�n sistem centru de zi si �n sistem ambulatoriu by 6UK6c77

VIEWS: 0 PAGES: 19

									                     DIRECŢIA GENERALĂ DE
                     ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI
                     PROTECŢIA COPILULUI
                         BUZĂU
            SEMINAR
      de lansare oficială a proiectului
 Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a
Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi „Dumbrava
         minunată” Buzău
           19.05.2011
            www.inforegio.ro
    Programul Operaţional Regional 2007-2013

   Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

       Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul Major de Intervenţie 3.2 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
         echiparea infrastructurii serviciilor sociale”
                 www.inforegio.ro
 Obiectivele Programului Operaţional Regional 2007 - 2013


    Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă
în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate
teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de
creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază,
pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate,
locuri atractive pentru investiţii.
                www.inforegio.ro
   Obiectivele Programului Operaţional Regional 2007 - 2013

Obiective specifice:
 Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare
  policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor de
  dezvoltare;

 Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane
  şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare;

 Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor;

 Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri;

 Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
                   www.inforegio.ro
      Obiectivele Programului Operaţional Regional
              2007 - 2013


 Pentru finanţarea POR pe parcursul perioadei de programare 2007-2013 au fost
  alocate aproximativ 4,568 miliarde Euro, din care 3,726 miliarde Euro reprezintă
  finanţare din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), restul
  reprezentând fonduri româneşti publice şi private. Alocarea financiară totală pentru Regiunea Sud - Est în perioada 2007 – 2013 este
  de 587,88 milioane Euro, reprezentând aproximativ 13,25% din totalul fondurilor
  alocate finanţării POR.
                 www.inforegio.ro
   Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale   Axa prioritară “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” vizează crearea
premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind
astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin
îmbunătăţirea  infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru
siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
                 www.inforegio.ro
   Obiectivul Domeniului major de interventie „Reabilitarea,
   modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii
            serviciilor sociale” Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie
  îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin
  acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces
  egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
                   www.inforegio.ro
  Proiect: Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare a
 Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi “Dumbrava minunată”
                Buzău


 Beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău

 Valoarea totală a proiectului: 2.429.344,00 lei, din care:

 valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.659.993,90 lei
 valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 253.881,42 lei

 contribuţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău de 2%
  din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului: 39.058,68 lei

 valoarea cheltuielilor neeligibile: 11.055,84 lei

 TVA: 465.354,16 lei
                   www.inforegio.ro
              Obiectivele proiectului

 Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii
  infrastructurii pentru serviciile sociale din judeţul Buzău pentru asigurarea
  unui acces egal al copiilor cu dizabilităţi şi familiilor acestora la servicii de
  tip centru de zi.

 Obiectivul specific al proiectului constă în reabilitarea clădirii,
  amenajarea spaţiilor şi dotarea unui centru multifuncţional pentru
  oferirea de servicii specializate şi specifice dizabilităţilor de tip motor
  şi/sau neuropsihic într-o perioadă de 12 luni.
                 www.inforegio.ro
         Justificarea implementării proiectului Proiectul îşi propune reabilitarea, modernizarea, echiparea clădirii, amenajarea
 spaţiilor şi dotarea unui centru multifuncţional pentru oferirea de servicii
 specializate şi specifice dizabilităţilor de tip motor şi/sau neurospihic. În prezent la nivelul judeţului Buzău centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi se
 axează pe servicii de educare şi socializare, componenta de recuperare neputând fi
 pusă în practică din lipsa unor locaţii adecvate, a unor spaţii dotate corespunzător
 acestui tip de activităţi, precum şi a numărului insuficient de specialişti.
                  www.inforegio.ro
            Beneficiarii direcţi ai proiectului


