Fss 6, 22 juni 2005

Document Sample
Fss 6, 22 juni 2005 Powered By Docstoc
					Fss 6, 22 juni 2005
Innehåll

Ledaren av Sergius Colliander
Dubbla budskap?

Taltidningsproducenterna samlades - digitala taltidningar välkomnas
- Sergius Colliander

Beredningen av den handikappolitiska redogörelsen har startat
- Merja Heikkonen

Välkommen med buss till Helsingfors

Som synskadad på tåget

Verksamheten bland svenska synskadade behöver stöd

Bokmalar i kö - om utlåningen av Daisyspelare

Nya vindar inom rehabiliteringen
- Sergius Colliander rapporterar
Jubileum i Ekenäs - Karl-Oscar Skogster rapporterar

Tack säger synskadade i Västnyland

Inger Halenius in memoriam
- Bjarne Sandberg

Reliefkartor till hjälp när man ska gestalta omgivningen - Helinä Hirn

Faddrar och fadderbarn möttesi Tallinn
- Arto Vanhanen rapporterar

FSS utskott: För aktivitet och ökad självständighet med hjälp av kultur
och rekreation - en artikel av Tor Hanner

Margot vinkar adjö

Många äldre i dåligt skick är utan FPA:s vårdbidrag

Gunillas brev till kära mamma

MEDDELANDEN
Utställning för synskadade
Naturläger
Punktskriftskurs
Kvinnoseminarium

Meddelanden från distrikten

Bakpärmen: Kom med på tvådelad grundkurs för synskadade, uppmanar Monica
Andersson

Pärmbild: Nya busstationen i Helsingfors: i rulltrappornas övre och nedre
ändar finns tydliga reliefmarkeringar i golvytan. - Foto SC
---------------
Dubbla budskap?

Sergius Colliander

När ni bläddrar i detta nummer av tidningen kommer ni att hitta en hel
del att glädja er åt, sådant som innebär en bekräftelse på att synskadade
beaktas. Det gäller bland annat planeringen av Helsingfors nya busstation
i Kampen, det gäller utformningen av tågvagnar och det gäller spridningen
av information i digital form: taltidningar över nätet och
Daisy-talböckerna, för vilka spelare börjar lånas ut från
Celia-biblioteket i höst.
 Regeringen har nu äntligen börjat infria löftet i regeringsprogrammet:
man har satt igång med beredningen av en handikappolitisk redogörelse
till riksdagen som under behandlingen kommer att staka ut
handikappolitiken i landet under de kommande åren. Här har FSS gjort en
insats: valmötet 2002 godkände ett uttalande som tillställdes politiker
och som till en del bidrog till att få med passusen i regeringsprogrammet.
 De vindar som viner i rehabiliteringen är bekymmersamma: dels kan man
väl i dagens läge ironiskt nog betrakta det som en framgång att inga
inskränkningar planeras, men samtidigt är det bekant att det allmännas
insatser här är otillräckliga. Det gör bl a att en del av de åtgärder
som genomförs i den yttre miljön blir slag i luften. Utan fortlöpande
rehabiliteringsinsatser i form av handledning i orientering och
förflyttning kan en gravt synskadad inte tillgodogöra sig de
miljömarkeringar som satts in.
 För att fullt ut kunna få tillgång till de möjligheter bl a internet
och den moderna tekniken med motsvarande hjälpmedel erbjuder synskadade
måste åtminstone två villkor uppfyllas: det gäller att för alla
intresserade säkerställa tillgången till utrustning och hjälpmedel men
också tillgången till en tillräckligt omfattande utbildning och träning
i att använda dem. Dessutom måste också här garanteras kontinuitet:
utvecklingen går lavinartat vidare och nya råd och grepp måste läras in.
 Medelåldern stiger på befolkningen i allmänhet och bland synskadade
i synnerhet. Det finns allt fler alerta äldre som har rätt att få behålla
full delaktighet och jämlikhet trots både hög ålder och problem med synen.
Men samhället kommer med dubbla budskap: å ena sidan visar man prov på
att personer med funktionshinder beaktas - till en del till och med i
praktiken - men å andra sidan avdelas inte de resurser som skulle behövas
för att säkerställa vars och ens individuella rehabilitering. - Kräv inte
det omöjliga, kan det ett tu tre heta, när man kommer med en konkret
ansökan!
 Trovärdigheten i lagar och redogörelser kan bara baseras på konsekvens
och tillförlitlighet. Dubbla budskap spolierar den.
---------------


TALTIDNINGSPRODUCENTERNA SAMLADES
Digitala taltidningar välkomnas

Sergius Colliander
 En stor enighet om fördelarna och nödvändigheten att övergå till digital
teknik blev kontentan av de finlandssvenska taltidningarnas konferens
i Helsingfors i maj. Processen går nu vidare med en projektgrupp i spetsen.
 Taltidningskonferensen inleddes av FSS ordförande Kenneth Ekholm som
framhöll jämlikhetsaspekten i informationstillgången. Han betonade att
det varit det som gav drivkraft åt etableringen av taltidningarna i
Svenskfinland i början av 1980-talet. Men kassettekniken är på uttågande
och nu öppnar sig nya möjligheter, sade Kenneth.
 Jakobstads Tidning och Hufvudstadsbladet distribueras redan i detta
nu som taltidningar över internet. Fördelarna med detta är uppenbara:
taltidningen når prenumeranten samma morgon den utkommer och det är lätt
att bläddra i innehållet. Också gamla tidningar är lätt tillgängliga.
Prenumeranterna är nöjda och tekniken fungerar klanderfritt.
 Det system som används har utvecklats under de senaste tre åren inom
projektet Den digitala taltidningen som handhas av Norra Österbottens
svenska synskadade och kunnat förverkligas genom understöd från i huvudsak
Penningautomatföreningen. Viktigt är att Jakobstads Tidning engagerat
sig i arbetet och att den teknologiska biten handhafts av lokala företag:
Trefoil, Multi.fi och Jakobstads Telefon.
 Som ett resultat av samarbetet och efter att ha riktat en rundfråga
till prenumeranterna lanserades PratSam-boxen som är uppkopplad till
bredband och extremt lätt att använda.
 Lars Hedman, chefredaktör på Jakobstads Tidning, berättade om den vidare
utvecklingen och att PratSam-boxen i en nära framtid avses kunna spela
upp Daisy-böcker och använda talsyntes. Det här utvecklingsarbetet är
för närvarande på gång och inget tyder på att det inte kommer att krönas
med framgång.
 Taltidningen HBL har börjat utkomma över PratSam-boxarna sedan början
av april och Hans Åhman, ordförande för Huvudstadsregionens taltid-
ningsförening, redogjorde för de olika skedena i introduktionen av det
nya systemet. En förutsättning var att få finansieringen ordnad och detta
lyckades med hjälp av en rad finlandssvenska fonder och stiftelser. -
Initialkostnaderna är betydande, man måste räkna med inalles cirka 2000
euro per prenumerant, sa Hans Åhman som medgav att han till en början
på grund av detta ställde sig tveksam till möjligheten att framgångsrikt
motivera sådana kostnader för understödsgivarna. - Men det var Karl-Oscar
Skogsters beslutsamma inställning när han sa att jämlikhet måste få kosta,
som fick mig att inse att legitimiteten i satsningarna, fortsatte Hasse.
 Ordföranden för FSS kommunikationsutskott Rolf Söderlund presenterade
en handlingsplan att diskuteras. Den går ut på att koordinerat erbjuda
alla finlandssvenska taltidningsproducenter möjligheten att ansluta sig
till PratSam-distributionen. En projektgrupp ska hålla i trådarna och
se till att fördela de resurser man hoppas kunna uppbringa av
understödsgivarna så rättvist som möjligt. Handlingsplanen fick enhälligt
bifall av konferensdeltagarna. Den har nu skickats för behandling och
kommentarer till taltidningsproducenterna som bör ha avgivit sina
skriftliga svar om deltagande i projektet då FS utkommer.
 Konferensen avslutades genom FSS verksahetsledare Marita Tieralas
slutord i vilka hon sammanfattade dagen. Hon poängterade det positiva
i att det görs en kännbar satsning på taltidningsprenumeranterna - det
är alltså inte bara fråga om teknik, inläsning och arbetsprocesser.
PratSam är lämplig som distributionsutrustning genom sin enkelhet i
användningen och genom de ytterligare möjligheter den ger i en snar
framtid. Den information som givits bildar en språngbräda för det
finlandssvenska projektet för bättre jämlikhet inom informations-
tillgången.
 Med på konferensen fanns företrädare för Norra Österbottens Svenska
synskadade och Jakobstads Tidning, Taltidningsföreningen Vasabladet på
kassett och tidningen Vasabladet genom chefredaktör Dennis Rundt,
taltidningen Syd-Österbotten som utges av Vasa svenska synskadade, Ålands
taltidning, Åbolands taltidningsförening som ger ut Åbo Underrättelser,
Huvudstadsregionens taltidningsförening och taltidningarna Östra Nyland
och Borgåbladet som utges av Svenska synskadade i Östnyland. Med var också
FSS ledning och representanter för kommunikationsutskottet samt
projektanställda Daniel Ainasoja från Jakobstad och Olle Winter från
Helsingfors.

