Raport de analiza a activitatii comisiei metodice a

Document Sample
Raport de analiza a activitatii comisiei metodice a Powered By Docstoc
					       Liceul Pedagogic „Spiru Haret”
       Str. Spiru Haret, Nr. 6 Buzău
       Tel/Fax: 724273/724286
       E-mail: scoala.normala@pedagogicbuzau.ro


 Raport asupra calităţii educaţiei desfăşurate în Liceul Pedagogic
            «Spiru Haret» Buzău
        - Anul şcolar 2010-2011, semestrul I –
    În acest an şcolar ne-am propus îmbunătăţirea calităţii educaţiei pe toate planurile
(şcolar, extraşcolar, comunitar, etc.) şi sub toate aspectele (intelectual, moral, estetic, fizic,
profesional, relaţional) în aşa fel încât liceul nostru să dispună de o ofertă educaţională care să-l
aşeze pe un loc cît mai bun în topul liceelor buzoiene.Având în vedere resursele materiale şi
financiare tot mai reduse ce ne-au fost alocate considerăm că menţinerea calităţii educaţiei este
un obiectiv mult mai realist ce trebuie direcţionat pe accentuarea laturii educative a procesului de
învăţământ prin deplasarea acestuia de pe latura teoretico-instructivă către formarea de către
elevi a deprinderilor de muncă individuală şi a unor competenţe îndeosebi practice.
    Munca instructiv-educativă realizată la nivelul Liceului Pedagogic «Spiru Haret» Buzău ,
în raport cu obiectivele asumate prin Planurile manageriale ale acestui an, se reflectă în actualul
Raport prin prezentarea rezultatelor, proiectelor continuate, finalizate sau în curs de
finalizare.Toate acestea am încercat să le compar cu rezultatele anului şcolar anterior precum şi
cu cerinţele actelor normative ce ne direcţionează activitatea .
    Gradul de îndeplinire a obiectivelor urmărite este prezentat în sinteza de mai jos,
utilizând informaţii şi date obţinute din surse şi prin metode şi instrumente diverse : rapoartele
responsabililor comisiilor metodice şi de lucru, asistenţe directori, rapoarte diriginţi,opinii
rezultate din chestionare aplicate elevilor şi părinţilor, raportul inspecţiei RODIS a ISJ. Fiecare
obiectiv strategic a fost operaţionalizat prin patru componente: curriculum, resurse umane,
resurse materiale, dezvoltare instituţională şi relaţii comunitare.

    I. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei în funcţie de                cerinţele
generale ale societăţii
A) Multe dintre obiectivele propuse la acest obiectiv au fost atinse, menţionăm pe cele mai
importante:
    1. Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în concordanţă cu planurile de
învăţământ, cu schema orară aprobată de CP.
    2. Participarea la cursuri de formare a unui număr de 27 cadre didactice, în ultima vreme
constatându-se chiar o inflaţie a ofertei cursurilor de formare.
    3. Inscrierea unui număr de 13 cadre didactice la examenele de obtinere a gradelor
didactice, astfel:10 profesori la gradul I, doi la gradul al II-lea şi unul la definitivat. Menţionăm
că în toamna anului 2010 şi-au susţinut şi absolvit examenul pentru obţinerea gradului II didactic
alte cinci cadre didactice.
    4. Continuarea lucrărilor de înlocuire a tâmplăriei exterioare a şcolii.
    5. Definitivarea lucrărilor de redimensionare şi amenajare a celor două săli de clasă de
lângă sala de mese.
    6. Achiziţionarea şi instalarea unei maşini profesionale de spălat pentru internatul
liceului.
    7. Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin asistenţe la ore şi activităţi
demonstrative;


                                                  1
        8.Asigurarea programelor de pregătire suplimentară în vederea olimpiadelor şi
    concursurilor şcolare şi a examenelor de final de ciclu.
        9. Îmbogăţirea şi întreţinerea mobilierului , materialelor şi mijloacelor didactice folosite
    în şcoală.
        10. Interesul crescut pentru îmbogăţirea ofertei educaţionale prin elaborarea programelor
    cursurilor opţionale şi promovarea acestora.
        11. Acoperirea şi repartizarea sarcinilor de lucru pentru compartimentele încadrate cu
    personal didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile subdimensionării acestora cu resursa umană,
    datorată reducerii cheltuielilor bugetare.
        12.Interesul constant al conducerii şcolii pentru asigurarea cadrului normativ-curricular al
    profilului pedagogic în vederea efectuării practicii pedagogice.
         B) Puncte slabe :
        1. întârzieri în întocmirea şi completarea documentelor şcolare: planificări, condică,
    notare ritmică, precum şi în predarea rapoartelor la final de semestru de către diriginţi (n-au
    predat aceste rapoarte diriginţii claselor:a II-a D,III A,a IV-a A, V-a A şi C, a VI-a, VIII A şi
    B,XI ,B, XII A, C,iar dintre cei care le-au predat unii cu mare întârziere) şi de către şefii
    comisiilor de lucru care n-au predat nici un raport.
        2. o slabă preocupare de aplicare în activitatea didactică a noutăţilor în domeniul didactic
    însuşite la numeroasele cursuri de formare parcurse şi absolvite;
        3. bugetul de timp al lecţiilor nu este întotdeauna bine gestionat şi rareori se are în vedere
    munca diferenţiată cu elevii;
        4. nu este urmărit şi interpretat constant progresul şcolar al elevilor;
        5. mijloacele moderne de învăţământ nu sunt folosite destul de frecvent;
        6. necunoaşterea şi insuficienta raportare a activităţii didactice la propunerile şi cerinţele
    formulate în Planurile operaţionale;
        7.conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice privind aspecte
    precum: organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului,
    informatizarea acţiunii didactice;
        8.formalismul şi lipsa de implicare în organizarea şi derularea activităţilor la nivelul
    comisiilor metodice.
        9.îndeplinirea tot mai dificilă a sarcinilor de muncă repartizate personalului didactic
    auxiliar prin creşterea solicitărilor birocratice ale organelor de conducere superioare: ISJ.
    MECTS;
        10.o slabă motivare a muncii a întregului personal datorată reducerilelor salariale
    efectuate şi menţinute prin legea salarizării unice;
        12. organizarea deficitară a muncii la nivelul compartimentului administrativ, coroborată
    cu o creştere a sarcinilor de muncă pentru întregul personal nedidactic prin reducerea numărului
    de muncitori, datorată nu neapărat reducerii numărului de norme, ci îndeosebi plecării voluntare
    prin demisie.
    II. Adoptarea strategiilor de diferenţiere a procesului instructiv-educativ
    Curriculum.
      1. În semestrul I, rezultatele şcolare ale elevilor de la ciclurile primar şi gimnazial s-au
    menţinut în general în aceleaşi procente precum cele de la finalul anului şcolar trecut sub
    aspectul indicilor de promovabilitate.Se poate observa o creştere remarcabilă a mediilor de
    mijloc, între 7 şi 9, cu cca.35% la ciclul liceal, dar şi o scădere la fel de mare, tot cca.35%, a
    mediilor mari, între 9 şi 10.Considerăm că aceste procente ne apropie de realitate, deoarece în
    acest fel graficul seamănă a ,, clopotul lui Gauss”, ceea ce corespunde cu adevărurile
    cercetăriilor pedagogice . (Figura 1.)

                   Figura 1. Indici de promovabilitate
           An scolar 2009-2010              Semestrul I 2010-2011
100                   85.49      100                     85.1
                         71.78
 80                            80                 63.07
             47.32        50.15                  48.22         49.51
 60                            60                           36.45
                 28.22
 40                            40
 20  2.17 2.53 0
           12.34
                                3.6 2.26 0.47
                                        11.1                  2
                             20
 0                            0
   Medii 5-6.99   Medii 7-8.99    Medii 9-10      Medii 5-6.99   Medii 7-8.99     Medii 9-10
2. Rezultate la învăţătură
A.Ciclul Primar


                       Rezultate la invatatura - primar

                                                 351

     300

                                                            5-6.99
     200
                                                            7-8.99
            98        92          80
     100                                  81                   9-10
                                               46
                 7 15          315        516       15
      0
          I        II         III        IV     Total I-IVB.Ciclul Gimnazial

                          Rezultate la invatatura - GIMNAZIU

                                                  153
                                                 149
          150

          100
                                                                5-6.99
                 4246       4737
           50                       32 28         42                  7-8.99
                                         28                       9-10
               2         2          2      1         7
            0
                 V         VI        VII     VIII      Total V-
                                                 VIII

Numărul deosebit de mare al calificativelor de Foarte Bine, la ciclul primar, precum şi al
mediilor de peste 7, la gimnaziu, nu cred că ar trebui să ne inducă în eroare, să considerăm că
,, real” chiar avem aceste rezultate.Este clar că despre ,, clopotul lui Gauss” nici nu poate fi
vorba, că de fapt nu facem o evaluare corectă, ci formală şi în acest fel elevilor noştri li se
inoculează ideea că ,,toţi sunt foarte buni”, apoi ne mirăm de rezultatele lor foarte slabe obţinute
la testările internaţionale.
C.Ciclul liceal
                       Rezultate la invatatura - LICEU

                                                      398
     400

     300                                                   230
                                                            5-6.99
     200     143
                     110                                     7-8.99
                          53       80 82                        9-10
     100        34                            65 61
        2                       1                    3
      0
           IX          X            XI        XII       Total IX-XII


    La liceu suntem oarecum mai aproape de adevăr, dacă alături de cele trei medii între 5 şi
7 adăugăm cele 60 de corigenţe şi situaţii neîncheiate, echilibrăm oarecum curba din stînga a
graficului , rămânând însă cu vârful pe mediile de mijloc, însă ştim cu toţii că numeroasele note


                                                                     3
mari de pe curba din dreapta se încadrează, pentru o mare parte din elevii noştri, la ,, efectul
blând” în evaluare.

3. Un obiectiv important pentru semestrul al II-lea îl va reprezinta sprijinirea elevilor corigenţi şi
a celor cu situaţia neîncheiată.Numărul lor raportat la numărul total al elevilor de liceu nu
reprezintă decât un procent de cca. 9%, ceea ce nu ar fi un motiv de îngrijorare, mai ales că faţă
de situaţia semetrului I al anului şcolar trecut, când se înregistrau 79 de corigenţe şi situaţii
neîncheiate, suntem în scădere.

           Situatie sfarsit semestru I privind rezultate la invatatura

  A. Corigenţe


                                             37
         40
         30                      15                 13
         20
         10
         0
               Primar            Gimnazial            Liceal
                       Corigenti   Situatii neincheiate
             Situatii la sfarsitul anul scolar 2009-2010 privind rezultatele la
                            invatatura

        80
        60                                    24
        40                    16
                                  1               3
        20                                           1
         0
               Primar             Gimnaziu             Liceu
                   Corigenti  Situatii neincheiate  Exmatriculati
4. Stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare reprezintă un obiectiv serios al planului nostru
managerial, numai că din datele furnizate de către consilierii claselor de elevi a reieşit că la
foarte puţine clase se adoptă strategii de sprijin pentru aceşti elevi, aşa cum este ilustrat in
graficul următor. Aceşti elevi sunt sprijiniţi prin:
    munca individuală : 12 cls primar, 1 cls V-VIII, 1 cls liceu;
    sarcini/teme diferenţiate : 12 cls primar, 3 clase gimnaziu, 3 clase liceu;
    activităţi în grup/echipă: 10cls primar, 3 cls gimnaziu, 3 clase liceu;
    activităţi suplimentare : 6 cls. primar, 4 cls. gimnaziu, 2 clase liceu;
    metode alternative: studiu tematic, activitati pe centre de interes, gândire critică, tehnici
Freinet, metoda proiectelor: 8 cls primar, 3 clase gimnaziu, 1 clasă liceu;
                                                      4
      14
         12            12
      12
                                   10
      10
                                                              8
       8                                                                 primar

                                                  6                      gimnaziu
       6                                                                 liceu

                                                      4
       4                  3   3         3   3                       3
                                                        2
       2       1   1                                                   1

       0
         munca individuala   sarcini/teme diferentiate  activ. In grup/echipa      activ suplim     metode alternative
          Modalitaţi de stimulare a elevilor cu ritm lent de învăţare
 Ar fi de menţionat că una dintre recomandările inspecţiei RODIS a ISJ a fost tocmai
identificarea elevilor cu lacune în pregătire şi organizarea de activităţi remediale.Ştim cu toţii că
aceste activităţi se fac în regim de voluntariat din plin , însă ar trebui consemnate , inclusiv în
condica de prezenţă,dar şi înregistrate în rapoartele întocmite de către diriginţi. Numai că un
număr prea mare dintre aceste rapoarte nu au oferit aceste date, aşa încât graficul de mai sus a
fost întocmit pe baza unor date incomplete.

5.Organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe superioare reprezintă
unul dintre indicatorii de bază în aprecierea rezultatelor unei şcoli şi ale unui cadru didactic.

         300
                                              255
                   237
         250
         200                                                        primar
                                                          139
         150                    118                                   gimnaziu
         100                                                        liceu
                         35                          42
          50
            0
                   activ. suplimentare                     concursuri


                Pregătiri suplimentare cu elevii capabili de performanţe superioare

        Conform datelor raportate,lacunare, oferite de către diriginţi, numărul elevilor capabili
    de performanţe superioare este mai mic chiar decât decât numărul elevilor participanţi la
    competiţii şi concursuri şcolare,ceea ce nu poate fi adevărat.Cert este că nu putem întocmi
    statistici pe date incomplete şi cerem o mai mare implicare a diriginţilor în realizarea acestor
    acţiuni de sfârşit de semestru. Premiile şi menţiunile obţinute de către elevii ce au beneficiat
    de pregătire suplimentară se regăsesc în cadrul rapoartelor pe comisii prezentate mai jos.


