Arab Faridah

Document Sample
Arab Faridah Powered By Docstoc
					  Faridah Rahman                           ‫نادي األدب‬           :‫اجلنس اللغوي يف العربية واإلندونيسية‬
               ‫دراسة حتليلية تقابلية‬
                   *
                   ‫فريدة رمحن‬
                   Abstrak
     Secara umum analisis kontrastif merupakan suatu
     kaedah yang digunakan untuk membandingkan dua
     bahasa yang tidak serumpun dari segi fonologi,
     morfologi, sintaksis dan semantik secara saintifik.
     Antara empat aspek tersebut, aspek sintaksis yang akan
     menjadi bidang kajian dalam makalah ini, disamping
     aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya bagi
     melengkapi kajian ini. Makalah ini menginformasikan
     gender dalam bahasa dan penggunaannya dalam bahasa
     Arab dan membandingkannya dalam bahasa Indonesia.
     Gender (jenis kata) adalah sebuah subkategori
     gramatikal dari kategori gramatikal seperti nomina,
     pronomina, ajektiva, yang mampu membedakan jenis
     kelamin. Secara formal, bahasa Arab mengenal dua
     macam gender, yaitu jenis lai-laki yang disebut dengan
     Mudzakkar dan jenis perempuan yang disebut dengan
     Mu’annas. Mu’annas dapat dibedakan antara Mu’annas
     Lafzy dengan Mu’annas Ma’nawy dan Mu’annas Haqyqy
     dengan Mu’annas Majazy . Antara kata yang bergender
     Muzakkar dengan yang bergender Mu’annas pada bentuk
     singularnya dibedakan dengan penanda antara lain‫( ة‬ta’
     marbutah).Sedangkan dalam bahasa Indonesia penanda
     itu tidak ada, kecuali dengan menambah kata “lelaki”
     dengan “perempuan” bagi kata yang berakal; dan kata
     “jantan” dengan “betina” bagi kata yang tidak berakal.
     Dalam makalah ini dikemukakan pula bahwa dalam
     kalimat bahasa Arab,terjadi penyesuaian gender antara
     mubtada’ (subjek) dan Khabarnya (predikat), antara fi’l
     (kata kerja ) dan fa’ilnya (pelaku). Hasil kajian
     menunjukka gender dalam bahasa Arab dan bahasa
     Indonesia mempunyai persamaan dan perbedaan. Ada 2


*
  Dosen Jurusan Sastra Asia Barat Fakultas Sastra UNHAS

15                         Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari 2006
‫‪Faridah Rahman‬‬                          ‫نادي األدب‬


    ‫4 ‪buah titik persamaan, sedangkan perbedaannya terdapat‬‬
    ‫.‪buah‬‬
‫إن الدراسات اللغوية التقابلية على جانب غري يسري منن األيينة يف‬
  ‫فروع علم اللغة التطبيقي . فيها يقف الطالب واملعلم على ننوايي اختنت‬
‫والتشابه بني اللغتني املستخدمتني يف العملية التعليمية : أعين اللغة األم واللغنة‬
‫اهلد . ومبعرفة هذه النوايي يتمكن املعلم من أن يأتذ بيد الطالب حنو الطريق‬
 ‫أمننا‬   ‫الصحيح يف تعلم اللغة ، وجينبه مواضع اخلطأ اليت تنتج عادة من اتت‬
                            ‫التعبري بني اللغتني .‬
‫فاملقارنة اللغوية موضوع قدمي، وقد ازدهر يف القرن املاضي فقه اللغة املقارن‬
‫‪ ، Comparative philology‬و استمر يف هذا القرن علم اللغة املقنارن ‪Comparative‬‬