Bildtext:
 Glada konferensdeltagare, fr v projektchef Daniel Ainasoja, ordföran-
den i Östnyland Stina Roms och Vasabladets chefredaktör Dennis Rundt.
- Foto SC
---------------


Beredningen av den handikappolitiska redogörelsen har startat
Merja Heikkonen, översättning Magnus Nyström
 I statsminister Matti Vanhanens regeringsprogram står skrivet, att
statsrådet avger till riksdagen en handikappolitisk redogörelse under
valperioden. Redan i början av valperioden gjorde handikappor-
ganisationerna en påstöt mot statsförvaltningen, att redogörelsen skulle
avges innan samordningen av handikapplagen och omsorgslagen. Så gick det
emellertid inte, men nu har man kommit i gång på Social- och
hälsovårdsministeriet.
 Kanslichef Markku Lehto vid Social- och hälsovårdsministeriet utnämnde
i maj en styrgrupp, vilken har som uppgift att stöda och styra
förberedelsearbetet för den handikappolitiska redogörelse som skall
uppgöras enligt regeringsprogrammet och utvecklingsplanen för social-
sektorn. Som ordförande för styrgruppen fungerar Reijo Väärälä från SHM.
 I beslutet om tillsättandet av styrgruppen har man definierat en
fyrdelad uppställning för redogörelsen. För det första skall man utreda
handikappolitiska åtgärder och planer inom olika förvaltningsgrenar och
i synnerhet service och stödåtgärder till personer med funktionshinder.
För det andra skall man reda ut handikapporganisationernas och centrala
experters synpunkter på faktorer som påverkar handikappolitiken positivt
och utmaningar. Tredje och fjärde punkter är den bild handikappforskningen
ger av de handikappades förhållanden och strömningar inom den
internationella handikappolitiken.
 Ur handikapporganisationernas synvinkel är den andra delen av redogö-
relsen speciellt viktig. För arbetet med den svarar Riksomfattande
handikapprådet (Vane). Vane avlönar för uppgiften en högskolepraktikant
och man har för avsikt att få en organisationsförfrågan gjord redan före
juli.
 Styrgruppen har som verksamhetsperiod 1.6.2005-31.5.2006. Arbetet med
redogörelsen löper således i en synnerligen snabb takt. Samordningen av
lagarna fortsätter parallellt med redogörelsen.
 Skribenten är organisationsdirektör på Synskadades Centralförbund och
nås per tfn 09-39604602, e-post merja.heikkonen@nkl.fi.
---------------


Välkommen med buss till Helsingfors!
(SC) Huvudstadens busstation får en framtoning värdig det nya årtusendet:
de nya bussterminalerna för fjärrtrafiken och Esbo regiontrafik har tagits
i bruk i början av juni. Nu behöver man inte vänta på bussen i ur och
skur utan kan fördriva tiden i funktionella och trevliga utrymmen.
Synskadade passagerare har beaktats under hela planeringsprocessen.
Ledstråk, belysning och färggestaltning har tagits fram med tanke på
blinda personer och passagerare med nedsatt syn.
 Det mest spektakulära med fjärrbussterminalen är ju att den är place-
rad under gatuplan. När man anländer till stan med buss tar man sig in
genom en ankomstport till terminalhallen. Här är det bara att sedan ta
rulltrappan, hissen eller promenera upp för en vanlig trappa till
gatuplan. Till Kampens metrostation kommer man från fjärrbussterminalen
med hiss. Ledstråk finns för dem som använder vit käpp: korsningar och
början på trapparna är märkta med knottror i golvet.
 Taxi kan beställas till ankomstplan, taxin kommer till en taxiruta bakom
en utgångsport i hallens östra ända, under rulltrappan. Utgångsportar
används också för avgående bussar. På det sättet undviker man att
fotgängare hamnar i busstrafiken.
 I ett senare skede tas en anmälningspunkt i bruk där den information
som finns på de elektroniska tavlorna fås uppläst genom att trycka på
en knapp.
 Det är faktiskt livligt: cirka 170 000 passagerare inom fjärr- och
regiontrafiken kommer dagligen att röra sig i terminalerna.
 Esboterminalen finns på gatuplan och här är avgångarnas antal cirka
1000 per dag och under rusningstid avgår upp till 100 bussar i timmen.
Också här finns ledstråk i golvet. För synsvaga finns en motsvarande
ljuslinje i taket som underlättar orienteringen. En tydlig
informationstavla med de 30 nästa avgångarna finns i ögonhöjd vid
plattform 41.
 Den 31 maj visades två grupper intresserade synskadade runt i ter-
minalerna av Matkahuoltos platschef Lasse Ala-Kärppä. Han fick höra många
nöjda kommentarer men också en del förslag om förbättringar.
 En reliefkarta med punktskriftsmärkning har satts upp via huvudentrén
att ge synskadade en överblick över bussterminalerna och de kommersiella
delarna av Kamppi-Center som till stora delar färdigställs först nästa
år.

Bildtext:
 Ledstråk och varierande golvbeläggning underlättar orienteringen i
bussterminalen. - Foto SC
---------------


Som synskadad på tåget
Här nedan har vi sammanställt de centrala tjänster för synskadade
passagerare som VR erbjuder. När det gäller servicen på stationerna trädde
de nämnda tiderna i kraft i början av juni i år.
 VR försöker ge alla sina kunder en angenäm tågresa genom att erbjuda
tjänster riktade till speciella grupper av passagerare. Resandet för
synskadade har man försökt underlätta bl a genom färgsättningen av
inredningen i tågen. Genom att använda kontrastfärger har man i de nya
vagnarna märkt dörröppningar och väggar, öppningsknapparna för dörrarna
samt trappsteg. Kontrastfärgerna utsträcker sig också till
platsnumreringen, vilken även är försedd med punktskrift.

Handikappservice på VR Persontrafiks stationer
 Om en synskadad behöver hjälp på stationen med att röra sig, lönar det
sig att kontakta VR Telefonservice och höra sig för om möjligheterna för
personalen på avgångs- och ankomststationerna att hjälpa passageraren
ombord på och ned från det tåg han/hon vill.

Öppettider för stationerna och handikappservicen
 För andra stationer än Helsingfors är numret till VR Telefonservice
0600 41 900 (avgiftsbelagt, 1 euro/minut).
 Helsingfors: tfn 0307 21 422, må-sö kl 6.30-22.00; tfn 0307 20 539 må-sö
kl 22.00-6.00 Idensalmi: enligt överenskommelse
 Joensuu: må-sö kl 12.00-14.30 och 17.50-20.00
 Kouvola: kl 6.00-10.30 och 14.00-22.00, enligt överenskommelse
 Kuopio: må-fre kl 8.00-16.30, enligt överenskommelse
 Kuppis: må-fre kl 5.25-21.30; lö-sö kl 6.10-21.30
 Lahtis: må-sö kl 8.30-20.30
 Pieksämäki: må-sö kl 8.00-10.00 och 11.00-17.30, enligt överenskommelse
 Riihimäki: kl 8.00-21.30
 Seinäjoki: må-fre kl 13.00-16.30, kom överens på förhand om möjlighet
till service
 Tammerfors: må-lö 6.30-12.15 och 14.30-23.00, sö 11.30-23.00, kom
överens på förhand om möjlighet till service
 Uleåborg: må-sö kl 7.00-22.00
 Åbo: må-sö kl 6.10-21.15
Rätt till avgiftsfri ledsagarbiljett
 När en synskadad passagerare reser tillsammans med sin ledsagare, är
en ledsagare över 18 år berättigad till fri resa. Den synskadade bör då
ha en tågbiljett för vuxen, pensionärs- studerande- eller juniorbiljet.
Biljetterna för den synskadade och ledsagaren bör köpas samtidigt.
Synskadan bör på uppmaning kunna bestyrkas genom t ex synskadekort eller
läkarintyg. Ledsagaren får fri resa då den synskadade har ett stamkort
för fria resor inom lokaltrafiken med Saattaja-stämpel.

