Landsoversikt stillinger innen diakoni by 39O4YA

VIEWS: 0 PAGES: 34

									Landsoversikt stillinger innen diakoni
Pr 1/4-2009
10 av 11 bispedømmer har stillinger som rådgiver innen diakoni, bare Oslo mangler.
Oversikt over de enkelte bispedømmene – opplysninger hentet fra telefonrunde til rådgiverne
ved bispedømmekontorene, Diakonforbundets medlemsregister og Årbok for Den norske
kirke.
Landsoversikt for diakoner / diakonimedarbeidere i Dnk:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
 347 st / 344 p       (+ 39 / - 22 = + 17)    275 D / 271 p       58 Da / 14 A
E.Årsverk: 281,67A    F. Heltid: 198 p     G.Deltid: 146 p      H. Kv i d:
   248,95 D       182 D, 8 Da og 8 A    89 D, 52 Da og 5 A     14 kv / 82%
I. Kv.: 262 A/ 76 %    J.M: 82 A / 24%      K. Ledig: 23       L. Da i D: 33
  198 D / 73 %       73 D / 27 %
M. Statl ref: 161     N. Mh h/d: 17 / 94    O. TrOp: 8        P. FR-hel: 40
Q. Mh: 1287        R. Mh uD:652/ 51%     S. FR/K: 428       T. FR uD: 231/ 54%
U. Prosti: 107      V. Pr u D: 7       W. P-dia: 6        X. Nyts:117-79/23%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 151      Ø. M fl D: 33

A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene.
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd (Derav 1 hel døvediakon)
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y (Y og Z utelatt på hjemmeside)
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
                                                   1
Oslo bispedømme:
Oslo bispedømmekontor, Oslo bispegård, St. Halvards plass 3,
Postboks 9307 Grønland, 0135 OSLO            Tlf 23 30 11 60
Ingen diakonirådgiver.  Kontakt:    Inger Nesvåg -
                     E-post: inger.nesvag@kirken.no
Oversikt status for diakoner / diakoniarbeidere i Oslo:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  48 st/ 47 p       (+2 / -5 = -3 )       43 D / 42p      4 Da / 1 A
E.Årsverk: 40,71 A    F. Heltid: 30       G.Deltid: 17       H. Kv i d:
  37,61 D         28 D og 2 Da       14 D, 2 DA og 1 A     14 kv / 82%
I. Kv.: 35 A/ 74 %    J.M: 12 A / 26%      K. Ledig: 3        L. Da i D: 0
   32 D / 76 %       10 D / 24 %
M. Statl ref: 15*     N. Mh h/d: 13 / 22    O. TrOp: 1        P. FR-hel: 3
Q. Mh: 78         R. Mh uD: 30/ 38%     S. FR/K: 3        T. FR uD: 0
U. Prosti: 8       V. Pr u D: 0       W. P-dia: 1        X. Nyts: 11-10/21%
Y. Inst/org: 0      Z. Diast.: 0       Æ. D i 1m: 39       Ø. M fl D: 6

A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene.
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd (Derav 1 hel døvediakon)
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
                                                     2
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Oslo
Pr 01.04.2009

Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Oslo domprosti    (Alle st. under Oslo Fr)
Fagerborg: Kari Stangeland – D (100% - Mh)
    og Gunn Iren Tangen - D (100% – Mh)
Frogner: Gunvor Leifsdotter Falke – D (i perm) (80% - Mh)
Gamle Aker: Jan Hyldéen – D (100% - Mh)
Oslo domkirke: Maria Halde’n – D (100% - Mh 50/ A 50 – Bydel St Hanshaugen)
Trefoldighet: Svein Arne Bergli* – D (50% - Mh) (*Slutter 1/10-09 – til Nannestad)
Vålerengen og Gamlebyen: Margareth Shaw Wilhelmson – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)

Søndre Aker prosti (Alle st. under Oslo fr)
Bekkelaget: Anita Våge – D (100% - Mh)
Hauketo-Prinsdal: Christin Høiseth – D (30% - Mh)
Holmlia: Reidun Kippenes- D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Lamberseter: Trygve N. Bergland – D (50% - Mh)
Mortensrud og Klemetsrud: Ledig D (100% - St 50/Fr 20/Mh 30)Liv Bergh ans. fra 1/6-09
Nordstrand: Kari Britt Wisløff – D (50% - Mh) og Ingun Y Øystese – D* (100% - Mh)
    (*20% av stillingen brukes også i Ljan mh)
Oppsal: Carl Magnus Salvesen – D (100% - Mh)
    Bengt Helgeland – Da (100% - A – Tiltaksstilling gjennom NAV siden 2004)


Nordre Aker prosti (Alle st. under Oslo fr)
Grefsen: Marit Aarrestad Østang – D (100% - Mh)
Lilleborg: Liv Øyen Strind – D (100% - Mh)
Paulus: Elisabeth Berg – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Sagene og Iladalen: Vergar Berntsen – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Sofienberg: Toril Strand – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Tonsen: Ieva Folmo – D (80% - Mh)
Torshov: Torstein De Presno – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)

Østre Aker prosti (Alle st. under Oslo fr)
Bredtvet: Else Karlberg – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Fossum: Lillian Haugli – Da (40% - Mh)
Furuset : Edel Merete Aune – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Grorud og Romsås: Petter Davis Lomeland – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Haugerud: Hilde Kirkebøen – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
Høybråten: Thor-Rune Fiskum – D (100% - St 50/ Fr 20/ Mh 30)
    Kari W. Karlsen – D (40% - St 20/ Fr 4/ Mh 6)


