Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Sis�inen tarkastus 3 ov by 6UK6c77

VIEWS: 0 PAGES: 62

									Sisäinen tarkastus 3 ov
• LUENTOSISÄLTÖ, kevät 2007
   • KESKEISET KÄSITTEET
   • SISÄISEN TARKASTUKSEN KEHITYS
   • SISÄISEN VALVONNAN VIITEKEHIKOT
   • TARKASTUKSEN SUUNNITTELU
   • TARKASTUSMENETELMÄT
   • RAPORTOINTI
   • ASIANTUNTIJALUENNOT ( 4 kpl)
   • HARJOITUKSIA
• JAKSON SUORITUS
   • Tentti, jossa luennot ja kirjallinen materiaali
      • Kuusi kysymystä, joista kaksi voi korvata
       palauttamalla kaksi harjoitustehtävää (nimetyt)
       ennen tenttiä
1. Mitä on sisäinen valvonta
(kontrolli) ?
• Sisäinen valvonta on prosessi, jota suorittaa
 organisaation hallitus, toimiva johto ja muu
 henkilöstö saadakseen kohtuullisen
 varmuuden seuraavien tavoitteiden
 saavuttamisesta:
 – toimintojen vaikuttavuus (effectiveness) ja
  tehokkuus (efficiency)
 – taloudellisen raportoinnin luotettavuus
 – yksikköön kohdistuvien lakien ja säännösten
  noudattaminen.

 (COSO 1994, 13.)
   Mitä on sisäinen tarkastus ?
• Ylimmän johdon apuelin, joka tutkii ja arvioi sisäisen
 valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja
 parantamismahdollisuuksia
• Johto valitsee, ei omistajat/yhtiökokous
• Ei lakisääteistä sisäistä tarkastuspakkoa niin kuin
 ulkoisessa tarkastuksessa
  – Organisaation oma sisäinen tarkastus
  – Ulkoa ostettu sisäinen tarkastus
• Nuorempi ammattikunta kuin ulkoiset tarkastajat
• Laajempi tehtäväkuva kuin lakisääteisessä
 tilintarkastuksessa
  – Financial statement auditing
  – Compliance auditing
  – Operational auditing
Sisäinen tarkastus palvelee johtoa

• Jotta johto saisi  • Organisaatiossa
 kohtuullisen     noudatetaan
 varmuuden siitä,   lakeja, säännöksiä
 että:         ja ohjeita
• Toiminnan      • Talouden ja
 resurssit ovat    toiminnan
 tehokkaassa ja    raportointi on
 vaikuttavassa     riittävää,
 käytössä       luotettavaa ja
            ajantasaista
 2. Sisäisen tarkastuksen
 kehitys
• Alussa yrityksen laskentaosaston laajennus
 – Kirjanpidon ja erilaisten osakirjanpitojen (varastojen,
  kassojen,palkkakirjanpidon jne.) oikeellisuuden
  tarkastamista jälkikäteen.
 – Virheiden ja väärinkäytösten AKTIIVISTA etsintää
• Tehtäväkuva laajentui 70- ja 80-luvuilla
 operatiivisen toiminnan tarkastamiseen
 – sisäisen valvonnan toimivuus
 – organisaation toimintaohjeiden noudattaminen
 – resurssien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön
  arvioiminen
 Rooli- ja tehtäväkuvan muutos 1990-
 ja 2000-luvulla
• Riskien ja riskienhallinnan arviointi
 korostui
• Johtamis- ja hallintoprosessien
 kehittäminen tavoitteeksi
 – Strategisesti tärkeät asiat etusijalle, ei”nuts
  and bolts” -lähestymistapaa
• Johdon konsultointi, lisäarvon
 tuottaminen koko organisaatiolle
Sisäisen tarkastuksen uusi
määritelmä (IIA)
 Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja
 objektiivista arviointi- ja varmennus- sekä
 konsultointitoimintaa, jolla tuotetaan lisäarvoa
 organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa.
 Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen
 tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla
 järjestelmällisen lähestymistavan
 organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä
 johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden
 arviointiin ja kehittämiseen.
