staratura spalovaci motor by PIizhPIP

VIEWS: 117 PAGES: 15

									                                             1

 Združená stredná škola elektrotechnická Stará Turá
po novom SOŠ Stará Turá      www.sosst.sk
IČO: 00893188          tel.: +421 (0)32 776 3077
DIČ: 2021108012         fax: +421 (0)32 776 3394

Športová 675,
916 01 Stará Turá          mail: office@sosst.sk

Odbor : 2411 4 00 mechanik nastavovač       Poznámky k predmetu Motorové vozidlá
Ročník: tretí             Spaľovací motor. - 2008
                 Autor: Ing. Miroslav Kollár

Úvod

    Stroje, zariadenia sú pre ľudí prostriedkom a pomocníkom na dosahovanie ich cieľov
v najrôznejších oblastiach. Stroje na zber poľnohospodárskych plodín zabezpečujú výživu
obyvateľstva.
    Mojou prácou – prípravou na vyučovanie chcem zatraktívniť vyučovanie .V týchto
prípravách je možné veľmi rýchlo robiť aktuálne zmeny pre zatraktívnenie vyučovania .
    V predmete mechanizácia môže byť každý stroj rozpracovaný podobne napr. zberacie
rezačky, stroje na hnojenie...


Postup aplikácie prípravy na vyučovaní :

  1. zaslanie prípravy cez internet žiakom , aby si mohli danú prípravu podľa svojich
    možností doma vytlačiť alebo aspoň pozrieť
  2. pred vyučovaním danej témy zistím si , ktorým žiakom je potrebné prípravu vytlačiť,
    aby mali podľa čoho sledovať preberanie učiva na vyučovaní
  3. na vyučovaní premietnem danú tému cez dataprojektor
  4. zadám rozsah učiva, ktoré sa majú naučiť na nasledujúcu vyučovaciu hodinu
  5. na nasledujúcej vyučovacej hodine zadám úlohy, ktoré žiaci riešia na vyučovaní pre
    prehĺbenie poznatkov
  6. na ďalšej hodine si napíšeme písomnú prácu na zistenie získaných poznatkov

Žiaci nepíšu poznámky a získaný čas využívame na precvičenie poznatkov danej témy pre
podmienky praktického využitia daných vedomostí.
Didaktické zásady vyučovania
Aby sa vyučovanie stalo efektívnym, treba dodržiavať určité všeobecne platné didaktické
zásady. Sú to hlavne tieto:
                                             2

             zásada názornosti
             zásada spojenia teórie s praxou
             zásada primeranosti
             zásada trvácnosti
             systémový, systematický prístup
             zásada nadväznosti predmetov
             zásada individuálneho prístupu
             zásada aktívnosti – motivačný vstup

Zásada názornosti
Žiaci z danej prípravy, ktorá obsahuje veľké množstvo obrázkovej dokumentácie si veľmi
rýchlo predstavia funkciu , činnosť , postup jednotlivých poľnohospodárskych strojov.
Zásada spojenia teórie s praxou
Dve oblasti využitia daného spôsobu vyučovania
    1. Žiaci tak získavajú zručnosti reflektujúce na požiadavky modernej doby, na
     využívanie počítača v praxi.
    2. Pri opakovaní učiva pred písomnou prácou riešime praktické príklady využitia
     daných poznatkov
                                              3