‫‪ Linguistics‬لكن هدفه خمتلف عما حنن بصدده اتت فا بينا ؛ إذ خيتص علم اللغنة‬
‫املقارن مبقارنة لغتني أو أكثر من عائلة لغوية وايدة كأن نقارن مث بني العربينة و‬
‫احلبشية و العربية ، وقد كان فقه اللغة املقارن منهمكا يف مقارنة " التغريات" النيت‬
‫طرأت على لغات من عائلة لغوية وايدة أو عائ ت لغوية خمتلفة هبند تيسنري‬
‫املشك ت " العملية " اليت تنشأ عند التقاء هذه اللغات كالترمجة و تعلنيم اللغنات‬
‫األجنبية ، ويفضل علم اللغة التطبيقي مصطلح التحليل التقابلي بدخ من علم اللغنة‬
‫التقابلي؛ إذ املقصود هنا حتليل لغوي جيري على اللغة اليت هي موضنوع التعلنيم و‬
                ‫اللغة األوىل للمتعلم ( الراجحي. 1188: 45).‬
‫و التحليل التقابلي خ يقارن لغة بلغة ، وإمنا يقارن مستوى مبستوى، أو نظاما‬
 ‫بنظام ، أو فصيلة بفصيلة ، فالتقابل الصويت مهم جدا يف تعليم اللغنة ، و كنذل‬
  ‫التقابل الصريف ، والنحوي ، واملعجمي . من ييث أوجه التشابه وأوجه اختت‬
‫على أهنا مؤشرات‬    ‫بني اللغنة األم واللغة املنشودة ،وتتعامل مع أوجه اختت‬
‫لتوعية الصعوبات اليت يواجهها املتعلم للغة الثانية من إجراء تنداتل اللغنة‬‫61‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                         ‫نادي األدب‬‫" بني‬ ‫األم. و التحليل التقابلي إذن خيتص بالبحث يف أوجه " التشابه" و " اختت‬
   ‫اللغة األوىل للمتعلم و اللغة األجنبية اليت يتعلمها (الراجحي، 1888: 45)‬
‫وموضوع اجلنس اللغوي يف اللغة العربية، وهو ما سأعرض له يف هذا‬
‫البحث املوجز مقاب باجلنس اللغوي النظام يف اللغة اإلندونيسية ، موضنوع‬
‫جيد فيه من الط ب اإلندونيسيني صعوبة خ تنكر عند الكتابنة بالعربينة و‬
                            ‫انتاج اجلمل .‬


                                   ‫التعريف‬
‫إن من إنتاج علم اللغة التقابلي الدراسات التقابلية. فعلم اللغة التقابل (‬
‫‪ ) Contrastive Linguistics‬هو املقارنة بني لغتني ليستا مشتركتني يف أرومنة‬
‫وايدة كاملقابلة بني الفرنسية والعربية مث ، أو بني اإلجنليزية واإلندونيسنية‬
 ‫مث آتر . أما إذا كانت املقارنة بني لغتني من أرومة وايدة كالعربية والعربية مث‬
‫‪Comparative‬‬    ‫– ويا من األصل السامي – فهذا يدتل يف جمال علم اللغة املقنارن‬
‫‪ . Linguistics‬وك يا – علم اللغة املقارن وعلم اللغة التقابلي - فرع من علم‬
‫اللغة التطبيقي ‪ Applied Linguistics‬؛ إذ يشمل إىل جانب هنذين العلمنني‬
‫‪Psycholinguistics‬‬  ‫علم اللغة اخجتماعي ‪ Sociolinguistics‬وعلم اللغة النفسي‬
‫وعلم اللغة النفسي ‪ Psycholinguistics‬وعلم املعاجم ‪ Lexicography‬وعلم‬
         ‫اللغة اآليل ‪ ( Coputioral Linguistics‬ياقوت 1188 : 7 ) .‬
‫وأما املراد بالدراسة التقابلية هي إجراء عملي للمقارنة بنني أنظمنة‬
 ‫بينهما . ويعتمد ذلن‬   ‫لغتني أو أكثر حلصر أوجه التشابه و أوجه اختت‬
‫على حتليل لكل من النظامني موضع املقارنة يقوم على أساس من املنهج الوصفي‬
                    ‫خ التارخيي ( البشري. 1188 : 44 ) .‬
 ‫‪ ) Koh Boh Boon‬يقول :‬  ‫18 :9891‬  ‫التحليل التقابلي عند كوه بوه بون (‬

‫71‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                             ‫نادي األدب‬


    ‫‪“Contrastive analysis merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk‬‬
    ‫‪membandingkan dua bahasa dari segi fonologi, morfologi dan tata bahasa‬‬
    ‫”‪secara sintifik‬‬

