POJMOVNIK TEHNICKA KULTURA - PowerPoint by 32X84688

VIEWS: 342 PAGES: 106

									  POJMOVNIK
TEHNIČKA KULTURA

          Ana Zvonarek
            8.A
          2009./2010.
      II. osnovna škola Čakovec

 Pojmovnik je izrađen uz pomoć udžbenika iz TK.
Pojmovi su razvrstani po abecedi:


      •  A–E
      •  F–K
      •  L–P
      •  R-W
              Rječnik A-E
AC       Baza emiter  DSL     Električni    Elektronička
        kolektor          generator     shema


ADSL      DC      Duromeri   Električni    Elektronički
                     transformator   elementi

Aktivni    Dial-up    E-učenje   Elektromagnetni  Elektronički
elektronički               pogon       simboli
elementi
Akumulator   Dinamo    Elastomeri  Elektromotor   Elektronički sklop
        generator

Alternator   Dioda     Elektrana  Elektromotorni  Elektropokretač
                     pogon
               Rječnik F-K
Farad     Henry      Isječak crteža   Jetkanje      Katoda (K) i
                                   anoda (A)

Firewall   Hidraulički   ISP         Kapljasto stanje Klasična
       pogon                         termoelektrana

Frekvencija  Hidroelektrana Ispravljački filtar  Kartica Slajdovi  Koračni motor


G       Indukcijski   Izolacijska traka  Kartica      Krajni izvršnik
       kavezni               Struktura
       elektromotor
Gumasto    ISDN       Izolator      Kaširani bakar   Kružni pogon
stanje             (električni)
              Rječnik L-P
LAN       Nuklearna   Pasivni     Polimerizat  Prezentacija
        elektrana   elektronički
                elementi
LMS       Ohm      Plastomeri    Poluvalni   Primarni
                        ispravljač  namotaj

Modem      Okno      Pneumatski    Poluvodiči  Prirodne
        bilježaka   pogon             polimerne
                               tvari
Multimedijska  Okno slajda  Polimer     Pravocrtni  Protuvirusni
datoteka                    pogon     softver

Multivibrator  Okno zadatka  Polimerizacija  Predložak   Punovalni
                        dizajna    ispravljač
          Rječnik R-W
R-C     Rotor     Spoj      Termoplastičnost  Vodič
vremenska                           (električni)
konstanta
Robot    Savijanje   Staklasto    Tiskana pločica  Vrste
      plastike    stanje               pogleda