IIA:n määritelmän painotukset
muuttuneet

• Tarkastamisesta arviointi- varmennus- ja
 konsultointitoimintaan
• Tutkimisesta lisäarvon tuottamiseen
• Auttamisen painotus jäsenestä koko
 organisaatioon
• Tehokkaaseen riskienhallintaan ja hyvän
 johtamisen ja hallinnon kehittämiseen
IIA std 2100 - TYÖN
LUONNE

• Sisäinen tarkastustoiminta arvioi
 riskienhallinta-, valvonta- sekä
 johtamis- ja hallintojärjestelmiä ja
 edistää niiden kehittämistä
IIA Std 2110 - RISKIENHALLINTA
               •  2110 A1: Sisäisen
• Sisäisen            tarkastustoiminnon tulee seurata ja
                 arvioida organisaation
 tarkastustoiminnon       riskienhallintajärjestelmän
 tulee tukea          tehokkuutta
 organisaatiota       •  2110 A2: Sisäisen
                 tarkastustoiminnon tulee arvioida
 tunnistamalla ja        niitä organisaation johtamis- ja
 arvioimalla merkittäviä    hallintojärjestelmään, toimintoihin
                 sekä tietojärjestelmiin liittyviä
 riskiasemia sekä        riskiasemia, jotka koskevat:
 edistää riskienhallinta-  •  taloudellisen ja toiminnallisen tiedon
                 luotettavuutta ja eheyttä
 ja valvontajärjestelmien  •  toimintojen tuloksellisuutta ja
 kehittämistä          tehokkuutta
               •  omaisuuden turvaamista
               •  lakien, määräysten ja sopimusten
                 noudattamista
 IIA Std 2120 - VALVONTA
                •  2120 A1: Riskiarvioinnin tulosten
                  perusteella sisäisen tarkastustoiminnon
• Sisäisen             on arvioitava organisaation johtamis- ja
 tarkastustoiminnon tulee     hallintojärjestelmään, toimintoihin ja
 tukea organisaatiota       tietojärjestelmiin liittyvien
 tehokkaiden           valvontamenettelyiden riittävyyttä ja
 valvontamenettelyiden      tehokkuutta. Arvioinnin tulee kattaa
 ylläpidossa arvioimalla   •  taloudellisen ja toiminallisen tiedon
 niiden vaikuttavuutta ja     luotettavuus ja eheys
 tehokkuutta ja edistämällä  •  toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus
 niiden jatkuvaa       •  omaisuuden turvaaminen
 parantamista         •  lakien, määräysten ja sopimusten
                  noudattaminen
Professioita kuvaava piirreteoria
1. Korkealla koulutuksella hankittu
  erityistietämys
2. Oma ammatillinen järjestö
3. Julkisvallan myöntämä ja
  tutkintotodistuksilla osoitettava
  auktorisointi
4. Taloudellisesti vahva asema
5. Yleisesti hyväksytyt eettiset säännöt
 Ammattikunnan kehitysaskeleita
• IIA (Institute of Internal Auditors) perustettiin 1941
 USA:ssa
  – Eettinen ohje ja tehtäväkuvaus vuonna 1947.
• Sisäiset tarkastajat ry perustettiin Suomessa v.1956 –yli
 500 jäsentä
• IIA:n ammatilliset standardit v. 1978.
  – Suomessa käännös kokonaisuudessaan v. 1997.
• Uudet standardit vuoden 2002 alusta.
• Oma ammattitutkinto, CIA-tutkinto 1972
    • Myös erityistutkintoja:CCSA (Certification in Control Self-
     Assessment), CGAP (Certified Government Auditing
     Professional) ja CFSA (Certified Financial Services Auditor)
     etc..
Sisäisen valvonnan & tarkastuksen
nousukausi 2000-luvulla
• Sijoittajien vaatimukset pörssiyhtiöiden
 sisäisestä valvonnasta
  – Yksityisen sektorin väärinkäytökset (Enron, WorldCom,
   Parmalat, Skandia jne..)
  – Sarbanes-Oxley –laki 2002 USA:ssa
  – Pörssien suosituksen hyvästä hallinnosta ja johtamisesta
   (Good Corporate Governance), Suomessa v. 2003
• EU:n ja valtion normisto
  – EU-varojen valvontasäännöt, 8. direktiivi tarkastuksesta
  – Valtiolla talousarviolain ja asetuksen muutokset 2003-2004
   • Sisäisen tarkastuksen järjestämisvelvollisuus ja standardien
    huomioiminen (talousarvioasetus 69 a § ja 70 §)
   • Virastojohtojen sisäisen valvonnan arviointi- ja
    vahvistuslausumapakko (asetus 65 § kohta 7)
Sarbanes-Oxley –Act of 2002
• 404 Management Assessment of Internal Controls
• ..”Each annual report to contain an internal
 control report, which shall state the responsibility
 of management for establishing and maintaining
 an adequate internal control structure and
 procedures for financial reporting;
• and contain an assessment, as of the end of the
 most recent fiscal year of the issuer, of the
 effectiveness of the internal control structure and
 procedures of the issuer for financial reporting.”
Listayhtiöiden Good Governance –
suositus (joulukuu 2003, HEX,Keskuskauppakamari ja TT)
 • Suositus 49 Sisäisen valvonnan
  toimintaperiaatteet
 • Yhtiön on määriteltävä sisäisen valvonnan
  toimintaperiaatteet.
 • Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että
  yhtiö valvoo jatkuvasti toimintaansa. Hallitus
  huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty
  sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että
  yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.
Suositus 50
Riskienhallinnan järjestäminen
• Yhtiön on selostettava periaatteet, joiden mukaan
 riskienhallinta on järjestetty.
• Riskienhallinta on osa yhtiön valvontajärjestelmää.
 Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että
 yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja
 niitä seurataan. Toimiva riskienhallinta edellyttää
 riskienhallinnan periaatteiden määrittämistä. Yhtiön
 toiminnan arvioimiseksi on tärkeää, että
 osakkeenomistajille annetaan riskienhallinnasta
 riittävästi tietoa. Myös hallituksen tietoon tulleiden
 merkittävien riskien selostaminen on suositeltavaa.
Suositus 51 Sisäinen tarkastus
• Yhtiön on selostettava, miten
 sisäisen tarkastuksen      • Ns. Comply or Explain -
 toiminto on yhtiössä       periaatteen mukaisesti siten,
 järjestetty.           että yhtiön tulee noudattaa
• Selostuksessa on kuvattava    suositusta
 sisäisen tarkastuksen       kokonaisuudessaan, mutta
 toiminnon organisointi ja     jos yhtiö poikkeaa
 tarkastustyössä          suosituksesta, sen on
 noudatettavat keskeiset      ilmoitettava poikkeaminen ja
 periaatteet. Yhtiön sisäisen   poikkeamisen syy. Yhtiön on
 tarkastuksen organisointi ja   annettava
 työskentelytavat ovat       vuosikertomuksessaan ja
 riippuvaisia muun muassa     Internet-sivuillaan tieto
 yhtiön harjoittaman        tämän suosituksen
 liiketoiminnan laadusta ja    noudattamisesta.
 laajuudesta, henkilökunnan
 määrästä ja muista
 vastaavista tekijöistä.
  Asetus valtion TA:sta, 69 §
              • 1) viraston ja laitoksen talouden ja
               toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden;
• Viraston ja laitoksen   • 2) viraston ja laitoksen hallinnassa olevien
 johdon on huolehdittava varojen ja omaisuuden turvaamisen;
 siitä, että virastossa ja • 3) viraston ja laitoksen johtamisen ja
 laitoksessa toteutetaan   ulkoisen ohjauksen edellyttämät oikeat ja
 sen talouden ja toiminnan riittävät tiedot viraston ja laitoksen
 laajuuteen ja sisältöön   taloudesta ja toiminnasta.
 sekä niihin liittyviin  • Menettelyiden on myös käsitettävä
 riskeihin nähden      viraston ja laitoksen vastattavana olevien
 asianmukaiset menettelyt varojen hoito sekä ne viraston ja laitoksen
 (sisäinen valvonta), jotka toiminnot ja tehtävät, jotka se on antanut
 varmistavat:        toisten virastojen ja laitosten, yhteisöjen
               tai yksityisten tehtäväksi tai joista se
               muuten vastaa.
Asetus valtion TA:sta, 70 §
• Viraston ja laitoksen johdon •  Sisäisen tarkastuksen
 on järjestettävä sisäinen     järjestämisessä on otettava
 tarkastus, jos siihen on     huomioon sitä koskevat yleiset
 perusteltua tarvetta 69 ja 69 a  standardit ja suositukset.
 §:ssä edellytettyjen sisäisen •  Määräykset sisäisen tarkastuksen
 valvonnan menettelyjen      menettelyistä ja asemasta viraston
 johdosta. Sisäisen        tai laitoksen organisaatiossa
 tarkastuksen tehtävänä on     annetaan sisäisen tarkastuksen
 selvittää johdolle sisäisen    ohjesäännössä, jonka virasto tai
                  laitos itse vahvistaa. Sisäisen
 valvonnan asianmukaisuus ja
                  tarkastuksen ohjesääntö on
 riittävyys sekä suorittaa     annettava tiedoksi asianomaiselle
 johdon määräämät         ministeriölle ja VTV:lle
 tarkastustehtävät.