                                          ‫مبعىن:‬
         ‫" التحليل التقابلي هو القاعدة اليت تستعمل ملقارنة بني اللغتني من‬
                      ‫نايية الصوتية ، و قواعد الصرفية".‬
   ‫:9891 )يف كتابه‬  ‫18‬ ‫و يقول فيئترو (‪ )Pietro‬كما ذكر كوه بوه بون (‬
            ‫‪ Perspktif Dalam Pengajaran Bahasa Malysia‬عن التحليل التقابلي:‬
      ‫‪“ … as the method where by the differences between two languages are‬‬
       ‫”‪made explicit‬‬
                                          ‫مبعىن:‬
                     ‫" …كالطريقة اليت متيز لغتني ضمنيا "‬
                   ‫مث يضا مسسوري ( 17 :7891 ,‪ )Samsuri‬يقول:‬
‫‪" secara saintifik‬‬   ‫‪mengadakan study perbandingan antara dua bahasa‬‬
   ‫‪yang‬‬  ‫." ‪tidak serumpun‬‬
                                          ‫مبعىن:‬
           ‫" عملية املقارنة بني لغتني ليستا من أرومة وايدة ".‬
‫يهد التحليل التقابلي بعد يصر أوجه التشابه و التخالف بنني‬
 ‫لغتني إىل التنبؤ مبا سو يسبب مشكلة بالنسبة للطالب سواء كان ذلن‬
‫يف الفهم أو يف األداء . فيبىن دراسته على املوازنة أو املقابلة بني لغتني ليستا منن‬
‫بني نظامني لغويني؛ اللغنة‬    ‫أسرة وايدة، ويبحث فيها جوانب التشابه و اختت‬
‫األوىل هي اللغة األم و اللغة الثانية هي اللغة اهلد أو اللغة املنشودة النيت يتعلمهنا‬
‫الط ب هبد التنبؤ بالصعوبات عند تعلمهم اللغة األجنبية . وواجب املعلنم أن‬
‫يستفيد من نتائجه يف تأليف الكتنب و املنواد التعليمينة املناسنبة و إعنداد‬
‫اختتبارات اللغوية ووضع التدريبات ال زمة لع ج املشك ت تاصة ما كانت‬
‫‪Charles‬‬   ‫‪Fries‬‬  ‫بتأثري اللغة األم يف اللغة اهلد . ويف ذل يقول شارلس فريس (‬

‫81‬                        ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                           ‫نادي األدب‬‫إن مواد تعليم اللغة األجنبية ذات األثر الفعال ، هي اليت يعدها‬    ‫)‬
‫مؤلفها يف ضوء مقارنة علمية يتم فيها وصنف اللغنتني األم واهلند (‬
                           ‫البشري. 1188: 44)‬


                       ‫قضـية اجلنـس اللغـوي‬
‫ويعد اجلنس من الفضائل النحوية املهمة اليت تربز يف أكثر اللغات مننذ أقندم‬
‫العصور. فاستعمال ع مات دالة على أن هذا اخسم متميز من ذل منن يينث‬
                                   ‫اجلنس .‬
‫‪Jenis‬‬ ‫اجلنس اللغوي هو اجلنس يف اللغة . ويطلق يف اللغة اإلندونيسية بنن"‬
‫‪ " kata‬و يف اللغة اإلجنليزية بن " ‪ . " gender‬ونقصد باجلنس اللغنوي هننا هنو‬
‫التذكري والتأنيث يف الدراسة النحوية،كما قال الدكتور حممند علني اخلنويل يف‬
‫معجمه" علم اللغة النظري " اجلنس هو وضع اخسم من ييث التذكري أو التأنيث أو‬
                   ‫اجلمع بينهما " (اخلويل. 1188: 118)‬
‫و تقع دراسة اجلنس اللغوي يف صلب الدراسة النحوية وقند أشنار أسنتاذنا‬
‫الدكتور عبده الراجحي إىل هذه القضية بقوله: "دراسة التذكري و التأنيث تقنع يف‬
‫صلب الدراسة النحوية ، وهي تندرج حتت ما يسمى بالفصائل أو األقسام النحوية.‬
‫وهذه الدراسة مهمة يف النحو، إذ يتوقف عليها أشياء كثرية يف تركينب اجلملنة‬
                        ‫(الراجحي. 1188: 418).‬
 ‫و خيتلف جنس اخسم من لغة إىل أترى، فبعض اللغات فيها جنسان فقن‬
‫يا املذكر و املؤنث. مثل اللغة العربية. وبعض اللغات فيها ث ثة أجناس هي املذكر‬
‫واملؤنث و احملايد ( ‪ ) neuter‬أي ليس باملذكر وخ باملؤنث، مثل اللغة اإلجنليزية. ويف‬
‫بعض اللغات، يؤثر جنس اخسم يف الفعل و النعت و الضنمري (اخلنويل. 1188:‬
                                      ‫118)‬