                                              3
Vestre Aker prosti (Alle st. u Oslo fr)
Nordberg: Tone Warhuus – D (100% - Mh)
Ris: Helena Bjurulf – D (100% - Mh)
Skøyen: Grete Karen Framgarden – D (100% - Mh)
Voksen: Espen Rakli – D (100% - St 50/ fr 20/ Mh 30)
Ullern (Ullern Mr): Kristin Haugen – D* (100% - Mh) (*Denne stillingen har MR som
    arbeidsgiver – ikke FR)

Bærum prosti (Alle st. under Bærum fr)
Bryn : Olav Jakobsen – Da (100% - Fr)
Haslum: Sigrid Hurum Flaata - D (85% - Fr)
Helgerud: Ledig D* (50% - Fr)  (*Benyttes til vikar som ungdomsarbeider)
Høvik: Ellen Haave - D (100% - Fr 80 / A 20 * Menighetspleien)
Jar: Elisabeth Egeberg - D (100% - Fr)
Tanum: May-Britt Bjering - D (80% - Fr)
Østerås: Randi Bergkåsa – D (100% - Fr)
    Anne Trobe – Da * (20% - A – Menighetspleien) Se også under inst.

(Nedbemanningsprosess i Bærum – forslag om 5 hele stillinger i prostiet, hver diakon får
ansvar for 2 mh)


Asker prosti
Asker (Asker fr): Ledig D (40% - Mh) (Diakon tilsettes sommeren -09)
Holmen (Asker): Anne-Grete Hagseth Aamodt (80% - Fr 50 / Mh 30)
    Norunn Edvardsen – Da* (50% - Fr 40 / Mh 10)(*Krovertinne)
Vardåsen (Asker fr): (Janneke Riskild Øksnes i perm) (100% - Fr 70 / Tr 30)
    Pt ingen vikar - ansettes høsten 09.
Østenstad (Asker fr): Jarle Klungrehaug* - D (46% - Fr 36 /A 10 - Menighetspleien)
           (*Jobber i tillegg 54% i Diakonforbundet som rådgiver)

Døveprostiet prosti
Det Østenfjeldske døvedistrikt – Randi Andresen (100% - St)Stillinger borte siden 2006:
D 100% i Uranienborg – Oslo domprosti - var menighetsfinansiert
Da i 50% - Grønland menighet – er gått inn
D 100% - delt mellom Helgerud og Bryn menigheter i Bærum prosti – fin Fr.
Rødtvet mh – ansatt prest ikke lenger knyttet spesielt til diakoni
D i Østre Aker – stillingen er gått inn

Fra tidligere:
D 100% Barne- og ungdomsdiakon i Helgerud i Bærum – fin Mh. Nedlagt 2003.)
D 100% i Østenstad prestegjeld – Asker pr (Dekket Ø og Heggedal) – nedlagt i 2000 pga
omdisponeringer. Finanisiert av Fr, siden gjenopprettet deltid i Ø.
D 100% i Røa menighet – Vestre Aker pr.
                                              4
Borg bispedømme:
Borg bispedømmekontor, Bjarne Aasgt 9, Pb 409, 1601 Fredrikstad.        Tlf 69 30 79 00

Diakonirådgiver:    Ann Christin Arneberg Nicolaysen         Tlf 69 30 79 15
            E-post: ann.christin.arneberg.nicolaysen@kirken.no M 41 47 68 23

Oversikt status diakoner / diakonimedarbeidere i Borg:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
 30 + 1 st / 34 p     (+6 / -2 = +4)       25 D / 29 p       5 Da / 1 A
E.Årsverk: 23, 69 A    F. Heltid: 19       G.Deltid: 17       H. Kv i d:
   21,54 D       16 D, 1 Da og 2 A     13 D, 3 Da og 1 A     10 kv / 59 %
I. Kv.: 26 A / 72 %    J.M: 10 A / 28 %     K. Ledig: 2        L. Da i D: 4
 20 D / 69 %        9 D / 31 %
M. Statl ref: 15     N. Mh h/d: 1 / 2     O. TrOp: 2        P. FR-hel: 5
Q. Mh: 118        R. Mh uD: 50/ 42%     S. FR/K: 38        T . FR uD: 16 / 42%
U. Prosti: 8       V. Pr u D: 0       W. P-dia: 0        X. Nytils:16-10/28%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 9       Ø. M fl D: 8
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
                                                     5
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Borg
Pr 01.04.2009

Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Fredrikstad domprosti
Fredrikstad domkirke (Fredrikstad fr):
    (Karen Marie Dean Ulvestad – D* (100% - St 50 / Fr 50)* Ung.diakon – sv.sk. p.)
    Arne Horrigmo – Da i D (vikar for KMDU – lærerutd.)
    Eli Brandt Ihlebekk – Da (50% - A, Diakonatet- egen stiftelse)
Gamle Glemmen (Fredrikstad fr): Ledig Da.*
    (*Uavklart – tidl. Da -Kanskje ny sammen med tr.oppl? )
Gressvik og Onsøy (Fredrikstad fr): Inge Ekvik – D (100% - St 50 / Fr 50)

Borge, Torsnes og Østre Fredrikstad (Fredrikstad fr): Planer om stilling i 2009. (Fr)

