predstavitev MCD 16122009 by euEqea

VIEWS: 11 PAGES: 62

									Davčna služba
        Mojca Centa Debeljak
        Ljubljana, 16. december 2009


                    1
  Osnovni podatki o DURS

     DURS je organ v sestavi Ministrstva za finance

  Generalni davčni urad
  15 davčnih uradov z izpostavami
  Posebni davčni urad (velika podjetja)
  Število zaposlenih: 2546 (stanje: 30.11.2009) Inšpekcija (stanje:
  31.12.2008) 394
  Izobrazbena struktura (stanje: 31.12.2008), 48% vseh zaposlenih
  sedma stopnja ali višje
                                    2
     Kako DURS vidi javnost

Kako ocenjujete naslednje
institucije....
(1-zelo negativno...7-zelo
pozitivno).         splošna ocena institucije
                                       Katera izmed institucij je v
                                       zadnjih dveh letih najbolj
                                       napredovala/nazadovala?


                             relativni napredek
                                                       3
                                                3
          Davčni uradi in izpostave
12 February 2012                4
              Naloge DURS
   Odmerjanje in pobiranje davkov;
   Davčni register in knjigovodstvo;
   Izterjava;
   Nadzor
     Kontrola
     Inšpekcija
     Delo na področju preiskave in analiziranja
     Kazni in ostale mere nadzora
   Informacije za davkoplačevalce;
   Mednarodna izmenjava informacij;
   Mednarodno sodelovanje


12 February 2012                   5
           Davčni predpisi
  Temeljni davčni predpisi:
   Zakon o davčnem postopku
   Zakon o davčni službi

  Ostali davčni predpisi:
   Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
   Zakon o dohodnini
   Zakon o davku na dodano vrednost
   Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo
   Zakon o prispevkih za socialno varnost
   Zakon o davku na promet nepremičnin
   Zakon o davkih na motorna vozila,…

  Pomembnejši notranji dokumenti DURS:
   Strategija – poslanstvo, letni načrti, kazalci
12 February 2012                       6
          Organigram – generalni davčni urad
                                        GENERALNI DIREKTOR

                                     namestnik            namestnik

                                      Služba
                                     generalnega         Notranjerevizijska
                                      direktorja           služba

                                    Služba za odnose z
                                                   Služba za notranji
                                      javnostmi
                                                      nadzor
              Sektor                                    Služba         Služba          Služba
                           Sektor                                                            Služba
 Davčni       za davčni nadzor in                Sektor za pravne zadeve
                                                 za organizacijo, kadre,  za načrt.analiiz. in  za materialne in splošne  za informacijsko
 sektor                   za davčno knjigovodstvo                 izobraževanje in
           medn.izmenjavo                                              statistiko         zadeve        tehnologijo
                          in izerjavo                     kakovost
             informacij


  oddelek za                     oddelek za         oddelek za                    oddelek za                  Oddelek za razvoj
  dohodnino in       oddelek za          davčno                                              oddelek za javna
                                        davčni postopek     oddelek za kadre       načr.in                   info. tehnologije
   prispevke        kontrolo         knjigovodstvo                                              naročila
                                                                 anal.dav.prih.
                                         oddelek za
                                                      oddelek za
                                        pregon kaznivih
                                                     izobraževanje                    oddelek za      Oddelek za
 oddelek za DDV      preisk.analits.       oddelek za          ravnanj                                  financiranje
               oddelek          izterjavo                                                          sistemsko
                                                                                           podporo

  oddelek za                                                                        oddelek za
              oddelek za                                                           splošne zadeve     Oddelek za
 nepremičnine in                   oddelek za                                                          obdelavo
  druge davke       inšpekcijo         register                                                          podatkov in
                                                                                          podporo upor.
                                                                                glavna
 oddelek za davek       oddelek                                                             pisarna
  od dohdka in      za mednarodno
   kapitala        izmenjavo
               informacij
  oddelek za
  mednarodno
  obdavčenje
12 February 2012                                                                                      7
   Pristojnosti generalnega davčnega urada
     Organiziranje dela davčnih uradov in zagotavljanje enotnega izvajanja
      davčnih in drugih predpisov

     Neposreden nadzor nad delom davčnih uradov

     Vzpostavljanje enotnega davčnega registra

     Določanje vsebine informacijskega sistema in skrb za razvoj le tega

     Organiziranje izvajanja davčnega nadzora in izvajanje davčne
      preiskave

     Izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev davčne uprave

     Sodelovanje z organi in organizacijami drugih držav

     Obveščanje javnosti
12 February 2012                                  8
               Organigram – Davčni urad
                            DAVČNI URAD
                            Naloge SNAS
                             Naloge IT
      SEKTOR ZA ODMERO,    SEKTOR ZA DAVČNO          SEKTOR ZA DAVČNO
                                               SEKTOR ZA PRAVNE IN
        KONTROLO IN      INŠPICIRANJE            KNJIGOVODSTVO,
                                                SPLOŠNE ZADEVE
       INFORMIRANJE                      IZTERJAVO IN REGISTER
                                                Naloge pravnih zadev