III.       Orientarea managementului şcolii în direcţia menţinerii şi
         dezvoltării specificului vocaţional

    1. Participarea profesorilor de specialitate la revizuirea planurilor-cadru şi a
 curriculumului diferenţiat pentru noi specializări vocaţionale în cadrul unor întâlniri şi proiecte
 de parteneriat cu liceele pedagogice din ţară .
    2. Încheierea de parteneriate cu asociaţii , fundaţii, şcoli şi instituţii din oraş şi din ţară
 pentru desfăşurarea practicii pedagogice şi de specialitate de către clasele profilului
 pedagogic.

                                                                              5
     3. Procurarea de material pedagogic necesar înfiinţării unui cabinet pentru activităţi de
 timp liber.
     4. Menţinerea şi promovarea valorilor liceului prin organizarea Zilei Şcolii.
     5. Realizarea ediţiei a II-a a Simpozionului Educatia mileniului III; publicarea
 volumului colectiv cu acelasi nume.
     6. Continuarea colaborării cu liceele şi colegiile pedagogice din întreaga ţară pentru
 definitivarea recunoaşterii juridice a Asociaţiei Naţionale a Colegiilor şi Liceelor Pedagogice
 şi promovarea intereselor acestora în raport cu instituţiile cu rol de decizie în învăţământul
 românesc.
     7. Organizarea unor vizite ale elevilor claselor a VIII-a din Mihăileşti şi Pârscov la
 liceul nostru în vederea promovarii ofertei educaţionale şi a valorilor culturii noastre
 organizaţionale.
     8. Editarea unor noi numere ale revistelor Agora, Micul Albatros, Metronom.
     9. Obtinerea unei sume de 5000 RON din surse extrabugetare pentru desfăşurarea
 activităţilor de la Ziua Şcolii.
     10. Promovarea imaginii şcolii prin articole în presa locală şi centrală, apariţii la
 televiziunile locale şi naţionale, în care s-au popularizat activităţile, rezultatele, elevii şi
 profesorii şcolii.

   IV. Racordarea şcolii la valorile şi cerinţele societăţii europene a
   cunoaşterii
     Obiectivele acestei ţinte strategice pentru semestrul I au fost în mare parte îndeplinite
evidenţiind pe cele mai importante:
      1.Considerăm că cea mai de reamă realizare este legată de participarea şcolii noastre la
 toate acţiunile Programului Comenius, pornind de la organizarea echipei de lucru, elaborarea
 materialelor şi derularea mobilităţilor din Proiectul ,,Bridges”,fapt pentru care felicităm pe
 coordonatoarea acestui proiect, d-ra prof.Scîntee Florentina.
      În aceeaşi direcţie informăm Consiliul profesoral că deja am semnat un nou proiect cu
 tema ,, Să acţionăm permanent pentru un mediu curat”, de data aceasta în cadrul Programului
 Grundvig, îndeplinind obiectivul de identificare a noi oportunităţi de participare la aceste
 programe de colaborare în domeniul educativ finanţate de Uniunea Europeană.
      2. Intensificarea unei formări continue în domeniul folosirii TIC s-a realizat prin
 înscrierea unui număr de 7 cadre didactice în proiectul Sistem de formare continuă a cadrelor
 didactice, pentru creşterea eficienţei utilizării TIC şi asigurarea calităţii instruirii asistate de
 calculator în mediul preuniversitar - EDUTIC (POSDRU/19/1.3/G/37002)
      3. Preocupările pentru îmbunătaţirea sistemului informatic s-au concretizat prin
 ugradarea celor 26 de calculatoare, deja uzate moral, din primul laborator de informatică, cu
 dispozitive de memorie ceea ce le prelungeşte durata de utilizare şi capacitatea de lucru.E de
 reţinut că fondurile pentru achiziţionare au provenit de la Asociaţia Pedagogică, care a finanţat
 nenumărate alte cheltuieli ce nu pot fi făcute din fonduri bugetare, ori din cele proprii , ale
 şcolii.
     4.O asemenea finanţare a fost făcută an de an pentru ca echipa coordonatoare a
Proiectului ECO-ŞCOALA să poată participa la Seminarul Organizat de către CCDG.
Remarcăm aici, pentru a câta oară, munca d-nelor profesoare Jarcă Maria, Vânătoru
Camelia,Maican Cristina,iar lista ar putea continua cu toate cadrele de la ciclul primar, ce
reuşesc cu o mare tenacitate să-şi îndeplinească toate activităţile complexe, impuse de acest
proiect internaţional, pentru ca şcoala noastră să aibă , iata, pentru a treia oară reconfirmat
,,Steagul Verde”.

5.Referitor la utilizarea NTIC şi pregătirea profesorilor pentru racordarea şcolii la cerinţele
societăţii informaţionale, menţionăm:

                                                  6
A. Lecţii AEL în laborator nu s-au desfăşurat în timpul acestui semestru, deoarece de multe ori,
ne-am confruntat cu problema spaţiului, fiind ore de informatică în acelasi timp cu orele
planificate sau cu planificări în afara orelor de lucru ale informaticienei.
     În scimb, chiar dacă nu s-au făcut lectii AEL în laborator, totuşi s-au desfăsurat lecţii
AEL în clase, pe baza CD –urilor ,ori cu alte softuri aduse de profesori. Acestea s-au desfăşurat
la clasele celor trei cicluri, îndeosebi la disciplinele : Matematică, Biologie, Chimie, Informatica
şi Istorie.
B Profesorii din şcoala noastră folosesc foarte mult TIC la lecţii, iar disciplinele la care se
folosesc cel mai mult echipamentele din dotare sunt: biologie, chimie, geografie, fizică, istorie,
engleză, latină, informatică, desen, romana,iar în ultimul timp şi la la clasele primare.Aproape că
a devenit indispensabil videoproiectorul în salile de clasă, iar în CDI, calculatoarele,
videoproiectorul, laptopul sunt folosite foarte mult în cadrul comisiilor, lectiilor deschise,
activitati extrascolare, meditatii, pregatiri pentru diverse concursuri,cele 7 calculatoare din CDI
sunt mereu ocupate de profesi si de elevi de la toate nivelurile.
C.Aplicaţia gratuită Noteincatalog este utilizate de 5 instituţii şcolare de pe raza judeţului.Baza
de date este în lucru, până acum fiind introduşi profesorii, disciplinele şi o parte din clase. Se
lucrează intens la baza de date privind elevii şi la asocierea lor (clase, profesori, discipline).
Pentru începutul de an şcolar 2011-2012 fiecare profesor va avea un cont şi o parola şi va putea
să îşi competeze catalogul virtual, spre a fi vizualizat, pe baza unor parole, de catre elevi şi
parinţi. Elevii şi părinţii vor avea doar drept de vizualizare.


    IV.  Creşterea responsabilităţii fiecărui profesor faţă de elevi, părinţi,
       colegi, comunitate şi asigurarea disciplinei interne.

    Această ţintă strategică se poate analiza pornind de la graficele de mai jos:

Notele la purtare şi absenţele

                   Situatii la sfarsitul sem I la purtare

                                45
           50
           40
           30            23
                                        Note scazute la
           20                            purtare
           10
           0
              Primar     Gimnazial     Liceal
              Situatii la sfarsitul sem I la purtare an scolar 2009-2010

                               46
           50
           40
           30
                        12               Note scazute la purtare
           20
           10    1
           0
              Primar     Gimnaziu     Liceu
                                                    7
                          Repartitia notelor la purtare pe clase
  18
  17
  16
  15
  14
  13
  12
  11
  10  nota            nota                nota          nota         nota             nota             nota
   9     nota     nota                nota          nota         nota             nota             nota
   8         nota                nota                                   nota             nota
   7                       nota
   6
   5
   4
   3
   2
   1
   0
     V   VI   VII  VII  VII  Total  VIII  VIII  VIII  VIII  Total  IX   IX   Total  X   X   Total  XI   XI   XI   Total  XII  XII  XII  Total
                       VII                 VIII         IX          X              XI              XII


                                        nr elevi sanctionati      nota   1. La clasele ciclului primar constatăm o situaţie disciplinară de invidiat, doar un singur
elev sancţionat din cei aproape 457 de elevi.Ne intrebăm cum se poate aşa ceva când holurile
sunt pline de hărmălaia creată de elevii claselor mici, când am fost nevoiţi să consiliem
nenumăraţi elevi cu probleme de comportament, când se sparg geamurile şcolii de către unii
dintre ei, când W.C.-urile sunt devastate şi prin contribuţia lor?
   2. Elevii de gimnaziu au creat serioase probleme stării disciplinare din şcoală, îndeosebi
clasele a V-a , precum şi a VII-a A, iar aceasta se constată şi în creşterea numărului notelor
scăzute la purtare cu 11, faţă de semestrul I al anului şcolar trecut.A fost nevoie de intervenţia
energică a conducerii şcolii pentru stăpânirea situaţiei ce părea scăpată de sub control.Cele 24 de
note scăzute la purtare nu arată adevărata faţă a fenomenului , deoarece au fost incidente de o
mare gravitate, La clasa a VIII-a B un elev a adesat injurii unei profesoare, fapt ce nu a ajuns să
fie discutat nici de Consiliul clasei şi nici cunoscut de conducerea şcolii.
   3. La clasele liceale starea de indisciplină devine tot mai ingrijorătoare dacă facem analiza
siuaţiei absenţelor, deşi sub raportul notelor scăzute la purtare avem 46, aproape aceeaşi cifră ca
şi anul trecut.
                                                                                                8
                     Situatia absentelor
                               12162
        12000                       9633
        10000                         8981
        8000
        6000
        4000             2212 2216
                        1410
        2000   213 164
                  174
          0
              primar      gimnaziu      liceu

                total   motivate  sem I 2009-2010    Analiza histogramei ne indică o creştere a numărului absenţelor la elevii de liceu pe sem.I
2010 cu peste 26% faţă de sem. I 2009 şi reprezintă doar ,,vârful aisbergului”,deoarece
numeroase alte absenţe efectuate nu au fost contabilizate.Aceste date ne impun luarea unor
măsuri serioase de reducere a absenteismului. Pe de altă parte, aceste date coroborate cu indicii
de promovabilitate pe care i-am prezentat mai sus, ce ne indică o creştere a notelor între 7 şi 9,
cu peste 35%, ne fac să ne punem întrebarea dacă nu cumva elevii noştri învaţă mult mai bine în
afara şcolii decât în şcoală!!!! O altă constatare a fi aceea că numărul ridicat de absenţe poate
explica şi scăderea cu 35% a mediilor între 9 şi 10.
    Este evident că o serie întreagă de abateri , pornind tocmai de la numărul absenţelor nu
sunt sancţionate, iar asta datorită ocrotirii părinteşti a diriginţilor, care consideră uneori că au
pur şi simplu independenţă absolută în gestionarea situaţiei disciplinare a claselor lor, că pot
deveni ,, stat în stat”. La clasele de liceu atitudinea elevilor faţa de şcoală este una a prezenţei
facultative, aici înregistrându-se numărul cel mai mare.
 Prea multe probleme disciplinare ajung a fi gestionate direct de conducerea şcolii şi nu de către
diriginţi împreună cu consiliile claselor.Iniţiativa convocării acestora trebuie să aparţină
diriginţilor, care ştiu cel mai bine situaţia claselor lor.Aceste consilii ar trebui să se întrunească
mai des şi să dezbată nu numai probleme disciplinare , ci şi pe acelea privind situaţia la
învăţătură , a sănătăţii, ori problemele familiale ale elevilor.În condiţiile în care venim în şcoală
doar pentru a ne efectua orele de curs, va fi deosebit de greu să gestionăm şi EDUCAŢIA în
şcoală.
    4.Colaborarea şcoală-familie a devenit tot mai precară, deşi la toate clasele s-au
organizat şedinţele cu părinţii pe semestrul I, iar la unele clase de gimnaziu, unde s-au constatat
probleme de disciplină au fost organizate chiar două-trei şedinţe.La clasele primare şedinţele au
fost organizate lunar şi desprindem concluzia că de aceea se poate constata şi acea situaţie
disciplinară foarte bună.
     Aici trebuie să evidenţiem şi preocuparea învăţătoarelor pentru atragerea părinţilor în
colectarea fondului şcolii atât de necesar în finanţarea unor obiective ce contribuie la îmbogăţirea
bazei noastre materiale dar şi în creşterea siguranţei şi disciplinei în şcoală.În schimb diriginţii
claselor de gimnaziu şi liceu sunt prea puţin preocupaţi de această problemă.Se consideră poate
că atragerea de fonduri extrabugetare e o sarcină exclusivă a conducerii şcolii.
    5.Un sprijin important pentru asigurarea disciplinei interne, dar şi a sporirii preocupărilor
noastre faţă de elevi şi părinţi, ne-a fost acordat de cabinetul de consiliere psiho-pedagogică prin
activităţile derulate privind consilierea individuală a unui număr de 24 elevi, 12 cadre didactice,
17, părinţi, precum şi prin şedinţele de consiliere colectivă organizate la clasele a V-a, a VII-a, a
VIII-a, a IX-a şi a XII-a.
    6.O bună colaborare am avut cu poliţia de proximitate, plină de solicitudine la toate
chemările nostre, îndeosebi pe direcţia combaterii furtului de telefoane, dar şi pe cea privind