Sarpsborg prosti
Sarpsborg (Sarpsborg fr): Hilde Torp – D (100% - St 50 / Fr 50)
Greåker og Solli (Sarpsborg fr): Ellen Kasbo – D (100% - St 50 / Fr 50)
Skjeberg, Hafslund, Ingedal, Ullerøy og Skjebergdalen (Sarpsborg fr):
    Astrid Gangestad – D* (100% - St 50 / Fr 50) * I 20% perm e sv.sk.)
    Vidar Stein Løkkeli – Da i D (vikar i 20 % for A.G.)
Idd, Asak, Enningdalen og Tistedal (Halden fr): Kari Sol Tveter – Da (100% - Fr)

Østre Borgesyssel prosti
Eidsberg, Hærland, Mysen og Trømborg (Eidsberg fr):
    Solveig K. Tjernæs Vormeland – D (100% - Fr)
Askim (Askim fr): Jan Mathisen – D* (100% - St 50 / Fr 50) (*I perm i 2 år-KN, blir vikar)
    Eva Margrethe Lie - Da* (35% - Mh) (* Ansvar i kirkekro)
Rakkestad, Degernes og Os (Rakkestad fr): Laila B. Andresen – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Rømskog (Rømskog fr): Tormod Kleiven – D* (4% - Fr) (*Klokkermidler omdisp. til D)

Vestre Borgesyssel prosti
Moss (Moss fr): Ragnhild Stranden – D (100% - Fr)
Rygge og Ekholt (Rygge fr): (Ragnhild Dean Ulvestad – D* (100 % - St 50 / fr 50) i perm)
    Marthe Solbakken – Da i D (vikar for RDU) - sosionom

Follo prosti
Langhus (Ski fr): Eli-Norun Reberg – D (50% - Mh)
Ski og Kråkstad (Ski fr): Unni Merethe W. Langen – D* (100 % - St 50 / Fr 50)(Perm i 40)
    Anne Irene Brynildsen – D* (vikar i 40% for UMWL)
Oppegård, Greverud og Kolbotn (Oppegård fr): Ingunn Trageton Ileby – D (50% - Fr)
    Kristin Mosland Ulvøy – D* (100% - Fr) * Ungdomsdiakon
    Andreas Iversen – A* (30% - Fr) * Krovert
 Ås (Ås fr): Ledig D – trolig lyst ut igjen i 2009 (100% – Mh)


                                               6
Nedre Romerike prosti
Lillestrøm (Skedsmo fr): Grete Ringdal – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Lørenskog og Skårer (Lørenskog fr): Vigdis Skeimo Sande – D (100 % - St 50 / Fr 50)
    Ane Sunde Borgeresen – D * (100 % - Fr og A,) * Ungd.diakon.st ,2 årig prosj.,
                  Normisjon/ Næringsliv lokalt)
Nittedal og Hakadal (Nittedal fr): Randi Marie Vilberg - D (100% - St 50 / Fr 50)
Rælingen og Øvre Rælingen (Rælingen fr): D (100 % - St 50 / Fr 50)
    Theodor Hauger – D Jobber i 50% - resten på trygd – pt i perm. Tilbake fra juli 09)
    Randi Kalvå – D* (vikar i 50%)
Skedsmo (Skedsmo fr): Berthe Kongsrud – Da (20 % - Mh)

Øvre Romerike prosti
Eidsvoll, Feiring, Langseth og Råholt (Eidsvoll fr): Marit Melberg – D (100 % - St 50/ Fr 50)
Hovin og Mogreina (Ullensaker fr): Edel Lilleng Solberg – D (100 % - Fr)
Nannestad, Bjørke, Holter og Stensgård (Nannestad fr):
    Svein Arne Bergli – D * (50 % - Fr) * (Blir 100% fra 1/10-09)
Ullensaker (Ullensaker fr): Gunn Gangestad Vik - D (80 % - Fr)

Østre Romerike prosti
Nes, Auli, Fenstad, Ingeborgrud, Udenes og Årnes (Nes fr):
    Øystein Nygaard – D* (100 % - St 50 / Fr 50) ’(Jobber kun 50%, resten AFP)
    Johhny Brekke – Da i D * (50% for ledig – tar Master, spl, aktuell for hele etter ØN)


Stillinger borte siden 2006:
Skiptvedt – Vestre Borgesyssel prosti: Hadde ungdomsdiakonstilling i 50% til 2008 – lyst ut,
fikk ikke kvalifiserte søkere, omgjort til menighetspedagogstilling.

Spydeberg – Vestre Borgesyssel prosti : Hadde lokalt lønnet ungdomsdiakonstilling en kort
periode, falt bort.
Diakoner ansatt innen trosopplæring:
Sørum, Blaker og Frogner (Sørum fr): Maria Grimstad – A / D * (100% - Tr)
Trøgstad og Båstad (Trøgstad fr): Berit Lo – A / D* (100 % - Tr)
                                               7
Hamar bispedømme:
Hamar bispedømmekontor, Postboks 172, 2302 Hamar. Sentralbord: 62 55 03 50
Diakonirådgiver:    Bjørn Vilberg - tlf 62 55 03 50/ dir 61
            E-post: bjoern.vilberg@kirken.no Mobil 97 51 32 51


Oversikt status for diakoner / diakoniarbeidere i Hamar:
Pr 01.04.2009
A.Still.:       B.Endr. 06:         C.Dia:          D.Da/An:
   22st / 23p    ( +4 / -3 = +1)        19 D / 19 p        3 Da / 0 A
E.Årsverk:18,48A    F. Heltid: 16 p       G.Deltid: 7 p       H. Kv i d:
  17,90 D        16 D            3 D og 4 Da        7 kv / 100 %
I. Kv.: 19 A / 83%   J.M: 4 A / 17%        K. Ledig: 1        L. Da i D: 3
  15 D / 79 %      4 D / 21 %
M. Statl ref: 15    N. Mh h/d: 2/1        O. TrOp: 1        P. FR-hel: 2
Q. Mh: 163       R. Mh uD: 103/ 63 %     S. FR/K: 48        T. FR uD: 29 / 60 %
U. Prosti: 11     V. Pr u D: 1         W. P-dia: 0        X. Nye: 8 - 4 / 17 %
Y. Inst:        Z. Diast.:          Æ. D i 1mh: 7       Ø. M fl D: 1
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                     8
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Hamar
Pr 01.04.2009

Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Hamar Domprosti
Hamar Domkirke (Hamar fr): Ole Lars Schjerpen – D (100% - Fr)

Ringsaker prosti
Ingen stillinger

Vinger og Odal prosti
Vinger, Austmarka og Brandval (Kongsvinger fr):
    Trygve Meldalen – D (100% - St 50 / Fr 50)

Solør prosti
Våler (Våler fr): April Holten – D (i permisjon) (100% - St 50 / Fr 50)
    Rannveig Østertun Homlung - Da i D (vikar)
Åsnes, Åsnes Finnskog, Arneberg, Gjesåsen, Hof, Hof Finnskog(Åsnes fr):
    Gunhild Kvåle Westgård - D* (80 % - Tr) (Ungd.diakon)

Sør-Østerdal prosti
Trysil, Ljørdalen, Nordre Trysil, Plassen, Søre Osen, Tørberget, Østby (Trysil fr):
     Asbjørn Sollien – D (100% - St 50 / Fr 50)
Elverum, Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda, Nordskogbygda (Elverum fr):
     Siv Ragnhild Frøhaug Engevik – D (100% - St 50 / Fr 50)

Nord-Østerdal prosti
Tynset, Kvikne, Tylldalen, Brydalen (Tynset fr): Karen Fure – D (100% - St 50 / Fr 50)

Nord-Gudbrandsdal prosti
Sel, Nord-Sel, Heidal (Sel fr): Solveig Sæther – D (50% - St 25 / Fr 25)
Kvam, Kvikne, Skåbu, Sødorp (Nord-Fron fr):
    Kirsti Slåttelid Andreassen – D (100% - St 25 / Fr 75)
Lesja, Lesjaskog, Dombås, Dovre (Lesja fr/Dovre fr): Lyses ut nå (100% - St 50 / Fr 50)

Sør-Gudbrandsdal prosti
Aulstad, Follebu, Svatsum, Vestre Gaustadl og Østre Gausdal (Gausdal fr):
    Marianne Torp Træthaug – Da i D (100% - St 50 / Fr 50)

Toten prosti
Biri, Snertingdal (Gjøvik fr): John Olav Skard – D (100% - St 50 / Fr 50)
Gjøvik (Gjøvik fr): Sidsel van der Hagen – Da (13% - A –prosjektmidler)
Kolbu, Eina (Østre Toten fr / Vestre Toten fr):
    Margrethe Vang Nedregård – D (100% - St 50 / Fr 50)

                                              9
Hoff, Kapp, Nordlien (Østre Toten fr) :
    Eva Stende og Anne Synnøve Lindstad – Da (25% -Mh)
Raufoss (Vestre Toten fr): Hilde Anett Myklebust – D (100% - Fr)
Ås (Vestre Toten fr): Agnes Brubakken – D (60% - Fr 28 / Mh 32)

Hadeland og Land prosti
Gran/Tingelstad, Moen/Ål (Gran fr):
   Margun Frafjord Torp – Da i D (100% - St 50 / Fr 50)
Brandbu, Bjoneroa (Gran fr) : Ruth Kari Sørumshagen – D (100% - St 50 / Fr 50)
Lunner, Grua/Harestua (Lunner fr): Reidunn Fløtre – D (100% - St 50 / Fr 50)
Søndre Land, Skute, Fluberg (Søndre Land fr) :
    Liv Anne Rød Larsen – D (100% - St 50 / Fr 50)

Valdres prosti
Slidre, Lomen, Røn (Vestre Slidre fr): Joan Homme - Da (20% - Mh)Stillinger borte siden 2006:
Furnes (Ringsaker fr og prosti)
Brumunddal / Veldre (Ringsaker fr og prosti)
Nord- Aurdal (Nord-Aurdal kf og Valdres prosti)
                                         10
Tunsberg bispedømme:
Tunsberg bispedømmekontor, Håkon V’s g 1, Pb 1253 Trudvang, 3105 Tønsberg.
Diakonirådgiver :           Terje Marvin Lund Tlf 33 35 43 00 / dir. - 16
                    E-post: terje.lund@kirken.no Mobil: 91 34 83 83


Oversikt status diakoner / diakoniarbeidere i Tunsberg:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  39s / 36p        (+4 / -2 = +2)      28 D / 25 p       10 Da / 1 A
E.Årsverk: 30,48 A    F. Heltid: 23 p      G.Deltid: 13 p      H. Kv i d:
  25,80 D        21 D , 1 Da og 1 A    4 D og 9 Da       12 kv / 92 %
I. Kv.: 25 A / 69 %    J.M: 11 A / 31 %     K. Ledig: 3        L. Da i D: 1
  15 D / 60 %       10 D / 40 %
M. Statl ref: 16 s    N. Mh h/d: 0 / 5     O. TrOp: 1        P. FR-hel: 8
Q. Mh: 114        R. Mh uD: 47/41%     S. FR/K: 34        T. FR uD: 13/ 38 %
U. Prosti: 10       V. Pr u D: 0       W. P-dia: 0        X. Nytils:13-10/26%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 13       Ø. M fl D: 3
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stilling
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni (inkludert ledige st)
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                  11
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Tunsberg
Pr 01.04.2009

Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.

