4207 VERTIGO by 32X84688

VIEWS: 192 PAGES: 103

									VERTİGO

  Dr.Hüseyin Sarı
          DENGE
  Denge terimi, organizma lokomotor
  sisteminin statik ve dinamik olarak uyum
  içinde çalıştığını anlatmak için kullanılır.

  Denge organizmanın sensoriyel
  organlarından biridir ve tad alma, koku
  alma, dokunma, görme ve işitme gibi
  duyuların içerisinde filogenetik olarak en
  eskisi, ancak en az bilinenidir.
  Dengenin sağlanmasında üç aşama vardır:
     Bilgilendirme
         denge merkezinde algılanması ve
     Bilgilerin
     hazırlanması
     Uygulama (motor yanıt)
  Bilgilendirme üç ayrı organ tarafından
  sağlanır:
     Oküler sistem
     Vestibüler sistem
     Proprioseptif sistem (derin duyu)
  Denge merkezi, organizmanın bulunduğu
  ortam hakkında gözden, başın durumu
  hakkında vestibüler sistemden, ekstremiteler,
  eklemler, kaslar ve iç organlar hakkında
  proprioseptif sistemden bilgiler alır.

  Bu organlardan gelen bilgiler denge
  merkezinde toplanır, değerlendirilir. Denge
  merkezi bu sayede organizmanın içinde
  bulunduğu ortamı görür.
  Bu sistemlerden merkeze gelen uyarılar
  sonucu oluşan cevaplar longitudinal lifler
  yoluyla göz kaslarına, vestibülo-spinal traktus
  ile bütün gövde kaslarına aktarılır.

  Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve
  gerekirse dengenin sağlanması için
  organizmaya gereken hareketler yaptırılır.

  Bütün bu işlemlerin amacı gerek dururken
  gerekse hareket halinde iken organizmanın
  ağırlık merkezini dayanma düzlemi içinde
  tutmaktır.
  Bu denge duyusu, biz hiç farkına varmadan,
  algılar alıp göz ve gövde kaslarına ileterek
  organizmanın postürünü sağlar (refleks).

  Denge vestibüler sistem, proprioseptif sistem
  ve oküler sistemin bir harmoni içerisinde
  çalışması ile sağlanır.

  Bu sistemlerden herhangi birindeki veya
  denge merkezindeki bozukluk organizmayı
  denge problemine sokacaktır.
     VERTIGO / DİZZİNES
  Organizmanın dengede kalabilmesi için baş
  koşul çevresindeki eşyaların sabit kalması
  demektir (mekan oryantasyonu).

  Çevredeki eşyaların organizma için sabit
  kalabilmesi için objelerin retinadaki
  görüntülerinin hem istirahatta hem de hareket
  halinde iken sabit kalması gerekmektedir.
     VERTIGO / DİZZİNES
  Baş hareketleri sırasında retinadaki
  görüntülerin sabit kalması için gözlerinde bir
  hareket yapması zorunludur.

  Bu hareket başımızın hareket doğrultusunun
  aksi yönünde ve aynı hızda olmalıdır.

  Baş ve göz hareketleri arasındaki bu uyum
  refleks olarak sağlanır ve vestibülo-oküler
  refleks olarak adlandırılır.
     VERTIGO / DİZZİNES
  Vestibüler sistemdeki bir bozukluk nedeni ile
  denge merkezi vestibülden gelen bilgileri
  alamaz veya geç alırsa bu ilişki bozulur. Göz
  hareketleri baş hareketinin hızına uyamaz ve
  geri kalır.

  Bundan dolayı çevredeki objelerin görüntüsü
  retinada sabit kalamaz ve objelerin hareket
  ettiği izlenimi alınır.
     VERTIGO / DİZZİNES
  Hasta kendini hareketli bir boşlukta hisseder.

  Mekan oryantasyonunun bozulması ve çevredeki
  eşyaların hareketli olduğu izlenimi DİZZİNES
  olarak adlandırılır.

  DİZZİNES: sendeleme, sallanma, dengede
  güçlük, sarhoşluk hissi, yerin yükselip alçalması,
  eklemlerde gevşeme hissi, objelerin yandan kaçar
  gibi olması, başta boşluk hissi, eşyaların ayakların
  altında kayması, dalgalanma ile tarif edilirken
  vertigo bunlardan çok ayrı bir semptomdur.
         VERTİGO
  Vertigoyu ise hastalar etrafın kendi
  çevresinde veya kendinin etraftakilerin
  çevresinde dönmesi olarak tarif ederler.

  Denge bozukluğunda eğer rotasyon
  komponenti var ise (ister kendinin ister
  etraftaki objelerin dönmesi olsun) vertigo
  tabirini kullanmak, eğer rotasyon olmayan bir
  denge bozukluğu var ise dizzines tabirini
  kullanmak gerekir.
         VERTİGO
  Vertigo vestibüler sistem hastalıklarının bir
  belirtisidir.

  Halbuki dizzinesli bir hastada neden bütün
  bir vücut olabilir.

  Vertigo tanımlayan hastada otonörolojik
  yaklaşım yeterli iken dizzinesli hastada
  multidisipliner bir yaklaşım gereklidir.
          VERTİGO
  Vertigo, dış kulak yolunu dolduran
  buşonlardan başlayarak otolojik sistemin ve
  santral sinir sistemin bütün patolojilerine eşlik
  eden bir semptomdur.

  Hastayı ileri derece rahatsız etmesinin ve
  korkutmasının yanı sıra hasta tarafından
  anlatılmasında da güçlükler mevcuttur.
   Periferal Nedenler
1.Benign Paroksismal Vertigo
2. Perilenfatik Fistül
3. Vestibüler Nörinit
4. Meniere Hastalığı
5. Rekürren Vestibülopati
6. Gecikmiş Endolenfatik Hidrops
7. Cogan sendromu
8. Otolojik Sifiliz
9. Travmalar
      Santral Nedenler
1.Beyin sapı ve serebellum – serebrovasküler olaylar : İskemi,
hemoraji, infart

2.Servikal spondiloz: yaşlılarda damar kompresyonu yolu ile iskemi

3.Subklavian çalma fenomeni
4.Multiple Skleroz
5.Serebello-pontin köşe tümörleri
6.Kranial nöropatiler
7.Posterior fossa tümörleri
8.Epileptik nöbetler: temporal lob epilepsisi
9.Heredofamilial hastalıklar: spinoserebeller dejenerasyonlar

10.Migren: çocukluk çağı benign paroksismal vertigosu (başka sağlık
 sorunu olmayan çocuklarda periyodik vertigo atakları

11.Multiple afferrent duyu kaybı
        YAKLAŞIM
  Vertigo şikayeti ile gelen hastanın
  öncelikle vertigo ile neyi anlatmaya
  çalıştığını ortaya koymak gerekmektedir.

