ROF 109 DIN 2007 by vpCRE9

VIEWS: 0 PAGES: 24

									                ANEXA nr. 3 la HCL SECTOR 2 NR. 109/2007
         MUNICIPIUL BUCURESTI
        CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
  DIRECTIA GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
          COPILULUI SECTOR 2
         REGULAMENTUL
     DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
        COPILULUI SECTOR 2
Completare la anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006 pentru modificarea
   si completarea H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea
 Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si
  Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
               Copilului Sector 2
               AUGUST 2007

                   1
    Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Sector 2 aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 128/2005 privind aprobarea Organigramei, Statului de
Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificat si completat prin H.C.L. Sector 2 nr. 78/2006,
H.C.L. Sector 2 nr. 40/2007, H.C.L. Sector 2 nr. 68/2007 si H.C.L. Sector 2 nr. 87/2007 se modifica si se
completeaza astfel:
    Art. 18 va avea urmatorul cuprins:


    Art. 18. Serviciul Contencios indeplineste urmatoarele atributii:


  1. reprezinta in fata instantelor judecatoresti competente interesele institutiei;
  2. intocmeste cereri de chemare în judecată din dispoziţia conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă
    Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
  3. promoveaza actiuni in justitie, pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, cat si a persoanei
    adulte ;
  4. pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise,
    concluzii, ridică excepţii;
  5. ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor
    executorii pentru creanţele unităţii;
  6. comunică Serviciului Financiar şi celorlalte organe de executare silită, titlurile executorii primite;
  7. urmăreşte împreună cu Serviciul Financiar executarea sau modul de executare silită, potrivit
    codului de procedură civilă ;
  8. în baza unei delegaţii speciale date de Directorul general, poate fixa pretenţiile, renunţă la pretenţii
    şi la judecată, poate formula răspunsuri la interogatoriu, care vor fi însuşite ulterior de conducerea
    instituţiei;
  9. participă la formularea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme de drept;
  10. formulează răspunsurile la interogatorii în colaborare cu serviciile competente;
  11. primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii, răspunzând în
    termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;
  12. exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile;
  13. îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac;
  14. asigură consiliere juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Direcţiei
    Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, precum şi persoanelor fizice şi
    juridice care se prezintă la audienţele Direcţiei Generale la solicitarea sefului ierarhic superior ;
  15. formuleaza puncte de vedere la solicitarea sefului ierarhic ;
  16. efectueaza anchete administrative si propune conducatorului institutiei sanctiuni disciplinare
    pentru personalul Directiei Generale, in conditiile legii ;
  17. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea sefului ierarhic si a Directorului General care au
    legătură cu specificul activităţii compartimentului şi a Direcţiei Generale.


                            2
  Art. 19 va avea urmatorul cuprins:

  Art. 19 Serviciul Contencios are urmatoarele raspunderi:


1. raspunde in fata conducerii ierarhice pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
  pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
4. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
  serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru
  indeplinirea obiectivelor institutiei;
5. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
  organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din
  partea conducerii institutiei;
6. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
  desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
7. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute
  si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
8. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice
  sau juridice.
  Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
 - instante de judecata (judecatorii, tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie)
 - Notariate
 - Parchet
 - Primaria Municipiului Bucuresti si primariile de sector
 - O.N.G-uri
 - Politia
 - Alte instituţii.  Dupa art. 19 se introduc art. 191,art. 192, 193 si 194 care vor avea urmatorul cuprins:


  Art. 191. Serviciul Juridic are următoarele atributii :


18. avizeaza, la cererea conducerii, acte de interes patrimonial, proiecte de dispozitii si dosarele
  prezentate Comisiilor de specialitate (copii şi persoane adulte);
19. avizeaza legalitatea actelor emise de conducerea Directei Generale de Asistenţă Socială şi
  Protecţia Copilului Sector 2, contractele si conventiile intocmite de serviciile specializate;
20. verifica conditiile necesare incheierii contractului de munca, precum si cele de executare a
  contractului de munca si avizeaza toate actele ce stabilesc drepturile personalului;
21. avizeaza legalitatea actelor emise de conducerea Directei Generale de Asistenţă Socială şi
  Protecţia Copilului Sector 2, proiectele de contracte si de conventii intocmite de serviciile

                         3
  specializate;
22. acorda celor două Comisii, la cererea membrilor acestora, consiliere juridica de specialitate pentru
  indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii;
23. exprima puncte de vedere privind interpretarea actelor normative in cazul luarii unor masuri de
  catre conducerea institutiei sau la cererea compartimentelor din structaura Directiei Generale, daca
  aceste solicitari privesc domeniul de activitate al Directiei Generale;
24. asigură consiliere juridică persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Direcţiei
  Generale,
25. asigură consiliere juridică familiilor si copiilor beneficiar ai serviciilor sociale si de ocrotire
  prestate de institutie, in cadrul desfasurarii activitatilor specifice acesteia ;
26. formuleaza raspunsuri la petitii, cereri, sesizari, atunci cand sunt puse in discutie probleme privind
  modul de interpretare si aplicare a actelor normative din domeniul de activitate al Directiei
  Generale;
27. colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Direcţiei Generale, regulamentelor,
  dispoziţiilor, instrucţiunilor ;
28. verifica si avizeaza proiectele de hotărâri întocmite care sunt în legătură cu atribuţiile şi activitatea
  proprie a Direcţiei Generale;
29. avizează la cererea conducerii orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
30. verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate;
31. asigura serviciul de secretariat al Colegiului Director, respectiv intocmeste ordinea de zi,
  convocatorul, procesul-verbal pentru sedinta Colegiului Director ;
32. tine corespondenta si evidenta lucrarilor repartizate Directiei Juridice;
16. inregistreaza lucrarile Directiei Juridice si le repartizeaza conform rezolutiei Directorului Adjunct
  al Directiei Juridice ;
17. întocmeşte referate cu privire la situatia lucrarilor aflate in evidenta;
18. intocmeste rapoartele de activitate ale Directiei Juridice ;
19. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea sefului ierarhic si a Directorului General care au
  legătură cu specificul activităţii compartimentului şi a Direcţiei Generale.  Art. 192. Serviciul Juridic are următoarele răspunderi :


1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
  pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
4. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
  serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru
  indeplinirea obiectivelor institutiei;
5. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
  organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din
  partea conducerii institutiei;
6. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
  desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
7. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute
  si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
8. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice

                          4
   sau juridice.
   Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
 -   instante de judecata (judecatorii, tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie)
 -   Notariate
 -   Parchet
 -   Primaria Municipiului Bucuresti si primariile de sector
 -   O.N.G-uri
 -   Politia
 -   Alte instituţii.   Art. 193. Biroul Legislatie-Monitorizare are următoarele atributii :


   1. urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza conducerii instituţiei sarcinile ce revin
     Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, precum şi tuturor
     compartimentelor din cadrul acesteia;
   2. pastreaza si gestioneaza Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, hotararile consiliului general
     si local, dispozitiile primarului general si ale primarului sectorulului 2, alte acte normative care
     reglementeaza activitatea institutiei ;
   3. asigura transmiterea actelor normative necesare desfasurarii activitatii catre compartimentele
     D.G.A.S.P.C., la cererea acestora ;
   4. formuleaza puncte de vedere, opinii legale, in legatura cu activitatea desfasurata la nivelul
     institutiei ;
   5. intocmeste raspunsuri la adresele interne si externe conform repartizarii Directorului Adjunct al
     Directiei Juridice ;
   6. tine corespondenta si evidenta lucrarilor repartizate Directiei Juridice;
   7. inregistreaza lucrarile Directiei Juridice si le repartizeaza conform rezolutiei Directorului
     Adjunct al Directiei Juridice ;
   8. întocmeşte referate cu privire la situatia lucrarilor aflate in evidenta;
   9. asigură consiliere juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul
     Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, precum şi persoanelor
     fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Direcţiei Generale la solicitarea sefului ierarhic
     superior ;
   10. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea sefului ierarhic si a Directorului General
     care au legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei Generale.   Art. 194. Biroul Legislatie-Monitorizare are următoarele răspunderi:


1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
3. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
  pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
4. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
  serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru

                           5
  indeplinirea obiectivelor institutiei;
5. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
  organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din
  partea conducerii institutiei;
6. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
  desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
7. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor detinute
  si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului ;
8. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice
  sau juridice.
9. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
  -instante de judecata (judecatorii, tribunale, Curti de Apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie)
  - Notariate
  - Parchet
  - Primaria Municipiului Bucuresti si primariile de sector
  - O.N.G-uri
  - Politia
  - Alte instituţii.


