APRECIERI GENERALE Protectia mediului este o prioritate nationala ce trebuie abordata de toate institutiile by 32X84688

VIEWS: 233 PAGES: 172

									                    ÎNTRODUCERE


    APRECIERI GENERALE
    Protecţia mediului este o prioritate naţională ce trebuie abordată de toate instituţiile,
organizaţii, asociaţii, mişcări şi partide.
    În secolul nostru, dezvoltarea explozivă a tuturor activităţilor umane, în special a
activităţilor din sectoarele industriei, agriculturii, comerţului şi turismului, al dezvoltării
marilor centre populate, intervenţia omului în modificarea condiţiilor de mediu a depăşit
pragurile limită de regenerare a naturii. Asistăm la o poluare şi chiar la o degradare în
unele cazuri ireversibilă a factorilor de mediu.
    Raportul privind starea factorilor de mediu în anul 2006 este o lucrare elaborată
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti cu date referitoare la zona
municipiului Bucureşti.
    Scopul principal este, ca într-o formă uşor de consultat, să se facă o reflectare
sintetică a problematicii legate de starea şi protecţia mediului înconjurător, în ansamblul
său, pe teritoriul controlat şi supravegheat.
    În cadrul acestei lucrări se detaliază problemele specifice factorilor de mediu în anul
2006, din punct de vedere al evoluţiei şi stadiului calităţii acestora, precum şi o serie de
alte date staţistice ce sunt conexe sau reprezintă influenţe în problematica referitoare la
protecţia mediului (de exemplu date referitoare la populaţie şi structura ei, la accesul
populaţiei la servicii - alimentare cu apă potabilă, canalizare, salubritate, etc.).
    Raportul este destinat pentru a fi utilizat atât la nivel local, pentru elaborarea de
analize şi evaluări necesare în activitatea de luare a deciziilor în domeniu, cât şi ca sursă
de date pentru realizarea unei lucrări similare la nivel naţional.


    SURSE DE DATE UTILIZATE
    Datele utilizate pentru completarea acestei lucrări provin din cadrul Serviciului
Monitorizare Sinteză şi Coordomare al APM (pe baza datelor primare transmise de
compartimentele de specialitate), precum şi din următoarele surse :
      Administraţia Naţională de Meteorologie
      Primăria Municipiului Bucureşti – Directţa Generală de Proţectie a Mediului şi
      Educaţie Eco-Civică
      Direcţia Generală de Staţistică a municipiului Bucureşti
      Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti
      Administraţia Naţională Apele Române
      Registrul Auto Român
                       CAPITOLUL 1
                      CADRUL NATURAL


    1.1 CARACTERISTICI FIZICO-GEOGRAFICE
    Poziţia geografică a Bucureştiului este delimitată de coordonatele:
    - 25049’50 ’’ şi 26027’15’’ longitudine estică;
    - 44044’30’’ şi 44014’05’’ latitudine nordică;


    Municipiul Bucureşti este situat numai în bazinul hidrografic Argeş, din punct de
vedere hidrografic. Cursurile de apă care străbat acest teritoriu sunt Dâmboviţa şi
Colentina.
    Râul Dâmboviţa străbate municipiul Bucureşti pe o lungime de 16,2 km, având o
direcţie generală de scurgere NV – SE, părăsind oraşul în amonte de confluenţa cu râul
Colentina care este principalul afluent. Regimul natural al râului Dâmboviţa este sensibil
modificat prin derivaţia de ape mari în Ciorogârla de la Brezoaiele (judeţul Dâmboviţa), prin
influenţa urbană a Bucureştiului şi a lacurilor de pe râul Colentina. În regimul actual de
scurgere, debitul mediu multianual al râului Dâmboviţa variază între cca. 2,0 m3/s la intrare
şi 17,0 m3/s la ieşirea din judeul Ilfov.
    Pe râul Colentina au fost amenajate, din amonte spre aval în sistem de “salbă”, între
Buftea şi Cernica 15 lacuri, din care 5 lacuri (Buftea, Buciumeni, Mogoşoaia, Chitila şi
Cernica) sunt pe teritoriul actualului judeţ Ilfov, iar restul de 10 lacuri (Stăuleşti, Griviţa,
Băneasa, Herăstrău, Floreasca, Tei, Plumbuita, Fundeni, Pantelimon I şi Pantelimon II)
sunt pe teritoriul administraţiv al municipiului Bucureşti, scopul acestora fiind de a asigura
apa pentru folosinţe multiple - apă industrială, irigaţii, piscicultură, agrement.


    Altitudinile în metri faţă de nivelul Mării Negre sunt următoarele:
    - minimă : 56,66 m la Staţia de epurare Glina ;
    - maximă : 94,63 m pe B-dul Iuliu Maniu şi inelul de centură ;
    Suprafaţa totală a Bucureştiului este de 238 km2.


    Clima este temperat-continentală, influneţată de caracteristicile zonei de contact al
maselor continentale estice cu cele vestice şi sudice. Masele de aer estice predominante,
imprimă climei nuanţe excesive, cu veri fierbinţi şi ierni deseori aspre.
    Influenţa maselor de aer din vest şi sud explică existenţa toamnelor lungi şi
călduroase, a unor zile de iarnă blânde sau a unor primăveri timpurii. Regimul temperaturii
aerului se diferenţiază, în ansamblul său, în zona propriu-zisă a oraşului şi pentru arealele
din exteriorul acestuia.
    Bucureştiul, prin clima sa de tip “Câmpia Bărăganului” de stepă suferă de un deficit
de umiditate faţă de valoarea optimă medie, fapt ce creează o stare de disconfort fizic.
Acest deficit de umiditate a fost compensat în parte, prin crearea salbei de lacuri din zona
orăşenească, care favorizează evaporaţia de apă şi umidifică aerul în zonele învecinate.
    Atmosferă urbană este supusă unui proces de încălzire prin advecţie şi radiaţii, din
mai multe cauze:
    - diminuarea radiaţiei terestre din zona urbană, datorită menţinerii aerului mai cald în
apropierea solului, ca urmare a efectului de seră, generat de poluarea aerului cu pulberi,
gaze etc. ;
    - pierderi de căldură de la clădiri, surse termice şi încălzirea urbană;
    - diminuarea curenţilor de aer datorită şicanelor create de clădiri, fapt care conduce
la diminuarea evapotranspiraţiei, prin care se pierde căldura;
    Din datele primite de la Administraţia Naţionala de Meteorologie, a reieşit ca în anul
2006 valorile precipitaţiilor au fost sub norma climatologică, iar temperaturile medii anuale
au fost în general în jurul valorii normei climatologice.
   Temp. medie      Temp. maximă      Temp. minimă    Cant. de precipitaţii
  Normala    2006   Absoluta   2006   Absoluta  2006    Normala    2006
 climatologică  (oC)    (oC)    (oC)    (oC)   (oC)  climatologică  (l/m2)
   (oC)          data    data    data   data    (l/m2)
 Bucureşti-Filaret
   11.9     11.9    42.4    37.4   -30.0   -17.0    611.4    504.8
              5.VII.2000 20.VIII 25.I.1942    24.I
 Bucureşti-Baneasa
   11.1     10.6    42.2    36.5   -32.2   -18.8    596.0    545.9
              5.VII.2000 20.VIII 25.I.1942    24.I
 Bucureşti-Afumaţi
   10.5     11.0    41.1    36.9   -30.2   -18.3    579.7    413.3
              5.VII.2000 20.VIII   6.II.1954  24.I


    1.5 Resursele naturale ale Bucureştiului
  În ultimii ani tot mai mulţi dintre locuitorii Bucureştiului au conştientizat importanţa pe
care protecţia mediului o poate juca în viaţa fiecăruia, în contextul dezvoltării durabile.
Stabilirea unui echilibru între necesitatea creşterii nivelului de trai prin progres economic,
calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei este determinăntă în
vederea integrării României în Europa.
    Marea majoritate a suprafeţei Bucureştiului este ocupată de construcţii şi reţeaua de
transport (auto şi căi ferate). Bucureştiul nu ocupă o suprafaţă întinsă, nu este situat într-o
zonă care să dispună de resurse minerale importante şi, de asemenea, densitatea
populaţiei este mare. Principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul sunt cele
specifice dezvoltării urbanistice ale marilor oraşe: suprafaţă mică, dezvoltare preponderant
pe verticală, lipsa spaţiilor verzi, salubrizare prost efectuată, trafic auto intens, în special în
zona centrală a oraşului, poluare atmosferică generată de traficul auto şi centralele
termice.

Suprafaţa teritoriului după utilizarea fizică se prezintă astfel:
Tabel 1.5.1
                          ha
          -teren agricol                 5449
          -păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră   611
          -construcţii şi curţi              13499
          -drumuri şi căi ferate             3231
          -ape, bălti, lacuri               908
          -alte suprafeţe                 89
                    TOTAL            23787

  Incluzând şi Sectorul Agricol Ilfov, din datele primite de la Direcţia Silvică Bucureşti,
reies următoarele :
  Ocolul Silvic Bucureşti administrează o suprafaţă de 6343 ha fond forestier, întreaga
suprafaţă fiind încadrată în grupa I funcţională (păduri cu funcţii speciale de protecţie), din
această suprafaţă, 6162 ha sunt reprezentate de păduri iar restul suprafeţei fiind
reprezentată de :
  -  terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică :41 ha
  -  terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră : 59 ha
  -  terenuri afectate împăduririi : 20 ha
  -  terenuri neproductive : 40 ha
  -  ocupaţii, litigii : 21 ha
                    CAPITOLUL 2
                      AERUL


    2.1 Introducere
    Poluarea aerului în municipiul Bucureşti are un caracter specific, datorită în primul
rând condiţiilor de emisie, respectiv existenţei unor surse multiple, înălţimi diferite ale
surselor de poluare, precum şi o repartiţie neuniformă a acestor surse, dispersate însă pe
întreg teritoriul oraşului.
    SURSE DE POLUARE A AERULUI
    Concentrarea industrial - urbană a Capitalei cu larga sa diversitate de activităţi
antropice prezintă şi dezavantajele generate de poluarea habitatului ca efect secundar al
acestor activităţi.
    Sursele de poluare a aerului sunt sursele fixe industriale, de obicei concentrate pe
mari platforme industriale dar şi intercalate cu zone de locuit intens populate (cu dezvoltări
preponderent pe verticală), circulaţa auto, în special de-a lungul marilor artere incluzând şi
traficul greu.
    Sursele de poluare a aerului se pot grupa în câteva mari categorii principale, astfel:


    OBIECTIVE INDUSTRIALE
    Nevoia imediată de cazare a forţei de muncă a generat apariţia rapidă a marilor
ansambluri de locuinţe colective, dimnesionate în medie pentru 250.000 – 400.000
locuitori.
    Amplasarea lor s-a făcut, din considerente preponderent economice, pe principiul
proximităţii cu zonele industriale, în ideea valorificării dotărilor edilitare create pentru
acestea şi reducerii deplasărilor. Aceasta a condus la relaţia de vecinătate dintre zonele de
locuinţe şi cele industriale; sursa principală de disconfort pentru locuire.
    Astfel, în jurul unităţilor industriale sau a altor surse de poluare există perimetre –
corespunzătoare zonelor de protecţie reglementare – în care locuinţele sunt potenţial
expuse poluării.
    Gama substanţelor evacuate în mediu din procesele tehnologice este foarte variată :
pulberi organice şi anorganice care au şi conţunut de metale (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni,
Cd), gaze şi vapori (SO2, NOx, NH3, HCL, CO, CO2, H2S), solvenţi organici, funingine etc;
    TRAFICUL AUTO
    Poluarea aerului cauzată de traficul auto este un amestec de câteva sute de
compuşi diferiţi. Au fost evidenţiaţi în urma unor studii recente peste 150 de compuşi şi
grupe de compuşi.
     Măsurarea tuturor acestor poluanţi este imposibilă şi de aceea, evidenţierea se
concentrează numai pe acei poluanţi care au cel mai larg impact asupra sănătăţii umane
sau care sunt consideraţi buni indicatori.
     Aceşti poluanţi, care sunt urmăriţi în mod curent atunci când se doreşte evaluarea
impactului generat de traficul auto asupra calităţii aerului, sunt grupaţi în mai multe
categorii :
       gazele anorganice :   oxizii de azot, dioxidul de sulf, oxidul de carbon, ozonul
       pulberi :        pulberi totale în suspensie, particule cu diametrul
                    aerodinamic mai mic de 10 µm sau decât 2,5 µm, fumul
                    negru
       componente ale pulberilor : carbon elementar, hidrocarburi policiclice aromatice,
       plumb.
       compuşi organici volatili : benzen, butadienă.
     Prin arderea completă a combustibililor în motoarele autovehiculelor, ar rezultă
următoarele substanţe principale:
         - vapori de apă        = 13 %
         - dioxid de carbon      = 13 %
         - azot            = 74 %
     În realitate însă, ţinând cont de caracterul incomplet al arderilor, în funcţie de
calitatea amestecului (coeficientul de dozaj), se mai formează CO şi oxigen în cazul
amestecurilor foarte sărace.
     Prin ardere rezultă totodată, în proporţii reduse, oxizi de azot, hidrocarburi, produşi
oxidanţi, oxizi de sulf, particule. Cu excepţia vaporilor de apă (azotul şi oxigenul fiind
principalele elemente constituente ale aerului atmosferic), toate celelalte substanţe
precizate mai sus sunt considerate emisii poluante.
     Asocierea directă între poluarea aerului datorată traficului auto şi sănătatea umană
este foarte dificil să se stabilească în termeni absoluţi, datorită numărului mare de
variabile.
     Arderea (combustia) benzinei sau a motorinei în motoarele autovehiculelor este
generatoare de emisia a peste 100 compuşi chimici.
     În urma a numeroase studii pe plan internaţional s-a dovedit că peste anumite
niveluri de poluare apar efecte asupra sănătăţii oamenilor expuşi, dar pot fi afectate şi
persoanele de vârstă foarte redusă, cei care suferă de astm sau cu probleme cronice
respiratorii sau cardiovasculare.
     Nivelurile de poluare a aerului datorate traficului auto sunt foarte variabile în timp şi
spaţiu.
     Impactul cel mai mare apare în zonele construite şi cu artere de trafic
supraaglomerate, unde dispersia poluanţilor este dificil de realizat.
    Concentraţiile poluanţilor atmosferici sunt mai crescute în zonele cu artere de trafic
străjuite de clădiri înalte sub formă compactă, care împiedică dispersia.
    La depărtare de arterele de trafic intens, poluarea aerului scade rapid şi este destul
de rar semnalată în zonele suburbane sau rurale. Singura excepţie de la această regulă o
face ozonul care este diferit faţă de ceilalţi poluanţi generaţi de traficul auto.
    ŞANTIERE DE CONSTRUCŢIE ŞI BETONIERE
    - deşi ponderea activităţilor de construcţii a scăzut foarte mult, aceste şantiere şi
betoniere rămin surse potenţiale de poluare a aerului, în special cu pulberi.
    CENTRALELE ELECTROTERMICE
    - CET - urile reprezintă surse majore de poluare a aerului în zonele urbane, prin
    modul de funcţionare cu combustibili lichizi ce au un conţinut ridicat de sulf,
    deversând în atmosferă importante cantităţi de SO2, NOx, CO, CO2, pulberi, fum,
    cenuşă volantă;
    - instalaţiile de reţinere a principalilor poluanţi chimici, NOx şi SO2 , pentru care au
fost alese variante constructive ce prevăd dispersia prin coşuri înalte care realizează
concentraţii locale mai reduse, dar amplifică efectele de poluare la distanţă; uzura şi
neetanşeităţile unor coşuri determină evacuarea gazelor la înălţimi intermediare cu efecte
şi asupra zonei învecinate.
    SURSE DIFUZE DE COMBUSTIE
    - numeroasele centrale termice uzinale, de cvartal sau de bloc, din care multe
funcţionează pe combustibil lichid sau solid, constituie o sursă de natura celei de la punctul
precedenţi, lipsită însă, pe lingă instalaţii de epurare, şi de avantajul relativ al dispersiei
prin coşuri înalte; combustia este de cele mai multe ori incompletă datorită neautomatizării
arderii, randamentului redus şi a unei supravegheri precare ceea ce determină degajări de
noxe deloc neglijabile care se dispersează exact în zonele de locuinţe, intens populate, pe
care aceste centrale le deservesc;
    -  combustia neautorizată, în aer liber a unor deşeuri de tip menajer, cauciucuri
      uzate, mase plastice, deşeuri stradale în perimetrul urban, neîntreţinerea
      salubrităţii domeniului public, depozitarea inadecvată a reziduurilor industriale şi
      a deşeurilor menajere se constituie prin cumul într-o sursă globală de poluare
      permanentă cu pulberi organice, gaze nocive, fum, funingine, mirosuri
      dezagreabile, aspecte sesizabile mai ales în condiţii meteorologice nefavorabile
      (ceaţă, calm atmosferic, inversiune termică).


    La începutul anului 2004 în cadrul unui program PHARE 2000 a fost pusă în
funcţiune reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului în Capitală, care funcţionează
la parametrii proiectaţi, respectând cerinţele Directivelor Uniunii Europene.
    Datele referitoare la calitatea aerului în Municipiul Bucureşti (poluanţii măsuraţi fiind:
SO2, NOx, CO, O3, benzen, PM10, PM2,5, plumb) sunt furnizate în timp real – inclusiv
publicului – şi provin de la cele 8 staţii automate, repartizate astfel :
- staţie de fond regională – Baloteşti;
- staţie de fond suburbană – Măgurele;
- staţie de fond urbană – Crangaşi (APM Bucureşti);
- 2 staţii de trafic – Sos. Mihai Bravu şi Cercul Militar Naţional;
- 3 staţii industriale – Drumul Taberei, Titan şi Berceni.
    Punctele de informare pentru cetăţeni sunt în număr de şase şi sunt compuse din:
- 3 panouri de afişaj – Piaţa Universitaţii, Piaţa Sergiu Celibidache şi Mc Donald’s Obor;
- 3 display-uri montate la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, la Primăria Municipiului
Bucureşti şi la A.P.M. Bucureşti.
    2.2. Acidifierea.
    2.2.1 Emisii anuale de SO2. Poluarea aerului ambiental cu SO2
    Principalele emisii de SO2 evacuate în atmosferă, în Bucureşti, au fost:
    Tabel 2.2.1- Emisii anuale de SO2
  Judeţul     1999    2000   2001    2002     2003   2004  2005  2006
  Bucureşti
  Emisii           28906   41483    31886    104097  25452  29382  9626
  anuale
  de    SO2
  (t/an)


    Fig.2.2.1- Distribuţia pe grupe a emisiilor de SO2               Distributia pe grupe a emisiilor de SO2
      8000
      7000
      6000
      5000
      4000
      3000
      2000
      1000
       0
             1        2         3        7      9

    În anul 2006 emisiile de SO2 au provenit în special de la CET-uri (grupa 1- arderi în
industria energetică) şi trafic rutier (grupa 7)
    .
2.2.2 Emisii anuale de monoxid şi dioxid de azot (NOx)
     Principalele emisii de NO2 evacuate în atmosferă, (conform inventarului de emisii
realizat), au fost:
     Tabel 2.2.2- Emisii anuale de NOx
Judeţul    1999    2000     2001     2002     2003    2004  2005   2006
Bucureşti
Emisii          21301     22516    25405    44063    14173  12873  11304
anuale
de    NO2
(t/an)

     Fig.2.2.2- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NOx (tone)

            Distributia pe grupe a em isiilor de NO2
 8000

 7000

 6000

 5000

 4000

 3000

 2000

 1000

   0
        1         2          3         7        9

     În anul 2006 emisiile de NOx au provenit în special de la CET-uri (grupa 1- arderi în
industria energetică) şi instalaţii ardere neindustriale (grupa 2).
     2.2.3 Emisii anuale de amoniac (NH3)
     Tabel 2.2.3- Emisii anuale de NH3
Judeţul    1999    2000     2001     2002     2003    2004  2005   2006
Bucureşti
Emisii          30,5     38,7     40,2     56,83    32,7  29    33.7
anuale
de    NH3
(t/an)
     Fig.2.2.3- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de NH3 (tone)

                Distributia pe grupe a em isiilor de NH3
     25


     20


     15


     10


      5


      0
              1                  2            3

     În anul 2006 emisiile de NH3 au provenit în special de la CET-uri (grupa 1- arderi în
industria energetică) şi instalaţii ardere neindustriale (grupa 2).


     2.3 .Emisiile de COV Nemetanici
     Emisiile anuale de NMVOC în anul 2005 au fost de 16071 tone
     Tabel 2.3- Emisii anuale de COV
Judeţul    1999    2000     2001     2002      2003  2004  2005   2006
Bucureşti
Emisii          4520     4955     5526      68427  50053  27772  16071
anuale
de COV
(t/an)


     Fig.2.3- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de COV (tone)

             Distributia pe grupe a emisiilor de COV
     12000

     10000

      8000

      6000

      4000

      2000

        0
           1     2      3      4      5   6    7


     În anul 2006 emisiile de COV au provenit în special de din grupa 6 (utilizarea solvenţilor şi a
altor produse) şi din trafic (grupa 7).
2.4 Pulberi în suspensie (PM 10 şi PM2,5 )


     Tabel 2.4 a - Emisii anuale de Pulberi totale
Judeţul    1999    2000     2001     2002       2003   2004  2005   2006
Bucureşti
Emisii          2676     2720     2880       2647,7  977  879.9   583.6
anuale
de
pulberi
(t/an)


     Fig.2.4 a- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de pulberi totale (tone)


            Distributia pe grupe a em isiilor de TSP
 300


 250


 200


 150


 100


 50


   0
       1        2         3         4      6      9


     În anul 2006 emisiile de pulberi au provenit în special de la CET-uri (grupa 1- arderi în
industria energetică) şi arderi în industria de prelucrare (grupa 3).


     Tabel 2.4 b- Emisii anuale de Pulberi PM10
Judeţul    1999    2000     2001     2002       2003   2004  2005   2006
Bucureşti
Emisii          899      912     952       1591   502  570    254
anuale
de
pulberi
(t/an)
     2.5 Poluarea cu metale grele (mercur, cadmiu, plumb) şi poluanţi organici
persistenti (POP)
     2.5.1 Emisii de metale grele
     Tabel 2.5.1 a - Emisii anuale de Pb
Judeţul    1999    2000     2001     2002   2003   2004     2005   2006
Bucureşti
Emisii          107,88    110.5     104,85  119.8   5.83     58,836  14.45
anuale
de    Pb
(t/an)


     Fig.2.5.1- Distribuţia pe grupe de activităţi a emisiilor de pulberi totale (kg)


           Distributia pe grupe a emisiilor de Pb
 14000

 12000

 10000

 8000

 6000

 4000

 2000

   0
        1         2          3      7        9


În anul 2006 emisiile de plumb au provenit în special de din grupa 7 (trafic)


     Tabel 2.5.1 b- Emisii anuale de Cd
Judeţul    1999    2000     2001     2002   2003   2004     2005   2006
Bucureşti
Emisii          0.0698    0.088     0.081  0.305   0.035     0.048  0.0795
anuale
de    Cd
(t/an)
     Tabel 2.5.1 c - Emisii anuale de Hg
Judeţul    1999    2000     2001     2002   2003   2004     2005   2006
Bucureşti
Emisii          0.054    0.049    0.0357   0.107    0.017     0.026  0.261
anuale
de    Hg
(t/an)


     Din datele înregistrate în primul an de monitorizare, se constată că mediile anuale
calculate în staţiile de monitorizare nu depăşesc valoarea limită anuală.
     2.5.2 Emisiile de poluanţi organici persistenţi (POP)
     Emisiile  mici de dioxină se datorează în primul rând faptului că în Bucureşti
incineratorul IRIDEX funcţionează doar din anul 2006 la capacitatea proiectată. Principala
metodă de eliminare a deşeurilor nereciclabile rămâne depozitarea la groapa orăşenească.


     Tabel 2.5.2 - Emisii anuale de dioxina
Judeţul    1999    2000     2001    2002    2003    2004     2005  2006
Bucureşti
Emisii          9.12     5.7     4.19    15     13.9     677   1827
anuale
de
dioxina
(g/an)   2.6. Calitatea aerului ambiental
   2.6.1 Concentraţii ale dioxidului de sulf


Judeţ     Oraş  Staţia   Tipul     Tip    Număr     Concentraţia Frecventa Obs.
                 staţiei    Poluant  determinări  anuală sau depăşirii
                                    zilnică   VL sau
                                           CMA (%)
Bucureşti   Buc  Cercul   Trafic    SO2-     8210      13.6    0
           Militar          1h
Bucureşti   Buc  Mihai    Trafic    SO2-     7374     26.3      0
           Bravu           1h
Bucureşti   Buc  Titan    Industrială  SO2-     8306      7.5      0
                        1h
Bucureşti   Buc  Drumul   industrială  SO2-     8230     14.7      0
           Taberei          1h
Bucureşti   Buc  Baloteşti  Fond     SO2-     7510      9       0
                 regional   1h
Bucureşti   Buc  Măgurele  Fond     SO2-     8239     10.2      0
                 suburban   1h
Bucureşti   Buc  Lacul    Fond     SO2-     7938     13.4      0
           Morii    urban     1h
Bucureşti   Buc  Berceni   Industrială  SO2-     8045      13       0
                        1h
Bucureşti   Buc  Cercul   Trafic    SO2-       346       13.7  0.28
           Militar          24 h
Bucureşti  Buc   Mihai    Trafic    SO2-       315       26.4   0.63
          Bravu           24h
Bucureşti  Buc   Titan    Industrială  SO2-       361       7.4   0
                       24h
Bucureşti  Buc   Drumul   Industrială  SO2-       344       14.7   0
          Taberei          24 h
Bucureşti  Buc   Baloteşti  Fond     SO2-       318        9    0
                regional   24h
Bucureşti  Buc   Măgurele  Fond     SO2-       355       9.9   0
                suburban   24h
Bucureşti  Buc   Lacul    Fond     SO2-       326       13.1   0
          Morii    urban     24h
Bucureşti  Buc   Berceni   Industrială  SO2-       348       13    0
                       24h


  Pentru SO2 nu s-au semnalat probleme deosebite, valorile înregistrate încadrându-se
în anul 2006 sub valorile limită plus marja de toleramţă, cu excepţia staţiei Cercul Militar (1
depăşire a VL zilnice) şi Mihai Bravu (2 depăşiri a VL zilnice) .
  Pentru Dioxidul de sulf, în anul 2006 nu s-a înregistrat depăşirea pragului de alertă la
nici o staţie de monitorizare.

  2.6.2 Concentraţii ale dioxidului de azot


Judeţ    Oraş  Staţia   Tipul     Tip    Număr     Concentraţia Frecventa Obs.
                staţiei    Poluant  determinări  anuală sau depăşirii
                                   zilnică   VL sau
                                          CMA (%)
Bucureşti  Buc   Cercul   Trafic    NO2-     7817     126     2.980683
          Militar          1h
Bucureşti  Buc   Mihai    Trafic    NO2-     7683      90     0.976181
          Bravu           1h
Bucureşti  Buc   Titan    Industrială  NO2-     7457      54     0.429127
                       1h
Bucureşti  Buc   Drumul   industrială  NO2-    * 5673     53     0.705094
          Taberei          1h
Bucureşti  Buc   Baloteşti  Fond     NO2-     7139      12       0
                regional   1h
Bucureşti  Buc   Măgurele  Fond     NO2-     8265      30       0
                suburban   1h
Bucureşti  Buc   Lacul    Fond     NO2-     8203      31     0.024381
          Morii    urban     1h
Bucureşti  Buc   Berceni   Industrială  NO2-     7979      35     0.08773
                       1h

    Pentru acest poluant este necesară alcătuirea unor programe de acţiune pentru reducerea
concentraţiilor în zonele de trafic (staţiile Cercul Militar şi Mihai Bravu) şi în plus pentru staţiile
Drumul Taberei şi Titan (s-a depaşit VL +MT de mai mult de 18 ori în anul calendaristic)
    Depăşirea pragului de alerta s-a semnalat de 3 ori în anul 2004, în anii 2005 şi 2006 valorile
nedepaşind acest prag. Valorile medii anuale au crescut în anul 2005 însă au scăzut în anul 2006,
pentru staţiile de trafic fiind peste VL.
           Evolutia concentratiilor medii anuale de NO2

     140
     120
     100
                                                 2004
     80
                                                 2005
     60
     40                                           2006
     20
      0
           r


                u
                                               i
                                    e


                                         ii
                    n
                               i
                         ei
                                             en
                              st
          ta
                                       or
               av
                                   el
                  ta


                        r


                              e
                       be
        ili
                                      lM                                             c
                                 ur
                  Ti
                             ot
             Br
      lM
                                           er
                                 ag
                      Ta


                           al
                                     cu


                                           B
           ai
     cu
                          B


                                M
          ih
                    ul
                                    La
    er


          M
                   m
   C
                  ru
                  D  2.6.3 Concentraţii ale amoniacului

    Nu se efectuează măsuratori ale concentraţiilor acestui poluant în cadrul
programului de monitorizare a calităţii aerului în municipiul Bucureşti.


  2.6.4. Producerea ozonului troposferic (poluarea fotochimică)


    Ozonul este un constituent natural al atmosferei (formula chimica O3) fiind prezent la
o altitudine între 15 şi 40 km şi realizând un înveliş protector pentru planeta Pamânt.
    Prin activitatea antropogenă intensă din a două jumătate a secolului al XX lea, a
fost modificat echilibrul chimic al formării şi menţinerii stratului protector de ozon
stratosferic şi a fost pusă în evidenţă creşterea concentraţiei de ozon la nivelul troposferic,
unde, în contextul existenţei altor poluanţi, devine generator de smog şi de o serie de
efecte negative asupra sistemului climatic, productivităţii ecosistemelor şi a sănătăţii
umane.
    Zonele cele mai afectate de poluare cu ozon troposferic sunt cele urbane întrucât
precursorii ozonului (în principal oxizii de azot, oxizii de sulf şi compuşii organici volatili)
sunt generaţi de activităţile industriale şi de traficul rutier.
    În perioada de primavară – vară, când intervalul de iluminare diurna este mare,
reacţiile fotochimice din atmosferă sunt accelerate, fapt ce are ca rezultăt creşterea
concentraţiilor de ozon în special în timpul zilelor foarte călduroase (cu temperaturi de
peste 300 C).
    Oxidanţii fotochimici, în special ozonul, reprezintă un factor nociv pentru vegetaţie,
pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor.
    Principalii poluanţi primari care determină formarea, prin procese fotochimice, a
ozonului şi a altor oxidanţi în atmosfera joasă sunt: oxizii de azot, oxizii de sulf şi compuşii
organici volatili proveniti din surse antropice.
    Cele mai importante activităţi umane care conduc la evacuarea în atmosferă a
acestor poluanţi primari sunt:
- arderea combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale, produse petroliere) în surse fixe
(centrale electrice şi termice, încălzirea rezidenţială, procese industriale) şi mobile (trafic
rutier, transportul feroviar, naval şi aerian);
- extracţia, prelucrarea şi distribuţia petrolului şi a produselor petroliere;
- extracţia şi distribuţia gazelor naturale;
- utilizarea solvenţilor organici.

Judeţ    Oraş  Staţia   Tipul     Tip    Număr     Concentraţia Număr    Obs.
                staţiei    Poluant  determinări  anuală sau zile
                                   zilnică   depăşire
                                         valoare
                                         ţintă
Bucureşti  Buc  Cercul   Trafic    O3-     8507     13.2      0
          Militar          medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Mihai    Trafic    O3-     8345     24.8      0
          Bravu           medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Titan    Industrială  O3-     7604     32.7      0
                       medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Drumul   industrială  O3-     8103     35.8      0
          Taberei          medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Baloteşti  Fond     O3-     7993     52.4      8
                regional   medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Măgurele  Fond     O3-     8707      24      2
                suburban   medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Lacul    Fond     O3-     8586     45.9      0
          Morii    urban     medie
                       8h
Bucureşti  Buc  Berceni   Industrială  O3-     8542     42.8      0
                       medie
                       8h

    Depăşirile valorii ţintă pentru ozon (120 µg/m3- valoare ce trebuie atinsă în anul 2010) s-au
înregistrat în special în perioada de vară, însă nu a fost depăşit pragul de alertă (240 µg/m3 ). În anul
2006 a fost depaşit o singură dată pragul de informare (180 µg/m3 ) în data de 24 mai, timp de 2 ore
consecutiv, valoarea maximă inregistrată fiind de 189 µg/m3 la staţia Baloteşti. Pentru acest poluant
nu este necesară întocmirea unui program de gestionare a calităţii aerului, întrucât la niciuna din
staţii nu s-au înregistrat mai mult de 25 zile depăşire a valorii ţintă pentru protecţia sănătăţii umane.
                  mediile anuale ale concetratiilor de ozon

  70
  60
  50
                                                         2004
  40
                                                         2005
  30
                                                         2006
  20
  10
   0
       Cercul   Mihai Bravu  Titan   Drumul    Baloteşti   Măgurele   Lacul Morii  Berceni
       Militar              Taberei


     Şi pentru acest poluant s-a înregistrat o scădere uşoară a valorilor medii anuale faţă de anii
precedenţii

 2.6.5 Calitatea aerului ambiental - metale grele

  Judeţ     Oraş  Staţia    Tipul    Tip     Număr    Concentraţia Frecventa Obs.
                    staţiei   Poluant   determinări anuală sau depăşirii
                                       zilnică   VL sau
                                             CMA
                                             (%)
  Bucureşti Buc     Cercul    Trafic   Pb-        287       0.05829      0
             Militar         medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Mihai    Trafic   Pb-        297       0.08155      0
             Bravu          medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Titan    Industrială Pb-        312       0.10798      0
                          medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Drumul    industrială Pb-        297       0.05635      0
             Taberei         medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Baloteşti  Fond    Pb-        237       0.02057      0
                    regional  medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Măgurele   Fond    Pb-        316       0.05626      0
                    suburban  medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Lacul    Fond    Pb-        308       0.05209      0
             Morii    urban    medie
                          anuală
  Bucureşti Buc     Berceni   Industrială Pb-        313       0.07528      0
                          medie
                          anuală

 În anul 2006 valorile concentraţiilor medii anuale de Pb au fost sub valoare limita (0.5 µg/m3)
 2.6.6 Concentratiile de pulberi in suspensie (PM10)
 Judeţ   Oraş  Staţia   Tipul     Tip    Număr    Concentraţia Frecventa Obs.
                staţiei    Poluant  determinări anuală sau depăşirii
                                  zilnică   VL sau
                                         CMA
                                         (%)
 Bucureşti Buc   Cercul   Trafic    PM10     325      59      44
          Militar
 Bucureşti Buc   Mihai    Trafic    PM10     335      62    50.44776
          Bravu
 Bucureşti Buc   Titan    Industrială PM10      336      59    39.88095
 Bucureşti Buc   Drumul   industrială PM10      311      56    40.19293
          Taberei
 Bucureşti Buc   Baloteşti  Fond     PM10     267      35     8.2397
                regional
 Bucureşti Buc   Măgurele  Fond     PM10     333      51    30.33033
                suburban
 Bucureşti Buc   Lacul    Fond     PM10     311      53    36.65595
          Morii    urban
 Bucureşti Buc   Berceni   Industrială  PM10     338      51    31.36095
 Pentru acest poluant trebuie intocmite programe de gestionare a calităţii aerului. Se
observă că situaţia cea mai gravă se înregistrează în zona centrală a oraşului, unde
principala sursă de poluare o constituie traficul rutier.
    Deşi situaţia nu este critică, ci doar îngrijorătoare in ceea ce priveşte poluarea cu
pulberi in suspensie, există câteva măsuri care, aplicate pot reduce concentraţiile de
pulberi:
  - Refacerea patului carosabil si a îmbrăcămintei asfaltice pe toate arterele cu trafic
    intens, precum si întreţinerea permanentă a acestora;
  - Exigenta privind starea tehnică a autovehiculelor trebuie crescută la inspecţiile
    tehnice, întrucât parcul auto existent este in mare parte necorespunzător din punct
    de vedere al emisiilor de noxe
  - Întreţinerea corespunzătoare a spatiilor verzi si a plantaţiilor de aliniament, cunoscut
    fiind rolul de perdea de protecţie pe care acestea îl joacă.
  - O mai bună salubrizare a oraşului, atât a arterelor de circulaţie cât si eliminarea
    depozitelor necontrolate de deşeuri.

 2.6.7Concentratiile de monoxid de carbon (CO)
 Judeţ   Oraş  Staţia   Tipul     Tip    Număr    Concentraţia  Numar   Obs.
                staţiei    Poluant  determinări anuală     zile  cu
                                          depasire
                                          a VL
 Bucureşti Buc   Cercul   Trafic    CO     6898     2.15     0
          Militar
 Bucureşti Buc   Mihai    Trafic    CO     8122     2.13     6
          Bravu
 Bucureşti Buc   Titan    Industrială CO      8106     0.78     0
 Bucureşti Buc   Drumul   industrială CO      7708     1.06     0
          Taberei
 Bucureşti Buc   Baloteşti  Fond     CO     7467     0.47     0
                regional
 Bucureşti Buc   Măgurele  Fond     CO     8061     0.29     0
                suburban
 Bucureşti Buc   Lacul    Fond     CO     8142     0.44     0
          Morii    urban
 Bucureşti Buc   Berceni   Industrială  CO     8385     0.64     0
 Întrucât s-a inregistrat depăşirea valorii limită în 6 zile la staţia Mihai Bravu, pentru acest
poluant este necesară demararea unui program de gestionare a calităţii aerului în zona
centrală a oraşului. Sursa depăşirilor o constituie exclusiv traficul rutier
      2.7 Deprecierea stratului de ozon stratosferic
      Ozonul a fost descoperit şi menţionat înainte de 1785 de către olandezul Martinus
Van Marum, care a observat prezenţa lui în aerul proaspăt de după ploaie şi a remarcat
mirosul specific de iarbă verde. În anii 1840, germanul Schönbein, a continuat studiile
predecesorului său, a denumit acest gaz folosind cuvântul grecesc "ozon", ("aer proaspăt"
sau cum s-ar spune în engleza "fresh air") şi a prezentat descoperirea sa Universităţii din
München.

      Ozonul - componenta naturală a atmosferei (O3), este prezent la o altitudine între 15
şi 50 km ce se dispune într-un înveliş protector pentru planeta Pământ. Cea mai mare
cantitate de ozon (aproximativ 90 %) se regăseşte în stratul cuprins între 8 şi 18 km şi
formează stratul de ozon, ce nu trebuie confundat cu ozonul din stratosferă, şi care joacă un
rol important pentru menţinerea vieţii pe pământ. Ozonul cuprins în acest strat poate forma o
fâşie cu o grosime de numai 3 mm în jurul Pământului. Formula moleculară a ozonului este
O3, greutatea moleculară fiind de 48, adică de 1,5 ori mai grea decât cea a oxigenului, fiind
prezent în atmosferă în cantităţi foarte mici.

      Ozonul se formează în urma reacţiilor fotochimice din atmosferă, în prezenţa luminii
soarelui şi nu este degajat în mod direct ca şi emisie a surselor de poluare industriale sau
transport. În stratosferă, strat al atmosferei, acolo unde rolul ozonului este vital în protejarea
Pământului împotriva radiaţiilor ultra violete, ozonul se produce datorită luminii soarelui ce
actioneaza asupra moleculelor de oxigen. O parte din acest ozon stratosferic ajunge în stratul
inferior al atmosferei, troposfera, din cauza tulburărilor climatice.

      Totuşi cea mai mare parte din ozonul din troposferă rezultă în urma unor reacţii
chimice complexe favorizate de lumina solară. Oxizii de azot (NOx) şi COV (compuşi organici
volatili) ce rezultă în urma proceselor industriale şi a transportului, reacţionează şi formează
ozonul. Cele mai importante surse sunt reprezentate de prelucrările industriale în care se
folosesc COV-uri, utilizarea solvenţilor şi rafinarea şi distribuirea carburanţilor, procesele de
ardere industriale şi emisiile autovehiculelor.

      NOx şi COV sunt cei mai importanţi precursori ai ozonului de la nivelul solului.
Producerea ozonului poate fi de asemenea influenţată şi de monoxidul de carbon, metan şi alţi
compuşi organici volatili care rezultă de la instalaţiile industriale, de la arbori sau alte surse
naturale. Ozonul este considerat un gaz cu efect de seră şi deci putem considera ca NOx şi
COV produc indirect efectul de seră.

      Degradarea stratului de ozon s-a intensificat odată cu descoperirea „gazului
minune” (CFC) în anul 1928, care a fost folosit pe scară largă în aproape toate
domeniile.
• Epuizarea stratului de ozon duce la:

- scăderea eficacităţii sistemului imunitar,

- apariţia infecţiilor,

- apariţia cancerului de piele,

- arsuri grave în zonele expuse la soare,

- apariţia cataractelor care duc la orbire,

- reducerea culturilor şi, implicit, a cantităţii de hrană ca urmare a micşorării frunzelor la plante,

- distrugerea vieţii marine, a planctonului,

- degradarea unui număr mare de materiale plastice utilizate în construcţii, vopsele, ambalaje.

      Referitor la dezvoltarea plantelor terestre, cercetările efectuate în sere, pe diferite
SPECII DE PLANTE, au arătat că razele UV-B naturale au dus la scăderea procesului de
fotosinteză şi reducerea producţiei de biomasă. Stratul de ozon, aflat în apropierea suprafeţei
pământului, are proprietăţi multiple cum ar fi crearea unui scut împotriva radiaţiilor UV emise
de soare, reglarea temperaturii din stratosferă cu implicaţii deosebite în condiţionarea
circulaţei atmosferice şi a climei globului terestru, etc. Ozonul din stratosferă are rol în
menţinerea vieţii pe Pământ.

      În anul 1977, UNEP a dispus constituirea unei comisii care sa studieze stratul de
ozon, întrucât s-a descoperit o legatură între CFC şi deprecierea stratului de ozon. În 1978
state precum S.U.A, Canada, Norvegia şi Suedia au interzis utilizarea CFC-urilor în aerosoli,
iar în 1981 s-au început discuţiile interguvernamentale, pentru ca în 1982, din cauza lipsei de
dovezi care să ateste o legatură între utilizarea CFC-urilor şi deprecierea stratului de ozon
utilizarea acestora a crescut din nou.

      În anul 1985 a avut loc Convenţia de la Viena pentru Protecţia Stratului de
Ozon, tot acum descoperindu-se şi “gaura în ozon “ de deasupra Antarcticii, în urma unei
expediţii organizate de Marea Britanie. În anul l985 oamenii de stiinţă au publicat un raport în
care se menţiona că produsele chimice numite cloro-fluoro-carburi folosite îndelung ca
refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli sunt o ameninţare a stratului de ozon. Eliberate în
atmosferă, acestea se ridica şi sunt descompuse de lumina solară, clorul reacţionand şi
distrugând moleculele de ozon - până la 100.000 de molecule de ozon la o singură moleculă
de C.F.C.
       O cauză majoră a dispariţiei ozonului conform părerii multor specialişti, se consideră
rachetele cosmice; de exemplu o rachetă cosmică cu utilizare multiplă (gen Shuttle) elimină
până la 190 tone de clorură de hidrogen, distrugator activ al statului de ozon.

       Un aport deosebit în nimicirea ozonului o are şi aviaţia supersonică. Gazele
avioanelor conţin oxizi ai azotului. Din aceasta cauza folosirea acestor tipuri de compuşi
chimici a fost parţial interzisă în Statele Unite şi nu numai.

       Alte chimicale, ca de exemplu halocarburile bromurate ca şi oxizii de azot din
îngrăşăminte, pot de asemenea ataca stratul de ozon.

       În anul 1987 a avut loc Protocolul de la Montreal, acord internaţional care a stabilit
o eşalonare a reducerii şi eventual a eliminarii substanţelor potenţiale ce distrug stratul de
ozon din folosirea lor Protocolul de la Montreal cu privire la substanţele care distrug stratul de
ozon, elaborat sub conducerea Programului Natiunilor Unite pentru Mediul Înconjurator
(PNUMI), care reglementeaza substanţele potenţiale ce distrug stratul de ozon (SDO) a intrat
în vigoare la 1 ianuarie 1989. Protocolul de la Montreal este un acord internaţional care a
stabilit o esalonare a reducerii şi eventual a eliminarii SDO din folosinţa generală.. În 2004 188
de state plus Comisia Europeană au devenit membre semnatare ale Protocolului de la
Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon.      Eforturile internaţionale sunt
îndreptate către interzicerea substanţelor care epuizeaza stratul de ozon. Odată apărut
fenomenul de epuizare a a stratului de ozon, este necesar un timp îndelungat pentru refacerea
sa.

   În România se derulează din 1995 Programul Naţional de eliminare treptată a substanţelor
care epuizează stratul de ozon, reactualizat cu prevederile Protocolului de la Montreal.
   2.8 Schimbări climatice

       Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto al Convenţiei cadru a
   Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice stabileşte cadrul legal de control şi
   monitorizare a emisiilor de substanţe cu efect de seră.

