Finantarea unitatilor de �nvatam�nt preuniversitar prin by 6UK6c77

VIEWS: 10 PAGES: 32

									 Finanţarea unităţilor de învăţământ
  preuniversitar prin intermediul
     fondurilor europene
     I. FONDURI STRUCTURALE
       Două direcţii principale:
1. Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare
2. Dezvoltarea resurselor umane


 II. LIFELONG LEARNING PROGRAMME
I. FONDURI STRUCTURALE
 1. Îmbunătăţirea infrastructurii
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională
• Programul Operaţional Regional (POR)
• Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii
 sociale”
• Domeniul major de intervenţie 3.4 –
 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi
 echiparea infrastructurii educaţionale
 preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
 pentru formare profesională continuă”
• Cine poate depune proiectul?
 – autorităţi ale administraţiei publice locale
• Care este cota de cofinanţare?
 – 2% din valoare cheltuielilor eligibile
• Ce se poate finanţa?
 – Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor;
 – Dotări cu echipamente didactice, echipamente pentru
  pregătirea profesională, echipamente IT;
 – Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi
  speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.
• Valoarea totală a unui proiect:
  – între minim 500.000 lei şi maxim 67.000.000 lei
• Categorii de cheltuieli:
  – Achiziţie teren (maxim 10% din valoarea proiectului)
  – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
  – Cheltuieli pentru proiectare (maxim 5% din valoarea
   proiectului)
  – Construcţii şi instalaţii
  – Dotări
  – Audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea
 Documentele ce trebuie depuse
• Cererea de finanţare
• Studiul de fezabilitate (elaborat/ revizuit/
 reactualizat cu mai puţin de 1 an înainte
 de depunere)
• Analiza cost-beneficiu
• Avize/ certificate
• Alte documente
 De unde obţineţi informaţii?
• Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-
 Vest Oltenia - Organismului Intermediar al
 POR:
 Str. Unirii, nr. 19, camerele 86, 87,40 cod 200585
 Craiova, jud.Dolj
 Tel: 0251/ 414904; 0251/ 418240; 0251/ 412780; 0251/
 411869;
 Fax: 0251/ 412.780
 e-mail: office@adroltenia.ro
• www.inforegio.ro
   2. Dezvoltarea resurselor umane
     Fondul Social European
 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
    Resurselor Umane (POSDRU)

• Obiectivul general al POS DRU îl reprezintă
 dezvoltarea capitalului uman si cresterea
 competitivităţii pe piaţa muncii, prin promovarea
 egalităţii de sanse pentru învăţarea pe tot
 parcursul vieţii si dezvoltarea unei pieţe a muncii
 moderne, flexibile si incluzive care vor conduce,
 până în 2015, la integrarea sustenabilă pe piaţa
 muncii a 600 000 persoane.
  1. Educaţia şi
   formarea       2. Corelarea
 profesională în    învăţării pe tot     3. Creşterea
                                    4.Modernizarea   5. Promovarea
 sprijinul creşterii               adaptabilităţii                          6.Promovarea     7. Asistenţă
              parcursul                 serviciului public  măsurilor active
  economice şi                 lucrătorilor şi a                        incluziunii sociale    tehnică
dezvoltării societăţii  vieţii cu piaţa    întreprinderilor
                                     de ocupare     de ocupare
   bazate pe        muncii
  cunoaştere


                 DOMENII MAJORE DE INTERVENȚIE POSDRU
                                    4.1. Întărirea                          7.1 . Sprijin
  1.1. Acces la
             2.1. Tranziţia                 capacităţii
                                              5.1. Dezvoltarea
                                                                      pentru
educaţie și formare   de la şcoală     3.1. Promovarea
                          culturii
                                   Serviciului Public
                                     de Ocupare
                                              şi implementarea    6.1. Dezvoltarea
                                                                    implementarea,
                                                                    managementul
profesională inițială    la viaţa                            măsurilor active   economiei sociale
                        antreprenoriale    pentru furnizarea                          general şi
   de calitate                                        de ocupare
               activă                   serviciilor de                         evaluarea POS
                                     ocupare                              DRU
                                              5.2. Promovarea
                                              sustenabilităţii pe
                        3.2. Formare şi                         6.2. Îmbunătăţirea
             2.2. Prevenirea şi              4.2. Formarea     termen lung a                7.2.Sprijin
                         sprijin pentru                          accesului şi a
  1.2. Calitate în     corectarea                 personalului    zonelor rurale în                pentru
                        întreprinderi şi                           participării
  învăţământul     părăsirii timpurii               propriu al     ceea ce privește              promovare şi
                        angajaţi pentru                            grupurilor
   superior         a şcolii                Serviciului Public   dezvoltarea                comunicare
                         promovarea                            vulnerabile pe
                                    de Ocupare     resurselor umane                POSDRU
                         adaptabilităţii                          piaţa muncii
                                              şi ocuparea forței
                                                de muncă

