Zarzadzanie case study Cergia by HC12021200185

VIEWS: 27 PAGES: 18

									    Zarządzanie stresem
               case study Cergia
               "Bez stresu nie byłoby życia" Hans Selye
Poznań, 26 kwietnia 2010 r.      SAWO 2010       www.cergia.pl  1/18
Poznań, 26 kwietnia 2010 r.  SAWO 2010  www.cergia.pl  2/18
Spis treści
Prezentacja ma 18 slajdów


 Cergia – informacje podstawowe              (slajdy kanarkowe 4-5)
 Geneza                          (slajd fioletowy 6)
 Projekt OIP                        (slajdy lazurowe 7-8)
 Opis metod Cergii                     (slajdy pomarańczowe 9-16)
 Resume                          (slajd khaki 17)

                  Człowiek jak wie ile jest slajdów mniej się stresuje ;)


   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.        SAWO 2010         www.cergia.pl  3/18
Cergia – grupa EDF w Polsce
                         2009:
                         Przychody:       105 mln
                  Cergia SA   Zysk:         5 mln
                         EBITDA:        21 mln
                         Moc cieplna:      353 MW/m-c
                         Udział w rynku:    54%
                         Pracownicy:      224EDF jest obecny w Polsce od ponad 10 lat.
Zatrudnia w Polsce blisko 4 tys. pracowników.
Zapewnia łączne zdolności wytwarzania:
• ponad 3.000 MWe - 10% rynku polskiego,
• ponad 4.200 MWt - 20% rynku polskiego
oraz kompletny wachlarz usług energetycznych i środowiskowych
   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.  SAWO 2010        www.cergia.pl    4/18
Cergia – informacje podstawowe
Wartości Cergii                 Zatrudnienie:
C iągłe docenianie pracowników            •  na dzień 1.04.2010 r. – 221 osób
E fektywność dla klienta               •  około 20% kobiet i 80% mężczyzn
                           •  średnia wieku - 47 lat
R ozwijanie solidarności i dialogu społecznego
G warancja prawości
I nicjatywa w poszanowanie środowiska                      EC Biogaz


A ktywne promowanie bezpieczeństwa pracy
                                                Rubinkowo


                                      Starówka
S przyjanie integracji zawodowej
                                                Rz
                                                 ze
                                                  k
                                                  k
A ngażowanie się w rozwój organizacji
                                                  a
                                                  aW
                                                    is
                                                    isł
                                       Podgórz
                                                     a
                                                     a
                           Parametry sieci cieplnej
                           łączna długość eksploatowanej sieci cieplnej 223
                           km
                           czynnik grzewczy- woda o temperaturze 130/65
                           MOC – 352,4 MWt i 2,2 MWe
    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010              www.cergia.pl         5/18
Geneza
                                      2008-2010 projekt TREFL
                                       centralizacja usług technicznych
  1992 r.                                  i nietechnicznych (obejmuje 10%
                  16.07.2003 r.     1976 r.
                                      załogi), siedziba centrum - Kraków  1985 r.

Pracownicy  2002     2003    2006    2010   1.02.2006 r.
       560      530     410    220


  Plan strategiczny na lata 2006-2010 – 12 celów, w tym 2 dotyczące pracowników:
    Integracja pracowników w pełni utożsamiających się z wizją i misją
           Zapewnienie kompetencji pracowników                   SYSTEM ZARZĄDZANIA STRESEM

    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.         SAWO 2010             www.cergia.pl     6/18
Projekt OIP                                 Program PIP

   Grupa docelowa:       pracodawcy i pracownicy
   Miejsce:          cały kraj
   Czas trwania:        kwiecień 2006 r. – grudzień 2008 r.