                                   ODDELEK ZA DAVČNO
      ODDELEK ZA PRAVNE
                                    KNJIGOVODSTVO
        OSEBE                                                 ODDELEK ZA
                                                SPLOŠNE ZADEVE
       ODDELEK ZA
                                     ODDELEK ZA
       SAMOSTOJNE
                                     IZTERJAVO
       PODJETNIKE


                                                           GLAVNA PISARNA      ODDELEK ZA FIZIČNE
        OSEBE
       IZPOSTAVA ...
12 February 2012                                                          9
          Pristojnosti davčnih uradov
     Odmerjanje in pobiranje davkov

     Odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji

     Opravljanje kontrole in inšpekcijskih pregledov

     Vzdrževanje davčnega registra

     Evidentiranje podatkov o obračunanih in plačanih davkih in
      denarnih kaznih

     Izvajanje postopkov prisilne izterjave davkov

     Izvrševanje vračil preveč plačanih davkov

12 February 2012                            10
   Organigram – Posebni davčni urad
                             POSEBNI DAVČNI URAD
                     NALOGE SNAS               NALOGE IT
                    ( 2 ZAPOSLENA)             (2 ZAPOSLENA)
     SEKTOR ZA ODMERO,                        SEKTOR ZA DAVČNO   SEKTOR ZA PRAVNE IN
       KONTROLO IN   SEKTOR ZA DAVČNO               KNJIGOVODSTVO,     SPLOŠNE ZADEVE
       INFORMIRANJE    INŠPICIRANJE              IZTERJAVO IN REGISTER
     ODDELEK ZA PRAVNE                                    ODDELEK ZA PRAVNE
       OSEBE                                          NALOGE
                                                   ODDELEK ZA
                                                  SPLOŠNE ZADEVE
                                                           GLAVNA PISARNA
12 February 2012                                                        11
       Pristojnosti Posebnega davčnega urada

   Opravlja naloge davčnega urada za:
   Banke,
   Hranilnice,
   Zavarovalnice,
   Družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo in trajne klasične igre na srečo,
   Borze,
   Borzno posredniške družbe,
   Investicijske družbe,
   Družbe za upravljanje,
   Pokojninske družbe
   Klirinško depotne družbe
   Gospodarske družbe s skupnimi prihodki nad 33.4 mio €.


12 February 2012                                   12
                   Zaposleni v DURS
  V DURS je 2,546 zaposlenih, od tega 2,483 redno zaposlenih in 77
        zaposlenih za določen čas (stanje 30.11.2009)
              VODSTVO   GDU    ADMIN. IZTERJAVA
    TERENSKA IZTERJAVA
               2%    8%        5%     INŠPEKCIJA
       5%
    SNAS                               14%
     1%
   REGISTER
    3%                                      IT
                                          2%


PRAVNE NALOGE
   2%


 OSTALO
  8%

                                          KNJIGOVODSTVO
                                             8%
                    KONTROLA
  12 February 2012            42%                         13
Izobrazbena struktura zaposlenih DURS

                              DRUŽBENE VEDE
                       1.79

            21.21                EKONOMSKA
 0.54
                              KOMERCIALNO
    8.68                    47.55  ADMINISTRATIVNA
                              ORGANIZACIJA
        11.36
                              OSTALO
                4.28
                   4.59
                              PRAVO

                              RAČUNALNIŠTVO
                                       14
Izobraževanja zaposlenih
  Durs zaradi zahtevnosti svojih nalog daje velik poudarek
  izobraževanju svojih zaposlenih.
  Skozi celotno leto DURS izvaja interne seminarje oziroma
  delavnice s področij kontrole, izterjave, inšpekcije, izvajanja
  mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
  transferne cene, ACL, iRek
  DURS izvaja izobraževanja namenjena pripravi na strokovne
  izpite
  Zaposleni DURS se udeležujejo tudi zunanjih izobraževanj v
  Sloveniji in tujini (IOTA, FISCALIS, OECD…)
  Vsako leto DURS organizira t.i. davčne dneve, kjer predavajo
  tako notranji kot tudi zunanji strokovnjaki
  Davčni bilten
                                   15
3,2 udeležbe na zaposlenega


             109
                      Izobraževanja, izvedena v
          785           organizaciji Davčne uprave RS
     825
                      Udeležba uslužbencev Davčne
                      uprave RS na zunanjih seminarjih

                      Seminarji za pripravo na strokovne
                  6,522  izpite

                      Udeležba uslužbencev Davčne
                      uprave RS na izobraževanjih v
                      tujini

