Element�r innf�ring i grammatikk for RUS1110 by 9It92Y06

VIEWS: 10 PAGES: 45

									 Elementær innføring i grammatikk for
 RUS1110

 Ordklasser og setningsanalyse
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  1
 Verb

 • Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som
    hender. Verb er altså gjerningsord. Eksempel:
    Hans hopper og ler.
 • I ordlista kan du slå opp på nevneformen av
    hvert enkelt verb.
 • Verbet i denne ubøyde formen kaller vi infinitiv.
 • Eksempler: å rope, å synge, å sykle.
 • Svake verb: Fortid dannes ved
    bøyningsendelser: kaste/kastet eller kasta,
    kjøre/kjørte, bygge/bygde, bo/bodde.
 • Sterke verb: Fortid dannes ved vokalskifte:
    slite/sle(i)t, stryke/strøk, drikke/drakk osv.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 13.02.2012  2
 VERBTIDER

 •   BETEGNELSER                      EKSEMPEL
 •   Infinitiv                       å skrive
 •   presens                        skriver
 •   preteritum                       skrev
 •   perfektum                       har skrevet
 •   pluskvamperfektum                   hadde skrevet
 •   1. futurum                       skal/vil skrive
 •   2. futurum                       skal/vil ha skrevet
 •   1. kondisjonalis                    skulle/ville skrive
 •   2. kondisjonalis                    skulle/ville ha skrevet
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  3
 Substantiv

 • Substantiv er navn på noe.
 • Fellesnavn: bok, jente, kjærlighet, håpløshet
 • Egennavn: Per, Levanger, Kaffistova

 • Fellesnavn kan en dele inn i konkreter og
  abstrakter.
 • Konkreter: bord, stol, bok, teater, universitet,
  student
 • Abstrakter: kjærlighet, nysgjerrighet, høflighet,
  oppdragelse
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  4
 Adjektiv

 • Adjektiv forteller noe om substantivet. Det sier
  hvordan noe er eller ser ut.
 • Adjektiv beskriver altså substantivet.
 • Eksempler:
 • snille elever
 • gode karakterer
 • vakker fugl
 • sterk hest
 • Adjektiv er knyttet til et substantiv eller
  pronomen og beskriver egenskaper ved dem.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  5
 Adjektiv kan gradbøyes:

 • Positiv                   Komparativ                Superlativ
 • flink                    flinkere                 flinkest
 • gammel                   eldre                  eldst
 • interessant                 mer interessant                 mest
  interessant
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  6
 Adverb

 • Et adverb er et ord som oftest er underordnet et
  verb, et adjektiv eller et annet adverb.
 • Eksempler:
 • Jeg trente mye i går. (beskriver et verb)
 • Jeg leste mye den dagen.
 • Jeg trente veldig mye i går. (beskriver et
  adverb)
 • Jeg leste svært mye.
 • De har bygd seg et svært stort hus. (beskriver
  et adjektiv)
 • De har kjøpt seg en svært stor leilighet.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  7
 Noen adverb kan si noe om en hel
 setning.
 •   Eksempel:
 •   Du vil trolig få vite eksamensresultatet i morgen.
 •   Han klarte ikke å gå lenger.
 •   Kanskje kommer kongen.
 •   Jeg vil sannsynligvis komme til å klare det.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  8
 Adverb forts.

 • Adjektiv brukes for å beskrive substantiv. Men
  ord som tilhører denne ordklassen, kan også
  brukes som adverb.
 • Eksempel:
 • Adjektiv: En vakker sang
 • Adverb: Han sang vakkert
 • Adverbet er lik intetkjønnsformen av adjektivet.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  9
 • De fleste adverbene har ingen bøying.
 • Eksempler:
 • nå, ute, her, der, opp, oppe, hjemme, derfor,
    ikke, aldri, likevel
 • Noen adverb kan gradbøyes på samme måte som
  adjektiv.
 • Positiv  Komparativ Superlativ
 • mye      mer     mest
 • ille      verre    verst
 • gjerne     heller   helst

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  10
 Adverb fort.

