ROZKLAD MATERIALU NAUCZANIA JEZYKA POLSKIEGO WK LASIE DRUGIEJ LO by SoxsdP

VIEWS: 596 PAGES: 20

									ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA
   JĘZYKA POLSKIEGO
   W KLASIE DRUGIEJ
     TECHNIKUM
 W ROKU  SZKOLNYM 2011 / 2012
        BAROK
Temat/        l
Cykl lekcji     g           Zagadnienia                  Przewidywane umiejętności i osiągnięcia uczniów:
                                                 - na poziomie podstawowym
                                                   - na poziomie rozszerzonym
                                       UCZEŃ:
Zapoznanie z     1 - zasady pracy na lekcjach              - poznaje PSO, wymagania przedmiotowe i formy pracy, zasady
programem       - zasady współpracy                  współpracy, standardy i procedury egzaminu maturalnego
nauczania i      - szczegółowe kryteria oceniania i wymagania
formami pracy w    przedmiotowe
klasie drugiej.
Walka o władzę    1 - motywy działania bohaterów             - odtwarza przebieg zdarzeń w dramacie
w Makbecie.      - nowa koncepcja tragizmu               - charakteryzuje bohaterów dramatu
Człowiek w teatrze   - uniwersalizm dramatu                - wskazuje i ocenia motywy działania bohaterów
świata.        - koncepcja świata jako teatru            - określa cechy dramatu Szekspira

Dramat antyczny a  1                            - porównuje reguły obowiązujące w teatrze antycznym i elżbietańskim
dramat                                    ( złamanie zasady decorum)
szekspirowski.

Duchowy klimat    1 - prądy ideowo – artystyczne składające się na    - umiejscawia epokę w czasie
baroku –        obraz epoki                      - wskazuje zróżnicowanie kulturowe baroku
wprowadzenie      - pojęcia : kontrreformacja, manieryzm, marinizm   - uzasadnia określenie baroku mianem epoki kontrastów
do epoki.                                  - wyjaśnia terminy: klasycyzm, libertynizm, kontrreformacja
                                       - zna najważniejsze wydarzenia z historii politycznej Europy
                                       - dostrzega napięcie między naukowym a religijnym sposobem opisu
                                       świata
                                       - integruje wiedzę o baroku z zakresu historii, historii literatury i teorii
                                       lit.; porównuje ze sobą rozmaite dziedziny barokowej kultury
Rozum i jego     1 - teksty filozoficzne- ich wymowa           - wymienia filozofów epoki (Kartezjusz, Pascal, Spinoza)
granice   –     - poglądy Kartezjusza, Pascala, Spinozy        - przedstawia poglądy Kartezjusza i Pascala
światopogląd      - pojęcia: teizm, panteizm, fideizm, zakład Pascala  - wie, jakie było znaczenie dokonań Pascala i Galileusza dla uformowania
człowieka                                  się światopoglądu barokowego
barokowego.                                 - rozumie metaforyczne określenie człowieka jako myślącej trzciny
                                       - przedstawia obraz Boga i człowieka wyłaniający się z tekstów poetów
                                       baroku
 Dysonans,      2 - cechy stylu barokowego               - zna wybranych artystów epoki baroku (sztuki plastyczne, muzyka)
wdzięk, ruch,     - wpływ kontrreformacji na sztukę sakralną      - rozpoznaje cechy stylu barokowego (architektura, rzeźba, malarstwo,
wielorakość -     - pojęcia z zakresu sztuk plastycznych        muzyka) i charakteryzuje estetykę barokową
sztuka epoki                                 - wskazuje zróżnicowanie sztuki barokowej
kontrastów.                                 - zna cechy teatru barokowego
                                       - rozpoznaje i charakteryzuje źródła stylu barokowego
                                       - określa stosunek sztuki baroku do stylu renesansowego
                                       - ocenia wpływ kontrreformacji na sztukę sakralną
                                       - czyta ze zrozumieniem teksty z dziedziny estetyki
Bóg i świat w    1 - J. Kochanowski Czego chcesz od nas, Panie      - porównuje teksty pod względem idei i języka
ujęciu         - M. Sęp – Szarzyński sonet V             - nazywa występujące w utworach środki stylistyczne i określa ich funkcje
renesansowym i                                - interpretuje obraz W. Blake`a Bóg stwarzający wszechświat w
barokowym –                                 kontekście tematyki Księgi Rodzaju i omawianych tekstów
analiza                                   - pisze esej interpretacyjny
porównawcza.
Wyrafinowane     1 - problem przemijania i marności życia ludzkiego   - zna problematykę utworów Naborowskiego
piękno poezji     (vanitas)                       - wskazuje na Księgę Koheleta jako źródło motywu przemijania i określa
Daniela        - pojęcia: elipsa, inwersja, oksymoron, antyteza,   jego rolę
Naborowskiego.     przerzutnia                      - rozumie wypływające z Biblii wartościowanie świata materialnego i
                                       duchowego
                                       - posługuje się pojęciami: elipsa, inwersja, oksymoron, antyteza, przerzutnia
                                       - analizuje teksty literackie i materiał ikonograficzny, który uwzględnia
                                       motywy wanitatywne
                                       - rozpoznaje emblemat jako popularny gatunek poezji barokowej
                                       - interpretuje motyw vanitas w utworach współczesnych
Klasycyzm      1 - przedstawiciele klasycyzmu francuskiego       - zna przedstawicieli klasycyzmu francuskiego
francuski.       (Corneille, Racine, Molier)              - rozumie podstawowe założenia klasycyzmu
            - problematyka ich utworów oraz uprawiane przez    - zna i rozumie tekst utworu
            nich gatunki                     - charakteryzuje postaci
            - pojęcia: tragedia klasycystyczna, komedia      - posługuje się pojęciami: komedia, intryga, komedia charakteru,obłuda,
            charakteru, intryga, obłuda, cynizm, hipokryzja,   cynizm, hipokryzja, manipulacja, dewocja
            manipulacja, dewocja
Świętoszek –     1                            - trafnie używa wyrazów bliskoznacznych do słów: hipokryzja i dewocja
śmieszny czy                                 - wskazuje w utworze typy (sytuacji, postaci i słowa) i środki komizmu
groźny?                                   - wie, jakie są sposoby portretowania ludzi w literaturze
                                       - zna charakter jako gatunek literatury moralistyczno-pedagogicznej
                                       - potrafi wskazać elementy satyryczne w sposobie przedstawienia
Krytyka         1                            postaci Tartuffe`a
zakłamania i                                  - analizuje wskazany fragment utworu pod katem intencji wypowiedzi
obłudy w                                    Tartuffe`a
Świętoszku                                   - ocenia postać literacką
Moliera.                                    - dostrzega manipulację językową w wypowiedzi Świętoszka
                                        - nazywa zabiegi językowe służące manipulacji i potrafi wskazać
                                        niektóre jej skutki
Poeta światowych    2 - cechy stylu poezji dworskiej            - rozpoznaje cechy stylu poezji dworskiej; charakteryzuje nurt poezji
rozkoszy – Jan      - specyfika twórczości polskiego marinisty      dworskiej
Andrzej Morsztyn.     - środki artystyczne charakterystyczne dla      - wymienia najważniejsze środki artystyczne
             marinizmu (paralelizm, anafora, paradoks,       - zna pojęcia: marinizm, koncept, konceptyzm i wyjaśnia je, podając np.
             kontrast, antynomie)                 przykłady zastosowania konceptu ( oryginalna forma, środki językowe) w
             - pojęcia: konceptyzm, sensualizm           wybranych wierszach
                                        - wypowiada się na temat komplementu jako elementu wpływającego na
                                        relacje międzyludzkie oraz jako zabiegu artystycznego
                                        - określa funkcję konceptu służącego podkreśleniu tragizmu człowieka
                                        epoki baroku
                                        - porównuje poetyckie normy barokowego piękna ze współczesnymi
                                        ideałami
Sarmatyzm w       2 - geneza i znaczenie zjawiska sarmatyzmu       - zna legendarne i historyczne źródła sarmatyzmu oraz główne założenia
kulturze i        - etymologia słów: Sarmata, sarmatyzm         ideologii sarmackiej
literaturze polskiej.   - przejawy sarmatyzmu w kulturze i literaturze    - charakteryzuje styl życia szlachty sarmackiej
             - portret szlachcica Sarmaty             - analizuje umysłowość siedemnastowiecznego Sarmaty na podstawie
                                        tekstów z epoki
                                        - wskazuje przejawy sarmatyzmu w kulturze (portret sarmacki) i literaturze
                                        - zna wytwory kultury szlacheckiej (materialne i duchowe)
                                        - wskazuje we współczesnej Polsce przejawy sarmatyzmu
                                        - dyskutuje na temat stereotypów narodowych, podając rzeczowe
                                        przykłady
Sarmata         2 - cechy kultury sarmackiej (pozytywne i        - czyta ze zrozumieniem fragmenty Pamiętników Paska
o Sarmatach, czyli    negatywne)                      - interpretuje je w kontekście historycznym
„Pamiętniki” Jana     - kontekst historyczny utworu Paska          - charakteryzuje autora – narratora - bohatera utworu
Chryzostoma        - znaczenie dzieła                  - odnajduje w tekście ślady ideologii sarmackiej
Paska.          - pojęcia: pamiętnik, peryfraza, gawęda, raptularz,  - określa cechy gatunkowe utworu Paska (siedemnastowieczna gawęda
             itinerariusz, makaronizmy               szlachecka)
                                        - przedstawia nurt pamiętnikarstwa w kulturze sarmackiej
                                        - dokonuje analizy porównawczej staropolskich pamiętników i
                                        współczesnych blogów internetowych
Prawda         1 - okoliczności powstania Trylogii           - zna wydarzenia historyczne, które były kanwą Potopu
historyczna i fikcja   - główne wydarzenia historyczne każdej części     - odróżnia prawdę historyczną od fikcji literackiej
literacka w Potopie    - najważniejsze wydarzenia Potopu           - zna pojęcia teoretycznoliterackie służące do opisu dzieła epickiego
H. Sienkiewicza.                                (narrator, świat przedstawiony, czas i miejsce wydarzeń, bohater literacki,
                                        fabuła, akcja) i używa ich do wstępnego opisu dzieła
                                        - zna cechy powieści historycznej
                                        - zna dorobek twórczy Sienkiewicza
                                        - rozpoznaje w powieści nawiązania do kultury XVII wieku
                                        - charakteryzuje styl powieści z uwzględnieniem narracji i języka
                                        bohaterów
Upadek i        1 - najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego     - wskazuje najważniejsze wątki w powieści, łącząc je z określonymi
odrodzenie narodu     - kryteria wartościowania postaci: postaci      postaciami (wie, na czym polega wielowątkowość)
w Potopie.        historyczne i fikcyjne; patrioci i zdrajcy      - nazywa charakter tych wątków (np. romansowy, przygodowy, sensacyjny)
Historia w służbie    - postawy bohaterów wobec najeźdźcy          - potrafi podzielić bohaterów na patriotów i zdrajców
patriotyzmu.       - rola obrońców Jasnej Góry              - wskazuje kontrast jako sposób prezentacji bohaterów i podaje przykłady
Dobro i zło w       - pojęcia: komizm, kontrast              - określa funkcję kontrastowego wartościowania świata w powieści
powieści.                                    - uzasadnia opinię, że film Potop nosi niektóre cechy typowe dla
                                        westernu
Wielkiej to fantazji  1 - historia życia bohatera               - zna dzieje Kmicica
kawaler, choć       - charakterystyka Andrzeja Kmicica          - charakteryzuje bohatera jako typowego szlachcica sarmackiego
gorączka okrutny –    - zmiana w zachowaniu postaci             - rozumie przyczyny jego przemiany wewnętrznej
bohaterska kreacja    - poglądy autora na naród polski           - dostrzega heroizację Kmicica i innych bohaterów patriotów
Kmicica w         - heroizacja postaci                 - wskazuje mityczne źródła heroizacji bohaterów (archetyp Herkulesa)
Potopie.                                    - porównuje Kmicica z historycznymi i literackimi bohaterami
                                        narodowymi
                                        - rozumie funkcję heroizacji dla wymowy ideowej dzieła
Ku pokrzepieniu     1 - rola utworu w świadomości odbiorców         - analizuje list królewski rehabilitujący Kmicica
serc – tworzenie     - wymowa ideowa dzieła                - dostrzega analogię między biografią Kmicica a losami Polski (grzech-
polskiego mitu      - mityzacja rzeczywistości historycznej w       pokuta-zmiana na lepsze lub błędy-refleksja-zwycięstwo)
narodowego w       powieści                       - określa znaczenie obrony Jasnej Góry w walce ze Szwedami
Potopie                                     - wskazuje baśniowe i epickie elementy świata przedstawionego
H. Sienkiewicza.                                - interpretuje tytuł powieści; analizuje symbolikę potopu i czyśćca
                                        - dostrzega heroizację i sakralizację w analizowanych fragmentach
                                        - określa funkcje tych zabiegów
                                        - rozumie, na czym polega mityzacja rzeczywistości historycznej w
                                        powieści
                                       - objaśnia, na czym polegała kompensacyjna funkcja Potopu (idea
                                       krzepienia serc)
Baśń, epopeja,    1 - pojęcia: baśń, epopeja, western, powieść       - odnajduje w utworze elementy baśni, epopei, westernu
western czy      historyczna                      - określa cechy powieści historycznej
powieść        - walory artystyczne powieści             - potrafi określić znaczenie powieści w literaturze i kulturze polskiej
historyczna –     - kompozycja, narracja, funkcje postaci, styl i    - posługuje się pojęciami: inspiracje literackie (szlachecka gawęda, rom.
walory artystyczne   język utworu                      powieść hist., powieść dzikiego Zachodu, epos rycerski), archaizacja
powieści.       - rola powieści w literaturze polskiej
            - pojęcia: inspiracje literackie (szlachecka gawęda,
            rom. powieść hist., powieść dzikiego Zachodu,
            epos rycerski), archaizacja
Poezja        2 - skrajności sarmatyzmu                - zna utwory Potockiego
obywatelskiej     - ton wypowiedzi Potockiego              - omawia wizerunek Sarmaty w utworach Potockiego
troski – twórczość   - obecność retoryki barokowej             - zna patriotyczne przesłanie utworów
Wacława        - opisy scen batalistycznych              - zna współczesne nawiązania do twórczości poety
Potockiego.                                  - zna topikę satyry i jej cechy gatunkowe
                                       - sytuuje satyrę Potockiego na tle ewolucji gatunku
XVII – wieczna    2 - przedstawiciele literatury hiszpańskiej       - zna fragmenty Przemyślnego szlachcica Don Kichota z Manczy
literatura       - interpretacja fragmentów powieści Przemyślny     - charakteryzuje Don Kichota i Sancho Pansę
hiszpańska.      szlachcic Don Kichote z Manczy             - wskazuje cechy parodii w omawianym utworze
            - cechy parodii w utworze               - posługuje się pojęciem donkiszoteria
            - nawiązanie do średniowiecznych ideałów        - określa związki utworu z romansem rycerskim
            rycerskich                       - tworzy galerię literackich idealistów i odmieńców
            - pojęcie donkiszoteria
Synteza baroku.   1 - główne założenia epoki                - zna kulturowy dorobek baroku
            - barokowe dzieła sztuki i literatury         - zna językowe sposoby wyrażania wartości
            - dziedzictwo baroku                  - korzysta z różnego rodzaju źródeł informacji
            - zgadnienia: ~ przyczyny barokowych przemian     - gromadzi, selekcjonuje materiał i hierarchizuje argumenty
            (niepokój egzystencjalny, lęk, odejście od       - syntetyzuje zdobyte informacje
            harmonii renesansowej)                 - notuje, sporządza plan, konspekt
            - filozofowie i artyści oraz ich dzieła        - pisze dłuższe teksty (rozprawka)
            - nurt metafizyczny i marinizm             - zestawia i porównuje źródła informacji
            - barokowe motywy wanitatywne             - stosuje terminy i pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz
            - zjawisko sarmatyzmu i jego wpływ na         historii sztuki
            ukształtowanie się stereotypu Polaka          - pisze i mówi, dbając o estetykę wypowiedzi

