Zalacznik do uchwaly nr XIV/91/99 by PIizhPIP

VIEWS: 651 PAGES: 327

									.
     STATUT
    GIMNAZJUM

  w Goczałkowicach - Zdroju
    ul. Powstańców Śl. 3
Podstawy prawne dokumentu

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329)
publicznych szkół ( Dz.U. z 2001r.nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie MEN z dnia 09 lutego 2007r.w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. z 2007r.nr 35 poz. 222 )

r.

Podstawy prawne oceniania :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu or anizowania nauki reli ii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36 poz. 1 ze zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publiczne o przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61
poz. 624 . z późn. zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lute o 2002 r. w
sprawie podstawy pro ramowej wychowania przedszkolne o oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 1 poz. 4  z 2003 r. z późn.
zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lute o 2002 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 poz. 22 z późn. zmianami
 .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i e zaminów w szkołach publicznych. ( Dz. U.
Nr 3 poz. 62 ze zmianami


Tekst ujednolicony po aktualizacji do obowiązujących przepisów oświatowych z dnia
7 września 2004r.

Zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 3 października 2005 r.
Zaopiniowany pozytywnie przez samorząd uczniowski w dniu 28 września. 2005 r.
Uchwalony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 5 października 2005 r.
Zaktualizowany do obowiązujących przepisów uchwałą nr 35/2006/2007 z dnia 18
04.2007r
Zaktualizowany do obowiązujących przepisów z dnia 01.09.2008r
Zaktualizowany do obowiązujących przepisów uchwałą nr 47 / 2008/2009 z dnia
01.09.2008
                     -2-
Spis treści                            strona

  I. ..NAZWA SZKOŁY…………………………………………………..………..4
 II. ..INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM…………………............................4
 III. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM………………………….….………..….5
 IV. ORGANY GIMNAZJUM..……………………………………….………….9
 V. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
    ORAZ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW ….……….……………...19
 VI. ORGANIZACJA GIMNAZJUM ………………………………………….20
VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM:……...……....23
VIII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM …………………………………..…………25
 IX. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)………...……….29
      1. PRZEPISY OGÓLNE………………………………………………...29
      2. METODY OCENIANIA UCZNIA…………………………………...31
      3. OCENIANIE W GIMNAZJUM……………………………………...38
      4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE
        STOPNIE SZKOLNE ……………………………………………….41
          1) JĘZYK POLSKI ………………………..41
          2) JEZYK ANGIELSKI …………………....63
          3) JĘZYK NIEMIECKI …………………....89
          4) HISTORIA ………………………………98
          5) WOS ………………………………….116
          6) BIOLOGIA ……………………………122
          7) GEOGRAFIA ………………………….133
          8) CHEMIA ……………………………....172
          9) FIZYKA ……………………………….190
          10) MATEMATYKA………………………202
          11) INFORMATYKA ……………………..239
          12) TECHNIKA …………………………...264
          13) PLASTYKA……………………………280
          14) MUZYKA……………………………...281
          15) WYCHOWANIE FIZYCZNE…………286
          16) RELIGIA……………………………….312
      5. TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
        KLASYFIKACYJNEGO…………………………………………..319
      6. TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
        SPRAWDZAJĄCEGO……………………………………………..320
      7. TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
        POPRAWKOWEGO……………………………………….……....322
      8. DODATKOWE UPRAWNIENIA UCZNIA…………………….....323
      9. EGZAMIN ZEWNĘTRZNY…………………………………….....324
      10. PRZEPISY KOŃCOWE …………………………………………...325
 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………………….....326
                  -3-
                  I. NAZWA SZKOŁY                      §1

1. Pełna nazwa szkoły brzmi:
                    Gimnazjum
                w Goczałkowicach-Zdroju
                 ul. Powstańców Śl. 3

2.  Gimnazjum jest szkołą publiczną.
3.  Siedzibą gimnazjum jest budynek położony przy ul. Powstańców Śląskich 3
4.  w Goczałkowicach - Zdroju.
5.  Ustalona nazwa szkoły jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu na pieczęciach i
   stemplach.                      §2

   1. Gimnazjum nie posiada imienia nadanego na wspólny wniosek rady pedagogicznej
    oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego.            II. INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM


                      §3

1.  Organem założycielskim i prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Goczałkowice-Zdrój.
2.  Organem nadzoru pedagogicznego Gimnazjum jest        Kuratorium Oświaty w
   Katowicach.
3.  Cykl kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania trwa 3
   lata i kończy się obowiązkowym egzaminem gimnazjalnym.
4.  Co roku, do 15 czerwca Rada Pedagogiczna opracowuje szkolny zestaw programów
   nauczania oraz szkolny zestaw podręczników na kolejny rok szkolny.
5.  Co roku, w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, Rada Rodziców we
   współpracy z Radą Pedagogiczną, przygotowuje i uchwala program wychowawczy i
   program profilaktyczny szkoły. Rada Pedagogiczna zatwierdza te dokumenty do
   realizacji na kolejny rok szkolny w pierwszym tygodniu października.
6.  Ilekroć w treści Statutu jest mowa o szkole- należy przez to rozumieć Gimnazjum
   w Goczałkowicach-Zdroju.
7.  Do realizacji statutowych celów Gimnazjum zapewnia według możliwości
   pomieszczenia dydaktyczne z niezbędnym wypsażeniem do nauki oraz halę sportową,
   basen, bibliotekę, świetlicę i pomieszczenia administracyjne.
8.  Gabinet lekarski, boiska sportowe, zaplecze kuchenne i jadalnia udostępnione są, na
   mocy porozumienia między dyrektorami Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 1,
   przez Szkołę Podstawową nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju.

                      -4-
            III. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

                     §4

1. Gimnazjum prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września
  1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
2. W Gimnazjum stosuje się odpowiednie przepisy prawa obowiązującego w systemie
  oświaty dotyczące działalności szkół publicznych i zakładów pracy.
3. Szczegółowe zasady działalności Gimnazjum       określone są w regulaminach
  wewnętrznych stanowiących obowiązujące prawo szkolne.
4. Gimnazjum realizuje cele i zadania ogólne zawarte w podstawie programowej w
  zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania oraz opieki i profilaktyki
  odpowiednio do istniejących potrzeb a także możliwości wyrównywania szans
  edukacyjnych uczniów, w tym:
  1) umożliwienia zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
    świadectwa ukończenia szkoły, a w szczególności: planowania, organizowania i
    oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności
    za własną naukę
  2) umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku
    kształcenia, a zwłaszcza odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy
    oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
  3) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
    poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji różnych źródeł
  4) zapewnienia podtrzymania kultury i tradycji regionalnych,
  5) kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i
    zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  6) sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
    szkoły,
  7) efektywne o współdziałania w zespole skuteczne o porozumiewania się w
    różnych sytuacjach budowania więzi międzyludzkich podejmowania decyzji
    oraz skuteczne o działania na runcie zachowania obowiązujących norm.
5. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:

  1) zgodnie z polską racją stanu, podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
   uszanowanie tradycji, kultury narodowej, realizację programu edukacji regionalnej,
   postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
  2) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości religijnej poprzez organizowanie na
   życzenie rodziców nauki religii i wliczenia tej oceny do średniej ocen
  3) umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach dodatkowych – II język obcy i
   wliczenie oceny z tych zajęć do średniej ocen
  4) poznawanie wyma anych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
   umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie
   kształcenia
  5) dochodzenie do rozumienia a nie tylko do pamięciowe o opanowania
   przekazywanych treści
  6) traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą
   samą w sobie w sposób inteli entny prowadzący do lepsze o rozumienia
   świata ludzi i siebie
  7) poznawanie zasad rozwoju osobowe o i życia społeczne o


                     -5-
6. Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców,
  zmierzają do tego, aby uczniowie szczególności:
     1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ( w
       wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
       estetycznym, moralnym, duchowym)
     2) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego
       wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętne dążeniedo
       dobrawłasnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i innch,
       wolność własną z wolnością innych
     3) Poszukiwali dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów
       życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w
       świecie
     4) Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
       oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej w
       państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania
       postaw patriotycznych

7. Sposoby wykonywania zadań uwzględniają optymalne warunki rozwoju ucznia,
  zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. Realizowane są
  one w ramach:

    1) Szkolne o zestawu pro ramów nauczania który uwz lędniając wymiar
     wychowawczy obejmuje całą działalnośc szkoły z punktu widzenia
     dydaktycznego
    2) Programu wychowawcze o szkoły który opisuje w sposób całościowy
     wszyste treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany
     przez wszystkich nauczycieli
    3) Działań opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących
     potrzeb

8. Zadania zespołów nauczycielskich omówione są szczegółowo w § 28.

9. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania, przedstawiony
  szczegółowo rozdziale IX.
10. Tryb i sposób odwołania się od ustalonej oceny z zachowania lub przedmiotu
  re ulują WSO i kryteria oceniania zachownia ucznia.
11. Ocena z zachowania uwz lędnia respektowanie przez uczniów ich obowiązków
  zapisanych w statucie Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju
12. Szkoła realizuje programy autorskie po uprzednim zaopiniowaniu przez radę
  pedagogiczną, doradcę metodycznego i organ prowadzący szkołę.
13. Szkoła or anizuje zajęcia    pozalekcyjne . Każdy uczeń może rozwijać swoje
  zainteresowania w ramach otwartych pracowni lub kół zainteresowań, SKS, SKKT,
  których termin zajęć ustala dyrektor szkoły każdorazowo na początku kolejnego roku
  szkolnego.
14. Szkoła promuje uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez pomoc w przygotowaniu
  do olimpiad i konkursów, możliwość realizacji indywidualnego toku nauki i
  indywidualnego programu nauki, nagradzanie i eksponowanie ich osiągnięć w szkole i
  środowisku poprzez publikowanie informacji o osiągnięciach w lokalnej prasie i
  portalach internetowych, przyznawanie stypendiów naukowych, wpisy do kroniki
  szkoły,przyznawanie tytułu Absolwent Roku, występowanie z wnioskiem o Nagrodę
  Wójta
                    -6-
15. Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez:
  indywidualne formy zajeć, pomoc w trakcie lekcji, zajęcia wyrównawcze i inne
  pozalekcyjne.
16. Gimnazjum udziela uczniom i rodzicom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
  we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami
  specjalistycznymi świadczącymi usługi w zakresie rozwoju emocjonalnego, zaburzeń
  rozwojowych i wrodzonych, problematyki niedostosowania, budowania zdrowego
  poczucia własnej wartości, dostarczania wiadomości na temat wpływu środków
  uzależniajacych Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi
  do szkoły.
17. Gimnazjum realizuje pro ram wychowawczy w ramach które o określone są
  formy i zasady współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w zakresie
  nauczania, wychowania i profilaktyki, a w szczególności: pedagogizacji rodziców w
  ramach spotkań cyklicznych, umożliwienie rodzicom stałego kontaktu ze szkołą
  poprzez wprowadzenie konsultacji nauczycielskich, uczenia młodzieży myślenia w
  perspektywie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w swerze fizycznej,
  psychicznej i społecznej.

18. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów
  bezpieczeństwa i higieny, a także wynikających z potrzeb środowiska, w szczególności:

  1)   sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
      obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych, za którą odpowiedzialni są, w
      zależności od rodzaju zajęć, nauczyciele uczący, bądź wychowawcy,
  2)   sprawuje opiekę podczas przebywania uczniów poza terenem szkoły w czasie
      organizowanych przez nią zajęć, a także w trakcie wycieczek szkolnych, za którą
      odpowiedzialni są: kierownik wycieczki oraz nauczyciele organizujący tego typu
      formy zajęć.

19. Zajęcia poza terenem szkoły a także wycieczki szkolne or anizowane są z odnie z
  zasadami określonymi przez uregulowania prawne krajoznawstwa i turystyki
  młodzieży szkolnej ujęte w trzech ustawach i aktach wykonawczych do tych
  ustaw.


     1) Ustawa o systemie oświaty - wynikają z niej konkretne uregulowania
      obejmujące bezpieczeństwo i higienę uczniów także w trakcie turystycznych
      wycieczek szkolnych oraz warunków i sposobów organizowania przez
      szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

     2) Ustawa o kulturze fizycznej – wynikają z niej ważne dla turystyki
      rozporządzenia regulujące całokształt bezpieczeństwa osób przebywających w
      górach , pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne oraz zasad
      prowadzenia rekreacji ruchowej w tym spraw biwaków, obozów, rajdów,
      zlotów i spływów.

     3) Ustawa o usługach turystycznych – wynikają z niej istotne dla organizatorów
      turystyki sprawy obiektów hotelarskich oraz zadania i pozycje przewodników
      turystycznych i pilotów wycieczek.                      -7-
20. Procedury przygotowania wycieczki klasowej

  1) Każdy kierownik wycieczki/imprezy     ma  obowiązek   przestrze ania
   „Re ulaminu Wycieczek” a ponadto:

     a) Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku
      szkolnym    przedstawia propozycję wycieczek klasowych wskazując
      program, dostosowany do wieku, potrzeb, zainteresowań, możliwości
      psycho-fizycznych dzieci, oraz możliwości finansowych rodziców.

     b) Rodzice uczniów dokonują wyboru wycieczki i     deklarują fakt ten
      podpisując oświadczenie, o wyrażeniu zgody     na wyjazd dziecka
      niepełnoletniego.

     c) Forma i terminy płatności na spotkaniu klasowym określają rodzice.

     d) Wychowawca na godzinie wychowawczej       przedstawia  uczniom
      propozycję wycieczki.

     e) Wyznaczeni uczniowie    na tydzień przed wyjazdem     prezentują
      szczegółowy cel i program wycieczki.

     f) Wychowawca klasy – Kierownik odpowiednio wcześniej dokonuje
      rezerwacji noclegów, biletów wstępu do muzeów i obiektów, rezerwacji
      posiłków jeżeli nie korzysta z pośrednictwa Biura Podróży.
     g) Wszystkie możliwe płatności kierownik dokonuje wcześniej przelewami.

     h) Wychowawca- Kierownik omawia szczegółowo regulamin wycieczki i
      zasady bezpiecznych zachowań w czasie podróży, podczas zwiedzania i
      wędrówek oraz w miejscu noclegowym. Omówieniu podlega także
      wymagany ubiór oraz ewentualny ekwipunek. Fakt ten odnotowuje się w
      dzienniku na zajęciach lekcji wychowawczej.

     i) Wychowawca podejmuje starania pozyskania sponsorów dofinansujących
      wyjazd dzieci z rodzin najuboższych.

     j) Wypełnioną kartę wycieczki wraz z:
        o listą uczestników,
        o zgodami rodziców na wyjazd,
        o kserokopiami aktualnych koncesji i zezwoleń UKFiT lub
          wojewody na organizację imprez turystycznych w kraju i za
          granicą w przypadku korzystania z usług biur,
          nauczyciel przedkłada dyrektorowi na 3 dni przed wyjazdem.

     k) Kierownik wycieczki zabiera ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, kartę
      wycieczki wraz z załącznikami opisanymi w punkcie 10, oaz kserokopię
      polisy ubezpieczeniowej.

     l) Kierownik powiadamia rodziców o godzinie i miejscu odbioru dzieci
      wracających z wycieczki.

                    -8-
21. Każdy z zatrudnionych nauczycieli zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w szkole
  zgodnie z opracowanym regulaminem i planem dostosowanym do struktury budynku,
  planu zajęć oraz wymogów bezpieczeństwa uczniów.

22. Plan dyżurów sporządza wicedyrektor szkoły każdorazowo po zmianie planu lekcji.

23. Szkoła sprawuje szczególną opiekę indywidualną nad niektórymi uczniami, a
  zwłaszcza nad:
   1) uczniami klas pierwszych,
   2) uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu,
      słuchu, wzroku poprzez:
      a) indywidualne formy zajęć,
      b) pomoc w trakcie lekcji,
      c) opiekę nauczycielską przed, między i po zajęciach.
   3) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są
      szczególne formy opieki, w tym stała lub doraźna pomoc materialna z takich
      źródeł, jak: rada rodziców, opieka społeczna, instytucje charytatywne,
   4) uczniami przebywającymi w rodzinach zastępczych, którym pomocy
      opiekuńczo-wychowawczej udzielają pedagodzy szkolni lub wychowawcy w
      oparciu o decyzję dyrektora szkoły.


                     §5


1.  Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
   z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym dalej "wychowawcą".
2.  Dla zachowania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest
   zapewnienie w całym etapie edukacyjnym jednego wychowawcy opiekującego się
   oddziałem.
3.  Formy realizacji zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
   ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4.  O zmianie wychowawcy oddziału decyduje dyrektor samodzielnie a także na
   wniosek rady rodziców lub samorządu uczniowskiego uwzględniając możliwości
   kadrowe szkoły.
5.  Dobór lub zmiana wychowawcy możliwe są na pisemny wniosek rady rodziców
   skierowany do dyrektora, uchwalony bezwzględną większością głosów, w obecności
   co najmniej 50% rodziców uczniów danej klasy.
6.  Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor i przedstawia ją rodzicom na
   zebraniu.

                     §6             IV.  ORGANY GIMNAZJUM


1.  Organami gimnazjum są:
   1) Dyrektor gimnazjum
   2) Rada Pedagogiczna
                     -9-
   3)  Rada Rodziców
   4)  Samorząd Uczniowski


2.  Ustala się następujące zasady współdziałania or anów szkoły oraz sposób
   rozwiązywania sporów między nimi:
   1) Dyrektor szkoły stanowi główną instancję odpowiedzialną za wymianę informacji
    między organami szkoły
   2) Tryb wyboru członków wymienionych organów określają wydane w tym względzie
    przepisy MEN oraz regulaminy wewnętrzne
   3) Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski mogą występować do Dyrektora szkoły
    z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły
   4) Zaistniałe spory oraz konflikty między wymienionymi organami rozstrzyga się
    w pierwszej kolejności wewnątrz szkoły, poprzez dialog przedstawicieli stron
    konfliktu, zawsze z udziałem dyrektora szkoły, ostateczną decyzję podejmuje
    dyrektor
   5) Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub
    nadzorującego według kompetencji rozstrzyganego zagadnienia

             A.   DYREKTOR GIMNAZJUM:

                     §7

1.  Do zadań dyrektora gimnazjum należy planowanie, organizowanie, kierowanie
   i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:

   1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą
     gimnazjum oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
   2) sprawowanie    nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli
     i wychowawców,
   3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, ewentualnie wstrzymywanie
     wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
   4) stwarzanie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
     i opiekuńczych szkoły a także warunków do harmonijnego rozwoju
     psychofizycznego i twórczej atmosfery pracy w szkole
   5) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów nauczania,
   6) opracowanie arkusza organizacyjnego,
   7) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym
     i ponoszenie odpowiedzialności za ich właściwe wykorzystanie
   8) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły
   9) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
     konserwacyjno-remontowych a także okresowych inwentaryzacji majątku
     szkolnego,
   10) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ,a w
     szczególności:
     a) dokonywanie okresowych prze lądów obiektów szkolnych pod kątem
       zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych
       obiektów ( boisko plac wewnętrzny parkin i
     b) przeprowadzanie 2 x w cią u roku ćwiczeń ewakuacyjnych uczniów i
       pracowników szkoły z odnie z obowiązującym planem ewakuacyjnym

                     - 10 -
    c) nadzorowanie stanu techniczne o o rodzenia      oświetlenia terenu
      szkolne o oraz wewnątrz budynku
    d) zapewnianie bezpiecznych szlaków komunikacyjnych zewnętrznych i
      wewnętrznych ( równa nawierzchnia oczyszczanie ze śnie u i lodu
      posypywanie piaskiem )
    e) zapewnianie odpowiedniej temperatury, co najmniej 18 stopni w
      pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia
    f) zapewnienie dostępu do apteczek szkolnych zaopatrzonych w środki
      niezbędne do udzielania pierwszej pomocy
    g) monitorowanie bezpiecznie prowadzonych zajęć wf
   11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

2.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla osób zatrudnionych w gimnazjum
   i w szczególności decyduje w sprawach:

   1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
   2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz
     innym pracownikom szkoły,
   3)  dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz ich mianowania,
   4)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i
     organizacji związkowych w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.

3.  Dyrektor jest organem podejmującym decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do
   szkoły, przenoszenia ich do innych oddziałów, spełniania obowiązku szkolnego,
   zezwalania na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzania
   egzaminu klasyfikacyjnego..

4.  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami
   i samorządem uczniowskim, organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami
   i organizacjami społecznymi.

             B.   RADA PEDAGOGICZNA:

                    §8

1.  Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju jest kolegialnym organem
   szkoły realizującym statutowe zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania
   i opieki.
2.  W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.
3.  Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
4.  Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są
   protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
   co najmniej ½ członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw,
   będących przedmiotem posiedzeń rady.
5.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
    1) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,
    2) tworzenie i zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania,
    3) tworzenia i zatwierdzenieszkolnego zestawu podręczników
    4) opracowanie i zatwierdzenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
    5) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
    6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
                     - 11 -
   7) podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas
     przysposabiających do zawodu,
   8) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innego Gimnazjum
   9) podejmowanie uchwał w sprawie przedstawionego przez Radę Rodziców
     programu   wychowawczego i profilaktycznego
   10) występowanie z umotywowanym wnioskiem do Wójta Gminy o odwołanie z
     funkcji dyrektora,
   11) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
     dyrektora,
   12) opiniowanie tygodniowego podziału godzin,
   13) opiniowanie projektu planu finansowego,
   14) opiniowanie propozycji dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych
     prac i zajęć,
   15) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
     nagród i innych wyróżnień,
   16) uczestniczenie w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycielii
     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli we współpracy z
     liderem WDN, którego wybiera,
   17) przygotowanie projektu zmian statutu szkoły,
   18) wykonywanie innych zadań przewidzianych dla rady pedagogicznej gimnazjum
     zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

              C.  RADA RODZICÓW:

                    §9

1. Rada Rodziców występuje do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami
  i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności związanymi z
  opracowaniem programu wychowawczo-opiekuńczego Gimnazjum
2. Wnioskuje lub sugeruje podjęcie określonych działań ,wykonywania badań na rzecz
  szkoły.
3. W celu wsparcia działalności szkoły Rada Rodziców pozyskuje i gromadzi środki
  finansowe.
4. Porozumiewa się z innymi radami ,ustalając zasady i zakres współpracy,wymienia
  doświadczenia.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin
  i plan pracy, który zawiera między innymi:
    1) okres kadencji, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
    2) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
    3) zasady wydatkowania funduszy.
6. Regulamin zatwierdzany przez zebranie ogólne rodziców nie może być sprzeczny
  z niniejszym statutem.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą
  Pedagogiczną:
    1) programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o
     charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
     nauczycieli
    2) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
     potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o
     charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,nauczycieli i rodziców
                    - 12 -
    3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
      wychowania szkoły
    4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
    5) Opiniowanie szkolnych zestawów podręczników
    6) Opiniowanie zestawów programów nauczania
    7) Opiniowanie spraw dotyczących noszenia jednolitego stroju
    8) Opiniowanie wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych
    9) Opiniowania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela
  Opinie wyrażane w ww.sprawach nie są wiązące dla dyrektora gimnazjum.
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie
  uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i
  profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym
  nadzór pedagogiczny.


             D.  SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

                     § 10

1.  W Gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.  Zasady wybierania i działania Samorządu określa jego regulamin uchwalany przez
   ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym
   Statutem.
3.  Samorząd Uczniowski może opiniować pracę ocenianych nauczycieli oraz
   reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
   1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
   2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących
     zasad:
      a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż dwa dziennie,
      b) tygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji.
4.  Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
   Gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
   1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
     stawianymi wymaganiami,
   2) prawo do organizacji życia szkolnego,
   3) uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem szkoły
     nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w
     porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
   4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
     rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
     w porozumieniu z dyrektorem,
5.  Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do
   zatwierdzenia społeczności uczniowskiej i Dyrektorowi szkoły.

                     § 11

1.  Za zgodą Rady Gminy w Gimnazjum utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2.  Warunkiem utworzenia stanowiska, o którym mowa wyżej, jest liczba co najmniej 12
   oddziałów.

                     - 13 -
3.  Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego zgodnie z art. 37 ust.1
   ustawy o systemie oświaty, dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu
   prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

                     §12

Do obowiązków wicedyrektora należy m.in.:
  1. podczas nieobecności w pracy dyrektora gimnazjum odpowiada jednoosobowo za
   całokształt pracy szkoły odpowiada przed dyrektorem szkoły za pełną i terminową
   realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
   a) zapewnienie uczniom podczas pobytu w szkole i na jej terenie opieki
     pedagogicznej w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom
   b) zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników
     szkoły ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego
   c) przygotowanie projektu tygodniowego rozkładu zajęć
   d) prowadzenie księgi zastępstw i prawidłowe organizowanie zastępstw za
     nieobecnych nauczycieli
   e) solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po
     lekcjach
   f) pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz
     prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
   g) przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki
   h) ład i porządek w klasach i na korytarzach,poszanowanie sprzętu szkolnego i
     pomocy naukowych
   i) całokształt pracy świetlicy szkolnej i nadzór nad stołówką podczas spożywania
     posiłków przez gimnazjalistów
   j) całokształt pracy biblioteki szkolnej
   k) opracowanie kalendarza imprez szkolnych,
   l) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przydzielonym zakresem
     czynności
   m) przygotowanie projektów ocen pracy nauczycieli bezpośrednio objętych
     nadzorem pedagogicznym
   n) wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych
     nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,
   o) opracowanie materiałów analitycznych oraz ocena dotycząca efektów
     kształcenia i wychowania,
   p) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora Gimnazjum.                     §13

W zależności od potrzeb w szkole, nauczyciele zajmują stanowisko doradcy
zawodowego, pedagoga szkolnego oraz opiekuna stażu. Ich obowiązki oraz dodatki
funkcyjne określają odrębne przepisy.

Pkt 1. W zakres obowiązków pedagoga szkolnego wchodzą:

I. Zadania ogólno – rozwojowe
   1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w gimnazjum.

                    - 14 -
    2. Współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno – wychowawczego
      gimnazjum.
    3. Troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów gimnazjum.
    4. Współpraca z dyrektorami szkół z terenu Gminy Goczałkowice- Zdrój,
      nauczycielami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną, w
      rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych.
    5. Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom ułatwiających
      rozwiązywanie ich problemów wychowawczych
    6. Zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień
      Konwencji o Prawach Dziecka.

II.   Profilaktyka wychowawcza

    1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce
     niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych, poprzez: obserwację
     zachowań pojedynczych uczniów i klasy; rozmowy indywidualne i uczestnictwo
     w godzinach wychowawczych; analizę wyników nauczania i ocen z zachowania;
     diagnozę środowiskową ucznia; udzielanie porad wychowawczych; prowadzenia
     zajęć na tematy ważne i interesujące uczniów;
    2. Określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez:
       a. wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do Poradni Psychologiczno –
         Pedagogicznej;
       b. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej
         opiekj i pomocy wychowawczej;
       c. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów
         wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
    3. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy, z rodzin
     dysfunkcyjnych możliwości udziału w różnych zajęciach turystycznych,
     rekreacyjnych i innych zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych.
    4. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami
     sprawiającymi trudności wychowawcze.
    5. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego, ze
     szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom, wśród
     uczniów, nauczycieli i rodziców.
    6. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia,
     zawodu, oraz udzielania informacji w tym zakresie.
    7. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
    8. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania
     na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.


III.   Praca terapeutyczna

    1. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach
     szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
    2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i
     zaburzeń rozwojowych / korekcja, reedukacja, terapia/
    3. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami
     niedostosowania społecznego.

IV.    Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna
                      - 15 -
   1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych
     nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
   2. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
     rówieśniczych i środowiskowych.
   3. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.

V.    Pomoc materialna

   1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym, z rodzin
     alkoholowych, zdemoralizowanych, wielodzietnych, mających szczególne trudności
     materialne.
   2. Troska o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie
     trudne warunki materialne.
   3. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
     do odpowiednich sądów dla nieletnich
   4. Wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, rodzin
     zastępczych, jeśli zajdzie taka konieczność.

VI.   Organizacja pracy pedagoga

   1. Posiadanie rocznego planu pracy wynikającego z zadań zawartych w pkt. I – V ,
     oraz uwzględniające konkretne potrzeby opiekuńczo – wychowawcze gimnazjum i
     środowiska.
   2. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktu tak z uczniami
     jak i z rodzicami.
   3. Bieżąca współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami,
     pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.
   4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym,
     Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i innymi organizacjami i
     instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
   5. Składanie okresowej informacji / na półrocze i koniec roku / na posiedzeniu Rady
     Pedagogicznej oraz na zespołach wychowawczych / według potrzeb / na temat
     trudności wychowawczych, zdrowotnych, innych, występujących wśród uczniów w
     gimnazjum.
   6. Prowadzenie dokumentacji:
     a. dziennik pracy pedagoga, w którym rejestrowane są wykonywane czynności;
     b. ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy
     korekcyjno – wyrównawczej, kształcenia specjalnego;


VII.   Kompetencje

   1. Pedagogizacja rodziców.
   2. Opracowanie tematyki i wyników badań w zakresie pracy korekcyjno –
     kompensacyjnej, wychowawczej, i opiekuńczej na potrzeby szkoły.
   3. Przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych
     środowiskowo i zagrożonych patologią.
   4. Prowadzenie mediacji.
   5. Prowadzenie działań i przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie
     Koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
                     - 16 -
  6. Prowadzenie działań wspierających i promujących właściwe postawy uczniowskiej
  7. Inne działania zlecone przez Dyrektora Gimnazjum.

Pkt 2. W zakres obowiązków opiekuna stażu wchodzą takie działania jak:


  1. Zapoznanie stażysty z procedurą uzyskania awansu.

  2. Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.

  3. Wspieranie działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego
   warsztatu.

  4. Dzielienie się swoim doświadczeniem zawodowym.

  5. Informowanie o formach doskonalenia zawodowego i zachęcanie do udziału w
   nich.

  6. Udzielanie rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych,
   wychowawczych.

  7. Sporządzanie wykazu literatury godnej polecenia.

  8. Pomoc w opracowaniu projektu sprawozdania.

  9. Pomoc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.

  10. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Pkt 3. W zakres obowiązków doradcy zawodowego wchodzą:


  1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w
    planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

  2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
    właściwych dla danego poziomu kształcenia ( w zapleczu merytorycznym jakim
    jest Ośrodek Kariery).

  3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom)
    źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym,
    ogólnokrajowym, europejskim na temat:

      a) rynku pracy,

      b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

      c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach

      d) świata pracy,


                    - 17 -
    e) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób
      niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

    f) alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami

    g) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich
  rodzicom.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w
  świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie
  ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz
  wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

6. Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w
  poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły (prowadzenie
  Ośrodka Kariery).

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez
  organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji
  i materiałów do pracy z uczniami itp.

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

   a) tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu
     doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

   b) realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi
     zawodowej.

10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet,
  CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

12. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających
  z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej
  działalności.

13. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa:
  kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie
  psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele
  organizacji zrzeszających pracodawców itp.
                   - 18 -
V.  ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI ORAZ ROZWIĄZYWANIA
             KONFLIKTÓW

                     § 14

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
  dzieci.
2. Wychowawcy są zobowiązani do informowania rodziców o postępach
  indywidualnych dzieci i działalności szkoły na spotkaniach ogólnych nie rzadziej niż
  raz na kwartał.
3. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku zapoznaje rodziców na zebraniu ogólnym z
  podstawowymi zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi.
4. Wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do udzielania rodzicom
  porad oraz bieżących rzetelnych informacji o zachowaniu, postępach i przyczynach
  trudności w nauce ich dzieci w każdym czasie, zawsze jednak nie kolidującym z ich
  podstawowymi obowiązkami dydaktyczno - wychowawczymi.
5. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznawania rodziców z treścią podstawowych
  dokumentów regulujących pracę szkoły, a w szczególności statutu szkoły, regulaminu
  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
  sprawdzających.
6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wychowawcy
  klasowego są zobowiązani do powiadamiania ucznia i jego rodziców na miesiąc
  przed zakończeniem klasyfikacji semestralnej i rocznej o zagrożeniu oceną
  niedostateczną oraz oceną nieodpowiednią i na anną z zachowania.
7. Rodzica powiadamia się o zagrożeniu oceną wymienioną w pkt.6 pisemnie, a
  potwierdzenie powiadomienia zachowuje się w dokumentacji szkolnej .
8. W przypadku niepotwierdzenia przez rodziców powiadomienia o ocenach
  niedostatecznych wychowawca osobiście zawiadamia ich spisując z rozmowy notatkę
  służbową lub powiadamia ich listem poleconym.
9. Rodzice powinni utrzymywać stały kontakt z wychowawcą oraz interesować się na
  bieżąco zachowaniem, ocenami oraz postępami dziecka w nauce.
10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły
  2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
     szkolnych,
  4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych
     warunków nauki.
11. Rodzice mają możliwość zgłaszania organowi prowadzącemu szkołę oraz pełniącemu
  nadzór pedagogiczny uwag dotyczących pracy szkoły.
                     § 15

1.  Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wykonuje uchwały o ile są
   zgodne z prawem natomiast wstrzymuje wykonywanie uchwał sprzecznych z
   prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący.
                    - 19 -
2.  Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne powstałe między członkami Rady Pedagogicznej.
   Jest także negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a
   rodzicem.
3.  Dyrektor przyjmuje wnioski, bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników
   niepedagogicznych i podejmuje stosowne rozstrzygnięcia kierując się przepisami
   prawa, zasadami partnerstwa, obiektywizmu oraz dobra publicznego.
4.  W sytuacjach konfliktowych dyrektor gimnazjum może wydawać zalecenia
   statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy
   gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
5.  W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców uchwał sprzecznych z prawem lub
   ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym
   w Regulaminie Rady przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
6.  W sprawach spornych między pracownikami szkoły a uczniami ustala się co
   następuje:
   1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu
      Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,
   2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem
      opiekunem przedstawia sprawę wychowawcy, który rozstrzyga sporne kwestie
   3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są
      ostateczne.


            VI. ORGANIZACJA GIMNAZJUM:

                    § 16

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego i są corocznie aktualizowane przez dyrektora gimnazjum.

                    § 17

1.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
   określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora. Arkusz
   organizacji Gimnazjum zatwierdza Wójt Gminy w terminie do dnia 30 maja danego
   roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2.  W arkuszu organizacyjnym Gimnazjum zamieszcza się w szczególności:
   1) liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska
     kierownicze,
   2) ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,
   3) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
     przydzielonych przez organ prowadzący szkołę
                    § 18

1.  Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.W szkole funkcjonują
   oddziały klas I- III. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 18 do 26.

                    - 20 -
2.  W szkole są tworzone oddziały klas sportowych ze względu na posiadana bazę i
   wykwalifikowaną kadrę nauczycieli instruktorów.
3.  W przypadku klas sportowych liczba godzin wf zostaje zwiększona zgodnie z
   obowiązującymi przepisami.
4.  Uczniowie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych
   i uczestniczą we wszystkich zajęciach dodatkowych, przewidzianych planem
   nauczania zgodnie z programami zatwierdzonymi przez dyrektora w zestawie
   szkolnych programów nauczania.


                    § 19

1.  Oddział dzieli się na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków
   i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie
   ramowych planów nauczania.
2.  Oddział dzieli na grupy w nauczaniu:
   1) języków obcych,
   2) informatyki,

3.  Zajęcia z wychowania fizycznego ze względu na naukę pływania są zgodne z
   obowiązującymi przepisami i prowadzone są w grupach liczących od 12 do 15
   uczniów.
4.  W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na
   zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu
   prowadzącego szkołę.
5.  Podział uczniów na grupy uzależniony jest ponadto od możliwości finansowych
   szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

                    § 20

1.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
   w systemie klasowo - lekcyjnym.
2.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

                    § 21

Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i innych
pozalekcyjnych, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w
grupach oddziałowych lub między oddziałowych.

                    § 22

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalonych przez dyrektora
gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
                    - 21 -
                     § 23

1.  Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum nie rokują ukończenia
   Gimnazjum w normalnym trybie, dyrektor szkoły może wystąpić o skierowanie
   ucznia do klasy przysposabiającej do pracy zawodowej w porozumieniu z
   dyrektorami innych gimnazjów i ich organów prowadzących.
2.  Dyrektor Gimnazjum kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie
   uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i
   możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych
   ucznia, opinię lekarską opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, zgodę
   rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.


                     § 24

1.  Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
   uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu
   pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.  Do zadań bibliotekarzy należy:
   1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
   2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
   3) udostępnienie informacji o zbiorach,
   4) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności
     biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
   5) organizowanie konkursów czytelniczych i wystaw,
   6) przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
     poszczególnych klas,
   7) współpraca z nauczycielami gimnazjum,
   8) współpraca w realizacji ścieżek edukacyjnych,
   9) zakup i oprawa książek, tworzenie wideo i taśmoteki.


                     § 25

1.  Dla uczniów, którzy chcą dłużej przebywać w szkole, lub powinni podlegać
   szczególnej opiece organizuje się świetlicę szkolną o charakterze klubu
   młodzieżowego.
2.  Czas pracy świetlicy gimnazjum dostosowuje się do potrzeb uczniów i możliwości
   finansowych gimnazjum.
3.  Opiekę nad grupą powierza się wychowawcy świetlicy.
4.  Dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisko kierownika świetlicy.
5.  Do zadań kierownika należy:
   1) organizacja pracy świetlicy,
   2) opracowanie regulaminu świetlicy, który nie może być sprzeczny
     z postanowieniami statutu,
   3) opracowywanie i przedkładanie dyrektorowi projektu budżetu świetlicy na dany
     rok
   4) organizowanie żywienia,
   5) bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców świetlicy oraz współpraca z
     pracownikami kuchni i intendenta SP1
                    - 22 -
   6)  prowadzenie zajęć z młodzieżą,
   7)  współorganizowanie form wypoczynku dla uczniów oraz pomocy socjalnej,
   8)  prowadzenia dokumentacji pracy świetlicy.      VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM:

                    § 26

1.  W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2.  Zasady zatrudnienia nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1
   określają odrębne przepisy.

                    § 27

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w oparciu
  o obowiązujące przepisy MEN, z zakresu BHP, wewnętrzne regulaminy
  organów szkoły i dokumenty regulujące pracę szkoły.
  Jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
  uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
  1) kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
     bezpieczeństwa i higieny pracy,ze wz lędu na odpowiedzialność za życie,
     zdrowie bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów
  2) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
  3) pełnić dyżury w przerwach między lekcjami wg ustalonego przez dyrektora
     szkoły harmonogramu na dany semestr,
  4) przestrzegać zapisów statutowych,
  5) zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
  6) usuwać drobne usterki w budynku, klasie, względnie zgłaszać dyrektorowi ich
     występowanie,
  7) w pracowniach o zwiększonych ryzyku wypadkowości egzekwować
     przestrzeganie regulaminów,
  8) w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego
     sprzętu,
  9) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
  10) stosować zasady oceniania zgodne z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
  11) dbać o systematyczne przekazywanie informacji o postępach ucznia jego
     rodzicom,
  12) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
  13) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
  14) wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
  15) aktywnie uczestniczyć w procesie wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli,
  16) dbać o własny rozwój zawodowy i rozwój szkoły jako organizacji,
  17) uczestniczyć w warsztatach i kursach doskonalących zgodnie z przyjętym przez
     radę pedagogiczną planem doskonalenia,
  18) stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
  19) wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych
     form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.
  20) Czuwać nad prawidłowym przebie iem procesu dydaktyczne o
                    - 23 -
   21) Wspierać rozwój psychofizyczny uczniów ich zdolności oraz
     zainteresowania
   22) Stosować bezstronność obiektywizm jawność w ocenie uczniów oraz ich
     sprawiedliwe traktowanie
   23) Udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o
     rozpoznanie potrzeb uczniów


                     § 28

1.  Nauczyciele danego przedmiotu, lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych,
   wychowawcy klas, tworzą zespoły przedmiotowe.
2.  Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora gimnazjum kierownik zespołu.
3.  Do zadań zespołu należy:
   1) wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
   2) ewaluacja wewnątrz szkolnego systemu oceniania (stymulowanie rozwoju
     uczniów),
   3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
   4) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   5) wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania, prowadzenie lekcji
     koleżeńskich,
   6) współpraca z doradcą metodycznym przedmiotu.
4.  Poszczególne zespoły ustalają harmonogram, zakres i sposób realizacji zadań, a efekty
   pracy przedstawiają na posiedzeniach rady pedagogicznej w formie wniosków.


                     § 29

1.  Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
   uczniami gimnazjum, a w szczególności:
   1) ścisła współpraca z rodzicami w zakresie wszystkich spraw związanych z
     wychowaniem i postępami w nauce,
   2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
   3) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczności,
   4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez
     wychowanka.

2.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
   1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
   2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy
    uwzględniający wychowanie pro rodzinne,
   3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
    koordynacji oddziaływań wychowawczych,
   4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów
    wychowawczych,
   5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno -
    Pedagogiczną,
   6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
   7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
   8) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu,

                     - 24 -
   9)  kształtować właściwie stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i
     poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
   10) systematycznie kontaktować się z rodzicami - tworzyć warunki do udziału
     rodziców w życiu klasy i szkoły,
   11) organizować zebrania rodziców co najmniej raz na kwartał,
3.  Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
   wychowawczej (dziennik, arkusze ocen, zeszyty obserwacji, świadectwo szkolne,
   inne..).
4.  Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i
   metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i pedagoga
   szkolnego.


             VIII. UCZNIOWIE GIMNAZJUM

                      § 30


1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej,
  podlegający obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia, mieszkający w
  obwodzie szkoły.
2. Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki
  organizacyjne na to pozwolą.
  1) W przypadku wolnych miejsc do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie spoza
   obwodu szkoły, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z
   obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,5 oraz co najmniej dobre
   zachowanie
  2) W przypadku większej ilości chętnych niż wolnych miejsc, pierwszeństwo mają:
     a) uczniowie z wyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły
       podstawowej
     b) uczniowie, których rodzeństwo uczy się w tutejszym gimnazjum.
3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno -
  pedagogicznej dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku
  szkolnego.
4. O zasadach przyjęcia do klasy sportowej decydują następujące warunki:

              I Warunki przyjęcia do kasy sportowej
              w Gimnazjum Goczałkowicach-Zdroju
      1)  Dostarczenie do szkoły w wyznaczonym terminie zaświadczenia
        lekarskiego z poradni sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania
        sportu.
      2)  Zaakceptowanie   przez  rodziców/prawnych   opiekunów/  zasad
        funkcjonowania klasy sportowej zawartych w karcie informacyjnej.
      3)  Uzyskanie przez ucznia w I semestrze klasy szóstej oceny bardzo dobrej
        lub celującej z wychowania fizycznego.
      4)  Uzyskanie przez ucznia z przeprowadzonego testu sprawności fizycznej
        minimum 65% punktów.
      5)  W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów z testu
        sprawności o zakwalifikowaniu do klasy sportowej będzie decydować
        kolejno:
           a) ocena zachowania z pierwszego semestru klasy szóstej,
                     - 25 -
           b) ocena z wychowania fizycznego z pierwszego semestru klasy
            szóstej,
           c) średnia ocen z pierwszego semestru z: matematyki, języka
            polskiego i języka obcego

                   II Odwołanie

      6) Rodzice mogą odwołać się od decyzji o nie zakwalifikowaniu do klasy
        sportowej w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych.
      7) Odwołania w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w
        sekretariacie szkoły.
      8) Rozpatrzenie odwołania przez komisję składającą się z co najmniej dwóch
        nauczycieli   wychowania    fizycznego   przeprowadzających   test
        sprawnościowy, nastąpi w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku/podania.
        O decyzji komisji rodzice zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie.
      9) W przypadku nieobecności ucznia na teście sprawnościowym w
        uzasadnionych przypadkach rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły o
        wyznaczenie dodatkowego terminu.
      10) Uzasadnienie nieobecności na teście sprawnościowym w formie pisemnej
        należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 3 dni od daty
        przeprowadzania testu. Rozpatrzenie uzasadnienia nastąpi w ciągu 7 dni od
        daty złożenia.
      11) W przypadku uzyskania zgody uczeń przystępuje do testu w wyznaczonym
        przez dyrektora szkoły terminie.

Ostateczny termin przystąpienia do testu sprawnościowego przypada nie później niż w
ostatnim dniu sierpnia.


                      § 31

1.  Do obowiązków ucznia należy przestrze anie postanowień zawartych w statucie
   a zwłaszcza:
   1) punktualnie,systematycznie przygotowywać się do lekcji i aktywnie uczestniczyć w
    zajęciach lekcyjnych, nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie
    oraz uzupełniać braki wynikające z absencji
   2) przedstawiać w terminie do tygodnia, pisemnego usprawiedliwienia uzasadnionej
    nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie:
      a. -zaświadczenia lekarskiego
      b. -oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności
   3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek szkoły, jej estetyczny wygląd, poszanowanie
    powierzonego mienia
   4) wystrzegać się szkodliwych nałogów ( tytoniu,tabaki, alkoholu, narkotyków i
    innych środków odurzających)
   5) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
   6) przestrzegać zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, kolegów, innych osób,
    między innymi przez właściwe zwracanie się do nich
   7) dbać o honor i tradycję gimnazjum ( strój, postawa, zachowanie, udział w
    imprezach)
   8) przychodzić do szkoły ubranym czysto i schludnie, dbać o codzienny wygląd

                     - 26 -
   9) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady
     pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
   10) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom
     starszym poprzez społeczne akceptowane formy.
   11) Dbać o kulturę zachowania i kulturę języka ( nie używać wulgaryzmów,ani
     zwrotów uwłaczających godności człowieka )
   12) Przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych
     urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów
     komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych
   13) Nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów
   14) Dbać o higienę osobistą
   15) W dni uroczystości szkolnych przychodzić w stroju galowym ( czarno-białym )

2. Uczeń imnazjum ma prawo:
  1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz właściwie zorganizowanego procesu
    kształcenia
  2) uczeń ma prawo do jawności ocen; ocena może być wpisana do zeszytu na życzenie
    ucznia,
  3) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,
  4) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których
    mowa w § 13 ust.2 pkt 2 statutu,
  5) do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  6) do poszanowania swojej godności i dobrego imienia
  7) do zdobywania wiedzy przy pomocy nauczyciela, poszerzania jej, ma prawo do
    twórczych poszukiwań intelektualnych; może wyrażać wątpliwości, własne sądy
    oraz prowadzić dyskusję z treściami zawartymi w podręczniku oraz
    przekazywanymi przez nauczyciela,
  8) uczeń ma prawo w czasie lub po zakończeniu zajęć zwrócić się do nauczyciela z
    prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych na lekcjach lub
    występujących w zadaniach domowych,
  9) do swobodnego wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra
    osobistego osób trzecich,
  10) do korzystania z pomocy doraźnej,
  11) do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -
    wychowawczym,
  12) noszenia emblematu szkoły,
  13) nietykalności osobistej,
  14) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
  15) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
    i w myśl obowiązujących regulaminów,
  16) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
  17) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się
    w organizacjach, których działalność jest zgodna z prawem,
  18) rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów nauce,
  19) rozwijania zdolności i zainteresowań

3.  Uczeń imnazjum może otrzymać na rody i wyróżnienia za:
   1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
   2) wzorową postawę,
   3) wybitne osiągnięcia,
   4) dzielność i odwagę,
                     - 27 -
4. Nagrodę przyznaje dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu
  uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I - III Gimnazjum:
  1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
  2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
  3) dyplom,
  4) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
  5) nagroda rzeczowa,
  6) wpis do "kroniki Gimnazjum".
6. Na wniosek dyrektora Gimnazjum za szczególne osiągnięcia uczniowi może być
  przyznawana nagroda Wójta Gminy.
7. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.
8. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Ustala się następujący rodzaj kar:
  1) upomnienie wychowawcy wobec klasy,
  2) upomnienie dyrektora,
  3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
  4) założenie Niebieskiej Karty
  5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
  6) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
  7) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału tej szkoły,
  8) przeniesienie ucznia do innego gimnazjum.
10. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem
  samorządu uczniowskie o wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w
  terminie trzech dni od wymierzenia na piśmie. Po przeprowadzeniu analizy
  wszystkich dokumentów związanych ze sprawą dyrektor szkoły informuje na
  piśmie      w terminie 14 dni od złożenia odwołania rodziców ( prawnych
  opiekunów) ucznia o zasadności wymierzenia kary i terminie jej wykonania.
  Decyzja dyrektora jest ostateczna.

11. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu
  uczniowskiego dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
  1) dopuszcza się czynów zagrażających zdrowiu i życiu człowieka,
  2) wchodzi z kolizję z prawem,
  3) demoralizuje innych uczniów,
  4) permanentnie narusza postanowienia statutu gimnazjum.

12. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym
  przeniesieniem ucznia do innego gimnazjum po wcześniejszym uzyskaniu zgody
  jego dyrektora. Przeniesienia dokonuje Kurator oświaty na wniosek dyrektora szkoły
  wynikający z uchwały rady pedagogicznej.
13. O każdej nagrodzie oraz karze wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić
  Rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
                    - 28 -
      IX. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO

                     § 32                 PRZEPISY OGÓLNE


Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany WSO, reguluje zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju.
  1. Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny w kontekście oceniania
    spoczywa na ocenianiu bieżącym.
 2. Ocenianie śródroczne stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych
   oraz zachowaniu ucznia za miniony okres nauki.

 3. Szczegółowe cele i zakresy oceniania wewnątrzszkolnego określają Przedmiotowe
   Systemy Oceniania, zwane dalej PSO, jednolite dla nauczycieli tej samej
   specjalności, stanowiące załączniki do WSO

 4. Ocenianiu podle ają:

     1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

     2) zachowanie ucznia.

  5. Oceny ucznia dokonują:

     1) nauczyciele przedmiotu,

     2) wychowawca klasy,

     3) uczeń w formie samooceny.

  6. Ocenianie wewnątrzszkolne osią nięć edukacyjnych ucznia pole a na:
     1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez
       ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
       wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
       i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniając tę
       podstawę;
     2) formułowaniu oceny.
  7. Ocenianie zachowania ucznia polega na :

  rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy
  stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, i norm etycznych.

                     § 33

  1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
     1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
       i postępach w tym zakresie;
     2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
                     - 29 -
      3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
      4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
       o aktywności, postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz
       specjalnych uzdolnieniach ucznia;
      5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
       dydaktyczno- wychowawczej.

  2.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

      1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
       uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z
       obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o
       nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
      2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
      3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z obowiązkowych i
       dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych
       w szkole ;
      4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
      5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich
       poprawiania;
      6) ustalenie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane
       rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
       dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
       zachowania;
      7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
       opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
      8) Na wniosek rodziców od roku szkolnego 2002/2003 zostało wprowadzone
       do przedmiotów obowiązkowych nauczanie drugiego języka obcego. Jest to
       przedmiot dodatkowy podlegający ocenianiu i klasyfikowaniu. Śródroczne i
       roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
       nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
       Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
       promocję do klasy programowo wyższej.

  3.  Ze wz lędu na zmienne terminy ferii zimowych w celu rytmicznej pracy
    szkoły ustala się podział roku szkolne o na dwa semestry:

  1) I semestr z klasyfikacją śródroczną trwa od inauguracji nauki do 15 stycznia,
  2)  II semestr z klasyfikacją końcoworoczną trwa od pierwszego dnia roboczego po
15 stycznia do daty zakończenia roku szkolnego ustalonego przez MEN w kalendarzu roku
szkolnego.
  4. Ucznia ocenia się:
     1) na początku etapu kształcenia, ( testy wiedzy zastanej )
     2) w trakcie realizacji działu programowego (na bieżąco),
     3) po zakończeniu działu programowego,
     4) na koniec każdego etapu kształcenia (okres, rok szkolny).
  5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).
  6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, a
ocenione prace pisemne lub inna dokumentacja dotycząca ucznia jest im udostępniana.


                    - 30 -
                    § 34


              METODY OCENIANIA UCZNIA

1. Nauczyciele, za pośrednictwem wychowawcy, na początku roku szkolnego w
  terminie do 30 września informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
  opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
  dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
  programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o
  warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przeciętna rocznej (śródrocznej) oceny
  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o
  zasadach poprawiania śródrocznych ocen niedostatecznych z poszczególnych
  przedmiotów.

2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
  zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana
  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.3. Nauczyciel dokonuje oceny ucznia na podstawie:

    1) prac klasowych – obejmujących duże partie materiału, ocena wystawiona na
     ich podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową ( nie więcej niż dwie
     w cią u ty odnia nie więcej niż jedna w danym dniu może wystąpić z
     ty odniowym wyprzedzeniem i wpisem ołówkiem do dziennika )

    2) sprawdzianów – obejmujących materiał z kilku lekcji lub wiadomości i
     umiejętności konieczne w całym cyklu kształcenia ( zapowiedziany z
     ty odniowym wyprzedzeniem wpisany ołówkiem w dzienniku w cią u
     dnia nie może być więcej niż dwa sprawdziany ) nie można
     przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca
     klasowa.

    3) kartkówek – kontrują opanowanie wiadomości i umiejętności do trzech
     ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie
     mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie
     występują ograniczenia wymienione w punktach a) i b)

    4) odpowiedzi ustnych ( uczeń wykazuje się wiadomościami z trzech
     ostatnich lekcji) rozumianych jako: odpowiedź na pytanie nauczyciela lub
     z własnej inicjatywy, kilkuzdaniowej wypowiedzi umiejętności
     wnioskowania, argumentowania, rozwiązywania problemów, udziału w
     dyskusji

    5) testów

    6) zadań domowych

    7) samodzielnej pracy uczniów
                   - 31 -
    8) pracy na lekcji ( grupowa, indywidualna )

    9) prac i ćwiczeń praktycznych ( bierze się pod uwa ę umiejętność
     praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, przedstawienia
     niewerbalnego wytworu pracy – albumu słownika innych
     zaan ażowania w proces lekcyjny umiejętność współdziałania w
     grupie, inwencja twórcza )

4. Aby uzyskać informacje o przyroście wiedzy edukacyjnej uczniów wprowadza się
pomiar dydaktyczny:

    1) w klasie I – sprawdzian wiedzy zastanej z języka polskiego i matematyki –
     wrzesień każdego roku

    2) w klasie II – test wewnątrzszkolny z wybranych losowo przedmiotów – maj
     każdego roku oraz test wewnatrzszkolny z przedmiotów matematyczno-
     przyrodniczych – kwiecień każdego roku

    3) w klasie III – uczeń gimnazjum przystępuje do próbnego egzaminu
     gimnazjalnego –styczeń/luty każdego roku oraz do obowiązkowego
     egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez Okręgową Komisję
     Egzaminacyjną z siedzibą w Jaworznie.


5. Prace pisemna oceniane będą zgodnie z przyjętym systemem punktacji:
91% - 100%       - ocena bardzo dobra
75% - 90%        - ocena dobra
51% - 74%        - ocena dostateczna
31% - 50%        - ocena dopuszczająca
 0% - 30%        - ocena niedostateczna

6. Uczeń jest oceniany także na podstawie dodatkowych zajęć edukacyjnych przyjętych
do realizacji w szkolnym planie nauczania na dany rok szkolny, które kończą się oceną
i wpisem na świadectwie .

7. Podstawą zaliczenia zajęć dodatkowych są:

    1) - obecność na zajęciach

    2) - aktywne w nich uczestnictwo

    3) - realizacja zadań, wykonywanie ćwiczeń wynikających z realizowanego
     programu                     § 35Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować pro ram nauczania a na
podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej dostosować wyma ania edukacyjne do indywidualnych
                   - 32 -
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i
odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom oraz opracować kryteria wymagań na poszczególne
stopnie.                   § 36

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


                   § 37


  1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego podstawowym elementem
   oceniania jest systematyczne i aktywne uczestnictwo w lekcji. Świadomość i
   zaan ażowanie na lekcji jest jednym z najważniejszych elementów podczas
   oceniania.
  2. Na koniec każdego semestru każdy uczeń otrzymuje ocenę za aktywność, która
   pełni rolę dominującą przy wystawianiu oceny półrocznej. Ponadto uczeń
   otrzymuje również oceny cząstkowe ze sprawdzianów lekkoatletyki, gier
   zespołowych oraz gimnastyki. W grach zespołowych, gimnastyce ocenie
   podlega technika wykonania poszczególnych elementów dodając przy
   gimnastyce estetykę wykonania elementów technicznych. Natomiast w
   lekkoatletyce liczy się czas wykonania próby lub odległość / w zależności od
   dyscypliny lekkoatletycznej/ z jednym wyjątkiem tzn. uczniów, przy których
   musimy zastosować bardzo ważną zasadę pedagogiczną zasadę
   indywidualizacji ( uczniowie z nadwagą zaangażowani w lekcję wychowania
   fizycznego).
  3. Uczeń może otrzymać dodatkowe oceny za reprezentowanie szkoły w
   zawodach sportowych.

  4. Ocena śródroczna i roczna jest oceną łączną z wychowania fizycznego i
   pływania. Ocena z pływania może podwyższyć lub obniżyć o jeden stopień
   ocenę z wychowania fizycznego (w przypadku, gdy jest wyższa lub niższa
   od proponowanej oceny składowej z WF). W przypadku nieuczestniczenia z
   przyczyn nieusprawiedliwionych w zajęciach z pływania powoduje obniżenie
   oceny o
   2 stopnie.

  5. Ustala się następujące oceny śródroczne i roczne z pływania;
     a) Ocena niedostateczna – nieuczestniczenie w zajęciach z przyczyn
       nieusprawiedliwionych,
     b) Ocena dopuszczajaca – wybiórczo uczestniczy w zajęciach a nieobecności
       ma usprawiedliwione,
     c) Ocena dostateczna – uczeń uczęszcza na zajęcia, lecz nie uczestniczy w
       nich aktywnie,
     d) Ocena dobra – bierze aktywny udział w zajęciach,
     e) Ocena bardzo dobra – wykazuje się progresją umiejętności (uczestniczy
                  - 33 -
        w sprawdzianach),
     f) Ocena celująca – wykracza zdecydowanie poza ocenę 5, jest
        reprezentantem szkoły w zawodach międzyszkolnych.
 6. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej z wychowania fizycznego bierze się pod
uwagę:
    1) Postawa wobec przedmiotu:
     a) aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego (3x „+”= 6)
     b) przeprowadzenie rozgrzewki („+” lub ocena )
     c) nieobecność nieusprawiedliwiona (3x „-” = 1)
     d) nieodpowiednie zachowanie: brak dyscypliny, wulgarność,
        nieposzanowanie sprzętu (3x „-”= 1)

    2) Współpraca z nauczycielem:
     a) pomoc w organizacji zawodów sportowych („+”)

    3) Zaangażowanie poza lekcjami wychowania fizycznego:
     a) udział w zawodach sportowych (ocena)

    4) Zakres wiedzy z wychowania fizycznego i sportu (ocena).
    5) Poziom rozwoju sprawności i wydolności fizycznej w poszczególnych
     dyscyplinach sportowych.
7. Nie ocenia się uczniów za dany wynik, (cechę motoryczną) uzyskany w
przeprowadzonej próbie, ale za postępwpodniesieniu swojej sprawności lub danej
cechy motorycznej. Każdy uczeń powinien znać szeroki wachlarz testów i prób aby
mieć możliwoścć samooceny swojej sprawności oraz umiejętności porównywania
własnych wyników z przyjętymi normami.

                   § 38

1. Procedura usprawiedliwień i zwolnień z lekcji wychowania fizyczne o
   1) Każdy uczeń w trakcie semestru ma prawo do zgłoszenia 2 ,,braków stroju”
     bez konsekwencji, każde następne nieprzygotowanie jest równoznaczne z
     otrzymaniem oceny niedostatecznej
   2) Rodzic/prawny opiekun może zwolnić pisemnie ucznia z ćwiczen na lekcji
     wychowania fizycznego z uzasadnieniem nie częściej niż 3 razy w
     semestrze (wzory usprawiedliwień będą rozdawane na pierwszym spotkaniu
     z rodzicami)
   3) W każdym innym przypadku uczeń jest zobowiązany do okazania
     nauczycielowi wychowania fizycznego zwolnienia lekarskiego.
   4) Rodzic ma obowiązek poinformować nauczyciela wychowania fizycznego o
     wszystkich poważniejszych dolegliwościach i chorobach dziecka.
   5) Zwolnienie z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z całości lub
     części roku szolnego winny być dostarczone dyrekcji szkoły, pielęgniarce
     szkolnej oraz nauczycielowi uczącemu w ciągu 7 dni od daty jej
     wystawienia przez lekarza.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki
  lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
  uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas
  określony w tej opinii.


                   - 34 -
3. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego bądź całego etapu
  kształcenia.
4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub
  technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
  klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". Uczeń jest obecny na zajęciach, ale nie
  uczestniczy w ćwiczeniach.


                   § 391. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
  ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Raz w roku przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne. Polega ono na
  okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
  określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen, zwanych "ocenami
  klasyfikacyjnymi", oraz oceny zachowania.

3. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną, co najmniej z 3 ocen bieżących
  ustalonych podczas kontroli poziomu wiedzy i umiejętności.

4. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie
  nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem
  uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych
  uczniów.

5. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców ( opiekunów).

6. Ustala się następujące sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o
  osiągnięciach ich dzieci:

    1)   wpis do zeszytu obserwacji, zeszytu przedmiotowego lub na karcie
      informacyjnej;

    2)   spotkania w czasie tzw. Konsultacji dla rodziców według ustalonego
      kalendarza;

    3)  zebranie z rodzicami (śródroczne, końcoworoczne );

    4)   pisemne informacje o przewidywanych ocenach nieodpowiednich i
      nagannych z zachowania oraz niedostatecznych śródrocznych i rocznych
      przez wychowawcę klasy (na jeden miesiąc przed końcem semestru) w
      formie ustnej podczas spotkania na terenie szkoły (rodzic potwierdza
      podpisem otrzymanie informacji) lub w wypadku nieobecności rodzica na
      wywiadówce - wychowawca informuje pisemnie za pośrednictwem poczty,
      za potwierdzeniem odbioru przesyłki;

    5)   pisemne informacje o proponowanych ocenach z zachowania oraz
      śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych przez wychowawcę
      klasy (na jeden tydzień przed radą pedagogiczną - nauczyciel wpisuje
                   - 35 -
       proponowane oceny ołówkiem), ocena ostateczna   może różnić się od
       prognozowanej nie więcej niż o jeden stopień.

    6)  kontakty telefoniczne.

 7. Ostateczne oceny śródroczne i roczne należy wystawić w dzienniku lekcyjnym na
   dwa dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 8. Na wniosek ucznia lub rodzica (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
   ustaloną ocenę.

 9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i rodzice (prawni opiekunowie)
   otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli (zadania klasowe
   rodzice otrzymują do wglądu na zebraniach rodzicielskich lub podczas rozmów
   indywidualnych z nauczycielem).

 10. Pisemne prace kontrolne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca
   roku szkolnego, w którym się odbyły (do 31 sierpnia).
                    § 40


Ustala się następujące warunki i tryb poprawiania       śródrocznych  ocen
niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów:

 1) Na zebraniu śródokresowym albo innym najbliższym, ustalonym przez rodzica i
   wychowawcę terminie, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń uzyskał śródroczną
   ocenę niedostateczną przedstawia uczniowi i jego rodzicom (prawnym
   opiekunom),zakres materiału wymagający uzupełnienia oraz możliwość uzyskania
   pomocy m.in.. poprzez udział w zajęciach wyrównawczych ( konsultacjach)oraz
   ustala sposób i ostateczny termin, do którego uczeń ma obowiązek brakujące
   wiadomości uzupełnić, biorąc pod uwagę możliwości ucznia i jego warunki
   społeczno-środowiskowe.

 2) Dokument ten podpisują rodzice(prawni opiekunowie), uczeń i nauczyciel
   przedmiotu, a następnie zostaje on złożony w dokumentacji wychowawcy klasy.                    § 41  1. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż
   przewidywane    rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
   dodatkowych zajęć edukacyjnych:
     1) W cią u 3 dni od przekazania informacji o uzyskanej przez ucznia ocenie
      klasyfikacyjnej, uczeń lub jego rodzice składają w sekretariacie pisemny
      wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej ze
      wskazaniem o jaką ocenę uczeń się ubiega z uwzględnieniem zasady, że
      ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jeden stopień.
                   - 36 -
    2) Dyrektor szkoły informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane
     zajęcia, który pisemnie określa zakres materiału oraz konieczne wymagania
     do uzyskania oceny wskazanej we wniosku z określeniem terminów w
     jakich uczeń winien materiał opanować i wykazać się je o
     znajomością nie później jednak niż jeden dzień przed klasyfikacją
     roczną.
    3) Rodzic i uczeń winni podpisać otrzymaną informację od nauczyciela
     której kopię przechowuje się w dokumentacji do czasu ukończenia lub
     opuszczenia przez ucznia szkoły.
    4)
2. Uczeń uzyskuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną, o którą
  ubiegał się we wniosku, jeśli spełni poniższe warunki:
    1) Dopełni trybu określone o w punkcie 1 ust.1 i 3
    2) Wypełni wszystkie zalecenia nauczyciela, o których mowa w ust. 2, pkt
     1
3. Niezależnie od zapisów § 8, pkt 6, ust. 4 i 5 uczeń może uzyskać wyższą roczną
  ocenę klasyfikacyjną jeśli nauczyciel uzna, że spełnił kryteria na daną ocenę do
  terminu klasyfikacji rocznej.

4. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana
  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
   1) Uczeń lub je o rodzice w terminie 3 dni od przekazania informacji,
     składają u Dyrektora pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż
     przewidywana rocznej oceny zachowania z uwzględnieniem zasady, że
     ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż o jeden stopień.
   2) Informują o tym fakcie wychowawcę klasy, który w formie pisemnego
     kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia w terminie nie później
     niż trzy dni przed klasyfikacją roczną. Warunki zawarte w kontrakcie
     winny odzwierciedlać kryteria na poszczególne oceny zachowania
     określone w rozdziale III § 10 ust. 6 i 7 i muszą być rygorystycznie
     przestrzegane przez ucznia.

5. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę
  zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu, a poprawa
  zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli nauczyciele, a także
  uczniowie danej klasy nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń, co do wypełnienia
  kryteriów na daną ocenę w okresie objętym kontraktem.
                  - 37 -
                    § 42


             OCENIANIE W GIMNAZJUM


1. Oceny bieżące (cząstkowe), oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne, ustala
  się w stopniach w skali:
     1) stopień celujący - 6;
     2) stopień bardzo dobry - 5;
     3) stopień dobry - 4;
     4) stopień dostateczny - 3;
     5) stopień dopuszczający - 2;
     6) stopień niedostateczny - 1.
2. Ustala się następujące o ólne kryteria ocen:

     1)  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

     a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
     nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje
     uzdolnienia;
     b) biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
     teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danej klasie,
     proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza
     program nauczania tej klasy;
     c) osiąga sukcesy w konkursach interdyscyplinarnych i przedmiotowych,
     konkursach artystycznych, w zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do
     finałów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim (regionalnym), krajowym
     lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

     2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
     a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
     nauczania przedmiotu w danej klasie;
     b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
     problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi
     zastosować posiadaną wiedze do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
     sytuacjach;


     3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
     a) opanował zdecydowaną większość wiadomości określonych programem
     nauczania w danej klasie i właściwie je stosuje,
     b) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
     praktyczne;

     4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
     a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
     danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie
     programowej;


                    - 38 -
     b) rozwiązuje ( wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o
     średnim stopniu trudności;

     5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
     a) ma braki w opanowaniu programu nauczania dla danej klasy, ale braki te nie
     przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
     przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
    b) rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne o
     niewielkim stopniu trudności.
      6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który:
    a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
     przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze
     zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
    b) nie jest w stanie nawet przy pomocy i pod kierunkiem nauczyciela rozwiązać
     (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

3. Przy ocenach bieżących (cząstkowych) i semestralnych dopuszcza się stosowanie
  plusów (+) i minusów (-).

4. Dopuszcza się zapisywanie ocen w notatnikach nauczycielskich w przypadku podziału
  klasy na grupy. Zobowiazuje się nauczycieli do przeniesienia ocen do dziennika w
  ostatnim dniu bieżącego tygodnia

5. Ocenę zachowania ucznia ustala się według skali:

     1)  wzorowe,

     2)  bardzo dobre,

     3)  dobre,

     4)  poprawne,

     5)  nieodpowiednie,

     6)  naganne

6. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania określa Szkolny Regulamin Oceniana
  Zachowania.

7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o raz ich
  rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania,
  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
  zachowania.

8. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono
  zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
  zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
  kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
  psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.                    - 39 -
9. Śródroczna   i roczna   ocena   klasyfikacyjna   zachowania    uwz lędnia
  w szcze ólności:

     1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     2)  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     3)  dbałość o honor i tradycje szkoły;

     4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

     5)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6)  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

     7)  okazywanie szacunku innym osobom.10. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
    1) oceny z zajęć edukacyjnych,
    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
    ustępu 9 a i 9 b.
    9a. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy
    programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej
    szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania.
    9b.Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
    ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
    wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy
    szkoły.


11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono u ucznia braki w osiągnięciach
  edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuację nauki w klasie programowo wyższej,
  szkoła jest zobowiązana zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości
  stworzyć mu szansę uzupełnienia braków poprzez:
      1) pomoc koleżeńską;
      2) pomoc w uzupełnieniu braków w ramach zajęć świetlicowych;
      3) pracę z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych;
      4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
12. Rada pedagogiczna przyjmuje, że ocena z religii i drugiego języka obcego nie jest
  wliczana do średniej.
13. Szczególnie wysokie osiągnięcia ucznia wpisuje się na świadectwie i do Kroniki
  Szkoły.
                     - 40 -
 14. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE
   ZE WSZYSTKICH OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ
            EDUKACYJNYCH                     1) Język polski

(Dokument opracowano na podstawie materiałów Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego)

                     KLASA I


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych
na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela.
  2. Wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi.
  3. Słucha nagrania wzorcowej recytacji
  4. Mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu.
  5. Rozumie polecenia.
  6. Rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście.
  7. Rozpoznaje smutek, radość jako wyraz intencji wypowiedzi.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Czyta teksty współczesne i dawne.
  2. Odczytuje tekst na poziomie dosłownym.
  3. Rozpoznaje w tekście najważniejsze informacje.
  4. Wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi.
  5. Dostrzega różne motywy postępowania bohaterów.
  6. Odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność,
    patriotyzm.
  7. Czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego.
  8. Odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu.
  9. Zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi.
  10. Rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze.
  11. Zna cechy pieśni, hymnu.
  12. Wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.
  13. Wie, czym się różni fikcja literacka od rzeczywistości.
  14. Zna cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania.
  15. Rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową.
  16. Rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu.
  17. Zna cechy gatunkowe bajki.
  18. Odróżnia dramat od innych rodzajów literackich.
  19. Wyszukuje informacje w encyklopedii i słowniku ortograficznym oraz słowniku języka
    polskiego.
  20. Posługuje się spisem treści.
  21. Wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym.
  22. Dostrzega symbole występujące w malarstwie.
  23. Zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna.
  24. Wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego
                      - 41 -
      oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator),
   25. Zauważa związki między dziełem literackim a dziełem plastycznym.
   26. Rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.

MÓWIENIE
 1. Wypowiada się na podany temat.
 2. Unika zbędnych powtórzeń wyrazowych.
 3. Unika błędów gramatycznych.
 4. Zna zasady poprawnej wymowy.
 5. Zna zasady poprawnego akcentowania wyrazów i zdań
 6. Podejmuje próby uczestniczenia w dyskusji.
 7. Opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz.
 8. Opowiada treść utworu.
 9. Streszcza prosty tekst literacki lub popularnonaukowy.
 10. Podaje cechy postaci fikcyjnej.
 11. Mówi o uczuciach własnych i postaci literackich.
 12. Wygłasza z pamięci tekst poetycki.
 13. Bierze udział w przygotowaniu inscenizacji wybranego utworu.


PISANIE

1.  Tworzy plan dłuższej wypowiedzi.
2.  Pisze na temat.
3.  Stara się zachować poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu.
4.  Stara się o estetyczny zapis wypowiedzi.
5.  Układa tekst, który zawiera prośbę, przeprosiny.
6.  Podejmuje próbę opisu postaci i krajobrazu, pisze list prywatny, kartkę z dziennika, prostą
   notatkę, streszczenie.
7.  Wyraża swoje zdanie.
8.   Pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze, wie, jak umieścić dialog w tekście.
9.  Opisuje postaci rzeczywiste i fikcyjne.
10.  Rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową.
11.  Opisuje elementy dzieła malarskiego.
12.  Układa tekst o trójdzielnej kompozycji na bliskie mu tematy.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
 a) zna różnicę między głoską a literą,
 b) rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe,
 c) wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup
   spółgłoskowych.
  2. Stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
 a) wie, czym jest podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów,
 b) rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym, a bliskoznacznym.
 3. Stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
 a) rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy,
 b) poprawnie zapisuje nazwy własne,
 c) stara się poprawnie używać różnych form rzeczowników,
 d) stopniuje przymiotniki,
 e) poprawnie używa liczebników w datach,
 f) stara się używać zaimków;
 g) łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójników,
 h) stosuje wypowiedzenia wykrzyknikowe.
  4. Stosuje wiedzę językową w zakresie składni
 a) rozróżnia zdanie i równoważnik zdania,
                        - 42 -
  b) ma świadomość logicznej budowy wypowiedzenia pojedynczego i z pomocą
    nauczyciela dokonuje jego rozbioru logicznego,
  c) określa formę gramatyczną wyrazów w zdaniu,
  d) odróżnia zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie.
  5. Świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia,
  frazeologizmy itp.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
 1. Świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej przez uważne słuchanie wypowiedzi
              innych jej uczestników.
  2. Żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej
   powtórzenie, uzupełnienie, wyjaśnienie.
  3. Określa tematykę wysłuchanego utworu.
  4. Rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym.
  5. Wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu.
  6. Rozpoznaje kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Podejmuje próby odczytania różnych tekstów współczesnych i dawnych na poziomie
    przenośnym.
  2. Wybiera z tekstu najważniejsze informacje.
  3. Określa nadawcę i adresata wypowiedzi.
  4. Nazywa różne motywy postępowania bohaterów.
  5. Odczytując sens utworu, odwołuje się do podstawowych wartości, takich jak przyjaźń,
    wierność, patriotyzm.
  6. Nazywa cechy liryki jako rodzaju literackiego, identyfikuje je w tekście poetyckim.
  7. Określa osobę mówiącą w wierszu.
  8. Nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, potrafi wskazać
    w tekście epitet, przenośnię, porównanie.
  9. Wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie.
  10. Rozróżnia takie gatunki poezji, jak psalm, pieśń, hymn.
  11. Identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze.
  12. Odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości.
  13. Rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka.
  14. Odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania.
  15. Podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej.
  16. Zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady.
  17. Zna cechy dramatu jako gatunku literackiego i rozumie podstawowe terminy związane z
    dramatem.
  18. Wyszukuje potrzebne informacje w encyklopedii, słowniku ortograficznym, języka
    polskiego, wyrazów bliskoznacznych i wyrazów obcych.
  19. Wyszukuje informacje w spisie treści, indeksie i przypisach.
  20. Odróżnia teksty publicystyczne od innych tekstów.
  21. Wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym oraz prawnym.
  22. Rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej.
  23. Identyfikuje symbole występujące w malarstwie.
  24. Dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie.
  25. Rozumie rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania filmu
    i przedstawienia teatralnego.
  26. Rozpoznaje związki między dziełem literackim a plastycznym.
  27. Wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.
  28. Odróżnia teksty groteskowe od innego rodzaju utworów.

                      - 43 -
MÓWIENIE
 1. Wypowiadając się, podejmuje temat, wyraża własne zdanie i podaje argumenty
   na poparcie własnego stanowiska.
 2. Zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi.
 3. Dba o poprawność językową i stylistyczną.
 4. Stara się stosować do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowania
   wyrazów i zdań.
 5. Rozróżnia środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych
   i nieoficjalnych sytuacjach mówienia,
 6. Dobierając odpowiednie słownictwo, opisuje wygląd postaci, przedmiotu, krajobraz,
   sytuację.
 7. Płynnie opowiada treść utworu jedno- i wielowątkowego.
 8. Streszcza tekst literacki i popularnonaukowy według wcześniej przygotowanego planu.
 9. Opisuje cechy postaci fikcyjnej.
 10. Nazywa uczucia własne i bohaterów literackich.
 11. Dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację.
 12. Wygłasza z pamięci tekst poetycki i stosuje się do zasad interpunkcji oraz intonacji
   zdaniowej.
 13. Wywiązuje się z zaplanowanych zadań związanych z przygotowaniem
   inscenizacji wybranego utworu.
 14. Uczestniczy w omówieniu recytacji własnej i kolegów.

PISANIE
  1. Pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej
    wypowiedzi.
  2. Stosuje akapity.
  3. Stara się zachować poprawność językową tworzonego tekstu.
  4. Wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.
  5. Uzasadnia swoje zdanie.
  6. Redaguje opis postaci, krajobrazu, list prywatny, kartkę z dziennika, notatkę, streszczenie,
    zaproszenie, ogłoszenie, przepis kulinarny.
  7. Pisze opowiadanie odtwórcze i opowiadanie twórcze z dialogiem.
  8. Stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową.
  9. Opisuje postaci fikcyjne i rzeczywiste.
  10. Z pomocą nauczyciela opisuje dzieło malarskie.
  11. Układa tekst o trójdzielnej kompozycji, w którym uzasadnia własne zdanie.
  12. Zna słownictwo oceniające i wyrazy modalne precyzujące stosunek piszącego
    do wyrażanych treści.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
 a) wymienia narządy mowy,
 b) rozumie różnicę między głoską a literą,
 c) identyfikuje samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe,
 d) zna funkcje głoski i i wskazuje zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności
            i uproszczeń grup spółgłoskowych.
 2. Stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa
 a) rozpoznaje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo,
 b) wskazuje podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń,
 c) rozpoznaje wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów, odróżnia wyrazy pokrewne
  od bliskoznacznych,
 d) stara się prawidłowo zapisywać przedrostki zakończone
  w pisowni na literę będącą odpowiednikiem spółgłoski dźwięcznej.
3. Stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
 a) rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy,
 b) poprawnie zapisuje nazwy własne,
                       - 44 -
 c) stara się używać poprawnych form rzeczowników, przymiotników,
  liczebników, zaimków,
 d) rozróżnia zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne,
 e) łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą spójników,
 f) stosuje właściwą interpunkcję w wypowiedzeniach.
4. Stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
 a) dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania,
 b) rozróżnia zdanie i równoważnik zdania,
 c) rozumie różnicę między zdaniem złożonym
  współrzędnie i podrzędnie,
 d) zna typy tych zadań, stara się stosować do zasad
  interpunkcji.
 5. Zna sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela, dzięki czemu uczestniczy
   w sytuacji komunikacyjnej.
  2. Słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega
   środki wyrazu artystycznego tekstu.
  3. Selekcjonuje informacje z wysłuchanego tekstu.
  4. Analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej
    interpunkcji, akcentowania i intonacji.
  2. Odczytuje tekst na poziomie przenośnym.
  3. Określa funkcję przeczytanego tekstu.
  4. Określa nadawcę i odbiorcę wypowiedzi.
  5. Wyjaśnia tytuł utworu.
  6. Wyjaśnia motywy postępowania bohaterów, ocenia ich zachowania i postawy
    w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych.
  7. Dostrzega perswazję i wartościowanie w czytanym tekście.
  8. Określa cechy liryki jako gatunku literackiego i ilustruje je przykładami z tekstu.
  9. Określa funkcję środków artystycznego wyrazu, takich jak epitet, porównanie,
    przenośnia, wyraz dźwiękonaśladowczy, pytanie retoryczne.
  10. Samodzielnie wyodrębnia i omawia obrazy poetyckie w utworze.
  11. Rozpoznaje i wskazuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni i hymnu.
  12. Analizuje elementy świata przedstawionego w utworze.
  13. Posługuje się terminami realizm i fantastyka, adaptacja filmowa i adaptacja teatralna.
  14. Uzasadnia przynależność gatunkową powieści, noweli, opowiadania.
  15. Wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich.
  16. Posługuje się terminami związanymi z dramatem jako rodzajem literackim.
  17. Wyszukuje potrzebne informacje z encyklopedii i słowników (ortograficznego,
    języka polskiego, wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych).
  18. Wybiera niezbędne informacje ze spisu treści, indeksu, przypisów.
  19. Uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki.
  20. Wyszukuje i porównuje informacje w różnych tekstach, m.in. popularnonaukowych i
    prawnych.
  21. Analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej.
  22. Analizuje treść symbolu występującego w malarstwie.
  23. Określa funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej.
  24. Określa rolę reżysera, aktora, scenografa, charakteryzatora w procesie powstawania
    filmu lub przedstawienia teatralnego.
                       - 45 -
  25. Wyjaśnia związki między dziełem literackim a plastycznym.
  26. Próbuje omówić elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.
  27. Nazywa elementy groteski w utworze.

MÓWIENIE
 1. Płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności
    językowej i stylistycznej.
 2. Stara się mówić logicznie i spójnie.
 3. Wyraźnie i poprawnie wymawia wyrazy, akcentuje wyrazy i zdania.
 4. Uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów.
 5. Dobiera środki językowe w zależności od adresata wypowiedzi w oficjalnych
    i nieoficjalnych sytuacjach mówienia.
 6. Aktywnie uczestniczy w dyskusji.
 7. Tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji.
 8. Opowiada treść utworu.
 9. Charakteryzuje postać fikcyjną.
 10. Opisuje uczucia własne i bohaterów literackich.
 11. Wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej.
 12. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu planu inscenizacji wybranego utworu
   oraz w jego realizacji.
 13. Ocenia recytację własną i kolegów.

PISANIE
  1. Pisze wypowiedź logiczną i spójną o trójdzielnej kompozycji, starając się
   zachować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
  2. Tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy, na przykład prośby i przeprosiny,
   uzasadnia własne zdanie za pomocą odpowiednich argumentów.
  3. Redaguje opis, rozprawkę, charakterystykę postaci, kartkę z pamiętnika,
   recenzję, sprawozdanie, notatkę w postaci tekstu ciągłego, tabeli, wykresu,
   mapy pamięci, planu oraz pisma użytkowe, takie jak instrukcje i przepisy.
  4. Próbuje przekształcić tekst epicki na scenopis filmowy.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
 a) omawia proces powstawania głosek,
 b) omawia różnicę między głoską a literą,
 c) dostrzega funkcje głoski i,
 d) rozróżnia samogłoski, spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, nosowe, ustne,
  e) dostrzega związek cech artykulacyjnych głoski ze znaczeniem wyrazu,
 f) zna mechanizm powstawania upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń grup
   spółgłoskowych,
 g) stara się poprawnie zapisywać wyrazy z głoskami nosowymi i z upodobnieniem
   pod względem dźwięczności.
 2. Stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
 a) porównuje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo,
 b) wskazuje podstawę słowotwórczą, formant, rdzeń,
 c) tworzy rodziny wyrazów,
 d) posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu uniknięcia powtórzeń w tekście,
 e) rozumie różnicę między znaczeniem realnym a strukturalnym wyrazu,
 f) prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni na literę będącą odpowiednikiem

   spółgłoski dźwięcznej.
 3. Stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
 a) rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy,
 b) prawidłowo używa czasowników wziąć, iść, rozumieć, umieć, lubić,
 c) prawidłowo używa różnych form rzeczowników, przymiotników, liczebników,
                      - 46 -
 d) poprawnie stosuje rzeczownik z określającymi go przymiotnikami,
 e) rozróżnia liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe,
 f) rozróżnia zaimki rzeczowne, przymiotne, przysłowne, liczebne,
 g) stosuje zaimki w tekście w celu usunięcia zbędnych powtórzeń wyrazowych,
 h) łączy wyrazy w zdaniu i zdania za pomocą różnych spójników,
  d) stara się poprawnie zapisywać partykułę nie i by z różnymi częściami mowy,
  e) określa funkcję wykrzyknika w wypowiedziach.
  4. Stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania,
  b) rozróżnia rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,
  c) poprawnie stosuje interpunkcję w zdaniach złożonych.
  5. Wskazuje sposoby wzbogacania zasobu słownikowego języka.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Słucha i rozumie wypowiedzi kolegów oraz nauczyciela jako aktywny uczestnik
    sytuacji komunikacyjnej, zwłaszcza w czasie pracy w grupie.
  2. Słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega
   i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu.
  3. Wykorzystuje informacje wybrane z wysłuchanego tekstu.
  4. Interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej
    interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną,
    a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego.
  2. Próbuje interpretować głosowo czytany lub wygłaszany z pamięci tekst.
  3. Odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym.
  4. Wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich
    postępowania i odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych.
  5. Ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę,
    takich jak perswazja, manipulacja itp.
  6. Na podstawie wybranych utworów omawia cechy liryki jako rodzaju literackiego.
  7. Określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii.
  8. Analizuje obrazy poetyckie w utworze.
  9. Na wybranych przykładach analizuje cechy gatunkowe psalmu, pieśni, hymnu,
    ballady, powieści, opowiadania, noweli.
  10. Analizuje zależności między elementami konstrukcyjnymi świata przedstawionego w
    utworze.
  11. Korzysta z encyklopedii i słowników (ortograficznego, języka polskiego,
    wyrazów bliskoznacznych, wyrazów obcych).
  12. Samodzielnie korzysta ze spisu treści, indeksu, przypisów.
  13. Posługuje się informacją wyszukaną w różnych tekstach, a zwłaszcza
    popularnonaukowych i prawnych.
  14. Próbuje interpretować językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej.
  15. Interpretuje symbole występujące w malarstwie.
  16. Analizuje funkcję pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej i teatralnej.
  17. Porównuje dzieło literackie i plastyczne, dostrzega i analizuje związki między nimi.
  18. Analizuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim.
  19. Wyróżnia elementy groteskowe w utworze.

MÓWIENIE
 1. Podejmuje temat w wypowiedziach logicznych, spójnych, uporządkowanych
   i poprawnych pod względem językowym oraz stylistycznym.
                       - 47 -
  2. Wykazuje się wyraźną i poprawną wymową oraz przestrzega zasad poprawnego
    akcentowania wyrazów i zdań.
  3. Udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w
    logiczny wywód.
  4. Aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających
    stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi
    przedmówców, podejmuje próby prowadzenia dyskusji.
  5. Posługując się bogatym słownictwem, tworzy opis postaci, krajobrazu, sytuacji.
  6. Barwnie opowiada treść utworu.
  7. Charakteryzując postać fikcyjną, ocenia i wartościuje jej zachowania i postawy
    w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych.
  8. Analizuje uczucia własne i bohaterów literackich.
  9. Próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez prawidłowe
    stosowanie pauz w tekście zawierającym przerzutnie.
  10. Aktywnie i twórczo uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji wybranego utworu.
  11. Krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegów.PISANIE
  1. Pisze wypowiedzi logiczne, spójne i przejrzyste pod względem kompozycyjnym
    i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz
  interpunkcyjnym.
  2. Dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy.
  3. Posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnego
    zdania.
  4. Posługując się bogatym słownictwem, redaguje różne formy wypowiedzi, m.in.
    rozprawkę, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pisma użytkowe.
  5. W sposób twórczy przekształca tekst epicki na scenopis filmowy.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
 a) omawia proces powstawania głosek i rolę poszczególnych narządów
 b) mowy,
 c) objaśnia różnicę między głoską a literą,
 d) określa funkcję głoski i,
 e) rozróżnia samogłoski, spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne,
 f) nosowe, ustne, wyjaśnia mechanizm powstawania upodobnień pod względem
 g) dźwięczności i uproszczeń grup spółgłoskowych,
 h) prawidłowo zapisuje wyrazy z głoską nosową i z upodobnieniem pod względem
   dźwięczności.
 2. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
  a) klasyfikuje wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo,
  b) analizuje budowę słowotwórczą wyrazu,
  c) tworzy rodziny wyrazów,
  d) posługuje się wyrazami bliskoznacznymi w celu doskonalenia stylu wypowiedzi ustnych i
    pisemnych,
  e) omawia znaczenie realne oraz strukturalne wyrazów,
  f) prawidłowo zapisuje przedrostki zakończone w pisowni na literę będącą odpowiednikiem
    spółgłoski dźwięcznej.
 3. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
 a) klasyfikuje odmienne i nieodmienne części mowy,
 b) prawidłowo używa form czasowników, rzeczowników, przymiotników, liczebników,
   zaimków i świadomie stosuje je dla wzbogacania tworzonego tekstu,
 c) prawidłowo zapisuje przyimki złożone i wyrażenia przyimkowe, partykuły nie i by
 d) z różnymi częściami mowy,
                     - 48 -
  e) prawidłowo używa spójników i stosuje się do zasad interpunkcji.
  4. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) samodzielnie dokonuje analizy logicznej i gramatycznej zdania,
  b) posługuje się różnego rodzaju typami zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,
  c) wykazuje dbałość o poprawną interpunkcję zdania złożonego.
  5. Objaśnia sposoby wzbogacania zasobu własnego słownictwa.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik
   różnych sytuacji mówienia w czasie zajęć lekcyjnych.
  2. Odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych
   nagrania wzorcowej recytacji.
  3. Analizuje i wykorzystuje w nowych sytuacjach dydaktycznych informacje
   wybrane z wysłuchanego tekstu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie
   nauczania oraz spoza niego) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym.
  2. Samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając
   intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji.
  3. Praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego,
   naukowego czy prawnego.
  4. Krytycznie ocenia i wartościuje treści, zachowania i postawy przedstawione
   w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego.MÓWIENIE
  1. Samodzielnie buduje spójne, logiczne, rzeczowe wypowiedzi na podany temat,
   w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami
   argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji.
  2. Aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo
    przedstawia swoje stanowisko, przedstawia wnioski.
  3. Interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst.
  4. Planuje zadania grupowe oraz podejmuje zadania wymagające kreatywności i
   zaangażowania.
  5. Oceniając pracę innych, przedstawia krytyczną, rzeczową refleksję wynikającą
   z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej.
PISANIE

  1. Pisze wypowiedzi ciekawe pod względem sposobu ujęcia tematu, w których
   wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis,
   logiczną kompozycję.
  2. Tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem, redaguje
   dłuższe formy wypowiedzi, takie jak recenzja czy rozprawka.
  3. Podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

NAUKA O JĘZYKU

  1. Świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych
   programem nauczania fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz
   wiedzy o języku jako tworze społecznym.
  2. Samodzielnie poszerza wiedzę językową.
                      - 49 -
                     KLASA II

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych
na ocenę dopuszczającą.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych uczniów.
  2. Rozpoznaje komunikat będący informacją, komentarzem czy oceną.
  3. Wybiera potrzebne informacje z tekstu.
  4. Identyfikuje językowe i pozajęzykowe środki wyrazu.
  5. Słucha wzorcowych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

  1. Odczytuje teksty na poziomie dosłownym, rozpoznaje sens przenośny utworu.
  2. Płynnie czyta różne teksty, uwzględniając zasady interpunkcji,
    prawidłowego akcentowania i intonacji.
  3. Zadaje pytania dotyczące przeczytanego utworu.
  4. Wybiera z tekstu najważniejsze informacje.
  5. Wymienia podstawowe środki wyrazu artystycznego w tekście literackim.
  6. Zna elementy konstrukcji świata przedstawionego w utworze.
  7. Rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową.
  8. Zna terminy wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy, wiersz wolny.
  9. Zna pojęcie legenda, podanie, przypowieść, dziennik, pamiętnik, nowela.
  10. Rozróżnia charakterystykę pośrednią i bezpośrednią.
  11. Wymienia cechy dramatu jako rodzaju literackiego.
  12. Odwołując się do własnego doświadczenia, podaje możliwe motywy
    postępowania bohatera.
  13. Z pomocą nauczyciela korzysta ze słowników.
  14. Dostrzega związek między tytułem a treścią utworu, np. artykułu prasowego.
  15. Zna językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej i ulotce.
  16. Dostrzega różnice między filmem dokumentalnym a fabularnym.
  17. Świadomie wybiera programy telewizyjne, gry komputerowe.