  Hastalar hekimin her benzetmesine olumlu
  yanıt verdiklerinden hastaya hiçbir
  benzetme yapmadan şikayetini
  anlattırmak gerekir.
Daha sonra şu sorular sorulmalıdır
 – Oda dönmekte mi?
 – Bilinç kaybı var mı? (periferik vertigoda bilinç kaybı
  OLMAZ)
 – Yürürken sendeleme var mı?
 – Vertigo öncesinde başka bir semptom var mı?
  (kulaklarda dolgunluk ve basınç)
 – Kusma ve bulantı eşlik ediyor mu?
 – Kulaklarda dolgunluk, çınlama, işitme kaybı
  olmakta mı?
 – Vertigo belli pozisyonlarda mı ortaya çıkmakta?
  (ani kalkış, başın ani hareketleri ile)
 – Geçirilmiş baş travması var mı?
  Vertigo semptomunun tamamen subjektif
  oluşu hekimi zor durumda bırakmaktadır.

  Fakat vertigoya eşlik eden bazı spontan
  veya vestibüler sistemin yapaysal olarak
  uyarılması sonucu meydana gelen bir takın
  reflekslerin gözlemlenmesi bazı objektif
  bulgular elde etmemizi sağlar.
 Bunlar:

    Nistagmus

    Pozisyonel testler
    Serebellar testler
        MUAYENE
Hastanın  genel görünüm, nabız ve tansiyon
 kontrolü,
Otolojik muayene

Baş ve boyun muayenesi

Fistül testi

Nistagmus

Kafa çiftleri muayenesi

Serebellar testler

Pozisyonel testler

İşitme testi

Hematolojik ve radyolojik değerlendirme
         Fistül Testi
  Eğer mevcut ise timpanometri cihazı ile dış
  kulak yoluna basınç vererek veya tragusa
  bası yapılarak baş dönmesi ve nistagmus
  aranır.

  Baş dönmesi ve nistagmus oluşuyorsa
  labirent fistülü aranmalıdır.
        NİSTAGMUS
  Göz kürelerinin istem dışı, ritmik ve konjuge
  hareketleridir.

  Subjektif bir yakınma olan dizzines ve
  vertigonun TEK OBJEKTİF bulgusudur.

  Spontan ve pozisyonel bir nistagmusun
  saptanması vestibüler sistemdeki bir
  bozukluğun işareti gibi alınabilir.
          NİSTAGMUS
  Periferik ve santral nistagmus arasındaki
  farklar şu şekildedir:

   Periferik           Santral
   nistagmus           nistagmus
   Her zaman bilateral ve    Tek taraflı ve diskonjuge
   konjugedir          olabilir
   Horizontal rotatuar bazen   Herhangi bir yönde
   pür rotatuardır        özellikle vertikal olabilir.
                  Vertikal nistagmus santral
                  nedenler için
                  patognomoniktir
   Hızlı yön sabittir      Bakış yönüne göre değişir

   Hızlı faz bakıştan etkilenmez Hızlı faz her zaman bakış
                  yönünedir
         NİSTAGMUS
Periferik             Santral nistagmus
nistagmus
Oküler fiksasyondan        Oküler fiksasyondan
etkilenir             etkilenmez


Başlangıçta çok şiddetli     Süreklidir, hatta zamanla
olup zamanla azalır yada     artabilir
kaybolur


İşitme ve vestibüler sistem    Santral sinir sistemi
bozukluklarının belirtileri ile  bozukluklarının belirtileri ile
beraberdir            beraberdir
           NİSTAGMUS
  Önemli noktalar:

       aşağı ister yukarı vursun vertikal nistagmus
     İster
    santral bir patolojinin varlığını gösterir.

     Nistagmus bakış yönüne göre yön değiştiriyorsa
    santral patolojiler söz konusudur.

     Nistagmustek gözde saptanıyor ise veya her iki
    gözde saptanıp hızları farklı ise santral patoloji söz
    konusudur.

     Gözlersabit bir şekilde bir noktaya bakınca
    nistagmus azalıyor veya kayboluyorsa periferik
    patolojiler düşünülmelidir.
    SEREBELLAR TESTLER
  Parmak-Burun Testi: Hasta oturur
  pozisyonda iken her iki elin işaret parmağı
  ile burnunun ucuna dokunur. Gözler açık
  ve kapalı iken bu hareket 8-10 kez
  tekrarlanır.
     Vestibüler sistem bozukluklarında: Gözler kapalı
  durumda iken patoloji olan labirent tarafında işaret parmağı
  tam burun ucuna rastlamaz yada hasta hareketin hızını
  azaltır ve burun ucunun sağına yada soluna gittikten sonra
  burun ucunu bulur.

    Serebellar sistem bozukluklarında: Gözler hem açık
  hem de kapalı iken parmak ileri geri hareketlerinden
  (dismetri) sonra ancak burun ucunu bulur.
  SEREBELLAR TESTLER
 Hasta oturur pozisyonda iken hekim
 hastanın karşısına durup bir elinin
 işaret parmağını uzatıp hareket
 ettirerek hastadan dokunmasını ister.

   Serebellarsistem bozukluklarında hasta bu
   hareketleri izleyemez ve hekimin işaret
   parmağına dokunamaz ve ileri geri
   hareketlerden sonra parmağı bulur.

   Buhareketler ayak parmak uçları ile
   tekrarlanabilir.
    SEREBELLAR TESTLER
  Hastadan para sayma hareketini yapması
  istenir. Serebellar patolojilerde hasta patoloji
  olan tarafta bu hareketi yapamaz.

  Hastadan elinin içi aşağı ve yukarı gelecek
  şekilde elini döndürmesi istenir. Serebellar
  patolojilerde hasta patoloji olan tarafta bu
  hareketi yapamaz.
  SEREBELLAR TESTLER
 ROMBERG  TESTİ: Hasta ayakta iken iki
 ayağını topuk ve uçları yan yana
 gelecek biçimde birleştirir. Ellerini
 simetrik biçimde iki yana bırakır. Dik bir
 şekilde durarak gözlerini kapatması
 istenir.