                                                  9
violenţa şi consumul de droguri şi îndeosebi a produselor etno-botanice, prilej cu care s-au
organizat numerose întâlniri cu elevii noştri.În această direcţie trebuie spus că mai avem mult de
făcut privind combaterea fumatului în şcoală şi că trebuie o mai intensă implicare a profesorilor
de serviciu în această direcţie.
    7. Remarcăm derularea proiectului de educaţie pentru sănătate ,,Step by Step către o viaţă
sănătoasă”, coordonat de învăţătoarele claselor acestei alternative educaţionale, pe care le
felicităm pentru reuşita acestui proiect. Cu acest prilej s-a procedat la introducerea filtrelor de
apă la aceste clase, precum la cantină şi cancelarie.
    8.Cu privire la derularea proiectului de menţinere a unei uniforme a şcolii s-a reuşit
găsirea unei firme locale care să preia confecţionarea acesteia şi am lichidat colaborarea cu firma
Kpodopera din Bucureşti care ne-a pricinuit atâtea nemulţumiri.Sperăm că în acest fel vom reuşi
să derulăm mult mai eficint acest proiect, însă nu putem să nu remarcăm dezinteresul nostru
pentru purtarea uniformei îndeosebi la clasele gimnaziale şi liceale.Încă o dată se confirmă zicala
,, omul sfinţeşte locul” şi în acestă problemă, deoarece sunt clase unde diriginţii au reuşit să
impună purtarea uniformei, fie gimnaziu-clasele a V-a, a VI-a, fie liceu-a IX-a, a X-a, A XI-a F,
fapt pentru care îi felicităm.
    9.Am reuşit să finalizăm construcţia porţii secundare a şcoli şi suntem foarte aproape să
reuşim automatizarea acesteia, precum şi amplasarea unei gherete pentru paza acestei.Ne trebuie
însă sprijinul diriginţilor şi a părinţilor pentru colectarea fondurilor necesare.

Concluzii:

Având în vedere situaţia de mai jos care evidenţiază costul standard/ elev/ an în ţările U.E., se
poate uşor observa că România alocă cea mai mică sumă,cca.1467 €, cea ce influenţează negativ
calitatea învăţământului din fiecare şcoală a ţării noastre.Dacă raportăm resursele alocate la
rezultatele obţinute rezultă eficienţa sistemului, rezultă că învăţământul românesc este foarte
performant, deoarece în ciuda resurselor minime alocate,rezultatele sunt încă bune. Această stare
de fapt este în primul rând o consecinţă a muncii numeroaselor cadre didactice, precum
majoritatea cadrelor şcolii noastre, care îşi desfăşoară această muncă în primul rând din vocaţie,
prin datorie, printr-un exagerat simţ al responsabilităţii.
                                                10
Comisia metodică a profesoarelor de la învăţământul primar
1. OBIECTIVE PROPUSE:
   Dezvoltarea capacitatilor de comunicare interpersonala pe linie profesionala ;
   Dezvoltarea capacitatilor de corelare a obiectivelor-continuturilor si activitatilor de
   invatare cuprinse in programele claselor I-IV ;
   Dezvoltarea abilitatilor de predare in echipa ;
   Dezvoltarea abilitatilor de elaborare a proiectelor inter- si transdisciplinare ;
   Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a tehnologiei informatiilor in activitatea didactica;
   Dezvoltarea abilitatilor de realizare a evaluarii cat mai completa si mai diversificata ;
   Dezvoltarea abilitatilor de transpunere a activitatilor desfasurate in materiale ce compun
   revista scolara ;

2. ACTIVITATI METODICE DESFASURATE :
  ● Septembrie-2010-Elaborarea planificarilor calendaristice pentru clasele I-IV, a
    planificarilor pentru disciplinele optionale,a probelor de evaluare initiala (membrii
    comisiei metodice)
  ● Octombrie -2010- Prezentarea Planului managerial al Comisiei metodice a
    invatatoarelor/institutoarelor/profesoarelor pe anul scolar 2010/2011.
  ● Noiembrie-2010 - Prezentarea unui material pe tema accesarii fondurilor europene-,,Pasi
    catre un proiect european”-material sustinut de prof.Maican Cristina, instit.Onet
    Alina,prof.Palcau Daniela,prof.Vinatoru Camelia.
            -Prezentarea Proiectului,,Sa ne cunoastem judetul”
            -Lansarea Proiectului ,, Dyslexia-Veto”,coordonator prof.Palcau Daniela
  ● Decembrie-2010- In cadrul actiunilor ,,Zilele Scolii” s-a desfasurat Concursul ,,Scoala
    mea”,pe sectiunile: - concurs de desene- cls.I-II- organizatori :Antemir Gabriela,Tudorica
    Georgeta
    - concurs interdisciplinar- cls. III-IV–organizatori: instit.Tunaru Nicoleta, prof.Vinatoru C.
    Educatoarele si invatatoarele din Liceul Pedagogic au organizat si sustinut serbari,cu
ocazia sarbatorilor de iarna , cu tema ,,Traditii si obiceiuri de Craciun”.Serbarile s-au desfasurat
in sali special amenajate din municipiul Buzau, in amfiteatrul scolii si in salile de clase.


3.REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI

  La concursul de cunostinte generale derulat prin Programul national Euro Junior
  (organizator la nivelul scolii inv.Tantareanu Valentina) elevii scolii au obtinut urmatoarele
  rezultate:
      - Clasa a II a A- 3 elevi –mentiune (inv. Tudorica G.)
      - Clasa a II a D -5elevi-mentiuni speciale si mentiuni (inv.Ene V.)
      - Clasa aIVa B -2 mentiuni (inv. Tantareanu V.)
  Elevii si-au testat cunostintele in domeniul matematicii participand la concursul revistei
  ECHI-GAL (inv/inst- Costache E.,Constantin M., Cristea N.,Raican G., Ene V., Maican
  C.,Onet A.,Coman F., Asproiu A.,Petre G., Tunaru N.,Vinatoru C., Palcau D., Popescu M.,
  Alexandru M., Zamfirescu T.) Rezultatele obtinute de elevii scolii la concursul,,ECHI-
  GAL „‟ pentru semestrul I, nu au sosit inca.
  La Concursul -Evaluare in educatie - ,,Nastasescu „‟ - Lb. Romana -elevii ciclului
  primar au participat in numar mare si s-au obtinut rezultate deosebite pe scoala si la nivel
  national:
       -clasa a II-a B : -locul I-medalia de aur(Jarca M.)-clasament national
       - clasa a III-a C-locul I pe scoala si locul III-clasament national(inv.Tunaru N.)
       -clasa aIII-a B –locurile II,III,IV-(inv.Asproiu A.,Petre G.) –pe scoala
       -clasa a III-a D-locul V(inv.Vinatoru C.)-pe scoala

                                                 11
       -clasa a IV-a C-locul I (inv. Alexandru M.,Popescu M.)
       -clasa a IV-a B-locul II (inv.Tantareanu V.)

     Evaluare in educatie - ,,Nastasescu „‟ - Matematica :
      -clasa a II-a –locul I-pe scoala(inv.Jarca M.)
      - clasa a III-a C-locul I (inv. Tunaru N.)-pe scoala
      - clasa a IV-a B-locul I (inv.Tantareanu V.)

    ●Cangurul explorator- au participat urmatoarele clase :aIIa D,aIIIa C,aIIIa D,aIVa
    C,obtinand numai rezultate de EXCELLENT si FOARTE BINE.

    ●Lumina Math-clasa a IV-a C-locul II-2 elevi,locul III-5 elevi,mentiune-3elevi
          -clasa a IV-a A-locul III-1 elev

    ●Concursul ,,Sa ne cunoastem scoala ,, organizat in cadrul actiunilor ZILELOR
     SCOLII -concurs interdisciplinar pentru clasele III-IV :
           - locul I- clasele : aIV aB,aIII aD
           - locul II-clasele : aIVa B,aIVa D,aIIIa B
            - locul III-clasele :a IVa A,aIIIaC

          -concurs de desene-pentru clasele I-II
            -locul I-cls.I A,I C,a IIa A
            -locul II-cls.I B,aIIa A
            -locul III-cls. a IIa D,a IIaA
            -mentiune a IIaC

    ● Alte concursuri la care au participat scolarii si prescolarii nostri au fost :
        -,,Daca as fi Mos Craciun ,,
         -Concursul SMART(cls.aIIa B-7 elevi cu 100p la baraj ;cls.IC-8 elevi cu
     100p la baraj ;cls.I B-21 elevi cu 100p la baraj)
         -Magicianul cifrelor-EDU Matematica
         -Concursul International de Creatie ,,ECOFEST JUNIOR,,
         -Concursul ,,Intalnire cu energia,,
         -Concursul national pentru prescolari,,PITICOT,,
         -Concursul National de creatie artistico-plastica,,Nasterea Domnului,,-
     pentru prescolari
     Toate clasele I-IV au sustinut cu desene deosebite , concursul organizat de
     hipermarketul Carrefour , in Buzau.

 4.PROIECTE/ PARTENERIATE
    ● Invatatoarele, si educatoarele din scoala noastra sunt implicate in derularea
permanenta a actiunilor de reciclare , reconditionare si refolosire, din Proiectul National ECO-
SCOALA . S-au remarcat doamnele invatatoare Jarca Maria si Vanatoru Camelia,ce reprezinta
echipa de coordonare a proiectului la nivelul scolii, care au pregatit documentatia initiala pentru
reinscrierea scolii in proiect.
     ● Proiectul Internaţional LeAF : ,,Padurea-aurul verde al planetei‟‟-coordonator prof.
Maican Cristina , colaborator Antemir Gabriela
     S-a implementat Programul National Junior Achievement la clasele doamnelor
invatatoare Tunaru N, Popescu M., Alexandru M.,Vinatoru C.,Asproiu A.,Petre
     ,,PATRULA ECO”-coordonatori : instit.Onet A., prof. Maican Cristina, prof. Popescu
Mihaela, prof.Vinatoru Camelia, prof.Constantin Monica, prof.Grozea Aurelia
     ,,Masti si papusi marionete” -prof. Maican Cristina, instit. Onet Alina


                                                12
      ,,Creeaza o papusa,ajuta un copil”-proiect initiat de reprezentanta UNICEF ROMANIA
si sprijinit de MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI,
prin DIRECTIA GENERALA DE MANAGEMENT INVATAMANT PREUNIVERSITAR-
prof.Alexandru M., prof.Popescu M., prof.Maican C.,instit.Onet A.
      ,,Step by step catre o viata sanatoasa”-proiect ce vizeaza adoptarea unui compor-tament
sanatos privind miscarea zilnica sustinuta,consumul zilnic crescut de apa, fructe si legume in
randul copiilor din Alternativa educationala Step by step- coordonator prof. Popescu M.,colab:
prof.Alexandru M.,instit.Onet A., prof. Maican C.,inv.Costache E.,prof.Constantin
M.,instit.Asproiu A., instit. Petre G.
      Proiectul european,,DYSLEXIA VETO”-coordonator prof.Palcau D.
      Proiectul judetean,,Imi place sa citesc,,
      Proiectul national MEDIA KINDER
      Proiectul national ,,Lada de zestre”-instit.Asproiu A.,instit.Petre G.
      Proiectul national,,Igiena acasa si la scoala”-instit.Asproiu A.,instit.Petre G.
      Protocol de colaborare cu Editura EDU ,in scopul promovarii noilor pachete
educationale si a metodelor moderne centrate pe invatarea interactiva-toate invatatoarele.
      Proiectul,,Evaluarea la matematica pe placul elevului”-prof.Ene V.
      Proiectul ,,Sa ne cunoastem judetul”-coordonator prof..Palcau D.
     ● Proiectul clasei aIIaB-TINQUEST-prof.Jarca M.
     ● Proiectul ,,Suntem colegi, sa fim prieteni”-coordonatori prof.Maican C, instit.Onet A
     ● Proiectul national TAMAR-in colaborare cu revista cu acelasi nume-instit.Cristea N
      Doamnele educatoare Chirac Virginia şi Grozea A. derulează cu grupele de copii
proiectele:Astazi citesc din cartea ce cu drag mi-ai dat-‟, AGGR- Iubim natura, Patrula Eco.
      Proiectul ,,Portile prieteniei”-parteneriat cu Scoala Galbinasi si Liceul de Arta-cls a-II-a
C,cls.a-IV-a C
      D-na înv. Ţânţăreanu Valentina a coordonat activităţile de mentorat cu studenţii
germani din cadrul proiectului ,,Fit 4 Europe‟‟
      Proiectul,,Intalnire cu energia”-parteneriat cu GDF si Inspectoratul Scolar-inv.
Tantareanu V., prof.Palcau D.,prof. Popescu M.,Alexandru M.,Zamfirescu T.
      Proiectul ,,Calculatorul in activitatile interdisciplinare”-prof. Palcau D.(formator
regional)
      ,,Ecouri tesute din universul copilariei”-parteneriat cu Consiliul Judetean-prof. Palcau D.
      Parteneriat interscolar,,Copilaria noastra-i ca un fulg de nea”-instit.Asproiu A.,
instit.Petre G.
      Parteneriat cu CSCHS nr.8 Buzau(Complexul de servicii pentru copilul cu handicap
sever)-educatoare :prof.Grozea A.,prof. Chirac V.
      Parteneriat cu Biblioteca,,V.Voiculescu”-educatoare -prof. Grozea A.

