peraturan2 kursus induksi umum

Document Sample
peraturan2 kursus induksi umum Powered By Docstoc
					 PERATURAN-PERATURAN

  BAGI PESERTA-PESERTA
KURSUS MODUL INDUKSI UMUM
      UiTM
               KANDUNGAN
PERATURAN-PERATURAN BAGI PESERTA-
PESERTA KURSUS MODUL INDUKSI UMUM
                      Muka Surat
1.  Pendahuluan                2

2.  Objektif                  2

3.  Pentadbiran                 3-4

4.  Kuliah, Latih Amal dan Ko-Kurikulum     4

5.  Peperiksaan                 4-6

6.  Penutup                   6
                      a h a 2 0 0 8
                              1
 PERATURAN-PERATURAN BAGI PESERTA-
 PESERTA KURSUS INDUKSI MODUL UMUM1. PENDAHULUAN

 Peraturan-peraturan ini menjelaskan perkara-perkara yang perlu diikuti oleh
 peserta-peserta yang menghadiri Kursus Induksi Modul Umum.

2. OBJEKTIF

 Peraturan-peraturan ini dilaksanakan untuk mencapai objektif-objektif berikut :

   i.   menyediakan satu suasana dan pesekitaran kursus yang lebih teratur
       dan selesa.

   ii.   melatih dan membimbing peserta kursus ke arah pembentukan tingkah
       laku dan perbadi yang berdisiplin dan cemerlang.
                                 a h a 2 0 0 8
                                          2
3. PENTADBIRAN

 3.1  Peserta-peserta dimestikan hadir 100% sepanjang tempoh kursus
    dijalankan. Pengecualian hanya boleh diberi oleh Penyelaras Kursus bagi
    kes-kes tertentu seperti :

       (i)   peserta jatuh sakit atau cedera. Dalam kes ini pengesahan
           oleh Pegawai Perubatan Kerajaan / Klinik Panel UiTM
           adalah diperlukan;

       (ii)  peserta yang terpaksa meninggalkan kursus untuk menjaga
           keluarga terdekatnya yang sakit. Keluarga terdekat dalam
           konteks ini ialah isteri, suami, anak, ayah dan ibu (termasuk
           mertua);

       (iii)  peserta yang terpaksa meninggalkan kursus untuk menjadi
           saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes di mahkamah;

       (iv)  seorang peserta perempuan yang melahirkan anak semasa
           mengikuti kursus;

       (v)   keluarga terdekat yang meninggal dunia; dan

       (vi)  peristiwa-peristiwa luar jangka dan keadaan-keadaan
           kecemasan yang berlaku. (Penyelaras Kursus boleh
           menimbangkan peristiwa-peristiwa luar jangka dan keadaan-
           keadaan kecemasan ini).

           Di mana cuti berkenaan tidak boleh melebihi ¼ daripada
           tempoh Kursus Modul Induksi Umum yang ditetapkan untuk
           kumpulan peserta.

 3.2  Sekiranya peserta-peserta mempunyai sebarang kemusykilan dan masalah
    berkaitan dengan kursus, ianya hendaklah dirujuk kepada Penyelaras
    Kursus melalui Penghulu Kursus.

 3.3  Peserta-peserta dikehendaki melantik seorang Penghulu dan Jawatankuasa
    bagi kursus ini. Selain dari itu, setiap kumpulan latih amal dikehendaki
    melantik seorang Ketua Kumpulan. Segala urusan dengan Penyelaras
    Kursus hendaklah dibuat menerusi Penghulu dan Ketua Kumpulan sahaja.


 3.4  Buku-buku dan peralatan atau barang-barang lain yang dipinjam hendaklah
    dikembalikan sebelum kursus berakhir.
                                a h a 2 0 0 8
                                           3
 3.5  Peserta-peserta tidak dibenarkan merokok di dalam dewan kuliah, bilik
    latih amal atau di tempat-tempat yang dilarang merokok.

 3.6  Peserta-peserta dilarang sama sekali melakukan sebarang perbuatan atau
    kegiatan yang menyalahi undang-undang jenayah, agama dan perbuatan
    yang tidak bermoral sepanjang tempoh kursus. Peserta-peserta yang
    didapati bersalah kerana melakukannya akan diambil tindakan bagi tujuan
    disingkirkan dari kursus.

 3.7  Peserta-peserta adalah dikehendaki berpakaian kemas semasa berkursus.
    Peserta lelaki adalah dikehendaki memakai tali leher dan baju lengan
    panjang. Bagi peserta wanita mereka adalah dikehendaki menutup aurat
    dan berpakaian sopan.

 3.8  Bagi sesi latihan jasmani dan riadah, para peserta dikehendaki memakai
    baju kemeja T berkolar, track-bottom, kasut sukan dan stokin yang sesuai.

