PERANCANGAN TAKTIKAL (TAHUN 2010) - Download as DOC by xkQT8l4

VIEWS: 167 PAGES: 6

									                                          PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                         PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010)
                   BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN

                                                               Petunjuk
                                     Kos /
Bil.   Program    Objektif     Tanggungjawab   Tempoh        TOV      OTI      ETR     Pencapaian
                                    Sumber
                                                                (KPI)

1   Program   1) Meningkatkan   1. Guru Biasiswa  Jan - Okt  RM 6000  65%      70%      75%    Peratus
    PERINTIS   jumlah permohon-                  /                         permohonan
    GEMILANG,  an yang berjaya   2. Guru ICT          wang                        yang layak
    ANAK     dalam kalangan                   biasiswa                      bertambah dari
    CEMERLANG  murid yang                                               segi akademik
          terpilih 60% layak
          akademik.

          2) Menerapkan                         5%      50%      80%    Peratus Murid
          kemahiran                                               KRK mahir
          Pembelajaran                                              dalam
          ‘output’ bagi                                             menjawab
          menjawab latih                                             soalan Portal
          tubi soalan –                                             eLearning
          soalan                                                 ScoreA.com
          peperiksaan.
                                                                   1
                                         PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                           PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2010)
                     BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN

                                                               Petunjuk
                                     Kos /
Bil.    Program      Objektif    Tanggungjawab  Tempoh       TOV      OTI      ETR     Pencapaian
                                     Sumber
                                                                (KPI)

2   Program Kunjung  1) Meningkatkan  GPK HEM     Jan - Mac  RM    10%      20%      25%    Peratus borang
    Bantu       pemberian                    500.00                      permohonan
    bagi bantuan e-  bantuan kepada   Setiausaha                                  yang diedarkan
    Kasih       murid miskin dan  Biasiswa dan                                 di terima
             miskin tegar    Kebajikan                                   kembali oleh
             mengikut per                                           guru
             kapita       Guru Tingkatan                                biasiswa/HEM
                      Peralihan –
             2) Memberi     Tingkatan 5
             kesedaran                        50%      60%      80%    Kesedaran
             kepada murid dan  Guru Data SMM                                 menggunakan
             ibu bapa dalam                                          wang bantuan
             penggunaan                                            eKasih
             wang bantuan e-
             Kasih.

             3) Mengadakan
             kunjungan ke                       30%      40%      60%    Peratus murid
             rumah murid yang                                         layak
             mendapat                                             menerima
             bantuan eKasih                                          bantuan eKasih
             setiap 3 bulan                                          bertepatan
             sekali                                              untuk
                                                             menerima
                                                             bantuan.
                                                                   2
                                       PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                  PELAN OPERASI (TAHUN 2010)
            BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN

Nama Projek    :  Program PERINTIS GEMILANG,ANAK CEMERLANG

Objektif      :  1.Menerapkan kemahiran murid dalam pembelajaran ‘output’ serta mempertingkatkan prestasi dalam
            menghadapi peperiksaan secara efektif untuk mencapai sasaran sekurang-kurangnya 6A dalam PMR 2010.

Tempoh       :  Januari 2010 hingga Oktober 2010

Kumpulan Sasaran  :  1. Murid biasiswa BKP2 dan BKP3 Tingkatan 3 tahun 2010( 15 orang )
            2. Murid Kelas Rancangan Khas Tingkatan 3RK1 dan 3RK2 tahun ( 25 orang )

Guru Terlibat   :  1. Guru Kanan HEM
            2. Guru Penyelaras Biasiswa
            3. Guru-guru yang mengajar Kelas Rancangan Khas