  Art. 20 va avea urmatorul cuprins:

  Art. 20. A. Serviciul Resurse Umane indeplineste urmatoarele atributii:


  1. analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei
   economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii
   unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;
  2. elaborează, coordonează, controlează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de personal la
   nivelul Directiei generale;
  3. elaborează si fundamenteaza proiectul Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentul de
   Organizare si Functioanare, pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislaţiei în
   vigoare pe baza propunerilor centralizate de Serviciul Perfectionare, Dezvoltare Resurse
   Umane şi îl prezintă spre aprobare Directorului general si Consiliului Local Sector 2,
   aducându-le ulterior la cunoştinţa salariaţilor;
  4. elaborează proiectul Regulamentul de Ordine Interioară pe baza propunerilor centralizate de
   Serviciul Perfectionare, Dezvoltare Resurse Umane şi îl prezintă spre aprobare Directorului
   general, aducându-le ulterior la cunoştinţa salariaţilor ;
  5. elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului general referitoare la activitatea Serviciului
   Resurse Umane;
  6. monitorizează întocmirea fişelor de post la nivel de instituţie de către şefii compartimentelor
   din cadrul Direcţiei generale;
  7. intocmeste actele administrative cu privire la angajarea personalului in cadrul institutiei – cu
   exceptia asistentilor personali, asistentilor maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu -
   (dispozitii de încadrare, contracte individuale de munca, fise de vechime in munca, etc.)
  8. monitorizeaza întocmirea fişelor de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi
   priorităţile stabilite pentru instituţie;
  9. Coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale ,
   în conformitate cu reglementarile în domeniu si raspunde de utilizarea punctajelor obtinute in

                         6
  urma evaluariii profesionale individuale la stabilirea drepturilor salariale ;
10. Coordoneaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, in scopul
  aplicarii corecte a procedurilor de evaluare;
11. se preocupa de gestionarea dosarelor de personal pentru salariatii din cadrul Directiei generale
  - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor maternali profesionisti si ingrijitorilor la
  domiciliu - (dispozitii privind delegarea sau detasarea personalului, dispozitii privind
  modificarea sporului de vechime in munca, dispozitii suspendare sau incetare a contractelor
  individuale de munca, dispozitii privind propunerea pentru pensionare la limita de varsta sau
  invaliditate, dispozitiile de sanctionare pe baza referatelor Serviciului Juridic si Contencios,
  aprobate de conducerea institutiei si are obligatia de a transmite un exemplar in timp legal
  persoanei sanctionate, dispozitii de treceri pe posturi corespunzatoare studiilor absolvite,
  dispozitii de trecere pe acelasi post in cadrul unui alt compartiment din aparatul propriu al
  institutiei, acte aditionale ori de cate ori intervine o modificare a elementelor cuprinse in
  contractul individual de munca).
12. pastreaza o evidenţă strictă a sanctiunilor aplicate pentru personalul care incalca disciplina
  muncii;
13. creaza si pastreaza o arhiva activa cu dosarele de personal ale salariatilor din cadrul Directiei
  generale - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor maternali profesionisti si ingrijitorilor
  la domiciliu - si se preocupa de reactualizarea acesteia ori de cate ori intervin modificari .
14. elaborează, asigură prelucrarea automată a datelor personalului din cadrul institutiei (baze de
  data activa);
15. colaboreaza cu Biroul Protectia Muncii si PSI in ceea ce priveste evidenta salariatelor –
  insarcinate din cadrul DGASPC Sector 2 - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor
  maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu -;
16. se preocupa de actualizarea bazei de date cu fotografiile salariatilor Directiei Generale de
  Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor
  maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu - si in colaborare cu Serviciul Licitatii,
  Contracte, Achzitii, raspunde de intocmirea sau preschimbarea acestora in timp util, în vederea
  realizării legitimaţiilor de acces în unitate;
17. se preocupă de realizarea ecusoanelor pentru personalul din aparatul propriu al Direcţiei
  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector - cu exceptia asistentilor personali,
  asistentilor maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu;
18. se preocupa de buna desfasurare a activitatilor intreprinse de Directia Generala in sensul
  asigurarii de personal pentru evenimente deosebite (ex. : 1 decembrie, 1 Mai 9 Mai, sarbatorile
  de Craciun si de Paste, etc.), cazuri speciale,si stare de necesitate (Cod Rosu, Cod Portocaliu –
  canicula, etc.)
19. intocmeşte şi completează cu înscrisurile la zi prevăzute de legislaţia muncii carnetele de
  muncă ale salariaţilor Direcţiei generale - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor
  maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu;
20. Asigura inscrierea in carnetele de munca si registrul de evidenta a salariatilor, a tuturor
  elementelor ce modifica situatia personala a angajatilor directiei - cu exceptia asistentilor
  personali, asistentilor maternali profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu - precum si
  intocmirea carnetelor de munca pentru noii angajati fara carnet de munca;
21. Raspunde de pastrarea carnetelor de munca incredintate si de corectitudinea inregistrarilor
  facute in acestea conform legislatiei in vigoare;
22. solicită viza de control financiar preventiv compartimentului (persoanei) autorizat să o acorde
  conform legii;
23. eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat al Directiei generale, la cererea scrisă a
  personalului;