Robotska  Sekundarni   Stator     Titrajni krug   Vulkanizacija
kolica   namotaj

Robotska  Serijski    Širokopojasni  Turbina      Zavarivanje
ruka    kolektorski  pristup              plastike
      elektromotor  internetu
Robotsko  Shema boja   Tekstualni   Virus       WAN
sučelje          okvir
            AC
• Izmjenična struja.
           ADSL
• (Asymetric Digital
 Subscriber Line) –
 vrsta DSL linije kod
 koje je brzina
 primanja podataka
 (download) veća od
 brzine slanja
 podataka (upload).
  Aktivni elektronički elementi
• Poluvodički
 elektronički elementi
 za koje ne vrijedi
 Ohmov zakon
 (npr.:diode,
 tranzistori, tiristori,
 trijaci, integrirani
 krugovi i sl.).
        Akumulator
• Kemijski izvor
 istosmjerne struje.
        Alternator
• Generator izmjenične
 struje u vozilu.
    Baza – emiter - kolektor
• Baza (B), emiter (E),
 kolektor (C)
• Nazivi izvoda
 tranzistora.
            DC
• Istosmjerna struja.
         Dial-up
• Program za spajanje,
 ´Dialup access´ ili
 ´dialup account´ je
 postupak pri kojem se
 koristi modem za
 pristup Internetu
 preko mreže.
      Dinamo generator
• Generator
 istosmjerne struje.
        Dioda
Poluvodički elektronički element koji
propušta istosmjernu električnu struju
samo u jednom smjeru.
          DSL
• (Digital Subscriber Line) - digitalna
 pretplatnička linija za prijenos podataka
 telefonskom vezom.
        Duromeri
• polimeri s gusto umreženom strukturom
 makromolekula, otporni su na toplinu
 (drugi naziv: duroplasti).
• Npr. bakelit, pertinaks, ultrapas.
         E-učenje
• (e- learning)
 suvremeni način
 poučavanja pomoću
 elektroničkih medija.
         Elastomeri
• Polimeri koji se
 proizvode od
 prirodnog ili umjetnog
 kaučuka. Imaju dobro
 svojstvo elastičnosti i
 žilavosti (npr.prirodni
 kaučuk, silikonski
 kaučuk, poliuretanski
 kaučuk).
         Elektrana
• Postrojenje za
 proizvodnju električne
 struje.
     Električni generator
• Stroj koji pretvara
 mehaničku energiju u
 električnu.
    Električni transformator
• Stroj koji mijenja
 vrijednost napona i
 jakosti struje.
   Elektromagnetni pogon
• Pokretanje robota i njegovih dijelova
 pomoću elektromagneta (najčešće se
 primjenjuje za pogon prihvatnice).
       Elektromotor
• Električni stroj koji pretvara električnu
 energiju u mehaničku.
    Elektromotorni pogon
• Pokretanje robota i
 njegovih dijelova
 pomoću
 elektromagneta
 (najčešće se
 primjenjuje za pogon
 prihvatnice).
     Elektronička shema
• Tehnički crtež kojim
 se u elektronici
 prikazuju elektronički
 sklopovi.
     Elektronički elementi
• Elektronički dijelovi od
 kojih je spajanjem
 sastavljen elektronički
 sklop.
     Elektronički simboli
• Međunarodno dogovoreni i normirani
 znakovi kojima se označuju elektronički
 elementi.
      Elektronički sklop
• Tehnička tvorevina
 nastala međusobnim
 povezivanjem više
 elektroničkih
 elemenata u
 jedinstvenu cjelinu s
 jedinstvenom
 zadaćom.
      Elektropokretač
• Kolektroski
 elektromotor s
 mehanizmom.
         Farad
• Znak F – mjerna jedinica kapaciteta C.
          Firewall
• (vatrozid ili zaštitna
 stijena) – dio
 hardvera ili program
 koji sprječava
 nekontroliran protok
 podataka unutar
 računalne mreže.
      Frekvencija
• Broj titraja u sekundi.
• Mjerna jedinica frekvencije zove se
 herc (Hz).
           G
• Oznaka jednog izvoda trijaka i tiristoa
 (vrata – engl. Gate).
      Gumasto stanje
• Rastezljivo, visokoelastično stanje
 polimernog materijala koje nastaje kao
 posljedica zagrijavanja polimernog
 materijala iznad temperature
 omekšavanja.
         Henry
• (č. Henri), znak H – mjerna jedinica
 induktiviteta L.
      Hidraulički pogon
• Pogon zasnivan na
 prijenosu sile
 tekućinom (najčešće
 mineralnim uljem).
       Hidroelektrana
• Elektrana koja
 iskorištava energiju
 vode.
Indukcijski kavezni elektromotor
• Vrsta elektromotora.
         ISDN
• (Integrated Services Digital Network) –
 digitalna mreža s integriranim uslugama
 koja dozvoljava brzi protok podataka,
 dozvoljava istovremen prijenos glasa,