       Obligaţiile asumate de România prin Protocolul de la Kyoto demonstrează
   respectarea angajamentelor pe care ţara noastră şi le-a asumat în sensul reducerii
   emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 cu 8%.

       Măsurile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră
   vor fi benefice şi din alte puncte de vedere, inclusiv al îmbunătăţirii calităţii aerului. Multe
   dintre măsurile ce vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră au ca avantaj
secundar reducerea emisiilor poluanţilor care afectează atât mediul cât şi sănătatea
populaţiei.

     Aplicarea unor metode mai eficiente de producere a energiei, îmbunătăţirea
transportului în comun şi a tehnologiilor motoarelor autovehiculelor private şi comerciale,
vor ajuta la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar şi a emisiilor de poluanţi cum
ar fi dioxidul de azot, monoxidul de carbon şi particulele ce afectează negativ sănătatea
populaţiei.

     În Municipiul Bucureşti emisiile de monoxid de carbon provin în special din traficul
rutier (90%), CET-uri (5%) şi industrie (4%), pe când emisiile de dioxid de carbon sunt
specifice proceselor de combustie, atât în centralele electrotermice cât şi în instalaţiile de
ardere industriale (aprox. 90% din emisiile totale).

     2.8.1. Emisii anuale de gaze cu efect de seră

     Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto stabileşte cadrul legal
de control şi monitorizare a emisiilor de substanţe cu efect de seră. Anual, Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti efectuează inventarul surselor de emisii, unde sunt urmărite şi
emisiile de gaze cu efect de seră.

     Tabel 2.8.2 - Emisii anuale de CO2-echivalent
Judeţul    1999  2000   2001   2002     2003   2004   2005   2006
Bucureşti
Emisii         5755.3  7847.6 10825.4 11335.1     7212.3  4999.4  4206.3
anuale
de   CO2
eq   (mii
t/an)

După cum se observa, emisile de gaze cu efect de seră au scăzut constant în perioada
2003-2006.

     2.8.2 Emisii anuale de CO2
     Tabel 2.8.2 - Emisii anuale de CO2
Judeţul    1999  2000   2001   2002     2003   2004   2005   2006
Bucureşti
Emisii         5737   7825   10800    10956  6990   4974   4136
anuale
de   CO2
(mii t/an)
     2.8.3 Emisii anuale de metan
     Tabel 2.8.2 - Emisii anuale de CH4
Judeţul   1999    2000    2001     2002     2003    2004  2005    2006
Bucureşti
Emisii         0.136   0.147     0.165     0.370    0.611  0.165    0.205
anuale
de  CH4
(mii t/an)


     2.8.4 Emisii anuale de protoxid de azot
     Tabel 2.8.2 - Emisii anuale de N20
Judeţul   1999    2000    2001     2002     2003    2004  2005    2006
Bucureşti
Emisii         0.05    0.063     0.071     1.198    0.676  0.071    0.213
anuale
de  N20
(mii t/an)     2.8.5 Emisii de gaze cu efect de seră în sectorul energetic

   Fig. 2.8.5- Distribuţia emisiilor de CO2 pe activităţi

             Distributia pe grupe a emisiilor de CO2
   3000


   2500


   2000


   1500


   1000


   500


     0
          1            2             3          7
   Aşa cum se observă din grafic, în anul 2006 emisiile majoritare de CO2 au provenit din
sectorul energetic, de la CET-uri.
   2.9 Zone critice sub aspectul poluării atmosferei
   Considerăm că din punctul de vedere al poluării atmosferice nu există zone critice.
Pentru zonele în care s-a înregistrat depăşirea valorilor limită, se vor întocmi programe
integrate de gestionare a calităţii aerului, conform HG 543/2004.
                   Capitolul 3 –APA

    Datele prezentate în acest capitol au fost obţinue de la A.N.APELE ROMÂNE-
D.A.A.V.-S.G.A. ILFOV-BUCUREŞTI


    Sursele de date folosite pentru alcătuirea acestei părţi sunt:
- Realizarea Balanţei apei pe anul 2006 în Argeş şi Ialomiţa (Contribuţii)
- Sinteza anuală privind Protecţia Calităţii Apei în bazinele hidrografice Argeş, Ialomiţa în
anul 2006.
- Atlasul cadastrului apelor din România -1992.
- Sinteza cadastrală a folosinţelor consumatoare şi neconsumatoare -2006.
- Raport privind modul de exploatare a acumulărilor şi derivaţiilor în anul 2006.
    3.1 Resursele de apa
    3.1.1 Resurse de apa teoretic şi tehnic utilizabile
    Teritoriul administrat de A.N. APELE ROMÂNE - D.A.A.V. - S.G.A. ILFOV-
BUCUREŞTI se află în Câmpia Româna, ocupînd partea de sud-est a ţării, pe teritoriile
Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, precum şi o parte a judeţului Dâmboviţa.
    Din punct de vedere hidrografic S.G.A. ILFOV - BUCUREŞTI e cuprins în cadrul
bazinelor hidrografice ale râurilor Argeş şi Ialomiţa, şi are în administrare teritoriul cuprins
la sud între râul Argeş - mal stâng, la vest derivaţia de ape mari Brezoaiele şi derivaţia
Bilciureşti – Ghimpaţi, până la râul Ialomiţa şi Balta Neagră în partea de nord, suprafaţa
sa fiind de 865 kmp.


    3.1.1.1 Apele subterane. Caracterizarea hidrogeologică a zonei
     Importanţa ce se acordă apelor subterane derivă din cauza ponderii mari pe care
o au folosinţele de apă din spaţiul hidrografic Bucureşti-Ilfov ce se alimentează din aceste
surse (excepţie făcând doar alimentarea Capitalei, cel mai mare consumator de apa din
România, din surse de apa de suprafaţă).
    În cadrul acestei regiuni hidrogeologice se disting trei zone cunoscute sub numele
de "strate de Frăteşti", cea mai importantă formaţiune acviferă a ţării. Sunt constituite din
pietrişuri şi nisipuri cu intercalaţii de argile din cuaternarul inferior, aşezate peste
formaţiuni argiloase.
    În zona Bucureştiului cele trei strate de Frăteşti A, B şi C sunt situate la
adâncimile de 60-160 m în partea de sud a oraşului şi între 200 - 360 m în partea de nord.
Au frecvent grosimi de 25 - 30 m şi sunt desparţite de două intercalaţii de argile şi argile
nisipoase de cca 20 m.
     Nisipurile de Mostiştea (Cuaternar - Pleistocen superior), cu o grosime totală
cuprinsă în general între 15 şi 20 metri. Granulometria este reprezentată prin nisipuri şi
nisipuri cu elemente de pietriş. Uneori adâncimea acestor nisipuri coboară şi pîna la 15 -
100 m.
     Pietrişurile de Colentina (Cuaternar - Pleistocen superior) se dezvoltă între
adâncimile de 10 -15 m funcţie de grosimea loessurilor care le acoperă şi sunt
reprezentate prin nisipurile cu pietrişuri. Uneori aceste Pietrişuri de Colentina se situează
şi la adâncimi mai mici, chiar şi la adâncimea de 5 -10 m, în funcţie de poziţia forajelor
faţă de depresiunile care sunt foarte frecvente în zona respectivă.
     Pentru Câmpia Româna (în care se încadrează şi bh Argeş, bh Mostiştea, bh
Ialomiţa) resursele totale de exploatare se estimează la cca 120 mc/s, iar pentru
Lunca Dunării la 30 mc/s. Cele mai frecvente sunt debitele exploatabile cu valori mai mari
cuprinse între 7-8 l/s/foraj.


     3.1.1.2 Apele de suprafaţă. Caracterizarea hidrologică a zonei


    Spaţiul hidrografic ce revine S.G.A. ILFOV - BUCUREŞTI, este străbătut de
râurile: Sabar, Ciorogârla, Dâmboviţa, Colentina, Pasărea , afluenţi ai râului Argeş.
   Elemente caracteristice ale principalelor cursuri de apă care străbat teritoriul
administrat de către SGA ILFOV-BUCUREŞTI sunt următoareleş:


    Râul Dâmboviţa:
- Lungimea totală a râului……….286 km (din care 72 km în spaţiul SGA Ilfov-Bucureşti)
    Râul Colentina :
- Lungimea totală a râului……… 350 km (din care 80 km în spaţiul SGA Ilfov-Bucureşti)


    Debitele medii anuale şi precipitaţiile medii în anul 2006, alaturi de media
multianuală sunt prezentate în tabel:
                         Debit           Precipitaţ
                  Staţia           Media
        Râul              mediu              ii
                hidrometrică        multianuală
                        an 2006           (mm/an)
      Dâmboviţa       Lunguletu   12.1 mc/s  11..20 mc/s     538
       Colentina      Colacu    1.45 mc/s    1.32      537


    Sectoarele de curs puternic solicitate de folosinţele de apă sunt:
    Sectorul Ogrezeni-Budeşti cu marea captare de la Crivina pentru alimentarea
capitalei şi derivaţia spre Sabar pentru sistemul de irigaţii Jilava – Vidra – Frumuşani;
    Râul Dâmboviţa cu captarea pentru Bucureşti (Brezoaiele-Crivina).
    Sistemul de derivaţii este realizat pentru suplimentarea debitelor la St. Tratare
Arcuda, pe r. Colentina pentru industrie şi la irigaţii în jud. Ilfov şi tranzitează debite din r.
Argeş şi Ialomiţa prin derivaţiile Dragomireşti – Chitila, Bilciureşti – Ghimpaţi, Valea
Voievozi şi Cocani – Darza.
   În anul 2006, exploatarea principalelor lacuri de acumulare din administrarea SGA
ILFOV – BUCUREŞTI s-a desfăşurat pe baza programului de exploatare lunară, a
dispoziţiilor tehnice şi a prognozelor hidro-meteorologice pentru perioade scurte de timp,
fară a se înregistra probleme deosebite în exploatare.


    Lacuri de acumulare
B.h. Argeş
     Pe râul Dâmboviţa a fost realizat în cadrul amenajarii complexe, Lacul Morii (cu un
volum de 19,4 mil.mc), precum şi 11 noduri hidrotehnice care creează 11 biefuri cu volumul
total de 1,5 mil.mc. În schema de amenajare a r. Colentina a fost creată o salbă de lacuri,
pe teritoriul SGA Ilfov-Bucureşti găsindu-se 15 lacuri de acumulare cu un volum total de
cca 41,7 mil.mc., din care cel mai important este lacul de acumulare Buftea. Din totalul de
15 lacuri, 9 se află în patrimoniul Primăriei Capitalei şi sunt administrate de ALPAB, iar
celelalte 6 lacuri de către SGA Ilfov-Bucureşti.


    3.1.2 Prelevări de apă


    3.1.2.1 POPULAŢIA
     Oraşul Bucureşti este capitala României, cel mai mare şi important centru politic,
economic, financiar-bancar, comercial, cultural-ştiinţific, de învăţământ, de trasnsport,
informaţional, sportiv şi turistic al ţării. Situat în S-SE ţării, în Câmpia Vlăsiei, la o altitudine
de 60-90 m, pe râurile Dâmboviţa şi Colentina.
    Principala aglomerare urbană cu peste 1924000 locuitori, alimentaţi cu apă în
sistem centralizat prin cele două staţii de tratare; Arcuda pe Dâmboviţa şi Crivina pe Argeş.
Cel mai ridicat procent al populaţiei urbane se înregistrează în Regiunea Bucureşti-Ilfov –
90,5%. Municipiul Bucureşti concentrează singur 16,2% din populaţia urbană a ţării. Rata
de ocupare în mediul urban al celor opt regiuni de dezvoltare indică valori superioare, în
anul 2006, pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov (60,1 %).
    În ceea ce priveşte populaţia municipiului Bucureşti din ultimii 22 ani, aceasta a
cunoscut o scădere semnificativă în anul 1996, ca mai apoi să se păstreze o tendinţă de
uşoară scădere anuală (fig).
   Fig. Evoluţia numărului populaţiei municipiului Bucureşti în perioada 1981-2002

                 EVOLUTIA POPULATIEI BUCURESTIULUI
                    IN PERIOADA 1981-2002

        2,400,000

        2,300,000

        2,200,000


        2,100,000

        2,000,000

        1,900,000

        1,800,000
              1981

                 1983

                     1985

                        1987

                            1989

                               1991

                                   1993

                                      1995

                                          1997

                                             1999

                                                 2001
    3.1.2..2. INDUSTRIA
    Regiunea Bucureşti-Ilfov se situează pe primul loc în ceea ce priveşte investiţiile
directe, înregistrând 60,6 % (13,264 milioane euro dintr-un total de 15.040 milioane euro)
din totalul investiţiilor realizate în România până în anul 2005. Ritmul apariţiei de noi
folosinţe consumatoare de apa este cel mai ridicat (a se vedea şi datele din Anexa nr. 6.1).
În bh Ialomiţa, ritmul de dezvoltare al unităţilor industriale se menţine constant.
     La nivelul anului 2006, cei mai mari consumatori industriali, pe bazine
hidrografice, sunt:
B.H. Argeş: SC Apa Nova SA, Arteca Jilava, Danubiana SA, CET Sud.
    Numai câteva din platformele industriale din Bucureşti au un profil mono-sectorial,
de ex. Platforma Pipera, specializată în industria electronică, Kverner-IMGB în construcţia
de maşini, Rocar în mijloace de transport. În prezent, starea fostelor platforme industriale
este deplorabilă prin clădirile industriale sărac renovate, reamenajate ca depozite de
mărfuri, se găsesc fabrici abandonate. Unele dintre locuri sunt foarte poluate datorită
îngropării, pe parcursul unei perioade lungi de timp, a unor cantităţi mari de deşeuri
industriale periculoase.


       3.1.2.3. ZOOTEHNIA
     În cadrul sectorului zootehnic al agriculturii, pe teritoriul mun. Bucureşti, au fost
dezafectate cele 2 unităţi zootehnice existente.


       3.1.2.4. Irigaţii în bh Argeş
    În anul 2006 au fost irigate suprafeţe mici în cadrul parcurilor Capitalei.


       3.1.2.5. Amenajări Piscicole
    În anul 2006 nu s-au produs modificări importante, suprafeţele şi volumele de
apă utilizate pentru umplerea lacurilor piscicole fiind prezentate în Anexa nr. 6.4.


    3.1.2.6. Caracterizarea folosinţelor consumatoare de apa - 2006
    În tabelul de mai jos se face o prezentare comparativă, pe bazine hidrografice, faţă
de anul 2005, a volumelor de apa captate (suprafaţă şi subteran ) şi restituite pe ansamblul
folosinţelor de apă ( inclusiv transferurile din alte bazine):

             Volum captat ( mil.mc )    Volum restituit (mil.mc )
 Bazin hidrografic   În anul 2006 În anul 2005   În anul   În anul 2005
                            2006
 Argeş (BU+IF)         44,226      50,969   386,544     265,490
 Ialomiţa           12,557      11,403   10,620      9,441
 Total SGA           56,783      62,372   397,164     274,931

    3.1.2.6.1.Caracterizarea condiţiilor de satisfacere a cerinţelor de apă
    Nu au fost probleme în satisfacerea cerinţelor de apa      din punct de vedere
cantitativ pentru bazinul hidrografic Argeş aferent teritoriului administrat de SGA Ilfov-
Bucureşti.


    3.1.2.7. Elemente privind balanţa apei - 2006
    Valorile volumelor utilizate efectiv de către folosinţele consumatoare de apă şi
indicele de realizare a cotelor de apă alocate (se menţionează gradul de incertitudine al
planificării volumelor de apă pentru sistemele de irigaţii, datorită cheltuielilor extrem de
ridicate cu energia şi exploatarea):

        Surse de acoperire a   Volume de Indice    %
         necesarului de apă   apă efectiv realizare
                      utilizate  cote de apă
                     ( mii mc )  alocate
             BH ARGEŞ, Mun. BUCUREŞTI
       Prelevări din surse        18372    126,40
       directe:
       -total bh propriu,din care:    18372    126,40
              -suprafaţă       482    364,75
              -subteran      17890     70,80
       Recirculare            613998    144,80
       -transfer   din/în   BH       0     0,00
       Ialomiţa

    3.1.3. Mecanismul Economic în domeniul apelor
    A. N. „APELE ROMÂNE” prin structura sa (Direcţii de Ape pe bazine hidrografice şi
SGA-uri organizate la nivel de Judeţ) administrează apele din domeniul public al statului şi
infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, în scopul gospodăririi unitare
pe ansamblul ţării a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane.
    Mecanismul economic în domeniul apelor a fost elaborat conform Directivei Cadru
  60/2000/EC:
      Apa este un patrimoniu natural ce trebuie apărat, protejat şi tratat ca atare;
      Drepturi egale de acces la sursele de apa pentru toate folosinţele;
      Beneficiarul plăteşte pentru serviciul de asigurare cerinţă/preluare ape uzate;
      Poluatorul plăteşte pentru pagubele produse prin deteriorarea calităţii surselor de
      apă;
      Acordarea de bonificaţii pentru utilizatorii de apă care demonstrează constant o
      grijă deosebită pentru folosirea raţională şi protecţia calităţii apei.
    Apele fac parte din domeniul public al statului şi constituie o resursă naturală cu
valoare economică în toate formele sale de utilizare. Serviciile specifice de gospodărire a
apelor se prestează având în vedere dubla calitate a apei, de resursă naturală esenţială a
vieţii şi bun care produce valoare economică.
    În vederea asigurării unei dezvoltări durabile, în domeniul apelor se aplică principiul
recuperării costurilor serviciilor de apă, inclusiv costuri implicate în mediu şi de resursă, pe
baza analizei economice şi cu respectarea principiului “poluatorul plăteşte”.
    Mecanismul economic specific domeniului gospodăririi cantitative şi calitătive a
resurselor de apa include sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii şi penalităţi ca parte a
modului de finanţare a dezvoltării domeniului şi de asigurare a funcţionării Administraţiei
Naţionale "Apele Române".
    Administraţia Naţională "Apele Române", în calitate de operator unic atât al
resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate (indiferent de deţinătorul al
amenajării), cât şi al resurselor de apă subterane (indiferent de natura lor şi a instalaţiilor),
îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie specifică de gospodărire a apelor plătită
lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă pe bază de abonament încheiat în acest
sens, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele,
autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau este împuternicită să le emită, precum şi
din penalităţile aplicate.
    Sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi specifice activităţii de
gospodărire a resurselor de apă (acestea se reactualizează periodic prin hotărâre a
Guvernului) se stabileşte prin   Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr.73/2005 pentru
modificarea şi completarea OUG nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale
“Apele Române”.
    Contribuţiile specifice de gospodarire a apelor sunt (conf. Anexei 5 la OUG
nr.107/2002):
    - contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă (brută) pe categorii de resurse şi
utilizatori;
    - contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă (suprafaţă sau
subteran).
* Pentru apa tratată şi livrată, operatorii sau prestatorii sunt persoane fizice sau juridice
care au în administrare lucrări hidrotehnice, care prestează servicii de apă (ex: EGC pt.
localităţi).
    Penalităţile se aplică acelor utilizatori de apă la care se constată abateri de la
prevederile reglementate atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, cât şi a
concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă.
** Penalitaţile pentru depăşirea valorii concentraţiilor indicatorilor de calitate reglementaţi
pentru evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor se aplică de către
unităţile de gospodarie comunală.
    Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de gospodărire a
apelor se asigură, după caz, din: bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrările de
utilitate publică, fondurile utilizatorilor de apă, fonduri obţinute prin credite garantate de
Guvern sau de autorităţile administraţiei publice locale.
    De la bugetul de stat, în baza programelor anuale (în limita sumelor alocate cu
această destinaţie în bugetul autotităţii publice centrale din domeniul apelor), se asigură
cheltuielile pentru:
    - conservarea ecosistemelor şi delimitarea albiilor minore ale râurilor din domeniul
public al statului;
    - întreţinerea, repararea lucrărilor de gospodarire a apelor din domeniul public al
statului, cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi activităţile operative de apărare împotriva
inundaţiilor;
    -refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor din
domeniul public al statului, afectate de calamităţi naturale sau de alte evenimente
deosebite;
    -activităţile de: cunoaştere a resurselor de apă, de hidrologie operativă şi prognoza
hidrologică.


    3.2 Starea Apelor de Suprafaţă

    În conformitate cu atribuţiile ce-i revin din organizarea şi funcţionarea Administraţiei
Naţionale „APELE    ROMÂNE”, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov – Bucureşti
gestionează date referitoare la cantitatea şi calitatea factorului de mediu APA, astfel:
    Încadrarea în clase de calitate se face conform Ordinului 1146/2002- pentru
aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de
suprafaţă. Conform acestuia limitele corespunzătoare clasei a II-a de calitate „corespund
valorilor ţintă (obiective de referinţă) şi reflectă condiţia de calitate pentru protecţia
ecosistemelor acvatice” iar pentru clasele III-IV, valorile limită „reflectă ponderea influenţei
antropice”.
    Art.3. - Evaluarea încadrării în clasele de calitate în scopul stabilirii calităţii apei se
face din punct de vedere chimic, biologic şi microbiologic. Pentru probele lunare (12/an) se
consideră valoarea corespunzătoare la 90% asigurare, cu excepţia oxigenului dizolvat la
care se consideră 10% asigurare.
    În cadrul Sistemului Naţional de Monitoring Integrat al Apelor, pentru bazinele
hidrografice ARGEŞ, IALOMIŢA şi MOSTIŞTEA, S.G.A. Ilfov – Bucureşti monitorizează
calitatea apelor în cadrul subsistemelor (cod A2):
    -  ape curgătoare de suprafaţă;
    -   lacuri naturale şi artificiale;
    -   ape subterane;
    -   surse de poluare.
    În Municipiul Bucureşti au fost monitorizate următoarele secţiuni în anul 2006:


  3.2.1 Starea de calitate a râurilor interioare


    Râul DÂMBOVIŢA:
    Dâmboviţa - secţiunea NH POPEŞTI: stare ecologică bună (clasa II de calitate)
aceasta secţiune este monitorizată în cadrul programului Substanţe organice şi Zone
vulnerabile. Indicatorii s-au încadrat în clasa II a de calitate, concentraţie uşor mai ridicată
în campaniile de primavară în cazul nutrienţilor. Din punct de vedere biologic, analiza
fitoplanctonică a evidenţiat dominanta diatomeelor în campaniile martie – iunie pentru ca în
august să devină dominantă grupa algelor verzi prin genul Pediastrum. Indicele de
saprobitate, cu o medie de 2.08 încadrează secţiunea în clasa II de calitate.
    Dâmboviţa - Secţiunea CANAL ARGEŞ – EVACUARE ÎN LACUL MORII: stare
ecologică buna - clasa II-a de calitate. Această secţiune a fost monitorizată în 2006 în
cadrul programului Zone Vulnerabile şi Substanţe Organice. Indicatorii din categoria
regimului de oxigen şi nutrienţilor s-au încadrat în clasa II - a de calitate, valori uşor mai
ridicate înregistrandu-se în cazul fosforului total.
    Din punct de vedere biologic - clasa de calitate II, la nivelul fitoplanctonului
indicele de saprobitate a variat între 1.68 -1.97 şi cu predominarea diatomeelor de apă
beta-mezosaprobă în toate campaniile de recoltare. Microfitoplanctonul, determinat în
august a evidenţiat de asemenea predominarea diatomeelor (genul Nitzschia), de zona
oligo-beta-mezosaproba.


    3.2.2 Starea de calitate a lacurilor naturale şi artificiale
    Pe râul Dâmboviţa:

    Lacul Morii - a fost monitorizat în 3 secţiuni de recoltare respectiv: coadă lac,
mijloc şi baraj pentru indicatorii din categoria regimului de oxigen şi nutrienţi. Rezultatele
analizelor au evidenţiat următoarele: clasa generală de calitate din punct de vedere chimic
a II-a. Încărcarea organică a apei este moderată, mai ridicată în perioada anotimpului cald.
Încărcarea în nutrienţi este de asemenea moderata (II) cu valori uşor mai ridicate în cazul
amoniului şi fosforului total.
    Din punct de vedere biologic: la nivelul fitoplanctonului analiza a evidenţiat
dezvoltarea în martie a diatomeelor, dezvoltarea maximă având-o specia Cyclotella
meneghiniana, valoarea biomasei variind între 1.034 mg/l în secţiunea coada lac şi o
valoare de 20.6 mg/l în secţiunea de mijloc, încadrând lacul în categoria hipertrof.
Diversitatea biologică este scăzută întâlnindu-se un număr redus de specii.
    În campania de vară dezvoltarea fitoplanctonică regresează astfel că se
înregistrează un maxim al biomasei de 2.22 mg/l în zona barajului. Compoziţia specifică se
modifică, pe lângă cryptophyte dominante apar şi alge verzi însă în proporţie mult mai
redusă.
    La nivelul macrozoobentosului s-au întâlnit 12 specii, cu dominarea numerică a
speciei Dreissena polymorpha (91%), mai apar şi oligochete, chironomide.
    Speciile de macrofite acvatice întâlnite au fost: Chladophora sp, Potamogeton
crispus, Myriophyllum spicatum, Phragmites australis în secţiunea coada lac; în secţiunea
baraj a apărut şi Ceratophyllum demersum iar în secţiunea de mijloc lac s-au dezvoltat
foarte bine speciile din genul Potamogeton alaturi de care apare şi Elodea nuttalii.


    Pe valea Colentina:


    Acumularea Fundeni: monitorizată în secţiunile mijloc şi baraj - clasa generală
de calitate III. Încarcare organică moderată (clasa III) de calitate, exprimată pri CCO/CBO,
cu valori ridicate în cursul verii. Nutrienţii din categoria azotului variază în limitele claselor I-
III, găsindu-se în concentraţii mai ridicate începând din septembrie până în primavară. În
schimb compuşii fosforului se întâlnesc în cantitate mai ridicată în cursul lunilor de vară.
Indicatorii gradului de mineralizare, determinaţi în secţiunea de mijloc a lacului, s-au
încadrat în clasele I-II de calitate, valori mai ridicate corespunzătoare clasei III de calitate
au fost înregistrate în cazul Na, Fe şi Mn, Cu şi Zn. Din categoria micropoluanţilor organici
în cazul fenolilor s-au înregistrat valori foarte ridicate în cursul lunilor calde.
     Biologic – în martie are loc înflorirea puternică a diatomeelor (Cyclotella
meneghiniana) şi algelor verzi (Chlorella vulgaris), înregistrandu-se o biomasă de 104.4
mg/l în zona de mijloc a lacului. În iunie biomasa fitoplanctonică se menţine ridicată (56.42
mg/l) însă se dezvoltă puternic Cyanophytele (Anabaena spiroides, Aphanizomenon
gracile, Microcystis) şi Cryptophytele. Stadiul trofic: hipertrof.


     3.3 Starea de calitate a apelor subterane


     În anul 2006 au fost monitorizate foraje reprezentative din reţeaua Naţională de
observaţie şi exploatare constatându-se următoarele:
►În zona Băneasa au fost prelevate probe din 4 foraje (F1-F4) şi s-au constatat depăşiri
ale indicatorilor de calitate la încărcare organică , amoniu şi Mn.
►Au mai fost prelevate probe din următoarele foraje:
     -  RAAPPS – Sala Palatului (F3);
     -  Spicul SA (F);
     -  Excelent SA – (F1);
     -  Depoul CFR Călători (F1);
     -  Panificaţie Băneasa (F);
     -  Spitalul de Urgenţă Floreasca (F).
   S-au constatat depăşiri ale indicatorilor de calitate (raportat la limite specificate în
Legea apei potabile 458/ 2002 modificată şi completată prin Legea 311/2004) la :
   amoniu: RAAPPS Sala Palatului, Spicul SA, Excelent SA, Depoul CFR Călători.
   încarcare organică : Spicul SA , Excelent SA.

   3.5 Situaţia apelor uzate

     3.5.1 Surse majore de poluare şi grad de epurare
     În b.h. Argeş - sunt monitorizate 45 surse de poluare, prezentate în tabel: alaturat.

Nr.   Sursa de ape uzate  Profil activitate   Curs apa   Debit   ape  Frecv    de  Nr ind/ proba
Crt                                uzate      recoltare
                                 evacutae (l/s)
 1   A.N.R.S. - U.T. 350  administraţie      Caseta Db             12        10
               publică
 2   AGROMEC Cirogârla   mecanizare agricolă  Cirogârla     1.1       6        8
 3   AGROMEC Stefanesti  mecanica agricolă   Pasărea               4        9
 4   AIBOtopeni-canal   transport aerian   c.Pasărea              12        7
    pluvial 1
 5   AIBOtopeni-canal   transport aerian   c.Pasărea              12        7
    pluvial 2
 6   ANB Caseta 1     gospod comunală    Dâmboviţa    22400       36        30
 7   ANB Caseta 2     gospod comunală    Dâmboviţa    22400       36        30
 8   ANB Caseta 3     gospod comunală    Dâmboviţa    22400       36        30
 9   ANB St.Tratare    gospod comunală    c.Dâmboviţa   354.18       12        14
   Arcuda
10  ANB StaţiaTratare    gospod comunală    Dâmboviţa    354.18  12  14
   Rosu
11  ARTECA Jilava      prel.cauciuc+galv     Sabar     30.9  12  29
12  AVICOLA Crevedia    creşterea pasarilor   Crevedia    5.85  8  20
13  BERE Bauturi      ind.alim - bauturi    Caseta Db   13.23  12  13
   Popesti-Leordeni
14  C.O.R. Sidney 2000   protocol sport.     L.Snagov        12  18
   SRL
15  Camin Spital Ciolpani  sănătate        Ialomiţa         4  12
16  CET SUD R 1       prod. energie      Caseta Db    9.65  24  16
17  CET SUD R 2       prod. energie      Caseta Db    8.49  24  16
18  CET SUD R 3       prod. energie      Caseta Db    6.56  24  18
19  CET SUD R 4       prod. energie      Caseta Db    5.79  24  16
20  CET Progresul-     prod. energie       Cocioc    0.29  12  10
   pluviale
21  Chiajna    SA+ILF  ind.alimentara     Dâmboviţa     4.9   12  17
   Miliţări
22  COMAICO S.A.      ind alim+zootehnie   Argeş       37   4  16
23  Complex   Naţional  sportiv         L.Snagov        6  13
   Sportiv Snagov
24  CONSERVE Buftea     ind alim+zootehnie    L.Buftea        4  10
25  CORUC Otopeni      construcţii metalice  can. Pasărea       6  12
26  DANUBIANA S.A.     prelucrare cauciuc     Calnau     8.47  12  17
27  DANUBIANA S.A.     prelucrare cauciuc    Caseta Db    25.4  12  23
28  EGC - Buftea      gospod.comunală     Buciumeni   102.45  12  15
29  GLINA S.A.       Fabrica de mezeluri   Caseta Db    33.07  12  17
30  GREC ROM        Abator          Caseta Db    1.32  12  15
   BUSINESS
31  ICLF Vidra       agricultura        Sabar         6  16
32  IFIN Măgurele      cercet/prod nucleara  Cirogârla         12  6
33  IMPRES Buftea      ambalaje ind.alim.    L.Buftea    0.3   4  12
34  INGG Ana Aslan     sănătate        Pasărea          4  29
35  IRIDEX GROUP srl    Rampa ecol.gunoi    Dâmboviţa    0.02+  12  10
36  LICEUL Dragomiresti   invăţământ       Dâmboviţa         2  13
37  Nic Prod Trans'97srl  ind.alcool       Ialomiţa         4   8
38  NUSCO          prod. mobila       V.Saulei        4  18
   IMOBILIARA SA
39  PRIMARIA 1       gospod.comunală    Canal Argeş        12  18
   Decembrie
40  PRIMARIA Baloteşti   gospod.comunală    Cociovalistea       12  20
41  PRIMARIA Bragadiru   gospod.comunală      Sabar         12  19
42  PRIMARIA Branesti    gospod.comunală    Pasărea          12  28
43  PRIMARIA Măgurele    gospod.comunală    Cirogârla         12  25
44  PRIMARIA Otopeni    gspd.com-canaliz    cd3 Pasărea        12  25
               Oraş
45  PRIMARIA Otopeni    gspd.com-canaliz    cd3 Pasărea        12  22
               pluv
46  PRIMARIA Snagov     (St.Epurare Gruiu)   Ialomiţa         12  16
47  PROTAN S.A.       reciclare deşeuri    Caseta Db    5.21  12  10
48  RAPPS Palat Snagov   protocol         V.Snagov        4   8
49  SEMA PARC S.A.     constr. maşini      Caseta D    7.64  12  9
50  SEMTEST Baloteşti    zootehnie        Cociovalistea      4  19
51  SOMIC Bragadiru     construcţii      Cirogârla     2.1   4  16
52  SOPREX Bragadiru    ind.chimica      Cirogârla     9.5   4   8
53  Spital Domnesti     sănătate          Sabar        2   8
54  SPITAL Domnita     sănătate        Dâmboviţa         4  12
   Balasa
55  St.pompare ANIF 2    imbunat funciare    Dâmboviţa         4  12
56  St.Radio Tancabesti   radiocomunicatii     subteran        6   6
57  STEAUA-hotel      sport/agrement      Vlasia         4   9
   Saftica
58  U.M. 01295 Clinceni   apărare-tehnica       Sabar        6  10
59  U.M. 01961       apărare        can. Pasărea       4  16
   ROMAVIA
 60  U.M. 0461 Spital   sănătate       Cociovalistea        4      16
   Baloteşti
 61  U.M. 0490 Ciolpani  apărare         V.Snagov          4      19
 62  VEGRAS Bragadiru   ind.alimentara    Cirogârla          6      12
 63  VISCOFIL S.A.    ind.chimica+diverse   Caseta Db   1.65     12      14
 64  VISTO-PRIMEX SRL   spalatorie auto    Cirogârla          12      10
 65  ZENTIVA SA      ind.chimica       Caseta Db   57.9     12      13
   Sicomed

    Analizele efectuate au pus în evidenţă depăşirea valorilor normate (reglementate
sau impuse de normativele tehnice specifice) pentru indicatorii CBO5, CCO-Cr, MTS, azot
total, amoniu, fosfor total, substanţe extractibile, detergenţi şi de asemenea o mare
încărcare bacteriană, la majoritatea surselor de poluare, în special în cazul gospodariilor
comunale.


    3.5.2 Reţele de canalizare a localităţilor

    Mun. Bucureşti
    Sistemul de canalizare orăşenească este realizat ca un sistem unitar asigurând
colectarea şi evacuarea apelor uzate menajere, tehnologice şi pluviale în caseta colectoare
de sub albia amenajata a râului Dâmboviţa.
    Reţeaua de canalizare de pe teritoriul Mun. Bucureşti se află în administrarea SC
APA NOVA BUCUREŞTI SA, iar canalul colector casetat se afla în administrarea A.N.
APELE ROMÂNE.
    În canalul colector casetat (amplasat sub cuva de apa curata a r. Dâmboviţa)
evacuează direct 12 canale colectoare principale şi 11 canale colectoare secundare ce
adună apele uzate şi pluviale din tot oraşul şi parţial din judeţul Ilfov. În prezent, toate apele
uzate din Bucureşti sunt evacuate fără o epurare prealabilă direct în r. Dâmboviţa, în aval
de Capitală, în dreptul comunei Glina.
    Sistemul de canalizare funcţionează eficient dacă precipitaţiile nu depăşesc un prag
max. de 30 l/mp, fără a mai lua în calcul şi aportul suplimentar adus de comunele din
vecinatatea Capitalei: Pantelimon, Voluntari, Dobroiesti, Chiajna, Chitila, Popesti Leordeni.
    Debitele apelor uzate colectate şi evacuate din Capitală variază în 24 de ore de la
15 mc/s până la 22.5 mc/s (în situaţia fără precipitaţii), iar în caz de precipitaţii până la
max. 160 mc/s. Având în vedere dezvoltarea în perspectivă a oraşului şi comunelor din
Ilfov, se impune o analiză prin care să se stabilească strategia de dezvoltare şi
modernizare a sistemului de canalizare pe termen lung.


    3.5.3 Staţii de epurare Orăşeneşti

    B.H. Argeş: Mun. Bucureşti - Staţia de epurare GLINA
   În cursul anului 2006 apele uzate ale municipiului Bucureşti au continuat sa fie
evacuate direct în râul Dâmboviţa, neepurate, prin cele trei casete colectoare.
    Pentru eliminarea poluării agresive a râului Dâmboviţa în aval de Capitală, inclusiv a
râului Argeş şi a fluviului Dunare, în prezent Primăria municipiului Bucureşti are în vedere
implementarea Proiectului de Asistenţă Tehnică pentru “Finalizarea Lucrărilor de
Modernizare a Staţiei de Epurare a apelor uzate din Bucureşti“, amplasată în comuna
Glina. Aceasta prevede realizarea etapizata a liniilor de tratare apă şi nămol, inclusiv
facilitarea extinderii spre epurarea terţiară a apelor uzate.
    Investiţia se realizează începând din anul 2006 în cadrul programului ISPA cu
finanţare de la Banca Mondială şi cu o contribuţie a Guvernului României, urmând a fi
finalizată până în anul 2015. Valoarea estimată pentru realizarea obiectivului este de
aprox. 400 mil.euro, constituind unul din cele mai mari proiecte derulate în cadrul
programelor ISPA.

    .
                     Capitolul 4 Solul
4.1 Fondul funciar

4.1.1 Repartitia solului pe categorii de folosinţe la nivelul anului 2005
    EVOLUŢIA REPARTIŢIEI TERENURILOR AGRICOLE PE                  TIPURI   DE
       FOLOSINŢE ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI, ÎN PERIOADA 1999-2004   Nr.      Folosinţa                 Suprafaţa (ha)

   crt.                1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


    1       Arabil       4442 4607 4545 4419 4274 3957

    2       Păşuni        513  506  506  506  506   506

    3  Fâneţe şi pajişti naturale

    4        Vii        74   66  66   66   66   66

    5       Livezi        408  270  270  270  270   270

        Total agricol       5437 5449 5387 5261 5116 4799Dinamica şeptelului şi a altori tipuri de animale domestice în perioada 2002-2005-
sursa datelor- Înstitutul Naţional de Staţistica

 Nr. Crt            Categorii de animale           Efective (nr. De capete)
                                   2002   2003   2004  2005
1      BOVINE-TOTAL                        774   694   757   863
2      DIN TOTAL BOVINE: VACI, BIVOLIŢE, JUNINCI          548   521   424   350
3      DIN CARE: -VACI ŞI BIVOLIŢE                 483   463   416   324
4      JUNINCI                           65    58    8    26
5      PORCINE-TOTAL                       3723   2608   5655   4540
6      DIN CARE: SCROAFE DE PRĂSILĂ                513   447   143   161
7      SCROFIŢE PENTRU PRĂSILĂ                   84    75    0    20
8      OVINE-TOTAL                        2698   2300   5484   3486
9      DIN CARE: OI ŞI MIOARE                   2226   1887   5270   3175
10     CAPRINE-TOTAL                        485   364   892   469
11     CABALINE-TOTAL                       252   179    74    58
12     PĂSĂRI-TOTAL                       344960 13041 15519 14634
13     DIN TOTAL PĂSĂRI: PĂSĂRI OUATOARE ADULTE         247132 10628 13991 11539
14     ALBINE (familii)                      9001   7365   9918   9590

4.2 Presiuni asupra stării de calitate a solurilor

4.2.1. Îngrăşăminte
Folosirea îngrăşămintelor în exces poate conduce la deteriorarea calităţii solului, în special
în ceea ce priveşte conţinutul de nitraţi şi azotaţi. În acest sens, din date furnizate de către
ICPA, reies următoarele :
    - reacţia solurilor este slab acida la circa jumătate din unitătile de sol cercetate,
restul fiind slab acide până la neutre sau moderat acide până la slab acide;
    - rezervele de humus sunt de ordinul mijlociu - până la mari;
    - continuturile medii de azot total sunt mici (îndeosebi la solurile brun-roşcate) şi
mijlocii la solurile cernoziomice;
    - continuturile medii de fosfor mobil sunt mijlocii pe circa jumătate din solurile
cercetate, mari pe circa 25 % şi foarte scăzute pentru restul de 25 %;
    - continutul mediu de potasiu mobil este mijlociu la 75 % din solurile cercetate şi
mare la restul de 25 %.

Tabel 4.2.1- consumul de îngrasaminte chimice la nivel naţional- sursa- Brosura Institutului
Naţional de Statistica „Rezultatele studiului asupra indicatorilor de dezvoltare durabila”


-kg/ha
   1998         1999        2000        2001        2002
   25.9         22.5        23.0        26.9        27.6

    4.2.2 Produse pentru protecţia plantelor
    În categoria pesticidelor se includ insecticidele, fungicidele, erbicidele
Tabel 4.2.2- consumul de pesticide la nivel naţional- sursa- Brosura Institutului Naţional de
Statistica „Rezultatele studiului asupra indicatorilor de dezvoltare durabila”

-kg/ha
   1998         1999        2000        2001
   0.85         0.74        0.56        0.5    4.2.3 Soluri afectate de reziduurile zootehnice
    Activitatea zootehnică este extrem de redusă pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
însă dispunem de date, de pe teritoriul Sectorului Agricol Ilfov.
    Solurile predominante din judeţul Ilfov prezintă, în general, o vulnerabilitate relativ
scăzută la impactul multor agenti poluanţi datorită capacitatii de tamponare bune.
    Pe suprafeţe mici au fost puse în evidenţă procese de poluare a solurilor cu ape
uzate, nămoluri de la staţiile de epurare şi reziduuri organice de la complexele
agrozootehnice din zonele Peris, Jilava, Buftea. Procentul de reducere a producţiei
agricole în toate aceste situatii a variat între 25 şi 100%
    4.2.4 Situatia amenajarilor agricole nu exista date, întrucât structura terenului
arabil este majoritar privata.
    4.2.5 Poluarea solurilor în urma activităţii din sectorul industrial
        Sursele principale de poluare a solului sunt:
           depunerile uscate şi umede din atmosferă
           depozitarea inadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
           neamenajate corespunzător
           deversarea de nămoluri, slamuri şi ape uzate pe terenuri agricole sau de altă
           natură
           chimizarea în exces a terenurilor şi culturilor agricole
           degradarea solului prin factori fizici a căror acţiune este favorizată de practici
           greşite (despăduriri, lipsa unor lucrări de consolidare şi apărare, etc.)
           poluarea cu plumb este specifică pentru zonele cu trafic auto intens
        Practic, toate emisiile influenteaza negativ solul prin încorporarea de elemente
    chimice cu caracter toxic. Încarcarea solului cu astfel de elemente (cum sunt metalele
    grele, sulful s.a.) degradeaza însuşirile fizice, chimice şi biologice contribuind astfel la
    reducerea capacitatii productive a solurilor.

    Parametri staţistici ai conţinuturilor de metale grele (Cu, Pb, Zn şi Cd) -forme totale (mg.kg-
    1
     ) în Municipiul Bucureşti – în perioada 2000-2004

   Parametrul      Pb (0-20 cm)        Cu (0-20 cm)       Zn (0-20 cm)        Cd (0-20 cm)

  Minima            6
  Maximă            14
  Media            10,3                Poluarea solului (ha) în anul 2006, în judeţul Ilfov


Ramura    Total  Industria    Industria  Industria   Industria  Industria  Agricultura  Gospodăria  Alte
economică/  judeţ  energiei     extractivă  metalurgică  chimică   alimentară         comunală   ramur
substanţa       electrice şi
poluantă       termice
       153                    100                          53

        Tipuri de poluare a solurilor identificate de ICPA sunt:
    1. poluarea solurilor (degradarea) ca urmare a activităţilor miniere;
    2. poluarea cauzată de iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deşeuri
    neconforme;
    3. poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri anorganice (minerale, materii anorganice,
    metale, săruri, acizi, baze);
    4. poluarea cauzată de substanţe purtate de aer - (hidrocarburi, etilenă, amoniac, doxid de
    sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb etc.);
    5. poluarea cauzată de apele sărate din industria petrolieră, poluarea cu petrol
    4.2.6 Poluarea solurilor cu emisii de la termoelectrocentrale pe cărbune
Conform datelor furnizate de S.C.ELECTROCENTRALE S.A., pe raza Municipiului Bucureşti nu
exista termocentrale pe cărbune.

4.3. Calitatea solurilor

    În arealul ocupat de municipiul Bucureşti solurile au fost puternic modificate antropic,
tipurile naturale întalnindu-se astazi doar pe suprafeţe restranse din unele parcuri şi din
zonele periferice.