På tåget med ledarhund
 Ledarhunden kan resa i avdelningen för sällskapsdjur på Pendolino-,
InterCity- och expresstågen utan avgift för sällskapsdjur, då den som
blir ledsagad har tågbiljett till ifrågavarande avdelning. Om det finns
andra sällskapsdjur i avdelningen som stör ledarhunden, kan ledarhunden
resa även i avdelningen intill avdelningen för sällskapsdjur. Konduktören
anvisar vid behov lämpliga platser.
 I sovvagn reser ledarhunden utan avgift tillsammans med sin husse/matte
i gavelkupé, vilken i sin helhet bör reserveras för eget bruk. Om
passageraren reser ensam i sovvagnens gavelkupé tillsammans med
ledarhund, kan hon/han resa med 2. klass resebiljet. För sovplatsen
uppbärs priset för bädd i andra klass. - Översättning av Magnus Nyström
---------------


Verksamheten bland svenska synskadade behöver stöd
Förbundet Finlands Svenska Synska-dade bedriver en målmedveten
verk-samhet för att svenska synskada-de ska ha en så bra vardag som möj-
ligt. I görligaste mån används samhällets stödformer och en del av
finansie-ringen står Penningautomat-föreningen för. Men en betydande del
av verksam-heten bekostas med FSS egna medel.
 Förbundet tar tacksamt emot donatio-ner och testamenten för att sä-
kerställa kontinuitet och utveckling. För mera ingående upplysningar
kontakta gärna verksamhetsledare Marita Tierala, tfn 09-6962.3011.
----------------


DAISYSPELARPROJEKTET:
Bokmalar i kö

(SC) De första 3000 av Celia-bibliotekets kunder som bildar kö för att
få en Daisy-spelare utses under sommaren. Om man under 2004 lånat mer
än 30 talböcker har man en chans att komma med i kön.
 De som kommer med i kön får i slutet på juni ett informationsbrev. Brevet
sänds ut i den form biblioteket har noterat att kontakten med låntagaren
normalt sker och på svenska eller finska beroende på det språk man valt.
 De första Daisy-spelarna levereras i år och Celia-biblioteket har nu
ett första bestånd av Daisy-talböcker. Dessutom förmedlar man lån från
TPB i Sverige. De nuvarande talböckerna på C-kassetter kommer successivt
att ersättas med CD-skivor i Daisy-format. Celia-bibliotekets överföring
av det existerande bokbeståndet till det nya formatet beräknas vara klart
2010. Men alla bibliotekets låntagare ska ha tillgång till en
Daisy-spelare senast 2007 förutsatt att Penningautomatföreningen RAY
fortsätter finansieringen enligt de planer som nu finns.

 Celia-biblioteket och SCF:s Daisy-spelarprojekt kan inte ge ut upp-
gifter om vilka som kommer att vara med i kön och inte heller om antalet
boklån under 2004.
Övergången underlättas av frivilliga stödpersoner
 Introduktionen av Daisy-spelare bland synskadade på det lokala planet
kommer att ske med hjälp av frivilliga stödpersoner som får motsvarande
utbildning. Inom Daisy-spelarprojektet avser man att se till att det finns
personer som kan stå till tjänst med introduktion av den nya tekniken
både i grupp och individuellt. Och om man skulle råka i bryderi med sin
spelare kan man ta kontakt med stödpersonen i regionen.
 Utbildningen av stödpersoner avses sätta igång i början på hösten. Sari
Kekkonen är projektanställd med uppgift att ta fram lämpligt
studiematerial och koordinera och genomföra utbildningen av stödpersoner.

Bildtext:
 Sari Kekkonen jobbar med utbildningen av stödpersoner inom
Daisy-projektet. - Foto SC
-----------------


Nya vindar inom rehabiliteringen - brett upplagt seminarium i Vanes regi
Sergius Colliander
 Riksomfattande handikapprådet Vane anordnade i maj ett seminarium som
hade väckt stort intresse hos målgruppen - de kommunala handikappråden
och handikapporganisationerna i första hand. Inte alla hugade rymdes med
i Iiris stora auditorium i Östra centrum i Helsingfors.
Quo vadis?
 Rehabiliteringen är en del av hälsovården och här pågår en omstruktu-
rering på många fronter. Mikael Forss, direktör på FPA med ansvar för
just rehabilitering, underströk att behovet av rehabilitering dels ökar,
dels förändras till sin natur.
 Den ökade livslängden och minskat antal barn medför förändringar i
befolkningsstrukturen. Också regionalt sker förändringar - folk fort-
sätter flytta från glesbygderna till tillväxtcentra. Det gäller samtidigt
att hålla i minnet att vi faktiskt är beroende av att ett tillräckligt
antal människor går på jobb.
 Men arbetslivets natur har genomgått stora omvälvningar. Fysiskt arbete
har ersatts av intellektuellt och detta har återverkningar på vilket slag
av rehabilitering som behövs. Rehabiliteringssystemet i Finland är i stor
utsträckning utvecklat med tanke på fysiska skador, typ ryggsmärtor. Man
har här också kunnat använda samma institutioner som vid rehabiliteringen
av krigsveteraner.
 Men nu ter sig uppgifterna annorlunda: det gäller att bryta med de
traditioner som har sina rötter i ett bruksortssamhälle. Nu är det framför
allt psykiska besvär som behöver rehabilitering. Det rör sig om en
verksamhet som det är svårt att bedöma verkningsgraden på. Men, framhöll
Mikael Forss, det är inte frågan om att de psykiska problemen lavinartat
skulle ha ökat. Det är bara det att de medför arbetsoförmåga i högre grad
än tidigare - på grund av att arbetsuppgifternas karaktär blivit
annorlunda. Det är hög tid att slänga stigmatiseringen av personer med
psykiska besvär i papperskorgen: det beräknas att 15 % av befolkningen
kontinuerligt lider av sådana, dock inte samma personer hela tiden.
 Modern rehabilitering förutsätter att man rehabiliterar med klara mål
- till nya uppgifter eller till att klara sig i bestämda situationer.
 Mikael Forss betonade också att det är väsentligt att det skapas
enhetliga spelregler för rehabiliteringen så att de aktörer som verkar
inom området känner till sina uppgifter. Utvecklingen av FPA:s roll är
dessutom beroende av politisk vilja.

Lagstiftningen strömlinjeformas - inga banbrytande nyordningar
 Heidi Paatero, generalsekreterare för förhandlingsdelegationen för
rehabiliteringsärenden vid Social- och hälsovårdsministeriet, konsta-
terade att en rad nya lagar antagits och att också de lagstadganden som
berör FPA:s rehabilitering ska förnyas i höst. Men de innehållsliga
förändringarna är ringa. Det som nu accentueras är klientens roll och
i synnerhet klientens självbestämmande. Man vill också få till stånd ett
närmare och effektivare samarbete mellan myndigheterna på det lokala
planet och betonar kommunens roll som koordinerande part.
 Viktigt är att inse att bestämmelserna om vårdgaranti som trädde i kraft
i våras också omfattar rehabilitering och hjälpmedelsservice.
 Det som nu förväntas är att klienten ska få lämplig rehabilitering
snabbare och effektivare än hittills. Här krävs att både vård- och
beslutsprocesserna utvecklas. Rehabiliteringen ska utgöra en helhet som
är planmässig, målmedveten och ger resultat. Den ska beakta klientens
behov och levnadsförhållanden.