Ostatné didaktické zásady
Čo sa týka zásady nadväznosti predmetov teda medzipredmetové vzťahy je táto zásada
zabezpečená :
    1. hypertextovým prepojením v samotnej príprave
    2. otvorením samostatného súboru s nadväzujúcim učivom v inom predmete napr.
      odborný výcvik
    Ďalej musí byť splnená zásada primeranosti. Treba voliť také zadania, ktoré sú pre
žiakov primerané svojou náročnosťou. Mali by tvoriť určitú postupnosť. Táto zásada je
splnená :
    1.preberaním učiva podľa učebnej osnovy .
    2.prispôsobujem postup preberania učiva podľa schopností žiakov s ohľadom na ich
    schopnosti a stanovený tematický plán
Ďalšou zásadou je trvalosť alebo fixácia osvojeného učiva. Aj vyučovanie v predmete
odborný výcvik nám túto zásadu pomôže zabezpečiť. Riešením zadaní sa ale vedomosti,
zručnosti a návyky zautomatizujú a utvrdzujú. Postupne sa tak dosahujú výchovno-
vzdelávacie ciele, ktoré majú medzi predmetový charakter.
Veľmi dôležitou je zásada aktívneho prístupu a motivácie. Žiaci vidia najnovšie spôsoby
zberu poľnohospodárskych plodín.
Je tu teda určitá motivácia a pozitívne pristupovanie žiakov k danej téme.
Skupinové a problémové vyučovanie
V prípade teoretickej hodiny sa používa expozičná metóda vyučovania. Žiaci sú najskôr
oboznámení s učivom primeraného rozsahu. Učivo sa po výklade utvrdzuje opakovaním.
Takto osvojené učivo sa na koniec hodiny ešte krátko zopakuje a zadá sa domáca úloha. Tejto
metóde najlepšie zodpovedá forma tradičného vyučovania v triede, ktorá je používaná ešte
z čias J.A. Komenského. Inak tomu môže byť na cvičeniach.
Tu sa riešia zadania, ktoré musia študenti vyriešiť napr aké stroje využívajú
v poľnohospodárskych podnikoch v ich okolí. .
Ďalšie aspekty vyučovania
K dosiahnutiu optimálneho výsledku stanoveného cieľa potrebuje mať vyučujúci základné
prostriedky a to hlavne: odbornú učebňu, počítače a zodpovedajúce programové vybavenie.
Toto je materiálne vybavenie nevyhnutné pre realizáciu moderného vyučovania.
Nemenej dôležité sú ale nemateriálne vyučovacie prostriedky. Sú to hlavne slovné a
praktické metódy vyučovania. Metódu výkladu nahrádzame metódou riadeného rozhovoru.
                                              4

Tvorivou besedou nútime žiakov uvažovať a zovšeobecňovať fakty. Názorné a praktické
metódy aplikujeme na praktické priame činnosti, čo najmenej zovšeobecňujeme.
    Dostávame sa k psychologickým a pedagogickým aspektom vyučovania. Učiteľ pri
vyučovaní rozvíja vnímanie žiaka. Výklad by mal mať logickú štruktúru – žiak by mal učivo
vnímať nielen rozdelené na prvky, ale aj význam celku. Učiteľ si taktiež musí všímať žiaka –
jeho sústredenosť, či intelektovú pasivitu alebo aktivitu, čo mu umožňuje využiť vnútornú i
vonkajšiu diferenciáciu k lepšej spolupráci pri realizovaní vyučovacích cieľov.
Viacnásobným preberaním učiva 1. pri prednáške a po 2.pri cvičení dosiahneme toho, že
učivo sa stane zrozumiteľnejším a žiaci kladú menší odpor pre získavanie poznatkov.
Spravodlivým hodnotením cvičení aj písomných prác získavame dôveru a udržujeme
disciplínu pri práci. Tak vlastne vyžadujeme disciplínu, bez ktorej sa škola ani dnes
nezaobíde. Disciplína tiež nie je naším cieľom, ale prostriedkom na dosiahnutie cieľa – nové
poznatky. A čo keď sú žiaci nedisciplinovaní ? Výčitky ? Tresty ? Odmeny disciplinovaným
žiakom ? Podľa psychológov by sme mali pochvaly zdvojnásobiť. Ak je výčitiek priveľa
pôsobia skôr negatívne – uberajú sebadôveru a vzbudzujú ľahostajnosť – hovorí psychológ.
Tresty – primerané – musí žiak pochopiť ako dôsledok svojho nesprávneho konania, inak
vzbudzujú pocit krivdy. Názory a požiadavky učiteľov a rodičov by sa mali zjednotiť, aby sa
dosiahol synergetický efekt pôsobenia rodiny a školy.
Efektivita vo vyučovaní sa veľmi dobre dá dosahovať zapojením výpočtovej techniky do
vyučovania. Príkladom môže byť získaný čas na opakovanie a prehĺbenie poznatkov. Čím
viac sa žiak dostáva do kontaktu s výpočtovou technikou, tým menší čas potrebuje na
realizáciu zadaní prostredníctvom PC.
Strana 4
                                       5