     Tipuri de poluare a solurilor identificate de ICPA sunt:
1. poluarea solurilor (degradarea) ca urmare a activităţilor miniere;
2. poluarea cauzată de iazurile de decantare, haldele de steril, depozitele de deşeuri
neconforme;
3. poluarea produsă de reziduuri şi deşeuri anorganice (minerale, materii anorganice,
metale, săruri, acizi, baze);
4. poluarea cauzată de substanţe purtate de aer - (hidrocarburi, etilenă, amoniac, doxid de
sulf, cloruri, fluoruri, oxizi de azot, compuşi cu plumb etc.);
5. poluarea cauzată de apele sărate din industria petrolieră, poluarea cu petrol

4.3.1 Repartiţia solului pe categorii de folosinţe:

Categoria de folosinta                Suprafaţă (ha)
Suprafaţă totala                   23787
Suprafaţă agricolă                  5449
   -proprietate majoritar privata         4153
Suprafaţă agricolă pe categorii de folosinta
    -arabil                    4607
    -pasuni                    506
    -fanete                    -
    -vii şi pepiniere viticole           66
    -livezi, pepiniere pomicole          270
Paduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestiera    611
Ape şi balţi                     908
Alte suprafeţe                    16819

Încadrarea terenurilor pe clase de calitate dupa nota de bonitare se prezinta astfel :

Folosinta   Suprafaţă   Clasa I   Clasa II    Clasa III  Clasa IV  Clasa V
        (Ha)
Arabil     106502    4508     72994      23901    3873    4420
Păşuni   şi 2439     0      34       2077     281    45
faneţe
Vii      2009     148     1711      182     0     0
Livezi     1754     0      1657      34      80     0

4.3.2. Principalele restricţii ale calităţii solurilor
    În arealul ocupat de municipiul Bucureşti solurile au fost puternic modificate antropic,
tipurile naturale întalnindu-se astazi doar pe suprafeţe restranse din unele parcuri şi din zonele
periferice putin influenţate de activităţile umane (zona forestiera nordica şi zona agricolă nord-
vestica).
    Prima faza a modificarilor antropice puternice a fost datorata construcţiilor de toate felurile
în care, prin operatiuni de decopertare, modelare, etc, s-au creat practic alte tipuri de sol..
    A două faza a început odata cu industrializarea masiva şi cu intensificarea traficului rutier.
    Practic, toate emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin încorporarea de
elemente chimice cu caracter toxic. Încarcarea solului cu astfel de elemente (cum sunt metalele
grele, sulful s.a.) degradează însuşirile fizice, chimice şi biologice contribuind astfel la reducerea
capacităţii productive a solurilor.    4.4. Monitorizarea calităţii solului

    Deşi nu dispunem de date recente de la Institutul de Cerceţări în Pedologie şi Agrochimie
cateva dintre concluziile datelor studiile realizate sunt în continuare de actualitate.
    Dintre elementele chimice puternic poluante, plumbul este specific pentru zonele cu trafic
auto intens. În legatura cu aceasta, cerceţările I.C.P.A. au stabilit continuturile de Pb în probe de sol
recoltate din orizontul superficial al terenurilor situate în imediata vecinatate a arterelor de circulaţe
cu un trafic intens sau mai puţin intens şi din incinta parcurilor din puncte în care solurile s-au
păstrat în regim natural. Din aceste date rezultă clar că în punctele cu o circulaţe auto intensă
conţinuturile de Pb total din primii 5 cm ai solurilor depăşesc de până la 3,6 ori valoarea
limitei maxime admisibile a acestui element de sol (100 ppm). Astfel de situatii s-au înregistrat la
probele recoltate din Piaţa Rosetti, Piaţa Nicolae Grigorescu, Piaţa Sudului, şos. Kiseleff. În aceste
puncte, conţinuturi ridicate s-au înregistrat şi la probele de la adâncimea de 5 - 10 cm şi chiar la
adâncimi mai mari. În aceste puncte s-au determinat conţinuturi inferioare valorii limită maximă
admisă, dar mult mai mari decât valoarea medie a concentraţiei naturale de Pb total din sol (15
ppm).
    Gradul ridicat de încarcare cu Pb a solurilor dispuse de-a lungul arterelor de circulaţie este
bine ilustrat şi de valorile continutului de Pb mobil, valori care întrec de până la 12 ori valoarea
limitei maxime admisibile.
    În contrast cu solurile situate de-a lungul strazilor şi bulevardelor, în solurile din parcuri care
au evoluat în regim natural, continuturile de Pb total din orizontul A se situeaza între 5 până la 16,2
ppm.
    Practic, în cea mai mare parte, aceste valori sunt mai mici decat continutul mediu general al
plumbului total din soluri.
    Rezultă deci, ca solurile de pe raza municipiului Bucureşti, puternic modificate antropic,
au un continut foarte mare de Pb provenit, în cea mai mare parte, de la emisiile
autovehiculelor din traficul rutier.

    4.5. Zone critice sub aspectul degradarii solurilor
Sub aspectul degradării de terenuri, împărţirea pe sectoare se prezintă în modul următor:
Tabel - Terenuri degradate

           Sectorul     Suprafaţă de teren degradat (ha)
          Sectorul 1            75
          Sectorul 2            27.2
          Sectorul 3            3.5
          Sectorul 4           10.14
          Sectorul 5            35
          Sectorul 6            30
           Total            180.84

    4.6. Actiuni întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate

    4.6.1 Masuri de mediu legate de agricultură

    Dupa cum s-a precizat, poluarea solurilor din Bucureşti provine în special din traficul rutier
şi al construcţiilor, şi mai putin din agricultură. Interzicerea producerii şi folosirii pesticidelor a
contribuit mult la reducerea poluării solului datorită agriculturii.

    4.6.2. Impactul mediului asupra sectorului agricol

    Considerăm că nu există un impact deosebit, decât în sensul schimbării folosinţei anumitor
terenuri, şi transformarii acestora din terenuri agricole în construcţii, sau depoziţării necontrolate a
deşeurilor. În cazul controlarii acestor fenomene, principalul factor care influenţează sectorul agricol
rămâne cel socio-economic.
    Capitolul 5. Biodiversitatea. Biosecuritatea. Starea pădurilor
5.1 Biodiversitatea

    Prin „biodiversitate” se înţelege variabilitatea organismelor vii, incluzând:
diversitatea speciilor, genetica, a sistemelor ecologice şi diversitatea etno-culturală, adică a
organizării sociale a populaţiei umane.
    Biodiversitatea are un rol important în ceea ce priveşte asigurarea şi producerea
resurselor regenerabile dar şi a unei game largi de servicii. Resursele alimentează
sistemele socio-economice şi asigură servicii ca: epurarea apelor, calitatea aerului - prin
reglarea compoziţiei chimice a atmosferei, procesarea deşeurilor, influenţează şi
modulează clima, controlul circuitul hidrologic ceea ce ar duce la reducerea amplitudinilor
precipitatilor, etc.
    Biodiversitatea are o valoare directa pentru ca ofera resurse regenerabile (bunuri),
dar şi valoare indirecta pentru ca ofera servicii, prin valoarea etica, estetica, educaţionala şi
stiintifica, economica, culturala şi recreativa.5.1.1 Habitate naturale. Flora şi fauna salbatica
5.1.1.1 Habitate naturale
    La nivelul Municipiului Bucureşti nu există habitate naturale deoarece solurile au fost
puternic modificate antropic.


5.1.1.2 Flora şi fauna sălbatica
    În lipsa unui studiu ştiinţific privind flora şi fauna din municipiul Bucureşti, nu se
cunoaşte cu precizie numărul speciilor, dar plante sălbatice întâlnim în special la periferie,
pe terenurile cu destinaţie agricolă. Speciile întălnite sunt tipice ecosistemelor urbane,
exista şi specii care au reuşit sa se aclimatizeze ce pot fii admirate în curtile oamenilor.
    Printre plantele cultivate în jurul blocurilor se număra: frasinul, catalpa, teiul, nucul,
salcia, plopul, piersicul, cireşul, corcoduşul, vita de vie, caprifoiul, iasomia, forstitia, lemnul
câinesc, spirea, Hibiscus, dracila, trandafirul etc. o parte dintre acestea constituindu-se în
adevărate garduri vii. În spaţiile dens construite sunt plantate şi acoperişurile cu vită de vie,
dar mult mai frecventă este îmbrăcarea zidurilor exterioare cu vită de cultură sau sălbatică.


                   Specii floră sălbatică
    Familia        Specia        Den. Populara     Localizare
    Araliaceae      Hedera helix        iedera     Gradina Botanica
    Betulaceae     Betula verrucosa      mesteacan      Parcuri
    Fagaceae      Quercus robur     stejar pedunculat    Parcuri
                Quercus
    Fagaceae      pedunculiflora       stejar         Parcuri
    Fagaceae      Quercus boreails                Parcul Floreasca
    Fagaceae      Quercus cerris         cer         Parcuri
    Fagaceae      Quercus frainetto      garnita         Parcuri
    Fagaceae      Fagus silvatica        fag       Gradina Botanica
   Ginkgoaceae      Ginkgo biloba      ginkgo biloba      Parcul Carol
 Gramineae       Phragmites communis     stuf / trestie       Lacuri
 Gramineae        Phragmites australis       stuf         Lacuri
 Gramineae          Festuca sp         paius         comuna
    Labiatae     Lamium maculatum      urzica moarta       comuna
 Leguminosae       Trifolium campestre      trifoias      Gradina Botanica
 Leguminosae       Robinia pseudacacia      salcam       Gradina Botanica
   Magnoliaceae      Magnolium sp.    arborele de magnolie  Parcul Carol,Cismigiu,
   Nymphaceae      Nymphaea alba      nufarul alb    Gradina Botanica, lacuri
   Nymphaceae      Nuphar luteum      nufarul galben   Gradina Botanica, lacuri
    Oleaceae     Fraxinus excelsior       frasin         Parcuri
    Pinaceae       Abies alba         brad         Parcuri
    Platanaceae    Platanus acerifolia      platan         Parcuri
   Ranunculaceae     Ranunculus acer    floare brosteasca       Parcuri
               Helleborus
   Ranunculaceae      purpurascens        spanz          Parcuri
               Thalictrum
   Ranunculaceae     aquilegifolium        rutisor        Parcuri
    Rosaceae       Cerasus avium      cires salbatic       Parcuri
    Rosaceae     Rosa canina           maces         Parcuri
    Salicaceae       Salix alba     salcie/rachita alba
    Salicaceae     Salix babilonica                Parcul Floreasca
    Salicaceae      Populus alba        plop alb       Parcuri
    Salicaceae      Populus nigra      plop negru/pluta      Parcuri
   Taxodiaceae    Taxodium distichum    chiparosul de balta     Parcuri
    Tiliaceae      Tilia cordata       tei pucios       Parcuri
    Tiliaceae     Tillia tomentosa        tei alb       parcuri
    Typhaceae     Thypha angustifolia     papura îngusta       Lacuri
    Typhaceae      Typha latifolia      papura lata       parcuri
    Ulmaceae       Ulmus foliacea      ulm de campie       Lacuri
             Spyrogira elongata    matasea broastei      Lacuri
   Cladophoraceae   Cladophora glomerata     lana broastei       Lacuri
             Rieciocarpus natans       muschi        Parcuri
    Liliopsida    Phragmites australis        stuf        Lacuri
    Lemnaceae     Spirodela polyrrhiza  lintita            Parcuri
    Labiatae     Lamium maculatum       urzica moarta      parcuri
   Loranthaceae     Viscum album         visc alb     Gradina Botanica
                Aesculus
  Hippocastanaceae    Hippocastanum      castanul rosu      Parcul Cismigiu
    Taxaceae      Torreya nucifera       toreia       Parcul Cismigiu
    Fabaceae      Sophora japonica     salcam japonez      Parcul Cismigiu
              Juniperus sp                   Parcul Unirii
               Taxus sp                    Parcul Unirii
             Busus semphora                   Parcul Unirii


    Sub aspectul faunei, predomină ca număr animalele domestice, în special a câinilor
fără stăpân, pisici etc dar sunt întălnite şi specii salbatice care sau adaptat mediului urban.
    În cladirile parasite, în acoperisurile cladirilor din Bucureşti se pot întalni 3 specii de
linieci din Familia Vespertilionidae incluse în Lista Roşie a vertebratelor din România, dar şi
pe listele conventiilor europene:
                   Denumirea          Statut       Conv.     Conv.   Directiva
        Specia         populară          legal        Berna     Bonn    Habitate

     Plecotus auritus     liliacul brun urechiat    strict protejată      X             x
    Vespertilio murinus     liliacul de ziduri    strict protejată      X      x      x

    Eptesicus serotinus    liliacul cu aripi late    strict protejată      X             x


Specii de păsări întălnite în Bucureşti
                            Denumirea
  Familia          Specia          populară         Statut legal        Localizare
 Podicipedidae      Podiceps cristatus      Corcodel mare       strict protejată      Lac Pantelimon
           Podiceps/Tachybaptus                              Parc Tineretului,     Carol,
 Podicipedidae      ruficollis           Corcodel mic      strict protejată  Herăstrău, Tei
  Phalacro-        Phalacrocorax
  coracidae         pygmaeus        Cormoranul mic       strict protejată      Pacul Carol
                                                   Lac   Herastrâu,  Lac
  Phalacro-                                            Pantelimon, Tei, Plumbuita,
  coracidae      Phalacrocorax carbo     Cormoranul mare       management     Morii, Dâmboviţa
                            Stârcul cenuşiu
  Ardeidae        Ardea cinerea          (mic)         management       Pantelimon, Herastrâu
                                                    Lac Strâulesti, Plumbuita,
                                                     Tei, Herastrâu, Morii,
  Ardeidae        Egretta garzetta        Egreta mică        protejată        Pantelimon,
                                                   Herastrâu, Tineretului (mai
  Ardeidae       Nycticorax nycticorax    Stârcul de noapte       protejată    ales în migratie)
  Ciconidae        Ciconia ciconia       Barza comună         protejată        Lacul Morii
                            Lebăda mută                 Plumbuita, Tei, Pantelimon,
  Anatidae         Cygnus olor       (Lebăda cucuiată)       protejată    Tineretului, IOR
                                                   Tei, Herastrâu, Pantelimon,
  Anatidae       Anas platyrynchos         Raţa mare       management     Tineretului
                                                   Morii,      Pantelimon,
  Anatidae       Anas querquedula       Raţa cârâitoare      management     Tineretului, IOR
                                                   Tineretului,    Pantelimon,
  Anatidae         Anas acuta          Raţa suliţar      management     Herastrâu
                              Raţa cu cap                Morii,      Pantelimon,
  Anatidae         Aythia ferina         castaniu       management     Tineretului, IOR
                                                   Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                                                   Morii,      Pantelimon,
  Anatidae        Aythia nyroca          Raţa roşie        protejată    Tineretului, IOR
                                                    Herastrâu, Casa Scanteii,
 Accipitridae       Accipiter nisus        Uliul păsărar     strict protejată   iarna în toate lacurile
                                                    Agronomie, în tot Oraşul
  Falconidae    Falco tinnunculus         Vânturelul roşu      strict protejată        iarna
  Phasianidae      Phasianus colchicus         Fazan        management         Padurea Baneasa
  Phasianidae       Perdix perdix          Potârnichea      management          Lacul Morii
  Phasianidae      Coturnix coturnix         Prepeliţă       management          Lacul Morii
  Rallidae    Gallinula chloropus        Găinuşa de baltă      management     Tineretului, Pantelimon
                                                   Herastrâu, Titan, Tineretului,
  Rallidae         Fulica atra           Lişiţa       management     Carol

 Scolopacidae   Gallinago gallinago        Becaţină comună       management       Herastrâu primavara
                                                   Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                                                   Carol,      Pantelimon,
   Laridae        Larus ridibundus      Pescaruş râzător      strict protejată  Tineretului,
                                                   Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                                                   Morii,      Pantelimon,
   Laridae    Larus minutus             Pescăruş mic      strict protejată  Tineretului, IOR
                                           Pantelimon,    Herastrâu,
                                           Tineretului, Casa Poporului,
 Laridae     Larus argentatus    Pescăruş argintiu   strict protejată  Plumbuita
                                           Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                                           Morii,      Pantelimon,
 Sternidae     Sterna hirundo      Chira de baltă    strict protejată  Tineretului, IOR
                                           Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                     Chirighiţa cu obraz            Morii,      Pantelimon,
 Sternidae    Chlidonias hibridus       alb       strict protejată  Tineretului, IOR
                                           Plumbuita, Tei, Herastrâu,
                                           Morii,      Pantelimon,
Columbidae    Streptopelia decaocto     Guguştiuc     management     Tineretului, IOR

 Cuculidae     Cucullus canorus        Cuc       strict protejată  Herastrâu, Titan, Plumbuita
 Strigidae      Tyto alba         Strigă      strict protejată      Pantelimon
                                            Opera, Tei, Plumbuita,
 Strigidae      Asio otus      Ciuf de pădure    strict protejată   Baneasa, Herastrâu

 Strigidae     Athene noctua       Cucuvea      strict protejată    Agronomie, Baneasa
 Meropidae     Merops apiaster       Prigorie      strict protejată      parcuri

                                             Herastrâu, Gradina
 Upupidae      Upupa epops        Pupăza      strict protejată      Zoologica

                                           Lacul Morii, Gara Progresul,
 Coraciidae    Coracias garrulus     Dumbrăveanca       protejată         Herastrâu
                                           Parcul Carol, Tei, Plumbuita,
 Alcedidae      Alcedo atthis    Pescăraşul albastru   strict protejată  Tineretului
                                           Gradina Botanica, Herastrâu,
 Picidae      Picus canus      Ghionoaie sură      protejată       IOR, Baneasa
                                           Herastrâu,   Tineretului,
 Picidae      Picus viridis    Ghionoaie verde     strict protejată  Baneasa, Gradina Botanica
                      Ciocănitoare de
 Picidae    Dendrocopos syriacus      grădini      strict protejată       parcuri
                       Ciocănitoare
 Picidae     Dendrocopos major     pestriţă mare    strict protejată       parcuri
                       Ciocănitoare                  televiziune,
 Picidae   Dendrocopos minor       pestriţă mică    strict protejată  Herastrâu,Gradina Botanica
 Alaudidae     Alauda arvensis    Ciocârlie de câmp    strict protejată      Lacul Morii
 Alaudidae    Galerida cristata      Ciocârlan      management          parcuri
Hirudinidae    Hirundo rustica      Rândunică      strict protejată       comuna
Hirudinidae    Riparia riparia     Lăstun de mal     strict protejată     Tei, Plumbuita
Hirudinidae    Delichon urbica     Lăstun de casa    strict protejată       parcuri
Motacillidae    Motacilla alba     Codobatură albă    strict protejată       comuna
                      Codobatură de              pe lângă Dâmboviţa, Piata
Motacillidae    Motacilla cinerea       munte      strict protejată  Unirii, Tei, Plumbuita
                        Sfrâncioc
 Laniidae   Lanius minor        cu fruntea neagră   strict protejată      Lacul Morii
 Laniidae      Lanius collurio    Sfrâncioc roşiatic   strict protejată      Lacul Morii
 Sylviidae   Acrocephalus scirpaceus   Lăcar de stuf    strict protejată      Pantelimon
           Acrocephalus
 Sylviidae      arudinaceus       Lăcar mare     strict protejată     Lacul Berceni
 Sylviidae      Sylvia borin      Silvie de zăvoi   strict protejată       parcuri
 Sylviidae    Phylloscopus trochilus  Pitulice fluierătoare  strict protejată       parcuri
 Sylviidae    Phylloscopus collybita    Pitulice mică    strict protejată       parcuri
                                            Agronomie, Herastrâu,
Muscicapidae   Muscicapa striata      Muscar sur     strict protejată  Gradina Botanica, Baneasa
                                            Agronomie, Herastrâu,
Muscicapidae   Ficedula hypoleuca     Muscar negru     strict protejată  Gradina Botanica, Baneasa

                                           Herastrâu, Gradina Botanica,
Muscicapidae   Ficedula albicollis    Muscar gulerat    strict protejată    Baneasa (migratie)
  Turdidae      Saxicola torquata    Mărăcinar negru   strict protejată       parcuri
  Turdidae      Saxicola rubetra     Mărăcinar mare   strict protejată    în toate parcurile
  Turdidae    Phoenicurus pheonicurus   Codroş de pădure  strict protejată      Agronomie
  Turdidae      Erithacus rubecula     Măcăleandru    strict protejată    toate parcurile iarna
  Turdidae       Turdus merula       Mierlă       protejată         comuna
                                            Herastrâu, Gradina Botanica,
  Turdidae      Turdus philomelos    Sturzul cântător   management        iarna peste tot
  Paridae        Parus ater      Piţigoi de brădet  strict protejată     Padurea Baneasa
  Paridae       Parus major       Piţigoi mare   strict protejată       comuna
  Paridae       Parus caeruleus     Piţigoi albastru  strict protejată       comuna
  Sittidae       Sitta europaea       Ţiclean     strict protejată    Parcuri, Agronomie
 Emberizidae     Emberiza calandra      Presură sura   strict protejată     Gara Progresul
 Emberizidae     Emberiza scoeniclus    Presură de stuf  strict protejată    iarna Lacul Morii

  Fringillidae   Fringilla montifringilla  Cinteză de iarnă  strict protejată    Gradina Botanica

  Fringillidae    Fringilla coelebs      Cinteză     strict protejată    Herastrâu, parcuri
  Fringillidae    Carduelis carduelis      Sticlete    strict protejată       Parcuri,
  Fringillidae     Carduelis spinus       Scatiu     strict protejată       Parcuri,
  Fringillidae    Carduelis chloris      Florinte    strict protejată    Piata Presei libere
  Fringillidae    Pyrrhula pyrrhula      Mugurar     strict protejată       parcuri
            Coccothrâustes                         Tineretului, IOR, Gradina
  Fringillidae     coccothrâustes       Botgros     strict protejată  Botanica
  Fringillidae    Acanthis flammea       Inăriţa    strict protejată      Lac Morii
  Fringillidae    Passer montanus     Vrabia de câmp    neprotejată         comuna
  Fringillidae    Passer domesticus    Vrabia de casă    neprotejată         comuna
  Sturnidae      Sturnus vulgaris       Grâur      management        Agronomie,
  Oriolidae      Oriolus oriolus       Grangur     strict protejată       comuna
  Corvidae     Garrulus glandarius       Gaiţă     management          Parcuri,
  Corvidae        Pica pica        Coţofană     management          comuna
  Corvidae       Corvus corax        Corb     strict protejată      Pantelimon
  Corvidae       Corvus cornix      Cioara grivă    management          comuna
  Corvidae      Corvus monedula       Stăncuţa     management          comuna
  Ardeidae       Egretta alba      Egreta alba     protejată    Herastrâu, Plumbuita, Tei
                          Cioara de
  Corvidae      Corvus frugilegus     semănătură     management          comuna
  Ardeidae    Ixobrychus minutus       Starc pitic   strict protejată  Herastrâu, IOR, Dâmboviţa
(Societatea Ornitologica Româna, 2005)

Specii de pesti întălnite în lacurile din Bucureşti
                                  Denumirea      Statut
         Familia    Specia               populara      legal
         Ciprinidae  Cyprinus carpio           crap
         Ciprinidae  Carassius auratus gibelio      caras
         Ciprinidae  Abramis brama            platică
         Ciprinidae  Rutilus rutilus           babuşcă
         Ciprinidae  Abramis sp.             cosac
         Ciprinidae  Tinca tinca             lin
         Ciprinidae  Scardinius erythrophthalmus     roşioară
         Ciprinidae  Stizostedion/ Sander lucioperca   şalău
         Ciprinidae  Pelecus cultratus          săbiţă
         Ciprinidae  Esox lucius             ştiucă
         Ciprinidae  Leuciscus idus           văduviţă
         Percidae   Perca fluviatilis          biban
         Ciprinidae  Rhodeus sericeus amarus       boarca
         Cobitidae   Misgurnus fosilis          tipar        protejată
         Ciprinidae  Alburnus alburnus          oblete
5.1.2. Specii de flora şi fauna salbatice valorificate economic, inclusiv ca resurse
genetice
    Speciile valorificate economic în Bucureşti sunt cultivate în sere şi pepiniere. De
asemenea, în perioada sărbătorilor de iarnă, se valorifică arbori răşinoşi, cum ar fi bradul,
molidul, dar aceştia sunt aduşi din afara teritoriului Bucureştiului

5.1.3. Starea ariilor protejate

    Ariile protejate sunt arii terestre sau marine dedicate special protectiei şi menţinerii
biodiversitatii prin mijloace legale.
    În Bucureşti nu exista arii protejate deoarece acesta este un ecosistem urban a
carui structura nu prezinta criteriile necesare declararii de arii protejate, dar exista specii
protejate prin lege. În consecinta nu au fost propuse SCI sau SPA.

    Exista 30 de specii arbori ocrotiti, declarati monumente ale naturii :
    Castan (Aesculus hipocastanum),
    Chiparosul de California (Chamaeczparis lawsoniana),
    Frasin (Fraxinus excelsior),
    Arborele ginco (Ginko biloba),
    Arborele lalea (Lidodendron tulipifera),
    Lageostromeria indica,
    Libocedrus decurens,
    Magnolie - flori roz (Magnolia soulangiana),
    Magnolie - flori purpurii (Magnolia soulangiana var. nigra),
    Magnolie (Magnolia Yulan),
    Magnolie - flori albe stelate (Magnolia stelata),
    Dudul alb (Morus alba),
    Paulownia tomentosa,
    Platan (Platanus acerifolia),
    Platan (Platanus orientalis),
    Pin (Pinus Jeffrei),
    Pinul negru (Pinus nigra),
    Plop alb (Populus alba),
    Plopul piramidal (Populus alba piramidalis),
    Cireş florifer (Prunus specieis),
    Salcâmul japonez (Sophora japonica),
    Arborele vieţii (Sequoia gigantea),
    Tisă (Taxus baccata),
    Chiparosul de baltă (Taxodium distichum),
    Teiul cu frunză mare (Tilia platyphilos),
    Tei (Tilia sp.),
    Teiul argintiu (Tilia tomentosa),
    Toreia (Torreya nucifera),
    Toreia (Torreya californica),
    Stejarul roşu (Quercus borealis),
    Stejar (Quercus robur).

    În ceea ce priveste biodiversitatea culturala în Bucureşti exista 230 de biserici din
care 74 sunt declarate munumente istorice, 26 de înstitutii de cultura, 41 de case
memoriale şi muzee şi 41 de monumente de arhitectura.
5.1.6. Presiuni antropice exercitate asupra biodiversitatii

    Distrugerea componentelor biodiversităţii reduce opţiunile viitoare ale umanităţii şi
ameninţă însăşi posibilitatea continuităţii societăţii umane.
    Supraexploatarea resurselor, stimulata de creşterea exponentiala a pupulatiei
    umane şi de creşterea economica
    Utilizarea unor tehnologii inadecvate
    Distrugerea habitatelor, adica a condiţiilor fizice, chimice, biologice de care depinde
    supravietuirea speciilor
       Introducerea de specii exotice care afectează populaţiile native, ducând chiar la
                                          eradicarea lor
    Poluarea genetica cu organisme modificate genetic
    Poluarea prin modificarea factorilor de mediu
    Defrisarile şi distrugerea spaţilor verzi
    Nivelul inconstant al lacurilor din capitală
    Cosmetizarea arborilor din parcuri şi grădini a dus la dispariţia spaţiul de cuibărit;
    Creşterea suprafeţelor ocupate de instalaţii, suprafeţe construite, terenuri private etc


5.2 Biosecuritatea
Confirm Directiei Agricole Bucureşti, pe teritoriul Municipiului Bucureşti nu se cultiva plante
modificate genetic


5.3 Starea pădurilor

Rolul padurii:

1. Furnizeaza cea mai mare cantitate de oxigen; astfel aproximativ 2/3 din oxigenul
consumat de oameni, animale, microorganisme, industrie, agricultura, este preluat din
atmosferă, prin aprovizionarea acesteia de către arbori şi arbuşti (vegetaţie).
2. Absoarbe o importanta cantitate de CO2 (gaz cu efect de seră), contribuind la reducerea
poluării şi având o influenţa benefica asupra mediului.
3. Fixeaza solul, impiedicând alunecarile de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau
vânt.
4. Filtreaza apa provenita din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de
muşchi şi frunze moarte, asigurând o apa limpede şi curata.
5. Reduce mult din marimea viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, prin reţinerea unei mari
cantitaţi de apa în coronament şi litiera şi cedarea acesteia treptat.
6. Adaposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe dintre ele fiind ameninţate cu
dispariţia, datorită adapţării la condiţiile specifice de aici.
7. Este o sursa înca puţin exploatata de medicamente şi remedii naturale.
8. Estetic pentru peisaje
9. Este un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice recunoscute.
10. Are o mare importanţa educativ - ştiinţifica
Pădurea Băneasa este situată în partea de nord a municipiului Bucureşti şi se înscrie ca
una din pădurile reprezentative din jurul Capitalei, fiind practic cea mai solicitată zonă
pentru recreare şi agrement.
    Principala cale de acces spre pădure este reprezentată de Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti (DN 1) din care, la kilometrul 10,4 se ramifică spre dreapta, o şosea asfaltată. Alte
căi de acces sunt: şoseaua de centură a Capitalei şi şoseaua Bucureşti - Pipera - Tunari,
pe acestea deplasarea spre pădure putându-se face însă numai cu autoturismele, cu
bicicleta sau pe jos.
    Arboreţele care compun această pădure reprezintă vestigii ale foştilor Codrii ai
Vlăsiei, defrişaţi în decursul timpului, fie pentru extinderea suprafeţelor destinate culturilor
agricole şi aşezărilor umane, fie pentru interese străine (în timpul celui de-al doilea război
mondial, de exemplu, armata germană a înlăturat aproape toate arboreţele din pădurea
Băneasa).
    Pădurea Băneasa este situată în etajul de vegetaţie caracteristic câmpiei forestiere.
Forma dominantă de relief este câmpia medie, întreruptă din loc în loc, de suprafeţe mici
de depresiune (ravene).
    Tipul predominant de sol este cel brun-roşcat de pădure. Textura solului este luto-
argiloasă şi mai rar argiloasă. În zonele depresionare, datorită acumulării apei din
precipitaţii, apar fenomene de podzolire şi pseudo-gleizare, a căror intensitatevariază în
funcţie de adâncimea depresiunii. Substratul litologic este de tipul loess pentru întreaga
unitate.
    Tipul de staţiune cel mai răspândit este cel de câmpie forestieră, brun-roşcat,
profund, de productivitate superioară pentru stejărete şi stejăreto-şleauri.
Arboreţele din această pădure sunt cele caracteristice şleaului. Arboreţele artificiale ocupă
suprafeţe reduse fiind formate, în principal, din salcâm şi plop alb. O separare naturală, pe
grupe de specii, se face în principal, în funcţie de condiţiile pedoedafice, astfel:
-  pe solurile mai puţin compacte şi mai bogate (brun-roşcate) apar şleaurile;
-  pe solurile mai grele (uşor depresionate) apar stejăreţele pure;
-  în depresiunile mai adânci apare plopul tremurător;
-  cereţele au invadat arboreţele de şleau şi ca stare au fost considerate (pe total)
derivate.
    Majoritatea arboretelor care alcătuiesc pădurea Băneasa sunt de vârste apropiate
(în jur de 50 de ani), fiind tăiate în timpul celui de-al doilea război mondial. Repartizarea pe
clase de vârstă este inegală, predominând cele din clasa a II-a şi a III-a. Provenienţa
arboretelor este majoritară din lăsţări.
    Compoziţia - ţel indicată pentru arboreţele care alcătuieşte această pădure trebuie
să urmărească realizarea maximului de efecte de ordin sanitar, recreativ, peisagistic, în
principal şi pe cât posibil, un maximum de producţie de lemn.
    În pădurea Băneasa ponderea stejarului (pedunculat) este apropiată de cea
normală. Pornind de la funcţiile ce îi sunt atribuite, în pădurea Băneasa se simte nevoia
introducerii unor specii autohtone, dar cu calităţi decorative pronunţate, pe marginea liniilor
parcelare, a drumurilor, aleilor şi potecilor, precum şi în marginea poienilor şi a golurilor din
interiorul arboretelor.


5.3.1 Fondul forestier

  Ocolul Silvic Bucureşti administrează o suprafaţă de 6343 ha fond forestier, întreaga
suprafaţă fiind încadrată în grupa I funcţională (păduri cu funcţii speciale de protecţie), din
această suprafaţă, 6162 ha sunt reprezentate de păduri iar restul suprafeţei fiind
reprezentată de :
  -  terenuri care servesc nevoilor de producţie silvică :41 ha
  -  terenuri care servesc nevoilor de administrare forestieră : 59 ha
  -  terenuri afectate împăduririi : 20 ha
  -  terenuri neproductive : 40 ha
  -  ocupaţii, litigii : 21 ha    Tipul de staţiune forestieră specific acestor arborete este cel de "câmpie forestieră
şleau, bonitate superioară, brun roşcat edafic mare", iar tipul de pădure majoritar "stejăret
şleau normal de câmpie".
    Speciile principale de bază din compoziţia arboretelor sunt stejarul şi cerul, iar
speciile principale de amestec sunt reprezentate de frasin şi tei, având o vârstă medie de
70 ani. În fondul forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea Ocolului Silvic
Bucureşti, amplasat pe teritoriul administraţiv în raza municipiului Bucureşti, nu există
specii de arbori ocrotiţi în baza unor legi sau alte reglemntări speciale.
    În arboreţele sus menţionate nu s-au efectuat tăieri de defrişare, lucrările fiind cele
indicate de amenajamentul silvic - tăieri de igienă (extragerea exemplarelor uscate) şi tăieri
de îngrjire a arboretelor - rărituri. În fondul forestier nu au fost efectuate lucrările de
regenerare a arboretelor, acestea neavând vârsta la care se declanşează tăierile de
regenerare.
    În ceea ce priveşte situaţia terenurilor forestiere proprietate publică a statului aflate
în administrarea Direcţiei Silvice Bucureşti, în raza teritorial administraţivă a municipiului
Bucureşti, aceasta se prezintă după cum urmează:
În tabelul următor sunt prezentate tipurile de păduri administrate: compoziţie, vârstă, arbori
ocrotiţi (specie, număr), suprafaţa (ha) şi localizare.
Tabel 5.3..1.2
Tipul natural fundamental de Suprafa % din           Compoziţie
pădure                 ţa      suprafaţă
                    (ha)
Stejăret de câmpie înaltă        339     1.61    5 Stejar 3 Frasin 2 Tei
Stejăret de câmpie de divagaţie     185.7    0.88    7 Stejar 2 Frasin 1
                                Carpen
Stejăret de rovină           93.4    0.44    8 Stejar 2 Frasin
Stejăret de stejar pedunculat      9.3     0.04    7 Stejar 3 Frasin
de depresiune din silvostepă

Stejăreto-şleau normal de câmpie    4452.6  21.19     6 Stejar 2 Frasin 2 Tei
Şleau normal de câmpie         4241.8  20.19     5 Stejar 2 Frasin 2
                                Tei 1 Carpen
Stejăreto-şleau de câmpie       2741.5  13.05     6 Stejar 2 Frasin 2 Tei
Stejăreto-şleau de depresiune     13.1   0.06     6 Stejar 2 Frasin 2 Tei
Stejăreto-şleau de luncă        115.5   0.55     6 Stejar 2 Frasin 2 Tei
Şleau plopiş normal de luncă      178.3   0.85     4 Stejar 4 Plop alb 2
                                Frasin
Ceret normal de câmpie      1874.8     8.92     8 Cer 2 Carpen
Ceret de silvostepă pe cernoziom 227.8      1.08     9 Cer 1 Diverse ţări
degradat
Ceret de depresiune       5.3       0.03     8 Cer 2 Carpen
Gârniţet de câmpie        236       1.12     8 Gârniţă 1 Frasin     1
                                Jugastru
Amestec de stejar cu cer şi gârniţă  84.3   0.40     3 Stejar 3 Gârniţă 3 Cer  1
                                Frasin
Amestec de stejar pedunculat cu 516.9      2.46     4 Stejar 3 Cer 1 Frasin  2
cer                              Jugastru
Cero-şleau normal de câmpie   1694.7      8.07     5 Cer 2 Tei 2 Frasin    1
                                Jugastru
Şleao-ceret de câmpie         1142.5  5.44     4 Cer 2 Tei 2 Frasin    2
                                Jugastru
Stejar brumăriu pur pe cernoziom    636.8   3.03     10 Stejar brumăriu
puternic degradat
Amestec   normal   de  stejar  361.2   1.72     5 Stejar 5 Stejar brumăriu
pedunculat şi brumăriu
Amestec de stejar pedunculat şi    110.2   0.52     3 Stejar 2 Gârniţă 3 Cer 2
brumăriu cu cer şi gârniţă                   Stejar brumăriu
Amestec de stejar brumăriu cu cer   849.3   4.04     4 Stejar br. 3 Cer 3
şi gârniţă                           Gârniţă
Zăvoi de plop alb           233.1   1.11     8 Plop alb 2 Frasin
Zăvoi de plop negru          5.9    0.03     8 Plop negru 2 Frasin
Zăvoi amestecat plop alb şi negru   522.6   2.49     5 Plop alb 3 Plop negru 2
                                Frasin
Plopiş de rovină de plop tremurător 105.2   0.50     10 Plop tremurător
Zăvoi de salcie din lunci interioare 8.3    0.04     8 Salcie 2 Frasin
Aniniş pe soluri gleizate      27.9   0.13     10 Anin
TOTAL                21013   100      -
Sursa datelor: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Bucureşti.
 vârsta medie arborete - 60 ani.
                  Tabel 5.3.1.3 EVIDENŢA FENOMENULUI DE USCARE A ARBORILOR
Specificări   U.M. Specia
           Stejari Gorun Gârniţă Cer Total Salcâm Plop Plop   Salcie Fag Frasin Div. Brad Molid Douglas Pini
                         stejari   e.a. alb+Plop          ţări
                                  negru
Suprafaţa    Ha  4897     237   1326 6460 108   3            109  824
totală
Suprafaţa    Ha  2400     50   500  2950  10  3            5   200
afectată de
uscare
grad    de  Ha  200     50   500  750  10  3            5   200
intensitateI
grad    de  Ha  50
intensitateII
grad    de  Ha  150
intensitateIII
grad    de  Ha
intensitateIV
Vol.   total  Mii  4.2     0.2   0.6  5   0.2  0.1           0.2  2
arbori uscaţi  mc
inventariaţi
Masa       Mii  4.2     0.2   0.6  5   0.2  0.1           0.2  2
lemnoasă     mc
extrasă sau
de extras a
arborilor
uscaţi,d.c.
marcaţi şi Mii    4.2       0.2   0.6  5    0.2    0.1           0.2  2
extraşi   în mc
anul în curs
marcaţi în Mii
anul      mc
anterior şi
extraşi   în
anul în curs
total extraşi Mii   4.2       0.2   0.6  5    0.2    0.1           0.2  2
în anul în mc
curs
total extraşi Mii
în    anul mc
următor
    Sursa datelor: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Bucureşti, 2004
    5.3.2 Funcţia economică a pădurilor
    Pădurile de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov ocupă o suprafaţă de 25583
ha din totalul de 182017 ha cât are întreg teritoriul, adică 14 %, având următoarea compoziţie:
     Quercinee     40 – 55 % (stejar pedunculat, pufos, cer, gârniţă, stejar brumăriu)
     Foioase diverse 45 – 60 % (frasin, tei, carpen, etc.)
    Vârsta medie a acestora este de 40 – 60 ani, dar sunt şi suprafeţe mici de stejar
pedunculat ce reprezintă ultimele rămăşite din vestiţii codri ai Vlăsiei, cu vârste medii de 80 –
140 ani şi diametre de 50 – 100 cm.
    Toate pădurile din teritoriu sunt încadrate în grupa I-a cu rol de protecţie, multe dintre ele
fiind păduri de agrement.


    În municipiul Bucureşti, conform datelor furnizate de Primăria Municipiului Bucureşti-,
există doar 3712 ha terenuri cu vegetaţie forestieră, aprox. 15% din totalul Bucureşti + Ilfov, fapt
care reliefează caracterul specific al Bucureştiului, respective o imensă aglomerare de locuinţe,
curţi de locuinţe, terenuri ocupate de industrie, etc.
    Componenta pe specii a pădurilor se prezintă astfel:
Tabel 5.3.2.1
    Stejar                    50,8%
    Cer                     10,6%
    Tei                     12,6%
    Frasin                    4,4%
    salcâm                    0,6%
    diverse tării                12,6%
    alte specii                  8,4%

    5.3.3 Masa lemnoasă pusă în circuitul economic
    Din datele primite de la Direcţia Silvică Bucureşti, în cursul anului 2002 s-a recoltat din
pădurile administrate de OS Bucureşti o cantitate totală de 24.1 mii mc material lemnos, din
care
    -produse principale :14.1 mii mc
    -produse secundare:6.9 mii mc
    -produse igienă: 3.1 mii mc


    5.3.4 Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief
    Pe raza Municipiului Bucureşti, relieful este compus în totalitate de câmpie, deci toată
suprafaţa pădurilor este în zonă de câmpie.

57                                   16 Noiembrie 2006
   5.3.5 Starea de sănătate a pădurilor
    probleme de poluare a pădurii sunt în special în zona comunelor Cernica, Pantelimon,
    Moara Vlăsiei (Căldărusani), Măgurele, Snagov, unde speciile forestiere, în mod
    deosebit stejarul, suferă şi încep să se usuce din cauza noxelor emanate de către
    întreprinderile Neferal, Acumulatorul, I.F.A. Măgurele, evcuărilor de ape reziduale din
    zona Snagov ;
     pentru pădurile din raza municipiului Bucureşti şi o parte din cele aflate în judeţul Ilfov,
      care în marea majoritate sunt de agrement, poluarea cea mai mare provine din partea
                                             populaţiei ;
    pădurea este mult agresată şi prin continuarea tăierilor ilegale practicate de diverşi
    cetăteni, în special în zona satelor Piteasca, Tinganu, Mogosoaia, Săbăreni ;
    din totalul de 25.583 ha suprafaţă de pădure, se înregistrează peste 5 % de pădure
    degradată, dar care cea mai mare parte este în fază incipientă


    5.3.9 Suprafeţe de pădure regenerate
  Tabel 5.3.9.1
Categoria                      Bucureşti (ha)        Ilfov (ha)
Suprafeţe tratate pentru combaterea însectelor şi  292             830
parazitilor vegetali
Suprafeţe regenerate                 0              68
Suprafeţe impădurite şi reimpădurite         0              35
    Datele prezentate au fost obţinue de la Ocolul Silvic Bucureşti, şi    nu includ plantările
efectuate de către Directia de Parcuri şi Spaţii verzi a PMB sau de către ADP-urile de sector
58
     Capitolul 6 DEŞEURI. SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

6.1. DEŞEURI
Concordanţa dintre Directivele Uniunii Europene, Acquis-ul comunitar şi legislaţia
românească


   -  Directiva privind managementul Deşeurilor (1975) cuprinde legislaţia care reglementează
     şi defineşte majoritatea problemelor legate de deşeurile municipale şi periculoase, cât şi
     cerinţele privind planurile de management
   -  Directiva Depozitării specifică practicile proiectării şi ale operării corespunzătoare a
     depozitelor şi totodată obligaţiile de reducere a componentei biodegradabile din deşeurile
     depozitate
   -  Directiva de Ambalaje acoperă numeroase aspecte privind reciclarea şi recuperarea
     materialelor de ambalaje şi stabileste obligaţiile privind valorificarea şi reciclarea
     deşeurilor de ambalaje
   -  Directivele privind Vehiculele scoase din uz şi Deşeurile de Echipamente Electrice şi
     Electronice specifică ţintele reciclării şi valorificării pentru aceste tipuri speciale de
     deşeuri
   -  Directivele privind Evaluarea Impactului asupra Mediului şi Evaluare Strategică de Mediu
     definesc noi instalaţii privind dezvoltarea acestor planuri, aplicarea şi localizarea lor. În
     completare Directiva IPPC ( Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării ) defineşte măsuri
     de precauţie pentru amplasamente şi depozitele periculoase şi oferă informaţii despre
     acestea
   -  Directivele pentru Aer, Apă şi Incineratoare stabilesc normele specifice privind emisiile
     maxim admise şi prezintă metodele şi procedurile de referinţă pentru aceste măsurători.
   Toate aceste Directive au fost transpuse în legislaţia româneasca de mediu ( Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 426 / 2001, modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 61 /
2006 ).


