Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

TUGASAN KUMPULAN-kump 3-ida

VIEWS: 158 PAGES: 12

									         KURSUS INDUKSI UMUM BIL. 74/05
            PUSAT LATIHAN UiTM
         KG. GAJAH, PERAK DARUL RIDZUAN
             TAJUK KERTAS KERJA
5.  Terdapat banyak surat-surat dan dokumen yang diuruskan di sesebuah
   jabatan kerajaan :
   5.1  Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu diambil apabila menerima
      surat atau dokumen terperingkat.
   5.2  Huraikan ancaman-ancaman yang wujud terhadap keselamatan
      rekod-rekod kerajaan
         Disediakan oleh :

         1.   Abu Deen bin Busu
         2.   Ansar bin Hj Jaafar
         3.   Azly Razak bin Hussin
         4.   Azril bin Mohamed Sharuddin
         5.   Fazlianah binti Buliga
         6.   Maisi Tiyukok
         7.   Mohamad Khairul bin Jamaluddin
         8.   Mohd Hadafi bin Jaafar
         9.   Mohd Syarul Nizam bin Mohd Arshad
         10.  Nasrullah bin Abd Kadir
         11.  Noor Fazliana binti Abdul Aziz
         12.  Noraidah binti Marmin
         13.  Sharoon Juandee bin Abd Rahman
         14.  Siti Juliana binti Jailaini
         15.  Siti Mariyani binti Mohd Dawad
         16.  Suzetty Ezzra binti Mohd Sanusi
         17.  Wan Azlan bin Mat Isa
         18.  Yusniza binti Yaacob
         19.  Zainal bin Jamal
                                       1
Assalamualaikum w.b.t
   Dengan rasa bersyukur kehadrat Allah S.W.T diatas limpah dan izin-
NYA, kami dapat berkongsi bersama dalam menjayakan progarm induksi
bagi siri 74/2005. Sesungguhnya program seperti ini banyak memberi erti
kepada kami semua.
   Dengan rendah hati, kami berterima kasih yang tidak terhingga kepada
semua yang terlibat terutama sekali kepada fasilitator, penceramah-
penceramah dan rakan-rakan seangkatan yang banyak menjayakan dan
memberi dorongan serta galakan kepada kami dalam menyiapkan tugasan
yang telah diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab. Sokongan dan
galakan serta kerjasama yang kami terima selama ini, ternyata merupakan
tunjang penggerak utama dalam menjayakan tugasan ini. Tanpa dorongan
dari semua pihak, kami yakin kumpulan kami tidak akan mampu untuk
sampai ketahap ini.
Sesungguhnya kenangan di Batu Gajah sukar untuk kami lupakan dengan
celoteh penceramah yang membuatkan kami tidak kering gusi disamping
tidak mengenal erti penat lelah melatih dan menunjuk ajar kami. Kenangan
manis kami semua antaranya sesi program gambaran, penglibatan individu,
pengucapan awam yang kami lalui dapat dilalui dengan tenang.
   Situasi daripada pelbagai bahagian dan jawatan tidak langsung
menghalang kami memberi komitmen padu malahan penyumbang tenaga
ideal yang begitu jitu dan teguh. Berkat doa kami,tugasan yang diberikan
akhirnya berjaya dilaksanakan dengan jayanya.
   Sekian, Terima Kasih. ……………………
                                     2
Dengan penuh berbesar hati, kami ingin memperkenalkan kumpulan kami yang
diberi nama kumpulan WAWASAN.
   Wawasan yang membawa maksud satu arah dasar yang meliputi pelbagai
aspek dengan pembangunan negara selaras dengan moto kami iaitu Berilmu,
Berinovatif, Produktif menuju ke arah wawasan.
   Dengan kekuatan jentera yang diwakili oleh 11 orang putera dan 8 orang puteri
maka tugasan yang telah diamanahkan dapat disempurnakan dalam tempoh yang
telah ditetapkan. Kami berharap agar hasil tugasan kumpulan kami ini dapat
memenuhi kehendak tajuk yang diberikan.
                                         3
SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN WAWASAN