Test.        1 - wykazać umiejętność wyrażania myśli
            w formie pisemnej
Omówienie      1    -  dokonać poprawy błędów           - mają świadomość popełnionych błędów i dokonują ich poprawy
i poprawa testu.         merytorycznych, ortograficznych,
                 interpunkcyjnych, składniowych i
                 stylistycznych
Styl i jego     2 - pojęcie stylu; style funkcjonalne          - zna pojęcia: styl, styl językowy, style użytkowe i definiuje je
rodzaje.       - - cechy stylu: potocznego, urzędowego,         - wyjaśnia różnicę między stylem indywidualnym a stylem typowym
Cechy dobrego    3 naukowego                       - ustala cechy stylu potocznego
stylu wypowiedzi.   - stosowność stylistyczna               - rozpoznaje różne rodzaje stylów funkcjonalnych i określa ich główne
            - pojęcia: styl, stylistyka              cechy
            - środki stylistyczne (fonetyczne, morfologiczne,   - wie, na czym polega stosowność stylistyczna
            leksykalne, składniowe) oraz figury stylistyczne    - charakteryzuje style i omawia zasady ich użycia
            (tropy poetyckie) i ich funkcje            - potrafi określić rodzaj stylu dominujący w danej wypowiedzi
                                       - potrafi zbudować wypowiedź utrzymaną w określonym stylu
                                       funkcjonalnym
                                       - ocenia styl wypowiedzi (np. konkretny, abstrakcyjny, jasny, zawiły)
        OŚWIECENIE
Świt nowych idei –  1 - cechy kultury oświecenia              - zna i wyjaśnia nazwy: oświecenie, wiek rozumu, wiek filozofów, czasy
oświecenie w     - - rola edukacji                    stanisławowskie
Europie.       2 - XVIII-wieczne poglądy filozoficzne         - umiejscawia epokę w czasie
            - pojęcia: oświecenie, wiek rozumu, wiek filozofów,  - wymienia najważniejsze cechy oświecenia europejskiego
            czasy stanisławowskie, racjonalizm, deizm, ateizm,  - rozumie znaczenie pojęć: mądrość, wiedza, racjonalizm, irracjonalizm,
            empiryzm                       deizm, ateizm, empiryzm
            - przedstawiciele kultury franc. XVIII w.(Wolter,   - rozróżnia racjonalne i irracjonalne sposoby poznawania świata
            Diderot, d’ Alembert, Monteskiusz)          - bierze udział w dyskusji na temat poznawania świata
            - idea encyklopedyzmu                 - wskazuje konteksty historyczne przemian kulturowych
            - koncepcje filozoficzne i polityczne         - wyjaśnia kluczowe znaczenie pojęć: rozum i natura
                                       - analizuje skutki niektórych koncepcji filozoficznych i politycznych
                                       - pisze tekst polemiczny do wybranej tezy wygłoszonej na lekcji
Oświecenie jako   2 - naukowe i techniczne zdobycze oświecenia      - czyta ze zrozumieniem wypowiedzi filozofów oświeceniowych i na
naturalna       - stosunek filozofów oświeceniowych do Boga,     podstawie ich analizy formułuje tezy wypowiedzi
konsekwencja      natury i społeczeństwa                - pisze własny tekst na temat ważnej dla siebie idei
racjonalizmu.                                - rozumie metaforykę światła i ciemności w odniesieniu do nazwy wiek
            - też ze str. 40 planu wynikowego          oświecenia
                                       - zna powody i sposoby udostępniania wiedzy ludziom
                                       - czyta ze zrozumieniem wypowiedź naukową
                                       - zna naukowe i techniczne zdobycze oświecenia
                                       - określa stosunek filozofów oświeceniowych do Boga, natury i
                                       społeczeństwa
                                       - sprawnie posługuje się pojęciami filozoficznymi z zakresu omawianych
                                       problemów
                                       - podejmuje dyskusję z poglądami filozofów oraz z wypowiedziami
                                       kolegów
Sztuka oświecenia.  1 - prądy artystyczne: klasycyzm, sentymentalizm,    - rozpoznaje styl klasycystyczny i rokokowy
            rokoko                        - wymienia przykłady architektury i malarstwa sztuki klasycystycznej i
            - cechy klasycyzmu w architekturze          rokokowej
            - Warszawa i Puławy jako ośrodki kultury       - analizuje przykład paryskiego Panteonu oraz obraz Odjazd na Cyterę
            - malarstwo, rzeźba i muzyka XVIII w.
Rozważania o     1 - teza powiastki Woltera               - zna fragmenty Kandyda
naturze człowieka   - cechy gatunkowe powiastki filozoficznej i jej    - charakteryzuje bohaterów utworu
na podstawie      znaczenie dla kultury epoki              - zna pojęcie powiastka filozoficzna i jej cechy gatunkowe
Kandyda Woltera.    - pojęcia: wolterianizm, ironia, utopia        - dostrzega związek utworu z kulturą i filozofią epoki
            - polemika Woltera z filozofią oświecenia       - wskazuje tezę powiastki Woltera
                                       - określa, na czym polegał krytycyzm oświeceniowy
                                       - wyjaśnia pojęcie wolterianizm

Kryzys        1 - teza powiastki Woltera               - zna fragmenty Kandyda
oświeceniowego     - cechy gatunkowe powiastki filozoficznej i jej    - charakteryzuje bohaterów utworu
optymizmu w      znaczenie dla kultury epoki              - zna pojęcie powiastka filozoficzna i jej cechy gatunkowe
powiastce Woltera.   - pojęcia: wolterianizm, ironia, utopia        - analizuje fragmenty z uwzględnieniem przesłania ideowego
            - polemika Woltera z filozofią oświecenia       - wypowiada się na tematy poruszone w utworze Woltera
                                       - dostrzega związek utworu z kulturą i filozofia epoki
                                       - wskazuje tezę powiastki Woltera
                                       - określa, na czym polegał krytycyzm oświeceniowy
                                       - wyjaśnia pojęcie wolterianizm
Nauczyciele     1 - geneza polskiego oświecenia; periodyzacja epoki   - zna periodyzację epoki
społeczeństwa     - cechy epoki                     - określa zasługi króla dla rozwoju polskiej kultury
polskiego.       - przedstawiciele oświecenia             - określa znaczenie reformy edukacji i Sejmu Wielkiego
            - polskie instytucje kulturalne; reforma edukacji   - rozumie, na czym polega dydaktyczna funkcja sztuki
            - kierunki mecenatu króla               - czyta fragmenty tekstów F. Bohomolca, wskazując środki (językowe,
            - odmienność polskiego oświecenia           stylistyczne) służące pouczaniu odbiorców
                                       - potrafi wymienić osoby i instytucje, które miały wpływ na szerzenie
                                       oświeceniowych idei wśród społeczeństwa polskiego w XVIII wieku
Ignacy Krasicki –  1 - najważniejsze fakty z życia Ignacego        - umiejscawia twórczość Krasickiego w literaturze epoki
książę poetów.     Krasickiego                      - zna Hymn do miłości ojczyzny Krasickiego
            - Ignacy Krasicki jako książę poetów         - dostrzega w utworze Krasickiego cechy hymnu
            - klasycyzm twórczości Ignacego Krasickiego      - syntetyzuje wiedzę na temat postawy patriotycznej Krasickiego

Piękno i mądrość   2 - bajka jako gatunek literacki            - zna cechy bajki
bajek I.        - alegoryczny i uniwersalny charakter bajek      - odróżnia bajkę epigramatyczną od narracyjnej
Krasickiego.      - pojęcia: bajka epigramatyczna, bajka narracyjna   - rozumie zjawisko alegoryzmu i poetykę maski
                                       - opisuje obraz świata wyłaniający się z utworów Krasickiego
                                       - interpretuje utwory, odwołując się do zasady uczyć – bawiąc i trafnie
                                       odczytuje ich przesłanie
                                       - wyjaśnia, na czym polega alegoryzm i uniwersalizm bajek
                                       - zna starożytny rodowód bajki
                                       - rozpoznaje i nazywa sposoby służące przekazywaniu treści
                                       moralizatorsko – dydaktycznych (morał, kontrast, humor, ironia,
                                       szyderstwo)
                                       - interpretuje obrazy Breugla: Kraina pieczonych gołąbków i Walka
                                       postu z karnawałem w kontekście ich funkcji dydaktycznej
Przewrotny portret  1 - pojęcia: persyflaż, ironia, autoironia       - rozumie tekst satyry
Stanisława       - satyra jako gatunek literacki           - analizuje fragmenty utworu, dostrzegając w nich ironię
Augusta         - perswazja językowa                 - charakteryzuje bohatera utworu, podmiot mówiący i adresata
Poniatowskiego w                               - odczytuje intencję wypowiedzi
satyrze Do króla.                              - definiuje pojęcia: persyflaż, ironia, autoironia
                                       - dostrzega związek między przesłaniem utworu a ówczesną sytuacją
                                       polityczną Polski
                                       - nazywa użyte przez autora środki perswazji językowej
Ignacy Krasicki    2 - realia społeczno – obyczajowe w satyrach;     - określa tematykę utworów: Pijaństwo, Żona modna, Świat zepsuty
jako krytyk wad     kosmopolityzm                    - zna cechy i funkcje satyry
szlachty w       - dydaktyczny charakter satyr            - analizuje satyry Krasickiego pod kątem trafności ujęcia tematu
satyrach.        - znaczenie satyr w twórczości poety         - charakteryzuje bohaterów literackich, narratora i program dydaktyczny
            - cechy satyry jako gatunku literackiego       wpisany w satyry
                                       - dostrzega kompozycje utworów i określa jej wpływ na wymowę dzieł
                                       - charakteryzuje satyryczność jako cechę wypowiedzi
                                       - dostrzega zastosowane przez autora sposoby wpływania na odbiorcę
                                       (komizm, parodia, karykatura, argumentacja nakłaniająca)
                                       - określa, na czym polega ironiczność artykułu Wodnickiego Dama
                                       niemodna
                                       - stosuje ironie we własnych tekstach
Śmiejmy się z     1 - cechy gatunkowe poematu heroikomicznego      - zna fragmenty i określa tematykę Monachomachii
głupich, choć i     - wymowa utworu                   - zna popularne środki i sposoby krytyki społecznej
przewielebnych –    - funkcje elementów komicznych            - rozpoznaje w tekstach karykaturę i parodię
karykatura i                                 - rozumie reakcje odbiorców na takie sposoby opisywania zjawisk i osób
parodia jako                                 - zna cechy poematu heroikomicznego
sposoby walki z                               - wskazuje cechy parodii eposu i sposoby osiągania komizmu w utworze
obskurantyzmem.                               - analizuje współczesne teksty satyryczne, które zawierają karykaturę i
                                       parodię
Synteza        1 - przedstawiciele powieści europejskiej (Defoe,   - czyta ze zrozumieniem tekst Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
oświeceniowej      Swift, Sterne, de Sade, de Laclos)          - samodzielnie określa charakter utworu
mądrości w       - rola I. Krasickiego w rozwoju polskiej powieści  - charakteryzuje bohatera
powieści I.       nowożytnej                      - wie, na czym polega dydaktyzm utworu
Krasickiego                                 - na podstawie tekstu potrafi podać opinię autora dotyczącą
Mikołaja                                   otaczającego go świata i wyciągnąć krytyczne wnioski
Doświadczyń-                                 - dostrzega krytycyzm autora i potrafi podać jego przykłady
skiego przypadki –
praca samodzielna.
Sprawdzian –     2 - twórczość I. Krasickiego              - praca z tekstem literackim
praca z tekstem
literackim.
Omówienie i      1
poprawa pracy.
Czuję, więc jestem  1 - założenia sentymentalizmu             - charakteryzuje sentymentalizm jako nurt filozoficzny i stosunek
– portret człowieka   - tematyka i cechy poezji sentymentalnej       sentymentalistów do natury i cywilizacji
sentymentalnego.    - pojęcia: idylliczny, sielankowy, miłość      - wskazuje tematy i cechy twórczości sentymentalnej
Natura i czułość    sentymentalna                    - zna pojęcia: idylliczny, sielankowy, miłość sentymentalna
w dobie         - opozycje: serce – rozum, wieś – miasto, natura –  - analizuje fragmenty Wyznań J. J. Rousseau oraz Podróży sentymentalnej
oświecenia.       kultura                       L. Sterne`a
            - portret człowieka sentymentalnego         - tworzy portret człowieka sentymentalnego
            - antropologiczna myśl J. J. Rousseau        - zna antropologiczną myśl J. J. Rousseau
            - sentymentalny autor oraz bohater literacki     - charakteryzuje sentymentalnego autora oraz bohatera literackiego
                                       - dostrzega subiektywizm narracji i określa jej cechy
W konwencji      2 - F. Karpiński Laura i Filon             - zna pojęcia: liryka wyznania, osobista; monolog liryczny, konwencja
sielanki –       - pojęcia: liryka wyznania, osobista; monolog    literacka, reinterpretacja
sentymentalna      liryczny, konwencja literacka, reinterpretacja    - charakteryzuje bohaterów sielanki, uwzględniając ich zachowania, gesty i
opowieść o miłości   - Cz. Miłosz Do Laury                sposób mówienia
i jej                                    - zna cechy stylu sentymentalnego
reinterpretacja.                               - charakteryzuje sentymentalizm jako prąd literacki
                                       - interpretuje wiersz Miłosza, wskazując sposoby nawiązania do
                                       konwencji sentymentalnej
                                       - analizuje kulturę współczesną pod kątem obecnych w niej tendencji
                                       sentymentalnych
Wiwat król, wiwat   2 - programy polityczne publicystów skupionych w    - określa rolę Sejmu Wielkiego w procesie kształtowania literatury
Sejm, wiwat       Kuźnicy Kołłątajowskiej               politycznej
wszystkie stany! –   - rola publicystyki oświecenia w walce o nowy    - charakteryzuje poglądy Stanisława Staszica
literatura i      model społeczeństwa                 - dostrzega publicystyczny charakter wypowiedzi Staszica
publicystyka      - rola Sejmu Wielkiego w procesie kształtowania
polityczna.       literatury politycznej
Patriotyzm      2 - związki utworu z działalnością Sejmu Wielkiego  - zna utwór Niemcewicza
oświecony czyli    - cechy komedii politycznej            - prezentuje stanowiska bohaterów
Powrót posła.     - zasługi teatru w przeprowadzaniu reform     - określa związki utworu z filozofią epoki i wydarzeniami historycznymi
            - problem naśladownictwa mody zachodniej i
            zgubne skutki cudzoziemszczyzny