 •   Sammenlign:
 •   pen skrift                  skrive pent
 •   god hørsel               høre godt
 • Du ser at intetkjønnsformen av adjektivene pen
  og god er identisk med adverbet.
 • Adverbenes viktigste funksjon er altså å
  modifisere verbalets innhold.
 • Adverbene betegner for eksempel tid, sted,
    måte, grad, motsetning, innrømmelse, følge,
    uthevelse, årsak og nektelse.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  11
 Adverb forts.

 • Det gir en tids-, steds- eller måtesopplysning
  om verbet.
 • Han sov lenge (tid). Han sov her (sted), han sov
  tungt (måte).
 • Det graderer og/eller nyanserer et adjektiv.
 • Hun er utrolig morsom. Han er enda
  morsommere.
 • Det graderer eller nyanserer et annet adverb.
    Han synger enda falskere enn hun gjør.
 • Det gir hele utsagnet en bestemt synsvinkel.
 • Lykkeligvis er det ingen som kan bebreide oss
    dette.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  12
 Artikler (Tilhører klassen
 determinativer i nyere ordklasse-
 inndeling)
 • Ubestemte artikler: en (hankjønn), en/ei
  (hunkjønn), et (intetkjønn)
 • Bestemte artikler:
  - Foranstilt bestemt artikkel: den, det, de (den
  største gutten, de vakre blomstene)
  - Etterhengt bestemt artikkel: mann/-en, bok/-
  a, hus/-et; barn/-a, gutt/-ene
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  13
 Tallord (Tilhører klassen
 determinativer i nyere ordklasse-
 inndeling)
 • Grunntall, angir antall: Tre jenter og én gutt
 • Ordenstall, angir nummer i en rekke: Den første,
  den femte osv.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  14
 Pronomen (De som tilhører
 determinativene i nyere
 ordklasseinndeling er merket med *)
 • Personlige pronomen: jeg, meg, du, deg, han, hun, den/det,
  de osv.
 • * Eiendomspronomen (possessiver): min, din, ditt, vårt
  osv.
 • * Påpekende pronomen (demonstrativer): den, de, denne,
  dette, disse, slik osv
 • * Ubestemte pronomen (kvantorer): en, noen, ingen,
  annen, alt, alle, hver osv.
 • Relative pronomen: som
 • Spørrepronomen: hvem, hva, * hvilken osv.
 • Resiprokt pronomen: hverandre
 • Refleksivt pronomen: seg
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  15
 Konjunksjoner (inkl. subjunksjoner i
 nyere ordklasseinndeling)
 •   Sideordnende konjunksjoner: og, men, for, eller
 •   Underordnende konjunksjoner (kalt subjunksjoner i nyere
    ordklasseinndeling):
 •   at og om innleder substantiviske leddsetninger
 •   en stor gruppe konjunksjoner innleder de adverbiale
    leddsetningene
 •   Tidskonjunksjoner: da, når, mens, idet, etter at, fra, til, inntil,
    straks, før, så lenge
 •   Årsakskonjunksjoner: fordi, da, siden, når, ettersom
 •   Vilkårskonjunksjoner: dersom, hvis/viss, når, om, med mindre,
    bare, i tilfelle, så sant
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  16
 Forts.

 • Innrømmelseskonjunksjoner: enda, skjønt, enda
  om, selv om, om-så, fordi om
 • Hensiktskonjunksjoner: for at, så at
 • Følgekonjunksjoner: så, så at, slik at
 • Sammenligningskonjunksjoner: som, liksom, som
  om, enn, jo-dess, jo-desto
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  17
 Preposisjoner

 • En stor gruppe funksjonsord som står sammen
  med ledd eller deler av ledd i setningen og angir
  forholdet mellom disse leddene/ledd-delene og
  noe annet i setningen. Eks.:
 • Hun spiser på kjøkkenet (på angir i dette tilfellet
  stedsforhold).
 • Eksempler på preposisjoner:
 • av bak blant etter for fra gjennom hos
 • i ifølge innen innenfor med mellom
 • mot om omkring ovenfor på
 • rundt til under via over
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  18
 Interjeksjoner