‫91‬                      ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                          ‫نادي األدب‬
                      ‫التذكري و التأنيث يف العربية:‬
                               ‫التذكري يف العربية:‬
‫–‬  ‫اخسم املذكر هو ما دل على الذكور من الناس و احليوانات . مثنل : أب‬
‫رجل – أسد . أما أمساء األشياء اليت خ يياة هلا فقد جعل بعضها باختفاق منذكرا‬
‫مثل: قمر – سيف – قلم – كتاب – باب . ( نعمة ، 7788: 58) اخسم املذكر‬
‫ما يصح أن تشري إليه بقول " هذا " كرجل و يصان و قمر و كتاب ( الغ ييين‬
‫، 1871788) املذكر ليس فيه ع مة التأنيث خ لفظا و خ تقنديرا. و لكوننه‬
‫مذكرا، فإنه خ حيتاج إىل ع مة تزاد على صيغته لتدل علنى تنذكريها (يسنن،‬
‫1188: 414. بل يعر باملعىن و مضمون الك م و عود الضمري عليه/ و اإلشارة‬
               ‫إليه، و الصلة وله شطر كبري من األمساء يف العربية .‬
‫اخسم املذكر قسمان: يقيقي و جمازي. فاحلقيقي وهو ما يدل على ذكر من‬
‫الناس أو احليوان: كرجل و صيب و أسد و مجل. و اجملازي و هو ما يعامل معاملنة‬
‫الذكر من الناس أو احليوان وليس منها ، كبدر وليل وباب (الغ ييين. 1788:‬
                                        ‫18)‬
‫و يرى بعض حناة العرب أن التذكري هو األصل يف العربية مث يتفرع التأنينث‬
    ‫منه . وقد ذكر ذل سيبويه ( 8888/1: 851 ) وتبعه النحاة من بعده .‬

                               ‫التأنيث يف العربية:‬
‫–‬ ‫املؤنث عند النحاة هو ما دل على اإلناث من الناس واحليوانات مثنل: أم‬
‫امرأة – أفغى . أما أمساء األشياء اليت خ يياة هلا فقد جعل بعضها باختفاق مؤنثنا ،‬

‫02‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                             ‫نادي األدب‬‫مثل: صورة – كرة – صحراء – دار . ( نعمة ، 7788: 58) و املؤنث ما يصنح‬
‫أن تشري إليه بقول : "هذه" كامرأة و ناقة و مشنس و دار (الغ ينيين ، 1788:‬
‫18) وهو اسم فيه ع مة التأنيث لفظية ظاهرة؛ أو مقدرة ، تزاد على صيغته ، لتدل‬
              ‫على تأنيثها ، و تأنيث صايبها ( يسن. 1188: 414)‬

                             ‫عالمات التأنيث يف العربية:‬
‫للتأنيث يف العربية كما ذكر النحاة حيتاج إىل ع مة لفظية ظاهرة؛ أو مقندرة‬
‫. فالع مة الظاهرة يف األمساء املعربة هي: تاء التأنيث – ألف التأنينث املقصنورة –‬

                             ‫ألف التأنيث املمدودة .‬
‫مثل: عزيزة – ليلى – حلياء . أما الع مة املقدرة وهي تاء التأنيث امللحوظنة طبقنا‬
‫للسماع الوارد عن العرب يف مثل: أرض – أذن – عني – قدم –كتف. ظهور هنذه‬
  ‫ن ق م‬           ‫أ‬
‫التاء يف أغلب ك م العرب عند التصغري؛ إذ يقال: ُأرَْيضَة، ُذَيْنَة، عُيَيَْنة، ُدَيْ َنة،‬
                             ‫كتَْيفَة ( يسن. 1188: 414 )‬
‫تاء التأنيث و هي اليت تسمى بالتاء املربوطة هي أكثنر ع منات التأنينث‬
                               ‫استعماخ. وهي:‬
‫( أ ) إما موجودة أص يف بعض األمساء املؤنثة بطبيعة تركيبها. مثنل: فاطمنة -‬
                          ‫منضدة – يديقة – دولة .‬
             ‫( ب ) أو زاد على الصفات لتميز املؤنث من املذكر . مثل:‬
                          ‫مسلم : مسلمة‬
                           ‫قائم : قائمة‬
                            ‫مجيل : مجيلة‬
                           ‫معلم : معلمة‬
                    ‫وهناك صفات خ تلحقها هذه التاء وهي :‬


