALKAN, 
                              MENINGKATKAN DAYA SAING DIPASARAN ANTARABANGSA 
             79                YANG PENUH CABARAN.                       80
                                      LATAR BELAKANG (SEJARAH)                            •  Telah diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983
                              sebagai satu pendekatan asas bagi pembangunan negara
                            •  Pada tahun 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984
                              dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian,
                              Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding
   DASAR PENSYARIKATAN                  bagi tujuan memperbaiki perkhidmatan yang diberi kepada
                              sektor swasta.
     MALAYSIA 1983                 •  Pada Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9
                              Tahun 1991 telah dikeluarkan bagi memberi Panduan Mengenai
                              Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. Kaedah selain dari
                              penubuhan Panel Perunding telah dihuraikan.                         81                                    82
   DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA
                               DASAR PERSYARIKATAN
                                    Perkongsian bijak
  25 Februari 1983 – Pelancaran Forum INTAN         Smart Partnership and
  Sektor awam & Swasta perlu bekerjasama
  mengembangkan idea & usaha manfaatkan            Win Win Situation
  sumber negara                           Between
                               Public & Private Sector


             83                              84
                                                                14
                                                                      11/04/2011
           RASIONAL FALSAFAH
                                                 Objektif
  YAB Perdana Menteri telah mendefinisikan secara am
  konsep Persyarikatan Malaysia sebagai satu sistem
  kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah     Dasar Persyarikatan mempunyai objektif seperti berikut:
  mewujudkan satu syarikat Malaysia bagi mencapai       1. Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan
  kemajuan di mana keuntungan yang didapati akan         berkesan antara sektor awam dan swasta demi
  dikongsi bersama di mana:                   pembangunan negra bagi mencapai faedah bersama.
  •  Kerajaan adalah pemegang saham.             2. Menghapuskan sifat ‘permusuhan’ antara kedua-dua
  •  Jika syarikat berjaya dan membuat keuntungan,       sektor dengan menggalakkan perkongsian
    kerajaan dan rakyat juga akan mendapat manafaat.      maklumat, dan saling faham-memahami akan
                                  prosedur dan matlamat kedua belah pihak.
  •  Sektor awam dikehendaki beroperasi secara cekap
    bagi membantu usaha-usaha sektor swasta sebagai     3. Meningkatkan hasil negara.
    enjin pertumbuhan utama dalam ekonomi negara.