 • Utropsord: Au! Fy! Æsj! Hurra! osv.
  En del lydmalende ord: f.eks. mjau, voff,
  svupp,bang osv.
 • Svarordene ja, nei, jo regnes også med til
  interjeksjonene.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  19
 Setninger
 • Når vi setter sammen ord, kan vi få setninger. Setninger
  kan vi sette sammen til perioder.
 • En periode er det som står mellom to punktum eller andre
  store skilletegn (utropstegn og spørsmålstegn).
 • En setning i norsk inneholder som regel både subjekt og
  verbal.
 • I en imperativsetning mangler subjektet.
    – Eksempler:
      • Sitt!
      • Gå!
 • Vi deler setninger i to hovedgrupper: helsetninger og
    leddsetninger.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  20
 Helsetninger = hovedsetninger

 • Helsetninger er setninger som kan stå alene og
  gi god mening. De er ikke ledd i andre
  setninger, men fungerer som selvstendige
  ytringer.
 • Eksempler:
 • Jeg sykler.
 • Ola leser.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  21
 Leddsetninger = bisetninger

 • Leddsetninger kan som regel ikke stå alene og
  gi god mening. De står som ledd eller deler av
  ledd i andre setninger.
 • Eksempler:
 • Hvis du slikker på en iskald jernstang,.....
 • At kjæresten sviktet henne ,.....
 • Selv om jeg er den snilleste i klassen,......
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  22
 Vi har flere typer leddsetninger:

 •   Adjektiviske leddsetninger eller relativsetninger
    innleder vi med det relative pronomenet som.
 •   Eksempel:
 •   En bil som var ny,… (En ny bil)
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  23
 2. Substantiviske leddsetninger

 •   Substantiviske leddsetninger innleder vi som
    regel med at eller om.
 •   Eksempel:
    –   Per sa at jeg burde gå.
    –   Hun spurte om jeg kom.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  24
 3. Adverbiale leddsetninger

 •   Adverbiale leddsetninger kan innledes med
    underordnende konjunksjoner.
 •   Eksempler på slike ord: da, når, mens, før, etter
    at, (inn)til, så snart (som), så lenge (som), etter
    hvert som, hver gang, fordi, hvis, dersom, enda,
    selv om, for at, slik at
 •   Eksempel på adverbial leddsetning:
 •   Da jeg hadde spist kveldsmat, ....Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  25
 Leddsetninger forts.

 • Leddsetninger er altså setninger som ikke gir
  mening om de står alene, men som er ledd i en
  større helhet. Flere eksempler:
 • Formannen mente at planen var uheldig.
 • Hun spurte om planen var gjennomgått på
  styremøtet.
 • Jeg vet ikke hvem som har utarbeidet planen.
 • Huset, som var rødt, lå avsides til.
 • Bruksanvisningen, som var klar og oversiktlig,
  trengte vi egentlig ikke.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  26
 Leddsetninger forts.

 • Da far kom hjem, begynte han å lage middag.
 • Hva skal du bli når du blir stor?
 • Fra hun tok eksamen og til hun kom i jobb, gikk
  det tre måneder.
 • Fordi du har arbeidet så godt, kan du ta deg tre
  dager fri.
 • Mange trenger ikke levere selvangivelse lenger
  ettersom ligningskontorene får alle nødvendige
  opplysninger fra arbeidsgivere, banker og
  kredittinstitusjoner.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  27
 Eksempel
 • Jeg håper at studentene som nettopp har begynt, finner
  seg til rette.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  28
 Setningsledd – setningsanalyse
 • Hva er forskjellen på ordklasser og setningsledd?
 • Enkeltordene hører til en ordklasse når vi betrakter dem
  isolert, men i setningen har de en funksjon.
 • Ser vi på dem under den synsvinkelen, kaller vi dem ledd
  eller setningsledd.
 • Et substantiv kan for eksempel være både subjekt,
  predikativ, direkte objekt, indirekte objekt og være
  styrelse i en preposisjon, altså del av et preposisjonsledd.
 • Det første man gjør ved analyse er å finne ut hvilke
  helsetninger og leddsetninger setningen består av.
 • Alle helsetninger og leddsetninger analyseres hver for
  seg.Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  29
 Verbal