 V letu 2008 je bilo za zaposlene DURS
 8.241 udeležb na različnih
 izobraževanjih, kar v povprečju pomeni
 3,2 udeležbe na zaposlenega
                                         16
4,7 izobraževalnih dni na zaposlenega


            328          Izobraževanja, izvedena v
                        organizaciji Davčne uprave RS
       2,157
                        Udeležba uslužbencev Davčne
                        uprave RS na zunanjih
  1,903                   seminarjih
                    7,737
                        Seminarji za pripravo na
                        strokovne izpite

                        Udeležba uslužbencev Davčne
                        uprave RS na izobraževanjih v
                        tujini
 V letu 2008 je bilo za zaposlene
 DURS izvedenih 12.125
 izobraževalnih dni, kar v povprečju
 pomeni 4,7 izobraževalnih dni na
                                        17
 zaposlenega.
   Tipičen poslovni proces DURS
                                             Zavezanec

                    Knjigovodstvo
                              Evidentiranje       Plačilo obveznosti
                                plačil

                     Davčni
Davčni obračun    Glavna       kontrolor
    -       pisarna               Evidentiranje
                                             Neplačilo
samoobdavčitev                       obveznosti
                                             obveznosti
                  Logična in vsebinska
         Evidentiranje in  kontrola obračuna /
                               Odmerna
 Zavezanec    klasificiranje     napovedi                           Odpis
                               odločba
          dokumenta     (računalniška in
                      ročna)             Postopek    Postopek
                              Ugotovljene
  Davčna                         nepravilnosti  davčne     odloga,
  napoved                         v obračunu   izvršbe    odpisa,
                                             obročnega
                                              plačila                                                      18
                    Predlog za davčni           Desk audit
                              Prekrškovni
                     inšpekcijski
                              postopek
                      nadzor
                     Davčna izvršba
                           Opomin
  Referent                                            Davčni
 administrativne                                        izterjevalec
  izterjave             Če zavezanec ne poravna obveznosti
Masovno izvajanje ukrepov davčne izvršbe
                         Ukrepi davčne      Individualno izvajanje ukrepov davčne izvršbe
                           izvršbe
      Administrativna                        Terenska izterjava
       izterjavaDenarni prejemki   Denarna sredstva      Denarne terjatve    Vrednostni papirji       Premičnine                      Če dolg še vedno ni poravnan

                           Sodišče

            Nepremičnine       Delež družbenika      Premoženjske
                                        pravice                  19


                      Če dolg še vedno ni poravnan      Predlog za         Odpis
                                       insolvenčni postopek
                                          ali izbris
 Davčni izterjevalec

  Ima pravico vstopiti v         Izvaja postopke davčne           Opravljen poseben
  poslovne prostore in              izvršbe                strokovni izpit
   druge prostore
                          Naloge
                                    Dodatna
                                    znanja   1. višja izobrazba in najmanj dve leti
Ima pravico pregledati                                 delovnih izkušenj
naprave, blago, stvari,                               2. visoka izobrazba in najmanj eno
                           Davčni              leto delovnih izkušenj
 predmete, poslovne
                          izterjevalec     izobrazba  3. srednješolska izobrazba in najmanj
knjige, pogodbe, listine
 in druge dokumente                                  tremi leti delovnih izkušenj

          Za vstop v stanovanje in
          druge neposlovne prostore
          (predhodno pridobiti odločbo
          pristojnega sodišča)


Sme vstopiti na zemljišče                                  Sme zaradi identifikacije,
zavezanca za davek in v                                  rubeža in prodaje posneti
 stanovanjske in druge         Ima pravico pregledati              stanje vrednostnih papirjev,
 prostore zavezanca za         listine, ki dokazujejo pravni           premičnega premoženja in
     davek             status dolžnika in                 nepremičnin, tako da jih
                    zavezanca za davek                  fotografira ali posname
                                                               20
                                              Zaposleni z
                                             opravljenim

 Prekrškovni postopek
                                           strokovnim izpitom
                                             za prekrškovni
                                               organ       samoprijava ni več mogoča      Samoprijava
      Ugotovljen prekršek                       Ugotovljeno kaznivo
                     prekrškovni postopek ni več       dejanje
                          mogoč
Opozorilo   Plačilni nalog    Odločba o          Naznanilo policiji     Kazenska ovadba
                   prekršku
                                                        21
  Odlog, obročno plačilo
 Hujša gospodarska škoda (24 obrokov ali dve leti odloga)
 Predložen instrument zavarovanja ali hipoteka (odlog ali obročno12 mesecev)      Pravna služba
 Zmanjšanje višine akontacije za davek od dohodkov pravnih oseb v tekočem letu

