Wiring Electrical by mxsaleem

VIEWS: 299 PAGES: 117

									Pendawaian Elektrik
PENGENALAN
     PENGENALAN
The Institution of Electrical Engineers (IEEE).
Ibu pejabat di London.
Sistem pendawaian Malaysia mengikut sistem
daripada negara Britain.
Di Malaysia, Suruhanjaya Tenaga (ST) berkuasa
penuh.
TNB tidak berkuasa penuh, jika TNB melakukan
kesalahan ST boleh mengenakan tindakan terhadap
TNB.
     SISTEM-SISTEM
      PENDAWAIAN
Sistem pendawaian adalah merupakan pemasangan
litar-litar yang mengandungi pengalir, penebat dan
perlindungan mekanik untuk kabel yang digunakan.
Dianggap sebagai nama bagi sistem perlindungan
bagi pemasangan dan cara bagaimana ianya
dipasangkan
     SISTEM-SISTEM
      PENDAWAIAN
Definisi pendawaian domestik
  pendawaian yang dilakukan di rumah-rumah atau
  premis-premis kediaman
Definisi pendawaian industri
  pendawaian yang dilakukan dikilang-kilang atau
  perindustrian
pendawaian domestik menggunakan kabel yang
mempunyai 2 lapisan penebat dan pendawaian
industri mempunyai 1 lapisan penebat kerana kabel
pendawaian telah dilindungi oleh conduit atau
trunking.
     SISTEM-SISTEM
      PENDAWAIAN
Mengikut IEE terdapat 20 jenis pendawaian
Antara jenis pendawaian yang banyak sekali
digunakan di Malaysia
 pendawaian permukaan
 pendawaian tersembunyi
 pembuluh
 sesalur
 pendawaian bawah tanah
  SISTEM PENDAWAIAN
    PERMUKAAN
Voltan yang digunakan ialah voltan lampau rendah
Hanya punca-punca lampu dan kuasa sahaja
dibenarkan di dalam sistem ini
Boleh dipasang secara terus ke dinding kayu atau di
atas lapik kayu pada dinding batu atau konkrit
Kabel yang digunakan mestilah daripada jenis yang
mempunyai tebatan berlapis( PVK )
Pendawaian permukaan
Pendawaian permukaan
Pendawaian permukaan
  SISTEM PENDAWAIAN
    TERSEMBUNYI
Boleh dibahagi kepada dua jenis
 sistem pendawaian tersembunyi kabel bertebat
 sistem pendawaian pembuluh tersembunyi
Hanya dibenarkan membawa voltan rendah
Pendawaian tersembunyi
Pendawaian tersembunyi
Pendawaian tersembunyi
  SISTEM PENDAWAIAN
     PEMBULUH
Biasanya digunakan di tempat yang terdapat bahaya
kerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia,
cecair di bahagian luar bangunan.
Digunakan di kilang-kilang, bengkel dan makmal.
Boleh di pasang secara permukaan atau tersembunyi
Selain daripada memberi perlindungan mekanik atau
kimia, pembuluh yang digunakan boleh dijadikan
sebagai pengalir keselanjaran bumi tambahan
tebahagi kepada dua jenis iaitu pembuluh logam dan
pembuluh PVK
Pendawaian pembuluh
Pendawaian pembuluh
Pendawaian pembuluh
  SISTEM PENDAWAIAN
     SESALUR
Biasanya digunakan di tempat yang terdapat bahaya
kerosakan mekanik, terdedah kepada tindakan kimia,
cecair di bahagian luar bangunan.
Digunakan di kilang-kilang, bengkel dan makmal.
Selain daripada memberi perlindungan mekanik atau
kimia, pembuluh yang digunakan boleh dijadikan
sebagai pengalir keselanjaran bumi tambahan
SISTEM PENDAWAIAN
   SESALUR
SISTEM PENDAWAIAN
   SESALUR
SISTEM PENDAWAIAN
   SESALUR
 PENGENALAN KEPADA
PERALATAN & LITAR-LITAR
    PENGENALAN LITAR