BIL        NAMA AHLI      T/TANGAN
 1  ABU DEEN B.BUSU

 2  ANSAR B.HJ JAAFAR

 3  AZLY RAZAK B.HUSSIN

 4  AZRIL B.MOHAMED SHARUDDIN

 5  FAZLIANAH BT BULIGA

 6  MAISI TIYUKOK

 7  MOHAMAD KHAIRUL B.JAMALUDDIN

 8  MOHD HADAFI B. JAAFAR

 9  MOHD SYARUL NIZAM B.MOHD ARSHAD

 10  NASRULLAH B.ABD KADIR

 11  NOOR FAZLIANA BT.ABDUL AZIZ

 12  NORAIDAH BT MARMIN

 13  SHAROON JUNDEE B.ABD RAHMAN

 14  SITI MARIYANI BT MOHD DAWAB

 15  SITI JULIANA BT JAILANI

 16  SUZETTY EZZRA BT MOHD SANUSI

 17  WAN AZLAN B.MAT ISA

 18  YUSNIZA BT YAACOB

 19  ZAINAL B.JAMAL
                          4
KANDUNGAN

1.0  Pengenalan/Pendahuluan                  3

   1.1  Ringkasan tajuk                   6
   1.2  Ringkasan perbincangan               6
   1.3  Huraian Tambahan                  7


2.0  Surat-surat atau Dokumen Terperingkat           7
   2.1  Tindakan-tindakan penerimaan surat atau
       dokumen terperingkat                7-8
   2.2  Ancaman-ancaman keselamatan rekod-rekod kerajaan  8-10

3.0  Peraturan-Peraturan Tetap                 11
   3.0  Akta Rahsia Rasmi 1972
   3.1  Arahan Perkhidmatan 1974 (AP. 74)
   3.2  Arahan Perbendaharaan 71

4.0  Kesimpulan                        11

5.0  Rujukan/Bibliografi                    12
                                    5
1.1  Ringkasan tajuk

   Pentadbiran pejabat kebanyakannya diuruskan melalui rekod bertulis dan surat
   menyurat merupakan satu aspek yang paling penting. Peraturan-peraturan
   tertentu telah diberi di dalam Arahan Perkhidmatan sebagai panduan umum.
   Menurut peruntukan-peruntukan yang telah disediakan dalam Buku Arahan
   Keselamatan kerajaan, dokumen terperingkat perlu diberi perlindungan dari
   diketahui atau dilihat oleh orang-orang yang tidak berhak mengetahui atau
   melihatnya. Keselamatan dokumen perlu dititik beratkan bagi mengelakkan
   daripada kebocoran, kecurian dan kebakaran.

1.2  Ringkasan Perbincangan

   Kerajaan telah mengadakan peraturan-peraturan tentang pengurusan dokumen-
   dokumen rasmi dan peraturan ini mestilah dipatuhi oleh semua Pegawai-Pegawai
   Awam. Penjelasan tentang tatacara pengurusan dokumen-dokumen tersebut telah
   dinyatakan di dalam sumber rujukan seperti Panduan Keselamatan Pejabat,
   Arahan Perkhidmatan Bab 3, Surat Menyurat Para 11 dan Bab 4, Fail-memfail Para
   4(1) dan (b), Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987, Peraturan Pengurusan Rahsia
   Rasmi serta Akta Rahsia Rasmi 1972, Pindaan 1987

   Langkah Kerajaan mengadakan peraturan-peraturan sedemikian adalah untuk
   memastikan bahan-bahan tersebut yang merupakan aset kerajaan tidak terjatuh ke
   tangan orang-orang atau pihak-pihak yang boleh mengancam keselamatan negara.
   Aset yang paling berharga kepada kerajaan adalah maklumat yang dilindungi.

   Dua aspek penting dalam Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1987 dan Akta Rahsia
   Rasmi 1972, Pindaan 1987 ialah
     Perlantikan dan kuasa pegawai awam untuk mengkelaskan dokumen/surat
      rasmi Jabatan;
     Kuasa untuk mengkelaskan semula dokumen/suratan rahsia rasmi Jabatan
      supaya ianya terhenti menjadi rahsia rasmi.

