?VROPSKA UNIJA ISTORIJAT NASTANKA ,OSNOVNA OBELE�JA I

Document Sample
?VROPSKA UNIJA ISTORIJAT NASTANKA ,OSNOVNA OBELE�JA I Powered By Docstoc
					    ЕVROPSKA UNIJA
ISTORIJAT NASTANKA ,OSNOVNA
  OBELEŽJA I INSTITUCIJE


  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
   DUŠANKA BRAJOVIĆ-CAR
   Savetnik za evropske integracije
     Beograd, januar 2006.
KRATAK ISTORIJAT NASTANKA
      EU
  IDEJE O STVARANJU EU
  brojni ratovi na evropskom kontinentu
  ideje Žan Monea , poreklom iz bogate porodice
  koja je proizvodila konjak , hteli da naprave 1935
  EU iz Lige naroda i carinsku uniju , zbog
  francusko nemačkih konflikata
  nakon završetka II svetskog rata, Ministar spoljnih
  poslova Francuske Robert Šuman u svom govoru
  09.maja 1950. godine je izneo ideje o stvaranju
  EU.
      Bazni ugovori

EU je osnovana na bazi 4 Ugovora

1. Ugovor o formiranju Evropske zajednice za ugalj i
čelik, potpisan u Parizu 23. jula 1952.godine
2. Ugovor o osnivanju Evropske ekonomske
zajednice , potpisan u Rimu 01.januara 1958.godine
3. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za
atomsku energiju (Euratom) istog datuma u Rimu .
4. Ugovor o Evropskoj uniji, koji je potpisan u
Mastrihtu 01.novembra 1993.godine
STRUKTURA EU - STUBOVI EVROPSKE UNIJE
    Pillars of the European Union


               EU

EVROPSKA ZAJEDNICA

EURO          Zajednička spoljna i
                        Saradnja u pravosuđu
Političke zajednice   bezbednosna politika
                        unutrašnjim poslovima
Evropske institucije
Unutrašnje tržište
ekonomske integracije
        KO JE KO U EU

INSTITUCIJE     SAVETODAVNA TELA
 Evropska komisija    - Ekonomskio-socijalno
 Savet EU          Komitet
 Evropski parlament    - Komitet regiona
 Evropski sud Pravde   - Ombudsman
 Evropski revizorski sud - Evropska
              centralna banka
              - Koreper
      OSNOVNI PRINCIPI EU

Osnovni principi su :
 Princip ograničenih ovlašćenja
 Ograničena nadležnost i implicitna
 ovlaščenja
 Subsidijarnost i primerenost
 Ravnopravnostc organa
 Zaštita osnovnih prava
         PRAVO EU

IZVORI PRAVA EU
 Primarno pravo zajednice
 Sekundarno pravo zajednice
 Evropsko običajno pravo
 Opšti pravni principi
 Međunarodni ugovori
     PRAVNI AKTI ZAJEDNICE

Naredba (Regulation )
Smernice (Directives)
Odluke (Dicision )
Preporuke i mišljenja (Recommandation and
Opinions)
   JEDINSTVENO ( UNUTRAŠNJE ) TRŽIŠTE

Uključenje u unutrašnje tržište EU je prvi korak ,
 za sve zemlje koje počinju proces integrisanja u
 EU
  Jedinstven evropski akt iz 1986 je doneo
  potrebu za uspostavljanjem JT a od
  01.01.1993.godine počelo je njegovo
  funkcionisanje
Jedinstveno tržište se u definiše kao " jedno područje bez unutrašnjih granica, unutar
  koga je obezbeđeno slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala " poznate kao
  četiri slobode EU
    OSNOVNA OBELEŽJA JEDINSTVENOG
          TRŽIŠTA
Proces uspostavljanja Jedinstvenog tržišta može se posmatrati sa
  Političkog aspekta, ono je sredstvo i prelazna faza ka ostvarivanju
  ekonomske, monetarne i političke unije
  Pravnog aspekta to podrazumeva harmonizaciji pravnih i drugih propisa u
  okviru EU sa ciljem uklanjanja postojećih i onemogučavanja uvođenja novih
  barijera međusobnoj trgovini država- članica
  Ekonomskog aspekta , jedinstveno tržište predstavlja samo jedan od nivoa
  međunarodne ekonomske integracije ka političkoj uniji kao krajnjem cilju.( zona
  slobodne trgovine, carinska unija, zajedničko tržište, ekonomska unija i politička
  unija)