 • Verbalet forteller hva noen gjør, eller hva som
  skjer. Når du finner ett eller flere verb i en
  setning, har du funnet setningsleddet verbal.
 • Når du skal analysere en setning, finner du først
  verbalet.
 • Eksempel:
 • Nina kjører bil.
 •     V


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  30
 Subjekt

 • Subjektet er som regel den, det eller de som
  utfører handlingen i setningen evt. hva som står
  i sentrum for handlingen.
 • Du finner subjektet ved å spørre med hvem eller
  hva + verbalet.
 • Eksempel:
 • Kåre aker.
 • S    V
 • Her er verbalet ordet aker.
 • Du finner altså subjektet ved å spørre hvem
  aker? Svaret på dette er Kåre.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  31
 Direkte objekt
 • Direkte objekt er den eller det handlingen retter seg mot.
 • Direkte objekt i en setning finner du ved å spørre om hva
    + verbal + subjekt.
 • Eksempel: Ronny kaster en snøball.
 • Først finner vi verbalet. Her ser vi at det er verbet
    kaster.
 • Subjektet finner vi ved å spørre med hvem eller hva +
    verbalet. Svaret på dette er ordet Ronny.
 • Nå undersøker vi om denne setningen har noe direkte
    objekt ved å spørre om hva/hvem + verbal +
    subjekt. Svaret er en snøball.
 • Ronny kaster en snøball.
 • S             V        DO
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam 13.02.2012  32
 Indirekte objekt
 •   Et indirekte objekt forteller hvem (eller hva) noe blir gjort for.
 •   For å finne dette setningsleddet, spør vi med til/for hvem + verbal +
    subjekt + direkte objekt.
 •   Eksempel: Line ga snømannen et skjerf.
 •   Først finner vi verbalet ved å undersøke hvilket/hvilke ord som er
    verb. Her ser vi at det er ordet ga.
 •   Vi finner subjektet ved å spørre med hvem eller hva + verbalet. Svaret
    på dette er Line.
 •   Nå undersøker vi om denne setningen har noe direkte objekt: Bruk
    spørsmålet hva/hvem + verbal + subjekt. Svaret er et skjerf.
 •   For å finne dette indirekte objekt spør vi med til/for hvem + verbal +
    subjekt + direkte objekt. Altså: Til hvem ga Line et skjerf? Svaret er
    snømannen.

 •   Line ga snømannen et skjerf.
 •   S  V   IO    DOInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  33
 Indirekte objekt forts.

 På norsk kan du ofte skrive det indirekte objektet
  om til et preposisjonsuttrykk og sette det sist i
  setningen. NB: Dette kan ikke gjøres i russisk.
 Eksempel:
    – Med indirekte objekt: Helga ga katten hundemat.
    – Med preposisjonsuttrykk: Helga ga hundemat til katten.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  34
 Predikativ
 •   Ordene være, bli, hete, synes og kalles, er uselvstendige verb.
    Disse verbene trenger et forklarende tillegg for å gi mening.
 •   Utsagnet jeg er gir ikke mening.
 •   Legger vi til jeg er en dame, får vi en fullstendig setning.
 •   Det forklarende tillegget en dame kaller vi predikativ.
 •   Predikativet er ofte et substantiv eller et adjektiv.
 •   Du finner predikativet ved å bruke dette spørsmålet:
    Hva + uselvstendig verb (være, bli, hete...) + subjekt?
 •   Eksempel:
 •   Han var en stor tosk.
 •   S  V    PIV
 •   Det forklarende tillegget vi får i forbindelse med de
    uselvstendige verbene være, bli, hete, synes og kalles, kaller vi
    predikativ.
 •   Husk: ved de uselvstendige verbene får vi IKKE direkte objekt.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  35
 Adverbial
 • Et adverbial forteller gjerne når, hvor, hvorfor eller
  hvordan noe skjedde. Det er et setningsledd som gir svar
  på spørsmål som:
    –  Hvor?
    –  Hvordan?
    –  Hvor ofte?
    –  Hvor mye?
    –  Når?
    –  Hvorfor?
    –  Hvor langt?
 • Eksempel på analyse:
 • Lillebror sitter på gulvet.
 • S      V   ADV

