si centrat pe relatii umane si pe motivarea orara planificarea anuala si pe unitati de invatare educational Frumosul si utilul in ochii copilului by 26c94sU

VIEWS: 302 PAGES: 44

									    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
       ŞCOALA CU CLASELE I -VIII ,, MIHAI VITEAZUL ”
                ALEXANDRIA - TELEORMAN
           Str. Avocat Alexandru Colfescu, Nr. 34, cod poştal 140043
              ALEXANDRIA – TELEORMAN
        Tel. / Fax 0247 312 771,E-mail : scoala_mihai_viteazul@yahoo.com
                 http://www.trscmihaiviteazul.ro

  NR ………/ …………………………

                  RAPORT
       privind starea învăţământului la sfârşitul sem.I
                an şcolar 2010 / 2011

                    CUPRINS

I  Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei

II. Analiza instituţională a Şcolii cu clasele I-VIII Mihai Viteazul Alexandria.

III. Realizarea planului de şcolarizare
3.1. Învăţământul alternativ Step by step.
3.2. Elevi cu deficienţe
3.3. Situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare

IV. Resurse umane ale sistemului de educaţie .
4.1. Elevi
4.2. Cadre didactice

V. Formarea şi dezvoltarea profesională
5.1. Activitatea comisiilor metodice.
5.2. Situaţia înscrierilor cadrelor didactice la perfecţionarea prin grade didactice în
   semestrul I al anului şcolar 2010 / 2011.

VI. Rezultate la tezele cu subiect unic.

VII. Concursuri şcolare
7.1. Olimpiade şcolare
7.2. Concursuri sportive

VIII.Inspecţii / Evaluări.
IX. Activitatea educativă
 9.1.Programe comunitare şi proiecte europene
 9.2.Acţiuni dedicate evenimentelor importante din viaţa şcolii, comunităţilor locale,
  naţionale şi internaţionale
 9.3.Situaţia parteneriatelor educaţionale

 X. Situaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru investiţii, dotări, personal.

XI. Concluzii


      I. Contextul legislativ cu conexiuni în domeniul educaţiei.

      Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar
  românesc este reglementat prin următoarele documente:

    Lege
  
    Legea nr. 354/2004 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.


    Legea nr. 128/1997
    Legea nr. 349/2004 pentru modificare şi completarea Legii nr. 128/1997 privind


  
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar


    O.M.Ed.C. nr.3973/27.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi
    aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru


    O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea


    Hotărârile Guvernului României privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu
    pentru formarea profesională continuă, 2005-
    Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului


    Ordinele şi notificările emise
    legislaţia generală şi specifică;
    convenţiile şi programele europene ce permit implicarea unităţilor de învăţământ
    preuniversitar în proiecte şi parteneriate internaţionale;
    alte acte normative în domeniu, documente şi convenţii specifice.


    II Analiza instituţională a Şcolii cu clasele I-VIII Mihai Viteazul
                     Alexandria.
    2.1.Prezentare generală a Şcolii cu clasele I-VIII Mihai Viteazul.
    Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul este o instituţie de învăţământ care urmăreşte
prin activitatea sa, îmbunătăţirea şi asigurarea calităţii procesului educaţional şi realizarea
şanselor egale în educaţie pentru toţi elevii, prin accesul la activităţi de învăţare şi formare de
acelaşi nivel calitativ
    Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul şi-a organizat activitatea în trei compartimente
administrative principale: compartimentul curriculum şi inspecţie şcolară (unde sunt
cuprinse toate Comisiile metodice pe domenii de activitate, Comisia pentru asigurarea si
evaluarea calităţii,Consiliul elevilor, Consiliul consultativ al părinţilor, precum şi alte comisii
de lucru abilitate în acest sens.); compartimentul management educaţional, evaluare
instituţională şi managementul resurselor umane; compartimentul administrare şi
gestiune resurse financiare şi materiale.
    Compartimentul curriculum şi inspecţie şcolară s-a organizat pe niveluri de
învăţământ (primar şi gimnazial) şi arii curriculare, având ca principale atribuţii îndrumarea
şi evaluarea
activităţii realizată în relaţia directă cu elevul. Implementarea Curriculumului Naţional,
activităţile de examinare şi evaluare ale elevilor reprezintă domeniile prioritare de acţiune.
    Compartimentul management educaţional, evaluare instituţională şi managementul
resurselor s-a organizat ţinând seama de nivelurile de învăţământ preuniversitar şi de
finalităţile acestora. El urmăreşte managementul educaţional, capacitatea de autoevaluare a
unităţii de învăţământ, dezvoltarea culturii organizaţionale pentru asigurarea transparenţei
procesului educaţional, capacitatea de relaţionare a unităţii de învăţământ cu mediul cultural,
social şi economic specific comunităţii, capacitatea de participare a unităţii de învăţământ la
dezvoltarea comunitară şi regională prin programe şi proiecte specifice educaţiei permanente.
    Compartimentul administrare şi gestiune resurse financiare şi materiale, cuprinde
serviciile contabilitate, buget şi salarizare, secretariat, administratie, precum şi controlul
financiar preventiv.
    Conducerea şcolii a urmărit prin managementul instituţional, stabilirea şi dezvoltarea
unei structuri organizaţionale favorabile reformei şi descentralizării, diversificarea ofertelor
educaţionale, cu scopul apropierii de nevoile comunitare, pentru identificarea şi soluţionarea
acestora, din perspectiva unei eficienţe sporite a şcolii cu comunitatea locală.
    La nivelul Şcolii cu clasele I-VIII Mihai Viteazul Alexandria, activitatea managerială a
fost exercitată legal, utilizând stilul de conducere democratic, bazat pe normativele
M.E.C.T.S. şi centrat pe relaţii umane şi pe motivarea angajaţilor. În general, stilul de
conducere la nivelul unităţii de învăţământ este participativ, prin implicare sau delegare de
sarcini. Eventualele probleme de comunicare au fost mediate fie de către cei doi directorii ai
şcolii, fie de către responsabilii de Comisii metodice, sau de profesorul consilier, de liderul de
sindicat sau de către celelalte cadre ale şcolii, profesori, învăţători, etc.

  2.2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor, relaţia Şcolii cu clasele I-VIII
               Mihai Viteazul, cu mass-media.
    Activitatea de soluţionare a petiţiilor este organizată la nivelul Şcolii cu clasele I-VIII
Mihai Viteazul Alexandria conform Ordonanţei nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr.
233/2002. Secretariatul instituţiei a înregistrat toate petiţiile, un numar de 765 cu respectarea
art. 13, alin (1) şi (2). Sesizările primite au fost repartizate (cu respectarea art. 6, alin (2), art.
10, alin (2) şi a art. 11 din Legea menţionată) compartimentelor specializate, spre soluţionare,
urmărind toto-dată semnarea şi expedierea răspunsurilor către petenţi în termenul prevăzut la
art. 8, alin (1).

    Colaborarea cu reprezentanţii mass-media a devenit unul din instrumentele de mare
impact pentru diseminarea informaţiei privind politicile educaţionale, metodologiile în
vigoare (Rezultate la olimpiadele şcolare, la intrarea în liceu, la activităţile sportive şi cultural
educative etc.), starea învăţământului , performanţele elevilor, programele pentru prevenirea
fenomenului de abandon şcolar etc.
    În semestrul I al anului şcolar 2010-2011, Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul a
asigurat fluxul informational in relatia cu presa prin difuzare de stiri, comunicate de presa,
interviuri la Teleormanul, Gazeta de Teleorman, Mara, Contrapunct, Radio Semnal
Alexandria, Antena 1 Alexandria,Tribuna Invatamantului, comunicate de presa, evidentiate,
prin redactarea si transmiterea către presa locala a unui număr de 6 comunicate de presă:
   - Gazeta de Teleorman – 16 decembrie – ‘’E vremea colindelor’’ – Elevii teleormaneni
  vor sustine un spectacol de colinde la Casa de Cultura
  - Adevarul de Seara – 6 ianuarie 2011 – Iulia Titirisca – Olimpica de la limba romana
  - Teleormanul – 19,20 noiembrie 2010 – ‘’Copii nostii talentati’’ – Concursul de creatie
  literara
  -Tribuna invatamantului – 22 – 28 noiembrie 2010 – ‘’Un veac si jumatate de Educatie’’
  - Informatia Teleormanului – 9 noiembrie 2010 – Scoala ‘’Mihai Viteazul’’ din
  Alexandria, 150 de ani de la atestarea documentara
  - Tribuna Invatamantului – 8-14 noiembrie 2010 – ‘’Arc peste timp: 1860-2010’’
  - Teleormanul – 9 noiembrie 2010 – ‘’Mihai Viteazul’’, 150 de ani in invatamantul
  alexandrean
  - Mara – 9 noiembrie 2010 – Scoala ‘’Mihai Viteazul’’, 150 ani de atestare documentara
  - Mara – 30 octombrie 2010 – Scoala Mihai Viteazul, la ceas aniversar
  - Gazeta de Teleorman – 1 noiembrie 2010 – Scoala ‘’Mihai Viteazul’’, la ceas aniversar
  - Adevarul de Seara – 10 august 2010 – Adela Calitescu – Olimpica la limba lui Moliere
    In ceea ce priveste relatia cu publicul, la nivelul şcolii a fost fixat programul de
audiente al conducerii şi secretariatului.
    Pentru o buna informare a publicului         s-au postat pe    site-ul   şcolii
http://www.trscmihaiviteazul.ro , informatii de interes public, date de contact ale institutiei,
comunicate de presa, anunturi, materiale informative, mediatizand politica educationala si
legislatia in domeniu.


 2.3. Analiza S.W.O.T. a activităţii Şcolii cu clasele I-VIII Mihai Viteazul
       Alexandria la sfarşitul sem. I al anului şcolar 2010 / 2011.

                      Puncte tari.
    Personalul didactic calificat;
    Cadre didactice bine pregătite şi angajate în realizarea obiectivelor reformei
    învăţământului preuniversitar;
    Derularea programelor de parteneriat educaţional, cu parteneri interni şi externi;
    Derularea programelor de formare / dezvoltare profesională;
    Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea,
    mişcările de personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc.;
    Existenţa paginii web a şcolii.;
    Colaborarea eficientă şi promptă cu peste 8 instituţii de pe raza localităţii, cu care am
    încheiat Parteneriate de colaborare educaţională.
  Extinderea programelor de reabilitare, reparaţii şi consolidări ale şcolii.
  Reglementarea modalităţii de primire şi soluţionare a petiţiilor la nivelul şcolii;
  Relaţia cu partenerii sociali – sindicatele din învăţământul preuniversitar;
  Accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare de la bugetul de stat şi din
  fonduri europene;
  Unitate de învǎţǎmânt, dublu conectată la INTERNET, prin fibra opticǎ;
  Unitate şcolară la care securitatea instituţiei este realizată cu ajutorul camerelor video
  de supraveghere şi a unui Gardian public plătit din fondurile Comitetului de părinţi pe
  şcoală..
                     Puncte slabe .

  Unele disfuncţionalităţi ale fluxului informaţional cu unele instituţii partenere de la nivelul
  comunităţii locale;
  Sprijin insuficient din partea Consiliului local în alocarea de fonduri pentru dotarea şcolii cu
  materiale şi pentru întreţinerea localului şcolii;
  Adaptarea redusă a ofertelor educaţionale la dinamica pieţei muncii;
  Personalul didactic îmbătrânit (Ex. până în 2016, 1/3 dintre profesorii şi învăţătorii
  existenţi se vor pensiona);
  Implicarea insuficientă a organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul educaţiei;
  Insuficienta colaborare a pǎrinţilor cu şcoala;
  Lipsa avizului ISU de funcţionare ;
  Inexistenţa unui buget planificat acordat formării la nivelul unităţii şcolare;
  Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea
  standardului profesional;
  Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare;
  Insuficienta dotare materială a unităţii şcolare cu calculatoare, copiatoare si material
  didactic modern ;
  Degradarea acoperişului şcolii si a covorului asfaltic din curtea scolii .

                    Oportunităţi .
  Prioritatea guvernamentală acordată educaţiei;
  Conştientizarea problemelor şcolii din partea unor familii cu posibilităţi materiale mai
  bune, care să vină în sprijinul şcolii, cu sponsorizări.
  Disponibilitatea organizaţiilor neguvernamentale;
  Şcoala dispune de spaţiu care va permite extinderea învăţământului general
  obligatoriu de 10 ani, dispune de laboratoare şi cabinete, precum şi de o generoasă
  Sală de festivităţi şi o Sală de sport.
  Atitudine pozitivă a tinerilor faţă de schimbare;
  Contextul legislativ;
  Permisivitatea cadrului legislativ în obţinerea de fonduri proprii;
  Existenţa programelor de reformă finanţate de Banca Mondială;
  Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior pentru formarea continuă a
  cadrelor didactice;
  Colaborarea cu Poliţia, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Teleorman,
  Primării, Prefectura, Consiliul Judeţean, mass-media locală etc.
  Existenţa proiectelor şi programelor pentru dezvoltarea în carieră;
  Finanţarea de la buget a învăţământului ;

                   Ameninţări .
  Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de
  activitate mai bine retribuite; scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi
  plecarea la muncă în străinătate;
  Motivarea / stimularea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente;
  Deteriorarea mediului socio-economic, familial;
  Diminuarea interesului / capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
  Procentul mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, datorita migratiei fortei
  de munca
  Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei.
  Cadru legal nestimulativ pentru colaborarea dintre unităţile şcolare si agenţii
  economici;
  Restructurarea marilor societăţi comerciale / industriale din localitate sau din judeţ şi
  diminuarea cererii de forţă de muncă pe unele domenii de specialitate;
  Dinamismul pieţei forţei de muncă.
           III. Realizarea planului de şcolarizare
          3.1.Învăţământul alternativ Step by step.