 3.9  Peserta-peserta adalah dikehendaki menandatangani di borang kehadiran
    mengikut waktu yang ditetapkan melainkan seperti yang diarahkan oleh
    Penyelaras.

 3.10 Merekod kehadiran orang lain adalah satu kesalahan. Sesiapa yang didapati
    berbuat demikian akan dikenakan tindakan tatatertib dengan tujuan untuk
    disingkirkan dari kursus.4. KULIAH, LATIH AMAL DAN KO-KURIKULUM

 4.1  Peserta-peserta diwajibkan menghadiri kuliah, menyempurnakan semua
    latih amal dan melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum yang diadakan
    sepanjang kursus kecuali mendapat kebenaran Penyelaras Kursus.

 4.2  Peserta-peserta dikehendaki sentiasa menghormati majlis atau sesi kuliah,
    latih amal dan aktiviti ko-kurikulum dengan tidak meninggalkan kuliah
    yang sedang berjalan tanpa kebenaran, membuat sebarang gangguan
    termasuk penggunaan telefon mudah alih (handphone).
5. PEPERIKSAAN

 5.1  Setiap peserta dikehendaki menduduki semua peperiksaan atau ujian yang
    ditetapkan.
                                a h a 2 0 0 8
                                          4
5.2  Peserta hendaklah hadir di dewan peperiksaan 15 minit sebelum
   peperiksaan bermula. Calon yang lewat akan hanya dibenarkan menduduki
   peperiksaan oleh Ketua Pengawas sekiranya ia dapat memberikan alasan
   yang munasabah.

5.3  Peserta-peseta tidak dibenarkan meninggalkan dewan peperiksaan sehingga
   masa peperiksaan tamat kecuali telah mendapat kebenaran dari Ketua
   Pengawas.

5.4  Kertas-kertas jawapan hendaklah ditulis dengan nama penuh/ nombor kad
   pengenalan bagi setiap helaian kertas jawapan yang digunakan.

5.5  Semua jawapan hendaklah ditulis nombor soalan berkenaan. Setiap
   jawapan hendaklah dimulakan atas helaian kertas yang berasingan.

5.6  Setiap peserta hanya dibenarkan membawa alat-alat dan keperluan yang
   dibenarkan sahaja ke dalam dewan peperiksaan.

5.7  Nota-nota, buku, latih amal, beg, fail dan sebagainya tidak dibenarkan
   dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan.

5.8  Ketua Pengawas berhak mendapat penjelasan daripada peserta jika
   difikirkan ada unsur-unsur penipuan atau keadaan yang meragukan.

5.9  Meniru dan membenarkan ditiru adalah dilarang keras semasa peperiksaan
   atau ujian.

5.10 Bercakap atau bertanya sesama sendiri tidak dibenarkan semasa
   peperiksaan atau ujian sedang berjalan. Sebarang pertanyaan atau soalan
   hendaklah ditujukan kepada Ketua Pengawas atau Pengawas Peperiksaan.

5.11 Peserta tidak dibenarkan mengubah-suai tempat duduk di dalam dewan
   peperiksaan.

5.12 Setiap peserta dikehendaki mematuhi semua arahan yang diberikan
   sebelum atau semasa peperiksaan atau ujian sedang berjalan.

5.13 Ketua Pengawas berhak mengusir seseorang peserta kursus dari dewan
   peperiksaan jika didapati peserta berkenaan melanggar peraturan
   peperiksaan atau ujian dan peraturan kursus.

5.14 Keputusan Ujian Akhir Kursus Induksi bagi Modul Umum adalah
   diputuskan oleh Panel Penilai. Keputusan yang telah dibuat oleh Panel
   Penilaian adalah muktamad. Sebarang rayuan daripada peserta-peserta
   yang tidak berpuas hati dengan keputusan peperiksaan tidak akan dilayan.
                              a h a 2 0 0 8
                                        5
 5.15 Bagi Modul Umum keputusan akan dikeluarkan dalam dua kategori iaitu
    Lulus atau atau Gagal. Bagi peserta kursus yang gagal dalam ujian akhir
    kursus tetapi memperolehi prestasi yang baik dalam penilaian sepanjang
    kursus. Peserta berkenaan tidak perlu menghadiri semula Kursus Modul
    Induksi Modul Umum.6. PENUTUP

    Peserta-peserta dikehendaki memahami dan mematuhi peraturan atau
    arahan yang ditetapkan dan sentiasa memberi perhatian terhadap
    perubahan program kursus yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan kursus
    dari semasa ke semasa.
                               a h a 2 0 0 8
                                         6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:2/13/2012
language:Malay
pages:7
apidingin - apidingin - APB http://www.uitm.edu.my
About simple like SIMPLE