Beneficiari direcţi
- 40 de copii vor beneficia de servicii în sistem centru de zi şi vor fi împarţiţi astfel:
    două grupe de câte 8 locuri pentru copii diagnosticaţi cu sindrom sau tulburare
     autistă; o grupă 3-5 ani şi alta 5-8 ani;
    doua grupe de 8 locuri pentru copii diagnosticaţi cu sindrom Longdon-Down 5-12
     ani;
    o grupă de 8 copii cu dizabilităţi neuropsihice.
- 30 de copii/săptamână vor beneficia de servicii de recuperare şi vor fi împărţiţi
  astfel:
    10 copii beneficiari ai programelor de logopedie;
    10 copii beneficiari ai altor programe de recuperare (ABA, ludoterapie,
     meloterapie şi terapie multisenzorială);
    10 copii beneficiari ai programelor de kinetoterapie.
                   www.inforegio.ro
- părinţii copiilor vor beneficia în cadrul programului şcoala părinţilor de consiliere
  psihologică şi suport şi vor primi informaţii legate de boala şi evoluţia copilului şi
  informaţii legate de îngrijirea medicală.
- familiile aflate pe listele de aşteptare beneficiază de servicii de evaluare şi
  consiliere pe perioada unui an pentru integrarea în programul de recuperare.
- DGASPC Buzău, în calitate de solicitant şi beneficiar al asistenţei financiare
  nerambursabile şi de administrator al clădirii situată în municipiul Buzău, b-dul N.
  Bălcescu, nr. 40. Prin acest proiect DGASPC îşi dezvoltă sistemul public de servicii
  sociale prin crearea acestui centru multifuncţional, dotat la standarde europene,
  care va oferi servicii specifice pentru copii cu dizabilităţi.
                   www.inforegio.ro
        Beneficiarii indirecţi ai proiectului

• familiile/reprezentanţii legali ai copiilor, care vor beneficia de
 servicii în sistem centru de zi şi în sistem ambulatoriu;
• autoritatile si institutiile publice judeţene cu competenţe şi
 interese în sfera protecţiei sociale (Consiliul Judeţean Buzău,
 Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale ş.a.);
• comunitatea locală, în condiţiile în care reabilitarea,
 modernizarea, dezvoltarea şi echiparea centrului de zi pentru copii
 cu dizabilităţi creează cadrul material pentru asigurarea accesului
 nediscriminatoriu la protecţie socială şi servicii medicale de
 calitate, adaptate specificului beneficiarilor centrului, cu impact
 pozitiv asupra comportamentului acestora în cadrul comunităţii
 locale.
              www.inforegio.ro
                Activităţi principale Mediatizarea şi asigurarea vizibilităţii proiectului;

 Achiziţii publice necesare implementării proiectului (servicii de: management de
 proiect, audit extern, dirigenţie de şantier, informare şi publicitate, execuţie lucrări
 şi achiziţie produse);

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi dotarea Centrului de zi pentru copii cu
 dizabilităţi “Dumbrava minunată” Buzău.
                   www.inforegio.ro
                Activităţi principale

  Lucrările de construcţii îşi propun amenajarea, dotarea şi distribuirea spaţiilor
  după cum urmează:
•  La subsol se va amenaja spaţiul în vederea depozitării alimentelor (se va realiza o
  pardoseală din beton, zugrăveli obişnuite pentru a permite pereţilor să respire, se
  va executa scara de acces în mod corespunzător).
•  La parter se vor organiza încăperi pentru primire copii, aşteptare părinţi, cabinet
  medical, kinetoterapie, logopedie, cameră senzorială, bloc alimentar, centrală
  termică, vestiare şi grupuri sanitare pentru personal, părinţi şi copii.
•  S-a avut în vedere separarea fluxurilor de acces în clădire pentru diverse funcţiuni.
  S-au prevăzut accese, vestiare şi grupuri sanitare separate pentru copii şi părinţi,
  personalul medical, personalul aferent blocului alimentar, centrala termică.
•  La etaj se vor organiza încăperi specifice activităţilor desfăşurate şi anume: cinci
  camere de zi pentru copii, feed-back pentru părinţi, kinetoterapie, ludoterapie,
  logopedie, salon ABA, încăperi pentru şef centru şi asistent social, cameră evaluare
  psihologică, cameră consiliere părinţi, birou administrator şi contabil, grupuri
  sanitare pentru copii, cât şi o încăpere pentru hidromasaj.
                   www.inforegio.ro
          Rezultatele principale ale proiectului
 1 centru de zi reabilitat, modernizat, dezvoltat şi echipat (726,95 mp suprafaţă
  construcţie şi 967 mp suprafaţă teren);

 18 de locuri de muncă noi create în faza de execuţie a lucrărilor;

 1 centru de zi pentru copii şi dizabilităţi dotat cu echipamente speciale moderne.
                  www.inforegio.ro
Durata de implementare a proiectului
   27 aprilie 2011 – 26 aprilie 2012
       www.inforegio.ro
                 Echipa de proiect
Manager de proiect                 Roşioru Claudia Cecilia
Asistent manager                  Drăgostin Elena Luminiţa
Asistenţi pe probleme tehnice           Lupu Vasilica
                          Dinu Rodica
Asistent pe probleme de achiziţii publice şi    Albulescu Amelia Petrinela
investiţii
Asistent financiar                 Andrei Marilena
                   www.inforegio.ro
                Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea
      Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
          Uniunii Europene sau a Guvernului României


                 www.inforegio.ro

								
To top