     O importantă sursă de poluare a solului sunt depozitele necontrolate de deşeuri. În
fiecare an, APM Bucureşti realizează baza de date privind gestiunea deşeurilor. Sunt
chestionaţi atât agenţii economici producători de deşeuri, cât şi unităţile prestatoare de servicii
de salubrizare şi cele de reciclare a deşeurilor. Întreg parcursul deşeurilor, de la producere-
>depozitare temporară-> reciclare, pe de o parte sau producere-> depozitare temporară-
>transport->depozitare finală este atent urmărit.
   Acest circuit trebuie administrat având în vedere 3 obiective importante:

59
 ocrotirea sănătăţii publice;
 protecţia mediului înconjurător;
 păstrarea curăţeniei, astfel încât spaţiile publice să devină acceptabile din punct de vedere
   estetic.
   În Capitală, activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi stradale este
realizată de următoarele societăţi:
   -  SC REBU SA în sectoarele 1,4,5
   -  SC RWE GEKO ROMÂNIA Ecologic Service SRL în sectorul 1
   -  SC ROSAL SERVIS SRL în sectorul 3
   -  SC SUPERCOM SA în sectorul 2
   -  SC URBAN SA în sectorul 6
   Depozitarea deşeurilor colectate de pe raza Municipiului Bucureşti se face pe următoarele
amplasamente:
   -  Chiajna Rudeni- depozit IRIDEX
   -  Depozitul VIDRA
   -  Partea corespunzătoare pentru depozitare a gropii GLINA
   6.2 DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE
   6.2.1. CANTITĂŢI ŞI COMPOZIŢIE
   6.2.2. DEŞEURI BIODEGRADABILE
Municipiul Bucureşti

     Tabel- Evoluţia cantităţilor de deşeuri generate în municipiul Bucureşti, în ultimii ani.

 Nr.    Tipuri principale Cod         anul   anul    anul    anul    anul
 crt.   de deşeuri    deşeu        2000   2001    2002    2003    2004
                         (tone)  (tone)   (tone)   (tone)   (tone)
 1.    Deşeuri          20 15 01  222538,  275945,  719388,   906450,   815201,
      municipale      şi       96    70     72     78     57
      asimilabile     din
      comerţ, industrie,
      instituţii, din care:
 1.1    Deşeuri menajare      20 03 01  155402,  176077,  186281,   173812,   194405,
      colectate       în       64    74     95     92     16
      amestec de la
      populaţie
 1.2    Deşeuri asimilabile    20 03 01  2874,52  12276,5  9604,70   1057,05   1983,46
      colectate       în            8     4
      amestec       din
      comerţ, industrie,
      instituţii
 1.3    Deşeuri municipale     20 01   21,236  22,957   449826,   634615,   502537,
      şi     asimilabile  15 01              11     64     43
      colectate separat
      (exclusiv deşeuri
      din construcţii şi
60
    demolări), din care:
    hârtie şi carton   20 01 01    10,83   11,86   284314,  190669,   178447,
               15 01 01              34     28     204
    Sticlă        20 01 02    8,47   9,04   4568,79  14528,5   16213,5
               15 01 07                   3      3
    Plastic       20 01 39    1,936   2,057   87713,8  156620,   119679,
               15 01 02              8     394     309
    Metale        20 01 40    -     -     44727,5  197403,   110094,
               15 01 04              5     53     06
    Lemn         20 01 38    -     -     -     -      -
               15 01 03
    biodegradabile    20 01 08    -     -     23942,3  4,94    17,04
                                6
    altele          20 0115 -      -     4559,19  75388,9   78086,2
                 01                    7      9

 1.4  Deşeuri         20 03 07  -     -     -     -      -
    voluminoase
 1.5  Deşeuri din grădini   20 02   10574   24863   10535,1  4566,6   10268,2
    şi parcuri
 1.6  Deşeuri din pieţe    20 03 02  7398,84  8580,61  9016,04  9621,19   9512,6
 1.7  Deşeuri stradale     20 03 03  46267,7  54124,8  61436,9  82777,3   96494,7
                      2     1     25     84     15
 1.8  Deşeuri generate     20 01   -     -     -     -      -
    şi necolectate      15 01
 2   Nămoluri de la      19 08 05  -     -     -     -      -
    staţii de epurare
    orăşeneşti,    din
    care:
 2.1  Cantitate        19 08 05  -     -     -     -      -
    valorificată (s.u.)
 2.2  Cantitate        19 08 05  -     -     -     -      -
    depozitată (s.u)
 3   Deşeuri      din  17     5510,10  12016,7  42336   23577,5   25045,6
    construcţii     şi            4          7      23
    demolări, din care:
 3.1  Deşeuri inerte           -    -     -      -      -
 3.2  Deşeuri în amestec         5510,10 12016,7 42336     23577,5   25045,6
                          4           7      23
    Total  deşeuri        228049, 287962, 761724,       930028,   840247,
    generate            06      44     72     35     19
        Sursa: societăţi de salubrizare, primării de sector

Observaţii:
    Se constată o creştere semnificativă a cantităţii de deşeuri municipale pentru anii 2002 şi
2003, urmată de o scădere a acestei cantităţi în 2004; aceeaşi variaţie se observă şi în cazul
cantităţii totale de deşeuri generate.
    Creşterea bruscă a cantităţii de deşeuri colectate separat se produce în anii 2002, 2003,
2004 ca urmare a apariţiei proiectelor pilot de colectare selectivă, aflate în derulare şi în
prezent.


61
    Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţii, direct (prin
serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei
responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare).


    Conform Anchetei Staţistice privind deşeurile realizata în anul 2004 rezultă că 99,92 %
din populaţia municipiului Bucureşti beneficiază de servicii de salubrizare.
    Colectarea selectivă a deşeurilor municipale se realizează în Municipiul Bucureşti prin
proiecte pilot iniţiate de către societăţile de salubrizare şi primării. Aceste proiecte sunt în
derulare în colaborare cu asociaţiile de locaţări (pentru populaţie), scoli, instituţii şi agenţi
economici, fiind în continua extindere funcţie de rezultatele obţinute şi de fondurile disponibile.Tabel - Cantitaţi de deşeuri generate în municipiul Bucureşti în anul 2006

Nr.
crt.  APM       Denumire material           Cantitate / tone    Stoc/ tone
                         colectata  valorificata eliminata
         1.Deşeuri municipale      574616.61      0.00 574616.61
         2.Sticla                0.00     0.00
    BUCUREŞTII 3.PET               3091.83         2191.56
         4.PE                 84.49    84.16         35.73
         5.Hartie/ carton        146182.16 146182.16            0.00
         6.uleiuri uzate           365.04   323.28         293.01
         7.PCB/ PCT                0      0    413
         8.acumulatori auto         1622.64  1585.44          617.28
         9.anvelope uzate          2627.52  2462.52          236.87
         10.des. Lemnoase           13.20     9.15         22.30
         11.rumegus               8.62     6.42          1.55
         12.Deşeuri
         spitalicesti            7218.20          7218.20

    Colectarea deşeurilor în Bucureşti

      De la jumătatea anului 2000, în jur de 210 companii au fot înregistrate oferind servicii
de tipul colecţării separate şi în amestec a deşeurilor. 20% din acestea se ocupa de colectarea
deşeurilor de metal, celelalte concentrându- se pe colectarea în amestec din gospodării şi
sectorul comercial, precum şi pe colectarea selectivă a hârtiei şi cartonului, a plasticului (în
principal PET), sticlei şi textilelor. Companii mai mari deservesc prin departamentele speciale
sau filiale exclusive sectorul comercial şi industrial.


      România este prin ECO ROM ambalaje S.A. partener al           “Duales System
Deutschland” DSD care organizează colectarea, tratarea, valorificarea şi reciclarea ambalajelor
din gospodării. Ca sector informal, colectarea selectivă de către persoane fizice neautorizate nu62
are cifre controlate, de aceea valorile pentru colectarea selectivă din acest sector sunt
necunoscute şi nu pot fi înregistrate oficial.


     Valorile ce descriu cantitatea şi tipul deşeurilor înregistrare anual de companiile
specializate sunt colectate de APM. Prezentul document se bazeaza pe chestionarele staţistice
pe baza carora se face raportarea la EUROSTAT.


Echipamentul tehnic al serviciului de colectare (vehicule de colectare, pubere şi cantainere),
prezentat în următorul tabel, prezintă volumul necesar săptamanal pentru colectarea deşeurilor
generate de aproximativ 50.000 m³/sapt (634.000 t/an deşeuri din gospodării).


    Numărul mare de containere mari ar putea fi explicat de condiţiile specifice de colectare
ale oraşului Bucureşti. Majoritatea locuitorilor trăiesc în blocuri mari, echipate cu un sistem de
colectare ce constă în tobogane de gunoi prin care deşeurile cad de la fiecare etaj într-o
încăpere de la parter, la care accesul se face prin spatele blocului. Deşeurile sunt colectate în
containere mari sau în pubele de 240 l, care sunt ridicate periodic sau camera este golită de
automat sau manual într-un descărcător sau un vehicul de compactare. Blocurile de patru etaje,
care în general nu sunt echipate cu ghene au la dispoziţie contrainere de dminesiuni mari,
plasate uneori cate unul la două blocuri.


    Referitor la cantitatea de deşeuri din gospodării estimată la aproximativ 633.203 t/an (
~50.000 m³/săpt. 0,25 kg/l) volumul existent al containerelor acoperă cererea pentru colectarea
deşeurilor din gospodării, ca şi pentru 20% din cantitatea presupusă a deşeurilor comerciale
similare celor menajere (vezi tabelul 2-21, 2-23 şi 2.27 – 2.28).
    Aceasta înseamna că există suficiente pubele şi containere ca şi capacitate totala dar s-
ar putea ca în anumite zone distribuţia de pubele şi containere sa fie excedentara iar în altele
sa fie deficitara. În general în zonele de case distribuţie de pubele se face per gospodarie şi nu
per număr de locuitori.

Tabelul -Numărul şi tipul containerelor de colectare (2005)
   Tipul    Nr. de   Capacita Volumul total    Volumul  Capacitatea
 containerului containe     tea   existent al  necesar al  specifică
          re         containerelor containerel
                    de colectare    or de
                            colectare pe
                            săptamana
          Nr.    (m3)    (m³/săpt)   (m3/săpt) (m³/persoan
                                     a
                                    ×zi)
 Euro-pubele  101.718 0,12-0,24     ~21.000
 Euro-
63
 containere    4119    1,1-18    ~38.000
 Containere     20     24      ~1000
 presă
 Suma                    ~60.000      ~50.000     0,004/zi
Sursă: Companiile de colectare, administraţia locală

    Parcul auto al vehiculelor de colectare va fi continuu modernizat astfel încat pe lângă 180
de vehicule de compactare şi 43 de vehicule de transport disponibile sa fie achizitionate
vehicule suplimentare.
Cu o rată de compactare estimată la 50%, un vehicul cu două osii poate încarca 14 m³ sau 7 t.
Frecvenţa de colectare variind în funcţie de tipul de locuite de la o data pe săptămână până la
de 3 ori pe saptamana).
Preuspunând trei drumuri de colectare pe vehicul de compactare pe zi (drumul însemnand
colectarea şi transportul la depozitul de deşeuri) şi pentru celelalte vehicule 3 drumuri pe zi este
disponibilă o capacitate de colectare şi transport de 106.500m³/ săptămână. Aceasta acoperă
cererea de 60.000m³ (din sectorul comercial şi din gospodării) cu o rezervă de 75%.Tabel -Facilităţi de colectare şi transport (2005)
  Tipul vehiculului     Număr de   Capacita    Vârsta    Total volum pe
                vehicule    te     medie     săptămână

                  Nr.      m³     ani    m³/săptămână
 Autogunoiera           180      10-20     -       90.000
 compactoare
 Tractoare cu remorci        40      5       -       3.600
 Autocontainieră de mare      14      7-40             6.000
 capacitate
 Autospeciale            3      4 - 24     -       400
 Total               223             -      100.000
Sursă: Agenti de salubritate


6.2.3. TRATAREA ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE

    Colectare separată şi sortare

    Situatia actuala
    Există o staţie pilot de sortare manuală a SC URBAN SA în Bulevardul Iuliu Maniu, nr.
15, sector 6, Bucureşti care are o capacitate de 1000 t/lună. Deşeurile sunt pre-sortate şi vin din
punctele de colectare, de testare, de la companii de colectare şi de la locuitori (proiect pilot
pentru colectarea selectivă).
    La depozitul Iridex sunt colectate şi presate butelii PET. Capacitatea acestui proces este
foarte scăzută.64
     Informaţii despre facilităţile de reciclare nu sunt disponibile, în jur de 10% din totalul
deşeurilor municipale sunt colectate separat, lucru realizat mai mult de persoane fizice
neautorizate.
     Sunt înregistrate 210 de companii pentru colectare şi colectare separată a deşeurilor.
Aproximativ 150 dintre acestea întreprind activităţi de colectare a deşeurilor din ambalaje.
Presupunând că în medie fiecare firmă are în jur de 10 oameni, ca şi angajaţi sau ca persoane
fizice neautorizate, care colectează pentru ei ambalaje şi că pe zi o persoană colecteaza 50 kg
ambalaje, ceea ce nu înseamnă aşa mult, se ajunge la o rată de colectare anuală de
aproximativ 22.500 t. În plus, ambalajele transportate pe distanţe mari - de la producători la
supermarketuri şi angrosisti- vor fi colectate separat. Acestă cantitate se ridică la 15.000 t/an.


     În unele cazuri, în cantităţile de deşeuri colectate separat se includ reziduuri ale liniilor de
producţie. Acest lucru este evidenţ pentru colectarea metalului ce se presupune a fi de 350.000
t/an. Dar ca un maxim, 5% din acea valoare provine din gospodării.
     Fară un control strict al înregistrărilor privind colectările firmelor, nu există o baza de date
valida.
     Alte activităţi de tratare a deşeurilor în Bucureşti:


PET           266 t /an    maruntirea  şi/sau   compactarea  şi  transportul  către
            producători
Hârtie şi carton     59.616 t/an presarea şi transportul la manufactori
Baterii          5.583 t/an Separarea acidului, plumbului şi PVC-ului
Cauciucuri          388 t/an
Uleiuri uzate        355 t/an
     Companiile acţionează ca angrositi. Primesc materiale din toate părţile regiunii, le
compactează şi le transportă către producători.


     VALORIFICAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE
Prelucrarea în vederea reciclării/valorificării consta în:
-  sortarea manuală pe grupe de materiale , dezmembrare , mărunţire, presare, balotare
   operaţii de prelucrare primara
-  reciclarea /valorificarea propriu-zisa
   Analizând baza de date privind deşeurile a ICIM se observa la nivel naţional ca în ultimii ani
s-a remarcat o tendinţa generala de creştere a volumului de deşeuri, astfel:
a) cantitatea totala de deşeuri a crescut de la aproximativ 6.800 mii tone în 1998 la peste 9.500
mii tone în 2002;


65
b) cantitatea de deşeuri ramase necolectate (cantitate estimata) a crescut, deoarece a crescut
indicele de generare a deşeurilor în mediul rural de la 0,15 kg/loc.zi în 1998 la 0,4 kg/loc zi în
2002;
c) deşi numărul populaţiei a scăzut, a crescut cantitatea de deşeuri colectate pe cap de locuitor
datorită creşterii numărului de persoane care beneficiază de servicii de salubritate.
    Deşeurile municipale conţin în cea mai mare parte deşeuri care se încadrează în lista
verde şi care trebuie valorificate.
    Aproximativ 40% din componentele deşeurilor municipale reprezintă materiale reciclabile,
din care cca. 20% au mari şanse de recuperare, nefiind contaminate.
În urma colectării selective prin intermediul unor proiecte pilot, doar 2% din materialele
reciclabile total generate sunt valorificate. Restul se elimina prin depozitare, pierzându-se astfel
mari cantităţi de materii prime secundare şi resurse energetice.


6.2.4. ELIMINAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE
Bucureştiul depozitează deşeurile în 3 depozite.

Tabelul - Depozite de deşeuri operaţionale
 Numele    Adresă       Tipul      Începutul  Suprafaţa   Capacita
 depozitului           depozitu    exploatării          tea
 şi                lui       /   data
 proprietarul                   estimată
 /operatorul                   de
                         închidere
                           an      Ha     m³
 Depozitul    Bucureşti , sector    b    1999/2019 27        ~5.400.0
 Chiajna     1, strada Drumul               ~6-    8ha 00
 Rudeni     Rudeni – Chitila,              umplute sau
 S.C.Iridex   no. 10                    aflate  sub
 Group,                            operare   şi
 Import                            pregatire
 Export S.R.L
 Depozitul    Biroul central: Bd.   b    2001/2023   24        ~8.000.0
 ecologic    Nicolae Titulescu               1. celula :4,2  00
 Vidra pentru  no. 1, bl. A7, sc.               Ha închise
 deşeuri     C, ap. 64, sector               celulele 2. şi
 menajere    1 Bucureşti                  3. :4,2 Ha
 S.C.      Punct de lucru:                operaţionale
 SYSTEMA     Vidra judeţul Ilfov              celula 4. :4,2
 ECOLOGIC                            Ha     în
 SRL                              construcţie
 Glina      Biroul   central:   b    2001/2045   120       ~16.000.
 Ochiul     Bucureşti,   str.              din care 37   000
 Boului /    Schitu Darvari nr.               ha    sunt
 SC       2 et. 1 apt. 2,                închise
 ECOREC     sector 2                    din   partea
 S.A.      Puncte de lucru:                noua prima
         Soseaua     de               celula-  2,5
         Centura nr. 2,                 ha    sunt
66
        Popesti    –                 închise;pentr
        Leordeni ,judeţul                u  16  ha
        Ilfov                      există   un
                                 permis   de
                                 construcţie şi
                                 vor     fi
                                 dezvoltaţi în
                                 paşi de câte
                                 1 ha
 Capacitate                                    ~29.400.
 totală                                      000
Tipul:
- depozit pentru deşeuri ne-periculoase:”b”


Tabel - Deşeuri depozitate în Chiajna Rudeni, Vidra şi Glina
 Locaţia           Deşeuri depozitate în            Cantitatea
 depozitului şi                              totală
 numele                                  depozitată
 operatorului  1999  2000   2001  2002  2003   2004
         t/an   t/an   t/an   t/an   t/an   t/an   t său m³
 Chiajna    43536    361157  361655  400678  309421  340465  1816912
 Rudeni
 SC   IRIDEX
 SRL
 Vidra      -     -    78245   41953  269884  382439  772521
 SC SYSTEMA
 SRL
 Glina     -      -    110772  435969  342786  323257  1212784
 SC ECOREC
 S.A.
 Deşeuri    43536    361157  550672  878600  922091  1046152  3802217
 depozitate-
 total

    Până în 2004, aproximativ 15% din capacitatea totala a depozitelor a fost ocupată. Din
2004, rămânând o capacitate de aproximativ 29 mil tone, presupunând o cantitate anuală
depozitată în jurul a 1 mil tone, capacitatea rămasă fiind suficientă pentru următorii 30 de ani.
    Planificarea pentru înlocuirea acestei capacităţi de depozitare trebuie începută dupa
2013, care reprezintă orizontul de timp pentru acest plan.


Scurtă descriere a situaţiei curente a celor 3 depozite ecologice
    Toate cele 3 depozite sunt în procesul unei reabilitări şi îmbunătăţiri pas cu pas. Părţile
vechi vor fi reabilitate, iar cele noi vor fi construite conform cerinţelor Directivei UE privind
depozitele de deşeuri.
    Serviciul de depozitare va fi suplimentat    cu o staţie de sortare cu o capacitate de
aproximativ 130.000 t/an ce va funcţiona în vecinatatea depozitului de la Glina pentru aceasta


67
staţie fiind deja alocata o suprafaţă de 3 ha şi cu o staţie de sortare cu o capacitate de
aproximativ 130 000t/an ce va contribui la reducerea cantităţii ce urmeaza a se depozita.
    Trebuie îmbunatăţită tehnologia instalaţiilor de operare a depozitului pentru a obţine o
rată de compactare suficientă.
    Chiajna Rudeni / Iridex SRL
    Documentul de autorizare declară depozitul a fi în conformitate cu directiva europeana
privind depozitele de deşeuri. Asta înseamnă că un sistem mineral de etanşare este folosit în
combinaţie cu o membrana geotextila şi cu o folie de plastic ca barieră finală împotriva
pătrunderii apei subterane. Acesta trebuie suplimentat cu un sistem de colectare şi tratare a
apei şi a gazului şi cu un sistem de control al apelor subterane, prin puţuri adânci în amonte şi
în avalul direcţiei de curgere a apelor subterane.
    Taxele percepute sunt între 5-7 euro/ tonă, ceea ce este puţin pentru un depozit
ecologic. Investiţia pentru un asemenea depozit este de 2, 5 – 5€/t. Trebuie ţinut cont şi de
investiţia pentru zona de intrare, incluzând puntea de cântărire, sistemul de tratare şi colectare
a apei şi a gazului precum şi costurile de operare.
Capacitatea depozitului este suficientă pentru următorii 12-15 ani dacă sunt depozitate anual
250.000 -300.000 t.
Din totalul de 27 ha, 12 ha sunt sub operare şi pregătire. Depozitul este operat de 25 de
persoane.
    Drumul de acces este pregătit pentru vreme de iarna. Vehiculele sunt descărcate lângă
rampă de acces şi va rezultă un strat de deşeuri gros de câţiva metri. Acest lucru va cauza o
rată de compactare scăzută. Panta depozitului este mai mult de la 1 la 2 decât de la 1 la 3.
Depozitul nu este protejat cu un material acoperitor, ce poate cauza puncte fierbinţi în timpul
verii sau să ia foc. Materialul de acoperire este disponibil din sectorul de construcţie şi demolări.
    Depozitul are un număr suficient de compactoare şi buldozere. 1 turn de colectare de
gaz este localizat în partea stângă a zonei de descărcare. Apa uzată este colectată într-un
bazin care este conectat la o staţie pilot de osmoză inversă. Apele meteorice se scurg de pe
suprafaţă depozitului într-un canal colector ce înconjoara depozitul, iar apa din canalul colector
este combinată cu levigat ca rezultăt al unei neprotejari a depozitului , în special pe versanţi.
În partea nouă a depozitului, suprafaţa are o pantă mică, pentru colectarea apei.
    Pe lângă depozit este organizata activitatea de compactare şi separare a PET-urilor.
    Este localizată lângă depozit o staţie de incinerare a deşeurilor periculoase, de tip Muffle.
În momentul de faţă capacitatea de incinerare a deşeurilor periculoase existenta este de 6000
t/an, inclusiv deşeurilor periculoase din deşeurile municipale la IRIDEX. Se intentioneaza ca în
viitor aceasta capacitate sa fie crescuta până la 12 000 t/an. Incineratorul este echipat cu un
68
compartiment de ardere secundara, dispoziţiv de curatare a gazelor de ardere printr-un proces
umed şi cu un dispoziţiv de analiza a compoziţiei gazelor de ardere care este important atat
pentru controlul procesului de incinerare în sine precum şi controlul indicatorilor de mediu

     Glina / Ecorec SA
    Zona depozitului este o vale naturală, cu un strat natural de argilă.


    Vechiul depozit de 120 ha se închide pe masura deschiderii celulelor noi (există un
permis de construcţie pentru 16 ha, cu o instalare în etape de celule a câte 1 ha).
    Ca parte a închiderii vechiului depozit, 100 de turnuri de colectare a gazului, cu o
adâncime de 15 m au fost instalate. Începând cu 2007, gazul colectat va fi incinerat.
    Depozitul are un drum de acces şi în zona de intrare este instalată o punte de cântărire,
care trebuie să verifice greutatea vehiculelor care intră şi care ies.
    Sunt depozitate în jur de 30.000 t/luna.
    Zona de descărcare a vehiculelor de colectare este situată la aproximativ 50 m de
drumul de acces. Deşeurile sunt mutate spre o pantă şi lasate să cadă aproximativ 20 m. Rata
de compactare a unui strat de 20 m este scăzută.
    Este disponibil un număr suficient de compactoare şi buldozere.
    În octombrie 2006 a fost introdusă o staţie de tratare a levigatului, constând într-un
tratament pre-biologic într-un heleşteu deschis, cu intrare de apă şi osmoza inversă.
O suprafaţa de 3 ha este pregatită pentru instalarea unei staţii de sortare cu o capacitate de
60.000 t/an, constând în unităţi de mărunţire, un ciur (lungime: 10m şi diametru: 3m) şi curea
transportoare pentru o sortare manuală în spaţii închise. Fracţii mici, <60 mm vor fi depozitate şi
din fluxul a 4 fracţii: plastic, hârtie, sticlă şi materiale feroase vor fi sortate.
    În viitor, vehiculele vor fi descărcate pe o suprafaţă pregătită. Cantitatea totală de deşeuri
ce va merge spre depozitare va fi marunţită şi transferată printr-o curea transportoare către un
punct de descărcare. Este sortat un procentaj de aproximativ 20%.
    Depozitul are taxe mai mici de 10 €/t.


      Vidra / ECOSUD SRL


      Operarea depozitului a început în 2001. depozitul de la Vidra are o suprafaţă totală
de 24 ha, din care 4,2 sunt închise. 2 celule cu 4,2 ha sunt în folosintă şi încă o celulă de 4,2 ha
este în construcţie.
      Noua suprafaţă este profilată la bază pentru instalarea unui sistem de drenaj şi are un
mal înconjurător. Protecţia apei subterane constă într-un strat de argilă compactată, o
membrană de plastic şi una geotextila.
Se intenţionează a fi instalate în zona noua puţuri pentru colectarea gazului.
69
Calitatea apei subterane este controlată de 2 puţuri în amonte şi în aval.
Construcţia îndeplineşte cerinţele Directivei UE privind depozitele de deşeuri.
Înălţimea totală a depozitului este planificată a fi de 40 m, ceea ce este unic în tehnologia
depozitelor de deşeuri.
      Capacitatea ramasă va fi suficientă pentru încă 20 de ani, dacă se vor depozita anual
300-400.000 t.
Vehiculele care sosesc sunt descărcate la o rampă. De acolo, este organizat un transport intern
către depozit cu propriile vehicule.
Aria de descărcare va fi suplimentată cu o staţie de sortare manuală mai tarziu.
Depozitul a investit în 2 stadii un tratament al levigatului cu o capacitate de 8m³/ora.
      Depozitul este echipat cu un număr suficient de compactoare, buldozere,
excavatoare, încărcătoare şi vehicule de transport.
      Drumul de acces este pavat şi este conectată o punte de cântărire pentru un sistem
de înregistrare şi facturare, care înregistrează informaţii despre greutatea de pe puntea de
greutate, despre client, numele şoferului şi numărul de înmatriculare a maşinii printr-un card
magnetic ce este introdus într-o cutie de control de către şofer. Sunt produse astfel date privind
înregistrările zilnice de deşeuri.
      Depozitul are o taxă de aproximativ 7 €/t.

    6.3. DEŞEURI DE PRODUCŢIE
    6.3.1 DEŞEURI PERICULOASE
    6.3.2. GESTIONAREA DEŞEURILOR DE PRODUCŢIE

    Cantităţile totale de deşeuri industriale periculoase generate şi soluţiile optime de
eliminare identificate pentru conformare la data aderării sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel                                    (tone)
        Depozitare   Recuperare  Tratare    Incinerare şi Incinerare
                      fizico-    coincinerare
                      chimica
Municipiul  2369      3,15      99,13  276,86     213,86
Bucureşti
   În urma analizării Planului de implementare a Directivei 1999/31/CE privind depozitarea
deşeurilor şi a anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
deşeurilor, se constata ca la nivelul municipiului Bucureşti nu au fost identificate depozite de
deşeuri industriale periculoase.


6.4. DEŞEURI GENERATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE

    Strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de
asistenta medicala, de cercetare medicala şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigurarea
condiţiilor de aducere la îndeplinire a acestora intra în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii.

70
    Ministerul Sănătăţii evaluează totodată impactul produs de deşeurile medicale
periculoase asupra sănătăţii populaţiei şi elaborează norme de igiena pentru colectarea,
îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide şi reglemenţări specifice pentru gestionarea
deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenta medicala, de cercetare medicala şi de
învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
    Din datele colectate în anul 2006 de către reprezentantii Autotităţii de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti de la 33 de unităţi spitalicesti din Municipiul Bucureşti, reiese următoarea
situatie:
Total deşeuri spitalicesti colectate : 7.218.200 kg
din care: - menajere – 5.087.925 kg;
      - taietoare-întepatoare – 397.637 kg;
      - infecţioase – 1.652.618 kg;

6.5. NĂMOLURI
6.5.1. NĂMOLURI PROVENITE DE LA EPURAREA APELOR UZATE ORAŞENESTI
6.5.2. NĂMOLURI PROVENITE DE LA EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE

LEGISLAŢIE ŞI ŢINTE

Tabel - Legislaţie

Legislaţie UE            Legislaţie românească
Directiva  nr.   86/278/EEC   Ordin Comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor
privind protecţia mediului, în    şi Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr.
principal a solului, atunci când   344/708/ 2004 privind aprobarea normelor tehnice pentru
nămolul provenit din epurarea    protecţia mediului, în principal a solului, atunci când nămolul
apelor uzate este folosit în     provenit di epurarea apelor uzate este folosit în agricultură
agricultură             (monitorul Oficial nr.959 din data de 19.10.2004).


Tabel - Ţinte

Ţinte
15.1.1.Prevenirea depozitării ilegale.                     Începând cu 2007
15.1.2. Prevenirea deversării nămolului în apele de suprafaţă.         Începând cu 2007
15.1.3. Promovarea, pe cât posibil, a utilizării, în agricultură, a nămolului  Începând cu 2007
necontaminat ca îngrăşământ.
15.1.4. Uscarea sau pre-tratarea nămolului pentru co-incinerare în       Începând cu 2007
cuptoare de ciment sau incineratoare.


SITUAŢIA ACTUALĂ
În prezent, se afla în stadiul de modernizare o instalatie de epurarea apelor uzate.

Tabel Cantitate generată specifică de nămol

71
               Bucureşti       Regiunea 8
               Kg/loc./an      Kg/loc./an
     2002          0          0,11
     2003          0          0,12
     2004          0          0,12

OPŢIUNI PRIVIND REFOLOSIREA NĂMOLULUI ÎN AGRICULTURĂ ŞI VALORIFICAREA
ENERGETICĂ A ACESTUIA
Acest lucru înseamnă controlul continuu al nămolului şi solului.
     Nămolul provenit din epurarea apelor uzate are un conţinut de apă de 97%. Prin
centrifugare sau presare conţinutul de apă poate fi redus la 70-80%. Procesul de deshidratare
este o pre-condiţie pentru un transport econom şi o posibilă eliminare.
     Refolosirea în agricultură necesită un nivel de uscare mai mare de 90% pentru a asigura
faptul că nămolul nu va fermenta şi că poate fi depozitat în silozuri până la refolosire.
     Toate tipurile de utilizare termică, ca de exemplu co-incinerare în fabricile de ciment, în
cuptoare în trepte sau incinerare în pat fluidizat necesită o anumită valoare calorică. Aceasta
implică un proces de uscare separată sau în combinaţie cu un incinerator.
     O co-incinerare în fabrici de ciment necesită, de asemenea, o valoare calorică suficientă.
Cenuşa rezultătă din uscarea nămolului poate acţiona ca un filtru.
     Co-incinerarea în incineratoare necesită un sistem de ardere în trepte. Sistemele vechi
de aprindere cu lignit sau incineratoarele pentru deşeuri sunt echipate cu grătare care permit ca
un procent mare de nămol să poată fi adăugat lignitului.
     Dacă nămolul este adăugat cărbunelui măcînat din staţiile de injecţie a cărbunelui
pulbere trebuie uscat întâi şi apoi adăugat cărbunelui. Dezavantajul acestui proces de
incinerare este generarea de cantitate mai mare de praf ceea ce necesită intervale mai dese de
curăţare a boilerului.
     Incinerarea în pat fluidizat necesită atât pre-tratare cât şi uscare pentru că particulele din
nămol trebuie distribuite egal în camera de incinerare. Rezultatele incinerării în pat fluidizat sunt
diferite. Numai câteva tipuri de combustibili solizi permit o configurare stabilă a patului fluidizat.
     Ca în toate procesele de incinerare, valoarea calorică a combustibilului trebuie să fie de
minim 6000Kj/kg.
   Capacitatea de incinerare a unui arzător pe pat fluidizat variază între 2 şi 8 t /oră de TS
(Total solide). Componentele principale sunt:
   -  Deshidratarea mecanică a nămolului,
   -  Uscarea termală a nămolului din staţiile de epurare,
   -  Arzător pe pat fluidizat,
   -  Recuperarea căldurii de la un generator pe aburi,
   -  Decantor electrostaţic I,
   -  Scruber uscat,

72
   -  Decantor electrostaţic,
   -  Scruber pentru gazele de emisie
Şi o turbină de cogenerare, cu schimbătoare de căldură către un sistem de încălzire comună.
     Instalaţia trebuie să fie proiectată în aşa fel încât în timpul exploatării în condiţii normale,
nămolul de la staţiile de epurare arde fără aprindere adiţională.

     SITUAŢIA VIITOARE
     Estimând că în următorii ani 2 milioane de locuitori vor fi conectaţi la staţia de epurare, va
fi produsă o cantitate importantă de nămol.
70 g/loc./zi de “Substanţă Uscată” (TS)” vor fi produse prin tratarea biologică a apelor uzate.
140 t de “Substanţă Uscată” vor fi produse pe zi sau 51.000 t/zi.
Fig. - Opţiuni pentru utilizarea nămolului
   Directiva privind utilizarea nămolurilor de la staţiile de epurare în agricultura, precizează
responsabilităţile şi obligaţiile deţinătorul staţiei de epurare şi anume:
-  Elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare;
-  Identificarea utilizatorului de nămol şi a suprafeţelor agricole;73
-  Anunţarea autotităţii teritoriale de mediu şi a utilizatorului de nămol în cazul apariţiei unor
   poluanţi în nămol;
-  Contactarea utilizatorului de nămol pentru stabilirea posibilităţilor de utilizare a nămolului;
-  Obţinerea permisului de aplicare a nămolului.
   Anual, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti identifica agenţii economici generatori de
nămoluri provenite din apele uzate industriale.

6 .6 .     DEŞEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE (DEEE)

LEGISLAŢIE

Tabel Legislaţie

           Legislaţia UE       Legislaţia românească
           Directiva    nr.    HG nr. 448/2005 privind deşeurile din
        2002/96/EC    privind echipamente electrice şi electronice (Monitorul
        deşeurile       din Oficial nr. 491 din 10.06.2005)
        echipamente electrice
        şi electronice (DEEE)


       ESTIMARE PRIVIND ECHIPAMENTELE DIN REGIUNEA 8

       În 2005, numărul locuitorilor din Regiunea 8 era de 2.207.408, 10% din populaţia
României, sau 551.870 familii. Numărul de echipamente electrice şi electronice este luat din
anuarul staţistic pe 2005.
Tabel - Numărul de echipamente în Regiunea 8

            Categorii       Numărul         de Număr total
                       echipamente/1000 locuitori
        Toate tipurile de radio şi
                            380,9          879.879
        MP3 playere
        Televizoare              292,2          674.982
        Frigidere               223,6          516.516
        Maşini de spălat            158,2          365.442
        Aspiratoare              104,7          241.857
        Maşini de cusut             79,7          184.107
        Telefoane mobile            205,2          474.012

Tabel - Durata de funcţionare a echipamentelor

     Nr.         Categorii          Durata medie de Greutate medie
                             funcţionare (ani) kg/articol
     1      Frigider, congelator           15         62
     2      Maşină de spălat             10         75
     3      Electrice                 10         50
     4      Aspirator                 8         15
     5      Televizor                 6         25
     6      Calculator, monitor, tastatură       5         20
74
Tabel - Greutate totală a echipamentelor autohtone şi importate în România

 Categorii              Autohtone sau   Cantitate     Greutate
                    importate     (tone)       medie
                     Nr.        T       Kg/articol,
                                      Kg/loc.
 Radio şi casetofoane          879.879   10.558,6     1,2 kg/item
 Televizoare               674.982   23.624,0     35 Kg/item
 Frigidere                516.516   32.024,0     62 Kg
 Maşini de spălat            365.442   18.272,0     50 Kg
 Aspiratoare               241.857   2419,0      10 kg
 Maşini de cusut             184.107   9205,0      50 Kg
 Telefon mobil              474.012   47,0       0,1 Kg
 Maşini de spălat vase          1.365    49,14      36 kg
 Cuptoare                32.397    1749,0      54 Kg
 Cuptoare cu microunde          33.745    455,0      13,5
 Convectoare               283.148   1699,0      6 Kg
 Aparate de aer condiţionat       47.325    1514,0      32 Kg
 Fax                 17.257      86,0       5 Kg
 Cameră video            42.063      35,7       0,850 Kg
 Lămpi fluorescente         2.666.692    182,0      0,08 Kg
 Combine frigorifice pentru spaţii  2.201      286,0      130 kg
 comerciale
 Frigidere mici           1.100      77,0       70 kg
 Boiler               19315      1545,0      80 Kg
 Calculator, monitor, tastatură   18.996      266,0      14 kg


   Cu ajutorul acestor cifre se poate calcula cantitatea de deşeuri din echipamente electrice
şi electronice generată anual.


   PLANUL DE IMPLEMENTARE

   În Planul de Implementare a Directivei 2002/96, s-a agreat colectarea unei cantităţi de
DEEE generate anual, de 2 kg/locuitor pe an dupa 31.12.2006, de 3 kg/locuitor pe an dupa
31.12.2007 şi începând cu 2009 de 4 kg/locuitor pe an dupa 31.12.2008.

Tabel - Cantitate de deşeuri din echipamente electrice şi electronice generată anual care
poate fi colectată

       Date limită pentru 31.12.2006     31.12.2007    31.12.2008
       ţinte       2 kg/locuitor   3 kg/locuitor  4 kg/locuitor pe
                pe an       pe an      an
       An de referinţă  2007        2008       2009
       Număr populaţie    2207549      2207723      2207756
       din Regiunea 8
       Cantitate anuală    4415,0      6623,0      8831,0
75
      colectată de DEEE
      (t/an)


    Aceasta va fi necesita o capacitate de dezasamblare de 8 831 0561 t/an.
Costul de dezasamblare variază între 175 şi 350 €/t, în funcţie de categoria de deşeuri din
echipamente electrice şi electronice care se dezasamblează şi a condiţiilor impuse pe piaţa
materiilor prime secundare.


ORGANIZAREA PUNCTELOR DE COLECTARE

    Conform H.C.G.M.B. nr.296/07.12.2006 privind aprobarea punctelor de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice au fost stabilite stabilite punctele de colectare
ale deşeurilor de echipamente electrice şi electronice astfel:

Sectorul 1

Str.Carpati nr.100
Str. Afanata nr.1,3,5,7

Sectorul 2

Str.Baicului nr.69

Sectorul 3

Sos.Dudesti-Pantelimon nr.2-4-6
Str.Braţării intersecţie cu str. Liviu Rebreanu nr.60-70

Sectorul 4

Str.Niculitel nr.6
Str.Calea Serban Voda nr.162-164

Sector 5

Str.Aleea Salaj intersecţie cu str. Soldat Pricopan şi str.Dunavat

Sector 6

Str.Drumul Sabareni fara număr postal (fostul CAP Chiajna)

   În Bucureşti sunt autorizate 3 companii private care se ocupă cu colectarea DEEE. Acestea
sunt:
    SC Remat Bucureşti Sud SA
    Sc As Metal Com SRL
    SC Remat Vest SA
În Bucureşti, companiile sunt răspunzătoare de colectarea deşeurilor din echipamentele
electrice şi electronice.

76
6.7 VEHICULE SCOASE DIN UZ


LEGISLAŢIE

Legislaţia naţională se bazează pe transpunerea Directivei UE 2000/53.

Tabel - Legislaţie

Legislaţie UE         Legislaţie românescă
Directiva  nr.  2000/53/EC Hotarâre de Guvern nr. 2406/2004 privind
privind vehiculele scoase din gestionarea vehiculelor scoase din uz
uz (VSU)           (Monitorul Oficial nr. 32 din data 11.01.2005.).


NUMĂRUL DE VEHICULE ÎN REGIUNEA 8

Tabel - Distribuţia şi numărul de vehicule în Regiunea 8

              Numărul vehiculelor Categoria M1 – în 2003
Vechimea          0 – 5 ani 6 – 10 ani  11 – 15 16 – 20 >20 ani                Total
vehiculelor                    ani    ani
Numărul         de 129.878  145.853   125.017  134.046 159.744              694.533
vehicule
                19 %         20 %       18 %         19 %  24 %  100 %


             Configuraţia vehiculelor M1
        >20 ani                     0-5 ani
         24%                       19%                                        6 - 10 ani
     16 - 20 ani                               20%
      19%
                        11 - 15 ani
                         18%
        0-5 ani  6 - 10 ani  11 - 15 ani   16 - 20 ani  >20 ani
Fig. - Configuraţia vehiculelor M1

   În Regiunea 8 sunt înregistrate aproximativ 800.000 vehicule. Din acestea 87% sunt
berline şi 13% vehicule comerciale. 164.500 vehicule (20% ) au o vechime mai mare de 20 ani,
144.328 (18%) au o vechime între 16 -20 ani şi 138.842 (17%) au o vechime între 11 -15 ani în
legătură cu anul 2003.

77
 Tabel - Vechimea vehiculelor N1, vehicule comerciale, în Regiunea 8 în 2003

             Numărul şi vechimea vehiculelor N1 în Regiunea 8
Tipul de vehicul      0 – 5 ani  6 – 10 ani 11 – 15 ani 16 – 20 ani     > 20 ani  Total
Vehicule mixte       6208    3987    1329     997        854    13373
Vehicule speciale     1244    3     53      24        48     1372
Vehicule comune      450     1264    910      635        530    3789
Basculante şi containere  29381    28966   11543     8626       4324    82840
Total vehicule categoria 37283     34220   13835     10282       5756    101376
N1
              36%     34%    14%      10%        6%     100%

       Vehicule categoria N1, în Regiunea 8, în 2003


    16-20 ani          >20 ani          0-5 ani
     10%             6%            36%    11-15 ani
     14%
                  6-10 ani
                   34%
 Fig. - Vechimea vehiculelor N1, vehicule comerciale


 ŢINTE PRIVIND VALORIFICAREA ŞI RECICLAREA
 Tabel - Ţinte privind colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz

  1.2. Verificarea punctelor de colectare necesare pentru fiecare judeţ. Începând cu 2006
  (În prezent, sunt prevăzute 3 puncte de colectare pentru Bucureşti şi 1
  punct de colectare pentru Ilfov)
  1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor masinilor scoase din Începând cu 2007
  uz şi valorificarea energetică a acelor materiale care nu pot fi reciclate.

  1.4. Valorificarea a cel puţin 75% din maşinile produse înainte de 1980  Începând cu 2007.

  1.5. Valorificarea a cel puţîn 85% din maşinile produse după 1979     Începând cu 2007.
  1.6. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 70% din maşinile produse    Începând cu 2007.
  înainte de 1980
  1.7. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 80% din maşinile construite   Începând cu 2007
  după 01.01. 1980
  1.8.Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 95% din vehiculele scoase   Începând cu 2015
  din uz
  1.9. Refolosirea şi reciclarea a cel puţin 85% din vehiculele scoase din  Începând cu 2015
  uz

      În următorii ani, aproximativ 300.000 de maşini private şi comerciale trebuie colectate,
 dezmembrate, refolosite parţial, şi într-un final presate, tăiate şi mărunţine. Capacitatea
 necesară anuală nu ar trebui să fie sub 70.000 de vehicule pe an.