‫12‬                        ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                         ‫نادي األدب‬                 ‫- ما كان على وزن فعُول مبعىن فاعل ، مثل:‬
                 ‫و امرأة صبور‬     ‫رجل صبور‬
                 ‫و امرأة شكور‬    ‫رجل شكور‬

                            ‫أقسام املؤنث يف العربية‬
‫وقد قسم النحاة املؤنث إىل أربعة أقسام، و هي ( الغ ييين . 1788: 18‬
                                       ‫)‬
                              ‫أ – املؤنث اللفظي .‬
                             ‫ب – املؤنث املعنوي .‬
                            ‫ج – املؤنث احلقيقي .‬
                             ‫د – املؤنث اجملازي .‬
‫و يهمنا منه النوعان األساسيان، ويا املؤنث احلقيقي، و املؤنث اجملازي، أما سوايا‬
                                ‫فمتفرع منهما.‬
                             ‫أ – املؤنث اللفظي:‬
‫هو ما حلقته ع مة التأنيث ، سواء أدل على مؤنث كفاطمة و تدجية ، أم‬
                  ‫ب‬
           ‫على مذكر: كطلحة و محزة و زكرياء و ُهْمَة (الشجاع).‬
                            ‫ب – املؤنث املعنوي:‬
      ‫هو ما كان علما ملؤنث وليس فيه ع مة، كمرمي وهند وزينب.‬
                            ‫ج – املؤنث احلقيقي:‬
‫وهو الذي يلد، ويتناسل، ولو كان تناسله من طريق البيض و التفريخ؛مثل: هند‬
                                       ‫–‬
                     ‫عصفورة (يسن 1188: 714)‬
                              ‫د – املؤنث اجملازي:‬‫22‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                           ‫نادي األدب‬‫وهو الذي خ يلد وخ يتناسل؛ سواء كان لفظه خمتوما بع مة تأنيث ظاهرة؛‬
‫مثل ورقة؛ وسفينة أم مقدرة؛ مثل: دار ومشس. وخ سبيل ملعرفة املؤننث إخ منن‬
           ‫طريق السماع الوارد عن العرب (يسن. 1188: 714).‬
‫و من األمساء ما يذكر ويؤنث: كالدلو و السكني و الطرينق و السنوق و‬
‫اللسان و الذراع و الس ح و العنق و اخلمر و غريها . ومنها ما يكون للمنذكر و‬
‫املؤنث، و فيه ع مة التأنيث: كالسخلة و احلية و الشاة و الربعنة ( الغ ينيين .‬
                                 ‫1788: 18 ).‬