M O T O R - HNACÍ AGREGÁT

1 Charakteristika motora :
podľa návodu na obsluhu jednotlivých strojov

2 Hlavné časti motora :
 1. Pevné časti motora
 2. Pohyblivé časti motora
 3. Príslušenstvo motora: 1.palivová sústava
             2.chladiaca sústava
             3.mastiaca sústava
             4.sústava nasávania vzduchu do motora :
              a)čistenie nasávaného vzduchu
              b)turbodúchadlo u výkonnejších motorov
             5.elektrická sústava1. Pevné časti motora (obr.č.2)     2. Pohyblivé časti motora (obr.č.2)
1.hlava motora              1.piest
2.blok motora – blok valcov       2.ojnica
3.kľuková skriňa            3.kľukový hriadeľ
                    4.ventilový rozvod
Obr.č.1 Motor – John Deere
1- hlava motora, 2- blok motora,
3- kľuková skriňa, 4- olejová vaňa,
5- kryt hlavy motora,
6- výfukové potrubie,
7- turbodúchadlo,
8- axiálny ventilátor, 9- alternátor,
                                               6

Ventilový rozvod
Účel:
- otváraním ventilov rozvodu riadi činnosť motora v závislosti na pohybe pracovných častí
motora
Rozdelenie:
1.ventilový rozvod OHV – so zdvíhacími tyčkami a vahadlami (obr.č.88 a 89)
- tento ventilový rozvod sa používa u motorov samochodných zberacích rezačiek
2.ventilový rozvod OHC – ventily aj vačkový hriadeľ sú umiestnené v hlave
 motora. Ventily sú ovládané vahadlami alebo priamo vačkami.
3.ventilový rozvod SV – nepoužíva sa, používal sa v minulosti (obr.č.91)

Hlavné časti ventilového rozvodu OHV (obr.2 a 3):
1.vačkový hriadeľ
2.zdvíhacia tyčka              Obr.č.3 nasávací a výfukový ventil valca
spaľovacieho motora
3.skrutka nastavenia vôle ventilu
4.vahadlo
5.výfukový ventil
6.pružina
7.pohon od kľukového hriadeľa motora na
 vačkový hriadeľObr.č.2                 a)                 b)
Obr.č.2 OHV
a- motor v reze pri otvorenom výfukovom ventile
b- motor v reze pri uzavretom výfukovom ventile
Ostatné časti na obr.2 a 3:
8- hlava motora, 9- výfukové potrubie, 10- blok motora, 11- kľuková skriňa, 12- spodné veko
kľukovej skrine - olejová vaňa, 13- kľukový hriadeľ, 14- ojnica, 15- piest, 16- nasávací ventil
Pohyblivé časti motora na obr.č.89c : Pevné časti motora na obr.č.89c:
- kľukový hriadeľ -13-         - hlava motora –8-
- ojnica -14-              - blok motora - blok valcov –10-
- piest -15-               - kľuková skriňa –11-
- ventilový rozvod –1,2,3,4,5,6-
                                              7

Obr.č.4 Ventilový rozvod OHC              Obr.č.5 Ventilový rozvod SV
1-vačkový hriadeľ, 3-skrutka nastavenia vôle ventilu(vôľu
ventilu kontrolujeme medzi ventilom a ramienkom
vahadla),
4-vahadlo výfukového ventilu, 4.1-vahadlo nasávacieho ventilu,
5-výfukový ventil, 6-pružina, 7-nasávací ventil, 8-vodidlo ventilu,
 9-kryt hlavy motora, 10-teleso hlavy motora (OHC), 11-nasávací kanál, 12-výfukový kanál,
13-prietok chladiacej kvapaliny dutinami v hlave motora, 14-blok motora