 Ne velja za akontacije davka in davčni odtegljaj

        Pogoji za odlog, obročno plačilo
                                            Obrestovanje po
                                              Euribor
           Poslovni subjekti
                                             Evidentiranje v
                                      Ugodeno    knjigovodstvu:
                                             sprememba valut
 Vloga         Ugotavljanje         Odločba
                                               plačila
stranke        upravičenosti
                                      Zavrnjeno
            Fizične osebe
                                             Dolžnost plačila
                                              brez odloga,
       Pogoji za odlog, obročno plačilo                      obročnega plačila
     Ogroženost preživljanja (24 obrokov ali dve leti odloga)
     Predložen instrument zavarovanja ali hipoteka(odlog ali obročno 12 mesecev)
     Izjava, da ne more plačati (obročno plačilo za največ 3 mesece)

     Odloga in obročnega akontacij ni možno                               22
Odpis • 31. 1. tekočega leta za davek do višine 1 EUR
 • V primeru stečaja in prisilne poravnave
 • Umrla fizična oseba, ki ne zapušča premoženja
 • Ogroženo preživljanje fizičnih oseb
 • Neizterljivi davek od pravnih oseb
 • Zastaranje
 • Ko DURS odloči o neizterljivosti
                          23
Desk audit
                       Ugotovljene
                      nepravilnosti v    Davčni kontrolor
                       obračunu
                   Vabilo zavezancu –
 Zavezanec             predložitev pojasnil ali
  predloži             dokaziil oz. predložitev
  popravek              popravka obračuna


        Zavezanec predloži
         pojasnila oz.
          dokazila
                                 Prekrškovni
                                 postopek

  Obračun    Obravnava           Obračun
  pravilen   pojasnil, dokazil       nepravilen
                                Obravnava pripomb
                                zavezanca in izdaja
              Evidentiranje            odmerne odločbe
               obveznosti v
                davčno
              knjigovodstvo                       24
    Izbor zavezancev za davčni inšpekcijski
    nadzor

                                                                   Začetek DIN
                                                                   brez izdaje
                                                                    sklepa

     IZBOR ZAVEZANCA ZA DIN
      - Izbor DZ iz letnega načrta
 - predlogi drugih notranje organizacijskih                  PRIPRAVA NA DIN
            enot
      - zahtevki in projekti GDU       Določitev vrste,  - pridobivanje podatkov o DZ za DIN iz    Telefonska
- prijave FO, PO, drugih državnih organov,...  predmeta in obdobja      notranjih in zunanjih baz    seznanitev DZ o   Začetek DIN z
        - predlogi inšpektorjev        nadzora        - analiziranje zbranih podatkov:  predvidenem DIN -  izdajo sklepa
- koordinirane akcije z drugimi inšpekcijskimi               izdelava programa dela za DIN      možnost     o začetku DIN
           službami                        - testiranje DN in ugotavljanje    samoprijave
     - zaprosilo za pravno pomoč                     morebitne spremembe DN
             - itd.                                                                   Odločitev o
                                                                  neizvedbi DIN
                                                                  – sestava UZ
                                                                       25
Projektno izvajanje DIN v letu 2009


   Transferne        Gradbeništvo      Zobozdravniki
    cene
               •1296 izvedenih DIN  •431 izvedenih DIN (od
 •30 celovitih nadzorov
              •20.126.276 EUR dodatno    junija naprej)
 •973.693 EUR dodatno
              obračunanih obveznosti  •102.600 EUR dodatno
 obračunanih obveznosti
                           obračunanih obveznosti

    Siva           Prevozna         Prijava
   ekonomija          sredstva        premoženja

  •1400 izvedenih DIN                 •30 izvedenih DIN
               •704 izvedenih DIN
 •496.903, EUR dodatno                •2.200.000 EUR dodatno
              •7.539.349 EUR dodatno
 obračunanih obveznosti                obračunanih obveznosti
              obračunanih obveznosti
                                        26
  Davčni inšpekcijski nadzor
                                     Navzkrižno
                                    pridobivanje    Davčni inšpektor
                                    podatkov od
                                  poslovnih partnerjev


                                  Preverjanje poslovne
                     Ogled poslovanja       dokumentacije in    Ugotavljanje
         Uvodni pogovor
Začetek DIN                in poslovnih        izjav davčnega    rezultatov DIN
                       prostorov          zavezanca                Izdaja sklepa o        Vodenje postopka o
               zavarovanju davčnega       prekršku oziroma
                                vložitev kazenske      Sklepni pogovor z
               dolga v vseh fazah do
                                   ovadbe            DZ
                 izdaje odločbe


       Izdaja odmerne         Ugotovljene
       ali ugotovitvene        nepravilnosti
          odločbe                         Pripombe       Izdelava
                                     zavezanca na    zapisnika o DIN
        Izdaja sklepa o       Ni nepravilnosti         zapisnik
       ustavitvi postopka

                                                        27
 Davčni vrtiljak
                            Predložen obračun z
  - izgine po 3-6 mes.                zahtevkom za vračilo
  - ni predložil                   DDV
  obračuna DDV            D
  - ni plačal DDV                 20 % DDV
                   (buffer)