MÓWIENIE
 1. Buduje wypowiedź zgodną z tematem.
 2. Dostrzega zależność między modulacją głosu a sensem wypowiedzi.
 3. Z pomocą nauczyciela formułuje argumenty odpowiednie do tezy.
 4. Wypowiada swoje zdanie w dyskusji.
 5. Opisuje postaci, przedmioty, krajobraz, podejmuje próbę opisu sytuacji.
 6. Streszcza tekst publicystyczny.
 7. Gromadzi słownictwo oceniające postać.
 8. Zadaje własne pytania w wywiadzie.
 9. Mówi o swoich uczuciach.
 10. Wygłasza z pamięci fragment tekstu poetyckiego lub prozatorskiego.

PISANIE
  1. Tworzy plan wypowiedzi.
  2. Redaguje tekst zgodny z tematem.
  3. Zna podstawowe zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
  4. W opisie dzieła sztuki uwzględnia treści symboliczne.
  5. Pisze opowiadanie twórcze.
                      - 50 -
  6.  Podejmuje próbę charakteryzowania postaci literackiej, mówi o przeżyciach bohatera.
  7.  Z pomocą nauczyciela redaguje wypowiedź, w której formułuje logiczne argumenty.
  8.  Opisuje swój wygląd, zainteresowania, postępowanie, omawia swoje przeżycia.
  9.  Redaguje kartkę z dziennika, pamiętnika.
  10.  Wypowiada się na temat książki, filmu, przedstawienia.
  11.  Streszcza tekst literacki.


NAUKA O JĘZYKU
 1. Stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
  a) zna podstawowe zasady poprawnej wymowy, mechanizmy powstawania
    upodobnień pod względem dźwięczności i uproszczeń wyrazowych.
 2. Stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
 a) zna rodzaje formantów,
 b) rozpoznaje podstawę słowotwórczą w wyrazach złożonych,
 c) dobiera pary antonimów,
 d) wzbogaca wypowiedź, stosując związki frazeologiczne,
 e) rozumie pojęcia treść i zakres wyrazu,
 f) zna różnicę między wyrazem abstrakcyjnym a konkretnym.
 3. Stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
  a) zna pojęcie temat i końcówka,
  b) wskazuje bezokoliczniki oraz formy zakończone na -no, -to,
  c) wie, jak się tworzy imiesłów.
  4. Stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) rozpoznaje wypowiedzenie zawierające podmiot i zdanie bezpodmiotowe,
  b) wskazuje zdanie pojedyncze i złożone, równoważniki zdań, zdania
    złożone podrzędnie i współrzędnie, mowę zależną i niezależną,
 5. Rozpoznaje w tekście wyrazy zapożyczone i neologizmy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Jako uczestnik sytuacji komunikacyjnej uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela
    i innych uczniów oraz podejmuje próby aktywnego w niej uczestnictwa.
  2. Dostrzega różnice między informacją, komentarzem i oceną.
  3. Posługuje się informacjami z wysłuchanego tekstu, m.in. z wywiadu.
  4. Dostrzega funkcję językowych i pozajęzykowych środków wyrazu w danej sytuacji
    komunikacyjnej.
  5. Słucha wzorcowych recytacji utworów poetyckich i prozatorskich, dostrzegając
   środki wyrazu artystycznego i sposoby prezentacji tekstu.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
 1. Odczytuje teksty na poziomie dosłownym, podejmuje próby odczytywania ich
   sensu przenośnego i symbolicznego.
 2. Próbuje interpretować głosowo czytany tekst.
 3. Określa temat przeczytanego utworu.
 4. Wyszukuje cytaty na zadany temat w dłuższej lekturze.
 5. Identyfikuje utwory o cechach satyry.
 6. Wskazuje i nazywa podstawowe środki wyrazu artystycznego w tekście literackim.
 7. Rozpoznaje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.
 8. Wyróżnia wśród tekstów poetyckich wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy i
   wolny.
 9. Rozpoznaje układy rymów.
 10. Wymienia cechy trenu, legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika.
 11. Zauważa w tekście szyk przestawny.
 12. Wskazuje porównania homeryckie.
                       - 51 -
  13. Dostrzega związek treści dzieła z okolicznościami jego powstania i biografią autora.
  14. Identyfikuje cechy literatury faktu i powieści autobiograficznej.
  15. Odróżnia bezpośrednią i pośrednią charakterystykę postaci w tekście.
  16. Zna budowę noweli.
  17. Rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego.
  18. Nazywa motywy postępowania bohatera.
  19. Korzysta ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika frazeologicznego.
  20. Zna cechy charakterystyczne dla wywiadu.
  21. Zna sens powszechnie znanych prawd filozoficznych.
  22. Rozpoznaje w tekście informację, komentarz i opinię.
  23. Rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie telewizyjnej i ulotce.
  24. Wskazuje grę słowną w reklamie i próbuje wyjaśnić jej mechanizm.
  25. Zna cechy filmu dokumentalnego i fabularnego.
  26. Próbuje wyjaśnić elementy symboliczne dzieła malarskiego.
  27. Korzysta z Internetu i encyklopedii multimedialnej.
  28. Dokonuje wyboru programu telewizyjnego, gry komputerowej, uwzględniając ich
    wartości poznawcze, kulturalne, etyczne.
  29. Dostrzega cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

MÓWIENIE
 1. Buduje wypowiedź zgodną z tematem, starając się zachować poprawność kompozycyjną i
   językową.
 2. Podejmuje próby dostosowania modulacji głosu do treści i celu wypowiedzi.
 3. Dobiera argumenty odpowiednie do tezy.
 4. Podejmuje próby wygłoszenia przemówienia.
 5. Uczestniczy w dyskusji, zajmując własne stanowisko i reagując na
   argumenty dyskutantów.
 6. Tworzy tekst zawierający opis postaci, przedmiotu, krajobrazu i sytuacji.
 7. Podejmuje próbę charakterystyki postaci i autocharakterystyki.
 8. Przygotowuje się do wywiadu (stawia pytania i formułuje możliwe odpowiedzi).
 9. Wyraża swoje uczucia, posługując się odpowiednim słownictwem.
 10. Dostrzega zjawisko brutalności słownej i manipulacji językowej.
 11. W wygłaszanym z pamięci tekście podkreśla głosowo najważniejsze treści utworu.
 12. Uczestniczy we wspólnym omówieniu recytacji lub wypowiedzi kolegów.

PISANIE
  1. Samodzielnie tworzy plan dłuższej wypowiedzi.
  2. Redaguje tekst zgodny z tematem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad logicznej
    kompozycji.
  3. Stosuje akapity.
  4. Stara się stosować zasady poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.
  5. Tworzy tekst reklamowy, informacyjny lub o charakterze instrukcji.
  6. Uwzględnia w opisie dzieła sztuki podstawową wiedzę dotyczącą czasu jego powstania.
  7. Podejmuje próbę wyjaśnienia w opisie dzieła plastycznego symbolicznego
    znaczenia barw, przedmiotów, usytuowania postaci.
  8. Charakteryzuje postać literacką lub rzeczywistą, opisując jej przeżycia wewnętrzne.
  9. Przedstawia logiczne argumenty w rozprawce na temat lektury.
  10. Próbuje napisać autocharakterystykę, list oficjalny na podstawie lektury lub sytuacji
    życiowej.
  11. Pisze wypowiedź na temat książki, filmu, przedstawienia.
  12. Sporządza opis bibliograficzny książki.
  13. Relacjonuje wydarzenia, np. z zawodów sportowych.
  14. Redaguje dedykację, regulamin.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
                      - 52 -
   (jako użytkownik języka odwołuje się do elementarnej wiedzy
    z zakresu fonetyki oraz zasad poprawnej wymowy).
  2. Stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
  a) zna funkcję formantów słowotwórczych i rozpoznaje w tekście funkcję wyrazów
     zdrobniałych, zgrubiałych oraz nacechowanych emocjonalnie,
  b) używa w tekście własnym antonimów i poznanych związków frazeologicznych,
  c) definiuje pojęcia treść i zakres wyrazu,
  d) odróżnia wyrazy abstrakcyjne od konkretnych.
  3. Stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
  a) oddziela temat od końcówki w wyrazach odmiennych,
  b) wskazuje w tekście nieosobowe formy czasownika,
  c) rozpoznaje i tworzy imiesłowy.
  4. Stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) rozpoznaje w zdaniach podmiot w dopełniaczu,
  b) przekształca wypowiedzenie zawierające podmiot na wypowiedzenie bezpodmiotowe
     i odwrotnie,
  c) rozpoznaje zdanie złożone podrzędnie podmiotowe i orzecznikowe,
  d) klasyfikuje zdania pojedyncze i złożone oraz równoważniki zdań,
  e) zna funkcję składniową różnych części mowy.
  5. Dostrzega przydatność wyrazów zapożyczonych oraz neologizmów w tekście.


Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Jako aktywny uczestnik sytuacji komunikacyjnej uważnie słucha wypowiedzi
   nauczyciela i innych uczniów.
  2. Porównuje komunikaty ze względu na cel wypowiedzi, odróżnia informację
    od komentarza i oceny.
  3. Analizuje treści wysłuchanego wywiadu.
  4. Dostrzega w wysłuchanym tekście językowe i pozajęzykowe środki perswazji.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
 1. Odczytuje teksty na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym.
 2. Interpretuje głosowo czytany tekst.
 3. Samodzielnie określa temat utworu.
 4. Posługuje się wyszukanymi cytatami na zadany temat w dłuższej lekturze.
 5. Dostrzega cechy satyry w różnych tekstach.
 6. Wykorzystuje różne źródła tekstowe w celu zdobycia informacji, m.in. na temat
    miejscowych zabytków architektonicznych, obyczajów i typowych
 elementów krajobrazu.
 7. Nazywa środki artystyczne i analizuje wyodrębnione obrazy poetyckie.
 8. Wyróżnia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.
 9. Posługuje się terminami wiersz stroficzny i ciągły, wiersz bezrymowy i wiersz wolny.
 10. Wskazuje cechy gatunkowe legendy, podania, przypowieści, dziennika i pamiętnika.
 11. Rozumie funkcję szyku przestawnego w tekście.
 12. Wyjaśnia budowę porównania homeryckiego w tekście poetyckim.
 13. Wskazuje na związek treści dzieła i okoliczności jego powstania z biografią autora.
 14. Rozróżnia cechy literatury faktu, powieści autobiograficznej i historycznej.
 15. Rozróżnia w tekście charakterystykę bezpośrednią i pośrednią.
 16. Uzasadnia obecność narratora wszechwiedzącego w utworze.
 17. Omawia budowę noweli (ze szczególnym uwzględnieniem punktu kulminacyjnego
   i puenty) oraz dramatu.
 18. Uzasadnia działania bohatera literackiego.
 19. Wykorzystuje informacje zawarte w słowniku poprawnej polszczyzny i
   słowniku frazeologicznym.
                      - 53 -
  20. Wskazuje cechy charakterystyczne dla wywiadu.
  21. Odkrywa sens powszechnie znanych prawd filozoficznych i wykorzystuje je w swoich
    wypowiedziach.
  22. Sprawnie wyszukuje informacje podczas pobieżnego czytania.
  23. Oddziela informację od komentarza i oceny, wyjaśnia rolę tytułu i śródtytułu w artykule
    prasowym.
  24. Wyszukuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji oraz rozumie funkcję gry językowej
    w reklamie.
  25. Odróżnia film dokumentalny od fabularnego.
  26. Omawia funkcję ilustracji, podejmuje próbę interpretacji dzieła malarskiego.
  27. Omawia cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

MÓWIENIE
 1. Podejmuje próby oddania sensu wypowiedzi przez odpowiednią modulację głosu.
 2. Porządkuje argumenty według ich ważności.
 3. Wygłasza przemówienie według stworzonego wcześniej planu.
 4. Aktywnie uczestniczy w dyskusji.
 5. Tworzy opis spełniający funkcję użytkową, artystyczną i reklamową,
   tekst publicystyczny według przygotowanego wcześniej planu.
 6. Charakteryzuje postać rzeczywistą i fikcyjną.
 7. Układa autocharakterystykę.
 8. Przeprowadza krótki wywiad z postacią fikcyjną.
 9. Mówi o swoich uczuciach w sytuacji konfliktowej i symulowanej.
 10. Reaguje na brutalność słowną i manipulację językową.

PISANIE
  1. Tworzy logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem, poprawną pod względem
    językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
  2. Układa tekst reklamy, wypowiedź o charakterze informacji, komentarza.
  3. W opisie dzieła sztuki posługuje się informacją o czasie jego powstania.
  4. Opisuje dzieło plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem symbolicznego sensu
    barw, przedmiotów, usytuowania postaci.
  5. Redagując opowiadanie twórcze, stara się odwołać do realiów epoki, w której się
    rozgrywa akcja utworu.
  6. Charakteryzuje postać literacką, stosuje opis jej przeżyć wewnętrznych i wyjaśnia
    motywy postępowania bohatera.
  7. Stosując odpowiednie słownictwo, redaguje rozprawkę na tematy związane
   z lekturą, autocharakterystykę, list oficjalny, kartkę z pamiętnika (dziennika),
   sprawozdanie, np. z zawodów sportowych, streszczenie.
  8. Omawia pisemnie książkę, film, przedstawienie.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
 a) jako użytkownik języka wykorzystuje wiedzę z zakresu fonetyki,
 b) stara się stosować zasady poprawnej wymowy.
 2. Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
  a) określa funkcje formantów słowotwórczych,
  b) stara się poprawnie zapisywać przedrostki wez-, wz-, wes-, ws-, z-, s-, ś- i przyrostki
   -ctwo, -dztwo, -stwo, -dzki, -cki,
  c) omawia budowę wyrazów złożonych,
  d) posługuje się w tekście własnym zdrobnieniami, zgrubieniami, wyrazami
    nacechowanymi emocjonalnie, antonimami, związkami frazeologicznymi,
  e) omawia zależność między treścią a zakresem wyrazów,
  f) wzbogaca wypowiedzi o wyrazy abstrakcyjne i konkretne.
  3. Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
  a) wskazuje oboczności i tematy oboczne,
                       - 54 -
  b) zauważa różnice między fleksyjnymi i słowotwórczymi cząstkami budowy wyrazów,
  c) rozpoznaje funkcję składniową różnych części mowy.
  4. Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) buduje zdania z podmiotem w dopełniaczu,
  b) przekształca wypowiedzenie zawierające podmiot na wypowiedzenie bezpodmiotowe i
    odwrotnie,
  c) buduje zdania złożone podrzędnie podmiotowe i bezpodmiotowe,
  d) przekształca wypowiedzenia – zdanie pojedyncze na równoważnik, pojedyncze na
    złożone, mowę zależną na niezależną.
  5. Wyjaśnia znaczenie często używanych zapożyczeń,
    omawia okoliczności zapożyczania wyrazów z innych języków oraz
  tworzenia neologizmów.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

SŁUCHANIE
  1. Uczestnicząc w sytuacji komunikacyjnej, uważnie słucha wypowiedzi jej uczestników,
   rozpoznaje intencję nadawcy i funkcję komunikatu.
  2. Klasyfikuje komunikaty (informacja, komentarz, ocena) ze względu na cel
   wypowiedzi i odpowiednio wykorzystuje ich treści.
  3. Wyciąga wnioski i uogólnia na podstawie informacji pozyskanych z
   wysłuchanego wywiadu.
  4. Dostrzega w wysłuchanym tekście językowe i pozajęzykowe środki perswazji oraz
   ocenia ich wymiar etyczny.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
 1. Analizuje sens dosłowny, przenośny i symboliczny utworu.
 2. Interpretuje głosowo treści dosłowne i przenośne tekstu, stosując odpowiednią
   intonację zdaniową i poprawną artykulację.
 3. Posługuje się terminem satyra, legenda, podanie, przypowieść, dziennik, pamiętnik
   określa ich cechy gatunkowe w utworze.
 4. Poszukuje i porządkuje informacje na podstawie różnych źródeł tekstowych.
 5. Określa funkcje środków artystycznych i interpretuje wyodrębnione obrazy poetyckie.
 6. Analizuje elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze.
 7. Definiuje terminy wiersz stroficzny, ciągły, bezrymowy, wolny.
 8. Dokonuje analizy składniowej tekstu poetyckiego, w której dostrzega m.in.
   funkcje szyku przestawnego.
 9. Wyjaśnia funkcję porównania homeryckiego w tekście poetyckim.
 10. Analizując sens utworu, wykorzystuje zależność treści dzieła z okolicznościami
   jego powstania i biografią autora.
 11. Analizuje utwory należące do literatury faktu, rozpoznaje cechy powieści
   autobiograficznej i historycznej.
 12. Opisując bohatera literackiego, wykorzystuje informacje zawarte we fragmentach
   stanowiących charakterystykę bezpośrednią oraz spostrzeżenia i uogólnienia
   wynikające z analizy fragmentów stanowiących charakterystykę pośrednią.
 13. Motywuje postępowanie bohatera literackiego oraz postaci rzeczywistej.
 14. Analizuje budowę noweli, dramatu.
 15. Korzystając ze słowników (w szczególności ze słownika poprawnej polszczyzny
   słownika frazeologicznego), wzbogaca swoje słownictwo oraz wykazuje dbałość
   o poprawność językową swoich wypowiedzi.
 16. Wyjaśnia uniwersalną wartość prawd filozoficznych, ilustrując je
   odpowiednimi przykładami.
 17. Analizuje funkcję językową i pozajęzykową środków perswazji oraz gry językowej w
   reklamie.
                       - 55 -
  18. Interpretuje symboliczne znaczenia ilustracji i dzieła malarskiego.
  19. Analizuje cechy karykatury i przejaskrawienia w literaturze i rysunku.

MÓWIENIE
 1. Posługuje się modulacją głosu w celu nadania wypowiedzi odpowiedniego tonu
    (np. uroczystego, parodystycznego, szyderczego).
 2. Tworzy logiczną argumentację do tezy.
 3. Wygłaszając przemówienie, stosuje odpowiednie figury retoryczne.
 4. Jako aktywny uczestnik dyskusji wyraża swój stosunek do przedstawianych treści.
 5. Nawiązuje do wypowiedzi przedmówców, przedstawia wnioski.
 6. Posługuje się obiektywną informacją, komentuje i ocenia.
 7. Charakteryzując postać rzeczywistą lub fikcyjną (układając autocharakterystykę),
    stosuje bogate słownictwo oceniające, stara się przedstawić bohatera w jak
    najpełniejszy sposób, np. przez wyjaśnienie motywów postępowania, opis jego przeżyć
 itp.
 8. W przeprowadzanym wywiadzie stawia pytania ewokujące obszerne, bogate w informacje
    odpowiedzi.
 9. Opisuje i wyjaśnia swoje uczucia w różnych sytuacjach, zwłaszcza konfliktowych.
 10. Interpretuje głosowo tekst wygłaszany z pamięci, omawia recytację i wypowiedzi
    kolegów z uwzględnieniem zawartości merytorycznej, poprawności językowej i
 artykulacyjnej.

PISANIE
  1. Buduje logiczną i spójną wypowiedź zgodną z tematem, ze szczególną dbałością
    o poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną.
  2. Opisując dzieło sztuki, analizuje i interpretuje jego treści symboliczne oraz uwzględnia
    czas powstania.
  3. W redagowanym opowiadaniu twórczym dba o realia epoki, w której się
   toczy akcja, dzięki świadomemu wprowadzeniu odpowiednich elementów
  świata przedstawionego.
  4. Wykorzystuje opis przeżyć wewnętrznych w charakterystyce postaci literackiej
   w celu wyjaśnienia jej postaw, podejmowanych decyzji, zachowań.
  5. Recenzuje książkę, film, przedstawienie teatralne, posługując się słownictwem
   charakterystycznym dla danej dziedziny kultury.
  6. Redaguje przemówienie na tematy związane z lekturą i dotyczące sytuacji
   życiowych, świadomie stosując wybrane figury retoryczne.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie fonetyki:
  a) świadomie wykorzystuje wiedzę z fonetyki,
  b) dba o poprawną wymowę,
  c) unika błędnych uproszczeń wyrazowych oraz hiperpoprawności.
  2. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie słowotwórstwa i słownictwa:
  a) klasyfikuje formanty słowotwórcze według ich funkcji,
  b) celowo wzbogaca swoje wypowiedzi o wyrazy zdrobniałe, zgrubiałe i wyrazy
    nacechowane emocjonalnie oraz antonimy,
  c) poprawnie zapisuje przedrostki i przyrostki oraz używa łącznika w wyrazach złożonych,
  d) analizuje zależności między treścią a zakresem wyrazów.
  3. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie fleksji:
  a) analizuje budowę fleksyjną i słowotwórczą wyrazu,
  b) buduje poprawne wypowiedzi, odwołując się do wiedzy z zakresu funkcji składniowych
    różnych części mowy.
  4. Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie składni:
  a) tworzy teksty różnorodne pod względem składniowym,
  b) dzięki przekształceniom składniowym wypowiedzeń unika powtórzeń i błędów
    stylistycznych.
                       - 56 -
   5. Jako świadomy użytkownik języka wzbogaca słownictwo o niezbędne zapożyczenia
    i neologizmy, wyjaśnia okoliczności zapożyczania wyrazów i mechanizmy
    tworzenia neologizmów, ocenia ich przydatność w języku.


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę
bardzo dobrą, a ponadto przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie
przykładowo podanych zagadnień:

SŁUCHANIE
  1. Samodzielnie analizuje i interpretuje słuchany tekst pod względem celu wypowiedzi,
   środków perswazji oraz zabiegów artystycznych.
  2. Sporządza notatki, uczestnicząc w sytuacji komunikacyjnej jako odbiorca wypowiedzi,
   wykorzystuje je w nowych sytuacjach komunikacyjnych.

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY
 1. Czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie oraz inne teksty
   kultury, uwzględniając ich znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty
   interpretacyjne oraz intencję nadawcy wypowiedzi.
 2. Posługuje się różnymi źródłami informacji, a zwłaszcza treściami przekazu
   medialnego.

MÓWIENIE
 1. Świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych jako dyskutant,
   prowadzący dyskusję, przeprowadzający wywiad, wygłaszający przemówienie
   lub referat; przedstawia rzeczowe argumenty i wnioski.
 2. Wykazuje się oryginalnością interpretacji głosowej tekstu prozatorskiego lub
   poetyckiego wygłaszanego z pamięci.
 3. Krytycznie i rzeczowo oceniając wypowiedzi własne i innych, przejawia szczególną
   dbałość o kulturę słowa.

PISANIE
  1. Sprawnie redaguje teksty z zachowaniem cech gatunkowych różnych typów
   wypowiedzi, dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną.
  2. Podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

NAUKA O JĘZYKU
 1. Świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem i wykraczających
   poza program nauczania fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz
   wiedzy o języku jako tworze społecznym.
 2. Samodzielnie poszerza wiedzę językową, korzystając z różnych źródeł informacji.


                      Klasa III


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę
dopuszczającą.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie
  1. Uważnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych i
    rozumie wysłuchane komunikaty.
  2. Zna typowe dla przemówienia środki językowe.
  3. Wymienia informacje zawarte w wysłuchanym wywiadzie.
                       - 57 -
Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury
  1. Czyta tekst poetycki i prozatorski, przestrzegając zasad interpunkcji, poprawnego
    akcentowania oraz intonacji.
  2. Wskazuje w tekście treści symboliczne i przenośne.
  3. Określa wartość informacyjną tekstu.
  4. Wymienia cechy liryki bezpośredniej, pośredniej, sonetu, epiki współczesnej, historycznej
    i fantastycznej, dramatu (antycznego i współczesnego) oraz komiksu, melodramatu
    westernu, horroru, telenoweli.
  5. Wyróżnia w utworze wątek główny i poboczny.
  6. Wyjaśnia najczęstsze skróty językowe.
  7. Odczytuje informacje zawarte w zapisie bibliograficznym.
  8. Wskazuje elementy tragiczne i komiczne w utworze.

Mówienie
 1. Nadaje swojej wypowiedzi odpowiedni sens.
 2. Gromadzi argumenty na poparcie obranego stanowiska.
 3. Prezentuje własne zdanie w rozmowie.
 4. Opowiada.
 5. Podejmuje próby charakterystyki postaci literackiej i rzeczywistej, autocharakterystyki.
 6. Wygłasza z pamięci fragmenty poezji i prozy, stosując poprawną intonację,
   uwzględniającą interpunkcję utworu.

  Pisanie
  1. Redaguje teksty zgodne z tematem; stosuje się do podstawowych zasad poprawności
    wypowiedzi.
  2. Komponuje opis (postaci i zbiorowości), opowiadanie, list prywatny, kartkę z pamiętnika i
    dziennika.
  3. Pisemnie wypowiada się na wybrane tematy związane z historią, filozofią, sztuką.
  4. Zapisuje wywiad z osobą fikcyjną i rzeczywistą.
  5. Redaguje streszczenie tekstu popularnonaukowego, podanie, życiorys, cv.

Nauka o języku
  1) Stosuje wiedzę językową w zakresie:
      a) fonetyki (zna cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu)
      b) słowotwórstwa i słownictwa (zna zasady tworzenia i zapisywania skrótów, różne
       źródła pochodzenia związków frazeologicznych, zastępuje wyrażenia i zwroty
       dosadne eufemizmami)
      c) fleksji (odróżnia wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej od
       wypowiedzenia         z czasownikiem w stronie biernej, zauważa
       potrzebę korzystania ze słownika poprawnej polszczyzny lub słownika języka
       polskiego)
      d) składni (odróżnia orzeczenie czasownikowe od orzeczenia imiennego, zdanie od
       imiesłowowego równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od zdania złożonego)
      e) języka jako tworu społecznego (zna różne rodzaje kodu – werbalnego i
       niewerbalnego, terminy gwara i dialekt, wskazuje w tekście archaizmy, dostrzega
       różnicę między tekstem stylizowanym    a napisanym w języku
       ogólnonarodowym)

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie
  1. Słucha wypowiedzi innych osób i podejmuje próby sporządzania notatek.
  2. Rozumie wypowiedzi innych osób w takich sytuacjach komunikacyjnych, jak na przykład
    rozmowa      i dyskusja, aktywnie w nich uczestniczy.
  3. Wskazuje typowe dla przemówienia środki językowe.
                       - 58 -
  4. Wybiera informacje z wysłuchanego wywiadu.

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury
  1. Dobiera odpowiednią intonację i barwę głosu, stosuje się do zapisanej interpunkcji, aby
    podkreślić najważniejsze treści czytanego tekstu poetyckiego lub prozatorskiego.
  2. Identyfikuje i określa w tekście treści symboliczne oraz przenośne.
  3. Dostrzega aluzję literacką.
  4. Identyfikuje w tekście cechy typowe dla sonetu.
  5. Wskazuje cechy liryki bezpośredniej i pośredniej oraz epiki współczesnej, historycznej i
    fantastycznej.
  6. Rozpoznaje cechy gatunkowe dramatu (zarówno antycznego, jak i współczesnego), określa
    funkcję tekstu pobocznego.
  7. Zna cechy charakterystyczne dla reportażu, komiksu; odróżnia cechy thrillera i horroru,
    melodramatu      i dramatu psychologicznego, telenoweli.
  8. Zna terminy peryfraza i inwokacja.
  9. Określa w utworze wątek główny i poboczny.
  10. Wyszukuje potrzebne informacje w słowniku kultury antycznej i słowniku terminów
    literackich.
Mówienie
  1. Moduluje głos w celu nadania odpowiedniego sensu formułowanej wypowiedzi.
  2. Porządkuje zebrane argumenty według ich ważności.
  3. Wygłasza przemówienie według sporządzonego wcześniej planu.
  4. Uczestniczy w dyskusji, stosując się do zasad kulturalnej rozmowy.
  5. Wzbogaca opisem twórcze opowiadanie.
  6. Charakteryzuje bohatera literackiego i rzeczywistego; sporządza autocharakterystykę.
  7. Wybiera spośród podanych cytatów najbardziej odpowiednie do wygłaszanego
    przemówienia.
  8. Wygłaszając z pamięci fragmenty poezji lub prozy, próbuje podkreślić głosowo
    najważniejsze treści tekstu.
  9. Wypowiada się na temat wypowiedzi innych osób.

Pisanie
  1. Redaguje poprawne logicznie teksty o przejrzystej kompozycji zgodne z tematem,
    prawidłowe pod względem stylistycznym, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
  2. Samodzielnie opisuje dzieło sztuki.
  3. Wprowadza do opowiadania elementy charakterystyki bohatera.
  4. Przedstawia logiczną argumentację w wypowiedzi poruszającej tematykę związaną z
    historią, filozofią, sztuką.
  5. Porównuje postaci literackie lub rzeczywiste.
  6. Redaguje list oficjalny.
  7. Omawia krytycznie elementy tekstu kultury, stosując odpowiednio dobrane środki wyrazu.
  8. Sporządza opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.
  9. Redaguje streszczenie tekstu literackiego, w którym zastosowano inwersję czasową fabuły.

Nauka o języku
  1) Stosuje wiedzę językową w zakresie:
      a) fonetyki (wymienia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu,
       rozpoznaje zjawisko mazurzenia w dialektach),
      b) słowotwórstwa i słownictwa (tworzy i zapisuje skróty, objaśnia najważniejsze
       skrótowce, klasyfikuje związki frazeologiczne według kryterium ich pochodzenia,
       wyszukuje eufemizmy w tekście),
      c) fleksji (przekształca wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej na
       wypowiedzenia z czasownikiem w stronie biernej i odwrotnie, odróżnia formy
       odmiany wyrazów w mowie potocznej od form zalecanych przez słownik
       poprawnej polszczyzny),

                      - 59 -
      d) składni (przekształca zdania z orzeczeniem czasownikowym na zdania z
       orzeczeniem imiennym, zdania złożone podrzędnie na wypowiedzenia z
       imiesłowowym równoważnikiem zdania, wydziela wypowiedzenia składowe w
       wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym),
      e) języka jako tworu społecznego (podaje przykłady kodu ograniczonego i
       rozwiniętego, podaje różne funkcje języka, wskazuje w tekstach dialektyzmy,
       redaguje słownik gwary uczniowskiej, zna typy archaizmów, przekształca tekst
       stylizowany na język ogólnonarodowy).

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie
  1. Słucha i sporządza notatki.
  2. Dostrzega logikę wywody w wypowiedziach innych osób.
  3. Krytycznie wypowiada się na temat wysłuchanego przemówienia, odwołując się do jego
    struktury i treści.
  4. Podejmuje próby samodzielnego przeprowadzenia wywiadu.

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury
  1. Podejmuje próby interpretacji głosowej czytanego lub wygłaszanego utworu poetyckiego i
    prozatorskiego.
  2. Określa funkcję środków stylistycznych w tekście.
  3. Ocenia wartość informacyjną tekstu.
  4. Dostrzega w tekście ironię.
  5. Definiuje cechy sonetu, inwokacji, liryki bezpośredniej i pośredniej.
  6. Wskazuje peryfrazę w utworze poetyckim.
  7. Rozpoznaje w tekście cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej.
  8. Porównuje dramat antyczny i współczesny.
  9. Odnajduje potrzebne informacje w słowniku kultury antycznej i współczesnej.
  10. Odnajduje w słowniku języka polskiego wzory odmiany rzeczowników.
  11. Posługuje się bibliografią.
  12. Wyróżnia w tekście cechy charakterystyczne komiksu, thrillera, horroru, dramatu
    psychologicznego, melodramatu, telenoweli.
  13. Wskazuje związki dzieła sztuki z historią i filozofią.
  14. Dostrzega niejednorodności stylowe dzieła.

Mówienie
 1. Podaje odpowiednio dobrane argumenty popierające prezentowane stanowisko.
 2. Formułuje podsumowanie wyników dyskusji.
 3. Układa charakterystykę porównawczą.
 4. Nagrywa wywiad z osobą rzeczywistą według wcześniej przygotowanego planu.
 5. Podejmuje próby interpretacji głosowej wygłaszanych z pamięci utworów poetyckich i
   prozatorskich.
 6. Podejmuje próby oceny wypowiedzi innych kolegów i koleżanek według przyjętych
   kryteriów

Pisanie
  1. Stosuje elementy ironii w redagowanym tekście.
  2. Opisuje dzieło sztuki i podejmuje próbę jego interpretacji.
  3. Stosuje w opowiadaniu elementy charakterystyki pośredniej.
  4. Redaguje rozprawkę podejmującą tematy związane z historią, filozofią i sztuką.
  5. Redaguje charakterystykę porównawczą.
  6. Wprowadza realia epoki w tekście odwołującym się do minionych epok.
  7. Wzbogaca list, kartkę z dziennika, pamiętnika opisem przeżyć i charakterystyką.
  8. Pisze recenzję.
  9. Posługuje się stylem urzędowym.
                       - 60 -
Nauka o języku
  1) Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie
      a) fonetyki (omawia cechy wymowy charakterystyczne dla danego regionu, objaśnia
       zjawisko mazurzenia w dialektach),
      b) słowotwórstwa i słownictwa (tworzy i zapisuje skróty wchodzące w skład nazw
       własnych, dostosowuje formę czasownika do skrótowca w wypowiedzeniu,
       rozróżnia związki frazeologiczne stałe, luźne i łączliwe, rozumie ich funkcję w
       tekście),
      c) fleksji (porównuje wypowiedzenie z czasownikiem w stronie czynnej z
       wypowiedzeniem z czasownikiem w stronie biernej, wyszukuje poprawne formy
       odmiany wyrazów w słowniku poprawnej polszczyzny),
      d) składni (omawia budowę wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, stosuje się do
       zasad interpunkcji w wypowiedzeniu złożonym, przekształca tekst w celu
       uniknięcia powtórzeń składniowych),
      e) języka jako tworu społecznego (porównuje przykład kodu rozwiniętego i
       ograniczonego, wyjaśnia przyczyny zaniku gwar, świadomie stosuje dialektyzmy
       w redagowanych tekstach, rozróżnia typy archaizmów, określa funkcję archaizacji
       w tekstach literackich).

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Słuchanie
  1. Aktywnie słucha wypowiedzi innych osób w różnych sytuacjach komunikacyjnych, a w
    szczególności podczas dyskusji; analizuje ich kompozycję, treść, poprawność stylistyczną
    i językową.
  2. Ocenia wysłuchane przemówienie według samodzielnie opracowanych kryteriów.
  3. Samodzielnie prowadząc wywiad według przygotowanego wcześniej planu, reaguje na
    wypowiedzi rozmówcy.

Czytanie tekstów pisanych i odbiór innych tekstów kultury
  1. Interpretuje głosowo czytany tekst poetycki lub prozatorski.
  2. Analizuje utwór na poziomie przenośnym i symbolicznym.
  3. Tłumaczy aluzję literacką.
  4. Posługuje się terminami: sonet, inwokacja, liryka pośrednia i bezpośrednia.
  5. Porównuje cechy epiki współczesnej, historycznej i fantastycznej.
  6. Posługuje się słownikiem kultury antycznej, słownikiem terminów literackich oraz
    słownikiem języka polskiego.
  7. Wyszukuje potrzebne informacje w katalogu bibliotecznym.
  8. Porównuje cechy horroru i thrillera, telenoweli , melodramatu i dramatu
    psychologicznego.
  9. Analizuje cechy reportażu
  10. Omawia związki dzieła sztuki z historią i filozofią.
  11. Analizuje niejednorodność dzieła literackiego.

Mówienie
 1. Przekonuje dyskutantów do wygłaszanych racji dzięki odpowiednio pogrupowanym i
   popartym przykładami argumentom.
 2. Posługuje się odpowiednio dobranymi figurami retorycznymi podczas wygłaszania
   przemówienia.
 3. Wprowadza cytaty do przemówienia.
 4. Komentuje wynik dyskusji, ocenia racje dyskutantów pod względem merytorycznym.
 5. Interpretuje głosowo wygłaszane z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie przewidziane
   programem nauczania.
 6. Analizuje i ocenia wypowiedzi innych osób (treść, poprawność językową, intonacyjną i
   artykulacyjną).
                       - 61 -
Pisanie
  1. Układa teksty o charakterze ironicznym, stosuje puentę.
  2. Interpretuje treści symboliczne i metaforyczne dzieła sztuki.
  3. Indywidualizuje język bohatera.
  4. W rozprawkach podejmujących tematy związane z historią, filozofią i sztuką wprowadza
    cytaty z tekstów filozoficznych i łacińskie sentencje na poparcie prezentowanego
    stanowiska.
  5. Stylizuje język listu na język dawnych epok.
  6. Pisze reportaż na podstawie sytuacji z życia klasy, szkoły, rodziny.
  7. Sporządza przypisy do tekstów
  8. Parafrazuje utwory znanych twórców.

Nauka o języku
  1) Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
      a) fonetyki (porównuje cechy wymowy poszczególnych dialektów),
      b) słowotwórstwa i słownictwa (stosuje w tekście skróty i skrótowce, wzbogaca
       wypowiedź związkami frazeologicznymi różnego pochodzenia, posługuje się
       eufemizmami),
      c) fleksji (stosuje w tekście wypowiedzenia z czasownikiem w stronie czynnej i
       biernej w zależności od intencji nadawcy, dokonuje autokorekty w zakresie
       poprawności w stosowaniu form odmiany wyrazów),
      d) składni (w zależności od sytuacji komunikacyjnej posługuje się w tekście
       wypowiedzeniem złożonym, imiesłowowym równoważnikiem zdania, analizuje i
       omawia budowę wypowiedzenia złożonego, przekształca je w celu uniknięcia
       błędów składniowych, bezbłędnie stosuje zasady interpunkcji wypowiedzeń
       złożonych),
      e) języka jako tworu społecznego (wyjaśnia specyfikę języka na tle innych kodów,
       analizuje różne funkcje języka na wybranych przykładach, określa funkcję
       dialektyzacji, tworzy teksty stylizowane na gwarę uczniowską, stylizuje tekst na
       archaiczny).

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą, a
ponadto
przejawia umiejętności pozaprogramowe w zakresie przykładowo podanych zagadnień:

Słuchanie
  1. Samodzielnie analizuje i interpretuje słuchany tekst pod względem celu wypowiedzi,
    środków perswazji oraz zabiegów artystycznych.
  2. Ocenia wysłuchany tekst pod względem merytorycznym i poprawnościowym; stosuje
    kryteria oceny odpowiednio dobrane do celu wypowiedzi i intencji nadawcy.
  3. Prowokuje różne sytuacje komunikacyjne, podtrzymuje kontakt z rozmówcą.

Czytanie tekstów pisanych i innych tekstów kultury
  1. Czyta, samodzielnie analizuje i interpretuje różne teksty literackie i inne teksty kultury,
    uwzględniając ich cechy gatunkowe, znaczenie metaforyczne i symboliczne, konteksty
    interpretacyjne oraz intencję nadawcy wypowiedzi.
  2. Porównuje i klasyfikuje informacje wyszukane w różnych źródłach.
  3. Recenzuje przeczytane utwory literackie, rzeczowo i logicznie uzasadnia swoje zdanie.
Mówienie:
  1. Świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, posługując się wieloma
    środkami wyrazu.
  2. Wykazuje się oryginalnością oraz artyzmem interpretacji głosowej wygłaszanego z
    pamięci tekstu prozatorskiego lub poetyckiego.
  3. Krytycznie i rzeczowo ocenia wypowiedzi własne i innych osób, przejawia szczególną
    dbałość o kulturę słowa.
                       - 62 -
Pisanie
  1. Sprawnie redaguje teksty, zachowując cechy gatunkowe oraz stylistyczne różnych typów
    wypowiedzi oraz dbając o poprawność zapisu, bezbłędność językową i stylistyczną.
  2. Redaguje teksty krytyczne na temat utworów literackich i innych tekstów kultury.
  3. Podejmuje próby własnej twórczości literackiej.

Nauka o języku
  1. Świadomie stosuje wiedzę w zakresie treści przewidzianych programem nauczania
   fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni, wiedzy o języku jako tworze społecznym oraz
   wykraczających       poza program.
  2. Samodzielnie poszerza wiedzę językową, badając różne źródła informacji.


                     2) Język an ielski
                       CLICK ON 1

        Kryteria oceniania uczniów korzystających z podręcznika CLICK ON 1            Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który zna:


 1.  alfabet angielski;
 2.  liczebniki główne od 1 do 100;
 3.  dni tygodnia;
 4.  nazwy miesięcy;
 5.  nazwy krajów (np. Britain, the USA, Japan, Poland, Italy, Brazil, Canada);
 6.  nazwy dyscyplin sportowych (np. swimming, tennis, football, baseball, skiing, ice-hockey);
 7.  zwroty zapewniające komunikację przy zawieraniu znajomości (np. Hello. My name is...
    Nice to meet you. What is your name? How old are you? Where are you from?);
 8.  zaimki osobowe w formie podmiotu (I, you, he, she, it, we, they);
 9.  formy pełne i krótkie czasownika to be w zdaniach twierdzących i pytających;
 10.  nazwy zawodów (np. pilot, teacher, doctor, cook, firefighter, postman, farmer);
 11.  nazwy przedmiotów szkolnych (np. Art, English, Maths, Computer Studies, Geography,
    History, Science, Music, Sport);
 12.  nazwy przyborów szkolnych (np. blackboard, schoolbag, ruler, pencil, rubber, book);
 13.  formy pełne i krótkie czasownika to be w zdaniach przeczących;
 14.  nazwy pokoi, pomieszczeń i części domu/mieszkania (np. living room, dining room, kitchen,
    garage, garden, bathroom, attic, ground floor, first floor);
 15.  przyimki miejsca (in, on, at, in front of, on the right/left, between, next to, under, behind,
    opposite);
 16.  czasownik can w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających;
 17.  nazwy gatunków muzycznych (np. rock, jazz, rap, techno, country, classical);
 18.  nazwy instrumentów muzycznych (np. piano, guitar, drums, violin, harp);
 19.  nazwy czynności wykonywanych w wolnym czasie i hobby (np. camping, collecting stamps,
    painting, playing computer games, taking pictures, sailing, climbing);
 20.  słownictwo potrzebne do wyrażania godzin (np. quarter, half, past, to, minute, hour, am, pm);
 21.  nazwy środków transportu (car, train, bus, bike);
 22.  nazwy artykułów spożywczych (np. peppers, carrots, lettuce, onions, garlic, strawberries,
    apples, cherries, milk, coffee, milk, fish, chips, oil, pasta, roast chicken, sugar, butter, flour,
    eggs);
 23.  nazwy części garderoby (np. coat, belt, trainers, gloves, suit, tie, cap, tracksuit, socks,

                         - 63 -
  blouse, jumper, dress, trousers);
24. nazwy części ciała (np. leg, arm, head, foot, neck, knee, toe) i twarzy (np. ear, mouth, nose,
  eyebrow, chin, cheek);
25. zasadę tworzenia przysłówków od przymiotników (np. slow – slowly);
26. przymiotniki opisujące ubrania (np. long, short, small, big, tight);
27. czasownik to be w czasie przeszłym
28. nazwy zwierząt (np. mammals: cow, sheep, horse, elephant, mammoth; birds: duck, parrot,
  pidgeon, owl; reptiles: snake, crocodile, lizard, tortoise; insects: ladybird, fly, butterfly);
29. formy czasu Past Simple czasowników nieregularnych (np. have, get, make, leave, see, go,
  drink, give, spend, do, eat, come, tell)


            Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który zna:


 1.  przedimek nieokreślony a/an;
 2.  pytania z who, where, when, what, how, whose;
 3.  strony świata (north, south itd.);
 4.  nazwy państw, stolic i narodowości (np. Egypt – Egyptian, Greece – Greek, Germany –
    German, Cairo, Athens, Berlin);
 5.  liczebniki porządkowe od 1 do 100
 6.  przymiotniki dzierżawcze (my, your, his itd.);
 7.  konstrukcję there is/there are;
 8.  czasownik can do wyrażania próśb lub propozycji (np. Can you give me an apple? Can I
    help you with your homework?)
 9.  nazwy mebli i sprzętów domowych (np. cupboards, sink, cooker, fridge, lamp, fireplace,
    curtains, carpet, wardrobe, wall, plant);
 10.  nazwy sklepów oraz towarów, które można w nich kupić (np. florist’s, flowers, butcher’s,
    meat, toy shop, ball)
 11.  konstrukcję there is/are w pytaniach i przeczeniach oraz zasadę stosowania some i any w
    tej konstrukcji;
 12.  zaimki wskazujące (this, that, these, those)
 13.  nazwy gatunków filmowych i programów telewizyjnych (np. thriller, soap opera, news,
    western, comedy, cartoon);
 14.  czas Present Simple w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących;
 15.  zaimki osobowe w formie dopełnienia (me, you, him itd.)
 16.  łączniki first, then, after that;
 17.  przysłówki częstotliwości (always, often, sometimes, seldom, never, once a week, every
    day);
 18.  czasowniki opisujące codzienne czynności (np. get up, make the bed, have breakfast, go to
    school/work, watch TV, go jogging, cook dinner, meet friends)
 19.  zasady określania godzin (np. It’s 3 o’clock.);
 20.  przyimki czasu at, on, in (np. at night, at 6 o’clock, on Monday, in July);
 21.  miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu
 22.  słowa oznaczające ilość (np. bottle, carton, cup, bowl, packet, slice, loaf, tin, piece)
 23.  nieregularną liczbę mnogą rzeczowników (np. loaf, tomato, potato);
 24.  kategorię policzalności i niepoliczalności oraz rzeczowniki należące do obu grup
 25.  zasadę użycia some i any z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi;
 26.  zasadę użycia how much i how many
 27.  stopniowanie przymiotników (stopień wyższy najwyższy)i przysłówków
 28.  słownictwo związane z opisem pogody (np. rain, rainy day, wet, hot, sunny day, snow,
    freezing cold, chilly, windy);
 29.  zwroty używane w sklepie z ubraniami (np. Can I try it on? I’m size 10.)
 30.  czas Present Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich
    odpowiedziach;
 31.  różnice w formie i znaczeniu między czasem Present Simple a Present Continuous;
                       - 64 -
32. zasady opisywania pogody z użyciem konstrukcji it’s... (np. It’s a rainy day. It’s cold.)
33. nazwy miejsc w mieście (np. acquarium, library, hospital, travel agent’s, optician’s);
34. nazwy czynności codziennych (np. buy a dress, catch the ball, pick flowers, write a letter,
  make an omlette, have a party, go snowboarding, have a barbecue);
35. zwroty używane do wyrażania propozycji (np. Shall we go out tonight? Why don’t we go to
  the cinema?);
36. zwroty używane do doradzania (np. You must go to the dentist. You mustn’t play outside.)
37. konstrukcję to be going to do wyrażania planów, zamiarów oraz przewidywań;
38. czas Present Continuous do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych;
39. różnicę w formie i znaczeniu między konstrukcją to be going to a czasem Present
  Continuous;
40. słowo too z przymiotnikami (np. This dress is too long.)
41. liczebniki oznaczające lata (np. 1872 – eighteen seventy-two);
42. przymiotniki opisujące ludzi (np. bored, proud, miserable, scared, tired, angry,
  disappointed, surprised);
43. nazwy współczesnych i dawnych sprzętów domowych (np. oil lamp, broom, kettle, light
  bulb, electric heater, vacuum cleaner)
44. czasownik can w czasie przeszłym do wyrażania umiejętności;
45. czas Past Simple w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających oraz krótkich
  odpowiedziach;
           Stopień dobry otrzymuje uczeń który potrafi:


1. przeliterować swoje imię i nazwisko
2. powiedzieć datę (np.swoich urodzin)
3. zadać pytanie z czasownikiem to be o nazwę przedmiotu (What is this?) oraz
  odpowiedzieć stosując czasownik to be oraz przedimek nieokreślony a/an
4. rozpocząć rozmowę, przywitać się, przedstawić się, zapytać rozmówcę o wiek i kraj
  pochodzenia
5. zapytać rozmówcę i odpowiedzieć jaki jest jego ulubiony sport stosujęc przymiotnik
  favourite (My favourite sport is swimming. How about you?)
6. powiedzieć, gdzie znajduje się jego miasto rodzinne używając nazw stron świata
7. zapytać rozmówcę o zawód oraz odpowiedzieć na pytanie o zawód innej osoby stsosując
  czasownik to be w 3 os. l. poj. oraz określniki dzierżawcze (What's his job? He is a pilot)
8. powiedzieć, jaki jest jego ulubiony przedmiot w szkole oraz zapytać rozmówcę, czy dany
  przedmiot jest lubiany przez niego stosując formę pytającą czasownika to be (Is Art your
  favourite subject?)
9. samodzielnie prosto opisać ilustrację klasy szkolnej używając konstrukcji there is/are oraz
  liczby mnogiej rzeczownika (np. There is a blackboard in the classroom. There are five
  schoolbags.);
10. zapisać usłyszany oraz podać swój własny numer telefonu
11. samodzielnie opisać swoją okolicę, dom/mieszkanie oraz swój pokój i domowe sprzęty;
12. samodzielnie opisać pokoje na ilustracji stosując konstrukcję there is/are oraz
  odpowiednie określniki i przedimki (np. There is a radio in the kitchen. There are some
  cupboards in the kitchen.);
13. powiedzieć jakie towary można kupić w danym sklepie stosując czasownik can
14. używając mapy okolicy zapytać, gdzie znajduje się dany sklep, bank itp.; odpowiedzieć na
  takie pytanie (Is there a bank near here? Yes, there is. It’s between the bookshop and the
  post office.);
15. powiedzieć, które programy telewizyjne, gatunki muzyczne i filmy lubi, a których nie lubi
  używając czasowników like, love, hate, etc w czasie Present Simple w zdaniach
  twierdzących i przeczących
16. zapytać kolegę czy lubi daną czynność/hobby (Do you like swimmning?) a następnie
  przekazać innym uzyskaną odpowiedź (Tony likes football.)
17. samodzielnie rozmawiać o czynnościach wykonywanych zwyczajowo (np.Do you play
  tennis on Monday?No, I don’t.);
                     - 65 -
18. zapytać kolegę oraz na podstawie rozkładu jazdy powiedzieć o której godzinie pociąg
  wyrusza z danego miejsca i o której przybywa w inne miejsce (What time does the train to
  London leave? It leaves at ten fifteen)
19. na podstawie ilustracji oraz podanych informacji opowiedziec o codziennych
  czynnościach danej osoby stosując czas Present Simple, określenia godzin oraz łączniki
  first, then, after that
20. opowiedzieć o swoim dniu
21. powiedzieć jakie potrawy, owoce itp. lubi
22. powiedzieć co zwykle jada na śniadanie, obiad, itp.
23. zapytać oraz powiedzieć, ile dany przedmiot kosztuje używając określenia brytyjskiej
  waluty
24. samodzielnie pytać i odpowiadać na pytania o artykuły spożywcze stosując there is/are
  oraz some/any i a/an (np.Is there any water in the fridge?No, there isn’t.);
25. opisać strój postaci na ilustracji używając czasu Present Continuous
26. zapytać oraz powiedzieć, jaka jest dzisiaj pogoda (It's raining. It's a sunny day)
27. mówić o pogodzie w swoim kraju w różnych porach roku używając czasu Present Simple
  (np. In winter it often snows.);
28. na podstawie ilustracji i podanych informacji rozmawiać o zaplanowanych czynnościach
  przyszłych (np. What is Billy doing this afternoon? He’s going to the acquarium to see the
  dolphins.);
29. rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich planów używając konstrukcji to be going to
  (np.What are you going to do this evening? I’m going to watch TV. What about you?) oraz
  na temat zaplanowanych czynności w przyszłości używając czasu Present Continuous (np.
  What are you doing on Monday? I’m visiting my grandparents.);
30. na podstawie ilustracji powiedzieć co postacie umiały a czego nie umiały robić w
  przeszłości
31. powiedzieć co umiał, a czego nie kiedy był dzieckiem
32. na podstawie ilustracji powiedzieć, co ludzie mieli, a czego nie mieli w przeszłości (np.
  They had oil lamps 150 years ago. They didn’t have electrical light bulbs.);
33. mówić o ważnych wydarzeniach z przeszłości (Was the discovery of America in 1492?)
34. samodzielnie mówić o tym, co postacie na ilustracji robiły w przeszłości (np.Did Alex
  watch TV last Saturday?Yes, he did.);
35. rozmawiać z kolegą o czynnościach w przeszłości (np.When did you last see your friends?
  Yesterday afternoon.)


        Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który potrafi:1. na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać z kolegą o posiadaniu stosując
  dopełniacz saksoński (np. Whose is this cat? It’s John’s.);
2. napisać o sobie i swoich kolegach (e-mail) w celu nawiązania zanjomości
  korespondencyjnej
3. samodzielnie opowiedzieć i napisać list/artykuł o sobie i swojej szkole (np. gdzie mieszka,
  gdzie znajduje się jego szkoła, w której jest klasie itp.)
4. zapytać kolegę co myśli o danym gatunku muzycznym, filmie itp. Oraz w prosty sposób
  wyrazić swoją opinię (What do you think of “Frantic”? Not much. I don't like thrillers.)
5. powiedzieć jaki rodzaj filmów, muzyki lubią członkowie jego rodziny
6. samodzielnie zaprosić kolegę/zaproponować koledze wyjście do kina, zagranie w tenisa
  itp. i odpowiedzieć na zaproszenie kolegi (np.Would you like to go to the cinema tonight?
  I’d like to, but I can’t.);
7. samodzielnie napisać prostą recenzję ulubionego filmu lub książki;
8. rozmawiać z kolegą na temat dnia codziennego, zapytać jak często wykonuje dane
  czynności oraz odpowiedzieć na takie pytania (How often do you exercise? I go swimming
  three times a week)
                     - 66 -
9. samodzielnie napisać tekst o codziennym dniu innej osoby;
10. samodzielnie zamówić danie w restauracji;
11. zaproponować koledze coś do jedzenia i picia oraz odpowiedzieć na taką propozycję
  (Would you like a drink? Yes, please)
12. na podstawie reklamy samodzielnie opisać i ocenić restaurację;
13. na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać artykuł o zwyczajach kulinarnych
  np.Anglików
14. rozmawiać z kolegą na temat pory roku oraz jakie ubrania nosi w zależności od pogody
  (np. When the sun is shining and it’s hot, I usually wear shorts, a T-shirt and a hat.);
15. rozmawiać z kolegą o czynnościach postaci na ilustracji (np. Is Betty picking flowers? No,
  she isn’t. She’s feeding a duck.);
16. samodzielnie kupić ubranie (zapytać o cenę, powiedzieć, jaki nosi rozmiar itp.);
17. samodzielnie napisać kartkę z wakacji prosto opisując miejsce pobytu i to, co robi;
18. rozmawiać z kolegą na temat jego i swoich planów używając konstrukcji to be going to
  (np.What are you going to do this evening? I’m going to watch TV. What about you?) oraz
  na temat zaplanowanych czynności w przyszłości używając czasu Present Continuous (np.
  What are you doing on Monday? I’m visiting my grandparents.);
19. zaproponować koledze sposób spędzenia wolnego czasu i odpowiedzieć na taką
  propozycję (What shall we do on Sunday? How about going to the zoo?)
20. rozmawiać o dolegliwościach i udzielać rady (I've got a stomach ache. You must see a
  doctor.)
21. samodzielnie napisać list-zaproszenie oraz odpowiedź na taki list
22. napisać opowiadanie             Stopień celujący otrzymuje uczeń który:


1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania języka
  angielskiego
2. samodzielnie i twórczo rozwija zdolności językowe
3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach z języka angielskiego, kwalifikując się do
  finałów na szczeblu wojewódzkim lub krajowym
4. utrzymuje korespondencję z użytkownikami języka angielskiego jako samodzielny sposób
  uczenia się języka
5. potrafi zaprojektować stronę internetową z informacjami o sobie w celu nawiązania
  znajomości korespondencyjnej
6. potrafi zdefiniować słownictwo (np. employer – the person you work for)
7. potrafi wykonać broszurę turystyczną opisującą miejsce wakacyjne
8. zna ciekawostki kulinarne z życia różnych kultur
    Kryteria oceniania uczniów korzystających z podręcznika CLICK ON 2

         Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który zna:

1. nazwy zawodów (np. shop assistant, journalist, carpenter, fashion designer, accountant);
2. czynności dnia codziennego (np. brush one’s teeth, catch the bus to school, walk the dog,
  have lessons, do one’s homework);
3. zajęcia w wolnym czasie (np. climbing, scuba diving, canoeing, cutting the grass, eating
  out, rollerblading);
4. zwroty wyrażające upodobania (np. I like/ enjoy..., I hate can’t stand..., I don’t mind...);

                      - 67 -
5. przysłówki częstotliwości (always, often, sometimes, seldom, never, once
  a week);
6. nazwy państw i narodowości (np. Argentina – Argentinian, Brazil Brazilian, France –
  French, Greece – Greek, Turkey – Turkish)
7. łączniki and, but, because
8. zasady określania godzin (np. It’s 3 o’clock.);
9. zasady tworzenia czasu Present Simple i Present Continuous
10. nazwy członków rodziny (np. grandad, grandmother, uncle, aunt, cousin, nephew, niece);
11. czas Past Simple czasowniki regularne i nieregularne;
12. zwrot was/were born oraz czasownik to die – died;
13. zaimki osobowe w formie podmiotu (np. I, you, she)
14. słownictwo związane z parkami rozrywki (np. theme park, rides, haunted house, firework
  dispaly, rollercoaster);
15. nazwy kolorów, kształtów, materiałów (np. blue, white, grey, round, triangular,
  rectagular, square, plastic, glass, canvas, leather, cotton);
16. nazwy biżuterii i cennych kamieni (np. earrings, necklace, ring, bracelet, diamonds,
  rubies);
17. przysłówki zwykle używane z czasem Present Perfect (np. yet, just, already, never, ever,
  since, for);
18. nazwy urazów i dolegliwości (np. to break one’s arm, to catch a cold, , to bruise one’s
  knee itp)
19. czas Present Perfect w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających;
20. nazwy nieszczęść i wypadków (np. crash into a tree, sprain one’s ankle, cut one’s finger,
  etc);
21. przymiotniki określające uczucia i samopoczucie (np. lonely, miserable, bored,
  exhausted,relieved);
22. środki transportu (np. ferryboat, hovercraft, helicopter, bus, train);
23. czas Past Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających;
24. zasadę tworzenia przysłówków od przymiotników (np. careful – carefully)
25. nazwy sprzętu i ubrań wakacyjne (np. goggles, tent, binoculars, sandals);
26. nazwy ubrań, materiałów oraz wzorów (np. straw hat, striped shorts, suede belt, denim
  dress, long-sleeved cardigan, plain trousers, silk scarf, plastic raincoat, high-heeled
  shoes, jumper);
27. przymiotniki i wyrażenia opisujące pogodę (np. boiling hot, cool, wet, chilly, freezing
  cold, cloudy, windy, sunny);
28. słownictwo opisujące domy towarowe (np. customers, department store, brands, huge
  selection)
29. czas Future Simple w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających;
30. konstrukcję to be going to w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających;
31. nazwy produktów spożywczych, potraw i składników odżywczych (np. junk food, pulses,
  fat, protein, vitamins, carbohydrates, beans, cauliflower, lentils, boiled eggs, pasta, soup,
  spices);
32. nazwy naczyń (np. frying pan, saucepan, wooden spoon, knife);
33. przymiotniki opisujące smak (np. hot and spicy, sweet, sour, salty);
34. sposoby przygotowywania jedzenia (np. chop, pour, bake, roast, mix, boil, fry, slice)
35. nazwy zwierząt (np. bear, snake, rabbit, leopard, goose, zebra, eagle, deer, camel);
36. części ciała zwierząt (np. scales, claws, beak, antlers, tail, feathers);
37. planety w systemie słonecznym (the Solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter,
  Saturn, Uranus, Neptune, Pluto)
38. stopniowanie przymiotników i przysłówków

39. nazwy prac domowych (np. do the washing-up, water the plants, hang out the washing,
  help with the cooking);
40. słownictwo związane z ekologią (np. water pollution, rubbish, to destroy the rainforest,
  endagered species, wildlife parks);
41. słownictwo opisujące dokumenty (np. valid, permanent address, current passport)
                      - 68 -
  42. zasady obowiązujące w szkole, domu itp. (np. wear a uniform, run in the corridors, be
    polite to teachers, stay out late)
  43. tryb rozkazujący w zdaniach twierdzących i przeczących; ()
  44. czasownik can do wyrażania pozwolenia oraz can’t w sytuacji braku pozwolenia (np. You
    can take my book. You can’t park here.);
  45. czasownik must do wyrażania przymusu lub obowiązku oraz mustn’t dla wyrażania zakazu
    (np. You must pay the rent. You mustn’t smoke here.);
  46. czasownik should/ shouldn’t dla udzielania rady (np. You shouldn’t buy expensive
    clothes.)
  47. czasownik have to/ don’t have to
  48. nazwy materiałów budowlanych (np. stone, marble, steel, concrete, wood);
  49. części budynku, pokoi, mebli (np. fountain, roof, chimney, fence, basement, library,
    ballroom, attic, dressing tables, chest of drawers, silk sofas);
  50. zwroty używane do wyjaśnienia, jak dojść do danego miejsca (np. turn left/right, go
    down/up/along/ across)
  51. zasadę tworzenia strony biernej w zdaniach twierdzących, przeczących, pytających
  52. przedimek określony the używany przed nazwami własnymi
  53. przymiotniki i wyrażenia opisujące wygląd zewnętrzny, wiek itp. człowieka (np. age: in
    his early/ mid/late teens, middle-aged; height: tall, short, of medium height; build: slim,
    plump, fat; hair: straight, curly, wavy, dark; eyebrows: bushy, arched; eyes: almond-
    shaped, narrow, blue; nose: pointed, wide; mouth: thin, wide);
  54. cechy charakteru (np. generous, honest, ambitious, stubborn, reliable, outgoing, sensitive,
    greedy)
  55. słowa too i enough z przymiotnikami;
  56. oraz
  57. zna podstawowe czasowniki nieregularne (3 formy)

i potrafi:
  1.  zrozumieć ogólnie dialogi o zwyczajowych i tymczasowych zajęciach postaci
  2.  podawać godziny (np. A: What time does the sailing lesson start? B: At ten.);
  3.  powiedzieć, jakie zajęcia lubi, jakich nie lubi;
  4.  na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytania o inną osobę (np. A: Where
     does Paula come from? B: She comes from Brazil. A: Does she like her job? B: Yes, she
     does.);
  5.  na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać o czynnościach
     wykonywanych przez postacie używając czasu Present Simple i Present Continuous (np.
     A: What does Irene do at work? B: She cuts hair. A: Is she cutting hair now? B: No, she
     isn’t. She’s talking on the phone.);
  6.  zrozumieć ogólnie teksty o dniu codziennym postaci
  7.  przedstawiać się, przeliterować swoje imię i nazwisko, powiedzieć, jakiej jest
     narodowości i gdzie mieszka;
  8.  zrozumieć ogólnie list z wakacji
  9.  na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie o
     codziennym dniu innej osoby
  10.  zrozumieć ogólnie dialogi o życiu w przeszłości i teraźniejszości
  11.  na podstawie podanych informacji podać datę urodzin/śmierci różnych osób
     (np. Queen Victoria was born in 1819. She died in 1901.);
  12.  powiedzieć, co miał, a czego nie miał, co potrafił, a czego nie, kiedy miał np. 7 lat
     (np. I didn’t have a mobile phone when I was 7. I could ride a bike when I was 7.);
  13.  z pomocą nauczyciela mówić o swojej przeszłości ( gdzie i kiedy się urodził, rozpoczął
     szkołę itp.)
  14.  zrozumieć ogólnie: zapiski w pamiętniku, życiorysy sławnych pisarzy, opis jakiegoś
     miejsca w przeszłości
  15.  na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać życiorys znanej osoby;
  16.  nazyać formy rozrywki na ilustracji (np. I can’t see a parade, but I can see a turtle.);

                        - 69 -
17. na podstawie podanych informacji opisać kolor i kształt różnych przedmiotów oraz
  materiał, z jakiego zostały wykonane (np. It’s a blue plastic frame with glass stones on it.)
18. zrozumieć ogólnie dialogi i teksty o parkach rozrywki w Europie, opis ulubionego
  przedmiotu, list z najnowszymi wiadomościami
19. z pomocą nauczyciela kupić bilet na przedstawienie;
20. zrozumieć ogólnie dialogi o wypadkach i odpowiedzieć na proste pytania;
21. zrozumieć napisy w środkach transportu i powiedzieć, gdzie można je spotkać (np. Please
  don’t talk to the driver. – bus);
22. z pomocą nauczyciela powiedzieć, jakim środkiem transportu dociera do szkoły, z jakiego
  korzysta najczęściej i jaki jest jego ulubiony;
23. z pomocą nauczyciela powiedzieć, co robił o danej godzinie w danym dniu używając czasu
  Past Continuous (np. At 6.00 am yesterday I was sleeping.);
24. zrozumieć ogólnie opowiadania o niezwykłych przygodach i odpowiedzieć na pytania
25. na podstawie podanych informacji wyrazić opinię dotyczącą przyszłości stosując czasu
  Future Simple (np. I think they’ll go swimming every day.);
26. zrozumieć ogólnie dialogi o zamiarach postaci i odpowiedzieć na pytania;
27. opisać ubrania osób na ilustracji (np. Steffi is wearing a red jacket, a pair of jeans, a white
  T-shirt and black shoes.);
28. na podstawie mapy pogody powiedzieć, jaka będzie pogoda w danym miejscu używając
  czasu Future Simple (np. A: What will the weather be like in LA tomorrow? B: It’ll be cool
  and cloudy.);
29. mówić o swoich zamiarach i planach na przyszły tydzień, na następne lato itp. stosując
  konstrukcję to be going to;
30. na podstawie ilustracji wyrazić przewidywanie stosując to be going to (np. She is trying on
  a scarf. She is going to buy that scarf.);
31. zrozumieć ogólnie teksty o życiu w przyszłości i odpowiedzieć na pytania;
32. z pomocą nauczyciela kupić ubranie, podać swój rozmiar, powiedzieć, jakie lubi kolory
  itp.;
33. zrozumieć ogólnie list do kolegi o planach autora i odpowiedzieć na pytania;
34. z pomocą nauczyciela opowiedzieć o swoich nawykach żywieniowych, np. co zwykle jada
  na śniadanie, obiad, kolację, co w restauracji itp.; zamówić danie w restauracji;
35. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące jedzenia i posiłków i odpowiedzieć na pytania;
36. z pomocą nauczyciela zapytać o ilość stosując how much/many i odpowiedzieć na takie
  pytanie (np. A: How many loaves of bread do you need? B: Two will be fine.);
37. zrozumieć ogólnie teksty o różnych świętach i daniach serwowanych podczas świąt i
  odpowiedzieć na pytania;
38. zrozumieć ogólnie dialogi, w których postacie porównują np. miejsca wakacyjne i
  odpowiedzieć na pytania;
39. przyporządkować zwierzęta na ilustracji do odpowiedniej grupy
40. zrozumieć ogólnie tekst o adopcji niedźwiedzia polarnego i odpowiedzieć na pytania
41. z pomocą nauczyciela opisać filmy, programy TV stosując przymiotniki w stopniu
  najwyższym (np. “Scream” is the scariest film I have ever seen.);
42. zrozumieć ogólnie program wycieczki po USA i odpowiedzieć na pytania;
43. kupić kwiaty w kwiaciarni;
44. z pomocą nauczyciela zarezerwować bilet lotniczy/ kolejowy;
45. zrozumieć ogólnie dialogi na temat zasad obowiązujących w szkole, w wynajętym
  mieszkaniu itp. i odpowiedzieć na pytania;
46. zareagować na sytuacje na ilustracji używając zdań w trybie rozkazującym
  (np. Eat your dinner! Don’t touch the computer!);
47. na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie reguły obowiązują w szkole używając
  must, mustn’t, have to, can (np. You don’t have to wear a uniform. You mustn’t eat in
  class.);
48. zrozumieć ogólnie tekst o lasach deszczowych i odpowiedzieć na pytania;
49. zrozumieć ogólnie tekst o recyklingu i odpowiedzieć na pytania;
50. zrozumieć ogólnie list do gazety, w którym autor wyraża swoją opinię na ważny temat
  społeczny i odpowiedzieć na pytania;
                      - 70 -
51. zrozumieć ogólnie dialogi na temat znanych zabytków na świecie i odpowiedzieć na
  pytania;
52. na podstawie ilustracji powiedzieć, z jakich materiałów jest zbudowana dana budowla (np.
  A: What’s Hampton Court made of? B: It’s made of brick.);
53. zrozumieć ogólnie tekst o wizycie w sławnym budynku, miejscu (np. Wieży Eiffla w
  Paryżu, Empire State Building w Nowym Jorku, Wodospadzie Niagara) i odpowiedzieć na
  pytania;
54. opisać sprzęty i meble znajdujące się na ilustracji (np. In the dining room there is a big
  table and some wooden chairs.);
55. opisać swój ulubiony pokój i powiedzieć, dlaczego go lubi;
56. zapytać kolegę o drogę do jakiegoś miejsca
57. na podstawie podanych informacji opisać wygląd zewnętrzny osób na ilustracji (np. Bob
  has got short light brown hair.);
58. opisać cechy charakteru osób na ilustracji (np. Carl is very clumsy.);
59. zrozumieć ogólnie teksty o wyglądzie i cechach charakteru różnych osób (np. znanych
  aktorów) i odpowiedzieć na pytania;
60. z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o tym, jak mogliby spędzić czas;
61. zrozumieć ogólnie list-referencje i odpowiedzieć na pytania;
62. z pomocą nauczyciela opisać osobę, którą podziwia

          Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który zna:

1. przyimki czasu at, on, in (np. at night, at 6 o’clock, on Monday, in July);
2. zasady tworzenia czasu Present Simple i Present Continuous oraz różnice w znaczeniu
  między nimi
3. zasadę użycia czasu Present Continuous dla wyrażania zaplanowanych czynności
  przyszłych
4. przyimki miejsca at, in, on (np. at school/work, on holiday/the beach, in the mountains);
5. konstrukcję used to do wyrażania czynności regularnie wykonywanych i stanów w
  przeszłości
6. wyrażenia określające czas w przeszłości (np. last Sunday, two weeks ago, yesterday
  morning)
7. zaimki osobowe w formie dopełnienia (np. me, you, her);
8. różnicę w znaczeniu i użyciu między yet, already i just;
9. zasadę użycia since i for z czasem Present Perfect;
10. różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple (do wyrażania czynności w
  określonym momencie w przeszłości) a Present Perfect (do wyrażania czynności w
  nieokreślonym momencie
  w przeszłości)
11. określenia czasu używane z czasem Past Continuous (np. while, when, as)
12. różnicę w użyciu i znaczeniu między czasem Past Simple a Past Continuous;
13. zasadę tworzenia przysłówków od przymiotników (np. careful – carefully) i różnicę
  między nimi
14. nazwy działów w domu towarowym (np. ladieswear, footwear, home department, food
  halls, toy department, accessories)
15. różnicę w znaczeniu i użyciu między to be going to (do wyrażania zamiarów i planów oraz
  przewidywań opartych na obecnych sytuacjach) a czasem Future Simple (do wyrażania
  decyzji podjętych w momencie mówienia oraz przewidywań opartych na opinii
  mówiącego);
16. różnicę między to be going to (do wyrażania zamiarów i planów) a czasem Present
  Continuous (do wyrażania zaplanowanych czynności przyszłych)
17. struktury stosowana do wyrażania sugestii (np. Let’s..., Shall we..., Why don’t we...)
18. słownictwo związane z Halloween (np. treat or trick, toffee apples, pumpinks); i ze
  Świętem Dziękczynienia (np. survival, early settlers, turkey)
19. nazwy grup zwierząt (np. mammals, birds, reptiles, carnivores, herbivores, wild, tame,
  endangered species, farm animals);
                     - 71 -
  20. zdania warunkowe typu 0(np. If you heat water, it boils.);typu 1 (np. If you don’t like this
    shirt, I’ll buy it.)
  21. zwroty używane w prośbach o radę i doradzaniu (np. Could you give me some advice?
    What would you do in my place? You should..., Why don’t you ...?);
  22. czasownik have to do wyrażania konieczności oraz don’t have to w sytuacji jej braku (np.
    You have to clean your room. You don’t have to make the bed.)
  23. angielskie nazwy sławnych zabytków (np. the Parthenon, the Millenium Dome, the
    Colosseum, the Leaning Tower of Pisa);
  24. przyimki ruchu (np. through, past, along)
  25. zasadę zamiany strony czynnej na bierną;
  26. spójniki and, as well as, also, in addition to (wyrażające podobieństwo) oraz but, however,
    although (wyrażające przeciwieństwo);
  27. czasowniki używane z bezokolicznikiem to-infinitive (np. agree, decide, want), z formą
    podstawową bare infinitive (np. let, make, would rather, czasowniki modalne) oraz z
    formą
    z końcówką –ing (np. can’t help, enjoy, don’t mind, prefer)
  28. oraz
  29. zna czasowniki nieregularne (3 formy)

i potrafi:
  30. zrozumieć ogólnie dialogi o zwyczajowych i tymczasowych zajęciach postaci i
    odpowiedzieć na pytania;
  31. podawać godziny (np. A: What time does the sailing lesson start? B: It starts at nine ten.);
  32. na podstawie podanych informacji mówić o swoich czynnościach codziennych stosując
    przyimki czasu i przysłówki częstotliwości (np. I catch the bus to school in the morning. I
    never walk the dog on Saturdays.);
  33. powiedzieć, jakie zajęcia lubi, jakich nie lubi; z pomocą nauczyciela zgodzić się/ nie
    zgodzić się
    z kolegą (np. A: I like rollerblading. B: So do I./I don’t.);
  34. na podstawie podanych informacji mówić o zaplanowanych czynnościach przyszłych
    używając czasu Present Continuous (np. A: Are the Brows having a barbecue on Tuesday?
    B: No they aren’t. They are visiting their parents.);
  35. zrozumieć ogólnie teksty o dniu codziennym postaci i odpowiedzieć na pytania;
  36. z pomocą nauczyciela zadać koledze pytania o jego dane osobowe;
  37. zrozumieć ogólnie list z wakacji i odpowiedzieć na pytania;
  38. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać list do kolegi
    z wakacji;
  39. zrozumieć ogólnie dialogi o życiu w przeszłości i teraźniejszości i odpowiedzieć na
    pytania;
  40. na podstawie drzewa genealogicznego określić stopień pokrewieństwa (np. A: How was
    queen Victoria related to Sophia? B: She was her grandmother.);
  41. z pomocą nauczyciela zapytać kolegę o czynności w przeszłości i odpowiedzieć
    na takie pytanie (np. A: Where were you last Sunday? B: I was at home. A: When did you
    last take a photo? B: I took a photo a week ago.);
  42. na podstawie podanych informacji odpowiedzieć na pytanie o czynności zwyczajowe w
    przeszłości używając used to (np. A: Did Sandra use to buy designer clothes? B: No, she
    didn’t.);
  43. zrozumieć ogólnie zapiski w pamiętniku, życiorysy sławnych pisarzy i opis jakiegoś
    miejsca i odpowiedzieć na pytania;
  44. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela opisać dane miejsce w
    przeszłości
  45. na podstawie podanych informacji opisać kolor i kształt różnych przedmiotów oraz
    materiał, z jakiego zostały wykonane (np. It’s a blue plastic frame with glass stones on it.;
    Mrs Adams had a pair of earrings with oval sapphires);


                       - 72 -
46. na podstawie ilustracji powiedzieć, co się przydarzyło postaci używając czasu Present
  Perfect (np. A: What’s wrong with him? B: He has broken his arm.);
47. z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o czynnościach w przeszłości stosując czas
  Prezent Perfect i Simple Past (np. A: Have you ever seen a lion? B: Yes, I have. A: When
  did you see one? B: Last year.);
48. na podstawie podanych informacji powiedzieć o tym, jakie czynności dziś już wykonał, a
  jakich jeszcze nie w czasie Present Perfect używając already i yet (np. I’ve already tidied
  my room. I haven’t had dinner yet.) oraz od jak dawna wykonuje lub nie robił danej
  czynności używając since i for (np. I have lived here for a long time. I haven’t seen him
  since January.);
49. zrozumieć ogólnie teksty o parkach rozrywki w Europie, opis ulubionego przedmiotu, list
  z najnowszymi wiadomościami i odpowiedzieć na pytania;
50. z pomocą nauczyciela napisać opis swojego ulubionego przedmiotu, podarunku oraz
  wyjaśnić, dlaczego jest to jego ulubiona rzecz;
51. z pomocą nauczyciela dopasować prezenty do osób na podstawie ich cech i napisać list do
  kolegi z najnowszymi wiadomościami
52. na podstawie ilustracji i podanych informacji mówić o samopoczuciu postaci
  i powodach takiego samopoczucia (np. Joan feels lonely and miserable because she hasn’t
  got any friends.);
53. na podstawie ilustracji powiedzieć, co postacie robiły w przeszłości używając czasu Past
  Continuous i Past Simple (np. David was flying a kite at 11 o’clock yesterday morning. Jill
  was driving home when she crashed into a tree.);
54. z pomocą nauczyciela powiedzieć lekarzowi, co mu dolega i wyjaśnić powód dolegliwości
  (np. I sprained my ankle while I was jogging.);
55. na podstawie podanych informacji i ilustracji z pomocą nauczyciela napisać opowiadanie
56. powiedzieć, jakie ubrania nosi na różne okazje;
57. z pomocą nauczyciela mówić o pogodzie w swoim mieście i kraju, jaka jest dzisiaj, jaka
  jest prognoza na jutro, jaka jest zwykle pogoda w różnych porach roku;
58. na podstawie podanych informacji mówić o zamiarach postaci stosując konstrukcję to be
  going to (np. They are going to take their gloves.; A: Is she going to buy a diamond ring?
  B: No, she isn’t.);
59. na podstawie podanych informacji napisać list do kolegi o swoich planach;
60. z pomocą nauczyciela reklamować kupione ubranie;
61. zrozumieć ogólnie list z prośbą o udzielenie informacji i odpowiedzieć na pytania;
62. z pomocą nauczyciela napisać list z prośbą o udzielenie informacji
63. przyporządkować artykuły do odpowiedniej grupy itp. (np. fat – butter, oil and chocolate
  contain a lot of fat);
64. powiedzieć, jakie potrawy lubi, a jakich nie ze względu na ich smak (np. I don’t like
  lemons because they are too sour.);
65. na podstawie podanych informacji powiedzieć, jak przygotowujemy dane produkty
  spożywcze (np. We can fry meat on a frying pan.);
66. z pomocą nauczyciela opisać artykuły spożywcze na ilustracji stosując a lot of/much/
  many/a few (np. There are a lot of grapes. There aren’t many onions.);
67. z pomocą nauczyciela wyrazić niezadowolenie z otrzymanego dania i poprosić o wymianę;
68. z pomocą nauczyciela napisać o święcie obchodzonym w jego kraju;
69. przyporządkować zwierzęta na ilustracji do odpowiedniej grupy oraz opisać je używając
  przymiotników i nazw części ciała (np. An eagle is a bird. A bear has got a heavy body.)
70. na podstawie podanych informacji porównać np. planety układu słonecznego, sławne
  budowle na świecie, stosując przymiotniki w stopniu wyższym itp. (np. Uranus is bigger
  than Neptune. The Statue of Liberty is older than the Eiffel Tower.);
71. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela porównać życie w mieście i na
  wsi stosując przymiotniki w stopniu wyższym (np. I wouldn’t like to live in the city
  because it’s nosier and dirtier. I’d rather live in the countryside.);
72. zrozumieć ogólnie teksty, w których autor wyraża swoją opinię (np. na temat
  podróżowania pociągiem) i odpowiedzieć na pytania;

                     - 73 -
73. z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię
  (np. na temat podróżowania samolotem w porównaniu z podróżowaniem innymi środkami
  transportu);
74. na podstawie podanych informacji mówić o ochronie środowiska stosując zdanie
  warunkowe typu 1 (np. If we don’t pollute rivers, fewer fish will die.);
75. z pomocą nauczyciela zinterpretować znaki i napisy w miejscach publicznych (np. A:
  What does this sign mean? B: It means you mustn’t talk.);
76. na podstawie ilustracji z pomocą nauczyciela rozmawiać o pracach domowych stosując
  czasownik have to (np. A: Do you have to do the washing up very often? B: I don’t have to
  do the washing up every day, but I have to do it sometimes.);
77. udzielić rady w różnych sytuacjach korzystając z podanych informacji (np. A: I can’t
  manage my money. B: You shouldn’t buy expensive clothes.);
78. z pomocą nauczyciela poprosić kolegę o radę i doradzić mu w różnych sytuacjach;
79. z pomocą nauczyciela napisać list, w którym poradzi komuś, kto ma problem;
80. na podstawie podanych informacji opowiedzieć o sławnych zabytkach stosując stronę
  bierną (np. The Parthenon was designed by Ictinus and Callicrates.);
81. z pomocą nauczyciela zinterpretować nagłówki gazet stosując stronę bierną
  (np. Fire destroys National Museum – The National Museum was destroyed by fire last
  Monday.);
82. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać na temat znanych
  rzeźb i monumentów stosując stronę bierną (np. A: Where is the Lincoln Memorial
  located? B: It’s located in Washington, DC., in the USA.);
83. z pomocą nauczyciela opisać wizytę w sławnym budynku, miejscu;
84. na podstawie mapy udzielić informacji, jak dojść do danego miejsca;
85. na podstawie podanych informacji wyjaśnić, co oznacza dana cecha charakteru
  (np. A generous person is somebody who likes giving things to others.);
86. na podstawie cech charakteru dopasować sport/hobby/pracę do osoby (np. I think Liza
  would probably like playing chess because she is quiet and intelligent.);
87. z pomocą nauczyciela wyrazić swoje upodobania, np. powiedzieć, jakie filmy, aktorów
  lubi i dlaczego;
88. z pomocą nauczyciela napisać list z referencjami dla innej osoby;           Stopień dobry otrzymuje uczeń który potrafi:

1. zrozumieć szczegółowo dialogi o zwyczajowych i tymczasowych zajęciach postaci;
2. powiedzieć, jakie zajęcia lubi, jakich nie lubi; samodzielnie zgodzić się/ nie zgodzić sie z
  kolegą (np. A: I like rollerblading. B: So do I.);
3. na podstawie podanych informacji rozmawiać o innej osobie (np. A: Where does Paula
  come from? B: She comes from Brazil. A: Does she like her job? B: Yes, she does.);
4. na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać o czynnościach
  wykonywanych przez postacie używając czasu Present Simple i Present Continuous (np.
  A: What does Irene do at work? B: She cuts hair. A: Is she cutting hair now? B: No, she
  isn’t. She’s talking on the phone.);
5. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o dniu codziennym postaci;
6. samodzielnie zadać koledze pytania o jego dane osobowe;
7. zrozumieć szczegółowo list z wakacji;
8. na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać list do kolegi z wakacji;
9. opisać ilustracje stosując czas przeszły (np. People travelled by coach 300 years ago.
  People didn’t travel by car 300 years ago.);
10. zrozumieć szczegółowo dialogi o życiu w przeszłości i teraźniejszości; samodzielnie
  zapytać kolegę o czynności w przeszłości i odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: Where
  were you last Sunday? B: I was at home. A: When did you last take a photo? B: I took a
  photo a week ago.);

                      - 74 -
11. na podstawie podanych informacji rozmawiać o czynnościach zwyczajowych
  w przeszłości używając used to (np. A: Did Sandra use to buy designer clothes? B: No,
  she didn’t.);
12. samodzielnie mówić o swojej przeszłości np. gdzie i kiedy się urodził, kiedy rozpoczął
  szkołę itp.;
13. zrozumieć szczegółowo zapiski w pamiętniku i opis jakieś miejsca w przeszłości;
14. zrozumieć szczegółowo życiorysy sławnych pisarzy (np. Arthura Conana Doyle’a);
15. na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać życiorys znanej osoby;
16. zrozumieć szczegółowo dialogi o parku rozrywki;
17. samodzielnie rozmawiać z kolegą o czynnościach w przeszłości stosując czas Present
  Perfect i Simple Past (np. A: Have you ever seen a lion? B: Yes, I have. A: When did you
  see one? B: Last year.);
18. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o parkach rozrywki w Europie;
19. samodzielnie powiedzieć, od jak dawna wykonuje daną czynność lub nie robił danej
  czynności w czasie Present Perfect używając since i for (np. I have lived here for a long
  time. I haven’t seen him since January.);
20. zrozumieć szczegółowo opis ulubionego przedmiotu, podarunku; miejsca godnego
  zwiedzenia
21. samodzielnie napisać opis swojego ulubionego przedmiotu, podarunku oraz wyjaśnić,
  dlaczego jest to jego ulubiona rzecz oraz dopasować prezenty do osób na podstawie ich
  cech;
22. samodzielnie kupić bilet na przedstawienie;
23. zrozumieć szczegółowo list z najnowszymi wiadomościami z życia autora;
24. rozmawiać o czynnościach postaci na ilustracji stosując Past Continuous i Past Simple
  (np. A: Was Paul fishing at 2 o’clock yesterday afternoon? B: No, he wasn’t. He was
  reading a newspaper.);
25. zrozumieć szczegółowo dialogi o wypadkach;
26. samodzielnie powiedzieć, jakim środkiem transportu dociera do szkoły, z jakiego korzysta
  najczęściej i jaki jest jego ulubiony;
27. samodzielnie powiedzieć, co robił o danej godzinie w danym dniu używając czasu Past
  Continuous (np. At 6.00 am yesterday I was sleeping.);
28. zrozumieć szczegółowo opowiadania o niezwykłych przygodach;
29. napisać opowiadanie na podstawie podanych informacji i ilustracji
30. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela napisać list do gazety,
  w którym wyrazi swoją opinię na ważny temat społeczny
31. zrozumieć szczegółowo dialogi o dialogi o zamiarach postaci;
32. samodzielnie mówić o pogodzie w swoim mieście i kraju, jaka jest dzisiaj, jaka jest
  prognoza na jutro, jaka jest zwykle pogoda w różnych porach roku;
33. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o życiu w przyszłości;
34. samodzielnie kupić ubranie, podać swój rozmiar, powiedzieć, jakie lubi kolory itp.;
35. zrozumieć szczegółowo list do kolegi o planach autora;
36. zrozumieć szczegółowo prognozę pogody;
37. zrozumieć szczegółowo list z prośbą o udzielenie informacji i napisać taki list
38. samodzielnie opowiedzieć o swoich nawykach żywieniowych, np. co zwykle jada na
  śniadanie, obiad, kolację, co w restauracji itp.;
39. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące jedzenia i posiłków;
40. samodzielnie zapytać o ilość stosując how much/many i odpowiedzieć na takie pytanie (np.
  A: How many loaves of bread do you need? B: Two will be fine.);
41. samodzielnie opisać artykuły spożywcze na ilustracji stosując a lot of/much/many/
  a few (np. There are a lot of grapes. There aren’t many onions.);
42. zrozumieć szczegółowo teksty o różnych świętach i daniach serwowanych podczas świąt;
43. samodzielnie wyrazić niezadowolenie z otrzymanego dania i poprosić o wymianę;
44. napisać o święcie obchodzonym w jego kraju;
45. zrozumieć szczegółowo teksty o znanych świętach w Wielkiej Brytanii i USA oraz
  daniach serwowanych podczas świąt;
46. zrozumieć szczegółowo dialogi, w których postacie porównują np. miejsca wakacyjne;
                     - 75 -
47. porównać budowle w swoim kraju ze sławnymi budowlami na świecie, np. ich wiek,
  wielkość itp.;
48. na podstawie podanych informacji samodzielnie porównać życie w mieście i na wsi
  stosując przymiotniki w stopniu wyższym (np. I wouldn’t like to live in the city because
  it’s nosier and dirtier. I’d rather live in the countryside.);
49. samodzielnie opisać filmy, programy TV stosując przymiotniki w stopniu najwyższym
  (np. “Scream” is the scariest film I have ever seen.);
50. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć program wycieczki po USA;
51. samodzielnie zarezerwować bilet lotniczy/kolejowy;
52. zrozumieć szczegółowo teksty, w których autor wyraża swoją opinię (np. na temat
  podróżowania pociągiem);
53. zrozumieć szczegółowo tekst o adopcji niedźwiedzia polarnego
54. zrozumieć szczegółowo interesujące fakty z geografii Wielkiej Brytanii i USA;
55. zrozumieć szczegółowo dialogi na temat zasad obowiązujących w szkole, w wynajętym
  mieszkaniu
56. samodzielnie zinterpretować znaki i napisy w miejscach publicznych
  (np. A: What does this sign mean? B: It means you mustn’t talk.);
57. na podstawie ilustracji samodzielnie rozmawiać o pracach domowych stosując czasownik
  have to (np. A: Do you have to do the washing up very often? B: I don’t have to do the
  washing up every day, but I have to do it sometimes.);
58. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o lasach deszczowych;
59. zrozumieć szczegółowo list, w którym autor udziela rady;
60. napisać list, w którym poradzi komuś, kto ma problem;
61. zrozumieć szczegółowo tekst o recyklingu;
62. zrozumieć szczegółowo list do gazety, w którym autor wyraża swoją opinię na ważny
  temat społeczny;
63. zrozumieć szczegółowo teksty o dokumentach wymaganych by wyjechać do Wielkiej
  Brytanii i USA;
64. zrozumieć szczegółowo dialogi na temat znanych zabytków na świecie;
65. na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać na temat znanych rzeźb
  i monumentów stosując stronę bierną (np. A: Where is the Lincoln Memorial located? B:
  It’s located in Washington, DC., in the USA.);
66. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o Pałacu Letnim w Pekinie;
67. zrozumieć szczegółowo tekst o wizycie w sławnym budynku, miejscu (np. Empire State
  Building w Nowym Jorku ,Wieży Eiffla, Wodospadzie Niagara);
68. opisać wizytę w sławnym budynku, miejscu;
69. zrozumieć szczegółowo teksty o sławnych pomnikach w Wielkiej Brytanii i USA;
70. zrozumieć szczegółowo dialogi o cechach charakteru różnych osób;
71. zrozumieć szczegółowo teksty o wyglądzie i cechach charakteru różnych osób
  (np. znanych aktorów);
72. samodzielnie wyrazić swoje upodobania, np. powiedzieć, jakie filmy, aktorów lubi i
  dlaczego;
73. samodzielnie rozmawiać z kolegą o tym, jak mogliby spędzić czas;
74. zrozumieć szczegółowo list-referencje;
75. samodzielnie napisać list z referencjami dla innej osoby
76. samodzielnie opisać osobę, którą podziwia
77. zrozumieć szczegółowo teksty o władzy w Wielkiej Brytanii i USA
78. stosować czasowniki nieregularne (w 3 formach)


        Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który potrafi:

1. na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać wypracowanie o codziennym
  dniu innej osoby zrozumieć szczegółowo teksty o szkole w Wielkiej Brytanii i w USA;


                     - 76 -
2. samodzielnie opowiedzieć o szkole w swoim kraju, np. o której godzinie zaczynają się i
  kończą lekcje, w jakim wieku chodzi się do jakiej szkoły itp.
3. na podstawie podanych informacji samodzielnie opisać dane miejsce w przeszłości
  zrozumieć szczegółowo teksty o rdzennych mieszkańcach Wysp Brytyjskich i Ameryki;
4. opowiedzieć o mieszkańcach ziem polskich w przeszłości (gdzie mieszkali, jak żyli itp.)
5. samodzielnie rozmawiać z kolegą o czynnościach w przeszłości stosując poprawnie czas
  Present Perfect i Simple Past (np. A: Have you ever seen a lion? B: Yes, I have. A: When
  did you see one? B: Last year.);
6. samodzielnie napisać list do kolegi z najnowszymi wiadomościami ze swojego życia
  opowiedzieć o znanych i odwiedzanych miejscach w swoim kraju
7. samodzielnie powiedzieć lekarzowi, co mu dolega i wyjaśnić powód dolegliwości
  (np. I sprained my ankle while I was jogging.);
8. samodzielnie napisać opowiadanie na podstawie podanych informacji i ilustracji
9. rozmawiać (np. z policjantem) na temat wypadku, którego był świadkiem, podając
  szczegóły
10. wyrazić swoją opinię na temat mody w przyszłości;
11. samodzielnie reklamować kupione ubranie;
12. zrozumieć szczegółowo prognozę pogody;
13. zrozumieć szczegółowo list z prośbą o udzielenie informacji i samodzielnie napisać taki
  list
14. wyrazić własną opinię na temat zakupów w domu towarowym
15. samodzielnie napisać o święcie obchodzonym w jego kraju;
16. opowiedzieć o świętach narodowych obchodzonych w Polsce oraz daniach wtedy
  serwowanych
17. zaplanować szczegółowo i opowiedzieć program wycieczki po USA;
18. samodzielnie napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię (np. na temat
  podróżowania samolotem w porównaniu z podróżowaniem innymi środkami transportu);
19. opowiedzieć o interesujących faktach z geografii Polski
20. samodzielnie poprosić kolegę o radę i doradzić mu w różnych sytuacjach;
21. samodzielnie napisać list, w którym poradzi komuś, kto ma problem;
22. na podstawie podanych informacji samodzielnie napisać list do gazety, w którym wyrazi
  swoją opinię na ważny temat społeczny
23. opowiedzieć o warunkach przekroczenia granicy Polski przez obcokrajowców
24. samodzielnie zinterpretować nagłówki gazet stosując stronę bierną (np. Fire destroys
  National Museum – The National Museum was destroyed by fire last Monday.);
25. samodzielnie opisać wizytę w sławnym budynku, miejscu;
26. wyrazić swoją opinię na temat zwiedzania miejsc historycznych
27. samodzielnie wyrazić swoje upodobania, np. powiedzieć, jakie filmy, aktorów lubi i
  dlaczego;
28. samodzielnie napisać list z referencjami dla innej osoby
29. prowadzić rozmowę na temat władzy w Wielkiej Brytanii, USA, Polsce.
30. stosować poprawnie czasowniki nieregularne (w 3 formach)


            Stopień celujacy otrzymuje uczeń który:

1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania języka
  angielskiego
2. samodzielnie i twórczo rozwija zdolności językowe
3. posługuje się płynnie i poprawnie językiem angielskim, ma właściwą wymowę
4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego, kwalifikując się do finału
  na szczeblu wojewódzkim lub krajowym
5. zna sławnych przedstawicieli kultury, ich twarze i osobowości
6. orientuje się w edukacji ekologicznej – ochrona środowiska i zagrożonych gatunków


                     - 77 -
7. zna święta i zwyczaje w różnych krajach i kulturach ; ciekawostki dotyczące żywienia i
  jedzenia w różnych krajach
8. potrafi wykonać projekt wycieczki zagranicznej
9. potrafi wykonać prezentację multimedialną popularnych miejsc turystycznych
10. zna sławnych pisarzy anglojęzycznych ; najbardziej znanych monarchów brytyjskich
11. potrafi wypowiedzieć się na temat rodzimych mieszkańców wysp brytyjskich(Celtów)i
  USA(Indian)


                   CLICK ON III

   Kryteria oceniania uczniów korzystających z podręcznika CLICK ON III

     Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który zna:

1. czasownik look z różnymi przyimkami (np. look after, look for, look into, look up); Nazwy
2. zawodów (estate agent, pet sitter, cameraman, ski instructor, lawyer, miner, florist,
  glazier, surgeon, counsellor, firefighter, telephone operator);
3. cechy osobowości i typy ludzi (np. brave, dedicated, creative, courageous, funny, helpful,
  careful, patient, confident, persuasive, caring understanding, polite, entertaining)
4. wyrażenia opisujące zawody i stanowiska (np. highly-paid, not well-paid, part-time, full-
  time, regular hours, interesting, satisfying);
5. nazwy sportów i zajęć w wolnym czasie (np. bird watching, stamp collecting, water skiing,
  wind surfing, horse riding);
6. czas Present Simple i Present Continuous oraz różnice w znaczeniu i użyciu między nimi;
7. przysłówki częstotliwości (np. often, always itp.) i ich miejsce w zdaniu
8. zaimki względne (who, which, that, whose)
9. nazwy dzikich zwierząt (np. chimp, flamingo, sea lion, wallaby, marmoset), rodzaje
  zwierząt (np. bird, mammal, carnivore, endangered species) i ich części ciała (np. claws,
  beak, feathers, scales);
10. słownictwo związane z wypadkami i katastrofami (np. flood, explosion, train crash,
  hurricane, earthquake, to drown, to derail, to burst);
11. nazwy kontynentów, krajów i miast (np. Asia, North America, Europe, Antarctica, Egypt,
  Brazil, Cairo);
12. typy klimatów (np. tropical wet, tropical dry, desert, arctic, mediterranean, humid
  subtropical, humid oceanic, humid);
13. nazwy środków transportu (np. yacht, jeep, ship);
14. sprzęt wakacyjny (np. cool box, sun screen, compass, binoculars, insect repellent, money
  belt, mask and snorkel, rucksack);
15. słownictwo opisujące miasto i wieś (np. fields, factories, car parks, suburbs, cottages,
  shopping centres, hospitals, congested, popular, picturesque);
16. czas Past Perfect w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających;
17. czas Past Perfect Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
18. przedmioty pomocne w razie wypadku, katastrofy (np. life jacket, mobile phone, first aid
  kit, whistle, life belt, fire extinguisher, torch); artykuły spożywcze (np. mushrooms, pulses,
  pineapple, broccoli, yogurt, aubergine, lamb, asparagus, parsley, prawns);
19. nazwy pojemników (np. packet, tube, jar, bottle, tin, box, carton, tub, cup) oraz żywności,
  która zwykle w nich występuje (np. a packet of biscuits, a jar of jam)
20. zasadę użycia słowa unless w zdaniach warunkowych;
21. rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
22. miejsca i sposoby spędzania wolnego czasu (np. art gallery, circus, marine park, football
  match; surf the net, listen to CDs, chat on the phone, go for a coffee, go to the gym);
23. gatunki muzyczne (np. rock, heavy metal, jazz, classical, country, pop, opera);
24. przymiotniki opisujące samopoczucie (np. excited, relaxed, depressed, moved, cheerful,
  bored, aggressive, lively, lonely, annoyed);

                      - 78 -
  25. zawody osób świadczących usługi (np. flight attendant, police officer, warden, curator,
    lifeguard, careers advisor, judge);
  26. słownictwo związane z dolegliwościami i chorobami (np. headache, pain in the chest/back,
    to cut one’s finger, to lie down, to put a plaster on it, to soak it in warm water);
  27. czasowniki modalne: must do wyrażania nakazu i przekonania, mustn’t i can’t – zakazu,
    have to – konieczności, don’t have to – braku konieczności, may i can – pozwolenia oraz
    prawdopodobieństwa
  28. czasownik shall do wyrażania propozycji i sugestii (np. Shall I help you?);
  29. czasowniki will i would do wyrażania próśb (np. Will you help me please?)
  30. przedmioty szkolne (np. Maths, Art and Design, Geography, Biology, History, Chemistry,
    PE);
  31. dyscypliny sportowe (np. rowing, ice hockey, high jump, long jump, pole vault, discus
    hurdles, javelin, snooker, archer);

i potrafi:

  1. na podstawie podanych informacji opowiadać o różnych zawodach (np. An estate agent
    sells houses. Being a pet sitter is a part-time job.);
  2. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące pracy i odpowiedzieć na pytania;
  3. na podstawie podanych informacji powiedzieć, jakie cechy charakteru są niezbędne przy
    wykonywaniu danego zawodu (np. Politicians need to be persuasive because they have to
    make people believe in them.);
  4. opisać swoje cechy charakteru;
  5. mówić o swoich czynnościach codziennych oraz o czynnościach codziennych członków
    rodziny w czasie Present Simple (np. I usually get up at 7 o’clock. Mum always does the
    washing up.);
  6. mówić o ulubionych i nielubianych sposobach spędzania wolnego czasu stosując
    czasowniki enjoy, love, like, hate, don’t mind (np. I really enjoy sunbathing.);
  7. zadawać pytania o częstotliwość wykonywanych przez kolegę czynności oraz odpowiadać
    na takie pytania w czasie Present Simple stosując przysłówki częstotliwości (np. A: How
    often do you play football? B: I never play football.);
  8. zdefiniować różne zawody i przedmioty za pomocą zdań względnych (np. A porter is a
    person who carries luggage.);
  9. zrozumieć ogólnie tekst o pracy psa policyjnego i odpowiedzieć na pytania;
  10. z pomocą nauczyciela zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy;
  11. zrozumieć ogólnie tekst o zaletach i wadach danego zawodu i odpowiedzieć na pytania;
  12. z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie o zaletach i wadach zawodu lekarza;
  13. na podstawie podanych informacji wybrać dla siebie zawód i uzasadnić, dlaczego jest on
    dla niego odpowiedni;
  14. opisać zwierzęta na ilustracji (np. A chimp is a mammal and a herbivore. It has got long
    arms and dark fur.);
  15. zrozumieć ogólnie tekst o parku dzikich zwierząt i odpowiedzieć na pytania;
  16. z pomocą nauczyciela odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy;
  17. zrozumieć ogólnie list nieoficjalny opisujący pracę autora i odpowiedzieć na pytania;
  18. z pomocą nauczyciela napisać list do kolegi o swojej pracy
  19. powiedzieć, jaką jest osobą (np. I’m a TV addict); mówić o swoich ulubionych sposobach
    spędzania wolnego czasu (np. I like watching TV, but I hate watching sports.);
  20. zrozumieć ogólnie komiks o powrocie ojca Hucka i odpowiedzieć na pytania
  21. na podstawie podanych informacji opowiedzieć wiadomości z ostatniego wieczora
    (np. There was an earthquake. A building collapsed.);
  22. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące wypadków, katastrof i odpowiedzieć na pytania;
  23. powiedzieć, co postacie robiły o danej godzinie w przeszłości stosując czas Past
    Continuous (np. A: What were the girls doing at 6 o’clock last Sunday? B: They were
    eating watermelon.);


                      - 79 -
24. na podstawie podanych informacji mówić o swoich czynnościach w przeszłości stosując
  Present Perfect i Simple Past (np. I didn’t go to the hairdresser last week.
  I have been to the hairdresser this week.);
25. z pomocą nauczyciela przeprosić kolegę np. za spóźnienie i wytłumaczyć powód
  spóźnienia;
26. zrozumieć ogólnie opowiadania i odpowiedzieć na pytania;
27. na podstawie podanych informacji opisać ilustracje wakacyjne (np. Tom’s car has broken
  down. John has stopped for a break.);
28. na podstawie podanych informacji mówić o zastosowaniach różnych przedmiotów
  na wakacjach (np. We use a cool box to keep food and drinks cool.);
29. na podstawie podanych informacji powiedzieć, co ktoś już zrobił a czego jeszcze nie
  używając czasu Present Perfect oraz already i yet (np. Tom hasn’t hung the curtains yet.
  Tom has already unpacked the boxes.);
30. zrozumieć ogólnie tekst o wycieczce pociągiem w Afryce i odpowiedzieć na pytania;
31. zrozumieć ogólnie list-zażalenie i odpowiedzieć na pytania;
32. z pomocą nauczyciela opisać miejscowość, w której mieszka, polecić miejsca godne
  zwiedzenia, sklepy, lokalne potrawy;
33. zrozumieć ogólnie dialogi o wakacjach i odpowiedzieć na pytania;
34. z pomocą nauczyciela zarezerwować pokój w hotelu;
35. zrozumieć ogólnie teksty o atrakcjach turystycznych Polski, Chile i Portugalii
  i odpowiedzieć na pytania;
36. zrozumieć ogólnie list nieoficjalny na temat wizyty w danym miejscu i odpowiedzieć na
  pytania;
37. z pomocą nauczyciela kupić bilet kolejowy na dworcu;
38. zrozumieć ogólnie reklamę podróży przez Saharę i odpowiedzieć na pytania;
39. zrozumieć ogólnie raport oceniający (assessment report) np. hotel i odpowiedzieć
  na pytania;
40. sporządzić listę zakupów używając określeń ilościowych i nazw pojemników
  (np. 1 packet of flour, 1 tub of margarine);
41. na podstawie podanych informacji mówić o zamiarach postaci stosując going to
  (np. He’s going to make a phone call.);
42. nazywać artykuły spożywcze na ilustracji;
43. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące menu i odpowiedzieć na pytania;
44. zarezerwować stolik w restauracji;
45. z pomocą nauczyciela wyrazić niezadowolenie z otrzymanego dania w restauracji;
46. zrozumieć ogólnie tekst o zdrowej diecie i odpowiedzieć na pytania;
47. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące rozrywki i odpowiedzieć na pytania;
48. opisać kostiumy osób na ilustracji
49. powiedzieć, co zwykle nosi na różne okazje (np. piknik, ślub itp.);
50. mówić o zasadach zachowania np. w muzeum, w czasie podróży jachtem itp. używając
  czasowników modalnych (np. You mustn’t take photographs at a museum.);
51. zrozumieć ogólnie tekst o pracy jako żywy posąg i odpowiedzieć na pytania;
52. zrozumieć ogólnie list do gazety w odpowiedzi na zamieszczony w niej artykuł
  i odpowiedzieć na pytania;
53. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące środowiska i odpowiedzieć na pytania;
54. zrozumieć ogólnie tekst o projektach ochrony zwierząt i roślin i odpowiedzieć na pytania;
55. z pomocą nauczyciela poprosić o radę; udzielić rady dotyczącej ochrony środowiska;
56. zrozumieć ogólnie artykuły, w których autor proponuje rozwiązania problemu
  i odpowiedzieć na pytania;
57. zgodzić się/nie zgodzić się z opinią kolegi (np. A: You never help with the housework. B:
  That’s not true.);
58. zasadę tworzenia i użycia tzw. Question Tags (krótkich pytań dodanych na końcu zadnia);
59. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące pomocy innym i odpowiedzieć na pytania;
60. zrozumieć ogólnie tekst o organizacjach charytatywnych i odpowiedzieć na pytania;


                     - 80 -
61. zapytać kolegę o jego umiejętności w przeszłości i odpowiedzieć na takie pytanie stosując
  could/couldn’t lub was/wasn’t able to (np. A: Could you cook when you were five? B: No
  I couldn’t.);
62. zrozumieć ogólnie tekst o medycynie holistycznej i odpowiedzieć na pytania;
63. zaprosić kolegę np. do kina i przyjąć jego zaproszenie;
64. zrozumieć ogólnie list do gazety z propozycją rozwiązania jakiegoś problemu społecznego
  i odpowiedzieć na pytania;
65. zrozumieć ogólnie dialogi w trakcie uprawiania sportu i odpowiedzieć na pytania;
66. powiedzieć, które przedmioty lubi, a których nie, które uważa za ważne, a które
  za mniej ważne;
67. powiedzieć, jaki sprzęt jest potrzebny do uprawiania danego rodzaju sportu
  (np. You need a racquet and a shuttlecock to play badminton.) oraz gdzie można dany
  rodzaj sportu uprawiać (np. We play badminton on a court.);
68. mówić o dyscyplinach sportu, które uprawia, lubi, grach, w które gra, w których jest dobry
  itp.;
69. kupić bilety na imprezę sportową;
70. zrozumieć ogólnie tekst o zajęciach w centrum sportowym i odpowiedzieć na pytania;
71. zrozumieć ogólnie tekst, w którym autor wyraża opinię, np. na temat boksu
  i odpowiedzieć na pytania;
72. zrozumieć ogólnie list, w którym autor udziela rady i odpowiedzieć na pytania;
73. udzielić koledze rady stosując konstrukcję If I were you... (np. A: I’m hungry.
  B: If I were you, I’d have an apple.);
74. zrozumieć ogólnie tekst o ludziach, którzy zrewolucjonizowali świat i odpowiedzieć na
  pytania;
75. zrozumieć ogólnie list-podanie o pracę i odpowiedzieć na pytania;
76. na podstawie podanych informacji napisać list-podanie o pracę;
77. zrozumieć ogólnie tekst reklamujący obóz wakacyjny i odpowiedzieć na pytania;
78. na podstawie podanych informacji napisać tekst reklamujący obóz wakacyjny
79. zrozumieć ogólnie komiks o uwolnieniu Jima i odpowiedzieć na pytania
80. zrozumieć ogólnie teksty o rzece Mississippi i Tamizie i odpowiedzieć na pytania;
81. opowiedzieć o najdłuższej rzece w Polsce i miastach nad jej brzegami
82. zrozumieć ogólnie dialogi dotyczące nowoczesnych technologii i odpowiedzieć na
  pytania;


Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który zna:

1. powiedzenia i przysłowia dotyczące pracy (np. Many hands make light work)
2. słowa like i as oraz różnicę w znaczeniu i użyciu między nimi (np. He works like a slave.
  She works as a nurse.)
3. przymiotniki opisujące uczucia (np. confused, amazed, surprised, disgusted, interested,
  relieved) i dźwięki lub krótkie słowa wyrażające je (np. Huh?, Wow!, Oh!, Yuk!, Mm...,
  Really?, Phew!);
4. czasowniki break i bring z różnymi przyimkami (np. break down, break in, bring about);
5. różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple i Past Continuous;
6. kolejność przymiotników opisujących rzeczownik w zdaniu (np. It’s a nice small light
  round red plastic ball.)
7. słownictwo związane życiem w przeszłości (np. barbaric, colonists, ancient, acsestors)
8. różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Present Perfect Simple a Present Perfect
  Continuous
9. rodzaje wakacji (np. safari, sailing, cycling, cruise, package)
10. czasownik get z różnymi przyimkami (np. get away, get away with, get by, get on with, get
  over
11. przyimki miejsca i ruchu (np. out, away, through, around)
12. słowa zwykle używane z czasem Past Perfect (np. before, after, already, until, by the time);
13. słowa zwykle używane z czasem Past Perfect Continuous (np. until, since, how long, for);
                      - 81 -
14.  czasownik turn z różnymi przyimkami (np. turn back, turn down, turn into);
15.  przysłowia i powiedzenia dotyczące podróży (np. When in Rome, do as the Romans do.)
16.  stopniowanie przymiotnika;
17.  zrozumieć ogólnie komiks o wizycie Hucka w mieście odpowiedzieć na pytania
18.  słownictwo związane z transportem (np. snowmobile, dog sled, skin boat, sails
19.  zrozumieć ogólnie teksty o tradycyjnych środkach transportu w Kanadzie i Irlandii
   odpowiedzieć na pytania
20.  czasowniki określające sposoby przygotowania potraw (np. dice, fry, slice, mash, boil,
   grill, grate, scramble);
21.  typowe określenia potraw i napojów (np. brown or white bread, still or sparkling water,
   medium, rare or well-done steak);
22.  słownictwo opisujące smak, wartości odżywcze itp. potraw (np. hot and spicy, high fibre,
   creamy, sweet, sour, juicy, raw, salty, vegetarian, oily, crunchy, low fat);
23.  różnice między czasem Future Simple, Present Continuous oraz konstrukcją to be going to
   do wyrażania przyszłości;
24.  zasadę tworzenia i użycia zdań warunkowych typu 0 i typu 1;
25.  zasady użycia przedimków i określników z tymi rzeczownikami (a/an, some, any, much
   many, a lot of, few, little itd.);
26.  zaimki zwrotne we wszystkich osobach
27.  zrozumieć ogólnie komiks o wypadku na Mississippi i odpowiedzieć na pytania
28.  typy osób (np. TV addict, bookworm, loner);
29.  nazwy ubrań i kostiumów teatralnych/ filmowych (np. top hat, striped tie, waistcoat, cane,
   bonnet, parasol);
30.  czasownik set z różnymi przyimkami (np. set about, set aside, set back, set off, set out, set
   up);
31.  przysłowia i powiedzenia dotyczące sztuki (np. Art is long and life is short.)
32.  słownictwo związane z działalnością społeczną i charytatywną (np. relief worker, refugee
   camp, volunteer work, famine, charitable organizations, drought, physical disabilities,
   donation);
33.  czasowniki make i put z różnymi przyimkami (np. make out, make up, make up one’s
   mind, put on, put off, put out, put through);
34.  czasowniki will i would do wyrażania próśb (np. Will you help me please?)
35.  czasowniki, po których następny czasownik występuje w bezokoliczniku z to (np. agree,
   expect, want, would like) oraz bez to (np. let, make, had better, would rather, could, must);
36.  czasowniki, po których następny czasownik występuje z końcówką –ing (np. can’t help,
   don’t mind, can’t stand, look forward to, deny);
37.  czasowniki, po których następny czasownik występuje z końcówką –ing lub w
   bezokoliczniku bez zmiany znaczenia zdania (np. begin, start, finish) oraz ze zmianą
   znaczenia (np. stop, forget, remember);
38.  słownictwo związane ze środowiskiem (np. acid rain, industrial waste, deforestation,
   famine, overfishing , rising water levels, hole in ozone layer, oil spills, water pollution,
   ultraviolet radiation, carbon dioxide, the greenhouse effect, global warming);
39.  czasowniki carry i hold z różnymi przyimkami (np. carry off, carry out, carry over, hold
   on, hold up);
40.  przysłowia i powiedzenia dotyczące problemów i znajdowania rozwiązań (np. When there
   is a will there is a way.)
41.  zasady tworzenia strony biernej;
42.  różnicę między with i by używanych w zdaniach w stronie biernej (np. This book was
   written by a famous writer. He was shot with a pistol.);
43.  czasownik could i konstrukcję was able to dla wyrażania przeszłych umiejętności;
44.  konstrukcję used to
45.  sprzęt sportowy (np. shuttlecock, pins, stick, puck, baseball bat, bow, arrows, cue);
46.  miejsca uprawiania sportów (np. field, course, court, ice rink range, bowling alley);
47.  słownictwo związane z wynikami gier i konkurencji (np. draw, beat, lose, win);
48.  czasownik take z różnymi przyimkami (np. take after, take in take on, take out);
49.  wyrażenia i zwroty wyrażające emocje (np. What a lovely day!, Aren’t they pretty girls!);
                       - 82 -
50. pytania i polecenia w mowie zależnej
51. nazwy wynalazków (np. penicillin, antenna, space shuttle, solar cells, satellite dish,
  camcorder, stethoscope, light bulb, microscope);
52. czasowniki oznaczające wynalezienie czegoś, odkrycie itp. (np. invent, discover, change,
  improve, develop, launch);
53. czasownik come z różnymi przyimkami (np. come across, come down with, come into,
  come round, come up);
54. przysłowia i powiedzenia dotyczące wynalazków (np. There is nothing new under the sun.)
55. zdania warunkowe typu 2 i typu 3;
56. konstrukcje I wish i if only

i potrafi:
1. na podstawie nagłówków prasowych opowiedzieć o wypadku, katastrofie; co, kiedy i gdzie
  się stało;
2. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela rozmawiać o wypadku, którego
  był świadkiem;
3. na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o tym, jakie przedmioty są
  przydatne w razie wypadku, katastrofy (np. A: What do you need in case of an earthquake?
  B: You need a whistle. A: Why? B: To attract attention.);
4. na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o swoim samopoczuciu w różnych
  sytuacjach używając czasu Present Perfect i Past Simple (np. A: Have you ever felt
  exhausted? B: Yes, I have. A: When was it? B: When I studied all night.);
5. na podstawie podanych informacji napisać opowiadanie;
6. opisać przedmioty na ilustracji używając kilku przymiotników w odpowiedniej kolejności
  (np. It’s a big, heavy, brown wooden chest with a metal lock.)
7. zrozumieć ogólnie teksty o klanach szkockich i Aborygenach australijskich i odpowiedzieć
  na pytania
8. zrozumieć ogólnie dialogi w czasie podróży i odpowiedzieć na pytania;
9. na podstawie podanych informacji mówić o klimacie panującym w danej części świata
  (np. Cairo has a desert climate. It has very hot days and cool nights with little rain.);
10. mówić o klimacie panującym w jego kraju i mieście
11. mówić środkach transportu na wakacjach (np. When you go on a safari holiday, you travel
  by jeep.);
12. wyrazić swoją opinię na temat tego, co należy zabrać ze sobą na dany rodzaj wakacji
  i dlaczego;
13. mówić o swoich wakacjach, gdzie je zwykle spędza, co jada, co robi itp.;
14. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela mówić o wakacjach innych osób
  stosując odpowiedni czas (np. Carol has just come back from Lake District. She stayed in
  a tent for a week. The weather was wet...);
15. z pomocą nauczyciela przekonać kolegę do wybranego przez siebie typu wakacji;
16. na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o jego doświadczeniach używając
  czasu Present Perfect i Past Simple (np. A: Have you ever met somebody famous? B: Yes,
  I have. A: Who was it?...);
17. z pomocą nauczyciela rozmawiać przez telefon z obsługą hotelową (room service);
18. z pomocą nauczyciela napisać list-zażalenie
19. na podstawie mapy udzielić wskazówek, jak dojść do danego miejsca;
20. zrozumieć ogólnie teksty o wyspie Bali o meksykańskim Acapulco i odpowiedzieć na
  pytania;
21. opisać miejsce np. wakacji
22. zrozumieć ogólnie komiks o ucieczce Jima i odpowiedzieć na pytania
23. na podstawie podanych informacji porównać miasta/hotele (np. New York is more
  crowded than York.);
24. na podstawie podanych informacji opisać miasto i wieś (np. You can find fields in the
  countryside. You can’t find department stores in the countryside.);
25. z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą na temat zalet i wad mieszkania w mieście
  i na wsi;
                     - 83 -
26. na podstawie podanych informacji opowiedzieć o problemach, których doświadczył
  w czasie wyjazdu wakacyjnego;
27. mówić o swoich doświadczeniach używając stopniowania przymiotnika (np. The „Mask”
  is the worst film I have ever seen.);
28. na podstawie podanych informacji napisać list do kolegi na temat wizyty w danym
  miejscu;
29. z pomocą nauczyciela napisać raport oceniający (assessment report) np. kemping
30. na podstawie podanych informacji mówić o grupach produktów spożywczych i ich
  zaletach (np. We can find vitamin A in fish, butter, carrots and broccoli. Vitamin A is
  good for our eyes.);
31. rozmawiać z kolegą o smakach, wartościach odżywczych itp. (np. A: What would you like
  to have? B: Salmon mousse. What about you? A: No salmon mousse for me. It’s too
  creamy.);
32. z pomocą nauczyciela opowiedzieć o potrawach, które jadł w innych krajach, czy
  je lubił, czym różniły się od potraw rodzimych itp.;
33. mówić o swojej diecie, z czego się składa, czy jest zdrowa itp.;
34. z pomocą nauczyciela zapytać kolegę o jego ulubioną restaurację, potrawy, jakie w niej
  zamawia, osoby, z którymi do niej chodzi itp. oraz odpowiedzieć na takie pytania;
35. ustalić z kolegą menu na jego przyjęcie urodzinowe (np. A: I think I’ll do chicken wings.
  B: That would be great.);
36. mówić o swoich zamiarach i planach stosując to be going to oraz zaplanowanych
  czynnościach przyszłych stosując czas Present Continuous;
37. zrozumieć ogólnie tekst o właściwościach oliwy z oliwek i odpowiedzieć na pytania;
38. powiedzieć, do jakich celów używa się oliwy z oliwek w jego kraju;
39. zrozumieć ogólnie raport dotyczący restauracji i odpowiedzieć na pytania;
40. na podstawie podanych informacji napisać raport dotyczący supermarketu itp.;
41. zrozumieć ogólnie tekst opisujący święto/festyn i odpowiedzieć na pytania;
42. z pomocą nauczyciela opisać tradycyjne święto polskie lub festyn
43. na podstawie podanych informacji zaproponować koledze wspólne spędzanie wolnego
  czasu; odpowiedzieć na propozycję kolegi (np. A: Do you fancy going to the theatre? B:
  No, I’d rather not. I’d prefer to go to the cinema.);
44. na podstawie podanych informacji zapytać kolegę, jak wpływa na niego muzyka, film itp.;
  odpowiedzieć na takie pytanie (np. A: What makes you feel excited? B: Listening to rock
  music.);
45. z pomocą nauczyciela opowiedzieć o filmie, przedstawieniu teatralnym, które widział
  (tytuł, reżyser, rodzaj, główne postacie, co się mu podobało itp.);
46. z pomocą nauczyciela przekonać kolegę do obejrzenia wybranego przez siebie filmu,
  podając powody i argumenty;
47. opisać kostium, jaki chciałby włożyć na bal kostiumowy;
48. z pomocą nauczyciela napisać list do gazety w odpowiedzi na zamieszczony w niej
  artykuł;
49. zrozumieć ogólnie tekst o indiańskich totemach i odpowiedzieć na pytania;
50. telefoniczne zarezerwować bilet kolejowy;
51. zrozumieć ogólnie opis budynku i odpowiedzieć na pytania;
52. na podstawie podanych informacji opisać budynek
53. zrozumieć ogólnie komiks o dwóch uciekinierach i odpowiedzieć na pytania
54. zrozumieć ogólnie teksty o brytyjskich siedzibach królewskich i odpowiedzieć na pytania
55. na podstawie podanych informacji mówić o przyczynach, skutkach i konsekwencjach
  zanieczyszczenia środowiska (np. Exhaust fumes cause air pollution. As a result, people
  can develop breathing difficulties.);
56. z pomocą nauczyciela przekonać np. swojego ojca do tego, żeby mniej korzystał
  z samochodu, prezentując odpowiednie argumenty i rozwiązania;
57. na podstawie podanych informacji mówić o tym, jak zapobiegać niszczeniu środowiska
  (np. A good idea would be to use public transport instead of driving your car.);


                     - 84 -
58. na podstawie podanych informacji mówić o sposobach i celach przetwarzania surowców
  wtórnych (np. Don’t throw away old newspapers and magazines; they can be recycled to
  make greeting cards and writing paper.);
59. na podstawie podanych informacji z pomocą nauczyciela mówić o zagrożeniach
  środowiska naturalnego używając strony biernej (np. The air is being polluted by smoke
  and gases from factories.);
60. na podstawie podanych informacji i ilustracji z pomocą nauczyciela mówić o sposobach
  utrzymania czystości w miastach; wymienić problemy związane z zagrożeniem środowiska
  w swoim kraju oraz mówić o stosowanych rozwiązaniach;
61. z pomocą nauczyciela napisać artykuł na temat zagrożeń i ochrony środowiska,
  zaproponować rozwiązania problemów z nimi związanych;
62. zrozumieć ogólnie tekst o kwaśnym deszczu i odpowiedzieć na pytania
63. zrozumieć ogólnie komiks o przechytrzeniu oszustów i odpowiedzieć na pytania
64. zasadę tworzenia i użycia krótkich pytań wyrażających zdziwienie lub zainteresowanie
  (np. A: We went to the circus. B: Did you?);
65. na podstawie podanych informacji mówić o wynikach badań opinii publicznej
  (np. It seems that the majority of people want to help plant trees.);
66. powiedzieć, jaki rodzaj pracy społecznej by wybrał;
67. na podstawie podanych informacji rozmawiać z kolegą o dolegliwościach i sposobach na
  nie (np. A: I’ve got a terrible headache. B: You should take an aspirin and lie down.);
68. z pomocą nauczyciela rozmawiać z kolegą o różnych zawodach i ich cechach
  (np. A: What’s a doctor’s job like? B: It’s very stressful. A: Why do you think so?
  B: Because he’s responsible for people’s lives.);
69. opowiedzieć o działalności organizacji charytatywnych;
70. zgłosić się do pracy charytatywnej i z pomocą nauczyciela prowadzić rozmowę w tej
  sprawie;
71. zrozumieć ogólnie list-prośbę o informację i odpowiedzieć na pytania;
72. z pomocą nauczyciela napisać list-prośbę o informację;
73. z pomocą nauczyciela napisać list do gazety z propozycją rozwiązania jakiegoś problemu
  społecznego
74. zrozumieć ogólnie komiks o pogrzebie Petera Wilksa i odpowiedzieć na pytania
75. zrozumieć ogólnie teksty o emigracji do Australii i USA i odpowiedzieć na pytania
76. na podstawie podanych informacji opisać ilustracje przedstawiające różne zajęcia
  sportowe (np. Picture 1 shows some rowers and their cox in a boat.);
77. wyjaśnić nowemu uczniowi z zagranicy polski system edukacji: przedmioty szkolne,
  organizację planu lekcji itp.;
78. na podstawie podanych informacji porównać system edukacji w Polsce i w Anglii
  (np. ilość semestrów, przedmioty szkolne, mundurki, zadania domowe, egzaminy, wakacje
  itd.);
79. z pomocą nauczyciela przekonać kolegę, żeby zagrał z nim w grę wybraną przez niego,
  podać argumenty;
80. na podstawie podanych informacji opisać wyniki gier sportowych (np. Manchester United
  drew with Liverpool nil-nil.);
81. z pomocą nauczyciela przekonać kolegę, żeby razem z nim zaczął chodzić do centrum
  sportowego (opisać, co to centrum oferuje, wyjaśnić, dlaczego powinni tam chodzić,
  wspólnie zdecydować, w jakie dni itp.);
82. z pomocą nauczyciela napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię np. na temat
  wykorzystania mediów w edukacji;
83. na podstawie podanych informacji mówić o różnych sportach i aktywnościach i
  wymaganych cechach osób, które się w nie angażują (np. A chess player needs to be
  patient and intelligent because chess is a slow game and it takes a lot of thought and
  concentration.);
84. zrozumieć ogólnie tekst o sportach wodnych i odpowiedzieć na pytania;
85. mówić o sportach i grach popularnych i mniej popularnych w jego kraju;
86. w rozmowie telefonicznej z pomocą nauczyciela poprosić o bliższe informacje dotyczące
  np. kursu komputerowego;
                    - 85 -
     87. napisać list do kolegi, w którym mu doradzi
     88. na podstawie podanych informacji mówić o tym, jak wyglądałby świat bez wynalazków
       stosując zdania warunkowe typu 2 (np. If we didn’t have satellites, we wouldn’t be able to
       receive TV pictures in our houses.);
     89. z pomocą nauczyciela przekonać rodziców, żeby zainstalowali w domu antenę satelitarną,
       podać powody i odeprzeć argumenty rodziców;
     90. powiedzieć, co zrobiłby w danej sytuacji używając zdania warunkowego typu 2 (np. A:
       What would you do if you saw somebody stealing money? B: If I saw somebody stealing
       money, I’d call the police.);
     91. z pomocą nauczyciela mówić o sławnych wynalazcach i odkrywcach oraz ich wynalazkach
       i odkryciach (opisać wynalazki, ich zastosowania, powiedzieć, jak zmieniły życie ludzi
       itp.);
     92. z pomocą nauczyciela przekonać rodziców, żeby pozwolili mu pracować latem
       w kawiarence internetowej zamiast wyjechać na obóz, podać powody i odeprzeć
       argumenty rodziców;
     93. opowiedzieć o ludziach, którzy zrewolucjonizowali świat;
     94. wyrazić swoje życzenia oraz powiedzieć, czego żałuje w swoim życiu stosując konstrukcję
       I wish (np. I wish I owned a mobile phone.);
     95. mówić o życiu w przeszłości i teraźniejszości uwzględniając wynalazki (np. In the past
       people used candles. Nowadays, we use light bulbs.);
     96. zrozumieć ogólnie tekst o kubańskiej piosenkarce, Glorii Estefan, i odpowiedzieć na
       pytania;
  

    Stopień dobry otrzymuje uczeń który zna:

     1. różnicę w znaczeniu i użyciu między czasem Past Simple i Past Continuous;
     2. kolejność przymiotników opisujących rzeczownik w zdaniu (np. It’s a nice small light
       round red plastic ball
     3. zasadę tworzenia zdania okolicznikowego czasu z użyciem when (np. I’ll do it when I
       come back.);
     4. formy dzierżawcze (przymiotniki, zaimki oraz dopełniacz saksoński)
     5. różnice w znaczeniu i użyciu między czasem Present Perfect Simple a Present Perfect
       Continuous
     6. stopniowanie przymiotnika;
     7. czas Past Perfect w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających;
     8. czas Past Perfect Continuous w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających
     9. zasady tworzenia strony biernej;
     10. różnicę między with i by używanych w zdaniach w stronie biernej (np. This book was
       written by a famous writer. He was shot with a pistol.);
     11. czasownik shall do wyrażania propozycji i sugestii (np. Shall I help you?);
     12. czasowniki will i would do wyrażania próśb
       (np. Will you help me please?)
     13. czasownik could i konstrukcję was able to dla wyrażania przeszłych umiejętności;
     14. konstrukcję used to
     15. pytania i polecenia w mowie zależnej
     16. zdania warunkowe typu 2 i typu 3;
     17. konstrukcje I wish i if only
     18. konstrukcje z wyrazami so, neither/ nor (np. A: I enjoyed reading the story. B: So did I.)
     19. - słownictwo związane z rzekami (np. commercial waterways, trade route, luxury
       steamboats

  i potrafi:
     1. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące pracy;
     2. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o pracy psa policyjnego;

                           - 86 -
3. zrozumieć szczegółowo tekst o zaletach i wadach danego zawodu;
4. mówić o swoich doświadczeniach z dzikimi zwierzętami: które już widział, czy w jego
  kraju są parki dla dzikich zwierząt itp.
5. zrozumieć szczegółowo tekst o parku dzikich zwierząt
6. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące wypadków, katastrof; opowiedzieć o nich;
7. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć komiks o ucieczce Hucka
8. zrozumieć szczegółowo teksty o klanach szkockich i Aborygenach australijskich;
9. opowiedzieć o rdzennych mieszkańcach ziem polskich
10. zrozumieć szczegółowo dialogi w czasie podróży;
11. samodzielnie rozmawiać przez telefon z obsługą hotelową (room service);
12. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć tekst o wycieczce pociągiem w Afryce;
13. zrozumieć szczegółowo list-zażalenie
14. zrozumieć szczegółowo teksty o wyspie Bali o meksykańskim Acapulco
15. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć komiks o ucieczce Jima
16. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć teksty o atrakcjach turystycznych Polski, Chile i
  Portugalii;
17. samodzielnie zarezerwować pokój w hotelu
18. zrozumieć szczegółowo list nieoficjalny na temat wizyty w danym miejscu;
19. samodzielnie kupić bilet kolejowy na dworcu;
20. zrozumieć szczegółowo reklamę podróży przez Saharę
21. zrozumieć szczegółowo raport oceniający (assessment report) np. hotel-
22. zrozumieć szczegółowo komiks o wizycie Hucka w mieście
23. zrozumieć szczegółowo teksty o tradycyjnych środkach transportu w Kanadzie i Irlandii;
24. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące menu i tekst o zdrowej diecie
25. zrozumieć szczegółowo raport dotyczący restauracji;
26. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć komiks o wypadku na Mississippi ozumieć
  szczegółowo tekst opisujący święto/festyn;
27. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące rozrywki;
28. zrozumieć szczegółowo tekst o pracy jako żywy posąg;
29. zrozumieć szczegółowo list do gazety w odpowiedzi na zamieszczony w niej artykuł;
30. zrozumieć szczegółowo tekst o indiańskich totemach;
31. zrozumieć szczegółowo opis budynku
32. zrozumieć szczegółowo komiks o dwóch uciekinierach
33. zrozumieć szczegółowo teksty o brytyjskich siedzibach królewskich;
34. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące środowiska;
35. samodzielnie przekonać np. swojego ojca do tego, żeby mniej korzystał z samochodu,
  prezentując odpowiednie argumenty i rozwiązania;
36. na podstawie podanych informacji i ilustracji samodzielnie mówić o sposobach utrzymania
  czystości w miastach;
37. samodzielnie napisać artykuł na temat zagrożeń i ochrony środowiska, zaproponować
  rozwiązania problemów z nimi związanych;
38. zrozumieć szczegółowo tekst o kwaśnym deszczu
39. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć komiks o przechytrzeniu oszustów
40. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące pomocy innym;
41. zrozumieć szczegółowo tekst o organizacjach charytatywnych;
42. zrozumieć szczegółowo list-prośbę o informację;
43. samodzielnie napisać list-prośbę o informację;
44. zrozumieć szczegółowo tekst o medycynie holistycznej;
45. zrozumieć szczegółowo list do gazety z propozycją rozwiązania jakiegoś problemu
  społecznego
46. zrozumieć szczegółowo komiks o pogrzebie Petera Wilksa
47. zrozumieć szczegółowo teksty o emigracji do Australii i USA;
48. wyrazić swoją opinię na temat emigracji do innego kraju;
49. opowiedzieć o emigrantach w Polsce
50. zrozumieć szczegółowo dialogi na temat uprawiania sportu;
51. napisać krótki artykuł na temat systemu edukacji w Polsce;
                    - 87 -
    52. samodzielnie przekonać kolegę, żeby zagrał z nim w grę wybraną przez niego, podać
      argumenty;
    53. zrozumieć tekst szczegółowo o zajęciach w centrum sportowym;
    54. samodzielnie przekonać kolegę, żeby razem z nim zaczął chodzić do centrum sportowego
      (opisać, co to centrum oferuje, wyjaśnić dlaczego powinni tam chodzić, wspólnie
      zdecydować, w jakie dni itp.);
    55. zrozumieć szczegółowo list, w którym autor udziela rady
    56. zrozumieć szczegółowo komiks o poszukiwaniach Jima
    57. zrozumieć szczegółowo dialogi dotyczące nowoczesnych technologii;
    58. samodzielnie przekonać rodziców, żeby zainstalowali w domu antenę satelitarną, podać
      powody i odeprzeć argumenty rodziców;
    59. zrozumieć szczegółowo tekst o ludziach, którzy zrewolucjonizowali świat;
    60. zrozumieć szczegółowo list-podanie o pracę;
    61. zrozumieć szczegółowo tekst o kubańskiej piosenkarce, Glorii Estefan;
    62. zrozumieć szczegółowo tekst reklamujący obóz wakacyjny
    63. zrozumieć szczegółowo i opowiedzieć komiks o uwolnieniu Jima
    64. zrozumieć szczegółowo teksty o rzece Mississippi i Tamizie

  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który potrafi:

    1.  napisać list z referencjami;
    2.  samodzielnie zarejestrować się w biurze pośrednictwa pracy;
    3.  samodzielnie napisać wypracowanie o zaletach i wadach zawodu lekarza;
    4.  samodzielnie odbyć rozmowę kwalifikacyjną w sprawie pracy;zrozumieć szczegółowo list
       nieoficjalny opisujący pracę autora
    5.   czasownik look z różnymi przyimkami (np. look after, look for, look into, look up);
    6.  na podstawie podanych informacji samodzielnie rozmawiać o wypadku, którego był
       świadkiem;
    7.  samodzielnie przeprosić kolegę np. za spóźnienie i wytłumaczyć powód spóźnienia
    8.  zrozumieć szczegółowo teksty o klanach szkockich i Aborygenach australijskich;
    9.  opowiedzieć o rdzennych mieszkańcach ziem polskich
    10.  na podstawie podanych informacji samodzielnie mówić o wakacjach innych osób stosując
       odpowiedni czas (np. Carol has just come back from Lake District. She stayed in a tent for
       a week. The weather was wet...);
    11.  samodzielnie przekonać kolegę do wybranego przez siebie typu wakacji;
    12.  samodzielnie napisać list-zażalenie;
    13.  samodzielnie opisać miejscowość, w której mieszka, polecić miejsca godne zwiedzenia,
       sklepy, lokalne potrawy;
    14.  samodzielnie rozmawiać z kolegą na temat zalet i wad mieszkania w mieście i na wsi;
    15.  samodzielnie napisać raport oceniający (assessment report) np. kemping
    16.  opowiedzieć historyjkę stosując zadnie okolicznikowe celu (np. Huck went to Mrs Loftus
       to get the latest news.)
    17.  - opowiedzieć o tradycyjnych środkach transportu w Polsce
    18.  samodzielnie opowiedzieć o filmie, przedstawieniu teatralnym, które widział (tytuł,
       reżyser, rodzaj, główne postacie, co się mu podobało itp.);
    19.  samodzielnie przekonać kolegę do obejrzenia wybranego przez siebie filmu, podając
       powody i argumenty;
    20.  samodzielnie napisać list do gazety w odpowiedzi na zamieszczony w niej artykuł
    21.  opisać budowlę historyczną w Polsce
    22.  na podstawie podanych informacji samodzielnie mówić o zagrożeniach środowiska
       naturalnego używając strony biernej (np. The air is being polluted by smoke and gases
       from factories.);
    23.  samodzielnie wymienić problemy związane z zagrożeniem środowiska w swoim kraju oraz
       mówić o stosowanych rozwiązaniach;
    24.  zrozumieć szczegółowo tekst o projektach ochrony zwierząt i roślin;
    25.  samodzielnie poprosić o radę; udzielić rady dotyczącej ochrony środowiska;
                          - 88 -
  26. zrozumieć szczegółowo artykuły, w których autor proponuje rozwiązania problemu;
  27. napisać list do gazety z propozycją pracy społecznej na rzecz mieszkańców swojej
    miejscowości
  28. samodzielnie rozmawiać z kolegą o różnych zawodach i ich cechach (np. A: What’s
    a doctor’s job like? B: It’s very stressful. A: Why do you think so? B: Because he’s
    responsible for people’s lives.);
  29. zgłosić się do pracy charytatywnej i samodzielnie prowadzić rozmowę w tej sprawie;
  30. samodzielnie napisać list do gazety z propozycją rozwiązania jakiegoś problemu
    społecznego
  31. przysłowia i powiedzenia dotyczące nauki (np. Knowledge is power.)
  32. zrozumieć szczegółowo tekst, w którym autor wyraża opinię, np. na temat boksu;
  33. samodzielnie napisać wypracowanie, w którym wyrazi swoją opinię np. na temat
    wykorzystania mediów w edukacji;
  34. zrozumieć szczegółowo tekst o sportach wodnych;
  35. w rozmowie telefonicznej samodzielnie poprosić o bliższe informacje dotyczące np. kursu
    komputerowego
  36. samodzielnie mówić o sławnych wynalazcach i odkrywcach oraz ich wynalazkach
    i odkryciach (opisać wynalazki, ich zastosowania, powiedzieć, jak zmieniły życie ludzi
    itp.);
  37. napisać wypracowanie na temat przedmiotów, które schowałby w kapsule czasu dla
    przyszłych pokoleń;
  38. samodzielnie przekonać rodziców, żeby pozwolili mu pracować latem w kawiarence
    internetowej zamiast wyjechać na obóz, podać powody i odeprzeć argumenty rodziców;


Ocenę celującą otrzymuje uczeń który dodatkowo:

  1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania języka
   angielskiego
  2. samodzielnie i twórczo rozwija zdolności językowe
  3. posługuje się płynnie i poprawnie językiem angielskim, ma właściwą wymowę
  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach języka angielskiego, kwalifikując się do finału
   na szczeblu wojewódzkim lub krajowym
  5. bierze czynny udział w imprezach popularyzujących kulturę krajów anglojęzycznych
   (Halloween, Walentine’s Day, St. Patric’s Day etc)
  6. czyta lektury w języku angielskim, wybiega wiedzą poza materiał, pracuje samodzielnie
   poza zajęciami szkolnymi
  7. potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat zadany lub dowolny
  8. orientuje się w kulturoznawstwie brytyjskim i amerykańskim
  9. pomaga słabszym kolegom w nauce
                 3) Język niemiecki
                     KLASA I
NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

  1) rozumieć całkowicie nowy tekst i potrafić zinterpretować
  2) reagować na pytania nauczyciela związane z tekstem, szybko na nie odpowiadać

                      - 89 -
 3) mówić spójnie, płynnie, bez zawahań
 4) mówić poprawnie fonetyczne, we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją
 5) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach mających miejsce w teraźniejszości (prawidłowe
   stosowanie czasu Präsens)
 6) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające również nową leksykę
 7) czytać teksty z pełnym zrozumieniem – bez trudu rozumie wszystkie informacje,
   wydobywa je z czytanego tekstu oraz przekształca w formę pisemną
 8) posiadać wiedzę z zakresu geografii i kultury państw niemieckojęzycznych
 9) posiadać szeroki zakres słownictwa wykraczający poza program klasy I; operować
   bezbłędnie poznanymi strukturami gramatycznymi
 10) w zakresie pisania uczeń powinien umieć bezbłędnie dostrzegać różnicę między
   fonetyczną a graficzną formą wyrazu i prawidłowo odpisywać dany tekst
 11) potrafi formułować swoje wypowiedzi pisemne pełnymi zdaniami z użyciem poznanych
   struktur oraz rozszerzonego słownictwa
 12) swoimi wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykracza poza materiał przewidziany
   programem,
 13) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst
 2) zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 3) rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 4) mówić płynnie, poprawnie fonetycznie i gramatycznie
 5) posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
 6) mówić poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacją
   odpowiadać na pytania    (i zadawać je)
 7) posiadać zasób leksyki podawanej przez nauczyciela, związane z zagadnieniami
   tematycznymi : nazwy państw i ich stolic, dane osobowe , szkoła, przybory szkolne ,
   przedmioty szkolne, dni tygodnia , plan lekcji, określanie czasu zegarowego, zwierzęta
   domowe - opis ich wyglądu i zachowanie, kolory , przebieg dnia, pory dnia, formy
   spędzania czasu wolnego, rodzina, stopnie pokrewieństwa , zwyczaje świąteczne
 8) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach i wydarzeniach mających miejsce w teraźniejszości
   (prawidłowe stosowanie czasu Präsens)
 9) dobrze znać pewne fakty i dane       z zakresu   geografii i kultury państw
   niemieckojęzycznych, obejmujące zakres materiału klasy I : formuły powitań, pożegnań i
   podziękowań, rozpoznaje nazwiska i obiekty z kręgu krajów niemieckojęzycznych, szkoły w
   Niemczech, zwyczaje świąteczne w krajach niemieckojęzycznych, nazwy stolic i państw,
 10) biegle stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii : (koniugacja czasownika
   regularnego i nieregularnego oraz czasownika rozdzielnie złożonego, szyk wyrazów w
   zdaniu oznajmującym i pytającym, przeczenie kein, nicht, zaimek osobowy w mianowniku,
   liczebniki główne od 1 do 100, zaimek dzierżawczy liczby pojedynczej imnogiej w
   mianowniku i bierniku, koniugacja czasowników haben i sein oraz czasowników
   modalnych „mögen” i „können” rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i
   bierniku, przymiotnik w funkcji orzecznika, tryb rozkazujący, stopniowanie przysłówków
   „gern” i „gut”
 11) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu leksykę oraz teksty z nieznaną
   leksyką, ale o regularnej wymowie
 12) czytać ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji i operować zawartym w nich
   słownictwem,
 13) poprawnie budować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 14) zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo,
 15) rozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 16) wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną lub ustną
                     - 90 -
 17) napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
 18) w spójny sposób zorganizować tekst
 19) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty
 20) używać prawidłowej pisowni i interpunkcji
 21) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać sporadyczne i drobne błędy,
 22) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 23) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst, korzystając niekiedy z pomocy nauczyciela
 2) mówić poprawnie fonetycznie
 3) dopuszczalne jest wolniejsze tempo mówienia
 4) dopuszczalne są błędy w trudniejszych nowopoznanych słowach
 5) mieć opanowane 75 % leksyki podanej przez nauczyciela
 6) orientować się w geografii i kulturze państw niemieckojęzycznych obejmujące zakres
   materiału klasy I
 7) w miarę poprawnie stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii
 8) w zakresie rozumienia ze słuchu rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 9) rozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 10) wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 11) posługiwać się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
 12) w zakresie mówienia
 13) - mówić spójnie z lekkim wahaniem, z powodzeniem przekazać wiadomość
 14) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę oraz teksty z nieznaną leksyką, ale o regularnej wymowie
 15) napisać w miarę poprawnie zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i
   słownictwo
 16) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele
   miejsca
 17) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać nieliczne błędy,
 18) używać przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji, popełniając niewiele błędów
 19) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 20) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,


NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) umieć wysławiać się przy pomocy nauczyciela
 2) rozumieć globalnie tekst
 3) dopuszczalne jest wolne tempo czytania z pomyłkami fonetycznymi
 4) opanować 51 % leksyki podanej przez nauczyciela
 5) posiadać podst. wiadomości o Niemczech,
 6) znać teoretyczne reguły gramatyczne i umieć je stosować przy pomocy nauczyciela
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych tekstów i
   rozmów
 8) zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie mówienia przy pomocy nauczyciela przekazać wiadomość
 11) formułować niezbyt spójne wypowiedzi, z wyraźnym wahaniem, wykorzystując proste
   struktury i popełniając sporo zauważalnych błędów
 12) mówić w miarę poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacja
   odpowiadać na pytania (i zadawać je) w taki sposób , by można go było bez trudności
   zrozumieć
                     - 91 -
 13) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę, rozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 14) pisać w miarę poprawnie zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
   oraz większość istotnych punktów przy użyciu czasem nieprawidłowej pisowni i
   interpunkcji
 15) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń


NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć fragmenty tekstu
 2) reagować na proste pytania w czasie teraźniejszym i próbować odpowiadać na nie
 3) dopuszczalne jest bardzo wolne tempo czytania, wspomagane przez nauczyciela
 4) dopuszczalne są pomyłki w przepisywaniu tekstu
 5) mieć opanowane 31 % leksyki podanej przez nauczyciela
 6) z pomocą nauczyciela stosować najprostsze reguły gramatyczne oraz ogólnie znać ich
   teoretyczne podstawy
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych
   tekstów i rozmów
 8) rozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie czytania czasami poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę
 11) w wypowiedziach pisemnych posługiwać się ograniczonym zasobem słownictwa i
   struktur zawierając jednak przynajmniej znikomą część informacji ( bardzo poważne błędy
   zaburzające komunikację)
 12) z trudnością zbudować przy pomocy nauczyciela pełne zdania , które zawierają proste
   struktury gramatyczne i podstawowe słownictwo
 13) rzadko ale próbować zabierać głos w rozmowie
 14) przynajmniej próbować napisać zadanie pisemne zawierając niektóre istotne punkty,
   używając w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
 15) prowadzi zeszyt przedmiotowy

                    KLASA II


NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć całkowicie nowy tekst i potrafić zinterpretować
 2) reagować na pytania nauczyciela związane z tekstem, szybko na nie odpowiadać
 3) mówić spójnie, płynnie, bez zawahań
 4) mówić poprawnie fonetyczne, we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją
 5) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach mających miejsce w teraźniejszości i przeszłości
   (prawidłowe stosowanie czasu Präsens i Perfekt)
 6) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające również nową leksykę
 7) czytać teksty z pełnym zrozumieniem – bez trudu rozumie wszystkie informacje,
   wydobywa         je z czytanego tekstu oraz przekształca w formę pisemną
 8) posiadać wiedzę z zakresu geografii i kultury państw niemieckojęzycznych
 9) posiadać szeroki zakres słownictwa wykraczający poza program klasy II; operować
   bezbłędnie poznanymi strukturami gramatycznymi
 10) w zakresie pisania uczeń powinien umieć bezbłędnie dostrzegać różnicę między
   fonetyczną a graficzną formą wyrazu i prawidłowo odpisywać dany tekst
 11) potrafi formułować swoje wypowiedzi pisemne pełnymi zdaniami z użyciem poznanych
   struktur oraz rozszerzonego słownictwa


                     - 92 -
 12) swoimi wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykracza poza materiał przewidziany
   programem,
 13) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst
 2) zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 3) rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 4) mówić płynnie, poprawnie fonetycznie i gramatycznie
 5) posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
 6) mówić poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacją
   odpowiadać na pytania    (i zadawać je)
 7) posiadać zasób leksyki podawanej przez nauczyciela, związane z zagadnieniami
   tematycznymi : pory roku, miesiące, terminy ,przyjęcie urodzinowe, szkoła, pomieszczenia
   w szkole określanie położenia ,krajobrazy i atrakcje turystyczne ,podróże i wycieczki,
   potrawy i napoje, rutynowe czynności dnia codziennego, czas wolny, zawody i czynności z
   nimi związane, charakterystyka osób, przyjaźń, wycieczka klasowa, zwiedzanie miasta,
   media, prasa młodzieżowa, telewizja, programy telewizyjne
 8) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach i wydarzeniach mających miejsce w teraźniejszości
   i przeszłości (prawidłowe stosowanie czasu Präsens i Perfekt)
 9) dobrze znać pewne fakty i dane        z zakresu    geografii i kultury państw
   niemieckojęzycznych, obejmujące zakres materiału klasy II : święta państwowe i religijne
   w krajach niemieckojęzycznych oraz związane z nimi zwyczaje, regiony turystyczne w
   Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz ich walory, funkcjonowanie schronisk młodzieżowych
   w Niemczech, zabytki i ciekawostki Wiednia, najbardziej znane programy telewizyjne w
   Niemczech;
 10) biegle stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii : liczebniki porządkowe, czasowniki
   modalne, czas przeszły Präteritum „sein” i „haben”, przyimki in, auf, bei, neben, vor,
   hinter, unter, an, zwischen; zaimek osobowy w celowniku, przyimki z biernikiem (an,
   nach), przyimki z celownikiem (mit), stopniowanie przymiotnika, czas przeszły Perfekt,
   odmiana przymiotnika, zdanie złożone z „dass”, „weil””denn”, „aber”, zaimek osobowy
   i zwrotny w bierniku i celowniku, zdania z czasownikami modalnymi,
 11) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu leksykę oraz teksty z nieznaną
   leksyką, ale o regularnej wymowie
 12) czytać ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji i operować zawartym w nich
   słownictwem,
 13) poprawnie budować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 14) zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo,
 15) rozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 16) wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną lub ustną
 17) napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
 18) w spójny sposób zorganizować tekst
 19) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty
 20) używać prawidłowej pisowni i interpunkcji
 21) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać sporadyczne i drobne błędy,
 22) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 23) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,

NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1)  rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst, korzystając niekiedy z pomocy nauczyciela
 2)  mówić poprawnie fonetycznie
 3)  dopuszczalne jest wolniejsze tempo mówienia
 4)  dopuszczalne są błędy w trudniejszych nowopoznanych słowach

                      - 93 -
 5) mieć opanowane 75 % leksyki podanej przez nauczyciela orientować się w geografii i
   kulturze państw niemieckojęzycznych obejmujące zakres materiału klasy II
 6) w miarę poprawnie stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 8) rozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) posługiwać się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
 11) w zakresie mówienia
 12) - mówić spójnie z lekkim wahaniem, z powodzeniem przekazać wiadomość
 13) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę oraz teksty z nieznaną leksyką, ale o regularnej wymowie
 14) napisać w miarę poprawnie zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i
   słownictwo
 15) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele
   miejsca
 16) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać nieliczne błędy,
 17) używać przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji, popełniając niewiele błędów
 18) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 19) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,


NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) umieć wysławiać się przy pomocy nauczyciela
 2) rozumieć globalnie tekst
 3) dopuszczalne jest wolne tempo czytania z pomyłkami fonetycznymi
 4) opanować 51 % leksyki podanej przez nauczyciela
 5) posiadać podst. wiadomości o Niemczech,
 6) znać teoretyczne reguły gramatyczne i umieć je stosować przy pomocy nauczyciela
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych tekstów i
   rozmów
 8) zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie mówienia przy pomocy nauczyciela przekazać wiadomość
 11) formułować niezbyt spójne wypowiedzi, z wyraźnym wahaniem, wykorzystując proste
   struktury i popełniając sporo zauważalnych błędów
 12) mówić w miarę poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacja
   odpowiadać na pytania (i zadawać je) w taki sposób , by można go było bez trudności
   zrozumieć
 13) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę, rozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 14) pisać w miarę poprawnie zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
   oraz większość istotnych punktów przy użyciu czasem nieprawidłowej pisowni i
   interpunkcji
 15) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń


NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1)  rozumieć fragmenty tekstu
 2)  reagować na proste pytania w czasie teraźniejszym i próbować odpowiadać na nie
 3)  dopuszczalne jest bardzo wolne tempo czytania, wspomagane przez nauczyciela
 4)  dopuszczalne są pomyłki w przepisywaniu tekstu
 5)  mieć opanowane 31 % leksyki podanej przez nauczyciela z zakresu takich zagadnień
    tematycznych jak

                     - 94 -
 6) z pomocą nauczyciela stosować najprostsze reguły gramatyczne oraz ogólnie znać ich
   teoretyczne podstawy
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych
   tekstów i rozmów
 8) rozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie czytania czasami poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę
 11) w wypowiedziach pisemnych posługiwać się ograniczonym zasobem słownictwa i
   struktur zawierając jednak przynajmniej znikomą część informacji ( bardzo poważne błędy
   zaburzające komunikację)
 12) z trudnością zbudować przy pomocy nauczyciela pełne zdania , które zawierają proste
   struktury gramatyczne i podstawowe słownictwo
 13) rzadko ale próbować zabierać głos w rozmowie
 14) przynajmniej próbować napisać zadanie pisemne zawierając niektóre istotne punkty,
   używając w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
 15) prowadzi zeszyt przedmiotowy

                     KLASA III


NA OCENĘ CELUJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć całkowicie nowy tekst i potrafić zinterpretować
 2) reagować na pytania nauczyciela związane z tekstem, szybko na nie odpowiadać
 3) mówić spójnie, płynnie, bez zawahań
 4) mówić poprawnie fonetyczne, we właściwym tempie, z odpowiednią intonacją
 5) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach mających miejsce w teraźniejszości i przeszłości
   (prawidłowe stosowanie czasu Präsens ,Perfekt i Präteritum)
 6) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające również nową leksykę
 7) czytać teksty z pełnym zrozumieniem – bez trudu rozumie wszystkie informacje,
   wydobywa         je z czytanego tekstu oraz przekształca w formę pisemną
 8) posiadać wiedzę z zakresu geografii i kultury państw niemieckojęzycznych
 9) posiadać szeroki zakres słownictwa wykraczający poza program klasy II; operować
   bezbłędnie poznanymi strukturami gramatycznymi
 10) w zakresie pisania uczeń powinien umieć bezbłędnie dostrzegać różnicę między
   fonetyczną a graficzną formą wyrazu i prawidłowo odpisywać dany tekst
 11) potrafi formułować swoje wypowiedzi pisemne pełnymi zdaniami z użyciem poznanych
   struktur oraz rozszerzonego słownictwa
 12) swoimi wiadomościami i umiejętnościami znacznie wykracza poza materiał przewidziany
   programem,
 13) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst
 2) zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 3) rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
 4) mówić płynnie, poprawnie fonetycznie i gramatycznie
 5) posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów
 6) mówić poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacją
   odpowiadać na pytania    (i zadawać je)
 7) posiadać zasób leksyki podawanej przez nauczyciela, związane z zagadnieniami
   tematycznymi takimi jak : dyscypliny sportowe, części ciała, choroby i dolegliwości, części
   garderoby, wygląd zewnętrzny, nazwy potraw i artykułów spożywczych ,posiłki, potrawy,

                      - 95 -
   zdrowa żywność, uczucia i nastroje, meble i wyposażenie pokoju, rodzaje budynków,
   pomieszczenia w mieszkaniu, pieniądze, zjawiska pogodowe
 8) umieć bezbłędnie opowiadać o faktach i wydarzeniach mających miejsce w teraźniejszości
   i przeszłości (prawidłowe stosowanie czasu Präsens ,Präteritum i Perfekt)
 9) dobrze znać pewne fakty i dane        z zakresu    geografii i kultury państw
   niemieckojęzycznych, obejmujące zakres materiału klasy III : zwyczaje żywieniowe w
   Austrii, Niemczech i Szwajcarii, warunki mieszkaniowe młodzieży niemieckiej,
   kieszonkowe w krajach niemieckojęzycznych, porównywanie cen w Polsce i Niemczech,
   niezwykłe obyczaje w krajach niemieckiego obszaru językowego, stereotypy na temat
   mieszkańców Niemiec, Austrii i Szwajcari, zwyczaje świąteczne,
 10) biegle stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii :czas przeszły Präteritum,
   stopniowanie przymiotników i przysłówków, zdania złożone ze spójnikiem „weil”,
   „wenn……..dann”, przyimki z biernikiem i/lub celownikiem, odmiana przymiotnika po
   rodzajniku nieokreślonym i określonym oraz bez rodzajnika i po liczebnikach ,zdania
   względne, zaimki nieokreślone „etwas”, „nichts”, „jeder”, „alle”, „viel” itd., strona
   bierna (Vorgangspassiv) , bezokolicznik z i bez „zu”
 11) poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu leksykę oraz teksty z nieznaną
   leksyką, ale o regularnej wymowie
 12) czytać ze zrozumieniem teksty poznane na lekcji i operować zawartym w nich
   słownictwem,
 13) poprawnie budować zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 14) zrozumieć ze słuchu tekst zawierający znane słownictwo,
 15) rozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach
 16) wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną lub ustną
 17) napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
 18) w spójny sposób zorganizować tekst
 19) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty
 20) używać prawidłowej pisowni i interpunkcji
 21) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać sporadyczne i drobne błędy,
 22) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 23) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,

NA OCENĘ DOBRĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć globalnie i szczegółowo nowy tekst, korzystając niekiedy z pomocy nauczyciela
 2) mówić poprawnie fonetycznie
 3) dopuszczalne jest wolniejsze tempo mówienia
 4) dopuszczalne są błędy w trudniejszych nowopoznanych słowach
 5) mieć opanowane 75 % leksyki podanej przez nauczyciela
 6) orientować się w geografii i kulturze państw niemieckojęzycznych obejmujące zakres
   materiału klasy III
 7) w miarę poprawnie stosować reguły gramatyczne i znać je w teorii w zakresie rozumienia
   ze słuchu rozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów
 8) rozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) posługiwać się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy
 11) w zakresie mówienia
 12) - mówić spójnie z lekkim wahaniem, z powodzeniem przekazać wiadomość
 13) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę oraz teksty z nieznaną leksyką, ale o regularnej wymowie
 14) napisać w miarę poprawnie zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i
   słownictwo
 15) w zadaniu pisemnym zawrzeć wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele
   miejsca
 16) w swych wypowiedziach pisemnych lub ustnych popełniać nieliczne błędy,
 17) używać przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji, popełniając niewiele błędów
                     - 96 -
 18) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń
 19) przygotowywać się do lekcji i być na nich aktywny,


NA OCENĘ DOSTATECZNĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) umieć wysławiać się przy pomocy nauczyciela
 2) rozumieć globalnie tekst
 3) dopuszczalne jest wolne tempo czytania z pomyłkami fonetycznymi
 4) opanować 51% leksyki podanej przez
 5) posiadać podst. wiadomości o Niemczech,
 6) znać teoretyczne reguły gramatyczne i umieć je stosować przy pomocy nauczyciela
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu zazwyczaj rozumieć ogólny sens prostych tekstów i
   rozmów
 8) zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie mówienia przy pomocy nauczyciela przekazać wiadomość
 11) formułować niezbyt spójne wypowiedzi, z wyraźnym wahaniem, wykorzystując proste
   struktury i popełniając sporo zauważalnych błędów
 12) mówić w miarę poprawnie fonetycznie, w odpowiednim tempie, z odpowiednią intonacja
   odpowiadać na pytania (i zadawać je) w taki sposób , by można go było bez trudności
   zrozumieć
 13) w zakresie czytania zazwyczaj poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę, rozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 14) pisać w miarę poprawnie zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo
   oraz większość istotnych punktów przy użyciu czasem nieprawidłowej pisowni i
   interpunkcji
 15) systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i uzupełniać zeszyt ćwiczeń


NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ POWINIEN:

 1) rozumieć fragmenty tekstu
 2) reagować na proste pytania w czasie teraźniejszym i próbować odpowiadać na nie
 3) dopuszczalne jest bardzo wolne tempo czytania, wspomagane przez nauczyciela
 4) dopuszczalne są pomyłki w przepisywaniu tekstu
 5) mieć opanowane 31% leksyki podanej przez nauczyciela
 6) z pomocą nauczyciela stosować najprostsze reguły gramatyczne oraz ogólnie znać ich
   teoretyczne podstawy
 7) w zakresie rozumienia ze słuchu od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych
   tekstów i rozmów
 8) rozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach
 9) wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną
 10) w zakresie czytania czasami poprawnie przeczytać głośno teksty zawierające znaną mu
   leksykę
 11) w wypowiedziach pisemnych posługiwać się ograniczonym zasobem słownictwa i
   struktur zawierając jednak przynajmniej znikomą część informacji ( bardzo poważne błędy
   zaburzające komunikację)
 12) z trudnością zbudować przy pomocy nauczyciela pełne zdania , które zawierają proste
   struktury gramatyczne i podstawowe słownictwo
 13) rzadko ale próbować zabierać głos w rozmowie
 14) przynajmniej próbować napisać zadanie pisemne zawierając niektóre istotne punkty,
   używając w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji
 15) prowadzi zeszyt przedmiotowy


                     - 97 -
                      4) Historia
                      KLASA I - III
                     1. Czas w historii


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Daty:
Pojęcia: historia, historyk, dzieje, źródło historyczne, muzeum, skansen, wiek, era
Umiejętności:
- uczeń potrafi powiedzieć po co uczymy się historii i co to jest historia
- umie wymienić źródła historyczne (przykłady)
- umie przyporządkować datę wiekowi, lokować wydarzenia na osi czasu, narysować oś czasu
(przy pomocy nauczyciela)
- potrafi określić kolejność wydarzeń

OCENA DOSTATECZNA
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczającą oraz: kalendarz, chronologia, epoka
Umiejętności:
- potrafi podać przykłady źródeł historycznych i określić różnice między nimi, sklasyfikować
- ułożyć ciąg chronologiczny wydarzeń
- dzieli przeszłość na epoki
- samodzielnie nanosi na oś czasu daty i wydarzenia

OCENA DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: podział źródeł, rodzaje kalendarzy
Umiejętności:
- uczeń potrafi wyjaśnić i zastosować w życiu codziennym poznane pojęcia
- potrafi sporzadzić drzewo genealogiczne swojej rodziny
- rozumie tekst źródłowy, potrafi przyporządkować go do określonego źródła
- zna typologie źródeł i potrafi określić typ źródła np. na podstawie ilustracji

OCENA BARDZO DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: prehistoria, starożytnosć, średniowiecze, dzieje nowożytne,
najnowsze, epoka kamienia, brązu i żelaza
Umiejętności:
- uczeń prawidłowo posługuje się pojęciami
- samodzielnie tworzy, definiuje i prawidłowo się nimi posługuje
- potrafi wskazać jakie informacje można uzyskać z różnych źródeł historycznych
- potrafi wyodrębnić epoki ze względu na zmiany zachodzące w społeczeństwach, w produkcji
narzędzi


          II. Warunki życia człowieka w czasach najdawniejszych


                        - 98 -
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Pojęcia: człowiek pierwotny, koczowniczy( wędrowny) tryb życia, jaskinia, ziemianka, szałas,
maczuga, mamut, krzemień
Umiejętności:
- uczeń umie wymienić cechy wyglądu ludzi pierwotnych
- wie gdzie mieszkali, jak zdobywali pożywienie, jakich narzędzi używali
- umie wymienić zwierzęta na które polował człowiek
- wie dlaczego ludzie pierwotni przenosili się z miejsca na miejsce

OCENA DOSTATECZNA
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczającą oraz: tryb życia ludzi pierwotnych: koczowniczy,
półosiadły, osiadły, handel wymienny, rolnictwo, hodowla
Umiejętności:
- uczeń rozumie zależnośc człowieka pierwotnego od warunków przyrodniczych
- potrafii na podstawie ilustracji rozróznić narzędzia ludzi pierwotnych i wskazać ich zastosowanie
- wie na czym polegał handel wymienny
- wie dlaczego człowiek zaczął porowadzić tryb zycia półosiadły i osiadły

OCENA DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: podział na epoki: kamienia, brązu, żelaza
Umiejetności:
- uczeń rozumie przyczyny i skutki przejścia od życia koczowniczego do osiadłego
- rozumie wpływ warunków naturalnych na życie ludzi pierwotnych w różnych epokach
- wypowiada sie na temat:
"Jak zmieniło się życie człowieka pierwotnego po odkryciu ognia?"
"Wynalezieniu metali?"
- potrafi porównać sposoby życia ludzi pierwotnych

OCENA BARDZO DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: rewolucja neolityczna, rysunki naskalne, obrzędy pochówków,
magia
Umiejętności:
- uczeń potrafi uzasadnić przyczyny pojawienia sie religii, magii, sztuki prehistorycznej
- potrafi dowieść znaczenia archeologii w procesie kształtowania wiedzy o prehistorii
- ocenić znaczenie osiadłego trybu życia dla dalszych dziejów ludzkości
- wskazać znaczenie wynalazków: narzędzi, rozniecania ognia, wykorzystywania łuku, wytopu
metali i ich obróbki w rozwoju życia ludzi pierwotnych
- opowiadać o życiu i wyglądzie ludzi pierwotnych na podstawie samodzielnie zebranych
informacji


              III. Cywilizacje Starożytne o Wschodu


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Daty: ok. 3500 r. p. n.e., 3000 r. p.n.e., ok. 1750 r. p.n.e.
Postacie: Mojżesz, Hammurabii
Pojęcia: Mezopotamia=Międzyrzecze, kanały nawadniające, wielobóstwo, pismo klinowe,
hieroglify, faraon, kapłan, papirus, piramida, Palestyna, Żydzi, Pismo Święte, jednobóstwo, bóg
Jahwe
Umiejętności:
uczeń:
- zna podstawowe postacie
- wskazuje na mapie położenie geograficzne: Mezopotamii, rzeki Eufrat i Tygrys, Egiptu, rzeki Nil,
Palestyny (przy pomocy nauczyciela)
- umie wymienić zajęcia ludności
                       - 99 -
- kojarzy zasadę"oko za oko, a ząb za ząb" z postracią Hammurabiego
- wie na czym polega wielobóstwo i jednobóstwo
- potrafi na podstawie ilustracji nazwać rodzaj pisma i materiał pisarski
- zna warunki życia w Egipcie ( pustynie 90%, życie nad Nilem)
- wie co to jest Stary Testament

OCENA DOSTATECZNA
Daty: te co na ocene dopuszczającą
Postacie: Mojżesz, Hammurabii, Dawid, Salamon
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczającą oraz: kodeks, urzędnik, władca despotyczny, delta, mumia,
balsamowanie
Umiejętności:
uczeń:
- umie pokazać na mapie w/w państwa
- rozumie zależność między położeniem geograficznym, warunkami naturalnymi, a tworzeniem
państwa.
- wyjaśnić wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia ludności
- wie jaka rolę spełniał w państwie władca ( król, faraon), bóg, źródło prawa
- wie z jakich grup społecznych składało sie społeczeństwo egipskie
- umie wyjaśnić do czego służył papirus
- potrafi wyjaśnić na czym polegało jednobóstwo i wielobóstwo
- potrafi odpowiedzieć na pytanie: dlaczego balsamowano ciała zmarłych
- wie z czego słynął Dawid i Salomon, Mojżesz

OCENA DOBRA
Daty: te co na ocenę dostateczną
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Abraham
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: Babilończycy, monarchia despotyczna, politeizm, system
60 - tny, system nawadniający, monoteizm, salomonowy wyrok, mądrość
Umiejętności:
uczeń:
- potrafi określić cechy charakterystyczne budowli sakralnych państw orientalnych
- potrafi wymienić osiągnięcia ludów starożytnego Wschodu
- potrafi opowiedzieć, w jaki sposób funkcjonowała monarchia despotyczna
- potrafi wymienić najważniejszych bogów i ich wyobrażenia
- odpowiedzieć na pytania:
Dlaczego pisarze w Egipcie byli cennymi osobami? Jak Egipcjanie wyobrażali sobie życie po
śmierci?
- wie dlaczego i w jaki sposób budowano piramidy
- potrafi określić, co należało do obowiązków każdej grupy społecznej w Egipcie
- zna etapy wędrówki Żydów do Ziemi Obiecanej(mapa)

OCENA BARDZO DOBRA
Daty: te co na ocenę dobrą
Postacie: te co na ocenę dobrą
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: Sumerowie, przykłady cudów świata, sarkofag, Księga
Umarłych, katarakta
Umiejętności:
uczeń:
- potrafi wymienić i omówić przykłady budowli charakterystycznych dla państw starożytnego
Wschodu
- samodzielnie interpretuje tekst źródłowy:( fr. Kodeksu Hammurabiego, Księgi Umarłych, Starego
Testamentu, Dekalogu)
- potrafi wytłumaczyć zróżnicowanie kar w zaleźności od statusu społecznego
- samodzielnie wykonuje mapę
- potrafi określić jakie osiągnięcia ludów starożytnego Wschodu przetrwały do naszych czasów
                        - 100 -
- potrafi przedstawić cechy charakteryzujące religię żydowską i wyjaśnić czym różni się od innych
religii starożytnych
                 IV. STAROŻYTNA GRECJA


OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: 490 p.n.e. 480 p.n.e.
Pojęcia: hoplita, falanga, barbarzyńcy, style architektoniczne, Akropol
Postacie:Miltiades, Kserkses, Dariusz, Perykles, Fidiasz, Sokrates, Platon, Arystoteles
Nazwy geograficzne: Półwysep Bałkański, Peloponez, Aleksandria
Umiejętności:
Uczeń:
- porównuje zasady funkcjonowania ustroju Sparty i Aten
- wymienia przyczyny i skutki wojen Grecji z Persją
- potrafi wyjaśnić powiedzenia "wrócić z tarczą lub na tarczy", "mówić lakonicznie"
- potrafi porównywać igrzyska sportowe w starożytnej Grecji z igrzyskami olimpijskimi
wspólcześnie
- wymienia i ocenia osiągnięcia Greków w dziedzinie kultury
- potrafi rozpoznać na ilustracjach Akropol i inne zabytki kultury greckiej
- rozumie na czym polega trwałość osiągnieć cywilizacji greckiej


OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: 776 p.n.e.
Pojęcia: polis, Hellada, Macedonia, Persja, Olimp, demokracja ateńska, zgromadzenie ludowe,
wychowanie spartańskie, agora, "Iliada i Odyseja", wojna trojańska
Postacie: Leonidas, Homer
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi lokalizować wydarzenia na osi czasu
- rozumie wymienione pojęcia
- wskaże na mapie szlak podbojów Aleksandra Wielkiego
- wie na czym polega demokracja ateńska
- wymienia najważniejszych bogów greckich i wskazuje dziedziny, którymi sie opiekowali
- wyjaśnia rolę igrzysk w życiu Greków i wymienia dyscypliny sportowe
- porównuje wychowanie spartańskie ze współczesnym
- rozumie różnicę między komedią a tragedią
- potrafi wyjaśnić powiedzena: "koń trojański", "pięta Achillesa", "syzyfowe prace"
- wie, że Persja była wrogiem Greków, z którym prowadziła wojny
- wymienia osiągnięcia Greków w dziedzinie kultury
OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Daty: V wiek p.n.e.
Pojęcia: Aleksander Wielki
                       - 101 -
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi wskazać na mapie położenie Aten i Sparty
- rozumie wymienione pojęcia i umie się nimi posługiwać
- wie, na czym polegała demokracja
- potrafi wskazać na mapie kierunek podbojów Aleksandra Wielkiego
- wymienia przynajmniej dwa osiągnięcia Greków w dziedzinie kultury
- potrafi opowiedzieć o teatrze greckim


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomośći:
Daty: przed naszą erą
Pojęcia: miasta-państwa greckie, mity, wielobóstwo, igrzyska
Postacie: Zeus
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi wskazać na mapie (przy pomocy nauczyciela) położenie Grecji
- wie na czym polega wielobóstwo
- wie, co to jest mit i potrafi podać dwa przykłady mitów
- wymienia najważniejsze zajęcia Greków                  V. STAROŻYTNY RZYM


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Pojęcia: legenda, król, osada, miasto, cesarz, cesarstwo, niewolnik, chrześcijaństwo, stara i nasza
era
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- podać przykłady fantastyki dotyczącej początków Rzymu
- opisać warunki naturalne panujące na Półwyspie Apenińskim
- wskazać na mapie Rzym, Półwysep Apeniński (a za pomocą nauczyciela zasięg imperium )
- rozumie różńice w położeniu ludzi bogatych, biednych, niewolników
- potrafi podać dwie przyczyny upadku państwa rzymskiego
- zna oś czasu: zaznacza rok narodzenia Chrystusa oraz wieki p.n.e. oraz n.e.


OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Pojęcia: republika, urzędnicy, wodociąg, łaźnie, gladiator
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- potrafi wymienić rządy republikańskie oraz wymienić nazwy urzędników
- zna organizację armii, wymmienia części uzbrojenia
- jest w stanie wymienić główne osiągnięcia cywilizacyjne państwa rzymskiego
- wskaże na mapie podboje Rzymu, zlokalizuje Kartaginę, Sycylię, Galię
- odróżnia republikę od monarchii


OCENA DOBRA
Wiadomości:
Postacie: Hannibal, G.J. Cezar, Oktawian August

                       - 102 -
Pojęcia: legiony, imperium, namiestnik, monoteizm, ewangelie, męczennicy, senat, zgromadzenie
ludowe, Koloseum
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić mechanizm funkcjonowania republiki
- określić etapy powstania imperium
- wymienić przyczyny podziału państwa rzymskiego na częć zachodnią i wschodnią
- wskazać na mapie zasięg kultury latyńskiej
- rozpoznać na mapie najważniejsze zabytki Rzymu
- wymienić głównych bogów rzymskich oraz ich greckie odpowiedniki
- wskazać na mapie wędrówki barbarzyńców
- objaśnić powiedzenia
     "Wszystkie drogii prowadzą do Rzymu"
     "Kości zostały rzucone"
     "Przekroczyć Rubikon"


OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Postacie: Jezus, Spartakus, Poncjusz Piłat, Konstantyn, W., Atylla, Romulus, Augustulus
Pojęcia: gmina chrześcijańska, wyzwolenie, latyfundium, Mesjasz, bazylika, Hunowie, prawo
rzymskie, romanizacja, wojny punickie, pokój rzymski, trybun ludowy, konsul, dyktator + reszta
urzędników (nazwy i funkcje)
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić etapy i czas podbojów rzymskich
- opisać organizację prowincji
- określić rolę prowincji w państwie rzymskim
- korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji
- umiejscowić w czasie wydarzenia od założenia miasta do upadku Cesarstwa Zachodnio -
Rzymskiego 9753 p.n.e., 313, 381, 476)
- krytycznie ocenić przyczyny upadku Rzymu oraz okoliczności wtargnięcia Hunów
- wskazać różnorodny wpływ cywilizacji rzymskiej na późniejsze organizacje państwowe od
czasów nam współczesnych
- rozumie wpływ kultury greckiej na Rzym
- rozumie określenie "wieczne miasto" powiedzenia: "przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem", "
pieniądze nie smierdzą", " I ty Brutusie przeciwko mnie"
- potrafi wymienić różnice między republiką a współczesną formą republiki


        VI. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości:
Daty: 800 r
Postacie: Karola Wielkiego, Ottona III, Mahometa
Pojęcia: ród, islam, średniowiecze
Umiejętności:
Uczeń:
- umie za pomocą nauczyciela lokalizować na mapie państwa Franków i Anglię
- potrafi ustalić następstwo w czasie omawianych wydarzeń


OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
                      - 103 -
Pojęcia: dynastia, plemię, cyfry arabskie, bizantyjski przepych
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- zaprezentować postać Ottona I, Cyryla i Metodego, Mahometa
- nazwać i pokazać na mapie Państwo Wielkomorawskie, Rzeszę Ottonów, Konstantynopol
- odnaleźć w tekście podręcznika fragmenty będące odpowiedzią na pytania np.: o organizację
państwa Karola Wielkiego
- dokonać prostej oceny poznanych postaci Karola Wielkiego i Ottona III


OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: 962
Pojęcia: dynastia, koran, cyfry arabskie, bizantyjski przepych, wędrówka ludów, muzulmanie
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- przedstawić postanowienia traktatu w Verdun
- ocenić rolę poznanych postaci: Karola Wielkiego, Ottona I, Ottona III, Cyryla i Metodego
- dostrzec próby tworzenia zjednoczonej Europy w planach Ottona III
- wyjaśnić rolę Kościoła w życiu politycznym i kulturalnym Europy
- scharakteryzować osiągnięcia cywilizacyjne monarchii Karola Wielkiego
- lokalizować poznane państwa na mapie, a także zasięg podbojów arabskich
- zastosować poznane pojęcia w pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej
- interpretować fragmenty źródeł zamieszczobych w podręczniku: kroniki Einharda i Thietmara


OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: 662
Postacie: Ludwika Niemca, Karola Łysego, Latariusza, Włodzimierza Wielkiego, Stefana
Wielkiego
Pojęcia: alfabet słowiański, głagolica, patriarcha,meczet, arabeska
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wyszukiwać samodzielnie informacje z różnych źródeł (literatury, czasopism, encyklopedii,
słowników)
- wytłumaczyć przyczynę sukcesów misji Cyryla i Metodego, źródła powodzenia podbojów
arabskich
- wyjaśnić dlaczego Cyryl i Metody zostali patronami Europy
- sformułować i przedstawić własne opinie na temat istaotnych zdarzń i postaci
- wykonuje zadania dodatkowe o charakterze dobrowolnym np: opracowuje biogramy poznanych
postaci             VII. POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości: 966,1000, 1138
Postacie: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Dobrawa
Pojęcia: dróżyna, gród, podgrodzie, danina, kroniki
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi krótko omówić wydarzenia związane z wymienionymi datami

                      - 104 -
- potrafi usytuować datę na taśmie chronologicznej
- wie gdzie powstało w Polsce pierwsze arcybiskupstwo
- potrafi z pomocą nauczyciela wskazać na mapie granice Polski piastowskiej


OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Daty: 1018, 1025, 1076
Postacie: Bolesław Smiały, Kazimierz Odnowiciel, Gall Anonim, Jan Długosz, Otton III, Św.
Wojciech
Pojęcia:bezkrólewie, unia, zakon, Kraków, Gniezno, chrystianizacja
Umiejętności:
Uczeń:
- rozumie znaczenie chrystianizacji
- opisuje obyczaje religijne i modele wychowywania w średniowieczu(np. wychowanie domowe,
rycerskie, cechowe, zakonne)
- potrafi wyjaśnić pochodzenie przydomków książąt i królów z dynasti Piastów
- potrafi wskazać na mapie pierwsze stolice Polski


OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: 972, 1109
Postacie: Grzegorz VII, Władysław Herman
Pojęcia: misja, parafia, diecezja, hołd lenny, lenno, biskup, arcybiskup
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi wyjaśnić jaki wpływ na dzieje państwa polskiego miał spór papiesko-cesarski (Grzegorz
VII i Henryk IV)
- wskazuje na mapie przy pomocy nauczyciela zmiany granic za pierwszych Piastów
- potrafi korzystać z tablic genealogicznych
- porządkuje i uogólnia informacje na temat polityki pierwszych Piastów, wykorzystuje w tym celu
różne źródła
- dostrzega związki między historią powszechną, narodową i regionalną (wskazuje przykłady)


OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: 997, 1038
Postacie: Sieciech, bp Stanisław
Pojęcia: bulla, kanonizacja, Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
Umiejętności:
Uczeń:
- samodzielnie pracuje z mapą Polski piastowskiej (wskazuje omawiane tereny, miasta, zmiany
granic itd.)
- na podstawie mapy potrafi omówić zmiany zachodzące na przestrzeni panowania pierwszych
Piastów
- potrafi wskazać pierwsze biskupstwa i arcybiskupstwo
- potrafi wymienić w kolejności chronologicznej władców Polski z dynastii Piastów
- porównuje i interpretuje różne opinie na temat tych samych wydarzeń historycznych (np. zatarg
króla Bolesława i bp Stanisława)
- wie dlaczego Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę do Krakowa


               VIII. ROZBICIE DZIELNICOWE

                       - 105 -
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości:
Daty: 1138
Postacie: Bolesław Krzywousty, Tatarzy, Krzyżacy
Pojęcia: testament, senior, junior, hejnał
Umiejętności:
Uczeń:
- rozumie znaczenie słowa testament w powiązaniu z sytuacją polityczną Polski w XVII wieku
- łączy rozbicie dzielnicowe z osobą Bolesława Krzywoustego
- potrafi umiejscowić datę rozbicia na osi czasu
- potrafi wyjaśnić przyczynę urwanego hejnału mariackiego


OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Daty: 1226
Postacie: Konrad Mazowiecki
Pojęcia: rozbicie dzielnicowe, dzielnica senioralna, dziesięcina, trójpolówka, mieszczanin
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi objaśnić przyczynę senioratu i wymienić poszczególne dzielnice
- potrafi opisac zmiany w sposbie uprawy ziemi i wyjaśnić znaczenie trójpolówki
-potrafi połączyć osobę Konrada Mazowieckiego ze sprowadzeniem Krzyżaków do Polski


OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: 1241
Postacie: lennik, cech, jasyr, lokacja na prawie niemieckim
Umiejętności:
Uczeń:
- potrafi wskazać na mapie poszczególne dzielnice
- umie powiązać najazd Tatarów z upadkiem monarchii Henryków śląskich
- potrafi omówić wygląd grodu, oraz podgrodzia i powiązać je z powstaniem średniowiecznych
miast
- rozumie słowa chan, jasyr i wiąże je z najazdem Tatarów
- rozumie znaczenie słów sołtys, zasadźca, i potrafi powiązać je z rozwojem osadnictwa na
ziemiach polskich
- potrafi wskazać na mapie ziemie Zakonu Krzyżackiego


OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Postacie: Henryk Probus, Przemysław II, Władysław Łokietek
Pojęcia: immunitet, możnowładztwo, statut, lokacja miasta na prawie magdeburskim, patrycjat,
pospólstwo, plebs
Umiejętności:
Uczeń:
- zna przyczyny rozpadu władzy centralnej
- potrafi przyporządkować każdą dzielnicę właściwemu księciu
- potrafi podać skutki rozbicia dzielnicowego i ocenić ich negatywny charakter
- umie wymienić trzy warstwy mieszczaństwa i wskazać różnice w ich położeniu
- potrafi przedstawić wzajemne zależności pomiędzy feudałem a lennikiem
- potrafi opowiedzieć jak lokowano wsie na prawie niemieckim

                       - 106 -
- potrafi wskazać negatywne skutki i sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie
                 IX. Polska ostatnich Piastów


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości:
Postacie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki
Pojęcia: chłop, szlachta, mieszczanin, Małopolska, Wielkopolska, Akademia Krakowska,
Krzyżacy
Umiejętności:
Uczen potrafi:
- rozumie konieczność zjednoczenia państwa polskiego
- pokazać na mapie Wielkopolskę, Małopolskę, Pomorze
- pokazać na mapie ziemie utracone na rzecz Zakonu
- wymienić stany na które dzieliło się społeczeństwo polskie
- wymienić dwa przykłady świadczące o wielkości Kazimierza

OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Daty: 1320
Postacie: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Przemysł II, Wacław II
Pojęcia: prawo pisane, koronacja, żak, Ruś Halicka
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wskazać na mapie ziemie połączone przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
- wymienić dwie korzyści płynące z połączenia tych ziem
- określić rolę Władysława Łokietka w dziele jednoczenia ziem polskich
- rozumie zagrożenie dla państwa polskiego ze strony zakonu Krzyżackiego

OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: 1320, 1333, 1364, 1370
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Leszek Biały, Henryk Probus, Wierzynek,
Luksemburgowie
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: monarchia stanowa, chorągiew, dyplomacja, przywilej
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić osoby i instytucje zaangażowane w proces jednoczenia państwa
- rozumie znaczenie zjednoczenia państwa
- wymienić różnice między stanami
- podać przykłady korzyści wynikających z powołania Akademii Krakowskiej
- wyjaśnic znaczenie statutów Kazimierza Wielkiego
- przewidzieć skutki wymarcia dynastii Piastów

OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: te co na ocenę dobrą

                      - 107 -
Postacie: Jakub Świnka, wójt Albert
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: prawo składu, opozycja możnych, poradlne, królewszczyzny,
żupy solne, pokój wieczysty, sukcesja, kanclerz, podskarbi, starosta, kasztelan, Przemyśl, Halicz,
Włodzimierz, Lwów, Wyszehrad
Umiejętności:
Uczen potrafi:
- ocenić postawy władców na przykładzie Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego
- wyjaśnić i rozróżnić zagrożenia dla Polski w czasach Władysława Łokietka i Kazimierza
Wielkiego
- wskazać na mapie państwo Kazimierza Wielkiego, ziemie połączone i lenne
- wskazać róznice w polityce wobec Zakonu między Łokietkiem a Kazimierzem Wielkim
- posługiwać się prawidłowo pojęciami, np. pospolite ruszenie, dyplomacja
- analizować tekst źródłowy, np. "kroniki" J. Długosza
- selekcjonować i systematyzować w dyskusji wiedzę, np. na temat roli Akademi Krakowskiej i
roli ostatnich Piastów
- wyjaśnić dlaczego Kazimierz Wielki układał się z Luksemburczykami                X. Początki czasów nowożytnych


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości:
Daty: wiek XV, 1492
Postacie: Krzysztof Kolumb, Leonardo da Vinci, Marcin Luter
Pojęcia: Wielkie odkrycia geograficzne, kompas, reformacja, odrodzenie
Umiejętności:
Uczeń wie:
- jaki kontynent odkrył Krzysztof kolumb
- dlaczego Marcin Luter wystąpił przeciwko Kościołowi
- kim był Leonardo da Vinci i podaje jedno jego dzieło
Potrafi:
- krótko, w trzech zdaniach opowiedzieć o wyprawie Kolumba
- zaznaczyć na osi czasu datę odkrycia Ameryki
- umieścić w XV wieku wymagane pojęcia i w jednym zdaniu je scharakteryzowć.OCENA DOSTATECZNA
Wiadomosci:
Daty: te co na ocenę dopuszczającą oraz: 1517
Postacie: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Vasco da Gama, Michał Anioł
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczajacą oraz: Tezy Marcina Lutra
Umiejętności:
Uczen wie:
- dlaczego Kolumba nazywamy odkrywcą nowego świata, a Marcina Lutra reformatorem?
Potrafi:
- wymienicć najważniejsze odkrycia geograficzne i wynalazki przełomu XV/XVI wieku, np.
odkrycie Ameryki, drogi do Indii, wynalazek druku i inne
-wymienić dwie przyczyny odkryć geograficznych i dwie przyczyny reformacji,
- z pomocą nauczyciela posługiwać sie mapą, wskazać np. Amerykę, Indie, Niemcy, Włochy
- skojarzyć dwóch twórców renesansu i ich dzieła
- sporzadzić przy pomocy pytań do tekstu notatkę na zadany przez nauczyciela temat

OCENA DOBRA
                       - 108 -
Wiadomości:
Daty: te co na ocenę dostateczną oraz: 1498
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Jan Gutenberg, Amerigo Vespucci, Jan Kalwin, Henryk
VIII
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz humanizm, kontrreformacja, celibat, kolonia, sobór,
kościół anglikański
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić założenia poszczególnych nurtów reformacji i kontrreformacji
- analizować przy pomocy nauczyciela tekst źródłowy, dotyczący poglądów Marcina Lutra,
wyprawy Krzysztofa Kolumba, obrad soboru trydenckiego
- samodzielnie pracować z mapą, np. wskazać podróże Kolumba, wyprawy dookoła świata
- wyodrębnić dwa podobieństwa pomiędzy kulturą antyczną, a odrodzeniem, różnice między
życiem człowieka w średniowieczu, a w renesansie
- wiązać wydarzenia w ciągu chronologicznym i przyczynowo - skutkowym
- wymienić dwa skutki reformacji i wielkich odkryć geograficznych

OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: te co na ocenę dobrą oraz: 1450, 1555, 1519-1522
Postacie: te co na ocenę dobrą oraz: Rafael Santi, Ferdynand Magellan
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: karawela, inkwizycja, Indeks Ksiąg Zakazanych, wojny
religijne, tolerancja religijna, konkwistadorzy, jezuici
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- ocenić znaczenie odkryć geograficznych
- określić rolę reformacji w powstaniu nowych wyznań
- wykazać przełomowy charakter dat: 1492, 1517
- wykazać związki między odkryciami geograficznymi a rozwojem gospodarczym Europy
- udowodnić uniwersalny charakter poglądów humanistów
- samodzielnie analizować dowolny teksy żródłowy i wyciągac wnioski
- samodzielnie argumentowć stwierdzenia: "Włochy kolebką renesansu", " Hiszpania i Portugalia
podbijaja świat, "Czyj kraj, tego religia", "jezuici głównym narzędziem papiestwa w walce z
reformacją"                 XI. Polska " złote o wieku"


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Wiadomości:
Daty: XVI wiek
Postacie: Zygmunt Stary, Zygmunt August, Mikołaj Kopernik
Pojęcia: pańszczyzna, "złoty wiek", hołd, sejm walny, tolerancja
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić znaczenie wymienionych pojęć
- lokalizować wydarzenia na taśmie chronologicznej
- wyjaśnić stwierdzenie: " wstrzymał słońce..."
- powiedzieć kim był Zygmunt Stary, Zygmunt August i skojarzyć z nimi jedno wydarzenie

OCENA DOSTATECZNA
Wiadomości:
Daty: XVI wiek, 1525, 1572

                      - 109 -
Postacie: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Bona Sforza, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej, Henryk
Walezy
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczająca oraz: folwark pańszczyźniany, wolna elekcja, przywileje,
arrasy
Umiejętności:
Uczen potrafi:
- lokalizować na mapie obszar Polski w XV I XVI wieku
- podać głównych twórców literatury polskiej w XVI wieku
- wymienić dwa dzieła architektury renesansowej w Polsce
- wyjaśnić na czym polegała wolna elekcja
- wskazać jakich uprawnień dotyczyły przywileje szlacheckie,
- przedstawić obraz wsi w XVI wieku

OCENA DOBRA
Wiadomości:
Daty: te co na ocenę dostateczną oraz: 1569, 1493, 1573
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: P. Skarga, A. F. Modrzewski, Stefan Batory, A.
Hohenzollern
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: artykuły henrykowskie, piechota wybraniecka, Inflanty,
mecenat
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić główne nurty reformacji w Polsce
- podać skład sejmu walnego
- wskazać skutki unii lubelskiej i pierwszej wolnej elekcji,
- wyjaśnić na czym polegał mecenat
- uzasadnić dlaczego wiek XVI nazywamy "złoty wiekiem"
- wskazać główne kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów
- wymienić główne towary importoweane i eksportowane w XVI wieku
- wskazać na mapie ziemie włączone do Rzeczpospolitej w XVI wieku

OCENA BARDZO DOBRA
Wiadomości:
Daty: te co na ocenę dobrą oraz: 1582, 1505, 1496
Postacie: te co na ocenę dobrą oraz: Aleksander Jagiellończyk, Galileusz, Iwan IV Groźny, Jan
Zamojski
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: konfederacja, pacta conventa, arianie, attyka, ruch
egzekucyjny, interrex
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wyjaśnić związek między gospodarką folwarczną a rozwojem handlu
- pracować z tekstem źródłowym w zakresie głównych dokumentów
- wyjaśnić na czym polegała demokracja szlachecka
- wyjaśnić na dowolnych przykładach termin" człowiek renesansu"


                  XII. Europa - wiek XVII

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Pojęcia: absolutyzm, barok
Postacie: Ludwik XIV
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić cechy baroku
- rozumie i potrafi wyjaśnic określenia"państwo to ja" oraz "król słońce"

                       - 110 -
OCENA DOSTATECZNA
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Tolerancja, nietolerancja, manufaktura
Umiejętności:
- uczeń zna cechy manufaktury
- potrafi wymienić i okreslić stany we Francji
- potrafi wyjaśnić czym był teatr dworski

OCENA DOBRA
Daty: 1618-1648, 1649
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: burżuazja, merkantylizm, eksport, import, bilans
handlowy, rewolucja burżuazyjna, monarchia parlamentarna, "szara eminencja"
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Oliwer Cromwell, Habsburgowie, Mazarini, kardynał
Richelieu
Umiejętności:
- uczeń potrafi wyjasnić określenie "szara eminencja"
- określić rolę merkantylizmu
- wymienić cechy monarchii absolutystycznej i parlamentarnej
- posługuje sie określeniami: eksport i import
- podaje przykłady architektury baroku oraz wymienia jego cechy

OCENA BARDZO DOBRA
Daty: te co na ocenę dobrą oraz: 1689
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: pantonima, deklaracja
Postacie: te co na ocenę dobrą oraz: Colbert, Molier
Umiejetności:
- uczenń potrafi porównać monarchię absolutna i parlamentarną
- wyjaśnić wieloznaczność pojęcia " Wersal"
- dostrzega role burźuazji w tworzeniu nowożytnej republiki
- potrafi wyjaśnić zasady polityki dynastycznej
- docenić znaczenie dodatniego bilansu handlowego
- ocenic znaczenie ogłoszenia:" Deklaracji praw narodu angielskiego"


                XIII. Rzeczpospolita XVII wieku


OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Daty: 1683
Postacie: Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski
Pojęcia: "nowa" dynastia wybrana drogą elekcji, husaria
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- nazwać nową dynastię i wymienić jej przedstawicieli
- wyjaśnić cel przeniesienia stolicy do Warszawy
- -pokazać na mapie Kraków i Warszawę
- wymienić państwa, z którymi Polska prowadziła wojny w XVII wieku
- na podstawie ilustracji wymienić elementy uzbrojenia husarii

OCENA DOSTATECZNA
Daty: 1683, 1648, 1655-1660
Postacie: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Stefan Żółkiewski, Bohdan Chmielnicki, Stefan
Czarniecki
Pojęcia: te co na ocene dopuszczajacą oraz: wojna podjazdowa, potop, magnaci, czajka kozacka
Umiejętności:

                       - 111 -
Uczeń potrafi:
- z pomocą nauczyciela wymienić najważniejsze przyczyny wojen z Rosja, Szwecją, Turcją
- wskazać na mapie: Kłuszyn, Chocim, Ukrainę, Kircholm
- z pomocą nauczyciela wymienić przyczyny powstania na Ukrainie
- odnaliźć w tekscie podręcznika fragmenty przybliżające postać Zygmunta III Wazy, Bohdana
Chmielnickiego, Stefana Czarnieckiego

OCENA DOBRA
Daty: te co na ocenę dostateczną oraz: 1605, 1610, 1620, 1621
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Karol X Gustaw, Augustyn Kordecki
Pojęcia: żołd, prawosławie, liberum veto, odsiecz wiedeńska
Umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wymienić przywódców, podać czas prowadzonych wojen ze Szwecją, Rosją, Turcją i powstania
na Ukrainie
- określić skutki rejestru Kozaków
- samodzielnie wskazać na mapie miejsca ważnych wojen
- skojarzyć pojęcia z wydarzeniami
- samodzielnie sporzadzic notatkę o przyczynach i skutkach wojen
- interpretować teksty źródłowe

OCENA BARDZO DOBRA
Daty: te co na ocenę dobrą oraz: 1652
Postacie: te co na ocenę dobrą oraz: Kara Mustafa, Władysław Siciński
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: sarmatyzm, islam, nietolerancja
Umiejętności:
Uczen potrafi:
- wyjaśnić przyczyny i skutki rozpadu wewnętrznego Rzeczpospolitej
- wyszukać samodzielnie informacji z róźnych źródeł
- wykonać dodatkowe zadanie, np. sporządzić biogram wybranych postaci
- wyjaśnić, jak pod wpływem wojen zmieniały sie granice, pokazać te zmiany na mapie
- wymienić fakty świadczące o kryzysie państwa w II poł. XVII wieku


           XIV. Panowanie Stanisława Au usta Poniatowskie o

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Daty: 1772, 1793, 1795, 03.05.1791, 1794
Postacie: Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Tadeusz Rejtan
Wydarzenia i pojęcia: I,II,III rozbiór Polski, powstanie kościuszkowskie, bitwa pod Racławicami,
konstytucja 3 maja, Komisja Edukacji Narodowej, insurekcja, kosynierzy
Umiejetności:
- uczen wie co kryje sie pod wyżej wymienionymi datami
- rozumie i prawidłowo operuje poznanymi pojęciami
- wie kim były wymienione postacie
- potrafi krótko opowiedzieć o w/w wydarzeniach
- wskazać na mapie( przy pomocy nauczyciela) ziemie zabrane Polsce w rozbiorach
- wymienić najważniejsze przyczyny upadku Polski

OCENA DOSTATECZNA:
Daty: jak na ocenę dopuszczającą oraz: 1788-1792
Postacie: ja na ocenę dopuszczającą oraz: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn
Rzewuski, Hugo Kołątaj, Jan Kiliński, Jakub Jasiński, Ignacy Krasicki, Jan Dekert, Katarzyna II                       - 112 -
Wydarzenia i pojęcia: jak na ocenę dopuszczającą oraz: Sejm Wielki, Targowica, bitwa pod
Zieleńcami, Dubienką, Maciejowicami, uniwersał połaniecki, insurekcja w Warszawie i w Wilnie,
obiady czwartkowe, prawo o miastach, Szkoła Rycerska, mecenat króla
Umiejętności:
- uczeń wie co kryje sie po w/w datami
- rozumie pojęcia
- wie kim były wymienione postacie
-potrafi krótko opowiedzieć o wydarzeniach
- dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń
- wskazuje na mapie ziemie zabrane Polsce w rozbiorach, miejscowości wyżej wymienione
- wymienia najwazniejsze przyczyny upadku Polski, dzieli je na zewnętrzne i wenętrzne

OCENA DOBRA
Daty: te co na ocenę dostateczną oraz: 1765, 1768
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Canaletto, Wojciech Bogusławski, Stanisław Staszic
Wydarzenia i pojęcia: te co na ocenę dosatateczną oraz: sarmatyzm, Towarzystwo do Ksiąg
Elementarnych, konfederacja barska, "Monitor"
Umiejętności:
- uczeń dostrzega związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń
- sprawnie posługuje się mapą
- wymienia najważniejsze przyczyny upadku Polski, dzieli je na wewnętrzne i zewnętrzne
- wie, jakie próby ratowania kraju podejmowali patrioci i potrafi je ocenić

OCENA BARDZO DOBRA
Daty: jak wyżej
Postacie: jak wyżej
Pojęcia i wydarzenia: jak wyżej
Umiejętności: jak wyżej oraz:
- uczeń potrafi ustosunkować się do przedstawionych faktów i opinii
- potrafi przedstawić własne argumenty i bronić swojej tezy dotyczącej oceny rządów Stanisława
Augusta Poniatowskiego, prób ratowania kraju i przyczyn upadku Polski szlacheckiej


                     XV. Wiek XIX

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Pojęcia: Waterloo, autonomia, konstytucja, germanizacja, rusyfikacja
Postacie: Napoleon Bonaparte, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki, Juliusz Słowacki, Fryderyk
Chopin
Wydarzenia: powstanie Legionów Polskich we Włoszech, Kongres Wiedeński, powstanie
listopadowe, powstanie styczniowe
Umiejętności:
- uczeń potrafi wyjasnić znaczenie w/w pojęć
- wie kim były w/w osoby i kojarzy z nimi jedno wydarzenie
- umie wymienić najważniejsze wydarzenia XIX wieku i potrafi powiedzieć kilka zdań na ich
temat
- potrafi wydarzenia te lokalizować w czasie
- umie przy pomocy nauczyciela, wskazać na mapie Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie

OCENA DOSTATECZNA
Pojęcia: te co na ocenę dopuszcvzającą oraz: kodeks, uwłaszczenie, cenzura, opozycja, Wielka
Emigracja, rabacja, branka, kontrybucja
Postacie: te co na ocenę dopuszczająca oraz: ks. Józef Poniatowski, Aleksander I, Piotr Wysocki,
Józef Chłopicki, Cyprian Kamil Norwid, Jakub Szela, Romuald Traugutt, Otto von Bismarck,


                       - 113 -
Michał Drzymała, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz,
Stefan Żeromski, Jan Matejko
Wydarzenia: wyprawa Napoleona na Rosję, "bitwa trzech cesarzy", "bitwa narodów", powstanie
krakowskie, rabacja galicyjska, Wiosna Ludów, zjednoczenie Niemiec i Włoch
Umiejętności:
- uczeń potrafi posługiwac się w/w pojęciami
- wie kim były w/w osoby
- umie wymienić najważniejsze wydarzenia XIX wieku i potrafi podać najważniejsze ich
przyczyny i skuki
- potrafi zlokaliozować najważniejsze wydarzenia w czasie
- rozumie treść czytanych źrodeł historycznych, potrafi wyszukac w nich informacje
- umie samodzielnie wskazać na mapie: Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Królestwo
Włoch i II Rzesza Niemiecką

OCENA DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: konkordat, emisariusz, restauracja, legitymizm,
liberalizm, romantyzm, socjalizm, komunizm, secesja, konfederacja, nacjonalizm, antysemityzm,
anarchizm, rasizm, emancypacja, kulturkampf, rugi pruskie, praca organiczna, praca u podstaw
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: wielki książe Konstanty, Walerian Łukasiński, Jan
Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Józef Sowiński, Józef Bem, Adam Jerzy Czartoryski, Szymon
Konarski, Edward Dembowski, Aleksander Wielopolski, Franciszek Józef, Camillo Cavour, Karol
Marks, Ludwik Waryński, Roman Dmowski, Józef Piłsudski, Róża Luksemburg, Feliks
Dzierżyński, Karol Darwin
Wydarzenia: wojna francusko- pruska, wojna secesyjna, sytuacja na ziemiach polskich przed
wybuchem powstań narodowych i po ich załończeniu
Umiejętności:
- uczeń potrafi posługiwać się pojęciami historycznymi
- wie, jaki jest związek pomiędzy wymienionymi osobami a wydarzeniami, w których brały udział
- rozumie treść czytanych źródeł historycznych, potrafi je zinterpretować
- odnajduje i interpretuje związki przyczynowo- skutkowe wydarzeń
- dobrze posługuje sie mapą

OCENA BARDZO DOBRA
Pojęcia: te co na ocene dobrą oraz: protektorat, abolicjonizm, Hakata
Postacie: te co na ocene dobrą oraz: Klemens von Metternich, Karol de Talleyrand, Iwan
Paskiwicz, Abraham Lincoln, Robert Lee
Wydarzenia: te co na ocenę dobrą oraz: podboje napoleońskie w Europie, powstanie partii
robotniczych, narodowych i chłopskiej
Umiejętności:
- uczeń posługuje się pojęciami właściwymi dla historii
- potrafi wyjaśnić, jaka rolę w historii odegrały wymienione osoby
- potrafi wskazać wzajemne zależności pomiędzy wydarzeniami
- rozumie treść czytanych źródeł historycznych, potrafi je zinterpretować
- odnajduje i i terpretuje związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń
- dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów źródłowych
-precyzyjnie posługuje sie mapą
- potrafi ocenić wydarzenia historyczne
                   XVI. WIEK XX                      - 114 -
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Pojęcia: rozejm, pokój, kapitulacja, kryzys, despotyzm, neutralność
Postacie: arcyksiążę Franciszek Ferdynand, Józef Piłsudski, Włodzimierz Lenin, Józef Stalin,
Adolf Hitler, Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Karol Wojtyła
Wydarzenia: I wojna światowa, powstania śląskie, II wojna światowa
Umiejętności:
- uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie w/w pojęć
- wie kim były w/w osoby i kojarzy z nimi jedno wydarzenie
- umie wymienić najważniejsze wydarzenia XX wieku i potrafi powiedzieć kilka zdań na ich temat
- potrafi wydarzenia te lokalizować w czasie
- umie, przy pomocy nauczyciela, swskazać na mapie: państwa biorące udział w I i II wojnie
światowej po obu stronach, obszar II RP i Polski po roku 1945


OCENA DOSTATECZNA
Pojęcia: te co na ocenę dopuszczającą oraz: ultimatum, wojna pozycyjna, internowanie,
totalitaryzm, bolszewicy, Liga Narodów, inflacja, hiperinflacja, stalinizm, faszyzm, nazizm,
demilitaryzacja, remilitaryzacja, autotytaryzm, eksterminacja, kolaboracja
Postacie: te co na ocenę dopuszczającą oraz: Benito Mussolini, Mikołaj II, Roman Dmowski,
Ignacy Paderewski, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, Władysław
Grabski, Joachim Ribbentrop, Wiaczesław Mołotow, Stanisław Sikorski, Winston Churchill,
Roosevelt, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Stefan Wyszyński, Edward Gierek
Wydarzenia: te co na oceneę dopuszczającą oraz: rewolucja lutowa i październikowa 1917 roku,
powstanie wielkopolskie, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku, wojna polsko -
radziecka, przewrót majowy, konferencja w monachium, traktat Ribbentrop - Mołotow, dojście
Hitlera do władzy, wojna obronna Polski we IX 1939 - główne bitwy, etapy II wojny światowej,
powstanie ONZ, zimna wojna, obrady Okrągłego Stołu
Umiejętności:
- uczeń potrafi posługiwać sie w/w pojęciami
- wie kim były w/w osoby
- umie wymienić najwaźniejsze wydarzenia XX wieku i potrafi popdać najważniejsze ich
przyczyny i skutki
- potrafi zlokalizować wydarzenia w czasie- rozumie treść czytanych źródeł historycznych, potrafi
wyszukać w nich informacje
- umie samodzielnie wskazać na mapie: państwa biorące udział w I i II wojnie światowej po obu
stronach, granice II RP i Polski po 1945 roku

OCENA DOBRA
Pojęcia: te co na ocenę dostateczną oraz: bolszewicy, mienszewicy, rewolucja proletariacka,
federacja, reparacje, rewanżyzm, recesja, komunizm wojenny, deportacja
Postacie: te co na ocenę dostateczną oraz: Woodrow Wilson, Wojciech Korfanty, gen. Żeligowski,
Wincenty Witos, Józef Beck, Eugieniusz Kwiatkowski, Stanisław Raczkiewicz, mjr Henryk
Sucharski, gen. Charles de Gaulle, Władysław Gomułka, gen. Bór- Komorowski, Stanisław
Mikołajczyk
Wydarzenia: jak wyżej
Umiejętności:
- uczeń potrafi posługiwać się pojęciami historycznymi
- wie, jaki jest związek pomiędzy wymienionymi osobami a wydarzeniami
-rozumie treść czytanych źródeł historycznych, potrafi je zinterpretować
- odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń
- dostrzega i analizuje konteksty niezędne do interpretacji tekstów źródłowych
- dobrze posługuje sie mapą

OCENA BARDZO DOBRA


                       - 115 -
Pojęcia: te co na ocenę dobrą oraz: dyktatura proletariatu, pakt antykominternowski,
restrukturyzacja
Postacie: te co na ocenę dobra oraz: Hans Frank, Władysław Anders
Wydarzenia: jak wyżej
Umiejętności:
- uczeń posługuje sie pojęciami właściwymi dla historii
- potrafi wyjaśnić, jaka rolę w historii odegrały wymienione osoby
- potrafi wskazać wzajemnie zależności pomiędzy wydarzeniami
- rozumie treść czytanych źródeł historycznych, potrafi je zinterpretować
- odnajduje i interpretuje związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń
- dostrzega i analizuje konteksty niezbędne di interpretacji tekstów źródłowych
- precyzyjnie posługuje się mapą
- potrafi ocenić wydarzenia historyczne                      5) WOS
                     KLASA I - III


Podstawowe umiejętności obywatelskie.


Dopuszczający:

-wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela,
- wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi społeczne,
- przedstawić kilka najważniejszych zasad pozyskiwania sojuszników do realizacji różnych
przedsięwzięć
- wymienić jakimi sprawami może zajmować się samorząd uczniowski,
- wyjaśnić co to jest agresja, konflikt

Dostateczny:

-podać przykłady wartości, które odgrywają zasadniczą rolę w społeczeństwie
-wyjaśnić znaczenie słowa wspólnota, naród
-wymienić prawa i obowiązki obywatela
- określić co to są obowiązki i z czego wynikają

Dobry:

-sformułować własną opinię i poprzeć ja racjonalnymi argumentami
-wskazać na przykładach z życia literatury, filmu, jakie mogą być grupy i role grupowe
-wyjaśnić jakimi wartościami kierują się uczestnicy życia publicznego w swoim postępowaniu
-wyjaśnić pojęcia: jednostka, społeczeństwo, więź społeczna, odbiorca, argument, fakt, opinia,
sojusznicy
-wyjaśnić co to sa obowiązki i z czego wynikają
- wyjaśnić co to jest odpowiedzialność

Bardzo dobry:

-jak wyżej oraz:
-ocenić postępowanie wybranej osoby publicznej z punktu widzenia dobra wspólnego
-podać przykłady sytuacji, gdy dobro publiczne i dobro prywatne są zbieżne oraz gdy pozostają ze
sobą w konflikcie
-przedstawić kilka najważniejszych zasad pozyskiwania sojuszników
                       - 116 -
-wyjaśnić w jaki sposób można pomóc przy podejmowani decyzji
- omówić sposoby podejmowania decyzji w sprawie grup

Celujący:

-jak wyżej oraz:
-podać przykłady obowiązków jakie wynikają z pełnienia określonych ról społecznych
-określić z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać
-wyjaśnić co to jest prezentacja, polemika, perswazja, opinia, sonda, reklama, propaganda
-wyjaśnić, dlaczego życie społeczne nie mogłoby się toczyć bez poczucia odpowiedzialności i
wywiązywania się z obowiązków przez poszczególnych obywateli.


INSTYTUCJE PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO


Dopuszczający:

-wyjaśnić zasadę trójpodziału władz
-wymienić nazwy obu izb parlamentu
-wymienić zasady wyboru polskiego parlamentu
-wymienic nazwy organów władzy wykonawczej
- wymienic nazwy organów władzy sądowniczej
-wyjaśnić co to jest prawo
-wyjaśnić co to jest konstytucja

Dostateczny:

Jak wyżej oraz:
-wyjaśnić czym różni się władza uprawniona od nieuprawnionej
-wyjaśnić zasady wyboru polskiego parlamentu
-opisać w jaki sposób parlament podejmuje decyzje
-wymienić najważniejsze uprawnienia prezydenta i rządu
-wymienić zasady współczesnego prawa
-wiedziec jak jest struktura sądownictwa powszechnego w Polsce
-odróżnic sprawy, które powinny trafic do sadu karnego od spraw, które powinny być
rozpatrywane w procesie cywilnym

Dobry

jak wyżej oraz:
-wyjaśnić dlaczego konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym w państwie
wyjaśnić co to jest kworum, kluby i komisje parlamentarne
wyjaśnić komu w Polsce przysługuje inicjatywa ustawodawcza
-wyjaśnić w jaki sposób powoływany jest prezydent i rząd oraz jacy ministrowie wchodzą w skład
rządu
-wyjaśnić co to jest administracja rządowa
-wyjaśnić jaką funkcję pełni prawo w życiu społecznym
-znać gałęzie prawa
-wymienić organy, które stoją na straży praworządności w Polsce
-wymienić zadania organów ścigania

Bardzo dobra

 jak wyżej plus:
-opisać charakterystyczne cechy systemu prezydenckiego, parlamentarnego i mieszanego
                      - 117 -
-podać jakie partie wchodzą aktualnie w skład koalicji rządowej i opozycji w Sejmie
-wymienić kolejne etapy uchwalania ustawy
-przedstawić główne elementy procedury sądowej w procesie cywilnym i karnym
-określić zadania organów stojących na straży praworządności w Polsce i podać przykłady spraw,
którymi się zajmowały

PRAWA CZŁOWIEKA


Dopuszczająca
-wymienić najważniejsze prawa człowieka
-podać przykłady naruszeń praw człowieka
-wymienić mniejszości narodowe zamieszkujące obecnie Polskę
-wie do kogo może się zwrócić o pomoc, gdy jego prawa zostaną naruszone
-rozumie zasadę mówiącą, że prawa człowieka są naturalne, niezbywalne, nienaruszalne

Dostateczny
Jak wyżej oraz:
-wyjaśnić pojęcia: organizacja pozarządowa, więzień sumienia, mniejszość narodowa, rasowa,
religijna
-umie wymienić dwie organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka
-zna metody działania tych organizacji
-zna najważniejsze prawa mniejszości narodowych
-zna katalog praw człowieka
-wie jakie obowiązki wobec państwa mają obywatele Polski
Dobry
Jak wyżej oraz
-umie wymienić dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka
-wie w jaki sposób człowiek, którego prawa zostały naruszone może dochodzić swoich spraw
-zna nazwy instytucji zajmujących się ochroną praw człowieka
-wie jakie są zadania i metody działania AI
-umie wskazać, które prawa człowieka były łamane w PRLu
Bardo dobry
Jak wyżej oraz
-wie, jakimi sprawami zajmuje się Europejski Trybunał Praw Człowieka i Międzynarodowy
Trybunał Sprawiedliwości
-umie zaprezentować własne stanowisko w kwestiach naruszeń i ochrony praw człowieka , praw
mniejszościowych narodowych
-na podstawie tekstów źródłowych, filmu i własnej wiedzy potrafi przedstawić sytuacje z czasów
PRLu.kiedy następowało łamanie praw człowieka.Samorząd Lokalny

Dopuszczający:

-wyjaśnić, co to jest zasada pomocniczości, i podać przykład jej zastosowania
- wymienić kilka przykładów zadań realizowanych przez władze własnej gminy
-podać, gdzie mieszczą się urzędy gminy i powiatu oraz przykłady spraw, które można tam
załatwić
- wyjaśnić, co to jest budżet gminy, oraz podać przykłady dochodów i wydatków
- opisać cechy szczególne swego regionu, jego walory i problemy
 - scharakteryzować kompetencje rady gminy, podać, czym zajmuje się zarząd i kto go powołuje.


                      - 118 -
dostateczna
- jak wyżej oraz
- opisać sposób przeprowadzania wyborów do rad gmin i powiatów oraz sejmiku samorządowego
- scharakteryzować kompetencje rady gminy, podać, czym zajmuje się zarząd i kto go powołuje
- określić, czym zajmuje się radny
- podać, kto kieruje pracą rady gminy
- podać przykład zadania rady gminy
- opisać sposób powoływania burmistrza (wójta, prezydenta miasta).
Dobra

- jak wyżej oraz
- określić, jakie zadania dotyczące prowadzenia szkół mają władze samorządowe, i wskazać
przykłady związków łączących szkołę i społeczność lokalną.
- wymienić formy radzenia sobie władz samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z
problemami społecznymi i ekonomicznymi
-wyjaśnić, co to jest zasada pomocniczości, i podać przykład jej zastosowania
- opisać sposoby wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych różnych szczebli
- wyjaśnić, co to jest budżet gminy, oraz podać przykłady dochodów i wydatków

bardzo dobra

- jak wyżej oraz
- wymienić obowiązki radnego
- podać, kto kieruje pracą rady gminy i jak jest powoływany na to stanowisko
- wymienić nazwy i podać, jakimi sprawami zajmują
się co najmniej dwie komisje rady gminy
- podać co najmniej trzy przykłady zadań rady gminy
- opisać, jak powoływany jest zarząd, jakie są jego zadania i kto jest jego przewodniczącym.


Gospodarka wolnorynkowa.


Dopuszczająca:

- wyjaśnić, jak powstaje i o czym rozstrzyga budżet państwa
- wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi
- wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr
- wskazać podstawowe różnice między gospodarką centralnie sterowaną i rynkową
- podać rodzaje podmiotów gospodarczych działających na rynku

dostateczna

- wyjaśnić, co to jest budżet państwa
- podać, kto proponuje i kto uchwala budżet państwa
- wymienić 1–2 przykłady źródeł dochodów budżetowych oraz przykłady dziedzin życia
publicznego finansowanych z budżetu państwa.
- przedstawić rolę banków we współczesnej gospodarce
- przedstawić działanie prawa podaży i popytu oraz określić, w jaki sposób kształtuje się cena
równowagi
- wskazać podstawowe różnice między gospodarką centralnie sterowaną i rynkową oraz
historyczne i współczesne przykłady tych systemów podać rodzaje podmiotów gospodarczych
działających na rynku i opisać, czym się one przede wszystkim zajmują
- uzasadnić, dlaczego gospodarka współczesnego państwa nie może funkcjonować bez podatków


                       - 119 -
Dobra

- jak wyżej oraz
- określić, jakie kroki powinien podjąć młody człowiek poszukujący pracy, a także napisać
życiorys i podanie o pracę.
- wyjaśnić, co to jest gra rynkowa, i podać przykłady różnych rynków dóbr/usług
- wyjaśnić, na czym polega wolna konkurencja na rynku oraz dlaczego w praktyce często jest ona
niedoskonała
- wyjaśnić, jak powstają i działają przedsiębiorstwa w Polsce

bardzo dobra

- jak wyżej oraz
- wyjaśnić, co to jest budżet państwa
- podać, kto proponuje i kto uchwala budżet państwa oraz jakie konsekwencje
przewiduje konstytucja w razie nieuchwalenia budżetu przez parlament w odpowiednim terminie
- wymienić kilka przykładów źródeł dochodów budżetowych i dziedzin życia publicznego
finansowanych z budżetu
- podać, jakich wskaźników używa się najczęściej, by ocenić stan gospodarki
- przedstawić główne reformy gospodarcze, które przeprowadzono w Polsce po 1989 roku
- wytłumaczyć, co to jest i skąd się bierze „szara strefa” w gospodarce, oraz wskazać łączące się z
nią zagrożenia.

Zasady demokracji

Dopuszczająca:

-wyjaśnic czym jest naród, a czym społeczeństwo,
-czym jest państwo,
-wyjaśnić co to jest obywatelstwo,
-określić korzyści płynące z trójpodziału władz i wymienić główne gałęzie władz i ich podstawowe
kompetencje,
-wyjaśnić co to jest demokracja, dyktatura, anarchia, monarchia
-wymienić podstawowe wartości demokratyczne
Dostateczna:

-jak wyżej oraz
-wyjaśnić jakie zagrożenia niesie ze sobą skupienie władzy w jednym ręku,
-przedstawić kompetencje i zadania sądu konstytucyjnego,
-wyjaśnić czym jest republika, państwo komunistyczne, federacja, kompromis,
-podać przykłady różnych typów ustrojów i form rządu,
-podać przykłady ograniczenia wolności słowa w państwie demokratycznym,
-wyjaśnić wzajemne relacje pomiędzy narodem i państwem
Dobra:

-jak wyżej
-określić istotę patriotyzmu i porównać tę postawę z nacjonalizmem,
-uzasadnić znaczenie wyborów demokratycznych oraz podać podstawowe zasady w nich
obowiązujące,
-wyjaśnić znaczenie terminów: konflikt wartości, consensus, narodowość, tożsamość narodowa,
-wskazać sfery działania parlamentu , rządu i sądów,
-objaśnić korzyści płynące ze stosowania kompromisu

Bardzo dobra:


                       - 120 -
-jak wyżej oraz
-wyjaśnić, jakie zagrożenia niesie za sobą brak podziału władz, i zilustrować je przykładami
historii
-wymienić trzy podstawowe gałęzie władzy
-określić główne zadanie władzy ustawodawczej
- określić główne zadanie władzy wykonawczej
- określić główne zadanie władzy ustawodawczej
- określić główne zadanie władzy sądowniczej
-podać przykłady instytucji należących do trzech gałęzi władzy
-wyjaśnić znaczenie wyżej wymienionych terminów
-wymienić czynniki kształtujące naród
-podać kilka przykładów demokratycznych zasad znanych z historii Polski
-wyjaśnić co to jest cenzura oraz podać jej rodzaje
-zestawić argumenty za i przeciw ograniczaniu wolności słowa.

Wyzwania dla Polski i świata
Dopuszczająca:
- określić cele i sposoby działania NATO i wymienić co najmniej kilka państw będących
członkami tego paktu oraz kraje, które ubiegają się o wejście do NATO
- wyjaśnić, czym jest suwerenność i pokazać na przykładach,
- wyjaśnić, co to jest Unia Europejska, podać główne jej organy
- przedstawić cele ONZ i wymienić jej podstawowe organy i ich zadania
- uzasadnić, dlaczego wymiana międzynarodowa jest niezbędna
- wyjaśnić, kim są imigranci i uchodźcy i jakie są międzynarodowe zasady ich traktowania
- uzasadnić, dlaczego działanie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa jest podstawowym zadaniem
wspólnoty międzynarodowej
- określić, w jaki sposób wspólnota międzynarodowa może pomagać krajom ubogim i gospodarczo
zacofanym

 dostateczna
- jak wyżej oraz
 - rozwinąć skrót ONZ i rozpoznać symbol tej organizacji krótko wyjaśnić, czym zajmuje się ta
organizacja i kto kieruje na bieżąco jej pracą (sekretarz generalny)
- wymienić kilka organizacji działających w ramach ONZ i przedstawić cele, które realizują
- wskazać trudności, jakie stoją przed Polską w procesie integracji z Unią Europejską, oraz
korzyści wynikające z przystąpienia do niej
- przedstawić sytuację polityczną po II wojnie światowej, która doprowadziła do powstania paktów
obronnych (NATO i Układ Warszawski), wyjaśnić pojęcie - zimnej wojny

Dobra
- jak wyżej
- uzasadnić znaczenie regionów i współpracy międzyregionalnej w Europie oraz współczesnym
świecie i podać przykłady
- wyjaśnić, czym jest suwerenność i pokazać na przykładach, jak współcześnie jest ona
ograniczana opisać procesy integracyjne w powojennej Europie
- przedstawić najważniejsze zagrożenia cywilizacyjne stojące przed ludzkością na progu XXI
wieku (choroby cywilizacyjne, patologie społeczne)
- przedstawić najważniejsze zagrożenia ekologiczne współczesnego świata i wskazać możliwości
ich rozwiązania na poziomie społeczności lokalnej, regionu, państwa i społeczności
międzynarodowej
bardzo dobra
-jak wyżej
-rozwinąć skrót ONZ i rozpoznać symbol tej organizacji i wyjaśnić, czym zajmuje się ONZ
-wymienić podstawowe organy ONZ (Zgromadzenie Ogólne, Sekretarz Generalny, Rada
Bezpieczeństwa) oraz ewentualnie podać nazwisko osoby obecnie pełniącej funkcję sekretarza

                       - 121 -
generalnego
-wymienić kilka wyspecjalizowanych organizacji ONZ i wyjaśnić, czym się zajmują
-podać przykład działania ONZ w dziedzinie utrzymania pokoju na świecie i ochrony praw
człowieka
- wyjaśnić pojęcia: Układ Warszawski, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Europejska
Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Gospodarcza


Aktywność obywatelska i opinia publiczna
  Dopuszczająca:

  wymienić i scharakteryzować formy uczestniczenia obywateli w życiu publicznym
  -wyjaśnić, co to jest stowarzyszenie oraz kto i po co może je założyć
  -opisać sposoby wywierania wpływu na decyzje władz
  -wymienić najważniejsze związki zawodowe działające w Polsce
  -wymienić największe partie polityczne działające w Polsce i wskazać podstawowe różnice
  programowe pomiędzy nimi
  -opisać, jaką funkcję pełni kampania wyborcza, i podać przykłady działań komitetów
  wyborczych
  -podać w jaki sposób bada się opinię publiczną


  Dostateczna:
  -scharakteryzować cele i formy działania związków zawodowych
  -wyjaśnić, co to jest opinia publiczna i jaką rolę pełni w państwie demokratycznym
  -opisać sposoby badania opinii publicznej oraz krytycznego wykorzystywania wyników badań
  -wyjaśnić, czym jest referendum
  -podać przykłady sposobów oddziaływania obywateli na władze (co najmniej dwa)


  Dobra:
  -podać podstawowe różnice programowe pomiędzy partiami lewicowymi i prawicowymi
  -przedstawić typy systemów partyjnych istniejących na świecie i na tym tle opisać system
  istniejący w Polsce
  -wymienić podstawowe założenia ustawy o partiach politycznych określające zasady, cele i
  formy działania partii w Polsce
  -przedstawić rolę środków masowego przekazu w państwie demokratycznym i porównać ją z
  ich sytuacją w państwie totalitarnym
  -wyjaśnić, skąd się bierze selektywność doboru informacji i jakie mogą być jej skutki
  -opisać, na czym polega i z czego wynika stronniczość przekazu oraz jak się przed nią bronić
  -uzasadnić pogląd, że działalność stoważyszeń stanowi o sile społeczeństwa obywatelskiego

  bardzo dobra
  - jak wyżej oraz
  - wyjaśnić, czym jest referendum i w jakich sytuacjach najczęściej jest organizowane
  -podać przykłady sposobów oddziaływania na władze (co najmniej cztery) i krótko je
  scharakteryzować
  -przedstawić sytuację z życia publicznego, w której obywatele próbowali zmienić stanowisko
  władz, i ocenić, na ile im się to udało
  -scharakteryzować specyfikę przekazu zawartego w reklamie oraz dokonać jego krytycznej
  analizy.
  - wymienić ważne formy obywatelskich działań Polaków w XX wieku.


                   6) BIOLOGIA
                      - 122 -
                     KLASA 1

  I.   STRUKTURA I FUNKCJE ORGANIZMU

   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
 1. Wie, jaka jest podstawowa jednostka budująca organizmu.
 2. Przedstawia ogólną budowę organizmu roślinnego i zwierzęcego
   OCENA DOSTATECZNA
1. Wymienia podstawowe składniki komórki roślinnej i zwierzęcej.
2. Wymienia tkanki roślinne i zwierzęce.
3. Poprawnie prowadzi obserwacje mikroskopowe.
4. Sporządza prosty preparat mikroskopowy.
   OCENA DOBRA
1. Zna budowę komórki roślinnej i zwierzęcej.
2. Wykonuje schematyczne rysunki z obserwacji mikroskopowych tkanek roślinnych i
zwierzęcych.
3. Dokonuje analizy budowy rośliny na podstawie okazów
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Porównuje budowę komórki roślinnej i zwierzęcej.
2. Wykazuje związek zachodzący między budową tkanek, ich rozmieszczeniem oraz funkcją.
3. Rozpoznaje wybrane preparaty mikroskopowe tkanek roślinnych i zwierzęcych.
4. Samodzielnie wyciąga wnioski i formułuje wnioski.


  II.   WYBRANE CZYNNOŚCI ŻYCIOWE ORGANIZMÓW

  1) Wykonywanie ruchów

   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wymienia podstawowe funkcje życiowe organizmów.
2. Jest przekonany o współdziałaniu układu mięśniowego i szkieletowego w wykonywaniu
ruchów.
3. Wykazuje podstawowe funkcje skóry u kręgowców.
4. Wymienia wytwory naskórka u kręgowców.
   5. Wymienia rodzaje układów szkieletowych.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Wyjaśnia pojęcia: cudzożywność i samożywność.
2. Przedstawia budowę tkanki nabłonkowej i jej funkcje.
3. Omawia pokrycie ciała i sposób poruszania się dżdżownicy, raka, biedronki i ślimaka
winniczka.
4. Wymienia, posługując się schematem, warstwy skóry u ssaków.
   5. Określa funkcje tkanki okrywającej i wzmacniającej u roślin.
   OCENA DOBRA
1. Wyjaśnia, czym się różni organizm roślinny od zwierzęcego.
2. Omawia budowę zewnętrzną dżdżownicy, raka, biedronki i ślimaka winniczka.
3. Porównuje budowę skóry i jej wytworów różnych grup kręgowców.
4. Omawia budowę i funkcje szkieletu zewnętrznego.
5. Przedstawia budowę układu szkieletowego poszczególnych grup kręgowców.
6. Omawia budowę tkanki okrywającej i wzmacniającej u roślin.
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Określa przystosowania w budowie morfologicznej dżdżownicy do jej trybu życia.
2. Wykonuje schematycznie rysunek obrazujący budowę zewnętrzną ciała dżdżownicy.


                      - 123 -
3. Charakteryzuje przystosowania w budowie morfologicznej przedstawicieli stawonogów do
różnorodnych środowisk życia.
4. Porównuje budowę skóry kręgowców z zewnętrznym nabłonkiem bezkręgowców.
5. Dokonuje analizy porównawczej budowy i funkcji układu szkieletowego hydrostatycznego,
zewnętrznego i wewnętrznego.

  2) Odżywianie się or anizmów


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wyjaśnia pojęcia: fotosynteza, producenci, konsumenci.
2. Wymienia czynniki warunkujące przebieg procesu fotosyntezy.
3. Wymienia substraty i produkty fotosyntezy.
4. Określa rolę roślin.
5. Podaje przykłady organizmów autotroficznych i heterotroficznych.
6. Wymienia sposoby zdobywania pokarmu przez zwierzęta.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Zapisuje słownie proste równanie chemiczne procesu fotosyntezy.
2. Zna sposoby odżywiania się organizmów.
3. Wyjaśnia pojęcie „reducenci” i podaje ich przykłady.
  OCENA DOBRA
1. Omawia, jakie typy reakcji składają się na przemianę materii.
2. Wykazuje przystosowania w budowie liścia do przebiegu procesu fotosyntezy.
3. Wyjaśnia istotę procesu fotosyntezy.
4. Wykonuje proste ćwiczenia dotyczące wykrywania produktów fotosyntezy.
5. Wykazuje związek między budową narządów gębowych u owadów a sposobem ich odżywiania.
6. Wyjaśnia, na jakich terenach można stosować rolnictwo ekologiczne.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Omawia znaczenie fotosyntezy.
2. Wykazuje na podstawie doświadczenia wpływ niektórych czynników na proces fotosyntezy.
3. Omawia znaczenia reducentów w obiegu materii.
4. Wykazuje przystosowania organizmów żyjących w różnych środowiskach do zdobywania
pokarmu i jego trawienia.
5. Porównuje sposób odżywiania się roślin i zwierząt.
6. Wyjaśnia różne wykorzystywanie pokarmu przez organizm.
7. Omawia wpływ uprawy roślin na środowisko.


  3) Oddychanie organizmów


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wskazuje miejsce wymiany gazowej u roślin.
2. Wymienia narządy oddechowe zwierząt żyjących w środowisku wodnym i lądowym.
3. Podaje przykłady zwierząt oddychających całą powierzchnią ciała, tchawkami, skrzelami i
płucami.
4. Wymienia wybrane organizmy oddychające tlenowo i beztlenowo.
5. Zna rolę roślin jako producentów tlenu.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Wykazuje na podstawie doświadczenia obecność dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.
2. Omawia wykorzystanie energii przez organizmy żywe.
3. Omawia za pomocą schematu budowę płuc kręgowców.
4. Zapisuje słownie proste równanie chemiczne procesu oddychania.
5. Zna źródła zanieczyszczeń powietrza i wody.
  OCENA DOBRA
                      - 124 -
1. Wyjaśnia istotę procesu oddychania.
2. Omawia budowę narządów wymiany gazowej stawonogów, mięczaków i poszczególnych grup
kręgowców w związku z trybem życia wymienionych grup zwierząt.
3. Dokonuje porównania budowy płuc płazów, gadów, ptaków i ssaków.
4. Omawia budowę skóry u ssaków.
5. Wykazuje rolę skóry w oddychaniu.
6. Określa wpływ zanieczyszczeń środowiska na niszczenie lasów, a w konsekwencji m.in. na
produkcję tlenu.
7. Wskazuje propozycję rozwiązań zapobiegania tym zanieczyszczeniom.
8. Wskazuje wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizmy roślinne i zwierzęce.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Wykonuje rysunek aparatu szparkowego na podstawie preparatu dolnej skórki liścia.
2. Wyjaśnia mechanizm działania aparatu szparkowego.
3. Wykonuje schematyczne rysunki skrzeli ryb, płuc płazów, ptaków i ssaków.
4. Porównuje oddychanie ryb i płazów.
5. Wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej u płazów i tzw. Podwójnego oddychania u ptaków.
6. Wykazuje zależność między budową płuc a pełnioną przez nie funkcją.
7. Omawia sposoby wykorzystania energii przez organizmy.
8. Określa czynniki regulujące szybkość przemiany materii.
9. Wyjaśnia istotę oddychania komórkowego tlenowego i beztlenowego.


4 Transport substancji u roślin i zwierząt


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Omawia funkcje tkanki przewodzącej u roślin.
2. Wyjaśnia pojęcia: otwarty i zamknięty układ krwionośny.
3. Wymienia narządy wchodzące w skład układu krążenia u kręgowców.
4. Omawia funkcje układu krwionośnego u kręgowców.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Rozpoznaje tkanki przewodzące.
2. Określa miejsce położenia układu krwionośnego u bezkręgowców.
3. Nazywa elementy morfotyczne krwi i omawia ich funkcję.
4. Rozpoznaje preparaty przedstawiające krew płaza i ssaka.
5. Analizuje schematy obiegu krwi u kręgowców.
  OCENA DOBRA
1. Omawia budowę wewnętrzną łodygi i korzenia, korzystając z preparatów mikroskopowych.
2. Zna budowę naczyń krwionośnych.
3. Opisuje budowę serca u poszczególnych grup kręgowców.
4. Zna rolę małego i dużego obiegu krwi.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Wykazuje zależność miedzy budową, rozmieszczeniem a funkcją tkanek przewodzących.
2. Porównuje budowę wewnętrzną korzenia i łodygi
3. Potrafi narysować schematycznie obiegi krwi i objaśnić przepływ krwi
4. Wyjaśnia rolę częściowej przegrody w komorze serca gadów i całkowitej u ptaków


 Rozmnażanie się i rozwój or anizmów


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wymienia sposoby rozmnażania bezpłciowego roślin i zwierząt i podaje przykłady.
2. Odróżnia na rysunku komórki rozrodcze męskie i żeńskie i nazywa je.
3. Omawia rolę kwiatu u roślin okrytozalążkowych.
                       - 125 -
4. Wyjaśnia pojęcia: jajorodność i żyworodność, rozdzielnopłciowość, zapłodnienie zewnętrze i
wewnętrzne.
5. Omawia rozmnażanie ryb.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Omawia budowę i rolę komórek rozrodczych.
2. Wyjaśnia pojęcia: zapylenie i zapłodnienie.
3. Nazywa na schemacie rysunku poszczególne elementy budowy kwiatu.
4. Wymienia rodzaje owoców.
5. Przedstawia rozmnażanie i rozwój płazów na przykładzie żaby.
6. Podaje przykłady ptaków gniazdowników i zagniazdowników
  OCENA DOBRA
1. Podaje różnicę miedzy rozmnażaniem płciowym a bezpłciowym.
2. Omawia budowę kwiatostanów żeńskich i męskich u sosny.
3. Omawia sposoby zapylenia.
4. Uzasadnia, dlaczego sosna należy do roślin nagonasiennych.
5. Wyjaśnia, czym się różnią rośliny nagonasienne od okrytonasiennych.
6. Omawia różne sposoby rozmnażania się owadów.
7. Wyjaśnia, czym się różni postać larwalna płazów od dorosłej.
8. Podaje różnice w rozmnażaniu się płazów i gadów.
9. Omawia budowę jaja ptaka.
10. Określa, co to jest łożysko i jaką pełni rolę.
11. Omawia rozmnażanie się i rozwój ssaków.
12. Wykazuje, na czym polega opieka nad potomstwem u ptaków i ssaków.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Uzasadnia, że rozmnażanie się organizmów jest warunkiem ciągłości istnienia i różnorodności
gatunków.
2. Wykonuje schematyczny rysunek nasienia sosny i opisuje go.
3. Wykazuje przystosowania roślin do rozsiewania nasion i owoców.
4. Wyjaśnia, na czym polega przeobrażenie zupełne i niezupełne, podaje odpowiednie przykłady.
5. Omawia różne rodzaje ptasich gniazd.
6. Charakteryzuje zachowania godowe ptaków i inne strategie rozrodcze zwierząt.


                     KLASA 2


       BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEKA


I.   UKŁAD NARZĄDU RUCHU


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wymienia podstawowe kości wchodzące w skład szkieletu.
2. Zna rolę układu ruchu.
3. Wie, jak należy dbać o utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
4. Dostrzega znaczenie wypoczynku czynnego.
5. Umie udzielić pierwszej pomocy przy zwichnięciu i złamaniu.
6. Ma świadomość znaczenia prawidłowo udzielonej pierwszej pomocy.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Wskazuje na szkielecie człowieka i nazywa podstawowe kości.
2. Zna rodzaje połączeń kości.
3. Wie o udziale mięśni w wykonywaniu ruchu.
4. Wymienia ważniejsze mięśnie.
  OCENA DOBRA
                      - 126 -
1. Wskazuje na szkielecie człowieka kości: czaszki, kończyn, klatki piersiowej i kręgosłupa.
2. Segreguje kości ze względu na kształt.
3. Wykonuje rysunek schematyczny kości długiej i opisuje go.
4. Przeprowadza doświadczenie wykazujące budowę chemiczną kości.
5. Uzasadnia związek budowy szkieletu z pełnioną funkcją.
6. Omawia budowę stawu, np. biodrowego.
7. Wymienia ważniejsze mięśnie, dokonując ich podziału wg kryteriów kształtu, rodzaju
przyczepu, położenia, zakresu wykonywanych ruchów.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Rozpoznaje na preparatach mikroskopowych tkanki budujące szkielet i mięśnie.
2. Wykonuje rysunki schematyczne z obserwacji mikroskopowych tych tkanek.
3. Uzasadnia, co nadaje wytrzymałość kości.
4. Omawia na czym polega proces kostnienia.
5. Wyjaśnia funkcję elementów wchodzących w skład stawu.
6. Omawia na czym polega praca mięśni.
II.   UKŁAD ODDECHOWY


   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Omawia budowę i rolę narządu wymiany gazowej.
2. Jest przekonany o szkodliwości palenia tytoniu.
3. Zna drogi oddziaływania zanieczyszczenia środowiska na organizm ludzki.
4. Wie i jest przekonany o szkodliwym wpływie pyłów, gazów, sadzy, azbestu i drobnoustrojów na
zdrowie człowieka.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Omawia budowę układu oddechowego za pomocą schematycznego rysunku.
2. Wie gdzie zachodzi wymiana gazowa.
3. Zna przyczyny powstawania chorób układu oddechowego.
   OCENA DOBRA
1. Omawia budowę i funkcję górnych i dolnych dróg oddechowych.
2. Zna skład powietrza wdychanego i wydychanego.
3. Uzasadnia, na czym polega istota procesu oddychania.
4. Analizuje schemat przemian energii w organizmie.
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Wyjaśnia działanie krtani jako narządu głosotwórczego.
2. Zna pojęcie pojemności życiowej płuc i sposoby jej mierzenia.
3. Dostrzega powiązania między budową a funkcją płuc podczas procesu oddychania.
4. Wykazuje potrzebę procesu wytwarzania energii.
5. Wyjaśnia mechanizm działania tlenku węgla na organizm.


III.  UKŁAD KRĄŻENIA


   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Określa skład i rolę krwi.
2. Zna położenie serca i jego funkcję.
3. Wymienia podstawowe grupy krwi.
4. Udziela pierwszej pomocy w wypadku zranienia, krwotoku i omdlenia.
5. Dostrzega wpływ alkoholu i nikotyny na układ krążenia.
6. Jest przekonany o wartości honorowego krwiodawstwa.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Zna budowę układu krwionośnego.
2. Zna miejsce występowania węzłów chłonnych i ich funkcji.
   OCENA DOBRA
                       - 127 -
1. Dostrzega różnice w budowie i funkcji tętnic, żył i naczyń włosowatych.
2. Zna możliwości przetaczania krwi.
3. Analizuje schematyczne rysunki obiegów krwi.
4. Umie dokonać pomiaru tętna i ciśnienia krwi.
5. Wyjaśnia na czym polega praca serca.
6. Porównuje budowę i funkcję układów krwionośnego i limfatycznego.
7. Zna najczęściej występujące choroby układu krążenia oraz czynniki je wywołujące.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Umie wyjaśnić związek budowy z funkcją naczyń krwionośnych.
2. Rozpoznaje składniki morfotyczne krwi.
3. Porównuje zadania małego i dużego obiegu krwi.
4. Wyjaśnia na czym polega krążenie wrotne.
5. Wykazuje na czym polega istota procesu krzepnięcia krwi.
6. Wyjaśnia po co stosujemy szczepienia ochronne.

IV.  UKŁAD POKARMOWY


   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wyjaśnia pojęcie: odżywianie.
2. Wymienia podstawowe składniki pokarmowe.
3. Wymienia odcinki przewodu pokarmowego, zna ich położenia.
4. Jest przekonany o konieczności utrzymywania higieny jamy ustnej.
5. Zna sposoby zapobiegania zakażeniom pasożytami.
6. Wie, jakie zagrożenia pociąga za sobą nieumiejętne odchudzanie się.
7. Dostrzega związek pomiędzy odżywianiem się, trybem życia a zdrowiem.
8. Zna źródła związków toksycznych w żywności.
9. Wie, że nieumiejętne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów sztucznych jest przyczyną
skażenia żywności.
10. Dostrzega dodatnie i ujemne znaczenie wprowadzania substancji chemicznych do żywności.
11. Jest przekonany o skażeniu płodów rolnych zebranych z działek znajdujących się w pobliżu
zakładów przemysłowych i tras komunikacyjnych.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Określa rolę, jaką pełnią składniki pokarmowe dostarczane organizmowi.
2. Opisuje budowę przewodu pokarmowego.
3. Wyjaśnia pojęcie „zdrowa żywność”.
4. Zna zasady racjonalnego odżywiania się.
   OCENA DOBRA
1. Wyjaśnia znaczenie określeń: składniki budulcowe, energetyczne i regulujące.
2. Omawia rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
3. Zna gruczoły związane z przewodem pokarmowym (i ich położenie i funkcję).
4. Układa jadłospis z uwzględnieniem zapotrzebowania dobowego na poszczególne składniki
pokarmowe.
5. Zna najczęściej występujące choroby układu pokarmowego.
6. Wie, że negatywny wpływ na zdrowie mają pokarmy skażone metalami ciężkimi,
konserwantami, azotanami i azotynami.

  OCENA BARDZO DOBRA
1. Zna mechanizm trawienia pokarmów.
2. Omawia sposób wchłaniania miazgi pokarmowej do krwi i limfy.
3. Wyjaśnia dlaczego wątrobę uważa się za główne laboratorium chemiczne organizmu.
4. Wyjaśnia dlaczego alkoholizm to choroba społeczna.
5. Rozumie oznakowania na opakowaniach żywności.
6. Wykonuje schematyczny rysunek z obserwacji mikroskopowej budowy ściany jelita cienkiego.

                      - 128 -
7. Dostrzega, negatywny wpływ na nasze zdrowie ma złe przechowywanie żywności i jej
opakowanie.
8. Wie, jak chronić żywność przed skażeniami.
9. Korzysta z czasopism i prasy lokalnej, wyszukując dane o wpływie zanieczyszczeń środowiska
na zdrowie człowiek


V.   UKŁAD WYDALNICZY I SKÓRA


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wyjaśnia pojęcie „wydalanie”.
2. Zna miejsce położenia nerek, ich budowę i funkcję.
3. Zna podstawowe funkcje skóry.
4. Wyjaśnia na czym polega higiena skóry.
5. Właściwie udziela pierwszej pomocy w wypadku oparzenia i odmrożenia.
6. Dostrzega związek opalania z oparzeniami i chorobami skóry.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Wymienia i wskazuje na schemacie struktury tworzące układ moczowy człowieka (nerki,
moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa).
2. Umie zinterpretować wyniki podstawowej analizy moczu.
3. Wskazuje na schemacie warstwy skóry.
4. Wymienia wytwory naskórka.
  OCENA DOBRA
1. Definiuje pojęcie „przemiana materii”.
2. Zna funkcję poszczególnych elementów układu moczowego.
3. Omawia czynniki wpływające na ilość wydalanego moczu.
4. Wyjaśnia mechanizm wydalania moczu.
5. Opisuje budowę i rolę poszczególnych warstw skóry.
6. Wymienia najczęściej spotykane choroby skóry.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Omawia etapy powstawania moczu.
2. Opisuje, posługując się schematycznym rysunkiem, budowę wewnętrzną nerki.
3. Wyjaśnia rolę nerki.
4. Wymienia najczęściej spotykane choroby układu moczowego, ich przyczyny, typowe objawy i
skutki.
5. Zna mechanizmy obronne skóry.
6. Porównuje funkcję gruczołów potowych i łojowych.VI.  UKŁAD HORMONALNY I NERWOWY


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wskazuje na schematycznym rysunku położenie gruczołów dokrewnych w organizmie
człowieka.
2. Wskazuje na planszy elementy budowy ośrodkowego układu nerwowego.
3. Wyjaśnia rolę układu nerwowego.
4. Wymienia narządy zmysłów.
5. Zna budowę ucha i potrafi wskazać na modelu jego podstawowe elementy
6. Określa znaczenie skóry w odbieraniu bodźców ze środowiska zewnętrznego.
7. Wie o ujemnym wpływie hałasu, zbyt głośnej muzyki na narząd słuchu.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Wyjaśnia pojęcia: gruczoły dokrewne i hormony.
                      - 129 -
2. Wskazuje na modelu części mózgowia.
3. Wskazuje na planszy elementy tworzące gałkę oczną i jej aparat ochronny.
4. Zna wady wzroku i sposoby ich korekty.
5. Zna ogólną funkcję ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.
6. Wymienia podstawowe rodzaje smaku
  OCENA DOBRA
1. Podaje różnicę między gruczołami wydzielania zewnętrznego, wewnętrznego i mieszanymi.
2. Określa ogólne funkcje hormonów.
3. Wykonuje i opisuje schematyczny rysunek komórki nerwowej widzianej pod mikroskopem.
4. Zna charakterystyczne cechy budowy mózgu.
5. Opisuje prosty łuk odruchowy za pomocą schematycznego rysunku.
6. Podaje przykłady odruchów warunkowych i bezwarunkowych.
7. Wyjaśnia działanie układu autonomicznego.
8. Wyjaśnia funkcjonowanie źrenicy, soczewki i siatkówki.
9. Przedstawia budowę i funkcjonowanie narządu równowagi.
10. Rysuje rozmieszczenie kubków smakowych na języku.
11. Wskazuje położenie narządu powonienia
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Wyjaśnia rolę przysadki mózgowej.
2. Zna ogólną budowę i działalność wydzielniczą ważniejszych gruczołów.
3. Określa wpływ wybranych hormonów na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
4. Analizuje przeciwstawne działanie hormonów, np. insulina i glukagon.
5. Zna rolę neurytu i dendrytów.
6. Dostrzega zależność między budową a funkcjami mózgu i rdzenia kręgowego.
7. Wykonuje schematyczny rysunek łuku odruchowego i wyjaśnia, na jakiej zasadzie zachodzi
przewodzenie impulsu.
8. Porównuje czynności układu współczulnego i przywspółczulnego.
9. Wyjaśnia mechanizm widzenia.
10. Wyjaśnia, na czym polega odbieranie dźwięków.
11. Wyjaśnia jaką rolę w naszym życiu odgrywają narządy zmysłów


VII.  UKŁAD ROZRODCZY I ZACHOWANIA ROZRODCZE CZŁOWIEKA

   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Zna budowę komórek rozrodczych męskich i żeńskich.
2. Wymienia elementy budowy męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.
3. Wymienia choroby szerzące się drogą płciową.
4. Zna zasady higieny osobistej w okresie dojrzewania.
5. Dostrzega ujemne skutki zbyt wczesnej inicjacji seksualnej.
6. Jest przekonany o konieczności osiągnięcia pełnej dojrzałości jako warunku założenia własnej
rodziny.
7. Wie jak można zapobiegać zarażeniu się chorobami przenoszonymi drogą płciową (szczególnie
wirusem HIV).
   OCENA DOSTATECZNA
1. Zna funkcję żeńskich i męskich narządów rozrodczych.
2. Opisuje zmiany zachodzące w organizmie dziecka wkraczającego w okres dojrzewania
płciowego.
   OCENA DOBRA
1. Opisuje drogę komórki jajowej od momentu uwolnienia jej z jajnika aż do zagnieżdżenia się w
błonie śluzowej macicy.
2. Wskazuje rolę łożyska, pępowiny i błon płodowych.
3. Charakteryzuje choroby szerzące się drogą płciową.
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Zna miejsce, przebieg i znaczenie procesu zapłodnienia.
                      - 130 -
2. Opisuje, w jaki sposób przebiega rozwój płodowy człowieka.
3. Wykazuje różnicę między zarodkiem a płodem.

VII.  STAN ZDROWIA I CHOROBY CZŁOWIEKA

   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wymienia zagrożenia zdrowia.
2. Podaje negatywne skutki nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Określa pojęcie zdrowia i choroby.
2. Jest przekonany o znaczeniu profilaktyki (lepiej zapobiegać niż leczyć).

  OCENA DOBRA
1. Wykazuje wpływ hałasu, zbyt głośnej muzyki na zdrowie człowieka.
2. Omawia przyczyny i objawy uzależnień.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Wykazuje wpływ zanieczyszczeń środowiska na fizyczne i psychiczne zdrowie człowieka.
2. Uzasadnia znaczenie zdrowia psychicznego.
3. Planuje promocję ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego                      KLASA 3


    I. CECHY ORGANIZMU JAKO WYNIK INFORMACJI DZIEDZICZNEJ I
     ODDZIAŁYWAŃ ŚRODOWISKA


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Definiuje pojęcia: genetyka, gen.
2. Wyjaśnia co to jest dziedziczność.
  OCENA DOSTATECZNA
1. Podaje przykłady dziedziczności.
2. Wie (wskazuje) gdzie zawarta jest informacja genetyczna..
  OCENA DOBRA
1. Zna ogólną budowę DNA.
2. Wskazuje gdzie wykorzystuje się podstawowe zasady dziedziczenia.
3. Wymienia ważniejsze choroby dziedziczne.
  OCENA BARDZO DOBRA
1. Dostrzega różnice między rozmnażaniem płciowym a bezpłciowym.
2. Wykazuje związek między DNA a dziedzicznością.
3. Analizuje mechanizm dziedziczenia płci.
4. Wyjaśnia praktyczne znaczenie inżynierii genetycznej.
  5. Określa proste zależności między przekazywaniem informacji genetycznej rodziców,
  wpływem środowiska a cechami potomstwa

  II. EKOLOGIA

  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Zna części składowe biosfery.
2. Zna kilka wybranych, pospolitych gatunków roślin, grzybów i zwierząt występujących w
najbliższym otoczeniu.
3. Podaje definicję ekologii, populacji, biocenozy, biotopu, ekosystemu.
4. Wymienia charakterystyczne cechy populacji.
                       - 131 -
5. Odróżnia rodzaje struktury przestrzennej populacji na prostych schematach.
6. Układa prosty łańcuch pokarmowy.
7. Wskazuje producentów, konsumentów i reducentów, zna ich rolę w przyrodzie.
8. Zna składniki ekosystemu
   OCENA DOSTATECZNA
1. Rozpoznaje wybrane pospolite gatunki roślin, grzybów i zwierząt w najbliższym środowisku.
2. Podaje przykładowe czynniki ograniczające rozmieszczenie gatunków.
3. Podaje definicję liczebności, śmiertelności i rozrodczości populacji.
4. Wymienia przyczyny śmiertelności.
5. Przyporządkowuje sposoby rozmieszczenia osobników w populacji odpowiednim rysunkom
schematycznym.
6. Wymienia oddziaływania antagonistyczne i nie antagonistyczne.
7. Podaje przykłady wybranych interakcji międzygatunkowych: konkurencji, drapieżnictwa,
pasożytnictwa i symbiozy.
8. Interpretuje pojęcia: populacja, biocenoza, biotop, ekosystem.
9. Opisuje na schemacie elementy składowe ekosystemu.
   OCENA DOBRA
1. określa i interpretuje cechy przystosowawcze organizmów do środowiska.
2. Umie korzystać z atlasów i prostych kluczy do oznaczania roślin i zwierząt.
3. Charakteryzuje cechy populacji.
4. Graficznie przedstawia i interpretuje strukturę przestrzenną i wiekową populacji.
5. Podaje przykłady populacji w naturalnym środowisku rozmieszczonych równomiernie,
skupiskowo i przypadkowo.
6. Omawia przyczyny śmiertelności populacji.
7. Zna cel określenia zagęszczenia populacji.
8. Dostrzega różnicę między populacją a gatunkiem.
9. Wie kiedy można mówić o masowym pojawieniu się szkodników.
10. Zna wybrane sposoby zwalczania szkodników.
11. Wskazuje różnice między mutualizmem a protokooperacją.
12. Wykazuje różnice między drapieżnictwem a konkurencją.
13. Wyjaśnia rolę producentów I i II rzędu, reducentów w łańcuchu pokarmowym.
14. Analizuje schemat przepływu energii i obiegu materii w ekosystemie.
15. Podaje przykłady populacji, gatunków i ekosystemów.
16. Formułuje wnioski z przeprowadzonych obserwacji.
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Wykazuje wpływ organizmów na środowiska życia oraz wpływ środowiska na organizmy.
2. Interpretuje krzywe przeżywania i krzywe przedstawiające dynamikę liczebności populacji.
3. Przedstawia graficznie prostą sieć pokarmową.
4. Wyjaśnia, dlaczego mówimy o zależności między przepływem energii a obiegiem materii.
5. Wyjaśnia kiedy biocenoza jest w równowadze.
6. Wymienia systemy ekologiczne o wzrastającym stopniu złożoności.
7. Właściwie prowadzi obserwację i ćwiczenia w terenie.
8. Dobiera odpowiednie przykłady organizmów przy wyjaśnianiu pojęć i procesów zachodzących
w ekosystemach.
9. Notuje samodzielnie wyniki obserwacji.


 III. OCHRONA ŚRODOWIAKA


  OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. dostrzega źródła i przyczyny zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody.
2. Dostrzega zasad ochrony środowiska.
3. Dostrzega pozytywne działania w zakresie ochrony środowiska.
4. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony najbliższego środowiska.
                      - 132 -
   OCENA DOSTATECZNA
1. Wskazuje niekorzystny wpływ zanieczyszczeń środowiska na rośliny, zwierzęta i człowieka.
2. Zna zagrożenia środowiska we własnym regionie.
3. Ocenia na podstawie skali porostowej stopień zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki powietrza w
najbliższej okolicy.
4. Wymienia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody.
5. Podaje przyczyny i skutki powstawania efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów i dziury
ozonowej.
   OCENA DOBRA
1. Jest przekonany o konieczności zachowania i ochrony różnorodności biologicznej gatunków i
ekosystemów.
2. Zna zagrożenia dla środowiska ze strony energetyki jądrowej, składowania odpadów.
3. Określa stopień zanieczyszczenia wody poprzez liczbę i różnorodność występujących w niej
organizmów.
4. Wyjaśnia na czym polegają zjawiska: kwaśnego deszczu, dziury ozonowej i efektu
cieplarnianego.
5. Wyjaśnia ideę zrównoważonego rozwoju.
   OCENA BARDZO DOBRA
1. Wykazuje zagrożenia ekosystemów i konieczność ich ochrony.
2. Ocenia zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka.
3. Dostrzega wpływ zmian (negatywnych i pozytywnych) zachodzących w środowisku na jakość
życia człowieka.
4. Wykazuje wpływ zanieczyszczeń na funkcjonowanie ekosystemów.
5. Wyjaśnia z czym związane są dysproporcje w poziomie życia ludzi w różnych regionach świata


 IV. OCHRONA PRZYRODY


   OCENA DOPUSZCZAJĄCA
1. Wymienia podstawowe formy ochrony przyrody w Polsce.
2. Zna obiekty chronione w najbliższej okolicy.
3. Przestrzega zasad ochrony przyrody.
   OCENA DOSTATECZNA
1. Podaje definicję parku narodowego, rezerwatu przyrody i pomnika przyrody.
2. Zna kilka gatunków roślin i zwierząt chronionych.
   OCENA DOBRA
1. Wskazuje na mapie Polski parki narodowe.
2. Umie korzystać z różnych źródeł informacji.
3. Jest przekonany o celowości tworzenia parków narodowych, rezerwatów przyrody
   OCENA BARDZO DOBRA
1.Uzasadnia konieczność istnienia obszarów chronionych.
2. Rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt chronionych.
3. Wie, że gatunki zagrożone wyginięciem trzeba nie tylko objąć ochroną ale także chronić miejsce
jego występowania.                       6) Geografia

                      KLASA I

UKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE I12 Wymagania edukacyjne
I Podstawy geografii

                       - 133 -
1. Czym zajmuje się geografia?
2. Współrzędne geograficzne
3. Skala i rodzaje map
4. Układ Słoneczny

Ocena dopuszczająca

  1) definiuje termin: geografia
  2) wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych
  3) wymienia oraz wskazuje na mapie hipsometrycznej Świata kontynenty i oceany
  4) określa kształt i wymiary Ziemi
  5) wyjaśnia termin: siatka geograficzna
  6) wskazuje na mapie i globusie południki:0° i 180° oraz półkule: wschodnią i zachodnią
  7) wskazuje na mapie i globusie równik oraz półkule: północna i południowa
  8) określa położenie geograficzne punktu na mapie z dokładnością do 1°
  9) definiuje terminy: skala, mapa, plan, legenda mapy, siatka kartograficzna
  10) rozróżnia rodzaje skali mapy
  11) wskazuje skalę mniejszą i większą
  12) wyjaśnia wpływ skali na treści mapy
  13) wyjaśnia różnice między wysokością względną a bezwzględną
  14) wymienia i wskazuje przykłady map tematycznych
  15) definiuje terminy: wszechświat, ciało niebieskie
  16) wymienia rodzaje ciał niebieskich i podaje ich przykłady
  17) wskazuje różnice między gwiazdą a planetą
  18) wymienia planety Układu Słonecznego

Ocena dostateczna

  1) wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno-ekonomiczna
  2) porządkuje kontynenty i oceany według wielkości
  3) wymienia cechy południków i równoleżników
  4) wskazuje na globusie oraz mapie świata zwrotniki i koła podbiegunowe
  5) wyjaśnia terminy: długość i szerokość geograficzna
  6) definiuje termin: poziomica
  7) analizuje mapy poziomicowe odczytuje wysokość bezwzględną
  8) podaje rodzaje skali i przekształca je
  9) wyjaśnia różnice między siatką geograficzną a kartograficzną
  10) wskazuje różnice między planem a mapą
  11) orientuje mapę
  12) posługuje się planem miasta
  13) klasyfikuje mapy ze względu na ich skalę i treść
  14) wymienia metody prezentacji rzeźby terenu na mapach
  15) oblicza odległość rzeczywistą,
  16) wymienia planety Układu Słonecznego, zachowując właściwą kolejność
  17) porównuje planety Układu Słonecznego, korzystając z danych liczbowych

Ocena dobra:

  1) wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą
  2) określa współrzędne geograficzne punktów wskazanych na mapie i globusie z
   dokładnością do 1’
  3) lokalizuje na mapie i globusie miejsca na podstawie współrzędnych geograficznych
  4) wymienia i wskazuje rodzaje sygnatur w legendzie mapy
  5) uzasadnia konieczność generalizacji map
  6) oblicza wysokość względną wybranych punktów, posługując się mapą poziomicową
                      - 134 -
  7) wyjaśnia terminy: galaktyka, Droga Mleczna, konstelacja
  8) wskazuje różnice między Ziemią a innymi ciałami niebieskimi Układu Słonecznego
  9) omawia różnice między teorią heliocentryczną a geocentryczną

Ocena bardzo dobra:

  1) przedstawia ewolucje poglądów na temat kształtu i wymiarów Ziemi wraz z rozwojem
   nauki
  2) określa na mapie współrzędne geograficzne obszarów z dokładnością do 1°
  3) ocenia znaczenie umiejętności określania współrzędnych geograficznych w życiu
   człowieka
  4) oblicza skalę, znając odległość rzeczywistą i odległość na mapie
  5) czyta mapy w różnej skali, porównuje i analizuje ich treść
  6) wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania planów i różnych rodzajów map
  7) ocenia znaczenie lotów kosmicznych w rozwoju nauki i cywilizacji


II. Ziemia we wszechświecie

1. Ruch obrotowy Ziemi
2. Ruch obiegowy Ziemi

Ocena dopuszczająca

  1) wyjaśnia terminy: ruch obrotowy Ziemi, górowanie Słońca, czas słoneczny, strefowy
   i urzędowy
  2) wyjaśnia przyczynę występowania dnia i nocy
  3) wymienia następstwa ruchu obrotowego Ziemi
  4) wskazuje na mapie przebieg linii zmiany daty
  5) definiuje terminy: ruch obiegowy Ziemi, równonoc, przesilenie letnie, przesilenie zimowe,
   dzień i noc polarna, rok przestępny
  6) wymienia daty równonocy oraz przesilenia letniego i zimowego
  7) podaje przykłady następstw ruchu obiegowego Ziemi
  8) określa wartość kąta nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity


Ocena dostateczna

  1)  omawia ruch obrotowy Ziemi oraz jego następstwa, posługując się globusem
  2)  wyjaśnia różnice między czasem słonecznym a czasem strefowymi urzędowym
  3)  określa czas strefowy, korzystając z mapy stref czasowych na Ziemi
  4)  podaje przyczynę zmiany kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku
  5)  omawia oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach kalendarzowych pór roku, posługując się
    planszą lub ilustracją
  6)  wymienia przyczyny występowania pór roku
  7)  podaje przyczyny występowania zaćmienia Słońca i Księżyca
  8)  wskazuje na mapie świata obszary, na których występują dni i noce polarne
  9)  omawia różnice między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim

Ocena dobra

  1)  wskazuje zależności między ruchem obrotowym a rachubą czasu na Ziemi
  2)  uzasadnia konieczność stosowania czasu strefowego i urzędowego
  3)  oblicza czas miejscowy, znając różnicę długości geograficznej
  4)  wyjaśnia działanie siły Coriolisa
  5)  wyjaśnia przyczyny występowania dnia i nocy polarnej
                      - 135 -
  6) dowodzi związki między ruchem obiegowym a zmianą długości trwania dnia i nocy w
    ciągu roku
  7) przedstawia na ilustracji układ Ziemi, Słońca i Księżyca podczas zaćmienia Słońca i
    Księżyca

Ocena bardzo dobra

  1) wyjaśnia znaczenie istnienia linii zmiany daty
  2) wyjaśnia, dlaczego linia zmiany daty nie pokrywa się dokładnie z południkiem 180°
  3) omawia zastosowanie gnomonu
  4) omawia wpływ ruchu obrotowego na zjawiska przyrodnicze i życie człowieka
  5) dowodzi wpływu nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity na występowanie pór
    roku
  6) oblicza wysokość Słońca nad horyzontem w południe w pierwszych dniach
    astronomicznych pór roku
  7) omawia wpływ ruchu obiegowego na zmiany w przyrodzie i życie człowieka


III. Atmosfera i hydrosfera

1. Sfery Ziemi i ich współzależności
2. Atmosfera
3. Klimaty kuli ziemskiej
4. Zasoby wodne Ziemi

Ocena dopuszczająca

  1) wymienia sfery Ziemi
  2) definiuje termin: środowisko przyrodnicze
  3) wyjaśnia terminy: atmosfera, troposfera, wiatr, ciśnienie atmosferyczne
  4)  podaje nazwy gazów wchodzących w skład powietrza atmosferycznego
  5)  wymienia warstwy atmosfery, posługując się planszą lub schematem
  6)  wskazuje na mapie świata obszary o najwyższej i najniższej temperaturze powietrza
  7) wskazuje na mapie świata obszary o najwyższych i najniższych rocznych sumach opadów
    atmosferycznych
  8) wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych
  9) rozróżnia terminy klimat i pogoda
  10) wymienia elementy klimatu
  11) wymienia czynniki klimatotwórcze
  12) wskazuje na mapie świata główne strefy klimatyczne: równikową, zwrotnikową,
    podzwrotnikową, umiarkowaną i okołobiegunową
  13) wymienia i wskazuje na mapie fizycznej świata oceany
  14) podaje przykłady wód powierzchniowych i podziemnych
  15) podaje przykłady ruchów wody morskiej
  16) wskazuje na mapie przykłady największych jezior i najdłuższych rzek świata

ocena dostateczna

  1)  opisuje poszczególne sfery Ziemi
  2)  podaje, w jakich postaciach występuje woda w hydrosferze
  3)  podaje przykłady współzależności między sferami Ziemi
  4)  wymienia zjawiska atmosferyczne występujące w troposferze
  5)  omawia zmiany temperatury w atmosferze, posługując się schematem
  6)  wymienia czynniki wpływające na rozkład temperatury powietrza i opadów
     atmosferycznych na Ziemi

                      - 136 -
  7) oblicza średnią roczną temperaturę powietrza, średnią roczną amplitudę temperatury i
    roczną sumę opadów, korzystając z danych klimatologicznych
  8) omawia zasoby wodne Ziemi, korzystając ze schematu
  9) podaje przyczyny zasolenia wód oceanicznych
  10) omawia zasolenie wód wszechoceanu
  11) wyjaśnia wpływ prądów morskich na klimat
  12) wyjaśnia terminy: przepływ, wody mineralne, gejzer, firn, pole firnowe, granica
    wiecznego śniegu
  13) podaje przykłady prądów ciepłych i zimnych
  14) wymienia elementy dorzecza
  15) omawia rolę rzek w przyrodzie
  16) określa różnice między lodowcem a lądolodem
  17) wskazuje na mapie świata obszary współcześnie zlodowacone
  18) wskazuje na mapie świata obszary występowania wiatrów stałych i okresowo zmiennych
  19) wymienia jednostki ciśnienia atmosferycznego
  20) opisuje strefy klimatyczne na podstawie klimatogramów
  21) klasyfikuje klimaty na strefowe i astrefowe
  22) podaje przykłady wpływu klimatu na życie i działalność gospodarczą człowieka

Ocena dobra

  1) omawia współzależności zachodzące między sferami Ziemi
  2) wymienia nauki zajmujące się badaniem poszczególnych sfer Ziemi
  3) omawia wpływ poszczególnych sfer Ziemi na życie i działalność gospodarczą człowieka
  4) charakteryzuje poszczególne warstwy atmosfery
  5) analizuje przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza i opadów atmosferycznych na
    kuli ziemskiej
  6) wyjaśnia cyrkulację pasatową na Ziemi
  7) omawia na przykładach wpływ wybranych czynników klimatotwórczych na klimat danego
    obszaru
  8) charakteryzuje klimat górski
  9) wykreśla klimatogramy na podstawie danych klimatologicznych
  10) analizuje zależność między temperaturą powietrza, temperaturą wody morskiej a
    zasoleniem wód
  11) wymienia i wskazuje na mapie świata prądy ciepłe i zimne
  12) wskazuje na mapie największe jeziora i najdłuższe rzeki na poszczególnych kontynentach
  13) rozpoznaje i nazywa rodzaje ujść rzek: lejkowe i deltowe
  14) omawia warunki powstawania lodowców górskich i lądolodów
  15) podaje przykłady gospodarczego znaczenia wód podziemnych

Ocena bardzo dobra

  1) omawia wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie sfer Ziemi
  2) charakteryzuje wielokierunkowe zależności między sferami Ziemi
  3) omawia przyczyny powstawania bryzy i fenu, posługując się ilustracjami
  4) analizuje cechy klimatów strefowych i astrefowych
  5) analizuje współzależności między strefami klimatycznymi a roślinnymi
  6) omawia wpływ klimatu górskiego na tworzenie się pięter roślinnych
  7) ocenia wpływ klimatu na zagospodarowanie wybranych regionów kuli ziemskiej
  8) wskazuje związek między występowaniem wód a warunkami klimatycznymi na Ziemi
  9) omawia przyczyny występowania ruchów wody morskiej: falowania, pływów i prądów
    morskich
  10) wyjaśnia proces tworzenia się gejzerów


IV Litosfera i pedosfera
                     - 137 -
1. Budowa wnętrza Ziemi
2. Najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi
3. Procesy wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
4. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
5. Powstawanie gleb

Ocena dopuszczająca

  1) • wymienia warstwy wnętrza Ziemi
  2) • uzasadnia potrzebę badania wnętrza Ziemi
  3) • wyjaśnia różnice między litosferą a skorupą ziemską
  4) • wyjaśnia terminy: skała, minerał
  5) • wymienia nazwy skał najczęściej występujących na Ziemi
  6) • podaje przykłady gospodarczego znaczenia skał
  7) • określa wiek Ziemi
  8) • wymienia nazwy er, zaczynając od najstarszej
  9) • podaje przykłady najważniejszych wydarzeń w dziejach Ziemi w poszczególnych erach
  10) • wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
  11) • wyjaśnia terminy: ruchy górotwórcze, góry fałdowe, góry zrębowe
  12) • podaje przykłady gór fałdowych i zrębowych
  13) • omawia budowę wulkanu, posługując się schematem
  14) • wymienia produkty erupcji wulkanicznej
  15) • omawia wpływ procesów wewnętrznych na życie i gospodarkę ludzi
  16) • wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
  17) • wymienia rodzaje wietrzenia
  18) • określa produkt wietrzenia
  19) • wyjaśnia różnice między budującą a niszczącą działalnością czynników zewnętrznych
  20) • podaje przykłady budującej i niszczącej działalności rzek, lodowców, morza oraz wiatru
  21) • wyjaśnia termin: gleba
  22) • wymienia czynniki glebotwórcze
  23) • podaje przykłady gleb strefowych

Ocena dostateczna

  1) • wyjaśnia znaczenie badań geofizycznych w poznawaniu budowy wnętrza Ziemi
  2) • omawia budowę wnętrza Ziemi, posługując się schematem
  3) • rozpoznaje skały występujące powszechnie na powierzchni Ziemi
  4) • klasyfikuje skały ze względu na ich genezę
  5) • analizuje tablicę stratygraficzną
  6) • podaje we właściwej kolejności nazwy okresów w dziejach Ziemi
  7) • podaje przykłady skamieniałości przewodnich
  8) • omawia przyczyny oraz skutki występowania trzęsień ziemi i wulkanizmu
  9) • wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie
  10) • rozpoznaje góry fałdowe i zrębowe
  11) • omawia działalność erozyjną, akumulacyjną i transportową rzeki w jej górnym, dolnym
    i Środkowym biegu
  12) • wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe
  13) • omawia rzeźbę polodowcową na nizinach i w górach
  14) • podaje przykłady niszczącej i budującej działalności wiatru na pustyniach
  15) • omawia warunki sprzyjające powstawaniu wybrzeża klifowego i mierzejowego
  16) • rozpoznaje formy powstałe w wyniku rzeźbotwórczych procesów zewnętrznych
  17) • definiuje termin: próchnica
  18) • wyjaśnia, na czym polega proces glebotwórczy
  19) • wskazuje i nazywa poziomy glebowe na schemacie profilu glebowego
  20) • omawia znaczenie gleb w przyrodzie i gospodarce człowieka
                      - 138 -
  21) • podaje przykłady gleb astrefowych

Ocena dobra

  1) • wskazuje różnice między minerałem a skałą
  2) • podaje przykłady minerałów skałotwórczych
  3) • opisuje cechy fizyczne wybranych skał i minerałów
  4) • określa gospodarczą przydatność skał i minerałów
  5) • charakteryzuje w kolejności od najstarszego do najmłodszego najważniejsze wydarzenia
    w dziejach geologicznych Ziemi w poszczególnych erach
  6) • wyjaśnia proces powstawania gór fałdowych i zrębowych, posługując się schematem
  7) • omawia ogólne założenia teorii płyt litosfery
  8) • wyjaśnia proces wietrzenia fizycznego i chemicznego
  9) • wyjaśnia zjawisko wietrzenia mrozowego
  10) • wymienia i wskazuje na mapie fizycznej świata regiony, w których dominuje wietrzenie
    fizyczne oraz chemiczne
  11) • analizuje na podstawie planszy lub schematu formy krasu powierzchniowego i
    podziemnego
  12) • klasyfikuje formy rzeźby na powstałe w wyniku procesów niszczących i akumulacyjnych
  13) • wskazuje na mapie świata obszary występowania głównych typów gleb strefowych
  14) • charakteryzuje wybrane typy gleb strefowych i astrefowych