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  36
 Adverbial forts.
 • Eksempel: Sola skinte i går.
 • Først finner vi verbalet ved å undersøke hvilket/hvilke ord
  som er verb. Her ser vi at det er ordet skinte.
 • For å finne subjektet, spør vi med med hvem eller hva +
  verbalet. Her får du svaret sola.
 • Nå kan du undersøke om denne setningen har noe
  adverbial ved å stille dette spørsmålet:
  Når/hvor/hvordan/hvorfor/hvor ofte..... + verbal + subjekt?
  Ordene i går gir svar på spørsmålet når. I går er altså
  adverbial i setningen.
 • Sola skinte i går.
 • S    V   ADV


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  37
Preposisjonsledd

•     Preposisjonledd=preposisjonsuttrykk er en
     undergruppe av adverbial.
 • Preposisjonsledd består av preposisjon +
     styrelse.
 • Preposisjoner kan stå sammen med substantiv,
     pronomen.
 • Ugla satt på greina. Ugla satt på den.
 • Jeg fikk et kyss av deg.
 • Katten er under stabburet.
 • Preposisjoner kan også fortelle om tid:
 • Før du kommer på skolen, bør du sjekke at du
     har fått med europeiske språk (ILOS) Trond Gunnar Nordenstam
Institutt for litteratur, områdestudier ogdeg niste.          13.02.2012  38
 Analyseeksempler

 • Sekretæren var aktiv i fagforeningen.
  SUBJEKT

 • Hun er sekretær i bedriften.
    PREDIKATIV

 • Fagforeningen valgte sekretæren som de
  ansattes representant i styret.
            DIREKTE
            OBJEKT
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  39
 Eksempler forts.

 • Formannen overrakte sekretæren blomster som
  takk for god innsats.
             INDIREKTE
             OBJEKT

 • All informasjon fra bedriftsledelsen går gjennom
  sekretæren.

                       ADV; PREPOSISJONSUTTRYKK


Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  40
 Eks.

 • I fjor gav jeg min datter en ny, stor, grønn bil.
  Adv V S    Ind.obj  Direkte objekt
 • Helsetning
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  41
 Eks.

 • Han er en interessant person.
  S V Predikativ
 • Helsetning
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  42
 Eks.
 • Mannen som står der, var min nabo frem til i forrige uke.
 • Helsetn.: Mannen … var min nabo frem til i forrige uke.
  S            PIV    Adverbial   V
 • Leddsetn.: …som står der.
                  S    V Adv
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  43
 Eks.

 • Dette slottet, som man har innredet en terrasse
  på taket til, ble bygd på to år.
 • Helsetn: Dette slottet… ble bygd på to år.
       Subjekt
 • Leddsetn: som man har Verbal Adverbial
               innredet en terrasse på
  taket til
  …som man har innredet en terrasse på taket til…
     S Verbal    Dir. obj. Adv.    Adv


    ..”til som”.. er her adv. (prep.ledd)

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  44
 Eks.
 • Det viste seg at det var landets president som var tyven.
    S     Verbal            V     Subjekt          S   V  PIV
               ”det”: foreløpig
               subjekt
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)  Trond Gunnar Nordenstam  13.02.2012  45

								
To top