Comisia metodică a profesorilor de LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
I La nivel conceptual managerial s-au asigurat:
  1. o bună planificare/proiectare a materiei,anual,semestrial şi pe unităţi de invăţare şi s-au
parcurs ritmic şi integral conţinuturile prevăzute de programa şcolară.
  2. manualele şcolare şi fondul de carte al bibliotecii liceului au fost valorificate în măsura în
care au putut fi la dispoziţia elevilor.Problemele sunt create de insuficienţa acestora sau de
dezinteresul elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a de a-şi procura manuale.
  3. planificarea activitaţii de formare continuuă a urmarit obiective centrate pe perfecţionarea
actului didactic prin lecţii demonstrative şi expunere-dezbateri pe probleme de metodică.
II La nivel acţional pragmatic s-au urmărit:
  1. Valorificarea potenţialului existent atât la nivelul resurselor umane, elevi şi cadre
didactice,cat şi la nivelul conţinuturilor disciplinei. Catedra de limba şi literatura română,
formată din profesori titulari,cu cadre didactice,cu vârstă si experienţa didactică variabilă


                                                  13
dispune de posibilitaţi certe de obţinere a performanţei şcolare,iar dintre elevi,mulţi se dovedesc
receptivi la efortul comun,profesor-elev,în procesul instructiv-educativ.
   2. Instrumentul metodic utilizat la clasă a vizat realizarea unor activitaţi didactice
atractive,dinamice,de parteneriat,eficiente in planul competenţelor de comunicare şi de
interpretare a textului literar.
   3. În vederea performanţei,au fost identificaţi elevi cu aptitudini şi interesaţi de obţinerea
unor rezultate deosebite şi,în masura posibilitaţilor,s-au efectuat activităţi suplimentare cu
aceştia.
   4. În special la clasele terminale procesul de predare-invaţare a fost dirijat spre activităţi
pragmatice,după modelul şi structura cerinţelor impuse de evaluările naţionale şi de bacalaureat.
   5. Activitatea de formare continuă s-a desfaşurat conform graficului stabilit la nivelul
catedrei şi al cercului pedagogic.În acest an şcolar s-au realizat activitaţi metodice de ţinuta,cu o
bună ilustrare a valorii profesionale: in luna noiembrie, 2010 , doamna profesoara Alina Ichim a
sustinut o lectie demonstrativa la clasa a XII-a , urmat de o informare stiintifica realizata de
doamna profesoara Stoian Mihaela.
   6. Activitatea   ştiinţifică  s-a   materializat   în  colaborări  la   reviste:revista
şcolii‟‟Agora‟‟,revista”Metronom” a clasei a IX-a B, activitati la nivelul CCD, Buzau.
Activitatea extracurriculară a înregistrat o importanta contribuţie adusă de catedra de limba si
literatura română,ca de exemplu manifestarile dedicate Zilelor Scolii sau aniversarii poetului
national Mihai Eminescu, Balului Bobocilor si sarbatorii Majoratului.
III Nivelul evaluativ a reprezentat o preocupare constantă a colectivului de catedră si s-a
concretizat in :
   1. Testări initiale , pentru o diagnoză corectă a nivelului de cunostinse si deprinderi
   2. Testări periodice si teze cu subiecte structurate dupa modelul celor de la examenele
nationale
   3. La Olimpiada de Limba si Literatura Română ,faza pe scoala si pe localitate au participat
114 elevi de gimnaziu si 32 de liceu, calificandu-se pentru faza judeteana 34 de elevi la clsele V-
VIII si 7 la liceu.
IV Puncte tari în activitatea catedrei
   1. Stabilitatea încadrării prin statutul de titulari al profesorilor din catedră
   2. Existenta unor resurse materiale valoroase: biblioteca scolii , C.D.I., săli de clasă
     confortabile
   3. Oportunităti pentru dezvoltarea / afirmarea aptitudinilor individuale ale elevilor prin
     concursuri optionale, cercuri, redactări de reviste, utilizare a bazei materiale .
   4. Experienta profesionala solidă a cadrelor didactice, buna lor pregatire de specialitate : un
     doctor in filologie , cinci profesori cu gradul I , patru cu cadrul didactic II .
V Puncte slabe în activitatea catedrei
    1. Dificultăti în realizarea activitătilor comune, metodice sau de altă natură din cauza
      problemelor de orar .
    2. Insuficientă cooperare dintre cadrele didactice pentru realizarea unor proiecte
      extracurriculare comune .
    3. Interesul relativ scăzut al elevilor pentru lectura operelor literare, corelat cu practica
      memorării mecanice a rezumatelor si a comentariilor .

Comisia metodică a profesorilor de Limbă engleză
OBIECTIVE PROPUSE :
- formarea continuă a profesorilor ;
- activităţi desfăşurate cu elevii;
- pregătirea pentru olimpiade, concursuri şi bacalaureat.

    2.  ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:
Nr   Data      Activitatea                            Sustinator
crt.

                                                    14
          Participarea la manifestările prilejuite de Ziua
1.  septembrie  Europeană a Limbilor străine             Toţi profesorii
2.         - Prezentarea unor secvenţe din filme clasice,    Chitan Ana
   octombrie   urmate de discuţii/chestionare            Cornea Valentina
          - Organizarea Seminarului “Power Two Learn”      Codreanu Alina
          susţinut de reprezentantul Cambridge University    Oprea Georgeta
          Press – Joanna Sterling                Chitan Ana
          - Informare: The 11th Internaţional Conference    Chitan Ana
3.  noiembrie   RATE – Iaşi                      Chitan Ana
          - “Halloween Festival”                Chitan Ana
          - Organizarea Concursului “Evaluare Naţională în   Codreanu Alina
          Educaţie” şi a Olimpiadei de limba engleză, faza   Cornea Valentina
          locală                        Niţă Ana
          - Lecţie demonstrativă, clasa a IV-a B, în cadrul   Chitan Ana
          Proiectului “Fit 4 Europe”
   3      - Christmas is coming! – school festival       Cornea Valentina
4.  decembrie   - Masă rotundă: „Making grammar alive for a post   Chitan Ana
          communicative method”                 Oprea Georgeta
   ianuarie
    3      - “Drama in action”                  Cornea Valentina
5.         - Seminar: “Cambridge ASOL Examination”        Oprea Georgeta

   3. REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI:
 - Faza locală:
   - 5 elevi de la liceu s-au calificat la faza judeţeană a Olimpiadei de limba engleză
 - Faza naţională:
   - Concursul “Evaluare Naţională în Educaţie – limba engleză”:
   Premiul I, obţinut de elevul Ciobanu Ionuţ, clasa a X- a; profesor Codreanu Alina
   Premiul I, obţinut de eleva Rusu Dana, clasa a XII- a; profesor Codreanu Alina
   Premiul al II-lea, obţinut de eleva Riciu Alina, clasa a XII-a; prof. Codreanu Alina
   Premiul al II-lea,obţinută de eleva Radu Oana-Alexandra, clasa aXa; prof. Niţă Ana
   Premiul al II-lea, obţinut de eleva Lungu Mihaela, clasa a XI- a; profesor Niţă Ana
   Premiul al III-lea, obţinut de eleva Toader Luoana, clasa a XI- a; profesor Niţă Ana
   Mentiune, obţinută de eleva Stan Alice-Aurelia, clasa a XI a; profesor Niţă Ana
   Mentiune, obţinută de eleva Şerdin Georgiana-Luminiţa, clasa a XI a; prof Niţă Ana
   Premiul I, obţinut de elevul Popp Tiberiu , clasa a II- a; profesor Chitan Ana
   Premiul al II-lea, obţinut de elevul Simion Emanuel Viorel, cls aIIa; prof.Chitan Ana
   Premiul al III-lea, obţinut de eleva Vulpe Ruxandra, clasa a II- a; prof. Chitan Ana
   Mentiune, obţinută de eleva Sturzu Veronica, clasa a III- a; profesor Chitan Ana
   Mentiune, obţinută de elevul Gheorghioiu Dragoş, clasa a III- a; profesor Chitan Ana
   Mentiune, obţinută de elevul Gavrilă Vlad, clasa a VII- a; profesor Chitan Ana
   Premiul I, obţinut de elevul Neguţ Daniel , clasa a VIII- a; profesor Orlando Camelia

Comisia metodică a profesorilor de Limba Franceza si Latina
In semestrul I in cadrul catedrei de limbi romanices-au realizat urmatoarele activitati metodice si
profesionale:
ACTIVITATE DIDACTICA
   Toti membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de limbi moderne
sau clasice si corelarea acesteia cu continutul manualelor alternative.
   Toti membrii catedrei au parcurs programa scolara conform planificarilor. Au fost analizate
rezultatele testelor de evaluare modulara si s-au stabilit masuri pentru recuperarea elevilor ce au
obtinut rezultate slabe in insusirea materiei predate.
   In procesul de predare s-au folosit abordari metodice moderne, dobandite la cursurile de
formare cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicarii in orele de limbi

                                               15
straine, corelarea interactiunilor profesor- elev si a celor intre elevi cu aspecte ale comunicarii
reale, prin metode care sa dezvolte competentele lingvistice si nu numai. Aceste metode au in
vedere constientizarea competentei lingvistice a elevului, competente de gandire, competente
referitoare la lucrul in echipa, dar si folosirea de materiale ce contin informatii intercuriculare,
atat pe suport clasic sau audio / video

      ACTIVITATI METODICE SI DE PERFECTIONARE
    In luna decembrie doamnele prof.Gheorghioiu Anca ,Stoica Mihaela si Silaghi Daniela
au participat la cursul de fomare Apprendre et enseigner avec TV5 , organizat de Asociatia
Romana a Profesorilor de limba franceza
      Prof. Fratila Dorina ,Silaghi Daniela si Dobre Mariana participa la activitatile din
cadrul proiectului ce are ca tema dislexia.
    ACTIVITATI EXTRASCOLARE
    In luna septembrie , cu ocazia “ Zilei limbilor moderne “ s-au organizat mai multe
activitati
   -Atelier de creatie –desene si postere (responsabil prof.Stoica M., prof Gheorghioiu A)
    -Concurs de cultura lingvistica –responsabil prof Silaghi D si prof Dobre M
    -Colocviu-Limba spaniola in lume (responsabil prof Dobre M)
    In luna decembrie elevii scolii noastre au participat la actiunea initiata de ISJ Buzau
,, Seara filmului francez”

      CONCURSURI
    In luna noiembrie trupa de teatru coordonata de d-na prof.Stoica Mihaela a obtinut o
mentiune la Festivalului de Teatru Eugen Ionescu
    Echipajul clasei a XI-a F., coordonat de d-na prof.Fratila Dorina a obtinut premiul al III-
lea la concursul judetean de civilizatie romana “ De vita romana”
      OLIMPIADE
    In urma desfasurarii etapei locale a olimpiadei de limba franceza s-au calificat pentru
faza judeteana 23 de elevi.
    La olimpiada de limba spaniola s-au obtinut urmatoarele rezultate :
      La faza locala
      Clasa a XI-a -2 premii I ;
              1 premiu II
              1 premiu III
              2 mentiuni
      Clasa a XII-a 1 mentiune
      La faza judeteana
      Clasa a XI-a :1 premiu I
              4 mentiuni

    Comisia metodică a profesorilor de matematică
    În semestrul I al anului şcolar 2010-2011 profesorii de matematică din Liceul Pedagogic
au depus eforturi susţinute pentru realizarea obiectivelor propuse la începutul anului şcolar. În
acest sens încă din primele săptămâni ale semestrului au aplicate teste iniţiale elevilor din clasa a
V-a, respectiv a IX-a profil matematică – informatică pentru a cunoaşte nivelul de pregătire pe
care îl au elevii la început de ciclu gimnazial, respectiv liceal. Rezultatele obţinute la aceste teste
au fost analizate într-o şedinţă a membrilor catedrei în cadrul căreia au fost stabilite şi măsurile
care trebuie luate pentru îmbunătăţirea nivelului de pregătire al elevilor, toate aceste măsuri fiind
trecute în planul managerial.
    A fost stabilit şi un grafic al pregătirilor suplimentare pentru elevii din clasele terminale
dar şi pentru elevii cu aptitudini în domeniul matematicii. Atenţia deosebită arătată în pregătirea
suplimentară a elevilor pentru concursuri a fost materializată într-o participare bună la
concursurile de matematică organizate în semestrul I după cum urmează:

                                                  16
      Concursul LUMINA MATH - 37 elevi participanţi
      Premiul I ( pe tara)– Popescu M. clasa a V-a ( prof. ICHIM E)
      Menţiune (pe tara)– Arghir V. clasa a V-a ( prof. MĂRGINEANU D.)
      Locul I pe şcoală – Butu I. şi Jipa Ş. clasa a VIII-a ( prof. GHITĂ G. si PREDA A.)

