Generalforsamling 2009 referat

Document Sample
Generalforsamling 2009 referat Powered By Docstoc
					                                                                   1REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I NBKF
Tid: Torsdag 22.10.2009, kl. 15.00-16.45
Sted: Bergmann, Holmenkollen Park hotell
Tilstede: Ole Schistad, Hans Skari, Morten Vigen, Gunnar Aksnes, Borger Loe, Sigvald
Refsum, Ragnhild Emblem, Kai Viddal, Trine Sæther Hagen, Kjetil Juul Stensrud, Torbjørn
Kufaas, Audun Mikkelsen, Bjørn Christensen.

1. Åpning av møtet, valg av møteleder og referent
Vedtak: Hans Skari valgt som møteleder. Kjetil Juul Stensrud valgt til referent.

2. Godkjennelse av referat fra forrige generalforsamling
Vedtak: Referat fra generalforsamling 2008 ble godkjent.

3. Årsberetning fra styret
Hans Skari refererte kort fra årsberetningen som er tidligere utsendt.
Vedtak: Styrets årsberetning tas til orientering.

4. Søknad om medlemskap i foreningen
Bjørn Christensen (assistentlege ved Barnekirurgisk seksjon, RH), og Audun Mikkelsen
(assistentlege ved Barnekir. avd, UUS) har søkt om medlemskap i NBKF. Strengt tatt er det
opp til alle medlemmer av å velge selv hvilke fagmedisinske foreninger de ønsker å være med
i, men vi holder på vår tradisjon med å ønske nye medlemmer velkommen.
Vedtak: Bjørn Christensen og Audun Mikkelsen tas inn som medlemmer ved akklamasjon.

5. Rapport fra Kvalitetsutvalget
Kjetil refererte fra Kvalitetsutvalget. Det har ikke vært aktivitet i Kvalitetsutvalget siste år. En
gruppe barnekirurger og plastikkkirurger fra Oslo, Trondheim og Bergen arbeider for å etablere
et nasjonalt hypospadiregister, men dette gjøres uavhengig av kvalitetsutvalget.

6. Saker fra styret:
 a) Forslag om å legge Kvalitetsutvalget til Styret
 Kjetil orienterte om bakgrunnen for forslaget. Kvalitetsutvalget ble opprettet i 1992 etter
 anmodning fra Dnlf. Det har de siste årene vært lite aktivitet, og det siste året ingen aktivitet i
 Kvalitetsutvalget. Foreningen har så få medlemmer at det kan være vanskelig å få forskjellige
 folk inn i alle utvalg og komiteer. To av tre medlemmer i Kvalitetsutvalget sitter nå i styret i
 NBKF, og det er til tider kunstig å skille mellom aktiviteter man gjør som styremedlem og
 det man gjør som medlem av Kvalitetsutvalget. Kvalitetsarbeidet har dels vært koordinert fra
 styret, og dels ved direkte kontakt mellom involverte kirurger fra de tre sykehusene. En stor
 del av det opprinnelige mandatet for Kvalitetsutvalget er i dag lagt til Spesialistkomiteen i
 barnekirurgi. Det foreslås derfor at Kvalitetsutvalget nedlegges, og at ansvaret for
 koordinering av kvalitetsarbeid legges under styret. Det er klarert med Dnlf at NBKF pr i dag
 ikke er pålagt å ha eget Kvalitetsutvalg, selv om Torbjørn Kufaas påpeker at det kom som et
 pålegg i 1992.
 Enstemmig vedtatt:
       Kvalitetsutvalget nedlegges og ansvar for koordinering av kvalitetsarbeid legges
         til styret.
Norsk barnekirurgisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • ved Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk
klinikk., Rikshospitalet • 0027 Oslo • Telefon 99 73 63 50 • Faks 23 07 46 30 • hans.skari@rikshospitalet.no •
Bankkto. 7030 30 03752 • Org.nr. NO 992621613 • www.barnekirurgi.no
                                                                   2
          § 6 i Vedtektene for NBKF endres slik at Kvalitetsutvalget fjernes fra listen
           over foreningens organer.

 b) Orientering om Jubileumsboken om NKF (100år)
 Hans orienterte om arbeidet med jubileumsboken i anledning NKF’s 100-årsjubileum i 2011.
 Ragnhild Emblem og Kai Viddal skriver et kapittel om barnekirurgiens historie fra 1986.
 Torbjørn Kufaas er konsulent. Historien frem til 1986 er nedskrevet tidligere. Første utkast er
 levert. Ragnhild og Kai ønsker flere bilder, og man kan også komme med forslag til tekst (på
 engelsk).