Powrót posła J. U.  1 - cechy komedii politycznej            - wskazuje w Powrocie posła cechy komedii politycznej
Niemcewicza –
dzieło obywatel-
stwa i dowcipu.
Synteza       2 - główne założenia epoki
wiadomości.      - barokowe dzieła sztuki i literatury
            - dziedzictwo oświecenia


Sprawdzian –     2 - uczniowie wykazują swoją wiedzę i umiejętności  - zna kulturowy dorobek oświecenia
czytanie tekstu ze   w czasie sprawdzianu                - zna językowe sposoby wyrażania wartości
zrozumieniem.                               - korzysta z różnego rodzaju źródeł informacji
Omówienie i     1                          - gromadzi, selekcjonuje materiał i hierarchizuje argumenty
poprawa pracy.                              - syntetyzuje zdobyte informacje
                                     - notuje, sporządza plan, konspekt
                                     - pisze dłuższe teksty (rozprawka)
                                     - zestawia i porównuje źródła informacji
                                     - stosuje terminy i pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz
                                     historii sztuki
                                     - pisze i mówi, dbając o estetykę wypowiedzi
Zapożyczenia     1 -przyczyny zapożyczania wyrazów          - wie, z jakich języków polszczyzna dokonywała zapożyczeń
językowe.       -rodzaje zapożyczeń: całkowicie przyswojone,    - rozpoznaje w tekście wyrazy zapożyczone
            częściowo przyswojone, wyrazy - cytaty       - wyjaśnia zjawisko mody językowej
            -wpływ innych języków na rozwój polszczyzny    - podaje przykłady modnych obecnie wyrazów
            - pojęcia: internacjonalizmy, germanizmy,     - zna pojęcia: internacjonalizm, kalka językowa
            anglikanizmy, romanizmy              - omawia przyczyny pojawiania się zapożyczeń
        ROMANTYZM

