Big Bushy Mustache Page 1 of 30 by wuzhengqin

VIEWS: 0 PAGES: 30

									bushy
    Big Bushy Mustache Page 1 of 30
costume
   Big Bushy Mustache Page 2 of 30
disguise
    Big Bushy Mustache Page 3 of 30
handsome
   Big Bushy Mustache Page 4 of 30
mirror
     Big Bushy Mustache Page 5 of 30
mustache
    Big Bushy Mustache Page 6 of 30
sarape
     Big Bushy Mustache Page 7 of 30
sword
    Big Bushy Mustache Page 8 of 30
sombrero
    Big Bushy Mustache Page 9 of 30
soldiers
    Big Bushy Mustache Page 10 of 30
tough
    Big Bushy Mustache Page 11 of 30
grown-up
    Big Bushy Mustache Page 12 of 30
kindergartner
     Big Bushy Mustache Page 13 of 30
hola
    Big Bushy Mustache Page 14 of 30
disappeared
    Big Bushy Mustache Page 15 of 30
bigote
     Big Bushy Mustache Page 16 of 30
apron
    Big Bushy Mustache Page 17 of 30
retraced
    Big Bushy Mustache Page 18 of 30
discovered
    Big Bushy Mustache Page 19 of 30
polish
     Big Bushy Mustache Page 20 of 30
smeared
   Big Bushy Mustache Page 21 of 30
creation
    Big Bushy Mustache Page 22 of 30
solve
    Big Bushy Mustache Page 23 of 30
cereal
     Big Bushy Mustache Page 24 of 30
buenos dias
 Good   bueno
morning  s dias
  !
      Big Bushy Mustache Page 25 of 30
fist
    Big Bushy Mustache Page 26 of 30
gracias
     Big Bushy Mustache Page 27 of 30
grinned
     Big Bushy Mustache Page 28 of 30
crust
    Big Bushy Mustache Page 29 of 30
silence
     Big Bushy Mustache Page 30 of 30

								
To top