      Concursul EUROJUNIOR - 34 elevi participanţi
      Menţiune (pe tara)– Rusu B. clasa a V-a ( prof. ICHIM E)

      Concursul SMART- 22 elevi participanţi
      Popescu M. clasa a V-a ( prof. ICHIM E) calificată la proba de baraj

      Concursul ARHIMEDE- 8 elevi participanţi

      Concursul EVALUARE ÎN MATEMATICĂ - 41 elevi participanţi
      Premiul I ( pe ţară)– Popescu M. clasa a V-a ( prof. ICHIM E)
      Menţiune ( pe judeţ) – Georgescu M. clasa a V-a ( prof. ICHIM E)
      Menţiune ( pe judeţ)–Cristea I. clasa a VI-a ( prof. RUSU D)

      Concursul naţional Eremia Georgescu - 20 elevi participanţi
      Menţiune şi diplomă de merit – Jipa Ş clasa a VIII-a ( prof. PREDA A.)
      Menţiune – Tudorache M. clasa a VIII-a ( prof. GHITĂ G. )

    În cadrul comisiei metodice doamna profesor Ichim Eugenia a susţinut o lecţie deschisă
cu tema „Aplicaţii ale divizibilităţii numerelor naturale în rezolvarea problemelor” la clasa a VI
–a B iar doamna profesor Rusu Doina a susţinut un referat metodică ştiinţific intitulat „Probleme
de maxim şi minim”
    În luna decembrie toţi membrii comisiei au colaborat foarte bine la organizarea
Olimpiadei de matematică- faza pe şcoală. În urma rezultatelor obţinute s-au calificat la etapa pe
municipiu un număr de 29 elevi.
    La inspecţia RODIS, din luna ianuarie, toţi membrii comisiei au dovedit că o posedă o
bună pregătire de specialitate şi o experienţă metodică bogată obţinând calificativul F.B.Comisia metodică a profesorilor de biologie, fizică, chimie
OBIECTIVE PROPUSE :

- formarea continua a profesorilor ;
- activitati desfasurate cu elevii;
- pregatirea pentru bacalaureat.

      2.  ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:
Nr. crt.        Data     Activitatea               Sustinator
      1  semestrul I ”Instrumente optice”           Prof. Visan Liliana
               ( clasa a IX a C)

   4. REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI:
   - Premiul I, Olimpiada judeteana de chimie , obtinut de elevul Zainescu Iuliu Cezar, clasa
   a VIII-aB; prof. coord. Ontelus Adriana;
    -Premiul II, Olimpiada judeteana de chimie , obtinut de eleva Chivu Alexandra, clasa a
VIII a C: prof. coord. Raicu Viorica;
 -Mentiune , Olimpiada judeteana de chimie , obtinut de eleva Damian Roxana, clasa aVIII-a
B: prof. coord. Ontelus Adriana;

                                                 17
- Calificarea elevelor Lambru Aniţa şi Nicolae Mădălina (clasa a VII a) la faza judeţeană a
Olimpiadei de biologie: prof. coord. Ene Alina.
     La Concursul judeţean „Şcoala văzută în ochi de copil” din cadrul Simpozionului Şcolar
Judeţean „Şcoala – furnizor de calitate în educaţie desfăşurat în data de 23 octombrie 2010,
elevii coordonati de d-na prof. Dinu Serenella, au obtinut urmatoarele premii:
     - Premiul I, obtinut de eleva Banu Sorina, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de eleva Moraru Karina, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de eleva Chivu Teodora, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de elevul Iosef Vladut, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de eleva Dinu Izabela, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de elevul Iancu Valentin, clasa a VI a C;
     -Premiul I, obtinut de elevul Butu Daniel, clasa a VI a C;
     - Premiul I, obtinut de eleva Stefanescu Diana, clasa a VI a C;
     - Premiul II, obtinut de eleva Manaila Stefania, clasa a VI a C;
     -Premiul II, obtinut de eleva Stroe Cornelia, clasa a VI a C;
     -Premiul II, obtinut de eleva Sibiescu Alice, clasa a VI a C;
     - Premiul II, obtinut de eleva Dumitrescu Maria, clasa a VI a C;
     - Premiul II, obtinut de eleva Ion Andreea, clasa a VI a C;
     - Premiul III, obtinut de elevul Goidescu Iulian, clasa a VI a C;
     -Premiu II, la concursul „Să ne cunoaştem Şcoala”, obtinut de eleva Tudor Mirela (IX E)
: prof. coord. Ene Alina;
    - Premiul I , la concursul„ Adolescenţă fără dependenţă”, obtinut de eleva Glodeanu
    Andreea (IX E): prof. coord. Ene Alina;
    -Premiul I, la concursul “ALEGE SĂ TRĂIEŞTI SĂNĂTOS!” organizat in cadrul
Proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, obtinut de elevii: Radu Oana, Bouroş Alexandra,
Docuz Andreea, Alexandru Emilia: prof. coord. Iaru Cristina, Ene Alina, Dobre Mariana.

   5. ALTE ACTIVITATI DECAT CELE PLANIFICATE IN PLANUL MANAGERIAL

     - cu ocazia Zilei Nationale Anti-tutun s-au afisat in holul liceului postere si motto-uri
cu titlul, “101 motive pentru a nu fuma”;
     - d-na prof. Raicu Viorica a initiat proiectul regional “Ştiinţe cu juniori”-noiembrie 2011
si apoi in decembrie 2010, a desfasurat activitatea 2: Articole stiintifice de interdisciplinaritate:
in ianuarie 2011, a desfasurat activitatea 3 :Experimente filmate.
     -a initiat proiectul interjudetean extracurricular “Prevenirea violentei prin arta-muzica si
sport.”
     - participarea la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale profesorilor cu ocazia Zilelor
Şcolii.
     - s-au realizat ore de pregatire suplime pentru concursuri si olimpiade cu elevii din
clasele a-VII-a si a si a –VIII-a, cat si pentru examenul de bacalaureat cu elevii claselor a-XI-a si
a –XII-a.

Comisia metodică a profesorilor de Pedagogie-psihologie
Activităț ile ș i obiectivele:
-   Participarea continuă la programele de formare, furnizând o educatie continua, modernă, de
calitate, corelată cu cerintele în continuă schimbare de pe piata muncii;
- Proiectarea ș i organizarea activităț ii metodice ș i ș tiinț ifice la nivelul catedrei ;
- Stabilirea tematicii dezbaterilor lunare din cadrul catedrei;
- Realizarea de activităț i prin implicarea ș i participarea elevilor cu ajutorul mijloacelor moderne
de învăț are;


                                                  18
- Stabilirea programului testărilor iniț iale la clasă, discutarea rezultatelor ș i stabilirea măsurilor de
realizare a progresului ș colar;
- Prelucrarea rezultatelor, discutarea greș elilor tipice ;
- Proiectarea ș i planificarea activităț ii de pregătire pentru participare la concursuri ș i
olimpiade ș colare ;
- Dezvoltarea competentelor de consiliere si dezvoltare a elevilor din ciclurile gimnazial si
liceal;
- Perfectioanarea activitatii de animatie;
- Pregatirea elevilor pentru sustinerea lectiilor si activitatilor de diploma.
Puncte tari:
- o buna coordonare a activităț ilor catedrei si o foarte buna colaborare a membrilor catedrei;
- formare profesionala de foarte buna calitate si perfectionarea continua a cadrelor didactice din
catedra de Pedagogie-Psihologie si participarea la cursuri de perfectionare in specialitate in sem.I
2010-2011;
- foarte bună colaborare cu conducerea liceului, dirigintii claselor V-VIII si invatorii din liceu;
- realizarea de lecț ii demonstrative cu eficienț ă ș tiinț ifică ș i metodică deosebit de bună;
- permanenta colaborare ș i schimb de experienț ă în cadrul catedrei.
- organizarea practicii de specialitate pentru elevii profilului pedagogic, specializarea instructor-
animator, desfăşurata cu succes datorita unei foarte bune colaborări a profesorilor catedrei cu
învăţătoarele din liceu, care au încurajat elevii ciclului primar să participe sistematic la
activităţile extraşcolare şi de timp liber organizate de elevii instructori-animatori;
- în acelasi scop s-au încheiat acorduri de parteneriate cu Grup Şcolar Tehnologic „D.
Filipescu”, Scoala cu clase I-VIII „D.Romano, Şcoala cu clase I-VIII M. Kogălniceanu, Şcoala
cu clase I-VIII „I. Creangă”, Şcoala cu clase I-VIII nr.8 Buzau si s-au desfasurat activitati
eficiente in acest sens;
 -organizarea excursiei tematice la Timisoara‚ prilejuind un schimb de experienţă eficient pentru
elevi din clasele a Xa B şi XI a A. Aceştia au vizitat trei şcoli alternative: Şcoala Montessori,
Liceul Waldorf, Şcoala nr.24 cu predare în pedagogia Freinet. Excursia a fost realizată cu
sprijinul d.nei Mariana Bândea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Alternativelor Educaţionale
din România şi a directorilor. celor trei şcoli.
- procurare de material didactic, achiziț ionare de mobilier etc.
- participare la concursuri ș i simpozioane ;
- implicare în activităț i de interes comunitar;
Puncte slabe:
- pondere insuficienta activităț ilor extracurriculare ;
- atragerea unui numar redus de elevi către programe ș colare, concursuri ș i olimpiade scolare;
- scăderea interesului elevilor pentru învăț ătură ;
- dezinteresul unor părinț i faț ă de situaț ia ș colară a elevilor, atitudinea si conduita acestora.
    Oportunitati, perspective si tendinte
- Sprijin real, sustinut din partea directorului scolii in informarea,documentarea,desfasurarea
activitatilor de educatie pedagogica-psihologica;
- Posibilitatea de formare permanenta a cadrelor didactice dni catedra de pedagogie-psihologie
prin proiectul strategic POSDRU/87/1.3/S/62624 “Profesionalizarea carierei didactice-noi
competente pentru actori ai schimbarilor in educatie din judetele Dambovita si Buzau –
FOR-EDU.
Comisia metodică a profesorilor de Istorie - Geografie
      1. OBIECTIVE PROPUSE :
- Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a şcolii.
- Cunoaşterea valorilor ştiinţifice şi cultural-artistice locale, naţionale, universale.
- Continuarea dezvoltării personale şi profesionale prin actualizarea competenţelor de bază şi a
cunoştinţelor didactice; iniţierea în utilizarea de noi metode şi materiale.

2.  ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:

                                                    19
        Nr. Crt   Data           Activitatea                  Sustinator
        1      10 octombrie 2010    activitati legate de comemorarea zilei     Boscodeala Felicia
                          Holocaustului                 Talpazan Viorel
        2      29 Noiembrie 2010    activitate legata de sarbatorirea Zilei    Constantin Coman
                          Nationale                   Boscodeala Felicia
        3      Decembrie 2010      Participare la Concursul internaţional
                          ,, Crăciunul-tradiţii, credinţe,        Alexandru Mihaela
                          obiceiuri”- Deva
        4      24 Ianuarie       “24 Ianuarie 1859 “ –Ziua Unirii        Constantin Coman
                          Prtincipatelor

      3. ALTE ACTIVITATI
   -Coordonarea Proiectului ,, Bridgies” din cadrul Programului Comenius , la care şcoala noastră
   este parteneră, de către d-ra prof.Scîntee Florentina.
    -participarea la activitatea metodică ,, Holocaustul-o problemă mereu actuală”, organizat de
   Cercul pedagogic Buzău I pe 9octombrie 2010.
    - participare la Concursul ,, Istoria românilor între 1821-1918”, organizat de Fundaţia Mareşal
   Alexandru Averescu cu un echipaj pregatit de d-l prof.Marinescu Silvestru
   -Profesorii Boşcodeală Felicia şi Marinescu Silvestru au fost printre coordonatorii Concursului ,,
   Şcoala Mea”, organizat cu prlilejul Zilelor Şcolii, 6-12 decembrie 2010
   -susţinerea unei conferinţe privind Unirea Principatelor , la postul TV SAT, şi a unui ciclu de
   patru emisiuni cu tema,, Statalitate şi ortodoxie”, la postul TV TRINITAS, de către d-l
   prof.Constantin Coman.
   -desfăşurarea unui program de pregătire suplimentară în vederea Olimpiadei de istorie şi a
   examenului de bacalaureat de către d-l prof.Talpazan Vasile, Scântee Florentina şi Alexandru
   Mihaela.
   -Participarea la acţiunile proiectului de parteneriat ,,Ajută-l pe cel de lângă tine” prin d-na
   prof.Boşcodeală Felicia
      4. PROPUNERI      PENTRU    ÎMBUNĂTĂŢIREA        ACTIVITĂŢII      COMISIEI
   METODICE
     1. dotarea cu mijloace (audio-video) si alte auxiliare curriculare la nivelul catedrei.
     2. accesul mai usor si mai rapid la mijloacele deja existente in scoala.

   Comisia metodică a profesorilor de religie şi filosofie
              a) OBIECTIVE PROPUSE :
        Actualizarea proiectării didactice prin: particularizările specifice grupurilor de elevi
   (conform constatărilor obţinute în anul şcolar anterior) şi prin implementarea noilor metode
   activ-participative.
        Pregătirea elevilor pentru olimpiada de religie, faza pe şcoală, municipiu, judeţ ş.a
        Optimizarea metodologiei folosite, a relaţiilor profesor/ profesor, profesor/ elev, elev/
   elev precum şi integrarea religiei în viaţa copiilor prin corelarea cu alte discipline, cu cotidianul
   şi prin întărirea caracterului interdisciplinar.