7. Regnskap og Budsjett
 a) Orientering om nye regnskapsregler og krav om ekstern revisor
   Kjetil orienterte. Etter krav fra legeforeningen skal Regnskapet skal årsregnskapet f.o.m.
   2008 gjøres opp 31.12 og føres som aktivitetsbasert regnskap etter en mal fra Dnlf.
   Eventuelle fond etc. (kvalitetsutvalgets konto og Nordisk konto) skal inngå i et samlet
   regnskap. Regnskapet kan føres av foreningen selv, men skal godkjennes av registrert
   eller statsautorisert revisor og sendes hovedforeningen senest 1mnd etter at det er
   godkjent av NBKF’s generalforsamling.
   Styrehonorar regnes som skattbar inntekt og skal innberettes, det krever at utbetaler er
   registrert i arbeidsgiverregisteret. I fjor fikk vi hjelp av legeforeningen til dette, det er
   ikke avklart hvordan vi ordner det i år.
 b) Revidert regnskap for 2008
   Kjetil presenterte revidert regnskap for perioden 01.10.07 til 31.12.08 (sendt ut før
   møtet). Regnskapet viste et aktivitetsresultat (overskudd) på kr 9 461,-. Pr 31.12.08 har
   NBKF kr 126 913,- i fri formålskapital. I tillegg kommer kr 22 847,- i Kvalitetsfondet og
   kr 22 637 i Nordisk fond. Regnskapet er revidert av statsautorisert revisor, Kjelstrup &
   Wiggen A/S. Revisorhonoraret vil først komme med på regnskapet for 2009.
   Vedtak: Revidert årsregnskap for 2008 tas til orientering.
 c) Regnskapsrapport pr 30.09.09
   Kjetil presenterte regnskapsrapport for perioden 01.01.09 – 30.09.09. Rapporten sier lite
   om hva som blir det endelige årsresultatet, da de fleste utgifter forventes å komme mot
   slutten av året.
   Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.
 d) Budsjett for 2010
   Kjetil presenterte forslag til budsjett for 2010 (sendt ut før møtet).
   Følgende forslag fremkom i møtet:
    Barnekirurgiske abstracts som blir akseptert for presentasjon på store internasjonale
     møter, belønnes med en pris på kr 5 000,- fra NBKF
    NBKF’s stipendium (pris for beste foredrag på Kirurgisk Høstmøte) utvides med en
     2.pris på kr 5 000 i tillegg til hovedprisen på kr 10 000,-
    NBKF’s stipendium reduseres til kr 5 000,-
   Det første forslaget vil få økonomiske konsekvenser som må tas med i budsjettet for
   2010. Endring av NBKF’s stipendium (pris for beste foredrag på Kirurgisk Høstmøte) vil
   først få betydning for budsjettet for 2011, da prisen utbetales påfølgende kalenderår.
   Vedtak:
    Barnekirurgiske abstracts som blir akseptert for presentasjon på store internasjonale
     møter (APSA, BAPS, EUPSA, SIOP, ESPU eller tilsvarende), belønnes med en pris
     på kr 5 000,- fra NBKF. Utbetalingene gjøres over budsjettposten ”Faglig arbeid”
     som økes med kr 15 000,- til 40 000,- (enstemmig vedtatt).

Norsk barnekirurgisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • ved Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk
klinikk., Rikshospitalet • 0027 Oslo • Telefon 99 73 63 50 • Faks 23 07 46 30 • hans.skari@rikshospitalet.no •
Bankkto. 7030 30 03752 • Org.nr. NO 992621613 • www.barnekirurgi.no
                                                                   3
      Forslag om å innføre en 2.pris for beste foredrag på Kirurgisk Høstmøte falt mot en
       stemme.
      NBKF’s stipendium (pris for beste foredrag på Kirurgisk Høstmøte) reduseres fra kr
       10 000,- til kr 5 000,- med virkning fra Høstmøtet 2010 (enstemmig vedtatt).
      Styrehonorarene holdes uendret på kr 20 000,- til styreleder og kr 10 000,- til
       sekretær.
      Budsjettet med vedtatte endring er enstemmig vedtatt. Det budsjetteres med et
       underskudd på kr 25 000,- hvorav kr 5 000,- tas fra kvalitetsfondet, resten fra fri
       formålskapital.