LITAR PENGGUNA
 Setiap pemasangan, pengguna haruslah dilindungi
 dari:
 a) Arus lebihan seperti(Litar pintas dan
   beban lampau
 b) kebocoran arus ke bumi bagi mengelakkan
   kejutan, kebakaran & sebarang bahaya yg
   mungkin terjadi.
   PENGENALAN LITAR

Setiap alat kawalan dalam pemasangan mestilah
mudah digunakan & mudah dicapai oleh pengguna
bagi tujuan:-
 i) Pengasingan & penyuisan
 ii) Perlindungan arus lebihan
iii) Perlindungan kebocoran arus ke bumi
Litar pengguna terbahagi kepada 2 iaitu:-
1. Litar Kawalan
2. Litar Akhir
      LITAR KAWALAN
1 Litar Kawalan
 Definisi:
 Litar kawalan ialah turutan alat-alat kawalan &
 perlindungan yang terdapat pada litar utama
 pemasangan pengguna.
 Litar ini termasuklah pengasingan, pensuisan,
 perlindungan arus lebihan dan perlindungan
 kebocoran arus ke bumi.
     LITAR KAWALAN

Alat-alat kawalan dan perlindungan dalam litar
Kawalan adalah seperti berikut:-

i) FIUS PERKHIDMATAN DAN PENGHUBUNG
  NEUTRAL
  Berfungsi sebagai perlindungan arus lebihan dan
  menghadkan arus penguna
LITAR KAWALAN
 FIUS PERKHIDMATAN
LITAR KAWALAN
PENGHUBUNG NEUTRAL
     LITAR KAWALAN
ii) JANGKA KILOWATT
  JAM
  Berfungsi sebagai
  pengukur jumlah
  tenaga yang
  digunakan oleh
  pengguna bagi
  menetapkan kadar
  bayaran tarif
LITAR KAWALAN
      LITAR KAWALAN
iii) SUIS UTAMA
  Terdapat dua jenis iaitu:-
  a)Suis fius( rumah lama byk
   guna jenis ini)
  b)Fius suis( supply terus pd
   fius-sekarang byk digunakan)
  Suis utama berfungsi sebagai
  pengasing/ pensuisan litar &
  perlindungan arus lebihan
      LITAR KAWALAN