          2.    ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:
  Nr. Crt.    Data       Activitatea                   Sustinator
1                   RAPORTUL activităţii comisiei/ catedrei în   Prof. NEGOIȚ Ă NICOLETA OLGUȚ A
                   anul şcolar 2010/ 2011;
            26.10. 2010     prezentarea şi dezbaterea analizei SWOT
                       a comisiei/ catedrei 2010/ 2011;
                      adoptarea planului managerial al
                       comisiei/ catedrei pe anul şcolar.
                                                            20
             MODALITĂŢI de adaptare a predării-învăţării
             religiei la stilurile de învăţare a copilului care  Pr.Prof. TĂNASE CRISTIAN
2.    14. 11. 2010  frecventează ora de religie. Utilizarea eficientă
             a metodelor şi mijloacelor didactice clasice şi
             moderne în acest sens.
             MASĂ ROTUNDĂ: „Anul Jubiliar Simbolului
             de Credinț ă”: referate pe această temă şi        Membrii catedrei
3.    17. 12. 2010  dezbaterea unor acţiuni şi activităţi organizate
             şi susţinute până în acest moment.

    Profesorii de religie au organizat serbari la nivel gimnazial şi dezbateri la nivel liceal cu
prilejul marii sărbatori a Naşterii Domnului.
    Toţi membrii catedrei s- au implicat in pregatirea elevilor pentru participarea la
Olimpiada judeţeană care va avea loc in luna martie.
    D-na prof. Negoita Nicoleta face parte din echipa de proiect Comenius prilej cu care a
participat, împreună cu prof. coordonator Scîntee Florentina , la prima întâlnire de lucru în
localitatea Katerini din Grecia.

Comisia metodică a profesorilor de MUZICA-DESEN
    Activitatea la nivelul comisiei s-a desfasurat in conformitate cu programul de actiuni si
activitati al comisiei metodice , precum si cu strategia de dezvoltare a scolii.
    Astfel , pe langa activitatile didactice curente,doamna profesoara Duta Claudia a realizat
expozitia de fotografie intitulata “Splendorile toamnei”,expozitiile de desene “Pace si
nonviolenta pentru copii lumii”si “Icoana din sufletul meu”; activitati in cadrul proiectului
“Ajuta-l pe cel de langa tine”si a sustinut o lectie deschisa , activitate demonstrativa in cadrul
comisiei metodice judetene Buzau.
    Doamna profesoara Szep Anca a organizat cu ocazia Zilei Scolii,o expozitie de pictura si
desen cu titlul-generic: Sarbatorile de iarna cu lucrarile cele mai bune ale elevilor de gimnaziu;
deasemenea este initiatoarea proiectului Anotimpuri ,proiect care a fost conceput pe parcursul
unui an calendaristic iar in cadrul Bienalei “Ion Andreescu “ ce s-a desfasurat la Galeriile de arta
in luna Octombrie, doamnei profesoare i-a fost acceptata o lucrare personala .
    Disciplina -Educatia muzicala -reprezentata de profesorii Tanase Nicolae si Craciun
Maria –completeaza activitatea in cadrul comisiei prin participarea in cadrul cercului pedagogic
desfasurat la Liceul de arta, cu un referat-dezbatere Ameliorarea problemelor curriculare
privind proiectarea didactică în educaţia muzicala si artistica.
    Pe langa activitatile metodice si cele curente ,domnul profesor Tanase Nicolae a
organizat si pregatit diferite activitati culturale si educative legate de anumite evenimente
importante :Balul bobocilor,1 Decembrie, Ziua Şcolii, Ziua Unirii.

Comisia metodică a profesorilor de educaţie fizică
OBIECTIVE PROPUSE :
a) Dezvoltarea capacităţii motrice generale a elevilor, necesare desfăşurării activităţilor sportive
şi a trăsăturilor de personalitate favorabile integrării sociale.
b) Favorizarea întreţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate conform particularităţilor de vârstă şi
sex ale elevilor.
c) Asimilarea procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice specifice practicării diferitelor sporturi de
către elevi, în şcoală şi în afara acesteia.
     2.   ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:
Nr.
      Data               Activitatea               Sustinator
Crt.
           Lecţie deschisă: Consolidarea aruncării mingii de oină
           (clasa a VI-a B)                      Hriţcu Bogdan
 1 26.10.2010
            Referat : « Exerciţii folosite în lecţia de educaţie Goidescu Ion
           fizică pentru combaterea instalării unor atitudini

                                                     21
         deficiente »
         Lecţie deschisă. : Dezvolatrea vitezei de reacţie şi
                                        Laura Medvediuc
 2  23.11.2010 deplasare (clasa a XI-a E)
                                        Borcilă Oana
         Referat : « Densitatea lecţiei de educaţie fizică »
         Lecţie deschisă: Dezvoltarea forţei generale (clasa a IV-a B) Laura Medvediuc
 3  14.10.2010 Referat : « Efortul în lecţia de educaţie fizică »
                                        Hriţcu Bogdan
         Lecţie deschisă. : Consolidarea elementelor acrobatice
         învăţate (clasa a VII-a C)                  Goidescu Ion
 4  25.01.2011
         Referat : « Contribuţia activităţilor din cadrul lecţiilor
         de educaţie fizică la conturarea personalităţii elevilor »

  3. REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI:
   LOCUL I      Handbal – „Festivalul de toamna al handbalului buzoian”- Baieti-
  gimnaziu, Prof.    Goidescu Ion,
                „Mesajul meu antidrog” – baieti – liceu, Prof. Goidescu Ion,
   LOCUL III      Sah – Etapa Judeteana liceu – Matei Maria, prof. Goidescu Ion
                 Gimnaziu - Negut Daniel, prof. Hritcu Bogdan
   Echipele de handbal fete si baieti liceu –gimnaziu, respectiv echipele de fotbal liceu si
gimnaziu sunt calificate la faza Judeteana a Olimpidei Nationale a Sportului Scolar.

  4. ALTE ACTIVITATI DECÂT CELE PLANIFICATE ÎN PLANUL MANAGERIAL
Concursuri pe ramuri sportive (faza pe şcoală) : tenis de masă, fotbal, handbal, baschet.

  5. ACTIVITATI EXTRASCOLARE
Competiţii sportive organizate la nivel de municipiu şi judeţ.
  6. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN ACTIVITATEA
   COMISIEI METODICE:
Aspecte pozitive : competenţă, corectitudine în procesul de evaluare.
Aspecte negative : numărul mare de scutiţi medicali, densitate scăzută a lecţiilor datorită
numărului mare de clase în aceeaşi oră (chiar şi trei clase/oră) pe timp de iarnă.

  7. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
    METODICE (ALTE ASPECTE) :
Desfăşurarea orelor de educaţie fizică demixtat.
Construirea unei noi săli de sport sau amenajarea unor terenuri de sport în aer liber în curtea
liceului

             COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR
               DIN CATEDRA TEHNOLOGII
OBIECTIVE PROPUSE :

    -utilizarea modelului de proiectare curriculara centrata pe obiective si dezvoltarea unei
strategii didactice pornind de la obiective;
    -prelucrarea programelor, tematicii si a metodologiilor prevazute pentru disciplinele
informatică, tehnologia informatiei si a comunicatiilor si educatie tehnologica în vederea
sustineri examenului de Bacalaureat la disciplinele informatică ș i a examenului de competente
digitale in sesiunea iunie;
    -participarea la consfatuirile de specialitate -septembrie 2010; toti profesorii;
    -analiza testelor predictive ale elevilor de început de ciclu (cls. a IX-a), rezultate care i-a
determinat pe profesorii catedrei să-şi planifice parcurgerea programei pe anul şcolar în curs şi
activităţile de perfecţionare în cadrul comisiei.


                                                  22
   -participarea la activitatile metodice din cadrul comisiilor metodice locale si a cercurilor
pedagocice de specialitate din oras si judet;
   -organizarea de pregatiri suplimentare cu elevii claselor terminale in vederea sustinerii
examenului national de bacalaureat din 2011;
   -organizarea si sustinerea de lectii in programul A. E. L.

    2.   ACTIVITĂŢILE METODICE DESFĂŞURATE:
   Nr.    Data      Activitatea                Sustinator
   Crt.
   1.   28.09.2009 - Analiza testelor iniţiale la TIC     Prof. Negoiţă Eduard
   2.   15.10.2009 - Utilizarea de către profesori a TIC    Prof. Vasile Alina
              în lecţii
   3.   25.11.2009 - Susţinerea lecţiei deschise cu tema   Prof. Sultănescu Marcel
              – Platforma Moodle la clasa a XII-
              aA
   4.   25.11.2009 - susţinerea referatului “Tipuri de     Prof. Cristescu Vica
              lectii specifice educatiei
              tehnologice”
   5.   20.01.2009 - Analiza rezultatelor la teze şi la     Prof. Vasile Alina
              concursurile şcolare pe semestrul I

   3.  REZULTATE OBTINUTE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI:
    - organizarea Concursului Naț ional de Evaluare în Educaț ie la Informatică ș i TIC
    ”Tudor Sorin”, 11 decembrie 2010, prof. Vasile Alina.
    -Rezultate obț inute la Concursului Naț ional de Evaluare în Educaț ie la Informatică ș i
    TIC ”Tudor Sorin”:
    Diplome de merit pentru clasament județ ean au obț inut elevii:
      1. Miloș Andreea, cls XI D - Locul I
      2. Lăcustă Andreea, cls XI D – Locul II
      3. Stavarache Madalina, cls XI D – Locul IV
      4. Preda Marius, cls XI D – locul IV
      5. Radu Ciprian, cls XI D – locul V.


        8. ALTE ACTIVITATI DECAT CELE PLANIFICATE IN PLANUL
         MANAGERIAL

     Participarea la training-ul organizat în cadrul proiectului european ”DYSLEXIA
VETO – Certificarea produselor pentru dislexici in cadrul organizatiilor vocaț ionale,
educaț ionale ș i de formare” din data de 10 noiembrie 2010, prof. Sultănescu Marcel , prof.
Vasile Alina

        9. ACTIVITATI EXTRASCOLARE

    -   actualizarea site-ului şcolii www.pedagogicbuzau.ro, în luna octombrie 2010, prof.
       coord. Vasile A.
    -   realizarea Forumului Liceului Pedagogic, prof. Sultănescu Marcel.        10. ASPECTE POZITIVE ŞI NEGATIVE SURPRINSE ÎN
          ACTIVITATEA COMISIEI METODICE:


                                                 23
   -Organizarea Concursului Naț ional de Evaluare în Educaț ie la Informatică ș i TIC
”Tudor Sorin”.
   -Realizarea forumului de discutii al Liceului Pedagogic.

       11. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA              ACTIVITĂŢII
         COMISIEI METODICE (ALTE ASPECTE) :

    O mai bună colaborare între membrii catedrei ș i o mai bună întreț inere a laboratoarelor
de informatică.
 Comisia metodică a diriginţilor gimnaziu şi liceu

OBIECTIVE PROPUSE :
     - REALIZAREA UNOR PROIECTE DE PARTENERIAT CU ALTE SCOLI SAU
INSTITUTII
     - COORDONAREA ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE
    -. COORDONAREA SI PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE LA NIVEL
GIMNAZIAL SI LICEALNr. Activitatea     Grup tinta     Beneficiari   Beneficiari  Coord.    Interv. de
crt.                    directi     indirecti          desf.
1  „Consilieri    500 de elevi    Liceeni     Profesori,  Prof.     01.09.2010-
   intre egali”              voluntari,   parinti,   Dobre     01.07.2011
                      prof.      comunitatea  Mariana
                      coord.,     in ansamblu
                      cadrele
                      sanitare,
                      implicatii
                      in proiect
2  „Invata sa     500 de elevi    Liceeni     Profesori,  Prof.     Septembrie
   traiesti                voluntari,   parinti,   Dobre     2010-Iulie
   sanatos”                prof.      comunitatea  Mariana    2011
                      coord.,     in ansamblu
                      cadrele
                      sanitare,
                      implicatii
                      in proiect
3  „Pevenirea     500 de elevi    Liceeni     Profesori,  Prof.     An scolar
   violentei prin             voluntari,   parinti,   Viorica    2010-2011
   arta, muzica si            prof.      comunitatea  Raicu
   sport” Editia II            coord.,     in ansamblu
                      cadrele
                      sanitare,
                      implicatii
                      in proiect
4  „Stiinte cu    200 de elevi de   Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   juniori”      gimnaziu, 30 de   participanti,  parinti,   Viorica    2010-2011
            profesori      profesori    comunitatea  Raicu
                      participanti
5  „Suntem      42 de elevi cu   Elevi      Profesori,  Prof. Inst.  1.05.2010-
   colegi, sa fim   varste de 8-9 ani  participanti,  parinti,   Maican    30.05.2011
   prieteni”     de la clasele de  profesori    comunitatea  Cristina,

                                                24
            Step by Step    participanti         Inst. Alina
                                    Onet
6  „Turneul     4 elevi      Elevi      Profesori,  Prof.     Septembrie
   prieteniei              participanti,  parinti    Viorica    2009-Iunie
   imprejurul              profesori           Raicu     2011
   Romaniei”              participanti
7  „Avem atatea   500 de elevi    Elevi      Profesori,Prof.       An scolar
   inimi cate              participanti,  parinti  Dobre       2010-2011
   limbi vorbim”            profesori         Mariana
                     participanti       Profesori
                                  lb.
                                  moderne
8  „Viitorul tau   Elevii claselor  Elevi     Profesori, Cons. Prof    Noiembrie
   incepe aici”   VIII si XII    participanti, parinti,  Iosifescu     2010-Iunie
                     profesori   comunitatea C.        2011
                     participanti locala    Prof.
                                  Dobre M.
                                  Diriginti
                                  cls. VIII si
                                  XII
9  Protocol de    20 de elevi    Elevi,    Comunitatea Prof.       Octombrie
   colaborare cu            profesori,  locala   Vasile      2010-Mai
   Complexul de             varstnici         Alina       2011
   Servicii pentru
   Persoane
   Varstnice „Al.
   Marghiloman”
10  Protocol de    20 de elevi    Elevi      Profesori,  Prof.     15.09.2010-
   parteneriat cu            participanti,  parinti,   Valentina   15.09.2011
   Colegiul               profesori    comunitatea  Tantareanu
   Economic               participanti  locala
   Buzau
11  Proiect de    Elevele de liceu  Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   parteneriat             participanti,  parinti,   Dobre     2010-2011
   educational cu            profesori    comunitatea  Mariana
   SC Lyrics              participanti  locala
   Stemyste-Avon
12  Acord de     30 de elevi    Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   Implementare             participanti,  parinti,   Dobre     2010-2011
   Programe               profesori    comunitatea  Mariana
   Educationale             participanti  locala
   Junior
   Achievement
   Romania
13  Conventie de   20 de elevi    Elevi      Profesori,  Prof.     22-
   colaborare cu            participanti,  parinti,   Dobre     28.11.2010
   Asociatia              profesori    comunitatea  Mariana
   ZIBO HELP-              participanti  locala    Prof.
   „Saptamana                             Medvediuc
   familie,                              L.
   saptamana fara                           Prof.
   TV”                                Iosifescu
                                    V.