Nastavenie vôle ventilov na ventilovom rozvode OHV:
Miesto nastavenia (obr.č.6):
Skrutka nastavenia vôle ventilu (4) na obr.6
Miesto kontroly vôle ventilu(obr.č.6):
Vôľu ventilov –„vv“ kontrolujeme medzi driekom ventilu /1/a dosadiacou plochou vahadla
/2/ koncovými mierkami. Rozsah v rozmedzí 0,2 až 0,4 mm
Účel:
- zabezpečiť správnu činnosť motora
Postup pri nastavení ventilového rozvodu :
 1. studený motor
 2. na meranom valci musia byť obidva ventily uzatvorené (obr.č.2 b))
  - piest v hornej úvrati po kompresnom zdvihu
  U všetkých štvor, šesť a párnych viac valcových motorov pohybujú sa dva
  piesty súbežne napr. pri poradí vstrekovania 1-3-4-2
  1 4 - súbežné piesty
   3 2 - -"- -"-
 Podľa tohto pravidla postupujeme pri nastavovaní vôle ventilov.

 3. nastavenie :
  - keď nastavujeme vôľu ventilov na prvom valci vtedy na ventiloch štvrtého valca
dochádza k tzv. strihaniu
   ventilov /začína sa otvárať sací ventil a uzatvára sa výfukový/
  - vôľu ventilov „vv“ meriame pomocou koncových mierok podľa návodu na obsluhu pre
motor:
   a) sací ventil  = napr. 0,2 [mm]
   b) výfukový ventil = napr. 0,3 [mm]
                                       8

4. ďalšie nastavovanie vôle ventilov na valcoch :

 2.valec nastavujeme ------ 3.valec strihanie ventilov
 3.valec     ------ 2.valec
 4.valec     ------ 1.valec

Obr.č.6

                    1-ventil, 2-vahadlo
                    3-zdvíhacia tyčka,
                    4-nastavovacia skrutka,
                    5-pružina,
                    6-hlava motora,
                    7-blok valca motora,       PALIVOVÁ SÚSTAVA VZNETOVÝCH MOTOROV.

 Účel: doprava paliva v požadovanom množstve a čase /predvstrek/
 Hlavné časti(obr.č.7):
 1. palivová nádrž s vypúšťacím ventilom
 2. odlučovač vody
 3. piestové dopravné čerpadlo s ručnou pumpičkou
 4. čistič paliva
 5. vstrekovacie čerpadlo
 6. regulátor otáčok vačkového hriadeľa vstrekovacieho čerpadla
 7. vstrekovač
 Potrubie : NP – nízkotlakové   Doprava paliva : N – nízkym tlakom
      VP – vysokotlakové           V – vysokým -„-
      ZP – zberné              Z – nadbytočného Obr.č.7
                                               9

  Poruchy palivovej sústavy motorov :
 1. netesnosť
 2. zanesenie a upchatie čističov palivovej sústavy
 3. zavzdušnenie
 4. nesprávne nastavenie predvstreku paliva
 5. nesprávne nastavenie otváracieho tlaku vstrekovacích dýz
 6. opotrebenie pracovných častí sústavy


Obr.č.8

1- vačkový hriadeľ  vstrekovacieho čerpadla

2- vysokotlakové potrubie palivovej sústavy

3- vstrekovač

Nastavenie predvstreku paliva :                         Parameter
nastavenia : motor - napr. α

 obr.č.95                 HÚ – horná úvrať polohy kľukového hriadeľa

                 DÚ - dolná úvrať polohy kľukového hriadeľa

                 KH – kľukový hriadeľ

                 α - optimálny uhol predvstreku [o]