   – Vestibüler sistem bozukluklarında: Hasta gözlerini
    kapayınca patoloji olan tarafa doğru kayar veya
    düşer.
   – Serebellar sistem bozukluklarında: Hasta
    dengesini sağlayamaz ve küçük daireler çizer.
  SEREBELLAR TESTLER
 YÜRÜME  TESTİ: Hastadan düz bir
 çizgi üstünde önce gözler açık sonra
 kapalı durumda yürümesi istenir.

   – Vestibüler sistem bozukluklarında: Hasta
    patoloji olan labirent tarafına kayar.

   – Serebellar sistem bozukluklarında: Hasta
    dayanma düzlemini artırmak için ayaklarını
    açarak yürür (ördek yürüyüşü).
   Benign Paroksismal Pozisyonel
         Vertigo
  Yerçekimine karşı yapılan baş hareketleriyle
  ortaya çıkan, kısa süreli fakat oldukça şiddetli baş
  dönmeleridir.
  BPPV bütün baş dönmesi vakalarının %25’ini
  oluşturur.
  Hasta çevresindeki eşyaların döndüğünü söyler.
  Baş dönmesi kısa sürelidir.(5-30 saniye)
  Bulantı sıklıkla vardır. Ama kusma görülmez.
  Hastanın işitmesi normaldir, çınlama ve uğultu
  tariflemez.
  Hastanın bu şikayetleri en az bir hafta sürer
             BPPV
  BPPV çeşitli iç kulak hastalıklarının bir sekeli olarak
  ortaya çıkabilen bir sendromdur.

  Hastaların %50’sinde BPPV nedeni ortaya konur.
  Bunlar arasında en sık neden posttravmatik ve
  postviral nörolabirentitdir.

  Hastalar kafa travmasıyla tipik BPPV atağı geçirirler.
  Bu travma sıklıkla bilinç kaybına neden olmaz. Daha
  önce viral labirentit geçiren hastalarda tipik ataklar
  viral enfeksiyondan aylar ve yıllar sonra tekrarlar.

  İdiopatik BPPV hastalarda K/E 2.3’tür ve 60 yaş
  üzerinde pik yapar. Postviral BPPV ise 4. dekatta pik
  yapar.
            BPPV
  Hastalığın tanısında Dix ve Hallpike’ın 1952’de
  tanımladıkları pozisyonel testler kullanılır.
  Hasta belirli pozisyonu alınca baş dönmesi ve
  nistagmusu başlar.
  Nistagmus

  – 10-15 saniye süren bir latent süreden sonra ortaya çıkar
  – Geçici bir nistagmustur.(30 saniyeden kısa sürer)
  – Nistagmus rotatuar tiptedir ve rotasyon yönü sol kulak
   altta iken saat yönünde, sağ kulak altta iken saat
   yönünün tersi istikamettedir.
  – Nistagmus aynı pozisyon yinelendiği zaman yavaşlar ve
   süresi kısalır.
  – Nistagmusta adaptasyon ve yorgunluk söz konusudur.
DIX-HALLPIKE MANEVRASI
      PATOFİZYOLOJİ
  BPPV patofizyolojisinde
  iki ana hipotez öne
  sürülmüştür.
  “Kupulolitiazis”
  hipotezinde ortaya çıkan
  semptomların dejenere
  olmuş utriküler
  makuladan
  kaynaklandığı öne
  sürülmüş ve posterior
  semisirküler kanala
  (PSK) yapıştığı
  düşünülen
  otokonialar sorumlu
  tutulmuştur.
      PATOFİZYOLOJİ
  Ancak Dix-Hallpike
  manevrası ile
  gözlenen karakteristik
  nistagmusun
  özelliklerini yeterince
  açıklayamaması ve
  semisirküler kanallara
  yönelik yapılan cerrahi
  müdahalelerde
  semisirküler kanal
  içerisinde tebeşir
  benzeri partiküllerin
  (kanalit) izlenmesi ile
  bu görüş yerini
  “Kanalolitiyazis”
  hipotezine bırakmıştır.
          BPPV - Tedavi
  BPPV’de ilaç tedavisinin genellikle iyileştirici bir etkisi
  bulunmaz.
  Ancak bazı baş hareketleriyle kanal içinde ki partiküller yer
  çekimi yardımıyla kanal dışına utrikulusa iletilir. Bu tedavi
  hareketlerini ilk önce Semon tanımladı.

  – Hasta muayene masasına dik olarak oturur. Başı düzdür ve
   karşıya bakar.
  – Hasta bir kulağı üzerine yatırılır ve bu pozisyonda 3 dakika
   bekletilir.
  – Bu sürenin bitiminde baş 45 derece tavana doğru döndürülür
   ve 3 dakika bu pozisyonda kalır.
  – Daha sonra hasta karşı kulağı üzerine yatırılır. Bu pozisyonda
   da 3 dakika bekletilir.
  – Bu sürenin bitiminde hastanın başı 45 derece yere doğru
   çevrilir ve beş dakika bu pozisyonda kalır.

 Semon’a göre bu hareketler birer hafta aralarla yinelenir ve
 baş dönmesi görülmeyen son iki seanstan sonra tedaviye
 son verilir.
         BPPV - Tedavi
  Epley 1992’de Semon manevrasının hasta için
  travmatik olduğunu düşünerek yeni bir manevra
  tanımladı.

  Epley manevralarında hasta başı diktir ve karşıya
  bakar. Testi yapan kişi hastanın arkasında yer
  alır.

  Hasta yatırılır, baş masadan aşağı sarkar ve
  doktor tarafından desteklenir. Hastanın başı 45
  derece sola döndürülür. Bir süre sonra (latent
  süre) nistagmus başlar ve nistagmus kesilinceye
  kadar beklenir. Nistagmusun son bulmasıyla
  hastanın başı 45 derece sağa çevrilir. Burada da
  aynı süre beklenir.
  Bunda sonra baş 135 derece sağa çevrilir ve
  aynı süre burada da beklenir.

  Baş sağa dönmüş durumda hasta oturur
  duruma getirilir. Gene aynı süre beklenir.

  Baş düz konuma getirilir ve çene 20 derece
  öne eğilir.

 Bütün pozisyonlarda nistagmusun son
 bulması beklenir. Süre nistagmusun son
 bulmasıyla sınırlıdır.
EPLEY MANEVRASI
EPLEY MANEVRASI
EPLEY MANEVRASI
EPLEY MANEVRASI
        BPPV - Tedavi
  Epley’e göre manevralar birer hafta aralarla
  uygulanmalıdır
  Manevradan sonra 48 saat süre ile hastanın
  başını öne ve arkaya eğmesi yasaklanır.