Ocena bardzo dobra

  1) • porównuje warstwy wnętrza Ziemi
  2) • omawia zróżnicowanie temperatury wnętrza Ziemi
  3) • analizuje wpływ temperatury wnętrza Ziemi na rozwój górnictwa
  4) • omawia warunki powstawania skał magmowych, osadowych i metamorficznych na
    podstawie schematu
  5) • dowodzi znaczenia skamieniałości przewodnich dla odtwarzania geologicznych dziejów
    Ziemi
  6) • dowodzi związku między występowaniem obszarów sejsmicznych i wulkanicznych
    przebiegiem granic płyt litosfery
  7) • omawia proces krasowienia i warunki, w których zachodzi
  8) • omawia wpływ lodowców na rzeźbę gór oraz lądolodów na rzeźbę nizin
  9) • dowodzi zależności między budową geologiczną, warunkami klimatycznymi a
    charakterem zewnętrznych procesów rzeźbotwórczych
  10) • porównuje profile glebowe różnych typów gleb
  11) • analizuje związek między typem gleby a klimatem i roślinnością
  12) • uzasadnia potrzeb´ racjonalnego gospodarowania glebamiV Ludność świata

1. Liczba ludności
2. Rozmieszczenie ludności na świecie
3. Zróżnicowanie ludności świata
4. Rozwój miast

Ocena dopuszczająca

  1) • podaje przybliżoną liczbę ludności na świecie
  2) • wyjaśnia terminy: przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego, eksplozja
   demograficzna
  3) • wyjaśnia wpływ wielkości przyrostu naturalnego na liczbę ludności
                       - 139 -
  4) • wskazuje na mapie świata kraje o największej liczbie ludności
  5) • wyjaśnia terminy: gęstość zaludnienia, migracja, imigracja, emigracja
  6) • wymienia czynniki przyrodnicze ograniczające osiedlanie się ludzi
  7) • wymienia główne czynniki pozaprzyrodnicze wpływające na rozmieszczenie ludności na
    Ziemi
  8) • wymienia obszary o małej i dużej gęstości zaludnienia
  9) • wyjaśnia termin naród
  10) • rozpoznaje piramidy płci i wieku społeczeństwa młodego i starzejącego się
  11) • podaje główne rasy ludzkie na Ziemi
  12) • wymienia religie skupiające największą liczbę wyznawców na świecie
  13) • uzasadnia potrzebę tolerancji wobec innych religii, ras i narodowości
  14) • wyjaśnia terminy: urbanizacja, aglomeracja, konurbacja
  15) • wymienia przyczyny wzrostu liczby ludności miast
  16) • wymienia podstawowe funkcje miast
  17) • nazywa i wskazuje na mapie największe miasta świata pod względem liczby ludności
  18) • wymienia wady i zalety życia w wielkim mieście

Ocena dostateczna

  1) • omawia przyczyny gwałtownego wzrostu liczby ludności świata w XX w.
  2) • oblicza współczynnik przyrostu naturalnego
  3) • porównuje współczynnik przyrostu naturalnego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych
    gospodarczo
  4) • wymienia i wskazuje na mapie świata przykłady państw, w których występuje eksplozja
    demograficzna oraz państwa z ujemnym przyrostem naturalnym
  5) • wskazuje na mapie świata obszary o niewielkiej i dużej gęstości zaludnienia
  6) • oblicza wskaźnik gęstości zaludnienia
  7) • wyjaśnia terminy: migracja wewnętrzna, migracja zewnętrzna
  8) • wymienia główne kierunki i przyczyny współczesnych migracji zewnętrznych
  9) • omawia wpływ migracji zewnętrznych na liczbę i rozmieszczenie ludności
  10) • omawia na podstawie mapy zróżnicowanie religijne ludności świata
  11) • wymienia najbardziej rozpowszechnione języki na świecie
  12) • wyjaśnia proces urbanizacji
  13) • analizuje różnice między aglomeracją a konurbacją
  14) • wskazuje na mapie przykłady aglomeracji i konurbacji
  15) • analizuje poziom urbanizacji na różnych kontynentach

Ocena dobra

  1) • wyjaśnia, dlaczego w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo przyrost naturalny jest
    większy niż w krajach wysoko rozwiniętych
  2) • omawia przyczyny i konsekwencje eksplozji demograficznej w państwach słabo
    rozwiniętych gospodarczo
  3) • wymienia negatywne skutki starzenia się społeczeństw w krajach wysoko rozwiniętych
    gospodarczo
  4) • charakteryzuje wpływ czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na
    rozmieszczenie ludności na Ziemi
  5) • wymienia przyczyny i kierunki migracji wewnętrznych
  6) • analizuje na przykładach konsekwencje nierównomiernego rozmieszczenia ludności na
    świecie
  7) • omawia struktur´ płci i wieku ludności na podstawie analizy piramidy płci i wieku
  8) • wyjaśnia, dlaczego języki angielski i hiszpański są bardzo rozpowszechnione na świecie
  9) • omawia kryteria wyróżniające miasto od innych osiedli
  10) • omawia przyczyny powstawania dzielnic nędzy w wielkich miastach
  11) • analizuje przyczyny dezurbanizacji

                      - 140 -
Ocena bardzo dobra

  1) • charakteryzuje zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie oraz jego przyczyny
   i konsekwencje
  2) • określa przyczyny rozmieszczenia ludności w danym państwie lub regionie na podstawie
   analizy map tematycznych
  3) • przewiduje i analizuje zmiany w strukturze demograficznej i narodowościowej na
   świecie spowodowane migracjami zewnętrznymi
  4) • ocenia wpływ rozwoju gospodarczego na rozmieszczenie ludności
  5) • omawia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania ludności pod względem rasowym,
   religijnym i narodowościowym
  6) • analizuje zależność między stopniem rozwoju gospodarczego a poziomem urbanizacji
  7) • omawia pozytywne i negatywne skutki urbanizacji

VI ospodarka światowa

1.Warunki rozwoju rolnictwa na świecie
2. Uprawa roślin i hodowla zwierząt
3. Rozmieszczenie i rola przemysłu
4. Energetyka jako podstawa gospodarki
5. Usługi
6. Turystyka

Ocena dopuszczająca

  1) • definiuje termin: rolnictwo
  2) • wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa
  3) • wskazuje na mapie najważniejsze regiony rolnicze świata
  4) • omawia znaczenie rolnictwa w życiu i gospodarce człowieka
  5) • wyjaśnia terminy: uprawa roślin, hodowla zwierząt
  6) • wymienia grupy roślin uprawnych i przykłady gatunków zaliczanych do tych grup
  7) • omawia cele upraw wybranych roślin żywieniowych i przemysłowych
  8) • wymienia zwierzęta hodowlane
  9) • omawia cele hodowli wybranych zwierząt
  10) • wyjaśnia terminy: przemysł, okręg przemysłowy, ośrodek przemysłowy, przemysł high-
    tech
  11) • wymienia po trzy podstawowe czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze lokalizacji
    przemysłu
  12) • podaje przykłady produktów przemysłu wysokiej technologii używanych w życiu
    codziennym
  13) • podaje przykład ośrodka przemysłu wysokiej technologii na świecie
  14) • wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  15) • podaje nazwy i wskazuje na mapie świata państwa, które są największymi producentami
    ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego
  16) • wyjaśnia, dlaczego węgiel kamienny i ropa naftowa to surowce nieodnawialne
  17) • omawia znaczenie energetyki w życiu oraz gospodarce człowieka
  18) • wyjaśnia terminy: usługi, komunikacja, transport, łączność
  19) • wymienia rodzaje usług
  20) • rozróżnia rodzaje transportu
  21) • omawia znaczenie transportu w rozwoju gospodarki i życiu człowieka
  22) • rozróżnia terminy: atrakcyjno turystyczna i walory turystyczne
  23) • wymienia główne przyczyny rozwoju turystyki na świecie
  24) • wymienia formy turystyki
  25) • wymienia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju turystyki
  26) • wskazuje na mapie świata i Europy najważniejsze regiony turystyczne

                     - 141 -
Ocena dostateczna

  1) • wyjaśnia różnicę między plonem a zbiorem
  2) • omawia rolę czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych w rozwoju rolnictwa,
    korzystając z map tematycznych i danych statystycznych
  3) • wyjaśnia terminy: rolnictwo ekstensywne i rolnictwo intensywne
  4) • wymienia formy użytkowania ziemi
  5) • porównuje pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w wybranych krajach świata
  6) • uzasadnia potrzebę upraw roślin dla potrzeb produkcji żywności
  7) • wskazuje na mapie świata obszary upraw najważniejszych roślin żywieniowych
  8) • porównuje wielkość plonów i zbiorów w różnych krajach świata
  9) • analizuje rozmieszczenie hodowli zwierząt na świecie, korzystając z map tematycznych
  10) • omawia czynniki wpływające na rozmieszczenie upraw roślin i hodowli zwierząt
  11) • wyjaśnia znaczenie upraw roślin i hodowli zwierząt dla rozwoju pozarolniczych
    sektorów gospodarki
  12) • analizuje diagramy dotyczące wielkości i rodzaju upraw roślin oraz hodowli zwierząt
  13) • omawia przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu
  14) • podaje nazwy i wskazuje na mapie świata największe okręgi przemysłowe
  15) • wskazuje na mapie świata państwa, w których rozwinął się przemysł high-tech
  16) • wymienia produkty przemysłu wysokiej technologii
  17) • wskazuje na mapie świata ośrodki przemysłu high-tech
  18) • omawia znaczenie przemysłu high-tech dla innych sektorów gospodarki
  19) • wyjaśnia, dlaczego na świecie wzrasta wydobycie i zużycie ropy naftowej oraz gazu
    ziemnego
  20) • ustala przyczyny zmiany znaczenia niektórych źródeł energii
  21) • wskazuje korzyści i zagrożenia energetyki jądrowej i wodnej
  22) • wyjaśnia przyczyny wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie
  23) • omawia wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu
  24) • dowodzi znaczenia usług w gospodarce i życiu codziennym
  25) • analizuje czynniki warunkujące rozwój poszczególnych rodzajów transportu
  26) • wymienia środki łączności
  27) • ocenia rolę łączności w gospodarce i życiu codziennym
  28) • wymienia czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej regionu lub kraju
  29) • analizuje wielkość ruchu turystycznego na świecie

Ocena dobra

  1) • wykazuje różnice między ekstensywnym a intensywnym sposobem gospodarowania
  2) • ocenia przydatność wskazanych obszarów pod kątem działalności rolniczej
  3) • porównuje struktur´ użytkowania gruntów w różnych krajach świata
  4) • wymienia i wskazuje na mapie świata państwa, które są największymi producentami
    wybranych roślin uprawnych
  5) • wymienia i wskazuje na mapie świata państwa o największym pogłowiu wybranych
    zwierząt gospodarskich
  6) • wyjaśnia przyczyny małego znaczenia gospodarczego bydła w Indiach oraz trzody
    chlewnej     w państwach muzułmańskich
  7) • analizuje zmiany wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich na świecie
  8) • omawia czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych w przeszłości i obecnie
  9) • wymienia i omawia czynniki, które zadecydowały o lokalizacji największych okręgów
    przemysłowych na świecie
  10) • wyjaśnia, dlaczego ośrodki przemysłu high-tech zlokalizowane są głównie w krajach
    wysoko rozwiniętych gospodarczo
  11) • omawia strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych państwach
  12) • dowodzi zależności między poziomem rozwoju gospodarczego a wielkości produkcji
    energii elektrycznej w danym państwie
  13) • uzasadnia konieczność rozwoju energetyki alternatywnej
                      - 142 -
  14) • analizuje przyczyny zróżnicowania poziomu łączności na świecie
  15) • omawia wpływ poszczególnych rodzajów transportu na środowisko przyrodnicze
  16) • wymienia przyczyny zróżnicowania poziomu motoryzacji na świecie
  17) • analizuje przyczyny gwałtownego rozwoju turystyki na świecie
  18) • omawia przyczyny przestrzennego zróżnicowania wielkości ruchu turystycznego na
    świecie

Ocena bardzo dobra

  1) • omawia wpływ barier przyrodniczych na rozwój rolnictwa i struktur´ użytkowania ziemi
    na świecie
  2) • wyjaśnia, dlaczego w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo maleje zużycie
    nawozów sztucznych
  3) • omawia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa na świecie
  4) • dowodzi zależności między warunkami przyrodniczymi a rodzajem upraw roślin i
    sposobem hodowli zwierząt
  5) • omawia pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozmieszczenie hodowli zwierząt na
    świecie
  6) • wyjaśnia, dlaczego w rolnictwie krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo dominuje
    produkcja zwierzęca
  7) • analizuje i przewiduje zmiany znaczenia czynników przyrodniczych i
    pozaprzyrodniczych       w lokalizacji zakładów przemysłowych
  8) • uzasadnia twierdzenie, że przemysł high-tech jest przemysłem przyszłości
  9) • omawia skutki wyczerpywania się złóż surowców energetycznych dla gospodarki
    światowej
  10) • przewiduje rozwój energetyki w przyszłości
  11) • wskazuje i analizuje bariery utrudniające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
  12) • wskazuje i omawia najnowsze kierunki rozwoju transportu i łączności na świecie
  13) • omawia zależność między poziomem rozwoju gospodarczego państw a poziomem
    rozwoju komunikacji
  14) • wyjaśnia, dlaczego turystyka może być szansą rozwoju regionów słabo rozwiniętych
    gospodarczo
  15) • omawia pozytywny i negatywny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze,
    gospodarkę      i kulturę


VI . Problemy współczesne o świata

1. Głód i niedożywienie
2. Konflikty zbrojne na świecie
3. Degradacja i ochrona środowiska naturalnego

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia terminy: państwo, społeczeństwo
  2) • wymienia przykładowe mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw
  3) • wymienia główne problemy państw słabo rozwiniętych
  4) • wyjaśnia terminy: głód, niedożywienie
  5) • wymienia główne przyczyny głodu
  6) • podaje przykłady krajów, w których występują największe niedobory żywności
  7) • wymienia sposoby walki z głodem
  8) • wyjaśnia terminy: wojna, terroryzm
  9) • wymienia główne przyczyny konfliktów na świecie
  10) • wymienia i wskazuje na mapie obszar aktualnych konfliktów zbrojnych
  11) • wymienia główne źródła zanieczyszczeń atmosfery i hydrosfery

                      - 143 -
  12) • proponuje działania przyczyniające się do ochrony środowiska, które może podjąć każdy
    człowiek
  13) • wymienia formy ochrony przyrody

Ocena dostateczna

  1) • podaje przykłady terytoriów zależnych
  2) • podaje nazwy i wskazuje na mapie świata przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych
    gospodarczo
  3) • podaje nazwy i wskazuje na mapie świata kontynenty, na których znajduje się najwięcej
    państw o niskiej wartości wskaźnika HDI
  4) • wymienia cechy krajów o niskimi wysokim poziomie rozwoju gospodarczego
  5) • porównuje wartość PKB i HDI w wybranych krajach świata
  6) • podaje nazwy i wskazuje na mapie świata obszary głodu i niedożywienia
  7) • analizuje przyczyny niedożywienia w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo
  8) • wymienia skutki głodu i niedożywienia
  9) • omawia przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych na świecie
  10) • wyjaśnia znaczenie terminu: „zimna wojna”
  11) • omawia główne zadania ONZ
  12) • omawia wybrane formy ochrony przyrody
  13) • uzasadnia potrzeb´ tworzenia Światowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO
  14) • wymienia i wskazuje na mapie Świata przykłady rezerwatów biosfery UNESCO

Ocena dobra

  1) • wskazuje na mapie świata wybrane terytoria zależne
  2) • omawia kryteria potrzebne do obliczenia wskaźnika HDI
  3) • analizuje cechy państw o wysokim i niskim stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego
  4) • porównuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw, korzystając z różnych
    mierników
  5) • wyjaśnia różnice między głodem a niedożywieniem
  6) • dzieli przyczyny głodu na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze
  7) • wymienia nazwy państw, które w największym stopniu korzystają z międzynarodowej
    pomocy żywnościowej
  8) • klasyfikuje konflikty ze względu na ich przyczyn´
  9) • omawia przyczyny terroryzmu
  10) • opisuje wybrany konflikt zbrojny toczący się aktualnie na świecie
  11) • przedstawia, na podstawie dostępnych źródeł informacji, środki bezpieczeństwa
    podejmowane przez różne kraje w walce z terroryzmem
  12) • wyjaśnia mechanizmy powstawania kwaśnych opadów, dziury ozonowej i wzrostu efektu
    cieplarnianego
  13) • omawia wpływ odpadów i „dzikich” wysypisk na środowisko
  14) • udowadnia, że recykling ma pozytywny wpływ na stan środowiska przyrodniczego
Ocena bardzo dobra

  1) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania państw świata pod względem poziomu rozwoju
   społeczno-gospodarczego
  2) • wyjaśnia, dlaczego wskaźnik HDI lepiej odzwierciedla poziom rozwoju społeczno-
   gospodarczego państw niż wskaźnik PKB
  3) • uzasadnia potrzebę walki z głodem
  4) • omawia różne sposoby walki z głodem – pomoc doraźną oraz metody zwiększania
   produkcji żywności w krajach najbiedniejszych
  5) • wyjaśnia, na podstawie różnych źródeł informacji, rolę „zielonej rewolucji” w
   ograniczeniu głodu na świecie
  6) • dowodzi tezy, że bieda jest równocześnie przyczyną i skutkiem wojen

                      - 144 -
  7) • uzasadnia tezę, że terroryzm stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla pokoju
    na świecie
  8) • ocenia znaczenie ONZ w zapobieganiu konfliktom międzynarodowym
  9) • proponuje sposoby zapobiegania rozwiązywania konfliktów zbrojnych
  10) • wykazuje związki między nasileniem efektu cieplarnianego a zmianami klimatycznymi
    i zmianami w środowisku przyrodniczym
  11) • ocenia znaczenie parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych
    w ochronie środowiska przyrodniczego
  12) • uzasadnia potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego

                     KLASA II

I. Afryka

1. Warunki naturalne
2. Ludność i urbanizacja
3. Gospodarka
4. Egipt
5. Etiopia
6. Republika Południowej Afryki

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje Afrykę na mapie świata
  2) • wyjaśnia terminy: linia brzegowa, obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka
    epizodyczna
  3) • odczytuje na mapie ogólnogeograficznej Afryki nazwy elementów linii brzegowej, krain
    geograficznych, rzek i jezior
  4) • wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki
  5) • przyporządkowuje strefom klimatycznym odpowiednie formacje roślinne
  6) • wyjaśnia termin gęstość zaludnienia
  7) • podaje liczbę ludności Afryki
  8) • wymienia nazwy ras ludzkich zamieszkujących Afrykę
  9) • podaje nazwy obszarów najgęściej i najsłabiej zaludnionych w Afryce
  10) • wymienia podstawowe mierniki rozwoju gospodarczego
  11) • opisuje poziom rozwoju gospodarczego Afryki
  12) • wymienia czynniki warunkujące rozwój rolnictwa w Afryce
  13) • wylicza nazwy najważniejszych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w
    Afryce
  14) • wskazuje na mapie Egipt i podaje nazwę jego stolicy
  15) • wymienia główne cechy środowiska przyrodniczego Egiptu
  16) • wymienia najważniejsze cechy gospodarki Egiptu
  17) • wskazuje na mapie świata Etiopię i podaje nazwę jej stolicy
  18) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Etiopii
  19) • wskazuje na mapie świata RPA oraz podaje nazwę jej stolicy
  20) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego RPA

Ocena dostateczna

  1)  • określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej
  2)  • porównuje linię brzegową Afryki z liniami brzegowymi innych kontynentów
  3)  • określa cechy ukształtowania powierzchni Afryki
  4)  • charakteryzuje klimat Afryki na podstawie mapy klimatycznej i klimatogramów
  5)  • wyjaśnia terminy: eksplozja demograficzna, urbanizacja
  6)  • omawia na podstawie map ludnościowych i danych statystycznych czynniki warunkujące
    zróżnicowanie rasowe i religijne ludności Afryki
                      - 145 -
  7) • omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce
  8) • wyjaśnia przyczyny niskiego poziomu urbanizacji w Afryce
  9) • wskazuje na mapie oraz podaje nazwy obszarów silnie zurbanizowanych
  10) • wyjaśnia, dlaczego Afryka nazywana jest kontynentem rolniczym
  11) • wyjaśnia przyczyny niskiego poziomu rozwoju przemysłu w Afryce
  12) • opisuje poziom rozwoju usług w Afryce
  13) • określa położenie geograficzne Egiptu
  14) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Egiptu
  15) • charakteryzuje klimat Egiptu
  16) • uzasadnia konieczność sztucznego nawadniania pól uprawnych w Egipcie
  17) • opisuje wybrane atrakcje turystyczne Egiptu
  18) • określa położenie geograficzne Etiopii
  19) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Etiopii
  20) • charakteryzuje klimat Etiopii
  21) • wymienia przyczyny niskiego poziomu rozwoju gospodarczego Etiopii
  22) • określa położenie geograficzne RPA
  23) • omawia cechy ukształtowania powierzchni RPA
  24) • wymienia problemy społeczne RPA
  25) • opisuje potencjał gospodarczy RPA

Ocena dobra

  1) • omawia wpływ wybranych czynników klimatycznych na klimat Afryki
  2) • wyjaśnia zależności między rozmieszczeniem stref klimatycznych i roślinnych
  3) • charakteryzuje wody powierzchniowe Afryki
  4) • ocenia wpływ warunków naturalnych na rozmieszczenie ludności
  5) • proponuje sposoby przezwyciężenia głodu w Afryce
  6) • omawia problemy związane z epidemią AIDS na kontynencie afrykańskim
  7) • wymienia przyczyny i skutki konfliktów zbrojnych toczących się na terenie Afryki
  8) • omawia uwarunkowania rozwoju gospodarczego Afryki
  9) • analizuje strukturę użytkowania ziemi w Afryce
  10) • analizuje czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze pod kątem możliwości rozwoju
    turystyki     w Afryce
  11) • porównuje PKB i HDI Egiptu z PKB i HDI innych państw
  12) • określa korzyści wynikające ze strategicznego położenia Egiptu
  13) • opisuje poziom rozwoju gospodarczego Etiopii
  14) • porównuje PKB i HDI Etiopii z PKB i HDI innych państw
  15) • porównuje PKB i HDI Republiki Południowej Afryki z PKB i HDI innych państw
  16) • analizuje rozmieszczenie ośrodków przemysłowych w RPA

Ocena bardzo dobra

  1) • wykazuje symetryczność Afryki względem równika
  2) • wykazuje związki między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Afryki
  3) • wyjaśnia mechanizm powstawania systemu rowów tektonicznych w Afryce
  4) • dowodzi związku między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a
    gęstością     i układem sieci rzecznej
  5) • wyjaśnia przyczyny i skutki wysokiego przyrostu naturalnego
  6) • uzasadnia twierdzenie, że Afryka jest kontynentem ludzi młodych
  7) • analizuje przyczyny i skutki głodu w Afryce
  8) • ocenia skutki wybranych konfliktów zbrojnych
  9) • ocenia warunki środowiska przyrodniczego Afryki pod kątem rozwoju rolnictwa
  10) • analizuje wskaźnik HDI w państwach Afryki i formułuje wnioski
  11) • analizuje mapy gospodarcze Afryki i formułuje wnioski
  12) • porównuje cechy państw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  13) • dowodzi wpływu kolonializmu na aktualne problemy gospodarcze Afryki
                      - 146 -
  14) • omawia warunki przyrodnicze oraz charakterystyczne cechy społeczne, gospodarcze
    i polityczne Egiptu
  15) • analizuje uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Egiptu
  16) • ocenia konsekwencje powstania zbiornika Nasera
  17) • omawia warunki naturalne oraz charakterystyczne cechy społeczne, gospodarcze i
    polityczne Etiopii
  18) • analizuje uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Etiopii
  19) • ocenia możliwości rozwoju gospodarczego Etiopii w przyszłości
  20) • omawia warunki przyrodnicze oraz charakterystyczne cechy społeczne, gospodarcze
    i polityczne RPA
  21) • ocenia wpływ polityki apartheidu na współczesne problemy społeczno--gospodarcze
    RPA

II. Ameryka Północna i Południowa

 7. Warunki naturalne
 8. Ludność i urbanizacja
 9. Gospodarka
10. Stany Zjednoczone
11. Meksyk
12. Brazylia

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje Amerykę na mapie świata
  2) • wyjaśnia terminy: Ameryka Łacińska i Ameryka Środkowa
  3) • wskazuje elementy linii brzegowej Ameryki na mapie oraz podaje ich nazwy
  4) • wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Ameryki
  5) • wskazuje na mapie i podaje nazwy najważniejszych krain geograficznych, rzek i jezior
    w Ameryce Północnej i Południowej
  6) • wyjaśnia terminy: Metys, Mulat, Zambos
  7) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rasowego ludności Ameryki
  8) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów gęsto i słabo zaludnionych
  9) • podaje nazwy i wskazuje na mapie największe miasta Ameryki
  10) • wymienia cechy państw wysoko rozwiniętych gospodarczo
  11) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów w Ameryce o korzystnych warunkach
    przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa
  12) • wskazuje na mapie świata Stany Zjednoczone, podaje nazwę ich stolicy i nazwy państw
    sąsiadujących
  13) • wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych krain geograficznych, najważniejszych
    rzek       i jezior USA
  14) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego USA
  15) • wyjaśnia terminy: megalopolis, technopolia
  16) • wymienia najważniejsze cechy gospodarki USA
  17) • wymienia nazwy głównych roślin uprawianych na terenie USA
  18) • wskazuje na mapie świata Meksyk i podaje nazwę jego stolicy
  19) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Meksyku
  20) • opisuje wybrane problemy demograficzne Meksyku
  21) • wymienia najważniejsze cechy gospodarki Meksyku
  22) • wskazuje na mapie świata Brazylię i podaje nazwę jej stolicy
  23) • wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych krain geograficznych i najważniejszych
    rzek Brazylii
  24) • wskazuje na mapie i podaje nazwy największych miast Brazylii
  25) • wymienia najważniejsze cechy gospodarki Brazylii
  26) • wymienia nazwy głównych roślin żywieniowych i eksportowych uprawianych w Brazylii

                      - 147 -
Ocena dostateczna

  1) • określa położenie geograficzne Ameryki na kuli ziemskiej
  2) • opisuje linie brzegową Ameryki
  3) • opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i
    mapy klimatycznej
  4) • opisuje, korzystając z mapy, rozmieszczenie ludności Ameryki Północnej i Południowej
  5) • porównuje liczbę ludności w wybranych krajach Ameryki
  6) • analizuje skutki gwałtownego wzrostu liczby ludności w wielkich miastach Ameryki
  7) • opisuje cechy gospodarki bogatej północy i biednego południa Ameryki
  8) • wskazuje na mapie i nazywa obszary o największej koncentracji przemysłu w Ameryce
  9) • określa położenie geograficzne USA
  10) • omawia cechy ukształtowania powierzchni USA
  11) • charakteryzuje klimat USA
  12) • opisuje zróżnicowanie ludności USA
  13) • wskazuje na mapie oraz podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
  14) • opisuje genezę i znaczenie Doliny Krzemowej
  15) • określa położenie geograficzne Meksyku
  16) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Meksyku
  17) • charakteryzuje klimat Meksyku
  18) • wyjaśnia przyczyny i skutki eksplozji demograficznej w Meksyku
  19) • określa położenie geograficzne Brazylii
  20) • charakteryzuje klimat Brazylii
  21) • charakteryzuje rozmieszczenie ludności w Brazylii
  22) • omawia uwarunkowania rozwoju przemysłu i rolnictwa Brazylii
  23) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów silnie uprzemysłowionych oraz obszarów
    rolniczych

Ocena dobra

  1) • omawia skutki południkowego układu form rzeźby terenu w Ameryce Północnej i
    Południowej
  2) • wyjaśnia przyczyny wulkanizmu i trzęsień ziemi w Ameryce
  3) • wykazuje wpływ wybranych czynników przyrodniczych na klimat Ameryki
  4) • wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w Ameryce
  5) • wyjaśnia wpływ migracji na zróżnicowanie rasowe i etniczne ludności Ameryki
  6) • wykazuje zależności między warunkami naturalnymi a rozmieszczeniem ludności w
    Ameryce
  7) • wyjaśnia przyczyny wysokiego stopnia urbanizacji w Ameryce Północnej i Południowej
  8) • ocenia warunki środowiska przyrodniczego Ameryki pod kątem rozwoju rolnictwa
  9) • wyjaśnia różnice między gospodarką krajów wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo
  10) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat USA
  11) • wyjaśnia uwarunkowania wysokiego rozwoju gospodarczego USA
  12) • udowadnia, że Stany Zjednoczone są potęgą gospodarczą
  13) • charakteryzuje dominujący typ gospodarki rolnej w USA
  14) • wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w
    USA
  15) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Meksyku
  16) • omawia wpływ migracji wewnętrznych na rozwój miast w Meksyku
  17) • wyjaśnia uwarunkowania rozwoju gospodarczego Meksyku
  18) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Brazylii
  19) • opisuje warunki życia w wielkich miastach
  20) • omawia przyczyny kryzysów ekonomicznych
  21) • analizuje udział i miejsce Brazylii w światowych zbiorach wybranych roślin uprawnych

Ocena bardzo dobra
                      - 148 -
  1) • porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Ameryki z innymi
    kontynentami
  2) • wykazuje związki miedzy budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Ameryki
  3) • wykazuje związki między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a
    gęstością    i układem sieci rzecznej
  4) • porównuje, korzystając z mapy, wielkość zlewisk Oceanu Atlantyckiego i Oceanu
    Spokojnego oraz formułuje wnioski
  5) • analizuje przyczyny wzrostu liczby ludności Ameryki oraz prognozuje dalsze jej zmiany
  6) • analizuje zmiany wskaźnika urbanizacji w Ameryce
  7) • opisuje warunki życia i pracy ludzi zamieszkujących dzielnice nędzy w wielkich
    miastach Ameryki
  8) • analizuje przyczyny zróżnicowania gospodarczego bogatej północy i biednego południa
    Ameryki
  9) • opisuje związki między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem przemysłu
  10) • analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu nowoczesnych technologii
  11) • wykazuje zależność między wysokim poziomem gospodarki a poziomem rozwoju
    transportu
  12) • analizuje, korzystając ze schematu, wpływ zjawisk geologicznych na rzeźbę powierzchni
    Meksyku
  13) • analizuje przyczyny i skutki przeludnienia niektórych obszarów Meksyku
  14) • opisuje uwarunkowania rozmieszczenia głównych ośrodków przemysłowych w Meksyku
  15) • omawia atrakcje turystyczne Meksyku
  16) • analizuje naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla puszczy amazońskiej
  17) • analizuje zmiany poziomu urbanizacji Brazylii
  18) • analizuje uwarunkowania rozwoju hydroenergetyki
  19) • porównuje poziom rozwoju gospodarczego Brazylii z poziomem rozwoju innych państw
    Ameryki
  20) • omawia działania podejmowane przez mieszkańców Brazylii w celu zagospodarowania
    interioru

III. Antarktyda, Australia i Oceania

13. Antarktyda
14. Australia i Oceania

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje na mapie świata Antarktydę
  2) • wyjaśnia terminy: nunatak, oaza, lodowiec szelfowy, góra lodowa
  3) • wymienia cechy klimatu Antarktydy
  4) • wskazuje na mapie świata Australię i Oceanię
  5) • wymienia osobliwości Australii
  6) • wyjaśnia termin endemity
  7) • wskazuje na mapie najważniejsze obiekty geograficzne: rzeki, jeziora, krainy
    geograficzne Australii
  8) • wskazuje na mapie obszary o największej gęstości zaludnienia oraz obszary
    niezamieszkane     w Australii
  9) • charakteryzuje zróżnicowanie ludności Australii pod względem rasowym
  10) • wymienia główne cechy gospodarki Australii

Ocena dostateczna

  1) • określa położenie Antarktydy na podstawie mapy
  2) • omawia główne cechy pokrywy lodowej Antarktydy
  3) • omawia status prawny Antarktydy
                       - 149 -
  4) • charakteryzuje bariery ograniczające rozwój osadnictwa na Antarktydzie
  5) • określa położenie geograficzne Australii i Oceanii
  6) • dokonuje podziału geograficznego Oceanii na podstawie mapy ogólno geograficznej
  7) • opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe Australii
  8) • charakteryzuje cechy środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii ze szczególnym
   uwzględnieniem cech klimatu oraz specyfiki świata roślin i zwierząt
  9) • omawia wybrane zagadnienia gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem roli
   górnictwa, rolnictwa, turystyki i handlu zagranicznego w funkcjonowaniu Australii

Ocena dobra

  1)   • opisuje czynniki warunkujące klimat Antarktydy
  2)   • analizuje uwarunkowania powstania pokrywy lodowej na Antarktydzie
  3)   • ocenia znaczenie wód artezyjskich dla gospodarki
  4)   • analizuje uwarunkowania rozmieszczenia ludności Australii i Oceanii
  5)   • opisuje przyczyny małej gęstości zaludnienia oraz niskiego poziomu urbanizacji Oceanii
  6)   • wykazuje wpływ migracji na zróżnicowanie australijskiego społeczeństwa
  7)   • analizuje struktur´ użytkowania gruntów w Australii


Ocena bardzo dobra

  1) • ocenia celowość badań prowadzonych przez naukowców na Antarktydzie
  2) • porównuje, korzystając z map, środowisko przyrodnicze Australii oraz Oceanii ze
   środowiskiem na innych kontynentach
  3) • analizuje zależności między warunkami klimatycznymi a występowaniem wód
   powierzchniowych
  4) • opisuje budowę niecki artezyjskiej i uwarunkowania powstawania źródeł artezyjskich
  5) • ocenia warunki środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii z punktu widzenia
   warunków życia i gospodarki ludzi
  6) • wyjaśnia zależności między warunkami środowiska przyrodniczego a sposobami
   gospodarowania w rolnictwie


V. Azja

15. Warunki naturalne
16. Ludność i urbanizacja
17. Gospodarka
18. Chiny
19. Indie
20. Japonia

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia termin Eurazja
  2) • wskazuje na mapie świata Eurazję i Azję
  3) • wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji
  4) • wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Azji
  5) • podaje nazwy i wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki i jeziora
    Azji
  6) • wymienia nazwy ras ludzkich zamieszkujących Azję
  7) • podaje liczbę ludności zamieszkującej Azję
  8) • wskazuje na mapie i podaje nazwy azjatyckich miast-gigantów
  9) • wymienia nazwy państw o wysokim i niskim wskaźniku urbanizacji
  10) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej i małej gęstości zaludnienia
                        - 150 -
  11) • wymienia nazwy głównych roślin żywieniowych uprawianych w Azji
  12) • wymienia nazwy surowców mineralnych wydobywanych w Azji
  13) • podaje przykłady państw wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo
  14) • wymienia cechy gospodarki azjatyckich tygrysów
  15) • wskazuje na mapie Chiny, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw sąsiadujących
  16) • wskazuje na mapie i podaje nazwy krain geograficznych oraz najważniejszych rzek w
    Chinach
  17) • podaje liczbę ludności Chin
  18) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Chin
  19) • wymienia nazwy głównych roślin uprawnych
  20) • wymienia najważniejsze cechy gospodarki Chin
  21) • wskazuje na mapie Indie, podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw sąsiadujących
  22) • wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych krain geograficznych oraz rzek Indii
  23) • podaje liczbę ludności Indii
  24) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Indii
  25) • wymienia nazwy głównych roślin
  26) • podaje najważniejsze cechy gospodarki Indii
  27) • wskazuje na mapie świata Japonię i podaje nazwę jej stolicy
  28) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Japonii
  29) • podaje liczbę ludności Japonii
  30) • wskazuje na mapie i podaje nazwy wielkich miast Japonii
  31) • wymienia nazwy głównych roślin uprawnych
  32) • wymienia najważniejsze cechy japońskiej gospodarki

Ocena dostateczna

  1) • określa położenie geograficzne Eurazji i Azji na kuli ziemskiej
  2) • charakteryzuje wybrane strefy roślinne Azji
  3) • opisuje cechy klimatu Azji na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej
  4) • wymienia cechy ukształtowania powierzchni Azji
  5) • opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych na podstawie mapy
  6) • wyjaśnia, co oznacza stwierdzenie, że Azja jest kolebką wielu religii
  7) • opisuje zróżnicowanie rasowe i religijne ludności Azji
  8) • wymienia nazwy i wskazuje na mapie obszary objęte konfliktami zbrojnymi
  9) • wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych rejonów rolniczych
  10) • omawia przyczyny zróżnicowania uprzemysłowienia państw w Azji
  11) • charakteryzuje azjatyckie tygrysy
  12) • wyjaśnia wpływ warunków przyrodniczych na działalność gospodarczą człowieka
    na wybranych przykładach
  13) • określa położenie geograficzne Chin
  14) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Chin
  15) • charakteryzuje klimat Chin
  16) • opisuje przyczyny oraz sposoby zapobiegania katastrofalnym powodziom
  17) • wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności Chin
  18) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
  19) • określa położenie geograficzne Indii
  20) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Indii
  21) • charakteryzuje klimat Indii
  22) • opisuje przyczyny i skutki katastrofalnych powodzi
  23) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów rolniczych
  24) • wyjaśnia, dlaczego w Indiach występuje duże pogłowie bydła
  25) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
  26) • określa położenie geograficzne Japonii
  27) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Japonii
  28) • charakteryzuje klimat Japonii
  29) • wyjaśnia uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego
                     - 151 -
  30) • opisuje cechy rolnictwa Japonii

Ocena dobra

  1) • opisuje na podstawie mapy granic między Europą i Azją
  2) • wyjaśnia przyczyny wulkanizmu i trzęsień ziemi w Azji
  3) • opisuje cyrkulację monsunową w Azji
  4) • wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych
  5) • wyjaśnia, na czym polega kontrastowość klimatyczna Azji
  6) • opisuje czynniki warunkujące występowanie w Azji wielkich systemów rzecznych i
    zbiorników wodnych
  7) • opisuje sposoby wykorzystywania syberyjskich rzek
  8) • analizuje zmiany liczby ludności Azji
  9) • omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej
  10) • wyjaśnia przyczyny warunkujące rozmieszczenie ludności w Azji
  11) • wyjaśnia uwarunkowania powstania miast-gigantów
  12) • ocenia warunki rozwoju rolnictwa w Azji
  13) • omawia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa w Azji
  14) • analizuje strukturę użytkowania gruntów w Azji
  15) • opisuje znaczenie OPEC dla gospodarki światowej
  16) • analizuje strukturę eksportu wybranych państw Azji
  17) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat
  18) • omawia kontrasty klimatyczno--roślinne Chin
  19) • wyjaśnia, na czym polega chiński program kontroli urodzeń
  20) • opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa na Nizinie Chińskiej
  21) • udowadnia, że Chiny są potęgą gospodarczą
  22) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat
  23) • analizuje zależności między rozkładem opadów atmosferycznych a występowaniem
    obszarów upraw ryżu
  24) • omawia przyczyny i skutki wysokiego przyrostu naturalnego
  25) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Japonii
  26) • analizuje zmiany wskaźnika urbanizacji w ostatnich dziesięcioleciach
  27) • opisuje strukturę eksportu oraz importu Japonii
  28) • wykazuje znaczenie transportu w gospodarce Japonii

Ocena bardzo dobra

  1) • porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Azji z innymi
    kontynentami
  2) • analizuje związki między warunkami klimatycznymi, ukształtowaniem pionowym a
    gęstością    i układem sieci rzecznej oraz rozmieszczeniem jezior w Azji
  3) • przewiduje skutki przyrodnicze i społeczno-gospodarcze zanikania Jeziora Aralskiego
  4) • analizuje przyrost naturalny w wybranych państwach Azji
  5) • charakteryzuje przyczyny i skutki wybranych problemów demograficznych Azji
  6) • wyjaśnia przyczyny i skutki wybranych konfliktów zbrojnych i terroryzmu w Azji
  7) • analizuje strukturę i wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych państwach
  8) • wyjaśnia przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego wybranych państw Azji
  9) • analizuje poziom rozwoju gospodarczego państw eksportujących ropę naftową
  10) • wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym
  11) • analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin w ostatnich latach
  12) • wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym
  13) • opisuje dokonania zielonej rewolucji
  14) • analizuje poziom rozwoju gospodarczego Indii
  15) • przewiduje skutki społeczno-gospodarcze wynikające z eksplozji demograficznej
  16) • ukazuje przyczyny trzęsień ziemi i wulkanizmu
  17) • opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii
                      - 152 -
  18) • udowadnia, że Japonia jest potęgą gospodarczą
  19) • analizuje wysokość plonów podstawowych zbóż w Japonii na tle innych krajów Azji


VI. Europa

21. Warunki naturalne
22. Ludność i urbanizacja
23. Gospodarka

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje na mapie świata Europę
  2) • wskazuje na mapie i podaje nazwy elementów linii brzegowej Europy
  3) • wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych nizin, wyżyn i gór
  4) • wymienia cechy ukształtowania powierzchni na podstawie mapy
  5) • wskazuje na mapie i podaje nazwy wybranych europejskich rzek i jezior
  6) • podaje liczbę ludności Europy
  7) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o największej i najmniejszej gęstości
    zaludnienia
  8) • podaje przykłady krajów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym
  9) • podaje nazwy państw wysoko rozwiniętych gospodarczo i krajów o średnim poziomie
    rozwoju gospodarczego w Europie
  10) • wymienia nazwy głównych roślin uprawnych
  11) • wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych obszarów wydobycia surowców
    energetycznych w Europie
  12) • wskazuje na mapie i podaje nazwy najważniejszych europejskich okręgów
    przemysłowych       i ośrodków high-tech

Ocena dostateczna

  1) • omawia położenie geograficzne Europy na podstawie mapy
  2) • charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy
  3) • wykazuje nizinność Europy na podstawie mapy
  4) • opisuje klimat Europy na podstawie mapy i klimatogramów
  5) • charakteryzuje wybrane strefy roślinne Europy
  6) • opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych na podstawie mapy
  7) • wyjaśnia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Europy
  8) • opisuje zróżnicowanie rasowe, religijne i kulturowe ludności Europy, wymienia nazwy
    stolic europejskich i uzupełnia mapę polityczną Europy
  9) • opisuje rozmieszczenie ludności w Europie na podstawie mapy
  10) • omawia przyczyny wysokiego wskaźnika urbanizacji w Europie
  11) • wyjaśnia na przykładach skutki wybranych konfliktów na tle etnicznym
  12) • opisuje potencjał ekonomiczny Europy
  13) • opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa europejskiego
  14) • wyjaśnia zasady Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
  15) • porównuje poziom rozwoju gospodarczego wybranych europejskich państw na podstawie
    wskaźnika PKB i HDI
  16) • opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy
  17) • opisuje poziom rozwoju usług w Europie

Ocena dobra

  1) • opisuje czynniki warunkujące klimat Europy
  2) • wyjaśnia zależności między typem klimatu a występowaniem formacji roślinnych
  3) • wyjaśnia genezę wybranych europejskich jezior
                     - 153 -
  4) • wyjaśnia przyczyny oraz skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Europie
  5) • wyjaśnia przyczyny warunkujące rozmieszczenie ludności w Europie
  6) • analizuje zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w krajach Europy
  7) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania wskaźników PKB i HDI w wybranych państwach
   Europy
  8) • porównuje strukturę użytkowania ziemi w wybranych państwach, korzystając z
   diagramów
  9) • opisuje czynniki rozwoju przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu high-
   tech

Ocena bardzo dobra

  1) • dowodzi zależności między budową geologiczną a ukształtowaniem pionowym Europy
  2) • analizuje czynniki warunkujące rozmieszczenie wielkich systemów rzecznych i
   zbiorników wodnych w Europie
  3) • porównuje ustroje rzek europejskich płynących w różnych strefach klimatycznych
  4) • przewiduje zmiany demograficzne w Europie
  5) • uzasadnia twierdzenie, że Europa się starzeje
  6) • porównuje poziom rozwoju rolnictwa w Europie Zachodniej i Środkowo--Wschodniej
  7) • wykazuje przyczyny zmian struktury wydobycia surowców energetycznych w Europie
  8) • omawia na wybranych przykładach proces restrukturyzacji przemysłu


24. Rosja
25. Litwa, Białoruś Ukraina
26. Czechy i Słowacja
27. Niemcy

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje na mapie świata Rosję, podaje nazwę jej stolicy
  2) • wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych krain geograficznych, rzek i jezior w Rosji
  3) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji
  4) • wymienia główne cechy rosyjskiej gospodarki
  5) • wymienia przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego ludności
  6) • wskazuje na mapie świata Litwę, Białoruś i Ukrainę, podaje nazwy ich stolic oraz nazwy
    państw sąsiadujących z tymi krajami
  7) • wymienia najważniejsze cechy przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Litwy, Białorusi
    i Ukrainy
  8) • wskazuje na mapie świata Czechy i Słowację, podaje nazwy ich stolic oraz nazwy państw
    sąsiadujących z tymi krajami
  9) • wymienia najważniejsze cechy przyrodnicze i społeczno-gospodarcze tych państw
  10) • wskazuje na mapie świata Niemcy, podaje nazwę stolicy tego państwa oraz nazwy
    krajów z nim sąsiadujących
  11) • wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych krain geograficznych oraz najważniejszych
    rzek
  12) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarki Niemiec
  13) • opisuje strukturę narodowościową Niemiec

Ocena dostateczna

  1)  • określa położenie geograficzne Rosji
  2)  • omawia cechy ukształtowania powierzchni Rosji
  3)  • charakteryzuje klimat Rosji
  4)  • opisuje zróżnicowanie narodowościowe ludności
  5)  • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
                      - 154 -
  6) • określa położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy
  7) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Litwy, Białorusi i Ukrainy
  8) • charakteryzuje klimat Litwy, Białorusi i Ukrainy
  9) • wyjaśnia przyczyny kryzysów gospodarczych w tych państwach po rozpadzie ZSRR
  10) • określa położenie geograficzne Czech i Słowacji
  11) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Czech i Słowacji
  12) • charakteryzuje klimat tych państw
  13) • wyjaśnia znaczenie dodatniego salda migracji w Czechach
  14) • opisuje strukturę narodowościową Słowacji
  15) • określa położenie geograficzne Niemiec
  16) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Niemiec
  17) • charakteryzuje klimat Niemiec
  18) • wyjaśnia przyczyny i skutki dodatniego salda migracji
  19) • charakteryzuje strukturę zatrudnienia w niemieckiej gospodarce
  20) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu

Ocena dobra

  1) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Rosji
  2) • omawia uwarunkowania rozwoju przemysłu wydobywczego
  3) • omawia najważniejsze problemy rosyjskiego rolnictwa
  4) • wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w
    Rosji
  5) • opisuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Litwy, Białorusi i Ukrainy
  6) • opisuje przyczyny i skutki ujemnego przyrostu naturalnego
  7) • opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Czechach
  8) • charakteryzuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Czech i Słowacji
  9) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Niemiec
  10) • opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego
  11) • udowadnia, że Niemcy są potęgą gospodarczą
  12) • opisuje zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej i zachodniej części
    Niemiec

Ocena bardzo dobra

  1) • wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju
   gospodarczego Rosji
  2) • ocenia zasoby bogactw mineralnych Litwy, Białorusi i Ukrainy
  3) • omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w tych krajach
  4) • opisuje specyfik´ sieci hydrograficznej Czech
  5) • ocenia zasoby bogactw mineralnych w Czechach i na Słowacji
  6) • omawia efekty przemian gospodarczych w tych krajach
  7) • analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego
  8) • opisuje restrukturyzację tradycyjnych okręgów przemysłowych na przykładzie Zagłębia
   Ruhry
  9) • wykazuje na przykładzie Niemiec zależność między poziomem rozwoju transportu a
   funkcjonowaniem pozostałych działów gospodarki


28. Wielka Brytania
29. Włochy
30. Francja

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje na mapie świata Wielką Brytanię, podaje nazwę jej stolicy
                      - 155 -
  2) • wskazuje na mapie i podaje nazwy krain geograficznych oraz najważniejszych rzek
  3) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki Wielkiej
   Brytanii
  4) • wskazuje na mapie świata Włochy, Francję podaje nazwę ich stolicy oraz nazwy państw
   sąsiadujących z Włochami Francją
  5) • wskazuje na mapie i podaje nazwy krain geograficznych, głównych rzek i jezior
  6) • wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki Włoch i Francji
  7) • wyjaśnia pojęcie enklawa
  8) • podaje przykłady atrakcji turystycznych Włoch i Francji

Ocena dostateczna

  1) • określa położenie geograficzne Wielkiej Brytanii
  2) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Wielkiej Brytanii
  3) • charakteryzuje klimat Wielkiej Brytanii
  4) • opisuje podział Wielkiej Brytanii na krainy historyczne
  5) • opisuje strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii
  6) • wyjaśnia uwarunkowania dodatniego salda migracji
  7) • wyjaśnia termin monarchia konstytucyjna
  8) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
  9) • określa położenie geograficzne Włoch i Francji
  10) • omawia cechy ukształtowania powierzchni Włoch i Francji
  11) • charakteryzuje klimat Włoch i Francji
  12) • wyjaśnia przyczyny i skutki dodatniego salda migracji
  13) • wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu
  14) • charakteryzuje rolnictwo Włoch i Francji
  15) • ocenia rolę turystyki w rozwoju gospodarczym Włoch i Francji

Ocena dobra

  1) • opisuje poziom urbanizacji oraz rozmieszczenie ludności w Wielkiej Brytanii
  2) • wyjaśnia uwarunkowania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego
  3) • udowadnia, że Wielka Brytania jest potęgą gospodarczą
  4) • wyjaśnia przyczyny i skutki trzęsień ziemi i wulkanizmu na terenie Włoch
  5) • wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Włoch
  6) • opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego
  7) • omawia uwarunkowania zróżnicowanego poziomu gospodarki bogatej północy i
   biednego południa
  8) • opisuje strukturę PKB WłochOcena bardzo dobra

  1) • wykazuje zalety wyspiarskiego położenia Wielkiej Brytanii
  2) • wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju
   gospodarczego
  3) • analizuje na przykładzie Wielkiej Brytanii uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej
   technologii
  4) • analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego
  5) • analizuje czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze z punktu widzenia możliwości
   rozwoju turystyki we Włoszech


                    KLASA III

                     - 156 -
I .Zróżnicowanie środowiska eo raficzne o Polski

1. Położenie, granice i obszar Polski
2. Dzieje geologiczne obszaru Polski
3. Zlodowacenia na obszarze Polski
4. Surowce mineralne
5. Ukształtowanie powierzchni

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia terminy: terytorium lądowe, powietrzne, wody terytorialne
  2) • porównuje wielkość terytorium Polski z wielkościami innych krajów
  3) • wskazuje na mapie państwa graniczące z Polską i wymienia ich nazwy
  4) • wymienia korzyści wynikające z nadmorskiego położenia Polski
  5) • wskazuje na mapie główne jednostki tektoniczne Europy i Polski oraz wymienia ich
    nazwy
  6) • wymienia nazwy er, w czasie których na obszarze Polski wystąpiły ruchy górotwórcze
  7) • wskazuje na mapie Polski zasięgi zlodowaceń i wymienia nazwy zlodowaceń
  8) • klasyfikuje surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie
  9) • wskazuje na mapie Polski obszary występowania najważniejszych surowców
    mineralnych
  10) • wymienia cechy rzeźby powierzchni Polski
  11) • wskazuje na mapie Polski pasy ukształtowania powierzchni i wymienia ich nazwy
  12) • wskazuje na mapie Polski najwyżej i najniżej położone punkty w Polsce i wymienia ich
    nazwy

Ocena dostateczna

  1) •wskazuje na mapie skrajne punkty Polski i wymienia ich nazwy
  2) • określa współrzędne geograficzne skrajnych punktów Polski
  3) • opisuje na podstawie mapy przebieg granicy Polski
  4) • opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia z przeszłości
    geologicznej Polski
  5) • wskazuje na mapie Polski górotwory kaledońskie, hercyńskie oraz alpejskie i wymienia
    ich nazwy
  6) • rozpoznaje formy i osady polodowcowe na schematach oraz wskazuje na mapie obszary
    ich występowania
  7) • wymienia sposoby pozyskiwania surowców mineralnych
  8) • wykazuje znaczenie gospodarcze surowców mineralnych
  9) • omawia cechy rzeźby powierzchni Polski
  10) • rozróżnia wskazane formy rzeźby terenu na ilustracjach
  11) • wskazuje na mapie Polski i nazywa główne krainy geograficzne w poszczególnych
    pasach

Ocena dobra

  1) • opisuje położenie fizycznogeograficzne ,polityczne i matematyczne Polski, korzystając z
    map Polski
  2) i Europy
  3) • oblicza rozciągłość równoleżnikową i południkową Polski
  4) • charakteryzuje główne jednostki tektoniczne Polski
  5) • opisuje najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski
  6) • wyjaśnia genezę wybranych form i osadów polodowcowych
  7) • opisuje warunki powstania wybranych form polodowcowych
  8) • wykazuje związek między budową geologicznà a występowaniem surowców
    mineralnych
                      - 157 -
  9) • analizuje zasoby surowców mineralnych w Polsce
  10) • opisuje na podstawie schematu proces powstawania węgla kamiennego
  11) • wyjaśnia wpływ wydarzeń z przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni
    Polski
  12) • wyjaśnia wpływ współczesnych procesów geologicznych na ukształtowanie powierzchni
    Polski
  13) • porównuje cechy rzeźby terenu poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni
    Polski

Ocena bardzo dobra

  1) • oblicza różnice miejscowego czasu słonecznego między skrajnymi punktami Polski
  2) • omawia na podstawie mapy zasięg wód terytorialnych Polski
  3) • wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z położenia Polski w Europie środkowej
  4) • wykazuje związki między budową geologicznà a wydarzeniami geologicznymi
  5) • interpretuje przekrój geologiczny
  6) • opisuje wpływ zmian poziomu morza oraz zmian klimatycznych na współczesny obraz
    Polski
  7) • analizuje i porównuje cechy krajobrazu peryglacjalnego i młodoglacjalnego
  8) • analizuje wpływ wydobycia surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze
  9) • klasyfikuje wybrane formy rzeźby terenu według wieku i sposobu powstania
  10) • wykazuje pasowość ukształtowania powierzchni Polski
  11) • charakteryzuje cechy rzeźby terenu na podstawie mapy hipsometrycznej

6. Klimat
7. Wody powierzchniowe i podziemne
8. Morze Bałtyckie
9. Gleby
10. Szata roślinna i świat zwierzęcy
11. Ochrona przyrody

Ocena dopuszczająca

  1) • wymienia czynniki geograficzne wpływające na klimat Polski
  2) • określa typ klimatu, w którego zasięgu leży Polska
  3) • wymienia termiczne pory roku
  4) • wymienia nazwy wiatrów lokalnych i miejsc ich występowania
  5) • wskazuje na mapie Polski największe rzeki i wymienia ich nazwy
  6) • porównuje długości głównych rzek oraz powierzchnie i głębokości wybranych jezior
  7) • wskazuje na mapie Polski wybrane jeziora i wymienia ich nazwy
  8) • wskazuje na mapie Morze Bałtyckie, największe jego zatoki, wyspy i cieśniny
  9) • wymienia główne przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku
  10) • wymienia czynniki glebotwórcze
  11) • wymienia główne typy gleb występujące w Polsce
  12) • wymienia funkcje lasów
  13) • rozpoznaje typy zbiorowisk roślinnych w Polsce
  14) • rozróżnia formy ochrony przyrody w Polsce
  15) • wskazuje na mapie parki narodowe znajdujące się w Polsce i wymienia ich nazwy
  16) • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody

Ocena dostateczna

  1) • analizuje na mapach klimatycznych rozkład temperatury powietrza i opadów
   atmosferycznych w Polsce
  2) • opisuje cechy klimatu przejściowego
  3) • kreśli klimatogramy na podstawie danych liczbowych
                     - 158 -
  4) • odczytuje, korzystając z mapy, długość okresu wegetacyjnego na wskazanym obszarze
  5) • wymienia sposoby zasilania rzek
  6) • kreśli diagramy ilustrujące długość rzek
  7) • wymienia przyczyny oraz skutki powodzi
  8) • wskazuje na mapie Polski obszary występowania wód podziemnych
  9) • omawia wykorzystanie wód podziemnych
  10) • opisuje położenie geograficzne Bałtyku
  11) • omawia cechy geograficzne Morza Bałtyckiego
  12) • wymienia główne typy wybrzeży i wskazuje na mapie Bałtyku miejsca ich występowania
  13) • klasyfikuje gleby występujące w Polsce na strefowe i astrefowe
  14) • analizuje, przy pomocy mapy gleb, rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb
  15) • klasyfikuje gleby ze względu na ich żyzność
  16) • wymienia przyczyny erozji gleb i sposoby przeciwdziałania temu zjawisk
  17) • wskazuje zasięgi występowania wybranych gatunków drzew na mapie Polski
  18) • opisuje rozmieszczenie kompleksów leśnych w Polsce
  19) • opisuje świat zwierząt w Polsce
  20) • opisuje osobliwości wybranych parków narodowych
  21) • rozpoznaje i wymienia nazwy gatunków roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce

Ocena dobra

  1) • wyjaśnia wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu Polski
  2) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych
    na obszarze Polski
  3) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania okresu wegetacyjnego
  4) • porównuje reżimy wybranych rzek w Polsce
  5) • ocenia zasoby wody w Polsce
  6) • uzasadnia asymetrię dorzeczy i wyjaśnia przyczyny jej powstania
  7) • wyjaśnia genezę wybranych typów jezior w Polsce oraz podaje ich przykłady
  8) • ocenia stopień i sposoby wykorzystania wód podziemnych
  9) • analizuje linię brzegowà Bałtyku oraz omawia genez´ poszczególnych typów wybrzeży
  10) • wyjaśnia zróżnicowanie zasolenia i temperatury wody w Bałtyku
  11) • porównuje cechy wód Morza Bałtyckiego z cechami wód innych mórz
  12) • analizuje profil glebowy wybranych typów gleb
  13) • ocenia przydatność rolniczà głównych typów genetycznych gleb Polski
  14) • wyjaśnia zależności między klimatem a szatą roślinną
  15) • charakteryzuje zbiorowiska leśne na obszarach nizinnych i w górach
  16) • uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
  17) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce
  18) • wyjaśnia znaczenie współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody

Ocena bardzo dobra

  1) • wykazuje przejściowość klimatu Polski
  2) • analizuje wpływ napływających mas powietrza na kształtowanie się pogody w Polsce
  3) • charakteryzuje na podstawie map klimatycznych klimat wybranych regionów Polski
  4) • porównuje klimat Polski z klimatami innych państw Europy
  5) • analizuje głębokość i kształt wybranych jezior
  6) • opisuje na podstawie mapy rozmieszczenie rejonów eksploatacji i wykorzystanie wód
    mineralnych
  7) • wykazuje związki między budowà geologicznà, rzeźbà powierzchni, klimatem a siecią
    hydrograficznà
  8) • charakteryzuje czynniki wpływające na wielkość zasobów wodnych Polski
  9) • wykreśla na mapie poziomicowej działy wodne
  10) • charakteryzuje na podstawie map etapy rozwoju Bałtyku
  11) • porównuje wielkość i głębokość Bałtyku z wielkością i głębokością innych mórz
                     - 159 -
  12) • proponuje sposoby ochrony wód Bałtyku przed zanieczyszczeniami
  13) • wykazuje wpływ budowy geologicznej, klimatu i warunków wodnych na występowanie
    gleb w Polsce
  14) • ocenia lesistość Polski na tle innych państw
  15) • opisuje działania wybranych polskich organizacji działających na rzecz ochrony
    przyrody

II. Podział administracyjny i struktura ludności

12. Podział administracyjny
13. Liczba ludności i jej zmiany po II wojnie światowej
14. Struktura płci i wieku ludności
15. Rozmieszczenie ludności. Urbanizacja
16. Struktura zatrudnienia. Problem bezrobocia
17. Migracje
18. Struktura narodowościowa. Grupy etniczne

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia terminy: powiat grodzki, powiat ziemski, wojewoda, prezydent, burmistrz,
    starosta
  2) • wskazuje na mapie administracyjnej Polski województwa, wymienia ich nazwy oraz
    nazwy ich stolic
  3) • wyjaśnia terminy: demografia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, migracja
  4) • opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności w Polsce po 1939
    roku
  5) • określa aktualną liczbę ludności Polski
  6) • wymienia czynniki wpływające na zmiany liczby ludności
  7) • opisuje na podstawie wykresu strukturę płci i wieku społeczeństwa polskiego
  8) • wymienia przyczyny starzenia się społeczeństwa
  9) • wyjaśnia terminy: gęstość zaludnienia, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, wieś, miasto,
    aglomeracja
  10) • wskazuje na mapie Polski obszary o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i
    wymienia ich nazwy
  11) • określa wartość wskaźnika urbanizacji dla Polski
  12) • wskazuje na mapie Polski aglomeracje miejskie i wymienia ich nazwy
  13) • wyjaśnia terminy: aktywny zawodowo, bierny zawodowo, bezrobotny, stopa bezrobocia
  14) • wymienia przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce
  15) • określa wartość średniej stopy bezrobocia w Polsce
  16) • wyjaśnia terminy: migracja, emigracja, imigracja, reemigracja, przyrost rzeczywisty
    ludności
  17) • wymienia główne przyczyny migracji wewnętrznych i zewnętrznych Polaków
  18) • opisuje główne ruchy migracyjne po II wojnie światowej w Polsce
  19) • wyjaśnia terminy: mniejszość narodowa, grupa etniczna
  20) • wyjaśnia, dlaczego Polska jest krajem niemal jednolitym narodowościowo
  21) • omawia strukturę narodowościową ludności Polski

Ocena dostateczna

  1) • omawia trójstopniowy podział administracyjny Polski
  2) • opisuje zmiany przyrostu naturalnego od zakończenia II wojny Światowej do dnia
    dzisiejszego
  3) • wymienia nazwy regionów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym
  4) • wyjaśnia przyczyny i skutki zmiany modelu rodziny w społeczeństwie Polski
  5) • prezentuje dane liczbowe na diagramach

                       - 160 -
  6) • porównuje na podstawie danych liczbowych długość życia w Polsce z długością życia w
    innych krajach
  7) • wyjaśnia przyczyny nadwyżki liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w społeczeństwie
    Polski
  8) • wymienia atrakcje i bariery osadnicze w Polsce
  9) • wskazuje na mapie Polski obszary najbardziej i najsłabiej zurbanizowane i wymienia ich
    nazwy
  10) • opisuje funkcje miast na wybranych przykładach
  11) • wskazuje na podstawie map i schematów różnice między aglomeracją a konurbacją
  12) • porównuje, korzystając z danych statystycznych, liczbę ludności aktywnej zawodowo z
    liczbà ludności w wieku produkcyjnym
  13) • opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany struktury zatrudnienia ludności w
    Polsce w ostatnich dziesięcioleciach
  14) • wskazuje na mapie świata kraje zamieszkałe przez ludność pochodzenia polskiego i
    wymienia ich nazwy
  15) • opisuje wpływ ruchów migracyjnych na zmiany liczby ludności Polski
  16) • wskazuje na mapie Polski regiony zamieszkiwane przez mniejszości narodowe i
    wymienia nazwy tych regionów
  17) • wymienia nazwy grup etnicznych i opisuje ich rozmieszczenie w Polsce, korzystając z
    mapy

Ocena dobra

  1) • analizuje znaczenie podziału administracyjnego dla funkcjonowania kraju
  2) • wymienia zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej
  3) • porównuje liczbę ludności Polski z liczbą ludności innych krajów Europy
  4) • wykazuje przyczyny i skutki spadku współczynnika przyrostu naturalnego w ostatnich
    latach
  5) • oblicza współczynniki: przyrostu naturalnego, zgonów oraz urodzeń
  6) • analizuje piramidę płci i wieku ludności Polski
  7) • wyjaśnia przyczyny i skutki starzenia się społeczeństwa polskiego
  8) • oblicza gęstość zaludnienia oraz wskaźnik urbanizacji dla wybranych obszarów
  9) • charakteryzuje rozmieszczenie ludności w Polsce
  10) • wyjaśnia przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności w Polsce
  11) • wyjaśnia przyczyny zmian w strukturze zatrudnienia w Polsce
  12) • porównuje strukturę zatrudnienia w gospodarce Polski ze strukturà zatrudnienia w innych
    krajach
  13) • oblicza stopę bezrobocia
  14) • opisuje zróżnicowanie stopy bezrobocia w Polsce i porównuje je ze zróżnicowaniem
    stopy bezrobocia w regionie, w którym mieszka
  15) • oblicza saldo migracji i przyrost rzeczywisty ludności Polski i interpretuje
  16) • porównuje dawne i współczesne przyczyny emigracji Polaków
  17) • porównuje liczebność mniejszości narodowych w Polsce przed II wojnà światową ze
    stanem obecnym,
  18) wyjaśnia przyczyny zmian
  19) • opisuje zróżnicowanie narodowościowe i etniczne wybranych regionów Polski

Ocena bardzo dobra

  1) • ocenia wady i zalety dwustopniowego i trójstopniowego podziału administracyjnego
   kraju
  2) • porównuje współczynnik przyrostu naturalnego występujący w województwie, w którym
   mieszka i Polsce ze współczynnikiem przyrostu naturalnego innych krajów Europy
  3) • prognozuje zmiany liczby ludności Polski w przyszłości
  4) • prognozuje zmiany struktury płci i wieku ludności

                      - 161 -
  5) • analizuje strukturę wiekową społeczeństwa polskiego i porównuje ją ze strukturami
    wiekowymi społeczeństw innych krajów
  6) • oblicza współczynnik feminizacji
  7) • porównuje gęstość zaludnienia Polski z gęstością zaludnienia innych krajów Europy
  8) • ocenia atrakcje i bariery osadnicze w Polsce
  9) • ocenia wpływ ruchów migracyjnych na rozmieszczenie ludności w Polsce
  10) • porównuje wskaźnik urbanizacji w Polsce z innymi krajami oraz wymienia przyczyny
    jego zróżnicowania
  11) • ocenia wpływ koncentracji ludności na środowisko przyrodnicze
  12) • wyjaśnia wpływ przekształceń własnościowych w gospodarce na strukturę zatrudnienia
    ludności
  13) • proponuje sposoby przeciwdziałania bezrobociu
  14) • ocenia przyczyny i skutki reemigracji
  15) • analizuje przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia mniejszości narodowych w
    Polsce
  16) • wymienia przykłady wkładu przedstawicieli różnych grup etnicznych i
    narodowościowych w tworzenie dorobku kulturowego, gospodarczego i naukowego Polski
III Przemysł

19. Pojęcie, funkcje i podział przemysłu
20. Górnictwo i kopalnictwo
21. Czynniki lokalizacji przemysłu
22. Wytwarzanie energii elektrycznej
23. Gospodarka morska
24. Obszary koncentracji przemysłu
25. Sytuacja polskiego przemysłu

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia termin: przemysł
  2) • wymienia funkcje przemysłu
  3) • opisuje udział przemysłu w strukturze PKB Polski
  4) • wymienia i klasyfikuje surowce mineralne występujące w Polsce
  5) • wymienia surowce mineralne eksportowane przez Polskę
  6) • odczytuje z tabel statystycznych wielkość wydobycia wybranych surowców
  7) • wymienia i klasyfikuje czynniki lokalizacji przemysłu
  8) • klasyfikuje elektrownie ze względu na źródło wykorzystywanej energii
  9) • opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni
  10) • wyjaśnia konieczność oszczędzania energii elektrycznej
  11) • odczytuje z danych statystycznych i diagramów wielkość produkcji energii elektrycznej
  12) • wyjaśnia termin: gospodarka morska
  13) • wymienia działy gospodarki morskiej
  14) • wskazuje na mapie Polski największe porty morskie i wymienia ich nazwy oraz
    uwzględnia specjalizację
  15) • wyjaśnia terminy: okręg przemysłowy, ośrodek przemysłowy
  16) • wskazuje na mapie Polski obszary najbardziej uprzemysłowione
  17) • wyjaśnia terminy: restrukturyzacja, prywatyzacja
  18) • wyjaśnia przyczyny nierównomiernego uprzemysłowienia kraju
  19) • wymienia przyczyny i skutki zmian, które zaszły w polskim przemyśle po 1989 roku

Ocena dostateczna

                      - 162 -
  1) • wyjaśnia znaczenie przemysłu dla gospodarki i społeczeństwa
  2) • klasyfikuje przemysł na sekcje i działy
  3) • porównuje zatrudnienie w poszczególnych sekcjach przemysłu
  4) • wymienia i wskazuje na mapie obszary wydobywania surowców mineralnych
  5) • wymienia nazwy krajów, z których Polska importuje surowce mineralne
  6) • kreśli diagramy ilustrujące wielkość wydobycia wybranych surowców
  7) • opisuje na przykładach wpływ wybranych czynników na lokalizację zakładów
    przemysłowych
  8) • uzasadnia na podstawie mapy lokalizację wybranych ośrodków przemysłowych w Polsce
  9) • wskazuje na mapie Polski największe elektrownie cieplne i wymienia ich nazwy
  10) • opisuje czynniki lokalizacji wybranych elektrowni
  11) • opisuje wady i zalety poszczególnych rodzajów elektrowni
  12) • wykazuje korzyści dla gospodarki Polski wynikające z dostępu kraju do morza
  13) • charakteryzuje strukturę przeładunków w portach morskich
  14) • opisuje przyczyny zmniejszenia ilości poławianych ryb w Polsce
  15) • odróżnia ośrodek przemysłowy od okręgu przemysłowego
  16) • wskazuje na mapie największe okręgi przemysłowe i wymienia ich nazwy
  17) • opisuje czynniki lokalizacji i strukturę gałęziową wybranych okręgów przemysłowych
  18) • opisuje proces restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu w Polsce
  19) • ustala na podstawie danych statystycznych pozycję polskiego przemysłu w świecie

Ocena dobra

  1) • ocenia znaczenie przemysłu dawniej i obecnie
  2) • wykazuje związki przemysłu z innymi działami gospodarki
  3) • porównuje wielkość wydobycia poszczególnych surowców mineralnych w Polsce z
    wielkością
  4) wydobycia tych surowców w innych krajach
  5) • analizuje diagramy ilustrujące wielkość wydobycia wybranych surowców
  6) • wykazuje potrzebę racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych
  7) • wyjaśnia związki między lokalizacją przemysłu a warunkami naturalnymi, rynkiem
    zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim
  8) • uzasadnia czynniki lokalizacji wybranych sekcji i działów przemysłu
  9) • porównuje wielkość produkcji energii elektrycznej w Polsce z wielkością produkcji
    energii elektrycznej w innych krajach
  10) • ocenia strukturę produkcji energii elektrycznej w Polsce na tle innych krajów
  11) • wyjaśnia przyczyny i skutki dominacji energetyki cieplnej w strukturze produkcji energii
  12) • charakteryzuje czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki morskiej w Polsce
  13) • wyjaśnia funkcje i specjalizacje portów
  14) • omawia aktualne problemy gospodarki morskiej
  15) • analizuje na podstawie kartogramu przestrzenne zróżnicowanie odsetka pracujących w
    przemyśle
  16) • ocenia korzyści i negatywne skutki koncentracji przemysłu
  17) • opisuje zmiany struktury gałęziowej w wybranych okręgach przemysłowych
  18) • ocenia gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu
  19) • uzasadnia potrzebę rozwijania nowoczesnych gałęzi przemysłu

Ocena bardzo dobra

  1) • określa perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce
  2) • ocenia na podstawie danych statystycznych zasoby surowców mineralnych w Polsce
  3) • wykazuje zależności między lokalizacją kopalni a umiejscowieniem zakładów
   przetwarzających surowce mineralne
  4) • ocenia wpływ lokalizacji wybranego zakładu przemysłowego na stan środowiska
  5) • określa przyczyny wstrzymania budowy elektrowni jądrowej w Polsce
  6) • ocenia perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
                      - 163 -
  7) • wykazuje korzyści i ograniczenia wynikające z wykorzystywania alternatywnych źródeł
    energii
  8) • porównuje przeładunki towarów w portach morskich Polski z przeładunkami w innych
    portach świata
  9) • proponuje sposoby efektywniejszego wykorzystania warunków panujących w Polsce do
    rozwoju gospodarki morskiej
  10) • wyjaśnia przyczynę przestrzennego zróżnicowania lokalizacji okręgów przemysłowych
  11) • uzasadnia potrzebę restrukturyzacji przemysłu w wybranych okręgach przemysłowych
  12) • ocenia możliwość lokalizacji nowych okręgów przemysłowych w Polsce
  13) • wskazuje potencjalną lokalizację nowoczesnych gałęzi przemysłu
  14) • ocenia społeczne i gospodarcze korzyści płynące z wielkich inwestycji kapitału
    zagranicznego w Polsce

IV. Rolnictwo

26. Warunki rozwoju rolnictwa
27. Produkcja roślinna
28. Produkcja zwierzęca
29. Problemy polskiego rolnictwa

Ocena dopuszczająca

  1) • wyjaśnia terminy: użytki rolne, grunty orne
  2) • wymienia funkcje rolnictwa
  3) • wskazuje na mapie Polski obszary o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych dla
    rozwoju rolnictwa i wymienia ich nazwy
  4) • wyjaśnia terminy: plony, zbiory
  5) • wymienia nazwy głównych roślin uprawnych w Polsce
  6) • wyjaśnia terminy: chów zwierząt, hodowla zwierząt, pogłowie
  7) • wymienia cele hodowli zwierząt
  8) • wskazuje na mapie Polski obszary chowu wybranych zwierząt i wymienia nazwy tych
    obszarów
  9) • wymienia najważniejsze problemy polskiego rolnictwa
  10) • opisuje udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego i zatrudnieniu w Polsce na tle
    innych krajów
  11) • porównuje plony i zbiory głównych roślin uprawnych oraz produkcję mleka i mięsa w
    Polsce z innymi krajami

Ocena dostateczna

  1) • opisuje na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w
    Polsce
  2) • opisuje, korzystając z danych statystycznych, pozaprzyrodnicze aspekty rozwoju
    rolnictwa w Polsce
  3) • wymienia czynniki ograniczające rozwój rolnictwa w Polsce
  4) • wskazuje na mapie Polski obszary upraw wybranych roślin i wymienia nazwy tych
    obszarów
  5) • analizuje strukturę upraw w Polsce
  6) • opisuje główne kierunki produkcji zwierzęcej w Polsce
  7) • opisuje zmiany pogłowia bydła i trzody chlewnej w Polsce w ostatnich latach
  8) • wskazuje przyczyny spadku ilości pogłowia zwierząt hodowlanych w Polsce
  9) • wymienia cechy rolnictwa ekologicznego
  10) • wykazuje potrzebę restrukturyzacji rolnictwa w Polsce

Ocena dobra

                      - 164 -
  1) • ocenia społeczne i gospodarcze korzyści tworzenia specjalnych stref ekonomicznych
  2) • ocenia warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa
  3) • ocenia strukturę użytkowania ziemi w Polsce i porównuje ją ze strukturą użytkowania
    ziemi w innych krajach
  4) • opisuje poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w Polsce i porównuje go z innymi
    krajami
  5) • wyjaśnia związek między rodzajem upraw a żyznością i typem gleb
  6) • porównuje plony i zbiory wybranych roślin w Polsce z plonami i zbiorami tych roślin w
    innych krajach
  7) • ocenia strukturę chowu zwierząt gospodarskich
  8) • wyjaśnia regionalne zróżnicowanie obsady wybranych zwierząt gospodarskich
  9) • porównuje poziom rozwoju rolnictwa w Polsce z poziomem rozwoju rolnictwa w innych
    krajach europejskich
  10) • ocenia przyczyny niskiej wydajności i towarowości polskiego rolnictwa
  11) • ocenia zmiany w rolnictwie wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Ocena bardzo dobra

  1) • wyjaśnia przyczyny przestrzennego zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych
  2) • analizuje skutki rozdrobnienia gospodarstw rolnych w Polsce
  3) • prognozuje zmiany w wykorzystaniu użytków rolnych w Polsce
  4) • uzasadnia regionalne zróżnicowanie struktury upraw
  5) • porównuje wydajność chowu zwierząt w Polsce z wydajnością chowu zwierząt w innych
   krajach
  6) • uzasadnia potrzebę rozwoju gospodarstw ekologicznych
  7) • ocenia konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku międzynarodowym

V. Usłu i

30. Podział usług
31. Transport lądowy
32. Transport wodny i lotniczy
33. Łączność
34. Handel
35. Turystyka
36. Walory turystyczne Polski

Ocena dopuszczająca

  1) • klasyfikuje usługi
  2) • wyjaśnia terminy: usługi, transport, komunikacja, handel
  3) • określa odsetek, który stanowią usługi w strukturze PKB i strukturze zatrudnienia w
    Polsce
  4) • rozróżnia rodzaje transportu
  5) • opisuje znaczenie poszczególnych działów transportu lądowego w gospodarce i życiu
    codziennym ludzi
  6) • wskazuje na mapie Polski główne szlaki transportu lądowego
  7) • wymienia bariery rozwoju transportu samochodowego i kolejowego
  8) • wyjaśnia znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego w gospodarce kraju
  9) • wskazuje na mapie Polski miasta, w których znajdują się lotniska i wymienia ich nazwy
  10) • wymienia rodzaje usług wchodzących w skład łączności
  11) • wyjaśnia znaczenie łączności w gospodarce i życiu codziennym
  12) • wyjaśnia terminy: saldo bilansu handlowego, import, eksport
  13) • wymienia nazwy głównych partnerów handlowych Polski
  14) • opisuje strukturę towarową handlu zagranicznego
  15) • wyjaśnia terminy: turystyka, walory turystyczne, baza turystyczna, agroturystyka
                      - 165 -
  16) • omawia najważniejsze cele podróży turystycznych Polaków
  17) • wskazuje na mapie świata rejony najczęściej odwiedzane przez Polaków i wymienia ich
    nazwy
  18) • opisuje walory przyrodnicze i kulturowe wybranych regionów Polski
  19) • wskazuje na mapie Polski regiony oraz ośrodki turystyczne o wysokich walorach
    turystycznych i wymienia ich nazwy

Ocena dostateczna

  1) • omawia znaczenie usług we współczesnej gospodarce
  2) • wymienia przykłady działów usług rozwijających się i zanikających
  3) • analizuje strukturę przewozów ładunków transportem kolejowym i samochodowym
  4) • wymienia przyczyny wzrostu znaczenia transportu przesyłowego
  5) • wymienia cechy transportu morskiego i śródlądowego
  6) • wskazuje na mapie Polski główne szlaki transportu śródlądowego
  7) • uzasadnia, dlaczego żegluga śródlądowa jest najtańszym rodzajem transportu
  8) • wskazuje na mapie główne kierunki transportu lotniczego
  9) • omawia przyczyny wzrostu znaczenia niskobudżetowych linii lotniczych
  10) • porównuje liczbę abonentów telefonicznych w Polsce z liczbą abonentów telefonicznych
    w innych krajach
  11) • wymienia czynniki wpływające na rozwój telefonii komórkowej i stacjonarnej
  12) • wymienia bariery ograniczające rozwój internetu w Polsce
  13) • ocenia znaczenie handlu krajowego i zagranicznego w życiu codziennym
  14) • omawia bilans handlu zagranicznego Polski
  15) • analizuje przyczyny powolnego wzrostu eksportu
  16) • analizuje dane liczbowe dotyczące bilansu handlu zagranicznego Polski w ostatnich
    latach
  17) • klasyfikuje turystykę według ustalonych kryteriów
  18) • uzasadnia konieczność pilnej modernizacji sieci transportu lądowego
  19) • opisuje rolę turystyki w gospodarce
  20) • wyjaśnia przyczyny wzrostu ruchu turystycznego po 1989 roku
  21) • wyjaśnia znaczenie turystyki krajowej jako źródła dochodu dla regionu i państwa
  22) • wyjaśnia przyczyny popularności agroturystyki

Ocena dobra

  1) • wyjaśnia przyczyny oraz skutki wzrostu zatrudnienia w usługach
  2) • wykazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu lądowego
  3) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gęstości sieci dróg samochodowych oraz sieci linii
    kolejowych w Polsce
  4) • porównuje gęstość sieci dróg samochodowych oraz sieci linii kolejowych w Polsce z
    gęstością tych sieci w innych krajach
  5) • wykazuje wady i zalety transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego
  6) • wykazuje, na przykładach, znaczenie transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego
  7) • wyjaśnia przyczyny wzrostu wielkości ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym w
    ostatnich latach
  8) • wyjaśnia przyczyny niewielkiego znaczenia transportu śródlądowego
  9) • ocenia przyczyny i skutki rozwoju technologii informacyjnej
  10) • ocenia zmiany zachodzące w Polsce na skutek rozwoju telekomunikacji
  11) • porównuje wartość eksportu przypadającą na jednego mieszkańca Polski z tą samà
    wartością w innych krajach
  12) • wyjaśnia przyczyny ujemnego salda bilansu handlu zagranicznego
  13) • porównuje wpływy z turystyki w Polsce z wpływami z turystyki w wybranych krajach
  14) • analizuje dane statystyczne dotyczące wielkości przyjazdów cudzoziemców do Polski w
    ostatnich latach

                     - 166 -
  15) • porównuje wielkość ruchu pasażerskiego w transporcie lotniczym Polsce z tą samà
    wielkością w innych krajach
  16) • ocenia walory wybranych regionów Polski pod kàtem możliwości rozwoju turystyki
  17) • porównuje atrakcyjność turystyczną wybranych regionów

Ocena bardzo dobra

  1) • prognozuje kierunki rozwoju sektora usług w gospodarce Polski
  2) • analizuje jakość dróg kołowych i linii kolejowych w Polsce
  3) • wyjaśnia potrzebę budowy nowoczesnych autostrad
  4) • przewiduje skutki gwałtownego rozwoju motoryzacji
  5) • porównuje odległości oraz koszty przewozu towarów i pasażerów różnymi środkami
    transportu
  6) • ukazuje wpływ łączności na kształtowanie opinii i postaw
  7) • wykazuje związki między rozwojem gospodarczym a poziomem łączności
  8) • ocenia wartość eksportu przypadającą na jednego mieszkańca w Polsce i innych krajach
  9) • proponuje sposoby uzyskania przez Polskę dodatniego bilansu handlowego
  10) • ocenia walory turystyczne Polski z punktu widzenia potencjalnego zagranicznego turysty
  11) • wykazuje znaczenie bazy turystycznej dla rozwoju turystyki
  12) • wyjaśnia wpływ polityki państwa i władz lokalnych na rozwój turystyki
  13) • dowodzi potrzeby ochrony walorów turystycznych


VI. De radacja środowiska przyrodnicze o

37. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego

Ocena dopuszczająca

  1)  • wymienia źródła zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Polski
  2)  • opisuje zagrożenia wynikające ze składowania śmieci
  3)  • ocenia wpływ ścieków komunalnych na stan czystości wód
  4)  • uzasadnia konieczność segregacji śmieci, oszczędności energii oraz wody
  5)  • wymienia sposoby zmniejszania emisji zanieczyszczeń przez przemysł

Ocena dostateczna

  1)  • porównuje na podstawie diagramu stan zanieczyszczenia Wisły i Odry
  2)  • opisuje zróżnicowanie regionalne zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego w Polsce
  3)  • opisuje wpływ przemysłu, rolnictwa i transportu na stan środowiska w Polsce
  4)  • wskazuje sposoby zmniejszania zanieczyszczenia środowiska odpadami komunalnymi
  5)  • wymienia skutki zanieczyszczania środowiska środkami chemicznymi stosowanymi w
    rolnictwie


Ocena dobra

  1) • ocenia społeczne i gospodarcze skutki zanieczyszczenia środowiska w Polsce
  2) • wyjaśnia proces powstawania kwaśnych opadów
  3) • wyjaśnia przyczyny i skutki eutrofizacji jezior

Ocena bardzo dobra

  1) • uzasadnia konieczność ochrony środowiska
  2) • proponuje działania prowadzące do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska
   przyrodniczego
                      - 167 -
VII. Zróżnicowanie środowiska przyrodnicze o

38. Pobrzeża
39. Pojezierza
40. Niziny Środkowopolskie– część zachodnia
41. Niziny Środkowopolskie– część wschodnia
42. Wyżyny Polskie –część zachodnia
43. Wyżyny Polskie –część wschodnia
44. Kotliny Podkarpackie
45. Pogórze Karpackie i Beskidy
46. Tatry i Obniżenie Orawsko-Podhalańskie
47. Sudety i Przedgórze Sudeckie
48. Mój region – moja mała ojczyzna

Ocena dopuszczająca

  1) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne pasa pobrzeży i wymienia ich nazwy
  2) • opisuje najważniejsze cechy krajobrazu pasa pobrzeży
  3) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne pasa pojezierzy i wymienia ich nazwy
  4) • wyróżnia cechy rzeźby młodoglacjalnej
  5) • wskazuje na mapie Polski i wymienia nazwy wybranych jezior polodowcowych
  6) • wskazuje na mapie Polski najważniejsze miasta pasa pojezierzy i wymienia ich nazwy
  7) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne zachodniej części Nizin
    Środkowopolskich      i wymienia ich nazwy
  8) • wyróżnia cechy krajobrazu zachodniej części Nizin Środkowopolskich
  9) • wskazuje na mapie Polski miasta położone w zachodniej części Nizin Środkowopolskich
    i wymienia ich nazwy
  10) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne wschodniej części Nizin
    Środkowopolskich       i wymienia ich nazwy
  11) • wymienia cechy krajobrazu wschodniej części Nizin Środkowopolskich
  12) • wskazuje na mapie Polski miasta położone we wschodniej części Nizin
    Środkowopolskich       i wymienia ich nazwy
  13) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne Wyżyn Polskich części zachodniej i
    wymienia ich nazwy
  14) • wyróżnia cechy krajobrazu zachodniej części Wyżyn Polskich
  15) • wymienia nazwy bogactw mineralnych występujących w zachodniej części Wyżyn
    Polskich
  16) • wskazuje na mapie Polski najważniejsze miasta Wyżyn Polskich części zachodniej i
    wymienia ich nazwy
  17) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne wschodniej części Wyżyn Polskich i
    wymienia ich nazwy
  18) • opisuje cechy krajobrazu wschodniej części Wyżyn Polskich
  19) • wskazuje na mapie Polski najważniejsze miasta wschodniej części Wyżyn Polskich i
    wymienia ich nazwy
  20) • wskazuje na mapie Polski regiony geograficzne Kotlin Podkarpackich i wymienia ich
    nazwy
  21) • wskazuje na mapie Polski najważniejsze miasta Kotlin Podkarpackich i wymienia ich
    nazwy
  22) • wyróżnia Karpaty Zachodnie, Wschodnie oraz Południowe i wskazuje je na mapie Polski
  23) • wskazuje na mapie Polski i omawia położenie Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza
    Karpackiego
  24) • wskazuje na mapie Polski parki narodowe położone na terenie Beskidów, Bieszczadów
    oraz Pogórza Karpackiego i wymienia ich nazwy
  25) • wskazuje na mapie Polski najważniejsze miasta Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza
    Karpackiego i wymienia ich nazwy
                     - 168 -
  26) • omawia na podstawie mapy Polski położenie Tatr i Obniżenia Orawsko- Podhalańskiego
  27) • wymienia nazwy skał występujących w Tatrach i Pieninach
  28) • opisuje na podstawie ilustracji cechy rzeźby wysokogórskiej
  29) • wyróżnia cechy krajobrazu Pienin
  30) • wskazuje na mapie Polski ośrodki turystyczne Tatr i Pienin i wymienia ich nazwy
  31) • omawia położenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego na podstawie mapy Polski
  32) • wymienia atrakcje turystyczne Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
  33) • wskazuje na mapie Polski miasta położone w Sudetach i wymienia ich nazwy
  34) • opisuje na podstawie mapy położenie geograficzne regionu zamieszkania
  35) • opisuje środowisko przyrodnicze regionu zamieszkania
  36) • wymienia główne cechy gospodarki regionu, w którym mieszka

Ocena dostateczna

  1) • wskazuje na mapie Polski parki narodowe znajdujące się w pasie pobrzeży i wymienia
    ich nazwy
  2) • wymienia atrakcje turystyczne pasa pobrzeży
  3) • charakteryzuje wybrane miasta pasa pobrzeży
  4) • opisuje na podstawie map klimatycznych zróżnicowanie klimatyczne pasa pojezierzy
  5) • wymienia bogactwa naturalne pasa pojezierzy
  6) • wskazuje na mapie Polski kompleksy leśne i parki narodowe położone w pasie pojezierzy
    i wymienia ich nazwy
  7) • opisuje, przy pomocy map klimatycznych, zróżnicowanie klimatyczne zachodniej części
    Nizin Środkowopolskich
  8) • wskazuje na mapie Polski kompleksy leśne oraz parki narodowe położone w zachodniej
    części Nizin Środkowopolskich i wymienia ich nazwy
  9) • opisuje rozmieszczenie bogactw mineralnych zachodniej części Nizin Środkowopolskich
  10) • opisuje wybrane miasta zachodniej części Nizin Środkowopolskich
  11) • opisuje zróżnicowanie klimatyczne wschodniej części Nizin Środkowopolskich na
    podstawie map klimatycznych
  12) • wskazuje na mapie Polski kompleksy leśne oraz parki narodowe znajdujące się w części
    wschodniej Nizin Środkowopolskich i wymienia ich nazwy
  13) • opisuje rozmieszczenie bogactw mineralnych w części wschodniej Nizin
    Środkowopolskich
  14) • charakteryzuje wybrane miasta wschodniej części Nizin Środkowopolskich
  15) • omawia na podstawie map klimatycznych zróżnicowanie klimatyczne zachodniej części
    Wyżyn Polskich
  16) • wymienia nazwy kompleksów leśnych oraz parków narodowych znajdujących się w
    zachodniej części Wyżyn Polskich
  17) • opisuje cechy krajobrazu Kotlin Podkarpackich
  18) • omawia atrakcje turystyczne Kotlin Podkarpackich
  19) • uzasadnia przyczyny tworzenia parków narodowych na terenie wschodniej części Wyżyn
    Polskich
  20) • opisuje na podstawie map klimatycznych zróżnicowanie klimatyczne wschodniej części
    Wyżyn Polskich
  21) • wskazuje na mapie Polski rejony występowania bogactw mineralnych i wymienia ich
    nazwy
  22) • wskazuje na mapie Polski kompleksy leśne występujące w Kotlinach Podkarpackich i
    wymienia ich nazwy
  23) • wskazuje na mapie Polski miejsca występowania bogactw mineralnych w Kotlinach
    Podkarpackich i wymienia nazwy tych rejonów
  24) • opisuje na podstawie map klimatycznych cechy klimatu Kotlin Podkarpackich
  25) • omawia różnice w krajobrazie Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego
  26) • omawia na podstawie map klimatycznych cechy klimatu Beskidów, Bieszczadów oraz
    Pogórza Karpackiego
  27) • wymienia atrakcje turystyczne Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego
                     - 169 -
  28) • omawia formy rzeźby krasowej Tatr Zachodnich
  29) • uzasadnia atrakcyjność turystyczną Tatr i Pienin
  30) • wymienia źródła zagrożeń przyrody w Tatrach
  31) • opisuje skutki nadmiernego ruchu turystycznego w Tatrach i Pieninach
  32) • omawia specyfikę kulturową regionu Tatr i Obniżenia Orawsko- -Podhalańskiego
  33) • opisuje na podstawie ilustracji cechy krajobrazu Sudetów
  34) • omawia na podstawie map klimatycznych cechy klimatu Sudetów i Przedgórza
    Sudeckiego
  35) • wymienia bogactwa naturalne Sudetów i Przedgórza Sudeckiego oraz wskazuje rejony
    ich eksploatacji na mapie
  36) • opisuje zagrożenia środowiska przyrodniczego powstające w wyniku działalności
    gospodarczej człowieka
  37) • opisuje rozmieszczenie ludności w regionie zamieszkania
  38) • wskazuje na mapie miasta / wsie położone w regionie zamieszkania i wymienia ich
    nazwy
  39) • omawia tradycje i kulturę regionu
  40) • analizuje dane statystyczne dotyczące zagadnień społecznych i gospodarczych regionu,
    w którym mieszka