- Bra tankar och mål ...
 Det digra programmet omfattade ytterligare en rad inlägg av personer
aktiva inom rehabiliteringens olika nivåer - centralsjukhus, kommuner
och organisationer.
 FS frågade Teuvo Ruponen, som förde ordet under seminariet och är
rehabiliteringsdirektör vid Synskadades Centralförbund, vilka tankar
dagen väckt hos honom, då speciellt ur synskadades perspektiv.
 - Det är visst uppmuntrande att det finns bra tankar och mål. Men hoten
finns inom ekonomin. Problemet är att tolkningarna skärpts och att det
inte ser ut att bli bättre.
 När det gäller FPA:s medicinska rehabilitering kvarstår tröskeln för
pensionstagare: det krävs förhöjt vårdbidrag för att få medicinsk
rehabilitering för gravt handikappade. Det här är något som begränsar
möjligheterna för dem som inte är i arbetslivet. Yrkesinriktad reha-
bilitering fås lättare.
 Och medlen för den behovsprövade rehabiliteringen - som kommer i fråga
i andra hand - är begränsade i förhållande till de stora grupper som gör
anspråk på den. Det blir inte så mycket över för synskadade.
 Det som inte heller känns bra är att man inte satsar på att förbättra
eller ens upprätthålla funktionsförmågan. Först en försämring utlöser
insatser. För synskadade gäller att samtidigt som tekniken ger tillgång
till nya hjälpmedel blir problemen i omgivningen allt fler. Också de som
länge varit synskadade drabbas av detta. Allt fler serviceformer gör
avkall på personlig betjäning och förutsätter olika slag av
självbetjäning, paradexemplet är banktjänsterna. Synskadade borde få
bättre tillgång till uppdaterad undervisning i orientering och
förflyttning samt för synsvaga i synträning. När tidigare sätt att klara
sig inte längre duger till något måste man få uppdatera sina färdigheter
och kunskaper.
 Avslutningsvis konstaterade Teuvo Ruponen att seminariet alldeles
tydligt fyllt ett behov - intresset var stort. Men det hade varit mer
givande om det funnits tillfälle till diskussion.

Bildtext:
 - Det måste skapas enhetliga spelregler för rehabiliteringen så att
alla känner till sina uppgifter, betonade Mikael Forss från FPA. - Foto
FPA/Annika Söderblom
---------------


Jubileum i Ekenäs
Karl-Oscar Skogster
 Den 14 maj firade Svenska Synskadade i Västnyland rf sitt 30-årsjubi-
leum på Sea Front i Ekenäs. I hotellets festsal hade ett drygt åttiotal
gäster bänkat sig när föreningens ordförande Bjarne Sandberg tog till
orda och hälsade jubileumspubliken välkommen. Han uttryckte en
förhoppning om att alla skulle trivas och ha det festligt tillsammans
trots saknaden efter föreningens initiativtagare och mångåriga ordförande
Inger Halenius som avled i slutet av april. Ingers minne hedrades med
en tyst minut. Hon ihågkoms postumt med SCF:s förtjänsttecken i guld för
sina 30 år i föreningens ledning
 Förtjänsttecken tilldelades sammanlagt fjorton personer. Föreningens
ordförande Bjarne Sandberg och hans hustru Gungärd erhöll vardera
förtjänsttecken i silver.
 Jubileumsprogrammet upptog tal, sång och en läcker festmåltid.
 Raden av gratulanter var lång. De flesta systerföreningarna inom FSS
uppmärksammade tilldragelsen. Den mest personliga lyckönskningen
framfördes av Ulla-Maj Svanbäck och Agneta Salonen. Gåvan bestod i en
kristallskål som givarna kallade för "Inger-kristallskålen". Det blir
en uppgift för föreningens ordförande att för ett år i sänder överlämna
skålen till någon av medlemmarna som "under året gjort framsteg i att
bemästra sin livssituation och som informerat andra medlemmar om
möjligheterna".
 Bygdens egen son Sune Huldin underhöll festpubliken med sång till eget
gitarrackompanjemang. Han inledde med Vildandens sång, en visa som han
enligt egen utsago sjungit många gånger i unga år på medlemsträffar i
Ekenäs. Sen blev det Evert Taube för hela slanten. När någon i publiken
bad Sune framföra någon av sina egna sånger blev det stopp. - Jag kan
inte sjunga dem till gitarr. Men han lovade sända sin CD-skiva så snart
den blir klar.

2100 protokollsparagrafer
 Hilding Nordström presenterade en innehållsrik historik som han skri-
vit om föreningens 30-åriga verksamhet. Han har plöjt igenom alla
årsberättelser och 2100 paragrafer i styrelsens protokoll. Föreningen
bildades som en krets inom FSS den 15 februari 1975. Inger Halenius valdes
till ordförande och den då endast 17 årige Jan-Erik Huldin till
sekreterare. Kassör var Ulla Ahlroos. Övriga ledamöter i styrelsen var
Sven Bäckman och Lea Wendelin. Till en början hölls medlemsträffarna en
gång i månaden i Andelsbankens klubblokal.
 År 1990 blev kretsen en självständig distriktsförening och medlemsfö-
rening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Kretsen hade vid starten
15 medlemmar. Idag har föreningen 84 ordinarie och 53 stödjande medlemmar.
 Föreningens verksamhetsområde är vidsträckt, från Sjundeå i öster till
Hangö i väster. Sitt verksamhetscenter vid Prästängsgatan 12 i Ekenäs
fick föreningen år 1993.
 - Föreningen är idag livskraftig med många aktiviteter på sitt
verksamhetsprogram och en stabil ekonomi, konstaterade Hilding Nordström.

Sandberg vid rodret
 Bjarne Sandberg har nu skött ordförandeskapet i tio år. Därförinnan
hann han i arton år fungera som vice ordförande. Han säger att föreningen
är något han värdesätter mycket högt. Han tycker att det ger en så mycket
att få träffa andra med samma handikapp.
 - Våra medlemmar samlas regelbundet till månadsträffar på verksam-
hetscentret Lyan i Ekenäs, berättar Bjarne. - Vår främsta uppgift är att
stöda våra medlemmar med information och hjälp av olika slag samt ordna
verksamhet i form av träffar, kurser, teaterbesök, läger och resor.
Föreningen verkar också som en intresseorganisation för synskadade i
Västnyland genom att påverka beslutsfattare i frågor som är viktiga för
synskadade.
 Tidningen Västra Nyland har föreningen utgett en kassettversion av allt
sedan år 1981. Här ser Bjarne fram emot en förestående övergång till en
utgivning av taltidningen i digital form.

Bildtext:
 Fr v Disa Augustsson från Hangö, Maj-Britt Ljungqvist från Ekenäs samt
Maj-Lis Holmberg och Greta Sjölund från Hangö skålar för föreningen. -
 Foto Peter Johansson
---------------