Przełom       1 - przełom romantyczny                - umiejscawia romantyzm w czasie i sytuuje go wśród innych epok
romantyczny      - polemika klasyków z romantykami          literackich
w Europie.       - oświeceniowe i romantyczne poglądy dotyczące    - przytacza różne znaczenia pojęć: romantyczny, romantyzm
            poznania i sztuki                  - omawia najważniejsze cechy światopoglądu romantycznego
            - funkcjonowanie określeń: romantyk,         - wyjaśnia określenie walka klasyków z romantykami
            romantyczny                     - wskazuje źródła przełomu romantycznego
            - pojęcia: okres burzy i naporu, Weltschmerz     - przedstawia etymologię wyrazu romantyzm
            - poglądy twórców okresu burzy i naporu jako     - określa różnice światopoglądowe dzielące klasyków i romantyków
            prekursorskich wobec romantyzmu
Złożony obraz    1 - światopogląd i estetyka romantyzmu         - określa rolę atmosfery i nastroju
świata w balladzie   - fantastyka i realizm w balladzie          - omawia znaczenie fantastyki, natury w balladach
Król Olszyn J. W.   - nastrojowość i rola przyrody w balladzie      - wyjaśnia funkcję dialogu w balladzie
Goethego.       (porównanie z sentymentalnym obrazem natury)     - zna etymologię słowa ballada i rozumie pojęcie synkretyzm rodzajowy
            - ballada literacka i muzyczna            - przedstawia cechy gatunkowe ballady
            - pojęcia: ballada, synkretyzm rodzajowy, muzyka   - interpretuje utwór
            programowa                      - odczytuje balladę jako głos w sporach światopoglądowych
Obrona praw     2 - bunt i zakochanie; romantyczne pojmowanie     - charakteryzuje bohatera i wskazuje motywy jego postępowania
jednostki do     / miłości                       - ustala przyczyny samobójstwa bohatera
wolności i miłości  3 - powieść epistolarna                - streszcza utwór
– Cierpienia      - pojęcia: Weltschmerz, werteryzm, okres „burzy i  - wyjaśnia pojęcia: Weltschmerz, powieść epistolarna, gorączka werterowska
młodego Wertera    naporu”, choroba wieku, książki zbójeckie,      - zna terminy: preromantyzm, okres burzy i naporu
J.W.Goethego.     powieść w listach                  - opisuje zróżnicowanie stylistyczne listów w zależności od adresata
            - polemika z oświeceniową koncepcją człowieka    - kreśli portret wewnętrzny bohatera i formułuje definicję werteryzmu
            - pojęcie: literatura Północy i Południa       - interpretuje powieść
                                      - omawia formę i kompozycję utworu
Romantyzm      2 - portret psychologiczny bohatera          - określa tematykę utworu, charakteryzuje postać tytułową
w Anglii.       - miłość i zemsta                  - wskazuje cechy bohatera bajronicznego
Giaur – wyraziciel   - bohater bajroniczny                - charakteryzuje Giaura jako bohatera fatalnego
romantycznego     - pojęcia: powieść poetycka, dygresja,        - analizuje sposób prowadzenia narracji
systemu wartości.   indywidualizm, orientalizm, egzotyka         - określa cechy powieści poetyckiej
Apologia młodości  1 - pierwiastki oświeceniowe i romantyczne;      - omawia sposób ukazania młodości wierszu
i wolności w Odzie   motywy mitologiczne i biblijne            - opisuje kreację podmiotu lirycznego
do młodości      - młodość jako wartość – romantyczna         - wskazuje pierwiastki oświeceniowe i romantyczne
Adama         absolutyzacja młodości; dynamika obrazów       - rozpoznaje cechy gatunkowe ody i dokonuje analizy językowej utworu
Mickiewicza.      - cechy gatunkowe ody                (apel)
            - funkcje ekspresywne i impresywne utworu      - interpretuje utwór jako apel i wezwanie; wyjaśnia charakter ody jako
            - znaczenie Ody do młodości w polemice z       manifestu pokolenia
            klasykami                      - wypowiada się na temat roli młodości współcześnie
            - utwór jako manifest młodości; my młodzi -
            autoportret
Romantyzm w     1 - ramy chronologiczne i wewnętrzna periodyzacja   - wskazuje specyficzne cechy polskiego romantyzmu
Polsce.        epoki                        - czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe
            - główne cechy romantyzmu polskiego (treści     - ustala znaczenie pojęć: prowidencjalizm , mesjanizm
            wolnościowe, motywy tyrtejskie, apoteoza walki,
            rewolucjonizm)
            - koncepcja dziejów
            - pojęcia: historyzm, historiografia, mesjanizm i
            prowidencjalizm
Adam Mickiewicz   1 - sylwetka poety; ważne miejsca, ludzie,       - zna najważniejsze fakty z życia poety; przedstawia biografię
– poeta        wydarzenia i daty                  Mickiewicza
przeobrażeń.      - świadomość zmian, które zachodziły w życiu     - ustala kalendarium twórczości
            Mickiewicza i roli, jaką odgrywa jego twórczość   - odtwarza i przetwarza informacje; dokonuje ich selekcji
            w historii literatury polskiej
Romantyczność –   1 - kreacja bohatera                  - omawia racje dwóch stron
manifest polskiego   - ludowość                      - wskazuje cechy romantycznego światopoglądu
romantyzmu.      - poetycka polemika: prawdy żywe i prawdy      - opisuje zachowanie Karusi, porównuje styl jej wypowiedzi i wypowiedzi
            martwe; racje serca i racje rozumu          mędrca
            - intuicja, uczucie, wyobraźnia jako drogi      - określa rolę motta i przytacza słowa skrzydlate
            docierania do prawd żywych              - zna i wyjaśnia pojęcia: ballada, epistemologia, polemika literacka
            - pojęcia: ballada, epistemologia, polemika     - interpretuje balladę i wyjaśnia, dlaczego Romantyczność to utwór
            literacka                      programowy
                                      - porównuje Romantyczność z utworem W. Broniewskiego Ballady i
                                      romanse
Romantyczne     2 - ludowy sposób widzenia i wartościowania świata   - zna teksty ballad: Lilie, Świteź, Świtezianka, Rybka
widzenie świata i   - historia wpisana w naturę; poetyzacja przyrody   - interpretuje ballady pod kątem roli i sposobu tworzenia fantastyki
człowieka w      - motyw winy i kary; rygoryzm moralny        - wskazuje inspiracje ludowe, odwołania do średniowiecza; omawia motyw
balladach       - nastrojowość i sugestywność opisów         winy i kary
A. Mickiewicza.    - synkretyzm rodzajowy w balladzie; język ballad   - analizuje opis pejzażu, jego nacechowanie semantyczne
            (prowincjonalizmy, wyrażenia onomatopeiczne)     - wskazuje środki służące do budowania nastroju niepokoju i tajemniczości
            - fantastyka, elementy cudowności          - określa funkcje narratora i ustala cechy ballady
            - pojęcia: ballada, synkretyzm rodzajowy, folklor,  - wyjaśnia, dlaczego ballada była ulubionym gatunkiem romantyków
             ludowość                       - wskazuje różne tropy interpretacji (frenezja rom., epistemologia,
                                        nocna strona natury, problematyka etyczna)
                                        - przygotowuje 15-minutową prezentację: Funkcje motywu wody w
                                        literaturze i sztuce romantycznej
Ludowa koncepcja   1 - ballada Upiór i jej znaczenie            - interpretuje wymowę ballady Upiór
pełni          - znaczenie duchów i wypowiadanych przez nie      - charakteryzuje bohatera
człowieczeństwa     prawd moralnych                    - określa istotę obrzędu dziadów
w II części       - związki świata ludzi i duchów            - wyjaśnia znaczenie przesłania moralnego utworu
Dziadów         - obrzędowy charakter utworu              - zna pojęcie ludowość
A. Mickiewicza.
 IV część Dziadów-  1 - romantyczne wzory i style zachowań miłosnych     - odtwarza dzieje miłości bohaterów
historia       - - idea związku dusz, nawiązanie do platońskiej     - analizuje środki poetyckiego obrazowania i oddziaływania
nieszczęśliwej    2 koncepcji miłości; niebo i piekło miłości; motyw    (ekspresywizmy)
miłości.        obłędu                         - określa sytuację komunikacyjną w tekstach
            - tęsknota do miłości idealnej i doskonałej      - określa – odwołując się do przykładów literackich – cechy miłości
            - Gustaw – bohater romantyczny, konflikt        romantycznej
            indywidualisty ze światem; związki części II i IV
            dramatu
            - językowe ukształtowanie monologów
            - poetycki portret kochanki i tworzenie nastroju
Interpretacja     1 - interpretacja głosowa utworu,            - znają na pamięć fragmenty Ody do młodości.
głosowa Ody do     - zwrócenie uwagi na siłę głosu, wysokość, barwę,   - interpretują utwór Mickiewicza
młodości.        tempo mówienia, frazowanie, pauzowanie,
            postawę i kontakt z odbiorcą
Egzotyczne      1 -definicja i rodzaje egzotyzmu             - sporządza notatkę i wykres przedstawiający rodzaje egzotyzmu
fascynacje.       - egzotyzm jako zjawisko socjologiczne         - poznaje biografie miłośników egzotyzmu
                                        - przygotowuje krótki wykład o życiu gen. J. Z. Bema lub Emila
                                        Rzewuskiego
                                        w kontekście egzotyzmu
Piękno przyrody    1 - podróż na Krym i podróż filozoficzna
orientalnej w      (fascynacja Orientem, motyw tęsknoty, natura i     - określa tematykę sonetów
Sonetach        historia, pejzaż romantyczny, źródła twórczości)    - analizuje sonety, charakteryzuje język, wskazuje środki artystycznego
krymskich.       - kreacja bohatera lirycznego sonetów (rom.      wyrazu i określa ich funkcje (hiperbolizacja, wzniosłość)
            wojażer, pielgrzym)                  - omawia motyw wędrówki
           1 - dwa nurty doznań podm. lir.: fascynacja       - wyjaśnia rolę przypisów zredagowanych przez Mickiewicza
Środki         egzotyką orientalną i tęsknota za krajem        - zna pojęcia: Orient, nostalgia i stosuje je w wypowiedzi
poetyckiego       - język i poetyka wierszy: środki stylistyczne i ich  - analizuje sposób kreacji podmiotu lirycznego sonetów
obrazowania w      funkcja; poetycka funkcja języka
Sonetach        - pojęcia: Orient, orientalizm romantyczny
krymskich.
Językowa       1 - funkcje i cechy stylu artystycznego, tropy i     - określa podstawowe cechy stylu artystycznego
wyrazistość stylu    figury stylistyczne                  - zna środki stylistyczne (fonetyczne, morfologiczne, leksykalne,
artystycznego.     - systemy wersyfikacyjne: sylabizm,          składniowe) oraz figury stylistyczne (tropy poetyckie)
            sylabotonizm, tonizm                  - rozpoznaje środki stylistyczne w tekstach i określa ich funkcje
            - figury słowne i ich rola w języku          - rozróżnia systemy wersyfikacyjne
                                        - charakteryzuje styl artystyczny i omawia jego funkcje
Moralne koszty    2 - czas i przestrzeń utworu               - omawia rolę Halbana i funkcje pieśni, literatury
spiskowania -      - dzieje bohatera; wierność i zdrada; moralne     - rozumie pojęcie wallenrodyzm
 Konrad Wallenrod    koszty spiskowania; konflikt dwu wolności       - wskazuje cechy gatunkowe powieści poetyckiej
A. Mickiewicza.     - charakterystyka Konrada Wallenroda; tragizm     - korzysta z przypisów i objaśnień
            bohatera                        - zna typy argumentów i potrafi je rozróżnić
            - elementy prometeizmu                 - zna pojęcie historyzm maski
                                        - ocenia postępowanie i wybory bohatera
Historyzm i                                  - odtwarza przebieg wydarzeń i losy bohatera (wyjaśnia zabieg inwersji)
bajronizm       2 - argumentacja logiczna, emocjonalna, argumenty    - charakteryzuje Konrada jako średniowiecznego rycerza, Litwina – patriotę,
w twórczości A.     rzeczowe - rola kostiumu historycznego         kochanka i męża
Mickiewicza.      - aluzyjność; etyka konspiracji            - ustala, na czym polega tragizm bohatera
            - świadomość roli poety i poezji w życiu narodu    - dyskutuje na temat moralnych kosztów spiskowania
            zniewolonego (sens Pieśni Wajdeloty i ballady
            Alpuhara)
            - pojęcia: powieść poetycka, wallenrodyzm,
            historyzm maski, poezja tyrtejska
Los Polaków w     1 - wzorzec kobiety Polki utrwalony w świadomości    - określa charakter obowiązków nakładanych na tytułową bohaterkę
wierszu         narodu                         - uczestniczy w dyskusji
Mickiewicza Do     - wzorce emancypacyjne                 - interpretuje wiersz (alegoria polskiego losu, ironiczna, gorzka deziluzja)
matki Polki.      - liryka zwrotu do adresata
Obraz walki i     2 - geneza utworu                    - przedstawia tematykę Dziadów jako rozwinięcie przedmowy: dramat o
męczeństwa       - dramat narodowy (losy narodu i jego         losach narodu i jego posłannictwie dziejowym, dramat o dobru i złu
narodu w III części   posłannictwo dziejowe) i uniwersalny (problem     - charakteryzuje bohaterów sceny więziennej
Dziadów.//       wolności i zniewolenia, dobra i zła)          - określa wymowę Małej improwizacji
O dzieciach       - znaczenie wybranych scen (I, VII, VIII;       - rozumie pojęcie martyrologia
męczennikach.      opowiadanie Sobolewskiego)               - określa znaczenie przemiany Gustawa - Konrada
            - przykłady postaw patriotyzmu i buntu         - charakteryzuje zbiorowego i indywidualnego bohatera dramatu
            (spiskowcy i buntownicy, prześladowani i        - przywołuje konteksty historyczny (zesłanie na Sybir uczniów ze szkoły
            prześladowcy)                    w Krożach) i biograficzny (życiorysy, np. Mickiewicza, Zana,
            - pojęcia: martyrologia, synkretyzm, mesjanizm    Sobolewskiego, Wasilewskiego) utworu
            - wpływ historii na literaturę i sztukę       - dokonuje interpretacji i analizy obrazu Malczewskiego Zesłanie
            - obraz symbolisty J. Malczewskiego         studentów lub Śmierć na etapie
                                       - odnajduje w opowiadaniu Sobolewskiego elementy mesjanizmu
Ja i ojczyzna to   2 - charakterystyka bohatera; Gustaw – Konrad –     - analizuje i interpretuje monolog Konrada
jedno.         bohater Polaków                    - charakteryzuje bohatera; wskazuje cechy postawy prometejskiej
Romantyczne      - kreacja romantycznego poety - wieszcza       - określa rolę poety i poezji; dostrzega motyw walki dobra ze złem
zjednoczenie      - pojęcia: prometeizm, lucyferyzm, iluminacja,    - porównuje Konrada z innymi bohaterami romantycznymi
z ojczyzną.      teodycea                       - czyta ze zrozumieniem tekst M. Janion
            - antynomiczna wizja świata              - rozumie pojęcia: lucyferyzm, iluminacja, teodycea
                                       - odnajduje motywy biblijne i mitologiczne
                                       - odnajduje kontekst filozoficzny (teodycea, teodycea narodowa)
Ja, proch, będę z  1 - sens wizji ks. Piotra                - interpretuje wymowę wizji ks. Piotra
Panem gadał.      - analogia losów Polski i losu Chrystusa       - porównuje postawy bohaterów (Konrada i ks. Piotra)
Rozmowa z       (mesjanizm)                      - zna i rozumie pojęcia: mistycyzm, profetyzm, oniryzm
Bogiem o        - pojęcia: profetyzm, oniryzm, mesjanizm,       - wyjaśnia pojęcie mesjanizm
mesjańskiej misji   mistycyzm, kabała                   - interpretuje motywy biblijne (proces, ukrzyżowanie, śmierć i
Polski.        - porównanie sylwetek Konrada i ks. Piotra      zmartwychwstanie Chrystusa oraz symbole apokaliptyczne
            - stylizacja biblijna i jej funkcje          - odczytuje symboliczne znaczenie obrazów (np. czterdzieści i cztery) -
            - motywy i symbole biblijne w kontekście       dostrzega w idei mesjanizmu polskiego realizację mitu narodu
            romantycznym                     wybranego
                                       - tłumaczy mesjanizm jako filozofię, sposób na niepodległość
Nasz naród jak    1 - charakterystyka społeczeństwa na podstawie scen   - zna sceny VI, VII i VIII dramatu i określają ich wymowę
lawa, czyli      VI, VII i VIII                    - dokonuje diagnozy społeczeństwa
diagnoza polskiego   - świadomość zróżnicowania narodu           - identyfikuje gości w salonie z ich historycznymi odpowiednikami
społeczeństwa.     - obraz T.A. Kwiatkowskiego Polonez Chopina      - interpretuje w kontekście historycznym obraz Kwiatkowskiego
            (Bal w Hotelu Lambert w Paryżu)
Droga na Północ.   1 - fragmenty: Pomnik Piotra Wielkiego, Bal u      - wykorzystuje wiadomości historyczne o carze Piotrze Wielkim i cesarzu
Obraz Rosji w III   Senatora, Do przyjaciół Moskali            Marku Aureliuszu; zestawia je z opinią Mickiewicza
części Dziadów.    - obraz państwa kierowanego za pomocą terroru;    - pisze pracę na temat: Różne oblicza władców, pamiętając o schemacie
            władza absolutna; mechanizm państwa          interpretacyjnym tekstu
            totalitarnego                     - w utworze Do przyjaciół Moskali odnajduje kontekst biograficzny
                                       Mickiewicza i rosyjskich dekabrystów
                                       - interpretuje Bal u Senatora ,wskazując obraz Rosji, totalitaryzm i terror
                                       carski; wskazuje konteksty historyczne sceny; identyfikuje jej bohaterów
Dziady         - budowa dramatu                   - omawia kompozycję utworu – wskazuje wątki realistyczne i fantastyczne
arcydramatem     2 - fragmentaryzm i cykliczność kompozycji utworu    - wskazuje cechy dramatu romantycznego
romantycznym.     - synkretyzm gatunkowy i rodzajowy          - określa, na czym polega synkretyczny charakter utworu
            - cechy dramatu romantycznego: złamanie zasady    - wskazuje konteksty interpretacyjne dramatu
            trzech jedności, fragmentaryczność scen,       - interpretuje Dziady jako dramat: narodowy, polityczny, metafizyczny i
            wizjonerstwo, historyzm, synkretyzm rodzajowy,    uniwersalny
            gatunkowy, sztuk, świat ludzi i duchów,        - określa uniwersalny wymiar dramatu – dramat o zniewoleniu i
            tajemniczość głównego bohatera            wolności
            - teatralność dramatu                 - wyjaśnia termin dzieło otwarte
            - rola wizji sennych i technik oniryzmu        - porównuje postawy Fausta i Konrada (idea powszechnego szczęścia)