 78
   În Bucureşti sunt autorizate 3 companii private care se ocupă cu colectarea şi
dezmembrarea vehiculelor scoase din uz. Acestea sunt:
     SC Remat Bucureşti Sud SA
     Sc As Metal Com SRL
     SC Remat Vest SA

Există câteva cifre privind colectarea şi dezmembrarea:
Tabel - Colectarea şi dezmembrarea vehiculelor scoase din uz
                 2003         2004       2005
- vehicule categoria M1      15687         18824       20430
- vehicule categoria N1      5425         4840       6495
Total               21112         23664       26925
    Această capacitate anuală trebuie mărită cu aproximativ 300% pentru a atinge ţintele ce
necesită o capacitate anuală de colectare şi tratare de aproximativ 70-75.000 maşini.
     Această capacitate poate fi atinsă numai prin instalaţii bine mecanizate care necesită
multă investiţii. Costul de dezmembrare a maşinilor depinde direct de piaţa meterialelor
secundare şi costurile de eliminare a componentelor periculoase.
     În prezent, sunt planificate a fi înfiinţate 3 puncte de colectare pentru Bucureşti. Având în
vedere că berlinele necesită un spaţiu de depozitare de cel puţin 8-10m²/maşină, sunt necesare
spaţii mari pentru depozitarea provizorie a vehiculelor scoase din uz.
     Cantitatea de deşeuri periculoase este estimată în următorul tabel:          Deşeuri Periculoase

         Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov


         20000
         18000
         16000
         14000
         12000
   Greutate
         10000
     (t)
         8000
         6000
         4000
         2000
           0
              2003     2004   2005

   Deşeuri        15247    17343   19410
   nepericuloase
   Deşeuri periculoase  595     667   767
   Procent        3,90%    3,84%  3,95%Fig. Reziduuri periculoase din vehicule scoase din uz, dezmembrate

79
   6.8 Deseuri provenite din ambalaje
   Tabel 6.8.1- cantitatea de ambalaje introduse pe piata (anul 2005)
                         Cantitatea
Nr. crt   Tip ambalaj              (tone)
    1  Sticla                 81006.64
    2  Plastic                 5540.95
    3  Hartie si Carton             7217.14
    4  Metal - Aluminiu             908.56
    5  Metal - Otel               125.71
    6  Metal - Total              1034.27
    7  Lemn                   268.08
    8  Altele                   33.97
    9  Sticla                    43
    10  Plastic                 1139.61
    11  Hartie si Carton             1855.71
    12  Metal - Aluminiu              17.86
    13  Metal - Otel                154.7
    14  Metal - Total               172.56
    15  Lemn                    48.14
    16  Altele                  156.93
    17  TOTAL GENERAL din care:          98517
    18   Total Ambalaje de Desfacere      3415.95


   Tabel 6.8.2- Deseuri de ambalaje preluate de consiliile locale in anul 2005 (tone)
                                                   Cant deseuri
             Cant des ambalaje                            ambalaje eliminate
   Tip ambalaj       preluate      Cantitatea de deseuri ambalaje valorificate      prin:
                  Din care                     Alte
                  toxice si              Valorificate forme           Deposit.
            total    periculoase  total   reciclate energetic   reciclare  incinerare  controlata
Sticla         13767.25        0   879.39   879.39       0      0      0  12887.86
Plastic        20113.75      0.32    75.9   31.04       0   44.86       0  20037.85
Hartie si Carton    27371.73        0   183.85   141.47       0   42.38       0  27187.88
Metal - Aluminiu     8068.03       0   100.45   100.45       0      0      0   7967.58
Metal - Otel          0       0      0     0      0      0      0      0
Metal - Total      8068.03       0   100.45   100.45       0      0      0   7967.58
Lemn              0       0      0     0      0      0      0      0
Altele          80570.8       0    3.09    3.09       0      0      0  80567.71
TOTAL GENERAL     149891.6      0.32  1242.68 1155.44         0   87.24       0  148648.9


   6.9. IMPACTUL ACTIVITĂŢILOR DE GESTIONARE A DEŞEURILOR ASUPRA MEDIULUI
   6.10. INIŢIATIVE ADOPTATE PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI DEŞEURILOR
ASUPRA MEDIULUI


   La nivelul Municipiului Bucureşti sunt initiate programe pilot privind colectarea selectivă a
deşeurilor, demarate de primăriile de sector .
   Deşeurile ce intră în categoria deşeurilor reciclabile, sunt colectate şi valorificate către
societătile cu activitate tip REMAT din Municipiul Bucureşti şi tară .
     La sediul A.P.M. Bucureşti au avut loc mai multe întruniri cu reprezentanţi ai
administraţiei publice locale (primăriile de sector) şi societăţile de salubrizare ce îşi desfăşoară
activitate pe raza Municipiului Bucureşti.
80
     Până la această dată au fost realizate următoarele:
   -  s-au identificat de către primăriile de sectoare spaţiile (terenurile) disponibile pentru
     amenajarea depozitării deşeurilor reciclabile:
   ● sector 1: Platforma T.C. Carpaţi;
   ● sector 2: str. Fantanica nr. 39, str. Gherghitei nr. 27, piaţa Obor;
   ● sector 3: punct final depozitare selectivă – spaţiu amenajat la depozitul Glina;
   ● sector 4: sos. Olteniţei – tronson Sura Mare – C. Brancoveanu; sos. Berceni – str. Ion
   Iriceanu, Bd. Marăsesti nr. 42, sos. Giurgiului nr. 125;
   ● sector 5: sos. Cotroceni x str. Zării; Calea 13 Septembrie – str. Izvor; sos. Panduri – Calea
   13 Sept.; str. Uranus – 13 Sept; 13 Sept x str. Sebastian (la complex); Bd. Eroilor (în staţie,
   vis-a vis de spital); str. Gh. Marinescu x str. Dr. Bagdasar; str. Sebastian x Calea Rahovei;
   sos. Alexandriei x sos Bucureşti-Măgurele x sos. Antiaeriană; Piaţa M. Kogălniceanu x Piaţa
   Operei;
   ● sector 6: zone blocuri 4 etaje din Dr. Taberei şi Miliţări.
   -  pe raza fiecărui sector s-a început conştientizarea populaţiei prin difuzarea de material
     publicitar privind colectarea selectivă, atât la asociaţiile de locaţări, cât şi la nivelul
     instituţiilor şcolare:
   -  s-a stabilit de către primăriile de sectoare împreună cu societatea/societăţile ce
     desfăşoară activitate de salubrizare pe raza fiecărui sector, culorile pubelelor:
       o sector 1 + 4: S.C. REBU S.A. a stabilit pentru PET pubele albastre, pentru hârtie
         pubele galbene;
       o sector 2: pentru PET pubele albastre;
       o sector 3: pentru plastic pubele galbene, pentru hârtie pubele verzi, s-au
         achiziţionat cupe de 1,1, mc;
       o sector 5: s-au achiziţionat containere de 1,1 mc (100 buc.);
       o sector 6: pentru PET pubele verzi, pentru hârtie pubele portocalii.
   -  pentru realizarea implementării sistemului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile
     au fost stabilite la nivelul fiecărui sector, zone pilot;
   -  la nivelul Municipiului Bucureşti, societatea S.C. URBAN S.A. ce desfăşoară activitate de
     salubrizare pe raza sectorului 6, a deschis STAŢIA DE SORTARE DEŞEURI
     RECICLABILE (PET, PE şi hârtie) – Bd. Iuliu Maniu nr. 15, sector 6; în prezent se
     colectează şi deşeuri de sticlă;
   -  societatea de salubrizare S.C. REBU S.A. ce desfăşoară activitate în mai multe sectoare
     are în dotare o instalaţie de tocat PET-uri.
      S.C. URBAN S.A. ce desfăşoară activitate de salubrizare în sector 6 a amplasat
       containere (pentru PET şi hârtie) în zonele: Piaţa Gorjului, Piaţa Veteranilor, Piaţa Dr.
       Taberei, ridicarea acestora făcându-se o dată sau de două ori pe săptămână în
81
      funcţie de zonă; S-a stabilit de comun acord cu administratorii pieţelor mărirea
      numărului de amplasamente şi containere în jurul pieţelor. APM Bucureşti a sugerat
      S.C. URBAN S.A. începerea activităţii de colectare selectivă Complexul studenţesc
      Regie şi Grozăveşti la această dată fiind deja amplasate containere suplimentare,
      precum şi în zone cu densitate de populaţie ridicată (zona str. Performantei unde
      există spaţiu zidit pentru deşeuri menajere).
     S.C. REBU S.A. ce desfăşoară activitate de salubrizare în sectoarele 1 şi 4 a început
      activitatea de colectare selectivă (deşeuri hârtie) împreună cu primăria sectorului 1 în
      şcolile din acest sector, pubelele fiind deja amplasate atât în incinta şcolilor, cât şi în
      afara incintei. Activitatea de colectare deşeuri reciclabile PET-uri în sectorul 4 se
      desfăşoară într-o prima fază în pieţele agroalimentare unde au fost amplasate
      containere inscripţionate separat pentru hârtie, respectiv PET. La Rampa de transfer
      deşeuri menajere“Carpaţi” ce aparţine S.C. REBU S.A. depozitarea deşeurilor nu se
      făcea numai pe zona betonată, stabilindu-se în urma controlului betonarea întregii
      suprafeţe.
   A.P.M. Bucureşti a realizat material publicitar pentru informarea publicului privind colectarea
selectiva ce a fost distribuit în unităti scolare şi mijloacele de transport în comun.
   6.11. TENDINTE PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR
   6.11.1. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE
   6.11.2. PROGNOZA GENERARII DEŞEURILOR DE PRODUCŢIE
   6.11.3. IMBUNATATIREA CALITĂŢII MANAGEMENTULUI DEŞEURILOR

PROGNOZĂ PRIVIND DEŞEURILE MUNICIPALE ŞI DEŞEURILE DE AMBALAJE

FACTORI CE INFLUENŢEAZĂ CREŞTEREA CANTITĂŢII DE DEŞEURI GENERATE

Generarea deşeurilor este influneţată de o serie de factori. Cei mai importanţi sunt:
        Evoluţia populaţiei,
        Evoluţia venitului regional,
        Zona pentru care colectarea se face în mod regulat şi programat,
        Comportamentul consumatorului (rata şomajului, nivelul de educaţie)
        Procent de valorificare a fracţiunilor separate de deşeuri

Tabel Prognoza privind populaţia din Regiunea 8

      2003   2004   2005 2006    2007  2008   2009   2010  2011 2012   2013
 Popu
 laţia  20046   20006   19966 1992 19887 19874 198084 197691        1972 1969 19650
 urba    09    00    33 675   42  81   6   9        965 019   81
 nă
Sursa: INS
82
Notă: Anul 2003 reprezintă anul de referinţă pentru tabelul de mai sus. Din 2004, populaţia
urbană este în scădere, datorită creşterii migraţiei populaţiei urbane spre zona rurală.

             Tabel Prognoză privind PIB pentru Regiunea 8

             An   Rata de creştere a PIB-ului % / an
            2003          5,2
            2004          8,4
            2005          4,1
            2006          6,7
            2007          6,4
            2008          6,3
            2009          5,9
            2010          5,6
            2011          5,5
            2012          5,4
            2013          5,3

   În concluzie, populaţia este în descreştere iar economia în creştere.

   Creşterea numărului de zone care beneficiază de servicii de colectare a deşeurilor din
zonele urbne şi rurale duce la creşterea cantităţii deşeurilor solide municipale. Pentru Regiunea
8 ţintele sunt:


-  2009: conectarea a 100% din populaţia urbană
-  2009: conectarea a 100% din populaţia rural după închiderea tuturor depozitelor care nu
   sunt în conformitate cu cerinţele Directivei europene privind depozitele.
   În Bucureşti, rata de colectare este de 100%. Ţintă pentru 2012 al oraşului Bucureşti este
deja îndeplinita.
    Deşi comportamentul consumatorului nu poate fi măsurat exact, există o tendinţă a
creşterii vârstei medii, o descreştere a şomajului, şi o creştere a nivelului mediu al educaţiei.
Oricum, corelarea matematică a acestor două tendinţe este nedefinită pentru România.
Viitoarele impacte ale noilor cerinţe privind ambalajele (cum ar fi sistem de depozitare pentru
sticle, cutii), pot face să scadă generarea de DMS mixte, în timp ce va creşte cantitatea de
materiale de ambalaje colectate separat.


    PROGNOZA PRIVIND GENERAREA ŞI COLECTAREA SEPARATĂ A DEŞEURILOR

    Sunt aplicate două metodologii de calcul pentru prognozarea cantităţii de deşeuri
generate. Generarea deşeurilor municipale este sporită de rata/an menţionată mai sus, cât şi de
lărgirea suprafeţei de colectare din cadrul judeţului. Cantităţile prognozate de deşeuri de
ambalaje generate sunt calculate conform Planului pentru Implementarea Directivei 94/62/EC

83
privind deşeurile de ambalaje, modificată prin procedura 2004/12/EC. Cantităţile de ambalaje
sunt calculate pe baza datelor puse la dispoziţie de furnizori, ca fiind cosumul intern din
România.
    Cât despre cantităţile de deşeuri generate, există două fracţii de deşeuri pentru care
trebuie sporită colectarea selectivă şi reciclarea: deşeurile biodegradabile şi de ambalaje. O
parte a deşeurilor biodegradabile vor fi redirectionate de la depozitare şi cel mai probabil vor fi
compostate sau tratate printr-o alta metoda (pe baza anului de referinţă 1995 şi a ţintelor date
de reducere a cantităţilor) precum şi o parte a deşeurilor de ambalaje, după cum a fost
prezentat mai sus.
    Prognoza privind generarea deşeurilor este calculată prin prognozarea separată a
cantităţii generate în mediul urban şi rural. Cele două prognoze vor fi cuprinse într-un tabel cu
privire la generarea regională de deşeuri, combinată cu prognoza privind colectarea separată a
deşeurilor.


PROGNOZĂ PRIVIND CONSUMUL INTERN DE MATERIALE PENTRU AMBALAJE

    Valori privind producţia anuală de materiale de ambalat au fost oţinute din chestionare
trimise producătorilor de ambalaje, în 2002. Din acest studiu se estimeză că în România, în
2002, s-au consumat 850.000 t de materiale de ambalat. Aceasta echiveleză cu 54 kg /
persoană / an.
    Împărţirea deşeurilor pe fiecare regiune se calculeză pe baza unui index care ţine cont
de creşterea consumului populaţiei pe acea zonă pentru: alimente şi băuturi, non-alimente şi
articole utile (tabelul 4-3). Înmulţirea diferiţilor indicatori cu întreaga cantitate de deşeuri de
ambalaje reflectă consumul regional de materiale pentru ambalat. (tabelul 4-4).
În PRGD, rata de creştere a deşeurilor de ambalaje este :
-  10%/an între 2003 şi 2006,
-  7%/an între 2007 şi 2009, şi
-  5%/an între 2010 şi 2013.
   Procentele de mai sus aproape că dublează cantitatea de deşeuri de ambalaje pe un
interval de 10 ani. Se estimează că 40% din total vor proveni din industrie şi 60% de la
gospodării şi activităţi comerciale.
   În cel de-al II-lea tabel, categoriile diferite de ambalaje: hârtie şi carton, sticlă, plastic, metal
şi lemn, au prognozate aceleaşi procente. Componenţa materialelor de ambalaj a fost estimată
în mod iniţial de a fi de 26, 5% pentru carton şi hârtie, 30% pentru plastic, 20% pentru sticlă, 11,
75% pentru metal şi 11, 75% pentru lemn. Se estimează că acestă componenţă nu se va
schimba pe parcursul periodei planificate.


84
Tabel : Index privind alocarea deşeurilor de ambalaj, pe  regiune, bazat pe cheltuiala
consumatorilor
Regiune Locuitori  Cheltuiala   Cheltuieli pentru       2002
                              Index pe    2002
      (2004) cosumatorilor alimente, bunuri non-      Deşeuri Indexul
                               regiune
                 alimentare, şi servicii   pentrude  privind
                                ambalaje generarea
                               totalul
                                generate deşeurilor
                                de
                               deşeuriîn
                                 regiune
                              generate
      Nr.  Lei/an.*loc. % Lei/loc.*an Lei/an        t/an kg/an*loc.
  1   3.674.367 2559347   51,5 1.318.064 4,8E+12 0,1391 159.904   43,52
  2   2.848.219 2751383   56,2 1.546.277 4,4E+12 0,1265 145.413   51,05
  3   3.379.406 2533570   55 1.393.464 4,7E+12 0,1352 155.481    46,01
  4   2.317.700 2558275   47,9 1.225.414 2,8E+12 0,0816 93.774    40,46
  5   1.958.648 2808452   62,2 1.746.857 3,4E+12 0,0983 112.968   57,68
  6   2.740.064 2970463   58,7 1.743.662 4,8E+12 0,1372 157.748   57,57
  7   2.523.021 2905224   58,5 1.699.556 4,3E+12 0,1231 141.579   56,11
  8   2.226.457 3502610   71 2.486.853 5,5E+12 0,1590 182.813    82,11
România 21.667.882               3,48E+13 1,0000 1.149.679 54,31
 Total ambalaje =    1.149.679    (murdare) Consumul din România, raportat
                    de producători, 2004
85
Tabel Evoluţia deşeurilor de ambalaje pe an în tone/regiune

           1 0 %    c r e ş ţ e r e p  e a n    7 % cr   eşţere   pe an          5% creşţere pe an
R e g .  2 0 0 2   2 0 0 3   2 0 0 4 2 0 0 5    2 0 0 6   2 0 0 7   2 0 0 8   2 0 0 9   2 0 1 0   2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
   1  159.904   175.895   193.484 212.833    234.116   250.504   268.039   286.802   301142   316199 332009 348610
   2  145.413   159.954   175.949 193.544    212.899   227.802   243.748   260.81   273851   287543 301920 317016
   3  155.481   171.029   188.132 206.945    227.64   243.575   260.625   278.869   292812   307453 322825 338966
   4  93.774   103.151   113.466 124.813    137.294   146.905   157.188   168.191   176601   185431 194702 204438
   5  112.968   124.265   136.691 1 5 0 . 3 6  165.396   176.974   189.362   202.618   212749   223386 234555 246283
   6  157.748   173.523   190.875 209.963    230.959   247.126   264.425   282.935   297082   311936 327533 343909
   7  141.579   155.737   1 7 1 . 3 1 188.441  207.285   221.795   237.321   253.933   266630   279962 293960 308658
   8  182.813   201.094   221.203 243.323    267.656   286.392   306.439   327.89   344284   361499 379574 398552
România  1.149.679  1.264.647  1.391.112 1.530.223  1.683.246  1.801.073  1.927.148  2.062.048  2.165.151  2.273.408 2.387.079 2.506.433Tabelul Prognoză privind componenţa ambalajelor în Regiunea 8 (tone/an)

Regiunea 8           2003   2004   2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011   2012   2013
Consumul de ambalaje     201094  221203  243323   267656   286392   306439   327890   344284   361499  379574  398552
Hârtie şi carton        53290   58619   64481    70929   75894    81206    86891   91235   95797  100587  105616
Plastic            60328   66361   72997    80297   85918    91932    98367   103285   108450  113872  119566
Sticlă             40219   44241   48665    53531   57278    61288    67578   68857   72300   75915   79710
Metal             23629   25991   28591    31450   33651    36007    38527   40453   42476   44600   46830
Lemn              23629   25991   28591    31450   33651    36007    38527   40453   42476   44600   46830
87                                         16 Noiembrie 2006
 PROGNOZĂ PRIVI ND GENERAREA DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI BIODEGRADABILE

 Tabelul 4-6 prezintă evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale şi a celor biodegradabile. În
timpul perioadei alese, deşeurile biodegradabile se aşteptă să crescă de la 515.000 la 558.000
t/an, ceea ce insemnă o creştere de 8, 3% pe parcursul a 10 ani.
Toate componentele “biodegradabile” derivă din tabelul - care descrie starea actuală a
gestionării deşeurilor în Regiunea 8.

Tabel Prognoză privind deşeurile municipale

        An       2003            2010            2013

           Total   Biodegradabile Total    Biodegradabile Total    Biodegradabile
 1.  Deşeuri
    municipale
    (deşeuri
    menajere
    şi
    asimilabile
    provenite
    din
    comerţ,
    industrie,
    instituţii,
    din care:   920.579      487.083 958.613      503.489 981.805      515.670
 1.1  Deşeuri
    menajere
    mixte     658.514      349.012 713.048      385.562 730.299      394.890
    Urban     658.514      349.012 365.382      365.382 706.079      374.222
    Rural        0         0 20.180       20.180 32.294       20.668
 1.2  Deşeuri
 +   asimilabile
 1.3  (colectate
    mixt şi
    separat)   198.642       89.146 209.467      94.260 214.534       96.540
 1.5  Deşeuri din
    grădini şi
    parcuri    11.541       10.964  12.203      11.593  12.498      11.873
 1.6  Deşeuri din
    piaţe      9.911       8.870  10.421      9.379  10.673       9.606
 1.7  Deşeuri
    stradale    12.743       2.549  13.474      2.695  13.800       2.760
 1.8  Deşeuri
    generate şi
    necolectate  30.071       26.542    0        0     0        0
    Urban        0         0    0        0     0        0
    Rural     30.071       26.542    0        0     0        0
                         89
 TINTELE PRIVIND DEŞEURILE EXPRIMATE ÎN TONE

 DEŞEURI DE AMBALAJE

 Tabel Ţinte: deşeuri de ambalaje ce urmează a fi reciclate (%)

 Procent de reciclare % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013
 H+C          49,8  52 53,3 53,8 55,7 60,1 66,8 71,5 75,9  84
 Plastic        3,77  6  7  8  10 11,3 12,3 13,8 15,5 23,3
 Sticlă         12,8 15,9 18,6 20,6 21,5  32  38  44 48,4 60,2
 Metal             32  33,2  35,7    37,8  39,2  50  56,9  64,4  72,2  87
 Lemn              0   0  1,7     4,1  4,7  7,4  8,5  12,2  15,5 19,1
 Reciclare totală        21   23  24,7    26,1  27,6  33  37,5  41,9  45,9 51,26
 Refolosire totală       21   25   30     32   34  40   45   48   53  62


 Tabel Deşeuri de ambalaje ce trebuie reciclate (t/an)
     2003 2004 2005 2006 2007 2008        2009 2010 2011 2012 2013
Total 41503 50104 59195 68757 77916 99427 120203 140706 161690 169775 214150
H+C   26526 30468 43352 38142 42253 48783 58016 65203 72677 76310 88677
Plastic 2273 3980 5107 6421 8588 10384 12094 14247 16802 17642 27846
Sticlă  5146 7031 9047 11022 12309 19603 24908 30263 34977 36725 47964
Metal  7558 8625 10202 11882 13185 17995 21912 26040 30456 31978 40723
Lemn    0   0  486 1289 1581 2663       3273 4933 6581 6910 8940

    Din 2006 şi 2013, colectarea separată, valorificarea şi reciclarea deşeurilor de
 ambalaje va creşte semnificativ de la aproape 200 la 400.000 t/an.
    Ţintele privind reciclarea hârtiei şi cartonului măresc cantitatea ce urmează a fi
 reciclată cu 45% de la 42.000 t în 2007 la 88.000 t în 2013. În 2002, fabricile de hârtie au
 reciclat aproximativ 120.000 t/an hârtie şi carton secundar. Pentru 2013, vor trebui să fie
 reciclate 300-350.000 t/an de hârtie şi carton.
    Pentru Regiunea 8, în 2013 capacitatea totală pentru reciclarea plasticului şi a PET-
 urilor va trebui să atingă 28.000 t/an. Capacitatea actuală din România este de 45-50.000
 t/an. Va fi necesară o capacitate suplimentară de aproximativ 120-130.000 t, deşi toate
 acestea vor fi măcinate şi zdrobite pentru a fi transportate la instalaţiile de procesare.
    Procentul de reciclare a sticlei în Regiunea 8 va spori întreaga cantitate de la 12.000
 t/an în 2007 la 48.000 t/an în 2013. Pentru România, va fi necesară o capacitate suplimentară
 de 300.000 t/an, mult peste capacitatea din prezent de 50-60.000 t/an.
    Industria de prelucrare a metalelor din România proceseză 4.000.000 t/an de metale
 anual. Creşterea propusă pentru cantitatea reciclată de metale provenite din gospodării şi
 sectorul comercial este de 250.000 t/an pentru 2013 şi va fi uşor de atins.

 DEŞEURI BIODEGRADABILE

 Tabel Prognoză privind reducerea cantităţii de deşeuri eliminate
                          90
   Prognoză privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile eliminate în 2010
   şi 2013
   Reducere cu 25% şi 50% versus cantitatea de deşeuri biodegradabile generate în
   1995
   Cantitate de deşeuri biodegradabile în 1995: 497.381 t
                                   2010   2013
   Cantitatea generată de deşeuri
   biodegradabile                        503.489 451.488
   Cantitate maximă de deşeuri biodegradabile care poate fi
   eliminată                           373036 248.691
   Cantitatea de deşeuri biodegradabile ce trebuie
   redusă de la eliminare                    130.453 266.979

      Ţintele privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile ce vor fi eliminate se
  bazează pe anul 1995 şi este de 497.381 t / an sau în jurul a 500.000 t/an.
      Urmându-se ţintele, în 2010 va trebui atinsă o reducere a cantităţii generate de deşeuri
  biodegradabile cu 25% şi în 2013 cu 50%.
      În cifre absolute, reducerea trebuie să fie de 130.453 t/an pentru anul 2010 şi de
  266.797 t/an pentru 2013.
      Asta înseamnă colectarea separată a acestei cantităţi sau o capacitate maximă de
  compostare şi/ sau tratarea mecanico-biologică a cantităţii duble de deşeuri mixte.

  CERINTELE REGIONALE PRIVIND COLECTAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR

      Regiunea 8 are o structură urbană şi aproape toţi locuitorii sunt conectaţi la serviciul de
  colectare al deşeurilor.

  Tabel Procent privind colectarea deşeurilor pentru Regiunea 8

    REGIUNEA 8        TOTAL         URBAN         RURAL
                  %           %           %
     BUCUREŞTI         100          100          0

  Tabel Ţintele generale pentru Regiune

Ţinta generală     ţintă
      Regiunea 8
             2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011              2012   2013
Procent de conectare în
Regiunea 8                90       100
Procent de conectare în
zona urbană a Regiunii
8              100
Procent de conectare în
zona rurală        25%             100%
Colectare separată în
zona urbană                                           50%
Colectare separată în
zona rurală         8%                                  20%
                          91
%   indicativ  privind
vechile depozite închise
şi/sau în curs de a fi
închise            0%                     100%
%   indicativ  privind
deşeurile    menajere
depuse   în  depozite
ecologice                                100%
       Populaţia rurală a judeţului Ilfov este conectată la serviciul de colectare în 25%, doar
   38% din populaţia judeţului fiind deservită. Împreună cu Bucureştiul, care are un procent de
   conectare de 100% procentul total de conectare în regiune se ridică la 89%, ceea ce
   satisface ţintele până în 2013. Conform ţintelor, procentul actual de conectare de 25% din
   zona rurală trebuie extins la 100% în 2009, când toate depozitele care nu sunt în conformitate
   cu cerinţele Directivei UE privind depozitele de deşeuri trebuie închise. Asta ar însemna
   creşterea capacităţii de colectare la aproximativ 27.000 t/an.
       Astăzi, sistemul de colectare separată din Regiunea 8 acoperă 7-10% din deşeurile
   menajere şi din activităţile comerciale. Sistemul de colectare separată a deşeurilor trebuie
   extins astfel încăt să acopere 20% din gospodării în 2012. Asta însemnă o creştere a
   capacităţii prezente de 66400 t/an la ~ 200.000 t/an.
                           92
    6.12. SUBSTANŢE ŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE


    Conform Regulamentului privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la
utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti a participat şi s-a implicat în campanii de informare / conştientizare a
publicului şi a sectoarelor industriale privind ODS-urile (substanţe care depreciază stratul de
ozon). În cadrul acestei campanii au fost prezentate proiectele existente şi în curs de
desfăşurare în domeniul ODS-urilor şi masurile prioritare stabilite conform cerinţelor
europene şi anume:
-  întroducerea restricţiilor specifice privind fabricarea şi comercializarea de sisteme
  industriale de refrigerare ce utilizează HCFC-uri (Hidro cloro fluoro carburi);
-  îmbunătăţirea cunoaşterii standardelor de securitate şi a implicaţiilor utilizării de
  echipamente second hand;
-  încurajarea implicării ONG-urilor la toate nivelurile şi în toate acţiunile legate de eliminarea
  ODS-urilor;
-  proiecte în domeniul ODS-urilor
6.12.1.  IMPORTUL    ŞI   EXPORTUL   ANUMITOR    SUBSTANŢE       ŞI  PREPARATE
PERICULOASE
- se realizeaza conform HG 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtamant prealabil
în cunosţintă de cauza pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi
preparate chimice periculoase – procedura PIC.
6.12.2. EVALUAREA RISCULUI UTILIZĂRII SUBSTANŢELOR CHIMICE PERICULOASE
ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE ŞI A MEDIULUI
Agenţia  pentru   Protecţia  Mediului  Bucureşti  a  identificat  agenţii  economici  care
importa/produc/comercializează/utilizează/chimicale ce intra sub incidenta următoarelor
prevederi:
       -  Ord. MMGA nr. 230/2005 pentru aprobarea Procedurii de raportare referitoare la
     substanţele existente aflate în inventarul IESCE-EINECS conform H.G. nr. 2427/2004
                   privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente ;
-  Strategia UE privind mercurul;
-  H.G. nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii PIC;
-  H.G.nr.347/2003 şi H.G. nr.932/2004     privind restricţionare introducerii pe piaţa şi a
  utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase.
                         93
6.12.3. PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL POLUĂRII MEDIULUI CU AZBEST
   La nivelul municipiului Bucureşti au fost identificati agentii economici care desfăşoara
activităţi cu produse care care conţin azbest şi care intra sub incidenta :
- H.G. nr.123/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest
- H.G. nr. 734/2006 pentru modificarea H.G.nr.123/2003
6.12.4. SUBSTANŢE REGLEMENTATE DE PROTOCOLUL DE LA MONTREAL (ODS)
-   sunt acele substanţele reglementate prin       OUG 89/1999 privind regimul comercial şi
introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
(ODS) aprobata cu modificari şi compleţări de Legea 159/2000 (agenti frigorifici, bromura de
metil, solvenţi clorurati, spume, HFC).
6.12.5. BIOCIDE (UTILIZARE, IMPORT, EXPORT)

Directiva Parlamentului European şi Consiliului 98/8/CE privind introducerea pe piaţă a
produselor biocide: în curs de transpunere la Ministerul Sănătăţii
6.12.6. POLUANŢII ORGANICI PERSISTENTI
-  Conventia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenti (22.05.2001)
-  Legea nr.261/2004 pentru ratificarea Conventiei de la Stockholm privind poluanţii organici
persistenti
-   Decret nr.453/2004 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei de la
Stockholm.
Noile substanţe incluse pe lista POP-s a Conventiei de la Stockholm sunt :
  ● clordecanul - este un pesticid, care nu a fost omologat la noi în tara.       ●
  hexaclorciclohexanul - lindan.                             ●
  pentabromdifenil eter, octobromdifenil eter , hexabromdifenil şi perflorooctan sulfonat -
  substanţe rezultate în urma unor procese chimice.
6.12.7. PRODUSE FITOSANITARE – PESTICIDE
6.12.8. MERCUR
  Conform Strategiei UE privind mercurul, acesta se poate gasi în:
-   dispoziţive electrice şi electronice (baterii, acumulatori, întrerupatoare, etc), alte
   componente   cu  continut  de  mercur  (vehicule  uzate)  aparate  de  masura  şi
   control(termometre, manometre)
-   amalgam dentar inclusiv deşeurile rezultate de la cabinetele medicale care il folosesc,
   surse de iluminat (tuburi fluorescente, lampi de neon, etc)
-   industria cloro-sodica, industria cuprului, plumbului, zincului
-   produse medicinale , veterinare şi cosmetice, sectorul de chimie analitica,etc
-   deşeurile contaminate rezultate din demolari
-   reziduurile provenite din arderea combustibilor fosili
-   filtre şi turte de filtrare utilizate la filtrarea gazelor cu continut de mercur
     deşeuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur

                           94
               Capitolul 7 Radioactivitatea


    7.1 Reţeaua Naţionala de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM)
    Înfiinţata în 1962, RNSRM este parte integranta a sistemului de supraveghere a
poluării mediului din subordinea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului (MAPM). Înca de la
înfiinţare, RNSRM a fost coordonata ştiinţific, tehnic şi metodologic de către Laboratorul de
Radioactivitatea Mediului (LRM), laborator care în prezent aparţine institutului de Cercetare şi
Ingineria Mediului (ICIM) Bucureşti.
    Sarcinile RNSRM constau in supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu, în
scopul protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător în caz de accident nuclear sau urgenta
radiologica.
În acest sens, exista în cadrul RNSRM un program unic de măsurări beta globale pentru toţi
factorii de mediu consideraţi (aerosoli atmosferici, depuneri şi precipitaţii atmosferice, ape de
suprafaţa şi de adâncime, vegetaţie spontana, sol necultivat), program elaborat şi controlat de
LRM.
    Tipul probelor de mediu colectate, frecventa de colectare, tehnicile de prelevare,
pregătire şi măsurare a probelor de mediu, calculul valorilor activităţilor specifice, a limitelor
de detecţie şi a impreciziilor rezultate pentru fiecare tip de proba în parte, precum şi
transmiterea centralizata a datelor sunt conforme cu "Îndrumărul metodologic de lucru la
staţiile Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului", elaborat şi periodic
revizuit de specialiştii LRM. Indicaţiile "Îndrumărului metodologic de lucru la staţiile Reţelei
Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului" reglementează programul de lucru şi
activitatea profesionala a tuturor staţiilor de radioactivitatea mediului existente în prezent în
cadrul RNSRM.


    Supravegherea radioactivităţii mediului prin programul de lucru ce se desfăşoară la
staţiile RNSRM comporta:
    -  monitorizarea nivelului radioactivităţii mediului prin măsurări imediate ale probelor
      de mediu şi metode rapide de evaluare; are drept scop detectarea imediata a
      oricărei creşteri semnificative a radioactivităţii;
    -  determinărea nivelului global al radioactivităţii artificiale în mediu (proba este
      măsurata după 5 zile de la colectare);
    -  determinărea valorilor radioactivităţii naturale (a descendenţilor gazelor radioactive
      radon şi toron emanate de scoarţa terestra în mod natural) în probele de aerosoli;

                         95
     are ca scop atât interpretarea corecta a rezultatelor măsurărilor imediate, cat şi
     urmărirea variaţiei radioactivităţii naturale în atmosferă.
    Începând cu 1995, detectarea rapida a unei urgente radiologice se face, în cadrul
RNSRM, şi prin măsurări de debit de doza gama.
    Staţia de radioactivitate a mediului Bucureşti este parte componenta a RNSRM.
Staţia de radioactivitate a mediului Bucureşti este amplasata în vecinătatea platformei
meteorologice a Observatorului de Fizica Atmosferei aparţinând Institutului Naţional de
Meteorologie şi Hidrologie (INMH), amplasament situat pe Şoseaua Bucureşti - Afumaţi la
numărul 1581. Staţia Bucureşti supraveghează radioactivitatea factorilor de mediu pentru
oraşul Bucureşti şi zona limitrofa.
    Nivelul radioactivităţii mediului este urmărita şi de unităţile de Apărare Civila.
    Ca surse potenţiale intravilane pentru poluare radioactiva pot fi menţionate Reactorul
Atomic de la Institutul de fizica Atomica de la Măgurele, care este în buna parte depăşit şi va
trebui dezafectat şi modernizat, deoarece exista pericol unor poluări accidentale.
    De asemenea numeroase laboratoare şi întreprinderi folosesc izotopi radioactivi pentru
efectuarea controlului prin gamascopie a structurilor ascunse ale construcţiilor şi utilajelor.
Personalul este autorizat de Comisia Naţionala de Control a Activităţii Nucleare (CNCAN).
    Izotopii radioactivi se folosesc şi în tratamente oncologice de către unele unităţi
spitaliceşti, cum este spitalul Fundeni.
    Totuşi aceste surse de radioizotopi nu pot crea pericol generalizat ci numai strict local,
cu excepţia cazurilor când vor pătrunde în apa potabila sau alimente.
    CNCAN şi-a concentrat atenţia asupra surselor potenţiale de poluare radioactiva din
zonele apropiate de Bucureşti, cum este cazul Centralei Nucleare de la Cernavoda sau cea
de pe malul bulgar al Dunării de la Cozlodui şi de la reactorul din Piteşti.
    Curenţii de aer predominanţi, vanturile în zona municipiului Bucureşti sunt de natura sa
diminueze semnificativ pericolul unor concentraţii mari radioactive în caz de accident la una
din cele două centrale nucleare de la sud de Bucureşti. Numai o circulaţie din sud ar favoriza
transportul izotopilor radioactivi spre Capitala, dar frecventa acesteia este foarte mica.


    7.2 Situaţia radioactivităţii mediului pe teritoriul Bucureştiului în anul 2006
    7.2.1 Programul standard de supraveghere
    În cursul anului 2006 nu s-au înregistrat valori crescute ale radioactivităţii factorilor de
mediu .
    În cele ce urmeaza sunt prezentate în mod grafic evolutia indicatorilor de
radioactivitate pe parcursul anului 2006.
                        96
    Fig 7.1 Aerosoli atmosferici, activităţi specifice imediate (Bq/m3).- orele 8-13

                                Aerosoli atmosferici 08:00 - 13:00,
                                activitati specifice imediate (Bq m-3)


                      20.00
      Activitate specifica
      imediata (Bq m )
              -3               Limita de avertizare 50 Bq m-3          media lunara
                      15.00                               maxima lunara

                      10.00

                      5.00

                      0.00
                                        ai                                                     lie


                                                   em t
                                      e
                                             e
                                                 no brie
                                     ie
                          rie

                               ie
                                                 oc brie
                                                  ce e
                                                      ie
                                                      s
                                   ti
                                            ni
                                                 de bri
                                        m
                                                se g u
                              ar                                    ril
                                                     br
                                                iu
                                 ar
                         ua
                                           iu
                                   ap
                                                    m
                             ru
                                                    m
                                                    m
                                                   au
                                 m
                        n
                                                  to

                                                   ie
                            b
                       ia
                                                  pt
                           fe
                           -3
Limita atentionare: 10 Bq m la masurarea imediata.
              -3
Limita avertizare: 50 Bq m la masurarea imediata.
              -3
Limita alarmare: 200 Bq m la masurarea imediata.
    Fig 7.2 Aerosoli atmosferici, activităţi specifice imediate (Bq/m3).- orele 14-19

                                 Aerosoli atmosferici 14:00 - 19:00,
                                 activitati specifice imediate (Bq m-3)
      Activitate specifica imediata
                      20.00
                              Limita de avertizare 50 Bq m-3          media lunara
                      15.00                               maxima lunara
           (Bq m )
              -3
                      10.00

                      5.00

                      0.00
                                                         ie
                                                         st
                                                         ie
                              rie

                              rie
                                              e

                                                lie
                               ie
                              tie
                                                        ie
                                        ai
                                                   de brie
                                            ni                                                       gu

                                                       br
                             ril
                                                       br
                                                       br
                                        m                                                iu
                             ar
                         a

                            ua
                                           iu
                            ap
                                                      m
                                                      m
                       nu
                                                      m

                                                      m
                                                  au
                            m
                           br
                                                     te
                                                    ce
                                                     to

                                                     ie
                      ia

                          fe
                                                   no
                                                     p

                                                   oc
                                                   se
                                          97
Fig 7.3 Aerosoli atmosferici, activităţi specifice imediate (Bq/m3).- orele 20-01

                      Aerosoli atmosferici 20:00 - 01:00,
                     activitati specifice imediate (Bq m-3)

             20.00                           media lunara
  Activitate specifica
                     Limita de avertizare 50 Bq m-3
  imediata (Bq m )
          -3

             15.00                           maxima lunara

             10.00

              5.00

              0.00
                                ai                                             lie


                                          em t
                             e
                                     e
                                        no brie
                            ie
                 rie
                                        oc brie
                     ie
                                         ce e
                                             ie
                                              s
                         ti
                                    ni
                                        de bri
                                m
                                       se gu
                           ril
                      r
                                            br
                                       iu
                        ar
               ua

                    ua
                                  iu
                          ap
                                           m                                           m
                                           m
                                          au
                        m
               n

                  br
                                         to

                                          ie
              ia
                                         pt
                 fe
Fig 7.4 Aerosoli atmosferici, activităţi specifice imediate (Bq/m3).- orele 2-7

                     Aerosoli atmosferici 02:00 - 07:00,
                     activitati specifice imediate (Bq m-3)

             20.00
  Activitate specifica
                    Limita de avertizare 50 Bq m-3        media lunara
  imediata (Bq m-3)
             15.00                           maxima lunara

             10.00

              5.00

              0.00
                                ai                                       lie


                                            em t
                          e
                                     e
                                          no brie
                             ie
                 ie
                                          oc brie
                     ie
                                           ce e
                                               ie
                                                s
                         ti
                                    ni
                                          de bri
                                m
                                         se gu
                ar

                     ar
                                              br
                             ril
                                       iu
                        ar
                                  iu
                            ap
                                             m                                             m
              nu

                    ru
                                             m
                                            au
                        m
                                           to

                                            ie
                   b
              ia
                                           pt
                 fe
Fig 7.5 Depuneri atmosferice totale, activităţi specifice imediate (Bq/m3).-
                                  98
                                 Depuneri atmosferice totale,
                           activitati specifice imediate (Bq m-2zi-1), anul 2006      Activitate specifica imediata
                                                   media lunara
                      50.00
                                                   maxima lunara
                      40.00
           (Bq m-2zi-1)
                      30.00
                      20.00
                      10.00
                       0.00
                       fe rie
                            ie
                                                em t
                                                   lie
                                           e
                                             de brie

                                                   ie
                           rie
                                               to e
                                                   ie
                           tie
                                      ai
                                                   s
                                          ni
                                                   i
                          ril
                                             se gu

                                                 br
                                                 br
                                                 br
                                     m                                                 iu
                         ar
                          a

                         ua
                                        iu
                         ap
                         nu
                                                m

                                                m
                                                m
                                                au
                        m
                        br
                                               ie

                                               ce
                       ia
                                              pt                                              no
                                             oc
           Limita de avertizare 1000 Bq m-2zi-1

                             -2  -1
Limita atentionare: 200 Bq m zi la masurarea imediata.
              -2 -1
Limita avertizare: 1000 Bq m zi la masurarea imediata.
               -2 -1
Limita alarmare: 2000 Bq m zi la masurarea imediata.


   Fig 7.6 Apa bruta , activităţi specifice imediate (Bq/m3).-

                                 Apa bruta Raul Colentina
                           activitati specifice imediate (Bq m-3), anul 2006

                                                   media lunara
                      500
    Activitate specifica
     imediata (Bq m )
                                                   maxima lunara
             -3
                      400
                      300
                      200
                      100
                         0
                                     ai                                              lie


                                                 em t
                              tie
                                         ie
                                               no brie
                               ie
                             rie
                                                 to e
                             rie
                                               de brie

                                                    ie
                                                     s

                                                     i
                                     m
                                                   gu
                                         n
                                                   br
                                                   br
                             ril
                                             iu
                            ar
                        a

                            ua
                                        iu
                           ap
                                                  m                                                  m
                       nu
                                                  m
                                                 au
                           m
                           br
                                                ce
                                                 ie
                      ia
                                                pt
                           fe
                                               oc
                                                 se
          Limita de avertizare 5000 Bq m-3


                              -3
Limita atentionare: 2000 Bq m la masurarea imediata.
               -3
Limita avertizare: 5000 Bq m la masurarea imediata.
            4  -3
Limita alarmare: 2x10 Bq m la masurarea imediata.
                                        99
                          Apa potabila (apa de adancime foraj Afumati)
                                           -3
                          activitati specifice imediate (Bq m ), anul 2006


                     500                                  media lunara
         Activitate specifica
         imediata (Bq m-3)
                                                        maxima lunara
                     400
                     300
                     200
                     100
                        0
                                         ai                                                        lie


                                                     em t
                                  e
                                              e
                                                         ie
                                     ie
                         ie

                             ie
                                                    to e


                                                   de brie

                                                        ie
                                                         s
                                 ti
                                             ni
                                                         i
                                        m
                                                  se gu                                                       br
                        ar

                              r                                     ril
                                                       br
                                                       br
                                                iu
                                ar
                            ua
                                           iu
                                    ap
                                                      m
                     nu
                                                      m
                                                      m
                                                     au
                                m
                          br
                                                     ie

                                                    ce
                     ia
                                                    pt
                          fe
                                                   no
                                                   oc
                                        -3
                 Limita de avertizare 5000 Bq m
Fig 7.8 Vegetaţie spontana, activităţi specifice imediate (Bq/m3                                   Vegetatie spontana
                             activitati specifice (Bq kg-1), anul 2006
 Activitate specifica (Bq kg-1)
                  600         media lunara
                  500         maxima lunara
                  400
                  300
                  200
                  100
                   0
                                                         ie
                                                         st
                         rie

                         rie
                                                lie
                                                         ie
                                             e
                          ie
                         tie
                                        ai
                                                         ie

                                                         ie
                                           ni                                                       gu
                        ril
                                                        br
                                                        br
                                                       br

                                                       br
                                        m
                                                iu
                        ar
                      a

                       ua
                                           iu
                       ap
                                                      em
                                                       m
                    nu
                                                       m

                                                       m
                                                   au
                       m
                      br
                                                     ce
                                                     to

                                                     ie
                  ia
                                                     pt
                     fe
                                                   no
                                                   oc
                                                   de
                                                   se
                                           100
Fig 7.9 Sol, activităţi specifice imediate (Bq/m3)                                 Sol necultivat,
                           activitati specifice (Bq kg-1), anul 2006
 Activitate specifica (Bq kg )
 -1                        media lunara
                 600
                        maxima lunara
                 500
                 400
                 300
                 200
                 100
                  0
                                   ai                                               lie


                                                 t
                             e
                                       e
                                                ie
                                 ie
                     ie
                                                ie
                        ie
                                          de brie

                                                ie
                                          se gus
                             ti
                                       ni
                                   m
                                               br
                    ar
                                ril
                                               br
                        ar
                                               br
                                         iu
                           ar
                                      iu
                               ap
                                              m
                  nu
                                             em
                                              m
                       ru
                                              m
                                             au
                           m
                                            to                                            ce
                                            ie
                      b
                 ia
                                           pt
                     fe
                                          no
                                           oc
                                      101
                   Capitolul 8 Mediul Urban
    8.1. Asezarile urbane
    8.1.1 amenajarea teritoriala
    Marea majoritate a suprafeţei Bucureştiului este ocupată de construcţii şi reţeaua de
transport (auto şi căi ferate). Bucureştiul nu ocupă o suprafaţă întinsă, nu este situat într-o
zonă care să dispună de resurse minerale importante şi , de asemenea, densitatea populaţiei
este mare. Principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul sunt cele specifice
dezvoltării urbanistice ale marilor oraşe: suprafaţă mică, dezvoltare preponderant pe verticală,
lipsa spaţiilor verzi, salubrizare prost efectuată, trafic auto intens, în special în zona centrală a
oraşului, poluare atmosferică generată de traficul auto şi centralele termice


    8.1.2 Concentrarile urbane
    Organizarea administraţivă a Bucureştiului este următoarea:
Tabel 8.1.1
       Sector         Suprafaţa (Kmp)      Populaţia    Densitatea
      Sector 1             70         229238      3274.8
      Sector 2             32         360750      11273.4
      Sector 3             34         393226      11565.4
      Sector 4             34         299414      8806.3
      Sector 5             30         282935      8321.6
      Sector 6             38         359396      9457.8
      TOTAL              238         1924959      8088.0

    8.1.3. Spaţiile verzi şi zone de agrement

În categoria „spaţiu verde” întra:
    Parcurile, gradinile, scuarurile şi faşiile plantate
    Amenajarile sportive publice
    Spaţiile verzi publice de folosinta specializata: Gradina Botanica, Muzeul Satului
    Bazele de agrement, parcurile de distractie
    Spaţiile verzi pentru protecţia cursurilor de apa
    Culoarele de protectie faţă de infrastructura
    Padurile de agrement
    Padurile şi plantatiile forestiere destinate ameliorarii climatului
    Padurile şi faşiile plantate pentru protectie sanitara


  Rolul spaţiilor verzi

                         102
       Reprezintă un “mediu natural” oferind o calitate vietii în ariile urbane
       Ofera adapost speciilor de animale
       Reprezintă suport pentru plante
       Ofera stabilitate ecosistemului urban
       Este o sursa pentru educatie
       Reprezintă un spaţiu pentru recreere


     În municipiul Bucureşti, în anul 2004, suprafaţa de spaţiu verde era de 17.082.024
m2, în timp ce suprafaţă parcurilor şi gradinilor aflate în administrarea PMB era de 2.490.630
m2
     În municipiul Bucureşti, pe baza observaţiilor efectuate între anii 1990 şi 2005 se
constată o accentuată tendinţă de scădere a suprafeţelor verzi (cu circa 50 % între 1990 şi
2005) şi de degradare a spaţiilor verzi. Astfel, suprafaţa spaţiului verde cu acces nelimitat
care revine unui locuitor al Capitalei a scăzut din 1989 până în 2002 de la 16,79 m2 la 9,38 m2
(9 m2/locuitor minima stabilită de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii). Situaţia este
îngrijorătoare dacă se ţine cont de faptul că doar 18 % din spaţiile verzi sunt parcuri şi grădini
                                       2
publice, ceea ce reprezintă 1,68 m2 pe locuitor (norma recomandată este de 8 m parc pe
locuitor, 6 m2 grădină publică pe locuitor).