iv) PEMUTUS LITAR
  BOCOR KE BUMI(ELCB)
  Berfungsi sebagai perlindungan
 kebocoran arus kebumi dan
 pengasing litar.
      LITAR KAWALAN
v) PAPAN AGIHAN
  (DB)
 Berfungsi sebagai
 pengagih litar
 akhir dan
 perlindungan
 arus lebihan
      LITAR KAWALAN
v) PAPAN AGIHAN
  (DB)
 Berfungsi sebagai
 pengagih litar
 akhir dan
 perlindungan
 arus lebihan
      LITAR KAWALAN
v) PAPAN AGIHAN
  (DB)
 Berfungsi sebagai
 pengagih litar
 akhir dan
 perlindungan
 arus lebihan
PAPAN AGIHAN INDUSTRI
PAPAN AGIHAN INDUSTRI
PAPAN AGIHAN INDUSTRI
PAPAN AGIHAN INDUSTRI
       LITAR AKHIR
Definisi:-
 Litar akhir adalah litar yang disambungkan keluar
 dari kotak fius agihan(DB) dan berakhir di beban
 atau soket alur keluar atau kelengkapan elektrik
 di pemasanagn itu. (mula dari DB dan berakhir ke
 beban pengguna)
       LITAR AKHIR
Terdapat 2 jenis litar akhir:-
i) litar pencahayaan (litar lampu, kipas,loceng dan
  jam elektrik)
ii) Litar Kuasa( soket alur keluar(SAK) biasanya-
  13A, 15A)
        LITAR AKHIR
i) Litar pencahayaan
  Litar ini termasuk untuk lampu, kipas siling, loceng
  pintu dan jam elektrik. Jumlah beban yang boleh
  dipasang pada satu litar kecil akhir lampu adalah
  berkadaran 5A.
  Setiap satu point lampu atau kipas dianggarkan
  berkadaran 100W.
  Satu litar akhir bagi litar lampu/kipas jumlah
  point maksima ialah 10 poin lampu dan kipas
       LITAR AKHIR
ii) Litar Kuasa
  Litar pendawaian kuasa terbahagi kepada dua
  jenis:-
1) Litar jejari
2) Litar gelang(ring)
        LITAR AKHIR
1) Litar Jejari
 Litar ini adalah sejenis litar pendawaian biasa di
 mana dawai Hidup-(L), dawai Neutral(N) dan dawai
 Bumi(E) diambil dari kotak fius agihan sebagai satu
 litar akhir dan disambungkan ke punca soket alur
 keluar(SAK)
LITAR AKHIR
Litar Jejari & gelang
      LITAR AKHIR
PERATURAN IEE
  Saiz kabel minima yg boleh digunakan ialah
  2.5mm2 pvc/pvc.
  Sekiranya bilik hendak dipasang dengan soket
  alur/alir keluar kurang dari 30m2 maka bilangan
  maksimum yang boleh dipasang ialah sebanyak 6
  unit soket alur keluar dan dikawal oleh fius yang
  berkadaran 20 amp.
       LITAR AKHIR
Jika keluasan bilik melebihi 30m2, maka bilangan
soket alir keluar yang dibenarkan ialah 2 unit soket
alir keluar sahaja.
Sekiranya soket alir keluar hendak dipasang dalam
bilik yang berasingan, maka bilangan soket alir
keluar yang dibenarkan adalah sebanyak 6 unit
soket yang dikawal oleh fius yang berkadaran 30
amp, dan saiz kabel yang digunakan adalah 4mm2
pvc/pvc
       LITAR AKHIR
2) LITAR GELANG
 Kabel litar gelang mestilah bermula dari satu fius
 di dalam kotak fius agihan dan disambungkan ke
 tiap-tiap punca soket alir keluar(SAK) dan
 akhirnya hendaklah kembali ke fius asalnya.
 Jumlah SAK di dalam litar gelang hendaklah tidak
 melebihi 10 unit SAK dengan keluasan
 bilik/kediaman yang tidak melebihi 100m2
 Saiz kabel yang digunakan ialah tidak kurang dari
 2.5mm2 dan fius yg mengawal litar ini tidak
 melebihi 30 amp
      LITAR AKHIR
Dapur Elektrik termasuk dalam litar kuasa.
Dapur elektrik yg tidak melebihi 3kW bolehlah
disambung pada soket SAK 15 amp.
Saiz flexible cord tidak kurang dari 50/0.25 mm2
Dapur yang lebih besar tapi tidak melebihi 8kW
mestilah disambung tetap dan kadaran kuasanya
ialah 30 amp. Unit kawalan dapur mestilah di
pasang pada jarak 2 meter meter dari dapur
elektrik dan disambungkan terus kepada kotak
fius agihan dengan SAK 13 amp.
       LITAR AKHIR
Penyaman udara yang berkadaran sehingga 1 ¼
kuasa kuda boleh disambung pada SAK 15 amp
beserta penghidup.
Sais flexible cord yang digunakan adalah tidak
kurang dari 50/0.25mm2.
Penyaman udara yang 1 ½ hingga 3 kuasa kuda
mestilah disambung tetap kpd kotak fius agihan
dan kadar arus tidak melebihi 30 amp. Pengasing
dan penghidup yang mempunya ‘No volt coil’ mesti
dipasang berhampirannya.
RADAS/BAHAN
MCB 6Amp, 15Amp,
 20Amp, 30Amp
Cables 1.25mm,
1.5mm, 2.5mm
Bus bar
Sesalur mini PVC
Choke
Starter
Lampu kalimantang
Perkakasan pendawaian
ELCB tester
CARA PEMASANGAN
   LITAR PENDAWAIAN