   2 cele:
      Informacyjny - dostarczenie wiedzy
      Prewencyjny - identyfikacja przyczyn stresu w zakładzie i zastosowanie
      właściwych metod przeciwdziałania


  Poznań, 26 kwietnia 2010 r.     SAWO 2010            www.cergia.pl  7/18
Projekt OIP w Cergii
              Kwiecień 2006      udział najwyższego kierownictwa
                           Cergii w konferencji OIP Bydgoszcz
              Kwiecień 2006      rozpoczęcie programu „Przeciwdziałanie
                           negatywnym skutkom przeciążenia
                           psychicznego i stresu w miejscu pracy”
              Październik 2006    pomiar i ocena psychospołecznych
                           warunków pracy w zakładzie
              Grudzień 2006      dostarczenie sprawozdania z wynikami
              Od stycznia 2007    poradnictwo i pomoc w ustaleniu
                           środków profilaktycznych
              Czerwiec 2009      audyt OIP wdrożonych działań
              Luty 2010        podsumowanie współpracy z OIP
                           Bydgoszcz. Jesteśmy wśród 20 firm
                           w Polsce 
   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.       SAWO 2010          www.cergia.pl  8/18
Opis metod Cergii

                  Nasze działania

       skierowane na firmę           skierowane na pracowników
  kształtowanie kultury organizacyjnej       kształtowanie świadomości

  Sposób zarządzania              Rozwój zawodowy
  Partycypacja pracowników           Praca zespołowa
  Skuteczna komunikacja             Podnoszenie świadomości
  Transparentność i przestrzeganie zasad    Opieka zdrowotna i socjalna
ZARZĄDZANIE PERSONELEM       BEZPIECZEŃSTWO       KOMUNIKACJA

   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.   SAWO 2010          www.cergia.pl  9/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania personelem
Nie odkładamy na bok tematu stresu

Sposób zarządzania
 cykl szkoleń z zakresu zarządzania (w tym projekty unijne dedykowane menedżerom)
 system rozmów rocznych - informacje zwrotne o wynikach pracy i ocenie kompetencji
 system planowania działań operacyjnych - kontrola funkcjonalna
 informacja zwrotna po badaniu opinii pracowników (przygotowywanie narzędzi HR)
 system zachowania wiedzy (zarządzanie wiedzą) w programach optymalizacji zatrudnienia
 narzędzia uznania za zaangażowanie w pracę – narody pieniężne, odznaczenia zakładowe,
 listy pochwalne i inne motywatory z kafeterii motywatorów


    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010          www.cergia.pl  10/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania personelem
Partycypacja pracowników
 udział pracowników w przygotowywaniu opisów stanowisk pracy i profili kompetencji
 spotkania integracyjne (festyny, spotkania świąteczne)
 zgłaszanie potrzeb szkoleniowych – pracownik współdecyduje o swoim rozwoju
 dialog społeczny (6 organizacji związkowych), cykliczny, bezkonfliktowy, transparentny
Transparentność i przestrzeganie zasad
 stworzenie kodeksu wartości
 prezentowanie raportów personalnych na KS (dostępne dla pracowników)
Rozwój zawodowy
 dobrowolny system rozwoju pracowników, m.in. szkolenia, coaching, projekty (system
  punktowy obiektywizuje), określanie ścieżek karier
 rozwój talentów - akademia WiP (narzędzia - omawianie przypadków, lektura, case study,
  bieżąca obserwacja, coaching, szkolenia, projekty, itp.)
    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010           www.cergia.pl    11/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania personelem
Podnoszenie świadomości
 szkolenia wpływające na zmniejszanie potencjalnych stresorów, m.in.:
      Obsługa klienta (130 osób - 2007-2010), Inspirujące przywództwo (10 osób - 2009), Zarządzanie zmianą w
      burzliwych czasach (15 osób - 2009), Komunikacja interpersonalna (16 osób - 2009), Zarządzanie zespołem
      pracowników - ocena i motywowanie (14 osób - 2009), Klimat współpracy (46 osób 2008-2009), Zarządzanie
      zadaniami, czasem i stresem (61 osób - 2009-2010)
  cykliczne spotkania informacyjne z kadrą menadżerską, rada dyrektorów, spotkania pionów
Opieka zdrowotna i socjalna
 opieka lekarska - przychodnia zakładowa z gabinetem lekarskim i stomatologicznym, dodatkowe
  programy profilaktyczne (ergonomia, zdrowe żywienie, profilaktyka nowotworowa, kardiologiczna)
 badania profilaktyczne – uwzględniany czynnik stresu (dodatkowe badania)
 dodatkowy urlop wypoczynkowy (2 lub 3 dni) dla pracowników o długoletnim stażu pracy
 dodatkowe 7% składki w ramach systemu emerytalnego w trzecim filarze
 wysoki poziom świadczeń socjalnych z ZFŚS (kilkukrotnie wyższy odpis)
 Pływalnia, siłownia, aerobik, sala gimnastyczna