   Suprafaţă verde aferenta unui locuitor pe Bucureşti, conform datelor furnizate de Primariile
de sector pentru anul 2006 este de:
     Sector 2 = 10,51 mp
     Sector 4 = 9,6 mp
     Sector 5 = 6,6 mp
     Sector 6 = 9,16 mp


              Tabel Repartiţia spaţiilor verzi pe sectoare în Bucureşti

          2006
                    Sector 1  Sector 2  Sector 3  Sector 4  Sector 5  Sector 6


        Parcuri şi gradini    449389   896952   159000   1310000   100000  710000
     aliniamente stradale      1396631   451500   475 000   670000   124863  1438000
     Spaţii verzi din ansambluri                               1152000
                     831881  2208515   3 833 000  920000  14950000
     de locuinţe
          total        2677901  3556967   4 467 000  2900000   1719863  3300000                    Suprafaţă parcurilor din sectorul 1
               Nr. Crt    Denumire parc      Suprafaţă verde (mp)
                        total           449389

                             103
            1        Parc Kiseleff         134,164
            2       Parc Regina Maria         21724
            3     Parc Constantin Brancuşi        3449
            4       Parc Nicolae Iorga         6138
            5        Parc Bratianu          1536
            6        Parc Marasoiu          1274
            7     Parc Iuliu Tetrat x Marasoiu      2668
            8       Parc Automatica          4292
            9     Parc Luiggi Cazzavillan        2036
            10        Parc Venus           32543
            11      Parc Maica Teofana          3160
            12       Parc Ciresoaia          3414
            13        Parc Izbiceni          2970
            14       Parc Bazilescu          133595
            15       Parc Baneasa           17060
            16       Parc Presa libera         78820
(conform Administraţiei Domeniului Public Sector 1)

În Sectorul 2, conform A.D.P în 2006 s-au plantat:
       Arbori foioşi 782 buc
       Arbori raşinoşi 440 buc
       Garduri vii 47750 buc
       Trandafiri 5520 buc

                Suprafaţă parcurilor din Sectorului 2:
   Nr.    Denumire parc               Localizare        Suprafaţă verde
   Crt                                       2006 (mp)
   1      Parc Obor         Sos. Mihai Bravu- Christigii- Campuri    39236
   2     Parc Pasarari        Magazin Bucur Obor -platou Obor       11600
   3     Parc Tolbuhin          Bd Pache Protopopescu          8516
   4    Parc Tei - 8 mai          Bd Tei x D-na Ghica          85118
   5      Parc Verdi       Barbu Vacarescu x Rahmaninov          79327
   6   Parc Cinema Floreasca    Glinka - Garibaldi               6830
   7    Parc Gara de est          Iuliu Tetrat x Marasoiu       10323
   8  Parc Naţional           Bd. Basarabiei - Sos Mihai Bravu      67740
   9     Parc Cosmos              Sos. Pantelimon         15658
   10     Parc Morarilor       Sos Pantelimon - Morarilor- Bodesti     112792
       Parc Maica Teofana =
   11       Hatisului         Sos. Pantelimon Str. Dobroiesti      37700
   12   Parc Ciresoaia= Bozioru          Str.Ciresoaia           1092
      Parc Nichita Stanescu =
   13       Closani                Str. Izbiceni         2027
   14  Parc Dr. Ottoi Calin     Str. Dr. Ottoi Calin              2820
   15      Parc Ciurea      Str. Ciurea- Vatra Luminoasa          7108
   16     Parc Plumbuita       D-na Ghica- Manastirea Pulumbuita      316471
   17     Parc Motodrom                Fundeni           37997
   18    Parc Izvorul Rece      Bd Ferdinand x Pache Protopopescu      1735
   19   Parc Gardina Icoanei       Pictor Verona- Teatru Bulandra      9204
   20     Parc Ion Voicu              Str. Polona          10062
   21     Parc Sticlariei             Sos. Vergului         33090
   22    Parc Lunca Florilor            Vasile Stolnicu         33090
                               Total           896952
                                  (conform Politiei Comunitare Sector 2)
                             104
Spaţiile verzi administrate de SC. ADPB Sector 3 SA:
                                   Suprafaţă verde 2006
           Nr. Crt        Localizare             (mp)
            1          Bd. Unirii            26960
            2         Bd Decebal            16470
            3        Sos.Mihai Bravu           13724
            4       Str. Mircea Voda            6700
            5       Str Matei Baasarab           3700
            6       Calea Calaraşilor           3800
            7         Hala Traian             0
            8         Str. Traian             0
            9       Bd. Ocatvian Goga            780
            10         Calea Vitan            1980
            11        Calea Dudesti            1400
            12       Bd. Camil Ressu            13510
            13        Str. Baba Novac            3070
            14       Str. Liviu Rebreanu           3100
            15       Str. Capia Libertatii          1350
            16        Str. Fizicienilor           600
            17       Bd. Energeticienilor          5050
            18         Splaiul Unirii           5420
            19           Halelor             480
            20         C. Coposu              760
            21   Sf. Vineri                   120
            22        Piata Alba Iulia           3200
            23         Rm. Valcea             1300
            24          Rm Sarat              950
            25           Dristor             1350
            26          Burebista             3100
            27         Sf. Gheorghe            7900
            28   Sf. O. Iosif x Pânăit Cerna          5255
            29        Emil Garleanu            6056
                        total            140485

  În 2006 s-au plantat flori în număr de 248310 bucati şi arbori şi arbusti în compensare:
        Arbori foioşi 114
        Arbusti foioşi 7493
        Arbori raşinoşi 17
        Arbusti raşinoşi 218
  În sector 3 exista o pepeniera cu sediul în Str. Releului nr. 4 cu o suprafaţă de 10 ha şi o
seră de flori în Calea Vitan nr. 154-158 cu suprafaţă de 1000 mp.

Situatia staţistica a spaţiilor verzi din sectorului 4:
     Nr.                                    Suprafaţă verde
     Crt     Denumire             Localizare          2006 (mp)
      1                      Nitu Vaşile           1300
      2      Oltenitei         Brancoveanu- Big Berceni        2367
      3               Bd. C-tin Brancoveanu nr impare         12745
      4               Bd. C-tin Brancoveanu nr pare          38717
      5                     Bd. Alex. Obregia          10400
      6                     Bd. Emil Racovita          2200
      7      Scuarul         Emil Racovita x Niculitel        2000
                           105
 8                    Turnu Măgurele        5600
 9      Scuarul           Piata Sudului        3000
10      Scuarul        Nitu Vaşile x Alex. Obregia    4000
11                       Secuilor        485
12      Scuarul     Staruintei bl O4             2000
13      Scuarul         Emil Racovita x Terasei     2000
14      Scuarul              Pajistea        2644
15      Scuarul       Emil Racovita x Ornamentului     600
16              Sos Oltenitei (Big Berceni- Romprim)   15599
                 Splaiul Unirii (Timpuri Noi- Vitan
17                      Barzesti)        11000
18      Scuar     C-tin Radulescu Motru x Caramidari    3255
19                   Bd Şincai (nr pare)      2418
20              Bd Tineretului              10500
21      Scuarul     Tineretului x Vacaresti          1400
22                    Calea Vacaresti       34355
23                      Sos. Berceni       29377
24                      Ion Iriceanu       7927
25                   Sos. Vitan Barzesti       5000
26      Scuarul        Caramidarii de jos x Piscului    282
27      Scuarul             Tulnici          3234
28              C-tin Radulescu Motru xPoenari      506
29                  Sos Berceni -prelungire     5000
30                Splai Unirii (Vitan Barzesti-Glina  3500
31  Parc Palatul Copiilor        Str. Pridvor nr 16      3630
32              C-tin Radulescu Motru           3255
               Sos Oltenitei (Eroi Revolutiei -C-tin
33              Brancoveanu                5763
34      Scuarul      Giurgiului x Pictor St. Dumitrescu   4155
35      Scuarul           Giurgiului 126        2575
36      Scuarul           Eroi revolutiei       1600
37                    Sos Giurgiului        20510
38   Scuarul Expoflora     ExpoFlora Giurgiului x Verigei    2344
39      Scuarul              Toporaşi        700
40      Scuarul         Giurgiului 122 x Toporaşi     750
41      Scuarul           Giurgiului 124        1785
42      Scuarul            Flamura          4666
43      Scuarul     C-tin Brancovenu x Turnu Măgurele     240
44      Scuarul     C-tin Brancovenu x Alunisului       1500
45                        Reşita        2380
46                        Uioara        1350
47                        Huedin        1360
48      Scuarul              Urziceni        1000
49                    Drumul Gazarului       1040
50                       Gradistea       480

51      Scuarul     Reşita-Huedin-Uioara (intrarea Huedin)  1700
52      Scuarul         Huedin -Reşita-Gradistea     11200
53                      Alunisului        1594
54      Scuarul              Ghimpati        1600
55                    Staoian Militaru       460
                     106
     56                      Luica          19100
     57     Scuarul              Filaret          3100
     58     Scuarul           Piata Libertatii        1600
     59                 Bd Dimitrie Cantemir        6144
     60                    Regina Maria          1097
     61     Scuarul           Rond Cosbuc          816
     62                     Bd Unirii          24161
     63                 Al. Dealul Patriarhiei       3005
     64     Scuarul    Unirii (Cap de linie 32)           1100
     65                Dealul Mitropoliei (Adorama)      1620
     66              Radu Voda x Bd. Dimitrie Cantemir     153
     67                    Bd Libertatii         8217
     68     Scuarul         Piata Natiunilor Unite       3206
     69     Scuarul        Antim Ivireanu x Justitiei      3486
                    Justitiei x Palatul Justitiei x Poenaru
     70     Scuarul             Bordea           3650
     71                  Splaiul Independetiei       26
     72                     11 Iunie           267

     73                Bd. Bh. Şincai ( nr impare)      1200
     74     Scuarul            Şincai            726
     75                   Bd Marasesti           255
     76                  Calea Serban Voda         306
     77                  Geroge Georgescu          816
     78     Scuarul            Tismana           247
                   Verzisori x Aristizza Românescu x Liciu
     79     Scuarul    Petre                    420
     80                     Avalansei          1000
                          Sf. Ecaterina
     81     Scuarul         (Facultatea de Teologie)      350
     82     Scuarul          Poenaru Bordea          602
     83     Scuarul         Bucur x Verzisorilor        130
     84      Parc            Parcul Copiilor        280000
     85     Scuarul       Bibescu voda x Serban Voda       524
                   Splai Unirii (Dimitrie Contemir- Timpuri
     86                      Noi)            1978
     87                Sediul Primariei Sector 4       1500
     88    Parc AGIP           Calea Vacaresti         1200
     89                   Str Nitu Vasile         4600
     90                 Str Covasna nr 3 şi nr 27      3500
     91      Parc          Izvorul rece Bl M 1/1        1860
     92                 Turnu Măgurele Bl C2        1125
     93               Turnu Măgurele nr. 11, Bl A16      150
     94   Parc Al. Obregia     Al. Obregia nr 4, Bl. OD1       2100
     95      Parc          Str. Straja nr. 6, Bl.32      1960
     96      Parc           Str. Targul frumos        1400
                           TOTAL           690913
(conform Administraţiei Domeniului Public Sector 4)

   Suprafaţă spaţiilor verzi aferente scolilor şi gradinitelor este de 262639 mp, suprafaţă
terenurilor de joaca pt copii este de 97690 mp.

                         107
    În Sectorul 4, conform A.D.P în 2006 s-au plantat 1000 arbori şi 950000 bucati flori.
Dintre speciile existente în parcuri 14% reprezintă Quercus sp şi Populus sp, Frasinus sp se
găseşte în proportie de 10% arbori totalizand 70%.
    În prezent exista în Sos. Oltenitei nr 9 o seră cu o suprafaţă de 363 mp şi o gradina de
2600 mp, iar în Sos. Oraştiei nr 5 ecista o platforma de colectare lemn cu o suprafaţă de 3670
mp şi un teren arabil unde se cultiva plante cu o suprafaţă de 6330 mp.

               Suprafaţă parcurilor din Sectorului 5:
      Nr.                                Suprafaţă verde
      Crt      Parcuri            Localizare         2006
      1   Parc Eroii Saniţări   Bd.Eroii Saniţări X Bd. Eroilor    24305
      2     Parc Municipal        Spitalul Municipal      24000
      3    Parc Romniceanu        Str. Rainer x Dr. Vitzu     18940
                          Str. M. Sebastian x
      4    Parc M. Sebastian       Str.Dumbrava Noua       24869
      5    Parc Humulesti        Str. Salaj xstr. Oltului    16791
      6      Parc M.I.     Str. Lipscani x A. Saliny        2045
                      Calea Ferenţări x Str. Popa
      7   Parc Ferenţări Mare   Stefan                 10522
         Parc Cinema Ferenţări
      8   mic           Calea Ferenţări             3121
       9  Parc Manescu + anexe       Str. C. Manescu         6525
      10      Odoarei         sos. Viilor x Teodoru       1612
      11  Parc Opera Româna    opera Româna              12047
      12    Parc 13 Sept     Sos. Antiaeriana x Str. Valcele    3217
      13    Parc Sf. Elefterie                       900
                       Str. Pieptanari x erou Tataru
      14    Parc Pieptanari           Petre          2948
      15   Academia Militara   Piata M. Kogalinceanu          4307
                       Str. Dr. Bagdazar x Str. A. N.
      16   Parc Dr. Bagdazar         Demostene          8591
                         Sos. Antiaeriana x Sos.
      17       Parc          Alexandrei - OMV        200
                       Str. Ana Davila x Str. A. N.
      18    Parc Ana Davila          Demostene          1384
      19     Pecineaga        Str. Pecineaga x al. Salaj      200
      20      Clunet      Eroii Saniţări x str. Dr. Klunet     840
      21      Parc       Spatarul Preda x Cl. Ferenţări      60
                                  (Conform A.D.P Sector 5)
    În Sectorul 5 exista 16532 arbori, din care 2621 de arbori se regasesc în parcuri iar
restul în aliniamentele stradale. (conform A.D.P, 2006). În anul 2006 s-au plantat în
compensare un număr de 703 arbori.
    În Str. Drumul Cooperativei nr 75B exista o pepeniera cu o suprafaţă de 4,3 ha unde
se cultiva castani, stejari, frasini, Tuya, Hibiscus, Spireea, etc.

               Suprafaţă parcurilor din Sectorului 6
                                Suprafaţă verde
            Nr. Crt    Denumire parc        2006 (mp)
             1     Parc Drumul Taberei       104105
             2      Parc Crangaşi        120000
             3       Parc Giulesti        53400

                          108
              4   Insula Lacul Dâmboviţa     32000
              5       Grozavesti       107000
              6       Caramidari       36200
              7      Giulesti-Cinema      15000
              8       Sf. Andrei       9072
              9         Istru        2700
             10     1 Decembrie 1918      12200
                  Podul Grand- Nicolae
             11        Filimon        16433
             12     Geniului-Razoare      15800

Printre cauzele distrugerii drastice a vegetaţiei din oraş se numără:
   dezvoltarea de activităţi economice de mărime medie şi mică în parcuri şi în grădini
    publice,
   creşterea traficului rutier,
   acumularea de monoxid de carbon şi de plumb şi apariţia ploilor acide,
   poluarea industrială,
   extinderea suprafeţelor construite
   lipsa fondurilor pentru refacerea spaţiilor verzi
   neutilizarea unor specii rezistente la nivelul poluării Bucureştiului.


8.2 Surse de apa şi reţele de canalizare
8.2.1 Reţele de alimentare cu apa menajera
Tabel 8.2.1
                                           2004
                    A                       1
 Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile ( la sfârsitul
 anului ) – km                                     2185
 Apă potabilă distribuită - mil.m.c                           199
  din care: pentru uz casnic                               101
     din total: consumatorilor cu apometre                      173
 Apă potabilă distribuită prin apometre din total- %-                  87.0


    8.3 Calitatea mediului în zonele urbane
    8.3.1 Calitatea aerului
  Principala Sursa de poluare atmosferica în Municipul Bucureşti o constituie traficul rutier.
  Poluanţii la care se înregistreaza depăşiri frecvente ale valorilor limita sunt NO2 şi PM 10
(praf). Frecventa depăşirilor valorilor limita zilnice de PM 10 se situeaza între 10% şi până la
30% în staţiile de trafic. Pentru NO2, depăşirile valorilor limita se înregistreaza frecvent doar
în staţiile de monitorizare a poluării produse de trafic
  Ca evolutie în timp, din tabelele prezentate mai sus se observa ca: pentru NO2, ca număr
de depăşiri ale valorilor limita, situatia este uşor imbunatatita, mai putin la staţiile Cercul
Militar şi Mihai Bravi- staţii de monitorizare a traficlului..

                          109
  Pentru PM 10 situatia este aproximativ constanta     faţă de anii anteriori. Trebuie însă
mentionat însă ca de la an la , conform Ordinului MAPM 592/2002, marja de toleranta este în
scădere şi ca urmare valorile limita la care ne raportam sunt în scădere. Ca urmare, deşi nr
de depăşiri la PM 10 este aproximativ acelaşi, situatia calităţii aerului din punctul de vedere al
poluării cu praf este uşor în imbunatatire.
    Ca medii anuale, s-a observat creşterea concentraţiilor medii anuale la NO2 şi
scăderea concentraţiilor medii anuale la PM 10
    8.3.2 Calitatea apei
    Principala sursă de poluare o constituie activitatea industrială în urmă căreia, datorită
în special deficientelor de funcţionare a instalaţiilor de preepurare, sunt deversate în emisarii
naturali, odată cu apele uzate şi o mare diversitate de noxe chimice. Aceste noxe sunt de
natură anorganică şi/sau organică şi poluează, după caz, fie apele de suprafaţă prin restitutie
directă, fie prin intermediul reţelei de canalizare urbană care nu dispune încă de o staţie de
epurare finală, astfel încât o parte din cursurile de apă ale teritoriului prezintă indici de
degradare calităţivă.
    8.3.3 Gestionarea deşeurilor
    Acest punct a fost detaliat la capitolul 6. Trebuie mentionat ca principala prioritate din
domeniul deşeurilor o constituie implementarea Directivelor UE pe diversele domenii: uleiuri
uzate, deşeuri electrice şi electronice, incinerare, deşeuri spitalicesti etc. Pentru anumite tipuri
de deşeuri avem dezvoltat cadrul legal însă sistemul economic de eliminare nu este înca bine
pus la punct.   De aceea trebuie pus accent pe implementarea prevederilor din Planul
Regional de Gestiune a Deşeurilor, ale carui masuri şi obiective pot duce la rezolvarea
problemelor actuale din domeniul deşeurilor.
    8.3.4 Zgomotul
    Poluarea sonoră, crează disconfort şi a devenit deranjantă şi chiar nocivă în unele
zone ale municipiului Bucureşti pe arterele de circulaţe, în apropierea aeroporturilor, în
apropierea unor surse de zgomot. Deşi nu există o reţea de culegere sistematică de
informaţii, pe baza măsurătorilor efectuate se apreciază că în Bucureşti, pe arterele principale
de circulaţe şi mai ales pe arterele cu trafic greu poluarea sonoră depăseste frecvent cu 20-
30 dB nivelul de 70 dB, considerat admisibil. Combinată cu poluarea cu gaze, poluarea
sonoră în unele puncte de intersecţie a străzilor în Bucureşti devine de nesuportat. Ponderea
majoră a surselor de poluare fonică, pe lingă cele fixe de origine industrială, o deţin în cazul
marilor aglomerări urbane, deci şi în cazul Bucureştiului, în proportie de până la 70 % sursele
mobile, respectiv circulaţa rutieră.
    Zgomotul din trafic este un fenomen clar disturbator care are un important efect asupra
oamenilor care locuiesc sau muncesc în vecinătatea arterelor de trafic intens.


                        110
    Studii recente au arătat că riscul bolilor de inima şi circulatorii este semnificativ crescut
de un nivel de zgomot din trafic de 65-70 dB(A) sau mai mult. Aceasta datorită creşterii
pulsului şi a presiunii sanguine. Digestia este deasemenea redusă şi tonusul muscular
crescut, acestea fiind simptome clare de stres.
    Zgomotul din traficul rutier în zonele urbane, unde vitezele sunt în general sub 60
Km/h, provine în principal de la motoare şi de la instalaţiile de evacuare a gazelor, iar în
zonele rutiere unde vitezele de rulare sunt peste 60 Km/h provine de la interacţiunea
cauciucurilor cu carosabilul.
    Transportul în comun constituie, de asemenea, o sursă importantă de zgomot.
Prezenta mijloacelor de transport în comun de suprafaţă accentuează poluarea fonică, în
special pe arterele importante unde se concentrează mai multe linii, adăugându-se circulaţiei
auto obişnuite.
    Zgomotul produs de căile ferate, deşi foarte supărător, nu afectează întreaga populaţie
a oraşului. În primul rând, arterele de circulaţie, feroviară sunt mai puţin numeroase şi
concentrate în anumite zone. În al doilea rând, zgomotul se propagă în axul căii ferate.
    Zgomot generat de centre industriale.
    Zonele industriale sunt răspândite în întregul Oraş, cu o concentrare de-a lungul căilor
ferate care traversează Oraşul. Poluarea fonică indusă de industrie este diferită după tipul
producţiei şi gradul de izolare fonică al fiecărei unităti. În Bucureşti, cartierele de locuinţe
aflate în imediata apropiere a zonelor industriale sunt foarte numeroase (Giulesti, Bucureştii
Noi, Grivitei, Miliţări, Ferenţări, Titan - Sulea, Muncii, Colentina - Obor, Aviatiei, Pajura).
    Zgomot generat de surse punctuale
    Principalele surse de zgomot dispersate la nivelul oraşului sunt locurile de joacă pentru
copii, creşele, grădiniţele, şcolile. Poluarea fonică produsă de acestea afectează vecinătatea
imediată în cursul zilei (în special dimineaţa), la fel ca spaţiile plantate dintre blocuri sau din
cartierele de locuinţe.
    Marile stadioane şi instalaţiile sportive, sunt, de asemenea, producătoare de zgomot.
În cazul marilor stadioane, expunerea la zgomot este periodică, dar foarte agresivă. Zonele
de locuinţe din apropiere sunt afectate puternic (în special lângă stadioanele Giuleşti,
Dinamo, Progresul).
    O importantă sursă de zgomot, periodică, este constituita de spectacolele în aer liber,
mitinguri, manifestaţii de toate tipurile. Punctele alese cu predilecţie pentru astfel de
manifestări sunt: Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii, Piaţa Palatului - Piaţa Revoluţiei, Piaţa
Victoriei.
    În concluzie, în mediul urban acţionează concomitent mai multe categorii de zgomote:
zgomotele domestice, industriale, zgomote produse de activitatea de construcţie, de


                         111
mijloacele de transport. Cea mai importantă sursă de zgomot este circulaţia autovehiculelor,
estimată a fi cauza a aproximativ 80 % din poluarea sonoră.
    Un lucru important de menţionat este acela că, începând cu luna octombrie 2005, APM
Bucureşti  participă în cadrul unui proiect de twinning ce are ca rezultăt, specializarea
expertilor Români în realizarea şi interpretarea     hărţilor de zgomot pentru aglomerarea
Bucureşti, conform cerinţelor Directivelor UE în domeniu. În acest mod se vor obţine informaţii
actualizate şi mult mai detaliate (la nivel de trafic rutier, cai ferate, aeroporturi etc)


Măsuratori de zgomot în anul 2006

  Tip masuratoare      Număr    Maximă      %    Observaţii
    zgomot        măsuratori  masurata    Depăşiri
                       (dB)
Piete, spaţii comerciale,    18      59,8      22   - depăşirile s-au datorat în general
restaurante în aer liber                       teraselor de pe lângă restaurante şi
                                   zgomotului de fond din zona
Încinte de scoli şi crese,    7      81,6      57   - depăşirile s-au datorat zgomotului
gradinite, spaţii de joaca                      de fond din zona generat de
                                   animalele de companie
pentru copii
Parcuri, zone de recreere    2      64,5      0
şi odihna
Incinte industriale       22      69,9     13,6
Zone feroviare          -       -      -
Aeroporturi           -       -      -
Parcaje auto           7       64      0
Stadioane/            -       -      -
cinematografe in aer
liber
Trafic              3      69,1      0
Altele – zone locuibile     78      74,5     62,8   În 90% din cazuri, inclusiv
                                   zgomotul de fond din zona a
                                   depaşit limita stabilita de
                                   legislatie.
                                   Sursele de zgomot au provenit din
                                   diverse domenii de activitate : spaţii
                                   comerciale şi restaurante închise
                                   (nu în aer liber) ; tipografii ;
                                   spalatorii/service auto ; instalaţii de
                                   racire/climatizare ; şantiere de
                                   construcţii ; alte servicii etc ; toate
                                   activităţile au fost normate la
                                   limita stabilita pentru zone de
                                   locuit.


    8.4 Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate a
mediului în zonele locuite
    Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a
solului, locuinţă, alimentele ce le consumă precum şi mediul în care munceşte. Strâns legată
de aceşti factori, influneţată şi determinată imediat sau după o perioadă de timp, este starea
de sănătate a populaţiei.

                         112
    Cunoaşterea şi determinărea unor factori de risc din mediu are o deosebită importantă
şi constituie poate cea mai valoroasă activitate pentru promovarea şi păstrarea stării de
sănătate a populaţiei.
    Dacă revenim la definiţia sănătăţii (O.M.S.), vedem că aceasta reprezintă integritatea
sau buna stare fizică, pşihică şi socială a individului şi colectivităţilor; sănătatea nu se
adresează numai individului ci şi colectivităţii, sau chiar în primul rând colectivităţii umane.
Precizarea acestor aspecte este importantă pentru a înţelege de ce este necesară
colaborarea participanţilor implicaţi în elaborarea planului naţional de sănătate publică
(Ministerele responsabile pentru mediu, sănătate, agricultură şi alimentaţie, transporturile,
amenajarea teritoriului, industrie, turism, finanţe, etc.).
    Esenţial pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei din municipiul Bucureşti este
identificarea factorilor de risc care ţin de:
        - alimentarea cu apă potabilă;
        - calitatea aerului citadin;
        - colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide şi solide de orice natură;
        - zgomotul urban;
        - habitatul - condiţii improprii (zgomot, iluminat, aglomerarea
         populaţională, etc.);
    -  calitatea serviciilor (de toate tipurile) oferite populaţiei
    Influenţa negativă a poluării aerului asupra organismului uman, nu poate fi pusă
cu uşurinţă în evidenţă, deoarece ea se realizează foarte lent, şi dă naştere mai rar la
îmbolnăviri specifice, de tipul celor apărute în urma expunerii la noxe de tip profesional.
    În schimb poluarea atmosferică influenţează morbiditatea prin boli acute ale
aparatului respirator şi mai ales cronice agravând evoluţia acestora.
    Bolile influneţate de poluarea aerului şi care au fost urmărite începând cu anul 1995,
au fost: laringita şi traheita acută, faringita şi amigdalita acută, bronşită şi bronşiolită acută,
rinofaringita şi faringita acută, emfizem, alte boli pulmonare obstructive    cronice, astmul,
bronşiectazia, alte boli pulmonare determinate de agenţi externi.


    8.4.1 Efectele poluării aerului asupra sţării de sănătate


    O parte dintre datele de sănătate au fost prezentate în capitolele dedicate factorilor de
mediu, şi reflectă indici de sănătate ce descriu influenţa poluării respectivilor factori asupra
sănătăţii populaţiei. Completăm datele primite de la DSP Bucureşti cu următoarele tabele :
                         113
Tabel 9.2.2.1- Indici de morbiditate
Morbiditate incidentă medici de familie  Cod                      Rata
                                             calculată/100.000
SPECIFICĂ                 ICD10   total  0-14 ani 16-65    >65   total   0-14 ani 16-65   >65 ani
                                   ani     ani             ani
RESPIRATORIE  faringite/amigdalite   J01;J02  196.983 137.047 54.298    5.638  10.234,98 58.577,36 3.822,96  2.085,57
        laringite/traheite    J04;J05  29.652 19.174 9.568     910   1.540,68 8.195,45 673,65    336,62
        Alte inf.CRS       J06    156.943 102.436 48.284    6.223  8.154,56 43.783,74 3.399,53  2.301,97
        Gripă           J10;J11  7.180 2.683 4.052      445   373,06  1.146,78 285,29   164,61
        Pneumonie         J12;J18  36.613 17.054 16.549     3.010  1.902,36 7.289,31 1.165,17   1.113,44
        bronşită cr.       J20;J21  49.718 32.372 15.059     2.287  2.583,28 13.836,61 1.060,26  845,99
        Alte inf.CRI       J22    11.552 6.495 4.255      802   600,23  2.776,13 299,58   296,67
        rinită/faringită ac.   J30;J31  7.805 3.828 3.389      588   405,54  1.636,18 238,61   217,51
        bronşită nespecificată J40     3.466 1.627 1.521      318   180,09  695,42  107,09   117,63
        bronşită cr.       J40;J41  4.832 1.820 2.317      695   251,06  777,91  163,13   257,09
        emfizem          J43    134       57     77   6,96        4,01    28,48
        Alte boli obstructive   J44    1.250      791     459   64,95        55,69   169,79
        astm           J45;J46  908   253   536     119   47,18   108,14  37,74   44,02
        Alte   afecţiuni  ale J90;J94  116   28    70     18   6,03   11,97   4,93    6,66
        pleurei
CARDIOVASCULARĂ HTA            I10    15.990 23    9.941    6.026  830,82   9,83    699,92  2.229,09
        angină pectorală     I20    1.754 1     1.145    608   91,14   0,43    80,62  224,91
        IMA            I21;I22  242       157     85   12,57         11,05  31,44
        ASS            I70    1.196      270     926   62,14         19,01  342,54
        insuficienţă cardiacă   I50    84       66      18   4,36         4,65   6,66115                             16 Noiembrie 2006
TUMORI         esofag/stomac      C15;C16 72   1    35    36  3,74  0,43  2,46  13,32
            trahee/bronhii      C33;C34 300   3    165    132  15,59  1,28  11,62  48,83
            Alte TU org.resp.    C30;C39 40        27    13  2,08      1,90  4,81
            TU        malign C45;C49 15        4     11  0,78      0,28  4,07
            tes.Mezotelial
            melanom malign      C43;C44 88        44    44  4,57      3,10  16,28
unele boli infecţioase TBC ap.resp.       A15;A16 635   88    491    56  32,99  37,61  34,57  20,72
            TBC alte organe     A18   30   3    23    4   1,56  1,28  1,62  1,48
            TBC miliară       A19   3        1     2   0,16      0,07  0,74
   Sursa: baza de date Autoritatea de Sănătate Publică. – Municipiul Bucureşti, 2003
                                116
Morbiditate policlinică              Cod                  Rata calculată/100.000
SPECIFICĂ                     ICD10 total 0-14 ani 16-65 ani >65 ani total  0-14 ani 16-65 ani >65 ani
RESPIRATORIE      faringite/amigdalite    J01;J02 17.566 10.274 6.288  1.004 912,71 4.391,37 442,72 371,39
            laringite/traheite     J04;J05 3.632 1.647 1.660   325   188,71 703,97 116,88 120,22
            alte inf.CRS        J06   3.353 1.591 1.529   233   174,22 680,03 107,65 86,19
            gripă           J10;J11 798  395  354   49   41,46  168,83 24,92    18,13
            pneumonie         J12;J18 2.060 976   931   153   107,03 417,17 65,55     56,60
            bronşită cr.        J20;J21 3.148 2.082 932    134   163,57 889,90 65,62     49,57
            alte inf.CRI        J22   599  367  205   27   31,12  156,87 14,43    9,99
            rinită/faringită ac.    J30;J31 8.274 1.544 4.536   2.194 429,91 659,94 319,37 811,59
            bronşită nespecificată   J40   168  80   74    14   8,73   34,19  5,21   5,18
            bronşită cr.        J40;J41 957  291  456   210   49,72  124,38 32,11    77,68
            emfizem          J43   224      137   87   11,64       9,65   32,18
            alte boli obstructive   J44   372      268   104   19,33       18,87   38,47
            astm            J45;J46 736  208  412   116   38,24  88,90  29,01   42,91
            alte afecţiuni ale pleurei J90;J94 21      13    8    1,09       0,92   2,96
CARDIOVASCULARĂ HTA                I10   19.338 7   13.451 5.880 1.004,78 2,99     947,05 2.175,09
            angină pectorală      I20   5.107     2.560  2.547 265,35       180,24 942,17
            IMA            I21;I22 77      62    15   4,00       4,37   5,55
            ASS            I70   2.472     765   1.707 128,44       53,86   631,44
            insuficienţă cardiacă   I50   324  1   182   141   16,83  0,43   12,81   52,16
TUMORI         esofag/stomac       C15;C16 2       2        0,10       0,14
            trahee/bronhii       C33;C34 17      12    5    0,88       0,84   1,85
            alte TU org.resp.     C30;C39 44   1   32    11   2,29   0,43   2,25   4,07
            TU malign tes.Mezotelial C45;C49 226       190   36   11,74       13,38   13,32
            melanom malign       C43;C44 366  5   165   196   19,02  2,14   11,62   72,50
unele boli infecţioase TBC ap.resp.        A15;A16 17   5   8    4    0,88   2,14   0,56   1,48
            TBC alte organe      A18   3       2    1    0,16       0,14   0,37
            TBC miliară        A19
                           117
Morbiditate spitale            Cod                  Rata calculată/100.000
SPECIFICĂ                 ICD10 total 0-14 ani 16-65 ani >65 ani total 0-14 ani 16-65 ani >65 ani
RESPIRATORIE  faringite/amigdalite    J01;J02 10.253 6.392 3.734   127   532,73 2.732,10 262,90 46,98
        laringite/traheite     J04;J05 1.513 1.162 311    40   78,61 496,67 21,90    14,80
        alte inf.CRS        J06   2.243 1.635 550    58   116,54 698,84 38,72   21,45
        gripă           J10;J11 230  49  168    13   11,95 20,94   11,83  4,81
        pneumonie         J12;J18 8.887 3.737 3.468   1.682 461,76 1.597,29 244,17 622,19
        bronşită cr.        J20;J21 4.579 2.829 1.493   257   237,92 1.209,19 105,12 95,07
        alte inf.CRI        J22   363  168  169    26   18,86 71,81   11,90  9,62
        rinită/faringită ac.    J30;J31 757  107  573    77   39,33 45,73   40,34  28,48
        bronşita nespecificata J40     245  32  152    61   12,73 13,68   10,70  22,56
        bronşită cr.        J40;J41 1.941 58   1.422   461   100,85 24,79  100,12 170,53
        emfizem          J43   66   2   37    27   3,43 0,85    2,61   9,99
        alte boli obstructive   J44   4.525 0   2.432   2.093 235,11 0,00    171,23 774,23
        astm            J45;J46 4.310 1.344 2.519   447   223,94 574,46 177,36 165,35
        alte afecţiuni ale pleurei J90;J94 665  22  379    264   34,55 9,40   26,68  97,66
CARDIOVASCULARĂ HTA            I10   11.959 9   7.178   4.772 621,37 3,85    505,38 1.765,22
        angină pectorală      I20   8.538 19   4.864   3.655 443,62 8,12    342,46 1.352,03
        IMA            I21;I22 2.635 0   1.109   1.526 136,91 0,00    78,08  564,49
        ASS            I70   3.371 0   1.396   1.975 175,15 0,00    98,29  730,58
        insuficienţă cardiacă   I50   13.862 139  5.933   7.790 720,25 59,41   417,73 2.881,62
TUMORI     esofag/stomac       C15;C16 2.318 2   1.221   1.095 120,44 0,85    85,97  405,05
        trahee/bronhii       C33;C34 7.251 1   4.728   2.522 376,75 0,43    332,88 932,92
        alte TU org.resp.     C30;C39 1.378 10   1.006   362   71,60 4,27   70,83  133,91
        TU malign tes.Mezotelia C45;C4 1.151 127    728    296   59,80 54,28   51,26  109,49
        L             9                            118
            melanom malign  C43;C44 1.961  12  1.035  914  101,89 5,13   72,87  338,10
unele boli infecţioase TBC ap.resp.   A15;A16 5.515  730  4.256  529  286,55 312,02  299,65  195,68
            TBC alte organe  A18   398   32  281   85  20,68 13,68   19,78  31,44
            TBC miliară    A19   54   16  29   9   2,81 6,84    2,04   3,33
                           119
Indici de mortalitate
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Mortalitate       Cifre                  Rata    Rata    calculată/1000
            absolute                 calculat  locuitori la grupa de
                                 ă/1000   vârstă respectivă
            TOTAL   0-14 ANI  15-64   >65 ANI TOTAL   0-14   15-64  >65 ANI
                        ANI             ANI   ANI
Mortalitate generală  21.523                  11,2
Mortalitate neonatală  108                   0,0561
Mortalitate       44                    0,0229
postneonatală
Mortalitate infantilă  152                   0,0790
Mortalitate specifică  TOTAL   0-14 ANI  15-64   >65 ANI TOTAL 0-14     15-64  >65 ANI
                        ANI           ANI     ANI
Respiratorie      868    19     231    618   0,4510 0,0812   0,1626  2,2861
Cardiovasculară     11.212   2      1.774   9.436  5,8256 0,0085   1,2490  34,9050
Tumori         4.718   10     1.862   2.846  2,4514 0,0427   1,3110  10,5277
Anomalii congenitale  70     63     6     1    0,0364 0,2693   0,0042  0,0037
Boli endocrine     194    1      43    150   0,1008 0,0043   0,0303  0,5549
Total populaţie     0-14 ani  15-64 ani  >65 ani
1.924.605        233.959  1.420.312  270.334
                        120
    8.4.2 Efectele poluării apei asupra sţării de sănătate
    Impactul    asupra   organismului  uman   al  apei    cu  caracteristici  bacteriologice
necorespunzătoare folosită în scop potabil se reflectă în morbiditatea prin boli infecţioase cu
poarta de intrare digestivă conform tabelului numărul 5.
    Cu toate aspectele necorespunzătoare (mai ales d.p.d.v. bacteriologic) ale apei din surse
individuale – fântâni, folosită de un procent de peste 10-12% din locuitorii Capitalei şi a
înrăutăţirii calităţii acestei ape pe perioada inundaţiilor, remarcăm faptul că nu s-au semnalat
îmbolnăviri digestive ale populaţiei ce a folosit astfel de surse.


Tabelul Morbiditatea prin boli digestive posibil transmise şi prin apă potabilă (la 100.000
locuitori)
   ANUL       BOALA      HEPATITA        FEBRA       DIZEN –
            DIAREICĂ    VIRALĂ ACUTĂ       TIFOIDĂ      TERIE
            ACUTĂ       TIP A
    2000       279,10      42,01           0        15,28
    2001       275,94       30,10           0        12,57
    2002       436,04       20,73           0        20,93
    2003       402,63       17,75           0        5,3
    2004       380,13       23,84           0        5,55
    2005       349,48       20,29           0        2,02


    8.4.3 Efectele slabei gestionari a deşeurilor asupra sţării de sănătate
    Un aspect care trebuie mentionat este faptul ca în zonele periferice mai exista gospodarii
    care nu sunt abonate la un agent prestator, astfel încat reziduurile menajere sunt depuse
    neorganizat la capat de strada sau pe terenuri virane. S-a ajuns astfel în situatia sa existe
  depozite neorganizate de gunoi care pot avea un impact puternic asupra sănătăţii populaţiei.
    Consecintele pot fi:
        impurificarea solului cu consecinte sanitare, sociale şi economice, influenţa negativa
                                asupra psihicului şi confortului populaţiei;
     impurificarea aerului prin gaze de descompunere, cu producerea de mirosuri
       neplacute, pericol de incendiu şi explozie;
     impurificarea surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apa şi a oglinzilor de apa folosita
       la imbaiere prin reziduuri diverse sau prin produşi de descompunere (fenoli, nitrati,
       nitriti, amoniac, pesticide, produse petroliere, germeni patogeni);
     favorizarea înmultirii mustelor, tanţărilor, gandacilor, rozatoarelor         -vectori pentru
       germeni patogeni şi producatori de disconfort, facilitand transmiterea bolilor digestive
       şi cutanate.

                          121
     antrenarea prin apele meteorice a reziduurilor menajere şi stradale în gurile de
      scurgere ale canalizarii cu înfundarea acestora şi formarea de colectii de ape
      stagnante, favorizand dezvoltarea tanţărilor;
     persistenta în reziduuri a germenilor patogeni, provocatori de boli infecţioase
      digestive, cutanate, oculare şi ORL, precum şi afectiuni respiratorii şi alergice.


    Reziduurile stradale, la a caror producere participa ca un procentaj important şi
dezvoltarea exploziva a diferitelor tipuri de comert stradal autorizat şi neautorizat, produc un
aspect urbanistic necorespunzător, inestetic, uneori de-a dreptul murdar al arterelor de
circulaţe. Aceasta situatie este generata în principal de existenta permanenta a pământului sub
forma de praf pe timp uscat sau de noroi în caz de precipitaţii. Sursa de pământ pe arterele de
circulaţe este excedentul acestuia în zona spaţiilor verzi, cu nivelul situat peste cota bordurilor
precum şi pământul restant în fostele şi actualele şantiere de construcţii. Astfel, datorită
vantului, precipitaţiilor, mijloacelor de transport şi pietonilor, are loc un transport continuu de
pământ pe arterele de circulaţe, care este antrenat în acest mod în canalizarea Oraşului,
provocând înfundarea gurilor de scurgere şi obturarea conductelor, cu ape stagnante şi uneori
imposibilitatea evacuarii în totalitate a apelor uzate din imobilele de locuit.