                        7
  24. întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform prevederilor legale in
    vigoare;
  25. verifica condicile de prezenta ale salariatilor Directiei generale, in baza Ordinului de serviciu
    emis de Directorul General sau la solicitarea verbala a sefului de compartiment, Directorului
    Coordonator sau Directorului General;
  26. se preocupa de conctractul colectiv de munca la nivelul Directiei Generale si poarta
    corespondenta cu sindicatele din cadrul institutiei;
  27. Centralizeaza documentele in baza carora se acorda deducerile suplimentare salariatilor din
    aparatul propriu al Directiei Generale - cu exceptia asistentilor personali, asistentilor maternali
    profesionisti si ingrijitorilor la domiciliu si se preocupa de transmiterea datelor Serviciului
    Financiar in vederea acordarii drepturilor salariale aferente.
  28. intocmeşte adeverinţe cu privire la deducerile suplimentare pentru salariaţii din cadrul Direcţiei
    Generale
  29. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legătură cu
    specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale;B. Serviciul Perfectionare, Dezvoltare Resurse Umane indeplineste urmatoarele atributii:  1. analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei
    economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii
    unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;
  2. centralizeaza propunerile cu privire la Organigrama, Statul de funcţii, si Regulamentul de
    Organizare si Functioanare, pentru aparatul propriu, cu respectarea prevederilor legislaţiei în
    vigoare, primite de la sefii compartimentelor din aparatul propriu al Directiei generale si
    transmite Serviciului Resurse Umane in vederea intocmirii proiectului de dispozitie .
  3. centralizeaza propunerile cu privire la transformarile de posturi prevazute in statul de functii pe
    baza propunerilor primite si tinand cont de politica de dezvoltare a institutiei;
  4. elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului general referitoare la activitatea specifica
    Serviciului Perfectionare, Dezvoltare Resurse Umane)
  5. elaborează, coordonează, controlează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de personal
    privind evaluarea carierei, motivarea si perfectionarea personalului din cadrul Directiei
    Generale pe baza propunerilor tuturor sefilor de compartimente din cadrul institutiei;
  6. Coordonarea generala a pregatirii continue si indrumarea activitatilor de evaluare a nevoilor de
    pregatire a personalului;
  7. întocmeste anual si trimestrial planul de instruire al cursurilor de perfectionare pentru salariatii
    Directiei generale in baza necesarului de instruire si colaboreaza cu responsabilul calitatii in
    vederea instruirii personalului din cadrul DGASPC Sector 2;
  8. intocmeste la finalul fiecariu an, in baza propunerilor sefilor de compartimente din cadrul
    Directiei generale necesarul de cursuri de perfectionare ce urmeaza a se efectua in cursul
    anului urmator; de catre salaritii institutiei;
  9. colaboreaza cu toti sefii compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 2 in vederea asigurarii
    participarii salariatilor institutiei la programele de perfectionare, centralizeaza propunerile si
    intocmeste documentatia necesara participarii salariatilor DGASPC Sector 2 la programele de
    perfectionare;
  10. tine legatura cu organismele si institutiile abilitate in organizarea programelor de perfectionare

                         8
    in vederea desfasurarii acestora in conditii optime;
  11. colaboreaza cu responsabilul calitatii din cadrul DGASPC Sector 2 pentru stabilirea
    formularelor ISO si le transmite salariatilor din cadrul Directiei Resurse Umane in vederea
    utilizarii acestora;
  12. stabileste necesarul de personal, pe functii si specialitati, în functie de politica de dezvoltare a
    institutiei si în raport cu propunerile primite de la sefii compartimentelor din aparatul propriu,
    in vederea asigurarii unei activitati optime la nivelul institutiei;
  13. colaboreaza cu Biroul Administrare Resurse umane cu privind la evidenta posturilor
    vacante/fluctuatia de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
    Copilului Sector 2;
  14. Intocmeste documentatia necesara la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
    vacante, la nivelul intregii institutii (nota de fundamentare pentru organizarea concursului, în
    baza propunerilor şefilor de compartimente, pe care o supune spre aprobare Primarului
    Sectorului 2; bibliografia şi subiectele pentru concurs; dispoziţia pentru concurs cu numele
    membrilor ce vor face parte din comisia de examinare) si se preocupa si raspunde de publicarea
    anuntului de concurs, conform prevederilor legale;
  15. raspunde de organizarea si functionarea potrivit legii, a Comisiei de examinare a cunostintelor
    profesionale ale personalului, cu ocazia angajarii in Directia Generala de Asistenta Sociala si
    Protectia Copilului Sector 2.
  16. Întocmeşte procesele verbale pentru participanţii la concursurile organizate de Direcţia
    Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 2, precum şi toate
    centralizatoarele cu privire la: prezenţa la concurs, notele obţinute, etc.;
  17. Se preocupa si raspunde de recrutarea si verificarea dosarelor de concurs ale solicitantilor,
    astfel încât acestea să corespundă cerinţelor stabilite în anunţ;
  18. Transmite dosarele complete, pentru persoanele declarate admise la concurs salariatilor din
    cadrul Directiei Resurse Umane în vederea întocmirii actelor administrative pentru angjare;
  19. Pastreaza la zi o baza de date activa cu dosarele depuse la registratura Directiei Generale de
    Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, in vederea angajarii in cadrul directiei,
    transmitand raspunsuri scrise solicitantilor in functie de situatie ;
  20. Colaboreaza cu A.M.O.F.P., si participa ca reprezentant al Directiei generale la Bursa
    Locurilor de Muncă sau la orice altă manifestare de acest gen;
  21. Păstrează o arhivă activă cu cererile participanţilor la Bursa Locurilor de Muncă sau la alte
    evenimente speciale de acest gen.
  22. verifica condicile de prezenta ale salariatilor Directiei generale, in baza Ordinului de serviciu
    emis de Directorul General sau la solicitarea verbala a sefului de compartiment, Directorului
    Coordonator sau Directorului General;
  23. pastreaza corespondenta cu celelalte compartimente ale Directiei generale, precum si cu alte
    institutii si autoritati publice, în baza de date comună a Directiei Resurse Umane;
  24. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legătură cu
    specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale;


C. Biroul Administrare Resurse Umane are urmatoarele atributii:


  1. analizează indicatorii de salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării incadrarii in
   fondului de salarii si in prevederile legale in vigoare;
  2. elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului general referitoare la activitatea Biroului
   Administrare Resurse Umane;

                         9
3. elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite pentru personalul
  din aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2
  (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu)
  pe care le transmite compartimentului de specialitate ca bază la întocmirea statului de salarii;
4. respecta legalitatea privind salarizarea si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia
  muncii pentru salariatii aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
  Copilului Sector 2 (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si
  ingrijitorii la domiciliu);
5. intocmeste notele justificative pentru fundamentarea bugetului cu cheltuieli de personal pentru
  anul urmator precum si pentru orice rectificare de buget la solicitarea expresa a
  compartimentului specializat din cadrul DGASPC Sector 2;
6. coordoneaza întocmirea si fundamentarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal
  (cheltuieli cu salariile, premii, sporuri, cheltuieli de perfectionare, cheltuieli de promovare,
  etc.);
7. verifica condicile de prezenta ale salariatilor Directiei generale, in baza Ordinului de serviciu
  emis de Directorul General sau la solicitarea verbala a sefului de compartiment, Directorului
  Coordonator sau Directorului General ;
8. solicită viza de control financiar preventiv compartimentului (persoanei) autorizate să o acorde
  conform legii;
9. eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea scrisă a personalului;
10. tine evidenţa la zi a posturilor vacante din aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta
  Sociala si Protectia Copilului Sector 2 (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali
  profesionisti si ingrijitorii la domiciliu);
11. elaboreaza situatii cu privire la fluctuatia de personal in vederea fundamentarii impreuna cu
  serviciul de specialitate a necesitatii de personal la nivelul institutiei astfel incat aceasta sa nu
  prezinte disfunctionalitati;
12. pastreaza corespondenta cu celelalte compartimente ale Directiei generale, precum si cu alte
  institutii si autoritati publice, în baza de date comună a Serviciului Resurse Umane;
13. furnizează datele specifice activitatii desfasurate, necesare întocmirii tuturor situaţiilor
  statistice solicitate de compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2;
14. asigura completarea formularelor tip venite din afara compartimentului / instituţiei cu
  informatii statistice privind numarul si stuctura personalului pe grade, trepte profesionale si
  înaintarea acestora la institutiile solicitante, in conformitate cu respectarea prevederilor legale
  in vigoare;
15. furnizeaza/completeaza datele specifice activităţii pe care o desfăşoară in vederea actualizarii
  bazei de date a Serviciului Resurse Umane (ex.: modificari de salariu, schimbarea
  compartimentului, etc.);
16. centralizeaza foaia colectiva de prezenta a compartimentelor din cadrul aparatului propriu al
  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, (cu exceptia asistentilor
  personali ai persoanelor cu handicap grav, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii
  persoanelor varstnice la domiciliu), întocmite de şeful de compartiment în baza condicilor de
  prezenta, respectiv a graficelor de lucru a acestor compartimente;
17. colaboreaza cu Biroul Protectia Muncii şi PSI si Serviciul Financiar, in vederea platii in
  conditiile legii a certificatelor de concediu medicale ale salariatilor din aparatul propriu al
  D.G.A.S.P.C. Sector 2 (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si
  ingrijitorii la domiciliu);
18. solicita lunar fiecarui sef de compartiment din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
  Protecţia Copilului Sector 2 (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti
  si ingrijitorii la domiciliu), previziunea cu orele suplimentare ce vor fi efectuate de salariatii