 datoteka i videoinformacija.
       Isječak crteža
• Datoteka koja sadrži grafičke objekte.
           ISP
• (Internet Service Provider) – davatelj
 internetskih usluga, tvrtka ili organizacija,
 kao na primjer CARnet, koja omogućava
 pristup Internetu građanima ili tvrtkama po
 određenim tržišnim cijenama.
      Ispravljački filtar
• Elektronički sklop namijenjen smanjivanju
 promjena vrijednosti napona nakon
 ispravljanja. Obično je to spoj
 kondenzatora i otpornika.
      Izolacijska traka
• Elektrotehnički materijal za izoliranje
 električnih vodiča.
     Izolator (električni)
• Materijal koji ne provodi električnu struju.
        Jetkanje
• Postupak otapanja bakra s tiskane pločice
 nekim sredstvom za jetkanje.
      Kapljasto stanje
• Agregatno stanje polimernog materijala u
 procesu proizvodnje (polimerizacije).
 Plastomeri dolaze u to stanje
 zagrijavanjem na temperaturu tecišta.
      Kartica Slajdovi
• Slajdovi prikazani kao minijature.
     Kartica Struktura
• Kartica s pomoću kojih se izmijenjuje
 struktura teksta slajda.
       Kaširani bakar
• Tanki bakreni sloj nalijepljen na pločicu od
 izolacijskog materijala (bakelita, pertinaksa
 ili vitroplasta).
    Katoda (K) i anoda (A)
• Nazivi izvoda dioda i trijaka.
   Klasična termoelektrana
• Elektrana koja iskorištava kemijsku
 energiju goriva.
      Koračni motor
• Posebna vrsta elektromotora u kojima se
 rotor okreće u nizu vrlo malih koraka,
 omogućuje precizno upravljanje vrtnjom
 rotora (naročito pomoću računala).
      Krajnji izvršnik
• Dio robota koji neposredno obavlja rad
 kojemu je robot namijenjen, npr.
 prihvatnica robotske ruke.
       Kružni pogon
• Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu
 se radni klip u izvršnom cilindru giba
 kružno.
         LAN
• (Local Area Network) - mreže računala na
 malim udaljenostima povezanih mrežnim
 kablima ili bežičnom vezom.
         LMS
• (Learning Managment System) – skup
 normiranih programa za učenje.
        Modem
• (MOdulator-DEModulator) – dio strojne
 opreme računala koji uz pomoć analogne
 telefonske veze omogućuje komunikaciju
 između dva ili više računala.
   Multimedijska datoteka
• Datoteka koja sadrži više načina
 zapisivanja podataka (slika, animacija,
 zvuk, videozapis, itd.).
       Multivibrator
• Elektronički sklop za stvaranje periodičnog
 signala određene frekvencije.
    Nuklearna elektrana
• Termoelektrana koja sadržava nuklearna
 goriva.
         Ohm
• (č. Om=, znak – mjerna jedinica otpora R.
      Okno bilježaka
• Dio prozora programa Microsoft
 PowerPoint u običnom pogledu unutar
 kojega dodajemo bilješke koje se odnose
 na sadržaj svakog slajda.
       Okno slajda
• Dio prozora programa Microsoft
 PowerPoint u običnom pogledu unutar
 kojeg možemo dodati tekst, umetnuti slike,
 tablice, grafikone, crtežne objekte,
 tekstualne okvire, filmove, zvukove,
 hiperveze i animacije.
      Okno zadatka
• Prozor unutar MS Office programa koji
 sadrži najčešće korištene naredbe.
 Pasivni elektronički elementi
• Elektronički elementi koji se ponašaju u
 skladu s Ohmovim zakonom (npr.
 otpornici, kondenzatori, zavojnice).
       Plastomeri
• Polimeri čije makromolekule imaju linearnu
 ili razgranatu strukutru. Pod djelovanjem
 topline mijenjaju svojstva i oblik (drugi
 naziv: termoplasti). Npr. polivinilklorid,
 polistiren, polietilen, polipropilen..
     Pneumatski pogon
• Pogon koji se temelji na prijenosu sile
 plinom) najčešće zrakom.
        Polimer
• Prirodna ili umjetna tvar sastavljena od
 dugačkih lanaca međusobno povezanih
 molekula koje zovemo makromolekulama.
      Polimerizacija
• Kemijski proces spajanja molekula u lance
 makromolekula, postupak kojim se
 proizvode polimerizati.
        Polimerizat
• Umjetna (sintetska) polimerna tvar koja se
 postupkom polimerizacije proizvodi od
 prirodnih polimernih tvari. Na primjer,
 polimerizati su polovinilklorid, polietilen i
 polistiren.
     Poluvalni ispravljač
• Elektronički sklop u kojemu se ispravlja
 samo pozitivni ili negativni dio