                              85                                        86
             MEKANISMA                      TANGGUNGJAWAB SEKTOR AWAM
                                Sektor awam haruslah memainkan peranannya sebagai perancang,
•    Peranan sektor awam dan swasta secara sendirian     fasilitator dan pelaksana program-program kerajaan:
    dan bersama-sama menuju ke arah matlamat        •  Sebagai fasilitator, sektor awam menyediakan suasana yang
    negara.                           ‘condusive’ bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang pesat;
                                  sebagaimana dan sejauh yang dibenarkan oleh peraturan dan
•    Usaha memudahkan kerjasama sektor awam-           undang-undang.
    swasta.
                                •  Sebagai perancang, sektor awam mestilah peka dan responsif
    1.  Panel Perunding                    kepada perubahan-perubahan dalam persekitaran dunia semasa
                                  merancang arah tujuan dan strategi pertumbuhan; proaktif;
    2.  Pelonggaran peraturan (Deregulation)          menyediakan maklumat yang betul; aktiviti galakan pasaran yang
                                  lebih baik melalui perwakilan sebaerang laut.
    3.  Pembaikan Pentadbiran
                                •  Sebagai pelaksana, sektor awam perlu terus menyediakan
    4.  Arahan Terbaru (PKPA Bil. 9 Tahun 1991).        kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada semua
                                  rakyat; bukan sahaja kemudahan dan perkhidmatan itu meluas t
                                  etapi standardnya harus lebih baik.
                              87                                        88
                                        PELAKSANAAN SETAKAT INI
                                Pencapaian:
       TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA            •  Penubuhan Panel
                                •  Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia
•    Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi          •  Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan Awam
    memerlukannya lebih kuat, dinamik, berdayasaing,    •  Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia
    cekap dan tangkas dalam menghadapi cabaran-         (PKPA Bil. 9 Tahun 1991).
    cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan    Kelemahan:
    mereka haruslah mampu mengekalkan persaingan,      •  Pemahaman dan Penerimaan Konsep
    dan berbagai barnagan untuk pasaran yang berbagai.   •  Kekesanan Panel Perunding terhad
    Mereka juga perlu bersatu tenaga bagi menembusi     •  Persepsi Yang Salah
    pasaran baru di negara-negara membangun di Asia,    •  Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari Banyak Kumpulan Dan Berbagai
                                  Kepentingan
    Afrika dan Amerika Latin.
                                •  Kelemahan Komunikasi
                                •  Perkongsian Maklumat dan Aliran Maklumat Yang Tidak Mencukupi
                                •  Krisis Kepimpinan
                                •  Penyelaras Dan Muafakat Yang Tidak Efektif
                              89                                        90
                                                                         15
                                                               11/04/2011
              PENUTUP
 Dasar Persyarikatan memerlukan perubahan sikap oleh kedua-dua
 sektor awam dan swasta untuk memufuk persefahaman dan
 kerjasama yang lebih erat agar kesejahteraan rakyat Malaysia akan
 dapat dipertingkatkan. Ianya timbul atas kesedaran bahawa kedua-
 dua pihak sebenarnya adalah sehaluan utnuk menjadi negara lebih
 maju.
 Dasar Persyarikatan berfungsi untuk menggembleng sumber-sumber
 asli melalui kerjasama yang padu antara sektor awam dan swasta.         DASAR PENSWASTAAN 
                                           NEGARA (1983)


                                   91                            92
             RASIONAL
1. Y.A.B Perdana Menteri dalam ucapan perasmian
  persidangan ‘The Securities Industry in Malaysia’ pada 28        • Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam
  April 1984 menyatakan
                                       menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan
 ‘Government the world over are notorious for                penyediaan perkhidmatan tetapi juga terlibat secara
 inefficiency when running enterprises, even when aided           aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di
 by monopoly and the authority of government. On the
 other hand, the private sector is better motivated and
                                       Malaysia. Saiz sektor awam telah berkembang
 generally more efficient. It is hoped that privatisation in        dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu.
 a more rapid growth of the nation as a whole’.               Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan
                                       begitu besar sekali dari 28 % pada tahun 1975
                                       kepada 36 % pada tahun 1982 dan ini merupakan
                                       satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung
                                       oleh kerajaan.
                                   93
                                          DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN • Keadaan ekonomi meleset juga menjadi
  faktor‐faktor utama yang membawa kepada                  Mac 1983
  Dasar Penswastaan ini diperkenalkan.                    Menyokong Dasar Persyarikatan Malaysia


                                        Penswastaan = Pemindahan
                                               kepentingan/pelaburan
                                               kerajaan yang tertentu
                                               kepada sektor swasta