3. Sisäisen valvonnan
viitekehikot (mallit)
• COSO -malli 1992   • COCO -malli
 (Internal Control —  • COBIT -malli
 Integrated       tietojärjes-
 Framework)       telmätarkas-
• ERM - framework     tuksessa
 (Enterprise Risk   • INTOSAI –
 Management -      valtioiden ylimpien
 Integrated       tarkastusinstituu-
 Framework) 2004     tioiden standardit
COSO -malli (Internal Control —
Integrated Framework)
•  Koostuu viidestä komponentista
•  Control Environment
•  Risk Assessment
•  Control Activities
•  Information and Communication
•  Monitoring
INTOSAI Guidelines for Internal
Control Standards – Chapter I
• Viraston johto vastaa siitä, että sis. kontrolli on riittävää ja
 tehokasta (organisointi, seuranta ja kehittäminen)
• Kohtuullinen varmuus siitä, että johdon vastaamat
 tavoitteet saavutetaan organisaatiossa
• Varmuus siitä, että
• 1) toiminta on tuloksellista, tuotteiden/palveluiden laatu
 vastaa tavoitetta
• 2) resursseja ei haaskata/väärinkäytetä/hoideta
 virheellisesti
• 3) lakeja, määräyksiä ja johdon ohjeita noudatetaan ja
• 4) että talouden ja johtamisen informaatio on luotettavaa ja
 raportointi riittävää ja ajantasaista
INTOSAI
Yleiset standardit kontrollijärjestelmälle
 • Kohtuullinen varmuus tavoitteiden
  toteutumisesta (reasonable assurance)
 • Hlöstön asenne oltava sisäistä kontrollia tukeva
  (supportive attitude)
 • Hlöstön henkilökohtainen ja ammatillinen eheys
  ja kompetenssi riittävä (integrity & competence)
 • Yleiset kontrollitavoitteet spesifioitava eri
  toiminnoille (control objectives)
 • Johdolla velvollisuus seurata koko ajan
  kontrollien toimivuutta (monitoring controls)
INTOSAI
Sisäisen kontrollin rajoitukset (Chapter II)
• Hyväkään kontrollijärjestelmä ei ole 100 %:n este
 tehottomuudelle/väärinkäytöksille jne.
• Henkilöiden salaliitot voivat tehdä tyhjäksi
 tehtävien/valtuuksien erottamisen
• Johto voi sivuuttaa itse pystyttämänsä kontrollin
• Kontrollia suunnittelevat/toteuttavat ihmiset
 vajavaisuuksineen (väärinymmärtämiset,
 huolimattomuus jne.)
• Muutokset organisaatiossa,
 toimintaympäristössä ja johdossa voivat
 vaarantaa kontrollisysteemin toimivuutta
INTOSAI
Sisäisen kontrollin toteutus ja seuranta -
Chapter V
• Yleinen tarkastusvirasto:
 neuvoo/kouluttaa/tarkastaa
 virastojen/laitosten sisäistä kontrollia
• Yksikön johdolla perusvastuu sisäisen
 kontrollin seurannasta ja kehittämisestä
• Johto voi perustaa organisaatioonsa sisäisen
 tarkastusyksikön - tämä ei kuitenkaan
 vapauta johtoa kontrollivastuusta
Valtion tarkastusvirasto (VTV)
• VTV tarkastaa vuosittain valtion tilivirastot
• VTV rohkaisee/tukee
• virastojen sisäisen valvonnan järjestämistä
 standardien mukaan
  – INTOSAI
  – EUROSAI
  – llA, Sisäisen tarkastuksen ammattistandardit
• ja tarkastaa, miten virastojen sisäinen
 valvonta on järjestetty
Sisäisen kontrollin
komponentit (COSO)
• Valvontaympäristö (control
 environment)
• Riskien arviointi (risk assessment)
• Kontrollitoiminnat (control activities)
• Informaatio ja kommunikointi
 (information & communication)
• Sisäisen kontrollin tarkkailu
 (monitoring)
Valvontaympäristö
• Organisaatiokulttuuri - arvot, etiikka
• Hallituksen kontrollifunktio johtoon
• Johdon johtamistapa - suhtautuminen riskiin,
 valvontatietoisuus, johdon esimerkki jne.
• Kannustimet – houkutukset
• Tehtäviin vaadittava kompetenssi
• Organisaatiorakenne - desentralisaatio vs. johdon
 koordinaatio- ja tietotarve
• Vallan ja vastuun jaon selkeys/toimivuus
• Henkilöstöpolitiikka - esim. rekrytointipolitiikka
   COSO-ERM -framework
• COSO – mallin Risk Assessment
 täydennettiin kolmella
 lisäelementillä:
 –  Objective setting
 –  Event identification
 –  Risk assessment
 –  Risk response
The ERM Framework
 ERM considers activities at all levels
 of the organization:
  •  Enterprise-level
  •  Division or
    subsidiary
  •  Business unit
    processes
Objective setting
• Riskit vaikuttavat epäedullisesti
 tavoitteiden saavuttamiseen
 – Strategic objectives
 – Operations objectives
 – Reporting objectives
 – Compliance objectives
• Riskinottopolitiikka (Risk Appetite)
• Riskitoleranssi (Risk Tolerance)
Riski voi olla mahdollisuus
• Riskejä ovat myös menetetyt
 mahdollisuudet:
• jokin uusi toimintamahdollisuus -
 parantaa tuloksellisuutta tai estää
 vahingot tai väärinkäytökset taikka muu
 huono toiminta - jätetään havaitsematta
 ja hyödyntämättä.