Inger Halenius in memoriam
Bibliotekarie Inger Linnea Halenius avled onsdagen den 20 april 2005 på
Västra Nylands sjukhus i Ekenäs.
 Inger Halenius föddes den 2 juli 1938 i Helsingfors men växte upp och
gick i skola i Lojo landskommun, Virkby. Efter studentexamen 1958
studerade Inger till hum kand vid Åbo Akademi. En fortsättning på studierna
blev det i Svenska social- och kommunalhögskolan där Inger avlade
biblioteksexamen år 1967. Samma år anställdes hon som chef för Ekenäs
stadsbibliotek.
 År 1974 drabbades Inger plötsligt av en kraftig försämring av synen
och diagnosen var näthinneavlossning med sjukskrivning och sjukpen-
sionering som följd. Det var ett hårt slag för en människa på 36 år som
hade valt boken som sin yrkesbana och vars kanske högsta nöje var att
läsa. Här kan genast nämnas att Inger ändå aldrig gav upp läsandet. Hon
lånade flitigt talböcker från sin forna arbetsplats, från de synskadades
bibliotek i Helsingfors, ja ända från bibliotek i Sverige.
 Men Inger var inte den person som skulle bli hemma på sofflocket och
deppa. Med sitt käcka humör och sitt klingande skratt fann hon sig snabbt
i sin nya livssituation. Redan följande år (den 15 februari 1975) grundades
en synskadekrets i Västnyland med Inger Halenius och Karl-Oscar Skogster
som initiativtagare. Västnyländska kretsen inom Finlands Svenska
synskadade, som kretsen på den tiden hette, var den sjunde och sista i
ordningen av kretsar som bildades i Svenskfinland. Inger var kretsens
första ordförande. År 1981 (handikappåret) grundades sedan Västra Nylands
Taltidning med Inger i spetsen.
 Åren gick och 1990 var det en större omvälvning i organisationen. Alla
sju kretsar kastade loss från moderfartyget Finlands Svenska Synskadade
och blev självständiga distriktsföreningar. Därmed blev huvudföreningen
ett förbund. År 1993 blev ävenså ett händelserikt år. Inger Halenius och
undertecknad letade fram ett verksamhetscenter, som fick grönt ljus samt
finansiering från FSS. Nu hade föreningen Svenska synskadade i Västnyland
r.f. ett eget hem. Vid föreningens höstmöte 1995 avsade sig Inger
ordförandeskapet i föreningen men kvarstod som vice ordförande.
 Inger Halenius satt under senare hälften av 80- talet och början av
90- talet i FSS styrelse, verkade 20 år som ordförande i lokalföreningen
samt sex år som vice ordförande och satt ännu som ledamot i samma styrelse
vid sitt frånfälle. Hon fungerade även som ordförande för den arbetsgrupp,
som framställde föreningens 30-årshistorik och som ordnade med
jubileumsfest den 14 maj, där alltså Ingers plats förblev tom. Det var
endast ett fotografi och ett levande ljus, som prydde hennes plats.
 Till Ingers livsuppgift hörde också skötseln av hennes ålderstigna
föräldrar, som båda var kroniskt sjuka. Det föreföll henne helt naturligt
att det så skulle vara i och med att Inger var det enda kvarvarande barnet
då hennes yngre bror hade avlidit i leukemi vid dryga 20 års ålder.
 Personligen hade jag förmånen att under 28 års tid jobba tillsammans
med Inger för de synskadade. Otaliga var de möten, resor, läger vi deltog
i och oräkneliga var de telefonsamtal vi förde med varandra. Jag kan inte
minnas att det en enda gång skulle ha stött på patrull mellan oss, fastän
det kanske ibland skulle funnits skäl till det. Inger lugnade alltid ner
situationen med sin glada humor och sprittande skratt.
 Alla vi som kände Inger Halenius, som föreningsmänniska, som pri-
vatperson kommer att sakna henne länge och platsen efter henne blir svår
att fylla.
 Inger Halenius sörjes närmast av brorsdotter, släkt och många, många
vänner.
 Bjarne Sandberg
Bildtext:
 - Inger var inte den person som skulle bli hemma på sofflocket och deppa,
skriver Bjarne Sandberg. - FSS arkivfoto
---------------


Reliefkartan till hjälp när man ska gestalta omgivningen
Helinä Hirn, översättning Magnus Nyström
 I vårt samhälle förmedlas en allt större del av informationen visuellt
via synsinnet. Synskadade kan hamna i en ojämlik situation jämfört med
seende, om man inte kan förmedla samma information på ett alternativt
sätt.
 Miniatyrmodeller och kartor kan vara till stor hjälp för synskadade
då de orienterar sig i en ny omgivning. Reliefkartorna är tvådimensionella
skildringar av planritningar som går att känna med händerna och som
innehåller uppgifter man får med känsel- eller synsinnet eller med
vardera.
 Reliefkartorna är oftast det enda medlet att förmedla geografisk
information eller uppgifter om den miljö man skall röra sig i åt synskadade
utöver de muntliga förklaringar som seende ger. Mobilitykartorna avviker
från geografiska eller topografiska kartor, för de innehåller uppgifter
om utgångar, trappor, hissar, formen på gator, hinder, landmärken,
busshållplatser, övergångsställen o s v.
 Kartans digra innehåll måste separeras på olika kartor som studeras
en i sänder, kartmaterialet presenteras i avsnitt och specificerade delar.
 Det är lättare för synsvaga eller blinda personer att läsa kartan om
den har både visuella och taktila element. Då har kartan färger, olika
ytor, storstil, punktskrift, symboler som kan tillgodogöras genom
känselsinnet och visuellt. Man läser kartan genom att använda synresterna,
känseln i fingertopparna eller båda samtidigt. För att förklara
framställningen som sker genom att använda känseln så måste man tillfoga
antingen punktskrift eller en verbal förklaring av vad bilden föreställer.

Reliefkartor underlättar självständig rörlighet
 Många synskadade har svårt att orientera sig självständigt i utrymmen
och omgivning. För att kunna röra sig självständigt, säkert och ända-
målsenligt bör synskadade behärska både förflyttningstekniker och
orientering. Med orientering kan man avse individens förmåga att med hjälp
av olika sinnen varsebli sin omgivnings proportioner i förhållande till
sin egen position.
 Man har konstaterat, att möjligheterna för synsvaga och blinda att röra
sig självständigt ökar med användningen av reliefkartor, eftersom de
hjälper till att gestalta omgivningen genom att visa rymdproportionerna
mellan omgivningens egenskaper och rutterna. Dessutom underlättar de
navigeringen och att lära sig rutten utan hjälp av seende människor t
o m i en mångfacetterad stadsmiljö.

 Genom att använda reliefkartor som stöd kan en synskadad person un-
dersöka och reda ut den rutt som skall användas säkrare och effektivare
jämfört med att få upplysningar av eller gå rutten med en seende människa.
Det kan vara svårt att få en uppfattning om ett vidsträckt område enbart
genom att gå i omgivningen.

Omgivningen gestaltar sig som en rutt och ett utrymme
 Synskadade orienterar sig i en ny omgivning eller får handledning för
en ny rutt av en mobilityhandledare. Tyvärr använder sig inte handledarna
regelbundet av reliefkartor. De flesta synskadade, i synnerhet de sedan
födseln blinda, upplever användningen av reliefkartan som svår. En orsak
till detta kan vara bristande handledning i att läsa kartan, dålig
lässtrategi eller att det blir svårt att gestalta kartan då endast en
liten del går att läsa åt gången.
 Vid mobilityhandledningen blir synskadade oftast bekanta med miljön
antingen utgående från rutter eller kartor. När rutten är det centrala
lär sig synskadade rutten utantill och använder landmärken som efter
varandra följande hållplatser. Det är arbetsamt att lära ut rutter, då
den som rör sig begränsas av de rutter han eller hon lärt sig utantill
och det inte bildats ett helhetsbegrepp om omgivningen. Sådana begrepp
som omväg, genväg och fågelvägen är svåra att förstå och gestalta.
 I den kartcentrerade verksamheten är målsättningen att synskadade som
rör sig skall förstå utrymmets form och helhet. Information samlas in
genom att använda olika sinnen och att bestämma läget för punkter och
landmärken samt att bestämma deras läge och avstånd i förhållande till
varandra. Inlärningen baserar sig på problemlösningar och på att den som
lär sig förmår gestalta helheter.

Utmaningar för både beslutsfattarna och användarna av reliefkartorna
 Vid utvecklandet av produktionsmetoderna för reliefkartor är det
möjligt att öka produktionen och att göra kartorna mångsidigare, varvid
även bruket av dem kan öka. Detta innebär utmaningar för beslutsfattarna:
kartproduktionen ska få resurser och tillgången öka. Samtidigt är det
en utmaning för synskadade och deras handledare att öva sig i användningen
av reliefmaterialet. Det ger en möjlighet att utvidga rymdbegreppet som
sträcker sig långt utanför den egna kroppen.
 I framtiden är det nödvändigt att utveckla editeringen av datorbaserat
kartmaterial så att de går att producera som reliefkartor, vilket innebär
att tillgången på elektroniskt kartmaterial borde förenklas.
 Skribenten jobbar som utvecklingschef inom förflyttningsteknik på
Synskadades Centralförbund och kan nås per telefon 09-3960.4572 eller
per e-post helina.hirn@nkl.fi.