Carinska unija
Carinska unija je temelj EU i važan element funkcionisanja jedinstvenog tržišta , jer ono
  može da funkcioniše samo kada postoje zajednička pravila na njenim spoljnim
  granicama.
     UREĐENJE UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA

Za proces uspostavljanja i funkcionisanja jedinstvenog tržišta zadužena je Komisija EU.
  Roba koja se plasira na unutrašnje tržište mora da izdrži carinsko opterećenje i da
  zadovolji sve uslove konkurentnosti ( Propise o standardizaciji)
OSNOVNA NAČELA UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA
Jedan od osnovnih načela jdinstvenog tržišta leži u članu 12.Ugovora o osnivanju
  Evropske zajednice , koja zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju na osnovu narodnosti
  NAČELO NE-DISKRIMINACIJE
  Diskriminacija podrazumeva drugačije ponašanje, pod istim uslovima, prema drugoj
  narodnosti. Iz ovga sledi da je zabranjeno praviti razliku između uvoznog i domaćeg
  proizvoda
  NAČELO UZAJAMNOG PRIZNAVANJA
  Ovo načelo je najvažnije načelo jedinstvenog tržišta , koje omogučava slobodno
  kretanje roba i usluga bez potrebe za harmonizacijom nacionalnog zakonodavstva na
  nivou EU
    UREĐENJE JEDINSTVENOG TRŽIŠTA

Delovanje načela uzajamnog priznavanja se u velikoj meri razlikuje za
  proizvode i usluge u različitim sektorima (npr. poljoprivredni proizvodi,
  motorna vozila, elektro industrijama)
U oblasti industrije lako se može uspostaviti načelo uzajamnog priznavanja i to
  kroz :
  Priznavanje tehničkih standarda i zahteva
  Priznavanje postupka za usklađivanje i postupka za testitanje i sistem
  akreditacije drugih država članica, kao jednakovredne
  Priznavanje postupka za uspostavljanje sertifikata o usklađenosti , znaka
  usklađenosti
Za nesmetano delovanje unutrašnjeg tržišta, moraju se uzajamno priznavati
  postupci na sva tri gore navedena nivoa
   OSNOVNE INFORMACIJE O IZVOZU U EU

Uslovi koje firma treba da ispuni da bi svoj proizvod mogla da izvozi u zemlje
   EU su:
    Izgled
    Povoljna cena
    Rok isporuke
    Neophodan kvalitet za tu kategoriju proizvoda
    Funkcionalnost
    Adekvatan marketing
Ovi uslovi nisu zakonski obavezujući , ali ipak , većina kompanija mora ih ispuniti da bi
    osigurala svoj deo tržišta. Pored ovih postoje zakonski, obavezujući uslovi za
    plasman proizvoda na unutrašnje tržište EU , i to sa gledišta zaštite zdravlja i
    sigurnosti građana.
U vezi sigurnosti ndustrijskih proizvoda zakonodavstvo EU se grubo deli na
1.   Oblast " novog pristupa " koja pokriva tehničke indu. proizvode
2.   Oblast " starog pristupa " , koji pokriva motorna vozila, prehrambene proizvode,
    lekove za ljudsku i veterinarsku upotrebu
      STANDARDI I CE OZNAČAVANJE

HARMONIZOVANI STANDARDI
 Harmonizovani standardi su evropski standardi , koje su prihvatile evropske
 organizacije za standardizaciju a koji su pripremljeni u skladu sa opštim
 smernicama koje su postavljene zajedničkim dogovorom Evropske komisije
 i evropskih organizacija za standardizaciju.
 Harmonizovani standardi obezbeđuju pretpostavku o usklađenosti sa
 zahtevima, ukoliko se njihovi osnovni podaci objave u Službenom glasniku
 EU ( Offical Journal ), i ukoliko su oni preuzeti na nacionalnom nivou.
 U zakonodavstvu EU razrađen je dosledan modularni pristup kojim se
 ocenjivanje usklađenosti deli na određen broj operacija
 Na kraju tog procesa dozvoljava se postavljanje CE znaka
 CE znak nije simbol porekla proizvoda, ni simbol kvaliteta. CE znak
 pokazuje da je proizvod proizveden i dizajniran u skladu sa odredbama
 direktiva EU. CE znak postavlja proizvođač i i može se reči da je to pasoš
 za proizvod
           STANDARDI ZA HRANU