    La inceputul anului şcolar 2010-2011 am avut înscrişi 663 elevi, iar la
sfarşitul semestrului I, am terminat cu 663 elevi.De menţionat este faptul că am
reusit să realizăm planul de şcolarizare de trei clase I, propus la începutul anului
2009, cu toate că din recensământul populaţiei şcolare realizat în luna februarie
a anului 2009 a rezultat un trend descendent al evoluţiei populaţiei şcolare, din
zona şcolii noastre şi în general din întreaga localitate. Nu am reuşit însă să
realizăm încă o clasă cu regimul de predare Step by step sărăcind oferta şcolii
de o nouă alternativă educaţională. În acest moment avem o clasa de acest fel III
B. Este cunoscut faptul ca datorită plăţii făcută pe cap de elev, începând cu anul
şcolar 2010-2011 această alternativă educaţională va merge în lichidare şi va
dispare. Putem preciza astfel că la nivelul şcolii la sfârşitul sem. I al anului
şcolar 2010-2011 am avut, 13 clase la învăţământul primar ( 3 clase I, 3 clase a
II-a, 3 clase a III-a şi 4 clase a IV-a ) iar la învăţământul gimnazial 13 clase ( 3
clase a V-a, 3 clase a VI-a, 3 clase a VII-a şi 4 clase a VIII-a ).
   De menţionat este faptul că încă nu s-a stabilizat procesul de scădere a
populaţiei şcolare, însă acesta este mai lent în comparaţie cu anii şcolari trecuţi.
Acest fapt, ne obligă, ca în continuare, toate cadrele didactice să privim cu
seriozitate, acţiunea de colaborare cu grădiniţele din municipiul Alexandria, să
ne preocupe permanent modul în care ne desfăşurăm activitatea la clasă, precum
şi activitatea educativă, extraşcolară pe care o desfăşurăm cu copiii. De
asemenea o problemă de o importanţă deosebită o reprezintă şi modul în care ne
facem cunoscută activitatea profesională de la nivelul clasei, şcolii, localităţii,
judeţului etc. precum şi cea extraşcolară pe care o desfăşurăm cu elevii, trebuie
să ne intereseze modul în care suntem percepuţi de comunitatea locală, iar în
cazul în care constatăm deficienţe din aceste puncte de vedere să luăm măsuri
urgente pentru eliminarea lor din activitatea noastră, pănă când nu va fi prea
târziu, când nu vom mai putea face nimic. De acum înainte nu trebuie să ne mai
fie indiferentă părerea parinţilor sau a comunităţii locale despre noi, despre
munca noastră, deoarece ei ne vor aduce copiii la şcoală, dar tot ei vor veni să îi
transfere la alte şcoli. De acum înainte trebuie să ne luptăm pentru fiecare copil
pe care-l avem si să lucrăm diferenţiat cu ei în aşa fel încât fiecare dintre aceştia
să acumuleze cât mai multe cunoştinţe şi fără a fi absurzi prin notarea dură a
unor copii cu un potenţial mai scăzut la învăţătură.
                     3.2. Elevi cu deficienţe
     În cursul semestrului I, din partea unor învăţători, am primit informaţii
  privind existenţa la nivelul claselor I-IV a unor elevi cu deficienţe serioase în
  învăţare, drept pentru care la începutul anului şcolar 2010-2011, am făcut
  demersurile necesare pe lângă I.S.J. Teleorman pentru a trimite o comisie
  specializată în controlul acestor copii şi pentru a stabili dacă este necesar ca pe
  viitor şi la şcoala noastră să fie stabiliţi învăţători sau profesori itineranţi, care să
  se ocupe în paralel cu învăţătorii sau profesorii, la oră, în mod special de aceşti
  elevi. Menţionăm că până în prezent nu s-a realizat nimic, lucru care va obliga
  conducerea şcolii la reluarea procedurilor de a obţine acest sprijin din partea
  C.J.R.A.E. şi a I.S.J Teleorman.

     3.3. Situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare şi P.S.I.
     Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul Alexandria, a avut întotdeauna
  Autorizaţie sanitară de funcţionare. Este de menţionat faptul că, încă până în
  acest moment, şcoala noastră nu a reuşit să-şi obţină Autorizaţia I.S.U. de
  funcţionare datorită faptului că, nici până în prezent nu are semnată recepţia
  finală, pentru localul în care ne aflăm. În vederea obţinerii şi a acestei autorizaţii
  s-au făcut demersurile necesare pentru întocmirea dosarului de recepţie la
  clădirea şcolii, care se află în acest moment la Primăria municipiului
  Alexandria.Sperăm ca Primăria Municipilui Alexandria să se implice şi să ne
  dea o mână de ajutor pentru a intra în legalitate.

            IV. Resurse umane ale sistemului de educaţie .
                          4.1.Elevi
      In anul şcolar 2010/2011 şcoala noastră a început cu un număr de 26 de
  clase reprezentând un efectiv de 663 elevi, precum şi cu un număr de 44 cadre
  didactice titulare, 11 cadre didactice suplinitoare şi 1 cadru didactic detaşat.

  SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ LA SFÂRŞITULSEM.I
     Total    Rămaşi   Promo   Pro    5-    7-  9-  Corig  Nesco   Note    Sit.
                                         larizat  scazu-te  neanc
     insc.    la sf.sem  -vati   cent   6,99  8,99  10   .la
                                           i   la     heiata
     la                               2ob.
                                              purtare
     inceput
     de an şc.
Cls. I-    295   295    294   100    6    20  268  1    -      -
 IV                     %
Cls.I     72   73     72   100    -   1   71   1      -     -
                     %
 Cls.     93   94     94   100    3   6   85   -           -
 IV                    %

Cls.V-    368   368    363   97%    14  143  206   1      -     9  3
 VIII
Cls.V     92   92     91   98,8   1   33   57   -    1       -  -
                     %
 Cls.    111   112    109   95,6   4   38   67   1      -     4  2
 VIII                   %


                   4.2.Cadre didactice.
           Distributia pe grade didactice a personalului didactic este :
     Total c.d   Grd. I       Grd.II        Def.           Fara def.
      55       37        10          4             4
    Ca urmare a bunei pregatiri metodico-stiintifice un numar de 7 cadre
  didactice sunt responsabili de cerc pedagogic si un numar de 6 cadre didactice
  sunt metodisti ai ISJ.
    Responsabili de cerc pedagogic: Bene Dumitra, Ulmeanu Ilie, Drăgan
  Elena, Ilie Sorin, Cristea Tudor, Maldaeanu Mirela, Taranu Vasile
    Metodisti ai ISJ : Ulmeanu Ilie, Maldăeanu Mirela, Cristici Valeria,
  Drăgan Elena, Ilie Sorin, Mandica Marian, Pintur Luminita
    În perioada analizată au avut loc urmatoarele şedinţe ale Consiliului
  Profesoral: 6 septembrie 2010, 1 octombrie 2010, 12 octombrie 2010, 26
  octombrie 2010, 8 decembrie 2010, 10 ianuarie 2011, 28 ianuarie 2011.

    In cadrul Consiliilor Profesorale au fost luate masuri organizatorice si
  aprobate comisiile ( de burse, de rechizite, de inventariere, de sanatate si
  securitate a muncii , de prevenire si stingere a incendiilor, de realizare a ROI,
  etc.) necesare bunei desfasurari a activitatii in scoala. A fost analizat Raportul
  privind starea invatamantului pentru anul scolar 2009/2010 si au fost abrobate
  Planurile manageriale anual si pe sem.I precum si Planul managerial al Coordo-
  natorului de programe si proiecte educative, Calendarul activitatilor educative
  scolare si extrascolare, Regulamentul de ordine interioara si Proiectul de
  Dezvoltare Institutionala. A fost prezentată noua metodologie de evaluare a
  cadrelor didactice de la sfârşitul anului şcolar şi noua Fişă de evaluare. A fost
  ales noul Consiliu de Administraţie şi au fost aprobaţi responsabilii Comisiilor
metodice pe anul şcolar 2010-2011. A fost validată Situaţia la învăţătură şi
disciplină pe clase la sfârşit de semestru, s-a prezentat Metodologia şi
Calendarul mişcării personalului didactic în anul 2011.
   Consiliul de Administratie al ș colii s-a întrunit ,în perioada analizată, de
5 ori : 6 septembrie 2010, 26 octombrie 2010, 8 decembrie 2010. În ș edinț ele
Consiliului de administraț ie au fost aprobate calificativele cadrelor didactice
pe anul şcolar 2009-2010, diriginţii şi responsabilii de Comisii metodice pentru
anul şcolar 2009 - 2010, R.O.I, Programul de funcţionare al unităţii şcolare,
Materialul de analiză privind Starea invaţământului la noi în şcoală la sfârşitul
anului şcolar trecut, Planul managerial anual şi pe semestrul I, Planul mangerial
al activităţilor educative din anul şcolar 2010 - 2011 în Şcoala Mihai Viteazul şi
Calendarul activităţilor educative pe sem. I. Au fost aprobate: orele
suplimentare, transferul unor elevi, orarul şcolii, Fişa postului şi Fişa de
evaluare a cadrelor didactice, au fost repartizate sarcinile pe fiecare membru al
Consiliului de administraţie, s-a aprobat Planul de şcolarizare pentru 2011-
2012, Proiectul Planului de venituri şi cheltuieli al şcolii, planificările
calendaristice din semestrul I, bursele şcolare pe sem. I, 2010 - 2011, Graficul
tezelor cu subiect unic (la nivel de şcoală) din sem I, concediile de odihnă
pentru anul şcolar 2010 - 2011.
    De asemenea în Consiliul de Administraţie, au mai fost pezentate,
analizate şi validate: Metodologia pentru obţinerea Gradaţiei de merit,
Programul activităţilor educative pentru perioada vacanţei de iarnă a elevilor,
Planul de măsuri privind informarea şi pregătirea elevilor şi părinţilor privind
Admiterea in clasa a IX-a 2011, calificativele personalului nedidactic, stadiul
înscrierii elevilor în clasa I, unele abateri disciplinare din rândul elevilor. De
asemenea, s-a aprobat efectuarea recensământului populaţiei şcolare din sectorul
Şcolii Mihai Viteazul, în luna februarie 2011.

          V. Formarea şi dezvoltarea profesională
           5.1.Activitatea comisiilor metodice.
  RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII COMISIEI
  METODICE A INVATATORILOR CLASELOR I - II IN
       ANUL SCOLAR 2010 - 2011