Polohy kľukového hriadeľa :
 S - skorý začiatok vstreku paliva – maximálny tlak vo valci motora pred HÚ - brzdenie
piesta,
   strata výkonu, zvýšenie spotreby paliva, zvýšená dymivosť motora
 O - optimálny začiatok vstreku - maximálny tlak na piest v HÚ
 N - neskorý začiatok vstreku - maximálny tlak na piest za HÚ
  - tlak na piest vo väčšom spaľovacom priestore je nižší = nedokonale spálené palivo,
   nižší výkon, vyššia spotreba paliva, zvýšená dymivosť motora

              Postup nastavenia predvstreku paliva :

             /POZOR NA ČÍSLOVANIE VALCOV!!!/

 I. Zistenie uhla predvstreku paliva
 II. Nastavenie uhla predvstreku paliva
                                            10

 Zistenie uhla predvstreku :
 1. na vývod vstrekovacieho čerpadla k 1.valcu motora namontujeme kapiláru
 2. otáčame kľukovým hriadeľom pokiaľ nezačne sa zdvíhať hladina paliva v sklenenej
kapiláre
 3. cez otvor na bloku motora skontrolujeme polohu uhlovej stupnice na zotrvačníku oproti
ryske
  na bloku motora α = 26 [º]
 4. pri inej nameranej hodnote musíme optimálny uhol predvstreku nastaviť

Nastavenie uhla predvstreku paliva :

Princíp : zosúladenie polohy vačkového hriadeľa vstrekovacieho čerpadla
s polohou kľukového hriadeľa motora
 1. zotrvačník motora nastavíme oproti ryske na bloku motora v správnom uhle
 2. zosúladenie polohy vačkového hriadeľa vstrekovacieho čerpadla s kľukovým hriadeľom
  motora: - na vstrekovacom čerpadle nastavíme začiatok zdvíhania hladiny paliva v
kapiláre
  natáčaním uvolneného vstrekovacieho čerpadla a v správnej polohe vstrekovacie čerpadlo
  zaistíme
3. kontrola nastavenia


            CHLADIACA SÚSTAVA MOTORA
  Účel : .......................
Rozdelenie :
I. kvapalinové chladenie – obr.9
II. vzduchové chladenie

 Hlavné časti : (obr.č.9)
Kvapalinové chladenie motora
VN - vyrovnávacia nádržka
 1. chladič
 2. výmenník tepla
 3. vodné čerpadlo             Obr.č.9
 4. axiálny ventilátor
 5. potrubie a miesta chladenia v motore
  6. teplomer
  7. termostat
  8. hrubý čistič vzduchu pred chladičom chladiacej sústavy
  9. kefa čistenia hrubého čističa vzduchu
 10. vypúšťací ventil

Obr.č.9
a) činnosť chladiacej sústavy pri teplotách do 80 – 85 [oC]
b) činnosť chladiacej sústavy pri teplotách 80 – 85 [oC]

Hrubý čistič vzduchu pred chladičom :
Účel: zachytávanie hrubých nečistôt pred chladičom, zanášanie chladiča je
 v menšom rozsahu a tým sa motor neprehrieva
                                             11


Rozdelenie hrubých čističov:
1.pevné dierované sito – súčasť kapotáže stroja
2.pohyblivý pomaly rotujúci bubon s otvormi
 - nové typy zberacích rezačiek
 - priebežné čistenie nečistôt - nečistoty sa zachytávajú na plášti bubna a sú
  stierané a odstraňované kefou - 9 (obr.č.96)
K obr.č.96:
a) činnosť chladiacej sústavy pri teplotách do 80 – 85 [oC]
  - chladiaca kvapalina cirkuluje malým chladiacim okruhom
        motor       termostat       vodné čerpadlo

b) činnosť chladiacej sústavy pri teplotách 80 – 85 [oC]
  - chladiaca kvapalina cirkuluje veľkým chladiacim okruhom
  motor      termostat      chladič     vodné čerpadlo


