enb_vietnamese by wuzhengqin

VIEWS: 4 PAGES: 2

									Ghi chuù veà cuoäc Du khaûo Phaàn B                                            VIETNAMESE
Excursion Note Section B

 Xin ñieàn caùc chi tieát lieân heä trong maãu ñôn naøy baèng tieáng Anh roài gôûi traû laïi tröôøng chaäm nhaát laø ngaøy
                         ________________________
                             Date for section B return
Thoâng baùo – Du khaûo nguû qua ñeâm (Overnight excursions – advice)

Choã ôû taïi:                               Phöông tieän chuyeân chôû laø:
____________________________________________ _________________________________________
           Insert place of accommodation                       Insert mode of transport

Nhoùm hoïc sinh ñöôïc ñaët döôùi söï giaùm saùt cuûa_________________________________________________
                                         Insert names of supervising teachers


Caùc chi tieát khaùc (xeùt ñeán thoâng baùo veà soá hoïc sinh vaø giaùo vieân, duïng cuï hay quaàn aùo baûo veä) Additional
information (consider advice on the number of students and teachers, protective clothing or equipment)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Traû lôøi – Du khaûo nguû qua ñeâm (Overnight excursions – response)

Toâi hieåu laø con toâi seõ nguû qua ñeâm taïi________________________________________________________
(I understand that my child will stay overnight at)            Xin ghi choã hoïc sinh seõ nguû qua ñeâm


Thoâng baùo – caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi (Water or swimming activities – advice)

Cuoäc du khaûo seõ goàm caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi sau ñaây:

______________________________________________________________________________________
                Insert the kind of swimming or water activities involved in this excursion


Caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi seõ ñöôïc toå chöùc taïi:_________________________________________
                                      Insert where the water or swimming activities will take place


Tröôøng seõ cung caáp caùc phao noåi sau ñaây cho caùc hoïc sinh coù theå caàn ñöôïc giuùp ñôõ döôùi nöôùc:

______________________________________________________________________________________
           Insert the kinds of flotation devices that will be available to students who require assistance in the water

Traû lôøi – Caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi (Water or swimming activities – response)

Veà caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi saép ñöôïc toå chöùc, toâi xin baùo laø con toâi: (In relation to the proposed water
or swimming activities, I advise that my child is:)

Xin ñaùnh daáu moùc vaøo moät oâ (Please tick one box)
□     bôi gioûi (strong swimmer)                   □     bôi khoâng gioûi laém (average swimmer)

□     bôi keùm (poor swimmer)                     □     khoâng bieát bôi (non swimmer)
Toâi xin baùo laø con toâi caàn duøng caùc phao noåi döôùi nöôùc sau ñaây: (I advise that my child needs to use the
following flotation device in the water:)
____________________________________________________________________________________________________________
                    Xin ghi loaïi phao noåi caàn coù

□     Toâi seõ cung caáp phao noåi caàn thieát ñeå con toâi coù theå tham gia cuoäc du khaûo.
     (I will provide the required flotation device so that my child can participate in the excursion.)

□     Toâi seõ khoâng cung caáp phao noåi caàn thieát.
     (I will not provide the required flotation device.)

□     Toâi cho pheùp con toâi tham gia caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi.
     (I give permission for my child to participate in the water or swimming activities.)

□     Toâi khoâng cho pheùp con toâi tham gia caùc sinh hoaït döôùi nöôùc hay bôi loäi.
     (I do not give permission for my child to participate in the water or swimming activities.)
Ghi chuù veà cuoäc Du khaûo Phaàn B tieáp theo                                    VIETNAMESE
Excursion Note Section B continued


Thoâng baùo – Baûo hieåm du lòch (Travel insurance – advice)

Boä ñeà nghò phuï huynh hay ngöôøi chaêm soùc mua baûo hieåm du lòch cho hoïc sinh khi ñi du khaûo baèng maùy
bay. (The Department recommends that parents or caregivers arrange travel insurance for students for excursions that require
travel by air.)

Traû lôøi – Baûo hieåm du lòch (Travel insurance – response)

Toâi ñaõ mua baûo hieåm du lòch taïi: ____________________________________________________________
I have arranged travel insurance with:               Xin ñieàn teân cuûa coâng ty baûo hieåm du lòchThoâng baùo veà Söï baûo veä rieâng tö (Privacy Advice)
Caùc chi tieát treân maãu ñôn ñöôïc thu thaäp nhaèm muïc ñích xaùc ñònh caùc chi tieát y teá lieân heä, caùc ñoøi hoûi vaø caùc
nhu caàu lieân quan ñeán söï chaêm soùc söùc khoûe cho con quyù vò vì em coù theå tham gia caùc cuoäc du khaûo, caùc
sinh hoaït theå thao hay caùc sinh hoaït giaùo duïc khaùc hoaëc caùc sinh hoaït hoïc ñöôøng do tröôøng sôû toå chöùc
rieâng hay cuøng vôùi caùc cô sôû khaùc toå chöùc.

Caùc chi tieát seõ ñöôïc nhaân vieân Boä Giaùo duïc vaø Huaán ngheä NSW duøng trong vieäc hoaïch ñònh, naâng ñôõ hoïc
sinh, vaø giaûm tôùi möùc toái ña caùc nguy hieåm khi toå chöùc caùc cuoäc du khaûo, caùc sinh hoaït theå thao hay caùc
sinh hoaït tröôøng sôû khaùc.

Ngoaïi tröø nhöõng ngöôøi hay cô sôû khaùc, nhö caùc ngöôøi tình nguyeän vaø nhaân vieân cuûa caùc toå chöùc beân ngoaøi
coù lieân keát vôùi nhaø tröôøng hay coù lieân quan veà phöông dieän naøo ñoù trong vieäc hoaïch ñònh hay toå chöùc cuoäc
du khaûo, sinh hoaït theå thao hay caùc sinh hoaït tröôøng sôû khaùc; vaø nhöõng ngöôøi coù theå ñöôïc yeâu caàu cung
caáp söï chaêm soùc y teá hay caùc söï trôï giuùp khaùc trong khi hay do haäu quaû cuûa cuoäc du khaûo hay caùc sinh
hoaït naøy maø ra, caùc chi tieát naøy coù theå cuõng seõ ñöôïc cung caáp cho nhöõng ngöôøi vaø cô sôû khaùc nöõa.

Luaät phaùp khoâng ñoøi hoûi phaûi cho bieát caùc chi tieát naøy. Tuy nhieân neáu khoâng cho bieát caùc chi tieát treân thì con
quyù vò coù theå khoâng ñöôïc tham gia moät cuoäc du khaûo hay sinh hoaït tröôøng sôû naøo ñoù. Trong nhöõng tröôøng
hôïp nhö vaäy thì tröôøng seõ cung caáp cho hoïc sinh naøy caùch thöùc hoïc hoûi khaùc.

Vieäc cung caáp caùc chi tieát seõ trôï giuùp tröôøng raát nhieàu trong vieäc hoaïch ñònh sinh hoaït hoïc hoûi cho an toaøn
hôn.

Caùc chi tieát seõ ñöôïc löu giöõ caån maät. Neáu coù moái quan taâm naøo veà vieäc cung caáp caùc chi tieát naøy thì xin quyù
vò lieân laïc vôùi hieäu tröôûng ñeå thaûo luaän theâm. Quyù vò coù theå ñieàu chænh caùc chi tieát caù nhaân vaøo baát kyø luùc
naøo baèng caùch lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôøng.

								
To top