   Comisia metodica a invatatorilor claselor I si a II-a      si-a propus
urmatoarele obiective:
    - asigurarea calitatii actului educational ( intocmirea planificarilor anuale
si semestriale; proiectarea unitatilor de invatare pe sem. I, parcurgerea ritmica a
continuturilor scolare; utilizarea strategiilor activ-participative; folosirea
activitatii diferentiate, de grup, independente);
    - prevenirea abandonului scolar;
    - desfasurarea de activitati extrascolare;
    - participarea la programe de perfectionare;
    - participarea la activitatii in cadrul cercului pedagogic si comisiei
metodice;
    - confectionarea sau procurarea de material didactic;
    - colaborarea dintre scoala si familie.
    Urmarindu-se realizarea acestor obiective, toti membrii comisiei au
studiat cu atentie programele scolare si manualele, au intocmit planificarile
anuale si semestriale, continuturile fiind parcurse ritmic, au transformat planul
cadru in orare concrete si atractive, au selectat pachete optionale care sa
personalizeze scoala si sa-si motiveze elevii, au adoptat strategii de provocare si
dirijare a invatarii, strategii ce au oferit conditii optime pentru exersarea
intelectului elevilor in directia flexibilitatii, creativitatii, inventivitatii,
conducand la formarea unei gandiri moderne, algoritmice, problematice.
     S-au stabilit urmatoarele optionale:
    - Limba engleza prin cantec, joc si poezie, clasele I si a II-a;
    - Literatura pentru copii: cls. a II-a A, a II-a B si a II-a C , pentru care
invatatorii Vlada Elena, Naita Georgeta, Pasache Gheorghe au proiectat si
realizat                programe               scolare.
    De asemenea, toti invatatorii s-au preocupat de asigurarea conditiilor
optime pentru buna desfasurare a activitatii instructiv-educative: ambient
adecvat, materiale didactice necesare, frecventa elevilor, intalniri periodice cu
parintii, ora speciala la dispozitia parintilor.
    Fiecare invatator a realizat o mapa care a cuprins: structura anului scolar,
curriculum vitae, raport de autoevaluare, planul cadru, curriculum-ul scolar in
vigoare, schema orara, planificarea anuala si pe unitati de invatare, proiecte de
lectii model pentru fiecare disciplina, fise de lucru si teste de evalure initiala,
formativa si sumativa, portofolii tematice la diferite discipline de invatamant,
programe de pregatire pentru recuperarea cunostintelor, materiale ( scrisori
metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ etc.).
    In cadrul sedintelor de Comisie metodica s-au derulat urmatoarele
activitati:
    *Reorganizarea Comisiei metodice, proiectarea si organizarea activitatii
didactice.
    Proiectarea didactica s-a realizat coreland obiectivele operationale, cu
strategii de predare, invatare si evaluare adecvate si cu standardele de
competenta de la sfarsitul ciclului primar.
    * Masa rotunda cu tema “Importanta evaluarii initiale. Modele de teste de
evaluare initiala”, octombrie 2010
    Referatul prezentat de d-na Naita Georgeta a scos in evidenta functiile
evaluarii initiale: de diagnoza (diagnostica) si predictiva - dau posibilitate
invatatorului sa identifice cauzele care stau la baza fenomenelor constate, sa afle
ce trebuie facut mai departe, sa-si stabileasca corect planul de urmat in procesul
de proiectare, de invatare.
    S-au elaborat teste de evaluare initiala insotite de descriptorii de
performanta pe trei niveluri FB, B, S.: Vlada Elena, Naita Georgeta, Pasache
Gheorghe. Dupa aplicarea lor, s-a constatat ca elevii detin cunostintele
prevazute in trunchiul comun si participa cu interes la activitatile didactice.
    * Participare la cercurile pedagogice,noiembrie 2010;
    *Activitati demonstrative de ziua scolii: Ilie Sorin “ In lumea basmelor”
si Marinus Mariana “Jocuri muzicale”, programe artistice: Ilie Sorin. Cioaca
Olivia, Marinus Mariana, Vlada Elena. Naita Georgeta.
    * Masa rotunda cu tema : Relatia “PROFESOR – ELEV” in lumina noilor
obiective ale scolii, decembrie 2010.
    Referatul prezentat de d-na Naita Georgeta prezinta stilurile de conducere
a procesului de invatamant, personalitatea profesorului de la catedra, buna
relationare in spiritul educatiei moderne.
    * Participarea la activitatea metodico-stiintifica: prezentarea lucrarii “
Didactica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul primar”, autor
prof. univ. dr. Molan Vasile decembrie 2010.
    * Referat tematic :’’ Competente cheie in invatamantul primar”, ianuarie
2011.
    Referatul prezentat de d-na Cioaca Olivia scoate in evidenta cele 8
competente cheie, necesitatea introducerii unora dintre ele chiar din ciclul
primar. Procesul de formare a competentelor este unul de durata.
    Dintre numeroasele activitati scolare si extrascolare desfasurate pe
parcursul anului scolar 2010/2011 de catre invatatorii claselor I - II, cu
implicarea acestora in plan metodic si stiintific se pot enumera urmatoarele:
    - Programe artistice si serbari scolare ( Ziua scolii – 150 de ani de la
infiintare, Craciun: IA, IB, IC, IIA, IIB)
    - Expozitii de desene si colaje (“Ziua scolii” IA, IB, IC, IIA, IIB,
“Sarbatorile de iarna la romani”, II A, II B. “Prieteni intr-o lume unita”-
expozitie romano-bulgara, IA;
    - Actiuni educative cu temele: “Orasul in care invat”, “Recunoaste
personajul”, “Animalul meu de companie”, Biblioteca ne apartine”, Sunt roman,
roman voinic” IC,” “Prelucrarea normelor de siguranta a persoanei“ IA, IB, IC,
IIA, IIB, IIC, “Uite, vine Mos Craciun” IA, IB, IC “Eminescu - poet national” –
IIB, 24 Ianuarie – Ziua Principatelor Unite IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC.. participare
la diferitele spectacole ce au avut loc in scoala.
    - Activitate in colaborare cu APM Teleorman, ianuarie 2011: IA.
- concursuri internationale:
    -“Toamna daruieste si inspira”, Galati, noiembrie,2010: Vlada Elena
    (Premiul I – 1, Premiul II- 1, Premilul III - 1, Mentiune –1), Naita
    Georgeta (Premiul I – 1, Premilu III – 1)
    -Steluta de argint” noiembrie 2010: Vlada Elena (Premiul 1 – 1, Premiul
    II – 3), Naita Georgeta Premiul I – 2, Premiul 2 – 2)
- concursuri nationale:
    -“Traditii romanesti” Vlada Elena , Naita Georgeta.
    -“Cupa Russenart” – Rosiori de Vede (dec. 2010): inv. Vlada Elena -
premiul I - 1, inv. Naita Georgeta, premiul I – 1.
    -“Magia Craciunului” Marinus Mariana, Vlada Elena, Naita Georgeta
(Premiul Special 1, premiul I – 1, Mentiune 1 )
    -“S-au aurit a toamna padurile” Vlada Elena (Premiul I – 1, Premiul II-
    1, Premilul III - 1, Mentiune –1), Naita Georgeta (Premiul I – 1, Premilu
    III – 1)
Nivel local:
    -“Edu Matic” - la nivel local, proiect in colaborare cu editura EDU – Tg.
Mures: IIA, IIB;
- Simpozioane nationale:
    “Activitatea extrascolara in scopul desavarsirii personalitatii copiilor”,
Rosiori de Vede, noiembrie 2010, Vlada Eleva, Naita Georgeta
    “ Meseria de elev in contextul integrarii Romaniei in Uniunea
Europeana”, noiembrie, 2010, Alexandria: Ilie Sorin,Cioaca Olivia, Vlada
Elena, Naita Georgeta.
    “Didactica Limbii si literaturii romane in invatamantul primar” dec. 2010
: Naita Georgeta, Vlada Elena, Pasache Gheorghe, Ilie Sorin, Cioaca Olivia,
Marinus Mariana.
    “Eficienta in invatare intre teorie si practica” : Marinus Mariana.

- Cursuri de formare:
   - ”Cursul de Educatie Incluziva’’, prin CCD, Ilie Sorin
   - participare la Cursul European EDUTIC prin Universitatea Valahia:
     Ilie Sorin, Naita Georgeta, curs in derulare.
   - “Investitiile in resurse umane prin educatie activa si continua”, Vlada
     Elena

- Programe si parteneriate educative:
   -proiect educativ international cu Sc. “Dimcio Debelianov” Belene,
Bulgaria“Prieteni intr-o Europa unita” coordonator: Ilie Sorin
   -proiect cu APM Teleorman IA
   -Parteneriat educativ cu Gradinita “Ciufulici: IIA, IIB;
   -Parteneriat cu Palatul Copiilor Alexandria, IC, IIA,IIB;
   -Parteneriat cu Scoala “Stefan cel Mare”, Alexandria, IIA, IIB;
    -Parteneriat cu ISU “A.D. Ghica” Teleorman IC;
    -Parteneriat cu Cabinetul stomatologic TOP DENT SRL Alexandria
    IC;
- Articole publicate:
    -in revista de matematica “Grigore Moisil”, Naita Georgeta, Vlada
Elena, Ilie Sorin;
    -Redactor Revista de matematica “Grigore Moisil”, Naita Georgeta,
    Ilie Sorin
    -Redactor revista scolara “Aripi”: Vlada Elena, Naita Georgeta.
    -Colaborator la revista scolii: toti membrii comisiei
    -Metodist ISJ: Naita Georgeta, Ilie Sorin.
    -Mentor Universitatea Pitesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei: Cioaca
    Olivia si Ilie Sorin
  Toti membrii comisiei au mentinut o stransa legatura cu familia, aceasta
  concretizandu-se in :
  -achitarea fondului scolii;
  -achitarea sumei de bani pentru gardian;
  -imbunatatirea si modernizarea ambientului clasei si al minibibliotecii clasei.
              RAPORT DE ACTIVITATE
        AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
         ANUL SCOLAR 2010 – 2011, SEMESTRUL I         Pentru asigurarea unui management care să optimizeze calitatea
educaţiei, în anul şcolar 2010 – 2011, Comisia metodică a claselor a III-a şi a
IV-a îşi propune următoarele obiective :
   1. Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de
     beneficiarii lor direcţi – elevii, dar în concordanţă cu standardele de
     referinţă.
   2. Pregătirea continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării
     parcursurilor de învăţare la nevoile elevului.
   3. Eficacitatea educaţională – susţinerea unor activităţi didactice în
     conformitate cu documentele normative şi bazate pe o metodologie
     centrată pe elev.
   4. Evidenţierea unor atitudini în evaluarea cadrelor didactice care să
     demonstreze pregătirea corespunzătoare a elevilor , implicarea activă a
     acestora în propria educaţie şi o participare susţinută la viaţa şcolii.
    5. Aplicarea unor metodologii care să dezvolte noi forme de colaborare a
     cadrelor didactice cu familia şi comunitatea cu scopul redimensionării
     rolului comunităţii în viaţa şcolii.
    6. Iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi extracurriculare care:
       - să ofere o ancorare realistă a elevului în comunitatea locală;
       - să ofere elevului deschidere spre dimensiunea europeană şi spre
         înţelegerea conceptului de cetăţean al Uniunii Europene.  Activităţile comisiei metodice au fost:
  1. octombrie 2011
  Şedinţă de comisie. Proiectarea şi organizarea activităţii prin studierea
documentelor şcolare, prin întocmirea planificărilor calendaristice şi
proiectarea unităţilor de învăţare. Propuneri pentru planul managerialal
comisiei metodice şi pentru activitatea metodico-ştiinţifică în anul şcolar
2010 - 2011
    Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat în urma testelor
de evaluare iniţială ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există
între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare,
învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul ciclului
primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor concepte în
planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de
instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev.
    Toate cadrele didactice au realizat planificarea calendaristică – anuală şi
semestrială - în conformitate cu programa şcolară în vigoare; au realizat
proiectarea pe unităţi de învăţare, asigurând însuşirea de către elevi a volumului
de cunoştinţe prevăzut de programa şcolară, reglând raportul dintre partea
teoretică şi practică, în favoarea şi în scopul întăririi caracterului formativ al
activităţii didactice; au fost specificate, de asemenea activităţile de învăţare,
resursele şi formele de evaluare conform particularităţilor de vîrstă şi individuale
ale elevilor.


 2.  8 noiembrie 2011
  Cerc pedagogic.
  „Activitatea educativă-rolul ei în formarea personalităţii şcolarului mic”. S-au
desfăşurat următoarele activităţi demonstrative de ziua şcolii:
1. Bărbieru Caterina/Ilie Eugenia/Ristea Geta-Activitate transdisciplinară
 “Spectacolul toamnei”:
- Ristea Geta: Toamna în lumea cărţii-aplicaţie “Teoria inteligenţelor multiple”;
- Ilie Eugenia: „Spectacolul toamnei”-Proiect tematic;
- Bărbieru Caterina „Toamna prin lumea cărţilor”-atelier.
2. Cristici Valeria/Măldăeanu Mirela/Tapai Violeta-“Prevenirea violenţei în şcoală”-
lecţie de consiliere.
     La clasa a III-a de Step by Step, activitatea transdisciplinară s-a
desfăşurat pe trei ateliere: atelierul de limbă şi comunicare-desfăşurat de către
Ristea Geta, atelierul de ştiinţe-Ilie Eugenia, atelierul de arte- Bărbieru Caterina.
Au fost atinse toate obiectivele propuse, prin folosirea metodelor moderne
folosite care au pus în valoare fiecare elev, au dezvoltat gândirea critică,
exprimarea liberă.
      Ora de consiliere a fost desfăşurată în echipă cu profesorul consilier,
Tapai Violeta, cu două grupe de elevi: una de la clasa a IV-a A şi una de la a
IV-a D. Activitatea s-a bazat pe experienţa de viaţă a elevilor, pe folosirea
metodelor de gândire critică, pe autocunoaştere.

  3. Didactica disciplinei Limba şi literatura română în învăţământul primar –
lansare de carte –prof Vasile Molan, au participat toţi învăţătorii claselor a III-a şi a IV-
a.
  . “Schimb de experienţă între învăţătorii care predau la clasele a IV-a şi
profesorii care predau limba şi literatura română şi matematică la clasa a V-a.”
  Propunatori:
1. Lecţie de matematică-clasa a V-a A susţinută de către d-l prof. Cristea Tudor;
2. Lecţie de matematică-clasa a V-a B susţinută de către d-l prof. Neagu Lucian;
3. Lecţie de limba română-clasa a V-a A susţinută de către d-na prof. Drăgan Elena;
4. Lecţie de limba română-clasa a V-a B susţinută de către d-na prof. Dumitru
Florentina.

  S-a apreciat calitatea activităţilor, tactul pedagogic, stăpânirea de sine a
profesorilor realizatori care pregătesc cu simţ de răspundere generaţiile de elevi
pentru societate; strategiile de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă
condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne,
algoritmice, modelatoare, problematice.


4. Masă rotundă :
“Metode tradiţionale şi alternative de evaluare la disciplina Geografie”, materialul suport
prezentat de către prof. învăţământ primar Valeria Cristici a detaliat fiecare metodă cu
avantajele şi dazavantajele ei, cu exemplificări la obiectul geografie.