1.3  Huraian Tambahan

   TATACARA KESELAMATAN DOKUMEN TERPERINGKAT
   DI PERPUSTAKAAN NEGARA MALAYSIA
   Di bawah pengurusan dokumen-dokumen terperingkat di Jabatan ini, terdapat 4
   kategori iaitu :

   (i)   Penyediaan dokumen
   (ii)  Penyimpanan dokumen
   (iii)  Penghantaran/pergerakan/pengedaran dokumen
   (iv)  Pemusnahan dokumen
                                          6
1.3.1  Penyediaan Dokumen

    Semua penyediaan dokumen terperingkat hendaklah mematuhi Akta Rahsia
    Rasmi 1972 (Pindaan 1987) dimana hanya pegawai yang diberikan kuasa secara
    bertulis oleh YB Menteri Pendidikan sahaja yang dibenarkan untuk menentukan
    taraf keselamatan sesuatu dokumen yang dikeluarkan. Diperingkat Jabatan, surat
    Arahan Pentadbiran akan dikeluarkan dengan memberi kuasa kepada pegawai-
    pegawai tertentu.
    Semua pegawai Jabatan perlulah mematuhi prosedur berikut dalam menyediakan
    dokumen/suratan terperingkat :
        (a)  Dokumen tersebut hendaklah ditentukan taraf keselamatanterlebih
           dahulu sama ada rahsia besar, rahsia, sulit atau terhad sebelum
           dokumen tersebut disediakan;
        (b)  Sekiranya dokumen tersebut boleh dikategorikan sebagaidokumen
           terperingkat, dokumen tersebut hendaklah dikemukakan kepada
           Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia untuk tujuan
           pengkelasan. Walau bagaimanapun jika dokumen tersebut telah
           ditentukan taraf keselamatannya di atas arahan yang telah diberikan
           atau berdasarkan fail yang digunakan, pengkelasan tidak perlu
           dilakukan;
        (c)  Semua draf dan salinan yang tidak diperlukan hendaklah
           dimansuhkan mengikut kesesuaiannya;
        (d)  Bilangan salinan dokumen yang disediakan hendaklah seboleh-
           bolehnya menepati jumlah yang diperlukan sahaja;
        (e)  Pegawai/staf yang mengendalikan dokumen dalam kategori rahsia
           besar dan rahsia hendaklah telah lulus tapisan keselamatan halus dan
           bagi pegawai-pegawai/staf yang mengendalikan kategori sulit,
           hendaklah telah lulus tapisan keselamatan kasar.

2.0   Surat-surat atau Dokumen Terperingkat

    Surat-surat atau Dokumen Terperingkat ialah dokumen rasmi yang mengandungi
    maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan untuk kepentingan keselamatan
    dan yang bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan.

    2.1  Tindakan-tindakan penerimaan surat atau dokumen terperingkat.

       Terdapat 2 tindakan-tindakan bagi menguruskan dokumen terperingkat
       iaitu tindakan umum dan tindakan khusus. Tindakan-tindakan umum
       terdiri daripada Pendaftaran Rahsia dan merangkumi Tugas Pendaftar
       Rahsia. Manakala tindakan khusus pula termasuklah kaedah
       mengendalikan surat-surat seperti surat untuk Jabatan, Perhatian, tersalah
       alamat, pembukaan sampul kecil sebagai tindakan sementara dan surat
       yang mengandungi Wang atau Barang Berharga. Huraian mengenai
       tindakan-tindakan umum adalah seperti berikut :
                                            7
a)  Pendaftaran rahsia

   i) Semua jabatan yang menguruskan dokumen-dokumen
     terperingkat hendaklah mewujudkan satu sistem bagi menerima,
     memproses, menyimpan dan menghantar dokumen-dokumen
     terperingkat supaya ianya diuruskan berasingan daripada surat-
     surat tidak berperingkat

   ii) Bahagian itu hendaklah dilaksanakan di satu tempat terasing
     yang dinamakan Pendaftaran Rahsia. Tugas dan Tanggungjawab
     bagi menyelia bahagian ini hendaklah diberikan kepada seorang
     penjawat dalam jawatan tetap yang digelar Pendaftar Rahsia.

   iii) Dalam pejabat-pejabat kecil mungkin tidak boleh ditubuhkan
      Pendaftaran Rahsia yang berasingan. Tetapi prinsip bahawa
      dokumen-dokumen terperingkat diterima, diproses disimpan
      dan dihantar berasingan daripada surat-surat tidak terperingkat
      hendaklah diikuti dan hanya boleh diuruskan oleh penjawat-
      penjawat awam yang dibenarkan sahaja.