Bildtext:
 En första kontakt med kartsymbolerna. För att lära synskadade barn läsa
kartor har man utvecklat ett program som går från enkla uppgifter med
miniatyrmodeller till läsning av reliefkartor. - Foto Helinä Hirn
----------------


Faddrar och fadderbarn möttes i Tallinn
Arto Vanhanen
 Det var lyckliga och inte det minsta vidskepliga FSS-resenärer, som
13 till antalet fredagen 13 maj kl 13 träffade sina fadderbarn på
Linnunpesa (fågelbo) resurs- och rehabiliteringscenter i Tallinn. Det
har gått sex år sedan föregående besök. Under tiden hade "boet" fått flera
nya "småfåglar".
 Faddertanken lanserades 1998 av medlemmen inom Vasa Svenska Synskada-
de Ann-Sofi Rosendahl. Den blev en naturlig fortsättning på det av EU
år 1996-1998 delfinansierade projektet "Social- och ekonomisk integrering
av Estlands synskadade", som var ett samprojekt mellan Synskadades
Centralförbund, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och den estniska
synskadeorganisationen.

Behövligt stöd
 I centret fick de gästande faddrarna ett hjärtligt mottagande av
verksamhetsledaren för de dövblindas stödorganisation Raissa Kesküla,
rehabiliteringshandledaren för barn Olga Ilgina och daghemsförestån-
darinnan Karin Saar. Stödcentret som har ett tjugotal synskadade och
multihandikappade barn i åldern 2-6 år, är inhyst i ett stort kommunalt
daghem med ca 170 barn.
 Eftersom de flesta föräldrar inte har råd att betala för den special-
rehabilitering som centret erbjuder deras funktionshindrade barn, kommer
det ekonomiska stöd som fadderbarnen erhåller av sina faddrar till stor
hjälp. Bidragen möjliggör regelbunden träning i punktskrift,
förflyttningsteknik, ADL och grundutbildning för integrering i
normalskolor. De går även till anskaffning av specialhjälpmedel.
Studiematerialet i punkskrift måste för närvarande produceras av
rehabiliteringshandledarna och barnens föräldrar. Fadderstödet gör det
även möjligt för barnen att bli undersökta av specialläkare, psykolog
eller neurolog.
 I höst får stödcentret Linnunpesa större utrymmen då det flyttas till
de hörselskadades skola som upphör. Hörselskadade barn har kunnat
integreras i normalskolor tack vare inplantatoperationer. Det nya centret
kommer att heta Helen-skolan efter Helen Keller. Där kommer bl.a. att
finnas en specialklass för syn- och multihandikappade barn. Klassläraren
får som bäst sin utbildning i USA.

Gemytlig samvaro
 Efter det att faddrarna funnit sina små "skyddslingar" och bänkat sig
på centret, framförde skribenten en hälsning från de faddrar som inte
av olika orsaker kunde träffa sina barn. Han betonade bla vikten av tätare
kontakter mellan faddrarna och barnen. De gästande faddrarna satt vid
små bord tillsammans med sina barn och deras föräldrar. Kommunikationen
skedde med hjälp av tolkar. Man kunde i sorlet samtidigt höra estniska,
ryska, engelska, finska och svenska. Faddrarna hade med sig små gåvor
till sina barn, men den största gåvan ansågs allmänt vara faddrarnas
närvaro.
 De vuxna bjöds på kaffe och barnen på saft med därtill hörande kakor.
På alla bord fanns dessutom stora fruktfat. Barnen uppträdde med sång-
och musikprogram. De minsta framförde ett musikstycke med
triangelinstrument. Sedan följde en ringlek i vilken barnen, assisterade
av vuxna, i takt med musiken vandrade ut och in i ringen. Lilla Oskari
fick även vara med i ringen i sin rullstol. Tioåriga Jakob framförde två
stycken med flöjt och piano. Två nioåriga flickor, Marilin och Svetlana,
uppträdde med både folksång och rock.
 Vid avskedet kramades både barn och vuxna och Raissa hälsade faddrar-
na nästa gång välkomna till Helen-skolan.
 Skribenten nås per telefon 05-214.500 eller per e-post arto.van-
hanen@pp.nkl.fi.
Bildtext:
 Tor Hanner och fadderbarnet Elisabet med storasyster Liina.
 - Foto Lena Holmström
---------------


FSS UTSKOTT
För aktivitet och ökad självständighet med hjälp av kultur och rekreation

Tor Hanner
 Det är en av de få varma och sköna majdagarna vi fått njuta av i år.
Vi sitter på en uteterrass i Helsingfors tillsammans med Harold Henriksson
för att han ska berätta om ett av de fem utskotten inom Förbundet Finlands
Svenska Synskadade, nämligen utskottet för aktiviteter för ökad
självständighet. Harold Henriksson är ordförande i detta utskott som han
vill förkorta till AÖS.
 - Det här utskottets arbete hörde ursprungligen till rehabiliteringen,
men man ansåg att arbetsområdet blev alltför stort och då grundades
utskottet för aktivitet och ökad självständighet som då blev förbundets
femte utskott - eller det femte benet, som Harold säger.
Fem verksamhetsområden
 Utskottet för aktivitet och ökad självständighet (AÖS) har inte mindre
än fem olika verksamhetsområden att bevaka. Det är kultur, rekreation
och motion, ungdomsverksamhet, kvinnornas verksamhet och verksamhet för
gruppen i medelåldern, personer mellan 30 och 65 år.
 - Kulturarbetet omfattar även studie- och kursverksamhet för med-
lemmarna i förbundet, berättar Harold och fortsätter: - Vår uppgift är
att försöka aktivera medlemmarna att delta aktivt i det allmänna
kulturutbudet. Men också att de själva ska vara aktiva i att utöva
kulturaktiviteter. Distriktsföreningarna borde också ordna möjligheter
till kulturutbud t ex genom teater- och konsertbesök, tycker Harold.
 När det gäller utbudet på förbundsnivå berättar han om en planerad resa
till Tallinn någon gång under nästa år. - Det finns ju ett stort musikutbud
i Estland och vi kunde gå och lyssna på någon opera eller en musical,
kanske en musical passar vårt behov bättre, funderar Harold.
 Och så var det då rekreation och motion. Vad kan du säga om den biten,
undrar jag.
 - Till rekreationsbiten hör ju våra läger, typ vinterläger, tandemlä-
ger, fjällvandring. Vi har också försökt komma in på det här med
vildmarksliv och överlevnad o s v. Det har ju tills vidare blivit endast
försök men det ingår fortfarande i planerna, konstaterar Harold.
 - Det blev ju tyvärr ingenting av vinterlägret i år, men vi ska kompensera
det med att ordna en fjällvandring på Seitaranta sista veckan i september.
Men, säger Harold, vi kallar det ett naturläger för att folk inte ska
tro att de måste gå i fjällen varje dag.
 Men nu finns det ju många medlemmar ute i landet som kanske inte har
möjlighet eller orkar komma på förbundets läger långt från hemorten. Vad
gör ni för dem?
 - Ja, vad kan vi göra? Alla våra aktiviteter riktar sig till alla
medlemmar. Vi har en medlemskår med mycket hög ålder. Det innebär av
naturliga skäl vissa begränsningar, i att orka, i förmågan och kanske
i vissa fall också ekonomiskt. Vi försöker ordna det så att alla ska kunna
vara med, men på förbundsnivå kan vi ju inte dra ihop några stora evenemang,
menar Harold.
 Försöker ni påverka distriktsföreningarna att jobba med de här frågorna
på det lokala planet?
 - Nå, här har vi ju den här förbaskade balansgången mellan förbundet
och föreningarna. Förbundet har väl till uppgift att puffa på föreningarna
för att de ska aktivera medlemmarna i sin region. Förbundet stöder ju
trots allt föreningarna ekonomiskt ganska kraftigt, säger Harold. När
det gäller rekreation och motion vill han framhålla den storsatsning som
nu har gjorts i och med att förbundets första mästerskap i friidrott
arrangeras i Mariehamn det andra veckoslutet i juni. Harold berättar med
entusiasm om att det ska delas ut guld, silver och bronsmedalj i samtliga
grenar. Han säger vidare att det ska bli förbundsmästerskap även nästa
år, tiden är redan fastställd, också då blir det andra veckoslutet i juni
och platsen blir Vasa eller Jakobstad. När detta skrivs vet vi inte hur
det har gått i Mariehamn, men när du får tidningen är det hela avgjort.