Údržba a starostlivosť o chladiacu sústavu motorov.
 Účinnosť chladenia ovplyvňuje :
1. dostatočným množstvom chladiacej kvapaliny
2. čistota chladiča /čisté mriežky/ - kontrola znečistenia po 10-tich až 15-tich [Mth -
motohodinách]


             MASTIACA SÚSTAVA MOTOROV


Účel:
 1.mastenie trecích plôch
 2.odvod tepla, chladenie pracovných častí motora
 3.dotesňovanie trecích plôch
 4.ochrana pred koróziou
 5.odvádzať nečistoty
 6.tlmiť hluk, ktorý vzniká pohybom kovových častí motora

Spôsob mastenia (obr.č.10):
 A. tlakom mastiaceho oleja
 B. rozstrekovaním mastiaceho oleja

Hlavné časti (obr.č.10):
 1.olejová vaňa motora s mastiacim olejom
 2.nasavací filtračný kôš
 3.zubový hydrogenerátor
 4.výmenník tepla
 5.poistný ventil
 6.čistič oleja
 7.tlakomer alebo kontrolka mastenia motora (optimálny tlak 0,4 – 0,6 [MPa])
 8.miesta mastenia na motore (ložiská ...)
 9.kľukový hriadeľ
                                              12

 Obr.č.10A- tlakové mastenie B- mastenie rozstrekovaním oleja
 Činnosť zubovéhohydrogenerátora:
                                   Obr.č.11
Poistný ventil
Účel:
1- chráni mastiacu sústavu proti poškodeniu pri prekročení tlaku v okruhu
2- udržuje nastavený tlak v okruhu
 - nastavený tlak môže byť od 0,2 do 0,6 [MPa]
Činnosť poistného ventilu:

    Obr.č.12

PV- poistný ventil
Čističe mastiacej sústavy
Druhy čističov(obr.č.13):
A- obtokový čistič, B- plnoprietokový čistič, C- odstredivý čistič

Obr.č.13
         A) obtokový čistič   B) plnoprietokový     C) OČ- odstredivý čistič
           Č- čistič       s filtračnou        1/3- na čistenie
           1- olej znečistený     vložkou         2/3- mastenie motora
           2- olej vyčistený     Č- čistič       Č- čistič plnoprietokový
           3- potrubie k masteniu
           4- obtokové potrubieObr.č.14 – odstredivý čistič oleja mastiacej sústavy motora
                                               13

1-prívod mastiaceho oleja do
 rotora čističa
2-vonkajší kryt čističa
3-rotor čističa
4-dýza pohonu rotora
5-prúd mastiaceho oleja z dýzy
6-tesnenie
7-potrubie, ktorým odteká vyčistený
 mastiaci olej
8-čistiaca vložka čističa
9-nános nečistôt na vnútornej
 strane rotora ČISTENIE VZDUCHU NASÁVANÉHO DO VALCOV SPAĽOVACIEHO
            MOTORA.

 Rozdelenie čistiacich sústav :
I. mokré čistenie - nečistoty sa zachytávajú v olejovej náplni čističa
II. suché čistenie – najviac používané

Suché čistenie motorov
Rozdelenie:
1. s plnením valcov motora vzduchom - podtlakom (obr.č.15)
 - podtlak vytvára pohyb piesta vo valci z hornej úvrate do dolnej
2. s plnením valcov motora vzduchom - pretlakom – pomocou turbodúchadla (obr.č.16)
Hlavné časti :
 1. predčistič /P/- umiestnený nad čističom vzduchu
   - prechádza ním znečistený vzduch a oddeľujú sa v ňom väčšie prímesi
   - predčistič je spojený hadicou s výfukovým potrubím motora, ktoré cez hadicu odsáva
väčšie oddelené prímesi
 2. čistič s filtračnou vložkou /Č/- vložka musí byť denne čistená
 3. potrubie k motoru /S/ - ktorým motor nasáva vyčistený vzduch do valcov motora /sacie
potrubie
   motora/
 4. snímač podtlaku na sacom potrubí motora /SP/-nastavený na predpísaný tlak napr. +5
[kPa] u
   OK E-514 - znečistením, upchatím čistiacej vložky čističa sa zvyšuje v sacom potrubí
podtlak
   – signalizácia svetelná a zvuková
 5.spojovacia hadica – zabezpečuje odsávanie hrubých nečistôt z predčističa /obr.č.15 a 16/
  alebo z čističa /obr.č.17 (7)/do výfukového potrubia motora
 6. turbodúchadlo – u motorov, kde je plnený spaľovací priestor motora pretlakom vzduchu