Ocena dobra

  1) • wykazuje wpływ zewnętrznych czynników rzeźbotwórczych na rzeźbę powierzchni pasa
    pobrzeży
  2) • wyjaśnia genezę mierzei, wydm, klifów i jezior przybrzeżnych
  3) • ocenia potencjał gospodarczy pasa pobrzeży
  4) • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania krajobrazu w pasie pojezierzy
  5) • uzasadnia konieczność ochrony kompleksów leśnych
  6) • wyjaśnia różnice między krajobrazem młodoglacjalnym a staroglacjalnym
  7) • charakteryzuje czynniki kształtujące rzeźbę terenu zachodniej części Nizin
    Środkowopolskich
  8) • ocenia potencjał gospodarczy zachodniej części Nizin Środkowopolskich
  9) • wyjaśnia genezę jezior krasowych na Polesiu Lubelskim
  10) • ocenia potencjał gospodarczy wschodniej części Nizin Środkowopolskich
  11) • wykazuje związki między budową geologiczną a rzeźbą terenu zachodniej części Wyżyn
    Polskich
  12) • opisuje wpływ działalności gospodarczej człowieka na krajobraz Wyżyny Śląskiej
  13) • ocenia potencjał gospodarczy zachodniej części Wyżyn Polskich
  14) • wykazuje związki między budową geologicznà a rzeźbą terenu wschodniej części Wyżyn
    Polskich
  15) • charakteryzuje czynniki rzeźbotwórcze wschodniej części Wyżyn Polskich
  16) • wyjaśnia genezę wąwozów i parowów
  17) • ocenia potencjał gospodarczy wschodniej części Wyżyn Polskich
  18) • wyjaśnia rolę rzek w kształtowaniu krajobrazu Kotlin Podkarpackich
  19) • ocenia potencjał gospodarczy Kotlin Podkarpackich
  20) • wykazuje zależności między budowà geologicznà a cechami rzeźby Pogórza
    Karpackiego, Bieszczadów i Beskidów
  21) • omawia budowę fliszową Karpat
  22) • porównuje ze sobą krajobrazy Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza Karpackiego
  23) • wykazuje różnice krajobrazu Tatr Wysokich i Zachodnich
  24) • omawia na podstawie ilustracji piętrowość klimatyczno-roślinną Tatr
  25) • ocenia potencjał gospodarczy Tatr i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego
  26) • przedstawia cechy rzeźby Gór Stołowych i Karkonoszy
  27) • wykazuje zróżnicowanie klimatyczne i roślinne Sudetów
  28) • ocenia potencjał gospodarczy Sudetów i Przedgórza Sudeckiego
  29) • proponuje trasę wycieczki po obszarze jednego z pasm Sudetów i uzasadnienia swój
    wybór
                      - 170 -
  30) • ocenia warunki i możliwości produkcji rolnej i przemysłowej w regionie zamieszkania
  31) • wykazuje specyfikę regionu zamieszkania na tle innych regionów kraju
  32) • sporządza folder informacyjny o regionie, w którym mieszka

Ocena bardzo dobra

  1) • porównuje cechy klimatu Pojezierza Pomorskiego z cechami klimatu Pojezierza
    Mazurskiego
  2) • ocenia walory krajobrazowe i przyrodnicze pasa pojezierzy
  3) • ocenia potencjał gospodarczy pasa pojezierzy
  4) • wyjaśnia genezę Żuław Wiślanych
  5) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody pasa pobrzeży
  6) • ocenia walory turystyczne pasa pobrzeży
  7) • ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa Niziny Śląskiej
  8) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody zachodniej części Nizin Środkowopolskich
  9) • wykazuje podobieństwa i różnice między regionami wschodniej części Nizin
    Środkowopolskich
  10) • wyjaśnia genezę wydm występujących na Nizinie Mazowieckiej
  11) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody wschodniej części Nizin Środkowopolskich
  12) • wskazuje na mapie Polski obszary bagienne i podmokłe wschodniej części Nizin
    Środkowopolskich i wymienia ich nazwy
  13) • omawia uwarunkowania występowania wód podziemnych w niecce artezyjskiej Kotliny
    Warszawskiej
  14) • wykazuje negatywny wpływ koncentracji ludności i przemysłu na środowisko
    przyrodnicze
  15) • proponuje sposoby zagospodarowania terenów zdegradowanych na skutek działalności
    gospodarczej człowieka
  16) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody zachodniej części Wyżyn Polskich
  17) • ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa na Wyżynie Lubelskiej
  18) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody wschodniej części Wyżyn Polskich
  19) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody Kotlin Podkarpackich
  20) • wyjaśnia genezę Kotlin Podkarpackich
  21) • wykazuje zróżnicowanie klimatyczne i roślinne Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza
    Karpackiego
  22) • uzasadnia konieczność budowy sztucznych zbiorników na rzekach karpackich
  23) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody Beskidów, Bieszczadów oraz Pogórza
    Karpackiego
  24) • ukazuje zależności miedzy budową geologicznà a cechami rzeźby Tatr i Obniżenia
    Orawsko-Podhalańskiego
  25) • porównuje budowę geologicznà Tatr Wysokich i Zachodnich
  26) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody Tatr i Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego
  27) • wykazuje zróżnicowanie budowy geologicznej Sudetów
  28) • wyjaśnia genezę rzeźby zrębowej Sudetów
  29) • uzasadnia konieczność ochrony przyrody w Sudetach
  30) • wykazuje zależności między środowiskiem przyrodniczym a różnorodnymi formami
    działalności człowieka w regionie zamieszkania
  31) • ocenia znaczenie gospodarcze regionu, w którym mieszka na tle kraju

VIII. Polska w świecie

49. Miejsce Polski w gospodarce światowej
50. Polska w strukturach międzynarodowych

Ocena dopuszczająca

  1) • wymienia wskaźniki określające poziom rozwoju gospodarczego
                      - 171 -
  2)  • wymienia korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej
  3)  • porównuje PKB w Polsce na tle innych krajów
  4)  • wymienia nazwy największych organizacji międzynarodowych
  5)  • wymienia przykłady współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej
  6)  • wskazuje na mapie i wymienia nazwy euroregionów

Ocena dostateczna

  1) • ocenia na podstawie danych statystycznych poziom rozwoju gospodarczego Polski
  2) • omawia, z punktu widzenia zagranicznego inwestora, czynniki zachęcające i
   zniechęcające zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce
  3) • wymienia przykłady inwestycji zagranicznych w Polsce
  4) • wyjaśnia znaczenie euroregionów
  5) • omawia proces integracji Polski z Unią Europejską

Ocena dobra

  1) • analizuje i porównuje dane statystyczne dotyczące produkcji wybranych towarów w
   Polsce      i innych krajach
  2) • ocenia korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej
  3) • ocenia skutki integracji Polski z Unià Europejskà i NATO
  4) • wymienia przykłady działań podejmowanych przez Polskę w ramach Unii Europejskiej i
   NATO

Ocena bardzo dobra

  1) • wyjaśnia korzyści dla gospodarki Polski wynikające z inwestycji zagranicznych
  2) • określa rolę Polski w strukturach międzynarodowych
  3) • charakteryzuje wybrany euroregion


                    8) Chemia
                     KLASA I


Substancje chemiczne i ich przemiany
 ocena dopuszczająca  ocena dostateczna      ocena dobra      ocena bardzo dobra
     [1]         [1+2]          [1+2+3]        [1+2+3+4]
     1           2             3            4
Uczeń :       Uczeń :          Uczeń :         Uczeń :
1) zna zasady bhp  1) wie, co to jest    1) podaje        1) analizuje
  obowiązujące w   materia,          zastosowanie       przemianę
  pracowni     2) wyjaśnia, czym       wybranego        chemiczną a
  chemicznej,     różni się ciało      sprzętu         zjawisko fizyczne,
2) nazywa sprzęt i   fizyczne od        laboratoryjnego,   2) proponuje
  szkło        substancji       2) identyfikuje       doświadczenie (
  laboratoryjne,   chemicznej,        substancje na      rysunek
3) wie, że      3) wymienia i         podstawie        obserwacje,
  substancje     wyjaśnia          podanych         wnioski) mając
  charakteryzują   podstawowe         informacji,       podany jego tytuł,
  się określonymi   metody         3) wyjaśnia, na czym   3) potrafi wykonać
  właściwościami,   rozdzielania        polega destylacja,    doświadczenie z
4) określa       mieszanin,       4) podaje sposób       tego działu,
  właściwości   4) umie sporządzić      rozdzielania     4) przewiduje wyniki
  substancji,     mieszaninę         wskazanej        niektórych

                      - 172 -
5)   dzieli substancje   substancji,        mieszaniny,        doświadczeń na
   czyste        5)  umie rozdzielić  5) przeprowadza         podstawie
   chemicznie na     składniki         proste           posiadanej wiedzy,
   pierwiastki i     mieszaniny (sól      doświadczenie    5)  otrzymuje tlenek
   związki        kuchenna i woda,      pokazujące         węgla (IV)w
   chemiczne,       piasek i woda),      przemianę         reakcji węglanu
6)  wyjaśnia, jaką    6) wyjaśnia różnicę     chemiczną,         wapnia z kwasem
   mieszaninę       między zjawiskiem   6) analizuje w         solnym,
   nazywamy        fizycznym a        podanych       6)  uzasadnia na
   jednorodna , a     przemianą         przykładach        podstawie reakcji
   jaka          chemiczną,         przemianę         magnezu z
   niejednorodną ,   7) podaje          chemiczną i        tlenkiem
7)  podaje przykłady    przykłady zjawiska     zjawisko          węgla(IV) że
   mieszanin,       fizycznego,        chemiczne,         tlenek węgla (IV)
8)   wymienia       przemiany       7) wskazuje wśród        jest związkiem
   najprostsze      chemicznej,        różnych          chemicznym węgla
   metody        8) formułuje         substancji         i tlenu,
   rozdzielania      obserwacje do       mieszaninę i     7)  umie uzasadnić na
   mieszanin,       doświadczeń,        związek          podstawie reakcji
9)   definiuje      9) wyjaśnia         chemiczny,         magnezu z parą
   zjawisko        potrzebę       8) wyjaśnia różnicę       wodną, że woda
   fizyczne,       wprowadzenia        pomiędzy          jest związkiem
   przemianę       symboliki         związkiem         chemicznym tlenu
   chemiczną,       chemicznej,        chemicznym a        i wodoru,
   pierwiastek ,    10) zna wymagane       mieszaniną,     8)  proponuje sposoby
   związek        symbole        9) odszukuje w         ograniczania
   chemiczny       chemiczne         układzie          zanieczyszczeń
10)  podaje        pierwiastków,       okresowym         powietrza i wody,
   przykłady      11) rozpoznaje        pierwiastków     9)  identyfikuje
   związków        pierwiastki,        podane           substancje na
   chemicznych,      związki          pierwiastki,        podstawie
11)  zna podział      chemiczne,      10) opisuje           schematów
   pierwiastków, na   12) wymienia         doświadczenie       przebiegu ich
   metale,        zmienne i stałe      wykonane na        reakcji,
   niemetale,       składniki         lekcji,       10)  wykazuje
   półmetale,       powietrza,      11) określa, które       zależność między
12)  podaje       13) oblicza         składniki         rozwojem
   przykłady       przybliżoną        powietrza są stałe     cywilizacji a
   pierwiastków      objętość tlenu i      a które zmienne,      występowaniem
   (niemetali i      azotu np.: w sali   12) wykonuje          zagrożeń np.
   metali),        lekcyjnej,         obliczenia         podaje przykład
13)  zna podstawowe   14) wie, jak można      dotyczące składu      dziedziny życia,
   symbole        otrzymać tlen,       pierwiastkowego      której rozwój
   pierwiastków     15) określa         powietrza w        powoduje
   chemicznych,      właściwości tlenu,     określonym         negatywne skutki
14)  wie, że       16) odróżnia         pomieszczeniu,       dla środowiska
   powietrze jest     utlenianie od     13) wyjaśnia rolę        przyrodniczego,
   mieszaniną       spalania,         procesu       11)  podaje przykłady
   jednorodną ,     17) wie, na czym       fotosyntezy w       reakcji
15)  wymienia       polega obieg tlenu,    naszym życiu,       egzoenergetycznyc
   główne składniki    dwutlenku węgla i   14) wyjaśnia skąd się      hi
   powietrza,       azotu w          biorą kwaśne        endoenergetycznyc
16)  wie co to są     przyrodzie,        opady,           h,
   stałe i zmienne   18) rozumie, na     15) określa zagrożenia
   składniki       czym polega        wynikające z
   powietrza,       proces fotosyntezy,    efektu
                        - 173 -
17) wie, co to jest   19) określa, do       cieplarnianego,
  tlen, wodór,      czego           dziury ozonowej,
  tlenek węgla(IV),   wykorzystuje się      kwaśnych
  azot, gazy       tlen, azot, gazy      opadów,
  szlachetne,      szlachetne,      16) zapisuje słownie
18) wymienia       20) podaje sposób      przebieg różnych
  najważniejsze     otrzymywania        rodzajów reakcji,
  właściwości      tlenku węgla(IV),   17) umie wykazać
  tlenu, tlenku    21) określa         obecność pary
  węgla (IV) i      właściwości tlenku     wodnej w
  wodoru,        węgla(IV),         powietrzu,
19) wie co to jest    22) wie, co to jest   18) omawia sposoby
  woda,         reakcja          otrzymywania
20) określa        charakterystyczna,     wodoru ,
  znaczenie
  powietrza, tlenu i  23) wie, w jaki     19) wskazuje
  wody,         sposób           utleniacz,
21) określa jak      wykrywamy tlenek      reduktor,
  zachowują się    24) węgla(IV),     20) zaznacza w
  substancje      25) wie, co to jest     słownym zapisie
              efekt cieplarniany,    przebiegu reakcji
22) higroskopijne,    26) zna rolę wody w     proces utleniania,
23) definiuje reakcję   przyrodzie,        redukcji,
  syntezy, analizy,  27) wymienia      21) określa co to są
  wymiany,        właściwości wody,     reakcje
24) wie na czym     28) wyjaśnia         egzoenergetyczne
  polega reakcja     zjawisko          i
  spalania,       higroskopijności,     endoenergetyczne,
25) wyjaśnia pojęcie   29) zapisuje słownie  22) podaje przykłady
  substrat, produkt,   przebieg reakcji      reakcji
  reagent,        chemicznej,        egzoenergetyczny
26) określa co to są   30) wskazuje w        ch i
  tlenki i jaki jest   słownym zapisie      endoenergetyczny
  ich podział,      przebiegu reakcji     ch
27) definiuje:       substraty,      23) ( z lekcji),
  reakcję        produkty,
  utleniania,      reagenty,
  reakcję redukcji,   pierwiastki,
  reduktor,       związki
  utleniacz,       chemiczne,
28) wymienia       31) umie określić
  niektóre efekty    typ reakcji,
  towarzyszące     32) wie, co to jest
  reakcjom        dziura ozonowa,
              kwaśne opady,
             33) określa źródła
              zanieczyszczeń
              powietrza, wód,
             34) wie, w jaki
              sposób otrzymać
              wodór ( reakcja
              kwasu z metalem),
             35) określa
              właściwości
              wodoru,
             36) wie, na czym
                       - 174 -
                polegają reakcje
                utleniania i
                redukcji,
               37) rozumie, co to
                jest utleniacz,
                reduktor,
               38) umie w prostych
                przykładach
                wskazać proces
                utleniania,
                redukcji, reduktor i
                utleniacz,
               39) wie jak odróżnić
                wodór, tlen, tlenek
                węgla (IV), ( próba
                łuczywka)  Atom i cząsteczka
   ocena dopuszczająca      ocena dostateczna      ocena dobra     ocena bardzo dobra
       [1]             [1+2]          [1+2+3]        [1+2+3+4]
        1              2             3           4
  Uczeń :          Uczeń :            Uczeń :       1)  Uczeń :
  1) definiuje materię,   1) omawia poglądy na temat   1) proponuje     2)  wyjaśnia,
  2) wie, że materia ma    budowy materii,         doświadczenie      dlaczego masa
    budowę ziarnistą,   2) podaje założenia teorii     potwierdzające     atomowa nie
  3) odróżnia atom od     atomistycznocząsteczkow     ziarnistą        zawsze jest
    cząsteczki,       ej,               budowę         liczbą
4) definiuje atomową     3) rysuje modele budowy      materii,        całkowitą,
  jednostkę masy, masę     atomu,            2) opisuje      3)  podaje
  atomową, masę       4) oblicza masy          historyczne       przykłady
  cząsteczkową,        cząsteczkowe,          modele         szeregów
5) oblicza masę       5) podaje definicję        atomów,         promieniotwór
  cząsteczkową (proste)    pierwiastka,         3) określa, co to     czych,
  6)    wie, że atom   6) zna rodzaje izotopów,      jest reakcja   4)  uzasadnia, że
  jest zbudowany z jądra  7) wymienia izotopy wodoru     łańcuchowa,       msubstr= mprod,
  (zawierającego        i podaje różnice między   4) wyjaśnia     5)  umie
  protony, neutrony) i     nimi,              pojęcie czasu      udowodnić
  krążących wokół niego   8) określa, na czym polega     połowicznego      doświadczalni
  elektronów,         promieniotwórczość       rozpadu,        e
  7) definiuje elektrony    naturalna i sztuczna,    5) wie, co to jest  6)  msubstr= mprod,
    walencyjne,      9) potrafi korzystać z układu   szereg      7)  rozwiązuje
  8)    wie co to jest   okresowego           promieniotwór      trudniejsze
  liczba atomowa, liczba    pierwiastków,          czy,          zadania
  masowa,          10)   umie wykorzystać    6) zna           wykorzystując
  9)    określa liczby   informacje odczytane w     zastosowanie      e poznane
  protonów, neutronów,     układzie okresowym       izotopów,        prawa
  elektronów na        pierwiastków,        7) swobodnie        (zachowania
  podstawie liczby     11)   podaje maksymalną     korzysta z       masy, stałości
  atomowej i masowej,     liczbę elektronów na      informacji       składu
  10) dokonuje         powłokach,           zawartych w       związku
    podziału izotopów,  12)   rozpisuje         układzie        chemicznego),
  11) wymienia         rozmieszczenie         okresowym     8)  wskazuje
  zastosowanie         elektronów na powłokach     pierwiastków,      podstawowe

                         - 175 -
niektórych izotopów,     (proste przykłady),     8) podaje         różnice między
12) wie, co to jest    13)   rysuje modele       rozmieszczenie    wiązaniami
promieniotwórczość,     atomów pierwiastków       elektronów na     kowalencyjny
13) definiuje izotopy,    (proste przykłady),       powłokach,      m a jonowym,
czas połowicznego     14)   zapisuje wzory     9) rysuje modele     kowalencyjny
rozpadu,           sumaryczne,           atomów,        m
14)   wymienia     15)   rysuje wzory      10) określa typ      spolaryzowany
najważniejsze        strukturalne,          wiązań        ma
zagrożenia związane z   16)   odczytuje na        chemicznych ,     kowalencyjny
promieniotwórczością,    podstawie wzoru       11) wyjaśnia       m
15)   wie, co to jest   chemicznego, z jakich      różnice między    niespolaryzow
układ okresowy        pierwiastków i ilu        różnymi        anym ,
pierwiastków,        atomów składa się        typami wiązań 9)   umie powiązać
16) zna budowę        cząsteczka lub kilka       ,           właściwości
układu okresowego      cząsteczek,         12) korzysta z      związku
pierwiastków,       17)   wyjaśnia jak        pojęcia        chemicznego z
17) podaje prawo       powstają kationy i aniony,    wartościowośc     występującymi
  okresowości,     18)   określa rodzaje      i,          w nim
18) wie, kto jest      wiązań w cząsteczkach    13) określa        wiązaniami,
twórcą układu        proste przykłady),        możliwe     10)  zapisuje i
okresowego,        19)   wie, jak powstają     wartościowośc     odczytuje
19) zna podstawowe      cząsteczki,           i pierwiastka     równania
zasady korzystania z   20)   podaje przykłady      na podstawie     reakcji
układu okresowego ,     substancji o wiązaniu      jego położenia    chemicznych o
20)   zna         kowalencyjnym(atomowy      w układzie      dużym stopniu
podstawowe symbole      m), jonowym,           okresowym       trudności,
pierwiastków,       21)   odczytuje         pierwiastków,
21) potrafi odnaleźć     wartościowość        14) nazywa
podstawowe symbole      pierwiastków z układu      związki
22) pierwiastków w      okresowego            chemiczne na
układzie okresowym      pierwiastków,          podstawie
pierwiastków,                         wzorów i
23) wie, co to jest    22)   umie wykorzystać      zapisuje wzory
wiązanie chemiczne,     modele cząsteczek do       na podstawie
24)   wymienia typy    pisania wzorów,         ich nazw,
wiązań chemicznych,    23)   rysuje model danej   15) zapisuje i
25)   podaje        cząsteczki,           odczytuje
definicje wiązań:     24)   wyjaśnia znaczenie     równania
kowalencyjnego        współczynnika          reakcji
kowalencyjnego        stechiometrycznego i       chemicznych
spolaryzowanego,       indeksu             (o większym
(atomowego          stechiometrycznego(duży     stopniu
spolaryzowanego),      współczynnik i mały       trudności),
jonowego,          współczynnik),        16) rozwiązuje
26) określa, co to są   25)   wyjaśnia pojęcie      zadania na
jony, kationy, aniony,    równania reakcji         podstawie
27) wie, co to jest     chemicznej,           prawa
wzór sumaryczny,     26)   odczytuje równanie     zachowania
wzór strukturalny,      reakcji chemicznej,       masy i prawa
28) zapisuje wzory    27)   zapisuje równanie     stałości składu
prostych cząsteczek,     reakcji chemicznej,       związku
29)   określa, co to  28)   przeprowadza        chemicznego,
jest wartościowość,     proste obliczenia z
30)   wie, że       wykorzystaniem prawa
wartościowość        zachowania masy i prawa
pierwiastków w stanie    stałości składu związku
                       - 176 -
 wolnym wynosi zero,    chemicznego,
 31) odczytuje z
 układu okresowego
 wartościowość
 pierwiastków np.:
 sodu, magnezu, glinu,
 węgla, azotu, siarki,
 chloru,
 32) wyznacza
 wartościowość
 pierwiastków na
 podstawie wzorów
 sumarycznych,
 33) zapisuje wzory
 sumaryczne i
 strukturalne na
 podstawie
 wartościowości
 pierwiastków,
 34)   określa liczbę
 pierwiastków w
 związku
35) odczytuje
 ilościowo i jakościowo
 proste zapisy np.: 5Cl,
 3H2O,
 36)   podaje nazwy
  prostych związków
  chemicznych na
  podstawie wzorów,
 37)   zapisuje wzory
  prostych związków
  chemicznych na
  podstawie ich nazw,
 38)   wymienia
  podstawowe rodzaje
  reakcji chemicznych,
 39)   rozróżnia
  podstawowe rodzaje
  reakcji chemicznych,
 40) podaje prawo
  zachowania masy,
  prawo stałości składu
  związku
  chemicznego,
 41) stosuje powyższe
 prawa w prostych
 zadaniach,
 42) wie, co to jest
  równanie reakcji
  chemicznej,
  współczynnik
  stechiometryczny
 43)   zapisuje proste
   równania reakcji,
 44) odczytuje proste
                     - 177 -
 równania reakcji
 chemicznych,

                       KLASA II
                  Woda i roztwory wodne
 ocena dopuszczająca     ocena dostateczna      ocena dobra     ocena bardzo dobra
      [1]           [1+2]          [1+2+3]        [1+2+3+4]
      1             2             3           4
Uczeń :          Uczeń :           Uczeń :         Uczeń :
1) zna podział      1)   podaje, jakie    1) wyjaśnia, na czym  1) wymienia
 mieszanin,        wiązanie występuje w      polega tworzenie    laboratoryjne
2) podaje właściwości   cząsteczce wody,        wiązania        metody
 mieszanin,       2)   wie, co to jest     kowalencyjnego     otrzymywania
3) zna proste sposoby   cząsteczka polarna,      spolaryzowanego     wody,
 rozdzielania      3)   wyjaśnia, na      w cząsteczce    2) proponuje
 mieszanin,        czym polega asocjacja     wody,          doświadczenie
4) wyjaśnia, co to jest  cząsteczek wody,      2) wyjaśnia budowę     udowadniające,
 woda destylowana i   4)   opisuje etapy      polarną         że woda jest
 czym się różni od    oczyszczania ścieków,     cząsteczki wody,    związkiem
 wód występujących    5)   wymienia      3) określa         wodoru i tlenu,
 w przyrodzie,      właściwości wody        właściwości    3) wykazuje
5) wymienia rodzaje    zmieniające się pod      wody wynikające     doświadczalnie,
 wód występujących    wpływem            z jej polarnej     czy roztwór jest
 w przyrodzie,      zanieczyszczeń,        budowy,         nasycony czy
6) wie, na czym      6)   wie, jak usunąć z  4) omawia wpływ       nienasycony,
 polega obieg wody    wody naturalnej        zanieczyszczeń   4) rozwiązuje
 w przyrodzie,      niektóre            wód na         zadania
7) podaje stany      zanieczyszczenia np.:     organizmy,       rachunkowe na
 skupienia wody,     gazy,           5) wymienia sposoby     mieszanie
8) nazywa przemiany    7)   określa, dla jakich   przeciwdziałania    roztworów,
 stanów skupienia     substancji woda jest      zanieczyszczaniu  5) rozwiązuje
 wody,          dobrym             wód,          zadania
9) wymienia        rozpuszczalnikiem,     6) potrafi omówić      rachunkowe na
 właściwości wody,    8)   zna podział       proces         stężenie
10)   zapisuje     substancji ze względu     uzdatniania       procentowe z
 wzory sumaryczny i    na ich rozpuszczalność     wody,          wykorzystaniem
 strukturalny       w wodzie,         7) omawia proces      gęstości,
 cząsteczki wody,    9)   wyjaśnia, na      destylacji,    6) oblicza
11)   definiuje     czym polega proces     8) modelowo         rozpuszczalność
 dipol,          rozpuszczania,         przedstawia       substancji w
12)   wie, że     10)   odczytuje z       proces         danej
 cząsteczka wody jest   wykresu            rozpuszczania w     temperaturze,
 dipolem,         rozpuszczalność danej     wodzie         znając stężenie
13)   wymienia     substancji w podanej      substancji o      procentowe jej
 źródła          temperaturze,         budowie polarnej    nasyconego
 zanieczyszczeń wód,   11)   porównuje        np.:          roztworu w tej
14)   wymienia     rozpuszczalność        chlorowodoru,      temperaturze,
 zagrożenia        różnych substancji w tej 9) podaje rozmiary
 wynikające z       samej temperaturze,      cząstek
 zanieczyszczeń wód,   12)   podaje przykłady    substancji
15)   określa etapy   roztworu właściwego,      rozpuszczonej w
 oczyszczania       koloidalnego,         roztworze
 ścieków,         zawiesiny,           właściwym,
16)   zna podział   13)   wskazuje różnice    roztworze
 substancji na dobrze   między roztworem        koloidalnym,

                       - 178 -
 i słabo rozpuszczane   właściwym a zawiesiną,     zawiesinie,
 oraz praktycznie     14)  określa sposoby   10) wykazuje
 nierozpuszczalne w    rozdzielania składników    doświadczalnie
 wodzie,          roztworu właściwego i     wpływ różnych
17)   określa, co to   zawiesiny,           czynników na
 jest rozpuszczalnik,   15)  przeprowadza       szybkość
 substancja        krystalizację,         rozpuszczania
 rozpuszczana,      16)  umie,          substancji stałej
18)   zna definicję   przekształcić wzór na     w wodzie,
 rozpuszczalności,     stężenie procentowe    11) posługuje się
19)   podaje, od     roztworu, aby obliczyć     wykresem
 czego zależy       masę substancji lub      rozpuszczalności,
 rozpuszczalność,     masę roztworu,       12) dokonuje
20)   wie, co to jest  17)  oblicza masę       obliczeń z
 wykres          substancji           wykorzystaniem
 rozpuszczalności,     rozpuszczonej lub masę     krzywej
21)   wymienia      roztworu znając        rozpuszczalności,
 czynniki wpływające    stężenie procentowe    13) oblicza masę
 na szybkość        roztworu,           wody, znając
 rozpuszczania się    18)  wie, jak         masę roztworu i
 substancji stałej w    sporządzić roztwór o      jego stężenie
 wodzie,          określonym           procentowe,
22)   definiuje                   14) rozwiązuje
 pojęcia: roztwór     19)  stężeniu         zadania z
 właściwy, roztwór     procentowym ( np.:       wykorzystaniem
 koloidalny,        100g              gęstości
 zawiesina, roztwór    20)  20 procentowego      roztworu,
 nasycony,         roztworu soli       15) oblicza stężenie
 nienasycony,       kuchennej),          procentowe
 stężony,                         roztworu
 rozcieńczony,                      powstałego przez
                             zagęszczenie,
23)   określa, co to                  rozcieńczenie
 jest krystalizacja,                   roztworu,
24)   podaje                    16) oblicza stężenie
 sposoby                         procentowe
 otrzymywania                       roztworu
 roztworu                         nasyconego w
 nienasyconego z                     danej
 roztworu                         temperaturze,
 nasyconego i                       znając wartości
 odwrotnie,                        rozpuszczalności
25)   definiuje                     substancji,
 stężenie procentowe
 roztwory,                      17) wymienia
26)   podaje wzór                    czynności
 opisujący stężenie                    prowadzące do
 procentowe                      18) sporządzenia
 roztworu,                        określonej ilości
27)   wykonuje                     roztworu o
 proste obliczenia                    określonym
 dotyczące stężenia                    stężeniu
 procentowego                       procentowym,
 roztworu                         potrafi
                             sporządzić taki
                             roztwór,
                      - 179 -
Kwasy i wodorotlenki
 ocena dopuszczająca    ocena dostateczna      ocena dobra      ocena bardzo dobra
      [1]          [1+2]          [1+2+3]         [1+2+3+4]
      1            2            3            4
Uczeń :         Uczeń :          Uczeń :         Uczeń :
1) zna zasady bhp    1) wymienia wspólne    1) wyjaśnia,      1) zapisuje wzór
   dotyczące       właściwości         dlaczego przy    strukturalny danego
   obchodzenie się z   kwasów, zasad,        pracy z       kwasu
   kwasami i      2) wyjaśnia, skąd        kwasami i      nieorganicznego oraz
   zasadami        wynikają wspólne       zasadami należy   wodorotlenku
2) definiuje elektrolit,  właściwości         zachować      dowolnego metalu o
   nieelektrolit,     kwasów, zasad,        szczególną     podanym wzorze
3) wyjaśnia pojęcie   3) zapisuje wzory        ostrożność,     sumarycznym,
   wskaźnika i      strukturalne      2) odróżnia pojęcie  2) umie zaplanować
   wymienia trzy     poznanych kwasów       wodorotlenku    i przeprowadzić
   przykłady       i wodorotlenków,       od zasady,     doświadczenia, w
   wskaźników,     4) nazywa aniony      3) wymienia       których w wyniku
4) podaje, jak       reszt kwasowych       poznane tlenki   otrzymuje się kwasy
   zbudowane są      poznanych kwasów,      kwasowe i      i wodorotlenki,
   kwasy,       5) określa, co to jest     zasadowe,     3) omawia
   wodorotlenki,     tlenek kwasowy,     4) zapisuje       przemysłową metodę
5) wymienia kwasy      tlenek zasadowy,       równanie      otrzymywania kwasu
   występujące w    6) wskazuje przykłady      reakcji       azotowego(V),
   otoczeniu,       tlenków           otrzymywania   4) zna metodę
6) odróżnia kwasy      kwasowych,          wskazanego     otrzymywania
   tlenowe od       zasadowych,         kwasu,       wodorotlenków
   beztlenowych,    7) wymienia metody       wodorotlenku,    praktycznie
7) wskazuje wodór i     otrzymywania      5) na podstawie     nierozpuszczalnych
   resztę kwasową we   kwasów tlenowych,      doświadczenia    w wodzie np:
   wzorze kwasu,     beztlenowych,        wykazuje żrące   wodorotlenku
8) wyznacza       8) zna główne metody      właściwości     miedzi(II),
   wartościowość     otrzymywania         kwasu       5) identyfikuje
   reszty kwasowej,    wodorotlenków,        siarkowego     kwasy, wodorotlenki
9) podaje wzory     9) zapisuje równania      (VI),        na podstawie
   sumaryczne i      reakcji         6) uzasadnia, jak    podanych informacji,
   nazwy poznanych    otrzymywania         rozcieńczać    6) proponuje sposób
   kwasów i        poznanych kwasów       kwasy,       zmiany odczynu
   wodorotlenków,     i wodorotlenków,    7) wyjaśnia,       roztworu,
10) podaje        10)    podaje        dlaczego kwas   7) odczytuje
   właściwości      właściwości         siarkowy(VI),    równania reakcji,
   kwasów:        poznanych kwasów       pozostawiony w  8) potrafi rozwiązać
   chlorowodorowego    i wodorotlenków,       otwartym      trudniejsze
   , azotowego (V),  11)    wymienia       naczyniu,      chemografy,
   siarkowego(VI),    zastosowanie         zwiększy swoją
   wodorotlenków:     poznanych kwasów       objętość,
   sodu i wapnia,     i wodorotlenków,    8) wie, jak wykryć
11) wymienia       12)    określa, co to    doświadczalnie
   podstawowe       jest wapno palone,      obecność białka
   zastosowanie      wapno gaszone,        w próbce
   kwasów:        woda wapienna,        żywności( w
   chlorowodorowego 13)     wie, jak       serze, mleku,
   , azotowego (V),    korzystać z tabeli      jajku),
   siarkowego(VI) i    rozpuszczalności    9) zapisuje i

                       - 180 -
   wodorotlenków:    14)   wyjaśnia        odczytuje
   sodu i wapnia,     pojęcie dysocjacji      równania
12)  podaje         jonowej, jonu,        reakcji
   wartościowość      kationu, anionu,       dysocjacji
   jonu         15)   zapisuje i       jonowej
   wodorotlenkowego    odczytuje równanie      kwasów i zasad,
   OH,           proste równanie    10)  umie powiązać
13)  podaje definicję    dysocjacji jonowej,      odczyn
   dysocjacji jonowej  16)   definiuje        roztworu z
14)  wie, jak dysocjują   odczyn kwaśny,        obecnością
   kwasy, zasady,     obojętny zasadowy,      odpowiednich
15)  definiuje kwasy,   17)   zna skalę pH,      jonów i skalą
   wodorotlenki,    18)   zapisuje        pH,
   zasady,         obserwacje       11)  potrafi otrzymać
16)  umie napisać      przeprowadzanych       roztwór
   równanie        doświadczeń,         obojętny, w
   dysocjacji jonowej                  wyniku reakcji
   np.: NaOH, HCl                    kwasu z zasadą,
17)  wymienia odczyny                12)  wie, co to jest
   roztworów,                      zapis
18)  zna zakres pH dla                   cząsteczkowy,
   poszczególnych                    jonowy,
   odczynów,                       równania
19)  określa barwę                     reakcji
   trzech wskaźników                   chemicznej,
   w roztworach o                 13)  rozwiązuje
   odczynie                       chemografy,
   kwaśnym,                    14)  opisuje
   zasadowym                       doświadczenia
   obojętnym,                      przeprowadzane
                              na lekcjach (
                              rysunek,
                              obserwacje,
                              wnioski),


Sole
 ocena dopuszczająca     ocena dostateczna       ocena dobra     ocena bardzo dobra
      [1]            [1+2]          [1+2+3]        [1+2+3+4]
      1             2             3            4
Uczeń :          Uczeń :           Uczeń :         Uczeń :
1) zna budowę soli,    1) wie, jakie jest      1) wie, na czym     1) wskazuje
2) wskazuje metal i      wiązanie między       polega wiązanie     substancje,
  resztę kwasową we     metalem a resztą       jonowe w solach,     które mogą ze
  wzorze soli,        kwasową,         2) zapisuje i        sobą reagować,
3) podaje nazwy soli,   2) ustala nazwę soli na     odczytuje        tworząc sól,
  zapisuje ich wzory     podstawie wzoru       równania       2) zna metody
  sumaryczne np.:      sumarycznego i        dysocjacji        otrzymywania
  wzory soli kwasów     zapisuje wzór na       jonowej soli,      soli,
  chlorowodorowego,     podstawie         3) przewiduje wynik   3) identyfikuje
  siarkowodorowego, i   3) zapisuje wzory        reakcji         sole na
  metali np.: sodu,     sumaryczne soli,       otrzymywania       podstawie
  potasu i wapnia,    4) zapisuje wzory        soli, korzystając z   podanych
4) umie wśród         strukturalne soli *,     tabeli          informacji,
  zapisanych       5) zapisuje proste       rozpuszczalności   4) wyjaśnia

                       - 181 -
  związków wskazać     równania dysocjacji     wodorotlenków i    zmiany odczynu
  sole,          jonowej soli,        soli,         roztworów
5) wie, jak dysocjują  6) wymienia cztery     4) stosuje pięć      podanych
  sole,          najważniejsze        metod         reakcji
6) zapisuje równanie    sposoby           otrzymywania      zobojętniania,
  dysocjacji jonowej    otrzymywania soli,     soli,       5) przewiduje czy
  np.:KCl, NaCl,    7) zapisuje proste     5) zapisuje przebieg    zajdzie dana
7) zna podział soli ze   równania reakcji      reakcji        reakcja
  względu na ich      otrzymywania soli w     otrzymywania    6) proponuje
  rozpuszczalność w    postaci           soli z postaci     reakcję
  wodzie,         cząsteczkowej,       cząsteczkowej,     tworzenia
8) wie, co to jest tabela  jonowej, jonowo       jonowej i       trudno
  rozpuszczalności     skróconej,         skróconej       rozpuszczalnej
  wodorotlenków i    8) odczytuje równania     jonowej,        soli,
  soli,          zapisanych reakcji   6) wie, na podstawie 7) określa
9) potrafi korzystać z   otrzymywania soli,     szeregu        zastosowanie
  tabela        9) wyjaśnia, na czym      aktywności       reakcji
  rozpuszczalności     polegają reakcje      metali, które     strącenia,
  wodorotlenków i     zobojętniania,       metale reagują z  8) zapisuje i
  soli,          wytrącania osadów,     kwasami wg       odczytuje
10)   podaje sposoby 10)   korzysta z tabeli   schematu: metal +   równania
  otrzymywania soli    rozpuszczalności      kwas → sól +      reakcji
  trzema          wodorotlenków i       wodór         chemicznych
  podstawowymi       soli,          7) podaje przykłady    otrzymywania
  metodami,       11)   zna podział      soli          soli,
11)   zapisuje      metali ze względu na    występujących w 9) planuje
  najprostsze       ich aktywność        przyrodzie,      doświadczalny
  równania reakcji     (szereg aktywności   8) opisuje         sposób
  otrzymywania soli,    metali),          doświadczenia     otrzymywania
12)   definiuje    12)   wie, że metale    przeprowadzane     soli,
  reakcję         mogą różnie się       na         10) potrafi
  zobojętniania,      zachowywać w        lekcjach(rysunek,   przeprowadzić
  wytrącania osadów,    reakcji z          obserwacje,      doświadczenia
13)   zna zapis     kwasami(np.: miedź     wnioski)        otrzymywania
  równania reakcji w    lub magnez w reakcji 9) zapisuje równania     soli,
  postaci         z kwasem          reakcji      11) przewiduje
  cząsteczkowej,      chlorowodorowym),      elektrodowych,     efekty tych
  jonowej i skróconej  13)   wyjaśnia proces 10) określa         doświadczeń,
  jonowej,         elektrolizy,        najważniejsze   12) formułuje
14)   wie, że ładunek 14)   wie, na czym     zastosowania      wnioski z
  jonu związany jest z   polegają reakcje      procesów        doświadczeń,
  wartościowością     elektrodowe,        elektrodowych,
  metalu, reszty    15)   określa      11) określa
  kwasowej,        produkty elektrolizy    zastosowanie soli,
15)   podaje definicję  np.: chlorku
  elektrolizy, katody,   miedzi(II),
  anody,        16)   zapisuje
16)   wymienia      obserwacje
  zastosowanie       doświadczeń,
  najważniejszych soli 17)   wymienia
  ,np.: chlorku sodu,   zastosowanie
              niektórych soli,
*przedstawienie budowy soli za pomocą wzorów strukturalnych jest wyłącznie teoretyczne i ma na
celu wyćwiczenie umiejętności zapisywania tego rodzaju wzorów.


                      - 182 -
Surowce i tworzywa pochodzenia mineralnego
 ocena dopuszczająca    ocena dostateczna     ocena dobra     ocena bardzo dobra
     [1]          [1+2]         [1+2+3]        [1+2+3+4]
      1            2           3            4
Uczeń :         Uczeń :         Uczeń :         Uczeń :
1) definiuje skorupę  1) wskazuje miejsca   1) porównuje skład    1) udowadnia
  ziemską,        występowania w     pierwiastkowy      doświadczalnie,
2) wymienia         Polsce omawianych    Ziemi,         że stary tyn
  najważniejsze      surowców,        Wszechświata i     zawiera węglan
  pierwiastki     2) podaje reakcję      organizmu        wapnia,
  skorupy ziemskiej,   charakterystyczną    człowieka,      2) wyjaśnia, jakie
3) wie, co to są      dla wapieni,    2) objaśnia i zapisuje   procesy zachodzą
  minerały, skały,  3) zapisuje równanie    równanie reakcji    w wielkim piecu,
  surowce         reakcji         przemian       3) zapisuje
  mineralne,       charakterystycznej   chemicznych skał    odpowiednie
4) dokonuje podział     dla wapieni,      wapiennych       równanie reakcji
  surowców      4) zapisuje równanie    prowadzących do     zachodzących w
  mineralnych,      reakcji termicznego   otrzymana        wielkim piecu,
5) wie, w jakiej      rozkładu wapieni,    zaprawy       4) opisuje dokładnie
  postaci pierwiastki   gaszenia wapna     murarskiej,       procesy
  na Ziemi,        palonego,      3) zapisuje równanie    destylacji ropy
6) podaje przykłady   5) podaje jak        reakcji         naftowej i suchej
  związków        przygotować       otrzymywania      destylacji węgla
  chemicznych       zaprawę murarską,    gipsu palonego,     kamiennego oraz
  występujących w   6) wie, na czym     4) umie otrzymać      zastosowanie
  skorupie        polega twardnienie   wapno palone,      niektórych
  ziemskiej,       zaprawy murarskiej,   wapno gaszone,     powstałych
7) wymienia skały    7) wypisuje wzór      gips palony,      produktów,
  wapienne,        gipsu        5) wyjaśnia, na czym   5) uzasadnia,
8) wie, jaki jest      krystalicznego,     polega         dlaczego sucha
  główny składnik   8) umie przygotować     twardnienie       destylacja węgla
  skał wapiennych,    zaprawę gipsowych,   zaprawy         kamiennego jest
9) podaje wzory:    9) wyjaśnia, na czym    murarskiej,       ważnym
  węglanu wapnia,     polega twardnienie   gipsowej, i podaje   procesem
  tlenku wapnia,     zaprawy gipsowej,    ich równania      przemysłowym,
  wodorotlenku    10) wie, co to jest     reakcji,       6) wyjaśnia
  wapnia,         zaprawa       6) wymienia rodzaje     przyczyny
10) wie, co to jest     hydrauliczna,      szkła i podaje     poszukiwania
  wapno palone,    11) wie, co to jest     najważniejsze ich    nowych źródeł
  gaszone, zaprawa    cement,         zastosowanie,      energii,
  murarska,      12) wymienia      7) określa        7) ocenia zalety i
11) wie, na czym      właściwości       podobieństwa i     wady
  polega gaszenie     krzemionki,       różnice we       alternatywnych
  wapna palonego,   13) podaje jak się     właściwościach     źródeł energii,
12) wymienia        produkuje szkło,    metali,       8) analizuje
  zastosowanie    14) zna podstawowe   8) wyjaśnia metodę     problemy
  wapieni,        właściwości szkła,   otrzymywania      ekologiczne
13) wymienia skały   15) wie, na czym      metali z rud,      związane z
  gipsowe,        polega       9) wyjaśnia,        wydobyciem
14) wie, co to są      otrzymywanie      dlaczego częściej    surowców
  hydraty,        metali z rud,      używa się stopów    energetycznych,
15) wie, czym się    16) zapisuje proste     metali niż      9) umie
  różni gips       równania reakcji    czystych metali     przeprowadzić
  krystaliczny od     redukcji tlenków  10) podaje, czym się    doświadczenia
  gipsu palonego,     metali,         różnią         prezentowane w

                     - 183 -
16) wymienia       17) wymienia         poszczególne     tym dziale,
  zastosowanie       właściwości metali,    frakcje destylacji
  gipsu,        18) podaje nazwy       ropy naftowej,
17) wymienia         metali        11) opisuje
  odmiany          wchodzących w       doświadczenia
  krystaliczne tlenku    skład: mosiądzu,     przeprowadzane
  krzemu(IV),        brązu, stali,       na lekcjach,
18) wie, do czego     19) wyjaśnia, na czym
  służy krzemionka,     polega destylacja
19) określa różnicę      ropy naftowej i
  pomiędzy         sucha destylacja
  substancją        węgla kamiennego,
  krystaliczną a    20) zna zastosowanie
  bezpostaciową,      niektórych
20) wymienia, z czego     produktów suchej
  produkuje się       destylacji węgla
  szkło,          kamiennego i
21) podaje          destylacja ropy
  zastosowanie       naftowej,
  szkła,        21) rozumie problemy
22) wie, w jakiej       związane z
  postaci występują     wydobyciem
  metale w skorupie
  ziemskiej,      22) surowców
23) definiuje rudy      energetycznych i
  metali,          ich
24) podaje przykłady     wykorzystaniem,
  rud metali,
25) definiuje stopy
  metali,
26) podaje przykłady
  stopów metali,
27) wie, jakie jest
  zastosowanie
  najważniejszych
  stopów metali,
28) wyjaśnia, na czym
  polega korozja,
29) wie, powstały
  złoża węgli, ropy
  naftowej, gazu
  ziemnego,
30) wymienia rodzaje
  węgli kopalnych,
31) wie, że ropa
  naftowa, gaz
  ziemny są
  mieszaniną
  węglowodorów,
32) wymienia,
  właściwości ropy
  naftowej,
33) wie, że palącej się
  ropy naftowej i
  produktów jej
  przerobu nie gasi
                       - 184 -
  się wodą,
34) wymienia
  produkty
  destylacji ropy
  naftowej
35) zna zastosowanie
  gazu ziemnego i
  najważniejszych
  produktów
  destylacji ropy
  naftowej,
36) wymienia
  produkty suchej
  destylacji węgla
  kamiennego,
37) rozumie
  zespalanie węgli
  kopalnych i
  produktów
  przerobu ropy
  naftowej zagraża
  środowisku
  przyrodniczemu,
38) wie, co to są
  alternatywne
  źródła energii,
39) podaje przykłady
  alternatywne
  źródła energii,


                     KLASA III
             Węgiel i jego związki z wodorem
 ocena dopuszczająca    ocena dostateczna    ocena dobra    ocena bardzo dobra
      [1]          [1+2]        [1+2+3]       [1+2+3+4]
      1            2          3           4
Uczeń :          Uczeń :        Uczeń :        Uczeń :
1) określa, czym zajmuje 1) wymienia      1) podaje różnicę w  1) wie, jakie są
  się chemia organiczna,   właściwości     budowie        konsekwencje w
2) wie, co to jest      diamentu i      diamentu i       budowy
  alotropia,         grafitu,       grafitu,        wewnętrznej
3) wymienia odmiany    2) potrafi wykryć   2) potrafi wykryć     diamentu i
  alotropowe węgla,     obecność węgla    obecność węgla i    grafitu,
4) wie, co to są       w związkach     wodoru w      2) podaje
  węglowodory,        organicznych,    związkach       informacje na
5) wie, co to jest metan, 3) zapisuje wzory i   organicznych,     temat fulerenów,
6) podaje wzory        nazwy alkanów,  3) wie jak      3) dokonuje
  sumaryczny i        alkenów, alkinów   doświadczalnie     analizy
  strukturalny metanu,    z          wykryć produkty    właściwości
7) wymienia właściwości    wykorzystaniem    spalania        węglowodorów,
  metanu,          wzorów        węglowodorów,   4) wyjaśnia wpływ
8) wie, na czym polega    ogólnych,     4) zapisuje        wiązania
  spalanie całkowite,  4) buduje model     równania reakcji    wielokrotnego w
  półspalanie i spalanie   cząsteczki      spalania        cząsteczce
  niecałkowite,       metanu, etenu i   dowolnych       węglowodoru na

                     - 185 -
9) definiuje szereg       etynu,          węglowodorów,      jego
  homologiczny,      5) zapisuje i       5) zapisuje         reaktywność,
10) podaje skład gazu      doczytuje reakcje     równania reakcji  5)  zapisuje
  ziemnego,          spalania metanu,     otrzymywania       równania reakcji
11) wie, jakie jest     6) etenu i etynu,       etenu i etynu,      przyłączania np.:
  zastosowanie gazu    7) podaje sposób     6) odczytuje podane     bromowodoru,
  ziemnego,          otrzymywania       równania reakcji,    wodoru, chloru
12) wyjaśnia, że z gazem     etenu i etynu,    7) zapisuje         do wiązania
  ziemnym należy      8) porównuje         równania reakcji     podwójnego,
  obchodzić się        budowę etenu i      etenu i etynu z   6)  określa produkty
  ostrożnie, bo z       etynu,          bromem,         polimeryzacji
  powietrzem tworzy    9) wyjaśnia, na        polimeryzacji      etynu,
  mieszaninę          czym polegają       etenu,       7)  potrafi
  wybuchową,          reakcje        8) określa zależność     wykonywać
13) podaje wzory         przyłączania,       między liczba      doświadczenia,
  sumaryczne i         polimeryzacji,      atomów węgla w   8)  stosuje swoją
  strukturalne etenu i   10) wie jak          cząsteczce a       wiedzę w
  etynu,            doświadczalnie      właściwościami      złożonych
14) podaje definicję       odróżnić         węglowodoru,       zadaniach,
  polimeryzacji,        węglowodory      9) objaśnia, co jest
  polimeru, monomeru,     nasycone od        przyczyną
15) podaje najważniejsze     nienasycone,       większej
  zastosowanie etenu i   11) określa, od czego     aktywności
  etynu,            zależą          chemicznej
16) wymienia przykłady      właściwości        węglowodorów
  tworzyw sztucznych i     węglowodorów,       nienasyconych w
  ich zastosowanie,    12) wykonuje proste      porównaniu z
17) zna podział         obliczenia        węglowodorami
  węglowodorów na       dotyczące         nasyconymi,
  nasycone i          węglowodorów,     10) opisuje
  nienasycone,                      przeprowadzane
18) zalicza alkany do                   doświadczenia,
  węglowodorów                    11) wyjaśnia, jakie
  nasyconych, a alkeny i                 substancje mogą
  alkiny do                       ulegać
  nienasycone,                      polimeryzacji,
19) określa zachowanie                 12) wykonuje
  wody bromowej (lub                   obliczenia
  rozcieńczonego                     dotyczące
  roztworu manganianu                  węglowodorów,
  (VII) potasu,) wobec
  węglowodoru
  nasyconego i
  nienasyconego,
20) zapisuje wzory ogólne
  akanów, alkenów,
  alkinów,
21) przyporządkowuje
  dany węglowodór do
  odpowiedniego
  szeregu
  homologicznego,
22) wie, co to jest wzór
  sumaryczny,
  strukturalny,
  półstrukturalny,
                       - 186 -
23) podaje wzory i nazwy
  węglowodorów do
  pięciu atomów węgla
  w cząsteczce,
24) wyjaśnia, dlaczego w
  pracy z
  węglowodorami
  należy zachować
  ostrożność,


                Pochodne węglowodorów.
  ocena dopuszczająca    ocena dostateczna     ocena dobra    ocena bardzo dobra
       [1]           [1+2]        [1+2+3]       [1+2+3+4]
       1            2           3           4
Uczeń :           Uczeń :        Uczeń :        Uczeń :
1) podaje, że alkohole i  1) zna omawiane    1) uzasadnia      1) proponuje
  kwasy karboksylowe,     grupy funkcyjne,    odczyn roztworu    doświadczenie
  estry, aminy,      2) zapisuje wzory i    alkoholu,       do podanego
  aminokwasy są        wymienia nazwy   2) zna nazwę       tematu,
  pochodnymi         alkoholi,       systematyczna   2) formułuje
  węglowodorów,      3) wie, że alkohole i   glicerolu,      wnioski z
2) określa budowę        kwasy tworzą    3) zapisuje        doświadczeń,
  pochodnych         szeregi        równania reakcji  3) umie,
  węglowodorów(grupa     homologiczne,     alkoholi,       przeprowadzać
  węglowodorowa +     4) podaje odczyn    4) wyjaśnia,       doświadczenia,
  grupa funkcyjna),      roztworu        dlaczego wyższe  4) zapisuje wzory
3) wymienia pierwiastki     alkoholu,       kwasy         dowolnych
  wchodzące w skład    5) zapisuje równania    karboksylowe     alkoholi i
  pochodnych         reakcji spalania    nazywam        kwasów,
  węglowodorów,        całkowitego      tłuszczami,    5) wyjaśnia
4) zalicza daną         metanolu i     5) porównuje       mechanizm
  substancję organiczną    etanolu,        właściwości      mycia i prania,
  do odpowiedniej grupy  6) zapisuje wzór      kwasów       6) określa
  związków,          glicerolu       organicznych i    dokładnie
5) wie, co to jest grupa    (gliceryny),      nieorganicznych,   warunki
  funkcyjna,       7) omawia       6) porównuje       przebiegu
6) zaznacza i nazywa      zastosowanie      właściwości      reakcji ( np.: w
  grupy funkcyjne w      alkoholi,       kwasów        reakcji
  alkoholach, kwasach   8) zapisuje wzory i    karboksylowych,    polimeryzacji)
  karboksylowych,       wymienia nazwy   7) podaje metodę    7) przewiduje
  estrach, aminach i     systematyczne     otrzymywania     produkty
  aminokwasach,        podstawowych      kwasu octowego,    reakcji,
7) zapisuje wzory ogólne    kwasów       8) wyjaśnia proces   8) identyfikuje
  alkoholi, kwasów      karboksylowych,    fermentacji      poznane
  karboksylowych i    9) podaje         octowej,       substancje,
  estrów,           właściwości    9) zapisuje        omawia różnicę
8) zapisuje wzory        kwasów         równanie reakcji   pomiędzy
  czterech pierwszych     mrówkowego i      spalania kwasu    estryfikacja a
  alkoholi          octowego,       octowego,       zobojętniania,
  jednowodorotlenowyc   10) wie, jak dysocjują 10) nazywa sole    9) zapisuje
  h, kwasów          kwasy         kwasów        równania
  karboksylowych i      karboksylowe,     organicznych,     reakcji w
  podaje ich nazwy,    11) zapisuje równania 11) wie gdzie w      postaci
9) zaznacza we wzorze      reakcji kwasów     cząsteczce      cząsteczkowej,

                     - 187 -
  kwasu             karboksylowych z     kwasu          jonowej oraz
  karboksylowego resztę     metalami,         oleinowego jest     skróconej
  kwasową,           tlenkami metali,     umiejscowione      jonowej,
10) określa, co to są nazwy    wodorotlenkami      wiązanie      10) analizuje
  zwyczajowe i         metali w postaci     podwójne,        konsekwencje
  systematyczne,        cząsteczkowej,    12) wyjaśnia, na      istnienia dwóch
11) wymienia reguły        jonowej oraz       czym polega       grup
  tworzenia nazw        skróconej         utwardzanie       funkcyjnych w
  systematycznych        jonowej,         tłuszczu        cząsteczce
  związków         12) nazywa sole        ciekłego,        aminokwasu,
  organicznych,         pochodzące od     13) wie, co to jest   11) zapisuje
12) podaje nazwy         kwasu           twarda woda,      równania rekcji
  zwyczajowe podanych      mrówkowego i     14) zapisuje        tworzenia
  kwasów            octowego,         równania reakcji    dipeptydu,
  karboksylowych,      13) zna wzory         zachodzących w   12) umie,
13) wymienia           sumaryczne kwasu     twardej wodzie     wykorzystać
  najważniejsze         stearynowego i      po dodaniu       swoją wiedzę
  właściwości metanolu,     oleinowego,        mydła          do
  etanolu, kwasów      14) wie, jak         sodowego,        rozwiązywania
  mrówkowego i         doświadczalnie    15) zapisuje        złożonych
  octowego,           udowodnić, że       równania reakcji    zadań
14) zna podziały alkoholi     dany kwas         otrzymywania
  (jednowodorotlenowe      karboksylowych      estrów,
  i               jest kwasem      16) umie pisać
  wielowodorotlenowe)      nienasyconym,       wzory i nazywać
  i kwasów         15) określa, co        estry,
  karboksylowych (       obserwujemy      17) układa równanie
  nasycone i          używając mydła w     reakcji hydrolizy
  nienasycone),         twardej wodzie,      estru o znanej
15) wie, co to są alkohole  16) podaje przykłady     nazwie lub
  wielowodorotlenowe,      estrów,          wzorze,
               17) określa sposób    18) zapisuje wzory
16) wymienia właściwości     otrzymywania       poznanej aminy,
  glicerolu ( gliceryny),    np..: octanu etylu,    aminokwasu,
17) wymienia dwa       18) wymienia       19) opisuje
  najważniejsze kwasy      właściwości        przeprowadzone
18) tłuszczowe,          octanu etylu,       doświadczenia,
19) podaje właściwości    19) omawia reakcję
  kwasów tłuszczowych:     hydrolizy ,
  stearynowego i
  oleinowego,        20) wymienia
20) definiuje mydła,       właściwości amin
21) podaje sposób         i aminokwasów,
  otrzymywania mydła i   21) zapisuje wzór
  podział mydeł,        najprostszej
22) wymienia związki,       aminy,
  między którymi      22) zapisuje
  zachodzi reakcja       obserwacje
  estryfikacji,         przeprowadzonych
23) definiuje estry,       doświadczeń,
24) określa miejsca
  występowania estrów
  w przyrodzie i ich
  niektóre zastosowania,
25) opisuje zagrożenia
  dotyczące alkoholi
                       - 188 -
  (metanol, etanol),
26) zna toksyczne
  właściwości
  poznanych substancji,
27) wie, co to są amin y i
  aminokwasy,
28) podaje miejsca
  występowania amin i
  aminokwasów,


   Związki chemiczne w składnikach pokarmowych i w życiu codziennym
 ocena dopuszczająca ocena dostateczna     ocena dobra      ocena bardzo dobra
     [1]        [1+2]        [1+2+3]         [1+2+3+4]
      1         2           3             4
Uczeń :        Uczeń :     Uczeń :          Uczeń :
1) wie, jakie główne 1) określa, czym 1) podaje wzór ogólny    1) planuje
  pierwiastki     są tłuszcze,   tłuszczów,         doświadczenie na
  wchodzą w skład 2) zapisuje    2) zna wzór          badanie składu
  organizmu      słownie      tristearynianuglicerol   pierwiastkowego
  człowieka,      przebieg     u,             omawianych
2) wymienia       reakcji    3) potrafi           związków,
  podstawowe      hydrolizy     przeprowadzić     2) odróżnia
  składniki      tłuszczów i    reakcje zmydlania     doświadczalnie
  pożywienia,     zmydlenia     tłuszczu,         tłuszcze nasycone od
3) wie, co to są     tłuszczów,  4) wyjaśnia, jaka jest     nienasyconych,
  makro i      3) określa,     różnica w budowie   3) zapisuje równania
  mikroelementy,    zachowanie    tłuszczów stałych i    reakcji
4) zna skład       tłuszczu     ciekłych,         otrzymywania i
  pierwiastkowy:    wobec wody  5) wie, dlaczego oleje     zmydlania
  tłuszczów,      bromowej,     roślinne odbarwiają    tristearynianuglicero
  cukrów i białek, 4) omawia      wodę bromową,       lu,
5) dokonuje       budowę    6) potrafi zbadać skład  4) wyjaśnia, na czym
  podziału       glukozy,     pierwiastkowy:       polega denaturacja
  tłuszczów,    5) wie, że      tłuszczu, cukru,      białka,
  cukrów i białek,   glukoza ma  7) wyjaśnia sposób     5) udowadnia, że
6) podaje przykłady   właściwości    powstawania        glukoza ma
  tłuszczów,      redukujące,    glukozy,          właściwości
  cukrów i białek, 6) zapisuje   8) zna wzór fruktozy,     redukujące,
7) wie, co to są     równania   9) wyjaśnia, co to     6) udowadnia, że
  węglowodany,     rekcji      znaczy ze sacharoza    sacharoza, skrobia,
8) zapisuje wzory    sacharozy z    jest dwucukrem,      celuloza są cukrami
  sumaryczne:     wodą,     10) porównuje budowę      złożonymi,
  glukozy,     7) zna przebieg   cząsteczek: skrobi,  7) omawia hydrolizę
  sacharozy, skrobi  reakcji      celulozy          skrobi, białek,
  i celulozy,     hydrolizy   11) zapisuje poznane    8) umie zaplanować i
9) wymienia       skrobi i     równania reakcji      przeprowadzić
  występowanie     celulozy,     hydrolizy cukrów,     reakcję weryfikujące
  tłuszczów,    8) potrafi    12) wie, co to jest      przewidywania,
  cukrów i białek,   wykryć      wiązanie peptydowe, 9) identyfikuje poznane
10) wie, na czym     skrobię i   13) zna właściwości i     substancje,
  polega reakcja    białko,      zastosowanie      10) umie wiązać teorię z
  hydrolizy,    9) podaje      różnych włókien,      praktyką,
11) definiuje pojęcia  produkty   14) opisuje
  koagulacji i     hydrolizy     przeprowadzane

                     - 189 -
  denaturacji,      białek,      doświadczenia,
12) wymienia      10) zna,      15) zna zastosowanie
  czynniki        właściwości:    poznanych
  powodujące       tłuszczów,     związków,
  denaturację       glukozy,
  białka,         sacharozy
13) podaje reakcję     skrobi,
  charakterystyczną  11) wymienia
  białek i skrobi,    właściwości
14) rozumie         niektórych
  znaczenie wody,     włókien,
  tłuszczów,     12) umie
  cukrów białek,     odróżnić
  witamin,        włókna
  mikroelementów     wełniane od
  dla organizmów     bawełnianych
  człowieka,       ,
15) wie, co to są
  związki
  wielocząsteczkow
  e i podaje ich
  przykłady,
16) wymienia
  podstawowe
  zasady zdrowego
  żywienia,
17) podaje podział
  włókien i ich
  przykłady,Negatywne skutki działania niektórych substancji chemicznych na organizm człowieka i
środowisko przyrodnicze

Uczeń:

  1. wyjaśnia, na czym polega szkodliwość spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania
   narkotyków,
  2. określa ich wpływ na organizm ludzki
  3. wie, co to jest uzależnienie,
  4. wie, że alkoholizm jest choroba społeczną,
  5. zna zasady zażywania leków,
  6. wie, że złe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin jest szkodliwe,
  7. rozumie wagę problemów wynikających z działania tych substancji na organizm ludzki
   środowisko przyrodnicze,
                      10) Fizyka


                      klasa I

Opracowano na podstawie Poradnika i programu „Ciekawa Fizyka cz. 1” DKOS401411/02
                      - 190 -
Wymagania programowe:
P – podstawowe
R – rozszerzające
D – dopełniające
W – wykraczające
Oceny:
Dopuszczająca 70% P
Dostateczna     P
Dobra        P+R
Bardzo dobra    P+R+D
Celująca      P+R+D+W

Prace pisemna oceniane będą zgodnie z przyjętym dla przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych systemem punktacji:
91% 100%        ocena bardzo dobra
75% 90%        ocena dobra
51% 74%        ocena dostateczna
31% 50%        ocena dopuszczająca
 0% 30%        ocena niedostateczna


               WYMAGANIA PROGRAMOWE
                 ŚWIAT FIZYKI
Wiadomości i umiejętności
               WYMAGANIA PODSTAWOWE – P
Uczeń zna:
    1) pojęcie siły i jej podstawowej jednostki;
    2) budowę materii;
    3) warunek równowagi sił;
    4) wzór na ciężar ciała;
    5) pojęcia: tor, droga, prędkość , czas.
Uczeń potrafi:

    1) odczytać wskazanie siłomierza;
    2) wskazać zjawisko nieustannego ruchu cząsteczek gazu, cieczy i ciała stałego;
    3) wymienić właściwości materii;
    4) wymienić i rozpoznać rodzaje oddziaływań i ich skutki;
    5) sklasyfikować skutki oddziaływań;
    6) zmierzyć siłę;
    7) zdefiniować masę ciała;
    8) rozpoznać symbole wielkości fizycznych i ich jednostek;
    9) zdefiniować i wyjaśnić zjawisko ruchu;
    10) nazwać podstawowe jednostki: drogi, czasu i prędkości;
    11) posługiwać się miernikami poznanych wielkości fizycznych,
    12) zilustrować i opisać wektor.

              WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – R
Uczeń potrafi:

    1)  opisać budowę kinetycznocząsteczkową materii;
    2)  scharakteryzować prędkość średnią;
    3)  obliczyć siłę wypadkową;
    4)  zaplanować i wykonać eksperyment dot. równowagi sił;
    5)  obliczyć ciężar ciała;
    6)  zmierzyć masę ciała;
                      - 191 -
    7) wyznaczyć siłę równoważącą
    8) analizować, czytając treść wykresów zależności v(t), s(t);
    9) wyjaśnić , na czym polega względność ruchu;
    10) obliczyć prędkość średnią;
    11) zbadać opory ruchu klocka;
    12) wykonać pomiary i oszacować błędy.

              WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – D
Uczeń potrafi:

    1) przeliczyć jednostki poznanych wielkości fizycznych;
    2) w nowej sytuacji wyznaczyć i sprawdzić rachunek wektorowy;
    3) uwzględniać w pomiarach niepewność pomiarową;
    4) określić niepewność względną pomiaru;
    5) zaprojektować siłomierz;
    6) przeanalizować wykres zależności F(m), wyciągnąć wnioski;
    7) ze wzoru na ciężar wyznaczyć masę ciała;
    8) rysować wykresy zależności v(t), s(t)
    9) przeanalizować dowolny wykres zależności v(t), s(t)
    10) analizować i obliczać prędkość względną.

               WŁAŚCIWOŚCI MATERII
                Wiadomości i umiejętności
              WYMAGANIA PODSTAWOWE – P
Uczeń potrafi:

    1) wymienić stany skupienia materii;
    2) scharakteryzować właściwości poszczególnych stanów skupienia;
    3) wymienić procesy fazowe;
    4) rozróżniać procesy fazowe wymagające dostarczania ciepła;
    5) wyjaśnić zjawisko dyfuzji;
    6) nazwać i rozróżniać pojęcia: masa, gęstość;
    7) posługiwać się poznanymi symbolami wielkości fizycznych i ich podstawowymi
      jednostkami;
    8) zdefiniować masę ciała;
    9) zdefiniować gęstość substancji, podać wzór;
    10) zdefiniować ciśnienie, podać wzór;
    11) odczytać wskazanie manometru i gęstościomierza;
    12) rozpoznać zjawisko rozszerzalności cieplnej cieczy, gazów i ciał stałych;
    13) rozpoznać i rozróżniać siły spójności i przylegania;
    14) rozpoznać i rozróżniać menisk wklęsły , wypukły;
    15) wyjaśnić zjawisko włoskowatości;
    16) podać treść prawa Archimedesa, podać wzór na siłę wyporu;
    17) wymienić warunki pływania ciał;
    18) scharakteryzować siłę wyporu;
    19) podać zastosowanie prawa Archimedesa: statek, batyskaf, łódź podwodna, areometr;
    20) wymienić i zidentyfikować ciała plastyczne, sprężyste, kruche

              WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – R
Uczeń potrafi:

    1) opisać stany skupienia materii;
    2) wymienić praktyczne zastosowanie zjawiska rozszerzalności cieplnej cieczy i ciał
      stałych;
    3) wykonać eksperyment ilustrujący kinetyczno – cząsteczkową budowę materii;
    4) scharakteryzować warunki, w jakich zachodzą przemiany fazowe;
                      - 192 -
    5) zaproponować eksperyment ilustrujący zjawisko dyfuzji;
    6) dokonać samodzielnie pomiarów masy i objętości;
    7) wyznaczyć gęstość substancji;
    8) obliczyć ciśnienie hydrostatyczne;
    9) scharakteryzować anomalne zachowanie wody i wykazać jego znaczenie w
      przyrodzie;
    10) wyjaśnić i przeanalizować zależność ciśnienia od siły i powierzchni, na którą ono
      działa;
    11) scharakteryzować zjawisko rozszerzalności cieplnej w oparciu o cząsteczkową
      budowę materii;
    12) opisać parametry gazu: ciśnienie, temperaturę, objętość;
    13) zbadać wzajemną zależność powyższych parametrów;
    14) obliczać siłę wyporu;
    15) obliczać siłę uzyskaną w prasie hydraulicznej;
    16) zilustrować siłę wyporu i ciężar ciała zanurzonego;
    17) podać praktyczne rozwiązanie zapobiegające niepożądanemu zjawisku
      rozszerzalności cieplnej;
    18) zaprojektować i skonstruować modele budowy materii dla trzech stanów skupienia.

              WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – D

Uczeń potrafi:

    1) dowieść słuszności teorii kinetyczno – cząsteczkowej budowy materii;
    2) analizować ruchy Browna w doświadczeniach życia codziennego;
    3) przeliczać jednostki: gęstości, masy i objętości;
    4) przekształcić wzór na gęstość, wyliczając masę lub objętość;
    5) obliczać ciśnienie, jakie uczeń wywiera stojąc na jednej lub na dwóch nogach;
    6) zaplanować i wykonać eksperyment ilustrujący zjawisko rozszerzalności cieplnej;
    7) zbadać zależność ciśnienia hydrostatycznego od rodzaju substancji i wysokości słupa
      nad poziomem, na którym dokonuje się analizy;
    8) przekształcić wzór na ciśnienie, wyliczając wartość siły nacisku lub pole powierzchni,
      na które ona działa;
    9) sprawdzić doświadczalnie słuszność prawa Pascala;
    10) zaproponować konstrukcję prasy hydraulicznej, określić pole przekroju w zależności
      od uzyskiwanej siły;
    11) przekształcić wzór na siłę wyporu do użytecznej postaci;
    12) uzasadnić wzrost siły wyporu podczas dosypywania soli do roztworu;
    13) zbadać powyższe doświadczalnie i matematycznie;
    14) określić ciężar ciała zanurzonego;
    15) wyjaśnić, jak powstaje siła nośna samolotu.

                   ENERGIA
                Wiadomości i umiejętności
               WYMAGANIA PODSTAWOWE – P

Uczeń potrafi:

    1)  zdefiniować pracę;
    2)  podać wzór na pracę;
    3)  podać podstawową jednostkę pracy;
    4)  zdefiniować moc;
    5)  podać wzór na moc;
    6)  podać podstawową jednostkę mocy;
    7)  wymienić maszyny proste;
    8)  utożsamiać energię potencjalną z energią podniesionego ciała;
                       - 193 -
     9) podać jednostkę energii potencjalnej;
     10) wyjaśnić związek energii kinetycznej z ruchem;
     11) podać jednostkę energii kinetycznej;
     12) podać symbole poznanych wielkości fizycznych i ich jednostek.

                WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – R

Uczeń potrafi:

     1) obliczyć pracę;
     2) obliczyć moc;
     3) posługiwać się w życiu codziennym maszynami prostymi;
     4) obliczyć przyrost energii potencjalnej;
     5) omówić łańcuch przemian energetycznych;
     6) scharakteryzować rodzaje energii: konwencjonalne, niekonwencjonalne, odnawialne,
      nieodnawialne;
     7) obliczyć energię kinetyczną.

                WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – D

Uczeń potrafi:

     1) przekształcić wzór na pracę do postaci, z której wyznaczy siłę bądź przesunięcie;
     2) przekształcić wzór na moc do postaci, z której wyznaczy pracę bądź czas;
     3) uzasadnić celowość użycia maszyn prostych: matematycznie i za pomocą rysunku;
     4) przeliczać jednostki pracy;
     5) przeliczać jednostki mocy;
     6) przekształcić wzór na energie potencjalną do postaci, z której wyznaczy masę bądź
      wysokość podniesionego ciała;
     7) przekształcić wzór na energię kinetyczną do postaci, z której wyznaczy prędkość bądź
      masę ciała;
     8) przeanalizować fizycznie i matematycznie zasadę zachowania energii.

                     klasa II
Opracowano na podstawie Poradnika i programu „Ciekawa Fizyka cz. 2” DKOS401411/02

        CIEPŁO JAKO FORMA PRZEKAZYWANIA ENERGII
      Wiadomości i umiejętności
WYMAGANIA PODSTAWOWE – P

Uczeń zna i rozumie:

  1)      pojęcie temperatury, skali temperatur i jej podstawowej jednostki;
  2)      że zmiany temperatury w skali Celsjusza są równe zmianom temperatury
  3)      wyrażonym w skali Kelwina (równość podziałki w obu skalach);
  4)      budowę i przeznaczenie kalorymetru (funkcje);
  5)      z życia codziennego urządzenia działające jak kalorymetr;
  6)      pojęcie ciepła i jego podstawowej jednostki;
  7)      pojęcia: przewodnik ciepła i izolator;
  8)      pojęcie energii wewnętrznej;
  9)      warunek przepływu ciepła;
  10)      podstawowy wzór na bilans energii wewnętrznej;
  11)      pojęcia: przewodnictwo cieplne, konwekcja, promieniowanie cieplne, ciepło
         właściwe, ciepło topnienia (krzepnięcia) i parowania (skraplania), ciepło spalania;
  12)      przemiany energii wewnętrznej w pracę;
  13)      pojęcia: silnik cieplny, współczynnik sprawności silnika;
  14)      treść I zasady termodynamiki.
                        - 194 -
Uczeń potrafi:

  1)      poprawnie zapisać poznane wielkości fizyczne i ich jednostki za pomocą symboli;
  2)      odczytać wskazanie termometru;
  3)      wymienić różne skale temperatury;
  4)      zapisać wzór na energię wewnętrzną ciał;
  5)      wymienić znane z życia codziennego przykłady cieplnego przepływu energii;
  6)      podać warunki w których zachodzi cieplny przepływ energii;
  7)      wyjaśnić zjawisko cieplnego przepływu energii między ciałami o
  8)      różnych temperaturach;
  9)      rozróżnić ciała dobrze przewodzące ciepło od złych przewodników ciepła;
  10)      wskazać przewodniki i izolatory ciepła w swoim otoczeniu;
  11)      wymienić zastosowanie przewodników i izolatorów ciepła;
  12)      zdefiniować ciepło właściwe;

               WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – R
Uczeń potrafi:

  1)      wymienić różne rodzaje skal termometrycznych;
  2)      wyjaśnić celowość stosowania kalorymetru;
  3)      wyjaśnić I zasadę termodynamiki;
  4)      posługując się odpowiednim modelem za pomocą pojęć ciepła topnienia i
         parowania, wyjaśnić zjawisko: przewodnictwa cieplnego, konwekcji,
         promieniowania cieplnego;
  5)      omówić zasadę działania silnika cieplnego;
  6)      obliczyć współczynnik sprawności cieplnej;
  7)      obliczyć zmianę energii wewnętrznej ciała;
  8)      obliczyć energię pobraną lub oddaną przy znanej masie ciała i różnicy
         temperatur;
  9)      wykonywać rachunek na mianach we wszelkich obliczeniach w ich podstawowych
         postaciach;
  10)      wyjaśnić stałość temperatury topnienia ciał o budowie krystalicznej;
  11)      opisać przebieg doświadczenia, w którym można wyznaczyć ciepło właściwe
         substancji;
  12)      analizować zależności T (Q) na podstawie wykresów;
  13)      wyjaśnić zmiany energii wewnętrznej podczas zmian stanów skupienia;
  14)      wskazać zastosowania silników cieplnych;
  15)      zdefiniować ciepło skraplania i parowania, porównując procesy parowania i
         skraplania;
  16)      zastosować równanie bilansu cieplnego do rozwiązywania zadań.
                            RUCH I SIŁY
                   wiadomości i umiejętności
                WYMAGANIA PODSTAWOWE – P

Uczeń zna i rozumie:

  1)      że w pobliżu Ziemi na każde ciało działa siła grawitacji;
  2)      że ruch jest pojęciem względnym;
  3)      że w ruchu zazwyczaj występują opory ruchu;
  4)      że ciała poruszają się ze stałą prędkością lub przyspieszeniem;
  5)      że parametrami ruchu są: tor, droga, prędkość;
  6)      dynamiczne i statyczne skutki działania siły;
  7)      kiedy ciało ma pęd;
  8)      że w zjawiskach ruchu obowiązują I i II zasada dynamiki Newtona;
  9)      że każdej sile działania towarzyszy przeciwdziałanie, III zasada dynamiki
         Newtona;
                        - 195 -
  10)      podstawowe jednostki wielkości fizycznych opisujących ruch.