            - pojęcia: dzieło otwarte, dramat romantyczny,
            arcydramat
Stylizacja i jej   1 - pojęcie stylizacji                 - rozumie pojęcie stylizacja i wskazuje podstawowe jej odmiany
rodzaje.        - podstawowe typy stylizacji ( archaizacja,      - określa rodzaj stylizacji występujący w różnych tekstach
            dialektyzacja, stylizacja potoczna, gwarowa)
            - cechy różnych rodzajów stylizacji
Styl, stylistyka,  1                            - uczniowie posługują się zdobytą wiedzą w wypowiedzi pisemnej
stylizacja –
sprawdzian
wiadomości.
Realizm w      2 - geneza utworu; tło historyczne epopei        - zna okoliczności powstania utworu
przedstawianiu    / - rola historii w utworze (motyw „Mazurka       - streszcza akcję i fabułę, wskazuje wątki główne i poboczne
życia szlachty na  3 Dąbrowskiego”, koncert Jankiela)           - charakteryzuje bohatera zbiorowego
podstawie       - poema szlacheckie; galeria typów szlacheckich    - wskazuje powody, dla których Pana Tadeusza zwano biblią polskości
Pana Tadeusza.     (Sędzia, Podkomorzy, Tadeusz, Telimena,        - interpretuje koncert Jankiela jako syntezę historii Polski
            Dobrzyńscy)                      - interpretuje motyw Arkadii
Polaków portret    - poemat o ładzie istnienia – wspomnienie kraju lat  - odnajduje w utworze wizerunki małej ojczyzny i osadza je w
własny.        dziecinnych ( natura, historia, tradycja, obyczaje,  kontekstach Inwokacji i Epilogu
Tradycja,       legendy)                       - porównuje obrazy małej ojczyzny u Mickiewicza z utworami twórców
teraźniejszość i    - przestrzeń geograficzna eposu            kresowych- Miłosza i Konwickiego
przyszłość narodu   - pojęcia: mała ojczyzna, kresy, arkadia, idylla,   - opracowuje motyw tańca i jego funkcje w epopei
polskiego.       sielanka, historia żywa                - pisze wypracowanie (250 słów): Jaka jest twoja mała ojczyzna?
            - motyw tańca; Polonez Ogińskiego
            - obraz E.M. Andriollego Koncert Jankiela
Jacek Soplica jako  1 - historia Jacka Soplicy               - odtwarza losy Jacka Soplicy
nowy typ bohatera   - znaczenie przemiany bohatera            - charakteryzuje przemiany bohatera romantycznego i porównuje
romantycznego.     - Jacek Soplica a bohaterowie romantyczni; nowy    Jacka Soplicę z innymi bohaterami
            typ bohatera romantycznego
Piękno przyrody w   1 - rola przyrody w utworze              - interpretuje rolę natury
Panu Tadeuszu.      - związki człowieka z naturą             - wskazuje środki artystyczne występujące w opisach przyrody
             - najpiękniejsze opisy przyrody zawarte w utworze  - określa funkcje opisów przyrody obecnych w epopei
             - mała ojczyzna jako krajobraz, rzeka, drzewa,
             zwierzęta
Walory         1 - Pan Tadeusz jako epopeja narodowa         - dostrzega walory artystyczne utworu (m.in. analizuje opisy przyrody)
artystyczne Pana     - kompozycja utworu; znaczenie fragmentów      - wyjaśnia termin epopeja narodowa i przedstawia cechy gatunkowe
Tadeusza.        lirycznych i dramatycznych              utworu
             - odwołanie do innych konwencji gatunkowych     - określa kręgi odczytań epopei
             (poemat opisowy, gawęda, ballada)          - określa rolę epopei w życiu narodu
             - rola epopei w kulturze polskiej
             - pojęcia: epopeja narodowa, nostalgia
Projekcja filmu    2 - od eposu do filmu i od filmu do eposu – zabiegi  - rozpisuje schemat akcji w filmie
Pan Tadeusz w      adaptacyjne i ich rola (redukcja wątków, inwersja)  - wypowiada się na temat adaptacji filmowej Pana Tadeusza
reż. A. Wajdy.      twórcy filmu                     - porównuje wydźwięk epopei i filmu A. Wajdy
             - porównanie dzieła literackiego z jego filmową
             adaptacją
             - język literatury i język filmu; adaptacja jako
             interpretacja utworu
Interpretacja     1 - kultura żywego słowa
głosowa Inwokacji    - zasady dobrej recytacji
i fragmentów
Epilogu.
Refleksyjny      2 - zaduma nad losem                  - formułuje hipotezy interpretacyjne
charakter Liryków    - motyw nostalgii i tęsknoty             - odnajduje w tekstach słowa - klucze
lozańskich.       - miłosny i duchowy ideał              - określa nastrój panujący w wierszach
             - sposób zorganizowania wypowiedzi poetyckiej    - analizuje sposób zorganizowania wypowiedzi poetyckiej
             (rola powtórzenia, paralelizmy, rytm)        - wskazuje różne możliwości odczytań utworów
Synteza wiedzy o    1 - problematyka utworów poety             - zna problematykę utworów Mickiewicza
twórczości A.      - bohater Mickiewiczowski              - orientuje się w biografii wieszcza
Mickiewicza.       - wiedza na temat koncepcji wyzwolenia ojczyzny   - określa znaczenie twórczości Mickiewicza w polskiej literaturze
             w utworach Mickiewicza
Sprawdzian       1 - uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w
wiadomości.      / formie pracy pisemnej
Omówienie i      2
poprawa        1
sprawdzianu.
Romantyczna      1 - najważniejsze fakty z życia twórcy         - zna najważniejsze fakty z życia poety; przedstawia biografię
biografia Juliusza    - elementy romantycznej biografii: samotność,    Słowackiego
Słowackiego.       podróże rom., nieszczęśliwa miłość, tyrteizm     - wyszukuje literaturę przedmiotu
                                       - gromadzi i selekcjonuje materiał – wygłasza referat / bierze udział w
                                       dyskusji
Dramat emigranta    1 - problemy zawarte w utworach Hymn,         - określa problematykę wierszy Słowackiego
w lirykach J.      Rozłączenie                     - interpretuje znaczenie motywy pielgrzyma
Słowackiego.       - znaczenie motywu pielgrzyma w liryce        - wskazuje elementy poetyckiej funkcji języka
             Słowackiego
             - przeżycia wygnańca; liryka wyznania
             - poetycka funkcja języka
Twórczość jako     1 - połączenie liryki osobistej z patriotyczną     - wskazuje cechy liryki inwokacyjnej i liryki apelu
czyn patriotyczny    - wyznanie wiary w zwycięstwo własnej poezji     - określa adresata (przyjaciele, współcześni czytelnicy, przyszłe pokolenia)
– Testament mój.     - przesłania kierowane do przyjaciół i narodu    i wymowę wiersza
             - motyw exegi monumentum               - rozumie, na czym polega żywotność tradycji romantycznej
             - pojęcie: testament poetycki            - identyfikuje Kolumbów jako spadkobierców i wykonawców
             - żywotność tradycji romantycznej (Kamienie     testamentu słowackiego
             na szaniec; Pokolenie K.K. Baczyńskiego)
Zróżnicowanie     2 - język ogólnopolski; odmiany języka         - wie, na czym polega społeczne i terytorialne zróżnicowanie polszczyzny
terytorialne      - (terytorialne, społeczne, stylowe – style      - rozpoznaje i wskazuje odmiany języka
polszczyzny.      3 funkcjonalne)                    - zna i wyjaśnia pojęcia: dialekt ludowy, gwara środowiskowa i zawodowa,
Język ogólny i      - język ogólny a gwary                socjolekt; wymienia główne dialekty na terenie Polski
gwary.          - dialekty i gwary; główne dialekty na terenie    - zna pojęcia: regionalizmy językowe, języki mieszane
             Polski; obszary dialektalne; cechy dialektów     - wie, co to są gwary środowiskowe i zawodowe
             - pojęcia: regionalizmy, języki mieszane, dialekt,  - omawia społeczne i terytorialne zróżnicowanie polszczyzny
             dialektyzm, mazurzenie                - charakteryzuje cechy fonetyczne głównych dialektów w Polsce (NoJ
                                       23-30)
Rozterki Kordiana   2 - >Przygotowanie< jako komentarz polityczny do    - przedstawia kolejne etapy poszukiwania przez Kordiana idei (Kordian jako
i romantyczne      utworu                        marzyciel, poszukiwacz idei, spiskowiec)
podróże (akty I i II   - biografia Kordiana – los człowieka i los Polaka  - opisuje przeżycia wewnętrzne bohatera
dramatu).        - motyw wędrówki                   - charakteryzuje Kordiana (moc i słabość, indywidualizm, wyobcowanie)
             - charakterystyka bohatera dramatu          - omawia motyw wędrowca - pielgrzyma
Wolność         - przyczyny klęski powstania listopadowego      - przytacza i objaśnia historyczne, obyczajowe, lekturowe konteksty
moralnym         - monolog na szczycie Mont Blanc           odczytań utworu; wskazuje wątki egzystencjalne
nakazem         - obraz C.D. Friedricha Podróżnik po morzu chmur   - rozumie znaczenie monologu na szczycie Mont Blanc
romantyka.        - pojęcia: historyzm, aktywizm, choroba wieku    - interpretuje obraz C.D. Friedricha Podróżnik po morzu chmur
                                       - osadza monolog Kordiana w kontekście historycznym
                                        - przygotowuje konspekt prezentacji: Motyw góry w literaturze i sztuce
                                        romantyzmu.
Kordian wobec     1 - biografia Kordiana – los człowieka i los Polaka   - ma świadomość polemiki Słowackiego z Mickiewiczem
historii.        - Kordian jako spiskowiec               - rozumie ideę dramatu Słowackiego i charakteryzuje jego koncepcję drogi
             - mesjanizm - winkelriedyzm              do wolności
             - przyczyny klęski powstania listopadowego      - przedstawia wizerunek pokolenia romantyków-powstańców
                                        - porównuje postawy bohaterów romantycznych
                                        - analizuje biografię bohatera i pisze wypracowanie: Trudna sztuka
                                        dorastania do czynu bohaterów literackich.
Kordian jako      1 - cechy dramatu romantycznego             - ustala cechy dramatu romantycznego
dramat          - synkretyzm utworu
romantyczny.       - dramat dający wizerunek epoki i synteza losów
             pokolenia powstańców listopadowych
             - dramat o dojrzewaniu
Grób          2 - motywy antyczne i ich funkcje            - określa związek struktury utworu z jego wymową ideową
Agamemnona –       - refleksje poety na temat własnej poezji i jej    - wskazuje aluzje literackie; motywy i inspiracje antyczne
najsurowszy sąd o    odbioru                        - ma świadomość rozrachunku poety z przeszłością i wadami narodowymi
narodzie         - rozrachunek poety z przeszłością i wadami      - wypowiada się na temat oceny Polski i Polaków
wypowiedziany      narodowymi                      - zna i stosuje pojęcie sekstyna
po powstaniu       - ocena Polski i Polaków               - rozumie termin liryka autotematyczna
listopadowym.      - typy wypowiedzi: wyznanie, refleksja        - wie, na czym polega konfesyjny charakter wypowiedzi literackiej
Polska jest ostatnie   historyczna, opis, inwektywa             - interpretuje zestawienie historii Grecji i Polski oraz odwołanie do
na globie        - pojęcia: sekstyna, poezja rozrachunkowa,      tradycji rapsodycznej Homera
społeczeństwo, a     Prometeusz polski, alegoria, symbol          - porównuje utwór z liryką patriotyczną i tyrtejską epoki
pierwszy na       znaczenie symboli i elementów antycznych       - wskazuje ironię romantyczną w utworze
planecie naród –     zawartych w utworze; ekspresywność języka;
ocena narodu z      ironia, gorycz, sarkazm
perspektywy
historii i
współczesności.
Jakże trudno być    1 - dramat rodzinny i dramat społeczny (idei) –     - charakteryzuje hrabiego Henryka jako męża, ojca, poetę, polityka
prawdziwym        dwudzielna budowa utworu               - omawia tematykę dramatu rodzinnego
poetą!          - dwa plany dramatu: historyczny i metafizyczny    - omawia konflikt hrabiego ze światem
            1 (ludzki i boski – szatański)             - objaśnia aluzje kulturowe i literackie
Romantyczny       - tragizm bohaterów; kim jest poeta?         - analizuje i interpretuje finał dramatu
poeta w świecie     - istota polemiki z romantyczną koncepcją poezji i  - wyjaśnia, na czym polega tragizm hrabiego Henryka i Pankracego
rewolucji – Nie –    poety; poeta niedoskonały (przeklęty)         - sporządza konspekt na temat funkcji motywu dziecka w romantyzmie
Boska komedia.      - obszar i mechanizmy rewolucji - katastrofizm
             - pojęcie frenezja romantyczna
Nie – boskie      2 - obozy arystokratów i rewolucjonistów        - wyjaśnia znaczenie tytułu
dążenie do zmian,    - historiozofia Krasińskiego             - charakteryzuje obozy arystokracji (bierność i zdrada) i rewolucji (zło i
czyli romantyczna    - ocena rewolucji                   krwawy terror)
filozofia dziejów    - interpretacja tytułu dramatu            - przedstawia poglądy Krasińskiego na historię i dzieje ludzkości
na podstawie       - świadomość katastroficznej wizji przyszłości    - rozumie i określa rewolucję jako nie-boski twór historii
dramatu         ludzkości                       - interpretuje zakończenie dramatu w kontekście heglizmu
Krasińskiego.      - dramat: idei społecznych, historiozoficzny,     - odnajduje konteksty historyczne (Wielka Rewolucja Francuska,
             katastroficzny, filozoficzny, metafizyczny      rewolucje w Rosji)
             - ikonografia zamieszczona w podręczniku       - charakteryzuje obóz rewolucji w kontekście Dantejskiego piekła
             - romantyczny prowidencjalizm
O romantycznej     1 - wybrane listy Z. Krasińskiego i J. Słowackiego   - sporządza informację o romantycznym sposobie wyrażania uczuć w
sztuce pisania      - pojęcie: epistolografia               korespondencji
listów.                                    - dokonuje porównania ze współczesną korespondencją własną lub kolegów
                                        - wskazuje środki językowe typowe dla stylu romantycznego
Hołd złożony      3 - grób – kolebką; sposób kreowania mitu bohatera   - interpretuje utwór i omawia sposób opisu pogrzebu
wielkim ludziom w    - stylizacja obrzędu pogrzebowego, jej rola      - określa przesłanie utworu
poezji C.K.       (włączenie w mit)                   - osadza wiersz w kontekstach biografii Chopina i Norwida (spotkanie w
Norwida.         - zabiegi stylizacyjne; archaizacja          Paryżu)
Bema pamięci       - pojęcie heksametr polski              - wskazuje sposoby tworzenia nastroju, obrazów i wyrażeń o znaczeniach
żałobny rapsod.     - przypowieść o twórcy i jego dziele – sztuka jako  symbolicznych
Twórca odchodzi,     dopełnienie; sztuka jako sacrum            - dostrzega zabiegi stylizacyjne
zostaje jego dzieło   - tragizm i ironia czasów, zdarzeń i historii     - wyjaśnia cel stylizacji
- Fortepian       - rytmika wiersza; muzyczność; aluzje biblijne i   - określa adresatów monologu i analizuje kompozycję utworu
Szopena.         kulturowe                       - wskazuje i wyjaśnia odwołania kulturowe i historyczne
             - trójdzielna kompozycja wiersza           - wie, co to jest wiersz wolny
Sztuka ... przenika   - pojęcia: wiersz wolny, ironia            - przedstawia rolę przedmiotów symbolicznych
pieśń, kształci     - motywy biblijne                   - wyjaśnia, na czym polega tragizm zakończenia i jego ironia
kamienie... -                                 - analizuje w domu utwór Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie
Fortepian         - jednostka i historia, artysta i dzieło
Szopena.         - nowatorstwo poezji Norwida; przemilczenie,     - określa tematykę utworów
             parabola, niedomówienia, ironia, alegoria, elipsa,  - wskazuje cechy świadczące o nowatorstwie poezji Norwida
Bohater          ekspresja ciszy                   - rozumie, że celem sztuki jest przekazywanie prawdy
romantyczny –       - neologizmy, słowa skrzydlate, słowa - klucze    - odnajduje klasyczne platońskie wartości: prawdę, dobro, piękno
idealista samotnik.                              - rozpoznaje cechy poetyki Norwida
O ideale sztuki
doskonałej -
Ogólniki, Pióro.
Tęsknota za     1 - analiza porównawcza tekstów literackich z     - ukazuje bogactwo motywów składających się na obraz utraconej ojczyzny
krajem rodzinnym.   różnych epok – mapa myśli – Norwid Moja       w literaturze romantycznej (np. bociany, chleb, modlitwa, drzewa)
           piosnka II, A. Słonimski Dwie ojczyzny, J.     - sporządza mapę myśli i wskazuje motywy obecne w wierszu Norwida
           Słowacki Hymn (Smutno mi, Boże)           - dokonuje analizy porównawczej Mojej piosnki II z Hymnem (Smutno mi,
           - obraz J. Chełmońskiego Bociany          Boże)
                                     - interpretuje rysunek Norwida
                                     - przygotowuje 15-minutową prezentację: Motyw pielgrzyma w
                                     literaturze i sztuce romantycznej
                                     - interpretuje obraz Ecce Homo w kontekście wiersza Larwa
                                     - dokonuje analizy porównawczej wierszy Norwida i Słonimskiego;
                                     wyjaśnia, na czym polega nawiązanie do romantycznego motywu
                                     ojczyzny w wierszu poety dwudziestolecia międzywojennego
Dorobek       2 - pojęcia: motyw, funkcja motywu, rodzaje      - zna i rozumie pojęcie motywu literackiego, wskazuje jego rodzaje i
romantyzmu.      motywów, stereotyp                 funkcje, które pełni
Motywy literackie   - przygotowanie do maturalnej prezentacji, często  - potrafi odszukać motyw, wykorzystując różne źródła
popularne       mającej w temacie motyw i jego literackie funkcje  - opracowuje z grupą funkcje wybranego motywu w literaturze
w romantyzmie.    - wybrane motywy: anioła, miłości, powstania,    romantycznej
           wody                        - wyszukuje w Internecie ikonografię do zaprezentowanych w podręczniku
           - żywotność tradycji romantycznej czy zmierzch   motywów
           paradygmatu                     - rozumie zasadę powtarzalności motywów w różnych tekstach kultury
           - stosunek do dziedzictwa romantyzmu        - wskazuje dziedzictwo epoki w kulturze narodowej
           - stereotypy w odbiorze dzieł romantycznych     - rozpoznaje stereotypy w odbiorze romantycznych dzieł
           - motywy romantyczne w kulturze, także masowej   - podaje przykłady przejęcia motywów romantycznych przez kulturę
                                     masową
                                     - określa swój stosunek do romantycznego dziedzictwa
                                     - ocenia żywotność tradycji romantycznej
                                     - wskazuje przykłady dialogu z romantyzmem w kulturze współczesnej