Tønsberg domprosti
Nøtterøy, Teie og Torød (Nøtterøy fr): Dag Litleskare – D (100% - Fr)
                    og Aud Evensen – Da (60% -Fr)
Sem (Tønsberg fr): Ellinor Rise – Da (20 % - Mh)
Stokke, Arnadal og Skjee (Stokke fr): Grete Granerød – Da (50% -Fr)
Tjøme og Hvasser (Tjøme fr): Rune Lian – D (100% - St 50/ Fr 50)
Tønsberg domkirke (Tønsberg fr):
    Bente Valebjørg Pladsen – D (100 % - St 25/Fr 50/A 25- Blåkors)
Søndre Slagen (Tønsberg fr): Arne Johan Asmyhr* - Da (40%- Fr) (* Også kateket i 60%)

Larvik prosti
Berg/Brunlanes (Larvik fr): Astri Olga Tretterud – D (80% - Tr 60 / Mh 20)
Hem, Styrvold og Svarstad (Lardal fr):
    Ove Henning Berrefjord* - Da i D (50% - St)(* OHB er også 50% kirkeverge -Fr)
Kvelde (Larvik fr): Solveig Granly - Da (13,35% - Mh)
Larvik og Langestrand (Larvik fr): Ingrid Næss – D (100% - Fr)

Sandefjord prosti
Andebu, Høyjord og Kodal (Andebu fr): Thorild Bonden Hanedalen – Da (50 % - Fr)
Bugården (Sandefjord fr): Inger Berit Langeland – Da (50 % - Fr)
Sandefjord (Sandefjord fr): Sigrun Volden – D (100 % - Fr)
Sandar og Vesterøy (Sandefjord fr): Kristin Sukke Gautestad – D (100% - St 50/ Fr 50)
    Hege Miles – Da (50% - Fr) Kun i Sandar mh

Nord-Jarlsberg prosti
Horten (Horten fr): Anne Karine Jordsmyr - D (100% - St 25 / Fr 75)
Våle, Fon, Ramnes, Undrumsdal og Vivestad (Re fr):
    Ole A. Hafell – D (100 % - St 50/ Fr 50)

Drammen prosti
Bragernes (Drammen fr):    – Ledig D (100 % - Fr) 2. gangs utlysn.
Fjell (Drammen fr): Vikar Grete Bergersen – Da i D (60 % - St 25 / Fr 35)
    ( for Beate Schmidt* – D er i permisjon, BS har rett til 100% stilling)
Skoger (Drammen fr) : Jan Olav Walding - D (100 % - St 50/ Fr 50)
Strømsgodset (Drammen fr): Anne-Linda Bratsberg Thorsen – D (100 % - Fr)
Strømsø (Drammen kf): Irene Wiik Halle – D (50 % - St 25/ Fr 25)
Tangen (Drammen fr): Tonie E. Steffensen – D (100 % - Fr 90/A 10 – Stiftelse)
Åssiden (Drammen fr): Eva Lise Slåtto* – D (100 % - Fr)
            (*ELS er i 80%- 20% perm brukes av ansatt innen Trosoppl.)
    Og Inger Simensen - A* (100 % - Mh 20 / A 80 ) (Daglig leder av eldresenter i 80 –
            lønnes av senter, resten i menighet)

                                             12
Lier prosti
Frogner (Lier fr): Aud-Lisbeth Olsbye – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Hurum, Filtvet/Tofte og Kongsdelene (Hurum fr): Brian Jensen – D (100 % - St 50/Fr 50)

Eiker prosti
Bakke (Øvre Eiker fr): – Ledig D (50 % - Fr)
Haug, Fiskum og Vestfossen (Øvre Eiker fr): Kurt Moritz Homme – D (100 % - St 50/ Fr 50)
Mjøndalen (Nedre Eiker fr): Knut Johan Finquist – D (100 % - Fr)
Modum (Modum fr/mh): Eli Landro – D (100 % - St 50/ Fr 50)

*Nedre Eiker (Nedre Eiker fr): Gudrun Klingsheim – D i 50%- frivillig (ingen stilling)

Kongsberg prosti
Kongsberg og Jondalen (Kongsberg fr) : Ledig* (* IJF Tiltrer 1/8-09)
    Inger Johanne Frogh* - D (100 % - St 25/ Fr 75)
Efteløt, Hedenstad, Komnes og Tuft (Kongsberg fr):
    Ove Gulbrandsen* – D (100 % - Fr) (*OG jobber i 60% - 40 som AFP)

Ringerike prosti
Hole (Hole fr): Marit Hunstad – Da (10%- Mh ) Kateketutdannet
Hønefoss, Haug og Ullerål (Ringerike fr):
    Per Magnus Kristiansen – D (100 % - St 50/ Fr 50)
Hval, Nes og Viker (Ringerike fr): Steivor Nilsedalen – Da (25% - Fr)

Hallingdal prosti
Ål, Leveld og Torpo (Ål fr): Bente Sletten – D (100 % - St 25 / Fr 75)
Gol og Herad (Gol fr): Ingrid Økesveen – D (100 % - St 50 / Fr 50)

Stillinger borte siden 2006:
Røyken (Lier prosti) – ungdomsdiakonstilling
Ål i Hallingdal - Da –engasjenmentstilling 50% blitt borte

Bakke i Eiker prosti – stilling redusert, tidligere i 100% med kombinasjon 50 i
hjemmesykepleien, ikke videreført da Ørjan Einbu sluttet i 2009, etter 44 års tjeneste.