Proses Kerja    :  1. Jawatan kuasa Biasiswa dengan kerjasama Penyelaras KRK mengadakan beberapa sesi mesyuarat bagi
            mengagih tugas,merancang dan mengurus pelaksanaan program.
            2. Pelaksanaan program:
              - Taklimat Program Penggunaan Portal ScoreA.com kepada ibu bapa penerima biasiswa dan Kelas
                Rancangan Khas oleh Penceramah Portal ScoreA.com
              -  Mengadakan pemilihan seramai 40 orang murid yang layak iaitu 15 org murid biasiswa dan 25
                orang murid Kelas Rancangan Khas
               - Pembentangan kertas kerja
               - Taklimat ringkas penggunaan program kepada 40 murid terpilih serta guru m/pelajaran yang terlibat
               - Program dikendalikan mengikut jadual.
               - Pemantauan oleh Guru Penyelaras Biasiswa dan Penyelaras Kelas Rancangan Khas


Kekangan      :  1.Ketidakhadiran murid
            2.Pemantauan oleh Guru Penyelaras Biasiswa

Pemantauan     :  1. Pemantauan oleh Pengetua, Guru Penyelaras Biasiswa seminggu sekali
            2. Penggunaan Makmal Komputer sekolah.
            3. Sistem Portal ScoreA.com akan menunjukkan markah pencapaian secara on-line.


                                                                3
                                    PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

Penilaian    :  1.Keberkesanan Program ScoreA.com dalam menarik minat murid biasiswa dan Kelas Rancangan Khas
            untuk belajar
           2.Penilaian peringkat Ujian Bulanan dan peperiksaan percubaan.

Penambahbaikan  :  Akan di lakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan
                                                              4
                                       PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

                  PELAN OPERASI (TAHUN 2010)
            BIDANG PENGURUSAN HEM : UNIT BIASISWA DAN KEBAJIKAN

Nama Projek    :  Program Kunjung Bantu bagi bantuan e-Kasih

Objektif      :  Mengenal pasti murid yang layak mendapat bantuan e-Kasih adalah mengikut kriteria yang ditetapkan iaitu
            melalui Data SMM dan kunjungan ke rumah-rumah 3 bulan sekali.

Tempoh       :  Januari 2010-Mac 2010

Kumpulan Sasaran  :  Semua murid yang layak menerima eKasih per kapita melalui Data SMM yang telah dikemaskinikan

Guru Terlibat   :  1)  Guru HEM
            2)  Penyelaras Bantuan eKasih
            3)  Semua guru Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 5 tahun 2010
            4)  Guru Data SMM

Proses Kerja    :  1. Jawatankuasa Biasiswa mengadakan beberapa siri tugas bagi mengagih tugas, merancang dan mengurus
              pelaksanaan program
            2. Pelaksanaan program
               - Borang permohonan e-Kasih di edarkan kepada murid tingkatan peralihan hingga Tingkatan 5 tahun
                 2010
               - Mesyuarat pemilihan diadakan bersama Guru Tingkatan , Penyelaras Bantuan eKasih
                 dan Guru Data SMM
               - Pembahagian tugas mengunjungi rumah –rumah bagi yang layak mendapat bantuan e-Kasih
               - Mesyuarat pemilihan semula dan murid membuka akaun di BSN
               - Simpanan semua dokumen dan surat menyurat ke dalam fail KWAPM dan e-Kasih

Kekangan      :  1. Data SMM tidak di kemas kini dari tahun 2009
            2. Kesukaran memilih murid yang layak disebabkan ibu/bapa/penjaga tiada pekerjaan
            3. Ibu/bapa/penjaga bekerja dan kunjungan hanya boleh di buat di hujung minggu sahaja

Pemantauan     :  Aspek penilaian meliputi:
            Pemantauan oleh Pengetua/HEM /Penyelaras program dengan menggunakan dokumen yang dirangka khas
            setiap 3bulan sekali                                                                5
                                    PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI SMK KULAI BESAR 2010

Penilaian    :  1. Keberkesanan kaedah mengunjungi ke rumah murid yang layak mendapat bantuan
           2. Bilangan murid yang layak mendapat bantuan

Penambahbaikan  :  Akan di lakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan disebabkan Bantuan KWAPM
           bertukar kepada Bantuan eKasih
                                                             6

								
To top