     Poznań, 26 kwietnia 2010 r.         SAWO 2010               www.cergia.pl      12/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania bezpieczeństwem
Sposób zarządzania
 system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N 18001
 zaangażowanie najwyższego kierownictwa Spółki w monitorowanie stanu bhp
 system identyfikacji i analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 ergonomiczna ocena wysiłku psychicznego w ocenie ryzyka zawodowego
 wizyty benchmarkingowe w spółkach Grupy EDF oraz innych spółkach branży – przenoszenie
 dobrych praktyk
 wdrażanie nowych technik podnoszących kompetencje bhp: metoda „drzewa zdarzeń”,
 audyty behawioralne
 eliminowanie zagrożeń na stanowiskach pracy poprzez sukcesywne wdrażanie rozwiązań
 technicznych i organizacyjnych: prace wykonywane na wysokości, obszary występowania
 hałasu

    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010         www.cergia.pl   13/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania bezpieczeństwem

Podnoszenie świadomości
 konkurs „Bezpieczna praca w Cergii” - czynny udział pracowników w kształtowaniu
  bezpiecznego środowiska pracy (wypracowane punkty przekładają się na wsparcie
  finansowe dla organizacji charytatywnych)
 komunikowanie pracownikom zagadnień bhp w ramach „miesięcznego raportu
  bezpieczeństwa” otwierającego spotkania w Spółce
 coroczne konkursy wiedzy bhp - kształtowanie świadomości i wrażliwości pracowników
  Spółki w zakresie bhp (30% frekwencja!!!) 
 organizowanie szkoleń specjalistycznych w zakresie technik udzielania pierwszej pomocy
 szkolenia okresowe bhp zawierają tematykę stresu w środowisku pracy
   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010           www.cergia.pl  14/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania komunikacją
Sposób zarządzania
 system zarządzania (MPlanet) opisany i udostępniany, tworzący jasne i wspólne dla
  wszystkich zasady
 system przekazywania informacji przez najwyższe kierownictwo do pracowników i od
  pracowników (comiesięczne spotkania z kadrą menedżerską i partnerami społecznymi)
 coroczne badanie opinii pracowników, jego analiza i plany działań doskonalących
 polityka otwartych drzwi – możliwość dialogu z zarządzającymi
 dopasowane do indywidualnych potrzeb kanały komunikacji
   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.   SAWO 2010          www.cergia.pl   15/18
Case study Cergia
Praktyki zarządzania komunikacją
Transparentność i przestrzeganie zasad
 komunikacja wyników badań opinii pracowników, realizacji działań doskonalących i ich
  rezultatów do wszystkich pracownikom
 prowadzenie procesu badań dla grupy EDF oraz komunikacja raportów porównawczych
Partycypacja pracowników
 udział pracowników w tworzeniu raportów rocznych Spółki, biuletynów
 funkcjonowanie skrzynek pytań
Podnoszenie świadomości
 szkolenia wewnętrzne z zakresu zarządzania zmianą, sposobu komunikowania się,
  przygotowywania prezentacji i technik prezentacji
 rzetelna i dostosowana informacja o wynikach finansowych spółki i ważnych wydarzeniach
 komunikowanie w procesie zmian – szybka i dopasowana informacja


   Poznań, 26 kwietnia 2010 r.    SAWO 2010          www.cergia.pl    16/18
Resume
                       2009   2008  2007

 100%


       80%   78%
 80%                                       75%       76%
                   69%  70%                      71%
                         65%     66%   67%
                62%                     63%
 60% 40% 20% 0%
          frekwencja        WIS        WIS Postrzeganie      BHP
    Poznań, 26 kwietnia 2010 r.        SAWO 2010            www.cergia.pl     17/18
        Dziękujemy za uwagę
     i życzymy pozytywnego stresuPoznań, 26 kwietnia 2010 r.  SAWO 2010  www.cergia.pl  18/18

								
To top