Event identification
Potentiaalisten ulkoisten ja sisäisten
riskitapahtumien tunnistaminen

• Ulkoisia mm.       • Sisäisiä mm.
• talousympäristön ja    • tuotannontekijöiden ja
• luonnonympäristön      pääomien riittävyys
 muutokset         • hlökuntaan liittyvät
• politiikka ja        riskit
 hallitusten        • prosesseihin liittyvät
 toimenpiteet        riskit
• sosiaaliset muutokset   • teknologiaan ja
• teknologiset        tietojärjestelmiin
 muutokset          liittyvät riskit
Riskien arviointi
• Riskien identifiointi - ulkoiset -
 sisäiset riskit
• Riskianalyysi - riskin merkitsevyys,
 todennäköisyys ja toimenpidetarve
• Inherent risk (R)
 – Riski ilman johdon kontrollitoimenpiteitä
• Residual risk eli jäännösriski (r)
 – Riski johdon kontrollitoimenpiteiden (C)
  jälkeen: R - C = r
Risk response
• Avoidance
 – Riskiä ei oteta lainkaan
• Reduction
 – Riskin todennäköisyys ja/tai vaikutukset
  alennetaan hyväksyttävälle tasolle
• Sharing
 – Riski saadaan hyväksyttävälle tasolle siirtämällä
  sitä vakuutusten/suojaustoimenpiteiden avulla
• Acceptance
 – Riski niin alhainen että se voidaan hyväksyä ilman
  toimenpitieitä
Kontrollitoimintojen luonti
• Esim. tuloksellisuuden ja suorituskyvyn
 raportointijärjestelmät johdolle - toteutuma vs.
 suunnitelma/tavoite
• Informaation luotettavuus ja eheys - erilaiset
 sisäiset tarkistukset, ulkoiset varmennukset jne.
• Toimivaltuuksien määrittelyt ja toimintojen
 ohjeistukset
• Toimintoihin liittyvien tehtävien eriyttäminen eri
 henkilöille
• Fyysiset kontrollit - omaisuuden suojaus, atk-
 salasanat, lukot, valvontakamerat jne.
INTOSAI

Yksityiskohtaiset standardit
•  Sisäisen kontrollijärjestelmän rakenne ja transaktiot sekä
  merkittävät tapahtumat dokumentoitava (documentation)
•  Transaktiot ja merkittävät tapahtumat rekisteröitävä ja luokiteltava
  (prompt and proper recording)
•  Vain valtuutetut henkilöt saavat toimittaa em.
  transaktioita/tapahtumia (authorization & execution)
•  Transaktioiden ja tapahtumien
  valtuutusta/prosessointia/rekisteröintiä/tarkistamista koskevat
  velvollisuudet erotettava eri henkilöille (separation of duties)
•  Sisäistä kontrollia ohjattava pätevästi (supervision)
•  Pääsy resursseihin ja rekistereihin vain siihen valtuutetuille
  (access & accountability for resources & records)
•  Resurssien tilan ja rekisteritiedon vastaavuus varmistettava
Impact vs. Probability
High      Medium Risk        High Risk


 I
 M   Share         Mitigate & Control
 P
 A         Low Risk       Medium Risk
 C
 T
    Accept         Control

Low         PROBABILITY        High
Kontrollilajeja
• Ehkäisevät kontrollit   • Yleiset kontrollit
 (Preventive controls)
                – liittyvät
• Paljastavat kontrollit
 (Detective controls)      kontrolliympäris-
• Korjaavat kontrollit      töön
 (Corrective controls)   • Erityiset kontrollit
• Ohjaavat kontrollit
                – liittyvät tiettyyn
 (Directive controls)
                 toimintoon
• Täydentävät kontrollit
 (Compensating controls)
Ehkäisevät ja paljastavat kontrollit -
esimerkkejä
• Laskujen asiallinen tarkastus
 ja hyväksyntä ennen        •  Tilausten ja vastaanoton
 maksatusta               vertailu
  – Isoissa maksuissa oltava    •  K-pidon rahatilin täsmäytys
   kaksi hyväksyjää          pankkitiliotteisiin
• Laskut täsmäytettävä        •  Ostovelkojen vertaaminen
 lähetettyjen/saapuneiden        velkojien vahvistuksiin
 tavaroiden lähetys-        •  Myyntisaamisten vertailu
 /vastaanottoasiakirjoihin       velallisten vahvistuksiin
• Asiakaslaskutuksessa        •  Varaston fyysinen tarkastus
 hintalistat              (onko varaston arvo oikein
• Laskujen matemaattinen         k-pidossa ?)
 numerotarkastus ennen       •  Palkanmaksun
 maksua                 oikeellisuuden tarkastus
• Ostotilaukset vain niille, jotka    pistokokeilla
 hyväksyttyjen toimittajien
 listalla
Millainen on tehokas kontrollisysteemi ?