Botne, Hof og Sande var det diakonstilling tidligere – borte før 2006.
                                             13
Agder og Telemark bispedømme:
Agder og telemark bispedømmekontor, Markensgt 13, Postboks 208, 4662 Kristiansand S
Diakonirådgiver :     Erling Theodor Jakobsen Tlf 38 10 51 20 / - 25 dir
             E-post: erling.theodor.jakobsen@kirken.no Mobil 90 04 29 58


Oversikt status for diakoner / diakoniarbeidere i Agder/T:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
   33 st / 35 p     ( +3 / - 4 = -1 )       26 D / 28 p         5 Da / 2 A
E.Årsverk: 26,16 A    F. Heltid: 15 p      G.Deltid: 20 p      H. Kv i d:
    22,20 D          15 D        13 D , 5 Da og 2 A      13 kv / 65%
I. Kv.: 20 A / 57 %    J.M: 15 A / 43 %     K. Ledig: 0*       L. Da i D:
     15 D / 54 %       13 D / 46 %                 1 Da i D og 1 A i D
M. Statl ref: 13 *    N. Mh h/d: 0 / 23     O. TrOp: 0        P. FR-hel: 5
Q. Mh: 142        R. Mh uD: 61/ 43%     S. FR/K: 48        T. FR uD: 22 / 46%
U. Prosti: 11       V. Pr u D: 1       W. P-dia: 2        X. Nytils: 12- 8/23%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 11       Ø. M fl D: 1
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                  14
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti – Agder/Telem.
01.04.2009

Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.Kristiansand domprosti
Grim (Kristiansand fr): Kari Hagen – D (100% - St 50/ Fr 25/ Mh 25)
Kristiansand Domkirke (Kristiansand fr):
    Bjørg Valborgland - D (100% - St 50/ Fr 25/Mh 25)
Lund (Kristiansand fr): Tone Benestad – D (80% - St 10/ Mh 70)
Oddernes (Kristiansand fr): – Ivar Nicolaysen A (Diakoniprest) (50% - Mh)
Randesund (Kristiansand fr): Gro Line Gaudestad – Da (70% - Mh)
Voie (Kristiansand fr): Anne Helene Vaage – D (50% - Mh)
Vågsbygd (Kristiansand fr): Mette Brammer Stoveland – D (100% - St 50/ Fr 25/Mh 25)

Mandal prosti
Mandal , Harkmark og Holum (Mandal fr): Brynjulf Bakklund – D (100% - Fr)
Søgne (Søgne Fr/Mh): Anne Grete Karlsen Vigebo – D (100% - Fr)

Lister prosti
Farsund og Spind (Farsund fr): *(Opprinnelig 1 stilling i prgj. utvidet til 2 deltid i 60%)
    Astrid Mattingsdal Nøtland – D (60% - St 30/ Fr 20/ Mh 10)
Herad og Lista (Farsund fr): Åsa Skogen Vaagsvold – D (60% - St 30/ Fr 20/ Mh 10)
Flekkefjord,Bakke,Gyland og Hidra (Flekkefjord fr):
    Oddrun Forland Rudrud – D (100% - St 50/ Fr 35/ Mh 15)
Kvinesdal, Feda og Fjotland (Kvinesdal fr):
    Espen Gya – A i D (ungd.diakon) (50% - St 25/ Fr 20/ Mh 5)(*Utd. Prest – kombinert
    med trosopplæring i 50%)
Lyngdal, Austad og Kvås (Lyngdal fr): Jan Hananger – D (100% - St 50/ Fr 25/ Mh 25)


Otredal prosti
Bygland og Årdal (Bygland fr), Bykle mh/(fr), Evje, Hornnes (Evje og Hornes fr),
Iveland mh/ (fr), Valle/Hylestad mh/ (fr), Vennesla, Hægeland og Øvrebø (Vennesla fr):
    Per Emanuelsen – D* (Prostidiakon) (80% - St 10/ Fr 30/ Mh 40) (*Også 20% stilling
    i kommunen med pårørendegruppe ved selvmord)


Vest-Nedenes prosti
Grimstad, Eide, Fjære og Landvik (Grimstad fr): Arild Vassenden – D* (70% - Fr)
    *- Kan bli redusert til 50)
Høvåg (Lillesand fr): Tønnes Christian Tønnesen* – D (ungd.diak) (50% - Mh) (* Har
50% st innen Trosopplæring i tillegg)

                                             15
Arendal prosti
Barbu (Arendal fr): Ellen Haugland – D (100% - St 50/ Mh 50)

Aust-Nedenes prosti
Ingen stillinger * Jobber for en ny prostidiakonstilling – håper innen 2010?

Bamble prosti
Bamble, Herre og Stathelle (Bamble fr):
   Inger Marie M. Håland – D (100% - St 50/ Fr 30/ Mh 20)
Kragerø, Levangsheia og Skåtøy (Kragerø fr):
   Berit Lian – D (100% - St 50/ Fr 10/ Mh 40)
Langesund (Bamble fr): Mari Sannes – A (Krovert) (56% - Mh)