                        10
     instituţiei, referatele justificative in baza carora au fost efectuate orele suplimentare in luna
     respectiva, precum si motivatia clara a cauzelor care au condus imposibilitatea recuperarii
     orelor suplimentare efectuate prin ore libere platite si care vor sta la baza platii acestora;
   19. centralizează referatele transmise de fiecare şef de compartiment cu privire la orele
     suplimentare care se previzioneaza a fi efectuate de salariatii din cadrul Direcţiei Generale de
     Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si il supune aprobarii Directorului General,
     impreuna cu nota de fundamentare ce sta la baza previziunii, si le transmite Serviciului
     Financiar;
   20. intocmeste lunar foaia colectivă de prezenţă aferentă orelor suplimentare pentru personalul din
     aparatul propriu al institutiei (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali
     profesionisti si ingrijitorii la domiciliu) si il supune aprobarii Directorului General, impreuna
     cu nota de fundamentare ce sta la baza previziunii si le transmite Serviciului Financiar;
   21. verifica lunar si raspunde de veridicitatea inscrisurilor din referatele de previziune a orelor
     suplimentare cu cele cuprinse in foile colective de prezenta a fiecarui compartiment din cadrul
     instituţiei (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii la
     domiciliu);
   22. intocmeste lunar tabelul centralizator cu orele suplimentare efectuate de angajatii din aparatul
     propriu al institutiei (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si
     ingrijitorii la domiciliu) care nu au putut fi recuperate prin ore libere platite si urmeaza a fi
     platite in termen legal şi le transmite Serviciului Financiar;
   23. pastreaza legatura in problemele specifice compartimentului cu Directia Resurse Umane din
     aparatul propriu al Primariei Sectorului 2 precum si cu celelalte compartimente de resurse
     umane din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2;
   24. solicita lunar sefilor compartimentelor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
     Protecţia Copilului Sector 2(cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti
     si ingrijitorii la domiciliu) graficul de lucru aprobat de conducerea instituţiei, întocmit de
     aceştia în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă;
   25. verifica si raspunde de legalitatea decontarii abonamentelor RATB pentru personalul din cadrul
     D.G.A.S.P.C. Sector 2 (cu exceptia asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si
     ingrijitorii la domiciliu);
   26. intocmeşte şi transmite Serviciului Financiar „comunicări” cu privire la efectuarea concediului
     de odihnă şi a orelor suplimentare la încetarea contractului individual de muncă pentru
     personalul din aparatul propriu;
   27. intocmeşte lunar referatul privind orele suplimentare care se previzioneaza a fi efectuate de
     conducerea instituţiei şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
   28. urmareste prin sondaj arhivarea lunară a condicii de prezenţă la sediul centrului/serviciului din
     cadrul aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
     Sector 2;
   29. solicitarea compartimentelor de specialitate (Serviciul Juridic şi Contencios, etc..), precum şi a
     organelor de control abilitate în acest sens, să puteţi prezenta condica de prezenţă, care trebuie
     să reflecte realitatea celor înscrise în foaia colectivă de prezenţă, respectiv numărul de ore
     lucrate şi numărul de ore de muncă suplimentară.
   30. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea sefului Serviciului Resurse Umane si a
     Directorului General, care au legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei
     generale;


D. Biroul Asistenti Personali, Asistentii Maternali Profesionisti si Ingrijitorii la Domiciliu are
urmatoarele atributii:

                           11
1. analizează indicatorii de salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării incadrarii in
  fondului de salarii si in prevederile legale in vigoare pentru asistentii personali, asistentii
  maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
2. elaborează proiectele de dispoziţii ale Directorului general referitoare la activitatea Biroului
  Asistenti Personali, Asistentii Maternali Profesionisti si Ingrijitorii la Domiciliu;
3. intocmeste actele administrative-dispozitiile Directorului General, fise de post, tipizate,
  contracte individuale de munca si acte aditionale - referitoare la raporturile de munca ale
  asistentilor personali, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu – angajati ai
  Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2;
4. intretine baza de date cu asistentii personali referitoare la concediile de odihna şi concediile
  medicale ale acestora;
5. colaboreaza cu Biroul Protectia Muncii si PSI in ceea ce priveste evidenta salariatelor –
  insarcinate din cadrul acestor categorii de personal spcializat la nivelul DGASPC Sector 2;
6. monitorizeaza si raspunde de transmiterea la timp a corespondentei Serviciului Resurse Umane
  catre celelalte compartimente din cadrul institutiei si alte foruri/institutii interesate cu privire la
  asistentii personali, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
7. transmite Serviciului Financiar dispoziţiile privind asistentii personali, asistentii maternali
  profesionisti si ingrijitorii la domiciliu care se incadreaza sau carora li se prelungeste contractul
  individual de munca, in vederea obtinerii vizei CFP;
8. pastreaza legatura in problemele specifice acestui compartiment de personal cu Directia
  Resurse Umane din aparatul propriu al Primariei Sectorului 2 precum si cu celelalte
  compartimente de resurse umane din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului
  Local Sector 2;
9. verifica condicile de prezenta ale salariatilor Directiei generale, in baza Ordinului de serviciu
  emis de Directorul General sau la solicitarea verbala a sefului de compartiment, Directorului
  Coordonator sau Directorului General;
10. colaborează cu Serviciul Protecţie Specială Persoane cu Handicap şi răspunde de programarea
  asistenţilor personali la examenul de Medicina Muncii, atât pentru noii angajaţi, cât şi la
  evaluarea periodică a acestora conform prevederilor legale în vigoare;
11. intocmeşte în vederea achiziţionării, necesarul de carnete de muncă pentru personalul nou
  angajat în cadrul instituţiei (asistentii personali, asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii
  la domiciliu);
12. completează şi întreţine baza de date activă ce cuprinde corespondenţa biroului;
13. intocmeşte şi completează cu înscrisurile la zi prevăzute de legislaţia muncii carnetele de
  muncă ale salariaţilor mentionati mai sus;
14. asigura inscrierea in carnetele de munca si registrul de evidenta a salariatilor, a tuturor
  elementelor ce modifica situatia personala a asistentilor personali, asistentii maternali
  profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
15. raspunde de pastrarea carnetelor de munca incredintate si de corectitudinea inregistrarilor
  facute in acestea conform legislatiei in vigoare;
16. intocmeste actele administrative legate de angajare, definitivare pe post, revenire din concediu
  prntru îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, trecerea pe un post corespunzător
  studiilor absolvite, etc. pentru asistentii maternali profesionisti din aparatul propriu al Direcţiei
  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 si raspunde de transmiterea
  acestora catre Serviciul Financiar si catre titular impreuna cu fisele de post intocmite de seful
  ierarhic superior ale persoanelor in cauza;
17. verifica si vizeaza pontajul asistentii maternali profesionisti alaturi de persoana desemnata sa
  intocmeasca pontajul acestora;