Uczeń potrafi:

  1)    podać przykład, kiedy siła grawitacji jest zrównoważona;
  2)    podać przykład, kiedy siła grawitacji nie jest zrównoważona;
  3)    opisać ruch podając jego parametry: tor, droga, prędkość i ich symbole;
  4)    wymienić jednostki wielkości opisujących ruch;
  5)    wymienić przykłady z życia codziennego świadczące o względności ruchu;
  6)    posługiwać się różnymi przyrządami do mierzenia siły, długości i czasu;
  7)    opisywać położenie ciał względem układu odniesienia, sporządzić tabelę pomiarów;
  8)    wybrać właściwy układ odniesienia w analizie ruchu;
  9)    przedstawić położenie ciała na osi liczbowej, na płaszczyźnie i w przestrzeni;
  10)    określić współrzędne położenia ciała w odpowiednim układzie odniesienia;
  11)    klasyfikować ruch ze względu na tor, prędkość;
  12)    zdefiniować prędkość chwilową i średnią;
  13)    określać siłę wypadkową i równoważącą;
  14)    podać przykłady równoważenia się sił, zaproponować eksperyment;
  15)    wyznaczyć wypadkową dwóch i więcej sił działających w tym samym kierunku;
  16)    podać opory ruchu: tarcie statyczne i kinetyczne oraz sposoby ich zmniejszania i
       zwiększania;
  17)    podać treść I zasady dynamiki Newtona, kojarząc z zasady bezwładności;
  18)    podać treść II zasady dynamiki Newtona i jej zapis matematyczny;
  19)    podać treść III zasady dynamiki Newtona i jej zapis matematyczny;
  20)    interpretować wartości: v = 1m/s, a = 1m/s2;
  21)    wyjaśnić proporcjonalność przyspieszenia do siły wypadkowej;
  22)    wyjaśnić odwrotną proporcjonalność przyspieszenia do masy ciała;
  23)    podać i wymienić cechy wielkości wektorowych (siłę, przyspieszenie,
      prędkość); podać cechy zderzeń sprężystych i niesprężystych;
  24)   wybrać odpowiednie równania ruchu do obliczenia zadanych podstawowych

               WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE – R
Uczeń potrafi:

  25)      sporządzać i odczytywać wykresy położenia i drogi w funkcji czasu;
  26)      sporządzać i odczytywać wykresy prędkości w funkcji czasu;
  27)      stosować zasady dynamiki Newtona do wyjaśniania obserwowanych zjawisk;
  28)      określić przemieszczenie ciała;
  29)      dodawać wektory prędkości o tych samych kierunkach;
  30)      wyjaśnić pojęcie prędkości średniej;
  31)      zdefiniować i wyjaśnić pojęcie prędkości chwilowej;
  32)      obliczać prędkość średnią;
  33)      przeliczać N/kg na m/s2;
  34)      rozróżniać i określać rodzaje ruchu ciał bazując na doświadczeniach i wykresach;
  35)      obliczać drogę na podstawie równań ruchu i wykresów;
  36)      wyjaśnić różnicę między drogą a przemieszczeniem;
  37)      wykonać eksperyment ilustrujący zadany ruch, dokonać analizy pomiarowej
         zmierzonych wielkości;
  38)      dokonać samodzielnie pomiarów: siły, czasu i drogi;
  39)      na podstawie wykresu v(t) sporządzić wykres s(t) lub a(t);
  40)      przekształcać równania ruchu i wykonywać rachunek na mianach;
  41)      odczytać prędkość z wykresu v(t) i obliczyć przyspieszenie;
  42)      zaproponować eksperyment dowodzący niezależności przyspieszenia – g od masy
         ciała;
  43)      uzasadnić fakt, że oddziaływania są wzajemne na dowolnie wybranym przykładzie;
  44)      podać przykłady powszechności zasady zachowania pędu w przyrodzie;
  45)      przewidzieć zachowanie się ciała, na które działają siły się równoważące;
                        - 196 -
              WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE – D

Uczeń potrafi:

  1)  zaprojektować i wykonać eksperyment ilustrujący zadany ruch oraz dokonać analizy
    pomiarowej – sporządzić tabelę pomiarów i wykres oraz interpretować otrzymaną
    zależność;
  2) na podstawie wykresu a(t) sporządzić wykres v(t), gdy v0 = 0;
  3) na podstawie wykresu a(t) obliczyć prędkość i przebytą drogę;
  4) zastosować zasady dynamiki do wyjaśniania przebiegu zjawisk;
  5) stosować zasadę zachowania pędu do opisu zderzeń niesprężystych ciał;
  6) analizować swobodny spadek ciała;
  7) rozłożyć ciężar ciała na równi pochyłej na składowe: siłę nacisku i siłę zsuwającą;
  8) dostrzec, że siła zsuwająca jest niezrównoważona i jest powodem przyspieszenia (II
    zasada dynamiki Newtona);
  9) wytłumaczyć, że siła wypadkowa jest przyczyną przyspieszenia
    i zmiany pędu – dowodząc zrozumienie obu sformułowań II zasady dynamiki Newtona;
  10) wyjaśnić złożoność rzutu poziomego jako jednostajnego w kierunku poziomym i
    jednostajnie przyspieszonego w kierunku pionowym; i jednostajnie przyspieszonego w
    czasie spadania;
  11) wyjaśnić parametry ruchu po okręgu;
  12) wyjaśniać wszystkie zasady dynamiki Newtona, stosując odpowiedni zapis matematyczny
    i zauważać sytuacje (gdzie mają miejsce);przewidzieć zachowanie się ciała, na które działa
    niezrównoważona siła;
  13) rozłożyć siłę na składowe o właściwych kierunkach np. na równi pochyłej;
  14) wyznaczyć geometrycznie siłę wypadkową dwóch sił działających na ciało w różnych
    kierunkach;
  15) zaprojektować eksperyment potwierdzający słuszność zasady zachowania pędu.

                    klasa III
Opracowano na podstawie Poradnika metodycznego „Fizyka i astronomia dla gimnazjum” moduł 3
i 4 i programu DKW– 401493_99

WYMAGANIA PROGRAMOWE
              DRGANIA I FALE MECHANICZNE
  Dopuszczający      Dostateczny       Dobry          Bardzo Dobry
1) Co to jest położenie 1) Wie w jaki    1) Wie jaka jest       1) wyjaśnia , na czym
  równowagi,       sposób zmieniają   zależność okresu       polega skala
  amplituda, okres i   się podczas     drgań od długości      decybelowa
  częstotliwość w     drgań prędkość,   wahadła           poziomu natężenia
  ruchu drgającym     przyspieszenie i   (jakościowo)         dźwięku (tylko dla
2) Jaka jest jednostka   siła       2) Jak powstaje fala       całkowitych
  częstotliwości    2) Wskaże        stojąca           wartości beli)
3) Co to jest prędkość,  przykłady    3) Jakie mogą być       2) wyjaśnia zasadę
  częstotliwość i     ruchów        długości fal         działania
  długość fali      drgających      powstających w        ultrasonografu i
4) Wie, że długość fali 3) Oblicza jeden z   strunie           echosondy
  jest iloczynem jej   trzech      4) Wyjaśnia, jak       3) jakie informacje o
  prędkości i okresu   brakujących     powstają dźwięki       wewnętrznej
5) Zna orientacyjny    parametrów fali   instrumentów(co w      budowie Ziemi
  zakres         (λ, v, f)      nich drga, jak        można uzyskać z
  częstotliwości    4) Wie jaka jest    zmieniamy          analizy
  słyszalnych dla     różnica       wysokość dźwięku)      rozchodzenia się
  ucha ludzkiego     pomiędzy falami                  fal sejsmicznych
6) Co to są        poprzecznymi a
  ultradźwięki i     podłużnymi
                      - 197 -
  infradźwięki       5) Wie, że fala
7) Wie, że fale        poprzeczna może
  mechaniczne nie       rozchodzić się
  rozchodzą się w       tylko w ciałach
  próżni           stałych
              6) Wie, że
                wysokość
                dźwięku zależy
                od częstotliwości
                dźwięku
              7) Jak zmienia się
                natężenie
                dźwięku przy
                zbliżaniu się do
                źródła
              8) Rozumie pojęcie
                brzmienia
                (barwy) dźwięku


                     ELEKTROSTATYKA
   Dopuszczający         Dostateczny         Dobry      Bardzo Dobry
 1.  Wie że ciała     1.  Wie że równowaga    1. Umie odróżnić    1. Wyjaśnia efekt
   elektrycznie        ilościowa ładunków    doświadczalnie     rozładowania
   obojętne zawierają     dodatnich i        przewodnik od      przez
   ładunki          ujemnych zapewnia     izolatora oraz     uziemienie
 2.  Jaka jest jednostka    obojętność        podać kilka     2. Umiej
   ładunku          elektryczną ciała i że  przykładów obu     posługiwać się
   elektrycznego       ciało           rodzajów        zależnościami
 3.  Ładunki          naelektryzowane to    substancji       pomiędzy
   jednoimienne się      takie, w którym te   2. Zademonstruje i     ładunkami,
   odpychają a        równowagę         opisze różne      napięciem i
   różnoimienne        zaburzono         sposoby         pojemnością
   przyciągają      2.  Na czym polega      elektryzowania     elektryczną
 4.  Materiały dzielimy     zasada zachowania     ciał ( w tym przez  3. Oblicza
   na przewodniki i      ładunku          indukcję)        pojemność
   izolatory         elektrycznego     3. Od czego zależy     korzystając z
 5.   Co to jest     3.  Na czym polega      siła oddziaływania   wykresu
   kondensator i do      elektryzowanie ciał    miedzy ładunkami    zależności
   czego służy        przez dotyk i przez  4. Oblicz ilość      ładunku
 6.  pole elektryczne      pocieranie        ładunku         elektrycznego
   oddziałuje na     4.  Co to jest ładunek    elektrycznego      od napięcia
   umieszczone w nim     elementarny        zgromadzonego w     miedzy
   ładunki        5.  Ładunki wytwarzają    kondensatorze o     okładkami
 7.  narysuj linie pola     wokół siebie pole     danej pojemności    kondensatora
   centralnego i       elektryczne        przy danym
   jednorodnego     6.  Przedstaw graficznie   napięciu
 8.  jaka jest jednostka    pole elektryczne
   napięcia          wokół naładowanej
   elektrycznego       kuli oraz w
 9.  podaj przykłady      kondensatorze
   elektryzowania ciał    płaskim
              7.  Jak można
                 naładować i
                 rozładować

                        - 198 -
               kondensator
             8. Jaka jest jednostka
               pojemności
               elektrycznej
             9. Czym jest uziemienie

PRĄD ELEKTRYCZNY STAŁY
  Dopuszczający       Dostateczny          Dobry      Bardzo Dobry
 1. Wie na czym     1. Na czym polega       1. Umie zmierzyć   1. Zbuduje obwód
  polega zjawisko    przepływ prądu w       natężenie prądu i   według
  prądu stałego     ciałach stałych        napięcie       otrzymanego
 2. Jaki jest umowny    cieczach i gazach     2. Obliczy natężenie   schematu
  kierunek przepływu 2. Zna wykres zależności     prądu w prostych 2. Dokona obliczeń
  prądu         natężenia prądu od      obwodach       parametrów
 3. Narysuje schemat    napięcia dla danego      elektrycznych     złożonego
  badanego obwodu    opornika          3. Rozwiąże proste    obwodu
  elektrycznego    3. Jak włącza się do       zadania        elektrycznego
 4. Do czego służą     obwodu woltomierz a      dotyczące mocy i
  amperomierz i     jak amperomierz        pracy prądu
  woltomierz i umie 4. Natężenie prądu w      4. Oszacuje koszt
  odczytać ich      każdym miejscu        pracy prądu
  wskazania       prostego obwodu        elektrycznego
 5. Jak obliczyć      szeregowego jest takie    urządzenia
  natężenie prądu i   samo a napięcia się      elektrycznego
  jaka jest jego     sumują
  jednostka      5. Dlaczego przewody
 6. Wie, że ogniwo jest  elektryczne wykonuje
  źródłem prądu     się z miedzi a oporniki
  elektrycznego     ze stopów oporowych
 7. Jaka jest treść   6. Na czym polega
  prawa Ohma       łączenie szeregowe a
 8. Jaka jest jednostka  na czym równoległe
  oporu         oporników
  elektrycznego    7. Jak obliczać pracę i
 9. Wie że podczas     moc prądu
  przepływu prądu w   elektrycznego
  obwodzie wydziela 8. Kilowatogodzina jest
  się energia      jednostką
            9. pracy prądu
              elektrycznego
            10.   (energii
              elektrycznej)

                     MAGNETYZM
   Dopuszczający        Dostateczny        Dobry       Bardzo Dobry
Wie, że:         Zademonstruje kształt  1. Określi kierunek   1. Wyjaśni jak
1. Magnes ma dwa     linii pola magnetycznego linii pola       powstaje zorza
bieguny          dowolnego magnesu    magnetycznego      polarna i jak działa
2. Wokół Ziemi istnieje  Wie, że :        powstającego wokół   kineskop
pole magnetyczne     1. Linie pola      przewodnika z prądem  2. Wyjaśni dlaczego
3. Za pomocą opiłków   magnetycznego są     2. Wskaże        żelazo pozostawione
żelaza pokaż linie pola  zawsze zamknięte     podobieństwa pól    w polu
magnetycznego       2. Igła magnetyczna   magnetycznych cewki   magnetycznym
magnesu do wykrycia    ustawia się w polu    i magnesu        namagnesowuje się
pola magnetycznego    magnetycznym wzdłuż   sztabkowego       3. W oparciu o

                      - 199 -
można użyć igły      linii pola          3. Określi kierunek    regułę Lenza określi
magnetycznej        3. Że nie można uzyskać   działania siły       kierunek płynącego
4. Każdy przewód w     jednego bieguna       elektrodynamicznej     prądu indukcyjnego
którym płynie prąd     magnetycznego        4. Określi kierunek    4. Wie że zmiana
wytwarza pole       4. Zbuduje prosty      siły z jaką pole      napięcia prądu
magnetyczne        elektromagnes        magnetyczne działa na   przemiennego (na
5. Czym różni się     5. Rdzeń z żelaza      ładunek poruszający    czas przesyłania)
magnes od         zwiększa oddziaływanie    się prostopadle do linii  jest podyktowana
elektromagnesu       elektromagnesu        pola            koniecznością
6. Na przewód w którym   6.Żelazo znajdujące się   5. Wyjaśni działanie    minimalizacji
płynie prąd umieszczony  w polu magnetycznym     silnika prądu stałego i  natężenia prądu
w polu magnetycznym    namagnesuje się       prądnicy          (grubość kabli) i
działa siła        7. Od czego zależy      6. Reguła Lenza jest    strat energii
elektrodynamiczna     wartość siły         konsekwencją zasady    5. Objaśni pojęcie
7. Jakie zjawisko     elektrodynamicznej      zachowania energii     napięcia i natężenia
nazywamy indukcją     8. Pole magnetyczne nie   7. Wyjaśni, że       skutecznego
elektromagnetyczną     działa na ładunki      zjawisko indukcji     6. Wykaże wady i
8. Dynamo w rowerze    poruszające się wzdłuż    powoduje powstanie     zalety zasilania
jest rodzajem prądnicy   linii pola          napięcia w obwodzie    prądem
9. Z czego składa się   9. Pole magnetyczne     wtórnym          przemiennym i
transformator i do czego  może zakrzywiać tor     transformatora       stałym
służy           poruszających się      8. Obliczy wielkość
10. Prądnica wytwarza   ładunków elektrycznych    napięcia uzyskiwanego
prąd przemienny a     10. Poda różne sposoby    za pomocą
ogniwo stały        wywołania zjawiska      transformatora znając
              indukcji           liczbę zwojów
              11. Co wpływa na       9. Opisze jak działa
              natężenie uzyskiwanego    system przesyłania
              prądu indukcyjnego      energii elektrycznej w
              12. Elektrownia zamienia   skali państwa
              energię mechaniczną lub   10. Wymieni
              cieplną na elektryczną za  podobieństwa i różnice
              pomocą prądnicy w      obwodów prądu
              których wykorzystuje się   przemiennego i stałego
              zjawisko indukcji      11. Jakie zagrożenia
              13. Jak powstaje napięcie  dla środowiska niesie
              w obwodzie wtórnym      produkcja i transport
              transformatora        energii elektrycznej
              14. Dlaczego sprawność
              transformatora < 100%
              15. Co to jest
              częstotliwość prądu
              przemiennego
              16. Domowe instalacje
              elektryczne zasilane są
              prądem przemiennym i
              zna jego parametry

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE. OPTYKA.
  Dopuszczający      Dostateczny        Dobry              Bardzo Dobry
1. wymień zakres fal  1. jak wykorzystuje się 1. wskaże              1. wyjaśni sposób
  elektromagnetycznyc  w życiu         podobieństwa i           wykorzystania
  h i podaj ich     poszczególne      różnice pomiędzy          siatki
  przykład        zakresy fal       falami               dyfrakcyjnej do
2. wie z jaką       elektromagnetycznyc   mechanicznymi a           pomiaru długości

                       - 200 -
  prędkością          h               elektromagnetyczn    światła
  rozchodzą się fale   2.  obliczy długość fali      ymi          2. wyjaśni jak fale
  elektromagnetyczne      znając jej        2.  wie, że światło ma    radiowe mogą
  w próżni           częstotliwość i        dwoistą naturę:     przenosić
3. wie, że prędkość fal      odwrotnie           cząsteczkowo       zakodowane
  elektromagnetycznyc   3.  wie, na czym polega      falową          informacje
  h zależy od ośrodka,     zjawisko polaryzacji   3.  wie, że światło    3. pokaże różne
  w którym się         fal              możemy traktować     obrazy
  rozchodzą        4.  wie, że światło może      jak strumień       powstające
4. wie, że fale          ulegać polaryzacji co     cząstek zwanych     dzięki soczewce
  elektromagnetyczne      świadczy o tym, że       fotonami         skupiającej i
  są poprzeczne         jest falą poprzeczną   4.  jaka jest zależność   zwierciadłu
5. wie, że fale radiowe   5.  wie, że barwa         załamania światła    wklęsłemu
  są wykorzystywane       światła jest związana     na granicy dwóch   4. zna konstrukcję
  do łączności i        z częstotliwością fali     ośrodków od       obrazów
  przekazu informacji   6.  jaki jest przybliżony     prędkości światła    otrzymywanych
6. jak wygląda siatka       zakres długości fal      w tym ośrodku      za pomocą
  dyfrakcyjna          widzialnych        5.  na czym polega      soczewki o
7. wie, że należy      7.  na czym polega         zjawisko         znanej
  chronić się przed       interferencja         całkowitego       ogniskowej
  skutkami        8.  opisz zjawisko         wewnętrznego     5. jak powstają
  nadmiernego          dyfrakcji           odbicia         wrażenia barwne
  nasłonecznienia     9.  jak odbija się światło  6.  dlaczego zachodzi    w świetle
8. wie, że promienie       od powierzchni         ono tylko wtedy,     odbitym i
  światła rozchodzą się     gładkich a jak od       gdy prędkość       przechodzącym
  po liniach prostych      chropowatych          światła przy       (filtry)
9. zna prawo odbicia       (rozpraszanie)         zmianie ośrodka    6. wskaże
  światła         10.  jak powstaje obraz       rośnie          podobieństwa i
10. wie, że soczewka       rzeczywisty        7.  umie zmierzyć      różnice w
  skupiająca (lub     11.  rozumie, że obraz       ogniskową        działaniu oka i
  zwierciadło wklęsłe)     pozorny jest efektem      soczewki         aparatu
  skupia równoległa       złudzenia           skupiającej lub     fotograficznemu
  wiązkę światła w       optycznego           zwierciadła
  ognisku         12.  wie, że przyczyną       wklęsłego i
11. co oznaczają pojęcia:     załamania światła       obliczyć zdolność
  ognisko i ogniskowa      jest różnica          skupiającą
12. wie, że warunkiem       prędkości           soczewki
  koniecznym          rozchodzenia się     8.  na czym polegają
  widzenia jest         światła w różnych       podstawowe wady
  dotarcie do oka        ośrodkach           wzroku i jak się je
  promieni odbitych    13.  jak różne rodzaje       koryguje
  lub wysyłanych        zwierciadeł odbijają
  przez oglądany        światło
  przedmiot        14.  wie, że światło białe
13. co nazywamy          padające na pryzmat
  pryzmatem           ulega rozszczepieniu
                 na skutek różnicy
                 prędkości promieni o
                 różnych barwach
              15.  co to jest zdolność
                 skupiająca soczewki
              16.  jak działa oko, aparat
                 fotograficzny, lupa (
                 rodzaj obrazu,
                 ustawienie ostrości
                 powiększenie)
                         - 201 -
                     FIZYKA JĄDROWA
  Dopuszczający        Dostateczny         Dobry       Bardzo Dobry
 1. wie, że rozmiary   1.  Wie, jakiego rzędu  1. opisz w       1. opisz, na czym
  jądra są bardzo      są rozmiary jądra i   uproszczeniu      polega metoda
  małe w porównaniu     atomu          działanie reaktora   datowania
  z rozmiarem atomu   2.  Wie, że odmiany     atomowego        wykopalisk
 2. wie, że atom składa    tego samego     2. wskaż wady i      organicznych
  się z elektronów i     pierwiastka różniące  zalety energetyki    metodą węgla 14C
  jądra           się liczbą neutronów  jądrowej       2. oblicz energię
  zawierającego       w jądrze to izotopy 3. znając okres      uwalnianą w
  protony i neutrony  3.  Czym się różni     połowicznego      czasie rozpadu
 3. wie, że liczba       promieniowanie alfa,  rozpadu oblicz po    promieniotwórcz
  protonów w jądrze     beta i gamma      jakim czasie      ego, znając masę
  decyduje o      4.  Jakim          aktywność próbki    produktów i
  tożsamości atomu i     prawidłowościom     zmaleje 2,4,8,16,    substratów
  jest jego numerem     podlega proces     .... razy      3. jaki jest
  w układzie         rozpadu       4. opisz reakcje      szacunkowy
  okresowym         promieniotwórczego   termojądrowe w     stosunek ilości
 4. co to jest okres   5.  Na czym polega     gwieździe i       energii
  połowicznego        szkodliwość       bombie         otrzymywanej z
  rozpadu          promieniowania     wodorowej        kilograma paliwa
 5. wie, że istnieją      jądrowego                    konwencjonalneg
  reakcje        6.  Wie, że organizm                o do ilości
  rozszczepienia i      nie rozróżnia                  energii
  syntezy oraz umie     izotopów tego                  otrzymywanej z
  podać przykłady      samego pierwiastka               kilograma paliwa
  sytuacji, kiedy    7.  Zna pojecie                   jądrowego
  zachodzą te reakcje    aktywności                  4. wyjaśnij różnice
 6. wie, że w         promieniotwórczej i               w zagrożeniu
  gwiazdach         zna jej jednostkę                napromieniowani
  zachodzą reakcje                              em z zewnątrz i
  termojądrowe                                wewnątrz
                                        organizmu


                   10) Matematyka
Opracowano na podstawie programu „Matematyka z Plusem”,
nr dopuszczenia DPN 500217/08

                     KLASA I
                  LICZBY I DZIAŁANIA


dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej
  2.  rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne
  3.  umie porównywać liczby wymierne
  4.  umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej
  5.  umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie
  6.  zna pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres
  7.  umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć
    dziesiętnych nieskończonych okresowych

                       - 202 -
  8. zna sposób zaokrąglania liczb
  9. rozumie potrzebę zaokrąglania liczb
  10. umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu
  11. umie szacować wyniki działań
  12. zna algorytm dodawania i odejmowania liczb wymiernych dodatnich
  13. umie dodawać i odejmować liczby wymierne zapisane w jednakowej postaci
  14. zna algorytm mnożenia i dzielenia liczb wymiernych dodatnich
  15. umie podać liczbę odwrotną do danej
  16. umie mnożyć i dzielić przez liczbę całkowitą
  17. umie obliczać ułamek danej liczby całkowitej
  18. zna kolejność wykonywania działań
  19. umie dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić dwie liczby ujemne oraz o różnych znakach
  20. zna pojęcie liczb przeciwnych
  21. zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z
    dowolnej liczby
  22. umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej i III stopnia z
    dowolnej liczby
  23. zna pojęcie liczby niewymiernej i rzeczywistej

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  rozumie pojęcie zbioru liczb wymiernych
  2.  umie porównywać liczby wymierne
  3.  umie znajdować liczbę wymierną leżącą pomiędzy dwiema danymi na osi liczbowej
  4.  umie zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie
  5.  umie zapisać liczby wymierne w postaci rozwinięć dziesiętnych skończonych i rozwinięć
     dziesiętnych nieskończonych okresowych
  6.  zna warunek konieczny zamiany ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony
  7.  umie porównywać liczby wymierne
  8.  umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest liczbą wymierną
  9.  rozumie potrzebę zaokrąglania liczb
  10.  umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu
  11.  umie szacować wyniki działań
  12.  umie zaokrąglić liczbę o rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym okresowym do danego
     rzędu
  13.  umie dodawać i odejmować liczby wymierne zapisane w różnych postaciach
  14.  umie mnożyć i dzielić liczby wymierne
  15.  umie obliczać liczbę na podstawie danego jej ułamka
  16.  umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich
  17.  umie obliczać potęgi liczb wymiernych
  18.  umie stosować prawa działań
  19.  umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
  20.  umie obliczyć pierwiastek arytmetyczny II stopnia z liczby nieujemnej
  21.  umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
  22.  umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki
  23.  rozumie różnicę w rozwinięciu dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej
  24.  umie określić na podstawie rozwinięcia dziesiętnego, czy dana liczba jest wymierna, czy
     niewymierna

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie znajdować liczby spełniające określone warunki
  2. umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka
   zwykłego
  3. umie dokonać porównań poprzez szacowanie w zadaniach tekstowych
  4. umie wykonywać działania łączne na liczbach wymiernych dodatnich
                       - 203 -
  5.  umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
  6.  umie zapisać podane słownie wyrażenia arytmetyczne i obliczać jego wartość
  7.  umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość
  8.  umie wykorzystać kalkulator
  9.  umie uzupełniać brakujące liczby w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu tak,
     by otrzymać ustalony wynik
  10.  umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających wartość bezwzględną
  11.  umie stosować prawa działań
  12.  umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków
  13.  umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
  14.  umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie przedstawić rozwinięcie dziesiętne nieskończone okresowe w postaci ułamka
   zwykłego
  2. umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
  3. umie wstawiać nawiasy tak, by otrzymać żądany wynik
  4. umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych
  5. umie rozwiązywać zadania z zastosowaniem ułamków
  6. umie obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego pierwiastki

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie tworzyć wyrażenia arytmetyczne na podstawie treści zadań i obliczać ich wartość
  2. umie obliczać wartości ułamków piętrowych
  3. umie dowodzić przynależność liczby do zbioru N, C, gdy jest ona przedstawiona w postaci
   ułamka o ustalonym mianowniku i niebanalnym liczniku


                     PROCENTY

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie procentu
  2.  rozumie potrzebę stosowania procentów w życiu codziennym
  3.  umie wskazać przykłady zastosowań procentów w życiu codziennym
  4.  umie zamienić procent na ułamek
  5.  umie zamienić ułamek na procent
  6.  umie określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury
  7.  zna pojęcie diagramu procentowego
  8.  umie z diagramów odczytać potrzebne informacje
  9.  umie obliczyć procent danej liczby
  10.  rozumie pojęcia podwyżka (obniżka) o pewien procent
  11.  wie jak obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent
  12.  umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie zamienić ułamek na procent
  2.  umie zamienić liczbę wymierną na procent
  3.  umie określić procentowo zaznaczoną część figury i zaznaczyć procent danej figury
  4.  rozumie potrzebę stosowania diagramów do wizualizacji różnych informacji
  5.  umie z diagramów odczytać potrzebne informacje
  6.  zna sposób obliczania jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  7.  umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
                       - 204 -
  8.  umie obliczyć procent danej liczby
  9.  umie obliczyć podwyżkę (obniżkę) o pewien procent
  10.  umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu
  11.  zna i rozumie określenie punkty procentowe

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie promila
  2.  umie zamieniać ułamki, procenty na promile i odwrotnie
  3.  potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować
  4.  potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje
  5.  umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  6.  umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby jest
     druga liczba
  7.  umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien
     procent
  9.  umie obliczyć liczbę na podstawie jej procentu
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu
  11.  umie obliczyć o ile procent jest większa (mniejsza) liczba od danej
  12.  umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach tekstowych
  13.  umie przedstawić dane w postaci diagramu
  14.  umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu
  15.  umie rozwiązywać zadania związane z procentami

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  potrafi wybrać z diagramu informacje i je zinterpretować
  2.  potrafi zobrazować dowolnym diagramem wybrane informacje
  3.  umie przedstawić dane w postaci diagramu
  4.  umie odczytać z diagramu informacje potrzebne w zadaniu
  5.  umie rozwiązywać zadania związane z procentami

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania jakim procentem jednej liczby jest
   druga liczba
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania procentu danej liczby
  3. umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania podwyżek i obniżek o pewien
   procent
  4. umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące obliczania liczby na podstawie jej procentu
  5. umie zastosować powyższe obliczenia w zdaniach tekstowych
  6. umie stosować własności procentów w sytuacji ogólnej


                FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna podstawowe pojęcia: punkt, prosta, odcinek
  2.  zna pojęcie prostych prostopadłych i równoległych
  3.  umie kreślić proste i odcinki prostopadłe i równoległe
  4.  umie konstruować odcinek przystający do danego
  5.  umie podzielić odcinek na połowy
  6.  zna pojęcie kąta
  7.  zna pojęcie miary kąta
                       - 205 -
  8. zna rodzaje kątów
  9. umie konstruować kąt przystający do danego
  10. zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych
    pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy
    nimi
  11. zna pojęcie wielokąta
  12. zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta
  13. umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów
  14. zna definicję figur przystających
  15. umie wskazać figury przystające
  16. zna definicję prostokąta i kwadratu
  17. umie rozróżniać poszczególne rodzaje czworokątów
  18. umie rysować przekątne
  19. umie rysować wysokości czworokątów
  20. zna jednostki miary pola
  21. zna zależności pomiędzy jednostkami pola
  22. zna wzory na obliczanie pól powierzchni wielokątów
  23. zna pojęcie układu współrzędnych
  24. umie obliczać pola wielokątów
  25. umie narysować układ współrzędnych
  26. umie odczytać współrzędne punktów
  27. umie zaznaczyć punkty o danych współrzędnych

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. zna rodzaje kątów
  2. zna nazwy kątów utworzonych przez dwie przecinające się proste oraz kątów utworzonych
    pomiędzy dwiema prostymi równoległymi przeciętymi trzecia prostą i związki pomiędzy
    nimi
  3. umie obliczyć miary katów przyległych,(wierzchołkowych, odpowiadających,
    naprzemianległych), gdy dana jest miara jednego z nich
  4. umie kreślić poszczególne rodzaje trójkątów
  5. zna cechy przystawania trójkątów
  6. umie konstruować trójkąt o danych trzech bokach
  7. zna definicję trapezu, równoległoboku i rombu
  8. umie podać własności czworokątów
  9. umie rysować wysokości czworokątów
  10. umie obliczać miary katów w poznanych czworokątach
  11. zna zależności pomiędzy jednostkami pola
  12. umie zamieniać jednostki

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie kreślić geometryczną sumę i różnicę kątów
  2.  umie obliczać na podstawie rysunku miary kątów
  3.  umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów
  4.  zna warunek istnienia trójkąta
  5.  rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów
  6.  umie klasyfikować trójkąty ze względu na boki i kąty
  7.  umie stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie w rozwiązywaniu zadań
     tekstowych
  8.  umie konstruować trójkąt o danych dwóch bokach i kącie między nimi zawartym
  9.  rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów
  10.  umie klasyfikować czworokąty ze względu na boki i kąty
  11.  umie stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań
  12.  umie zamieniać jednostki
                      - 206 -
  13. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów
    na płaszczyźnie
  14. umie obliczać pola wielokątów
  15. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w
    układzie współrzędnych
  16. umie wyznaczyć współrzędne brakujących wierzchołków prostokąta
  17. umie wyznaczyć zbiór punktów o współrzędnych spełniających określone warunki

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie konstruować trójkąt, gdy dany jest bok i dwa kąty do niego przyległe
  2. umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów
  3. umie stosować własności czworokątów do rozwiązywania zadań
  4. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów
   na płaszczyźnie
  5. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól i obwodów wielokątów w
   układzie współrzędnych
  6. umie wyznaczyć zbiór punktów o współrzędnych spełniających określone warunki
  7. umie wyznaczyć zbiór punktów określonych zależnościami między współrzędnymi

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące kątów
  2. umie stosować zależności między bokami i kątami w trójkącie w rozwiązywaniu zadań
   tekstowych
  3. umie rozwiązywać zadania konstrukcyjne z wykorzystaniem własności trójkątów


               WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie wyrażenia algebraicznego
  2.  umie budować proste wyrażenia algebraiczne
  3.  umie rozróżnić pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz
  4.  umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne
  5.  umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla zmiennych
     wymiernych
  6.  zna pojęcie jednomianu
  7.  zna pojęcie jednomianów podobnych
  8.  umie porządkować jednomiany
  9.  umie określić współczynniki liczbowe jednomianu
  10.  umie rozpoznać jednomiany podobne
  11.  zna pojęcie sumy algebraicznej
  12.  zna pojęcie wyrazów podobnych
  13.  umie odczytać wyrazy sumy algebraicznej
  14.  umie wskazać współczynniki sumy algebraicznej
  15.  umie wyodrębnić wyrazy podobne
  16.  umie zredukować wyrazy podobne
  17.  umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez liczbę

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. rozumie zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych
  2. umie budować i odczytywać wyrażenia algebraiczne

                       - 207 -
  3. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia bez jego przekształcenia dla zmiennych
    wymiernych
  4. umie porządkować jednomiany
  5. rozumie zasadę przeprowadzania redukcji wyrazów podobnych
  6. umie zredukować wyrazy podobne
  7. umie opuścić nawiasy
  8. umie zredukować wyrazy podobne
  9. umie rozpoznawać sumy algebraiczne przeciwne
  10. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
    do postaci dogodnej do obliczeń
  11. umie przemnożyć każdy wyraz sumy algebraicznej przez jednomian
  12. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
    do postaci dogodnej do obliczeń
  13. umie wyłączyć wspólny czynnik(liczbę) przed nawias
  14. umie zapisać sumę w postaci iloczynu

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej
  2. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
   do postaci dogodnej do obliczeń
  3. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
   do postaci dogodnej do obliczeń
  4. umie wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias
  5. umie zapisać sumę w postaci iloczynu

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie budować i odczytywać wyrażenia o konstrukcji wielodziałaniowej
  2. umie zapisać sumę algebraiczną znając jej wartość dla podanych wartości występujących
    w niej zmiennych
  3. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
    do postaci dogodnej do obliczeń
  4. umie wstawić nawiasy w sumie algebraicznej tak, by wyrażenie spełniało podany warunek
  5. umie stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w zadaniach tekstowych
  6. umie zinterpretować geometrycznie iloczyn sumy algebraicznej przez jednomian
  7. umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia dla zmiennych wymiernych po przekształceniu
    do postaci dogodnej do obliczeń
  8. umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w zadaniach tekstowych
  9. umie wyłączyć wspólny czynnik(jednomian) przed nawias
  10. umie zapisać sumę w postaci iloczynu

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie określić dziedzinę wyrażenia wymiernego
  2.  umie stosować dodawanie i odejmowanie sum alg. w zadaniach tekstowych
  3.  umie mnożyć sumy alg. przez sumy alg
  4.  umie stosować mnożenie jednomianów przez sumy alg. w zadaniach tekstowych
  5.  umie stosować wzory skróconego mnożenia
  6.  umie stosować wyłączanie wspólnego czynnika w zadaniach na dowodzenie


                RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

                     - 208 -
  1.  zna pojęcie równania
  2.  umie zapisać zadanie w postaci równania
  3.  zna pojęcie rozwiązania równania
  4.  rozumie pojęcie rozwiązania równania
  5.  umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie
  6.  zna metodę równań równoważnych
  7.  umie stosować metodę równań równoważnych
  8.  umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i
     tożsamościowe
  9.  umie rozwiązywać równania bez stosowania przekształceń na wyrażeniach algebraicznych
  10.  zna pojęcie nierówności i jej rozwiązania
  11.  rozumie pojęcie rozwiązania nierówności
  12.  umie sprawdzić, czy dana liczba spełnia nierówność
  13.  umie rozwiązywać nierówności bez stosowania przekształceń na wyrażeniach
     algebraicznych

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie zapisać zadanie w postaci równania
  2.  zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne
  3.  umie rozpoznać równania równoważne
  4.  umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu
  5.  zna metodę równań równoważnych
  6.  umie stosować metodę równań równoważnych
  7.  umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i
     tożsamościowe
  8.  umie rozwiązywać równania z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach
     algebraicznych
  9.  umie rozpoznać nierówności równoważne
  10.  umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem prostych przekształceń na wyrażeniach
     algebraicznych
  11.  umie przedstawić zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie zapisać zadanie w postaci równania
  2.  umie zbudować równanie o podanym rozwiązaniu
  3.  wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne
  4.  umie stosować metodę równań równoważnych
  5.  umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i
     tożsamościowe
  6.  umie rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach
     algebraicznych
  7.  umie analizować treść zadania o prostej konstrukcji
  8.  umie wyrazić treść zadania za pomocą równania
  9.  umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność
     rozwiązania
  10.  umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania
  11.  umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić
  12.  umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach
     algebraicznych
  13.  umie zapisać zbiór rozwiązań w postaci przedziału
  14.  umie wyrazić treść zadania za pomocą nierówności
  15.  umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
                      - 209 -
  1. umie zapisać zadanie w postaci równania
  2. wyszukuje wśród równań z wartością bezwzględną równania sprzeczne
  3. umie rozwiązywać równania posiadające jeden pierwiastek, równania sprzeczne i
   tożsamościowe
  4. umie rozwiązywać równania z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach
   algebraicznych
  5. umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania
  7. umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem przekształceń na wyrażeniach
   algebraicznych
  8. umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą nierówności
  9. umie przekształcać wzory, w tym fizyczne i geometryczne

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie zapisać problem w postaci równania
  2.  umie rozwiązywać równania z zastosowaniem wartości bezwzględnej
  3.  umie wyrazić treść zadania za pomocą równania
  4.  umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania i sprawdzić poprawność
     rozwiązania
  5.  umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania
  6.  umie wyrazić treść zadania z procentami za pomocą równania
  7.  umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania i sprawdzić
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe z procentami za pomocą równania
  9.  umie wyrazić treść zadania za pomocą nierówności
  10.  umie rozwiązywać nierówności z zastosowaniem wartości bezwzględnej
  11.  umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą nierówności


                  PROPORCJONALNOŚĆ

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  1. umie podać przykłady proporcji

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie proporcji i jej własności
  2.  umie rozwiązywać równania w postaci proporcji
  3.  rozumie pojęcie proporcjonalności prostej
  4.  umie rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne
  5.  zna pojęcie proporcjonalności odwrotnej
  6.  umie rozpoznawać wielkości odwrotnie proporcjonalne
  7.  umie rozpoznać wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne w różnych
     sytuacjach

dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą proporcji
  3. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi
  4. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie
    proporcjonalnymi
  5. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystując wiedzę na temat wielkości wprost i
    odwrotnie proporcjonalnych

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
                      - 210 -
  1. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi
  2. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi
  3. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie
   proporcjonalnymi
  4. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie
   proporcjonalnymi

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie wyrazić treść zadania za pomocą proporcji
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą proporcji
  3. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami wprost proporcjonalnymi
  4. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielkościami odwrotnie
   proporcjonalnymi
  5. umie rozwiązać zadania tekstowe wykorzystując wiedzę na temat wielkości wprost i
   odwrotnie proporcjonalnych


                     SYMETRIE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej
  2.  umie rozpoznawać figury symetryczne względem prostej
  3.  zna pojęcie figur symetrycznych względem prostej
  4.  umie wykreślić punkt symetryczny do danego
  5.  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych
  6.  zna pojęcie osi symetrii figury
  7.  umie podać przykłady figur, które mają oś symetrii
  8.  zna pojęcie symetralnej odcinka
  9.  umie konstruować symetralną odcinka
  10.  umie konstrukcyjnie znajdować środek odcinka
  11.  zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności
  12.  rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności
  13.  umie konstruować dwusieczną kąta
  14.  zna pojęcie punktów symetrycznych względem punktu
  15.  umie rozpoznawać figury symetryczne względem punktu
  16.  umie wykreślić punkt symetryczny do danego
  17.  umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury
  18.  umie zapisać współrzędne punktów symetrycznych względem osi oraz początku układu
     współrzędnych

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie określić własności punktów symetrycznych
  2.  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne
  3.  umie wykreślić oś symetrii, względem której: punkty są symetryczne
  4.  umie narysować oś symetrii figury
  5.  rozumie pojęcie symetralnej odcinka i jej własności
  6.  zna pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności
  7.  rozumie pojęcie dwusiecznej kąta i jej własności
  8.  umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii należy do figury
  9.  umie wykreślić środek symetrii, względem którego: punkty są symetryczne
  10.  umie podać własności punktów symetrycznych
  11.  zna pojęcie środka symetrii figury
                       - 211 -
  12.  umie podać przykłady figur, które mają środek symetrii
  13.  umie rysować figury posiadające środek symetrii
  14.  umie wskazać środek symetrii figury
  15.  umie wyznaczyć środek symetrii odcinka
  16.  umie odnaleźć punkty symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych
  17.  umie rozpoznać symetrię środkową i osiową w różnych sytuacjach
  18.  umie tworzyć figury symetryczne

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie wykreślić oś symetrii, względem której: figury są symetryczne
  2.  stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach
  3.  umie wskazać wszystkie osie symetrii figury
  4.  rysuje figury posiadające więcej niż jedną oś symetrii
  5.  umie dzielić odcinek na 2n równych części
  6.  umie dzielić kąt na 2n równych części
  7.  umie wykreślić środek symetrii, względem którego: figury są symetryczne
  8.  umie stosować własności punktów symetrycznych w zadaniach
  9.  umie rysować figury posiadające więcej niż jeden środek symetrii
  10.  umie zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów symetrycznych
     względem osi oraz początku układu współrzędnych


bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii osiowych
  2. umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w zadaniach
  3. umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w zadaniach
  4. umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych
  5. umie zastosować równania do wyznaczania współrzędnych punktów symetrycznych
   względem osi oraz początku układu współrzędnych
  6. umie tworzyć ornamenty wykorzystując różne przekształcenia symetryczne

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii osiowych
  2.  stosuje własności punktów symetrycznych w zadaniach
  3.  umie wykorzystać własności symetralnej odcinka w zadaniach
  4.  umie znaleźć obraz figury w złożeniu symetrii środkowych
  5.  umie wykorzystać własności dwusiecznej kąta w zadaniach
  6.  umie stosować własności punktów symetrycznych w zadaniach


                    KLASA II
                  POTĘGI I PIERWIASTKI

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,
  2.  rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym,
  3.  umie zapisywać potęgę w postaci iloczynów,
  4.  umie zapisywać iloczyny jednakowych czynników w postaci potęg
  5.  umie obliczać potęgi o wykładnikach naturalnych,
  6.  zna wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach
  7.  umie mnożyć i dzielić potęgi o tych samych podstawach
  8.  zna wzór na potęgowanie potęgi
                      - 212 -
  9.  umie potęgować potęgę,
  10.  zna wzór na potęgowanie ilorazu i iloczynu,
  11.  umie potęgować ilorazy i iloczyny,
  12.  umie zapisywać ilorazy i iloczyny potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej
     potęgi,
  13.  zna pojęcie pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z licz nieujemnych
  14.  zna pojęcie liczb niewymiernych i rzeczywistych
  15.  umie obliczać pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb nieujemnych,
  16.  zna wzory na obliczanie pierwiastków iloczynu i ilorazu liczb,
  17.  zna wzory na obliczanie pierwiastków drugiego stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i
     pierwiastka trzeciego stopnia z sześcianu liczby nieujemnej,
  18.  umie obliczać pierwiastki drugiego stopnia z kwadratu liczby nieujemnej i pierwiastki
     trzeciego stopnia z sześcianu liczby nieujemnej

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie zapisywać liczby w postaci potęg,
  2.  umie zapisywać liczby w postaci iloczynu potęg,
  3.  umie obliczać wartość wyrażeń zawierających potęgi,
  4.  umie przedstawić potęgi w postaci iloczynu i ilorazu potęg o tych samych podstawach,
  5.  umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach oraz potęgowanie
     potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
  6.  umie przedstawiać potęgi jako potęgi potęg,
  7.  umie zapisywać ilorazy i iloczyny potęg o tych samych wykładnikach w postaci jednej
     potęgi,
  8.  umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach,
  9.  zna pojęcie notacji wykładniczej,
  10.  umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej,
  11.  rozumie różnicę w rozwinięciach dziesiętnych liczb wymiernych i niewymiernych,
  12.  umie szacować wyrażenia zawierające pierwiastki,
  13.  umie określać na podstawie rozwinięcia dziesiętnego czy dana liczba jest wymierna czy
     niewymierna,
  14.  umie obliczać wartość wyrażeń zawierających pierwiastki,
  15.  umie wyłączać czynnik przed znak pierwiastka
  16.  umie stosować wzory na obliczanie pierwiastka z iloczynu i ilorazu liczb do obliczania
     wartości liczbowej wyrażeń

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie zapisywać liczby w postaci iloczynu potęg,
  2. umie obliczać wartość wyrażeń zawierających potęgi,
  3. umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach oraz potęgowanie
    potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
  4. umie porównywać potęgi , sprowadzając je do tych samych podstaw,
  5. umie stosować potęgowanie iloczynów i ilorazów w zadaniach z treścią,
  6. umie doprowadzić wyrażenie do prostszej postaci stosując działania na potęgach,
  7. umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych,
  8. zna pojęcie potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym,
  9. umie obliczać potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym
  10. umie wykonywać porównania ilorazowe potęg o wykładniach ujemnych,
  11. umie obliczać wartość wyrażeń arytmetycznych zawierających potęgi o wykładniku
    całkowitym,
  12. rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce,
  13. umie zapisywać liczby w notacji wykładniczej
  14. umie wykonywać porównywanie liczb w notacji wykładniczej,
  15. umie szacować wyrażenia zawierające pierwiastki,
                       - 213 -
  16.  umie obliczać wartość wyrażeń zawierających pierwiastki,
  17.  umie wyłączać czynnik przed znak pierwiastka
  18.  umie włączać czynnik pod znak pierwiastka
  19.  umie usuwać niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków,
  20.  umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych,
  21.  umie doprowadzać wyrażenia algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do najprostszej
     postaci,

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. umie stosować mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach oraz potęgowanie
    potęgi do obliczania wartości liczbowej wyrażeń,
  2. umie doprowadzić wyrażenie do prostych postaci stosując działania na potęgach
  3. umie stosować działania na potęgach w zadaniach tekstowych,
  4. umie obliczać wartość wyrażeń zawierających potęgi o wykładniku ujemnym i notacji
    wykładniczej,
  5. umie obliczać wartość wyrażeń zawierających pierwiastki,
  6. umie usuwać niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków,
  7. umie obliczać wartość wyrażeń zawierających pierwiastki,
  8. umie wykonywać działania na liczbach niewymiernych,
  9. umie doprowadzać wyrażenia algebraiczne zawierające potęgi i pierwiastki do najprostszej
    postaci,
  10. umie porównywać pierwiastki podnosząc je do odpowiedniej potęgi

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie zapisywać liczby w systemach niedziesiątkowych i innych
  2. umie rozwiązywać nietypowe zadania z tekstowe związane z potęgami,
  3. umie przekształcać wyrażenia zawierające potęgi,
  4. umie doprowadzać wyrażenia do najprostszej postaci, stosując działania na potęgach i
   pierwiastkach,
  5. umie porównywać pierwiastki podnosząc je do odpowiedniej potęgi.

               DŁUGOSĆ OKRĘGU I POLE KOŁA

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna wzór na obliczanie długości okręgu, pola koła
  2.  zna liczbę  ,
  3.  umie obliczać długość okręgu i pole koła znając jego promień i średnicę,
  4.  zna pojęcie łuku i wycinku koła,
  5.  umie obliczać długość łuku i pole wycinka koła określonych części okręgu i kół,

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie obliczać długość okręgu i pole koła znając jego promień i średnicę,
  2.  umie wyznaczać promień i średnicę okręgu(koła) znając jego długość (pole),
  3.  umie rozwiązywać zadania tekstowe związane porównywaniem obwodów i pól figur,
  4.  umie obliczać długości łuków i pola wycinków kół znając ich kąty środkowe,
  5.  umie obliczać obwody figur złożonych z łuków i odcinków,
  6.  umie obliczać pola figur złożonych z wielokątów i wycinków kół

 dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. rozumie sposoby wyznaczania  ,
  2. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z długością okręgu, porównywaniem
   obwodów figur,
                       - 214 -
  3. umie wyznaczać promień i średnicę okręgu(koła) znając jego długość (pole),
  4. umie obliczać pole koła znając jego pole i odwrotnie,
  5. umie obliczać pola nietypowych figur, wykorzystując wzór na pole koła,
  6. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane porównywaniem obwodów i pól figur,
  7. umie obliczać obwody figur złożonych z łuków i odcinków,
  8. umie obliczać pola figur złożonych z wielokątów i wycinków kół,
  9. umie obliczać promienie okręgów, znając miary kątów środkowych i długości łuków na
    których są oparte,
  10. umie obliczać promienie kół, znając miary kątów środkowych i pola wycinków kół,

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z długością okręgu, porównywaniem
   obwodów figur,
  2. umie obliczać pola nietypowych figur, wykorzystując wzór na pole koła,
  3. umie obliczać pole koła znając jego pole i odwrotnie,
  4. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami i obwodami figur,
  5. umie obliczać obwody figur złożonych z łuków i odcinków,
  6. umie obliczać pola figur złożonych z wielokątów i wycinków kół,

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązywać zadania tekstowe związane z polami i obwodami figur

                 WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. zna pojęcie wyrażenia algebraicznego, pojęcie jednomianu, jednomianu
   uporządkowanego, pojęcie jednomianów podobnych,
  2. zna zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych,
  3. umie budować proste wyrażenia algebraiczne, odczytywać je,
  4. umie porządkować jednomiany, podawać współczynniki liczbowe jednomianów,
   redukować wyrazy podobne,
  5. umie mnożyć sumy algebraiczne przez liczby, jednomiany
  6. umie obliczać wartość wyrażeń dla zmiennych wymiernych bez ich przekształcania,
  7. zna pojęcie równania i nierówności oraz pojęcie rozwiązania nierówności i równań,

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

    1.  zna zasadę redukcji wyrazów podobnych, umie redukować wyrazy podobne
    2.  umie odczytywać wyrażenia algebraiczne, porządkować jednomiany,
    3.  umie opuszczać nawisy,
    4.  umie mnożyć sumy algebraiczne przez jednomiany,
    5.  umie doprowadzać wyrażenia algebraiczne do prostszej postaci,
    6.  umie wyłączać wspólny czynnik przed nawias,
    7.  umie obliczać wartość wyrażeń dla zmiennych wymiernych bez ich przekształcania i z
       przekształceniem do prostszej postaci
    8.  umie wyrażać pola figur w postaci wyrażeń algebraicznych,
    9.  umie mnożyć sumy algebraiczne,
    10.  umie stosować wzory skróconego mnożenia,
    11.  zna pojęcie równania tożsamościowego i sprzecznego, równoważnego

dobry otrzymuje uczeń, który:

    1. umie doprowadzać wyrażenia do prostszej postaci,
                        - 215 -
   2. umie wyłączać wspólne czynniki przed nawias,
   3. umie obliczać wartość wyrażeń dla zmiennych wymiernych z przekształceniem do
     prostszej postaci,
   4. umie budować i odczytywać wyrażenia algebr. o konstrukcji wielodziałaniowej,
   5. umie stosować dodawanie odejmowanie sum algebraicznych mnożenie jednomianów
     przez sumy algebraiczne w zadaniach tekstowych,
   6. umie mnożyć sumy algebraiczne i doprowadzać do prostszej postaci również w
     zadaniach tekstowych,
   7. umie interpretować geometrycznie iloczyny sum algebraicznych,
   8. umie stosować wzory skróconego mnożenia do rachunku pamięciowego
   9. umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia,
   10. umie zapisywać sumy algebraiczne w postaci iloczynów stosując wzory skróconego
     mnożenia,
   11. umie usuwać niewymierność z mianownika , korzystając ze wzorów skróconego
     mnożenia
   12. umie stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu równań i nierówności,

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. umie doprowadzać wyrażenie do prostszej postaci, wyłączać wspólny czynnik przed
     nawias,
   2. umie obliczać wartość wyrażeń dla zmiennych wymiernych z przekształceniem do
     prostszej postaci,
   3. umie budować i odczytywać wyrażenia algebr. o konstrukcji wielodziałaniowej,
   4. umie wyrażać pola figur w postaci wyrażeń algebraicznej,
   5. umie stosować mnożenie sum algebraicznych w zadaniach tekstowych,
   6. umie zapisywać sumy algebraiczne w postaci iloczynów poprzez uzupełnianie wyrażeń,
   7. umie zapisywać sumy algebraiczne w postaci iloczynów stosując wzory skróconego
     mnożenia
   8. umie usuwać niewymierność z mianownika , korzystając ze wzorów skróconego
     mnożenia,
   9. umie stosować wzory skróconego mnożenia w rozwiązywaniu równań i nierówności,
   10. umie wyrażać treści zadań za pomocą równań i nierówności i rozwiązywać je stosując
     wzory skróconego mnożenia,

celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. umie stosować dodawanie odejmowanie sum algebraicznych mnożenie jednomianów
    przez sumy algebraiczne w zadaniach tekstowych,
   2. rumie rozwiązywać równania wyższego stopnia,
   3. umie stosować wzory skróconego mnożenia przy dowodzeniu

                   UKŁADY RÓWNAŃ

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1.  zna pojęcie układu równań, rozwiązania układu równań,
   2.  umie podawać przykładowe rozwiązania równań I stopnia z dwiema niewiadomymi,
   3.  zna metodę podstawiania, umie wyznaczyć niewiadomą z równania
   4.  umie wyznaczać niewiadome z równań
   5.  umie rozwiązać układy równań metodą podstawiania
   6.  zna metodę przeciwnych współczynników, umie rozwiązywać układy metodą
     przeciwnych współczynników,

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

                     - 216 -
   1.  umie zapisywać treści zadań w postaci układów równań.
   2.  umie sprawdzać czy dane pary liczb spełniają układ równań
   3.  umie wyznaczać niewiadome z równań.
   4.  umie rozwiązać układy równań metodą podstawiania i przeciwnych współczynników.
   5.  umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą układów równań.
   6.  zna pojęcie układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny.
   7.  umie rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą układów równań i procentów.

dobry otrzymuje uczeń, który:

   1.  umie wyznaczać niewiadome z równań.
   2.  umie rozwiązać układy równań metodą podstawiania i przeciwnych współczynników.
   3.  umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą układów równań.
   4.  umie określać rodzaje układów.
   5.  umie wykorzystywać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych.
   6.  umie rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą układów równań i procentów.

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1.  umie tworzyć układy równań o danych rozwiązaniach.
   2.  umie rozwiązać układy równań metodą podstawiania i przeciwnych współczynników.
   3.  umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą układów równań.
   4.  umie określać rodzaje układów.
   5.  umie dobierać współczynniki układów równań, aby otrzymać żądane rodzaje układów.
   6.  umie wykorzystywać diagramy procentowe w zadaniach tekstowych.
   7.  umie rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą układów równań i procentów.

celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. umie tworzyć układy równań o danych rozwiązaniach.
  2. umie rozwiązywać układy równań z parametrem.
  3. umie rozwiązywać układy wyższych stopni.
  4. umie rozwiązać zadania tekstowe za pomocą układów równań i procentów

                TRÓJKĄTY PROSTOKĄTNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1.  zna twierdzenie Pitagorasa
   2.  rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Pitagorasa
   3.  umie obliczyć długość przeciwprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa
   4.  zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa
   5.  rozumie potrzebę stosowania twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa
   6.  umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
   7.  umie wskazać trójkąt prostokątny w figurze
   8.  umie odczytać odległość między dwoma punktami o równych odciętych lub rzędnych
   9.  zna wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
   10.  zna wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego
   11.  umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając jego bok

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. umie obliczyć długości przyprostokątnych na podstawie twierdzenia Pitagorasa
  2. umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  3. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w prostych zadaniach o trójkątach, prostokątach,
   trapezach, rombach
  4. umie wyznaczyć odległość między dwoma punktami
                      - 217 -
  5. zna wzór na obliczanie pola trójkąta równobocznego
  6. umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości przekątnej kwadratu
  7. umie obliczyć długość przekątnej kwadratu, znając jego bok
  8. umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok
  9. umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną
  10. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta
    równobocznego
  11. zna zależność między bokami i kątami trójkąta o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  12. umie rozwiązać trójkąt prostokątnydobry otrzymuje uczeń, który:

  1. rozumie konstrukcję odcinka o długości wyrażonej liczbą niewymierną
  2. umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną
  3. umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  4. umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych
  5. umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  6. umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych
  7. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach,
    rombach
  8. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych
  9. umie obliczyć długości boków wielokąta leżącego w układzie współrzędnych
  10. umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest prostokątny
  11. umie wyprowadzić wzór na obliczanie długości wysokości trójkąta równobocznego
  12. umie obliczyć wysokość lub pole trójkąta równobocznego, znając jego bok
  13. umie obliczyć długość boku lub pole kwadratu, znając jego przekątną
  14. umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość
  15. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta równobocznego
  16. umie rozwiązać trójkąt prostokątny
  17. umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami trójkąta o kątach
  900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

    1. umie konstruować odcinek o długości wyrażonej liczbą niewymierną
    2. umie stosować twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa w zadaniach tekstowych
    3. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o trójkątach, prostokątach, trapezach,
      rombach
    4. umie stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach rachunkowych i konstrukcyjnych
    5. umie sprawdzić, czy trójkąt leżący w układzie współrzędnych jest prostokątny
    6. umie obliczyć długość boku lub pole trójkąta równobocznego, znając jego wysokość
    7. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta
      równobocznego
    8. umie rozwiązać trójkąt prostokątny
    9. umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami
      trójkąta o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

celujący otrzymuje uczeń, który:

    1. umie określić rodzaj trójkąta znając jego boki
    2. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przekątną kwadratu i wysokością trójkąta
      równobocznego
    3. umie rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem zależności między bokami i kątami
      trójkąta o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
                       - 218 -
                 WIELOKĄTY I OKRĘGI

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1.  zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie
   2.  umie konstruować okrąg opisany na trójkącie
   3.  zna pojęcie stycznej do okręgu
   4.  umie konstruować styczną do okręgu
   5.  zna pojęcie okręgu wpisanego w wielokąt
   6.  zna pojęcie wielokąta foremnego
   7.  umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
   8.  umie obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w kwadrat o danym boku
   9.  umie wpisać i opisać okrąg na wielokącie

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

   1. umie określić położenie środka okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym,
     ostrokątnym, rozwartokątnym
   2. umie konstruować okrąg przechodzący przez trzy dane punkty
   3. umie konstruować okrąg styczny do prostej
   4. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu
   5. rozumie własności wielokątów foremnych
   6. umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
   7. umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego
   8. umie wskazać wielokąty foremne środkowosymetryczne
   9. umie podać ilość osi symetrii wielokąta foremnego
   10. umie obliczyć długość promienia okręgu opisanego na kwadracie o danym boku
   11. umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i wpisanego w trójkąt
     równoboczny o danym boku
   12. umie wpisać i opisać okrąg na wielokącie
   13. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na
     wielokątach foremnych

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem opisanym
   na trójkącie
  2. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu
  3. umie konstruować okrąg styczny do ramion kąta ostrego
  4. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem wpisanym
   w trójkąt
  5. umie obliczyć długość promienia, pole lub obwód koła opisanego i wpisanego w trójkąt
   równoboczny o danym boku
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na
    wielokątach foremnych


bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem opisanym na
    trójkącie
   2. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane ze styczną do okręgu
   3. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem wpisanym w
    trójkąt
   4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami foremnymi
                      - 219 -
   5. rozumie warunek wpisywania i opisywania okręgu na czworokącie
   6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na
    wielokątach foremnych

celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem opisanym na
    trójkącie
   2. umie rozwiązać zadanie konstrukcyjne i rachunkowe związane z okręgiem wpisanym w
    trójkąt
   3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami foremnymi
   4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami wpisanymi i opisanymi na
    wielokątach foremnych

                   GRANIASTOSŁUPY

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1.  zna pojęcie graniastosłupa, zna pojęcie prostopadłościanu
   2.  zna pojęcie graniastosłupa prostego, zna pojęcie graniastosłupa prawidłowego
   3.  zna budowę graniastosłupa
   4.  rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów
   5.  umie wskazać na modelu krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe
   6.  umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa
   7.  umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym
   8.  zna pojęcie siatki graniastosłupa
   9.  zna pojęcie pola powierzchni graniastosłupa, zna wzór na obliczanie pola powierzchni
      graniastosłupa
   10.  rozumie pojęcie pola figury
   11.  rozumie zasadę kreślenia siatki
   12.  umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie trójkąta lub czworokąta
   13.  umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
   14.  umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa
   15.  zna wzór na obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu
   16.  zna jednostki objętości
   17.  rozumie pojęcie objętości figury
   18.  umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu
   19.  zna wzór na obliczanie objętości graniastosłupa
   20.  umie obliczyć objętość graniastosłupa
   21.  zna pojęcie przekątnej ściany graniastosłupa
   22.  zna pojęcie przekątnej graniastosłupa
   23.  umie wskazać kąty między przekątnymi i krawędziami

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.   zna pojęcie graniastosłupa pochyłego
  2.   umie wskazać na rysunku krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe
  3.   umie wskazać na rysunku krawędzie i ściany prostopadłe i równoległe
  4.   umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa
  5.   umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym
  6.   umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
  7.   rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki
  8.   umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta
  9.   umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
  10.  umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa
  11.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego
                       - 220 -
  12.  rozumie zasady zamiany jednostek objętości
  13.  umie zamieniać jednostki objętości
  14.  umie obliczyć objętość prostopadłościanu i sześcianu
  15.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu
  16.  umie obliczyć objętość graniastosłupa
  17.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa
  18.  zna pojęcie kata prostej z płaszczyzna
  19.  rozumie pojęcie kata prostej z płaszczyzna
  20.  umie wskazać kąty między przekątnymi i krawędziami
  21.  umie wskazać kąty między przekątną a podstawą

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.   umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z suma długości krawędzi
  2.   umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
  3.   umie kreślić siatkę graniastosłupa o podstawie dowolnego wielokąta
  4.   umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
  5.   umie obliczyć pole powierzchni graniastosłupa
  6.   umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego
  7.   umie zamieniać jednostki objętości
  8.   umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu
  9.   umie obliczyć objętość graniastosłupa
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa
  11.  umie obliczyć długość przekątnej ściany graniastosłupa jako przekątnej prostokąta
  12.  umie obliczyć długość przekątnej dowolnej ściany i przekątnej graniastosłupa
  13.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami przekątnych, polem powierzchni
  14.  i objętością graniastosłupa
  15.  umie obliczyć długości krawędzi znając kąty między pewnymi odcinkami lub kąty
  16.  przekątnych z podstawą
  17.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości krawędzi, pola
  18.  powierzchni
  19.  i objętości graniastosłupa prostego z zastosowaniem zależności między bokami i
  20.  kątami w trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

   1. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z suma długości krawędzi
   2. umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
   3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego
   4. umie zamieniać jednostki objętości
   5. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu
   6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa
   7. umie obliczyć długość przekątnej dowolnej ściany i przekątnej graniastosłupa
   8. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami przekątnych, polem
     powierzchni i objętością graniastosłupa
   9. umie obliczyć długości krawędzi znając kąty między pewnymi odcinkami lub kąty
     przekątnych z podstawą
   10. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości krawędzi, pola
     powierzchni i objętości graniastosłupa prostego z zastosowaniem zależności między
     bokami i kątami w trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

celujący otrzymuje uczeń, który:

   1. umie rozwiązać nietypowe zadanie związane z rzutem graniastosłupa
   2. umie rozpoznać siatkę graniastosłupa
   3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni graniastosłupa prostego
                       - 221 -
   4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością prostopadłościanu
   5. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością graniastosłupa
   6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długościami przekątnych, polem
    powierzchni i objętością graniastosłupa
   7. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości krawędzi, pola
    powierzchni i objętości graniastosłupa prostego z zastosowaniem zależności między
    bokami i kątami w trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600

                    OSTROSŁUPY

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

   1.  zna pojęcie ostrosłupa
   2.  zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego
   3.  zna pojęcie czworościanu i czworościanu foremnego
   4.  zna budowę ostrosłupa
   5.  rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów
   6.  umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa
   7.  umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym
   8.  zna pojęcie siatki ostrosłupa
   9.  zna pojęcie pola powierzchni ostrosłupa
   10.  zna wzór na obliczanie pola powierzchni ostrosłupa
   11.  rozumie pojęcie pola figury
   12.  rozumie zasadę kreślenia siatki
   13.  umie rozpoznać siatkę ostrosłupa
   14.  zna pojęcie wysokości ostrosłupa
   15.  zna wzór na obliczanie objętości ostrosłupa
   16.  zna jednostki objętości
   17.  rozumie pojęcie objętości figury
   18.  umie obliczyć objętość ostrosłupa
   19.  zna pojęcie wysokości ściany bocznej
   20.  umie wskazać trójkąt prostokątny, w którym występuje dany lub szukany odcinek
   21.  umie wskazać kąty między krawędziami
   22.  umie wskazać kąty między krawędziami
   23.  zna pojęcie przekroju figury

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian ostrosłupa
  2.  umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym
  3.   umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
  4.  rozumie sposób obliczania pola powierzchni jako pola siatki
  5.  umie kreślić siatkę ostrosłupa
  6.  umie rozpoznać siatkę ostrosłupa
  7.  umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa
  9.  umie obliczyć objętość ostrosłupa
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa
  11.  umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków
  12.  umie wskazać kąty między krawędziami
  13.  umie wskazać kąt między odcinkiem a podstawą
  14.  umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa
  15.  umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły

dobry otrzymuje uczeń, który:

                      - 222 -
  1.  umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
  2.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z suma długości krawędzi
  3.  umie kreślić siatkę ostrosłupa
  4.  umie rozpoznać siatkę ostrosłupa
  5.  umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa
  6.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa
  7.  umie obliczyć objętość ostrosłupa
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa
  9.  umie stosować twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości odcinków
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością pewnych odcinków,
  11.  polem powierzchni i objętością
  12.  zna pojęcie kąta między ścianami
  13.  rozumie pojęcie kąta między płaszczyznami
  14.  umie wskazać kąty między ścianami
  15.  umie obliczyć długości pewnych odcinków znając kąty między odcinkami,
  16.  odcinkami a podstawą lub kąty między ścianami
  17.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości odcinków, pola
  18.  powierzchni i objętości zastosowaniem zależności między bokami i kątami w
  19.  trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  20.  umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa
  21.  umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z suma długości krawędzi
  2.  umie rozpoznać siatkę ostrosłupa
  3.  umie obliczyć pole powierzchni ostrosłupa
  4.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa
  5.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa
  6.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa i graniastosłupa
  7.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością pewnych odcinków, polem
     powierzchni i objętością ostrosłupa
  8.  umie obliczyć długości pewnych odcinków znając kąty między odcinkami, odcinkami a
     podstawą lub kąty między ścianami
  9.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości odcinków, pola
     powierzchni i objętości ostrosłupa z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w
     trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  10.  umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa
  11.  umie określić rodzaj figury powstałej z przekroju bryły

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa
  3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z objętością ostrosłupa i graniastosłupa
  4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z długością pewnych odcinków, polem
   powierzchni i objętością ostrosłupa
  5. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z obliczaniem długości odcinków, pola
   powierzchni i objętości ostrosłupa z zastosowaniem zależności między bokami i kątami w
   trójkątach o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  6. umie obliczyć pole przekroju graniastosłupa lub ostrosłupa

                    STATYSTYKA

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

                       - 223 -
    1.  zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego
    2.  zna pojęcie wykresu
    3.  rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji informacji
    4.  umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, tabeli łodygowo – listkowej
    5.  zna pojęcie średniej
    6.  zna pojęcie mediany obliczyć średnią
    7.  umie zebrać dane statystyczne

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.    zna pojęcie tabeli łodygowo – listkowej
  2.    umie odczytać informacje z tabeli, wykresu, diagramu, tabeli łodygowo – listkowej
  3.    umie ułożyć pytania do prezentowanych danych
  4.    zna pojęcie mediany obliczyć średnią
  5.    umie obliczyć medianę
  6.    umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią i medianą
  7.    zna pojęcie danych statystycznych
  8.    umie opracować dane statystyczne
  9.    umie prezentować dane statystyczne
  10.    zna pojęcie zdarzenia losowego
  11.    umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu
  12.    umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.    umie interpretować prezentowane informacje
  2.    umie obliczyć średnią
  3.    umie obliczyć medianę
  4.    umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią i medianą
  5.    umie opracować dane statystyczne
  6.    umie prezentować dane statystyczne
  7.    zna pojęcie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego
  8.    umie podać zdarzenia losowe w doświadczeniu
  9.    umie obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.    umie obliczyć medianę
  2.    umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią i medianą
  3.    umie opracować dane statystyczne
  4.    umie prezentować dane statystyczne
  5.    umie opracować dane statystyczne
  6.    umie prezentować dane statystyczne

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze średnią i medianą


                        KLASA III

               LICZBY I WYRAŻNIA ALGEBRAICZNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. zna pojęcie liczby naturalnej całkowitej, wymiernej i niewymiernej, rzeczywistej,
                         - 224 -
  2.  zna sposób i potrzebę zaokrąglania liczb
  3.  zna pojęcie i potrafi obliczyć wartość bezwzględną liczby
  4.  zna pojęcie potęgi wykładniku naturalnym, umie ją obliczyć
  5.  zna pojęcie pierwiastka arytmetycznego II i III stopnia z liczb ujemnych i umie go obliczyć
  6.  umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
  7.  odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
  8.  umie porównać liczby przedstawione na różny sposób
  9.  zna kolejność wykonywania działań
  10.  zna wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania
  11.  umie wykonać działania łączne na liczbach
  12.  zna i rozumie potrzebę stosowania procentu
  13.  umie zamieniać procent na ułamek i odwrotnie
  14.  umie obliczać procent z danej liczby
  15.  umie odczytać diagram procentowy
  16.  zna pojęcie i zasadę nazywania wyrażeń algebraicznych, jednomianu sumy algebraicznej,
     wyrazów podobnych,
  17.  zna zasadę i umie mnożyć sumę algebraiczna przez jednomian
  18.  zna i umie wzory skróconego mnożenia
  19.  umie przeprowadzać redukcje wyrazów podobnych
  20.  umie budować proste wyrażenia algebraiczne
  21.  umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego
  22.  zna pojęcie równania, rozwiązania równania

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie notacji wykładniczej
  2.  zna i umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym
  3.  rozumie różnicę pomiędzy rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej
  4.  umie podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego
  5.  umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
  6.  rozumie potrzebę stosowania notacji wykładniczej w praktyce
  7.  umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej
  8.  umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
  9.  umie obliczyć: wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną
  10.  umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby
  11.  umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
  12.  umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka
  13.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach
  14.  umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
  15.  umie zamienić procent na ułamek i odwrotnie
  16.  umie obliczyć procent danej liczby
  17.  umie odczytać diagram procentowy
  18.  umie rozwiązać zadanie związane z procentami
  19.  umie przedstawić dane w postaci diagramu
  20.  umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu
  21.  umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  22.  umie obliczyć wartość liczbową po przekształceniu do postaci dogodnej do obliczeń
  23.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
  24.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia
  25.  umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
  26.  umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias
  27.  zna pojęcia: równania równoważne, tożsamościowe, sprzeczne
  28.  zna pojęcia: układ oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny
  29.  umie rozwiązać równanie ,umie rozwiązać nierówność
  30.  umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych
     współczynników
                       - 225 -
  31.  umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe
  32.  umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony
  33.  umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
  34.  umie przekształcić wzór

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej
  2.  umie obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym
  3.  umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej
  4.  umie oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki
  5.  umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
  6.  umie wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka
  7.  umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka
  8.  umie dokonać porównań, szacując w zadaniach tekstowych
  9.  umie usunąć niewymierność z mianownika korzystając z własności pierwiastków
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach
  11.  umie obliczyć liczbę na podstawie danego procentu
  12.  umie obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  13.  umie przedstawić dane w postaci diagramu
  14.  umie rozwiązać zadanie związane z procentami
  15.  umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do
     obliczeń
  16.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
  17.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia
  18.  umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias
  19.  umie usunąć niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia
  20.  umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
  21.  umie rozwiązać równanie ,umie rozwiązać nierówność
  22.  umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych
     współczynników
  23.  umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe, układ sprzeczny lub nieoznaczony
  24.  umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
  25.  umie przekształcić wzór
  26.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie porównać liczby przedstawione na różne sposoby
  2.  umie rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb
  3.  umie obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych zawierających większą liczbę działań
  4.  umie włączyć czynnik pod znak pierwiastka
  5.  umie dokonać porównań, szacując w zadaniach tekstowych
  6.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach
  7.  umie rozwiązać zadanie związane z procentami
  8.  umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia po przekształceniu do postaci dogodnej do
     obliczeń
  9.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne
  10.  umie przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia
  11.  umie wyłączyć wspólny czynnik przed nawias
  12.  umie usunąć niewymierność z mianownika stosując wzory skróconego mnożenia
  13.  umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
  14.  umie rozwiązać równanie
  15.  umie rozwiązać układ liniowych metodą podstawiania lub metodą przeciwnych
     współczynników
  16.  umie rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe
                      - 226 -
  17.  umie rozwiązać układ sprzeczny lub nieoznaczony
  18.  umie rozwiązać równanie, korzystając z proporcji
  19.  umie przekształcić wzór
  20.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie związane z procentami
  2. umie stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych
  3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równań lub układów równań

                      FUNKCJE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji i umie odczytać informacje z wykresu
  2.  zna pojęcie funkcji
  3.  zna pojęcia: dziedzina, argument, wartość funkcji, zmienna zależna i niezależna
  4.  zna pojęcie miejsca zerowego
  5.  rozumie pojęcie przyporządkowania
  6.  umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
  7.  umie odczytać wartość funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z:
     tabelki
     wykresu
     grafu
  8.  zna pojęcie funkcji liniowej
  9.  umie sporządzić wykres funkcji y=ax+b, jeśli dziedziną jest zbiorem R
  10.  umie sprawdzić rachunkowo i na wykresie, czy punkt należy do wykresu funkcji
  11.  umie wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie
  12.  umie obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej
  13.  umie odczytać z wykresu miejsce zerowe
  14.  zna pojęcie graficznego rozwiązania układu równań liniowych
  15.  rozumie pojęcie graficznego rozwiązania układu równań liniowych
  16.  umie odczytać z rysunku rozwiązanie układu równań
  17.  zna pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej
  18.  rozumie pojęcie funkcji rosnącej, malejącej i stałej
  19.  umie określić monotoniczność funkcji na podstawie współczynnika kierunkowego
  20.  umie podać punkt przecięcia się funkcji liniowej z osią oy

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie interpretować informacje odczytane z wykresu
  2.  umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
  3.  umie wskazać miejsce zerowe funkcji
  4.  umie sporządzić wykres funkcji y=ax+b, jeśli
     dziedzina jest zbiorem R
     dziedzina jest innym zbiorem liczbowym
  5.  umie wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie
  6.  umie obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej
  7.  umie rozwiązać graficznie oznaczony układ równań
  8.  umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje
     wartości dodatnie lub ujemne
  9.  umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i
     ujemne


                       - 227 -
  10. umie określić monotoniczność funkcji na podstawie:
    współczynnika kierunkowego
    numerów ćwiartek, przez które przechodzi
  11. umie podać wzór funkcji, której wykres jest równoległy do danej i przechodzi przez dany
    punkt osi oy
  12. zna pojęcie paraboli
  13. zna pojęcie hiperboli
  14. rozumie pojęcie funkcji kwadratowej , podaje przykłady
                       a
  15. rozumie pojęcie funkcji postaci y    , podaje przykłady
                       x
                                    a
  16. umie szkicować wykresy funkcji postaci y=ax2+c (P) oraz y 
                                    x
  17. umie odczytać z wykresu paraboli lub hiperboli:
    miejsca zerowe lub stwierdzić ich brak
    wartości funkcji dla podanych argumentów i odwrotnie

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie interpretować informacje odczytane z wykresu
  2.  umie przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, wzoru, grafu, wykresu i tabelki
  3.  umie wskazać miejsce zerowe funkcji
  4.  umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki
  5.  umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
  6.  umie sporządzić wykres funkcji y=ax+b, jeśli dziedzina nie jest zbiorem R
  7.  umie graficznie rozwiązać nierówność
  8.  umie stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych
  9.  umie rozwiązać graficznie układ nieoznaczony i sprzeczny
  10.  umie odczytać z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja liniowa przyjmuje
     wartości dodatnie lub ujemne
  11.  umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i
     ujemne
  12.  umie podać własności funkcji liniowej
  13.  umie podać wzór funkcji, której wykres jest równoległy do danej i przechodzi przez dany
     punkt osi oy
  14.  umie wyznaczyć wzór funkcji liniowej, znając:
     punkt i punkt na osi oy, które należą do jej wykresu
     punkty na osiach ox i oy
     punkt na osi oy i miejsce zerowe
     wzór funkcji, której wykres jest równoległy do szukanej oraz punkt leżący na szukanej
     prostej
                                  a
  15. umie szkicować wykresy funkcji postaci y=ax2+c oraz y 
                                  x
  16. umie odczytać z wykresu paraboli lub hiperboli:
    wartości funkcji dla podanych argumentów i odwrotnie
    zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości
    wartość minimalną lub maksymalną

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie interpretować informacje odczytane z wykresu
  2.  umie wskazać miejsce zerowe funkcji
  3.  umie przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki
  4.  umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
  5.  umie graficznie rozwiązać nierówność

                       - 228 -
  6. umie stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych
  7. umie obliczyć, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie i
    ujemne
  8. umie odczytać z wykresów, dla jakich argumentów obie funkcje liniowe przyjmują
    wartości dodatnie lub ujemne
  9. umie odczytać z wykresów, dla jakich argumentów jedna funkcja liniowa ma wartości
    większe od drugiej
  10. umie podać własności funkcji liniowej
  11. umie obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji oraz osiami układu
    współrzędnych
  12. umie wyznaczyć wzór funkcji liniowej, znając:
    punkt i punkt na osi oy, które należą do jej wykresu
    punkty na osiach ox i oy
    punkt na osi oy i miejsce zerowe
    wzór funkcji, której wykres jest równoległy do szukanej oraz punkt leżący na szukanej
    prostej
    punkty należące do wykresu
  13. umie podać wzór funkcji liniowej spełniającej nietypowy warunek
  14. umie odczytać z wykresu paraboli lub hiperboli:
    zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości
  15. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z parabolą lub hiperbolą

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie interpretować informacje odczytane z wykresu
  2. umie wskazać miejsce zerowe funkcji
  3. umie stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych
  4. graficznie rozwiązać układ nierówności
  5. umie podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne
  6. umie obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji oraz osiami układu
   współrzędnych
  7. umie podać wzór funkcji liniowej spełniającej nietypowy warunek
  8. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z parabolą lub hiperbolą                WIELOKĄTY KOŁA OKRĘGI

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie trójkąta
  2.  zna sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta
  3.  zna wzór na pole dowolnego trójkąta
  4.  zna twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne i rozumie potrzebę jego stosowania
  5.  zna wzory na obliczanie wysokości i pola trójkąta równobocznego
  6.  umie obliczyć miarę trzeciego kąta trójkąta, mając dwa dane
  7.  umie zapisać wzór Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego
  8.  umie obliczyć długość przeciwprostokątnej i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia
     Pitagorasa
  9.  umie obliczyć wysokość i pole trójkąta równobocznego o danym boku
  10.  umie obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości
  11.  umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  12.  umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
  13.  umie obliczyć pole czworokąta
  14.  umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku
  15.  zna pojęcie okręgu i koła, zna elementy okręgu i koła
                       - 229 -
  16. zna wzór na obliczanie długości okręgu, zna wzór na obliczanie pola koła
  17. zna pojęcie łuku i wycinka koła
  18. zna i rozumie pojęcie kąta wpisanego i środkowego, zna zależność między kątami
    opartymi na tym samym łuku
  19. zna pojęcie stycznej do okręgu
  20. umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę
  21. umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę
  22. umie obliczyć długość łuku jako określonej części okręgu
  23. umie obliczyć pole wycinka koła jako określonej części koła
  24. zna pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych
  25. zna pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i wpisanego w wielokąt
  26. zna pojęcie symetralnej odcinka
  27. zna pojęcie dwusiecznej kąta
  28. zna pojęcie wielokąta foremnego
  29. umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
  30. umie konstruować symetralną odcinka, umie konstruować dwusieczną kąta

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1. zna warunek istnienia trójkąta
  2. zna zależność między bokami i kątami trójkąta prostokątnego i umie rozwiązać trójkąt o
    kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  3. rozumie zasadę klasyfikacji trójkątów
  4. umie sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt
  5. umie obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych
  6. umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  7. umie obliczyć pole i obwód trójkąta
  8. umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
  9. rozumie zasadę klasyfikacji czworokątów
  10. umie obliczyć pole czworokąta
  11. umie obliczyć pole wielokąta
  12. umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku
  13. zna pojęcie odcinka koła
  14. zna wzór na obliczanie długości łuku
  15. zna wzór na obliczanie pola wycinka koła
  16. zna zależność między kątem wpisany i środkowym opartych na tym samym łuku
  17. zna twierdzenie o kącie wpisanym opartym na półokręgu
  18. rozumie sposób wyznaczenia liczby 
  19. umie obliczyć długość okręgu znając jego promień lub średnicę
  20. umie obliczyć pole koła, znając jego promień lub średnicę
  21. umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
  22. umie obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego
  23. umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
  24. umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
  25. umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
  26. umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość
    między ich środkami
  27. umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie
  28. umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
  29. umie obliczyć długości odcinków, mając dane długości promieni występujących okręgów
    lub odległości pomiędzy pewnymi punktami
  30. zna wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego w kwadrat, trójkąt równoboczny i
    sześciokąt
  31. umie konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu
  32. umie obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego

                     - 230 -
  33. umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na kwadracie,
    trójkącie równobocznym i sześciokącie

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie sprawdzić, czy trójkąt o danych bokach jest prostokątny
  2. umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  3. umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią ox lub
    oy
  4. umie obliczyć pole i obwód trójkąta
  5. umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami
  7. umie obliczyć pole czworokąta
  8. umie obliczyć pole wielokąta
  9. umie obliczyć pole figury zawartej między prostymi zapisanymi wzorem
  10. umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku
  11. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami
  12. umie obliczyć pole koła, znając jego obwód i odwrotnie
  13. umie obliczyć pole odcinka koła
  14. umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
  15. umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
  16. umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
  17. umie stosować własność stycznej w obliczaniu miar kątów
  18. umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
  19. umie określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i
  20. odległość między ich środkami
  21. umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i
  22. położenie
  23. umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
  24. umie obliczyć długości odcinków, mając dane długości promieni występujących okręgów
    lub odległości
  25. pomiędzy pewnymi punktami
  26. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch
  27. okręgów
  28. umie obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych na
  29. kwadracie,
  30. trójkącie równobocznym i sześciokącie
  31. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi
  32. w wielokąty foremne

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  2. umie obliczyć pole trójkąta ograniczonego wykresami funkcji liniowych oraz osią ox lub
    oy
  3. umie obliczyć pole i obwód trójkąta
  4. umie wyznaczyć kąty trójkąta na podstawie danych z rysunku
  5. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami
  6. umie obliczyć pole figury zawartej między prostymi zapisanymi wzorem
  7. umie wyznaczyć kąty czworokąta na podstawie danych z rysunku
  8. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami
  9. umie obliczyć pole odcinka koła
  10. umie obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami
  11. umie obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła
  12. umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
  13. umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
                      - 231 -
  14. umie obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie
  15. umie rozwiązać zadanie z okręgami w układzie współrzędnych
  16. umie obliczyć długości odcinków, mając dane długości promieni występujących okręgów
    lub odległości pomiędzy pewnymi punktami
  17. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów
  18. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w
    wielokąty foremne

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z trójkątami
  2.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wielokątami
  3.  umie stosować wiadomości o kącie wpisanym i środkowym w zadaniach tekstowych
  4.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów
  5.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w
     wielokąty foremne

             PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1.  zna pojęcie punktów i figur symetrycznych względem prostej i względem punktu
  2.  zna pojęcie osi symetrii figury
  3.  zna pojęcie środka symetrii figury
  4.  rozumie pojęcie osi symetrii figury i potrafi ją wskazać w prostych przypadkach
  5.  rozumie pojęcie środka symetrii figury i potrafi go wskazać w prostych przypadkach
  6.  umie znajdować punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu
  7.  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych
  8.  umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury
  9.  umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu
     współrzędnych
  10.  zna pojęcie wektora
  11.  zna przesunięcie o wektor
  12.  rozumie pojęcie przesunięcia i potrafi rozpoznać figurę i figurę przesuniętą
  13.  umie przesunąć figurę o dany wektor na papierze kratkowanym
  14.  zna pojęcie współrzędnych wektora
  15.  rozumie pojęcie współrzędnych wektora i potrafi je zapisać
  16.  umie określić współrzędne wektora przesunięcia
  17.  zna pojęcie obrotu o kąt
  18.  zna pojęcie środka obrotu
  19.  rozumie pojęcie obrotu o kąt i potrafi rozpoznać figurę i figurę obróconą o kąt

dostateczny otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie rysować figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś mają punkty wspólne
  2.  umie rysować figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii należy do figury
  3.  umie określić własności punktów symetrycznych
  4.  umie znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu
     współrzędnych
  5.  umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii
  6.  umie budować figury o określonej ilości osi symetrii
  7.  zna pojęcia: kierunek, zwrot, długość wektora
  8.  umie przesunąć figurę o dany wektor na płaszczyźnie
  9.  umie określić współrzędne punktu po przesunięciu o dany wektor
  10.  umie określić współrzędne wektora przesunięcia
  11.  umie określić współrzędne wektora, znając współrzędne jego początku i końca
                       - 232 -
  12.  umie określić współrzędne wektora przeciwnego do danego
  13.  umie określić współrzędne wierzchołków figury przesuniętej
  14.  umie obrócić figurę o dany kąt posługując się kątomierzem
  15.  umie określić kąt obrotu

dobry otrzymuje uczeń, który:

  1.  umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych
  2.  umie budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii
  3.  umie budować figury o określonej ilości osi symetrii
  4.  umie podać wzór funkcji liniowej, symetrycznej do danej względem osi lub początku
     układu współrzędnych
  5.  umie przesunąć figurę o dany wektor na płaszczyźnie
  6.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przesunięciem o wektor
  7.  umie określić współrzędne wierzchołków figury przesuniętej
  8.  umie obrócić figurę o dany kąt posługując się kątomierzem
  9.  umie określić kąt obrotu


bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

  1. umie wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych
  2. umie podać wzór funkcji liniowej, symetrycznej do danej względem osi lub początku
   układu współrzędnych
  3. umie podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y=a, x=a
  4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przesunięciem o wektor
  5. umie określić współrzędne wierzchołków figury przesuniętej
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze złożeniem przesunięć

celujący otrzymuje uczeń, który:

  1. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z przesunięciem o wektor
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane ze złożeniem przesunięć
  3. umie rozwiązać zadanie związane z przesunięciem wykresu funkcji liniowej o wektor

                   FIGURY PODOBNE

dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

  1.  zna pojęcie odcinków proporcjonalnych
  2.  zna twierdzenie Talesa
  3.  rozumie potrzebę stosowania twierdzenia Talesa
  4.  umie zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta przeciętych prostymi
     równoległymi
  5.  umie dzielić konstrukcyjnie odcinek na równe części
  6.  zna pojęcie figur podobnych
  7.  zna pojęcie skali podobieństwa
  8.  rozumie pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać
  9.  rozumie pojęcie skali podobieństwa
  10.  umie określić skalę podobieństwa
  11.  umie podać wymiary figury podobnej w danej skali
  12.  zna pojęcie jednokładności prostej
  13.  zna pojęcie środka i skali jednokładności
  14.  rozumie jednokładność prostą i odwrotną i potrafi rozpoznać figury jednokładne
  15.  umie kreślić figury jednokładne

                       - 233 -
dostateczny otrzymuje uczeń, który :

  1. zna twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
  2. umie zapisać proporcję odcinków leżących na ramionach kąta i na prostych równoległych,
    przecinających je
  3. umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach rachunkowych
  4. umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach konstrukcyjnych
  5. umie dzielić konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku
  6. zna wzór na stosunek pól figur podobnych
  7. umie określić skalę podobieństwa
  8. umie podać wymiary figury podobnej w danej skali
  9. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi
  10. umie określić stosunek pól figur podobnych
  11. zna cechy podobieństwa prostokątów
  12. umie sprawdzić podobieństwo prostokątów o danych wymiarach
  13. umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o danych wymiarach
  14. zna pojęcie jednokładności odwrotnej
  15. zna pojęcie środka i skali jednokładności
  16. zna własności figur podobnych
  17. rozumie jednokładność prostą i odwrotną i potrafi rozpoznać figury jednokładne
  18. umie kreślić figury jednokładne
  19. umie określić współrzędne punktu jednokładnego

dobry otrzymuje uczeń, który :

  1. umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach rachunkowych
  2. umie stosować twierdzenia Talesa w zadaniach konstrukcyjnych
  3. umie dzielić konstrukcyjnie odcinek w danym stosunku
  4. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z podziałem odcinka
  5. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi
  6. umie określić stosunek pól figur podobnych
  7. zna cechy podobieństwa trójkątów prostokątnych
  8. umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych na bazie innych cech
  9. umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę
    podobieństwa
  10. umie kreślić figury jednokładne
  11. umie określić współrzędne punktu jednokładnego
  12. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednokładnością

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

  1. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z twierdzeniem Talesa i twierdzeniem
   odwrotnym
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z podziałem odcinka
  3. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z figurami podobnymi
  4. umie sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych na bazie innych cech
  5. umie określić długości boków trójkąta prostokątnego podobnego, znając skalę
   podobieństwa
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi lub trójkątami
   prostokątnymi podobnymi
  7. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z jednokładnością

                     BRYŁY

dopuszczający otrzymuje uczeń, który :
                      - 234 -
  1.  zna pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu
  2.  zna pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego
  3.  zna budowę graniastosłupa
  4.  zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa
  5.  zna pojęcie przekroju graniastosłupa
  6.  zna jednostki pola i objętości
  7.  rozumie sposób tworzenia nazw graniastosłupów
  8.  umie określić ilość wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa
  9.  umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
  10.  umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru
  11.  umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa
  12.  umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym
  13.  zna pojęcie ostrosłupa i czworościanu
  14.  zna pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego
  15.  zna budowę ostrosłupa
  16.  zna wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości ostrosłupa
  17.  zna pojęcie wysokości ostrosłupa
  18.  zna pojęcie przekroju ostrosłupa
  19.  rozumie sposób tworzenia nazw ostrosłupów
  20.  umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
  21.  umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru
  22.  umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym
  23.  zna pojęcie bryły obrotowej
  24.  zna pojęcia: walec, stożek, kula, sfera
  25.  zna budowę brył obrotowych
  26.  zna pojęcie przekroju bryły obrotowej
  27.  zna pojęcie osi obrotu
  28.  umie rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym
  29.  umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
  30.  zna wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca, stożka, kuli, sfery
  31.  rozumie pojęcie walca, stożka, kuli, sfery, wskazuje model
  32.  umie kreślić siatkę walca, stożka
  33.  umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru
  34.  umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru
  35.  umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru
  36.  umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru
  37.  umie obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętość kuli i sfery, znając promień

dostateczny otrzymuje uczeń, który :

  1.  rozumie zasady zamiany jednostek
  2.  rozumie pojęcie kąta prostej z płaszczyzna
  3.  umie obliczyć sumę długości krawędzi graniastosłupa
  4.  umie obliczyć pole powierzchni i objętość graniastosłupa, podstawiając do wzoru
  5.  umie zamieniać jednostki pola i objętości
  6.  umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa
  7.  umie rysować graniastosłup prosty w rzucie równoległym
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem i ostrosłupem
  9.  umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z twierdzenia
     Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  10.  rozumie zasady zamiany jednostek
  11.  umie obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa
  12.  umie obliczyć pole powierzchni i objętość ostrosłupa, podstawiając do wzoru
  13.  umie rysować ostrosłup w rzucie równoległym
  14.  zna pojęcie kąta rozwarcia stożka
                        - 235 -
  15.  umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
  16.  umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej
  17.  umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej walca, podstawiając do wzoru
  18.  umie obliczyć objętość walca, podstawiając do wzoru
  19.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
     walca
  20.  umie obliczyć pole powierzchni całkowitej lub bocznej stożka, podstawiając do wzoru
  21.  umie obliczyć objętość stożka, podstawiając do wzoru
  22.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
     stożka
  23.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli

dobry otrzymuje uczeń, który :

  1.  umie zamieniać jednostki pola i objętości
  2.  umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa
  3.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem i ostrosłupem
  4.  umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z twierdzenia
     Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  5.  rozumie pojęcie kąta między płaszczyznami
  6.  umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
  7.  umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
     walca, stożka
  9.  umie stosować twierdzenie Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0,
     450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o walcu, stożku
  10.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

  1. umie rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa
  2. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem i ostrosłupem
  3. umie obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie twierdzenia Pitagorasa lub
    własności trójkątów prostokątnych o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600
  4. umie określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury
  5. umie obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej
  6. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi
  7. umie stosować twierdzenie Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych o kątach 90 0,
    450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach o walcu, stożku
  8. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością
    walca, stożka
  9. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców i stożków
  10. umie obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od
    środka
  11. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli
  12. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z zamianą kształtu brył przy stałej objętości
  13. umie obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu
    danej figury wokół osi


             MATEMATYKA W ZASTOSOWANIACH


dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

  1. umie odczytać informacje przedstawione w formie testu, tabeli, schematu
                       - 236 -
  2. umie selekcjonować, porównywać informacje
  3. umie analizować, przetwarzać informacje
  4. umie interpretować informacje
  5. umie wykorzystać informacje w praktyce
  6. zna i rozumie pojęcie diagramu
  7. odczytać informacje przedstawione na diagramie
  8. zna pojęcie mapy
  9. zna i rozumie pojęcie skali mapy
  10. umie ustalić skalę mapy
  11. umie ustalić odległości na mapie o danej skali
  12. zna i rozumie pojęcie oprocentowanie
  13. umie obliczyć stan konta po roku czasu
  14. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami
  15. zna pojęcie jednostki
  16. umie posługiwać się jednostkami miary
  17. umie zamieniać jednostki często stosowane w praktyce
  18. zna zależność między prędkością, drogą i czasem
  19. umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości (bez zamiany
    jednostek)
  20. umie przekształcić wzór
  21. umie rozwiązać zadanie dotyczące:
    energii kinetycznej i potencjalnej
  22. mocy
    zamiany jednostek temperatury
    ruchu jednostajnie przyspieszonego
    gęstości
    siły wyporu
    cząsteczek, pierwiastków i atomów
    roztworów

dostateczny otrzymuje uczeń, który :

  1. umie odczytać informacje przedstawione w formie testu, tabeli, schematu
  2. umie selekcjonować, porównywać informacje
  3. umie analizować, przetwarzać informacje
  4. umie interpretować informacje
  5. umie wykorzystać informacje w praktyce
  6. odczytać informacje przedstawione na diagramie
  7. umie ustalić skalę mapy
  8. umie ustalić odległości na mapie o danej skali
  9. umie ustalić odległość wzdłuż stoku
  10. zna i rozumie pojęcie inflacji
  11. umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami
  12. umie obliczyć stan konta po kilku latach
  13. umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki
  14. umie porównać lokaty w banku
  15. umie ocenić realną wartość kwoty przy danej inflacji
  16. rozumie zasadę zamiany jednostek
  17. umie zamieniać jednostki często stosowane w praktyce
  18. umie zamieniać jednostki nietypowe
  19. umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek
  20. umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości:
    bez zamiany jednostek
    z zamianą jednostek
  21. umie zamienić jednostki prędkości
  22. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem
                      - 237 -
  23. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu
  24. umie przekształcić wzór
  25. umie rozwiązać zadanie dotyczące:
    energii kinetycznej i potencjalnej
  26. mocy
    zamiany jednostek temperatury
    ruchu jednostajnie przyspieszonego
    gęstości
    siły wyporu
    cząsteczek, pierwiastków i atomów
    roztworów

dobry otrzymuje uczeń, który :

  1.  umie porównać informacje
  2.  umie analizować informacje
  3.  umie przetwarzać informacje
  4.  umie interpretować informacje
  5.  umie wykorzystać informacje w praktyce
  6.  umie ustalić odległość wzdłuż stoku
  7.  umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami
  8.  umie obliczyć stan konta po kilku latach
  9.  umie obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki
  10.  umie porównać lokaty w banku
  11.  umie ocenić realną wartość kwoty przy danej inflacji
  12.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem i inflacją
  13.  umie zamieniać jednostki często stosowane w praktyce
  14.  umie zamieniać jednostki nietypowe
  15.  umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek
  16.  umie obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości z zamianą
     jednostek
  17.  umie zamienić jednostki prędkości
  18.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem
  19.  umie przekształcić wzór
  20.  umie rozwiązać zadanie dotyczące:
     energii kinetycznej i potencjalnej
  21.  mocy
     zamiany jednostek temperatury
     ruchu jednostajnie przyspieszonego
     gęstości
     siły wyporu
     cząsteczek, pierwiastków i atomów
     roztworów

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

  1.  umie analizować informacje
  2.  umie przetwarzać informacje
  3.  umie interpretować informacje
  4.  umie wykorzystać informacje w praktyce
  5.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z mapą
  6.  umie wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, operuje procentami
  7.  umie porównać lokaty w banku
  8.  umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem i inflacją
  9.  umie zamieniać jednostki nietypowe
  10.  umie wykonać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek
                       - 238 -
  11. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem na bazie wykresu
  12. umie rozwiązać zadanie tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem
  13. umie rozwiązać zadanie dotyczące:
    energii kinetycznej i potencjalnej
  14. mocy
    zamiany jednostek temperatury
    ruchu jednostajnie przyspieszonego
    gęstości
    siły wyporu
    cząsteczek, pierwiastków i atomów
    roztworów

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
  1. posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
    (przykładowe wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań W zamieszczono w celach
    ponadpodstawowych),
  2. zdobywa oceny celujące z prac klasowych,
  3. osiąga sukcesy w konkursach matematycznych.


                  11) Informatyka
                     KLASA I

1. KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA

                        Osiągnięcia ucznia
   WYMAGANIA
               UMIEJĘTNOŚCI             WIADOMOŚCI

Konieczne        1) Dokonuje prób organizacji     1) Wymienia       zasady
K             własnego stanowiska pracy z      bezpiecznej i higienicznej
ocena           zachowaniem podstawowych       pracy   z   komputerem
dopuszczająca       zasad   bezpieczeństwa   i    dotyczące:   prawidłowej
              higieny pracy.            pozycji ciała i czasu pracy
            2) Korzysta  ze   wskazanych     oraz właściwej organizacji
              zbiorów informacji, okazując     komputerowego stanowiska
              szacunek dla cudzej własności     pracy.
              twórczej.             2) Objaśnia zasady korzystania
            3) Uruchamiania      zestaw     ze   zgromadzonych    w
              komputerowy i poprawnie        pamięciach    szkolnych
              kończy jego pracę.          komputerów: dokumentów,
                                 prac innych użytkowników,
                                 programów.
                               3) Podaje      przykłady
                                 zastosowania komputera w
                                 szkole.
                               4) Wymienia nazwy urządzeń
                                 opartych   na   technice
                                 komputerowej.
                     - 239 -
Podstawowe     1) Dostosowuje     stanowisko   1) Podaje     zastosowania
K+P          pracy   do     wymagań     spotykanych na co dzień
ocena dostateczna   bezpiecznej i   higienicznej    urządzeń   opartych   na
            pracy.                technice komputerowej.
                             2) Wyjaśnia       pojęcia:
                               informatyka,    piractwo
                               komputerowe.
                             3) Omawia        zasady
                               obowiązujące użytkownika
                               komputera      podczas
                               korzystania z programów.
                             4) Wymienia      poznane
                               dziedziny   zastosowania
                               komputerów w najbliższym
                               otoczeniu i wskazuje na
                               korzyści wynikające z ich
                               zastosowania.
                             5) Podaje zasady właściwego
                               przechowywania dyskietek i
                               płyt CDROM.

Rozszerzające    1) komputerowych     stanowisk  1) Wyjaśnia pojęcia: prawa
(K + P) + R      pracy w różnych miejscach w      autorskie, programy demo,
ocena dobra      szkole.                komputer multimedialny.
          2) Ustala sposób prawidłowego     2) Omawia    konsekwencje
            Ocenia        organizację   prawne       piractwa
            użytkowania dyskietek i płyt     komputerowego.
            CDROM     na   podstawie
            symboli umieszczonych na
            opakowaniu.
          3) Charakteryzuje dokumentację
            legalnego oprogramowania:
            licencję, numer licencyjny,
            kartę rejestracyjną.