8. Valg
Valgkomiteens Borger Loe kunngjorde at alle tillitsvalgte i foreningen stilte til gjenvalg. Det
ble ikke foreslått noen nye kandidater. Sigvald Refsum ønsket å trekke seg fra sitt verv som
vararepresentant i Spesialitetskomiteen. Følgende ble valgt for to år ved akklamasjon:
• Styret i foreningen.
    • Leder: Hans Skari
    • Sekretær/kasserer: Kjetil Juul Stensrud
    • Medlemmer: Ole Schistad, Morten Vigen
    • Varamedlemmer: Pål Aksel Næss, Øystein Drivenes.
• EUPSA-representant
    • Hans Skari
    • Varamedlem: Gunnar Aksnes
• UEMS-representant
    • Hans Skari
    • Varamedlem: Gunnar Aksnes og Kristin Bjørnland
• Fagredaktør barnekirurgi for Kirurgen: Hans Skari
• Valgkomite
    • Borger Loe, Trine Sæther Hagen og Harald Langeggen

Følgende ble valgt for 4 år ved akklamasjon:
• Spesialitetskomiteen
   • Leder: Harald Langeggen
   • Medlemmer: Gunnar Aksnes, Borger Loe, Hans Skari
   • YLF-representant. Kjetil Ertresvåg
   • Varamedlemmer: Pål Aksel Næss, og Kristin Bjørnland.

Valg av revisor for regnskapet 2009:
• Kjelstrup & Wiggen A/S velges som revisor for regnskapet 2009.

9. Rapport fra Spesialitetskomitéen i barnekirurgi
  Harald Langeggen orienterte. Utdanningstiden i spesialiteten Generell kirurgi er nå redusert
fra 6 til 3 år. Det antas at grenutdanningen skal ta 3-4 år. Nye operasjonslister for Generell
kirurgi er vedtatt. Operasjon for testisretensjon er tatt ut av listen. Det fremkom i møtet
bekymring over at operasjon for testisretensjon nå ikke er med i noen annen spesialitet enn
barnekirurgi.
  Legeforeningen har nå mistet sin delegerte rett til å utdanne spesialister. De praktiske
konsekvenser av dette vet vi ikke ennå.
  Spesialistrådet virker fortsatt positive til forslag om å dekke utgifter til kurs i utlandet for
utdanningskandidater, men saken er ennå ikke avklart.

Norsk barnekirurgisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • ved Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk
klinikk., Rikshospitalet • 0027 Oslo • Telefon 99 73 63 50 • Faks 23 07 46 30 • hans.skari@rikshospitalet.no •
Bankkto. 7030 30 03752 • Org.nr. NO 992621613 • www.barnekirurgi.no
                                                                   4
10. Rapport fra UEMS og EUPSA
Hans Skari orienterte. Prem Puri er valgt som ny leder av EUPSA. Hans Skari er valgt til leder
av Educational office.

11. Nytt fra NBKF:
  a) www.barnekirurgi.no
  Kjetil orienterte om web-siden. Det har ikke vært noe særlig behov for en nettside til å
  utveksle ideer over internett. Kjetil fortsetter å oppdatere siden med lenker til viktige
  arrangementer, og ”ikke-sensitive” dokumenter, men ellers er siden ikke prioritert inntil
  videre.
  b) Oslo-prosessen
  Ragnhild Emblem orienterte om status i Oslo-prosessen.

12. Eventuelt
Ingen saker
Oslo 16.11.09Kjetil Juul Stensrud            Hans Skari            Ole Schistad           Morten Vigen
Sekretær (Referent)            Styreleder            Styremedlem           StyremedlemVedlegg:
   Styremelding 2009 NBKF
   Budsjett 2010 NBKF
   Vedtekter for NBKF


Norsk barnekirurgisk forening • Fagmedisinsk forening i Den norske legeforening • ved Hans Skari, Barnekirurgisk seksjon, Kirurgisk
klinikk., Rikshospitalet • 0027 Oslo • Telefon 99 73 63 50 • Faks 23 07 46 30 • hans.skari@rikshospitalet.no •
Bankkto. 7030 30 03752 • Org.nr. NO 992621613 • www.barnekirurgi.no

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:2/12/2012
language:
pages:4