Blaski i cienie   2 - podstawowe wiadomości dotyczące twórczości J.
romantyzmu –     Słowackiego i C. K. Norwida
synteza        - główne motywy twórczości
wiadomości.      - cechy poezji

Praca z tekstem   2
literackim.
         POZYTYWIZM

Co to jest      1 - cechy światopoglądu pozytywistycznego         - umiejscawia pozytywizm w czasie i sytuuje go wśród innych epok
pozytywizm?      - (optymizm poznawczy, scjentyzm, ewolucjonizm,      literackich
           2 utylitaryzm, agnostycyzm, organicyzm, determinizm)   - wyjaśnia genezę i funkcjonowanie nazwy pozytywizm
            - związki między nauką, techniką i kulturą w II poł.  - przedstawia założenia światopoglądu pozytywistycznego
            XIX w.;                         - zna i rozumie pojęcia: optymizm poznawczy, scjentyzm, ewolucjonizm,
            poglądy Comte`a, Spencera, Taine`a, Milla        utylitaryzm, agnostycyzm, organicyzm, determinizm
            - pojęcia: pozytywizm, j.w.               - czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i popularnonaukowe
                                        - omawia wzajemne relacje nauki i kultury II połowy XIX wieku
                                        - określa stosunek pozytywistów do poprzednich epok
                                        - wskazuje źródła optymizmu poznawczego
                                        - wyjaśnia pojęcia: utylitaryzm, organicyzm, ewolucjonizm,
                                        agnostycyzm, scjentyzm
Sztuka realizmu.   2 - cechy i przedstawiciele malarstwa realistycznego   - rozpoznaje obrazy przynależące do nurtu akademizmu i realizmu;
            - malarstwo historyczne                 określa tematy malarstwa
            - akademiści kontra realiści: „czytanie” i       - wymienia znanych malarzy polskich II połowy XIX wieku
            porównywanie obrazów (np. C.Corota, G.Courbeta,     - omawia założenia sztuki realistycznej
            M. Gierymskiego, J. Matejki)              - wymienia cechy odróżniające malarstwo akademizmu od malarstwa
                                        realistycznego
Ja jestem zbrodnią  1 - poglądy Dostojewskiego i Nietzschego         - określa temat powieści, charakteryzuje bohaterów i określa motywacje
oraz karą –       - filozof. teorie uzasadniające swobodę czynów     ich działań
sylwetka Rodiona    ludzkich                        - opisuje drogę Raskolnikowa od zbrodni do moralnego odrodzenia
Raskolnikowa.      - droga Raskolnikowa od zbrodni do moralnego      - wskazuje elementy realizmu i naturalizmu
Psychologia       odrodzenia                       - interpretuje powieść; omawia i ocenia teorię moralności Raskolnikowa
zbrodni.        - teoria moralności Raskolnikowa
            - moralne i społeczne konsekwencje zbrodni
            - pojęcia: relatywizm, ambiwalencja, życie żywe
Konflikt rozumu i   2 - portrety psychologiczne Rodiona i Soni        - przedstawia konflikt między Rodionem i Sonią jako starcie dobra i zła
wiary w powieści    - etyczna i moralna rola Soni              - wskazuje motywy i konteksty biblijne i omawia ich rolę
F. Dostojewskiego.   - motywy biblijne i ich rola
Drogi odrodzenia    - etyka chrześcijańska
moralnego.       - pojęcia: scjentyzm, empiryzm, utylitaryzm,
            darwinizm etyczny
Zbrodnia i kara    1 - Zbrodnia i kara jako powieść polifoniczna       - określa cechy gatunkowe powieści (panoramiczność, realia epoki,
jako powieść      - mowa zależna i niezależna, monologi wewnętrzne    realizm szczegółów, naturalizm; powieść psychologiczna i polifoniczna)
polifoniczna.      - termin powieść polifoniczna
Największą      2 - sytuacja pokolenia popowstaniowego          - przedstawia postulaty polskich pozytywistów; charakteryzuje
reforma społeczną    - hasła i założenia programowe; program polskich    program
jest udoskonalanie   pozytywistów; wartość pracy               - charakteryzuje cele stawiane literaturze i publicystyce
człowieka -tło     - naród jako organizm; koncepcje społeczne       - wymienia wartości uznawane przez pozytywistów
polskiego        pozytywistów                      - zna i wyjaśnia hasła: praca organiczna, praca u podstaw, emancypacja
pozytywizmu.      - pojęcia: praca organiczna, praca u podstaw,      kobiet, asymilacja Żydów; dokonuje selekcji informacji
            emancypacja kobiet, asymilacja Żydów, istota      - wymienia publicystów i literatów zaliczanych do obozu młodych
Publicystyka i     polemiki starej i nowej prasy              - przedstawia główne tezy tekstów i określa intencje wypowiedzi
czasopiśmiennictw    - stosunek do powstania styczniowego          - czyta ze zrozumieniem fragmenty tekstów publicystycznych
o pozytywistyczne.   - przemiany w rozumieniu patriotyzmu          - ocenia przydatność programu w budowaniu nowoczesnego
            - artykuł A. Świętochowskiego „My i wy”         społeczeństwa
            - rola prasy w życiu społeczeństwa           - określa stosunek pozytywistów do powstania styczniowego
            - dziennikarskie formy wypowiedzi (felieton, list)   - omawia przemiany w rozumieniu patriotyzmu
                                        - komentuje wypowiedzi publicystów pozytywizmu
                                        - ocenia aktualność haseł i programu pozytywistów
Felietony i      1 - rola i zadania publicystyki w pozytywizmie      - zna cechy gatunkowe felietonu
felietoniści.      (funkcja opiniotwórcza, środek oddziaływania na     - wypowiada się na temat roli i zadań publicystyki
            społeczeństwo)                     - wymienia znanych felietonistów
            - prasa dzisiaj; znani felietoniści           - rozpoznaje cechy stylu publicystycznego
            - cechy stylu publicystycznego, środki stylistyczne w  - wyjaśnia, na czym polega praca redakcyjna nad tekstem
            wypowiedzi publicystycznej               - tworzy felieton
            - cechy gatunkowe felietonu
Popularność      1 - związki z programem pozytywistów i niezależność    - określa tematykę nowel
małych form       od niego                        - rozpoznaje różne gatunki wśród małych form prozatorskich
prozatorskich w     - kompozycja nowel (np. konstrukcja ramowa, motyw    (opowiadania, szkice, nowele, obrazki) i omawia ich cechy
pozytywizmie.      sokoła, inwersja czasowa, sposób prowadzenia      - analizuje nowele i określa środki ich oddziaływania
            narracji) i środki oddziaływania na czytelnika     - analizuje i interpretuje nowele
Kamizelka –      1 (humor, ironia, liryzm)                 - przedstawia argumenty na rzecz udowodnienia tezy, że Kamizelka to
arcydzieło polskiej   - odbicie haseł epoki w nowelistyce           arcydzieło nowelistyki
nowelistyki.      - stosunek sąsiadów do Mendla; zarzuty kierowane    - wypowiada się na temat roli małych form prozatorskich w
            wobec Żydów                       pozytywizmie
Skąd tyle       1 - źródła antysemityzmu i problem nietolerancji
nienawiści do      - stylizacja środowiskowa języka, styl ezopowy (np.
Żydów ? Kwestia     Mendel Gdański)
antysemityzmu w     - terminy: opowiadanie, szkic, nowela, studium,
Mendlu Gdańskim.     obrazek, antysemityzm, demokratyzm