Dopełniające    1) Przewiduje       skutki   1) Omawia       normy
(K + P + R) + D    nieprawidłowego            bezpiecznego użytkowania
ocena bardzo      zorganizowania            monitorów.
dobra         komputerowego stanowiska      2) Wyjaśnia pojęcia: upgrade,
            pracy.                programy freeware, public
          2) Analizuje korzyści wynikające     domain, shareware, znak
            z użytkowania legalnego        towarowy.
            oprogramowania.          3) Omawia      sposoby
          3) Charakteryzuje   możliwości     zapobiegania   piractwu
            wykorzystania komputera w       komputerowemu.
            procesie nauczania i uczenia    4) Podaje inne od omawianych
            się.                 na zajęciach dziedziny
                               życia,   w   których
                               zastosowano komputer.
                    - 240 -
Ponadprogramowe Wykraczające poza program, np.:   Wykraczające poza program, np.:
(K + P + R + D) + 1) Przewiduje wpływ doboru     1) Omawia przyczyny chorób
PP          monitora na komfort pracy      związanych    z  obsługą
ocena celująca    użytkownika komputera.       komputera.
         2) Charakteryzuje      normy  2) Wskazuje, na podstawie
           odpowiedzialnego i etycznego    literatury, kierunki rozwoju
           zachowania   użytkowników    komputera.
           systemów informatycznych.
         3) Analizuje zalety (np.: ułatwia
           pracę, dostarcza rozrywki) i
           zagrożenia (np.: powoduje
           chorobę zawodową RSI), jakie
           niesie komputeryzacja życia.
         4) Ocenia wpływ komputera i
           urządzeń opartych na technice
           komputerowej na jakość życia
           człowieka.2. PRACA Z KOMPUTEREM

                       Osiągnięcia ucznia
 WYMAGANIA
              UMIEJĘTNOŚCI              WIADOMOŚCI
Konieczne       1. Korzysta ze stacji dyskietek i   1. Nazywa typ komputerów
K             napędu CDROM w jednostce       będących   w  pracowni
ocena           centralnej   zgodnie   z    komputerowej.
dopuszczająca       poznanymi zasadami.        2. Rozróżnia   podstawowe
           2. Prawidłowo rozpoczyna i        elementy       zestawu
             kończy pracę z systemem.       komputerowego.
           3. Wykorzystuje mysz do pracy     3. Wskazuje      poznane
             w systemie Windows.         urządzenia zewnętrzne.
           4. Określa      podstawowe   4. Wymienia rodzaje pamięci
             elementy Pulpitu.          zewnętrznych komputera,
           5. Uruchamia      programy,    jakie wykorzystuje w pracy
             korzystając z ikony skrótu na    z komputerem (dyskietka,
             Pulpicie.              dysk twardy, CDROM).
           6. Poprawnie kończy pracę       5. Wskazuje poznane elementy
             programów.              okna programu.
           7. Obsługuje       programy   6. Podaje przykłady aplikacji
             uruchomione automatycznie z     poznanych na lekcji.
             płyty CDROM.           7. Wskazuje foldery otwarte.
           8. Otwiera plik.           8. Wyjaśnia pojęcie wirusa
           9. Zapisuje plik, dobierając       komputerowego.
             nazwy tworzonych plików do
             ich   zawartości   według
             wskazówek.
           10. Otwiera okno folderu.
           11. Zakłada folder.
           12. Kopiuje plik lub folder.
           13. Usuwa wskazany plik lub
             folder.
           14. Porusza się po strukturze
             folderów.
           15. Sprawdza       dyskietkę
                     - 241 -
            programem antywirusowym
            według wskazówek.


Podstawowe     1. Klasyfikuje     podstawowe   1. Rozróżnia    podstawowe
K+P           urządzenia wejścia i wyjścia     elementy    wewnętrzne
ocena dostateczna    w zestawie komputerowym        komputera (płytę główną,
            (mysz, klawiatura, monitor,      procesor, kartę graficzną,
            drukarka) i określa ich        dźwiękową,     sieciową,
            zastosowanie.             pamięć wewnętrzną).
          2. Porównuje      pojemności   2. Rozróżnia    podstawowe
            różnych rodzajów pamięci       jednostki      pamięci
            komputera.              komputera (bit, bajt).
          3. Obsługuje   klawiaturę   z  3. Objaśnia   zastosowanie
            wykorzystaniem małych i        elementów
            wielkich liter oraz polskich     rozmieszczonych       z
            znaków diakrytycznych.        przodu       jednostki
          4. Obsługuje okna programów z       centralnej.
            wykorzystaniem poznanych      4. Omawia       sposoby
            elementów.              uruchamiania
          5. Zmienia rozmiar i położenie      poznawanych na lekcji
            okna wg potrzeb oraz odkłada     aplikacji.
            okno na pasek zadań i       5. Odczytuje z paska zadań
            przywraca je na Pulpit.        nazwy    uruchomionych
          6. Obsługuje menu programu i       aplikacji   i  wskazuje
            okna dialogowe.            aplikację aktywną.
          7. Uruchamia       programy,   6. Wyjaśnia       pojęcia:
            korzystając  z   przycisku    procesor, płyta główna,
                               pamięć      komputera,
            START.
                               program,
          8. Przegląda zasoby komputera,
                               oprogramowanie, okno,
            korzystając   z   drzewa
                               Pulpit, ikony, przycisk,
            folderów    w    oknie
                               pasek zadań, aplikacja,
            Eksploratora Windows.
                               dokument,        okno
          9. Zapisuje pliki na dysku we
                               programu,        okna
            wskazanym folderze.          dialogowe,       okna
          10. Wyszukuje zapisane pliki ze      komunikatów, plik, folder,
            wskazanych folderów.         folder otwarty, nazwa
          11. Tworzy nowe foldery i         pliku, skrót, Kosz.
            struktury folderów (jednym z    7. Omawia       sposoby
            poznanych sposobów) na        przeciwdziałania wirusom
            podstawie wzoru.           komputerowym.
          12. Opróżnia Kosz i odzyskuje z
            niego   skasowane    pliki,
            foldery.
          13. Sprawdza wybrany dysk
            programem antywirusowym i
            niszczy ewentualnie wykryte
            wirusy według wskazówek.


Rozszerzające    1. Porównuje rodzaje pamięci      1. Objaśnia   przeznaczenie
(K + P) + R      zewnętrznych   komputera,      podstawowych elementów
ocena dobra      jakie wykorzystuje w pracy z      wewnętrznych komputera
            komputerem (dyskietka, dysk      (płyty głównej, procesora,
            twardy, CDROM).            kart    rozszerzających,
          2. Określa     zastosowanie      pamięci    wewnętrznej,
                     - 242 -
            skanera, plotera, mikrofonu,     zasilacza).
            głośnika, słuchawek, modemu    2. Szereguje jednostki pamięci
            w zestawie komputerowym.       komputera       według
         3.  Porównuje różne sposoby       wielkości.
            zmiany rozmiarów okna       3. Rozróżnia   najważniejsze
            programu.              gniazda   służące    do
         4.  Charakteryzuje    elementy    połączenia      urządzeń
            okien dialogowych.          zewnętrznych.
         5.  Kojarzy rodzaj pliku z ikoną   4. Wyjaśnia pojęcia: system
            która go reprezentuje.        operacyjny,   zawieszenie
         6.  Przegląda zawartość folderów     komputera, wskazywanie,
            w różnych widokach.         kliknięcie,   przeciąganie
         7.  Uruchamia programy za        myszą, plik wykonywalny,
            pomocą    aplikacji   Mój    drzewo       folderów,
            komputer.              rozszerzenie, pliki danych,
         8.  Przełącza    się   między    opcja.
            uruchomionymi aplikacjami.    5. Omawia     zastosowanie
         9.  Tworzy skrót do programu na     elementów okna.
            Pulpicie i zmienia jego      6. Omawia zastosowanie okien
            nazwę.                komunikatów.
         10.  Dokonuje poprawek w pracy i    7. Objaśnia rolę Schowka
            zapisuje zmiany na dysku ze     podczas        operacji
            zmianą lokalizacji.         kopiowania i przenoszenia.
         11.  Tworzy strukturę folderów     8. Wymienia typy drukarek.
            według potrzeb.
         12.  Zmienia nazwę folderu i
            pliku.
         13.  Wybiera optymalną metodę
            kopiowania, przenoszenia i
            usuwania   folderów   oraz
            plików.
         14.  Charakteryzuje    szkodliwe
            działania       wirusów
            komputerowych.
         15.  Instaluje       program
            antywirusowy      według
            wskazówek.         1. Analizuje różnice między
Dopełniające                       1. Prezentuje      historię
           pamięciami wewnętrznymi a
(K + P + R) + D                       mikrokomputera.
           zewnętrznymi komputera.
ocena bardzo                       2. Definiuje sposób określania
         2. Charakteryzuje    nośniki
dobra                            szybkości komputera.
           pamięci zewnętrznych (płyty
                             3. Podaje    wielokrotności
           CDR, CDRW, DVD).
                               jednostki      pamięci
         3. Porównuje zasady pracy i
                               komputera (1 bajta).
           zastosowania     drukarek
                             4. Omawia zastosowanie kart:
           igłowych, atramentowych i
                               graficznej, dźwiękowej i
           laserowych.
                               sieciowej.
         4. Łączy elementy zestawu
                             5. Objaśnia     parametry
           komputerowego.
                               wyświetlanego obrazu.
         5. Prawidłowo   reaguje  na
                             6. Omawia zadania systemu
           zawieszenie się komputera.
                               operacyjnego.
         6. Stosuje optymalne metody
                             7. Wyjaśnia na czym polega
           zmiany położenia i rozmiaru
                               instalacja programu.
                    - 243 -
             okna.               8. Nazywa    elementy   i
           7. Prawidłowo     reaguje   na   zawartość   okna  MÓJ
             pojawiające się w programie      KOMPUTER.
             komunikaty.            9. Wyjaśnia pojęcia: ścieżka
           8. Rozpoznaje rodzaj pliku na       dostępu, menu podręczne,
             podstawie rozszerzenia jego      Internet,  kompatybilność
             nazwy (TXT, BMP, DOC).        komputerów,
           9. Przewiduje na podstawie        wielozadaniowość systemu,
             poznanych rozszerzeń lub       nagrywarka, rozdzielczość.
             ikony reprezentującej plik, z
             jaką aplikacją jest on
             skojarzony.
           10. Wyszukuje na dysku ikony
             plików wykonywalnych i
             uruchamia za ich pomocą
             programy.
           11. Uruchamia       programy,
             korzystając   z   polecenia
             URUCHOM z menu START.
           12. Uruchamia       program,
             otwierając utworzony w nim
             dokument.
           13. Tworzy na Pulpicie skrót do
             dysku, dokumentu i folderu
             oraz zmienia jego nazwę.
           14. Tworzy nowy folder podczas
             zapisu pliku.
           15. Tworzy nową wersję pliku na
             dysku za pomocą polecenia
             ZAPISZ JAKO ze zmianą
             lokalizacji lub nazwy pliku.
           16. Wybiera optymalną metodę
             do kopiowania, przenoszenia
             i usuwania grupy folderów
             lub plików.
           17. Porządkuje pliki i foldery na
             dysku.
           18. Porządkuje ikony na Pulpicie
             według własnego wyboru.
           19. Obsługuje        program
             antywirusowy zgodnie z
             potrzebami.


Ponadprogramo Wykraczające poza program, np.:    Wykraczające poza program, np.:
we        1. Rozróżnia    dwa    typy  1. Rozróżnia typy slotów
(K + P + R + D) +  komputerów osobistych: IBM      (gniazd).
PP          PC i MAC.            2. Omawia         cechy
ocena celująca  2. Porównuje      komputery    nowoczesnych      kart
           stacjonarne i przenośne.       graficznych i dźwiękowych.
         3. Opisuje związek między      3. Omawia     zastosowanie
           sprzętową     konfiguracją    innych niż poznane na lekcji
           komputera     a    jego    kart rozszerzających (np.:
           wydajnością.             telewizyjnej, wideo).
         4. Porównuje ilościowo różne    4. Wymienia     producentów
           rodzaje pamięci zewnętrznej.     popularnych procesorów.
                     - 244 -
        5. Charakteryzuje port USB.      5. Omawia        zasady
        6. Odczytuje z instrukcji obsługi     powstawania   kolorowych
          parametry urządzenia.         wydruków na drukarce
        7. Ocenia jakość urządzenia na       atramentowej oraz sposoby
          podstawie      poznanych     polepszania wydruków.
          parametrów.            6. Omawia wszystkie opcje
        8. Charakteryzuje napędy i         okna ZAMKNIJ SYSTEM
          nośniki         pamięci    WINDOWS.
          zewnętrznych, np.: streamer,    7. Wskazuje   różnice   w
          Zip, MO.                budowie okien różnych
        9. Określa zastosowanie innych       programów.
          od   poznanych    urządzeń  8. Objaśnia    zastosowanie
          zewnętrznych     (trackball,    skrótów klawiszowych w
          touchpad, ploter).           systemie Windows.
        10. Wykorzystuje okienko do      9. Wyjaśnia pojęcia: system
          zabezpieczania    dyskietki    binarny, sektor, klaster,
          przed      przypadkowym      dyskietka    systemowa,
          zapisem.                defragmentacja dysku.
        11. Ocenia różnice pracy w       10. Wskazuje   na   zadania
          systemach     DOS     i    polecenia DODAJ/USUŃ
          WINDOWS.                PROGRAMY.
        12. Charakteryzuje     nakładki  11. Omawia    konsekwencje
          systemowe (np. NC).          modyfikowania    folderu
        13. Sprawdza zasoby komputera.       WINDOWS.
        14. Analizuje różnice w budowie
          okien różnych programów.
        15. Odczytuje właściwości pliku
          lub folderu.
        16. Wyszukuje dowolny plik,
          grupę plików lub folder za
          pomocą polecenia ZNAJDŹ z
          menu START, wykorzystując
          znaki globalne.
        17. Tworzy       skojarzenie
          rozszerzenia pliku z aplikacją.
        18. Zmienia wygląd Pulpitu, np.:
          zmienia   tapetę,   atrybuty
          czcionki, kompozycję.
        19. Tworzy grupę i skrót w menu
          START|PROGRAMY.
        20. Wykorzystuje     narzędzia
          systemowe: defragmentator
          dysków, scandisk.
        21. Instaluje   i   uruchamia
          nieznane mu dotychczas
          programy komputerowe.
        22. Obsługuje różne programy
          antywirusowe.
3. PROGRAMY UŻYTKOWE
                  - 245 -
3.1. RYSOWANIE W EDYTORZE GRAFIKI

                       Osiągnięcia ucznia
 WYMAGANIA
             UMIEJĘTNOŚCI              WIADOMOŚCI
Konieczne      1. Uruchamia edytor grafiki      1. Nazywa poznany edytor
K            wykorzystywany na lekcji.       grafiki.
ocena        2. Rysuje   proste   elementy   2. Wskazuje  w  edytorze
dopuszczająca      graficzne    i    figury    grafiki PRZYBORNIK i
            geometryczne         z    PALETĘ KOLORÓW.
            wykorzystaniem myszki.
          3. Wykorzystuje klawisz SHIFT
            podczas       rysowania
            kwadratów i kół.
          4. Wypełnia kolorem gotowe
            elementy w edytorze grafiki.
          5. Zapisuje prace w podanym
            folderze w proponowanym
            przez program formacie.
          6. Zaznacza fragment rysunku,
            dobierając odpowiednią cechę
            narzędzia.
          7. Przenosi fragment rysunku w
            inne miejsce na tym samym
            rysunku.
          8. Kopiuje elementy rysunku,
            przeciągając je myszką z
            wykorzystaniem    klawisza
            CTRL.
          9. Komponuje     rysunki   z
            gotowych      elementów,
            wykorzystując
            PRZYBORNIK.
          10. Korzysta   z   podglądu
            wydruku.
          11. Drukuje   prace   według
            wskazówek.


Podstawowe     1. Operuje kolorem pierwszo i     1. Wyjaśnia pojęcia: grafika
K+P          drugoplanowym.             komputerowa,      edytor
ocena dostateczna  2. Rysuje   proste  elementy     grafiki, blok, Schowek.
            graficzne,    prawidłowo    2. Objaśnia    zastosowanie
            dobierając         z     elementów okna edytora
            PRZYBORNIKA narzędzie i        grafiki.
            jego cechy.             3. Objaśnia    zastosowanie
          3. Posługuje się poleceniem        Schowka.
            COFNIJ    do    zmiany
            wykonanej pracy.
          4. Wykonuje proste rysunki
            według określonego wzoru.
          5. Korzysta z LUPY do korekty
            rysunku.
          6. Wykorzystuje klawisz SHIFT
            podczas   rysowania  linii
                    - 246 -
           poziomych, pionowych, pod
           kątem 45o.
        7.  Wypełnia gotowe elementy,
           pobierając kolor z rysunku.
        8.  Dołącza napisy do rysunku w
           wybranym       miejscu,
           dobierając kolor napisu i tła.
        9.  Korzysta ze Schowka do
           kopiowania i przenoszenia
           fragmentów rysunku.
        10.  Przekształca rysunki i ich
           fragmenty   (np.   obraca,
           pochyla, odwraca kolor).
        11.  Zmienia rozmiary elementów
           rysunku.
        12.  Wstawia do tworzonego
           obrazu rysunki z pliku.
        13.  Drukuje przygotowane prace
           bez zmiany ustawień.


Rozszerzające  1. Ustala atrybuty rysunku w      1. Omawia przeznaczenie i
(K + P) + R     edytorze grafiki.           zalety edytora grafiki.
ocena dobra   2. Wykorzystuje klawisz SHIFT      2. Wskazuje     inne  od
          podczas       rysowania     poznanych programy do
          wielokątów.              edycji grafiki.
        3. Rysuje okręgi i koła.        3. Omawia     różnice  w
        4. Dokonuje    poprawek    w    operowaniu zaznaczonym
          pracach      graficznych,    fragmentem rysunku z tłem i
          wykorzystując siatkę pikseli.     bez tła.
        5. Zapisuje rysunki w formatach     4. Rozpoznaje pliki graficzne
          JPG lub GIF.              na podstawie ich rozszerzeń.
        6. Dokonuje wyboru czcionki i
          jej atrybutów.
        7. Wybiera optymalne metody
          kopiowania, przenoszenia i
          usuwania     zaznaczonego
          fragmentu rysunku.
        8. Wykorzystuje      poznane
          operacje do uzyskania cienia.
        9. Świadomie       podejmuje
          decyzję o zapisywaniu lub
          rezygnacji z zapisu zmian w
          pliku na dysku.
        10. Tworzy pliki zawierające
          fragmenty rysunków.
        11. Wykonuje    ilustracje   na
          zadany     temat     z
          wykorzystaniem poznanych
          narzędzi i funkcji programu
          graficznego.
        12. Dobiera       parametry
          drukowania:      orientację
          strony, liczbę kopii, zakres
          stron.

                   - 247 -
Dopełniające     1. Tworzy według własnego       1. Wyjaśnia pojęcie piksela.
(K + P + R) + D     projektu rysunki i bogate      2. Rozpoznaje pliki graficzne
ocena bardzo      kolorystycznie kompozycje       na podstawie ich rozszerzeń.
dobra          graficzne.
           2. Wykorzystuje     poznane
            operacje do uzyskania efektu
            perspektywy.
           3. Tworzy ozdobne napisy.
           4. Stosuje poznane na plastyce
            zasady      kompozycji,
            zwracając uwagę na estetykę i
            walory      artystyczne
            tworzonego obrazu.
           5. Dopasowuje rozmiar obrazu
            do tworzonego rysunku.
           6. Obsługuje szkolną drukarkę.


Ponadprogramo Wykraczające poza program, np.:   Wykraczające poza program, np.:
we        1. Charakteryzuje formaty map   1. Wskazuje podobieństwa i
(K + P + R + D) +  bitowych.              różnice w pracy w różnych
PP        2. Definiuje i wykorzystuje      programach graficznych.
ocena celująca    kolory niestandardowe.     2. Wskazuje różnice między
         3. Wykorzystuje      skróty    grafiką bitmapową a grafiką
           klawiszowe do pracy z        wektorową.
           edytorem grafiki.        3. Objaśnia pojęcie i cel
         4. Wykorzystuje   inny   od    konwersji      plików
           poznanego      program    graficznych.
           graficzny.
         5. Projektuje i wykonuje prace
           graficzne o praktycznym
           zastosowaniu.
         6. Tworzy tapety na Pulpicie z
           własnych prac lub zrzutów
           ekranów.
         7. Dostosowuje elementy okna
           programu   do  własnych
           potrzeb.3.2. PRACA Z EDYTOREM TEKSTU

                    Osiągnięcia ucznia
 WYMAGANIA
               UMIEJĘTNOŚCI              WIADOMOŚCI
Konieczne      1. Prawidłowo uruchamia i kończy       1. Nazywa     poznany
K            pracę   z   edytorem    tekstu    edytor tekstu.
ocena          wykorzystywanym na lekcji.        2. Wskazuje elementy
dopuszczająca    2. Pisze proste teksty z zastosowaniem     okna edytora tekstu.
            małych i wielkich liter oraz polskich   3. Rozróżnia w tekście
            znaków diakrytycznych i odstępów.      kursor tekstowy i
           3. Zapisuje tekst w pliku na dysku       kursor myszy.
            jedną z poznanych metod.         4. Wskazuje i nazywa
           4. Otwiera z dysku gotowy dokument.       elementy     strony
           5. Wyświetla dokument w różnych         dokumentu: wiersz,
                    - 248 -
             widokach.                 akapit, wcięcie w
          6.  Zmienia marginesy i orientację       tekście.
             strony według podanego wzoru.      5. Wyjaśnia   pojęcia:
          7.  Przegląda tekst, stosując paski      blok, czcionka, edytor
             przewijania.                tekstu.
          8.  Wyszukuje usterki w gotowym
             tekście i wprowadza poprawki,
             stosując klawisze do kasowania
             znaków.
          9.  Zaznacza dowolny fragment tekstu
             w edytorze tekstowym jedną z
             poznanych metod.
          10.  Wykonuje operacje na bloku:
             usunięcie, przeniesienie w inne
             miejsce, kopiowanie.
          11.  Dokonuje operacji wyrównywania
             tekstu, zmiany rodzaju czcionki i jej
             atrybutów.
          12.  Drukuje przygotowane prace bez
             zmiany ustawień.


Podstawowe     1. Stosuje     zasadę    częstego   1. Wyjaśnia   pojęcia:
K+P           zapisywania       tworzonego      redagowanie      i
ocena dostateczna    dokumentu.                  formatowanie
          2. Ustala parametry dotyczące układu       dokumentu, wiersz,
            strony (rozmiar, orientację strony,     akapit, wcięcie w
            szerokość marginesów).            tekście, wyrównanie
          3. Stosuje    klawisze  sterowania     tekstu,    łamanie
            kursorem i kombinacje klawiszy        wiersza.
            (HOME, END, PG UP, PG DN,         2. Omawia
            CTRL + HOME, CTRL + END) do         zastosowanie edytora
            przeglądania tekstu.             tekstu.
          4. Posługuje się poleceniem COFNIJ,      3. Wyjaśnia znaczenie
            aby anulować wykonaną operację.       częstego zapisywania
          5. Dokonuje następujących zmian w        tworzonego
            tekście:  dopisywanie   nowego     dokumentu w pliku
            akapitu, wstawianie i kasowanie       na dysku.
            akapitu według podanego wzoru.      4. Wskazuje elementy
          6. Stosuje w tekście wcięcia w          okna edytora tekstu i
            pierwszym wierszu akapitu i         objaśnia      ich
            wcięcia akapitu.               zastosowanie.
          7. Dzieli tekst na akapity i wstawia     5. Wyjaśnia     rolę
            pusty akapit.                klawisza ENTER w
          8. Formatuje akapit według podanego       redagowaniu tekstu.
            wzoru.                  6. Wskazuje,    jakie
          9. Odtwarza treść i format wzorca        rozszerzenie nazwy
            dokumentu.                  pliku    zawierają
          10. Dobiera parametry drukowania:        dokumenty tekstowe
            orientację strony, liczbę kopii,       tworzone na lekcji.
            zakres stron.               7. Omawia
                                   charakterystyczne
                                   cechy   poznanych
                                   wzorcowych
                                   dokumentów.
                                 8. Wymienia    nazwy
                     - 249 -
                                najczęściej
                                używanych czcionek.
                              9. Wyjaśnia   potrzebę
                                różnicowania
                                rodzajów czcionek w
                                dokumencie     i
                                zróżnicowanego
                                wyglądu akapitu.
                              10. Omawia     etapy
                                przygotowania
                                dokumentu do druku.


Rozszerzające   1. Charakteryzuje    różne  rodzaje  1. Wymienia inne od
(K + P) + R      wyrównania tekstu.            poznanych programy
ocena dobra    2. Ocenia układ treści i format       do edycji tekstów.
           wzorcowych dokumentów.        2. Wskazuje i nazywa
         3. Dobiera tryb pracy edytora do       elementy     strony
           wykonanej operacji poprawiania      dokumentu: margines,
           tekstu.                 wcięcie pierwszego
         4. Wybiera    optymalną   metodę    akapitu,   nagłówek,
           zaznaczania tekstu.           stopka, przypis.
         5. Pracuje w różnych widokach.      3. Wyjaśnia    pojęcie
         6. Stosuje    poznane   czynności   widoków dokumentu
           redagowania tekstu, wprowadzając     i omawia ich rodzaje.
           zmiany i poprawki w celu       4. Omawia    parametry
           dopracowania jego treści.        wpływające      na
         7. Zmienia odstępy między wierszami i    wygląd      strony
           akapitami, korzystając z polecenia    dokumentu.
           AKAPIT z menu FORMAT.         5. Objaśnia     zasady
         8. Rozmieszcza tekst w kolumnach,      rozmieszczania tekstu
           wykorzystując tabulatory.        na stronie.
         9. Umieszcza w tekście rysunki.      6. Omawia tryby pracy
         10. Redaguje i formatuje proste teksty    edytora i ich rodzaje.
           według poznanych wzorów (list,    7. Omawia     pojęcie
           zaproszenie).              indeksu górnego i
         11. Ustala jakość wydruku.          dolnego.
         12. Dobiera ustawienia marginesów do   8. Wyjaśnia    pojęcie
           rodzaju drukowanego dokumentu.      tabulatora i sposoby
                                jego ustalania.
                              9. Wymienia    rodzaje
                                tabulatorów.
Dopełniające   1. Sprawnie pisze na klawiaturze.     1. Wyjaśnia   pojęcia:
(K + P + R) + D  2. Używa kombinacji klawiszy w        margines,   wcięcie
ocena bardzo     pracy z edytorem tekstu.         pierwszego akapitu,
dobra       3. Ocenia, jak dobór parametrów       nagłówek,   stopka,
           układu strony wpływa na jej        przypis,    twarda
           wygląd.                  spacja.
         4. Dobiera rodzaj tabulatora do      2. Rozróżnia
           wyrównania kolumn tekstu.         rozszerzenia   nazw
         5. Redaguje i formatuje tekst na       plików   nadawane
           zadany oraz dowolny temat z        przez edytory tekstu.
           wykorzystaniem różnych narzędzi i   3. Rozróżnia czcionki
           funkcji poznanego edytora tekstu,     szeryfowe       i
           nadając mu wygląd stosowny do       bezszeryfowe.
           jego treści.
                   - 250 -
           6. Biegle obsługuje szkolną drukarkę.


Ponadprogramo Wykraczające poza program, np.:       Wykraczające poza program,
we        1. Wstawia zakładki do tekstu.     np.:
(K + P + R + D) + 2. Charakteryzuje       operacje   1. Omawia    pojęcie
PP          wyrównywania kolumn tekstu za        zakładki
ocena celująca    pomocą tabulatorów.             umieszczonej    w
         3. Opracowując dokument, dobiera        tekście   i   jej
           format do jego treści oraz zwraca      zastosowanie.
           uwagę na jego estetyczny wygląd.     2. Wskazuje
         4. Wstawia do dokumentów obiekty        podobieństwa    i
           WordArt.                  różnice w pracy w
         5. Ozdabia teksty klipartami.          różnych programach
         6. Formatuje wstawione do dokumentu       tekstowych.
           obiekty graficzne.            3. Omawia
         7. Wstawia do tekstu tabele.          zaawansowane
         8. Formatuje tabelę.              narzędzia   edytora
         9. Wykorzystuje inny od poznanego        tekstu.
           edytor tekstu.
         10. Dostosowuje paski narzędzi do
           własnych potrzeb.
         11. Pracuje z nagłówkiem i stopką,
           ustala ich format.                    KLASA II

1. PRACA Z KOMPUTEREM

                     Osiągnięcia ucznia
 WYMAGANIA
                UMIEJĘTNOŚCI            WIADOMOŚCI
Konieczne       1. Klasyfikuje podstawowe urządzenia   1. Objaśnia
K             wejściowe i wyjściowe w zestawie    zastosowanie
ocena           komputerowym (mysz, klawiatura,     podstawowych
dopuszczająca       monitor, drukarka) i określa ich    elementów
             zastosowanie.              znajdujących się z
           2. Uruchamia programy, korzystając z    przodu    jednostki
             ikony skrótu na Pulpicie oraz z     centralnej.
             przycisku START.           2. Wyjaśnia    pojęcia:
           3. Zapisuje plik, dobierając nazwę     program,
             odpowiednią do jego zawartości.     oprogramowanie,
           4. Tworzy nowy folder.           okno, Pulpit, ikona,
           5. Kopiuje, przenosi i usuwa wskazany    przycisk,    pasek
             plik lub folder.            zadań,    aplikacja,
           6. Porusza się po strukturze folderów.   dokument,     okno
           7. Wyszukuje pliki (foldery) o znanej    programu,     okna
             nazwie za pomocą polecenia       dialogowe,    okna
             ZNAJDŹ z menu START.          komunikatów, plik,
           8. Wyszukuje wskazane informacje o     folder, folder otwarty,
             plikach (folderach, dyskach) wśród   nazwa      pliku,
             ich właściwości.            właściwości    pliku
           9. Zmienia nazwę pliku lub folderu.     (folderu lub dysku),
           10. Poznaje przeznaczenie wskazanych    skrót,      Kosz,

                     - 251 -
   elementów okien dialogowych,         formatowanie.
   korzystając z Pomocy podręcznej    3.  Wymienia    rodzaje
   (kontekstowej).               systemu    Pomocy
11.  Formatuje dyskietkę zgodnie ze        środowiska Windows
   wskazówkami.                 oraz zadania tego
12.  Wykonuje kompresję i dekompresję       systemu.
   pojedynczych   plików   według  4.  Wskazuje elementy
   wskazówek.                  okna     systemu
13.  Przegląda   zasoby   sieciowe,     Pomocy tematycznej.
   korzystając z aplikacji Otoczenie   5.  Objaśnia    sposób
   sieciowe.                  uruchamiania
14.  Łączy się z wybranym portalem.        Pomocy podręcznej
15.  Korzysta    z    wyszukiwarki     (kontekstowej).
   oferowanej przez portal.        6.  Wymienia     nazwy
16.  Odbiera   i  odczytuje  pocztę     najczęściej
   elektroniczną.                spotykanych plików
17.  Odpisuje na list elektroniczny,       wykonywalnych
   wykorzystując       polecenie     programów
   ODPOWIEDZ.                  instalacyjnych.
                       7.  Nazywa    poznany
                          program
                          kompresujący.
                       8.  Wskazuje elementy
                          okna     programu
                          Kompresor.
                       9.  Podaje   określenie
                          sieci komputerowej.
                       10.  Wyjaśnia    pojęcia:
                          serwer,     klient,
                          logowanie.
                       11.  Wymienia    rodzaje
                          sieci (WAN i LAN).
                       12.  Wymienia     cechy
                          rozległej     sieci
                          komputerowej      i
                          rozproszonej    sieci
                          komputerowej.
                       13.  Wyjaśnia    pojęcia:
                          strona WWW, sieć
                          WWW, adres strony,
                          witryna, przeglądarka
                          internetowa,
                          wyszukiwarka
                          internetowa, poczta
                          elektroniczna (email),
                          program pocztowy,
                          adres email.
                       14.  Wymienia     nazwy
                          innych      usług
                          internetowych (grupy
                          dyskusyjne,    IRC,
                          chat, usługa FTP).
           - 252 -
Podstawowe     1. Określa zastosowanie skanera,      1. Wyjaśnia     pojęcia:
K+P           plotera, mikrofonu, głośników,       system operacyjny,
            słuchawek, modemu.             zawieszenie
ocena dostateczna
          2. Przegląda    zasoby   komputera,    komputera,     plik,
            korzystając z drzewa folderów w       rozszerzenie, atrybut
            oknie Eksplorator Windows.         pliku (folderu), plik
          3. Uruchamia programy za pomocą         wykonywalny,
            aplikacji Mój    komputer lub      drzewo    folderów,
            korzystając z polecenia URUCHOM       opcja.
            z menu START.              2. Wymienia     rodzaje
          4. Tworzy nowy folder podczas zapisu      atrybutów     pliku
            pliku.                   (folderu).
          5. Tworzy na Pulpicie skrót do       3. Objaśnia znaczenie
            programu, dysku, dokumentu lub       rozszerzenia nazwy
            folderu.                  pliku.
          6. Zmienia nazwę skrótu.          4. Rozróżnia     rodzaje
          7. Tworzy strukturę folderów według       systemów    Pomocy
            potrzeb.                  środowiska Windows.
          8. Kopiuje, przenosi i usuwa grupę     5. Opisuje budowę okna
            plików (folderów).             systemu     Pomocy
          9. Tworzy nową wersję pliku na dysku      tematycznej i rolę
            za pomocą polecenia ZAPISZ         odsyłaczy.
            JAKO ze zmianą lokalizacji lub     6. Omawia     sposoby
            nazwy pliku.                wyszukiwania
          10. Wyszukuje plik (grupę plików) z       tematów         z
            zastosowaniem znaków globalnych       wykorzystaniem karty
            (wieloznacznych) według podanego      WYSZUKAJ      oraz
            wzoru.                   INDEKS.
          11. Odczytuje i porównuje właściwości    7. Omawia         cel
            różnych obiektów.              formatowania
          12. Rozpoznaje rodzaj pliku po         dyskietki.
            rozszerzeniu jego nazwy (TXT,      8. Wyjaśnia     pojęcia:
            BMP, DOC, WPS).               program instalacyjny,
          13. Porządkuje pliki i foldery na dysku.    kompresja,
          14. Korzystając z karty WYSZUKAJ        dekompresja,     plik
            lub INDEKS, wyszukuje w systemie      archiwalny.
            Pomocy    temat   omawianego   9. Objaśnia, na czym
            zagadnienia według wskazówek.        polega    instalacja
          15. Korzystając z systemu Pomocy        programu.
            podręcznej      (kontekstowej),  10. Omawia    elementy
            wyświetla    opisy   elementów     okna     programu
            środowiska Windows.             kompresującego i ich
          16. Wykonuje operację formatowania       przeznaczenie.
            dyskietki.               11. Wymienia      typy
          17. Uruchamia omawiany program         archiwów tworzonych
            instalacyjny.                przez     program
          18. Instaluje   program,   postępując    kompresujący.
            zgodnie ze wskazówkami.         12. Wyjaśnia    pojęcia:
          19. Tworzy pojedynczy plik archiwum       konto,     protokół
            (grupy plików) i przeprowadza jego     sieciowy,     prawo
            dekompresję.                dostępu.
          20. Rozpoznaje pliki archiwów różnego    13. Identyfikuje typ sieci
            typu.                    lokalnej
          21. Rozpoznaje    nazwy  domenowe     funkcjonującej     w
            przykładowych        serwerów    szkolnej   pracowni
            internetowych.               komputerowej.
                    - 253 -         14. Wymienia    zadania
                                  administratora
                                  szkolnej sieci.
        1. Korzysta     z    wyszukiwarki   1. Wymienia   zadania
          internetowej,   stosując  złożone    usług internetowych:
          zapytania.                  grupy  dyskusyjnej,
        2. Wyszukuje informacje w Internecie,      IRC, usługi chat.
          korzystając z katalogu stron WWW
          dostępnych w portalu.
        3. Zapisuje   na   dysku  swojego
          komputera pobrane z Internetu dane
          tekstowe i grafikę.
        4. Redaguje    i   wysyła   list
          elektroniczny.


Rozszerzające  1. Wybiera    optymalną    metodę   1. Omawia      zadania
(K + P) + R     kopiowania,    przenoszenia    i    systemu
ocena dobra     usuwania   grupy   plików   lub    operacyjnego.
          folderów.                2. Objaśnia    przebieg
        2. Wyszukuje plik (grupę plików),        formatowania
          tworząc nazwę wieloznaczną z         dyskietki.
          zastosowaniem znaku „*”.         3. Wymienia      etapy
        3. Dokonuje analizy odczytanych         procesu   instalacji
          informacji o plikach (folderach,       programu.
          dyskach)   na   podstawie   ich  4. Rozpoznaje rodzaje
          właściwości.                 serwerów    lokalnej
        4. Charakteryzuje atrybut „Tylko do       sieci komputerowej.
          odczytu”.                5. Opisuje      zasady
        5. Przewiduje na podstawie poznanych       wymiany informacji
          rozszerzeń lub ikony reprezentującej     w   lokalnej   sieci
          plik, z jaką aplikacją jest on        komputerowej.
          skojarzony.               6. Wyjaśnia znaczenie
        6. Korzysta z systemu Pomocy           adresu        IP
          tematycznej    do   wyszukania     komputerów
          omawianego zagadnienia.           włączonych      do
        7. Odczytuje    stopień   kompresji     Internetu.
          spakowanych plików.           7. Wyjaśnia znaczenie
        8. Analizuje możliwości i dokonuje        protokołu TCP/IP.
          wyboru   różnych   parametrów   8. Wymienia     zadania
          kompresji (dekompresji).           internetowych
        9. Tworzy archiwum o ustalonym          serwerów DNS.
          rozmiarze,         archiwum   9. Omawia      zasady
          samorozpakowujące się i archiwum       obsługi    aplikacji
          z hasłem.                  Microsoft Chat.
        10. Przeprowadza dekompresję danych     10. Wymienia    zadania
          po ustaleniu parametrów.           usługi FTP.
        11. Charakteryzuje poznane rodzaje
          sieci komputerowych.
        12. Udostępnia innym użytkownikom
          sieci dane zgromadzone na swoim
          komputerze.
        13. Żegluje po Internecie, korzystając z
          różnych portali.
        14. Przesyła    różnego    rodzaju
          dokumenty w formie załączników
          do listów email.
        15. Zapisuje na dysku załączniki
          odebrane   wraz   z   listem
                  - 254 -
             elektronicznym.
           16. Prowadzi rozmowy z innymi
             użytkownikami   Internetu  za
             pośrednictwem   usługi  IRC,
             korzystając z aplikacji Microsoft
             Chat.
           17. Ściąga pliki, korzystając z usługi
             FTP.


Dopełniające     1. Wyszukuje plik (grupę plików),     1. Omawia     zadania
(K + P + R) + D      tworząc nazwę wieloznaczną z       programu
ocena bardzo       zastosowaniem znaku „?”.         instalacyjnego.
dobra         2. Uzasadnia potrzebę nadawania      2. Objaśnia    korzyści
             atrybutu „Tylko do odczytu” oraz     wynikające       z
             analizuje skutki jego odwołania.     kompresji       i
           3. Korzysta z opcji ukrywania        dekompresji plików.
             rozszerzeń nazw plików.        3. Opisuje     zadania
           4. Korzysta z systemu Pomocy do       różnych serwerów w
             wyszukania       potrzebnego   lokalnej      sieci
             zagadnienia, dotyczącego pracy w     komputerowej.
             środowisku Windows.          4. Omawia      rożne
           5. Instaluje programy, korzystając z     rodzaje połączeń z
             programów instalacyjnych.        Internetem.
           6. Charakteryzuje      szczegółowe  5. Podaje    przykłady
             możliwości programu Kompresor na     grup dyskusyjnych i
             podstawie informacji zawartych w     sposób        ich
             systemie jego Pomocy.          rozpoznawania     po
           7. Wybiera optymalny program do       nazwie.
             kompresji danych.           6. Objaśnia    zadania
           8. Efektywnie wyszukuje informacje w     usług internetowych:
             Internecie, formułując precyzyjne    Telnet,    Gopher,
             zapytania.                telefonia internetowa.
           9. Pobiera pliki ze stron WWW.
           10. Tworzy własną książkę adresową
             przez uzupełnianie w niej danych
             adresatów.
           11. Tworzy konto grup dyskusyjnych.
           12. Korzysta z grup dyskusyjnych.
Ponadprogramo Wykraczające poza program, np.:       Wykraczające poza program,
we        1. Charakteryzuje atrybuty plików i    np.:
(K + P + R + D) +  folderów: archiwalny, ukryty i     1. Omawia dekompresję
PP          systemowy.                 plików instalacyjnych
ocena celująca  2. Stosuje do instalacji i deinstalacji    jako jedno z zadań
           programów   aplikacje  systemu     programu
           Windows.                  instalacyjnego.
         3. Charakteryzuje różne programy     2. Wyjaśnia     pojęcie
           kompresujące i porównuje cechy       deinstalacji
           tworzonych przez nie typów         programu.
           archiwów.               3. Omawia      różnicę
         4. Charakteryzuje   różne  rodzaje     między usunięciem z
           połączeń internetowych.           dysku      plików
                                 programu       a
                                 deinstalowaniem
                                 programu.
                     - 255 -
2. MULTIMEDIALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

                   Osiągnięcia ucznia
 WYMAGANIA
              UMIEJĘTNOŚCI             WIADOMOŚCI
Konieczne      1. Obsługuje  według   wskazówek   1. Wyjaśnia    pojęcia:
K           programy multimedialne poznawane      multimedia, programy
ocena         na lekcji.                 multimedialne,
dopuszczająca    2. Uruchamia wybraną przeglądarkę       programy edukacyjne,
            internetową.                Internet.
          3. Wprowadza w polu adresowym       2. Wymienia     rodzaje
            przeglądarki   podany   adres    programów
            internetowy.                multimedialnych.
          4. Otwiera w przeglądarce stronę     3. Nazywa przeglądarkę
            WWW o podanym adresie.           internetową
          5. Przegląda otwartą stronę WWW.       wykorzystywaną na
          6. Obsługuje programy multimedialne.     lekcji.
                               4. Nazywa     program
          7. Uruchamia według wskazówek
                                 pocztowy
            prezentację,   steruje pokazem
                                 wykorzystywany na
            prezentacji oraz wybiera sposób
                                 lekcji.
            jego zakończenia, korzystając z
                               5. Wskazuje    poznane
            programu PowerPoint.
                                 elementy     okna
          8. Wstawia na slajd elementy tekstowe
                                 redagowania
            i graficzne z pliku.
                                 wiadomości.
          9. Ustala tło slajdu.
                               6. Wymienia narzędzia
          10. Formatuje tekstowe i graficzne
                                 niezbędne      do
            elementy slajdu
                                 opracowania      i
                                 przeprowadzenia
                                 prezentacji
                                 multimedialnej.
                               7. Wyjaśnia     pojęcie
                                 slajdu w odniesieniu
                                 do     prezentacji
                                 multimedialnej.
                               8. Wymienia tekstowe i
                                 graficzne   elementy
                                 slajdu.
                               9. Objaśnia     różnicę
                                 między    pokazem
                                 automatycznym     i
                                 sterowanym      za
                                 pomocą myszki.
                               10. Wskazuje elementy
                                 okna     programu
                                 PowerPoint.
Podstawowe     1. Obsługuje programy multimedialne. 1.   Wyjaśnia    pojęcia:
K+P         2. Wykorzystuje      właściwości    interaktywność
ocena dostateczna   dokumentów hipertekstowych.        programu, hipertekst,
          3. Rozpoznaje   stronę   główną     odsyłacz (hiperłącze),
            (domową).                 sieć WWW, strona
          4. Korzystając z odsyłaczy, odczytuje    WWW, adres strony
            informacje   zgromadzone   na    WWW, przeglądarka,
            stronach WWW.               wyszukiwarka, poczta
          5. Odpowiada na zadane pytania,       elektroniczna, email,

                   - 256 -
   korzystając    ze    zdobytych     program   pocztowy,
   informacji.                  adres email.
6.  Odbiera   i  odczytuje  pocztę  2.  Opisuje
   elektroniczną.                charakterystyczne
7.  Charakteryzuje      prezentację     cechy    programów
   multimedialną.                multimedialnych.
8.  Analizuje budowę przykładowej      3.  Omawia ogólne zasady
   prezentacji.                 pracy z programami
9.  Przegląda prezentację w różnych        multimedialnymi.
   widokach.                4.  Wymienia     nazwy
10.  Zmienia    według   wskazówek      najczęściej używanych
   kolejność slajdów w różnych          przeglądarek.
   widokach.                5.  Omawia przeznaczenie
11.  Tworzy slajd według wskazówek.        paska adresowego w
                          oknie przeglądarki.
                       6.  Rozróżnia
                          charakterystyczne
                          elementy     strony
                          WWW.
                       7.  Wyjaśnia   znaczenie
                          słowa kluczowego.
                       8.  Rozróżnia tryby pracy
                          przeglądarki
                          internetowej.
                       9.  Wymienia
                          charakterystyczne
                          elementy      okna
                          programu pocztowego.
                       10.  Objaśnia zasady pracy
                          z      poznanym
                          programem       do
                          tworzenia prezentacji i
                          przeprowadzania jej
                          pokazu oraz sposób
                          obsługi tego programu.
                       11.  Omawia     rodzaje
                          przycisków i innych
                          powiązań    między
                          slajdami.
                       12.  Wyjaśnia
                          zastosowanie
                          przycisków       i
                          elementów     slajdu
                          wykorzystywanych w
                          przeprowadzaniu
                          pokazu.
                       13.  Omawia różne rodzaje
                          przejść     między
                          slajdami i sposób ich
                          ustalania.
                       14.  Opisuje     sposób
                          zmiany    kolejności
                          slajdów w różnych
                          widokach.


           - 257 -
                   KLASA III
Wymagania powyższe zostały opracowane na podstawie programu nauczania „INFORMATYKA
2000” Czarny Kruk.

I.   Rozpoczęcie pracy z komputerem
Ocena dopuszczająca
     1. ·     uruchomienie systemu,
     2. ·     zalogowanie się w systemie,
     3. ·     poruszanie się po systemie w strukturze katalogowej,
     4. ·     uruchamianie programów i ich zakańczanie,
     5. ·     wylogowanie się.
Ocena dostateczna
  1. · definiowanie systemu operacyjnego,
  2. · formatowanie dyskietek,
  3. · zakładanie, kopiowanie, usuwanie, zmiana nazw plików i
    katalogów,
  4. · odzyskiwanie usuniętych plików,
  5. · korzystanie z wbudowanych systemów pomocy,
  6. · szukanie plików na dysku,
  7. · przesyłanie wiadomości w sieci,
  8. · stosowanie programów antywirusowych.

Ocena dobra
  1. · omówienie zadań systemu operacyjnego,
  2. · przygotowanie dyskietki startowej,
  3. · zmianę atrybutów pliku i katalogu,
  4. · wymiana danych z innymi użytkownikami sieci,
  5. · stosowanie podstawowych zabezpieczeń przed modyfikowaniem i
    usuwaniem plików,
  6. · skanowanie i naprawa błędów na dysku za pomocą programów
    narzędziowych,
  7. · defragmentacja dysku,
  8. · korzystanie z drukarek i napędów sieciowych,

Ocena bardzo dobra
  1. · scharakteryzowanie systemów operacyjnych tekstowych i
    graficznych,
  2. · omówienie wielozadaniowości systemów,
  3. · elementarne konfigurowanie systemu operacyjnego tj.
    klawiatury, drukarki, ekranu, języka, strony kodowej,
  4. · archiwizowanie plików.

Ocena celująca
      1. ·    tworzenie partycji i formatowanie dysków twardych,
      2. ·    konfigurowanie systemu operacyjnego.
      3. ·    instalację nowych urządzeń w systemie.

II.  Poszukiwanie informacji – sieć Internet

Ocena dopuszczająca

                      - 258 -
      1.  ·   ogólne opisanie struktury i przeznaczenia Internetu,
      2.  ·   znajomość zasad etyki użytkownika Internetu,
      3.  ·   opisanie sposobów łączenia się z siecią Internet,
      4.  ·   podłączenie się do Internetu,
      5.  ·   podstawowa obsługa przeglądarek WWW,
      6.  ·   wyszukiwanie informacji przez serwisy i portale.

Ocena dostateczna
      1. ·    stosowanie różnych sposobów poszukiwania informacji w sieci,
      2. ·    wyszukiwanie w Internecie informacji na zadane tematy,
      3. ·    zapis na dysku witryn i ich fragmentów oraz ich wydruk,
      4. ·    obsługa poczty elektronicznej (email).

Ocena dobra
  1. · przesyłanie plików przez sieć,
  2. · wykorzystanie serwisów ftp.,
  3. · wykorzystywanie możliwości grup dyskusyjnych,
  4. · zachowywanie w pamięciach udostępniane w Internecie
    informacje, pliki, programy i serwisy w częściach lub całości.

Ocena bardzo dobra
      1. ·    konfigurowanie programu do obsługi poczty elektronicznej,
      2. ·    konfigurowanie przeglądarki stron WWW,
      3. ·    sprawne gromadzenie informacji na zadany temat,
      4. ·    selekcjonowanie źródeł informacji,
      5. ·    ocenianie wiarygodności źródeł.

Ocena celująca
  1. · konfigurowanie modemowe połączenia z Internetem,
  2. · utworzenie strony osobistej w WWW,
  3. · znajomość podstaw języka HTML,
  4. · znajomość podstawowych informacji technicznych związanych, z
    funkcjonowaniem sieci np. protokoły.

III. Tworzenie prostych prezentacji multimedialnych


Ocena dopuszczająca
     1. ·     Uczniowie znają nazwę programu do tworzenia prezentacji.
     2. ·     Uczniowie znają budowę okna tego programu.
     3. ·     Uczniowie znają tryby wyświetlania prezentacji na ekranie.
     4. ·     Uczniowie gromadzą materiały do prezentacji.
     5. ·     Uczniowie budują slajdy z własnego tekstu i dostępnej grafiki.

Ocena dostateczna
  1. · Uczniowie wiedzą, jak zapisać swoją prezentację jako pokaz
    slajdów.
  2. · Uczniowie znają opcje tła.
  3. · Uczniowie znają opcje układu tekstu i grafiki. Wiedzą o
    możliwości stosowania szablonów.


                       - 259 -
  4. · Uczniowie budują slajdy wykorzystując gotowe szablony lub
   korzystając z możliwych układów tekstu i grafiki.
  5. · Ustalają tło slajdu.

Ocena dobra
      1. ·     Uczniowie znają rodzaje animacji grafiki i tekstu.
      2. ·     Uczniowie animują grafikę i tekst na slajdzie.

Ocena bardzo dobra
  1. · Uczniowie znają możliwości samodzielnego ustalenia czasu
    trwania slajdu i jego przejścia.
  2. · Uczniowie samodzielnie ustalają czas trwania slajdu i jego
    przejście.
  3. · Uczniowie kontrolują czas trwania pokazu.
  4. · Uczniowie dodają do slajdu podkład muzyczny lub narrację.

Ocena celująca
      1. ·    Uczniowie wiedzą, jak przygotować i obrobić podkład muzyczny
        do slajdu.
      2. ·    Uczniowie potrafią zgromadzić materiały i zaprojektować pokaz
        na wybrany temat.
      3. ·    Uczniowie budują pokaz na wybrany temat, stosując w nim animacje,
        planując kolejność występowania efektów na slajdzie, urozmaicając pokaz
        podkładem muzycznym lub narracją.

IV. Tworzenie grafiki


Ocena dopuszczająca
  1. · rozpoczęcie pracy z nowym rysunkiem,
  2. · rysowanie linii, łamanych, "ołówkiem", "pędzlem" itd.
  3. · rysowanie obiektów geometrycznych np. kół, owali, wielokątów
    stosowanie wypełnień i kolorów,
  4. · cofanie i przywracanie czynności,
  5. · otwarcie istniejącego rysunku,
  6. · zapisanie rysunku na dysku,
  7. · drukowanie rysunku.

Ocena dostateczna
  1. · omówienie podstawowych możliwości wybranego programu graficznego,
  2. · Użytkowanie wbudowanego systemu pomocy,
  3. · kopiowanie, przenoszenie i usuwanie obiektów,
  4. · zmiana kształtu i rozmiaru obiektu.

Ocena dobra
  1. · omówienie podstawowych narzędzi graficznych wchodzących w skład programu,
  2. · zmiana skali rysunku,
  3. · ustalenie parametrów strony,
  4. · tworzenie i obróbka obiektów tekstowych,
  5. · zaawansowane wypełnienia,


                       - 260 -
  6. · transformowanie i przetwarzanie obiektów (pochylanie, obracanie,
   mperspektywa itd.),
  7. · praca z wieloma rysunkami jednocześnie,
  8. · utworzenie dokumentu zawierającego wiele elementów graficznych i
   tekstowych np. plakatu.

Ocena bardzo dobra
  1. · ogólne omówienie rozmaitych formatów plików graficznych,
  2. · wykonanie konwersji pliku graficznego z jednego typu do drugiego,
  3. · konfiguracja programu graficznego,
  4. · łączenie i grupowanie obiektów,
  5. · operacje na grupach obiektów (np. wyrównanie),
  6. · stosowanie efektów specjalnych.

Ocena celująca
 1. ·   omówienie trybów graficznych komputera,
 2. ·   omówienie problematyki reprezentacji koloru na ekranie komputera i w
  druku.


V. Zbieranie i opracowywanie danych – arkusz kalkulacyjny


Ocena dopuszczająca
  1. · omówienie podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego,
  2. · otwieranie i zamykanie wybranych plików z arkuszami,
  3. · tworzenie elementarnych formuł obliczeniowych,
  4. · poruszanie się po arkuszu,
  5. · wprowadzanie danych różnych typów do komórek,
  6. · zmiana zawartości komórki kopiowanie, przenoszenie i usuwanie komórek,
  7. · cofanie i przywracanie czynności,
  8. · tworzenie najprostszych wykresów (kołowych, słupkowych),
  9. · tworzenie sum zakresów komórek,
  10. · drukowanie arkusza,
  11. · posługiwanie się systemem pomocy.

Ocena dostateczna
  1. · formatowanie komórek w zależności od rodzaju zawartych w nich
    danych,
  2. · zmiana szerokości komórek,
  3. · zmiana wielkości i kroju czcionki,
  4. · wyrównania tekstu w komórce,
  5. · rysowanie ramek,
  6. · tworzenie wykresów (kołowych, słupkowych),
  7. · najprostsze obliczenia statystyczne (np. średnia, maksimum,
    minimum),
  8. · sortowanie komórek.

Ocena dobra
  1. · wypełnianie komórek zadaną wartością,
  2. · wyszukiwanie w arkuszu komórki zawierającej określone dane,
  3. · zliczanie komórek o określonej zawartości,
                      - 261 -
  4. · zmiana typu danych w komórce,
  5. · praca z kilkoma arkuszami jednocześnie,
  6. · dobór rodzaju wykresu do charakteru prezentowanych danych,
  7. · formatowanie grup komórek, kopiowanie formatu komórki,
  8. · stosowanie wbudowanych funkcji np. matematycznych,
    statystycznych, komórkowych,
  9. · rozwiązywanie prostych zadań matematycznych i fizycznych,
  10. · wykorzystanie tabeli z arkusza w dokumentach tekstowych,
  11. · ustalenie układu strony przy drukowaniu arkusza (także wielostronicowego).

Ocena bardzo dobra
  1. · konfiguracje programu,
  2. · wypełnianie komórek seriami danych,
  3. · wprowadzanie do arkusza danych pochodzących z innych programów,
  4. · eksportowanie danych w innych standardach,
  5. · zabezpieczanie arkusza lub jego części,
  6. · ukrywanie wybranych fragmentów arkusza,
  7. · dodawanie elementów graficznych,
  8. · wykorzystanie instrukcji warunkowych,
  9. · tworzenie bazach danych złożonych z komórek arkusza,
  10. · elementarne operacje wyszukiwania w bazie danych.

Ocena celująca
      1. ·    stosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych i statystycznych np.
        wyznaczanie współczynników kierunkowych prostych dla danych z pomiarów
        fizycznych.VI. Algorytmika. Język Logo. Strony WWW


Ocena dopuszczająca
     2. ·    Konstruują proste algorytmy czynności z życia codziennego.
     3. ·    Potrafią wywołać poznany program, znają budowę ekranu i jego obsługę.
     4. ·    Wyodrębniają z procesu rozwiązywania zadania (problemu)
       czynności elementarne.
     5. ·    Ustalają dla przedstawionej sytuacji problemowej, jakie są dane
       wejściowe i co można osiągnąć po rozwiązaniu problemu.
     6. ·    Wykorzystują poznany program użytkowy do skonstruowania i
       uruchomienia poznanego wcześniej algorytmu.
     7. ·    Rozróżniają procedury pierwotne i wtórne danego języka
       programowania.
     8. ·    Potrafią samodzielnie opisać dowolną stronę WWW, używając pojęć
       znacznika – wyjaśnić jego działanie na stronie, sformatować tekst.


Ocena dostateczna
  1. · Przedstawiają algorytm czynności w postaci przepisu słownego.
  2. · Rysują schemat blokowy algorytmu rozwiązania prostego
    problemu.
  3. · Przedstawiają propozycję algorytmu rozwiązania problemu.
                     - 262 -
  4. · Wyjaśniają różnice między pracą z interpreterem a pracą z
   kompilatorem.
  5. · Piszą tekst procedury (wykorzystując stosowny edytor) i nadają
   mu właściwą formę (nagłówek, zakończenie, wcięcia)
  6. · Poprawnie reagują na podstawowe błędy kompilacji i wykonania.
  7. · Piszą, kompilują i uruchamiają procedury wykonujące rysunki
   według wzorców lub żądane obliczenia.
  8. · Potrafią zredagować prostą stronę WWW przy pomocy dostępnego oprogramowania.


Ocena dobra
  1. · Podają przykład działania niealgorytmicznego.
  2. · Znają podstawowe procedury i potrafią je wykorzystać.
  3. · Uzasadniają, że dane działanie nie daje się przedstawić w postaci
    algorytmu.
  4. · Rysują schemat blokowy algorytmu rozwiązania problemu.
  5. · Przeprowadzają symulację działania ustalonego algorytmu.
  6. · Określają poprawność otrzymanego wyniku.
  7. · Tworzą schematy algorytmów różnych typowych problemów i
    sprawdzają poprawność otrzymanych rozwiązań.
  8. · Wykorzystują poznane polecenia do szybkiego uzyskiwania
    Żądanych wyników, zarówno w postaci liczbowej, jak i graficznej.
  9. · Kompilują i uruchamiają procedurę (program)
  10. · Piszą tekst procedury, mając dany schemat algorytmu, a
    następnie testują jej poprawność.
  11. · Opisują istotę budowy procedury rekurencyjnej.
  12. · Potrafią zaprojektować i wykonać prostą stronę WWW, zawierającą elementy
    graficzne, listy, proste tabelki, odsyłacze do innych stron.

Ocena bardzo dobra
  1. · Operują pojęciami: program, kompilacja, translacja.
  2. · Potrafią napisać program zawierający procedurę z parametrem.
  3. · Badają poprawność uzyskiwanych wyników w drodze testowania
    algorytmu z typowymi danymi wejściowymi.
  4. · Opracowują schemat tworzenia procedury złożonej metodą
    zstępującą, a następnie stosują ten schemat w praktyce.
  5. · Samodzielnie konstruują procedury rozwiązujące problemy z
    różnych dziedzin wiedzy.
  6. · Potrafią zaprojektować i wykonać stronę WWW oraz wysłać ją do sieci.


Ocena celująca
  1. · Potrafią stworzyć program zbudowany z wielu procedur.
  2. · Znają i stosują podstawowe animacje.
  3. · Tworzą samodzielnie złożone programy z wykorzystaniem
    różnych technik programowania.
  4. · Świadomie i samodzielnie wykorzystują rekurencję w tworzonych
    procedurach.
  5. · Potrafią zaprojektować złożoną stronę WWW z wykorzystaniem stylów kaskadowych,
    gotowych skryptów Javy i ramek

                     - 263 -
                   12) Technika
                      KLASA I

              Program nauczania: DKOS – 500236/07

Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
1) w sytuacjach praktycznych biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
2) wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania,
3) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,
4) systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji,
5) twórczo rozwija własne uzdolnienia,
6) śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
7) racjonalnie wykorzystuje swoje uzdolnienia na wszystkich zajęciach,
8) stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie,
9) biegle i właściwie posługuje się urządzeniami,
10) wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
  1) opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym,
  2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne,
  3) prezentuje wzorową postawę podczas zajęć,
  4) potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych,
  5) ambitnie realizuje zadania indywidualne,
  6) bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
  7) zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8) poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
  9) sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
  10) cechuje się systematycznością i konsekwencją działania,
  11) systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji,
  12) systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację,
  13) właściwie posługuje się urządzeniami,
  14) bierze udział w konkursach przedmiotowych.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
  1) nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym,
  2) rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
  3) dobrze wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela na realizację zadań,
  4) sporadyczne prezentuje swoje zainteresowania techniczne,
  5) zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6) poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy,
  7) poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,
  8) właściwie posługuje się urządzeniami,
  9) czasami korzysta z różnych źródeł informacji,
  10) systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację.

4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
  1) opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym,
  2) rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności,
  3) poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami,
  4) poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy,
  5) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6) mato efektywnie wykorzystuje czas pracy,

                      - 264 -
  7) rzadko korzysta z różnych źródeł informacji,
  8) systematycznie prowadzi dokumentację, jednak nie zawsze poprawnie.

 . Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:
  1) ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym,
  2) rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
  3) posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,
  4) w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami,
  5) wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania przez nauczyciela,
  6) nie korzysta z żadnych źródeł informacji,
  7) prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie.

6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który:
  1) nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym,
  2) nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań,
  3) nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów,
  4) posługuje się niektórymi urządzeniami,
  5) nie potrafi organizować pracy, jest niesamodzielny,
  6) nie korzysta z żadnych źródeł informacji,
  7) nie prowadzi dokumentacji.

Osiągnięcia uczniów – wyciąg z planu wynikowego – na podstawie podręcznika „Technika 1”.

Dział        Podstawowe osią nięcia       Ponadpodstawowe osią nięcia uczniów
podręcznika     uczniów
                             Uczeń:
1. Zasady      1. zna i stosuje regulamin       1. potrafi podać wymagane
bezpieczeństwa i    pracowni                wyposażenie apteczki
higieny pracy na   2. zna i stosuje zasady pracy na
lekcjach techniki.   lekcji techniki
           3. zna zakres materiału z
            techniki
           4. zna przedmiotowe zasady
            oceniania
           5. umie postępować w razie
            wypadku
           6. zna zawartość apteczki potrafi
            z niej korzystać
           7. zna i stosuje zasady
            postępowania w razie
            zagrożenia
2. Ochrona      1. zna rodzaje środków         1. podaje wymiary formatów
przeciwpożarowa     gaśniczych, potrafi je         arkuszy stosowanych w technice
w szkole        scharakteryzować
           2. umie dobrać odpowiedni
            środek gaśniczy do rodzaju
            pożaru
           3. zna i nazywa znaki środków
            gaśniczych
           4. zna drogę ewakuacyjną w
            szkole
           5. zna znaki ewakuacyjne
           6. podaje sposób ogłoszenia
            alarmu w szkole
3. Podstawowe    1.    zna i stosuje zasady     1.  podaje wymiary formatów

                       - 265 -
wiadomości o         wykonywania rysunku          arkuszy stosowanych w technice
rysunku           technicznego
technicznym     2.    zna i podaje rodzaje
               linii, ich kształt i zasto-
               sowanie
          3.    zna symbole stosowane
               w rysunku technicznym
          4. zna i stosuje zasady
               wymiarowania
          5.    umie wymiarować
               okręgi o różnej
               wielkości średnicy
          6.    rozumie potrzebę
             wymiarowania figur
          7.    doskonali umiejętności
             w tym zakresie
          8.    wykazuje się
             starannością i dokładnością
           1.   zna rodzaje pisma         1. zna i podaje wielkości
           2. zna cechy pisma              charakterystyczne dla pisma
             technicznego i potrafi je        technicznego
             scharakteryzować
           3. zna wielkości pisma
             stosowane dla arkusza A4
           4. zna i pisze wzory liter i
             cyfr
           5. potrafi napisać tekst
             pismem technicznym
             rodzaju B
           6. wykazuje się starannością i
             dokładnością
4. Przekroje brył   1. zna i stosuje pojęcie      1.  zna i określa rodzaje przekrojów
             przekroju            2.  potrafi podać sposób wykonania
            2. zna i stosuje zasady          przekroju wielopłaszczyznowego,
             wykonywania przekrojów         półprzekroju, przekroju
            3. stosuje zasady wykonania        cząstkowego oraz kładu
             przekroju            3.  potrafi wykreślić przekrój
            4. stosuje oznaczenia           wielopłaszczyznowy i półprzekrój
             przekrojów
            5. potrafi wykreślić
             jednopłaszczyznowe prze-
             kroje brył
            6. rozumie potrzebę
             wykonania przekroju
            7. doskonali umiejętność
            8. wykazuje się starannością i
             dokładnością
5. Rysunek     1. charakteryzuje rysunek        1. samodzielnie sporządza rysunek
poglądowy,        poglądowy, złożeniowy i        poglądowy, złożeniowy i
złożeniowy i       wykonawczy              wykonawczy
wykonawczy     2. rozpoznaje rysunek          2. dobiera odpowiedni rodzaj
             poglądowy, złożeniowy i        materiału do wykonywanego
             wykonawczy              przedmiotu
          3. zna funkcje rysunków         3. czyta rysunki
          4. zna zasady sporządzania

                       - 266 -
              rysunku poglądowego,
              złożeniowego i
              wykonawczego
           5.  potrafi sporządzić
              dokumentację wypełnia
              tabelę do odpowiedniego
              rodzaju rysunku
           6.  sporządza rysunek
              poglądowy, złożeniowy i
              wykonawczy
           7.  wykazuje się starannością i
              dokładnością
6. Rzutowanie    1.  zna i stosuje pojęcia:    1. potrafi dobrać najlepszy sposób
aksonometryczne      aksonometrii, rzutu       ustawienia przedmiotu w celu
              aksonometrycznego        wykonania rzutu aksono-
           2.  zna rodzaje rzutów        metrycznego
           3.  zna zasady rzutowania     2. wykonuje rzuty skomplikowanych
           4.  stosuje zasady rzutowania    przedmiotów
           5.  rozpoznaje rzut główny,
              boczny i z góry
           6.  sposób wykonania rzutu
              widok
           7.  wykazuje się starannością i
              dokładnością
           8.  zna i stosuje zasady     3. wykreśla skomplikowane bryły na
              rysowania brył w dimetrii    podstawie rzutu prostokątnego
           9.  podaje wzajemny układ osi
           10.  zna etapy rysowania bryły
           11.  na podstawie rzutu
              prostokątnego rysuje
              przedmiot w dimetrii
           12.  doskonali umiejętności
           13.  wykazuje się starannością i
              dokładnością
           14.  zna i stosuje zasady     4. wykreśla skomplikowane bryły na
              rysowania brył w izometrii    podstawie rzutu prostokątnego
           15.  podaje wzajemny układ osi
           16.  zna etapy rysowania bryły
           17.  na podstawie rzutu
              prostokątnego rysuje
              przedmiot w izometrii
           18.  doskonali umiejętności
           19.  wykazuje się starannością i
              dokładnością
           20.  zna i stosuje zasady     5. wykonuje siatkę na podstawie
              wykonania bryły         skomplikowanej bryły
           21.  potrafi wykonać siatkę na   6. zna pojęcie rysunku technicznego
              podstawie prostej bryły     wspomaganego komputerowo
           22.  tworzy bryłę z siatki
           23.  wykazuje się starannością i
              dokładnością
7. Rozwój techniki  1.  zna i stosuje pojęcie     1. wymienia nowatorskie
i wynalazcy w tej     wynalazku, prototypu,       rozwiązania techniczne
dziedzinie         odkrycia naukowego, prawa   2. dokonuje prezentacji
              autorskiego            najwybitniejszych wynalazców w

                       - 267 -
          2. zna definicję wzoru         dziedzinie techniki
            użytkowego, licencji zna     3. omawia wkład polskich twórców
            pojęcie ochrony patentowej     techniki w rozwój ludzkości
          3. potrafi podać najważniejsze
            wynalazki poszczególnych
            epok
          4. zna i wymienia kolejność
            etapów powstawania
            wynalazku
          5. potrafi podać przykład
            wzoru użytkowego, odkrycia
            naukowego, wynalazku
          6. wymienia polskich i
            zagranicznych wynalazców
            w dziedzinie techniki
8. Hutnictwo na   1. zna zastosowanie metali w    1. zna cechy chemiczne i fizyczne
przestrzeni      technice              miedzi, brązu i żelaza
wieków       2. charakteryzuje epokę miedzi   2. przedstawia znaczenie metali w
            i brązu               rozwoju cywilizacji
          3. przedstawia sposoby       3. przedstawia metale o
            otrzymywania miedzi, brązu     szczególnym zastosowaniu w
            i żelaza              technice
          4. zna zastosowanie miedzi,     4. korzysta z różnych źródeł
            brązu i żelaza           informacji w celu poszerzenia
          5. omawia proces            wiedzy
            wielkopiecowy
          6. analizuje tekst techniczny
9. Otrzymywanie i 1. zna i stosuje pojęcia: stop,  1. zna procentowy skład surówki, stali i
zastosowanie      żeliwo, stal           żeliwa
stopów żelaza   2. przedstawia sposób       2. zna odkrycia i osiągnięcia w
            otrzymywania surówki       dziedzinie
          3. wymienia i charakteryzuje
            produkty wielkiego pieca
          4. przedstawia proces
            otrzymywania stopów i ich
            właściwości
        5.   omawia zastosowanie
            stopów żelaza zna rodzaje
            metali szlachetnych i
            nieżelaznych
        6.   zna zastosowanie metali
            szlachetnych i nieżelaznych
10. Metody     1. zna i stosuje pojęcia:     1. rozróżnia metale na podstawie ich
badania        optymalizacja tworzywa,     własności fizycznych
właściwości      analiza potrzeb, analiza   2. dobiera materia) pod względem cech,
metali         morfologiczna          które powinien spełniać wykonany z
          2. potrafi wymienić i omówić     niego przedmiot
            właściwości fizyczne metali  3. dobiera materiał do wymogów
          3. wymienia i omawia         konstrukcyjnych
            właściwości cieplne metali  4. wymienia i omawia sposoby
          4. zna i omawia właściwości     zabezpieczania metali przed korozją
            elektromagnetyczne metali   5. zabezpiecza rower lub motorower
          5. zna i omawia właściwości     przed korozją
            chemiczne metali
          6. omawia sposoby badania

                     - 268 -
            właściwości mechanicznych
            metali
         7.  zna pojęcia: rdza, korozja
            chemiczna, korozja
            elektrochemiczna
         8.  omawia czynniki, które
            wywołują korozję
         9.  przedstawia skutki korozji
         10.  potrafi podać przykłady
            korozji w najbliższym
            otoczeniu
         11.  wymienia sposoby
            zabezpieczania metali przed
            korozją
11. Narzędzia  1.  zna i wymienia rodzaje    1. zna i stosuje skalę dokładności
            narzędzi, podaje ich nazwy    przyrządów pomiarowych
         2.  właściwie korzysta z     2. umie dokonać pomiaru i odczytu
            narzędzi           3. z uwzględnieniem różnych skali
         3.  dokonuje konserwacji       dokładności
            narzędzi
         4.  omawia budowę i zasadę
            pomiaru suwmiarką
         5.  omawia budowę i zasadę
            pomiaru mikrometrem
         6.  przedstawia zastosowanie
            suwmiarki i mikrometru
         7.  dokonuje pomiaru
            suwmiarką i mikrometrem
         8.  dokonuje odczytu pomiaru
12. Rodzaje   1.  zna i stosuje pojęcia:    1. rozpoznaje na ilustracji rodzaj
obróbki metali     obróbka skrawaniem,       obróbki
            obróbka plastyczna, obróbka  2. dostosowuje rodzaje obróbki do
            cieplna             pożądanych własności przedmiotu
         2.  zna i omawia rodzaje
            obróbki skrawaniem
         3.  zna i omawia rodzaje
            obróbki plastycznej
         4.  zna i omawia rodzaje
            obróbki cieplnej
         5.  potrafi wymienić rodzaje
            obróbki cieplnej, której
            powinien zostać poddany
            przedmiot, aby spełniał
            określone wymagania
13. Planowanie  1.  zna i stosuje pojęcia:    1. opracowuje proces technologiczny
pracy, proces     dokumentacja techno-       wytwarzania dowolnego przedmiotu
technologiczny     logiczna, proces i operacja  2. przedstawia zasady właściwego
            technologiczna, produkcja    doboru operacji do rodzaju
            jednostkowa, wieloseryjna i   wykonywanego przedmiotu, wybór
            ciągła, ergonomia        uzasadnia
         2.  dokonuje określenia czasu   3. podaje przykłady produkcji ciągłej,
            operacji technologicznej     potokowej i seryjnej
         3.  potrafi opracować proces
            technologiczny prostego
            przedmiotu

                     - 269 -
          4. omawia przedstawiony
            proces technologiczny
          5. omawia rodzaje operacji
            technologicznych i ich
            funkcje
          6. omawia formy organizacji
            pracy i ich zastosowanie w
            praktyce
          7. dobiera odpowiednie
            narzędzia do operacji
            technologicznej
14. Rodzaje    1. dokonuje klasyfikacji      1. przedstawia zasady doboru rodzaju
połączeń        połączeń              połączenia do materiału i pełnionej
materiałów     2. charakteryzuje rodzaje       funkcji
            połączeń materiałów       5. na podstawie oznaczenia określa
          3. przedstawia sposoby         rodzaj połączenia
            oznaczania połączeń
          4. określa rodzaj połączenia
            (połączenia rozłączne i
            nierozłączne)
15. Budowa i    1. zna i stosuje pojęcia: spoina,  1. analizuje instrukcję obsługi
zasada działania    lutowanie miękkie, twarde     urządzenia
lutownicy     2. zna i charakteryzuje rodzaje   2. charakteryzuje różnice między
            lutownic              lutownicą oporową a
          3. omawia ogólną budowę i       transformatorową
            zasadę działania lutownicy   3. wykazuje się umiejętnością lutowania
          4. zna sposób połączenia
            materiałów
          5. umie dobrać odpowiedni
            materiał na grot
          6. czyta instrukcję obsługi
            lutownicy
          7. zna zasady czyszczenia i
            konserwacji lutownicy
          8. zna i przestrzega zasad
            bezpieczeństwa podczas
            pracy
16. Budowa i    1. zna i stosuje pojęcia:       1. analizuje instrukcję obsługi
zasada działania   wiercenie, ruch roboczy, ruch     urządzenia
wiertarki       posuwowy              2. wymienia właściwości wiertła
          2. omawia budowę wiertarki      3. analizuje treści instrukcji obsługi
           posługując się schematem       urządzenia
          3. zna zasadę działania wiertarki   4. wykazuje się umiejętnością
          4. zna budowę wiertła          wiercenia
          5. czyta instrukcję obsługi 5.      dobiera prędkość wiercenia i rodzaj
           wiertła                wiertła do wierconego materiału,
          6. zna zasady czyszczenia i       wybór uzasadnia
           konserwacji wiertarki
          7. zna i przestrzega zasad
           bezpieczeństwa podczas pracy
17. Przekładnie  1. zna i stosuje pojęcia:       1. omawia zastosowanie przekładni
           przekładnia, element          w praktyce, podaje przykłady
           napędzający i napędzany,      2. potrafi obliczyć przełożenie
           przełożenie              dowolnej przekładni
          2. zna rodzaje przekładni       3. na podstawie symbolu odczytuje

                      - 270 -
          3. zna i omawia zasady        rodzaj przekładni
            przenoszenia ruchu
          4. czyta symboliczne oznaczenia
            przekładni
          5. potrafi podać przykład
            zastosowania danego
            rodzaju przekładni
          6. zna wzór na przełożenie
            przekładni
18. Podział     1. podaje klasyfikację środków  1. przedstawia zalety i wady
środków         transportu            głównych środków transportu
transportu     2. dobiera odpowiedni środek   2. omawia ekologiczne środki
            do rodzaju transportu      transportu
          3. dokonuje oceny znaczenia
            transportu
          4. podaje przykłady
            ekologicznych środków
            transportu
          5. wymienia korzyści i
            zagrożenia wynikające z
            rozwoju motoryzacji
19. Budowa i    1. charakteryzuje podwozie i   1. wymienia rolę poszczególnych
zasada działania    nadwozie             układów w samochodzie
samochodu      2. zna i wymienia układy w    2. omawia zasadę działania silnika
            samochodzie           Wankla
          3. dokonuje klasyfikacji     3. dokonuje porównania silnika
            samochodów, podaje        Wankla z silnikiem tłokowym
            przykłady           4. omawia rodzaje napędów
          4. omawia budowę i          hybrydowych
            przeinaczenie świecy     5. przedstawia idee ich stosowania
            zapłonowej          6. omawia układy zwiększające
          5. omawia zasadę działania      bezpieczeństwo w samochodach
            silnika tłokowego       7. przedstawia osiągnięcia w
            dwusuwowego           dziedzinie motoryzacji
         6.   omawia zasadę działania
            silnika tłokowego
            czterosuwowego
          7. dokonuje porównania silnika
            tłokowego dwusuwowego i
            czterosuwowego
          8. wymienia rodzaje paliw
          9. przedstawia i omawia wpływ
            paliw na środowisko
            naturalne
          10. omawia konieczność
            stosowania biopaliw
20. Budowa i    1. zna definicję motoroweru    1. omawia zasady działania
zasada działania    zapisaną w Kodeksie       podstawowych układów w
motoroweru       drogowym             motorowerze
          2. zna i wymienia układy w    2. określa odpowiedni stan
            motorowerze           techniczny motoroweru
          3. omawia układ napędowy     3. samodzielnie dokonuje czynności
          4. wymienia obowiązkowe       konserwacyjnych i prostych
            wyposażenie motoroweru      napraw
          5. określa funkcję        4. opracowuje prawa i obowiązki

                     - 271 -
            poszczególnych świateł      dotyczące motorowerzystów na
          6. omawia proces docierania     podstawie obowiązujących
            motoroweru
21. Procedura   1. określa prawidłowe       1. przepisów ruchu drogowego i
uzyskania karty    przygotowanie pojazdu do     zasad zachowania się na drodze
motorowerowej     poruszania się po drogach    przygotowuje się do egzaminu na
          2. omawia bezpieczny sposób     kartę motorowerową
            korzystania z motoroweru
          3. wymienia elementy stroju
            motorowerzysty
          4. wymienia niezbędne
            dokumenty motorowerzysty
          5. wymienia czynności
            konserwacyjne motoroweru
          6. zna procedury uzyskania
            uprawnień do kierowania
            motorowerem
          7. określa wiedzę i
            umiejętności warunkujące
            otrzymanie karty
            motorowerowej
          8. omawia zasady
            przeprowadzania egzaminu
            na kartę motorowerową
          9. podaje przykłady do
            Kodeksu bezpiecznego
            motorowerzysty
22. Podstawowe   1. zna pojęcie uczestnika ruchu  1. na podstawie ilustracji omawia
informacje o ruchu   drogowego            sytuacje drogowe i uzasadnia
drogowym.     2. zna i wymienia elementy      manewry dokonywane przez
            drogi publicznej         poszczególnych uczestników
          3. zna i rozpoznaje rodzaje     ruchu drogowego
            znaków drogowych,
            szczególnie tych
            dotyczących rowerzystów
          4. zna i stosuje podstawowe
            definicje i określenia
            związane z ruchem
            drogowym
          5. zna obowiązki i zasady
            bezpiecznego uczestnictwa
            w ruchu drogowym pieszych
            i rowerzystów i stosuje się
            do nich
          6. zna i omawia zasadę
            ostrożności i ograniczonego
            zaufania
          7. na podstawie ilustracji
            potrafi określić pierw-
            szeństwo na drogach
23. Zasady     1. wymienia zasady        1. omawia czynniki wpływające na
obowiązujące      obowiązujące motorowe-      zatrzymanie motoroweru
motorowerzystów    rzystów w ruchu drogowym     będącego w ruchu
w ruchu      2. omawia zasady: ostrożności,  2. analizuje drogę hamowania
drogowym        ograniczonego zaufania,     motorowerem w zależności od

                     - 272 -
            prawej ręki, prędkości      sposobu hamowania
            bezpiecznej          3. zna pojęcie poślizgu
          3. zna i omawia przepisy       kontrolowanego, wie, w jakich
            dotyczące przewożenia osób    sytuacjach można go zastosować
            i bagażu
           4. określa bezpieczną prędkość
            i drogę hamowania
            motoroweru
           5. omawia sposoby hamowania
            motoroweru
           6. określa obrażenia pieszych
            w zależności od prędkości
            zderzenia
24. Manewry     1. zna podstawowe manewry     1. analizuje sytuacje drogowe,
wykonywane       wykonywane przez         określa pierwszeństwo przejazdu
przez          motorowerzystę          i uzasadnia swój wybór
motorowerzystę   2. omawia manewry: wtaczanie
            się do ruchu, zmiana
            kierunku jazdy, wymijanie,
            omijanie, wyprzedzanie,
            zawracanie
          3. na przedstawionych
            rysunkach schematycznych
            potrafi określić rodzaj
            manewru
          4. na podstawie różnych
            sytuacji na skrzyżowaniu
            określa kolejność manewrów
            poszczególnych uczestników
            ruchu drogowego
25. Pierwszeństwo  1. zna przepisy dotyczące     1. zna przepisy dotyczące
przejazdu na      pierwszeństwa przejazdu     pierwszeństwa przejazdu na
skrzyżowaniach   2. zna zasady zachowania się     skrzyżowaniach oraz przejazdach
            na skrzyżowaniu         kolejowych i tramwajowych
          3. zna zasady bezpiecznego
          4. przechodzenia i
            przejeżdżania przez
            przejazdy kolejowe i
            tramwajowe
26. Wypadki na   1. zna numer służb        1. umie udzielić pierwszej pomocy
drogach –        ratowniczych         2. zna podstawowe wyposażenie
pierwsza pomoc.   2. zna i stosuje pojęcia:      apteczki
            wypadek, kolizja,
          3. wymienia podstawowe
            zasady postępowania na
            miejscu wypadku
          4. omawia sposób oznakowania
            miejsca wypadku
          5. zna i potrafi omówić
            sposoby udzielania
            pierwszej pomocy,
          6. omawia przyczyny
            wypadków
          7. zna sposoby zapobiegania
            wypadkom

                     - 273 -
                     KLASA II


Osiągnięcia uczniów – wyciąg z planu wynikowego – na podstawie podręcznika „Technika 1”.

Dział podręcznika  Podstawowe osią nięcia       Ponadpodstawowe osią nięcia
           uczniów               uczniów
                             Uczeń:
1.Planowanie drogi  1. potrafi określić własne     1.    charakteryzuje rynek pracy
kształcenia. Wybór    predyspozycje i zain-        w Polsce i Unii Europejskiej
zawodu          teresowania wpływające na
             wybór przyszłego zawodu
           2. określa własną drogę
             zawodową
           3. zna czynniki wpływające na
             wybór zawodu
2. Konwencjonalne   1.       zna pojęcie     1. omawia sposoby wytwarzania
i alternatywne      konwencjonalnych i         energii elektrycznej w Polsce
źródła          alternatywnych źródeł      2. wymienia alternatywne źródła
energii         energii               energii, dokonuje analizy
           2. omawia budowę i zasadę       najskuteczniejszych źródeł i uza-
             działania generatora i       sadnia swój wybór
             prądnicy rowerowej        3. analizuje proces utraty energii
           3. wymienia konwencjonalne i      podczas przesytu z elektrowni do
             alternatywne źródła energii     odbiorcy
             elektrycznej
           4. omawia sposób
             wytwarzania energii
             elektrycznej w
             poszczególnych rodzajach
             elektrowni
           5. omawia wpływ różnych
             elektrowni na środowisko
             naturalne
           6. omawia schemat
             przesyłania energii elek-
             trycznej na duże odległości
3. Obwody       1. zna i stosuje definicje prądu  1.    potrafi dokonać zamiany
elektryczne.       elektrycznego, prądu         jednostek stosowanych w
             zmiennego i stałego,         elektronice
             napięcia i natężenia      2.    montuje dowolne obwody
           2. zna zasadę przepływu prądu      według schematów
           3. zna i odczytuje symbole     3.    wykonuje schematy obwodów
             stosowane w schematach        elektrycznych
           4. zna przyrządy pomiarowe     4.    porównuje połączenia
           5. umie dokonać pomiaru w        szeregowe i równoległe
             obwodach               odbiorników w obwodzie
           6. umie podłączyć miernik do
             obwodu
           7. analizuje schematy
                      - 274 -
          elektryczne
        8. wskazuje: obwód otwarty,
          zamknięty, połączenie
          szeregowe i równoległe
        9. przedstawia wpływ prądu
          na organizm człowieka
        10.umie bezpiecznie korzystać
          z energii elektrycznej
4. Elementy   1. zna i stosuje symbol      1.  samodzielnie odczytuje parametry
elektroniczne   rezystora              dowolnego rezystora
        2. przedstawia rolę, jaką     2.  dokonuje obliczeń i przekształca
          rezystor odgrywa w         wzór U = IR
          obwodzie elektrycznym     3.  montuje dowolne obwody według
        3. rysuje schemat obwodu z       schematów z zastosowaniem
          szeregowym i równoległym      danego elementu
          połączeniem rezystorów     4.  wykonuje schematy obwodów
        4. zna i stosuje wzory na       elektrycznych z zastosowaniem
          obliczenie rezystancji       danego elementu
          wypadkowej, napięcia i     5.  wyciąga wnioski z doświadczeń i
          natężenia              je uzasadnia
        5. zna zasadę odczytu
          parametrów rezystora
        6. czyta i analizuje schematy
          oraz dokonuje obliczeń
        7. zna i stosuje symbol      6.  samodzielnie odczytuje parametry
          kondensatora            dowolnego kondensatora
        8. omawia rodzaje         7.  montuje dowolne obwody według
          kondensatorów            schematów z zastosowaniem
        9. przedstawia rolę, jaką       danego elementu
          kondensator odgrywa w     8.  wykonuje schematy obwodów
          obwodzie elektrycznym        elektrycznych z zastosowaniem
        10.rysuje schemat obwodu z       danego elementu
          szeregowym i równoległym    9.  wyciąga wnioski z doświadczeń i
          połączeniem             je uzasadnia
          kondensatorów
        11.zna i stosuje wzory na
          obliczenie pojemności
        12.zna zasadę odczytu
          parametrów kondensatora
        13.czyta i analizuje schematy
          obwodów i dokonuje
          obliczeń
        14.zna i stosuje pojęcia     10. montuje dowolne obwody według
          napięcia progowego, stanu     schematów z zastosowaniem
          zaporowego, prądu         danego elementu
          wstecznego           11. wykonuje schematy obwodów
        15.zna i stosuje symbol diody     elektrycznych z zastosowaniem
        16.omawia rodzaje diod        danego elementu
        17.przedstawia rolę, jaką dioda  12. wyciąga wnioski z doświadczeń i
          odgrywa w obwodzie         je uzasadnia
          elektrycznym
        18.rysuje schemat obwodu z
          diodą
        19.czyta i analizuje schematy
          obwodów

                   - 275 -
         20.zna i stosuje pojęcia: baza,  13. samodzielnie odczytuje parametry
           kolektor, emiter          dowolnego tranzystora
         21.zna i stosuje symbol      14. oblicza współczynnik wzmocnienia
           tranzystora            prądowego dowolnego tranzystora
         22.omawia rodzaje         15. montuje dowolne obwody według
           tranzystorów            schematów z zastosowaniem
         23.przedstawia rolę, jaką       danego elementu
           tranzystor odgrywa w      16. wykonuje schematy obwodów
           obwodzie elektrycznym       elektrycznych z zastosowaniem
         24.zna wzór na obliczanie       danego elementu
           współczynnika         17. wyciąga wnioski z doświadczeń i
           wzmocnienia prądowego       je uzasadnia
         25.rysuje schemat obwodu z
           tranzystorem
         26.czyta i analizuje schematy
           obwodów
         27.zna i stosuje symbol      18. oblicza indukcyjność dowolnej
           zwojnicy              zwojnicy
         28.przedstawia rolę, jaką     19. montuje dowolne obwody według
           zwojnica spełnia w ob-       schematów z zastosowaniem
           wodzie elektrycznym        danego elementu
         29.zna wzór na obliczanie     20. wykonuje schematy obwodów
           indukcyjności           elektrycznych z zastosowaniem
         30.rysuje schemat obwodu ze      danego elementu
           zwojnicą            21. wyciąga wnioski z doświadczeń i
         31.czyta i analizuje schematy     je uzasadnia
           obwodów
         32.zna parametry zasilacza    22. czyta schemat dowolnego zasilacza
         33.zna i wymienia elementy      liniowego
           budowy zasilacza ciągłego   23. montuje dowolne obwody według
           niestabilizowanego i        schematów z zastosowaniem
           stabilizowanego          danego elementu
         34.zna rodzaje zasilaczy     24. wyjaśnia zamianę napięcia
         35.określa funkcję zasilacza     przemiennego na napięcie stałe po
         36.wymienia funkcje          zastosowaniu filtru w układzie
           transformatora, układu       prostowniczym
           prostowniczego, filtru
         37.zna i stosuje symbol
           transformatora, układu
           prostowniczego
         38.zna wzór na obliczanie
           przekładni transformatora
         39.czyta i analizuje schematy
           obwodów
         40.odczytuje parametry
           transformatora z tabliczki
           znamionowej
         41.zna budowę i rolę
           bezpiecznika
         42.wymienia odkrycia i
           osiągnięcia
5. Plan poziomy  1. zna i stosuje zasady      1. czyta dowolny plan mieszkania i
mieszkania       rysowania planów         wskazuje ciąg komunikacyjny
         2. wymienia znaczenie planów
            poziomych mieszkania

                    - 276 -
          3. zna i stosuje zasady
             zagospodarowania prze-
             strzeni
          4. objaśnia zasady
             funkcjonalności, ciągu
             komunikacyjnego,
             swobodnego ruchu,
             doboru koloru i światła
          5. wymienia rodzaje ciągu
             komunikacyjnego i
             omawia je
          6. wykonuje rysunek
             budowlany i rysunek po-
             glądowy pokoju
6. Domowa      1. zna symbole przewodów,     1. czyta tabliczki znamionowe i
instalacja       łączników, odbiorników       charakteryzuje wielkości wartości w
elektryczna      energii              nich zawarte
          2. czyta schemat instalacji    2. czyta plany instalacji elektrycznych
            elektrycznej
          3. omawia funkcje licznika
          4. omawia sposób działania
            bezpiecznika
          5. oblicza zużycie energii
            przez odbiorniki
          6. omawia czynniki
            wpływające na wysokość
            rachunku za prąd oraz
            sposoby obniżenia zużycia
            energii elektrycznej
          7. bezpiecznie korzysta z
            energii elektrycznej
          8. rysuje schemat instalacji na
            podstawie planów
7.Domowa      1. omawia sposób przesyłania   1. czyta plany instalacji gazowych
instalacja gazowa   gazu              2. zna sposób postępowania w razie
          2. wymienia elementy         wykrycia ulatniającego się gazu
            domowej instalacji gazowej
          3. omawia sposoby
            zmniejszania zużycia gazu
          4. zna zasady bezpiecznej
            obsługi domowych
            urządzeń gazowych
          5. określa niebezpieczeństwo