  Semon ve Epley’e göre elde edilen sonuçlar
  yüz güldürücüdür. Yaklaşık %95 hasta
  yakınmalardan kurtulur.
  Tekrarlama halinde aynı manevralar
  tekrarlanır.
   BPPV Cerrahi Tedavi
  Singüler nörektomi
  Posterior kanal tıkanması
    BPPV – Singüler nörektomi
  Singüler sinir inferior vestibüler sinirin PSCC’nin
  ampullasına giden liflerden oluşur.
  Bu operasyonu ilk uygulayan Gacek’e göre
  singüler nörektominin iki endikasyonu vardır.

  – BPPV. Bu ameliyat için tedaviye cevap vermeyen
   en az bir sene vertigosu devam eden hastalar
   seçilir.
  – Transkanal labirentektomilerde tam bir
   denervasyon sağlamak için kanal açılır ve sinir
   kesilir. Labirentektomilerin ek ameliyatı gibi kabul
   edilir.
  – Postop en önemli komplikayonu sensorinöral işitme
   kaybıdır.
SİNGULAR NÖREKTOMİ
     BPPV – Posterior kanal
       tıkanması
  1990 yılında Parnes ve McClure sensorinöral
  işitme kaybı bulunan iki kişide posterior kanal
  tıkanmasını denediler.

  Daha sonra yapılan çalışmalarla bu teknik daha
  da geliştirildi ve aynı işlem CO2 lazerle
  gerçekleştirildi.

  Kanalın tıkanması yerçekimine duyarlı olan
  kupula hareketlerini ortadan kaldırmaz. Kupula
  hareketleriyle endolenfin hareketi ortaya çıkar.
  Yani bu ameliyatla tam şifa elde etmenin
  mümkün olmadığını savunan görüşler mevcut.
POSTERİOR SEMİSİRKÜLER
  KANAL OKLÜZYONU
   İDİOPATİK PERİLENFATİK FİSTULA
  Perilenfatik fistul deyimi, zar labirentin
  çevresindeki perilenf içeren perilenfatik aralıkla
  orta kulak boşluğu arasında anormal bir fistülün
  varlığını belirtir.

  İPF fötal hayatta otikkapsülde varolan ve içi fibröz
  doku ile dolu olan çatlağın çeşitli nedenlerle
  yeniden işlerlik kazanması olarak yorumlanır.

  Ani yada giderek artan sensorinöral işitme kaybı,

  periferik tipte kısa süreli şiddetli baş dönmesi

  Erken tanı ve tedavi ile iyileşme sağlanan tek
  sensorinöral işitme kaybı olması bakımından
  önemlidir.
   İDİOPATİK PERİLENFATİK FİSTULA
  İPF tanısı koymak için iki önemli tanı kriteri
  vardır:
   – Ani gelişen veya progresyon gösteren
    sensorinöral işitme kaybı
   – Fistül testi olumlu olan baş dönmeleri,
    pozisyonla ortaya çıkan nistagmus ve baş
    dönmeleridir.

  Valsalva manevrası baş dönmesini arttırır.
  Kural olarak tek taraflıdır.
  Bazı hastalar hasta kulak yukarı geldiği zaman
  işitmelerinin düzeldiğini bildirmişlerdir.
  İDİOPATİK PERİLENFATİK FİSTULA
  Anamnezde travma hikayesi önemlidir. Kulağa
  direk darbe, barotravma, fiziki olarak yüklenme,
  ağır sporlar, valsalva manevrası gibi.
  Valsalva manevrası ile vestibüler belirtiler bariz
  hale getirilebilir.
  Fistül testinin pozitif olasılığı %20-50 arasında
  değişmektedir.
  Hastada görüntüleme tekniklerinde iki nokta
  önemlidir.
  – İç kulakta hava bulunma olasılığı yüksektir ve hava
   bulunması fistül için patognomiktir.
  – Özellikle çocuk hastalarda anomali sıklığı yüksektir.
   Anomali orta kulakta veya iç kulakta olabilir.
   İDİOPATİK PERİLENFATİK FİSTULA
            Tedavi
  İlk yapılması gereken medikal tedavidir. Fistüller
  %40 spontan kapanırlar.

  Hasta hospitalize edilir. Hastanın başı kalp
  seviyesinden üstte tutulmalıdır. Hasta kesin yatak
  istirahati yapmalıdır.

  Hasta en az beş gün hastanede tutulur. Bu
  sürede her gün odyometrik izleme yapılır. Bu
  sürede işitmede ve vestibüler belirtilerde
  kötüleşme görülürse hasta cerrahi müdahaleye
  alınır.
        İPF Cerrahi tedavi
  Eğer açık bir cerrahi travma, kafa travması ve
  kolesteatom gibi semisirküler kanallarda aşınma
  meydana getiren iltihabi ve tümöral nedenler söz
  konusu değilse fistül iki noktadan gelişir.

  – Fissula ante fenestram
  – Yuvarlak pencere tabanından posterior yarım daire kanal
   ampullasına uzanan bölgede.

  Buralar konjenital olarak otik kapsülde var olan
  iki fistül yeridir. İçleri fibröz doku ile doludur.
  Fistül saptanırsa çatlak fibröz doku ile doldurulur.
  Fibrin glu ile yapıştırılır. Mukoza üstüne örtülür.
      İPF Cerrahi tedavi
  Ameliyatla vestibüler belirtiler %90-100
  oranında iyileşir fakat %15 dolayında nüks
  görülür.

  Koklear belirtilerde iyileşme oranı düşüktür.
  Ani sağırlık biçiminde ortaya çıkmış işitme
  kayıplarında elde edilen iyileşme, progresif
  şekilde gelişen işitme kayıplarına göre daha
  iyidir.
   MENIERE HASTALIĞI
 Fluktuan  SN işitme kaybı
 Tinnitus

 Vertigo

   dolgunluk ve basınç hissi,
 Aural

 semptomları ile karakterize
 membranöz labirent hastalığıdır.
      Genel Özellikler
 1861 yılında Prospers Meniere tarafından
 hastalığın kompleks semptomları
 tanımlanmıştır.
 İnsidansı ortalama 50/100.000

 Kadın/Erkek oranı 1.3/1.