                       ‫مراعاة التذكري و التأنيث يف العربية‬
   ‫هناك مواقع متعددة جتب فيها مراعاة التذكري و التأنيث يف العربية، نذكر‬
                                        ‫منها:‬
                              ‫ا- يف املبتدأ و اخلرب:‬
    ‫جيب توافق اخلرب مبتدأ يف العربية من نايية اجلنس، بشر أن يكون اخلرب‬
        ‫مشتقا خ يستوي فيه التذكري و التأنيث، و أن يكون جاريا على مبتدئه،‬
                    ‫(يسن.8788. 8: 745 ) وذل حنو:‬
        ‫الطالب ياضر / الطالبان ياضران / الط ب ياضرون‬
       ‫الطالبة ياضرة / الطالبتان ياضرتان / الطالبات ياضرات‬
   ‫وخ جيب التوافق يف مثل: زينب إنسان، لعدم اشتقاق اخلرب (إنسان)، وخ يف‬
    ‫حنو: هذا جريح، وذل ألن اخلرب (جريح) وصف يستوي فيه املذكر و املؤنث.‬
   ‫وكذل خ جيب التوافق يف مثل: هند كرمي أبوها، ألن اخلرب جار على غري مبتدئه.‬
                            ‫ب – يف الفعل و الفاعل:‬
‫32‬                      ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                            ‫نادي األدب‬   ‫التطابق بني الفعل و الفاعل يف املؤنث و املذكر ملحوظ يف العربية. يؤنث‬
   ‫الفعل يف العربية مع فاعله مفردا، أو مثىن، أو جمموعا بإحلاق التاء الساكنة يف آتر‬
               ‫ماضيه،و إدتال التاء املتحركة على أول مضارعه، حنو:‬
              ‫ْ‬        ‫ْ‬       ‫ْ‬
     ‫قرأت الطالبة / قرأت الطالبتان / قرأت الطالبات. (املاضي)‬
    ‫تقرأ الطالبة / تقرأ الطالبتان / تقرأ الطالبات. ( املضارع)‬
                         ‫التذكري و التأنيث يف اإلندونيسية‬
‫اللغة اإلندونيسية تنتمي إىل جمموعة م يو بولينيزينا ( ‪) Melayu Polenesia‬أو‬
‫جمموعة أسترونيسيا ( ‪ ) Muin, 2004:110 ( ) Astronesia‬و منن تصنائص هنذه‬
  ‫األسرة اللغوية، أهنا خ تفرق بني املذكر و املؤنث يف اخسم . فاإلندونيسية خ تعر‬
‫اجلنس أو النوع يف اخسم، وخ توجد ع مات تاصة متصلة باأللفناظ‬         ‫اتت‬
                   ‫تدل على املذكر و املؤنث يف اإلندونيسية.‬
‫و إذا أردنا أن حندد نوع املذكر و املؤنث لألمساء ، فعلينا أن نضيف بعند‬
‫اخسم كلمة ( ‪" ) laki-laki‬ذكر" للعاقل، وكلمة ( ‪ " ) Jantan‬ذكر " لغري العاقل،‬
‫إذا قصدنا بذل مذكرا . و نضيف كلمة ( ‪ " ) Perempuan‬أنثنى " للعاقلنة،‬
‫وكلمة ( ‪ " ) betina‬أنثى " لغري العاقل، إذا قصدنا بذل املؤنث . و األمثلة التالية‬
                                   ‫توضح ذل :‬


                               ‫( ا ) األمثلة للعاقل:‬
‫42‬                       ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                            ‫نادي األدب‬     ‫بالعربية‬      ‫املؤنث‬      ‫بالعربية‬        ‫املذكر‬
      ‫بنت‬    ‫‪Anak perempuan‬‬        ‫ولد‬     ‫‪Anak laki-laki‬‬


      ‫طبيبة‬     ‫‪Dokter‬‬        ‫طبيب‬       ‫‪Dokter laki-laki‬‬
            ‫‪perempuan‬‬
      ‫مدر‬
     ‫ِّسة‬    ‫‪Guru perempuan‬‬      ‫مدر‬
                        ‫ِّس‬       ‫‪Guru laki-laki‬‬
‫فكلمة ( ‪ ) laki-laki‬أضيف بعد اخسم للدخلة على املنذكر العاقنل، و كلمنة (‬
                     ‫‪ ) Perempuan‬لدخلة على املؤنثة العاقلة.‬


                           ‫( ب ) األمثلة لغري العاقل:‬
     ‫بالعربية‬     ‫املؤنث‬     ‫بالعربية‬     ‫املذكر‬
      ‫قطة‬    ‫‪Kucing betina‬‬      ‫ق‬     ‫‪Kucing jantan‬‬


      ‫شاة‬    ‫‪Kambing betina‬‬
                       ‫غنم‬     ‫‪Kambing jantan‬‬


      ‫بقرة‬      ‫‪Sapi betina‬‬
                       ‫ثورة‬     ‫‪Sapi Jantan‬‬
‫أضيفت بعد اخسم للدخلة على الذكر غري العاقل، و كلمنة‬     ‫‪Jantan‬‬  ‫فكلمة‬
                    ‫‪ betina‬للدخلة على املؤنثة غري العاقلة.‬
‫هناك بعض األلفاظ اإلندونيسية تستعمل للعاقل للدخلنة علنى املنذكر أو‬
‫املؤنث بنفسها، وخ حتتاج إىل إضافة كلمة ‪ lelaki‬و كلمة ‪ perempuaan‬وهنذه‬
                                     ‫الكلمات:‬
                          ‫أوال – إما إندونيسية األصل:‬
‫52‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                          ‫نادي األدب‬           ‫معناها بالعربية‬     ‫الكلمات اإلندونيسية‬
              ‫والد‬             ‫‪ayah‬‬