Skien prosti
Borgestad (Skien fr): Elsa Eskeland - Da * (20% - Mh)(*Jobbes for større stilling)
Eidanger (Porsgrunn fr): D i (100% - Fr) Delt mellom -
    Hilda Synnøve Solberg* - D i 70 og Einrun H. Vestmoen – Da i D 30.
    *Hilda betjener også Brevik (Porsgrunn fr) noe.
Gjerpen (Skien fr): Ledig Da (60% - Mh) (Kirsten H. Eliassen – Da ansatt, begynner 7/6-09)
Klevstrand (Porsgrunn fr): Øystein Nordli – D (100% - St 50/ Fr 50)
Porsgrunn (Porsgrunn fr): Einar Svendsen – D (100% - Fr)
Skien og Gulset (Skien fr): Liv Jorunn Høgseth – Da (50% - Fr 30/ Mh 20) og
    Trygve Wikstøl – Da (90% - Fr 67,5/ Mh 22,5)

Aust-Telemark prosti
 Heddal (Notodden fr) og Hjartdal (Hjartdal fr):
    Roar-Magnus Helganger* – D (100% - St 50/ Fr 50)
    (*Snart ledig – RMH slutter våren09)
 Atrå, Austbygd, Hovin og Mæl (Tinn fr): D (100% - St 50/ Fr 50)
     Erik Bugge – D i 50% og Geir Flatin – D i 50% - deler stillingen
Sauherad og Nes (Sauherad fr): Ivar Solbu – D (100% - Fr)


Vest-Telemark prosti
Fyresdal mh/(fr), Brunkeberg, Fjågesund/Kilen, Kviteseid og Vrådal (Kviteseid fr), Nissedal
og Treungen (Nissedal fr), Eidsborg, Mo/Skafså og Høydalsmo/Lårdal (Tokke fr), Grungedal,
Møsstrond, Rauland, Vinje/Nesland og Øyfjell (Vinje fr):
    Eilev Erikstein – D* - Prostidiakon (100% - St 50/ Fr 50*- etter fordelingsnøkkel)
Seljord, Flatdal og Åmotsdal (Seljord fr): Svanhild Rui Gustavsen – D* (20% - Mh)
    (*Kombinert med 30% st som sekretær)


Stillinger borte siden 2006:
D i Trefoldighet mh i Arendal prosti – ble aldri besatt og er gått inn.
D i Risør mh og 20% stilling i Høvåg er gått inn.
D i Skien omgjort til 2 delte diakoniarbeiderstillinger.
Da i Gimsøy og Nenset i Skien prosti – gått inn.

Diakoner innen Trosopplæring
Tønnes allerede nevnt.

                                             16
Stavanger bispedømme:
Stavanger bispedømmekontor, Domkirkeplassen 2, Pb 629, 4003 Stavanger. Tlf 51 84 62 70
Diakonirådgiver:     Asbjørn Finnbakk   Tlf 51 84 62 83
             E-post: asbjorn.finnbakk@kirken.no Mobil 40 40 56 83


Oversikt status diakoner / diakoniarbeidere i Stavanger:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
   41 st / 40p       (+4 / -0 = +4)     34 D / 34 p        7 Da / 0 A
E.Årsverk: 34,00 A    F. Heltid: 24 p      G.Deltid: 17 p      H. Kv i d:
   30,30 D        23 D og 1 Da       11 D og 6 Da        14 kv / 82%
I. Kv.: 33 A/ 83%     J.M: 7 A / 17 %      K. Ledig: 1        L. Da i D: 4
    28 D/ 82%        6 D / 18%
M. Statl ref: 13*     N. Mh h/d: 0 / 20     O. TrOp: 2        P. FR-hel: 2
Q. Mh:91         R. Mh uD: 32 / 35%    S. FR/K: 26        T. FR uD: 10 / 38%
U. Prosti: 10       V. Pr u D: 0       W. P-dia: 0        X. Nyts: 17- 13/32%
Y. Inst/org: 5      Z. Diast.: 2       Æ. D i 1m: 25       Ø. M fl D: 1
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                  17
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Stavanger
Pr 01.04.2009


Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Stavanger domprosti
Hundvåg (Stavanger fr); – Hildegunn Brune – D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Kampen og Stokka (Stavanger fr): Ledig Da (20% - Mh)
St. Johannes (Stavanger fr): Eva Tjemsland - Da i D (75% - Fr 50/ Mh 25)
St. Petri (Stavanger fr): Tine Bertelsen – D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Stavanger Domkirke (Stavanger fr): Inger Liv Thaule – D (100% - Fr 50/ Mh50)
Tjensvoll (Stavanger fr): Torill Falch – D (70% - Fr 50/ Mh 20)
Varden (Stavanger fr): Åse Marit Ravnaas – Da (50% - Fr )


Ytre Stavanger prosti
Gausel /Stavanger fr): Solveig Johannessen – D (50% - Tr)
Hillevåg (Stavanger fr): Anne Synnøve Evja Eikill – D (100% - St 50/ Fr 50)
Hinna (Stavanger fr): Gunhild Andersen – D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Sunde (Stavanger fr): Kristin Dyrstad – D (75% - Fr 50/ Mh 25)
Tasta (Stavanger fr): Tonje Bjerkreim Vilberg – D
Vardeneset (Stavanger fr): Kristin Sandvik – D (100% - St 50/ Fr 50)

Tungenes prosti
Grødem (Randaberg fr): Magne Bjåstad – Da i D? (75% - St 50/ Fr 25)
Randaberg (Randaberg fr): Solveig Braut Tjelle – Da (50% - Mh)
Rennesøy/ Utstein Pilegrimsgard (Rennesøy fr):
    Reidun Kyllingstad –D (100% - St 50/ Fr 50)
Sola og Sørnes (Sola fr): Henny Lie Sandve – D (100% - St 50/ Fr 50)