   iv) Di dalam keadaan-keadaan tertentu selain daripada
     menubuhkan Pendaftaran Rahsia, satu atau lebih Pendaftaran
     Kecil Rahsia, boleh diwujudkan. Tetapi rujukan kepada Pegawai
     Keselamatan Kerajaan hendaklah dibuat dahulu dalam perkara
     ini.

b)  Tugas-tugas dan tanggungjawab seorang Pendaftar Rahsia

   i)  Menyimpan suatu rekod yang diperingkatkan tidak rendah
     daripada SULIT mengandungi senarai fail terperingkat
     mengikut peringkat di Pendaftaran Rahsia.

   ii) Menerima dan memproses dokumen-dokumen terperingkat serta
     mengedarkannya kepada semua pegawai yang surat yang
     bertulis PERSENDIRIAN mestilah diserahkan dengan tidak
     dibuka kepada pegawai yang dialamatkan. Surat yang
     dialamatkan dengan nama sesuatu jawatan kerajaan

   iii) …………………. kepentingan dengan selamat & menentukan
     supaya akaun terima dengan menggunakan Borang jadual bagi
     dokumen-dokumen yang dihantar itu diterima.

   iv) Menyelanggarakan satu sistem pergerakan fail-fail terperingkat
     dan semua fail terperingkat hendakalah direkodkan. Pendaftar
     rahsia mestilah mengetahui tempat kedudukan setiap fail
     terperingkat. Audit fail berkala hendaklah dibuat bagi                                    8
         menentukan fail-fail terperingkat yang masih ada dalam
         simpanan penerima.

      v)  Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan mengenai
         Pendaftaran Rahsia termasuk penyimpanan semua perkara
         terperingkat.

      vi) Menyelenggara ‘Daftar surat-surat terperingkat yang diterima’
        dan ‘Daftar surat-surat yang dihantar keluar’. Rekod atau
        kawalan pergerakan fail-fail terperingkat.

2.2  Penjelasan mengenai tindakan-tindakan khusus yang perlu diambil apabila
   menerima surat atau dokumen terperingkat adalah seperti berikut :

       a)   Surat untuk Jabatan :
            Buka
            Cop tarikh terima
            Rekod dalam Daftar Mel
            Failkan dalam fail berkenaan
            Minitkan – surat dari siapa?, no rujukan? tarikh difail?

       b)   Surat untuk perhatian :
            Cop tarikh terima di atas sampul
            Surat tidak boleh dibuka oleh orang lain kecuali orang
            tersebut meninggalkan pejabat, jawatan atau meninggal
            dunia

       c)   Surat Persendirian – tidak boleh dibuka oleh orang lain

       d)   Surat tersalah alamat – kembalikan ke Pejabat Pos

       e)   Membuka sampul kecil sebagai Tindakan Sementara.
           Di mana-mana fail berkenaan, tidak dapat dikesan dengan
           serta-merta dan kandungan surat yang diterima memerlukan
           tindakan yang segera, bahagian pendaftaran fail hendaklah
           membuka sampul kecil sebagai langkah sementara. Apabila
           fail berkenaan dijumpai, maka sampul kecil dan
           kandungannya hendaklah dimasukkan ke dalam fail itu

       f)   Surat yang mengandungi Wang/Barang Berharga.
           Semua surat-surat yang diterima yang mengandungi Wang
           atau lain-lain barang berharga hendaklah didaftarkan
           mengikut peraturan dalam Arahan Perbendaharaan 71
           tentang surat-surat sedemikian. Peraturan ini meliputi semua
           surat-surat yang diterima, iaitu tidak kira sama ada surat-
                                         9
         surat itu terbuka, berdaftar atau yang diterima melalui
         hantaran tangan.