   S-au elaborat teste de evaluare sumativă (la sfârşitul semestrului I) la nivelul
claselor aIII-a şi a IV-a fiind însoţite de descriptorii de performanţă pe trei niveluri:FB, B şi
S.
  Fiecare învăţător a prezentat rezultatele de la testele de evaluare sumativă (la sfârşitul
semestrului I).
  Acestea sunt:
 Clasa   Învăţător   Nr.    Nr.                Calificative/note
              elevi   elevi
              încrişi  Pre   Limba şi lit.
                   zenţi  română               Matematică

                       F.B  B.    S.  I.  Medi   F.B  B.  S.  I.  Medi
                       .             a    .           a
 a IV-a A  Măldăeanu   25    25   19   6    -  -  9,34   24   1   -  -  9,49
       Mirela
 a IV-a B  Răceală    22    22    9   12    1  -  8,97   15   6   -  1  8,97
       Gherghina
 a IV-a C  Cîţă Mariana  25    2    17   7    1  -  9,13   19   5   -  1  9,08

 a IV-a D  Cristici    22    22   16   4    1  1  8,61   17   3   -  1  8,61
       Valeria         21

   În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de
programa şcolară şi dau dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea.
   Fiecare învăţătoare a realizat o mapă sintetică care a cuprins: planuri cadru
pentru fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea
anuală şi pe unităţi de învăţare, proiecte de lecţii model pentru fiecare
disciplină, caietul învăţătorului, fişe de lucru şi teste de evaluare etapială,
sumativă şi standard, portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ.


      În ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor extracurriculare s-
au organizat:
- programe artistice şi serbări şcolare („Carnavalul fulgilor de nea”, cls. a III-
  a C-Ilie Eugenia, cls. a IV-a C-Cîţă Mariana, „Carnavalul iernii” – cls. a
  III-a A- Ristea Geta, cls. a IV-a D-Cristici Valeria, „Uite, vine Moş
  Crăciun!”, Bărbieru Caterina/Necula Nicoleta, cls. a III-a B, Step by Step,
  cls. a IV-a B-Răceală Gherghina, );
- excursii tematice – cls. a IV-a D-Cristici Valeria ;
- activităţi educative desfăşurate cu ocazia Zilei şcolii („De ziua ta”-dans
  modern, cls. a IV-a C, „Dansul majoretelor”- cls. a IV-a D, scenete- cls. a
  IV-a B, cls. a III-a A, cls. a III-a C, cântece- cls. a IV-a A, grup vocal- cls. a
  III-a B, Step by Step);
- „Mihai Eminescu-poet nepereche”-activitate desfăşurată la biblioteca şcolii-
  Bărbieru Caterina/Necula Nicoleta, cls. a III-a B, Step by Step;

- S-au derulat pe parcursul anului şcolar 2010 /2011 proiecte
 educaţionale :
- „Prieteni într-o Europă unită”-proiect educativ internaţional realizat cu
 Şcoala “Dimcoi-Belianov” din Belene Bulgaria-coordonatori : Ilie Eugenia,
 cls. a III-a C, Cîţă Mariana ,cls. a IV-a C ;
- Parteneriat cu APM Teleorman „Din amonte în aval, zonele umede ne leagă
 unii de alţii”: Ilie Eugenia –cls. a III-a C
- “O casă sigură-o viaţă în plus”-parteneriat cu ISU, Ilie Eugenia –cls. a III-a
 C;
- “Prieteni prin joc şi cuvânt”-parteneriat cu grădiniţa nr. 10 Alexandria-
 Răceală Gherghina, cls. a IV-a B;
- „Darurile moşului” –proiect educaţional- Bărbieru Caterina/Necula
 Nicoleta, cls. a III-a B, Step by Step;
- Parteneriatul cu „Media Kinder”-coordonator-Ristea Geta;
- Proiectul revistei „Aripi”: ”: Ristea Geta, Măldăeanu Mirela, Cristici
 Valeria;


  Elevii claselor a III-a şi a IV-a au participat la concursurile:
-  ”Magia Crăciunului” –concurs judeţean:
       -Premiul I :
       Toma Cristina - cls. a III-a C (Ilie Eugenia) ;Conceatu Denisa-cls. a III-a A(Ristea Geta)
       - Premiul al II-lea:
       -Premiul special:
       Capră Beatriz- cls. a III-a C (Ilie Eugenia) ; Sandu Andreea-cls. a III-a A(Ristea Geta)
       -Menţiune:
       Grasu Rareş cls. a III-a C (Ilie Eugenia); Meleru Corina--cls. a III-a A(Ristea Geta)

-  premii I, II şi menţiune- cls. a III-a B, Step by Step (Bărbieru Caterina/Necula Nicoleta);
-  premii I, III şi menţiune-cls. a IV-a D-Cristici Valeria;
-  concursul „Copiii noştri talentaţi” : Premiul III (proză)- Oşan Maria-cls. a III-a A(Ristea Geta);
-  concursul judeţean “92 de ani de la proclamarea marii Uniri”-premii I, II, III- cls. a III-a B, Step
   by Step (Bărbieru Caterina/Necula Nicoleta);
-  concursul regional „Crăciunul copiilor”-Neamţ- premii I, II, III- cls. a III-a B, Step by Step
   (Bărbieru Caterina/Necula Nicoleta);
-  concursul naţional „Feerie de iarnă”-premiul I- cls. a III-a B, Step by Step (Bărbieru
   Caterina/Necula Nicoleta);

Participarea la simpozioane şi întâlnirile cu colegi din alte judeţe au adus
prestigiu şcolii şi au făcut ca numele acesteia să fie cunoscut :
- “Meseria de elev în contextul integrării României în Uniunea Europeană” –
  sesiune de comunicări ştiinţifice şi curs de formare profesională: Ilie
  Eugenia, Măldăeanu Mirela, Cîţă Mariana, Cristici Valeria, Ristea Geta;
- Activitatea metodico-ştiinţifică: Didactica disciplinei Limba şi literatura
  română în învăţământul primar –lansare de carte –prof Vasile Molan: Ilie
  Eugenia, Măldăeanu Mirela, Cîţă Mariana, Cristici Valeria;
- „Învăţarea eficientă de la teorie la practică”-simpozion judeţean: Măldăeanu
  Mirela, Cristici Valeria;
- „Interculturalitatea”-simpozion judeţean: Măldăeanu Mirela, Cristici
  Valeria;
- „Activitatea extraşcolară în scopul desăvârşirii personalătăţii copiilor”-
  simpozion naţional: Cristici Valeria;
Participarea la cursuri de formare:
-„Integrarea competenţelor cheie în demersul didactic-învăţământ primar”-Ilie
Eugenia,
- cursul de formare „Edutic”: Ilie Eugenia, Ristea Geta, Cristici Valeria,
Măldăeanu Mirela, Bărbieru Caterina, Necula Nicoleta;
- finalizarea cursului de formare „Educaţia incluzivă”: Ilie Eugenia;
-„Rolul şcolii în promovarea unui stil de viaţă sănătos”-sesiune de instruire-
Cristici Valeria;

Publicaţii:
- „Probleme pentru ciclul primar”-revista de matematică „Grigore Moisil”-
  nr.1-2-2010- Măldăeanu Mirela, Cristici Valeria;
- Membru în colectivul de redacţie al revistei „Grigore Moisil” - Măldăeanu
  Mirela, Cristici Valeria;
- Membru în colectivul de redacţie       al revistei „Aripi”: Ristea
  Geta,Măldăeanu Mirela, Cristici Valeria;

Responsabilităţi:
-metodist: Măldăeanu Mirela, Cristici Valeria;
-responsabil de cerc pedagogic: Măldăeanu Mirela;
-mentor la Facultatea de Stiintele Educatiei-Cristici Valeria;
-formator: Cristici Valeria;
-membru în Consiliul consultativ al ISJ: Cristici Valeria;
-responsabil cu imaginea: Măldăeanu Mirela;
-membru în grupul de lucru, în vederea elaborării Metodologiei de evaluare
anuală a activităţii personalului didactic şi auxiliar-Cristici Valeria;

    Evidenţiem consecvenţa învăţătorilor în abordarea centrată pe obţinerea
de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în
conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor
predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului
didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile,
capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
    Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii
activităţilor didactice.
   s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în clasă ;
   s-a creat un climat favorabil învăţării ;
   elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi de viitorul lor; stimularea
    elevilor pentru a reuşi ;
   s-au desfăşurat activităţi extracuriculare care să lărgească interesul
    elevilor în sensul construirii de relaţii bune în şcoală,
   s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului
    didactic al dascălilor;
  părinţii au fost implicaţi în activitatea didactică prin participare efectivă la
  procesul de învăţământ ;
  sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi
  învăţare pentru elevi ;
  s-a realizat o mai bună colegialitate şi dezvoltare profesională a
  dascălilor;
  s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de
  încredere reciprocă, sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;
  s-a urmarit o evaluare corectă pentru dezvoltare atât a elevilor cât şi a
  învăţătoarelor din şcoală.
  RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE LIMBĂ ŞI
     COMUNICARE la sfârşitul sem. I al anului şcolar 2010 / 2011.


    Comisia metodica “Limba si Comunicare“ are în componenţa sa 10
 cadre didactice care predau în scoala noastră limba română, limba franceză,
 limba engleză : Bene Dumitra, Drăgan Elena, Dumitru Florentina, Velicu
 Simona, Ulmeanu Ilie, Moise Felicia, Tecș or Elena, Velcea Mirela, Milcu
 Verona, Cismaru Diana.
    Prin activitatea pe care ne-am propus-o şi am desfaşurat-o în acest an,
 am urmărit cu prioritate creşterea nivelului de cunoştinte, deprinderi şi
 compeţente în domeniul
disciplinelor pe care le predăm, dar şi creşterea atractivităţii acestor discipline
 pentru elevii noştrii .
    Ne-am început activitatea în luna septembrie prin proiectarea riguroasă a
 materiei, în conformitate cu cerinţele programei şi cu specificul clasei .
   La obiectul Limba si literature română, s-a desfăşurat evaluarea iniţială
 la clasa aV-a prin aplicarea testelor de evaluare a cunoştinţelor acumulate în
 ciclul primar (luna octombrie). În acest scop s-au redactat teste de evaluare
 comună pentru toţi elevii claselor a V-a şi s-au interpretat rezultatele în cadrul
 comisiei metodice .
   A devenit o tradiţie sărbătorirea pe 26 septembrie a Zilei limbilor străine,
 activitate la care au participat elevii şcolii coordonaţi de profesorii de limbă
 engleză şi franceză.
   Cu acest prilej s-a subliniat importanţa studierii limbilor străine în
 contextul politico-economic actual. S-au organizat concursuri pe teme de
 cultură şi civilizaţie şi s-a desfăşurat un recital de poezie multilingvist.De
  asemenea, prof.Tecsor Elena a sustinut un referat intitulat ’’Importanta
  limbilor straine in societatea de azi’’.
     In luna octombrie, s-au desfasurat doua sedinte ale comisiei metodice.
    Au fost prezentate urmatoarele referate:
 -  “Evaluarea’’, sustinut de prof.Moise Felicia
 -  ‘’Influenta limbii franceze asupra limbii romane’’- lucrare de master
    prezentata de prof.Bene Dumitra.
 -  ‘’Iapa lui Voda’’- lectie demonstrativa prezentata de prof.Velicu Simona.
    In luna noiembrie s-a sarbatorit Ziua Scolii M. Viteazul. Cu acest prilej
profesorii din Comisia metodica limba si comunicare, in colaborare cu
profesorii de muzică din ș coala au pregatit si prezentat un program artistic
omagial (dramatizari, recitari in limba romana si limbile straine studiate).
Prof.Simona Velicu a realizat o sezatoare literara impreuna cu elevii clasei a VI
a A.
De asemenea, in luna noiembrie , elevii claselor a VIIIa au participat cu
povestioare de Haloween, scrise in lb.engleza la sarbatoarea cu acelasi nume de
la Liceul ‘’Ghica’’.Elevii Gaina Andrada, Florea Irina de la cls.VIII A si Tecsor
Andrei , de la cls.VIII B au fost premiati pentru lucrarile lor.
    Tot in luna noiembrie profesorii. comisiei au participat la sedintele
  Cercurilor pedagogice de specialitate care s-au desfasurat in judetul nostru.
    In luna decembrie, d-na prof. Velicu Simona a prezentat un program de
 Craciun cu elevii clasei a VI a A.Prof .Velcea Mirela a prezentat o lectie
 demonstrativa la clasa a VIIIa.
    In luna ianuarie , Ziua nasterii marelui poet M. Eminescu a fost
omagiata printr- o sedinta festiva a comisiei. Cu acest prilej d-nele prof. Dragan
Elena, Tecsor Elena, Moise Felicia, Velicu Simona , Forentina Dumitru , Bene
Dumitra si Ulmeanu Ilie au prezentat momente importante din biografia si opera
eminesciana. Au fost recitate poezii intr-un spectacol multilingvist.
Prof.Florentina Dumitru a prezentat o monografie Mihai Eminescu.
  1. Premii obtinute la Concursul Judetean ‘’ COPIII NOŞTRI TALENTAŢI’’ – prof.
    Velicu Simona
           – ILICEA ANDREEA (VI A) – PREMIUL I (poezie)
           – MITREA ŞERBAN (VI A) – PREMIUL AL II-LEA (poezie)
           – BRADU ALEXANDRU (VI A) – PREMIUL AL III-LEA (proză)
           – BRATU AMEDEEA (V C) – MENŢIUNE (poezie)

-  Prof.Florentina Dumitru : Ilie Beatrice (VI B)-premiul I(proză); Fus Alice (VI B)-
  menţiune (poezie); Ciofâcă Diana-Lavinia (VII B)-menţiune (poezie).- Prof.Dragan Elena :         Cirnaru Raluca-cls.VIIIA-mentiune,
Neacsu Teodora-cls.VA- mentiune, Patrascu Marina- cls.VIII B - premiul
special al bibliotecii ‘’Marin Preda’’
    Pe data de 10 decembrie s-a desfasurat simpozionul national ‘’
Craciunul- sarbatoarea crestinilor de pretutindeni’’ la care au participat si
elevii nostri pregatiti de profesorii de la catedra de limba si literatura
romana.Astfel,

Prof.Dragan Elena a obtinut urmatoarele premii :
Premiul I-Cirnaru Raluca-cls.VIIIA, Neacsu Teodora-cls.VA
Premiul II-Pirvu Raluca- cls.V A-
Premiul III- Visan Denisa- cls.V A
Prof.Velicu Simona a obtinut Premiul al II lea cu Serban Camelia dela
cls.VaC.