Ungdomarna och kvinnorna sköter sig själva
 Vad ungdoms- och kvinnoverksamheterna beträffar konstaterar Harold att
de sköter sig själva. De har egna arbetsgrupper men lyder under AÖS.
Utskottet tar del av deras protokoll och ger stöd och hjälp där det behövs.
I AÖS sitter också en representant så väl för ungdoms- som för
kvinnogruppen. Harold är glad över att ungdomarna nu har anmält ett lag
till Synskadades Centralförbunds grundserie i målboll.
 Det kommer också ibland förslag på nya verksamhetsformer. Sålunda har
t ex Bo-Erik Weegar, en av medlemmarna i utskottet, föreslagit bildandet
av en mansgrupp inom förbundet. Några beslut har dock inte ännu tagits
i den frågan.
 På frågan om hur Harold ser på utskottets arbete i sin helhet svarar
han: - Jag är ganska tillfreds med vårt arbete, men jag skulle önska mer
ekonomiskt självbestämmande för alla utskott. - Mycket återstår att göra
men mycket har också gjorts. Jag tror vi är på rätt väg, jag tycker man
kan se ett ljus i tunneln, avslutar Harold Henriksson, ordförande i
utskottet för aktiviteter för ökad självständighet.
 I detta utskott fungerar, förutom ordföranden, Susanna Antell som
sekreterare och dessutom Tessa Bamberg, Bern Löfman, Bo-Erik Weegar och
Johan Sundholm.
 Skribenten nås per telefon 040-554.6830.

Bildtext:
 Bo-Erik har föreslagit bildandet av en mansgrupp inom FSS. - Foto SC
----------------


Margot vinkar adjö ...
Jag tackar allihop för samarbetet under de gångna fem åren som haft ett
digert och mångsidigt innehåll!

Margot Åberg
 Rehabiliteringshandledare Margot Åberg har avslutat sitt anställning
på FSS den 16 juni. Förbundet har lediganslagit tjänsten och hoppas kunna
få en ny rehabiliteringshandledare för Åboland och Åland till hösten.
Bildtext:
 Margot Åberg började jobba på FSS sommaren 2000. - Foto SC
---------------


Många äldre i dåligt skick är utan FPA:s vårdbidrag
Mången äldre i dåligt skick har inte ansökt om vårdbidrag för pen-
sionstagare från FPA, vilket FPA beviljar äldre för att stöda deras boende
hemma. Var tionde av dem som deltagit i undersökningen om hur
rehabilitering av äldre påverkar dem hade inte ansökt om bidrag, fastän
de uppfyllde kriterierna för att erhålla det. Enligt undersökningen var
orsaken brist på information.
 FPA:s och Folkhälsoinstitutets forskare skriver om problemen kring
vårdbidraget i en nyligen publicerad artikel i Suomen Lääkärilehti.
Forskningsresultaten härstammar från en undersökning som FPA just nu
genomför om hur rehabilitering påverkar äldre människor, IKÄ-projektet,
vilket omfattar närmare 650 äldre.

 Pensionärer, vars funktionsförmåga p g a sjukdom eller handikapp har
försvagats fortlöpande under ett års tid kan ansöka om vårdbidrag för
pensionstagare. I fjol beviljade FPA vårdbidrag åt sammanlagt 119 195
i åldern över 65 år. Av finländarna över 85 år fick 45 % bidrag. Enligt
forskarna är det faktiska behovet större, för rentav tre av fyra över
85-åringar har svårt att klara av de dagliga grundsysslorna som att klä
på sig och att tvätta sig.
 I praktiken faller ofta ansökan om vårdbidraget på de anhöriga eller
kommunernas socialarbetare, för alla äldre förmår inte själva ansöka om
bidraget. Undersökningen visade att även de anhöriga och socialarbetarna
har bristfälliga kunskaper om bidraget och hur man ansöker om det.
 Forskarna föreslår, att representanter för den kommunala social- och
hälsovården och FPA erkänner effektivare än nu sina äldre klienters behov
av vårdbidrag och ta upp bidragen till tals med dem. Även in-
formationsflödet mellan myndigheterna borde tillta. Som det nu är vet
man inte inom kommunerna om de förmåner äldre får från FPA, och å andra
sidan vet inte FPA tillräckligt om den äldres funktionsförmåga. -
Översättning av Magnus Nyström
---------------


Tack!
 Till förbundet, distriktsföreningar och enskilda personer ett hjärtligt
TACK för uppvaktning vid vårt 30-årsjubileum.
 Svenska synskadade i Västnyland rf - Styrelsen
---------------


Föräldraroller
Kära mamma! - Här är sommaren skön! Fåglarna har ruvat färdigt och det
finns fågelungar överallt. Här i gungan har jag funderat över hur olika
naturen har ordnat det med barnavården både bland fåglarna och bland oss
människor. Det är nu en tid sedan de första dunungarna simmade förbi med
sin ådmamma. Nu har flere ådor kommit samman med sina barnaskaror så det
ser ut som hela barnträdgårdar.
 Barndödligheten är ganska stor eftersom trutarna ofta nappar åt sig
en munsbit. Det bekymrar inte gudingpapporna som försvunnit ut till havs
på herrträff.
 Skrakpappan syns inte heller till mera sen han fjäskat färdigt för sin
brud. Skrakmammorna kommer först förbi med varsin kull och så en dag kommer
bara en mamma som kan ha hur många barn som helst. Jag undrar vart de
andra mammorna tar vägen?
 Svanfamiljen däremot lever traditionsenligt familjeliv. Har man en gång
gift sig så gäller evig trohet. Pappa svan försvinner inte till andra
hobbyn utan deltar i barnavården. Troheten är så total så varken änkor
eller änklingar gifter om sig. Jag tycker nog att svanen här i vår vik
efter så många års ensamhet kunde skaffa sig en vän. Kanske är den som
du mamma, som har det rätt ensamt ibland men tycker det är skönt att själv
få rå om din tid. Men vad tycker du om lilla mamma strandpipare som
överlåter både ruvandet och barnpassningen till pappan? Och gökmamman
sen, hon vill ju inte alls se sin avkomma utan skaffar fosterföräldrar
från första stund.
 En familj där däremot både pappa och mamma deltar i uppfostran är
familjen havsörn. Pappa örn hämtar bytet till boet så att mamma örn kan
fördela maten bland de hungriga ungarna. Pappa örns byte kan bestå av
fåglar och ja, då kan ju verkligen andra fågelungar bli föräldralösa.
Livet är både hårt och krasst!
 I stället för att låta tankarna snurra kring problemen i världen låter
jag sommarsolen locka fram barndomsminnen. Det känns bra att ha fått vara
unge i ditt och pappas bo, speciellt här i boet vid havet med alla fåglar!
Du hade det nog inte så lätt här med egna och andras ungar. Jag minns
den kvällen då du körde ut oss för att plocka blåbär. Du var säkert väldigt
trött på oss just då. Vi fick inte komma in förrän vi plockat 50 blåbär
var. Jag undrar hur många minuter friden varade i huset? Vi tyckte nog
du var väldigt dum medan vi räknade våra blåbär - men du var förlåten
så snart vi satt vid högen med mumsiga plättar med rårörda blåbär.
 Tack mamma för alla de ljuvliga sommarminnen jag har! Jag saknar dej,
men respekterar ditt beslut att stanna hemma i trädgården. Jag lovar att
komma och hälsa på snart. - En stor kram från din Gunilla.
---------------


Meddelanden
"Inte se, men röra - i folktrons värld"
- en utställning för synskadade. Utställningen har planerats i samarbete
med en kurs i folktro inom folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi.
Studerandena har valt vilka folktroväsen som presenteras. På din vandring
i folktron svärld kommer du att möta älvor, näcken, sjöjungfrun, djävulen
och hustomten. Ett syfte med utställningen är att visa för seende hur
det är att vara synskadad. Den kommer att vara öppen på Sagalund ända
till hösten 2006. Sagalunds museum ligger vid Museivägen 7 i Vreta mitt
på Kimitoön, telefon 02-421.738, webbplats www.sagalund.fi.
---------------