    8.4.4. Efectele poluării sonore asupra sănătati populaţiei
    Poluarea sonora, creaza disconfort şi a devenit deranjanta şi chiar nociva în unele zone ale
municipiului Bucureşti pe arterele de circulaţe, în apropierea aeroporturilor, în apropierea unor surse de
zgomot.. Combinata cu poluarea cu gaze, poluarea sonora în unele puncte de intersecţie a strazilor în
Bucureşti devine de nesuportat. Ponderea majora a surselor de poluare fonica, pe linga cele fixe de
origîne industrială, o deţin în cazul marilor aglomerari urbane, deci şi în cazul Bucureştiului, în proportie
de până la 70 % sursele mobile, respectiv circulaţa rutiera.
    Zgomotul din trafic este un fenomen clar disturbator care are un important efect asupra oamenilor
care locuiesc sau muncesc în vecinatatea arterelor de trafic intens.
    Studiile au aratat ca riscul bolilor de înima şi circulatorii este semnificativ crescut de un nivel de
zgomot din trafic de 65-70 dB(A) sau mai mult. Aceasta datorită cresterii pulsului şi a presiunii sanguine.
Digestia este deasemenea redusa şi tonusul muscular crescut, acestea fiind şimptome clare de stres.
    Zgomotul din traficul rutier în zonele urbane, unde vitezele sunt în general sub 60 Km/h, provine
în principal de la motoare şi de la instalaţiile de evacuare a gazelor, iar în zonele rutiere unde vitezele de
rulare sunt peste 60 Km/h provine de la interactiunea cauciucurilor cu carosabilul.
    Transportul în comun constituie, de asemenea, o sursa importanta de zgomot. Prezenta mijloacelor
de transport în comun de suprafaţă accentueaza poluarea fonica, în special pe arterele importante unde se
concentreaza mai multe linii, adaugandu-se circulaţei auto obisnuite.


                           122
    Zgomotul produs de caile ferate, deşi foarte suparator, nu afectează întreaga populaţie a Oraşului.
În primul rand, arterele de circulaţe, feroviara sunt mai putin numeroase şi concentrate în anumite zone.
În al doilea rand, zgomotul se propaga în axul caii ferate.
    8.4.5 Animale abandonate şi influenţa asupra sţării de sănătate a populaţiei.
    Principalla problema în Municipiul Bucureşti o constituie cainii fără stăpân, care işi
asigură hrana în mare parte din gunoaiele stradale. Ei sunt într-o situatie proastă din punct de
vedere al sănătătii, şi constituie un pericol important pentru sănătatea oamenilor care intră în
contact cu acestia (in special copiii).
    Aproape saptamanal mass-media relateaza cazuri grave în care copii, batrani sunt
muscati grav de cainii fara stapan. Activitatea unităţilor speciale care se ocupa de strangerea
cainilor fara stapan şi castrarea acestora este de multe ori îngreunata chiar de populaţie, care ia
apărarea cainilor fara stapan, fara sa tina cont de pericolul pe care il prezinta acestia.


    8.5. OBIECTIVE ŞI MASURI
    8.5.1. poluarea aerului
    Se impun măsuri care să actioneze în primul rînd asupra surselor de poluare, la emisie.
       Măsurile cele mai importante care trebuie luate în perioada următoare se referă la
        urmărirea conformării marilor poluatori privind obligatiile trasate în planurile de
        implementare ale Directivelor UE.
       Se impune introducerea autoMonitoringului de către agentii economici şi cunoasterea
        cantitătilor de substanţe poluante emise pe baza unor declaratii de emisii, conform
        Legii Mediului, a căror autenticitate să fie sigură;
       Se impune, paralel cu măsurile de reducere a poluanţilor şi imbunătătirea
        Monitoringului aerului la nivel naţional, echiparea cu aparatură modernă de colectare
        a probelor şi de efectuare a determinărilor; Bucureştiul are o modernă reţea de
        monitorizare a calitătii aerului, urmează ca în perioada următoare aceasta să poată fi
        integrată în reţeaua naţională, aceasta fiind în curs de construire
       În viitor trebuie să se acorde importantă şi perfectionării metodicii de prelucrare a
        datelor, introducerii pe scară largă a modelelor matematice de simulare numerică,
        cercetărilor experimentale de laborator şi pe teren.

    Măsuri pentru reducerea poluării din traficul auto
    Reducerea poluării aerului poate fi realizată prin trei căi diferite, în următoarea ordine de
prioritate :
    a) reducerea traficului
                           123
    b) schimbarea traficului : de la acele tipuri de trafic cu un mare impact asupra poluării
       aerului sau a mediului şi folosirii terenurilor la tipuri de trafic cu un impact redus (de
       exemplu transport pe şină, biciclete, etc.)
    c) îmbunătăţirea traficului :     reducerea   poluării aerului prin mijloace tehnice sau
       printr-un management al traficului.
    Structura acestor instrumente şi politici este stabilită, în mod uzual, astfel :
        - planificare : în special planificarea utilizării terenului
        - îmbunătăţirea infrastructurii
        - legislaţie : reglementări, restricţionări legale
        - instrumente economice
        - informaţie
    Măsurile propuse mai jos, deşi nu sunt prezentate într-o ordine a importantei lor,
considerăm că sunt valabile atât pentru Bucureşti, cât şi pentru celelalte localităţi din tară, fiind
necesare a fi luate mai ales de către factorii de decizie ai administraţiei locale, primăriilor,
politiei, cât şi de factorii de decizie la nivel central.
     Extinderea şi menţinerea interdicţiei de circulaţie a traficului greu în zilele libere, fapt
care s-a dovedit prin măsurători că are o contribuţie la reducerea nivelurilor de poluare mai ales
la oxizii de azot şi pulberile în suspensie;
     Fluentizarea traficului prin instituirea de sensuri unice de circulaţie, în special pe
arterele nemodificabile structural - urbanistic şi realizarea semaforizării în sistem "undă verde"
mai ales în aceste cazuri;
     Deplasarea către periferiile localităţilor a circulaţiei vehiculelor grele şi a depozitelor
en-gros deservite de acestea (spre liniile de centură) cu interzicerea circulaţiei acestora în
zonele centrale (exceptând vehiculele grele edilitare şi ale transportului în comun, dar cu
impunerea strictă, pentru aceste activităţi, de dotare a motoarelor cu sisteme de reducere a
poluării şi de extindere, până la generalizare în zonele centrale, a transportului în comun
electric);
     Pentru Bucureşti este necesară delimitarea cât mai urgentă a limitei perimetrului
central (cea mai bună soluţie ar fi toată zona din interiorul liniei de centură) şi respectarea
interdicţiei permanentă de circulaţie a autovehiculelor de capacitate mai mare de 3,5 t ,
atât pentru aprovizionare cât şi pentru restul activităţilor, cu excepţia salubrităţii, pompierilor şi
transportului în comun, dar cu aplicarea pentru aceste excepţii a măsurilor propuse la punctul
de mai sus; implicaţiile economice sunt mari (mai ales pentru o serie de firme care folosesc
pentru aprovizionare şi desfacerea produselor un parc important de vehicule grele), dar trebuie
aplicat exemplul altor capitale europene unde, în zonele centrale, nu circulă nici un autovehicul
greu;


                           124
     Interdicţii zonale şi/sau temporare a întregului trafic auto mai ales în perimetrele de
interes turistic, istoric, comercial, cultural, cel puţin în zilele;
     În cazul staţiilor PECO este necesară realizarea unor ecrane naturale delimitatoare din
vegetaţie şi sporirea exigentelor privind controlul tehnic al categoriilor de autovehicule care
alimentează (de ex. vehiculele mari, echipate cu motoare Diesel, să fie alimentate numai la
staţii periferice ale oraşului sau izolate faţă de clădirile de locuit);
     Refacerea patului carosabil şi a îmbrăcămintei asfalţice pe toate arterele cu trafic
intens, precum şi întreţinerea permanentă a acestora;
     Exigenta privind starea tehnică a autovehiculelor trebuie crescută la toate nivelurile:
- la fabricanţi şi în timpul perioadei de garanţie (din sondaje cele mai multe Dacii noi sunt cu
procent excesiv de CO , la reviziile gratuite neefectuându-se acest reglaj);
- la inspecţiile tehnice, staţiile trebuie dotate cu aparatură de precizie corespunzătoare
(analizoare de CO, opacimetre) aşa cum a reuşit RAR;
- la nivelul agenţilor de circulaţie ai politiei, trebuie să existe dotarea necesară verificărilor prin
"filtru" pentru a se efectua controale dese în vederea instalării sentimentului de responsabilitate
la automobilişti, la fel ca acela de a circula cu frâne defecte, sau fără lumini noaptea.
     Încurajarea achiziţionării de vehicule moderne nepoluante prin scăderea impozitelor şi
a preţului benzinei fără Pb;


    8.5.2 Poluarea apei
    Una dintre problemele importante care trebuie rezolvate în domeniul calităţii apelor este
cea legata de staţia de epurare. Aspectele au fost detaliate la capitolul 3.5.3.
    Analizele probelor de apa – atat din suprafaţă, cat şi cele subterane - pentru grupele de
indicatori fizico-chimici generali, chimici toxici, biologici şi bacteriologici se efectuează în cadrul
laboratorului SGA de calitatea apei şi sunt preluate de compartimentul de specialitate în
vederea elaborarii următoarelor documente de referinţă:
    - buletinul lunar de calitatea apelor (transmis la D.A. şi apoi integrat la nivel naţional);
    - contribuţie la Sinteza anuală de protecţia calităţii apelor (datele aferente teritoriului
administrat de SGA Ilfov-Bucureşti) sunt transmise directiilor de ape în vederea includerii în
Sinteza bazinala, care apoi se integreaza în Sinteza Naţionala de protectie a calităţii apelor;
    - contribuţia la anuarul privind starea factorilor de mediu (date transmise la A.P.M.
teritoriale);
    - terte persoane (în cazul analizelor efectuate la comanda acestora)
    A.N. Apele Române aplica strategia şi politica Naţionala în domeniul gospodaririi
calităţive şi cantitative a resurselor de apa şi urmareste imp[lementarea prevederilor legislatiei
armonizata cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodaririi durabile a resurselor de
apa şi conservarea ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede.
                           125
    În acest scop, A.N. Apele Române prin filialele sale Judeţene administreaza,
exploateaza şi întretine Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii resurselor de apa. De
asemenea, evalueaza daunele produse şi serviciile executate de autoritatea locala de
gospodarire a apelor în vederea monitorizarii şi combaterii poluărilor accidentale, până la
eliminarea completa a cauzelor ce le-au produs, alaturi de recuperarea daunelor
    Monitorizarea substanţelor periculoase şi prioritare / prioritar periculoase se desfăşoara
în conformitate cu prevederile H.G.118/2002, actualizat şi completat cu H.G. 351/2005, ce
aproba „Regulamentul privind realizarea Monitoringului calităţii apelor pentru substanţe
prioritare / prioritar periculoase”.
    Pentru depăşirea indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în receptori naturali se
aplica H.G. 188/2002, modificat şi completat cu H.G. 352/2005 – care stabileste limitele de
încarcare cu poluanţi a apelor uzate


    8.5.3. DEŞEURI

    PRINCIPII
  Principiile definite în Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor care stau la baza
activităţilor de gestionare a deşeurilor sunt enumerate mai jos:


    Principiul protecţiei resurselor primare – este formulat în contextul mai larg al
    dezvoltării durabile cu accent pe utilizarea materiilor prime secundare.
    Principiul măsurilor preliminare se referă la aplicarea stadiului existent de dezvoltare
    tehnologică.
    Principiul prevenirii stabileşte o ierarhie a activităţilor de gestionare a deşeurilor, ierarhie
    care situeaza pe primul loc evitarea generării deşeurilor, minimizarea cantităţilor
    eliminate şi tratarea în vederea valorificării şi în vederea eliminării în condiţii de siguranţă
    pentru mediu şi sanătatea populaţiei.
    Principiul poluatorul plăteşte corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi
    cel al responsabilităţii utilizatorului necesită un cadru legislativ şi economic adecvat în
    aşa fel încât costurile privind gestionarea deşeurilor să poată fi acoperite de generatorii
    de deşeuri.
    Principiul substituţiei subliniază nevoia de a înlocui materiile prime periculoase cu
    materii prime nepericuloase, pentru a evita generarea deşeurilor periculoase.
    Principiul proximităţii stabileşte că deşeurile trebuie tratate sau eliminate cât mai
    aproape posibil de locul unde au fost generate.
                         126
    Principiul subsidiarităţii stabileşte ca responsabilităţile să fie alocate la cel mai scăzut
    nivel administraţiv faţă de sursa de generare, dar pe baza unor criterii uniforme la nivel
    regional şi naţional.
    Principiul integrării stabileşte că activitatea de gestionare a deşeurilor este o parte
    integrantă a activităţilor social-economice care le generează.


Principiile sunt parte integrantă a obiectivelor şi ţintelor regionale.


În Bucureşti şi ilfov există o situaţie specifică:
1. Arhitectura oraşului, în special casele particulare vor complica introducerea colectării
selective a deşeurilor. Blocurile mari sunt echipate cu tomberoane, iar deşeurile mixte sunt
colectate în containere amplasate la subsolul blocurilor. Spaţiul adiţional necesar pentru
containerele pentru colectarea selectivă nu este disponibil. Locuitorii nu au fost dornici să ducă
sticlele sau deşeurile de ambalaje la containere speciale. Acest lucru este reprezintă concluzia
proiectelor pilot anterioare. Introducerea unui sistem de colectare selectivă poate fi reuşită
numai în cazul în care se va găsi o soluţie pentru amplasarea diferitelor tipuri de containere şi
locuitorii vor accepta să ducă deşeurile de ambalaje la puncte de colectare. Altfel, capacitatea
de sortare a depozitelor de deşeuri trebuie adaptată pentru a atinge ţintele.
2. Din fericire, capacitatea depozitelor ecologice va acoperi cantitatea de deşeuri generată
pentru următorii 30 ani, care poate fi extinsă prin reducerea continuă a cantităţii ce urmează a fi
eliminată prin depozitare.
                           127
 8 .5 .  OBIECTIVE ŞI MASURI

 Tabel Obiective şi ţinte pentru gestionarea deşeurilor la nivel regional

  Domeniu      Obiective           Obiective secundare               Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                                Termene limită
1.Dezvoltarea    1.1. Elaborarea  1.1.1. Elaborarea unui ghid pentru înfiinţarea şi Proces continuu     MMGA
unei politici    de reglementări  dezvoltarea unei organizaţii privind gestionarea             ANPM
regionale          specifice deşeurilor bazate pe principiile proximităţii şi             ARPM
          regionale/locale  subsidiarităţii                              ALPM
         în concordanţă cu   1.1.2. Încurajarea autorităţilor locale din Bucureşti şi         Consiliul judeţean,
         politica naţională  din judeţul Ilfov în elaborarea unei strategii în             Consiliul local
          de gestionare a  vederea organizării împreună a gestionării
           deşeurilor şi cu deşeurilor, pe lanţul colectare, colectare selectivă în
          legislaţia, pentru cooperare în ceea ce priveşte colectarea,
          a implementa un   eliminarea şi separarea deşeurilor în colaborare cu
           sistem integrat  sectorul privat (Parteneriat Public Privat)
           eficient d.p.d.v 1.1.3. Conştientizarea populaţiei de faptul că
             economic şi  gestionarea calificată a deşeurilor este de cea mai
              ecologic. mare importanţă pentru sanătatea publicului
                    (protejarea solului, apei şi apei freatice)
         1.2. Creşterea    1.2.1. Creşterea importanţei aplicării legislaţiei şi a Proces continuu  Garda de Mediu,
         importanţei     controlului la nivelul autorităţilor de mediu care au           ARPM/ALPM
         aplicării efective a responsabilităţi în gestionarea deşeurilor.                Consiliul Judeţean,
         legislaţiei privind 1.2.2. Întărirea cooperării între instituţii în vederea          Consiliul Local
         gestionarea     aplicării legislaţiei – ARPM, Garda Naţională de
         deşeurilor      Mediu şi Consiliul Local
                                 129
  Domeniu      Obiective            Obiective secundare                Ţinte/    Responsabilităţi
           principale                                  Termene limită
                    1.2.3. Creşterea eficienţei structurilor instituţionale la Proces continuu  ARPM/ALPM,
                    nivel regional/judeţean/ local, printr-o definire clară a          Consiliul
                    responsabilităţilor                             judeţean/local

         1.3. Creşterea  1.3.1.Informarea intensivă a tuturor factorilor       Proces continuu   ANPM/ARPM/ALPM,
         eficienţei    interesaţi/implicaţi referitor la legislaţia de protecţie a           Garda de Mediu,
         implementării   mediului                                    Ministere, Consilii
         legislaţiei în  1.3.2. Creşterea importanţei activităţilor de                  judeţene
         domeniul     monitorizare şi control efectuate de autorităţile
         gestionării    competente ca ARPM, APM-uri, Garda Naţională de
         deşeurilor    Mediu în concordanţă cu responsabilităţile acestora.
2. Aspecte    2.1 Dezvoltarea  2.1.1 Crearea de condiţii pentru o structura Proces continuu          MMGA, ANPM
instituţionale şi instituţiilor   institutionala mai eficienta în ceea ce piveste
organizatorice regionale şi locale aspectele de management al deşeurilor.
         şi organizarea
         structurilor   2.1.2. Întărirea capacităţii administraţive a instituţiilor Proces continuu   MMGA, ANPM
         instituţionale în guvernamentale la nivel de instituţii regionale,
         vederea      judeţene şi locale cu competenţe şi responsabilităţi
         conformării cu  pentru implementarea legislaţiei şi controlului în
         cerinţele     domeniul gestionării deşeurilor
         naţionale
3. Resurse    3.1. Asigurarea  3.1.1. Asigurarea de personal suficient de bine Proces continuu         MMGA, ANPM,
umane       necesarului de  instruit şi care să dispună de logistica necesară la              ARPM, ALPM,
         resurse umane ca toate nivelurile – regional, judeţean, local în sectorul             Consilii
         număr şi     pulic. Proiectarea unui program de instruire pentru               judeţene/locale
         pregătire     instituţii regionale şi locale în:
         profesională   – Domeniul administraţiv
                  – Domeniul juridic
                  – Controlul tehnic al instalaţiilor


                                  130
  Domeniu      Obiective             Obiective secundare                Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                                   Termene limită
                    – Înregistrarea de date
4.    Finanţarea Stabilirea şi
         4.1.          4.1.1. Dezvoltarea unui sistem viabil de gestionare a    Proces continuu  Consilii
sectorului    utilizarea
         de           deşeurilor care să cuprindă toate etapele de la                Judeţene/Locale,
gestionare     a
         sistemelor    şi  colectare, transport, valorificare, reciclare, tratare şi           sectorul     privat,
deşeurilor    mecanismelor      până la eliminare finală.                           asociatii profesionale
         economico-       4.1.2. Optimizarea accesării tuturor fondurilor       Proces continuu  ANPM,
         financiare şi a    disponibile la nivel naţional şi internaţional pentru             ARPM/Consiliul
         celor      de  investiţii (fondul pentru mediu, fonduri private,               Local, MMGA
         gestionare    a  fonduri structurale şi altele) şi pregătirea unei liste de
         mediului, pe baza
                    investiţii prioritare adaptată nevoilor oraşului
         principiilor
                    Bucureşti şi judeţului Ilfov
         “poluatorul
         plateşte” şi a     4.1.3.   Imbunătăţirea    gestionării   deşeurilor  Permanent     Consilii
         principiului      municipale    şi  dezvoltarea   de   mecanisme             Judeţene/ocale,
         subsidiarităţii.    economico-financiare care să permită organizarea                sectorul privat,
                    unei gestionări integrate bazată pe taxe covenabile              asociatii profesionale
                    pentru cetăţeni şi care să poată acoperi costurile de
                    colectare, tratare şi depozitare controlată efectuate
                    de o manieră profesionistă
                    4.1.4.Încurajarea utilizării tuturor mecanismelor      Termen limiă:   MMGA, Consiliul
                    economico-financiare în vederea colectării selective     2007 cu atenţie  judeţean, asociaţii
                    a bateriilor şi acumulatorilor, a deşeurilor periculoase   permanentă    profesionale
                    menajere, a ambalajelor, a echipamentelor electrice              specifice, entităţi
                    şi electronice şi a vehiculelor scoase din uz.                 juridice care preiau
                                   131
  Domeniu      Obiective           Obiective secundare            Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                              Termene limită
                   4.1.5. Iniţierea unor grupuri de planificare formate         responsabilitatea de
                   din ARPM şi Consiliile Locale din oraşul Bucureşti şi        la producători/
                   judeţul Ilfov - în vederea implementării unor sisteme        importatori
                   de colectare în amestec sau de colectare selectivă
                   adaptate tipurilor de locuinţe.
5.Conştientizar  5.1. Promovarea   5.1.1. Creşterea comunicării între toţi factorii Proces continuu   MMGA, ANPM,
ea factorilor   unor sisteme de   implicaţi                              Garda de Mediu,
implicaţi     informare,                                        Consilii
         conştientizare şi                                    judeţene/locale,
         motivare pentru   5.1.2. Organizarea şi supervizarea programelor de Proces continuu  sectorul privat,
         toţi factorii    educaţie şi conştientizare la toate nivelurile.
                                                      asociaţii profesionale,
         implicaţi.     Ghiduri şcolare speciale pentru profesori şi pentru
                   informarea elevilor.                         şcoli, universităţi

                   5.1.3. Utilizarea tuturor canalelor de comunicaţie Proces continuu  ADR/ARPM/ALPM
                   (mass-media, web site-uri, seminarii, evenimente)          Garda de Mediu,
                   pentru   informarea   publicului  şi  pentru        Consilii Judeţene/
                   conştientizarea anumitor grupuri ţintă ale populaţiei        Locale, sectorul
                   (copii, tineri, adulţi, vârsta a treia) şi sprijinirea        privat, asociaţii
                   campaniilor de conştientizare finanţate din fonduri         profesionale, şcoli,
                   private.                               universităţi
6.Colectarea şi  6.1. Obţinerea de 6.1.1. Introducerea, la nivel regional şi judeţean, Proces continuu  ARPM, ALPM, Garda
raportarea    date şi informaţii sistemului de înregistrare şi raportare de date privind        de Mediu, agenti
datelor şi    corecte     şi gestionarea deşeurilor, furnizat de ANPM               economici şi institutii,
informaţiilor   complete,                                        Consilii locale sub
referitoare la  adecvate                                         coordonarea ANPM
gestionarea    cerinţelor   de
deşeurilor    raportare
         naţională    şi
         europană.


                                132
  Domeniu      Obiective           Obiective secundare          Ţinte/           Responsabilităţi
           principale                           Termene limită
7. Prevenirea  7.1. Minimizarea 7.1.1. Promovarea, încurajarea şi implementarea Proces continuu          Ministerul Industriilor
generării    generării    principiilor de prevenire
deşeurilor    deşeurilor
                 7.1.2. Încurajarea consumatorilor să implementeze Proces continuu         ANPM/ARPM/ALPM
                 principiul prevenirii generării deşeurilor.                    Consilii judeţene/
                                                          locale, , asociaţii
                                                          profesionale, şcoli,
                                                          universităţi, ONG-uri
8.Sisteme    8.1. Utilizarea    8.1.1. Susţinerea dezvoltării unei pieţe viabile de     Proces continuu  Asociaţii profesionale,
eficiente  de eficientă a tuturor  materii prime secundare şi promovarea fabricării şi              universităţi, sectorul
gestionare  a instalaţiilor     utilizării produselor fabricate din materiale reciclabile           de cercetare,
deşeurilor   tehnice şi a                                            companii private
        mijloacelor      8.1.2. Reducerea cantităţilor totale de deşeuri Termen limită         Operatorii de
        economice de     eliminate printr-o bună alegere a instalaţiilor de 2013            salubritate,
        valorificare a    colectare şi tratare.                             administraţia
        deşeurilor.
                                                          depozitelor de
                                                          deşeuri
        8.2. Sprijinirea   8.2.1. Promovarea valorificării materiale a 7% din Termen limită       Companii private în
        dezvoltării      deşeurile menajere                 2010            cooperare      cu
        activităţilor de   Promovarea valorificării energetice a 10% din                 consiliile locale
        valorificare     deşeurile municipale                Termen limită
        materială şi                               2020
        energetică.
9.Colectarea şi 9.1. Asigurarea    9.1.1 Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor Colectare: 100%   Consiliul Local,
transportul   de capacităţi de   municipale în zonele urbane din Ilfov         Termen    limită: Operatori de
deşeurilor   colectare şi de                               2007         salubritate coordonaţi
        sisteme de                                            de ARPM
                                  133
  Domeniu     Obiective             Obiective secundare              Ţinte/      Responsabilităţi
          principale                                 Termene limită
        transport        9.1.2 Extinderea sistemelor de colectare a deşeurilor Colectare 100%    Consiliul Local,
        adaptate        municipale în mediul rural              Termen limită:    Operatori de
        numărului de                                 2009         salubritate coordonaţi
        locuitori şi                                            de ARPM
        cantităţilor de     9.1.3 Optimizarea  schemelor  de  colectare  şi Proces continuu   Consilii Locale,
        deşeuri generate.    transport.                                 Operatori de
                                                         salubritate
        9.2.   Asigurarea   9.2.1 Organizarea colectării separate a deşeurilor Termen:         Consilii Locale,
        celor mai bune     municipale periculoase şi nepericuloase      Până în 2017      Operatori de
        opţiuni      de                                        salubritate
        colectare     şi  9.2.2. Implementarea şi    extinderea  colectării Termen:       Consilii Locale,
        transport     al  selective în toate zonele               Până în 2017     Operatori de
        deşeurilor                                             salubritate
        corelate     cu
        activităţile   de
        reciclare     şi
        depozitare finală
10. Tratarea  10.1. Promovarea    10.1.1. Imbunătăţirea tratării deşeurilor pentru:    Proces continuu  Agenti economici,
deşeurilor   tratării deşeurilor   - valorificare;                              asociatii profesionale,
                    - facilitarea manipulării;                         Consilii
                    - diminuarea caracterului periculos;                    judeţene/locale
                      - diminuarea cantităţii finale depozitate
11. Deşeuri  11.1. Reducerea     11.1.1.   Reducerea   cantităţii  de   deşeuri Reducerea la 75%  Consilii
bio-      cantităţii de      biodegradabile prin compostare faţă de anul de până în 2010        Judeţene/Locale,
degradabile  deşeuri         referinţă 1995                               Operatorii de
        biodegradabile,                                 Reducerea la 50%  depozite de deşeuri
        din grădini,                                  până în 2013
        parcuri şi pieţe
        prin colectarea                                Reducerea at 35%
        selectivă                                   până în 2020


                                  134
 Domeniu     Obiective            Obiective secundare            Ţinte/     Responsabilităţi
          principale                               Termene limită
                   11.1.2. Direcţionarea investiţiilor în staţii de Începând cu 2011   Consilii
                   compostare şi tratare pentru a reduce cantitatea de          Judeţene/Locale,
                   deşeuri biodegradabile, inclusiv în tehnologii            Operatorii de
                   avansate dacă acestea vor fi fezabile din punct de          depozite de deşeuri
                   vedere economic.
12.Deşeuri de  12.1. Reducerea    12.1.1. Sprijinirea campaniilor de informare Proces continuu     ARPM/ALPM, Consilii
ambalaje+5664  cantităţii generate  referitoare la problematica deşeurilor de ambalaje.          Judeţene/ Locale,
4        de deşeuri de     12.1.2 Crearea de condiţii necesare pentru              agenti economici,
 3       ambalaje       reciclarea ambalajelor, în sensul unei bune              ARAM
                   organizări a colectării selective.
        12.2.         12.2.1 Valorificare totală 34%           Termen:      ARPM/ALPM, Consilii
        Valorificarea şi       Reciclare totală 28% din care pe tip de 2007         Judeţene/ Locale,
        reciclarea      material:                               agenti economici,
        deşeurilor de          - 15% sticla                        ARAM
        ambalaje            - 15% hârtie şi carton
        raportate la          - 15% metal
        cantităţile de
        amalaje introduse   12.2.2 Valorificare totală 40%            Termen:
        pe piaţă           Reciclare totală    33% din care pe tip de 2008
                   material:
                        - 15% sticlă
                        - 60% hârtie şi carton
                        - 50% metal
                   12.2.3 Valorificare totală 45%            Termen:
                       Reciclare totală    38% din care pe tip de 2009
                   material:
                        -15% sticlă
                        - 60% hârtie şi carton
                        - 50% metal                                135
Domeniu  Obiective         Obiective secundare             Ţinte/    Responsabilităţi
     principale                             Termene limită
            12.2.4 Valorificare totală 48%            Termen:
               Reciclare totală    42% din care pe tip de 2010
            material:
                 - 15% sticlă
                 - 60% hârtie şi carton
                 - 50% metal
            12.2.5 Valorificare totală 53%           Termen:
               Reciclare totală   46% din care pe tip de 2011
            material:
                - 15% sticlă
                - 60% hârtie şi carton
                - 50% metal
                -15% plastic
                -15% lemn
            12.2.6. Valorificare totală 57%          Termen:
               Reciclare totală   50% din care pe tip de 2012
            material:
                - 15% sticlă
                - 60% hârtie şi carton
                - 50% metal
                -15% plastic
                -15% lemn
                         136
  Domeniu      Obiective           Obiective secundare            Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                             Termene limită
                   12.2.7 Valorificare totală 60%           Termen:
                      Reciclare totală   55% din care pe tip de 2013
                   material:
                       - 60% sticlă
                       - 60% hârtie şi carton
                       - 50% metal
                       - 22,5% plastic
                       -15% lemn
         12.3. Crearea şi  12.3.1 Organizarea valorificării energetice a Termen:        Consiliul
         optimizarea    aproximativ 10% din deşeurile de ambalaje     2022       judeţean/local
         schemelor de                                      Asociaţii profesionale
         valorificare                                      Operatori
         deşeurilor de
         ambalaje care nu
         pot fi reciclate
         12.4. Crearea şi  12.4.1 Organizare de sisteme de colectare şi de Termen:       Agenţi economici
         optimizarea    valorificare materială pentru aproximativ 50% din 2013        Ecorom-Ambalaje,
         schemelor de    deşeurile de ambalaje                        ARAM
         valorificare
         materială a
         deşeurilor
13. Deşeuri din  13.1. Separarea  13.1.1. Tratarea deşeurilor contaminate din Începând cu 2008     Industria
construcţii şi  pe fracţii a    construcţii şi demolări în vederea valorificării           responsabilă,
demolări     deşeurilor din   (materiale sau energetice) şi/sau eliminare finală          Consiliul Local,
         construcţii şi   13.1.2 Tratarea deşeurilor contaminate provenite din         Operatori
         demolări      construcţia de drumuri, clădiri şi din excavaţii în
                   vederea valorificării sau/şi eliminării finale
                   13.1.3. Refolosirea şi reciclarea deşeurilor din Începând cu 2008  Industria
                   construcţii şi demolări, în cazul în care nu sunt          responsabila, ARPM,
                   contaminate                             ALPM, Consilii locale


                               137
  Domeniu      Obiective            Obiective secundare              Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                                 Termene limită
                   13.1.4 Refolosirea şi reciclarea solului din excavaţii, Începând cu 2008
                   dacă nu este contaminat
                   13.1.5 Implementarea tehnologiei pentru reciclare şi Începând cu 2008
                   valorificarea materială a 50% din deşeurilor rezultate
                   în urma construcţiei de drumuri
                   13.1.6. dezvoltarea tehnologiei de eliminare a Proces continuu       Operatori depozite de
                   deşeurilor din construcţii şi demolări care nu pot fi           deşeuri, instituţii
                   valorificate                                coordonate de
                                                         ANPM, ARPM
14.Deşeuri    14.1.        14.1.1. Instalarea de puncte speciale     pentru Începând cu 2007   Operatorii de
voluminoase    Implementarea    colectarea deşeurilor voluminoase.                     salubritate, Consiliile
         colectării                                           Locale
         deşeurilor
         voluminoase
                   14.1.2. Stabilirea de scheme de colectare din uşă în Începând cu 2007   Operatorii de
                   uşă                                    salubritate, Consiliile
                                                         Locale
                   14.1.3.  Valorificarea  deşeurilor  voluminoase Începând cu 2007    Operatorii de
                   colectate separat.                             salubritate, Consiliile
                                                         Locale
15. Nămol de la  15.1. Gestionarea  15.1.1.Promovarea utilizării nămolului necontaminat            Operatorii Staţiilor de
staţiile de    ecologică      în agricultură                               epurare,
epurarea     raţională a     15.1.2. Deshidratarea şi pretratarea în vederea              ARPM/ALPM,
apelor uzate   nămolului      coincinerării în cuptoare de ciment şi incineratoare.           Consiliile Locale
         provenit din    15.1.3. Promovarea utilizării nămolului necontaminat            Operatorii Staţiilor de
         epurarea apelor   pentru reabilitarea depozitelor ilegale de depozitare           epurare,
         uzate        a deşeurilor şi ca material de etanşare la depozitele           ARPM/ALPM,
                   ecologice.                                 Companii de
                                                         salubritate


                                 138
  Domeniu     Obiective           Obiective secundare             Ţinte/       Responsabilităţi
          principale                               Termene limită
16. Vehicule  16.1. Crearea şi  16.1.1.Proiectarea unui sistem care să permită Proces continuu        Administraţia
scoase din uz  dezvoltarea unui  ultimului proprietar al maşinii să o depună la un              Fondului     pentru
(VSU)      sistem de     punct de colectare-valorificare, gratuit, cu excepţiile           Mediu,    Asociaţia
        colectare,     prevazute de HG 2406/2005                          producătorilor    şi
        valorificare şi                                         importatorilor    de
        reciclare a                                           maşini sau enităţile
        vehiculelor                                           juridice care preiau
        scoase din uz în                                        responsabilităţile
        concordanţă cu                                         importatorilor/producă
        legislaţia în                                          torilor şi/sau entităţi
        vigoare                                             juridice    (unităţi
                                                        economice definite în
                                                        HG2406/2004)
                  16.1.2. Asigurarea de 3 puncte de colectare în Octombrie 2006
                  Bucureşti şi unul în judeţul Ilfov.
                  16.1.3. Extinderea refolosirii şi reciclării materialelor Începând cu 2007
                  provenite de la VSU şi valorificarea energetică a
                  acelor materiale care nu pot fi reciclate.
                  16.1.4. Valorificarea a 75% din masa medie pe     Începând cu 2007   Producatorii/
                  vehicul şi an pentru vehiculele produse înainte de              importatorii    de
                  1980                                     maşini,    Consiliile
                  16.1.5. Valorificarea a 85% din masa medie pe     Începând cu 2007   Judeţene/ Locale
                  vehicul şi an pentru vehiculele produse după 1980
                  16.1.6. Refolosirea şi reciclarea a 70% din masa    Începând cu 2007
                  medie pe vehicul şi an pentru vehiculele produse
                  înainte de 1980
                  16.1.7. Refolosirea şi valorificarea a cel puţin 80%  Începând cu 2007
                  din masa medie pe vehicul şi an pentru vehiculele
                  produse după 01.01. 1980


                                139
  Domeniu      Obiective           Obiective secundare             Ţinte/     Responsabilităţi
           principale                              Termene limită
                 16.1.8. Reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% Începând cu 2015
                 din greutatea tuturor VSU;
                 16.1.9. Reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din Începând cu 2015
                 greutatea tuturor VSU
17.                17.2.1. Stabilirea punctelor de colectare selectivă Termen limită:
Echipamente   17.2. Organizarea după cum urmează:                             Consilii locale, agenti
electrice şi  colectării      - 1 punct de colectare în judeţul Ilfov       31.12. 2005    economici
electronice   selective a     - 1 punct de colectare în fiecare sector din
        deşeurilor din     oraşul Bucureşti                 31.12. 2005
        echipamente     1 punct de colectare în fiecare oraş cu o populaţie
        electrice şi     > 20.000 locuitori                 31.12. 2006
        electronice    17.2.2. Organizarea colectării selective a DEEE şi a           Importatori/
        (DEEE)      componentelor acestora, cu o ţintă de cel puţin:    Termen limită:   producatri, Consilii
                     2 kg/locuitor şi an               31.12.2006     locale, operatori de
                     3 kg/ locuitor şi an              31.12.2007     salubritate
                     4 kg/ locuitor şi an              31.12.2008
18. Deşeurile  18.1.Împlementar 18.1.1. Informarea şi încurajarea cetăţenilor să Până în 2017       Consilii Judeţene/
periculoase din ea serviciilor de separe componentele periculoase din deşeurile               consilii locale,
deşeurile    colectare şi   menajere                                 operatori de
municipale   transport pentru                                      salubritate
        deşeurile     18.1.2. Instalarea de puncte de colectare a Până în 2017         Conşilii   Judeţene/
        periculoase    deşeurilor periculoase ce provin din deşeurile              consilii     locale,
                 menajere în cooperare cu sectorul comercial                operatori      de
                                                      salubritate
         18.2. Eliminarea  18.2.1. Dezvoltarea unui sistem logic sigur pentru Până în 2017     Companii, operatori
         deşeurilor                                         de salubritate,
                  eliminarea deşeurilor periculoase
         periculoase în
         mod ecologic    18.2.2 Asigurarea că noile instalaţii şi capacităţi Începând cu 2007  Companii, asociatii
         raţional.                                         profesionale si
                  respectă standardele europene.
                                                      patronale


                                140
  Domeniu     Obiective            Obiective secundare              Ţinte/     Responsabilităţi
          principale                                Termene limită
                   18.2.3. Facilitarea exportului de deşeuri periculose Proces continuu   ANPM, ARPM, ALPM
                   pentru a le elimina printr-o tratare în capacităţi
                   externe, în condiţii de siguranţă.
19. Eliminarea  19.1. Eliminarea  19.1.1.   Sprijinirea   micşorării  depozitelor Începând cu 2007  ANPM, ARPM,
deşeurilor    deşeurilor în    necorespuzătoare şi a celor care nu sunt conforme             ALPM, operatori de
         condiţii de     şi dezvoltării celor 3 depozite ecologice de la Glina,          salubritate, Consilii
         siguranţă pentru  Vidra şi Chiajna Rudeni.                         Judeţene/Locale
         mediu şi sanătate  Asigurarea capacităţii necesare pentru eliminarea
         a populaţiei.    deşeurilor în conformitate cu standardele UE
                   19.1.2. Închiderea etapizată a depozitelor       Până în 2009
                                141
   8.5.4 Poluarea sonora
   Pentru dezvoltarea viitoare a municipiului Bucureşti sunt necesare o serie de măsuri
pentru scăderea nivelurilor de zgomot produs de sursele fixe şi/sau de cele difuze.
   Referitor la sursele fixe:
     sistematizarea şi construirea de ansambluri noi de locuinţe care să aibă o protectie
     acustică corespunzătoare (la distante mari faţă de unitătile industriale şi cu
     prevederea unor ecrane naturale sau artificiale pentru atenuarea zgomotului);
     remedierea unor situatii existente prin realizarea unor actiuni la surse (de tipul
     retehnologizării industriilor sau prin mărirea capacitătii de izolare acustică a faţădelor
     clădirilor);
     în cazul staţiilor de hidrofor sau punctelor termice existente se pot lua măsuri de
     reducere a nivelului de zgomot exterior clădirilor de locuit din preajmă, iar pentru cele
     care se vor proiecta, trebuie luate măsuri privind distantele dintre acestea şi clădirile
     de locuit (minim 25 m, precum şi dotarea lor cu utilaje corespunzătoare din punct de
     vedere acustic);
     pentru parcajele existente, amplasate aproape de clădirile de locuit (cazul celor din
     centrul capitalei) se recomandă măsuri de ordin administraţiv (de ex. restrictionarea
     utilizării acestora între orele 23 - 6); pentru viitor considerăm că trebuie analizate
     posibilitătile creării unor parcaje colective subterane sau situate în clădiri
     independente, multietajate, special amenajate;
     pentru complexele comerciale existente se impun măsuri de sporire a gradului de
     protectie acustică prin închideri partiale sau totale a zonelor zgomotoase (în mod
     special în cazul pietelor) precum şi măsuri administraţive privind programul operatiilor
     de aprovizionare;
     în cazul staţiilor PECO este necesară realizarea unor ecrane naturale delimitatoare,
     din vegetaţie cu înăltime medie şi joasă, sporirea exigentelor privind controlul tehnic
     al categoriilor de autovehicule care alimentează (de ex. vehiculele mari echipate cu
     motoare Diesel să fie alimentate numai la staţii situate în zonele periferice ale
     Oraşului sau izolate faţă de clădirile de locuit);
   Referitor la sursele mobile:
     refacerea patului rutier şi a imbrăcămintii asfalţice pe arterele cu trafic intens;
     redistribuirea traficului, în zona centrală mai ales, şi restrictii privind accesul unor
     mijloace de trafic greu pentru aprovizionare sau deservirea unitătilor de pe aceste
     artere;
                         143
     dacă reducerea nivelurilor de zgomot nu este suficientă se impun măsuri
     suplimentare şi la clădirile adiacente (izolatii fonice ale faţădelor - de exemplu, prin
     triplarea ferestrelor, prevederea unor spaţii verzi între clădirile de locuit şi artera de
     trafic, etc).