Standardi za hranu mogu se podeliti u dve grupe :
  Marketinški propisi sastavljeni u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom
  politikom (Common Agricultural Policy)
  Propisi sačinjeni s obzirom na kompletiranje unutrašnjeg tržišta
Ovu oblast pokriva:

  horizontalno zakonodavstvo za hranu (koje pokriva sve proizvode) i
  vertikalno zakonodavstvo EU koje obuhvata određene grupe proizvoda kao
  što su mleko, mlečni proizvodi , proizvodi od jaja , mesni proizvodi , životinje
  i proizvodi vodene kulture)
  HACCR (Hazard Analyses and Control Critical Points). Ovaj sistem je
  potrebno uspostaviti u proizvodnoj firmi čime osigurava usklađenost sa
  nizom vertikalnih i horizontalnih direktiva o prehrambenim proizvodima
Na prehrambene proizvode NE STAVLJA SE CE ZNAK
AKTIVNOSTI SRBIJE I CRNE GORE NA PUTU K A EU

Osnovana je Kancelarija za pridruživanje EU Republike Srbije ( mart
2004.god.)
Usvojen je, aprila meseca 2004.god., Akcioni plan Vlade Republike Srbije
za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva , dokument koji jeEU
ponudila zemljama zapadnog Balkana (dvostruki kolosek)
Evropska komisija je 12. aprila 2005.godine izašla sa pozitivnom studijom o
izvodljivosti za Srbiju i Crnu Goru
Vlada Republike Srbije je 19.maja 2005.godine obrazovala šest radnih
grupa sa ciljem izrade pregovaračkih pozicija za pregovore o Sporazumu o
stabilizaciji i pridruživanju između SCG i EU.
Usvojena je Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore
EU, na sednici Vlade RS 17. juna 2005.godine
Savet ministara EU je 03.10.2005.god odobrio početak pregovora sa SCG a
prvi sastanak i zvanični početak pregovora počeo je 10.oktobra
2005.godine, i trebalo bi da traju godinu dana
        SRBIJA I SVETSKA TRGOVINSKA
            ORGANIZACIJA
Za proces uključenja u EU veoma je važan i paralelni proces uključenja Srbije u STO
Aktivnosti na tom planu su :
   Vlada Republike Srbije je 19.novembra 2004.godine donela odluku o podnošenju
   zahteva za članstvo u STO po principu " dvostrukog koloseka " a imajući u vidu
   punu autonomiju spoljnotrgovinske politike Srbije
   Formirane su tri radne grupe ( za robu, usluge i za poljoprivredu )
   Od zemlje pristupnice očekuje se da sve propise koje se tiču spoljne trgovine,
   harmonizuje sa propisima i pravilima STO
   Potrebno je , pre svega uskladiti Zakone i propise u sledećim oblastima
   -  Carine i rad carinskih organa
   -  Necarinske barijere i propise koji uređuju pitanja uvoza i izvoza
   -  Usluge
   -  Druga ekonomska pitanja koja utiču na trgovinu
   Prvi sastanak radne grupe za pristupanje Srbije STO održan je 07.oktobra
   2005.godine
 PROCES PRIDRUŽIVANJA EU PO REDOSLEDU
        AKTIVNOSTI

Sastanci konstitutivne radne grupe Srbije i Crne Gore
Studija izvodljivosti sa pozitivnom ocenom
Početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i
pridruživanju
Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
Privremeni Sporazum
Primena Sporazuma
Zvanični zahjtev za prijem u članstvo
Vlada Republike Srbije je došla do treće tačke , a očekuje se u
toku2006.godine ispunjenje 4. tačke tj. potpisivanje Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:2/11/2012
language:Bosnian
pages:18