 Familyal geçiş hastaların %10-20’sinde
 rapor edilmiştir.
       Genel Özellikler
 Semptomlar 20-60 yaşlar arasında
 başlar(ortalama 40 yaş)

 Yaklaşık olarak %30 ikinci kulak da
 olaya iştirak eder.

    arası fark rapor edilmemiştir.
 Irklar
 Sağ ve sol kulak eşit oranda tutulur.
             Klinik
  MH’nın tipik klinik bulgusu
   – episodik rotatuar vertigo atağı (% 96)
   – tinnitus (% 91)
   – aynı tarafta işitme kaybı (% 87)’dır
  Atak süreleri değişken olup genelde 2-3 saat
  süren ataklar mevcuttur. %10 hastada ataklar 30
  dakikadan kısa sürer. Atakların 24 saatten uzun
  sürmesi pek beklenen bir bulgu değildir.
  Vertigo ile birlikte bulantı ve kusma
  Atak esnasında hastanın bilinci ve oryantasyonu
  bozulmaz.
  Hiçbir fokal nörolojik defisiti bulunmaz.
     Meniere Hastalığı Klinik
  Sensorinöral işitme kaybı MH’nın kardinal bir bulgusudur.
  İşitme kaybı tipik olarak fluktasyon gösterir ve progresif
  bir seyir izler.

  Akut atakta işitmede her zaman bir azalma söz
  konusudur.
  Hastalığın erken dönemlerinde düşük frekanslarda işitme
  kaybı karakteristiktir.

  Diğer bir erken bulgu ise düşük frekanslarda işitme
  kaybı ile beraber yüksek frekanslarda da işitme kaybının
  olması ve odyogramda tipik “ters V” şeklinin
  görülmesidir.
  Meniere Hastalığı Patogenez
  Hastalığın tanımlandığı ilk yıllarda esas neden
  endolenfatik hidropstan olarak düşünülüyordu. Bu
  nedenle Portmann 1926’da ilk endolenfatik kese
  drenaj ameliyatını gerçekleştirdi.

  Bugün Endolenfatik hidropsun oluşumunun
  temelinde, endolenfin longitudinal akımının
  herhangi bir sebeple yavaşlaması veya kesilmesi
  suçlanmaktadır.
     ETYOLOJİK TEORİLER
  Aşırı üretim , yetersiz emilim.
  Ductus endolenfatikus blokajı (Schuknecht
  ve Ruther)
  Endolenfatik kanal ve vestibuler aquaduct
  proksimal çap darlığı (Hebbar ve Masutani)
  Endolenfatik saccus hipoplazisi.
  Aquaductus vestibuli eksternal açıklık çapının
  küçük olması(Yamamoto ve Mizukami)
  Saccus endolenfatikus vaskülaritesinde
  azalma (Ikeda ve Sando)
  Temporal kemik pnömatizasyon azlığı.
     Meniere Hastalığı Etiyoloji
 Etioloji
 –   Genetik faktörler(Ailesel yatkınlık %14-20)
 –   Anatomik faktörler (küçük vestibüler aquaduck)
 –   Travma (fiziksel ve akustik)
 –   Viral enfeksiyonlar (HSV 1, VP1)
 –   Allerji (Pulec 1972, %81 çocukluk çağı allerji
   hik.)
 –   Otoimmunite(kesede Ig deposit, anti tip 2 kol
   ab)
 –   Psikosomatik ve kişilik özellikleri
    TANISAL TESTLER:
 Vestibulertestler:
   *E.N.G.
   *Bitermal Kalorik test
   *Posturografi
  ENG:
    Kalorik ve rotasyonel stimulasyon
  sonrası göz hareketlerini kaydederek
  vestibüler fonksiyonları değerlendirir.
  Meniere hastalığında pozisyonla değişen
  spontan nistagmus görülür.

  Kalorik test:
    Kalorik stimulasyon cevabın tutulan
  kulakta %46 ile %74 azaldığı bulunmuş.
  Tam vestibüler fonksiyon kaybı(%6-11)
  yine kalorik testle ortaya konur.
     TANISAL TESTLER
  Odiyolojik Testler:
     * Pure tone odiogramda düşük
  tonları tutan SNİK görülür
     * Speech diskrimasyon skorları
  düşüktür.
     * SISI(+)
     * Bekesy odyometrisinde tip-II
     * Rahatsız edici ses
  yüksekliği(UCL) seviyesi düşer
     *BERA
       TANISAL TESTLER
  ECochG:
  *işitme kaybı sırasında (-) summasyon
  potansiyelleri artar

  * SP/AP oranı 0.30’un üzerine çıkar.(Bu oran
  Meniere hastalarının %62’sinde yüksek bulunmuştur.)


  *İşitme kaybı yerleşip, tüylü hücre kaybı
  oluşunca SP/AP oranı normalleşebilir.

    *AP geniş ve multipl (-) dalgalar şeklinde
  oluşabilir.
       Gliserol Testi
*Hastalarda %50 oranında (+) bulunur.
*Hastalığın erken ve geç safhalarında
 genelde(-) sonuç verir.

*Hastalığın durumu hakkında bilgi vermez.
*Test gliserol yerine, mannitol veya
 furosemid ile de yapılabilir.
         Gliserol Testi
  Hastaya test öncesinde pure tone odiyogram
  yapılmalı ve speech diskrimasyon skoru
  belirlenmelidir.

  Test için, 1.5 gr/kg %95’lik gliserol eşit hacimde
  meyve suyu ile karıştırılıp içirilir. Gliserolün
  alımından 1.2. ve 3. saatlerde yeni bir
  odiyogram çekilir ve SD skoru yeniden belirlenir.

  Pozitif gliserol testi:
    *250-2000 Hz. arasındaki saf ton eşiklerin 2
  veya daha fazlasında 10-25 dB kazanç
    *SDS’da %12-16 kazanç.
       MH Medikal Tedavi
  Vestibüler supresanlar
  – fenotiyazinler (proklorperazin)
  – antihistaminikler (siklizine, dimenhidrinate, prometazin
   hidroklorit)
  – benzodiazepinler (lorezepam, diazepam) bulunmaktadır.
  Benzodiazepinler vestibüler çekirdekteki aktiviteyi
  baskılamakta aynı zamanda atak nedeniyle
  hastada oluşan anksiyeteyi azaltmaktadır.
  Scopolamin hidrobromitin transdermal
  uygulanması
  Astemizol (SSS geçemez)
       MH Medikal Tedavi

  Tuz kısıtlanması, diüretik tedavisi ve hiperosmolar
  dehidratasyon endolenf birikimini azaltmaya yönelik
  önlemlerdir.

  Kontrol gruplu en iyi çalışmada hidroklortiazid ve
  triamteren kombinasyonu kullanılmış. Tedavi ile
  vestibüler semptomlar üzerinde anlamlı iyileşme
  sağlanmış. Fakat işitme kaybına ve tinnitusa etkisi
  olmadığı gösterilmiş.