                        12
  18. intocmeste adeverinte, copii xerox dupa carnetele de munca pentru asistentii personali,
    asistentii maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
  19. sustine corespondenta si programul de relatii cu publicul cu asistentii personali, asistentii
    maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
  20. intocmeste documentele in baza carora un asistent maternal profesionist va beneficia de alte
    drepturi salariale in afara celor din conctractul individual de munca in cazul in care are in
    ingrijire un copil al altui asistent maternal profesionist aflat in concediu, etc;
  21. verifica si raspunde de legalitatea decontarii abonamentelor RATB pentru asistentii maternali
    profesionisti din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2;
  22. intocmeste intreaga documentatie pentru ocuparea posturilor vacante de asistent maternal
    profesionist;
  23. verifica si raspunde de veridicitatea, legalitatea documentelor asistentilor personali, asistentii
    maternali profesionisti si ingrijitorii la domiciliu prezentate de acestia in dosarele de angajare (
    conditii de studii, atestat valabil, hotararea de incredintare a copilului/copiilor);
  24. urmareste derularea contractelor individuale de munca si perioada acestora pentru asistenti
    maternali profesionisti colaborand permanent cu Serviciul Juridic si Contencios si cu Serviciul
    de Asistenta Maternala in vederea incetarii, suspendarii sau angajarii asistentilor maternali
    porfesionisti;
  25. Centralizeaza documentele in baza carora se acorda deducerile suplimentare salariatilor din
    aparatul propriu al Directiei Generale mentionati mai sus si se preocupa de transmiterea datelor
    Serviciului Financiar in vederea acordarii drepturilor salariale aferente.
  26. intocmeşte adeverinţe cu privire la deducerile suplimentare pentru salariaţii din cadrul Direcţiei
    Generale ;
  27. tine la zi evidenta locurilor vacante documentelor asistentilor personali, asistentii maternali
    profesionisti si ingrijitorii la domiciliu;
  28. intocmeste documentatia de pensionare pentru salariatii de mai sus;
  29. completeaza dosarele de personal ale asistentilor maternali profesionisti cu: fise de post,
    dispozitii, contracte individuale de munca, acte aditionale, acte de identitate, acte de studii etc
    ori de cate ori se impune si se ingrijeste de transmiterea unui exemplar titularului;
  30. verifica condicile de prezenta ale salariatilor Directiei generale, in baza Ordinului de serviciu
    emis de Directorul General sau la solicitarea verbala a sefului de compartiment, Directorului
    Coordonator sau Directorului General ;


Art. 21 va avea urmatorul cuprins :

 Art. 21. Serviciul Resurse Umane, Serviciul Perfectionare, Dezvoltare Resurse Umane, Biroul
Administrare Resurse Umane si Biroul Asistenti Personali, Asistentii Maternali Profesionisti si
Ingrijitorii la Domiciliu au urmatoarele raspunderi:

  1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
  2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
  3. Utilizează corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
   transport şi alte mijloace de producţie, precum şi echipamentul individual de protecţie acordat;
  4. Utilizează corect şi nu scoate din funcţiune, modifică, schimbă sau înlătură arbitrar
   dispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor
   tehnice şi clădirilor;
  5. Comunică imediat şefului ierahic superior şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
   despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea

                         13
     lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
   6. Aduce la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele suferite de propria persoană;
   7. Cooperează, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a
     permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
     riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
   8. Acordă relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul securităţii si
     sănătăţii in muncă şi in domeniul situaţiilor de urgenţă;
   9. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
     pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
   10. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
     serviciu si totodata are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca
     pentru indeplinirea obiectivelor institutiei;
   11. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
     organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite
     din partea conducerii institutiei;
   12. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
     desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi
     inlaturate;
   13. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor
     detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului;
   14. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor
     fizice sau juridice.
   15. Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
 -   Primaria Sectorului 2;
 -   Directia de Dialog, Familie si Solidaritate Sociala;
 -   Casa de pensii ;
 -   A.M.O.F.M.
 -   alte institutii.


 Art. 34 va avea urmatorul cuprins

   Art. 34 Serviciul Asistenţă Maternală îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. instrumentează cererile de instituire a unei măsuri de protecţie pentru copil la un asistent maternal
  profesionist;
2. instrumentează dosarul copilului după repartizarea de către conducătorul instituţiei şi propune Comisiei
  sau instanţei măsurile ce se impun, întocmind documentaţia specifică fiecărui caz;
3. asigură, prin reţeaua de asistenţi maternali profesionişti, creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a
  copiilor aflaţi în evidenţa serviciului;
4. asigură asistenţă şi sprijin persoanei sau familiei biologice atât înainte, cât si dupa plasamentul
  copilului la asistentul maternal profesionist;
5. întocmeşte raportul privind ancheta socială iniţială, raportul de evaluare a nevoilor copilului, raportul
  de revizuire a evaluării nevoilor copilului referitoare la copiii aflaţi în reţeaua de asistenţi maternali
  profesionişti a D.G.A.S.P.C.Sector 2 sau pentru care trebuie instituită o măsură de protecţie la un
  asistent maternal profesionist din reţeaua D.G.A.S.P.C.Sector 2;
6. întocmeşte Planului Individualizat de Protecţie al copilului;
7. realizează potrivirea copilului pentru care se instituie o măsură de protecţie cu asistentul maternal
  profesionist ;

                         14
8. asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copiilor aflaţi în evidenţa serviciului cu familia sau cu
  alte persoane relevante din viaţa acestora ;
9. întocmeşte, după caz, dispoziţia de plasament în regim de urgenţă a copilului la un asistent maternal
  profesionist ;
10. întocmeşte convenţia de plasament a copilului la asistentul maternal profesionist;
11. transmite serviciilor interesate din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 2 informaţii cu privire la orice
  modificare privind situaţia copiilor aflaţi în îngrijirea asistenţilor maternali profesionişti ;
12. asigură consiliere şi sprijin părinţilor în cazul plasamentului copilului la un asistent maternal
  profesionist ;
13. examinează şi soluţionează, în termenul prevăzut de lege şi în limitele competenţelor, cererile,
  sesizările şi reclamaţiile petenţilor, persoane fizice sau juridice, care i-au fost repartizate ;
14. colaborează cu organismele private autorizate care desfaşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului
  pentru aplicarea măsurilor de protecţie stabilite ;
15. realizează revizuirea Planului Individualizat de Protecţie periodic sau ori de cîte ori este nevoie ;
16. întocmeşte anchete sociale, adrese către persoane fizice sau juridice, referate de specialitate, planul
  individualizat de permanenţă, planul de servicii, etc.;
17. întreprinde demersurile necesare în vederea clarificării situaţiei juridice a copiilor aflaţi în reţeaua de
  asistenţi maternali profesionişti a D.G.A.S.P.C.Sector 2, întocmind în acest sens adrese către persoane
  fizice şi juridice,invitaţii, sesizări, etc;
18. oferă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului, pentru a pregăti revenirea acestuia în mediul familial;
19. monitorizeză evoluţia copilului, după revenirea acestuia în mediul familial;
20. întreprinde demersurile necesare clarificării situaţiei mamelor care nu deţin acte de identitate sau le au
  expirate ;
21. însoţeşte şi sprijină asistentul maternal profesionist în procesul de pregătire, primire şi adaptare cu
  copilul;
22. sprijină şi informează asistentul maternal profesionist în vederea prezentării, la compartimentul de
  specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 2, în termenele prevăzute de lege, a documentelor
  justificative privind cheltuielile efectuate ;
23. întocmeşte referate, la cererea asistentului maternal profesionist, în vederea avansării sumelor de bani
  cuvenite pentru echipamentul copiilor aflaţi în evidenţa serviciului, pe care le înaintează
  compartimentului de specialitate din cadrul instituţiei ;
24. întocmeşte referate în vederea decontării cheltuielilor justificate efectuate de asistentul maternal
  profesionist în interesul copilului pe care îl au în plasament, pe care le înaintează compartimentului de
  specialitate din cadrul instituţiei ;
25. întocmeşte dosarul de atestare ca asistent maternal profesionist (raport intermediar de evaluare şi raport
  final de evaluare) şi îl înaintează Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, însoţit de propunerea
  motivată;
26. propune Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, dacă situaţia o impune, retragerea sau
  suspendarea atestatului de asistent maternal profesionist;
27. urmăreşte valabilitatea hotărârilor de atestare, informând în timp util asistenţii maternali profesionişti
  cu privire la demersurile ce trebuie efectuate în vederea reînnoirii atestatului;
28. acordă consiliere asistentului maternal profesionist, în vederea depăşirii eventualelor situaţii dificile;
29. pregăteşte asistentul maternal profesionist pentru aplicarea planului individual de protecţie al copilului,
  insistând pe caracterul temporar al plasamentului şi necesitatea adaptării permanente a acestui plan la
  nevoile copilului;
30. pregăteşte vizitele de acomodare a copilului cu asistentul maternal profesionist şi mutarea copilului la
  acesta;