Litar dilukis dalam bentuk litar skema yang
kemudiannya ditukar kepada gambarajah
pendawaian
Simbol litar elektrik digunakan di dalam
gambarajah pendawaian
LITAR PENDAWAIAN
SUIS 1 HALA MENGAWAL
     LAMPU
(a) Litar Skema  (b) Gambarajah Pendawaian
SUIS 1 HALA MENGAWAL
    2 LAMPU
(a) Litar Skema  (b) Gambarajah Pendawaian
2 SUIS 2 HALA MENGAWAL
     1 LAMPU
 (a) Litar Skema  (b) Gambarajah Pendawaian
SOKET KELUARAN 13AMP
   LITAR JEJARI
(a) Litar Skema  (b) Gambarajah Pendawaian
CARA-CARA PENDAWAIAN

Untuk Bengkel Pendawaian FKEKK, 2 jenis
Litar akan di pasang iaitu litar kuasa dan litar
pencahayaan.
Gambarajah Kaedah dan Pendawaian telah di
berikan di dalam labsheet.
MCB 6A digunakan untuk lampu dan 20A untuk
soket kuasa.
Gunakan saiz kabel yang betul. Arus
menentukan saiz kabel yang hendak digunakan.
CARA-CARA PENDAWAIAN
Untuk litar lampu, gunakan kabel saiz 1.5mm2.
Untuk litar soket alir keluar, gunakan kabel
2.5mm2.
Selain itu, gunakan 6/4 mm2.
Mengikut peraturan IEE, saiz arus kabel
mestilah lebih besar daripada fius iaitu kabel
yang akan bertindak menjadi fius iaitu kabel
yang musnah manakala fius tidak
CARA-CARA PENDAWAIAN
   LITAR KUASA
CARA-CARA PENDAWAIAN
   LITAR KUASA
  Pendawaian di soket alir keluar
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
Lampu pendarflour terdiri daripada body,
holder , starter dan choke.
Pastikan body lampu pendarflour juga
dibumikan.
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
  Pendawaian di suis 2 hala
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
    Pendawaian ros siling
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
   Pendawaian lampu
    kalimantang
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
   Pendawaian di choke
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
Pendawaian di hujung housing lampu kalimantang
CARA-CARA PENDAWAIAN
  LITAR CAHAYA
Pendawaian di hujung housing lampu kalimantang
PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN
  KUASA DAN KOTAK AGIHAN
 Setelah pendawaian litar pencahayaan dan
 litar kuasa dilakukan, pendawaian untuk
 keseluruhan litar hendaklah dilakukan.
 Litar lengkap bagi kotak agihan (DB) mestilah
 mempunyai main switch dan ELCB dan
 disambung ke punca kuasa.
 Pastikan DB dibumikan.
PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN
  KUASA DAN KOTAK AGIHAN
 Di dalam penghantaran tenaga elektrik yang
 sebenar, bekalan dari TNB ( 240Vac) akan di
 sambungkan ke Kilowatt Hour Meter Board dan
 kemudiannya disambung ke kotak agihan.
 Untuk bengkel ini, bekalan kuasa akan
 disambungkan ke 1 ELCB berasingan dan bekalan
 kuasa tersebut akan di sambungkan ke main
 switch.
PENDAWAIAN DIANTARA BEKALAN
  KUASA DAN KOTAK AGIHAN
KOTAK AGIHAN
KOTAK AGIHAN
      KOTAK AGIHAN
Pendawaian di antara kotak
 agihan dan sumber kuasa
SUMBER KUASA
     TEKNIK PENDAWAIAN
Potong saluran mini PVC
yang menjadi laluan kabel
   TEKNIK PENDAWAIAN
Pastikan sambungan sesalur mini PVC rapat
  TEKNIK PENDAWAIAN
Pastikan penutup sesalur PVC juga rapat
TEKNIK PENDAWAIAN     Contoh penyambungan
      sesalur PVC yang
       tidak rapat
  TEKNIK PENDAWAIAN
Pastikan penyambungan sesalur PVC di kotak
     agihan tidak terlalu rapat
supaya penutup kotak agihan boleh di pasang
WIRING BAY
WIRING BAY
PERATURAN PEMASANGAN
   PERATURAN PEMASANGAN
1. Ikatan mestilah kuat. Jika longgar boleh
  menyebabkan spark yang akan mengakibatkan
  kebakaran.
2. Semasa ikatan jangan masukkan kabel
  terlampau ke dalam sehingga ikatan skru
  berlaku penebat.
3. Jangan biarkan pengalir pada kabel terdedah,
  pastikan panjangnya betul-betul sepada dengan
  ikatan.
  PERATURAN PEMASANGAN
4. Pastikan ada kabel bumi
5. Mengikut peraturan IEE, setiap badan
  (rangka) logam perlu dibumikan
6. Lebihkan 12 inci pada kotak agihan
7. Lebihkan 4 inci pada soket
PERATURAN PEMASANGAN