                                                   96
                                                                  16
                                                            11/04/2011
      DASAR PENSWASTAAN: TUJUAN                     DASAR PENSWASTAAN                                  Cara Penswastaan: (Projek Sedia Ada)
     Mengurangkan beban kewangan kerajaan
                                   Penjualan Aset
     Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja         Pajakan
       birokrasi                        Kontrak Pengurusan
     Menggalakkan pertumbuhan ekonomi               Pengkorporatan
     Pengagihan sumber secara cekap                Penyenaraian Awam (Public Listing) – 1st/2nd Board
     Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB             Penukaran Tanah (Land Swopping)
                                   Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out)              97                               98
                                    MEKANISMA/BENTUK PESWASTAAN
            OBJEKTIF
                               1. MEMINDAHKAN HAKMILIK DAN PENGURUSAN DARIPADA
                                 SEKTOR AWAM KEPADA SEKTOR SWASTA.
                                 CONTOH: KUMPULAN FIMA.
  1. Mengurangkan beban kewangan kerajaan          2. PENSWASTAAN SECARA PENUH IAITU PENJUALAN 100%
                                 SAHAM KERAJAAN KEPADA SWASTA
  2. Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja        CONTOH: KUMPULAN FIMA.
                               3. PENSWASTAAN SEBAHAGIAN IAITU PEMINDAHAN SEBAHAGIAN
  3. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi             SAHAM HAKMILIK KERAJAAN KEPADA SWASTA
                                 CONTOH: TNB, MAS DAN TELEKOM.
  4. Pengagihan sumber secara cekap
                               4. PENSWASTAAN SECARA TERPILIH DIMANA KERJAAAN MENJUAL
                                 ATAU MEMAJAK SESUATU PERKHIDMATAN ATAU KEPENTINGAN.
  5. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB/DPN         INI BOLEH DIGERAKKAN OLEH KERAJAAN SEPERTI
                                 PENYEDIAAN PERKHIDMATAN LETAK KERATA AWAM ATAU
                                 BOLEH DIGERAKKAN OLEH PIHAK SWASTA SEPERTI
                                 PEMBINAAN JEJAMBAT ATAU LEBUHRAYA.

                             99                                100
         MEKANISMA/BENTUK 
         PESWASTAAN  (Samb...)
5  PENSWASTAAN PENGURUSAN – KERAJAAN MENGEKALKAN
                                        MEKANISMA/BENTUK 
  HAKMILIK TETAPI PENGURUSANNYA SAHAJA DISERAH KEPADA            PENSWASTAAN (Samb...)
  SWASTA.
6  PENYERTAAN SEKTOR SWASTA DALAM KEGIATAN DAN         PELUANG PENSWASTAAN MELIPUTI BERBAGAI BIDANG
  PENYEDIAAN PERKHIDMATAN SECARA KONTRAK. INI         TERMASUKLAH PERTANIAN, PEMBUATAN, PEMBINAAN,
  MELIBATKAN PEMBAHAGIAN TANGGUNGJAWAB MENYEDIAKAN      KEMUDAHAN-KEMUDAHAN AWAM, PENGANGKUTAN,
  SESUATU PERKHIDMATAN KHUSUS SEPERTI MENCUCI ATAU      PENYIMPANAN, PERHUBUNGAN DAN LAIN-LAIN
  MENYELENGGARA KAWASAN AWAM YANG SEBELUMNYA
  DIJALANKAN OLEH KERAJAAN
7  PENSWASTAAN MELALUI PAJAKAN. PENSWASTAAN CARA INI
  MELIBATKAN PENYEWAAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG
  TERTENTU BAGI MENDAPATKAN PULANGAN UNTUK TEMPOH
  TERTENTU. INI TIDAK MELIBATKAN PEMINDAHAN HAKMILIK
  WALAUPUN KEMUNGKINAN YANG SEDEMIKIAN BOLEH
  DIPERTIMBANGKAN.

                            101                                 102
                                                                 17
                                                              11/04/2011
            MEKANISMA/BENTUK 
          PENSWASTAAN SECARA UMUM
                                                PENCAPAIAN
                                    • Kawalan pertumbuhan saiz Sektor Awam
 PENSWASTAAN BOLEH DILAKSANAKAN MELALUI BEBERAPA
                                      ‐ 1983 ‐1996 :  53 agensi dan 108,531 anggota 
 BENTUK ATAU GABUNGAN BENTUK-BENTUK SEPERTI BERIKUT:
                                               terlibat
 I.     PENJUALAN ASET ATAU EKUITI.
                                    •    Perbelanjaan kerajaan di kawal
 II.    PAJAKAN
                                    •    Hasil negara dipertingkatkan ‐ percukaian
 III.    KONTRAK PENGURUSAN
                                    •    Pelaksanaan pelbagai projek 
 IV.    ‘BINA-KENDALI-PINDAH’ (BKP) ATAU ‘BUILD-OPERATE-
      TRANSFER’ (BOT) DAN ‘BINA-KENDALI’ (BK) ATAU ‘BUILD-    •    Peningkatan kecekapan perkhidmatan
      OPERATE’ (BO).
                                        ‐ Terminal kontena LPK
                                        ‐ TV 3 
                                        ‐ STM
                                    •    DEB dan DPN
                               103                              104
                                           DASAR PANDANG KE TIMUR