2.Simpozionul national « Mos Craciun cu plete dalbe » creatie literara in lb.
Franceza, prof.Bene Dumitra a obtinut urmatoarele premii, dupa cum
urmeaza :
Murga Valentina ---premiul I
Calitescu Adela -premiul al II-lea
Matei Iulia - premiul al II-lea

   Pe data de 12 noiembrie 2010 s-a desfasurat faza pe scoala a concursului
Cangurul lingvist –sectiunea limba franceza. Concursul a fost organizat la
nivelul scolii de prof. Bene Dumitra si prof. Velcea Mirela. Au participat un
numar de 60 de elevi. In urma verificarii testelor s-au obtinut rezultate foarte
bune. Pentru barajul la nivel national a fost selectionata eleva : Calitescu
Adela,cls.VIII A . Proba de baraj se va desfasura la Bucuresti in luna aprilie.
   In perioada 14-16 ianuarie s-a desfasurat la Rimnicu Vilcea, la ‘’Scoala
cu ceas’’, Concursul National Interdisciplinar, sectiunea engleza unde elevii
pregatiti de prof.Moise Felicia si Tecsor Elena au obtinut urmatoarele premii :
prof.Tecsor Elena: Premiul III- Picu Serban, cls.VII A, Mentiune- Comana
Alexandru, cls.VIIIB, Dobre Dan-cls.VIIIB, Calota Elena-cls.VIIA, Nitu
Catalina-cls.VIIA

Prof.Moise Felicia :
  1. Mentiune- Florea Irina
   La CONCURSUL NAŢIONAL „±POEZIE” – 22 IANUARIE 2011,
prof.Simona Velicu a obtinut urmatoarele premii :
              – HOMOC DIANA (VI A) – PREMIUL AL II-LEA
              – ILICEA ANDREEA (VI A) – PREMIUL AL III-LEA
              – ZAHU DIANA (VI A) – PREMIUL AL III-LEA
              – BUZATU VANESA (VI A) – PREMIUL AL III-LEA
              – MITRAN ROXANA (VI A) – MENŢIUNE
               – GRIGORESCU TEODOR (VI A) – MENŢIUNE


   De asemenea, la acelasi concurs prof.Dragan Elena o obtinut
urmatoarele premii :
   Premiul II – Neacsu Teodora- cls.VA
   Mentiune –Visan Denisa, Oprea Liviu, Apostolescu Alexandru, Dobra
   Anamaria- mentiune

    Prof.Florentina Dumitru , a obtinut urmatoarele premii :
etapa judeţeană: Olteanu Sorin(V B)-premiul I;Iaurum Mihai(VI B)-premiul al
II-lea; Bunea Andreea (VI B)-premiul al III-lea; Ilie Beatrice (VI B)-menţiune;
    Pe data de 26 ianuarie 2011 a avut loc loc faza pe scoala a concursului
Cangurul lingvistic, sectiunea engleza, urmand aflarea rezultatelor in cursul
lunii martie.              Raport privind activitatea
           COMISIEI METODICE STIINTE
        la sfârşitul sem. I al anului şcolar 2010 / 2011.
    In semestrul I al anului scolar 2010/ 2011 membrii comisiei metodice
au urmarit realizarea tuturor activitatilor propuse in programul de activitate si a
obiectivelor din Programul managerial. Pe parcursul intregului semestru au fost
realizate evaluari periodice in vederea masurarii progresului realizat de elevi si a
calitatii actului educativ .
   In cadrul orelor optionale de lucru cu calculatorul au fost realizate diferite
referate si expozitii tematice
    Ca urmare:
       SEPTEMBRIE 2010
   Toti membrii comisiei au participat la Consfatuirile cadrelor didactice
   A fost desfasurata sedinta Comisiei metodice unde a fost realizat si
    aprobat Raportul privind activitatea pe anul scolar 2009/2010 catre
    Consiliul de administratie; au fost propuse activitati pentru planul
    managerial pe anul 2010/2011 si programul de activitati pe semestrul I
   Au avut loc discutii pe marginea programelor si intocmirea planificarilor
    anuale si semestriale conform acestor programe.
   Au fost inaintate catre Cons.de adm. al scolii propuneri pentru
    responsabil de comisie metodica in anul scolar 2010-2011.

     OCTOMBRIE 2010
   Prezentarea si aprobarea Planului managerial pe anul scolar 2010-2011 si
   a programului activitatilor pentru semestrul I
   Au fost realizate evaluarile initiale cu subiecte unice la clasele a V-a la
   obiectul matematica . In organizarea acestei evaluari au fost implicati
   toti membrii catedrei de matematica prin realizarea de subiecte conform
   programei, evaluarea lucrarilor discutarea lor cu elevii si parinti acestora.
   Au fost luate masuri prin stabilirea unor ore suplimentare de pregatire in
   vederea obtinerii de rezultate foarte bune la tezele unice pe scoala si la
   concursurile si olimpiadele scolare care vor urma.
   Au fost constituite loturile olimpice si au fost realizate pregatiri
   suplementare cu acesti elevi.

       NOIEMBRIE 2010
   Toti membrii Comisiei metodice au participat la cercurile pedagogice ale
   cadrelor didactice
   Au fost analizate rezultatele obtinute la testarile initiale si stabilite unele
   masuri de recuperare a lipsurilor constatate
   A fost organizata conform planificarii pregatirea suplimentara a elevilor
   pentru tezele pe semestrul I,si olimpiadele , concursurile scolare.
   27 noiembrie scoala noastra a fost organizatorul concursului national de
   matematica LUMINA MATH la nivel zonal Resp. prof. Marin Marioara
   La nivelul zonei Alexandria au participat 197 de elevi dintre care 63 elevi din
scoala noastra.
  Au fost obtinute rezultate foarte bune de catre elevii
             1. SANDUCU MIRCEA VB          69 puncte
             2. OLTEANU SORIN VB           66 puncte
             3. OLTEANU ALEXANDRA VB         64 puncte
                     Prof. Neagu Lucian
             4. APOSTOLESCU ALEXANDRU VA       61.5 puncte
             5. TOMESCU LAURA VA           60,5 puncte
             6. MITROI CATALIN VA          52,5 puncte
                      Prof. Cristea Tudor
             7. mITRAN ANDREEA VIA          60 puncte
             8. BADULESCU MARIA V IA         59,5 puncte
                      Prof. Neagu Lucian
             9. SPATARU STEFAN VIIIB         85 puncte
                     Prof. Cristea Tudor
             10. CALITESCU ADELA VIIIA        59 puncte
             11. MATEI IULIA      VIIIA     57,5 puncte
                    Prof. Marin Marioara

   DECEMBRIE 2010
 membrii catedrei de matematica au fost implicati in organizarea si desfasurarea
 tezelor cu subiect unic pe scoala clasele V-VIII desfasurate conform
 planificarii.
              Cls. V 6 decembrie 2010
              Cls. VI 10 decembrie 2010
              Clas. VII 9 decembrie 2010
              Cls. VIII 13 decembrie 2010
 15 decembrie a fost organizat un schimb de experienta cu invatatorii de la
 clasele a IV-a prin asistente la orele de matematica cu participarea profesorilor
 din catedra de matematica si directia scolii . Cu aceasta ocazie au sustinut lectii
 dceschise:
              Prof. Cristea Tudor ‘Operatii cu puteri ‘ –ex
              recapitulative cls.VA
              Prof. Neagu Lucian ‘Fractii ‘ Cls. VB
      18 decembrie 2010 SIMPOZION ‘2010 Anul matematicii in scoala
   romaneasca”unde au participat prof. Neagu Lucian si Cristea Tudor.

       IANUARIE 2011
   In cadrul Comisiei metodice s-a discutat incadrarea pentru anul scolar
   2011/2012 si au fost facute propuneri pentru ore optionale
   A fost realizat si aprobat programul de activitate pe semestrul II an
   2010/2011
   A fost realizat si aprobat Raportul privind activitatea Comisiei pe semestrul
   I
   A fost organizata si desfasurata Etapa pe scoala a olimpiadei de
   matematica ( 11ianuarie 2011) la clasele V-VIII unde au participat 120 de
   elevi dintre care 60 au fost calificati pentru etapa locala si au fost organizate
   pregatiri suplimentare pentru etapele locale.
   22 ianuarie 2011 a avut loc concursul ±POEZIE unde elevii au rezolvat
   probleme de matematica pe linga cele de Limba romana.
    Scoala noastra s-a prezentat cu un numar de 35 de elevi si au fost obtinute
   rezultate foarte bune:
            CLASA A V-A
              OLTEANU SORIN VB 123 puncte
              NEACSU TEODORA VA 119 PUNCTE
              OPREA LIVIU VA 108 PUNCTE
              VISAN DENISA 109 puncte
              APOSTOLESCU ALEXANDRU 103 puncte
              DOBRA ANA MARIA 100 puncte
            CLASA a VI-a
               IAURUM MIHAI   126 puncte
               ILICEA ANDREEA 123 puncte
               BUNEA ANDREEA 122 puncte
               ZAHU DIANA   122 puncte
               GRIGORESCU TEODOR 115 puncte
               BUZATU VANESA     122 puncte
               ILIE BETY       113 puncte
               MITRAN ANDREEA    113 puncte
               NEACSU FLORIN     108 puncte
                MATEESCU VALENTIN 107 puncte
                PARASCHIV AURA  107 puncte
                HOMOC DIANA    107 puncte
  25 ianuarie 2011 a fost organizata etapa locala olimpiada de biologie si au fost
selectionati elevii pentru etapa judeteana
Etapa judeteana a olimpiadei de fizica si chimie cu rezultate deosebite
            1. SPATARU STEFAN - premiul II etapa nationala olimp. de
              fizica
            2. Calitescu Adela mentiune etapa nationala olimpiada de
              chimie
                        Prof. Armeanu Cristea/ Prof. China
              Florea
            3. Mitran Roxana premiul II et. Judeteana fizica
            4. Pirvu Cerasela pr. III et. jud. de fizica
                       Prof. Marinescu Iulia
   20 ianuarie 2011 etapa locala de ed. tehnologica unde au participat 21 de
elevi si s-au calificat la etapa judeteana 7 elevi.              Raport privind activitatea
       desfăşurată de Comisia metodică a ariei curriculare
    “Om şi Societate” la sfârşitul sem.I al anului şcolar 2010/ 2011
  Activitatea comisiei metodice ,,Om şi Societate” pe semestru I al anului
ș colar 2010-2011 a vizat în principal, următoarele obiective:
   Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor
   educaţionale
   Utilizarea eficienta atât a metodelor si instrumentelor de evaluare
   sumativa cât si a celor de evaluare formativa
   Stimularea performantelor scolare ale elevilor
   Participarea la actiunile de formare continua
  În urma reorganizării comisiei ( 2 septembrie 2010) pentru anul scolar
2010-2011, comisia metodică ,,Om şi Societate” din cadrul Scolii cu clasele I-
VIII „Mihai Viteazul” Alexandria are în componenţă un număr de 6 profesori
(specializările istorie- ştiinţe socio-umane, geografie, religie). A fost acordată o
atenț ie sporită proiectarii curriculare pe competente, conform noilor
recomandari metodologice ale MECTS (noile programe).
   Activităț ile stabilite conform graficului ș i tematicii validate la nivelul
comisiei s-au realizat după cum urmează:
a. popularizarea listei    atribuț iilor membrilor comisiei metodice, a
exigenț elor portofoliului profesorului de specialitate, conform recomandărilor
ISJ Teleorman;
-exprimarea opț iunii elevilor privind disciplinele la care se susț in lucrări de
evaluare semestrială/teze în anul ș colar 2010-2011, conf. Adresei MECTS
nr.47180/06.10.2010 (26 octombrie 2010), la nivelul ș colii situaț ia
prezentându-se astfel:

59 opț iuni pentru geografie- 53 pentru istorie, cu următoarele rezultate
înregistrate:

Disciplina  Clasa          Media clasei  Prof.      Media gen.
Geografie  VIII-a A         9,88      Peș u Elena

Geografie  VIII-a B         9,23      Peș u Elena
Geografie  VIII-a C         8,76      Peș u Elena
Geografie  VIII-a D         9,25      Peș u Elena
                                   9.28