   Ikatan yang betul
PERATURAN PEMASANGAN

  Ikatan bumi yang betul
PENGUJIAN PENDAWAIAN
  PENGUJIAN PENDAWAIAN

Merupakan bahagian yang paling penting.
Memastikan pemasangan baik, selamat digunakan
dan mematuhi peraturan IEE, ST, dan TNB.
Dapat mengenalpasti kekurangan, kelemahan,
dan kerosakan dalam pemasangan.
Ujian juga dilakukan bagi mengelakkan daripada:
 Membahayakan diri sendiri, orang lain dan
 haiwan.
 Merosakkan alatan elektrik.
  PENGUJIAN PENDAWAIAN
Insulation tester dan multimeter digunakan
dalam pengujian pendawaian yang dilakukan.
Terdapat lebih 15 cara pengujian.
Bagaimanapun, hanya 3 cara pengujian yang
akan dilakukan di dalam makmal iaitu:
 Ujian Rintangan
 Ujian Kekutuban
 Ujian Keterusan Pengalir
PENGUJIAN PENDAWAIAN
       Digital insulation
         tester
PENGUJIAN PENDAWAIAN
  Analog insulation tester
PENGUJIAN PENDAWAIAN
       Multimeter
     UJIAN RINTANGAN
2 ujian akan dilakukan:
   Rintangan penebat bumi
    Nilai rintangan bagi kabel Life- Earth (L-
    E) dan Neutral-Earth (N-E) diuji
    menggunakan insulation tester .
   Rintangan penebat antara pengalir
    Nilai rintangan bagi kabel Life – Neutral
    (L-N) ditentukan.
    UJIAN RINTANGAN
 Bagi kedua-dua ujian rintangan di atas,
 bacaan yang direkodkan perlulah melebihi 1 .
Bagaimanapun nilai sepatutnya yang dicapai
adalah infiniti iaitu berada dalam keadaan
litar terbuka (open circuit).
     UJIAN KEKUTUBAN
Pengujian kekutuban dilakukan bagi memastikan
pemasangan dilakukan dengan betul ke punca-
punca dan kekutubannya.
Dapat tentukan dengan menguji nilai rintangan
dari hujung kabel ke hujung kabel yang dipasang.
Rintangan bagi kabel Life– Life (L-L) dan
Neutral- Neutral (N-N) ditentukan.
Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 . Litar
beroperasi dalam keadaan yang baik.
Mengikut IEE, bacaan bagi litar tertutup perlu
kurang dari 1 .
 UJIAN KETERUSAN PENGALIR
Di namakan juga ujian litar tertutup.
Rintangan antara hujung kabel Earth,E pada
kotak agihan dan hujung kabel Earth,E litar
ditentukan.
Bacaan yang perlu dicapai adalah 0 .
Litar berada dalam keadaan yang baik tanpa
kebocoran arus.
              BORANG UJIAN

Butir- Butir  Bilangan  Bilangan  Ujian-ujian Menurut Peraturan Bekalan Lembaga
Bilangan    Mata    Motor   7 (2)
Radas      Lampu   Elektrik  Rintangan  Rintangan  Kekutuban  Keterusan
        Dan          Penebat   Penebat   Suis Dan   Bumi
        Soket         Bumi    Antara   Soket Alir  Diperiksa
        Alir               Pengalir  Keluar
1. Litar Cahaya keluar
           1    -

2. Litar Kuasa   1     -
 (SAK 13 A)
                       Ujian       Ujian     Ujian
                      Rintangan     Kekutuban   Keterusan
                                       Bumi

								
To top