 • Kontrollin oltava tarkoituksenmukainen:
  – oikea kontrolli
  – oikeassa paikassa
  – oikeassa suhteessa riskiin
 • Kontrollin on oltava toimiva koko ajan
 • Kontrollin oltava kustannustehokas
Informaatio ja
kommunikointi
• Johdon tietotarve organisaation/yksikön
 tavoitteiden saavuttamisesta
• Sisäinen info
• 1) operatiivisista toiminnoista, tuotteiden laadusta jne.,
• 2) rahamääräisestä tuloksellisuudesta (laskentatoimi),
• 3) sääntöjen noudattamisesta,
• Ulkoinen info
• 4) sidosryhmien odotuksista, tyytyväisyydestä jne.
• 5) markkinoiden kehityksestä
• 6) ulkoisen sääntelyn kehityksestä jne.
 Informaatiosysteemi
• Onko informaatiosysteemiin panostettu riittävästi
 inhimillisiä ja taloudellisia resursseja
• Onko informaatiosysteemiä varten
 kehittämisstrategia
• Informaation laadun kontrollointi
  – onko tarvittava informaatio olemassa ja
   saatavissa oikeaan aikaan
  – onko informaatio viimeisintä ja onko se oikeaa
  – onko informaatio saatavissa riittävän helposti
Kommunikointi
• Työntekijöiden velvollisuuksien kommunikointi
 ylhäältä alas – ymmärtävätkö työntekijät
 valvontatarpeet, motivaatio tehdä
 valvontatoimenpiteet
• Kommunikointikanavien avoimuus, kulkeeko
 ongelmia/virheitä koskeva tieto alhaalta ylös
• Johdon responsiivisuus työntekijöiden
 ehdotuksille, miten parantaa laatua, tuottavuutta
 jne.
• Johdon ja hallituksen välinen kommunikaatio
• Kommunikaatiokanavien avoimuus/toimivuus:
 asiakkaisiin, toimittajiin, rahoittajiin, omistajiin,
 analyytikkoihin, julkisiin säätelytahoihin ja
 tarkastajiin nähden
Monitoring eli sisäisten valvonnan
toimivuuden seuranta ja tarkastus
• Johdon/vastuuhenkilöiden tekemät arvioinnit
• Henkilöstön jatkuva seuranta toimintojen yhteydessä
  – Edellytys on, että henkilöstö on sisäistänyt säännöt ja
   suorittaa kontrollivelvollisuutensa
• Organisaation ulkopuolelta tullut palaute
• Ulkoiset ja riippumattomat tarkastukset
  – Sisäisten ja ulkoisten tarkastajien välittämä tieto sisäisen
   valvonnan toimivuudesta
• Sisäisen tarkastuksen laadunvarmistus
  – Ominaisuusstandardi 1300 - Laadun varmistus- ja
   kehittämisohjelma
  – Laatuohjelman tulee sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia
   arviointeja
4. Tarkastuksen suunnittelu
• Lähtökohtana riskiperusteinen tarkastussuunnittelu
• Termi riski tarkoittaa todennäköisyyttä, että tapahtumalla tai
 toiminnalla on haitallinen vaikutus organisaatiolle.
• Std 2010 - Suunnittelu
• Sisäisen tarkastuksen johtajan tulee laatia riskiperusteiset
 suunnitelmat, joissa sisäisen tarkastustoiminnon tehtävät
 asetetaan tärkeysjärjestykseen organisaation päämäärien
 mukaisesti
• Std 2010.A1 - Sisäisen tarkastustoiminnan
 toimintasuunnitelman tulee perustua vähintään kerran vuodessa
 tehtyyn riskiarviointiin. Organisaation johdon ja hallituksen
 näkemykset on otettava huomioon tässä suunnittelussa.
Tarkastussuunnittelu ja
riskiarviointi
• Kausikohtaiset    • Riskien arviointi on
 tarkastussuunnitel-   tehokkaan
 mat           tarkastussuunnitte-
 (vuosisuunnitelmat   lun ratkaiseva tekijä
 tms.)         • Riskin merkittävyys
• Tarkastusprojekti-  • Riskin
 kohtaiset        todennäköisyys
 tarkastussuunnitel-  • Vastaamismahdol-
 mat (std. 2200)     lisuudet riskiin
  Practice Advisory 2110-1: Assessing the Adequacy
  of Risk Management Processes
• The five key objectives of a risk management process
       Risks arising from business strategies and activities are identified and
       prioritized.