Naturläger på Seitaranta
I september ordnar FSS ett naturläger på Seitaranta i Rovaniemi
landskommun. På programmet finns bl a vandringar och promenader längs
med stigar i den vackra naturen, simning i såväl inomhusbassäng som ute
i sjön, olika aktiviteter och samkväm.
 Tid: söndag till fredag 25-30 september. Deltagaravgift: 250 eu-
ro/person. Kontakta din rehabiliteringshandledare för hjälp med an-
sökningar om semesterstöd! Anmälningar tas emot på FSS kansli t o m
fredagen den 5 augusti kl 12 på tfn 09-696.2300 eller e-post susan-
na.antell@fss.fi
---------------


Effektiv användning av punktskrift på nivå 3
Punktskriftsarbetsgruppen inom FSS planerar att hålla en tredelad kurs
i effektiv användning av punktskrift på nivå 3. Den första delen är i
november.
 Kursen riktar sig till dig som redan kan läsa och skriva punktskrift
och som vill fördjupa dina kunskaper. Du får bland annat lära dig att
fylla i korsord i punktskrift, bekanta dig med senaste nya tekniska
hjälpmedel, såsom Memona. Det blir ett mångsidigt program med såväl läs-
och skrivövningar, studiebesök som annat roligt och intressant.
 För att vi ska kunna planera kursen vidare är det mycket viktigt att
du redan nu anmäler ditt intresse. Förfrågningar kan göras till Tessa
Bamberg, tfn 09-6962.3024 eller 050 462.3181.
 Kom med på en mångsidig kurs! - FSS punktskriftsarbetsgrupp
---------------


Seminarium för oss FSS kvinnor
Ergonomi och hantverk

Seminariet ordnas från torsdagen den 15 till lördagen den 17 september
på Synskadades Centralförbunds verksamhetscenter Iiris. Vi anländer efter
kl 19 på torsdagskvällen till Iiris och inleder träffen med samling och
kvällsmål kl 21. Hemåt far vi på lördagen kl 15. Arrangör för träffen
är FSS kvinnoarbetsgrupp i samarbete med Svenska Studiecentralen.
 Anmäl dej till FSS kansli, gärna till Susanna Antell, telefon 09-6962300
senast den 30 augusti! Susanna ger också mera information. -
Deltagaravgiften är 50 euro. I priset ingår resor, inkvartering, mat,
teatern "Farsor" och allt annat program på Iiris liksom också
fysioterapeutens råd för våra nackar och ryggar under hela lördags-
förmiddagen. Var och en ordnar den här gången själv sin ledsagare!
 Kom ihåg att det enda som behövs för att du skall kunna komma med är
att du är medlem; du behöver alltså inte ha varit med tidigare, varken
i förbundets eller i din distriktsförenings verksamhet.
 Välkommen önskar FSS kvinnoarbetsgrupp
---------------


FSS sommarstängt
Centralkansliet häller stängt under tiden 4-9 juli.
 Stylensen och personalen önskar alla läsare en skön sommar!
---------------


Meddelanden från distrikten
Norra Österbottens svenska synskadade
 Distriktssekreterare Ann-Sofie Grankulla kommer att vara ledig under
tiden 27.6-8.8. Kansliet kommer inte att vara stängt under tiden, eftersom
föreningen har anställt en ny hjälpreda, Bodil Eklund. Hon är anträffbar
på Fyren onsdagar kl 9-11 på tfn 7234 880, annars nås hon på mobiltelefon
050 526 8047. Behöver du hjälp med att handla, gå ärenden, vill du ha
sällskap på en promenad eller annars hjälp i hemmet, så hör av dig till
Bodil!
........

Vasa svenska synskadade
 Sommarresan som vi hade planerat till Södra Finland i augusti blir tyvärr
inte av p g a bristande intresse. I stället kommer vi att göra en dagsresa
en torsdag i början på september. Vi åker till Lappajärvi med omnejd och
äter på badinrättningen Kivitippu.
 Höstens första medlemsträff blir lördagen den 17 september.
 Alla läsare tillönskas en skön fortsättning på sommaren!
........

Ålands synskadade
 På frågor om föreningens verksamhet svarar ordförande Bern Löfman, tfn
018-48227. Föreningens center Ankaret finns på Johannebovägen 7 i
Mariehamn. Telefonen dit är 018-19670.
........

Åbolands synskadade
 På frågor om föreningens verksamhet svarar ordförande Harold Henriks-
son, tfn 02-458.5326, 050 516.6520. Föreningens center Sydvästen finns
på Eriksgatan 5 A i Åbo. Telefonen dit är 02-251.9076.
........

Svenska synskadade i Västnyland
 ordnar en sjöutfärd med M/S Karin måndagen den 4 juli för sina medlemmar
med följeslagare. Resan börjar i Hangö, Östra hamnen, kl 11.30 och går
till Västanfjärd, Kalkholmen. Båten är tillbaka i Hangö kl 16.30. Resans
pris är 12 euro. Vi äter lunch och dricker kaffe under färden.
Busstransport ordnas till och från Hangö. Alla är hjärtligt välkomna med
ut på "böljan blå"! Anmäl Dej senast den 29 juni till Bjarne tfn 040 544
8313 eller till Birgitta tfn 019-231.118.
..........


Svenska synskadade i Mellersta Nyland
 Sommarresan går av stapeln 22-26 augusti till Vaskivesi och Virrat.
 Kansliet är stängt till den 15.8. då måndagsträffarna kör igång igen
klockan 13 på Tian, Fredriksg. 35 B 10.
 Syntjänsten fungerar under sommaren men i förminskad skala. Under
sommaren ställer följande personer upp om de har möjlighet. Ni kan ringa
till dem direkt och de ställer upp om de har möjlighet till det. Birgit
Snabb, tfn 050 304.6084; Ingalill Nyblom, tfn 674.306; Tuulikki Lautkari,
tfn 486.866, 888.6894 (landet), 050 350.8363. - Ring i god tid så har
ni större chans att få hjälp de dagar ni behöver!
 Föreningens styrelse önskar er alla en skön och solig sommar!
........

Svenska synskadade i Östnyland
 besöker Lurens sommarteater som förevisar komedin Sputnik torsdagen
den 21 juli kl 19. Bussen från Borgå startar kl 17.45 vid turisthållplatsen
på Fredsgatan. Anmälning senast 14 juli till Alfons, tfn 532.653, eller
Marita, tfn 5244.092, eller Stina, tfn 582.514. Välkomna med!
 Föreningens sommarläger hålls på Pellinge lägergård i Borgå skärgård
under tiden 3-9 september. Är du intresserad av närmare upplysningar?
Kontakta då Stina Roms, tfn 582.514!
---------------

Kom med på en tvådelad
grundkurs för synskadade

på Onnela semester- och kurscenter i Tusby
 Del 1 hålls den 5-10 oktober och del 2 den 17-22 oktober
 Gör upp din ansökan till kursen med din rehabiliteringshandledare
senast den 15 augusti!

Kursen är avsedd för
 - Dej som nyligen blivit synskadad
 - Dej vars syn märkbart försämrats
 - Dej som länge varit synskadad men inte tidigare deltagit i grundkurs.
 I kursprogrammet ingår bl a gruppdiskussioner, information om stöd-
former för synskadade samt praktiska övningar i orientering och för-
flyttningsteknik, aktiviteter i det dagliga livet, ergonomi samt
datoranvändning. - Deltagarnas egna behov och förväntningar beaktas i
mån av möjlighet. Som bilaga till ansökan bör ett läkarutlåtande bifogas
(B-intyg).
 För information och anmälan kontakta rehabiliteringshandledare Monica
Andersson, telefon 09-6962.3018 eller 040-511.3345, eller rehabilite-
rings-handledare Pia Nabb, telefon 050-561.2950, eller rehabilite-
ringshandledare Barbro Dahlberg-Berghäll, telefon 050-561.2951.

FPA-kurs nummer 10922

FÖRBUNDET FINLANDS SVENSKA SYNSKADADE RF
Nylandsgatan 25 A 6,
00120 Helsingfors
Telefon 09-696.2300,
webbsidor www.fss.fi,
fax 09-680.2064
---------------

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:2/12/2012
language:Swedish
pages:19