   8.5.6 Transportul
   În cadrul Planului Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) au fost identificate problemele
rezultate din activitatea de transport precum şi obiectivele, tintele şi masurile specifice care
trebuie luate pentru rezolvarea acestor probleme. Aceste date sunt prezentate în tabelele
următoare:
                        144
Matrice-plan pentru problema „Transportul rutier”

Problema        Obiectiv general    Obiectiv specific  Ţintă          Indicator      Acţiune         Responsabil
Intensificarea     Reducerea       Reducerea      Reducerea nivelului   Numărul de      - Evitarea parcărilor  Direcţia
traficului rutier în  traficului rutier şi  circulaţiei     de noxe         vehicule, pe     în afara zonelor    Generală de
condiţiile în care   menţinerea       vehiculelor pe               categorii şi     special destinate    Poliţie a
trama stradală     acestuia în funcţie  străzile înguste              dotări conforme   - Introducerea unor   Municipiului
este          de capacitatea de                         cerinţelor      sisteme de       Bucureşti
subdimnesionată    suport a                              EURO, care      transport
PM 1 5 – 1       reţelei de străzi                         circulă pe      nepoluante, de     Primaria
                                             arterele înguste   mare capacitate     Municipiului
                                 Reducerea nivelului   Numărul de      - Mediatizarea     Bucureşti
                                 de zgomot şi vibraţii  reclamaţii privind  efectelor produse
                                 generat de circulaţia  discomfortul     asupra sănătăţii
                                 vehiculelor       generat de      umane de emisiile    Direcţia de
                                             zgomot şi vibraţii  de noxe generate    Sănătate
                                                        de traficul rutier   Publică a
                                                        - Încurajarea prin   Municipiului
                                                        pârghii economice a   Bucureşti
                                                        sistemelor de
                                                        transport “LOW     Institutul de
                                                        EMISSION”        Sănătate
                                                        - Adoptarea unor    Publică a
                                                        măsuri legislative   Municipiului
                                                        referitoare la     Bucureşti
                                                        diminuarea emisiilor
                                         145
                                                      de poluanţi de la
                                                      toate categoriile de
                                                      vehicule, în acord
                                                      cu Directivele U.E.
                                                      - Încurajarea
                                                      utilizării sistemelor
                                                      de transport public
                                                      cu nivel redus de
                                                      emisii
Nereactualizarea  Efectuarea unor    Reducerea timpilor Soluţii pentru       Buna gestionare - Reglarea timpilor    Primaria
şi neaplicarea   studii de fluidizare a de staţionare în  descongestionarea     a volumelor de   de semaforizare în   Municipiului
studiilor de    traficului       intersecţii    arterelor de trafic –   trafic în     funcţie de volumele   Bucureşti
fluidizare a                         reorganizarea       intersecţii –   de trafic
traficului rutier                       intersecţiilor       eliminarea     - Acordarea de     Consiliul
în timp şi spaţiu                                    staţionărilor în  prioritate la semafor  General al
pentru arterele                                     intersecţii    pentru mijloacele de  Municipiului
urbane                                                   transport public    Bucureşti
PM 1 5 - 2                                                 - Realizarea de
                                Scăderea nivelului de            benzi proprii pentru  Instituţii locale
                                emisii în zona marilor            transportul public   autorizate
                                intersecţii        Îmbunătăţirea   - Montarea de
                                             parametrilor de  sisteme de
                                Diminuarea nivelului   calitate a aerului informare în timp
                                de emisii în lungul             real asupra zonelor
                                arterelor de circulaţie           cu ambuteiaje
                                                      -    Sancţionarea
                                Crearea de benzi     Creşterea vitezei abaterilor de la


                                       146
                                  dedicate transportului  de exploatare a  prevederile legale
                                  public          mijloacelor de   de circulaţie şi
                                               transport public  dirijarea fondurilor
                                                         rezultate    pentru
                                                         marcaje, sisteme de
                                                         informare,     de
                                                         dirijare     pentru
                                                         arterele urbane
                                                         - Aplicarea
                                                         prevederilor legale
                                                         privind circulaţia pe
                                                         drumurile publice
                                                         - Aplicarea la nivel
                                                         de Bucureşti, a
                                                         sistemelor de
                                                         management de
                                                         trafic
Menţinerea       Înfiinţarea unor    Protejarea zonelor Protejarea clădirilor şi  - Creşterea    -Restricţionarea     Primaria
traficului rutier în  artere pietonale şi a  istorice a oraşului obiectivelor istorice de  atractivităţii   traficului auto în    Municipiului
zonele istorice ale  unor zone de      prin restricţionarea efectele poluării     zonelor      zona istorică       Bucureşti
oraşului        circulaţie pentru    traficului auto în               - Intensificarea  - Menţinerea, în
PM 1 5 – 3       transportul public   perimetrul definit               activităţilor   măsura          Instituţiii locale
                                               economico-     posibilităţilor, numai  autorizate
                                               sociale în zonă  a transportului
                                                         public
                                                         - Informarea
                                                         riveranilor cu privire


                                          147
                                                        la efectele pe care
                                                        le pot avea măsurile
                                                        de restricţionare a
                                                        traficului
                                                        - Introducerea de
                                                        taxe pentru accesul
                                                        în zonă, în scopul
                                                        reabilitării acestora
                                                        - Respectarea
                                                        hotărârilor
                                                        Consiliului General
                                                        al Municipiului
                                                        Bucureşti cu privire
                                                        la circulaţia în
                                                        zonele istorice ale
                                                        oraşului
                                                        - Implementarea
                                                        unor sisteme de
                                                        transport public
                                                        ecologice
Lipsa spaţiilor    Amenajarea de    Limitarea       - Reducerea fluxurilor  - Numărul de     - Organizarea      Primariile de
Park&Ride pentru   spaţii Park & Ride  accesului       de trafic în Bucureşti  vehicule pe     spaţiilor special    Sector prin
a limita accesul   în principalele   vehiculelor în zona  - Reducerea emisiilor  arterele       destinate parcărilor   Administraţiile
vehiculelor în zona  puncte de acces în  centrală a oraşului  atmosferice generate   principale      - Extinderea liniilor  Domeniului
centrală       Bucureşti                 de traficul rutier    - Nivelul poluării  de transport public   Public
PM 1 5 - 4                                        atmosferice pe    către aceste puncte
                                 - Crearea de spaţii   marile artere    şi   crearea   de  Instituţii locale


                                        148
            sigure de parcare      principale      facilităţi        autorizate
Amenajarea       pentru vehiculele din    - Nivelului de    Park & Ride
spaţiilor de      afara     Bucureşti-  zgomot şi vibraţii  - Introducerea
parcare în zona    ului            generate de     sistemelor
inelului exterior de  - Asigurarea        traficul rutier   ecologice de
circulaţie       facilităţilor de trans-             transport public
            bordare către                  - Informarea asupra
            mijloacele de transport             beneficiilor aduse
            public                      calităţii vieţii urbane
                                    de renunţare la
           - Reorganizarea                  vehiculele
           reţelei de transport                individuale
Încurajarea     public, astfel încât, să              - Realizarea de
utilizării      fie asigurat accesul                facilităţi de plată
transportului public către toate punctele                pentru acest tip de
           de interes din                   serviciu (ex. Tichet
           Bucureşti (spitale,                unic de plată a
           instituţii publice etc.)              parcării şi acces în
           - Îmbunătăţirea                  mijloacele de
           serviciilor de transport              transport public)
           public prin creşterea               - Adoptarea
           parametrilor                    prevederilor UE cu
           calităţivi (frecvenţa               privire la
           mijloacelor de                   promovarea
           transport, scurtarea                sistemului de
           timpilor de aşteptare,               transport durabil
           creşterea securităţii               - Adoptarea unor


                    149
                               călătorilor în vehicule           hotărâri de guvern
                               etc.)                    cu privire la
                                                     parcările publice
                                                     - Modificarea
                                                     prevederilor PUG
                                                     cu privire la
                                                     organizarea
                                                     transportului şi la
                                                     măsurile de
                                                     protecţie a mediului,
                                                     din punct de vedere
                                                     al traficului rutier.
Utilizarea      Eliminarea      Redarea      - Normalizarea      - Reducerea    - Alocarea de spaţii  Primariile de
ineficientă a    parcărilor      capacităţii de  traficului, în special pe staţionărilor   de parcare pentru    sector prin
capacităţii de    parazitare şi     suport a tramei  străzile cu 2 benzi de  datorate     zonele afectate     Administraţiile
suport a       redarea        stradale     circulaţie        blocajelor de   - Introducerea     Domeniului
carosabilului prin  capacităţilor de            - Reducerea blocajelor trafic        sistemelor de      Public
parcări       suport pentru trama           de trafic         -   Diminuarea circulaţie cu sens
parazitare      stradală                - Preluarea volumelor nivelului de noxe unic            Direcţia
PM 1 5 - 5                          de trafic conform     rezultate   din - Activităţi de     Generală de
                               dimensionărilor iniţiale trafic       informare prin     Poliţie a
                               prevăzute         - Reducerea    mijloace mass-     Municipiului
                               pentru fiecare arteră   timpilor de    media, cu privire la  Bucureşti –
                               de circulaţie       deplasare     existenţa spaţiilor   Brigada Poliţiei
                                                     amenajate pentru    Rutiere
                                                     parcări
                                                     - Atragerea de     Consiliul


                                      150
   fonduri pentru     General al
   reabilitarea      Municipiului
   sistemului rutier    Bucureşti
   - Atragerea de
   fonduri pentru     Instituţii locale
   amenajarea spaţiilor  autorizate
   destinate parcărilor
   - Hotărâri ale
   Consiliului General
   al Primăriei
   Municipiului
   Bucureşti cu privire
   la circulaţia pe
   anumite artere
   - Alocarea de spaţii
   de parcare special
   amenajate în
   vecinătatea zonelor
   afectate de
   parcările parazitare
   - Soluţii alternative
   oferite pentru a
   realiza cererea de
   mobilitate în oraş
151
Lipsa spaţiilor   Realizarea       Realizarea de    Descurajarea traficului  - Scăderea     - Alocarea de spaţii   Primaria
destinate      punctelor de      facilităţi pentru  individual prin crearea  numărului      realizării acestui    Municipiului
Interchange-urilor  INTERCHANGE,      dezvoltarea     de facilităţi pentru   vehiculelor     scop           Bucureşti
în punctele majore  din perspectiva     transportului    transportul de mare    individuale în   - Dispersarea polilor
de          dezvoltării viitoarei  regional în     capacitate        zonele centrale   de atracţie din     Consiliul
penetrare a     zone          vederea                    ale Bucureşti-   capitală         General al
arterelor de     metropolitane      descongestionării               ului        - Mediatizarea      Municipiului
transport                  oraşului                   - Îmbunătaţirea   informaţiilor cu     Bucureşti
PM 1 5 – 6                                         calităţii aerului  privire la zona
                                                        metropolitană      Consiliile
                                                        - Colectarea de     Locale
                                                        fonduri   de   la
                                                        unităţile        Instituţii locale
                                                        administraţive      autorizate
                                                        incluse în zona
                                                        metropolitană,
                                                        pentru
                                                        îmbunătăţirea
                                                        infrastructurii  de
                                                        transport      şi
                                                        realizarea
                                                        sistemelor     de
                                                        transport regionale
                                                        - Promulgarea legii
                                                        metropolitane
                                                        -     Extinderea
                                                        reţelelor     de


                                        152
                                                             transport    public
                                                             spre inelul 2 de
                                                             circulaţie
                                                             - Corelarea
                                                             sistemelor de
                                                             transport urbane cu
                                                             sistemele de
                                                             transport inter-
                                                             urbane
Poluarea       Aerul sa         Limitarea utilizării  -   Reducerea     cu  - Îmbunătăţirea   - Extinderea utilizării  Primaria
atmosferei      corespundă din      vehiculelor cu grad  minimum 40% a         calităţii aerului în sistemelor     de   Municipiului
generată de     punct de vedere      avansat de uzură    emisiilor în lungul      Bucureşti      transport cu bune     Bucureşti
traficul rutier   calităţiv, astfel încât  fizică şi morală    arterelor de circulaţie    - Îmbunătăţirea   performanţe
(emisii de noxe   să fie asigurată                 în       Bucureşti   stării de      ecologice         Consiliul
provenite      sănătatea umană şi                (diminuarea          sănatate a      - Implementarea      General al
de la gazele de   a mediului                    concentraţiilor     de  locuitorilor     unor programe de     Municipiului
eşapament      înconjurător în                 NOx, CO, metale                  conştientizare a     Bucureşti
datorită unui parc  perimetrul                    grele,   pulberi   în             populaţiei în
auto cu uzură    municipiului                   suspensie        şi            legătură cu        Consiliile
morală şi uzură   Bucureşti                    sedimentabile,                   poluarea aerului     Locale
fizică înaintată,                           generate de traficul                generată de traficul
menţinut în                              rutier                       auto           Registrul Auto
circulaţie                              - Reducerea incidenţei               -     Obţinerea   Român
PM 1 5 – 7                              bolilor respiratorii la              suportului   public
                                   grupele de vârstă                 pentru promovarea     Direcţia
                                   vulnerabile                    proiectelor    de   Generală de
                                                             utilizare      a  Poliţie a


                                            153
                                                        sistemelor      de  Municipiului
                                                        transport mai puţin    Bucureşti –
                                                        poluante         Brigada Poliţiei
                                                        - Utilizarea taxelor   Rutiere
                                                        de poluare
                                                        percepute pentru     O.N.G.-uri
                                                        vehiculele non-euro
                                                        pentru încurajarea    Înstituţii locale
                                                        utilizării sistemelor   autorizate
                                                        de transport „LOW
                                                        EMISSION”
                                                        - Transpunerea
                                                        directivelor UE în
                                                        domeniul
                                                        transportului rutier
                                                        - Dezvoltarea
                                                        transportului public
                                                        - Infiinţarea benzilor
                                                        destinate bicicliştilor
                                                        şi roller-ilor
Absenţa        Fluidizarea      Reducerea timpilor  - Acordarea de undă    - Reducerea    -      Extinderea  Primaria
sistemelor de     traficului cu scopul de staţionare în    verde mijloacelor de   expunerii     sistemelor      de  Municipiului
management de     reducerii de noxe,în intersecţii      transport public     populaţiei la   management      de  Bucureşti
trafic care să     special în zona               - Corelarea timpilor de  noxele generate  trafic şi pentru
regleze fluxurile de  marilor intersecţii şi           undă verde în funcţie   de traficul auto  traficul general     Instituţii locale
trafic şi să      în                     de volumele de trafic   - Reducerea    - Montarea de bucle    autorizate
prioritizeze      lungul arterelor de             ce intră în marile    nivelului     inductive în lungul


                                         154
transportul public  trafic  intersecţii     zgomotelor şi  arterelor de       O.N.G.-uri
PM 1 5 – 8                    vibraţiilor   circulaţie pentru a
                         provenite din  se cunoaşte
                         activitatea de  volumul fluxurilor de   Administraţia
                         transport    trafic pe anumite     Străzilor
                                  direcţii         Bucureşti
                                  - Elaborarea unor
                                  materiale
                                  informaţive     cu
                                  privire la avantajele
                                  sociale       şi
                                  economice (timp,
                                  bani,    sănătate)
                                  aduse de o bună
                                  alegere a modului
                                  de      transport
                                  ales(bicicletă,
                                  transport    public,
                                  pietonal, etc.)
                                  - Utilizarea taxelor
                                  de poluare
                                  percepute la
                                  vehiculele non-euro,
                                  la dezvoltarea
                                  sistemelor de
                                  transport „LOW
                                  EMISSION”


                      155
                                                         - Hotărâri ale
                                                         Consiliului General
                                                         al Municipiului
                                                         Bucureşti
                                                         - Realizarea unui
                                                         dispecerat central la
                                                         nivel de municipiu,
                                                         în vederea urmăririi
                                                         modului de
                                                         funcţionare a
                                                         sistemului
Depăşirea CMA la    Încadrarea în      Organizarea    - Limitarea accesului    - Încadrarea în   - Dirijarea circulaţiei
poluanţi specifici   limitele maxime     traficului auto  vehiculelor individuale   limitele maxime   pe inele şi radiale    Instituţii locale
proveniţi din trafic  admisibile a               în zonele centrale     admisibile a    (conform Master      autorizate
 înregistrate de    concentraţiilor de            - Menţinerea        poluanţilor şi   Plan-ului de
staţiile de      poluanţi din traficul           transportului public    scăderea      Transport)        Agenţia
monitorizare a     rutier, în                electric (fără emisii) în  numărului de    -     Extinderea   Regională
calităţii aerului   zonele centrale              zonele afectate       vehicule      modurilor      de  pentru
apaţinând                                          individuale pe   transport electric de   Protecţia
A.R.P.M.B. –                                         arterele afectate  mare capacitate      Mediului
Cercul                                            - Fluidizarea    - Afişarea în timp    Bucureşti
Militar şi Mihai                                       traficului     real a informaţiilor
Bravu                                                      cu privire la valorile  Agenţia pentru
PM 1 5 – 9                                                    de poluanţi        Protecţia
                                                         măsurate         Mediului
                                                         - Aplicarea de      Bucureşti
                                                         sancţiuni


                                         156
                                                      contravenţionale
                                                      utilizatorilor de
                                                      vehicule care nu
                                                      respectă normele
                                                      de poluare
                                                      - Încadrarea în
                                                      prevederile H.G. nr.
                                                      582/2002-
                                                      Normativul privind
                                                      stabilirea valorilor
                                                      limita, a valorilor
                                                      prag, a criteriilor şi
                                                      metodelor de
                                                      evaluare a SO2,
                                                      NO2, NOx,PM10, PM
                                                      2,5, plumb, benzen,
                                                      CO2,ozon
                                                      - Monitorizarea
                                                      calităţii aerului în
                                                      municipiul Bucureşti
Lipsa întreţinerii şi  Imbunătăţirea     Amenajarea şi     - Reabilitarea     Kilometrii de  - Asfaltare,       Primaria
amenajării       circulaţiei auto şi  menţinerea la     drumurilor       drum asfaltat  reabilitare       Municipiului
corespunzătoare a    diminuarea      parametrii      - Asigurarea unei            - Proiectarea şi     Bucureşti
tuturor străzilor din  emisiilor       funcţionali a     alternative de             implementarea de
Municipiul       atmosferice      arterelor de trafic  transport la marile           sisteme de instruire
Bucureşti                              artere de circulaţie,          şi informare pentru   Instituţii locale
PM 15 – 10                             astfel                 comunitate şi      autorizate


                                          157
                                   încât, să se poată             administraţii publice
                                  desfăşura şi pe               locale
                                  străzile mai mici              - Atragerea de
                                                        fonduri     pentru
                                                        realizarea
                                                        investiţiilor
                                                        - Număr de sisteme
                                                        informaţionale
                                                        realizate
                                                        - Elaborarea de
                                                        studii de fezabilitate
                                                        pentru realizarea
                                                        acestor proiecte
Poluarea factorilor  Asigurarea calităţii  Reducerea      - Respectarea      - Valorile     - Utilizarea de      Direcţia de
de mediu (aer,     aerului şi       nivelului de     prevederilor STAS    concentraţiilor  mijloace de        Sănătate
apă, sol, subsol)   încadrarea în      zgomot şi vibraţii  10009/1988 (65 dBA)   NOx, CO,      transport         Publică
cu gaze de       limitele admisibile a  în limitele     la limita tuturor    particule în    nepoluante         Bucureşti
eşapament cu      nivelului de zgomot   prevăzute de lege  incintelor şi a     suspensie , Pb   -    Modernizarea
conţinut de CO,    şi                      STAS1009-88 şi      în zonele     infrastructurii liniilor  Institutul de
CO2, hidrocarburi,   vibraţii generate de             STAS 6161/1-89 , pe   limitrofe     de tramvai         Sănătate
plumb, pulberi     transportul auto               categorii de artere de  - Măsurători de  - Utilizarea soluţiilor  Publică
antrenate; poluare                         circulaţie        zgomot şi vibraţii tehnice,          Bucureşti
sonoră                               - Încadrarea       - Numărul de    insonorizante şi
şi/sau prin vibraţii                        standardului SR     reclamaţii privind antivibratorii       Agenţia
PM 15 – 11                             12025-2-1994, privind  disconfortul    - Mediatizarea       Regională
                                  nivelul de vibraţii în  generat de     implicaţiilor       pentru
                                  clădirile situate în   zgomot şi vibraţii efectelor poluării     Protecţia


                                          158
imediata apropiere a   atmosferei datorită   Mediului
arterelor de circulaţie  traficului auto     Bucureşti
             - Aplicarea unui
             program ferm de
             penalităţi pentru
             persoanele fizice şi   Agenţia pentru
             juridice în cazul    Protecţia
             depăşirii normelor    Mediului
             legale privind      Bucureşti
             emisiile provenite
             de la autovehiculele   Registrul Auto
             rutiere         Român
             - Adoptarea unor
             masuri legislative
             referitoare la
             diminuarea emisiilor
             de poluanţi de la
             toate categoriile de
             vehicule, în acord
             cu Directivele UE.
             -   Implementarea
             Directivelor U.E.,
             armonizate     în
             legislatia
             Româneasca
             - Respectarea
             programului de


        159
   lucru autorizat
   pentru circulaţia
   vehiculelor de mare
   tonaj şi utilizarea de
   vehicule care să
   corespundă din
   punct de vedere
   tehnic.
160
    8.5.7. Spaţiile verzi

Obiective:
    Oprirea deteriorarii şi distrugerii zonelor verzi- generatoarele de oxigen
    Plantarea de copaci pentru refacerea perdelelor forestiere de jur - imprejurul
    Bucureştiului, supuse în prezent unor defrisari continue
    Educarea şi constientizarea publicului privind importanta spaţiilor verzi
    Antrenarea publicului în actiuni de ecologizare


Masuri  pentru  contracararea   diminuarii   drastice  a  suprafeţei  de  spaţiu   verde


    Instituirea de marcaje obligatorii pentru protecţia zonelor verzi şi a arborilor ocrotiti
    Efectuarea de controale impreuna cu Garda de mediu în vederea aplicarii legislatiei de
    mediu şi sanctionarea persoanelor care distrug spaţiile verzi
    Organizarea de actiuni educative
    Plantarea de "borduri verzi" de lungul tuturor arterelor de circulaţe din - actualele
    suprafeţe "nude" de beton asfalt se vor "înverzi" prin plantarea unor perdele de copaci
    Refacerea urgenta prin planţări maşive de arbori a coordonului forestier de protectie de
    imprejurului capitalei care a fost defrisat haotic aproape în totalitate


    8.5.8 Agenda Locala 21
    Agenda Locala 21 reflecta principiul „durabilitatii“. Termenul provine din sivicultura, care
a adoptat principiul „durabilităţii“ înca din sec. XVI: nu este permisa tăierea copacilor decât în
cantitatea care poate fi replantata.
Agenda 21“ a fost conceputa ca un program de acţiune mondial al secolului 21.
Agenda 21 este un plan local dezvoltat de către autotităţile locale şi cuprinde strategia locala
de dezvoltare durabila, obiectivele şiportofoliul proiectelor prioritare. Documentul are la baza
actiunile cuprinse în Planul Local de Actiune pentru Mediu.
    Primariile de sector sau Primaria Municipiului Bucureşti nu au demarat înca actiunea de
construire a Agendei 21 pentru Capitala.
    Exista premise ca în anul 2007 unul din sectoarele Bucureştiului sa beneficieze de un
Proiect finantat prin UNDP – Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabila
                          161
             Capitolul 9 – PRESIUNI ASUPRA MEDIULUI


   9.1 Agricultura
   9.1.1 Interacţiunea agriculturii cu mediul
   9.1.1.1 Evoluţia utilizării solului de către agricultura
Tabel 9.1.1.1.1 Suprafaţa agricolă cultivată cu principalele culturi
                                              - ha -
                                    *)
                                 2004
                                   din care:
                                  sector privat
                          Total          din care:
                                     gospodăriile
                                      populaţiei
      Cereale – total               61 874  60 125     44 640
       din care:
        Grâu şi secară              20 429  19 754     12 225
        Orz şi orzoaică              6 586   6 122     3 952
        Ovăz                   1 640   1 410      953
        Porumb                  32 897  32 556     27 401
      Leguminoase pentru boabe – total        287    287      287
      Plante uleioase – total           19 644  19 217     9 053
       din care:
        Floarea soarelui             17 968  17 627     8 879
      Cartofi                    1 051   1 051      894
      Legume - total                5 908   5 875     5 822
      Plante de nutreţ - total           12 217  10 243     8 488
       din care:
        Perene vechi şi noi            4 759   3 876     3 289
        Porumb pentru insilozare          863    508       -
      Vii pe rod                  1 408   1 408     1 389
      Livezi de pomi şi pepiniere pomicole      1153    822      403
   *)
    Datele pentru anul 2004 sunt operative şi sunt rezultate din cercetarea staţistică
   cu periodicitate anuală – AGR.2B – referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia
   obţinută.

Tabel 9.1.1.1.2 Producţia agricolă obţinută la principalele culturi
                                             - tone -
                                   *)
                                 2004
                                   din care:
                                  sector privat
                          Total          din care:
                                     gospodăriile
                                      populaţiei
      Cereale – total             355 082   348 680    286 170
       din care:
        Grâu şi secară            85 606    83 316    57 734
        Orz şi orzoaică            27 912    26 186    18 053
        Ovăz                  4 276    3 815     2 866
        Porumb                236 306   234 551    207 112
      Leguminoase pentru boabe – total       565     565      565
      Plante uleioase – total          40 519    40 018    24 839
       din care:
        Floarea soarelui           37 887    37 471    24 419
      Cartofi                  17 609    17 609    14 469
      Legume - total              167 679   153 077    151 793
      Plante de nutreţ - total         235 488   201 268    171 330
       din care:
        Perene vechi şi noi         118 568   104 369    94 171
                         162
        Porumb pentru insilozare          16 714  10 627        -
      Struguri                   10 924  10 924     10 786
      Fructe din pomi şi pepîniere pomicole     8 740  7 735      6 776
    *)
     Datele pentru anul 2004 sunt operative şi sunt rezultate din cercetarea staţistică
    cu periodicitate anuală – AGR.2B – referitoare la suprafaţa recoltată producţia
    obţinută.

Tabel 9.1.1.1.3 Producţia medie obţinută la principalele culturi

                                    2004*)
                                    - kg/ha -

          Grâu şi secară                      4 190
          Orz şi orzoaică                     4 238
          Ovăz                           2 607
          Porumb                          7 183
          Leguminoase pentru boabe – total             1 969
          Floarea soarelui                     2 109
          Cartofi                         16 755
          Legume de câmp şi în solarii              25 979
          Plante de nutreţ – total                19 244
          Struguri                         7 759
          Fructe din pomi şi pepiniere pomicole **)          12
          *)
           Datele pentru anul 2004 sunt operative şi sunt rezultate din
          cercetarea staţistică cu periodicitate anuală –      AGR.2B -
          referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută.
          **)
            Producţia medie de fructe este exprimată în kg/pom .   9.1.3 Impactul activităţilor din sectorul agricol asupra mediului
Considerăm că nu există un impact deosebit, decât în sensul schimbării folosinţei anumitor
terenuri, şi transformării acestora din terenuri agricole în construcţii, sau depozitării necontrolate
a deşeurilor. În cazul controlării acestor fenomene, principalul factor care influenţează sectorul
agricol rămâne cel socio-economic.


    9.2 Industria
    Nevoia imediată de cazare a forţei de muncă a generat apariţia rapidă a marilor
ansambluri de locuinţe colective, dimnesionate în medie pentru 250.000 – 400.000 locuitori.
    Amplasarea lor s-a făcut, din considerente preponderent economice, pe principiul
proximităţii cu zonele industriale, în ideea valorificării dotărilor edilitare create pentru acestea şi
reducerii deplasărilor. Aceasta a condus la relaţia de vecinătate dintre zonele de locuinţe şi cele
industriale; sursa principală de disconfort pentru locuire.
    Astfel, în jurul unităţilor industriale sau a altor surse de poluare există perimetre –
corespunzătoare zonelor de protecţie reglementare – în care locuinţele sunt potenţial expuse
poluării.


                          163
    Gama substanţelor evacuate în mediu din procesele tehnologice este foarte variată :
pulberi organice şi anorganice care au şi continut de metale (Pb, Zn, Al, Fe, Cu, Cr, Ni, Cd),
gaze şi vapori (SO2, NOx, NH3, HCL, CO, CO2, H2S), solvenţi organici, funingine etc;
    - principalele zone de poluare ale Bucureştiului din surse fixe grupate pe platforme
industriale sunt următoarele :                Suprafaţă  Populaţia      Principalele
 Nr.
        ZONA      Expusă   expusă         Procese
 crt.                2
                - Km -   - loc -       Poluante
                            Turnătorii, combustie în pulberi
 1   Faur S.A.         6,0   50,000
                            textile şi construcţii
                            Produse chimice de Sinteză,
 2   Dudesti         12,5   135,000   pesticide, raticide, pulberi de
                            sticlărie, cauciucărie
                            Turnătorie, procese combustie
 3   Vitan           1,0   30,000
                            transporturi
    Popesti Leordeni                Industria vâscozei, combustie,
 4                2,5   10,000
    (pe raza jud. Ilfov)              transporturi
                            Otelărie electrică, turnătorii,
 5   IMGB           1,0   35,000   combustie industrială, sudură,
                            etc.
                            Construcţii, betoniere,
 6   Progresul         6,0   18,000
                            asfalţiere, combustii, etc.
                            Metalurgie neferoasă,
 7   Miliţări         8,5   20,000   ceramică, construcţii,
                            transporturi, pielărie
                            Turnătorie, metalurgie,
 8   Băneasa          1,0   22,000
                            transporturi
                            Combustie industrială, industria
 9   Pipera          2,0   15,000
                            lemnului,
                            Mase plastice, pulberi textile,
 10   Obor           3,5   13,000   chimice, transporturi,combustie
                            industrială, turnătorie
    TOTAL          44,0   348,000


    Observaţie: în prezent, o parte din aceste întreprinderi au o activitate economică redusă,
sau oprită temporar, dar rămân în continuare surse potenţial poluante; în cadrul acestor
platforme au apărut în ultimii ani şi numeroase firme mici, cu profiluri extrem de variate, care
aduc şi ele un aport la potenţialul poluant.
    PRODUCTIA PRINCIPALELOR PRODUSE INDUSTRIALE- conform datelor primite de
la Institutul Naţional de Staţistica a fost
Denumire                            UM            Valoare
TITEI EXTRAS                          TONE              0
GAZE ASOCIATE EXTRASE (INCLUSIV GAZE LIBERE)          MII MC             0
CARNE TAIATA ÎN ABATOARE- INCLUSIV ORGANE            TONE             516
CARNE DE BOVINE                         TONE              0
CARNE DE PORCINE                        TONE             160
PREPARATE DIN CARNE                       TONE            18626
CONSERVE DE CARNE                        TONE             689
LEGUME, FRUCTE CONS.STERILIZARE(INCL.PASTA
ROŞII)                             TONE              0
ULEIURI COMESTIBILE                       TONE            10617
                           164
LAPTE DE CONSUM                    HL         302
UNT                          TONE         3
BRÎNZETURI                       TONE        412
PRODUSE ZAHAROASE (INCL.DULCEATA) DE COFEŢĂRIE
ŞI PATIS.                       TONE      35184
BERE                          MII HL      1756
FIRE DIN BUMBAC ŞI TIP BUMBAC             TONE       260
TESATURI BUMBAC, TIP BUMBAC (INCLUSIV TEXTILE
TRIC)                         MII MP      19949
TESATURI LINA, TIP LINA (INCLUSIV TEXTILE TRICOTATE  MII MP       676
TESATURI DIN IN, CÎNEPA, IUTA ŞI TIP IN, CÎNEPA    MII MP       532
TRICOTAJE DIN FIRE DE BUMBAC ŞI TIP BUMBAC       MII BUC.      591
TRICOTAJE DIN FIRE DE LINA ŞI TIP LINA         MII BUC.     1408
TRICOTAJE DIN FIRE DE MATASE ŞI TIP MATASE       MII BUC.     2656
CIORAPI ŞI CIORAPI PANTALON              MII PER.     21811
CONFECTII TEXTILE ŞI ÎNLOCUITORI            MIILEI/RON  835667226
ÎNCALTAMINTE - TOTAL                  MII PER.     10983
ÎNCALT.CU FETE DIN PIELE NATURALA (INCL. RECUP)    MII PER.     9474
CHERESTEA-TOTAL                    MC        95321
CHERESTEA DE RAŞINOASE                 MC        75003
CHERESTEA DE FAG                    MC        16342
CHERESTEA DE STEJAR                  MC        1242
PLACAJE DIN LEMN                    MC EF.      1162
PLACI FIBROLEMNOASE                  TONE        869
HIRTIE                         TONE       1686
ÎNGRASAMINTE CHIMICE (100% SUBSTANTA ACTIVA)      TONE      283068
ÎNGRASAMINTE AZOTOASE (100% N)             TONE      283068
PRODUSE MACROMOLECULARE DE BAZA            TONE       5905
ANTIDAUNATORI (100% SUBSTANTA ACTIVA)         TONE        795
LACURI ŞI VOPSELE                   TONE       38318
MEDICAMENTE                      MIILEI/RON  483879982
DETERGENŢI (100% SA)                  TONE       4035
ANVELOPE                        MII BUC.       0
STICLARIE                       TONE      101754
CIMENT                         TONE         0
PREFABRICATE DIN BETON ARMAT              MC        5848
FONTA BRUTA - PRIMA FUZIUNE              TONE        40
OTEL BRUT                       TONE       19033
LAMINATE FINITE PLINE DIN OTEL - CALD         TONE       1400
TEVI DE OTEL                      TONE       7999
OXID DE ALUMINIU (ALUMINA )              MII T        1
PLUMB (INCL. DIN RECUPERARI)              TONE         0
MAŞINI-UNELTE   DE  PRELUCRAT    METALE PRIN
ASCHIERE                        MIILEI/RON   6854960
STRUNGURI                       BUC.         3
MOTOARE ELECTRICE DE 0,25 KW ŞI PESTE         MW         272
TRANSFORMATOARE ELECTRICE DE 0,25 KW ŞI PESTE     KVA       13412
TELEVIZOARE                      BUC.       29125
AUTOUTILITARE                     BUC.         4
AUTOCAMIOANE, AUTOBASCULANTE, AUTOTRACTOARE
ŞI AUTOSASIURI                     BUC.         2
MOBILIER                        MIILEI/RON  225822818
ENERGIE ELECTRICA (LA BORNELE GENERATOARELOR
ELECTRICE)                       MII KWH    3828082
ENERGIE ELECTRICA PRODUSA ÎN TERMOCENTRALE       MII KWH    3827921
                       165
    9.3 Energia
    9.3.1 Impactul sectorului energetic asupra mediului
    Din datele care au fost prezentate în lucrarea de faţă a reieşit foarte clar impactul negativ
şi uneori chiar riscul pe care îl prezintă CET-urile în ceea ce priveşte calitatea factorilor de
mediu, în special a aerului.
    Poluarea aerului cu oxizi de sulf poate conduce la producerea ploilor acide, atât în
imediata vecinătate a surselor de emisie, dar de multe ori la mare distanta de aceste surse,
existând o implicaţie regionala sau chiar transfronţăriera.
    Încercarea de a menţine costurile de producţie a energiei termice în limite rezonabile
pentru buzunarul cetăţeanului conduce uneori la emisii puternice depoluanţi, în special datorită
inexistentei instalaţiilor de reţinere a acestora, aceste instalaţii fiind foarte scumpe.
    Nu numai factorul de mediu aer este influneţat negativ de sectorul energetic, ci şi apa
(apele uzate) şi solul.


    9.3.2 Consumul brut de energie
Din Datele furnizate de Direcţia Generala de Staţistica, evoluţia consumului de energie termica
se prezintă astfel :
                      1990   1995   1996   1997   1998 1999 2000
Energie termica distribuita (mii Gcal)   9421   8354   8057   9549   8362 8275 7766
Din care pentru uz casnic          5933   6173   6776   7895   7280 7154 6777
    9.3.3 Generarea de energie şi încălzirea la nivel de unităţi administraţive
    Generarea energiei de către agenţii economici, de către instituţii, în scopul încălzirii pe
timp de iarna sau producere acesteia pentru procesele tehnologice reprezintă principala
problema a agenţilor economici în ceea ce priveşte factorul de mediu aer. Începând cu sfârsitul
anului 2002, ARPM Bucureşti a furnizat agenţilor economici metodologia de calcul a emisiilor,
CORINAIR (acceptata în Uniunea Europeana), pentru ca aceştia sa poată calcula emisiile şi sa
facă plata la Fondul de Mediu, conform prevederilor legale. Legea Fondului de Mediu este unul
dintre instrumentele de atât de constrângere cat şi de stimulare a agenţilor economici de a
foloşi tehnologii şi instalaţii performante şi nepoluante în producerea energiei.


    9.4 Transporturile
    9.4.1. Impactul transporturilor asupra mediului. Emisii din transport
    În Bucureşti, creşterea parcului de autovehicule, concomitent cu cerinţele de mobilitate, au facut
ca pe reţeaua de strazi a Bucureştiului, în general şi în zonele centrale, în mod special, sa existe fluxuri
                          166
importante de vehicule. În intersecţiile principale apar mari aglomerari de trafic, mai ales de-a lungul
inelului principal şi a strazilor centrale. Circulaţa auto se desfăşoara greu şi datorită insuficientei spaţiilor
de parcare amenajate.
     Sistemele de transport sunt foarte daunatoare mediului, atat la nivel local cat şi global. Probleme
precum zgomotul, vibratiile, poluarea aerului dauneaza sănătăţii şi bunasţării comunităţilor peste tot în
ţările industrializate şi dezvoltate. Transporturile au, de asemenea, o contribuţie importanta la sustinerea
modificarilor climatice globale. Relatia de baza dintre transporturi şi sistemul climatic nu este complexa


     Transporturile sunt aproape în întregime dependente de petrolul pentru combustibili. Petrolul,
alaturi de alţi combustibili fosili (cărbune şi gaze naturale) sunt principalele surse de dioxid de carbon,
care impreuna cu alte gaze cu efect de seră determină modificari fara precedenţi în sistemul climatic
global.
     Contribuţia surselor mobile la poluarea atmosferica în Municipiul Bucureşti a fost prezentata
pentru fiecare poluant la capitolul 2 “Aerul”. Centralizarea valorilor de emisie pentru trafic este
prezentata în tabelul următor:


                 SO2             NMVOC
 nume grupa    CO2 (mii t)  (tone)  NOX (tone)     (tone)      CO (tone)    PM10 (tone)   Pb (kg)
Transport
rutier      448.2901403  2064.595  1180.952427   10890.42038     15528.49665    152.0763158   12027.15


9.5. Turismul
     În ceea ce priveşte turismul, situaţia se prezintă astfel :
Tabel 9.5.1
                      1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Unităţi de cazare-total           42   46    50    47     45    48     51
  -din care
Hoteluri                  41   33    35    34     33    36     33
Camping-uri                 1    1     1    1      0     0     0
Pensiuni                   0   12    14    12     12    12     18


Tabel 9.5.2 Număr turişti cazaţi (mii persoane)
                      1990  1995    1996   1997    1998   1999     2000
Total                        711    591    577.5 532.1 508.9 481.7
  -din care
Hoteluri                      693.6 589.9 576.0 529.9 506.6 479.1
Camping-uri                33.8   15.5    -      -      -     -     -
Pensiuni                   -   1.9    1.1    1.5     2.2     2.3    2.6
                            167
9.6 Poluări accidentale. Accidente majore de mediu


     În situatiile de poluări accidentale am fost solicitati, conform Protocolului cu GNM, de către
comisarii Garzii Naţionale de Mediu. Specialistii din cadrul Seviciului Laborator –APM Bucureşti s-au
deplasat în teren şi au efectuat măsuratori pentru determinărea concentraţiei momentane de poluant. În
funcţie de caz, s-au efectuat monitorizari în zona afectata de poluare, pe o perioada mai lunga de timp,
până s-a constat scăderea concentraţiei de poluant sub limita maximă admisa de legislatia în vigoare.
Nr.   Data/ora    Localizarea    Agentul      Factorii de  Modul de      Masuri luate    Sanctiuni
crt.          fenomenului    poluator;     mediu     manifestare al
                      Cauza poluării   afectati   fenomenului
1.    11.04.2006   Comuna       Produse             Pete de produs   Recomandari    GNM
     ora 2100    Bragadiru     petroliere  în         petrolier pe    de curatare cu   Ilfov
            Judeţul Ilfov   râul Cirogârla          suprafaţă apei   materiale
                                apa     şi pe mal     absorbante
                                                specifice
2.    24.05.2006   Str. Brâuner    Deşeuri baterii         Apele pluviale   Curatarea     GNM
     ora 1000    (teren viran; în  auto tocate           de pe terenul   zonei afectate   Bucureşti
            spatele      (aprox.30       sol    în panta s-au
            STITEH;      gramezi)             scurs în
            Bucureşti                      subsolul
                                      STITEH
3.    17.10.2006   Lacul       Staţia de            Deversare de    Recomandari    GNM
     ora 900    Herastrâu-zona   Carburanţi            produs       de curatare cu   Bucureşti
            debarcader-    PETROM              petrolier în    materiale
            Bucureşti     Baneasa Adm.     apa    canalizarea    absorbante
                      Bucureşti            pluviala care a  specifice
                                      dus la poluarea
                                      lacului
                                      Herastrâu; pete
                                      de produs
                                      petrolier pe
                                      luciul apei
4.    23.11.2006   Universitatea   Universitatea          Nor de gaze    Stoparea      GNM
     ora 1530    Politehnica    Politehnica           albicios,     scurgerilor de   Bucureşti
            Bucureşti-     Bucureşti-            iritant, greu de  gaz    prin
            Facultatea de   Facultatea de          respirat      utilizare   de
            Chimie –Corp    Chimie –Corp     aer              carbonat   de
            A1         A1; recipient                    sodiu şi nisip;
                      de sticla (25l)                   izolarea
                      cu acid                       recipientului
                      clorhidric                     deteriorat
                      concentrate
                      deteriorat

Pe parcursul anului 2006 au mai fost 2 poluări accidentale la care au participat doar comisarii
Garzii de Mediu Bucureşti
    1) localizare: punct de lucru apartinand SC Fabryo Corporation SRL ( fost SC Guzu Chim SRL),
    secţia ambalare diluant.     Str Sucevita nr. 14.bis
     data :   11.04.2006

                               168
    Incendiu localizat   la nivelul secţiei de ambalare diluanti nefiind afectate instalaţiile,
  echipamentele , cladirile . S-a constatat prezenta unei poluări intense cu fum , provenit din arderea
  materialelor cu proprietăţi combustibile şi a solvenţilor existenti la nivelul secţiei.
    S-a procedat la localizarea şi stingerea incendiului atat prin fortele proprii ale societatii cat şi prin
  personalul pompierilor de serviciu.


 4)  localizare:  Staţia de transformare Bucureşti- Sud AT 200 MVA apartine de CNTEE
Transelectrica SA
   data:   27.07.2006
  - Incendiu cu efect generarea de emisii-imisii atmosferice datorate arderii uleiului de transformator,
infiltratii de reziduuri hidrocarburice în reţeaua de canalizare interioara a CET-SUD precum şi scurgeri pe
sol lângă basa de retentie a autotransformatorului.
    S-a procedat la stingerea incendiului şi la vidanjarea basei de retentie şi absorbtia cu vata
minerala a reziduurilor hidrocarburice din canalizare.
                           169
    Capitolul 10 Instrumente ale Politicii de Mediu în România


   10.2 Cheltuieli şi investiţii efectuate de agentii economici în anul 2006 şi raportate
la Garda Naţionala de Mediu

    La sfarsitul anului 2006 Comisariatul Municipiului Bucureşti a înregistrat următoarea
situatie în ceea ce privesc investiţiile de mediu:


   - valoarea investiţiilor de mediu realizate în afara Programelor de Conformare este de 42.
679,677 RON(planificat) din care s-a realizat o valoare de 19. 581, 296 RON
   - valoarea investiţiilor de mediu realizate în cadrul Programelor de Conformare este de
217.939, 112 RON(planificat) din care s-a realizat 77.462,695 RON.


    10.3 Fondul de Mediu
    Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii şi
realizarii proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în
domeniul protectiei mediului.


    Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea şi realizarea proiectelor prioritare
pentru protecţia mediului.


    Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anul de lucru şi
vizeaza imbunatatirea performantei de mediu privind domeniile prevazute în art.13 al OUG nr.
196/22 12.2005 privind Fondul pentru Mediu aprobata prin Legea nr.105/25.04.2006.
    Dintre acestea mentionam : prevenirea poluării, reducerea impactului asupra atmosferei,
apei şi solului, reducerea nivelurilor de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, gestionarea
deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase , conservarea biodiversitatii, educatia şi
constientizarea publicului privind protecţia atmosferei etc.
    În anul 2006 au fost trei sesiuni de finantare. APM Bucureşti a emis Referatele necesare
întocmirii documentatiei tehnice pentru solicitarea finanţării proiectelor, astfel :


1. Sesiunea de finantare ianuarie-februarie 2006
► 3 soliciţări din partea agentilor economici SC BIOFARM SA, SC AEROFINA SA şi SC
MOBILUX SA pentru proiecte însumand cca 850.000 RON
► 5 soliciţări din partea ONG / Primarii sector pentru proiecte de constientizarea publicului,
însumand peste 1.042.000 RON
                         170
► 1 solicitare din partea Primariei sect.3 pentru un proiecte de colectare selectiva a deşeurilor,
cu valoarea de 500.000 RON


2. Sesiunea de finantare iulie-august 2006
► 4 soliciţări din partea agentilor economici SC ANTICOROSIVUL SA,          SC Libertatea
Panificatie SA, SC IRIDEX GROUP Import-Export srl, SC ROMAERO SA          pentru proiecte
însumand cca 15.000.000 RON
►5 soliciţări din partea ONG şi a unităţilor de învăţământ pentru proiecte de constientizarea
publicului însumand cca 900.000 RON


3. Sesiunea de finantare din august 2006     dedicata proiectelor din domeniul gestionarii
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice
►1 solicitare din partea Primariei sect.3 pentru un proiect în valoare de cca. 156.000 RON


    10.4. Fondurile UE de preaderare


    APM Bucureşti primeste soliciţări pentru obtinerea acordului de mediu pentru Proiecte
finantate din fonduri de preaderare SAPARD.
Din anul 2004 au fost instrumentate 4 soliciţări de acord de mediu :
    Directia Sanitar-Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor pentru Proiectul “Modernizare,
    reamenejare şi extinderea laboratoarelor de analiza”
    SC EMPROD srl pentru proiectul “Fabrica de procesare carne”
    SC MEDA PROD 98 SA pentru proiectul “Modernizarea fluxului tehnologic, creşterea
    capacitatii de producţie – extindere construcţie existenta, cabina poarta şi post trafo”
    SC NEGRO 2000 srl pentru proiectul “Extindere cu sediu de birouri şi vestiare P+1E”

    10.5 Planul Local de actiune pentru Protecţia Mediului- PLAM


    În luna iulie 2004, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Bucureşti a iniţiat Planul
Local de Acţiune pentru Mediu care se corelează cu Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu,
Planul Naţional de Dezvoltare, cu alte planuri/programe care includ şi componenta de mediu şi
cu Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bucureşti.
    Scop şi obiective


    Scop: dezvoltarea unui plan de acţiuni concrete pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în
Municipiul Bucureşti.


                        171
    Obiective :
    Identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu din Municipiul Bucureşti.


    Dezvoltarea şi implementarea unui plan local de acţiuni concrete pentru soluţionarea
       problemelor de mediu ale capitalei.


    Implicarea tuturor membrilor comunităţii pe toată durata desfăşurării procesului.
    Beneficii:
    utilizarea eficientă a resurselor financiare şi umane;


    îmbunătăţirea reală, vizibilă şi durabilă a mediului în municipiul Bucureşti;


    soluţionarea celor mai urgente probleme de mediu;


    implementarea viitoarelor investiţii în domeniul mediului;


    conformarea cu cerinţele Uniunii Europene.


  Implicarea publicului:


  Toate metodele şi tehnicile adoptate în elaborarea PLAM au contribuit la dezvoltarea
abilităţilor şi cunoştinţelor necesare participanţilor la realizarea unei planificări de mediu a
oraşului în care trăiesc.


  Implicarea publicului a adus, de asemenea, o contribuţie importantă şi a ajutat autorităţile să
identifice mai bine punctele slabe şi cerinţele locale pentru a putea să dezvolte acţiuni în folosul
şi împreună cu comunitatea.


  A fost pentru prima dată când autoritatea publică de protecţie a mediului a iniţiat un proiect
în care a implicat atâţia actori, iar mijloacele de diseminare a informaţiilor şi de implicare a
publicului au fost atât de diverse.
                        172

								
To top