       Management and the board have determined the level of risks
       acceptable to the organization, including the acceptance of risks
       designed to accomplish the organization’s strategic plans.
       Risk mitigation activities are designed and implemented to reduce, or
       otherwise manage, risk at levels that were determined to be
       acceptable to management and the board.
       Ongoing monitoring activities are conducted to periodically reassess
       risk and the effectiveness of controls to manage risk.
       The board and management receive periodic reports of the results of
       the risk management processes. The corporate governance
       processes of the organization should provide periodic communication
       of risks, risk strategies, and controls to stakeholders.
Std. 2200 - Tehtävän suunnittelu
• Sisäisen tarkastajan on laadittava ja dokumentoitava
 suunnitelma jokaista tehtävää varten
• Std. 2201 - Tehtävän suunnittelussa sisäisen tarkastajan on
 otettava huomioon
  – tutkittavan toiminnon tavoitteet ja sen sisäisen valvonnan
   keinot
  – toimintoa, sen tavoitteita, resursseja ja toteuttamista
   uhkaavat merkittävät riskit ja ne keinot, joilla näiden riskien
   mahdollinen vaikutus saadaan pidetyksi hyväksyttävällä
   tasolla
  – Toiminnon riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien riittävyys
   ja tehokkuus verrattuna tarkoituksenmukaiseen
   valvontakehikkoon tai -malliin
  – mahdollisuudet toiminnon riskienhallinta- ja
   valvontajärjestelmien merkittävään parantamiseen.
Std. 2210 - Tehtävän
tavoitteet
• Tehtävän tavoitteissa on otettava
 huomioon tutkittavan toiminnon riskit,
 valvontamenettelyt sekä johtamis- ja
 hallintoprosessit.
• Std. 2210.A1. - Suunnitellessaan tehtävää
 sisäisen tarkastajan on tunnistettava ja
 arvioitava tutkittavan toiminnon olennaiset
 riskit. Tehtävälle asetettujen tavoitteiden
 tulee heijastaa riskiarvioinnin tuloksia.
Tehtäväkohtainen työsuunnitelma (std
2240)
• Sisäisen tarkastajan on laadittava työsuunnitelma,
 jota noudattamalla tehtävän tavoitteet saavutetaan.
 Työsuunnitelma on dokumentoitava.
• 2240.A1 - Työsuunnitelmassa on kuvattava ne
 menettelyt, joita tehtävän aikana sovelletaan
 informaation hankkimisessa, analysoinnissa,
 arvioinnissa ja dokumentoinnissa.
 Työsuunnitelman tulee olla hyväksytty ennen työn
 käynnistämistä. Kaikille työsuunnitelman
 muutoksille on hankittava hyväksyminen
 viivytyksettä.
Tarkastusriskimallin (Audit Risk
Model) tarkastussuunnittelussa
• Audit Risk = Inherent Risk x Control Risk x
 Detection Risk
• Tarkennettu tarkastusriskimalli:
• AR = IR x CR x APR x TD
• APR = Risk of Analytical Procedures
• TD = Risk of Substantive Test of Details
• TD = AR /(IR * CR * APR)
• eli saadaan ratkaistua hyväksyttävä riskitaso
 (TD), joka liittyy substantiivisen testaukseen.
 Tämä hyväksyttävä riskitaso vaikuttaa siihen
 otannan kokoon, joka tehdään substantiivisessa
 aineiston testauksessa.
  5. Tarkastusmenetelmät
  Tiedonhankinta
•  Haastattelut tarkastuskohteessa
•  Tarkastuskohteen sidosryhmien haastattelut
•  Omien havaintojen tekeminen
•  Johdon raportteihin ja selvityksiin
  perehtyminen.
•  Tärkeimpien kontrollien dokumentointi
•  Vuokaaviot
•  Toiminnalliset läpikäynnit (tiettyjen
  työnkulkujen testaaminen alusta loppuun)
•  Analyyttiset tarkastusmenetelmät
Tehtävän toteuttaminen (std
2300)
• Sisäisen tarkastajan on hankittava, analysoitava,
 arvioitava ja dokumentoitava tehtävän
 tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävä
 informaatio.
• Std 2310 Informaation hankkiminen.Sisäisen
 tarkastajan tulee hankkia tehtävän tavoitteiden
 saavuttamisen kannalta riittävä, luotettava,
 olennainen ja hyödyllinen informaatio.
• Std 2320 Analysointi ja arviointi. Sisäisen
 tarkastajan on perustettava johtopäätöksensä ja
 tehtävän tulokset asianmukaisiin analyyseihin ja
 arviointeihin.