Disciplina  Clasa          Media clasei  Prof.      Media gen.
Isorie    VIII-a A        9,16      Pinț ur
                           Luminiț a
Isorie    VIII-a B        9,13      Pinț ur
                           Luminiț a
Isorie    VIII-a C        9,16      Voicu Popescu
                           Marius
Isorie    VIII-a D        8,00      Voicu Popescu
                           Marius
                                   9,14 P.L.
                                   8,58V.P.M.
                                   8,86


b. activitatea dedicată Zilei Ș colii – 150 de ani de atestare documentară (8
noiembrie 2010):
   activitate practică ”Tipuri de relief în Europa”- clasa a VI-a B- prof.
   Peș u Elena. Aceasta a vizat competenț ele specifice pentru realizarea
   mulajelor tipurilor de relief din Europa ș i a antrenat o varietate de
   resurse matereiale ș i procedurale;
   vizionarea filmelor documentare cu caracter istoric – elevi ai claselor V-
   VIII – ”Dacii” ș i ”Mihai Viteazul” sub coordonarea prof. Pinț ur
   Luminiț a;
   realizarea, expoziț iei tematice omagiale ”Ș coala Mihai Viteazul –
   FILE DE ISTORIE- 1860-2010” (hol principal la intrarea în ș coală) sub
   coordonarea prof. Pinț ur Luminiț a;
   actualizarea   materialelor din gazetele de specialitate ”Dialogul
    civilizaț iilor” (prof. Pinț ur Luminiț a ș i Davidescu Tatiana),
    ”Geograful” (prof. Peș u Elena), ”Civitas” (prof. Pinț ur Luminiț a).
c.participarea la concursuri ș i olimpiade ș colare, conform calendarului ISJ
Teleorman/MECTS pentru anul ș colar 2010-2011:
   concursul județ ean ”92 de ani de la proclamarea Marii Uniri” – 26
    noiembrie 2010:
Nr.     Numele si       Clasa         Titlul lucrarii     Premiul obț inut
Crt.    prenumele
 1.    Arusoaei Elena     a VIII-a    O pagina de aur in istoria      Premiul I
       Venera        A      tarii- Marea Unire din
                              1918
 2.   Costache Cristiana  a VIII-a A    Implinirea unui vis secular    Premiul al II-lea
                         al romanilor – Marea
                           Unire din 1918
 3.    Florea Andreea   a VIII-a A    Marea Unire – istoria unei    Premiul al III-lea
        Irina                  fapte marete

    Olimpiada de Istorie -9 participanț i la faza pe localitate(24 ianuarie
    2011)- 4 elevi calificaț i la faza județ eană:

Nr.     Numele si prenumele        clasa      Nota obț inută  Prof.indrumator
Crt.        elevului
 1    Voicu Andreea Alexandra      A VIII-a B     9,60       Pintur Luminita
 2    Patrascu Marina          A VIII-a B     9,55       Pintur Luminita
 3    Comana Alexandru Iulian      A VIII-a B     9,00       Pintur Luminita

 4    Nedelcu Alina Larissa       A VIII-a B     8,00       Pintur Luminita
     Alexandra
 5    Pene Alin             A VIII-a C     7,40       Voicu Popescu
                                         Marius
 6    Popescu Bogdan           A VIII-a D     6,80       Voicu Popescu
                                         Marius
 7    Barbieru Mihnea          A VIII-a C     5,00       Voicu Popescu
                                         Marius
 8    Caraveteanu Robert         A VIII-a D     5,00       Voicu Popescu
                                         Marius
 9    Burca Dan             A VIII-a C     4,00       Voicu Popescu
                                         Marius

   Olimpiada de cultură civică
4 echipaje participante la faza pe ș coala, 1echipaj la faza pe localitate (15
ianuarie 2011), calificat la faza județ eană, după cum urmează:

 Numele si prenumele elevilor        Clasa      Nota    Numele si prenumele cadrului
   claificati (echipaj)                  obț inută      didactic care
                                          i-a pregatit
Dinu Alexandra          aVIII-a A   10,00    Prof. Luminita Pintur

Cirnaru Raluca Georgiana


   Geografie – faza pe ș coala- 8 participanț i

Nr.    Numele si prenumele     clasa      Nota    Prof.indrumator
Crt.       elevului               obț inută
 1   Constantinescu Elena    A VIII-a D    7,30      Peș  u Elena
 2   Filipaș Bianca       A VIII-a D    7,00      Peș  u Elena
 3   Brânceanu Finelia      A VIII-a D    5,60      Peș  u Elena
 4   Dobre Dan          A VIII-a B    4,90      Peș  u Elena
 5   Popescu Bogdan       A VIII-a D    4,30      Peș  u Elena
 6   Popa Andreea        A VIII-a C    4,20      Peș  u Elena
 7   Caraveț eanu Robert     A VIII-a D    3,80      Peș  u Elena
 8   Hîrjui Ovidiu        A VIII-a B    3,70      Peș  u Elena

Au fost realizate corespunzator activităț i de pregatire suplimentară cu elevii,
conform graficului stabilit de fiecare prof. de specialitate la disciplina în cauză.


d. Participarea la activităț i extracurriculare     cu ocazia comemorarii unor
evenimente importante din istoria nationala;

   30 noiembrie 2010- activitate dedicată Zilei naț ionale a României-
   elevii ai claselor V-VIII: prezentare PPT ”O pagină de aur în istoria ț ării
   – Marea Unire din 1918” prof. Pinț ur Luminiț a

   24 ianuarie 2011 – clasa VIII-a A ș i a VIII-a C- prezentarea materialului
    Unirea Principatelor Române (PPT) dedicat sărbătoririi Zilei de 24
    ianuarie- prof. Panait Adrian
e. Participarea la actiunile de formare continuă            membrilor
comisieimetodice:consfatuirile anuale ale cadrelor didactice pe discipline,
activitatile cercului pedagogic, la cursuri de formare continua organizate de
ofertantii acreditati, perfectionari si sesiuni de comunicari stiintifice ale
profesorilor.
f. S-a continuat ameliorarea calitatii bazei materiale existente în dotarea scolii
prin reparatii sau achizitionarea de material didactic nou de la producatorii
existenti (harț i, planș e, fotografii – geografie -prof. Peș u Elena, Galeria
marilor voievozi, domnitori ș i regi români-istorie - prof. Pinț ur Luminiț a,
planș e tematice – religie -prof. Davidescu Tatiana).

   În concluzie, activitatea membrilor comisiei metodice ,,Om şi Societate”
pe semestru I al anului ș colar 2010-2011 a asigurat calitatea procesului de
   predare-învăț are-evaluare ș i va urmări în continuare, alături de obiectivele
   fixate la inceputul anului ș colar, valorificarea rezultaterlor evaluarilor curente
   în vederea construirii unui demers reglator, care să răspundă nevoilor
   identificate.

                COMISIA METODICA “ARTE”
           RAPORT DE ACTIVITATE LA SFÂRŞITUL SEM. I ,
                   AN ŞCOLAR 2010-2011     In anul scolar 2010-201 , comisia metodica « Arte », are urmatoarea
componenta : Prof. Mandica Marian (pian,teorie si solfegiu,ed.muz.si cor) ; Prof.Descultu
Angela (Ed.muz.si vioara); Prof.Grosu Vasilichia (pian), Prof. Apostol Ionel –pian; prof.
Stoican -pian ; Prof. Tanase Angela (ed.plastica); Prof. Purcarea Cristina (ed.plastica).
     In primul semestru al acestui an scolar, orele de predare s-au desfasurat conform
   programei scolare.
     In afara orelor de predare,profesorii din aria curriculara » Arte »,au participat la mai
     multe activitati artistice :
       -« Toamna se numara bobocii »-expozitie la Biblioteca Judeteana M.Preda
       - 8 noiembrie-Ziua scolii
       -1 decembrie-Ziua nationala
       -16 decembrie 2010-Concert de colinde –organizat de scoala, la Casa de cultura ,
        cu participarea mai multor scoli din judet.
       -Colinde –sarbatorile de iarna(Primaria Alexandria,I.S.J.Teleorman,Prefectura)
       -15 ianuarie-Ziua marelui poet Mihai Eminescu
       -24 ianuarie-Ziua Unirii
       -Expozitie de desene cu mai multe teme :Iarna,Concursul National »Un oras
        mai bun,o viata mai buna.
       -« Un pedagog de scoala noua »-159 de ani de la nasterea lui I.L.Caragiale.
      In semestrul II,urmeaza a se desfasura concursurile de muzica instrumentala si
    corala,unde urmeaza sa participam cu elevii de la clasa de muzica si corul de la
    clasele V-VIII.                      RAPORTUL
         Comisiei metodice a profesorilor de educatie fizica si sport
             la sfârşitul sem. I al anului şcolar 2010-2011
    Comisia metodica a profesorilor de educatie fizica din scoala noastra
cuprinde un numar de patru cadre didactice calificate:
- Taranu Vasile
- Stancu Marian
- Mitran Mariana
- Fiscu Ninel Panait
    Trei dintre acestia sunt cadre didactice titulare ale scolii, Taranu Vasile,
Stancu Marian si Mitran Mariana, iar Fiscu Ninel Panait are 10 ore completare de
norma la scoala noastra.
    Activitatea a debutat cu sedinta de reorganizare a comisiei, prezentarea
raportului de activitate pe anul trecut si alegerea responsabilului comisiei metodice.
    Au fost prezentate si avizate planificarile semestriale ale profesorilor, pecum
si Planul Managerial si Planul de Activitati al comisiei pe 2010-2011. Au fost
dezbatute problemele discutate la Consfatuirea profesorilor de educatie fizica.
    In luna octombrie, doamna profesoara Mitran Mariana a prezentat referatul
,,Rolul educatiei fizice in scoala’’, iar domnul profesor Fiscu Ninel Panait a
prezentat o lectie demonstrativa la clasa a IV-a.
    A fost prezentat si dezbatut Calendarul O.N.S.S. si s-au stabilit
responsabilitati ale cadrelor didactice legete de reprezenatrea scolii la aceasta
competitie.
Astfel:
-Taranu Vasile se va ocupa de pregatirea echipei de handbal fete, tenis de masa
si sah, ajutat de Stancu Marian;
-Stancu Marian se va ocupa de pregatirea echipei de handbal baieti, ajutat de
Taranu Vasile;
-Taranu Vasile si Stancu Marian se vor ocupa de pregatirea achipei de fotbal
gimnaziu;
-Fiscu Ninel Panait va pregati echipa de fotbal de la clasele I-IV;
-Mitran Mariana va pregati participantii la concursurile de atletism si cros.
In luna noiembrie, profesorul Taranu Vasile a prezentat proiectarea unitatii de
invatare handbal, iar Stanct Marian a prezentat referatul ,,Dezvoltarea calitatilor
motrice prin joc sportiv’’.
    In sedinta din ianuarie s-au prezentat probele de control pe clase, iar
Mitran Mariana a prezentat referatul ,,Interdisciplinaritatea in educatia fizica
scolara’’.
    In acest semestru am participat la competitii unde am obtinut urmatoarele
rezultate:
-Locul I cu echipa de handbal baieti la cupa ,,Asii semicercului’’
-Locul I la ..Crosul Unirii’’ prin eleva Ciobanu Marilena.
    Taranu Vasile a participat la seminarul organizat de CCD pe probleme de
planificare iar Fiscu Ninel Panait la cursurile de perfectionare pe modulul
extracurriculare.
      La clasa activitatea a fost desfasurata conform planificarii iar rezultatele
   au fost concretizate in notele foarte bune obtinute de elevi.
     5.2.  Situaţia înscrierilor cadrelor didactice la perfecţionarea prin grade
            didactice în semestrul I al anului şcolar 2010 / 2011


      În anul şcolar 2010 – 2011 profesorii: Velcea Mirela, Velicu Simona s-au
   inscris pentru Gradul didactic I, iar Cismaru Diana pentru Gradul didactic II.                   VII. Concursuri şcolare.
                    7.1. Olimpiade şcolare.
      In semestrul I al anului scolar 2010/2011 a avut loc Olimpiada de fizica si
   Olimpiada de chimie ambele finalizandu-se cu etapa nationala. Astfel la
   Olimpiada de fizica faza nationala care a avut loc la Arad a participat elevul
   Spataru Stefan de la clasa a VIII-a B care s-a intors cu premiul II iar la
   Olimpiada de chimie, ce a avut faza nationala la Timisoara, a participat eleva
   Calitescu Adela care a obtinut mentiune.
      Mentionam ca ambii elevi au fost pregatiti de catre profesorii Armeanu
   Cristea si China Florea.
               7.2. Concursuri sportive.
      În perioada semestrului I a anului şcolar 2010 – 2011 s-au desfăşurat următoarele
concursuri sportive :
   -  “ CROSUL UNIRII ” – organizată de DJTS Teleorman - Locul al I – lea cu eleva
     Ciobanu Marilena.
   -   “ CUPA ASII SEMICERCULUI “ – organizată de Consiliul judeţean Alexandria şi
     unde am obţinut Locul I şi cupa cu echipa de băieţi.
     Ambele echipe au fost pregătite de către profesorii Ţăranu Vasile şi Stancu Marian.