 Princíp činnosti turbodúchadla :
  Stlačené a horúce výfukové plyny unikajúce z motora poháňajú turbínu vo
výfukovom potrubí /obr.č.16 t /, ktorej obežné koleso je umiestnené na jednom hriadeli
s dúchadlom /obr.č.16 d/, ktoré stláča nasávaný vzduch určený na spaľovanie v motore.
Pretože turbína aj dúchadlo majú vysoké otáčky (aj vyše 150 000 min-1), je toto zariadenie
                                            14

veľmi malé, navyše ľahké a prakticky nepotrebuje údržbu. Turbodúchadlo však pracuje
v náročných podmienkach (napr. koleso turbíny pracuje v teplote až 1000 oC), vyžaduje sa
mimoriadna presnosť pri jeho výrobe. Pre dostatočné mastenie turbodúchadla, hneď po
spustení motora je nutné nezaťažovať motor na plný výkon do 10-tich minút po naštartovaní.
Motor by mal po túto dobu pracovať na voľnobežných otáčkach.
  Pred zastavením motora je zase nutné nechať motor pracovať na voľnobežných otáčkach
10 minút až potom ukončiť činnosť motora.

 obr.č.15                    Spojovacie potrubieObr.č.15
P- predčistič,
Č- čistič s filtračnou vložkou
SP- snímač podtlaku
S- sacie potrubie motora
V- výfukové potrubie motora

           Obr.č.16
T- turbodúchadlo
d- dúchadlo
t- turbína vo výfukovom potrubí

Obr.č.17 – motor John Deere
1-skriňa predčističa, 2-prívod
vzduchu do čističa, 3-čistič
vzduchu s čistiacou vložkou,
4-prívod vyčisteného vzduchu
do turbodúchadla, 5-
turbodúchadlo,
6-výfukové potrubie, 7-
odsávacie potrubie hrubých
nečistôt z čističa vzduchu,
8-zachytávacia mriežka
hrubých nečistôt predčističa,
9-stierka hrubých nečistôt
z mriežky predčističa, 10-
chladič hydraulického oleja,
11-chladič chladiacej sústavy
motora
                                                    15

Obsah
 Úvod ................................................................................................... 1
  Didaktické zásady vyučovania ................................................................ 1
  Zásada názornosti ................................................................................. 2
  Zásada spojenia teórie s praxou .............................................................. 2
  Ostatné didaktické zásady....................................................................... 3
  Skupinové a problémové vyučovanie ....................................................... 3
 Ďalšie aspekty vyučovania ...................................................................... 3
M O T O R - HNACÍ AGREGÁT ........................... 5
 1 Charakteristika motora : ............................................................... 5
  2 Hlavné časti motora : .................................................................... 5
  Ventilový rozvod ................................................................................ 6
   PALIVOVÁ SÚSTAVA VZNETOVÝCH MOTOROV. ....................... 8
   CHLADIACA SÚSTAVA MOTORA ............................................... 10
   MASTIACA SÚSTAVA MOTOROV ............................................... 11
   ČISTENIE VZDUCHU NASÁVANÉHO DO VALCOV
   SPAĽOVACIEHO MOTORA.......................................................... 13


Použitá literatúra:
1. Meleg J. - Šiller Ľ. - Šušol I. : Obilné kombajny E .
                   Bratislava 1986
2. Katalógy, návody na obsluhu, prospekty strojov
3. Mechanizace zemědelství ročník 2004, 2005 , 2006,2007,2008

								
To top