  Bugün diüretik tedavini hastalığın progresyonunu
  önleyemediği konusunda hemfikir vardır.
       MH Medikal Tedavi
  MH tedavisinde vasodilatatörler geniş bir yer
  tuttu.

  1992’de Schmidt ve Huizing’in yaptığı
  betahistidine ile plasebo grubu karşılaştırdığı çift
  kör çalışmada %80 hastada iyileşme olduğu
  rapor ettiler.Betahistidinin MH’da en etkili ilaç
  olduğunu belirtmişler.

  Fakat betahistidine tedaviside uzun dönemde
  işitme kaybı üzerine etkisizdir. Semptomlarda
  azalma sağlamasına rağmen hastalığın
  progresyonunu engelleyememektedir.
       CERRAHİ TEDAVİ
  Medikal tedavi ile kontrol edilemeyen hastalık
  durumlarında cerrahi düşünülmelidir. (%10 )

  SRT 80 dB’den, SDS %20’ den kötü ise
  labirentektomi ve kokleovestibuler nörektomi
  gibi destrüktif cerrahi girişimler uygulanabilir.

  SRT 50 dB’den, SDS %50’den iyi ise
  konservatif yöntemler uygulanmalıdır.

  İşiten tek kulağın hastalığında konservatif
  tedavi yöntemleri seçilir.
   KONSERVATİF CERRAHİ
  Endolenfatik kese cerrahisi:
     İşitme korunur, %80 vertigo kontrolü
  sağlanır.
     *Endolenfatik sac-mastoid shunt
     *Endolenfatik sac-subarachnoid shunt
     *Endolenfatik sac dekompresyonu
     *Sacculotomi ve cochleosacculotomi
 DESTRÜKTİF CERRAHi

 Labirentektomi:

    *Transkanal labirentektomi
    *Transmastoid labirentektomi

 Transmeatal  kokleovestibuler
 nörektomi
   REKÜRREN VESTİBÜLOPATİ
   – Meniere hastalığı’nın  3  tipi  olduğu  kabul
    ediliyordu.
  1. Klasik Meniere
  2. Koklear Meniere
  3. Vestibüler Meniere

    Klasik Meniere vakalarında tinnitus,
  sensörinöral işitme kaybı, episodik vertigo birlikte
  bulunur. Buna karşılık Koklear Meniere
  vakalarında salt işitme ile ilgili yakınmalar varken
  episodik vertigo bulunmaz. Vestibüler Meniere
  vakalarında ise yalnızca episodik vertigo bulunur.
  İşitme ile ilgili yakınmalar yoktur.
   REKÜRREN VESTİBÜLOPATİ
  Ancak 2-5 yıl içinde bu tiplerin Klasik Meniere
  hastalığına dönmesi beklenir. Bu düşünce Koklear
  Meniere için doğrulanmıştır. Gerçekten Koklear
  Meniere vakalarının iki yıl içinde %76’sında ve
  beş yılda %97’sinde episodik vertigo nöbetleri
  tabloya eklenmiş ve Klasik Meniere hastalığı
  ortaya çıkmıştır.

  Ancak Vestibüler Meniere vakalarında iki yıl
  içinde işitme kaybının tabloya eklenmesi ve klasik
  tablonun ortaya çıkması ancak %14 vakada
  gerçekleşmiştir.
   REKÜRREN VESTİBÜLOPATİ
  Barber vestibüler Meniere vakalarını 9.5 yıl
  izlemişler ve bu oranda bir artış
  saptamamışlardır. Bu nedenle vestibuler Meniere
  hastalığının ayrı bir antite olduğu düşünülmekte
  ve bugün rekürren vestibulopati terimi
  kullanılmaktadır.


 Hastalığın nedeni bilinmiyor. Viral etioloji
  üzerinde ençok durulan olasılıktır.
  Bu düşüncenin ana temeli vestibüler nörinit gibi
  belirti vermesidir. Ancak kalorik testte tek taraflı
  azalma ancak %22 vakada bulunmuştur.
         Vestibüler Nörinit
  Viral labirentit olarak da isimlendirilir. Nonspesifik bir
  viral hastalık olarak başlar takiben 6 haftaya varan bir
  period geçtikten sonra ani başlayan vertigo bulantı,
  kusma, şiddetli dengesizlik hissi olur.


  Şiddetli atak günler, haftalar boyu sürebilir. Kokhlear
  semptomlar ve nörolojik defisite rastlanmaz. İlk başta
  kontralateral spontan nistagmus vardır . En önemli
  bulgu tek yada çift taraflı olarak kalorik testte görülen
  azalma yada arefleksidir.

  Genelde vestibüler kompensasyon sonucu bir süre
  sonra semptomlar sona erer. Akut episod sona
  erdiğinde ki bu haftalar alabilir hastada özellikle ani
  hareketler yapıldığında bir miktar sersemlik hissi belli
  bir süre daha devam eder.
        Vestibüler Nörinit
  Küçük bir oranda hastada vestibüler dekompansasyon
  ve vestibüler supressanlar yeterli olmayabilir.

  Bu tür hastalarda otosklerotik, metabolik ve
  otoimmün faktörlere yönelik araştırma yapılması
  uygundur. Bu faktörler tanınıp tedavi başlandığında
  semptomlar düzelebilir.

  Belli bir süre ııygıın tedavi ve gözlemi takiben
  semptomlar devam ediyorsa orta kraniyel fossa veya
  retrolabirentin yolla vestibüler sinir kesisi uygun
  yaklaşım olacaktır. Bazı sinir spesimenlerinde
  myelinizasyon anormallikleri saptanmıştır.
       OTOLOJİK SİFİLİZ
  Erken ve geç sifiliz olmak üzere iki gruba ayrılır.
  Erken sifiliz ile spiroketin alınmasından sonra iki
  yıl içinde belirti veren sifiliz anlaşılır.

  Konjenital sifiliz vakalarının %38’inde ve
  nörolojik sifiliz vakalarının %80inde sensörinöral
  işitme kaybı en önemli belirtidir.

  Vestibüler belirtiler hem erken hem de geç sifiliz
  vakalarında görülebilir.

  Geç vakaların Meniere hastalığından hiç farkı
  yoktur.
  İnterstisyel keratit vakaların %90’ında birliktedir.
       OTOLOJİK SİFİLİZ
  Erken sifilizde tedavi benzatin penisilin ile yapılır.
  IM olarak verilen 2.4 milyon ünite yeterlidir.
  Bazıları bu tedaviye ek olarak 10 gün süreyle
  steroid tedavisi de vermektedir.