                                    OBJEKTIF
                                      –    MENINGGIKAN PRESTASI
                                          PENGURUSAN DAN
                                          PEMBANGUNAN NEGARA
      DASAR PANDANG KE TIMUR                     –    MEWUJUDKAN NILAI
          (1982)                             DAN ETIKA KERJA YANG
                                          POSITIF
                               105  4/11/2011                        106
       DASAR PANDANG KE TIMUR                         DASAR PANDANG KE TIMUR
                                    • STRATEGI
   PENEKANAN
                                     – `BENCHMARKING’
    –  RAJIN DAN BERDISIPLIN                     – PERUBAHAN SIKAP
    –  SETIA KEPADA ORGANISASI                    – LATIHAN DAN KURSUS
    –  MENGUTAMAKAN KUMPULAN
    –  PRODUKTIVITI DAN KUALITI
    –  PENINGKATAN KECEKAPAN
    –  KEJAYAAN JANGKA PANJANG
    –  PEKERJA SEBAGAI RAKAN
4/11/2011                           107  4/11/2011                        108
                                                                  18
                                                     11/04/2011
                              DPN dilancarkan pada 12 Januari 1984 sbg
                              garis panduan kpd pihak kerajaan dan
                              swasta untuk membangunkan sektor
                              pertanian.

     DASAR PERTANIAN                  Digubal kerana sumbangan sektor
     NEGARA (1986)                   pertanian  kpd   negara   semakin
                              berkurangan berbanding dgn sektor lain
                              spt pembuatan dan perkhidmatan.
        MATLAMAT DPN

• Membangunkan perkhidmatan pertanian sehingga     • (iii) Memajukan komoditi‐komoditi utama yang 
 tahun 2000 dengan matlamat:              berpotensi besar untuk dieksport 

 (a) Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian 
   supaya dapat memberi sumbangan kepada 
   pertumbuhan ekonomi negara;
 (b) Memaksimumkan pendapatan pengusaha/ 
   pekebun kecil melalui peningkatan pengeluaran 
 dan kadar kemiskinan akan dapat dikurangkan.
           STRATEGI

• Pembukaan tanah baru dikendalikan oleh        • Khidmat sokongan pertanian seperti MPOB, 
 FELDA, pihak berkuasa pembangunan wilayah        RRI, MARDI, RISDA, FAMA dan LPP
 dan kerajaan negeri.
• Pembangunan In‐SITU, iaitu kawasan yang 
 telah sedia diusahakan dengan pelbagai 
 aktiviti pertanian, tetapi daya pengeluaran 
 rendah. Dipulihkan menerusi projek 
 pembangunan MADA dan KADA
                                                        19
                                             11/04/2011
                               PENGENALAN 

                        Untuk melahirkan cara hidup yang bersifat
                        kebangsaan atau kemalaysiaan selaras dengan
                        Malaysia sebagai negara berbilang kaum.

