Docstoc

P4

Document Sample
P4 Powered By Docstoc
					VŠFS – KS LS 2006/2007
Konzultace 3 31. 3. 2007    Strukturální fondy EU


                1
OSNOVA

1.  Cíl konzultace
2.  ESF
3.  EAGGF
4.  FIFG
5.  ERDF
6.  ISPA, SAPARD, PHARE, EIB
7.  Iniciativy Společenství


                2
ad 1 - Cíl


  Po stručné informaci o cílech S/R/P
  charakterizovat finanční nástroje (iniciativy)
  její realizace.
                           3
ad 2 -Evropský sociální fond (European
Social Fund)
  Založen 1957 (ŘS) v r. 1957, fungovat začal až
  v r. 1961. Pokrýval všechny cíle,mimo
  původního 5a. V období 2000-06 přispíval k
  financování Cíle 1,2,3, Iniciativy Equal a na
  významná inovační opatření.
  Podpora vzdělávacích systémů v hospodářsky
  zaostávajících regionech.
  Je určen pro odstraňování dlouhodobé
  nezaměstnanosti a začleňování mladistvých do
  ekonomiky.

                           4
ad 2 – 1. pokračování

  ESF je zaměřen na tyto aktivity:
    podpora víceletých programů zaměstnanosti,
    pomoc mladým při vstupu na trh práce;
    podpora rovných příležitostí pro ženy a muže na
    trhu práce;
    zlepšování systému vzdělávání a výcviku;
    podpora kvalifikovaných PS;
    podpora pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje;
    implementace iniciativy EQUAL
    Iniciativa EU LEADER+.

                             5
ad 3 – EAGGF – European Agriculture Garantee and
Quidance Fund ( Evropský zemědělský záruční a usměrňovací fond)

  Byl založen v r. 1962. Je rozdělen do 2 sekcí:
  garanční a orientační.
  Sekce garance: téměř 95 % všech výdajů
  fond, jsou z ní hrazena veškerá opatření
  SZP, malá část pro Cíl 2. Garance směřují
  především do cenové oblasti a jsou určeny
  na exportní subvence a vnitřní intervence.                                 6
ad 3 – 1. pokračování

  Sekce orientace – přes 5 % prostředků fondu. V
  období 2000-06 prostředky využívány pro Cíl 1,
  Leader+, případně i pro Cíl 2. Sekce orientace
  se podílí na financování strukturální a sociální
  politiky (modernizace farem, zlepšování
  infrastruktury na venkově, podpora vzdělávání a
  výzkumu, pomoc v odbytu a zpracování).
                            7
ad 3 – 2. pokračování

EAGGF – podpora:
 investice do zemědělských holdingů;

 podpora mladých farmářů (do 40 let);

 podpora profesního vzdělávání;

 podpora zemědělců při předčasném odchodu
 do důchodu;
 kompenzace za hospodaření v oblastech s
 nepříznivými přírodními podmínkami a s
 přísnějším ekologickým režimem;

                     8
ad 3 – 3. pokračování

  podpora a rozvoj lesnictví;
  podpora zpracování a marketingové strategie
  zemědělských výrobků.
  rozvoj venkova (služby, podpora místní
  ekonomiky, podpora turistiky, řemesel apod.).
                        9
ad 4 – FIFG ( Financial Instrument of Fisheries
Guidance – Fond na podporu rybolovu)
  Začal fungovat od r. 1993;
  přispívá k financování Cíle 1a regionům mimo
  Cíl 1 (až 0,5 % celkové alokace SF a na
  významné inovace);
  je zaměřen na oblast rybolovu;
  cíl: podpora strukturálních opatření v rybářství a
  aqakultury, zpracovatelském průmyslu a
  marketingu ryb a rybích výrobků, aby trvalá
  vyváženost mezi zdroji ryb a jejich lovem.

                             10
ad 4 – 1. pokračování

  Konkrétní podpora:
    podpora konkurenceschopnosti perspektivních
    podniků v odvětví
    obnova a modernizace rybářských lodí, rozvoj
    rybářských přístavů
    podpora mořských kultur
    podpora a ochrana chovu ryb
    revitalizace oblastí závislých na rybolovu.                            11
ad 5 – ERDF (European Regional Development Fund –
Evropský fond regionálního rozvoje)

  Založen 1975, výrazně reformován 1989;
  Cíl 1 a 2, Iniciativy Společenství Interreg III,
  Urban II a inovace a rychlou pomoc;
  zaostávající regiony – podpora růstu
  konkurenceschopnosti MSP, spolufinancování
  transferu technologií a informací mezi podniky,
  investice do trvalých pracovních míst, do
  infrastruktury, oživení průmyslu, upadajících
  měst, venkovských oblastí a oblastí závislých na
  rybolovu, investice do zdravotnictví a vzdělání.