                          15
31. supervizează şi evaluează periodic activitatea desfaşurată de asistentul maternal profesionist, întocmind
  în acest sens rapoarte lunare şi ori de cate ori sunt solicitate de şeful serviciului sau conducerea
  instituţiei şi rapoarte anuale;
32. transmite serviciilor interesate din cadrul D.G.A.S.P.C.Sector 2 informaţii cu privire la orice modificare
  privind situaţia copiilor aflaţi în îngrijirea asistenţilor maternali profesionişti ;
33. participă la formarea iniţială şi permanentă a asistentului maternal profesionist;
34. întocmeşte evaluările psihologice ale copiilor din reţeaua de asistenţi maternali profesionişti ai
  D.G.A.S.P.C Sector 2;
35. efectuează şedinţe de consiliere ale copiilor din reţeaua de asistenţi maternali profesionişti a
  D.G.A.S.P.C Sector 2;
36. participă la lucrări, întâlniri etc. organizate de catre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
  Copilului Sector 2, alte instituţii publice sau organisme private autorizate numai cu acordul conducerii
  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ;
37. participă la cursuri de specializare sau de formare profesionala;
38. iniţiază şi participă la promovarea proiectelor privind dezvoltarea serviciilor de asistenţă maternală;
39. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General Adjunct/Directorului General, (
  Director coordonator) care au legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei
  generale

  Art. 35 va avea urmatorul cuprins:

  Art. 35 Serviciul Asistenţă Maternală are următoarele răspunderi:

1. răspunde în faţa conducerii ierarhice, pentru buna funcţionare a serviciului;
2. răspunde în conformitate cu prevederile legale, de viaţa, securitatea, sănătatea, integritatea fizică,
  psihică şi educaţia copiilor aflaţi în evidenţa serviciului;
3. răspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
4. răspunde de însuşirea şi respectarea, atât a normelor de securitate si sanatate in munca şi a
  măsurilor de aplicare a acestora, astfel încât să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de
  accidentare şi îmbolnăvire profesională, cât şi de prevederile legislaţiei în situaţii de urgenţă;
5. răspunde de întocmirea documentelor şi de circuitul acestora în conformitate cu Procedura
  Operaţională a Serviciului Asistenţă Maternală ;
6. răspunde disciplinar şi material în cazul în care nu a luat la timp măsurile legale ce se impun
  pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
7. răspunde pentru examinarea şi soluţionarea în termenul prevăzut de lege şi în limitele
  competenţelor, a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor petenţilor care au ca obiect plasamentul
  copilului la asistent maternal profesionist;
8. răspunde pentru conţinutul documentelor cuprinse în dosarul copilului şi dosarul asistentului
  maternal profesionist;
9. răspunde cu privire la completitudinea documentelor întocmite ;
10. răspunde pentru realizarea în termen legal a sarcinilor şi lucrărilor de serviciu;
11. răspunde pentru realizarea obligaţiilor care decurg din contractele de muncă, din regulamentul de
  organizare şi funcţionare, din regulamentul de ordine interioara, precum şi din dispoziţiile primite
  din partea conducerii instituţiei;
12. răspunde pentru pagubele aduse patrimoniului instituţiei, dar nu răspunde de pagubele inerente
  desfăşurării activitaţii, de pagubele provocate de cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate;
13. răspunde pentru securitatea materialelor cu conţinut secret, confidenţialitatea informaţiilor deţinute
  şi pentru scurgerea informaţiilor şi a documentelor serviciului.
  Colaborează cu urmatoarele organisme şi instituţii publice:

                         16
        -Primăria Sectorului 2;
        -Autoritatea Naţională pentru Protectia Dreturilor Copilului;
        -Oficiul Român pentru Adopţii ;
        -organisme private autorizate ;
        -alte institutii.


    Dupa art. 103 se introduc art. 1031,art. 1032, 1033 si 1034 care vor avea urmatorul cuprins:                 ATRIBUTIILE ŞI RĂSPUNDERILE
               SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA CREANGA


    Art. 1031: Serviciul Asistenta Sociala Creanga îndeplineşte următoarele atribuţii:

  Activitatea de protecţie şi asistenţă socială, prin care se va asigura acordarea protecţiei sociale
persoanelor singure, familiilor aflate în perioadă de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor
vârstnice, persoane cu domiciliul în zona Creanga , este realizată prin următoarele atribuţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare:
  1. înregistrează şi analizează cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de
    identificare ale titularului;
  2. certifică sub semnătură concordanţa dintre datele înscrise in cerere şi actele doveditoare şi le
    înregistrează conform prevederilor interne aprobate;
  3. crează o arhivă activă cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completează ori de câte ori
    intervin modificări, în cuantumul veniturilor acestora, în situaţia socială şi cetăţenească a acestora;
  4. efectuează anchete sociale ori de câte ori există cereri de ajutor social asupra cărora există îndoieli în
    privinţa veridicităţii declaraţiilor, sesizări din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea
    soluţionării favorabile a cererii;
  5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de
    decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
  6. completează fişele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului şi evidenţiază
    toate modificările întâlnite în componenţa familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;
  7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte
    de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de
    respingere a cererii de ajutor social;
  8. intocmeste comunicările privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le
    transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispoziţiei de primar;
  9. intocmeste comunicările privind modificarea şi suspendarea ajutorului social, pe care le transmite
    solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispoziţiei de primar.
  10. raportează lunar conducerii direcţiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social şi a
    ajutoarelor de urgenţă ;
  11. inregistreaza şi analizeaza (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor şi actelor doveditore privind
    componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocaţie complementară
    sau de susţinere pentru familia monoparentală;
  12. efectuează anchetelor sociale în vederea verificării îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de
    acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere monoparentală;