  Geç sfilizin tedavisi konusunda bir konsensüs
  yoktur. Genel olarak penisilin ve steroid tedavisi
  birlikte verilir. Tedavi süresi konusunda da bir
  ortak uygulama yoktur.
      COGAN SENDROMU
  Cogan sendromu interstisyel keratit,
  sensörinöral işitme kaybı ve Meniere
  hastalığında görüldüğü gibi epizodik vertigo
  krizleri ile karakterizedir.

  Hastalık otoimmün hastalıklar arasında kabul
  edilmektedir.

  Ayrıca hastalarda klamidya’ya karşı IgG ve
  IgM antikorlar artmıştır.
       COGAN SENDROMU
  Cogan sendromunun iki tipi vardır: TİPİK ve ATİPİK
  Tipik Cogan sendromunda interstisyel keratit vardır.
  Bundan altı ay sonra kulakla ilgili bulgular birden
  başlayan ve yandaş belirtilerle seyreden vertigo
  krizleri ortaya çıkar ve vestibüler fonksiyonların tam
  olarak kaybolması ile sonuçlanır.


  Atipik Cogan sendromunda göz bulguları farklıdır.
  İnterstisyel keratit yerine sklerit, episklerit, papilla
  ödemi, retinal ayrılmalar söz konusudur.
  Tipik Cogan sendromu vakaların %90’ını oluşturur.
  Tedavide steroidlerin kullanılır.
    İntrakraniyal Tümörler
  Az ancak belli sayıdaki hasta primer veya
  sekonder İntrakraniyal tümörlere bağlı
  denge bozukluğu ile başvuru yaparlar.

  Kontrastlı veya kontrastsız CT veya MRI
  seçilmiş hastalarda uygulanarak başka
  açıdan sessiz klinik veren bu tümörler
  tanınabilir.
        Akustik Nörinom
  Selim karakterli, yavaş büyüyen bir tümör olup en
  sık olarak VIII. KS’nin superior vestibüler dalından
  köken alır. Bu hastaların çoğunda epizodik
  vertigodan ziyade dengesizlik hissi görülür.

  Büyüyen tm duyma semptomları ile kendini
  göstermeye başlar. (tek taraflı tinnitus, duyma
  kaybı) . Nadir durumlarda bulgular menier
  sendromundan ayırdedilemez şekilde kendini
  gösterebilirler.

  Zamanla progressif işitme kaybı görülür. Bu
  durumda SDS total işitme kaybının ortaya
  çıkmasından çok önce kendini gösterecektir.
  Fasiyal sinirin yakın komşuluğunda olmasına
  rağmen tümörün (VII.) kraniyal sinire ait
  gözlenebilir bulguları ancak ilerlemiş
  vakalarda ortaya çıkar.

  Daha sık olarak trigeminal sinirin basısına
  bağlı olarak ilk gösterilebilen değişiklik olan
  azalmış korneal hassasiyet gözlenebilir.

  Zamanla sinir basısına bağlı trigeminal sinirin
  innerve ettiği bölgelerde uyuşukluk ortaya
  çıkar. Nadir durumlarda trigeminal nevralji
  hastanın ilk başvuru semptomu olabilir
        Akustik Nörinom
  Odyolojik bulguları normal saf ses ortalaması ile
  birlikte düşük diskriminasyon skorları seviyesinden saf
  seslerde sensörinöral işitme kaybı ile birlikte düşük
  veya sıfıra yakın diskriminasvon kaybı seviyesine
  kadar değişim gösterebilir.


  BT ile birlikte intravenöz kontrast madde kullanımı ile
  kost effektif ve güvenilir olarak 1.5-2 cm ve daha
  büyük tümörler gösterilebilmektedir.

  MR ilk veya tek görüntüleme yöntemi olarak
  kullanılabilir. İV Gadolinium-DPTA enjeksiyonu ile
  birlikte kullanımda 2 mm'ye kadar tümörlerin görünür
  hale getirilip tanı konması mümkün olmaktadır.
   Kardiovasküler Nedenler
  Aritmiler genelde denge bozukluğu
  yaratabilmektedir. Bunlar nadiren kulak
  burun boğaz hekimi tarafının ilk olarak
  görülmekte.

  Genelde kardioloji konsültasyonu sırasında
  tanı konmaktadır.

  Ancak denge bozukluğu nedeni ile ilk defa
  muayene edilen hastalarda düşünülmelidir.
   İnternükleer Oftalmopleji
  İnternükleer oftalmopleji bir tarafta eksternal rektus kasının
  güçsüzlüğü diğer tarafta internal rektus kası paralizisi ile
  karekterize lateral göz hareketleri bozukluğudur.

  Muayenede horizontal nistagmusta olduğu gibi her iki tarafa
  yapılan göz hareketleri, hastanın gözleri muayene eden kişinin
  parmağım izlerken incelenerek yapılır.

  İnternükleer oftalmopleji adduktif göz hareketi (III. kraniyal sinir)
  kısıtlı ve abduktif göz hareketleri (VI: kraniyal sinir) normal ancak
  kaba bir nistagmus gösteriyorsa konur

  Patoloji medial longitidunal fasikulusta yer alır. Bilateral görülmesi
  Multipl Skleroz hastalığı için patogonomiktir. Tek taraflı ise tümör
  veya vasküler olay düşünülmelidir.
       Metabolik Vertigo
  Metabolik Vertigoyu diğer formlardan ayırdedici
  klinik semptomlar yoktur.
  Hipotiroidizm çok nadir görülen ama kesin bir
  sebeptir. Çoğu zaman hastalarda vertigo dışında
  klinik vertigo bulgusu yoktur.
  Hipertiroidi
  Reaktif hipoglisemi
  Hiperglisemi
  Allerjik nedenler basdönmeli hastaların tedavisinde
  önemlidir ve IgE seviyeleri ölçülerek tarama
  açısından kullanılabilir.
  Boya,tiner vb. zararlı dumanlara maruz kalma
  Ototoksik ilaç kullanımı
          Multipl Skleroz
  MS klinik pratikte nispeten sıklıkla rastlanan nörolojilk
  bozukluktur. % 10 hastada ilk başlangıç semptomu
  vertigodur ve hastalığın ileri döneminde vakaların üçte
  birinde vertigo gözlenir.

  Hastalarda vertigo ile birlikte dengesizlik hissi görülür.
  Vertikal nistagmus. Bilateral internükleer oftalmopleji ve
  ataksik göz hareketleri tanıya yönelik diğer ip uçlarıdır.
  Charcot triadı (Nistagmus. intansiyonel tennor ve
  heceleyerek konuşma) hastalıkla gözlenebilir.