              ‫والدة‬             ‫‪ibu‬‬


              ‫زوج‬             ‫‪suami‬‬


             ‫زوجة‬              ‫‪istri‬‬


              ‫عم‬             ‫‪paman‬‬


              ‫عمة‬              ‫‪bibi‬‬
                   ‫ثانيا: إما ألفاظ مقترضة من األلفاظ العربية.‬
‫و قد أتذ اإلندونيسيون عن العربية نظام التذكري و التأنيث يف بعض ألفناظ‬
‫اإلندونيسية الواردة يف العربية، ف حتتاج إىل ذكر نوع اجلنس ذكرا أو أنثنى، بنل‬
‫يفهم مدلوهلا اجلنسي من الرمز العريب نفسه، وهو تاء التأنيث يف آتر اخسم املؤنث.‬
                                 ‫ومن أمثلة ذل :‬


           ‫معناها بالعربية‬      ‫الكلمات اإلندونيسية‬
             ‫مسلم‬             ‫‪muslim‬‬


             ‫مسلمة‬            ‫‪muslimah‬‬


             ‫مؤمن‬             ‫‪Mu’min‬‬


             ‫مؤمنة‬            ‫‪Mu’minah‬‬


             ‫أستاذ‬             ‫‪ustadz‬‬


             ‫أستاذة‬           ‫‪ustadzah‬‬


              ‫ياج‬              ‫‪haji‬‬


             ‫ياجة‬             ‫‪hajjah‬‬‫62‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                            ‫نادي األدب‬
         ‫بني اللغتني يف اجلنس اللغوي:‬   ‫( ج ) مواطن التشابه و اختت‬


                               ‫أ – مواطن التشابه:‬
‫كيفية أداء هذه الفكرة‬    ‫8 – توجد فكرة التذكري و التأنيث يف اللغتني مع اختت‬
                                       ‫.‬
          ‫1 – توجد يف اللغتني ألفاظ تدل بنفسها على املذكر و املؤنث.‬


                             ‫ب – مواطن االختالف‬
        ‫اإلندونيسية‬                ‫العربية‬
      ‫تفرق العربية بني املذكر واملؤننث يف خ تعر فكرة التمييز بينهما.‬
                                  ‫األفعال و األمساء‬
 ‫و للمؤنث يف العربية ع مات تاصنة ليست هلا ع منات تاصنة متصنلة‬
 ‫متصلة بالكلمات، وهي إما ظناهرة، بالكلمات للدخلنة علنى املنذكر و‬
                 ‫وهي: التناء، واأللنف املقصنورة، املؤنث.‬
                     ‫واأللف املمندودة، وإمنا مقندرة.‬
                     ‫ولكون املذكر هو األصل ف حيتاج إىل‬
                              ‫ع مات تاصة له.‬
   ‫هناك مواقع جتب فيها التطابق يف اجلنس ف تطابق يف ذل من نايية اجلنس.‬
                                ‫يف العربية‬
 ‫تفرق العربية بني املذكر واملؤنث للعاقل تفرق اإلندونيسية بني املذكر واملؤننث‬
 ‫وغري العاقل بع مات التأنيث. وهي للعاقل وغري العاقل، وذلن بإضنافة‬
   ‫ن‬    ‫ن‬        ‫ن‬
   ‫تاء التأنيث يف كلمة " طبيبة "للعاقلة، كلمنة ‪ lelaki‬للعاق نل، وكلم نة‬

‫72‬                      ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                            ‫نادي األدب‬ ‫‪jantan‬‬‫‪perempun‬للعاقلنة، وكلمنة‬           ‫و كلمة " قطة " لغري العاقلة .‬
 ‫لغري العاقل، وكلمنة ‪ betina‬لغنري‬
                 ‫العاقلة.‬