                           17
13. efectuează de anchete sociale solicitate de diverse organe şi organizaţii guvernamentale (unităţi
  militare, judecătorii, penitenciare), în vederea stabilirii situaţiei sociale a familiei sau a persoanelor
  vizate;
14. efectuează anchete sociale în vederea evaluării situaţiei materiale şi a problemelor sociale cu care se
  confruntă persoanele singure şi familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, şi stabilirea modului
  de soluţionare favorabilă a problemelor;
15. efectuează anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutoare de urgenţă, în vederea stabilirii
  nivelului nevoilor ce urmează a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Direcţiei Generale de
  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
16. eliberează adeverinţe şi alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe şi organisme de
  stat sau private;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in
  conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea
  documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de Evaluare a
  personelor adulte cu handicap;
19. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicită internarea in centre de asistenta
  sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale
  Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap,
  drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor şi stabilirea
  gradului de dependenţă şi a tipului de servicii comunitare ce vizează îngrijirea temporară sau
  permanentă la domiciliu sau îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane
  vârstnice;
22. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmează a fi angajate ca îngrijitori ai
  persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice şi medicale privind capacitatea
  de acţiune a solicitantului ;
23. controlează şi monitorizează activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona
  arondata;
24. colaborează cu Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentaţiei necesare
  internării în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale ;
25. monitorizează activităţile sociale şi medicale prevăzute de legislaţia privind asistenţa socială a
  persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigură consilierea a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;
27. asigură punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiinţarea
  magazinelor “ECONOMAT”.
28. primeşte şi evaluează cererile potenţialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. crează o arhivă activă cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completează ori de câte
  ori intervin modificări, în cuantumul veniturilor acestora, în situaţia socială şi cetăţenească a acestora;
30. completează baza de date cu beneficiarii serviciilor economat şi o reactualizează ori de câte ori este
  nevoie;
31. eliberează beneficiarilor legitimaţiile pentru economate;
32. monitorizează derularea şi finalizarea contractelor;
33. efectuează anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de facilităţile economatelor,
  atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Direcţiei ca beneficiari de alte forme de ajutor
  social;
34. asigura obţinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat să o acorde potrivit legii.
35. operarea în sistemul de registratură INFOCET a corespondenţei serviciului

                         18
  36. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Adjunct/Directorului General, care au
    legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale.

Art. 1032: Serviciul Asistenta Sociala Creanga are următoarele răspunderi :

  1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
  2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
  3. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru
   realizarea sarcinilor de serviciu ;
  4. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
  5. raspunde de corectitudinea şi legalitatea măsurilor de asistenţă socială întreprinse pentru beneficiari;
  6. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a măsurilor de asistenţă socială;
  7. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
  8. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

   Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
   - Primaria Sectorului 2;
   - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ;
   - O.N.G.-uri ;
   - Alte instituţii.


                 ATRIBUTIILE ŞI RĂSPUNDERILE
              SERVICIULUI ASISTENTA SOCIALA ANDRONACHE


    Art. 1033: Serviciul Asistenta Sociala Andronache îndeplineşte următoarele atribuţii:  Activitatea de protecţie şi asistenţă socială, prin care se va asigura acordarea protecţiei sociale
persoanelor singure, familiilor aflate în perioadă de risc social, persoanelor cu handicap, persoanelor
vârstnice, persoane cu domiciliul în zona Andronache, este realizată prin următoarele atribuţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare:
  1. înregistrează şi analizează cererile pentru acordarea ajutorului social, având în vedere datele de
    identificare ale titularului;
  2. certifică sub semnătură concordanţa dintre datele înscrise in cerere şi actele doveditoare şi le
    înregistrează conform prevederilor interne aprobate;
  3. crează o arhivă activă cu dosarele beneficiarilor de ajutor social, care se completează ori de câte ori
    intervin modificări, în cuantumul veniturilor acestora, în situaţia socială şi cetăţenească a acestora;
  4. efectuează anchete sociale ori de câte ori există cereri de ajutor social asupra cărora există îndoieli în
    privinţa veridicităţii declaraţiilor, sesizări din partea altor persoane sau alte cauze motivate, în vederea
    soluţionării favorabile a cererii;
  5. transmite compartimentelor de specialitate toata documentatia necesara elaborarii proiectelor de
    decizie privind acordarea de ajutor social, de încetare sau de respingere a cererii de ajutor social;
  6. completează fişele de calcul a ajutorului social pe baza datelor din cererea titularului şi evidenţiază
    toate modificările întâlnite în componenţa familiei sau a cuantumului veniturilor acesteia;                           19
7. transmite toata documentatia necesara compartimentelor de specialitate in vederea elaborarii proiecte
  de decizie privind acordarea de ajutor social, de modificare a sumelor acordate, de încetare sau de
  respingere a cererii de ajutor social;
8. intocmeste comunicările privind acordarea, încetarea sau respingerea ajutorului social, pe care le
  transmite solicitantului în termen de 5 zile de la emiterea dispoziţiei de primar;
9. intocmeste comunicările privind modificarea şi suspendarea ajutorului social, pe care le transmite
  solicitantului în termen de 15 zile de la emiterea dispoziţiei de primar.
10. raportează lunar conducerii direcţiei datele statistice referitoare la acordarea ajutorului social şi a
  ajutoarelor de urgenţă ;
11. inregistreaza şi analizeaza (cf. prevederilor OUG nr. 105/2003) cererilor şi actelor doveditore privind
  componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în vederea stabilirii dreptului la alocaţie complementară
  sau de susţinere pentru familia monoparentală;
12. efectuează anchetelor sociale în vederea verificării îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor de
  acordare a alocaţiei familiale complementare sau a alocaţiei de susţinere monoparentală;
13. efectuează de anchete sociale solicitate de diverse organe şi organizaţii guvernamentale (unităţi
  militare, judecătorii, penitenciare), în vederea stabilirii situaţiei sociale a familiei sau a persoanelor
  vizate;
14. efectuează anchete sociale în vederea evaluării situaţiei materiale şi a problemelor sociale cu care se
  confruntă persoanele singure şi familiile domiciliate pe raza de actiune arondata, şi stabilirea modului
  de soluţionare favorabilă a problemelor;
15. efectuează anchete sociale la domiciliul solicitanţilor de ajutoare de urgenţă, în vederea stabilirii
  nivelului nevoilor ce urmează a fi acoperite din fondurile alocate din bugetul Direcţiei Generale de
  Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
16. eliberează adeverinţe şi alte acte doveditoare solicitate de persoane fizice sau organe şi organisme de
  stat sau private;
17. colaboreaza cu Serviciul Asistenta Sociala si Alocatii in vederea asigurarii asistentei sociale in
  conditiile prevazute de legislatia in vigoare ;
18. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanei cu grad de handicap, pentru a verifica veridicitatea
  documentelor anexate la cererea de acordare a facilitatilor si de participare la Comisia de Evaluare a
  personelor adulte cu handicap;
19. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor care solicită internarea in centre de asistenta
  sociala
20. colaboreaza cu Serviciul Protectie Speciala Pentru Persoane cu Handicap si Serviciul Ajutoare Speciale
  Persoane cu Handicap in vederea asigurarii acordarii tuturor drepturilor persoanelor cu handicap,
  drepturi prevazute de legislatia in vigoare ;
21. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor vârstnice pentru evaluarea nevoilor şi stabilirea
  gradului de dependenţă şi a tipului de servicii comunitare ce vizează îngrijirea temporară sau
  permanentă la domiciliu sau îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane
  vârstnice;
22. efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor ce urmează a fi angajate ca îngrijitori ai
  persoanelor vârstnice, pentru evaluarea elementelor sociale, psihologice şi medicale privind capacitatea
  de acţiune a solicitantului ;
23. controlează şi monitorizează activitatea îngrijitorilor ai persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona
  arondata;
24. colaborează cu Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice în vederea întocmirii documentaţiei necesare
  internării în vederea îngrijirii temporare sau permanente în centre de asistenta sociale ;
25. monitorizează activităţile sociale şi medicale prevăzute de legislaţia privind asistenţa socială a
  persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata.
26. asigură consilierea a persoanelor vârstnice cu domiciliul în zona arondata;

                         20
27. asigură punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.469/2002 privind înfiinţarea
  magazinelor “ECONOMAT”.
28. primeşte şi evaluează cererile potenţialilor beneficiari cu domiciliul pe raza Sectorului 2;
29. crează o arhivă activă cu dosarele beneficiarilor serviciilor economat, care se completează ori de câte
  ori intervin modificări, în cuantumul veniturilor acestora, în situaţia socială şi cetăţenească a acestora;
30. completează baza de date cu beneficiarii serviciilor economat şi o reactualizează ori de câte ori este
  nevoie;
31. eliberează beneficiarilor legitimaţiile pentru economate;
32. monitorizează derularea şi finalizarea contractelor;
33. efectuează anchete sociale pentru stabilirea persoanelor care pot beneficia de facilităţile economatelor,
  atunci cand acestea nu se regasesc în baza de date a Direcţiei ca beneficiari de alte forme de ajutor
  social;
34. asigura obţinerii vizei de control financiar preventiv de la serviciul autorizat să o acorde potrivit legii.
35. operarea în sistemul de registratură INFOCET a corespondenţei serviciului
36. indeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului Adjunct/Directorului General, care au
  legătură cu specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale.