W hołdzie       2
bohaterom
powstania
styczniowego –
Gloria victis
E. Orzeszkowej.
Szeroka panorama   2 - historyczne i społeczne tło powieści          - przedstawia problematykę utworu
polskiej szlachty u   - rola miłości w życiu człowieka             - określa stosunek bohaterów do powstania i tradycji, do pracy
schyłku XIX       - ognie ofiary i etos pracy – życie po klęsce      - omawia problem relacji między pokoleniami
wieku.         - historia rodów Korczyńskich i Bohatyrowiczów      - opisuje życie po klęsce
            - przyczyny konfliktu                  - wyjaśnia określenie wielka księga domu polskiego
Tradycja        - znaczenie symbolów przeszłości : historii Jana i
i współczesność     Cecylii, mogiły powstańczej; rola przeszłości w
w Nad Niemnem.     życiu bohaterów
Odbicie programu   1 - obecne w powieści hasła i ideały pozytywizmu oraz   - określa cechy utworu jako powieści realistycznej
pozytywistycznego   - ich rola w utworze                    - wskazuje podobieństwa do Pana Tadeusza
w Nad Niemnem.    2 - cechy stylu powieści realistycznej           - określa rolę przyrody w powieści
            - typ narracji, kompozycja, język i sposób        - rozpoznaje motyw Arkadii i interpretuje jego znaczenie
            prowadzenia akcji; styl ezopowy             - charakteryzuje etos powstańczy
            - autentyzm psychologiczny postaci            - przywołuje inne utwory poświęcone tej tematyce
            - elementy ludowe w utworze               - wyjaśnia, dlaczego utwór bywa nazywany epopeją nadniemeńską
            - bogactwo opisów przyrody w powieści
            - podobieństwo Nad Niemnem do Pana Tadeusza
Projekcja filmu    2 - struktura i stylistyka powieści tendencyjnej (     - rozpisuje schemat akcji w filmie
Nad Niemnem.      szczegółowość opisu, psychologiczny schematyzm      - wypowiada się na temat adaptacji filmowej Nad Niemnem.
            przy indywidualizacji postaci, język ezopowy       - porównuje wymowę powieści i filmu Z. Kuźmińskiego
            - od powieści do filmu – zabiegi adaptacyjne i ich
            rola
            - twórcy filmu
            - porównanie dzieła literackiego z jego filmową
            adaptacją
            - język literatury i język filmu; adaptacja jako
            interpretacja utworu
Poezja czasów     2 - rola i miejsce poezji w epoce pozytywizmu       - omawia strategię nadawczo-odbiorczą w wierszu i zestawia ją z sytuacją
niepoetyckich –    - - złożony charakter twórczości Adama Asnyka       w Odzie do młodości
twórczość Adama    3 - Do młodych jako wiersz programowy           - określa przesłanie utworu
Asnyka.         - młodość jako wartość, siła kreacyjna, kategoria    - czyta ze zrozumieniem esej L. Kołakowskiego
            biologiczna i socjologiczna; odwołanie do Ody do     - uczestniczy w dyskusji
            młodości                         - dokonuje interpretacji porównawczej Do młodych i Ody do młodości
            - liryka refleksyjno-filozoficzna (ewolucja dziejów) i  - określa sytuację komunikacyjną w wierszach
            liryka pejzażowa; Daremne żale; sonety z cyklu Nad    - wyjaśnia znaczenie tytułu Nad głębiami
            głębiami, Limba, Między nami nic nie było        - określa cechy stylu: abstrakcyjne słownictwo, przezroczystość,
            - pojęcia: liryka inwokacyjna, bezpośrednia,       podniosła stylistyka
            pośrednia, wiersz sylabotoniczny, erotyk         - interpretuje wiersze, uwzględniając inspiracje filozoficzne i konteksty
                                         kulturowe
 Lalka - o czym to  1 - geneza utworu i znaczenie tytułu            - zna genezę utworu i rozumie tytuł powieści
książka?        - powieść: o miłości, o samotności, o trzech       - określa tematykę utworu, wskazuje kierunki interpretacji
            pokoleniach idealistów, o handlu, o Warszawie ...    - streszcza poszczególne wątki
Rozrachunek z      - galeria postaci, portrety psychologiczne        - omawia losy bohaterów w kontekście ważnych wydarzeń hist.
przeszłością      Wokulskiego, Rzeckiego, Izabeli             (powstanie styczniowe)
i perspektywy na                                 - ma świadomość znaczenia powieści w literaturze polskiej
przyszłość.                                   - interpretuje powieść, przywołując konteksty historyczne,
                                         kulturowe, obyczajowe
                                         - rozumie stanowisko Prusa dotyczące realistów i idealistów
Obraz         2 - zróżnicowanie społeczeństwa Warszawy:         - charakteryzuje i ocenia arystokrację
społeczeństwa w     arystokracja, mieszczaństwo, proletariat miejski,    - charakteryzuje i ocenia mieszczaństwo polskie, niemieckie i żydowskie
Lalce B. Prusa.     inteligencja                       - wskazuje konflikty społeczne i ich przyczyny
            - zmiany społeczne i konflikty spowodowane        - ocenia społeczeństwo
            kapitalizmem                       - dostrzega cechy utworu świadczące, że Lalka jest powieścią o kryzysie
            - obraz stolicy (ulice, sklepy, teatr, Powiśle,     ideałów pozytywizmu
            Łazienki)
            - nietolerancja wobec Żydów
            - utwór jako powieść o kryzysie ideałów
            pozytywizmu
Stanisław       2 - historia życia Wokulskiego               - odtwarza koleje życia Wokulskiego
Wokulski –       - romantyczne i pozytywistyczne cechy biografii     - wskazuje cechy romantyczne i pozytywistyczne bohatera
studium         bohatera                         - określa stosunek Wokulskiego do kobiet
samotności       - motywy postępowania bohatera              - tworzy portret psychologiczny bohatera
człowieka        - portret psychologiczny Wokulskiego           - omawia zagadnienie realizmu i psychologizmu tej postaci
w społeczeństwie.
Lalka – „powieść z  1 - konteksty historyczne i obyczajowe           - wyjaśnia, dlaczego Prus nazwał Lalkę „powieścią z wielkich pytań
wielkich pytań    - - związki z romantyzmem                 epoki”
epoki”.       2 - motyw świata - teatru                 - wypowiada się na temat uniwersalizmu utworu
            - kompozycja powieści (podwójna narracja, wielość    - analizuje i omawia kompozycję Lalki
            epizodów, otwarte zakończenie)              - omawia sposób prowadzenia narracji i jej rodzaje
            - cechy stylu realistycznego: przezroczystość      - zna i rozumie określenie powieść panorama społeczeństwa
            narracji, indywidualizacja języka, konkretność,     - zna terminy: mimesis, iluzja rzeczywistości, zasada
            obrazowość                        prawdopodobieństwa
            - terminy: powieść realistyczna, powieść panorama    - wyjaśnia, dlaczego Lalka jest powieścią panoramą społeczeństwa
            społeczeństwa, mimesis, iluzja rzeczywistości, zasada  - określa związki powieści z romantyzmem
            prawdopodobieństwa                    - na przykładzie Lalki charakteryzuje poetykę powieści realistycznej
            - technika luster                    - omawia motyw: życie teatrem
Ku pokrzepieniu   1 - geneza utworu                     - zna okoliczności powstania Trylogii
serc – tworzenie    - rola utworu w świadomości odbiorców          - określa główne wydarzenia historyczne każdej części
polskiego mitu     - główne wątki każdej z części              - zna najważniejsze wydarzenia Potopu
narodowego w      - historia w utworze
Potopie
H. Sienkiewicza.
Jacek Soplica i   1 - historia życia bohatera                - zna koleje losu Kmicica
Andrzej Kmicic –    - charakterystyka Andrzeja Kmicica            - charakteryzuje bohatera jako typowego szlachcica sarmackiego
nawróceni       - zmiana w zachowaniu postaci              - dokonuje porównania postaci literackich: Andrzeja Kmicica i Jacka
grzesznicy.      - porównanie postaci Kmicica i Jacka Soplicy       Soplicy
            - poglądy autora na naród polski
Upadek i       2 - najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego      - zna najważniejsze wydarzenia potopu szwedzkiego
odrodzenie narodu   - kryteria wartościowania postaci: postaci historyczne  - potrafi podzielić bohaterów na patriotów i zdrajców
w Potopie.       i fikcyjne; patrioci i zdrajcy              - określa znaczenie obrony Jasnej Góry w walce ze Szwedami
Historia w służbie   - postawy bohaterów wobec najeźdźcy           - interpretuje tytuł powieści
patriotyzmu.      - rola obrońców Jasnej Góry
            - pojęcia: komizm, kontrast
Baśń, epopeja,    1 - pojęcia: baśń, epopeja, western, powieść        - odnajduje w utworze elementy baśni, epopei, westernu
western czy      historyczna                       - określa cechy powieści historycznej
powieść        - walory artystyczne powieści              - potrafi określić znaczenie powieści w literaturze i kulturze polskiej
historyczna –     - kompozycja, narracja, funkcje postaci, styl i język  - posługuje się pojęciami: inspiracje literackie (szlachecka gawęda, rom.
walory artystyczne   utworu                          powieść hist., powieść dzikiego Zachodu, epos rycerski), archaizacja
powieści.       - rola powieści w literaturze polskiej
            - pojęcia: inspiracje literackie (szlachecka gawęda,
            rom. powieść hist., powieść dzikiego Zachodu, epos
            rycerski), archaizacja
Patriotyzm i     2 - liryka patriotyczna                  - wskazuje motywy tematyczne poezji Konopnickiej
ludowość w poezji   - rola Roty jako hymnu                  - określa środki obrazowania w lirykach ludowych
Marii         - tematyka ludowa poezji (np. A jak poszedł król na   - potrafi określić znaczenie Roty jako hymnu
Konopnickiej.     wojnę)
            - stylizacja ludowa; melodyjność, zdrobnienia,
            paralelizmy
Pozytywizm – sąd   2 - dziedzictwo pozytywizmu                - wskazuje, co z epoki postyczniowej przetrwało do dziś
nad epoką.       - pozytywizm żywy czy anachroniczny?           - czyta ze zrozumieniem tekst historycznoliteracki
                                        - cytuje i parafrazuje opinie
                                        - pisze i wypowiada komentarze
                                        - przygotowuje prezentacje
                                        - wypowiada się na temat: pozytywizm żywy czy anachroniczny
                                        - bierze udział w dyskusji
Praca pisemna –   2 - tekst popularnonaukowy                 - uczniowie posługują się wiedzą na temat epoki
czytanie tekstu ze   - tekst literacki                    - dostrzegają rolę pozytywizmu w historii literatury
zrozumieniem.
        MŁODA POLSKA
Żyjemy w czasie   1 - Młoda Polska - wielość nazw epoki, chronologia     - umiejscawia Młodą Polskę wśród innych epok literackich
wielkich        - centra kulturowe Młodej Polski i ich          - zna i stosuje terminy: Młoda Polska, neoromantyzm, symbolizm,
bankructw idei –    charakterystyka                     dekadentyzm, modernizm, fin de siecle
wprowadzenie do    (Kraków, Lwów, Warszawa, Zakopane)            - wskazuje główne ośrodki kultury na ziemiach polskich
Młodej Polski.                                 - sporządza notatki, konspekt wypowiedzi
                                        - omawia przyczyny kryzysu filozofii pozytywistycznej
                                        - charakteryzuje warunki rozwoju kultury na ziemiach polskich
Od pesymizmu do   1 - podstawowe założenia filozofii Schopenhauera,     - czyta ze zrozumieniem fragmenty tekstów filozoficznych; streszcza,
witalizmu –      Nietzschego, Bergsona                  wskazuje tezy i argumenty
filozofia epoki.    - pojęcia i terminy: nirwana, przewartościowanie     - wymienia filozofów, którzy oddziaływali na literaturę –
            wartości, postawa apollińska i dionizyjska,       przedstawia najważniejsze tezy ich filozofii
            intuicjonizm, witalizm, erystyka             - zna wskazane pojęcia
                                        - omawia związki filozofii Schopenhauera z dekadentyzmem
                                        - przedstawia nietzscheańską ideę nadczłowieka, wyjaśnia hasło
                                        przewartościowanie wszystkich wartości
                                        - omawia intuicjonizm i witalizm Bergsona
Kalejdoskop     2 - sztuka impresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu,     - wymienia kierunki w sztuce na przełomie XIX/XX wieku
prądów         ekspresjonizmu i zasady jej odbioru           - wskazuje przynależność danego dzieła do określonego kierunku
artystycznych     - pojęcia i terminy: synestezja, secesja, Art Nouveau,  artystycznego
XIX/XX wieku.     styl zakopiański                     - opisuje obrazy; tworzy komentarze i notatki
            - młodopolska cyganeria: kabaret „Zielony balonik”    - zna najważniejsze cechy impresjonizmu, symbolizmu, ekspresjonizmu,
            - wielka reforma teatru                 secesji, postimpresjonizmu
            - pojęcia: bohema, cyganeria, kabarety literackie    - wie, czym był styl zakopiański i kto był jego twórcą
                                        - wymienia wybitnych twórców różnych kierunków i ich dzieła
Przekraczanie    3 - prowokacje tematyczne i estetyczne; antyestetyzm    - przedstawia wizerunki poety
granic etycznych i   - motyw tańca śmierci i jego reinterpretacja       - charakteryzuje cyganerię
estetycznych -     - poetyckie wizerunki artysty              - wskazuje środki stylistyczne i retoryczne w wierszach
nowy dreszcz      - bunt i poczucie jednostkowej niezależności –      - wypowiada się na temat estetycznych prowokacji artystycznych
poezji         artyści i filistrzy                   - wyjaśnia, dlaczego utwory Baudelaire`a nazywano poezją „nowych
modernistycznej.    - sytuacja artysty na przełomie wieków          dreszczy”
            - pojęcia: symbolizm, parnasizm, erotyzm, turpizm    - interpretuje wiersze i wyjaśnia przyczyny zaistnienia cyganerii
                                        - Baudelaire: Danse macabre, Padlina, Albatros, Verlaine: Sztuka
                                        poetycka
                                        Rimbaud: Statek pijany, Moja bohema, Samogłoski
Projekcja filmu   2 - charakterystyka bohaterów               - określa związki filmu z biografią poetów, wykorzystując konteksty
Całkowite       - związki łączące poetów                 biograficzny, kulturowy, historyczny
zaćmienie       - cechy dzieła filmowego                 - analizuje film jako tworzywo artystyczne
w reż. A. Holland.   - wykorzystanie wcześniej zdobytej wiedzy
Programowość     1 - autonomia sztuki, sztuka jako cel sam w sobie;     - wyodrębnia tezy wystąpień
Młodej Polski.     różnice w rozumieniu roli sztuki i artysty        - przedstawia poglądy na cele sztuki i role twórcy A. Górskiego, Z.
            - cechy wypowiedzi programowej              Przesmyckiego i St. Przybyszewskiego
            - pojęcie „sztuka dla sztuki”              - porównuje stylistykę wypowiedzi
                                        - wskazuje cechy wypowiedzi programowej
                                        - porównuje poglądy na temat roli sztuki oraz relacji twórca i
                                        odbiorca
                                        - określa stosunek Młodej Polski do pozytywistów i dziedzictwa
                                        romantyzmu
Najbardziej     2 - postawy dekadenckie, stosunek do natury i kultury   - omawia zagadnienie dekadentyzmu, wskazuje źródła i cechy postawy
dekadencki w      - przyczyny pojawiania się nastrojów dekadenckich    dekadenckiej
Młodej Polsce - K.   - Tetmajer – wyraziciel nastrojów epoki         - wyjaśnia pojęcia: dekadentyzm, dekadencja, fin de siecle
Przerwa -Tetmajer.   - pytania retoryczne i ich funkcja            - analizuje wiersze, określa dominantę kompozycyjną i typ wypowiedzi
            - pojęcia: dekadentyzm, dekadencja, fin de siecle    - interpretuje teksty, odwołując się do wiedzy o epoce
            - wpływ filozofii Schopenhauera na lirykę Tetmajera