                        3.3. Dezvoltarea
 1.3. Dezvoltarea    2.3. Acces şi     parteneriatelor şi
                                                         6.3. Promovarea
resurselor umane în                încurajarea
             participare                                      egalităţii de şanse
educaţie şi formare                iniţiativelor
                                                         pe piaţa muncii
  profesională      la FPC      partenerilor sociali
                        şi societăţii civile

                                                          6.4. Iniţiative
                                                         transnaţionale pe
1.4. Calitate în FPC
                                                         piaţa incluzivă a
                                                            muncii

  1.5. Programe
 doctorale şi post-
  doctorale în
                                                                       9
 sprijinul cercetării
 AXE PRIORITARE ACCESIBILE
 UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
• AXA PRIORITARĂ : Educaţia şi formarea
 profesională în sprijinul creşterii economice şi
 dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
  – Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Acces la
   educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
  – Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea
   resurselor umane în educaţie şi formare profesională
  – Domeniul Major de Intervenţie 1.4 – Calitate în
   formarea profesională continuă
• AXA PRIORITARĂ 2 – Corelarea învăţării
 pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
 – Domeniul Major de Intervenţie 2.1 –
  Tranziţia de la şcoală la viaţa activă
 – Domeniul Major de Intervenţie 2.2 –
  Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a
  şcolii
 – Domeniul Major de Intervenţie 2.3 – Acces
  şi participare la FPC
     Ce se poate finanţa?
• Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare care
 să sprijine dezvoltarea de noi profesii în educaţie;
• Furnizarea de programe de formare şi de perfecţionare,
 inclusiv formare la distanţă;
• Formarea la locul de muncă şi mentorat pentru
 absolvenţii de universitate debutanţi în cariera didactică;
• Introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea
 cadrelor didactice şi a formatorilor, inclusiv e-learning
• Schimb de bune practici, vizite de studiu, organizarea de
 seminarii, conferinţe
• Valoarea proiectelor:
    • 185.000– 1.849.999 lei pentru un proiect
• Categorii de cheltuieli eligibile:
  –  Cheltuieli de personal;
  –  Cheltuieli de cazare, transport şi diurnă;
  –  Cheltuieli aferente managementului de proiect;
  –  Taxe;
  –  Cheltuieli financiare si juridice;
  –  Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing;
  –  Subvenţii şi burse;
  –  Cheltuieli generale de administraţie;
  –  Cheltuieli aferente organizării de evenimente;
  –  Cheltuieli de informare şi publicitate;
  –  Cheltuieli de tip FEDR(Ordinul 185/21 ianuarie 2008).
     Cum se aplică?
• Cererea de finanţare se depune online in
 aplicaţia dedicată pe site-ul:
 www.fseromania.ro - Fondul Social
 European
    De unde obţineţi informaţii?
•  Direcţia Generală a Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional
  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Adresa: Str. Spiru Haret, nr 12, sector 1, Bucureşti
Tel: +40 21 311 75 25. +40 21 405 63 37;       Fax: +40 21 311 75 26
E-mail: oiposdru@oiposdru.edu.ro;          http://www.posdru.edu.ro/

• Unitatea Regională POS DRU Sud-Vest
Adresă: Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6 (sediul ISJ Dolj)
Telefon: +40 351 441 899;         Fax: +40 351 441 899
Adresa de e-mail: sudvest@oiposdru.edu.ro

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic – OI POS
  DRU
Tel. +4-021-311 11 62
   +4-021-312 11 61
Fax +4-021- 312 54 98
E-mail cndiptoiposdru@tvet.ro
Strada Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, 010176
Bucureşti, România