 izmjeničnoga električnoga napona.
         Poluvodiči
• Materijali čiji je električni otpor veći od
 vodiča, a manji od izolatora.
     Pravocrtni pogon
• Hidraulički ili pneumatski pogon u kojemu
 se radni klip u izvršnom cilindru giba
 pravocrtno.
     Predložak dizajna
• Datoteka koja sadrži stilove u prezentaciji.
       Prezentacija
• Predstavljanje, izvođenje ili prikazivanje
 različitih sadržaja.
     Primarni namotaj
• Naziv zavojnice transformatora na koju se
 navodi napon.
   Prirodne polimerne tvari
• Polimerne tvari koje nalazimo u prirodi,
 npr. prirodni kaučuk, prirodne smole,
 celuloza, svila, vuna..
     Protuvirusni softver
• Skup programa kojima je zadatak spriječiti
 aktiviranje virusa.
    Punovalni ispravljač
• Elektronički sklop u kojemu se ispravlja
 pozitivni i negativni dio izmjeničnoga
 elektroničnoga napona.
  R-C vremenska konstanta
• Brojčana vrijednost dobivena kao produkt
 otpora otpornika i kapaciteta
 kondenzatora. O vrijednosti vremenske
 konstante ovisi frekvencija nastalih signala
 u multivibratoru.
         Robot
• Računalom upravljani stroj programiran za
 automatsko obavljanje zadanih radnji u
 svom fizičkom okružju.
     Robotska kolica
• Jedan od školskih modela robota pogodan
 za učenje o robotici.
      Robotska ruka
• Oblik industrijskog robota koji se najčešće
 primjenjuje u proizvodnji jer može precizno
 manipulirati predmetima i izvoditi vrlo
 različite zadaće.
     Robotsko sučelje
• Elektronički sklop preko kojega računalo
 upravlja pogonom robota, prema zadanom
 upravljačkom programu uključuje ili
 isključuje pogonske uređaje te mijenja
 način njihova rada.
         Rotor
• Okretni dio generatora i elektromotora.
     Savijanje plastike
• Obradba polimernih materijala koje se
 temelji na svojstvu termoplastičnosti.
    Sekundarni namotaj
• Naziv zavojnice transformatora s koje se
 odvodi napon.
Serijski kolektorski elektromotor
• Vrsta elektromotora.
       Shema boja
• Osam boja koje se koriste u dizajnu slajda,
 boja za pozadinu, za tekst i retke, za
 sjene, za tekst naslova, za ispune, za
 istaknuto i za hiperveze.
          Spoj
• Mjesto gdje se spajaju dva ili više vodiča.
      Staklasto stanje
• Čvrsto agregatno stanje polimernog
 materijala pri sobnoj temperaturi u kojemu
 ga možemo obrađivati tzv. hladnim
 postupcima.
         Stator
• Nepomični dio generatora i elektromotora.
 Širokopojasni pristup Internetu
• (Broadband Internet Access) – zajednički
 naziv za načine povezivanja na Internet
 koji omogućava velike brzine prijenosa
 podataka (kabelski i satelitski pristup,
 DSL).
      Tekstualni okvir
• Spremnik teksta ili slika koji možemo
 premještati ili mu mijenjati veličinu.
     Termoplastičnost
• Svojstvo određene vrste polimera
 (plsatomera) da na povišenoj temperaturi
 prelaze u gumasto stanje u kojemu
 mijenjaju svoj oblik, ali ga trajno
 zadržavaju nakon hlađenja.
      Tiskana pločica
• Pločica od izolacijskog materijala koja s
 jedne ili obje strane ima izrađene vodove
 tankom bakrenom folijom koja je
 nalijepljena na pločicu.
       Titrajni krug
• Elektronički sklop sastavljen od paralelnog
 spoja zavojnice i kondenzator. Zbog
 pražnjenja kondenzatora preko zavojnice
 u njemu se stvaraju elektromagnetni
 valovi.
         Turbina
• Stroj koji pretara energiju vode, vodene
 pare ili vrućih plinova u mehaničku
 energiju.
         Virus
• Zlonamjerni program koji se može
 samostalno umnožavati i prouzročiti štetu
 na softveru računala.
      Vodič (električni)
• Materijal koji dobro provodi električnu
 struju.
      Vrste pogleda
• Načini prikazivanja glavnog prozora;
 Microsoft PowerPoint, pogled razvrstavača
 slajdova i pogled dijaprojekcije.
      Vulkanizacija
• kemijski proces umrežavanja
 makromolekula elastomera pri visokoj
 temperaturi uz dodavanje sumpora.
    Zavarivanje plastike
• Postupak spajanja dijelova od plastike u
 kapljastom stanju (zagrijavanjem do
 temperature tecišta)
         WAN
• (Wide Area Network) – mreža računala na
 velikim geografskim udaljenostima.

								
To top