Sposoby       2 - wiersze antydekadenckie                - wskazuje środki stylistyczne służące wywołaniu wrażeń wzrokowych,
przezwyciężania    - sposoby przezwyciężania pesymizmu i bierności     słuchowych, zapachowych, dotykowych
pesymizmu w      ( sztuka, natura);                    - charakteryzuje nową koncepcję miłości
twórczości       - nowa koncepcja miłości (Lubię, kiedy kobieta)     - określa przyczyny zafascynowania Tatrami
Tetmajera.       - Tatry w poezji (Melodia mgieł nocnych)         - określa cechy poetyki utworów
            - rola poezji i poety w epoce (Evviva l`arte)      - dokonuje analizy porównawczej wierszy Koniec wieku XIX i Schyłek
                                        wieku W. Szymborskiej
 Dekadentyzm i    1
schopenhaueryzm
– synteza
wiadomości.
Realistyczny obraz  1 - problematyka utworów powstałych w tzw. okresie     - zna problematykę sonetów z cyklu Z chałupy
wsi w sonetach     społecznym; realistyczny obraz wsi polskiej       - określa wymowę ideową utworów
Jana Kasprowicza.   - pojęcia: realizm, naturalizm              - analizuje wiersze, wskazując obrazy realistyczne i naturalistyczne
            - związki twórczości Kasprowicza z życiem poety
Symboliczny i    2 - obrazy zawarte w sonetach               - charakteryzuje przyrodę tatrzańską ukazaną w sonetach
nastrojowy       - nastrój wierszy                    - interpretuje znaczenie symboliczne obrazów
charakter cyklu     - symbolika limby i krzaku dzikiej róży; symbol a    - wskazuje przykłady impresjonizmu
Krzak dzikiej róży.   alegoria
            - elementy impresjonizmu i ich rola
I stał się koniec   2 - katastrofizm i prometejski bunt            - rozpoznaje i omawia elementy katastroficzne i prometejskie w hymnie
świata ... -Dies    - motywy religii chrześc. i ich funkcje         - wskazuje reminiscencje biblijne i literackie
irae J.         - charakterystyczne cechy poetyki hymnu Dies irae    - określa rolę symboliki religijnej
Kasprowicza.      - pojęcia: ekspresjonizm, wiersz wolny         - nazywa środki, którymi Kasprowicz osiągnął intensywność wyrazu
            - zasady rządzące utworem katastroficznym;       - omawia cechy ekspresjonizmu w hymnie
            hiperbolizacje                     - wypowiada się na temat buntu w utworze Kasprowicza
            - opozycja dobra i zła, Boga i szatana         - przedstawia tematykę moralną i eschatologiczną Dies irae
            - modernistyczne łączenie motywu miłości i śmierci
            - eksponowanie motywu grzesznego erotyzmu
            - pojęcia: katastrofizm, erotyzm, perwersja, pruderia
Utrwalenie się    1 - zmiana tonacji wierszy z cyklu Księga ubogich     - analizuje utwory, stawia hipotezy interpretacyjne
postawy         - obraz Boga w Hymnie i w Przeprosinach Boga      - wypowiada się na temat buntu i uspokojenia w utworach Kasprowicza
franciszkańskiej w   - franciszkanizm, afirmacja życia            - porównuje wyobrażenia Boga w Hymnie i w Przeprosinach Boga
poezji Jana                                   - sytuuje utwory Kasprowicza wśród prądów i poetyk Młodej Polski
Kasprowicza.
Etyka mówienia.    2 - pojęcia: uczciwość, agresja językowa, wulgarność   - zna pojęcia: uczciwość, agresja językowa, wulgarność
            - relatywizm wartości i kryzys wartości         - wie, na czym polega relatywizm wartości i kryzys wartości
            - system wartości współczesnego człowieka        - wypowiada się na temat systemu wartości współczesnego człowieka
            - unikanie agresji językowej              - ma świadomość, jak ważne jest nikanie agresji językowej
Bądź jak meteor –   2 - sylwetka artysty                   - omawia wszechstronność zainteresowań i wymienia rodzaje działalności
życie i twórczość    - związki twórczości Wyspiańskiego z epoką       artystycznej Wyspiańskiego
S. Wyspiańskiego.    - założenia koncepcji teatru ogromnego stworzonej    - zna założenia koncepcji teatru ogromnego
            przez artystę
Dyskusja o Polsce   2 - geneza dramatu w świetle „Plotki o „Weselu” T.    - zna genezę utworu
w bronowickiej     Boya – Żeleńskiego; związki bohaterów utworu z ich   - omawia stosunki inteligencko – chłopskie ukazane w dramacie
chacie, czyli obraz   prototypami                       - wyjaśnia, dlaczego dramat czytano jako satyrę na polskie społeczeństwo
społeczeństwa      - środowisko chłopskie i inteligencja w utworze     („ narodowa szopka”)
polskiego w       - pojęcie ludomania                   - wskazuje konteksty historyczne, społeczne, obyczajowe, malarskie
Weselu.                                     dramatu
Co się w duszy    2 - rozrachunek z wadami narodowymi, mitami        - rozpoznaje i objaśnia odwołania do narodowych mitów
komu gra, co kto w   narodowymi i ich reinterpretacja            - omawia symbolikę Wesela
swoich widzi snach   - dramat sumienia narodu polskiego           - wypowiada się na temat realizmu i symbolizmu dzieła
– znaczenie Osób    - związki i polemika z romantyzmem
Dramatu.        - rola zjaw w utworze; symbolika dramatu
Wesele        2 - nowe formy dramatyczne i sceniczne          - analizuje i omawia kompozycję utworu
przykładem       - synteza sztuk                     - omawia artystyczne walory dramatu (synteza sztuk)
syntezy sztuk.     - Wesele - dzieło poety, malarza, artysty teatru    - wypowiada się na temat aktualności utworu
            - artystyczne walory dramatu (kompozycja, sceny
            realistyczne i fantastyczne, ukształtowanie dialogów,
            indywidualizacja języka, poetyckość didaskaliów)
            - wizja sceniczna dramatu
Teatr i film     2 - cechy adaptacji filmowej i teatralnej         - analizuje tworzywo filmu
wobec tekstu                                  - wypowiada się na temat filmowej adaptacji Wesela A. Wajdy
Wyspiańskiego.
Marzenie o      1 - nurt liryki ozdrowieńczej               - określa cele i pragnienia podmiotu lirycznego wierszy (aktywizm)
człowieku        - nietzscheańska tęsknota za potęgą w wierszu Kowal   - dokonuje analizy składniowej wiersza Kowal
wiecznym w poezji    - symboliczna nastrojowość w utworze Deszcz       - wskazuje odwołania do poglądów Nietzschego
Leopolda Staffa.    jesienny i w wierszu Anioł Pański K. Tetmajera     - wymienia sposoby osiągania nastroju w utworze Przedśpiew
Smutek i        - liryka duchowej równowagi i topos horacjański w    - wskazuje elementy nastrojowości epoki w utworach Staffa i Tetmajera
zniechęcenie –     wierszu Przedśpiew
nastrojowość      - pojęcia: klasycyzm, afirmacja życia, trawestacja,
epoki.         sylabotonizm
Praca pisemna –    2 - tekst popularnonaukowy                - uczniowie posługują się wiedzą na temat epoki oraz twórczości K.
czytanie tekstu ze   - tekst literacki                    Przerwy – Tetmajera, J. Kasprowicza, L. Staffa i S. Wyspiańskiego -
zrozumieniem.                                  Wesele
Omówienie prac    1                             - otrzymuje informację zwrotną na temat mocnych stron swojej pracy
pisemnych.                                   oraz popełnionych błędów
                                        - analizuje pracę i uwagi nauczyciela
                                        - dokonuje poprawy błędów
Chłopi W. S.     1 - powieść o tematyce wiejskiej (wiejska epopeja)    - zna główne wątki powieści
Reymonta – wielki    - struktura powieści (wewnętrzna i zewnętrzna)     - przedstawia obraz życia wsi i uwarunkowania, jakim podlegają
epicki zegar.      - realizm i naturalizm w obrazach życia bohaterów    bohaterowie
            utworu; mitologizacja świata przedstawionego      - charakteryzuje bohaterów, określając ich pozycję w gromadzie
Archetyp wsi.     1 - obraz życia wsi, struktura społeczna, prawa i normy  - omawia strukturę powieści
Apoteoza życia i    - bohater zbiorowy; hierarchia autorytetów w      - porównuje obraz chłopów z powieści Reymonta i z dramatu
pracy.         Lipcach – biologiczne i kulturowe uwarunkowania     Wyspiańskiego
            ludzkich działań
            - bogactwo socjologicznych i obyczajowych
            obserwacji
Zwyczaje i      1 - bogactwo i różnorodność zwyczajów i obrzędów     - wskazuje obyczaje i obrzędy ukazane w utworze
obrzędy w        - nierozerwalny związek życia chłopa z przyrodą     - określa ich rolę w życiu mieszkańców wsi
Chłopach.        - rola zwyczajów w życiu mieszkańców          - charakteryzuje kulturę wsi
            - kultura wsi
Chłopi jako      1 - powieść – synteza polskiej wsi            - omawia sposób prowadzenia narracji
epopeja wsi.      - rola perspektywy historycznej w utworze        - wyjaśnia zabieg dialektyzacji
            - narracja w Chłopach; stylizacja językowa i jej rola  - wskazuje wpływ różnych kierunków artystycznych
            - związki powieści z Panem Tadeuszem          - wyjaśnia, dlaczego Chłopi są nazywani wiejską epopeją
            - wpływ różnych kierunków literackich (naturalizm,   - określa związki powieści z Panem Tadeuszem
            impresjonizm, symbolizm)
Redagowanie pism   2 - rodzaje pism urzędowych ( podanie, CV, list      - wymienia rodzaje pism urzędowych
urzędowych.       motywacyjny, protokół, sprawozdanie)          - tworzy wybrane pisma zgodnie z ich przeznaczeniem
            - cechy pism urzędowych                 - posługuje się stylem urzędowym
Dramat powstania   1 - motyw powstania styczniowego             - omawia sposób ukazania powstania styczniowego
styczniowego      - tragizm bohatera                   - charakteryzuje bohatera
w opowiadaniu      - symbolizm i naturalizm w utworze           - wyjaśnia symboliczne znaczenie tytułu
Rozdziobią nas                                 - porównuje sposób ukazania walki w utworze z utworem Gloria victis
kruki, wrony….
Panorama       2 - obraz życia różnych środowisk społecznych       - ustala tematykę powieści
społeczna        - naturalizm w sposobie prezentacji warunków życia   - omawia sposób ukazania obrazów nędzy w powieści
w Ludziach       i pracy robotników                   - porównuje warunki życia i pracy mieszkańców Polski ( Warszawa,
bezdomnych       - eksponowanie elementów brzydoty w opisach biedy    Zagłębie) i Paryża
 S. Żeromskiego.    - Warszawa i Paryż – miasta kontrastów         - określa społeczny charakter utworu
Człowiek wobec                                 - wskazuje główne problemy ekonomiczne, gospodarcze
zagrożeń i szans
cywilizacji.
Kim jest Tomasz    1 - droga życiowa Tomasza Judyma; program działania    - przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Tomasza
Judym ?         - etos inteligenta: służba społeczna a szczęście    - charakteryzuje motywy postępowania Judyma i opisuje jego rozterki
            osobiste                        - określa miejsce doktora w społeczeństwie
Idealista czy tylko  1 - konflikt doktora z otoczeniem             - charakteryzuje Judyma jako inteligenta
marzyciel?       - Judym – współczesna wersja Prometeusza czy      - porównuje Judyma z bohaterami romantycznymi i
Heroizm moralny     Syzyfa                         pozytywistycznymi; ocenia jego postępowanie
postawą życiową     - chybiony pozytywista, romantyk realizmu, Hamlet
Tomasza Judyma.     dzisiejszy
Powieść        1 - dosłowne i metaforyczne znaczenie słowa        - rozpoznaje i omawia różne rodzaje bezdomności przedstawione w
Żeromskiego       >bezdomny<                       powieści
jako swoiste      - różne rodzaje bezdomności w powieści: społeczno-   - interpretuje tytuł utworu
studium         ekonomiczna, emigracyjna, egzystencjalna, duchowa
bezdomności.      - interpretacja tytułu powieści
            - bezdomni w utworze: Tomasz Judym, Wiktor,
            Joasia, Korzecki, Wacław Podborski, naród polski
Ludzie bezdomni-   2 - nowy typ powieści – modernistyczna          - wskazuje cechy charakterystyczne kompozycji i stylu powieści
przykład powieści    - formy podawcze; narracja i kompozycja         - omawia cechy powieści młodopolskiej
modernistycznej.    (fragmentaryzm)                     - rozpoznaje motywy romantyczne
            - język i styl utworu; wartościowanie w języku     - wskazuje i interpretuje symbole
            - realizm, naturalizm i symbolizm utworu (rozdarta   - dyskutuje na temat: służba społeczna a szczęście osobiste
            sosna)
Praca pisemna –    2 - tekst popularnonaukowy                - uczniowie posługują się zdobytą wiedzą na temat Chłopów W. S.
czytanie tekstu ze   - tekst literacki                    Reymonta, Ludzi bezdomnych i Rozdziobią nas kruki, wrony S.
zrozumieniem.                                  Żeromskiego

Omówienie prac    1                             - otrzymuje informację zwrotną na temat mocnych stron swojej pracy
pisemnych.                                   oraz popełnionych błędów
                                        - analizuje pracę i uwagi nauczyciela
                                        - dokonuje poprawy błędów
Wpływ zła na     2 - podróż w górę rzeki, wędrówka w głąb siebie –     - określa, na czym dla Europejczyka polega mit białego człowieka na
osobowość        opowieść o tajemnicy natury człowieka          Czarnym Lądzie
człowieka –       - portret psychologiczny Kurtza             - wskazuje w powieści pułapki zachodniego myślenia
historia Kurtza na   - wpływ mitu Kurtza na osobowość Marlowa        - przedstawia moralny niepokój pisarza wpisany w powieść
podstawie Jądra     - topos podróży w utworze                - charakteryzuje i ocenia postępowanie bohaterów
ciemności        - metaforyka ciemności; motyw śmierci i ciemności    - opisuje ambiwalencje siły i słabości bohaterów Conrada
Conrada.        - nieunikniona konfrontacja mitu z prawdą
Jądro ciemności –   1 - nowa odmiana opowiadania - znaczenie tytułu      - omawia sposób prowadzenia narracji
książka irytująco    utworu                         - wskazuje motywy symboliczne
aktualna ?       - obraz zła i jego źródła w opowiadaniu         - podaje różne możliwości odczytania dzieła
Niepokoje moralne    - kompozycja utworu i sposób narracji
i etyczne.       - paraboliczny sens utworu; fabul. i dramaturg. rola
            egzotyki
            - cechy prozy Conrada; symbolizm, realizm,
            naturalizm
Modernizm –      3
powtórzenie
wiadomości.

								
To top