       B      20 % DDV
                             C (broker)
    (missing trader)       Predložen
                   obračun DDV
Slovenija     Pridobitev blaga  VDDV =IDDV        0 % DDV


      0 % DDV
                           Pridobitev blaga
                    A
 Italija            (conduit company)

                                       28
   Davčni inšpektor                     Inšpektor opravlja    Inšpektor opravlja davčni
                                nadzor nad delom     inšpekcijski nadzor, preprečuje in
                               organizacijskih enot    odkriva davčne prekrške ter druga
                                davčne uprave pri     kazniva ravnanja in odloča v
ogledati si in pregledati vsa                zavezancih za davek.    davčnem postopku.
                  Inšpektor opravlja
zemljišča, poslovne prostore
                  davčne preiskave.
in druge prostore, ki se
uporabljajo za opravljanje
dejavnosti ali pridobivanje                                 Strokovni izpit za
                          Naloge inšpektorja
dohodkov                                            inšpektorja.
                                      Dodatna
vstopiti in pregledati                           znanja
                           Davčni
                                               univerzitetna ali visoka
poslovne in druge                  inšpektor        izobrazba     strokovna izobrazba in
prostore (razen
                                               najmanj pet let delovnih
stanovanj),
                                               izkušenj

zaslišati stranke in                                    reproducirati listine,
priče v upravnem                                      avdiovizuelne zapise in
postopku;                                         druge dokumente;


pregledati prostore,    pregledati evidence  zbirati in       preveriti    fotografirati   brezplačn
objekte, postroje,     o zaposlenih,     pridobivati       listine, ki   ali posneti na  o vzeti
naprave, delovna      njihovem številu,   potrebna obvestila   spremljajo   drug nosilec   vzorce
sredstva, napeljave,    pogodbah in      in podatke od      blago na    vizualnih     blaga,
predmete, blago,      dohodkih ter jih    oseb, ki bi utegnili  poti      podatkov     materialov
stvari, snovi, poslovne   primerjati s      biti koristni za    oziroma pri   osebe,      in opreme
knjige, pogodbe,      prijavljenimi     preprečevanje in    transportu;   prostore,     za potrebe
listine…          podatki in podatki   odkrivanje kršitev           objekte,     preiskav
              iz uradnih evidenc   predpisov o               postroje,
                          obdavčenju               napeljave           29
Zbiranje podatkov (davčne evidence)
  Davčna uprava upravlja in obdeluje zbirke osebnih in drugih podatkov

  Davčna uprava lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so
  davčna tajnost, s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za
  opravljanje te dejavnosti. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo s
  pogodbo

  Vrste davčnih evidenc

  1. evidenco o davkih;
  2. knjigovodske evidence;
  3. evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora;
  4. evidenco o davčnih preiskavah;
  5. evidenco o kršitvah davčnih predpisov in drugih predpisov, za izvajanje
  katerih je pristojna davčna služba.


                                          30
 Evidenca o davkih
Evidenca o davkih vsebuje:

  1. podatke iz davčnih napovedi in iz obračunov davka v vsebini
  2. podatke iz odločb o odmeri davkov, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj
  davčne službe, vključno s podatki o odpisih davkov, odlogih plačila davkov
  in o obročnem plačevanju davkov;
  3. podatke iz sklepov o davčni izvršbi in podatke o zavarovanju plačila
  davka v postopku davčne izvršbe;
  4. podatke iz začasnih sklepov za zavarovanja in o predloženih
  instrumentih zavarovanja;
  5. podatke o razkritju podatkov državnim organom in drugim osebam,
  organom Skupnosti, pristojnim organom držav članic EU in pristojnim
  organom drugih držav                                        31
Evidenca o vodenju postopkov davčnega
nadzora
 Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora vsebuje:

  1. podatke, pridobljene v postopkih vodenja davčnega nadzora;
  2. podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj davčnega
  organa v postopku davčnega nadzora;
  3. podatke o razkritju podatkov iz prejšnjih točk državnim organom in
  drugim osebam, organom Skupnosti, pristojnim organom držav članic
  EU in pristojnim organom drugih držav
                                      32
Evidenca o davčnih preiskavah
Evidenca o davčnih preiskavah vsebuje:

  1. podatke o kraju, času in drugih okoliščinah opravljanja davčne
  preiskave, o osebah in predmetu davčne preiskave in o poteku in
  ugotovitvah davčne preiskave;
  2. podatke o razkritju podatkov iz prejšnje točke državnim organom in
  drugim osebam, organom Skupnosti, pristojnim organom držav članic
  EU in pristojnim organom drugih držav
                                      33
Evidenca o kršitvah davčnih predpisov

Evidenca o kršitvah davčnih predpisov in drugih predpisov:

  1. podatke o ugotovljenih kršitvah davčnih in drugih predpisov
  in o kršiteljih;
  2. podatke o rednih sodnih postopkih za prekrške, in sicer
  podatke o vloženih obdolžilnih predlogih in podatke o odločanju
  sodišča v zvezi s temi predlogi;
  3. podatke o odločanju sodišča v zvezi z vloženimi zahtevami za
  sodno varstvo;
  4. podatke o vloženih ovadbah, podatke o vloženih obtožnih
  aktih in podatke o pravnomočno izrečenih sodnih odločbah.                                   34
Vpogled v davčne evidence in obvestilo o
stanju

Zavezanec ima pravico do brezplačnega vpogleda v podatke v
davčnih evidencah o davkih, o knjigovodskih evidencah, o vodenju
postopkov davčnega nadzora in o kršitvah davčnih predpisov

Zavezanec za davek ima pravico do brezplačnega vpogleda v
podatke v davčni evidenci o davčnih preiskavah po preteku desetih
let od njihovega nastanka.

Davčna uprava obvesti davčne zavezance rezidente o stanju njihovih
terjatev in obveznosti do davkov na dan 31. avgusta. O stanju
terjatev in obveznosti na dan 31. avgusta jih mora obvestiti
najpozneje do 31. oktobra istega leta.


                                   35
   Register Davčnih Zavezancev - RDZ

   Je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek

   Določajo ga
    Zakon o davčni službi,
    Zakon o davčnem postopku,
    (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb,…)


   Uradni vir registrskih podatkov za vse davčne evidence

   Povezovalni člen
    vseh davčnih evidenc
    davčnih evidenc z drugimi evidencami


36
     Kdo se vpiše v davčni register?
     Fizične osebe
     – stalno oz. začasno bivališče
     – obdavčljivi dohodki ali obdavčljivo premično oz. nepremično
       premoženje
     Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
     – samostojni podjetniki posamezniki (s. p.)
     – druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
     Pravne osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne
     osebnosti in druge osebe

   Davčna številka - osnovni enotni identifikator
    zavezanca v registru
    zavezanca v davčnih evidencah

37
   Različna stanja zavezanca

            Stanje zavezanca v Registru Davčnih Zavezancev                Aktivno          Prenehano

                     prehod stanja
   Podatki FIZIČNE osebe     Podatki PRAVNE osebe       Podatki DEJAVNOSTI
   (računi, zaposlitve...)    (računi, zaposleni...)      (računi, zaposleni...)
          Aktivno             Aktivno             Aktivno

         Prenehano            Prenehano            Prenehano
   prehod     stanje      prehod     stanje      prehod    stanje
   stanja             stanja              stanja
38
   Shema pretokov podatkov
    Davčna evidenca
       A          Registrski
                  podatki                            Zunanji vir podatkov
     Davčna evidenca                                          1
        B                 Direkten
       Aplikacija A...           dostop do
                  Oracle
                          podatov Podatki   Uvozi podatkov        Zunanji vir podatkov
                                                          Oracle
                               evidence                     2
   npr: DDV, CKE, eDavki,...                         Registrski
   (druge nove evidence)                Register        podatki
                                                    Zunanji vir podatkov
                              Davčnih
      Aplikacija C...                                           3... Oracle
                             Zavezancev
                    Storitve
                                                              Različne
                               Podatki  Oracle                      podatkovne
                               evidence                            baze
         Aplikacija B                                 npr:
                                               Vse na enem mestu (eVEM)
     Davčna evidenca              Izvozi                   Centralni Register Prebivalstva (CRP)
                  Druge     podatkov                  Poslovni Register Slovenije (PRS)
        2         podatkovne
                                               Register transakciskih računov (RTRR)
    Davčna evidenca        baze
                                               Evidenca zavarovancev ZZZS
       1          Registrski                         Register prostorskih enot (RPE)
                  podatki                          Druge evidence, registri, vpisniki, ...

   npr: DP1, DP2,...
   (druge stare evidence)
39
    Podatkovna baza
   Osnovna baza registra (105 tabel / 1.100 polj)
    trenutno veljavni registrski podatki zavezancev za branje in vpogled
    direktne spremembe podatkov niso dovoljene

   Sistem za zapisovanje dokumentov (100 tabel / 2.000 polj)
     hranjenje vhodnih (50 obrazcev) in izhodnih (2 potrdila) dokumentov

   Sistem za prenose podatkov (200 tabel / 2.800 polj)
     prenosi v in iz RDZ (CRP, eVEM, PRS, RPE, RRTR, ZZZS, DP1...)
     posredno spreminjata podatke v osnovni bazi registra

   Sistemske funkcionalnosti (30 tabel / 130 polj)
     Sistem zgodovine
     Sistem beleženje zadnje spremembe
     Sistem beleženja vpogledov...