•  CNDIPT – OIPOSDRU – Filiala Regională Sud-Vest Oltenia, Adresă: Craiova, str.
  Ion Maiorescu, nr. 6 (sediul ISJ Dolj), etajul al III-lea
II. LIFELONG LEARNING PROGRAMME –
    finanţat de Comisia Europeană
        LLP - 2007-2013
• Decizia privind LLP     - 15 noiembrie 2006 (1720/2006/EC)

•  LLP   -    oportunitatile de invatare de-a lungul intregii vieti

•  Buget    -   784 milioane Euro pentru perioada 2007-2013

• LLP = succesorul programelor Socrates, Leonardo da Vinci
• si e-Learning derulate in perioada 2000-2006

• LLP = program ce acorda granturi pentru proiecte si activitati ce
• incurajeaza si promoveaza schimburile, parteneriatele europene
• bilaterale si multilaterale, mobilitatile transnationale individuale si
• promoveaza calitatea in sistemul educational european.
   Programul este construit pe 4 piloni de rezistenta
        (sub-programe sectoriale):


1.COMENIUS: invatamant preuniversitar
2.ERASMUS: invatamant superior
3.LEONARDO DA VINCI: educatie si formare
  profesionala initiala si continua
4.GRUNDTVIG: educatia adultilor si alte trasee
  educationale

La acestea se adauga :
- un PROGRAM TRANSVERSAL (Activitatea
  Cheie 1.1 - Vizite de studiu pentru factori de
  decizie din domeniul educational)
 CE VA OFERA COMENIUS?
1. Parteneriate scolare
2. Mobilităţi individuale ale elevilor
3. Formare continuă pentru personalul
 implicat în educaţia şcolară
4. Asistenţi Comenius
5. Măsuri acompaniatoare: eTwinning –
 înfrăţire on-line între şcoli
  1. PARTENERIATE SCOLARE

• In noul Program de invatare pe tot parcursul
 vietii, Parteneriatele scolare sunt continuatoarele
 Parteneriatelor scolare Comenius 1 din
 Programul Socrates II. Aceste parteneriate au ca
 scop consolidarea dimensiunii europene in
 educatie prin promovarea activitatilor de
 cooperare intre scoli.
• Parteneriatele scolare se impart in doua
 categorii:
    A. Proiectele multilaterale