                                               25
                                   Bibl.
                                   Rosca L.
14  Acord Cadru   Elevii de liceu  Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   de Parteneriat           participanti,  parinti,   Dobre     2010-2011
   cu Grupul             profesori    comunitatea  Mariana
   EDUCATIVA             participanti  locala
15  „Igiena acasa  Elevii Liceului  Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   si la scoala”  Pedagogic     participanti,  parinti,   Dobre     2010-2011
                    profesori    comunitatea  Mariana
                    participanti  locala    Instit.
                                   Alexandru
                                   M
                                   Instit.
                                   Popescu
                                   M.
16  „Astazi citesc  30 de elevi    Elevi     Parintii,    Prof.     2 ani
   din cartea ce           participanti, prescolarii   Grozea
   cu drag mi-ai           profesori           Aurelia,
   dat-o”               participanti         Prof.
                                   Chiriac
                                   Virginia
17  „Portile     84 de elevi    Elevi      Parintii,   Prof. inv.  An scolar
   prieteniei”            participanti,  prescolarii  Primar    2010-2011
                    profesori           Alexandru
                    participanti         Maria
18  „Lectura-    111 elevi     Elevi      Profesori,  Prof. drd.  An scolar
   Realitate sau           participanti,  parinti,   Palcau    2010-2011
   Fictiune?”             profesori    comunitatea  Daniela
                    participanti  locala
19  „Alege sa    16 elevi     Elevi      Profesori,  Prof. Iaru  An scolar
   traiesti              participanti,  parinti,   Cristina   2010-2011
   sanatos”              profesori    comunitatea  prof. Ene
                    participanti  locala    A.
                                   Prof.
                                   Dobre M.
20  Acord de     -         Elevi      Profesori,  Prof.     An scolar
   parteneriat            participanti,  parinti,   Vasile    2010-2011
   educational cu           profesori    comunitatea  Alina,
   ECOFEST              participanti  locala    Prof.
   JUNIOR                              Dobre
                                   Mariana
                                   Directori
21  „Sa ne      Elevii Liceului  Elevi      Profesori,  Prof. Labes  6-11
   cunoastem    Pedagogic     participanti,  parinti,   Ctin, Prof.  decembrie
   scoala”              profesori    comunitatea  Vladescu   2010
   -concurs              participanti  locala    Alexandru,
   -spectacol                            Prof.
   -serata                             Silvestru
                                   Marinescu,
                                   Prof.
                                   Dobre
                                   Mariana
                                   Prof.

                                              26
                                   Boscodeala
                                   F.
                                   Prof. Iacob
                                   C.
22  SAPTAMANA     Ciclul      Elevi     Profesori,  Prof.    Noiembrie
   EDUCATIEI     primar+gimnazial participanti, parinti    Dobre    2010
   GLOBALE:              profesori          Mariana
   Epozitie de            participanti
   desene si
   postere
23  SAPTAMANA     Presedinte CSE   Elevi,   Profesori,  Prof.     Noiembrie
   EDUCATIEI               profesori  parinti   Dobre     2010
   GLOBALE:                            Mariana
   Expozitie de
   fotografie
24  SAPTAMANA     24 elevi      Elevi,   Profesori,  Prof. Duta  Noiembrie
   EDUCATIEI               profesori  parinti   Claudia    2010
   GLOBALE:
   Atelier de
   pictura
25  SAPTAMANA     40-45 de elevi, 2  Elevi,   Profesori,  Prof.     Noiembrie
   EDUCATIEI     profesori      profesor  parinti   Stoian    2010
   GLOBALE:                            Mihaela
   Concurs de
   PPT
26  SAPTAMANA     Elevii de      Elevi,   Profesori,  Prof.   Noiembrie
   EDUCATIEI     gimnaziu si liceu  profesor  parinti   Boscodeala 2010
   GLOBALE:                            Felicia si
   Sistemul                            Prof.
   educational in                         Talpazan
   zonele                             Viorel
   conflictuale
   din Africa
27.  SAPTAMANA     500 de elevi    Elevi,   Elevi,    Prof.     Noiembrie
   EDUCATIEI               profesori  profesori  Dobre     2010
   GLOBALE:                            Mariana
   Urna „Lasa                           Presedinte
   grijile aici”                         CSE Radu
                                   O.
29  Ziua Nationala  Elevii de      Elevi,   Profesori,  Prof.     Noiembrie
   fara Tutun:    gimnaziu, liceu   profesori  parinti   Dobre     2010
   Expozitie                           Mariana
   postere, desene                        Prof. Iacob
                                   C
                                   Prof.
                                   Stoian M.
30  Ziua Nationala  Elevii de      Elevi,   Profesori,  Prof.     Noiembrie
   fara Tutun:    gimnaziu, liceu   profesori  parinti   Dobre     2010
   Concurs PPT                          Mariana
                                   Prof.
                                   Stoian M.
31  Ziua Nationala  Elevii de      Elevi,   Profesori,  Prof.     Noiembrie
   fara Tutun:    gimnaziu, liceu   profesori  parinti   Dobre     2010

                                             27
   Atitudine-                               Mariana
   tricouri cu
   mesaje
   antitutun
32  Ziua Nationala Elevii de        Elevi,     Profesori,   Prof.     Noiembrie
   fara Tutun: Ora gimnaziu, liceu     profesori   parinti     Dobre     2010
   de dirigentie-                             Mariana
   prezentari ppt,
   discutii
33.  Punti intre oras Elevi, profesori    Elevii cls. a Diriginti cls.  Prof.     8
   si sat                 VIII-a A si a VIII-a      Dobre M    decembrie
                       cls. a VIII-a         Prof. Iacob  2010
                       Sc. gen.            C.
                       Mihailesti


ASPECTE POZITIVE :
  In anul scolar 2010-2011 se deruleaza 20 proiecte si parteneriate educative , in care sunt
   implicati peste 700 de elevi de la toate nivele de invatamant.
  Lunar sa desfasurat la nivelul fiecarei clase cel putin o activitate educativa
   extracurriculara, ce a fost consemnata in condica si uneori in calendarul activitatilor
   educative de la nivelul scolii.
  Atat profesorii cat si elevii implicati in astfel de activitati au aratat interes, creativitate si
   profesionalism in ceea ce au intreprins.
ASPECTE NEGATIVE :
   Esista profesori care nu au dorit sa se implice prea mult, in activitati educativative
   extracurriculare.
       In cadrul orelor de consiliere, nu s-a pus accent foarte mult pe reducerea actelor
   de violenta verbala si fizica in randul elevilor atat in timpul orelor de curs cat si in afara
   lor.
       Nerespectarea ROI, in ceea ce priveste purtarea uniformei regulamentar in
   scoala.

PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI
METODICE (ALTE ASPECTE) :
  O colaborarea permanenta, obiectiva si eficienta intre profesorilor diriginti , celelalte
  cadre didactice, conducerea scolii si parinti, cred ca ar duce la scaderea actelor de
  indisciplina in scoala, la scaderea numarului de absente nemotivate ( nr prea mare-din
  punctul meu de vedere).
  Felicitarea in cadrul consiliilor profesorale a profesorilor diriginti care s-au implicat in
  mod deosebit in actul educational, ex. (numar redus de absente nemotivate, purtarea
  uniformei permanent, lipsa totala a actelor de indisciplina, rezultate deosebite la
  invatatura). Propun ca la fiecare sfarsit de semestru sa se faca o ierarhizare a claselor in
  functie de media generala la invatatura si media la purtare, iar clasamentul obtinut sa fie
  afisat pentru a creea o motivare a elevilor spre invatare si disciplina.
                                                  28
Situaţia bugetară
    În cursul anului financiar 2010, s-au primit credite bugetare de la bugetul local, pentru:
           cheltuieli de personal;
           cheltuieli materiale;
           investiţii.

    Situaţia creditelor deschise cumulate în anul 21010, finanţate de la bugetul local se
prezintă astfel:
                                              - lei -
Sursa de finanţare          Credite deschise       Plăţi       Sold
Cheltuieli de personal         4.121.000       4.121.000        0
Bunuri si servicii            576.000        576.000        0
Burse                    0           0         0
Ajutoare sociale               0           0         0
Investiţii                40.797        40.796,89       0,11

    Situaţia creditelor deschise cumulate în anul 21010, finanţate de la bugetul de stat se
prezintă astfel:
                                             - lei -
Sursa de finanţare          Credite deschise      Plăţi      Sold
Cheltuieli de personal          18.820         18.820       0
Bunuri si servicii             1.022         1.022       0
Burse - bani de liceu,          108.920        108.920       0
R.Moldova
Ajutoare sociale – bac,         108.980        108.980       0
abonamente elevi
Investitii                850.000       846.740,14     3.259,86

    Din creditele repartizate la titlul I „Cheltuieli de personal” – finanţare din bugetul
local, s-au efectuat plăţi pentru decontarea salariilor cadrelor didactice, personalului didactic
auxiliar şi nedidactic, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2010.

    La titlul II „Bunuri şi servicii” – finanţare din bugetul local, s-au efectuat plăţi pentru
decontarea facturilor de gaze naturale reprezentând încălzire termică liceu, facturi de energie
electrica, facturi de salubritate reprezentând colectarea gunoiului menajer, facturi reprezentând
abonamentul la reţeaua de internet, convorbiri telefonice, facturi pentru procurarea materialelor
de întreţinere şi curăţenie în vederea igienizării sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor, a
sălii de sport, cât şi pentru sălile de clasă unde funcţionează grupele de preşcolari a grădiniţei
cu program normal a Liceului Pedagogic.

    Tot la acest articol bugetar, am decontat si alte cheltuieli cu bunuri şi servicii necesare cu
ocazia desfăşurării Olimpiadei Naţionale de Religie, organizată şi desfăşurată în cadrul unităţii
noastre de învăţământ, în luna aprilie a.c..

    În cadrul aceluiaşi titlu, la articolul bugetar 20.02 „Reparatii curente” – finanţare
buget local, s-au decontat facturi reprezentând:
       lucrări de reparaţii generale şi de renovare efectuate la grupurile sanitare din
        incinta instituţiei;
       lucrări de zugrăveli interioare efectuate cu o unitate protejată conform Legii
        448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
       lucrări de înlocuire tâmplărie exterioară cu tâmplărie termoizolantă color şi în
        arcade;
                                                 29
       lucrări de îmbrăcare a podelelor şi pereţilor precum şi lucrări de zidărie şi de
       zidire pentru 2 săli de clasă din incinta liceului.

    Tot la acest titlu bugetar am decontat şi alte cheltuieli legale pentru întreţinere şi
funcţionare.

    La titlul 71 „Active fixe corporale” – finanţare buget local, s-au decontat diferenţă
facturi reprezentând dotare echipament centrala termică liceu, în sumă de 16.796,89 lei, precum
şi dotare maşină de spălat semiprofesională pentru spălătoria liceului în valoare de 24.000 lei.

    Din creditele repartizate la titlul I „Cheltuieli de personal” – finanţare din bugetul
stat, s-au efectuat plăţi pentru decontarea cheltuielilor de personal efectuate cu ocazia
desfăşurării examenului de bacalaureat din sesiunea I şi II, cadrelor didactice participante,
precum şi contribuţiile aferente acestora.

    La titlul 20 “Bunuri şi servicii” - finanţare din bugetul stat, s-au efectuat plăţi pentru
decontarea cheltuielilor cu cazarea preşedintelui de bacaureat din sesiunea I a anului 2010,
precum şi cheltuieli ocazionate cu deplasarea unor cadre didactice participante la examenul de
bacalaureat sin sesiunea II a anului 2010.

    Din creditele repartizate la titlul 57 „Ajutoare sociale” - finanţare buget de stat, s-au
decontat contravaloarea abonamentelor elevilor navetişti din clasele IX – XII pentru anul şcolar
2009/2010 şi parţial an şcolar 2010/2011.