   Kontrolni in upravljavski sistem (12 tabel / 46 polj)
40
   Iskanje in pregledovanje podatkov
   Omogočeni različni vpogledi
    v podatke posameznega zavezanca (pregled posamezne
    registracije)
    v podatke več zavezancev (pregled seznamov zavezancev)
   Omogočeno iskanje po različnih kriterijih
    davčna številka, emšo, matična številka, ime, priimek, naziv oz.
    firma
    naslov (ulica, pošta, kraj, davčni urad, davčna izpostava)
    glavna in ostale dejavnosti, oblika organiziranosti, registrski
    organ,…
    datum rojstva, kraj rojstva, spol, podatki o registriranih
    dejavnostih,…
   Omogočeno iskanje v zunanjih evidencah in registrih
    v eCRP po osnovnih podatkih (ime, priimek, naslov ipd.)

41   ...
   Vzdrževanje podatkov
 Vpis podatkov iz davčnih obrazcev (ročni vnosi)
  enoten način vpisa vseh obrazcev
  pregledna okna za vnos podatkov
  vgrajene kontrole vnesenih podatkov
  Dnevno približno 500 sprememb oziroma 2% vseh sprememb


 Vpis podatkov iz zunanjih virov (prenosi podatkov)
  za uporabnike transparentno izvajanje sprememb podatkov
  vgrajene kontrole prenesenih podatkov
  uporabnikova kontrola kritičnih podatkov
  Dnevno približno 30.000 sprememb oziroma 98% vseh sprememb


 Izpis potrdil o vpisu ali prenehanju
 Zapisovanje zgodovine podatkov v celoti
42
Aktualno na DURS

  Prenova IT sistema

  Davčne blagajne

  Poslovna odličnost – sistem vodenja kakovosti
                          43
Prenova informacijskega sistema DURS


    Ne gre zgolj za tehnološko
    prenovo, gre za “celovito
    prenovo delovanja DURS” za
    večino zaposlenih v DURS
                    44
Trenutno stanje

• Veliko število različnih IT rešitev (aplikacij)
• Med seboj so težko povezljive
• Večinoma so decentralizirane, nekatere centralizirane
• Zaposleni morajo imeti veliko število različnih gesel
• Nekatere aplikacije nimajo sledljivosti vpogledov
• Nadgrajevanje moti delo uporabnikov
• Zaposleni morajo za vsako odmero davka sprožati najrazličnejše
obdelave, ki upočasnjujejo celoten sistem in onemogočajo delo
drugim zaposlenim
                                  45
Osnovne značilnosti novega DIS
•Centraliziran sistem
•Temelji na kvalitetno dokumentiranih poslovnih procesih
•Redne obdelave ne motijo delovnega procesa
•Poročila za vodstvo se pripravljajo avtomatsko
•Enkratna prijava v sistem
•Omogoča data mining (ugotavljanje vzorcev iz podatkov)
•Ustvarjen profil davčnega zavezanca (delno do podatkov
elektronsko dostopa tudi zavezanec – knjigovodska kartica)
•Elektronsko arhiviranje
                               46
Osnovne značilnosti prenove
  Fazni pristop (najprej davčno knjigovodstvo in prisilna izterjava, nato
  odmere pravnih oseb, nadzor in odmere fizičnih oseb)
  Investicija okvirno 20 mio Eurov
  Prenova se izvede v dobrih 3 letih
  Od starega sistema ostanejo :
   – Davčni register
   – Sistem VIES
   – Sistem eDavki
   – Podatki v podatkovnem skladišču
                                     47
Prenova informacijskega sistema DURS

 Davčni kontrolor:
 • se manj časa ukvarja z vnosom napovedi, obračunov
 • ukvarja se z izjemami, ki odstopajo od pričakovanih vrednosti
 • izvaja navzkrižne kontrole
 • davčnemu zavezancu določi posebne lastnosti, ki določajo
 komuniciranje z njim
                                  48
Prenova informacijskega sistema DURS

 Referent v knjigovodstvu:
 • do jutra so evidentirana vsa plačila preteklega dne
 • izvajanje praznitev prehodnih podračunov je centralizirano
 • enostavno izpisovanje plačil o plačanih davkih za vse davke v
 okviru enega zavezanca
 • na voljo ima enotno analitično kartico bremenitev in plačil za
 vse vrste davkov (lažje komuniciranje delavca DURS in davčnega
 zavezanca)
                                  49
Prenova informacijskega sistema DURS

 Inšpektor:
 • kvalitetna analiza tveganja davčnih zavezancev – na podlagi te
 se kreira letni načrt davčnih inšpekcijskih nadzorov
 • analiza tveganja se dopolnjuje na podlagi rezultatov davčnih
 inšpekcijskih nadzorov
 •Inšpektor do davčnih podatkov varno dostopa od kjerkoli
                                  50
Prenova informacijskega sistema DURS