  ENG'de normal bulgulardan periferik veya santral bulgulara
  kadar herşeyi gösterebilir. Auditer bevin sapı potansiyeli
  santral iletimde gecikme gösterebilir. Daha çok Vizüel
  evoked potansiyelde gecikme gözlenir. Hastalığın
  etiolojisine yönelik çalışmalar myeline yönelik otoimmün bir
  cevaba işaret etmektedir.
    Otitis Media -Otoskleroz
  Suppüratif ve seröz otitis mediada birlikte
  vestibüler semptomlar görülebilir. Seröz otitte
  orta kulakta sıvı olmasına bağlı yuvarlak
  pencerenin baskısı seröz labirentit vestibüler
  semptomlardan sorumlu olabilir.

  Cerrahi veya medikal olarak seröz sıvının
  ortamdan uzaklaştırılması ile birlikte
  semptomlarda düzelme gözlenir.
           Otoskleroz
  Otoskleroz hastalığında dengesizlik ile ilişki
  gösterebileceği üç bölge vardır. İlki fîkse olan stapes
  tabanıdır.

  İç kulağın sıvı dinamiğinde bir değişiklik olabilir ve
  bu vestibüler semptomlara neden olabilir. Çok
  sayıda hastada stapedektomi sonrası semptomlarda
  düzelme gözlenmektedir.

  Bazen vertigo stapedektomi sonrası başlayabilir. Bu
  durum bir perilenf fistülü sonucu olabilir.Total
  irreversibl duyma kaybı ve vertigo meydana
  gelebilir.
   Temporal Kemik Fraktürleri
  Transvers Kırık
    Transvers kırık auditer ve vestibüler fonksiyonu
  tahrip ettiğinden dolayı hastanın o kulağında hiçbir
  vestibüler ve auditer yanıt kalmaz.

    Başlangıçta hasta ağır derecede vertigo
  hisseder ve hızlı komponenti lezyonun karşı tarafina
  vuran spontan nistagmusu vardır.

     Bir hafta içinde ağır olan vertigo düzelir, ancak
  hasta 3 ila 6 ay süresince dengesizlik hissetmeye
  devam eder. Hastada aynı zamanda karşı tarafta
  labirent konküzyonu olabilir ve nervus fasiyaliste
  palsi görülmesi nadir değildir.
  Longitidunal Kırık

    Longitidunal kırıklar temporal kemilk kırıklarının
  % 80'ini oluşturmaktadır. Bu tip kırıklarda genelde
  orta kulağa kanama, timpanik membran
  perforasyonu ve timpanik halka bütünlüğünde
  bozulma birlikte görülür.

     Böylece orta kulaktaki patolojiye bağlı iletim
  tipi işitme kaybı ve birlikte var olan labirentin
  konküzyona bağlı yüksek frekanslarda sensörinöral
  tip işitme kaybı görülecektir.

    Baş dönmesi pozisyonel test dışında hafif olur
  veya hiç olmayabilir. Birlikte fasiyal sinir paralizisi
  de görülebilir.
      Labirent Konküzyonu
  Kafa travmasına sekonder olur. Özellikle baş
  hareketleriyle birlikte sersemleme ve dengesizlik
  hissi görülür.

  Odyometrik testlerde yüksek frekanslarda işitme
  kaybı olabilir. ENG de spontan veya pozisyonel
  nistagmus, azalmış vestibüler yanıt veya her
  ikisinin birden olduğu saptanır.

  Konküzyonu etkileri geriye dönen karekterdedir,
  zaman içinde semptomlar ve objektif bulgularda
  normale dönüş gözlenir.
          Servikal Vertigo
  Servikal spondilozis ve diğer etyolojilere bağlı olarak ortaya
  çıkar. Servikal spondilozis servikal vertebralarda intervertebral
  disklerin dejenerasyonu sonucu ortaya çıkar. Disk alanı
  daraldıkça intervertebral aralıkları azalması söz konusu olur. Bu
  durumda hareketle birlikte annulusun bulgingi artar ve ve
  annulusa bağlı periostta artmış gerginlik oluşur. Bu da vertebral
  body'nin etrafinda artmış kemik proliferasyonuna ve osteofit
  oluşumuna neden olur.

  Laskievvicz spondilozisin baziler ve vertebral arterlerin
  periarterial nöral pleksusunu etkilediğini bunun ise damarlarda
  kontraksiyona neden olduğunu ileri sürmüştür. Geçici iskemi ise
  vertigoya neden olmaktadır.

  Bazı yazarlara görede boyunda propriosepsiyon duyusunun
  kaybının servikal vertigoya neden olduğudur. Emosyonel
  gerginlik, başın rotasyon ve ekstansiyon hareketleri, skalenus
  antikus dahil olmak üzere boyun kaslarının tiroservikal trunk ve
  subklaviyerı artere sıkı basısına ve bu damarların daha
  proksimalinde vertebral artere basısına neden olmaktadır.
         Servikal Vertigo
  Yaşlı hastalarda yatar pozisyondan ayakta pozisyona hızlı
  geçiş postural hipotansiyona ve sonuçta vertebrobaziler
  yetmezliğe neden olabilirler.

  Semptomlar basagrısı, vertigo Senkop

  Çınlama, genelde düşük frekanslarda işitme kaybı Bulantı,
  kusma (vagal cevap)

  Vizüel semptomlar, baziler arterin dalı olan posterior serebral
  arterin kan akımında azalmaya bağlı oksipital lob iskemisine
  bağlı parlayan ışıklar (sık).

  Bu semptomların her biri baş veya boynun belli
  pozisyonlarında ve pozisyon değişikliklerinde gözlenebilir.

  Doğru postür, boyun egzersizleri, servikal traksiyon, sıcak
  masaj uygulaması, boynun boyunluk ile geçici
  immobilizasyonu iyi terapötik secimlerdir.
      Migrene Bağlı Vertigo

  Vertebrobaziler migren beyin sapı
  dolaşımında bozukluğa bağlı olarak görülür.
  Semptomlar arasında vertigo , dizartri, ataksi,
  parestezi. diplopi, homonim hemianopsi
  olabilir.

  Başlangıçtaki vazokonstruksiyonu takiben
  vazodilatasyon olur ve bu da genelde tek
  taraflı zonklar tarz başağrısına neden olur.

  Hastaların %50'sinden fazlasında pozitif aile
  hikayesi mevcuttur.
 DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜRLER

    Dr.Hüseyin SARI

								
To top