                          12
ad 5 – 1. pokračování

  Podpora z ERDF se týká:
    hospodářsky zaostávajících regionů (HDP/ob
    nižší než 75 % průměru EU);
    regionů s odeznívající průmyslovou výrobou –
    nezbytná restrukturalizace regionální ekonomiky;
    regionu, u kterých podpora rozvoje venkovské
    oblasti;
    přesně vymezená doba a konkrétní NUTS.                              13
ad 5 – 2. pokračování


Konkrétní aktivity z ERDF:
 regiony spadající pod Cíl 1:
   investice do infrastruktury – v rámci TEN
   (doprava, telekomunikace, energie);
   vzdělání a zdraví
   ochrana ŽP;
                         14
ad 5 – 3. pokračování

  regiony pod Cíl 2:
    regenerace průmyslových oblastí a stagnujících městských
    oblastí;
    revitalizace venkovských oblastí nebo oblastí závislých na
    rybolovu
  regiony spadající pod Cíl 1+2:
    přímé investice do výrobního sektoru k vytvoření nových
    pracovních míst;
    podpora MSP a místního rozvoje
    posílení výzkumných a vývojových kapacit regionů.                                 15
ad 5 – 4. pokračování

  V rámci území EU:
    ekonomická a sociální regenerace stagnujících
    městských oblastí – iniciativa URBAN
    (hospodářská a sociální obnova a rozvoj měst a
    příměstských oblastí postižených strukturálními
    krizemi);
    podpora přeshraniční, mezinárodní a
    meziregionální spolupráce v rámci INTERREG III.                           16
ad 6 – ISPA, SAPARD, PHARE, EIB

Předvstupní nástroje
 ISPA (Instrument for Structural Policy for
 Pre-Accession) r. 1999 – finanční nástroj pro
 urychlení potřebných změn v kandidátských
 státech – dopravní infrastruktura;
 SAPARD (Special Accession Programme for
 Agriculture and Development) – jako ISPA –
 pro předvstupní pomoc – restrukturalizace v
 zemědělství pro kandidátské země EU.
                       17
ad 6 – 1. pokračování

  PHARE (Poland and Hungary Assistance for
  Economic Restructuring) – mimo SF, ale plní
  strukturální a regionální funkce;
  založení 1989 – 24 států – na pomoc
  hospodářské transformace
  východoevropských zemí;
  1992 rada ES začlenila pod Evropské
  dohody.


                         18
ad 6 – 2. pokračování

  Na čerpání SF – jednotná hranice pro nárok: pod 75
  % průměru HDP/1 ob. EU;
  u Kohezního fondu: stát musí mít HDP/1 ob. menší
  než 90 % ;
  výše komunitárních prostředků – se může
  pohybovat - 50 % celkových nákladů, výjimečně 75
  %;
  minimální participace státu či regionu činí 25 %;
  ISPA a SAPARD 75% hranici pro financování z
  komunitárních fondů.

                           19
ad 6 – 3. pokračování

Zásady přidělování prostředků a principy
 fungování fondů:
  koncentrace;
  partnerství;
  programování
  adicionality
  monitorování a kontroly;
  subsidiarity;
  solidarity.


                      20
ad 6 – 4. pokračování

Význam EIB (1957/1958)
  není SF, má právní subjektivitu;
  úkol: napomáhat rozvoji společného trhu;
  účast na rozvojových programech mimo EU – aktivity
  možné až ve 130 zemích, s nimiž má EU smlouvy o
  hospodářských vztazích;
  hlavní směry poskytování prostředků EIB: regionální
  rozvoj, růst konkurenceschopnosti, integrační akce,
  infrastruktura pro EU, energie, ŽP, rozvoj měst.                             21
ad 7 – Iniciativy Společenství

  Interreg III (2000 – 2006) podpora mezinárodní
  spolupráce v EU (harmonický a vyvážený rozvoj
  území);
  financování: ERDF;
  tři oblasti:
    přeshraniční spolupráce (podpora rozvoje mezi hraničními
    regiony);
    nadnárodní spolupráce: územní integrace EU-15 s KZ a ostatními
    přilehlými zeměmi;
    meziregionální spolupráce: výměna zkušeností mezi regiony,
    zejména u meziregionálních projektů.

                                  22
ad 7 – 1. pokračování

LEADER+
 iniciativa pro rozvoj venkova od r. 2000;

 iniciativa zaváděna (např.)
   spolupráce mezi venkovskými územími v 1 nebo
   více ČZ – sdílení know-how a lidských a
   finančních zdrojů;
   zabezpečení všech venkovských oblastí
   telekomunikačními sítěmi;
   strategie integrovaného rozvoje venkova.

                           23
ad 7 – 2. pokračování

 Leader+ financován z orientační sekce
 EAGGF.
EQUAL
 nadnárodní spolupráce – boj proti všem
 formám diskriminace;
 pomoc ve 4 oblastech (zaměstnanost,
 podnikání, adaptace, rovné příležitosti);
 financování z ESF.                       24
ad 7 – 3. pokračování

URBAN II
  hospodářská a sociální obnova měst a čtvrtí v krizi;
  finance z ERDF;
  opatření pro 50 oblastí s vlastním problémem;
  oblasti zařazovány do Cílů 1 a 2;
  projekty financovány max. 75 % celkových nákladů projektu v
  Cíli 1 a do 50 % v ostatních částech;
  EIB poskytuje půjčky;
  alokace prostředků do ČS závisí na počtu obyvatel v
  městských oblastech a na míře nezaměstnanosti v těchto
  oblastech.

                               25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:2/13/2012
language:
pages:25