   DASAR KEBUDAYAAN             Merealisasikan pembinaan negara bangsa dengan
     KEBANGSAAN              sifat‐sifat yang baik dan mulia
      (1971)
       OBJEKTIF DASAR                 PRINSIP UTAMA

• Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara   • Berteraskan kebudayaan rakyat asal negara 
 melalui kebudayaan.              ini.
• Memupuk dan memelihara keperibadian     • Unsur‐unsur kebudayaan lain yang sesuai 
 kebangsaan   yang  tumbuh  daripada   wajar diterima.
 kebudayaan kebangsaan.           • Islam menjadi unsur pembentukan 
• Memperkaya dan mempertingkatkan kualiti    kebudayaan kebangsaan.
 kehidupan kemanusiaan dan kerohanian yang
 seimbang dgn pembangunan sosioekonomi.
        STRATEGI

• Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan   • Dan nasionalisme Malaysia
 kebudayaan ke arah menguatkan asas‐asas   • Memenuhi keperluan sosiobudaya.
 kebudayaan kebangsaan melalui usahasama   • Meningkatkan taraf dan mutu kesenian.
 penyelidikan, pembangunan, pendidikan,
 pengembangan dan perhubungan budaya.
• Meningkat dan mengukuhkan kepimpinan
 budaya.
• Mewujudkan komunikasi berkesan ke arah
 kesedaran kebangsaan, kenegaraan
                                                20
                                                     11/04/2011
                                      RASIONAL

                            • Sistem pendidikan zaman penjajahan berkembang
                             tanpa mengambilkira keperluan pembangunan,
                             pembentukan identiti kebangsaan & perpaduan
                             negara.
   DASAR PENDIDIKAN                  • Lebih mengekalkan taat setia rakyat pendatang dan
                             keturunan kepada negara asal mereka.
    KEBANGSAAN
                            • Satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai perlu
                             digubal untuk negara merdeka dan bermatlamat
                             tersendiri.
           OBJEKTIF                       MATLAMAT

• Berdasarkan Akta Pelajaran 1961 iaitu:‐
                             “Menekankan usaha melahirkan insan yang berilmu 
    “Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang      dan berakhlak, seimbang dan harmonis yang boleh 
  diisytiharkan dalam ordinan Pelajaran 1957 adalah     mencapai kesejahteraan diri serta memberi 
  untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang      sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran 
    akan dapat memenuhi keperluan negara dan            masyarakat dan negara”.
  menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, 
         ekonomi dan politiknya.”
    STRATEGI DAN PELAKSANAAN

1. Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar.     6. Mendemokrasikan pendidikan dengan agihan
2. Kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia    peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas
  bagi semua jenis sekolah.                kepada golongan kurang bernasib baik, kawasan luar
3. Sistem peperiksaan yang sama.              bandar & pedalaman.
4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.      7. Menggubal KBSR berdasarkan 3M iaitu membaca
                              menulis dan mengira dan juga KBSM.
5. Meningkatkan    mutu   pendidikan   secara
  keseluruhan.                     8. Memperluaskan pendidikan Teknik dan Vokasional.
                            9. Mempelbagaikan kemudahan pengajian di universiti.
                                                        21
                                                     11/04/2011
                                   STRATEGI YANG LAIN

10. Mempertingkatkan pendidkikan kerohanian, moral    13. Memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih.
 & disiplin.                       14.Mendirikan sekolah‐sekolah selaras dengan
11. Menjadikan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris     pertambahan bilangan kanak‐kanak.
 sbg matapelajaran wajib di semua sekolah disamping   15.Menubuhkan bahagian/jawatankuasa    berkaitan
 peluang pembelajaran bahasa Tamil dan Bahasa       DPK untuk memastikan    pencapaian dasar ini,
 Cina.                           misalnya Bhgn Perancangan & Penyelidikan, Bhgn
12. Menggalakkan aktiviti ko‐kurikulum spt Kadet Polis,   Pelajaran Teknik dan Vokasional, JK Pusat Ko‐
 Kadet Tentera, Pengakap, Puteri Islam dan lain‐lain.   Kurikulum, Biro Buku Teks, MSSM dsb.
             129
                                                        22

								
To top