 Preiskovalec:
 • evidence o preiskavah postanejo del informacijskega sistema
 (trenutno so ročne – excel)
 • z enim zahtevkom se izpišejo vsi podatki enega davčnega
 zavezanca
 • rezultati preiskav ažurirajo profil zavezanca
                                 51
Prenova informacijskega sistema DURS

 Vodstvo:
 • na voljo je izhodiščni ekran “cockpit”, ki vsebuje vse najvažnejše
 podatke o delovanju DURS
 • vsak podatek omogoča globinski pogled v podrobnosti
                                    52
Prenova informacijskega sistema DURS

 Davčni zavezanec:
 • ima 24 urni dostop do vseh svojih podatkov preko portala
 eDavki
   • analitika davčnega knjigovodstva
   • izhodni dokumenti DURS (odločbe, obvestila, sklepi, vabila)
   • vhodni dokumenti, ki jih je zavezanec poslal DURS
    (obračuni, dopisi, pritožbe)
 • olajšana komunikacija davčni zavezanec – DURS
 • promocija e-uprave                                   53
Prenova informacijskega sistema DURS

 Ministrstvo za finance in druge javne institucije:
 • dostop do evidenc DURS preko aplikacij, ki so direktno
 povezane z informacijkih sistemom DURS
 • ni več potrebe po pošiljanju zahtevkov za podatke
 • vsaka poizvedba se evidentira v informacijskem sistemu
 • davčni uradi se ne ukvarjajo več s pripravo podatkov za zunanje
 institucije
                                   54
Davčne blagajne
    Davčne blagajne so najbolj učinkovit sistem za
    preprečevanje davčnih utaj na področju
    gotovinskega poslovanja, obenem pa omogočajo                Ministrstvo za
    bistveno bolj učinkovit sistem za omejevanje                  finance
    nelojalne konkurence, zaposlovanja in dela na
    črno.
 Makedonija                                     Ministrstvo za
                      Ustanovljena              javno upravo
                     projektna skupina
                                  Sodelovanje z
                        DURS
                                  institucijami
                                          Ministrstvo za
  Srbija
         Izkušnje drugih
                                          gospodarstvo
                    do konca 2010 pripravi
                    vse potrebne zakonske
            držav
                    predpise za uveljavitev
 Slovaška                davčnih blagajn v              Zbornice
                       Sloveniji Izkušnje             Nagibamo se k rešitvi, ki bo
                  pomenila povezanost vseh
                  blagajn s strežniki na davčni
                  upravi.
                                                   55
Poslovna odličnost


 Namen vzpostavitve sistema kakovosti:

 Učinkovito upravljanje nalog davčne službe v skladu z
 zakoni in drugimi predpisi in s korektnim odnosom do
 zavezancev za davek in drugih odjemalcev.

 Pridobitev standarda ISO 9001 2008.                             56
Ključne aktivnosti
  Analiza in
  vzpostavitev


     Opis poslovnih procesov


         Izdelava dokumentacije SVK


                                Notranja
              Ukrepi in izboljševanje
                                presoja


     Sistem obvladovanja tveganj

  01.                      01.                     01.
 2007                     2008                    2009

       Usposabljanje, komuniciranje, motiviranje, vključevanje   Certificiranje
                                                  57
 Procesni model DURS

           Procesi vodenja
             Procesi
Odjemalci  zahteve          zadovoljstvo Odjemalci
             realizacije
           Podporni procesi
                              58
      Procesni model DURS
                                    Prejemniki
Zavezanci
 za davek
          Zagotavljanje izpolnjevanja davčnih obveznosti  €
                                      JFP
              PROCESI VODENJA


               GLAVNI PROCESI


             PODPORNI PROCESI
                                     59
      Procesni model DURS
                                                                     Prejemniki
Zavezanci
 za davek
                 Zagotavljanje izpolnjevanja davčnih obveznosti                           €
                                                                      JFP
      Zagotavljanje
       enotnega                                   Načrtovanje in spremljanje javnofinančnih
       izvajanja                                          prihodkov
        davčne
       zakonodaje   Registriranje
                                                 Upravljanje terjatev, obveznosti,
              zavezancev     Določitev davčne obveznosti
                                                   plačil in vračil davkov
               za davek

                                                     Davčna izvršba


                      Davčno nadziranje


                                 Vodenje postopkov o prekrških


                             Uresničevanje pravic zavezancev za davek


                                Informiranje zavezancev za davek


                        Proučevanje in analiziranje DS in ukrepov DP ter dajanje pobud
                                                                      60
Drugi aktualni projekti DURS

  Projektno vodenje problematike na področju prispevkov za
  socialno varnost

  Poenostavitev vplačilnih računov DURS

  Načrti za učinkovito pobiranje davkov (obvladovanje davčnega
  dolga)
                                  61
    Hvala za pozornost!

Vesele praznike in veliko uspeha pri
        študiju!


                    62

								
To top