• Sunt proiecte de parteneriat in care se pot
 implica cel putin trei institutii din trei tari diferite.
 Din punctul de vedere al continutului, proiectele
 multilaterale pot fi axate pe:
• - Elevi si implicarea activa a acestora in activitati
 specifice unei tematici comune la nivel de
 parteneriat.
• - Institutie si imbunatatirea managementului
 scolar si a metodelor pedagogice.
      B. Proiectele bilaterale
• Sunt proiecte in care se vor implica maximum doua institutii din
 doua tari diferite. Aceste proiecte sunt continuatoarele Proiectelor
 lingvistice din Programul Socrates II
• In noul Program de Invatare pe Tot Parcursul Vietii, proiectele
 bilaterale au ca scop promovarea diversitatii lingvistice in Europa si
 incurajarea folosirii tuturor limbilor oficiale ale Uniunii. Asadar,
 aceste in astfel de proiecte se vor aborda strict tematici referitoare la
 dezvoltarea competentelor elevilor si profesorilor in limbile straine.
• Proiectele bilaterale au o durata de 2 ani si presupun schimburi
 reciproce de elevi intre institutiile partenere. Durata schimbului de
 elevi este de minimum 10 zile. La schimbul de elevi vor participa
 minimum 10 elevi cu varsta de cel putin 12 ani. Grupul de elevi va fi
 insotit de profesori.
   CAUTARE PARTENERI
• Informatii primite de la Agentia Nationala,
 prin intermediul inspectorului si a retelei
 MIE Dolj;
• Prin intermediul participantilor la cursuri de
 formare in cadrul LLP;
• Vechii parteneri;
• www.etwinning.net
• www.globalgateway.org.uk
2. MOBILITATI INDIVIDUALE ALE
     ELEVILOR
•  Elevii au posibilitatea de a participa in
  activitatile de mobilitate de scurta durata
  (schimb de elevi, reuniune de proiect) in
  Proiectele de parteneriat multilateral sau
  bilateral Comenius.
•  Incepand din anul 2010 insa, vor fi posibile
  mobilitati de lunga durata ale elevilor tot in
  cadrul proiectelor de parteneriat Comenius.
  Pentru a participa la o astfel de mobilitate,
  varsta minima a elevilor este de 12 ani.
  3. Formare continua pentru
 personalul implicat in educatia
       scolara
• Actiunea se adreseaza cadrelor didactice din
 invatamantul preuniversitar si are ca scop imbunatatirea
 calitatii educatiei scolare prin participarea acestora la
 stagii de formare continua.
• Aceste stagii trebuie sa se desfasoare in alta tara
 europeana decat aceea in care participantul isi
 desfasoara activitatea profesionala. Astfel, participantul
 este incurajat sa-si imbunatateasca cunostintele si
 competentele de predare si sa cunoasca mai bine modul
 in care se realizeaza educatia scolara in Europa.
• Durata stagiilor de formare poate fi de 5 zile efective - 6
 saptamani.
    4. Asistenti Comenius
• Actiunea se adreseaza studentilor sau absolventilor de
 studii superioare, indiferent de domeniul de studiu, care
 doresc sa imbratiseze o cariera didactica. Scopul
 principal al actiunii este de a oferi viitoarelor cadre
 didactice posibilitatea de a se initia in metode si tehnici
 de predare, de a intelege conceptul de dimensiune
 europena si importanta acestuia in actul instructiv -
 educativ, de a-si imbunatati cunostintele de limbi straine
 si de a cunoaste alte sisteme educationale din alte tari.
• Se finanteaza prin Programul Sectorial Comenius stagii
 de formare cu durata cuprinsa intre minimum 3 si
 maximum 10 luni. Stagiile se desfasoara in institutii de
 invatamant preuniversitar din tarile in care se desfasoara
 Programul de Invatare pe tot Parcursul Vietii.
        BUGET 2010
• IN ANUL 2010 BUGETUL ALOCAT ROMANIEI
 PENTRU PROGRAMUL DE INVATARE PE TOT
 PARCURSUL VIETII ESTE DE 25 876 000 EURO, DIN
 CARE ALOCARILE INITIALE SUNT:
• Pentru programul sectorial COMENIUS: 4 961 000 Euro
• Pentru programul sectorial ERASMUS: 12 762 000 Euro
• Pentru programul sectorial LEONARDO DA VINCI: 6
 594 000 Euro
• Pentru programul sectorial GRUNDTVIG: 1 438 000
 Euro
• Pentru programul transversal, Activitatea cheie 1.1
 VIZITE DE STUDIU: 121 000 Euro
          www.llp-ro.ro
Apelul General European la propuneri de proiecte 2010
www.llp-ro.ro
• Bugetul acordat pentru proiecte și durata acestora;
• Termenul limită de depunere a candidaturilor;
• Ghidul candidatului;
• Prioritati strategice etc.

Apelul national la propuneri de proiecte 2010
www.llp-ro.ro
• Bugetul alocat de catre Comisia Europeana Romaniei pentru LLP;
• Prioritatile nationale;
• Documentele necesare depunerii candidaturii.
 eTwinning – înfrăţire on-line între
  şcoli prin intermediul platformei
     www.etwinning.net
• Programul “eTwinning” a fost lansat la 14
 ianuarie 2005, ca parte a Programului de
 învăţare permanentă al Comisiei Europene, fiind
 măsură acompaniatoare pentru Programul
 Sectorial Comenius.
• Se adresează tuturor şcolilor din învăţământul
 preuniversitar, tuturor profesorilor, indiferent de
 disciplina predată, directorilor de unităţi şcolare
 şi inspectorilor şcolari.
   Mai multe detalii:
   miedolj.isj.edu.ro
   -> Documente utile

    www.llp-ro.ro

  www.etwinning.net

   www.etwinnig.ro MULT SUCCES!!!
     Diana Brătucu
    ISJ Dolj – cam.201
     Tel: 0768583671
E-mail: dianabratucu@yahoo.com

								
To top