                                       ‫اخلامتة‬
‫وبعد أن حتدثنا عن التحليل التقابلي يف اللغة العربية و اإلندونيسية مع مستوى‬
‫اجلنس اللغوي واملسائل املتعلقة هبما، وصلنا إىل هناية املطا فنقول إن علم اللغنة‬
‫التقابلي يهتم مبقابلة لغتني ليستا من أسرة لغوية وايدة، يبحث فيها مواطن التشابه و‬
                          ‫بني نظامني لغويني.‬   ‫اختت‬
‫وهذا البحث إمنا هو حماولة يف تقدمي بعنض اإلسنهام يف تنذليل بعنض‬
‫الصعوبات النحوية اليت يواجهها الدارس أثناء تعلمه العربية و تطوة أوىل لإلسنهام‬
             ‫يف ميدان تعليم لغة القرآن الكرمي ألبناء اإلندونيسيني .‬
‫وكانت عملية املقارنة بني اللغتني حنوية وصوتية وصرفية من القضايا اهلامة يف‬
‫سبيل تيسري و تطوير تعليم العربية ألبناء اإلندونيسيني كإعداد و تصميم ويندات‬
‫دراسية و كتب مدرسية لتعليم العربية لناطقي اإلندونيسية مستمدة من الدراسنات‬
   ‫بني اللغتني العربية و اإلندونيسية.‬  ‫التقابلية مع مراعاة مواطن التشابه و اختت‬
‫و أتريا أسال اهلل تعاىل التوفيق و اهلداية خلدمة لغة القرآن ، وما توفيقي إخ باهلل‬
‫و عليه توكلت و إليه أنيب . وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله و صحبه أمجعني‬
                             ‫. و احلمد هلل رب العاملني .‬

                                      ‫املراجع‬
                                   ‫اللغة العربية:‬
 ‫إمساعيل، حممود حممد زين 5888.النظام النحوي يف اللغة العربية واملاليزية(رسالة‬
                ‫الدكتوراه). ماليزية: اجلامعة اإلس مية العاملية.‬

‫82‬                       ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬
‫‪Faridah Rahman‬‬                          ‫نادي األدب‬


    ‫البشري، أمحد بن عبد اهلل. 1188. التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيق.‬
      ‫جملة املوجه.جاكرتا: معهد العلوم اإلس مية و العربية بإندونيسيا.‬
        ‫يسن، عباس. 1188.النحو الوايف. اجلزء 8-5.الطبعة اخلامسة.‬
                         ‫القاهرة: داراملعار .‬
         ‫احلم وي، أمحد. 4488. شذ العرف يف فن الصرف. القاهرة:‬
                     ‫مصطفى البايب احلليب و أوخده.‬
    ‫اخلويل، حممد علي.1188. معجم علم اللغة النظري. لبنان: مكتبة لبنان.‬

     ‫الراجحي، عبده. 1888 . علم اللغة التطبيقي و تعليم العربية. الرياض:‬
                         ‫معهد تعليم اللغة العربية.‬
 ‫____. 1188. دروس يف املذاهب النحوية. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.‬
‫سيبويه، أيب بِشر عَمرو بن عثمان بن قَننرب. 8888. كتـاب يـيبويه.اجلنزء‬
                            ‫الثالث.القاهرة:‬
                        ‫مكتبة اخلاجني.‬
       ‫طعيمة، رشدي أمحد. 4188. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية‬
      ‫لربامج تعليم العربية. مكة املكرمة: معهد اللغة العربية جبامعة أم‬
                                  ‫القرى.‬
        ‫عمر، أيب بشر وبن عثمان بن قنرب. د.ت. كتاب ييبويه. اجلزء 1.‬
                       ‫القاهرة: مكتبة اخلاجني.‬
       ‫الغ ييين، مصطفى. 1788. جامع الدروس العربية. اجلزء 8-1 .‬
                      ‫بريوت: املكتبة العصرية.‬
‫نعمة، فؤاد.7788. ملخص قواعد اللغة العربية. القاهرة: دار النشر للجامعنات‬
                                ‫املصرية.‬
      ‫ياقوت، حممد سليمان. د. ت. يف علم اللغة التقابلي، دراية تطبيقية.‬
                    ‫اسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.‬
                             ‫اللغة اإلندونيسية:‬
‫‪Muin, Abdul. 2004. Analisis Kontrastif Bahasa Arab & Bahasa Indonesia‬‬
   ‫.‪(Telaah Terhadap Fonetik dan Marfologi).Jakarta: Pustaka Al Husna Baru‬‬

‫.‪Koh Boh Boon.1989. Perspektif-Perspektif dalam Pengajaran Bahasa Malaysia‬‬
   ‫.‪Malaysiaa: Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pendidikaan Malaysia‬‬
‫92‬                     ‫6002 ‪Tahun ke 4, Nomor 1, Pebruari‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/12/2012
language:Arabic
pages:15