Analyyttiset menetelmät
Poikkeamien ja erojen (tai erojen puuttumista silloin
 kuin niitä on odotettu) löytämiseksi, jotka vaativat
 analysointia

1. Analyyttiset vertailut
  - esim. eri budjetti- ja tilinpäätöskausien vertailut toisiinsa
  - yksikön vertaaminen muihin samanlaisiin yksiköihin jne.
2. Yleinen talouden, toimialan, ja organisaatioympäristön
  kehityksen suhteutus
  - kohdeyksikön tunnuslukujen kehitys suhteessa em.
     kehitystekijöihin
3. Tunnus- suhdelukuanalyysit
  - esim. yrityksen tilinpäätöslaskelmien eri tunnuslukujen
    muutosten,      keskinäisten suhteiden analysointi
4. Regressioanalyysit
  - eri muuttujien keskinäisten riippuvuuksien tutkiminen
Kontrollien arviointi ja testaus
• 1. Sisäisen kontrollijärjestelmän rakenteen ja
 kattavuuden arviointi
• ICQ eli kontrollikyselyt, vuokaavioiden käyttö
 kontrollipisteiden arviointiin
• Kontrollimatriisit, riski-kontrollimatriisit
• Courtney Method (Sawyers et al. 1996, 431-)
• Menetyksen odotusarvon laskeminen
  – ∑(arvioitu menetys * tapahtuman i todennäköisyys ) =
   menetyksen odotusarvo
• 2. Sisäisen kontrollijärjestelmän operatiivisen
 toimivuuden arviointi testaamalla
• Testaus otannalla
Kontrollien arviointiprosessi
1) määritä kontrolloitavan toiminnan merkittävyys
2) arvioi toiminnan haavoittuvuus riskeille:
  väärinkäytöksille, tavoitteiden jäämiselle
  saavuttamatta ja lakien ja sääntöjen jäämiselle
  noudattamatta
3) identifioi ja selvitä sisäiset kontrollit
4) selvitä, mitä jo tiedetään näiden sisäisten
  kontrollien tehokkuudesta
5) arvioi kontrollidesignin riittävyys
6) määritä testauksella kontrollien toimivuus
7) raportoi arvio ja keskustele tarvittavista
  korjauksista kontrolleihin
6. Tarkastuksen tulosten
raportointi (std 2400)
• Sisäisen tarkastajan tulee raportoida työn
 tulokset viivytyksettä.
• Std 2410 Raportoinnin pääsisältö
• Raporttien tulee sisältää tehtävän tavoitteet ja
 laajuus sekä soveltuvat johtopäätökset,
 suositukset ja toimenpidesuunnitelmat.
• Std 2410. A2 Raportissa tulee antaa tunnustusta
 hyväksyttävästä toiminnasta.
• Std 2420 - Raportoinnin laatu. Raportoinnin tulee
 olla tarkkaa, objektiivista, selkeää, tiivistä,
 rakentavaa, täydellistä ja ajankohtaista.
Kehittämistoimenpiteiden seuranta
(std 2500)
• Sisäisen tarkastuksen johtajan on luotava
 järjestelmä johdolle raportoitujen tulosten
 toimeenpanon seuraamiseksi ja
 ylläpidettävä sitä.
• Std 2500.A1 - Sisäisen tarkastuksen johtajan
 tulee luoda seurantamenettelyt, joilla
 varmistetaan että johdon hyväksymät
 toimenpiteet on tehokkaasti toteutettu tai
 että ylin johto on päättänyt hyväksyä riskin
 olla ryhtymättä toimenpiteisiin.
Tarkastajan huomioitava seuraavat
seikat antaessaan suosituksia
• Ratkaiseeko suositus ongelman, kontrollipuutteen
 riskiin nähden ?
• Onko tarkastettava kykenevä toteuttamaan
 suositukset ? Onko tarkastettavalla tarpeellinen
 asiantuntemus, teknologia käytettävissään ?
• Onko suositus yhteensopiva tarkastettavan muun
 toiminnan kanssa ?
• Onko suositus kustannustehokas eli ylittävätkö
 hyödyt suosituksen toimeenpanon kustannukset ?
• Onko suositus pitkän tähtäimen vai lyhyen tähtäimen
 ratkaisu, vain hätäratkaisu ongelmaan ?
Johdon hyväksymät riskit (std
2600)
• Kun sisäisen tarkastuksen johtaja katsoo,
 että ylimmän johdon hyväksymä
 jäännösriski on koko organisaation
 kannalta liian suuri, hänen tulee
 keskustella asiasta ylimmän johdon
 kanssa. Jos asia ei ratkea näissä
 keskusteluissa, sisäisen tarkastuksen
 johtajan ja ylimmän johdon tulee
 raportoida asia hallitukselle ratkaistavaksi.

								
To top