2.3  Keselamatan dokumen bermaksud memberi perlindungan terhadap surat -
   surat terperingkat. Perlindungan diperlukan kerana terdapat pelbagai
   ancaman-ancaman yang wujud terhadap keselamatan rekod-rekod
   kerajaan. Berikut di bawah adalah huraian mengenai ancaman-ancaman
   yang wujud :

      a)  Sabotaj
         Ia adalah satu perbuatan atau omitan bertujuan menyebabkan
         kerosakan fizikal untuk kepentingan-kepentingan sebuah
         kuasa asing atau sesuatu tujuan politik yang subversif.
         Contohnya pada 11 September 2003, World Trade Centre di
         New York telah di rempuh dengan pesawat.

      b)  Espionaj
         Ia adalah kegiatan untuk memperolehi perkara atau
         maklumat terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah
         di  sisi undang-undang  bagi   tujuan-tujuan yang
         memudaratkan keselamatan atau kepentingan-kepentingan
         Malaysia. Contohnya penyamaran, perisikan

      c)  Subversif
         Ia adalah kegiatan yang dijalankan oleh pertubuhan-
         pertubuhan atau orang perseorangan yang bermaksud
         menghancur dan membinasakan ketenteraman yang ada
         dengan cara-cara yang salah di sisi undang-undang.
         Contohnya kedatangan Komunis di Tanah Melayu yang cuba
         menukar fahaman orang Melayu.

      d)  Kelemahan Manusia
         Ia boleh dikaitkan dengan keinginan menunjuk-nunjuk,
         kecuaian mematuhi arahan-arahan keselamatan, kebocoran
         kerana mungkin sampulnya terkoyak, cuai kerana ketagihan
         minuman keras atau dadah, tidak cermat dan berhati-hati
         ketika bercakap melalui alat komunikasi seperti telefon di
         tempat awam.
                                     10
3.0  Peraturan-Peraturan Tetap

   3.1  Akta Rahsia Rasmi 1972
      Akta Rahsia Rasmi 1972 adalah satu akta undang-undang untuk memberi
      perlindungan terhadap rahsia-rahsia rasmi kerajaan daripada jatuh ke
      tangan orang-orang yang tidak dibenarkan. Semua penjawat awam
      dikehendaki menandatangani perakuan berkenaan dengan Akta Rahsia
      Rasmi 1972 semasa memegang jawatan kerajaan dan perakuan yang kedua
      semasa meninggalkan jawatan.

   3.2  Arahan Perkhidmatan 1974 (AP. 74)
      Menurut Arahan Perkhidmatan 1974, pentadbiran pejabat kebanyakkannya
      diuruskan melalui rekod bertulis dan surat menyurat merupakan satu aspek
      yang paling penting.

   3.3  Arahan Perbendaharaan 71
      Untuk merekod surat-surat masuk yang mengandungi wang atau lain-lain
      barang-barang berharga, sama ada surat terbuka, berdaftar atau yang
      diterima melalui penghantar. Cara merekodkan surat berpengelasan
      peringkat keselamatan adalah seperti merekodkan tarikh tandatangan
      pengirim surat dan juga nombor fail yang surat-surat itu telah dimasukkan.

4.0  Kesimpulan

   Langkah keselamatan perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa. Dengan adanya
   sistem keselamatan elektronik, peti keselamatan, menghadkan jualan keluar
   masuk, ia menghujudkan pas keselamatan dan sebagainya. Maka kesejahteraan
   dan keselamatan dapat diperolehi. Sebagai individu yang bertanggungjawab dan
   berwawasan, kita sepatutnya bersama-sama mencegah segala ancaman-ancaman
   yang timbul diantaranya sabotaj, espinaj, subversif, kelemahan manusia,
   pencerobohan sistem maklumat dan ancaman pelampau samada dari segi
   keagamaan mahupun politik, kegiatan seperti inilah yang memudaratkan
   keselamatan dan kepentingan negara kita. Tidak mustahil dengan bakat kerjasama
   semua saling memahami dan kesediaan memberi khidmat bakti kita mampu
   mentadbirnya dengan cermerlang.
                                          11
5.0  Rujukan/Bibliografi

   5.1  Nota Kursus Induksi Modul Umum UiTM Bil. 74/2005 Kumpulan II & III.

   5.2  Nota Penceramah, Pn. Yang Aini bt. Othman, Institut Tadbiran Awam, Arahan
      Perkhidmatan & Kawalan Rahsia Kerajaan.

   5.3  Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) semua Pindaan Hingga Mei
      1994 : MDC Penerbit Pencetak Sdn Bhd

   5.4  Perintah-perintah Am & Arahan Pentadbiran hingga 1 Julai 2003 : International Law
      Book Services.
                                             12

								
To top