  Art. 1034: Serviciul Asistenta Sociala Andronache are următoarele răspunderi :

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea progamului zilnic de lucru;
3. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun pentru
  realizarea sarcinilor de serviciu ;
4. raspunde de corectitudinea si completitudinea actelor emise;
5. raspunde de corectitudinea şi legalitatea măsurilor de asistenţă socială întreprinse pentru beneficiari;
6. raspunde de transmiterea in termenul legal catre beneficiari a măsurilor de asistenţă socială;
7. raspunde de confidentialitatea datelor pe care le detine in legatura cu problemele serviciului;
8. raspunde de securitatea datelor aflate in evidenta serviciului prin crearea unei arhive.

 Colaboreaza cu urmatoarele organisme si institutii publice:
 - Primaria Sectorului 2;
 - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap ;
 - O.N.G.-uri ;
 - Alte instituţii.  Art. 22 va avea urmatorul cuprins:


Art. 22. Serviciul Administrare si Intretinere Echipamante indeplineste urmatoarele atributii:

1. analizează necesităţile de achiziţionare a unor noi elemente de tehnică de calcul şi elaborarea
  soluţiilor optime de achiziţie;
2. se preocupă de recepţionarea elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate
  compartimentele direcţiei;                         21
3. analizează fluxurile de informaţii şi elaborează programul de informatizare a activităţii
  compartimentelor Direcţiei generale ; stabileste necesităţile software ale compartimentelor din
  cadrul Direcţiei generale;
4. crează, propune achiziţionarea, întreţine şi dezvoltă aplicaţiile informatice;
5. gestionează centralizat bazele de date comune tuturor compartimentelor;
6. prelucrează datele din baza de date comună în scopul obţinerii unor informaţii statistice despre
  colectivitatea locală din sector şi problemele acesteia;
7. editează documentele oficiale ale conducerii Direcţiei generale;
8. editează prelucrări de imagini video, scanări, etc. la solicitarea conducerii Directiei generale ;
9. se preocupă de scolarizarea si acordarea asistentei tehnice, in domeniul informatic, a salariatilor
  institutiei.
10. iniţiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diferite servicii ale instituţiei în funcţie de
  specificul şi complexitatea activităţii domeniului în care urmează a fi implementate.
11. actualizeaza site-ului institutiei www.social2.ro cu informatiile cu caracter public, transmise de
  serviciile de specialitate.
12. propune solutii de imbunatatire a activitatii informatice la nivelul institutiei.
13. asigură şi răspunde de configurarea, intretinerea si depanarea calculatoarelor (atat hardware cat si
  software)- instalarea sistemelor de operare si a soft-ului necesar fiecarui calculator;
14. participă la achiziţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice;
15. iniţiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale instituţiei în
  funcţie de specificul şi complexitatea activităţii domeniului în care urmează a fi implementate.
16. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legătură cu
  specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale;


  Art. 23 va avea urmatorul cuprins:

  Art. 23 Serviciul Administrare si Intretinere Echipamante are urmatoarele raspunderi:

 1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
 2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
 4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
  pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
 5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
  serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru
  indeplinirea obiectivelor institutiei;
 6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
  organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din
  partea conducerii institutiei;
 7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
  desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;
 8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor
  detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
 9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice
  sau juridice.
Colaboreaza cu:
-   serviciile si birourile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ;
-   alte instituţii.
 - Primaria Sectorului 2;

                         22
-  O.N.G.-uri ;  Dupa art. 23 se introduc art. 231 si art. 232 care vor avea urmatorul cuprins:


                 ATRIBUTIILE ŞI RĂSPUNDERILE
                BIROULUI ADMINISTRARE RETELE IT  Art. 231: Biroul Administrare Retele IT îndeplineşte următoarele atribuţii:


  1. coordonează realizarea reţelelor de calculatoare şi migrarea echipamentelor în cadrul instituţie,
    hub-urilor si switch-urilor;
  2. asigură şi răspunde de configurarea, optimizarea si securizarea componentelor hardware, a
    accesului in reteaua locala, la adresa de mail, la internet, etc.
  3. acordă asistenţă la întocmirea şi derularea contractelor de service pentru echipamentele
    hardware.
  4. acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru compartimentele din cadrul Direcţiei generale;
  5. se preocupă de scolarizarea si acordarea asistentei tehnice, in domeniul informatic, a
    salariatilor institutiei.
  6. iniţiază şi elaborează proiecte de informatizare pe diferite sectoare de activitate ale instituţiei în
    funcţie de specificul şi complexitatea activităţii domeniului în care urmează a fi implementate.
  7. propune solutii de imbunatatire a activitatii informatice la nivelul institutiei.
  8. analizează necesităţile de achiziţionare a unor noi elemente de tehnică de calcul şi elaborarea
    soluţiilor optime de achiziţie;
  9. se preocupă de recepţionarea elementelor de tehnică de calcul achiziţionate pentru toate
    compartimentele direcţiei;
  10. îndeplineste si alte atributii si sarcini la solicitarea Directorului General, care au legătură cu
    specificul activităţii compartimentului şi al Direcţiei generale;

  Art. 232: Biroul Administrare Retele IT are urmatoarele raspunderi:

1. raspunde in fata conducerii ierarhice, pentru buna functionare a serviciului;
2. raspunde de respectarea programului zilnic de lucru;
4. raspunde disciplinar si material in cazul in care nu a luat la timp masurile legale ce se impun
 pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
5. raspunde pentru respectarea cu strictete a disciplinei, indeplinirea exemplara a sarcinilor de
 serviciu, si totodata, are datoria de a realiza la timp obligatiile ce ii revin la locul de munca pentru
 indeplinirea obiectivelor institutiei;
6. raspunde pentru realizarea obligatiilor care decurg din contractele de munca, regulamentul de
 organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, precum si din dispozitiile primite din
 partea conducerii institutiei;
7. raspunde pentru pagubele aduse patrimoniului institutiei, dar nu raspunde de pagubele inerente
 desfasurarii activitatii, de pagubele provocate de cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate;

                          23
 8. raspunde pentru securitatea materialelor cu continut secret, confidentialitatea informatiilor
  detinute si pentru scurgerea informatiilor si a documentelor serviciului.
 9. raspunde pentru corectitudinea datelor inregistrate si a raspunsurilor transmise persoanelor fizice
  sau juridice.
Colaboreaza cu:
-   serviciile si birourile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 ;
-   alte instituţii.
 - Primaria Sectorului 2;
 - O.N.G.-uri ;
                       PRIMAR,

                     Neculai Onţanu
                        24

								
To top