    La titlul 59 „Burse” - finanţare buget de stat, s-a plătit în cursul anului 2010,
contravaloarea burselor beneficiarilor programului „Bani de liceu”, burse aferente perioadei
ianuarie – iunie 2010, respectiv septembrie – decembrie 2010, cât şi burse pentru elevii din
Republica Moldova, aferente perioadei ianuarie – iunie 2010, respectiv septembrie – decembrie
2010 .

    În cadrul titlului 71 „Active fixe corporale” – finanţare buget de stat, s-au decontat
până la 30 decembrie 2010, facturi în favoarea scolilor de coordonare din cadrul Centrului
financiar Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău, reprezentând Lucrări Utilităţi la Şcoala
Zărneşti comuna Cernăteşti, în valoare de 8.740,14 lei, respectiv Lucrări Obiectiv investiţie
Şcoala Mărăcineni comuna Mărăcineni în valoare de 305.000 lei, pentru Lucrări de Reabilitare
Şcoala Cernăteşti- comuna Cernăteşti, în valoare de 380.000 lei cât si pentru GPN Soreşti
comuna Blăjani, Lucrări Obiectiv de investiţie în sumă de 25.000 lei, sume ce au fost alocate de
către MEdCTS conform H.G. nr. 655/2009, respectiv H.G. 1270/2010.

    În cursul trimestrelor II şi III ale anului 2010, s-au derulat fonduri cu destinaţie
specială alocate de către Consiliul Judeţean Buzău în sumă totală de 29.240 lei, pentru
următoarele proiecte:
       Proiect Olimpiada Naţională de Religie, pentru suma de 10.000 lei;
       Proiect Tabăra internaţională a francofoniei – Centru Arbănaşi,
       pentru suma de 10.000 lei;
       Proiect Tabără pentru Copii sinistraţi proveniţi din zonele afectate de inundaţii -
       Centru Arbănaşi şi Monteoru, pentru suma de 9.240 lei.

    Finanţarea în sumă de 9.240 lei, primită pentru proiectul Tabără pentru Copii sinistraţi
proveniţi din zonele afectate de inundaţii - Centru Arbănaşi şi Monteoru a fost returnată
Consiliului Judeţean Buzău în trimestrul IV al anului 2010 deoarece acea Tabără pentru copii
sinistraţi nu s-a mai desfăşurat.


                                               30
    Din fondurile speciale primite pentru proiectele menţionate mai sus, s-au decontat
facturi în valoare de 10.000 lei, reprezentând materiale consumabile precum şi prestări de
servicii imperios necesare cu ocazia desfăşurării Olimpiadei Naţionale de Religie, respectiv
facturi în valoare de 10.000 lei, reprezentând materiale consumabile şi prestări servicii
ocazionate cu prilejul desfăşurării activităţilor din cadrul Taberei internaţionale de francofonie
de la Arbănaşi, cheltuite conform bugetului iniţial aprobat în cadrul fiecărui proiect.

    În cursul trimestrului III anul 2010, s-au primit fonduri cu destinaţie specială de la
MEdCTS prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, constând în diferenţă ajutor
financiar, echivalentul în lei a 100 Euro, câştigat în instanţă pentru anul şcolar 2008/2009,
actualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii effective, oferit cadrelor didactice care au depus
cerere conform Legii 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe
educaţionale pe suport electronic necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în
învăţământul preuniversitar.

    În trimestrul IV al anului 2010, s-a primit de la Uninunea Eoropeană prin Agenţia
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale un avans de 19.200
Euro, reprezentând 80% din suma maximă a grantului total aprobat în condiţiile primirii
fondurilor corespunzătoare de la CE.
    Acordarea acestui grant s-a efectuat în vederea realizării unui parteneriat Comenius
Programul de „Învăţare pe tot Parcursul Vieţii”, în baza formularului de candidatură depus
de către Liceului Pedagogic „Spiru Haret”, constând în desfăşurarea a 24 de mobilităţi
transnaţionale.
    Până la finele anului 2010, din acest parteneriat au fost efectuate 9 mobilităţi din care 2
mobilităţi în Grecia şi 7 mobilităţi în Suedia, cheltuindu-se în total suma de 21.800 lei.

    Situaţia activelor fixe corporale şi necorporale la 31 decembrie 2010 se prezintă astfel:

     Contul 211 „Terenuri”, 212 „Construcţii” prezintă un sold de 3.775.827 lei
reprezentând active fixe corporale care aparţin domeniului public al unităţii administrativ
teritoriale şi care potrivit legii nu se amortizează.

    Contul 231 „Imobilizări în curs de execuţie” nu prezintă sold.

    Contul 231 „Imobilizări în curs de execuţie” a înregistrat o creştere în anul 2010 faţă de
anul 2009 în sumă de 655.049 lei, sumă provenită din lucrările efectuate la şcolile din
subordinea Centrului Financiar Liceul Pedagogic Spiru Haret, cum ar fi: Lucrări reabilitare
Şcoala Cernăteşti din comuna Cernăteşti, Lucrări Utilităţi la Şcoala Zărneşti comuna Cernăteşti,
Lucrări Obiectiv investiţie Şcoala Mărăcineni comuna Mărăcineni, Lucrări Obiectiv investiţie
GPN Blăjani comuna Blăjani.

    Contul 231 „Imobilizări în curs de execuţie” a înregistrat o reducere în anul 2010 faţă
de anul 2009 în sumă de 846.740 lei, sumă provenită din lucrările predate la Primăria
Cernăteşti, respectiv Primăria Mărăcineni pentru şcolile din subordine, cum ar fi: Lucrări
reabilitare Şcoala Cernăteşti din comuna Cernăteşti, Lucrări Utilităţi la Şcoala Zărneşti comuna
Cernăteşti, Lucrări Obiectiv investiţie Şcoala Mărăcineni comuna Mărăcineni, Lucrări Obiectiv
investiţie GPN Blăjani comuna Blăjani.

    Soldul contului 208 „Alte active fixe necorporale”, reflectă activele fixe necorporale
din grupa 20 „Alte active fixe necorporale” reprezentând programe informatice precum şi alte
active fixe necorporale, în valoare de 65.672 lei.
    Contul 208 „Alte active fixe necorporale” nu a înregistrat nici o creştere în anul 2010
faţă de anul 2009 .

                                                 31
    Soldul contului 280 „Amortizări privind activele fixe necorporale”, prezintă un sold de
22.830 lei reprezentând amortizare calculată la activele fixe necorporale din cadrul unităţii.
Metoda de amortizare utilizată pentru activele fixe necorporale este metoda amortizării liniare.
    În anul 2010, contul 280 a înregistrat o creştere în valoare de 11.882 lei reprezentând
amortizare calculată la activele fixe necorporale.


    Contul 213 „Instalaţii tehnice, echipamente tehnologice, mijloace de transport” şi 214
„Mobilier, ap.birotica şi alte active fixe”, prezintă un sold de 507.855 lei, reprezentând
mijloace fixe existente în incinta unităţii la finele anului 2010.
    Contul 213 „Instalaţii tehnice, echipamente tehnologice, mijloace de transport” şi 214
„Mobilier, ap.birotica şi alte active fixe” a înregistrat o creştere în anul 2010 faţă de anul 2009
în sumă de 71.113 lei provenită din mijloace fixe primite cu titlu gratuit , precum şi din achiziţia
unui mijloc fix, şi a nume a unei maşini de spălat semiprofesională.
    Tot la contul 213 „Instalaţii tehnice, echipamente tehnologice, mijloace de transport” şi
214 „Mobilier, ap.birotica şi alte active fixe” observăm şi o reducere în sumă de 12.289 lei
provenită din casarea efectuată în anul 2010, aprobată de ordonatorul principal de credite în
urma propunerilor înaintate de către unitate.

    Soldul contului 281 „Amortizări privind activele fixe corporale”, prezintă un sold de
266.170 lei reprezentând amortizare calculată la activele fixe corporale din cadrul unităţii.
Metoda de amortizare utilizată pentru activele fixe corporale este metoda amortizării liniare.
     În anul 2010, contul 281 a înregistrat o creştere în valoare de 54.957 lei reprezentând
amortizare calculată la activele fixe corporale, respectiv o reducere în valoare de 12.289 lei
reprezentând valoarea amortizării activelor fixe corporale scăzute din evidenţă în baza aprobării
casării din anul 2010.


    Situatia stocurilor şi a materialelor de natura obiectelor de inventar la 31 decembrie
2010 se prezintă astfel:
   Contul 302 „Materiale consumabile” prezintă un sold de 16.717,61 lei, din care:
            Materiale întreţinere şcoală             2.104,63 lei
            Materiale internat, cantină         3.286,24 lei
            Materiale venituri proprii          1.209,97 lei
            Combustibil                     4.468,50 lei
            Materiale pentru ambalat            22,79 lei
            Alimente cantină                  4.745,15 lei
            Manuale şcolare                 777,46 lei
            Alte mat.- reviste                   85,02 lei
            Deşeuri rezult.din casare            14,36 lei
            Materiale sanitare                3,49 lei

    Contul 303 „Materiale de natura obiectelor inventar” prezintă un sold de 533.044,52
lei, reprezentând obiecte inventar în magazie şi în folosintă Liceului Pedagogic „Spiru Haret ”
Buzau, sold existent la finele trimestrului IV al anului 2010, după efectuarea casării din luna
iunie 2010 a materialelor de natura obiectelor de inventar, a cărţilor din biblioteca liceului cu
termen de folosire expirat, precum si a altor materiale consumabile ce nu mai puteau fi folosite,
casare ce a fost efectuată în urma aprobării ordonatorului principal de credite, în sumă totală de
39.348,61 lei.

    Soldul contului 411.1 „Clienţi”, în valoare de 310 lei, reprezintă contravaloare chirie
pentru luna decembrie neîncasată până la finele anului 2010.
                                                 32
    Contul 461 „Debitori” prezintă un sold de 5.500 lei reprezentând mese servite în luna
decembrie 2010 şi neachitate până la finele anului, de elevii beneficiari ai meselor servite la
cantina Liceului Pedagogic „Spiru Haret” Buzău.

   Situaţia datoriilor la 31 decembrie 2010 se prezintă astfel:
   Soldul contului 401 „ Furnizori „ prezintă un sold de 189.235,80 lei format din:
   Furnizori bugetul local, în valoare de 177.366,90 lei, după cum urmează:
         Pază elevi executată de PRIMĂRIA MUN.BZ         38.780,00 lei
         RER - colectat gunoi menajer               3.045,97 lei
         DISTRANG SRL – mat.intret.               1.814,91 lei
         DISTRANG SRL – mat.intret.vechi            2.474,18 lei
         CONCAS SA – lucrare canalizare an 2007        13.557,05 lei
         ELECTRICA SA – furnizare en.el.               14.074,00 lei
         TRITAN HOME SRL – rep.curente săli de clasă       14.800,00 lei
         ROMTELECOM SA - conv.tel.                     767,10 lei
         PEGAS SA – lucr.rep.tamplarie pvc          23.986,79 lei
         PREST COMERCIAL SRL – lucr.zugrăveli
          Unitate protejată                       1.274,68 lei
         MECAN CONSTRUCT – asfaltare curte liceu an 2006        42.944,36 lei
         GDF SUEZ ENERGI – consum gaze lic               16.645,39 lei
         Eto Lex – actuliz.legisl.                     900,00 lei
         PF Şerbănescu Ctin – dirig.şantier lucr.rep.        144,68 lei
         RDS RCS - ab.internet liceu               109,36 lei
         Trans Divers – mat.întreţ.lic.               171,04 lei
         Medic Prev - analize medicale med.muncii an sc.2010/2011      1.877,39
          lei.

   Furnizori venituri proprii, în valoare de                 138,75 lei.
   Furnizori internat, cantina, în valoare de               11.730,15 lei.

    Acest sold al contului 401 „Furnizori”, reprezintă datorii comerciale din bugetul local,
venituri proprii, respectiv internat-cantină ale instituţiei, cheltuieli angajate în baza facturilor
emise şi a contractelor încheiate cu furnizorii de prestări servicii.
    Furnizorii din venituri proprii, respectiv internat-cantină reprezintă facturi intrate în
ultima decadă a lunii decembrie 2010, urmând a se face plata în perioada de 24 – 31 ale lunii
următoare din anul 2011.

    Soldul conturilor 431 „Asigurări sociale”, 437 „Asigurări pentru şomaj”, 444 „Impozit
pe venitul din salarii”, în valoare cumulată de 92.041 lei, reprezintă datorii către bugetul de stat
şi bugetul de asigurări sociale de stat aferente salariilor din luna decembrie 2010, datorii cu
termen de scadenţă 25 ianuarie 2011.

    Soldul contului 462 „Creditori”, prezintă un sold de 2.164,83 lei, reprezentând garanţiile
materiale reţinute gestionarilor unitătii, astfel:

                 Soci Ion              1.235,53 lei
                 Negoiţă Alina            878,25 lei
                 Şerban Luminiţa            51,05 lei
                   TOTAL             2.164,83 lei.

    Obligaţiile neachitate la scadenţă pentru lucrările executate şi serviciile prestate se
datorează lipsei de fonduri alocate.

                                                 33
    Lunar, am solicitat în scris la serviciul Buget al Primăriei Municipiului Buzău necesarul
pentru cheltuieli de Bunuri şi Servicii, cu sumele defalcate pe furnizorii restanţi la data
respectivă.

Director,

Prof.Constantin Coman
                                               34

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4816
posted:2/12/2012
language:Romanian
pages:34