   VIII. Inspecţii / Evaluări.
   In semestrul I al anului scolar 2010/2011 au avut loc urmatoarele inspectii:
      Inspectie curenta in vederea depunerii dosarului pentru inscrierea la gradulI – prof. Velcea
        Mirela – 25.10.2010
      Inspectie curenta in vederea depunerii dosarului pentru inscrierea la gradulI – prof. Velicu
      Simona – 28.10.2010
      Inspectie curenta efectuata de ISJ Teleorman cu tema ‘’Elaborarea si utilizarea
      instrumentelor de control si evaluare in cadrul unitatilor de invatamant’’ – 13.01.2011


IX.  Activitatea educativă.
          9.1.Programe comunitare şi proiecte europene.


      În semestrul I an şcolar 2010-2011 Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul
   din Alexandria a fost prezentă prin cadrele sale didactice şi prin elevii săi, la
   derularea unor programe atât la nivelul localităţii Alexandria, dar şi la nivel
   judeţean, naţional sau european.
       Exemplificăm cateva dintre aceste programe:
   - Programul comunitar “ Zilele zonelor umede “, destinat realizării în
     rândul elevilor a unei solide educaţii ecologice, indispensabilă omului
     viitorului, în vederea evitării schimbărilor climatice ireversibile ce pot să
     aibe loc în viitorul nu prea îndepărtat, pe planeta noastră.
   - Proiectul Comenius ( fără finanţare ), “ Green Leisure “ ce se va derula
     în perioada anilor 2010 – 2011, cu Germania, Olanda, Spania şi Romania la
     care şcoala noastră este parte în proiect. Profesor coordonator Tecşor Elena.
   - Proiectul educativ internaţional Comenius “ Prieteni într-o Europă
     unită “ cu Şcoala Dimcio Debelianov din localitatea Belene – Bulgaria.
     Coordonator Înv. Ilie Sorin.
   - Tot în cursul semestrului I am solicitat pentru finanţare un nou proiect
     Comenius “ Common matters, Profesor coordonator Tecşor
     Elena.(Intalnirea pregatitoare pentru scrierea proiectului a avut loc la scoala
     noastra in perioada 4 – 8 februarie. La intalnire au participat parteneri din
     Olanda, Spania, Bulgaria iar ceilalti parteneri din Turcia si Latvia neputand
     participa la intalnire , din motive obiective, au aderat totusi la proiect).
   - Programele internaţionale THINK QUEST şi YRE ( Tineri reporteri
   pentru mediul înconjurător) organizate de Fundaţia mondială pentru mediul
   înconjurător.
   PARTENERIATE EDUCATIVE
        Acord Cadru de Parteneriat pentru Educatie – Asociatia Media Kinder
        Program de parteneriat educational – Ministerul Internelor si Asociatia
        Veteranilor de Razboi
        Program de parteneriat educational – ‘’Sa ne protejam viata’’ -
        Inspectoratul Judetean de Politie Teleorman
        ‘’Un zambet, o floare, un pic de culoare’’ – Scoala nr.16 N. Balcescu,
        Scoala nr.3 I.L. Caragiale, Scoala nr. 20 Traian –Galati
 Parteneriat educational – Prietenia si valentele ei formative pentru
 societatea actual – Scoala ‘’Stefan cel Mare’’ Alexandria
 Program de parteneriat educational – Centrul Scolar pentru Educatie
 Incluziva Alexandria
 Proiect ‘’Educatia rutiera – educatie pentru viata’’ – Politia
 Municipala Alexandria
 Proiect Security Marketing – ‘’Scoli fara violent!’’ – IPJ Teleorman
 Program de parteneriat educational – ‘’Micul actor’’ – Palatul Copiilor
 Alexandria
 Acord de parteneriat – Scoala Speciala nr. 2 Ploiesti
 Proiect educational ‘’ Sa fim sanatosi’’ – TOP DENT SRL
 ALEXANDRIA
 Program de parteneriat educational ‘’Sarbatorile Pamantului’’ –
 Palatul Copiilor Alexandria
 ‘’E vremea colindelor’’ – ISJ Teleorman, Primaria Municipiului
 Alexandria
 Proiect educational Global English - British Council Romania
 Program de parteneriat educational ‘’Tinere talente muzicale’’ – S.C.
 COMTESSIS S.R.L. ALEXANDRIA
 Acord de parteneriat in cadrul proiectului international ‘’Steluta de
 argint’’ – CSEI Elena Doamna – Focsani
 Program de parteneriat educational ‘’ Frumosul si utilul in ochii
 copilului’’ – Palatul Copiilor Alexandria
 Protocol de colaborare cu Agentia National pentru Romi
 Program de parteneriat educational ‘’Tinere talente muzicale’’- Casa
 de Cultura a Sindicatelor Alexandria
 Parteneriat educational – Centrul Judetean de Resurse si asistenta
 Educationala Teleorman , Cabinetul Logopedic Intersolar Alexandria
 Program de parteneriat educational – Palatul Copiilor Alexandria -
 prof. Dragoi Alexandru Stefan
 Program de parteneriat ‘’ O casa sigura – o viata in plus: modul de
 comportare in caz de cutremur’’ – Inspectoratul pentru Situatii de
 Urgenta ‘’Al. D. Ghica’’ Teleorman
 Parteneriat educational – Politia Municipiului Alexandria
 Parteneriat educational – Clubul Sportiv Scolar Alexandria
 Protocol de parteneriat cultural – educative - Fundatia Culturala
 ‘’ARGESIS’’ - Pitesti

9.2.Acţiuni dedicate evenimentelor importante din viaţa şcolii,
    comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale.
  INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI DIRIGINTILOR
         IN ANUL SCOLAR 2010 – 2011, SEMESTRUL I
    În semestrul I al anului scolar 2010-2011, comisia metodica a dirigintilor a
fost formata din 13 diriginti. Acestia au analizat programa scolara a ariei
curriculare ,,Consiliere si orientare” in vigoare si au intocmit planificarea
calendaristica ce cuprinde teme in concordanta cu specificul varstei si cu
interesele elevilor.
    În primele ore de dirigentie a fost prezentat elevilor Regulamentul de
ordine interioara, aprobat de Consiliul de administratie si de Consiliul
profesoral si normele de protectie a muncii.
    Cu ajutorul profesorilor diriginti din scoala a fost realizat dosarul comisiei
dirigintilor si s-au stabilit calendarul activitatilor educative, graficul sedintelor.
    Dintre activitatile cuprinse in calendar in timpul semestrului I si
desfasurate in scoala noastra amintim:
 1. Ziua Mondiala a Educatiei (5 octombrie 2011) a fost marcata in cadrul unei
ore de dirigentie desfasurata la clasa a VI-a B, cand s-au spus citate despre
educatie si a fost organizat un concurs de intrebari cu tema “Educatie si
educatori”.
 2. În calitate de consilier educativ, am organizat alegerile CSE din scoala
noastra in perioada 08-22.10.2010, in colaborare cu d-na director Elena Tecşor.
 3. De Halloween (1 noiembrie) au fost realizate o serie de activitati: decorarea
salii de sport de elevii claselor a V-a si aVI-a cu lampi din dovleci, prezentarea
semnificatiei zilei de Halloween de Marina Totolan, presedinte CSE, concurs de
costume la care s-au intrecut elevii cls. V-VIII. Serbarea s-a terminat cu
degustarea placintei de dovleac.
 4. Cu ocazia Zilei scolii, pe data de 8 noiembrie 2010, au fost organizate
manifestari ample coordonate de directorii scolii:Cristea Armeanu, Elena
Tecşor. Astfel, in prezenta unor oaspeti de seama (fosti directori, fosti profesori
si elevi ai scolii, reprezentanti ai unitatilor de invatamant din oras) s-a dezvelit
o placa comemorativa cu numele directorilor scolii de la infiintare pana in
prezent; s-au derulat un program artistic, lectii demonstrative; s-a lansat o
revista omagiala, la realizarea careia au fost implicate toate cadrele didactice ale
scolii.
5. “Pace si nonviolenta pentru copiii lumii” a fost tema Saptamanii Educatiei
Globale 2010 in perioada 13-21 noiembrie, la care au fost implicati toti
dirigintii.
6. Cu ocazia Zilei Nationale a României s-a desfasurat un program cultural-
artistic in deschiderea caruia doamna profesoara Luminita Pinţur a prezentat un
material power- point ,,O pagina de aur din istoria tarii”. La manifestare au
recitat si cantat elevii claselor V-VIII indrumati de doamnele profesoare Simona
Velicu, Florentina Dumitru si de domnul profesor Marian Măndică.
6. La data de 12.12.2010 a avut loc excursia la Bucuresti organizata de d-na
director Elena Tecşor si consilier educativ Elena Peşu, avand ca obiective:
Palatul Parlamentului, Palatul Mogosoaia, AFI Palace Cotroceni, Teatrul
National ,,I.L. Caragiale” cu spectacolul ,,S-a sfarsit cum a-nceput”. La excursie
au participat elevii claselor: aVI-a B, aVII-a A, a VII-a C, aVIII-a A, a VIII-a B
7. Sarbatorile de Craciun si Anul Nou au fost marcate in serbarile organizate de
domnii invatatori si diriginti din scoala (Vasile Ţăranu – diriginte la clasa a VI-a
C, in colaborare cu Elena Dragan- profesoara de limba romana si Sonia Neagu-
reprezentantul parintilor au indrumat elevii acestei clase). Salile de clasa au fost
pavoazate de elevi cu beteala si brazi impodobiti. Pe holurile scolii au fost
amenajate expozitii de doamnele profesoare Tănase Angela si Purcărea
Cristiana.
8. CSE s-a implicat in organizarea Serii distractive desfasurata in data de 21
decembrie impreuna cu dirigintii cls. V-VIII din scoala.
9. Elevii clasei aVI-a B, impreuna cu diriginta Elena Peşu au vizitat Centrul
Maternal Alexandria, la sugestia doamnei Daiana Pană- reprezentantul
parintilor clasei, impartind copiilor cadouri, apoi au vizitat biserica Sf. Petru si
Pavel”.
10 Elevii scolii (din clasele aVII-a B, aVII-a A, a VI-a B, aVI-a A, aV-a B, aV-
a A) au participat la o campanie umanitara in sprijinul liceanului Gabriel
Vochineci, cumparand bilete la un spectacol organizat de Colegiul National
A.D.Ghica – 10.12.2010.
11. “Drumuri si popasuri eminesciene” la data de 13.01.2011 –a fost o activitate
omagiala propusa si realizata de profesoarele Elena Pesu si Elena Dragan,
avand-o ca invitata pe d-na director Elena Tecşor. La aceasta au participat elevii
claselor a VI-a B si a VIII-a A care au localizat orasele din Romania si Europa
vizitate de Mihai Eminescu pe harta, au recitat poezii din lirica eminesciana si
au participat la un concurs de recunoastere a poeziilor sale.
12. În vacanta intersemestriala, in perioada 04-06.02.2011 s-a desfasurat
excursia pe traseul Bucuresti – Sinaia – Cheile Gradistei – Castelul Bran –
Sighisoara – Sibiu – Râmnicu Vâlcea, coordonata de doamnele Elena Tecşor-
directorul scolii si Sonia Neagu- reprezentant al parintilor. La excursie au
participat elevi ai clasei aVI-a C, precum si doamnele profesoare Elena Drăgan
si Elena Peşu. Excursia s-a finalizat cu un test administrat elevilor, cel mai mare
punctaj obtinandu-l eleva Livia Dumitru care a fost premiata cu un album
“România noastra” (aceasta realizand si cea mai buna compunere).
13.Saptamana legumelor donate a fost marcata in scoala noastra printr-o actiune
realizata de elevii clasei a VII-a A impreuna cu d-na profesoara Dumitra Bene si
cu implicarea Primariei Alexandria si a d-nei inspector Marilena Ion.
Beneficiarii actiunii au fost 4 familii nevoiase din Alexandria carora le-au fost
donate 90 kg cartofi, 50 kg ceapa, 10 kg morcovi, 20 kg fructe (mere, pere), 30
cutii de conserve, 30 kg varza.
14. La nivelul claselor a V-a, s-au organizat activitati in colaborare cu Politia de
proximitate (“Strada si capcanele ei” – coordonata de d-nul Brosteanu Ion) si cu
Inspectoratul pentru Situatii de urgenta (“comportamentul in caz de incendiu si
cutremur” – cu participarea d-nului Nica Daniel) initiate de dirigintii Elena
Dragan, Luminita Pintur, Ilie Ulmeanu.
15. Cu prilejul unor zile cu semnificatii deosebite pentru romani au fost depuse
coroane si jerbe de flori la monumentul din fata Consiliului Judetean de catre
elevii scolii noastre (clasa aV-a A- Ziua Armatei Romane, clasa a V-a B – Ziua
nationala a Romaniei, clasa a V-a C – Ziua Eroilor Revolutiei, clasa a VI-a A –
Ziua Unirii).
    Relatia dintre scoala si familie a fost evidentiata prin sedintele si
lectoratele cu parintii la nivelul claselor si al scolii, la care au participat un
numar mare de parinti si au fost dezbatute diverse probleme: situatia la
invatatura si disciplina, oferta scolii pentru orele de optional, orientarea scolara
si profesionala a elevilor de clasa a VIII-a.
    Dirigintii din scoala au avut o stransa colaborare cu doamna consilier
Violeta Tapai si cu doamna bibliotecar Anuţa Voinea.
    Profesorii diriginti, dupa cum reiese si din cele prezentate mai sus au
organizat si realizat activitati scolare si extrascolare cu elevii, dinamizand
initiativa si spiritul creator al acestora, au cooperat cu familia si comitetul de
parinti precum si cu alti factori educativi, desfasurand o bogata activitate pe
parcursul semestrului I al anului scolar 2010-2011.


        CABINETUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA
                 Raport de activitate
            pentru semestrul I, anul scolar 2009 – 2010


    Activitatea cabinetului de asistenta psihopedagogica si-a fixat la
inceputul anului scolar o serie de obiective menite sa raspunda agendei de
prioritati a scolii in care functioneaza. Activitatea acestui cabinet este
coordonată de profesorul consilier Tapai Violeta.
    Pentru semestrul I, aceste obiective au vizat:
  1 integrarea elevilor de clasa a V-a in noile colective si adaptarea acestora
    la solicitarile ciclului gimnazial;
  2. continuarea in cel de-al doilea an de desfasurare a programului educativ
 „O SCOALA FARA VIOLENTA” – o campanie de prevenire si combatere a
violentei in randul elevilor, campanie care in acest an s-a desfasurat sub
genericul „2010 – UN AN FARA VIOLENTA IN SCOALA”;
  3. consilierea si asistenta de specialitate acordata elevilor si
    parintilor,precum si colaborarea cu cadrele didactice din scoala in vederea
    solutionarii problemelor care apar si care, amplificate pot determina
    perturbari in desfasurarea activitatii didactice din scoala.
     In acest semestru, programul educativ „O SCOALA FARA
VIOLENTA” a fost extins la nivelul judetului, in scolile in care functioneaza
cabinete de asistenta psihopedagogica. Lansarea programului a avut loc in
cabinetul din scoala noastra, print-o activitate demonstrativa la clasa a III-a A,
pregatita de elevii voluntari de la clasa a VII-a C.
    De asemenea, in acest semestru a fost finalizat calendarul „2010 – UN
AN FARA VIOLENTA IN SCOALA”, care cuprinde imagini si mesaje
antiviolenta ale elevilor si cadrelor didactice din scoala.
    Clasele a V-a au parcurs seria de activitati destinate integrarii si
adaptarii optime la cerintele ciclului gimnazial. Una din clasele a V-a, la
solicitarea conducerii scolii si a colectivului profesoral, cu acordul parintilor, a
urmat in cadrul cabinetului un proces de monitorizare comportamentala pe tot
parcursul semestrului I, avand ca scop imbunatatirea relatiilor interpersonale si
a disciplinei scolare in cadrul colectivului de elevi.
    La serviciile de consiliere au apelat numerosi elevi din scoala, in
probleme legate de imbunatatirea performantelor scolare, abateri de la disciplina
si regulamentul scolar, dar si elevi cu comportament de risc – chiul,
frecventarea unor anturaje periculoase, violenta si agresivitate.
    De remarcat faptul ca a crescut numarul parintilor care solicita consiliere
si spijin pentru copii, dar si consultanta in diverse probleme legate de cresterea
si educarea copiilor si mai ales adolescentilor.
    Colaborarea cu cadrele didactice din scoala a continuat la fel de bine si in
acest semestru, de remarcat fiind deschiderea si interesul acestora pentru
rezolvarea problemelor diverse ale elevilor si familiilor acestora, cautarea unor
metode cat mai eficiente de disciplinare si aplicarea cu consecventa a normelor
si regulamentului scolar in vigoare. Au fost numeroase solicitari din partea
invatatorilor si dirigintilor in vederea desfasurarii activitatilor de consiliere de
grup pe teme care sa raspunda nevoilor colectivelor de elevi si ale claselor.

         9.3.Situaţia parteneriatelor educaţionale
1. Program de parteneriat educaţional “Micii Români Teleormăneni” realizat cu
Centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii tradiţionale din
Teleorman.
2. Program de parteneriat educaţional realizat cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului Teleorman
3. Program de parteneriat realizat cu Centrul Militar Judeţean Teleorman.
4. Protocol de parteneriat cu C.C.D Teleorman.
5. Protocol de parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “ A.D.
Ghica “ Teleorman.
6. Parteneriat educaţional cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Teleorman – Cabinetul Logopedic al I.S.J. Teleorman.
7. Parteneriat educaţional cu Clubul sportiv şcolar Alexandria.
8. Parteneriat educaţional cu Liceul Pedagogic Mircea Scarlat şi cu Şcoala
Alexandru Colfescu din Alexandria .


           INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA
      BIBLIOTECII PE SEM I AL ANULUI SCOLAR 2010/2011


    Activitatea bibliotecii a debutat cu achizitionarea manualelor scolare,
trierea pe clase si obiecte de studiu, intocmirea fiselor pentru cadrele didactice
si elevi, au fost activitati cotidiene in primele doua luni de scoala.
    Dupa ce clasele au fost asigurate din acest punct de vedere, am facut
ordine iar cartile ramase au fost triate si depozitate pe ani de studiu.
    Pentru acest an din comanda facuta am primit doar 50%. Scopul principal
al intregii activitati este venirea in intampinarea cerintelor de documentare ale
elevilor si cadrelor didactice; intelegerea de catre elevi a rolului importantei
informatiei in lumea contemporana; initierea elevilor in cercetarea documentara.
    La inceputul anului scolar am invitat elevii claselor I pentru un popas la
biblioteca scolii, familiarizarea lor cu biblioteca scolara si cu activitatea
desfasurata de biblioteca, prezentandu-le carti cu imagini, atlase, captivandu-le
astfel atentia.
    De cate ori am fost solicitata de colegi pentru orele deschise , cerc sau
alte actiuni am participat cu materiale si expozitii.

    In luna noiembrie la Biblioteca Judeteana a avut loc, ca in fiecare an,
concursul „Copiii nostri talentati” la care am castigat cele mai multe premii.
    Pe data de 24.11.2010 am avut o activitate in cadrul bibliotecii cu tema
„Din ce este compusa cartea”. La activitate au participat elevii clasei a VI-a A
insotiti de d-na prof. Velicu Simona.
    In luna noiembrie in zilele de 25,26,27 a avut loc la Bibioteca Judeteana
un eveniment important „Zilele Bibiotecii Judetene” Marin Preda, unde am
raspuns invitatiei participand la un schimb de experienta intre bibliotecari
scolari.
    Pe 15 ianuarie 2011 la biblioteca au participat elevii claseir a III-a B
 insotiti de doamnele invatatoare, cu ocazia sarbatoririi a 161 de ani de la
 nasterea poetului Mihai Eminescu, avand ca tema „Sub semnul lui Eminescu” .
 Copiii au recitat poezii, au vizionat imagini legate de locul copilariei lui
 Eminescu, a avut loc un concurs literar si au fost premiati elevii castigatori.
    Biblioteca scolii are un numar de 750 de fise de cititor ale elevilor si
 cadrelor didactice.
    Intreaga activitate s-a realizat in stransa colaborare cu elevii, cadrele
 didactice si conducerea.

X. Situaţia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru investiţii, dotări,
                 personal.


            INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA
         DESFASURATA LA CONTABILITATE PE SEM. I
               AN SCOLAR 2010 - 2011


    Semestrul I (seprembrie 2010 – ianuarie 2011) a inceput cu luna
 septembrie care a debutat cu achitarea diferentelor salariale pentru luna august
 2010 in suma de 15412 astfel:
  - 6.638 – salarii
  - 5.135 – reprezentand datorii catre bugetul statului.
    S-a stabilit impreuna cu secretariatul incadrarea noilor cadre didactice
 sosite in scoala.
    Incepand cu luna septembrie 2009 se intocmeste si se depune la
 Trezorerie, conf. Ordinului M.F.P. 2281/07.07.2009 „Situatia platilor planificate
 pentru decada I,II si III din luna” respectiv 1-11, 11-21, 21-31.
    In a doua parte a lunii se intocmeste si se depun declaratiile fiscale
 (decl.100,102), declaratiile privind CAS, CASS si somajul.
    S-au achitat asistentele de la sesiunea a I-a de Bacalaureat din sume
 provenite de la Bugetul de stat respectiv ISJ TR, s-au achitat deplasarile de la
 prima sesiune de bacalaureat a cadrelor didactice care s-au deplasat in alte
 localitati tot din aceleasi judet.
    In primul semestru s-au achitat salarii in suma de 472.196 lei astfel:
  - 248.248 – salarii cadre didactice
  - 223.948 – datorii catre bugetul statului.
    In aceasta perioada s-au incasat la V.P. suma de 4739 lei bani proveniti
 din chiria pentru chiosc si inchirierea periodica a salii de sport si a salii de
 festivitati.
    S-au achizitionat de la VP in luna octombrie tevi si plasa de metal in
suma de 1005.15 lei
. S-a mai achizitionat de la VP obiecte pentru ziua scolii in suma de 897 lei.
    In luna octombrie s-au achizitionat 6 buc. cosuri de gunoi pentru
colectare selectiva a deseurilor.
    Incepand cu luna octombrie 2009 se intocmess si se depun lunar la
Primarie situatii financiare, conf. Ord. 2941/2009.
    In luna octombrie s-au intocmit si depus situatiile financiare trimestriale,
aferente trimestrului III al anului 2010 (bilant la 31.09.2010).
    Aceeasi situatie s-a intocmit si pentru banii proveniti de la ISJ.
    Incepand cu luna octombrie se intocmeste pentru Institutul de statistica
situatia S1 lunar.
    S-a intocmit si depus in luna noiembrie Formularul S2 Cercetare statistica
privind ancheta salariatilor pe ocupatii in luna octombrie.
    S-au facut si depus 5 rectificari bugetare conf. Adreselor primite de la
Primarie (corpartimentul buget) cu nr. 19272 / 8.10.2010, adr. 23.554 /
04.11.2010 adresa nr. 26874/06.12.2010, adr.27.783 / 16.12.2010 si adr 28263 /
23.12.2010
    S-au intocmit si depus la Primarie (compartiment buget) conf. adresei lor
nr. 27275/30.10.2010 proiecte de buget pentru anul 2010 si estimari pe anii
2012 – 2014 atat pentru cheltuieli de personal cat si pentru venituri proprii.
    In luna decembrie s-au achitat bursele sociale pentru elevi aferente
trimestrului IV in suma de 2000 lei.
    In luna ianuarie in afara celorlalte situatii s-au intocmit si depus situatiile
financiare anuale (bilant la 31.12.2010), s-a intocmit si trimis la ISJ proiect
buget cost elev conform Hotararii de Guvern nr. 1395/ 28.12.2010 privind
finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pe baza standardelor de
cost pe elev/prescolar pentru anul 2011 s-a facut transpunerea salariala si s-a
depus la finante conform noii legi de salarizare pentru anul 2011.
   S-a depus la Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman cnf. adresei
nr.27819/29.12.2010
  Situatia privind fondul de salarii si nr.locurilor de personal la data de
31.12.2010


            INFORMARE ASUPRA ACTIVITATII
             ADMINISTRATORULUI SCOLII
             PE SEM. I, AN SCOLAR 2010/2011


   In acest semestru scoala a fost aprovizionată cu materiale pentru
curatenie, rechizite pentru buna desfasurare a activitatii de secretariat si
contabilitate, cu manuale scolare de la depozitul ISJ Teleorman.
    S-a facut aprovizionarea cu necesarul de tipizate (condici de prezenta,
cataloage, registre matricole).
    Administratorul şcolii s-a preocupat zilnic pentru distribuirea laptelui şi
cornului la elevii şcolii şi s-a achitat bine de sarcinile ce i-au revenit prin fişa
postului.
    Pe langa sarcinile ce ii revin se ocupa permanent cu reparatiile ivite in
incinta scolii, la instalatiile electrice, sanitare si mobilier. De cate ori este nevoie
a completat geamurile sparte, intretine permanent zona verde din jurul scolii,
pastreaza o legatura permanenta cu urmatorii furnizori ai RENEL, EDILUL,
TERMASERV,        TREZORERIA,        SANEPIDUL,      PROTECTIA
CONSUMATORULUI, PSI.


             ACTIVITATEA DE SECRETARIAT
             IN SEM I, AN SCOLAR 2010/2011
  - 20 septembrie – chestionare statistice sfarsit de an scolar 2009/2010
   (dupa corigente) pe cicluri de invatamant si clasa de muzica ;
  - 1 octombrie – chestionare statistice inceput de an scolar 2010/2011 pe
   cicluri de invatamant si clasa de muzica ;
  - Intocmirea fisei departamentale an scolar 2010/2011 ;
  - Statul de functii invatamant primar ;
  - Statul de functii invatamant gimnazial ;
  - Operarea miscarii elevilor ;
  - Eliberari foi matricole pentru elevii transferati ;
  - Inregistrarea elevilor claselor I si elevilor veniti/plecati in registrul cu
   numere matricole ;
  - Inregistrarea elevilor elevilor veniti/plecati in registrul cu numere
   matricole ;
  - Deschiderea de noi registre cu elevii claselor I ;
  - Lunar intocmirea statelor de plata ;
  - Intocmirea situatiei pe unitate PJ privind ocuparea posturilor cu finantare
   de la minister (F. MECTS) ;
  - Intocmirea SISIAS ;
  - Intocmirea deciziilor privind majorari de salarii, grade didactice si
   operarea acestora in carnetele de munca ;
  - Actualizare REVISAL si trimitere la Directia Muncii ;
  - Intocmirea DCC ;
  - Eliberarea de adeverinte elevilor si salariatilor ;
  - Intocmirea SC 1 si SC la sfarsit de semestru
               X.   Concluzii
                              DIRECTOR
Prof. ARMEANU CRISTEA

								
To top