Sandnes prosti
Bogafjell (Sandnes fr): Line Johnsen – D* ungdomsdiakon (50% - Tr)
Gand (Sandnes fr): Kjersti Schanche Olsen – D (100% - St 50/ Fr 50)
Høylandet (Sandnens fr): Sissel Lein-Mathisen – D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Riska (Sandnes fr): Jenny Margrethe Bø – D (100% - St 50/ Fr 50)
Sandnes (Sandnes fr): Grete Fiksdal – D* (100% - St 50/ Fr 50)
    * 20 % Frikjøpt til sjelesorgsarbeid)
Lura (Sandnes fr): Aud Synnøve Løvaas - D (50% - Fr)

Jæren prosti
Nærbø, Ogna og Varhaug (Hå fr): Norvald Persson – D* (100% - Fr)
    *Stilling blir borte juni - 09
Klepp, Bore, Frøyland/Orstad? og Orre (Klepp fr):
    Kjellaug Marie Steinskog – D (100% - Fr 50/ Mh 50)

                                             18
Bryne, Time og Undheim (Time fr): Marit Høie Hetland – D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Ålgård (Gjesdal fr): Bjørn Inge Hauge – D (Ungdomsd/ Prosjektleder) (80% - Fr 50/ Mh 30)

Dalane prosti
Egersund, Eigerøy og Helleland (Eigersund fr):
   Ester Elvrum Vinnem – D (100% - Fr 33/ Mh 33/ A 33 - Kommunen)

Søre Ryfylke prosti
Hjelmeland, Fister og Årdal (Hjelmeland fr): Ellen Lovise Eiane Brandal – D (50% - Fr)

Haugesund prosti
Rossabø (Haugesund fr): Tor Jakob Bjørndal – Da i D? (80% - St 25/ Fr 55)
    og Anne Birgitte Bøtker Ruus – Da (50% - St 25/ Mh 25)
Skåre (Haugesund fr): Lisbeth Skilhagen Thormodsen – D (100% - Fr)
Tysvær, Førresfjorden og Nedstrand (Tysvær fr):
    Kjersti V. Hjelmervik Lofthus – D (100% - St 50/Fr 50)
Vår Frelser (Haugesund fr): Arve Dalby – D (100% - St 50/Fr 50)


Nordre Ryfylke prosti
Sauda mh/(fr): Anne Sofie Øygard – D (100% - Fr 50/ A 50 - Begravelsesbyrå)
Suldal, Erfjord, Jelsa og Sand (Suldal fr): Solveig Sukka – D (100% - Fr 50/Mh 50)

Karmøy prosti
Avaldsnes (Karmøy fr): Else Egenberg – Da (50% - Fr)
Falnes og Ferkingstad (Karmøy fr):
    Gro Helen Lindtner Vik – Da i D (100% - Fr 50/ Mh 50)
Kopervik (Karmøy fr): Einar Andreassen – Da (100% - Fr 50/ Mh 20/ A 30 –
Diakonistiftelsen Rogaland))
Norheim (Karmøy fr): Hilde Gudmundsen – Da (50% - Mh)
Åkra (Karmøy fr): Michael Fagerland - D (100% - St 50/ Fr 50)


Stillinger borte siden 2006:
Ingen
                                             19
Bjørgvin bispedømme:
Bjørgvin bispedømmekontor, Pb 1960 Nordnes, 5817 Bergen             Tlf  55 30 64 70
Rådgiver for diakoni og trosopplæring: Astrid Fylling              Tlf  55 30 64 78
                    E-post: af@kirken.no           M   97 17 57 33
Rådgiver for integrering/diakoni:   Leif Arne Økland             Tlf  55 30 64 92
                    E-post: laoe@kirken.no          M   40 06 52 31
Oversikt status for diakoner/diakonimedarb. i Bjørgvin:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
   33st / 30p      ( +6 / -3 = +3)     22 D / 18 p        7 Da / 4 A
E.Årsverk: 23,60 A    F. Heltid: 17 p      G.Deltid: 13 p      H. Kv i d:
  20,10 D        12 D, 1 Da og 4 A     6 D og 7 Da       11 kv / 85 %
I. Kv.: 24 A / 80 %    J.M: 6 A / 20 %      K. Ledig: 4        L. Da i D: 3
  14 D / 78 %       4 D / 22 %
M. Statl ref: 15 + 1   N. Mh h/d: 0 / 15     O. TrOp: 0        P. FR-hel: 4
Q. Mh: 189        R. Mh uD: 122/65%     S. FR/K: 59        T. FR uD: 36 / 61%
U. Prosti: 13       V. Pr u D: 1       W. P-dia: 2        X. Nytils: 9 - 3 /10%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 10       Ø. M fl D: 2
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
                                                   20
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Bjørgvin
Pr 01.04.

Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Bergen Domprosti
Bergen Domkirke (Bergen fr):
    Solveig Sjursæther – Da* (100% - FR) (*Også andre oppgaver enn diakoni)
    4 menighetssøstre–alle*:(100% - K 80 / 20 Fr)(*Tilkn. kom. hjemmespl, 20% i mh)
    Annbjørg Vågen, Inngunn Øvreås, Turid Johannessen og Kari Larsen
Landås (Bergen fr): Annie Andersen – D (50 % - Mh)
Løvstakksiden (Bergen fr) /Bergen internasjonale mh: D - Lyses ut nå (100% - Fr)
Årstad (Bergen fr): Tone Rotevatn – D (50 % - Mh)

Fana prosti
Birkeland (Bergen fr): Tone T. Totland – D (100 % - St 50 / Mh 50)
Skjold (Bergen fr): D - Ledig (100 % - St 50 / Mh 50) Vikar: Martin Elholm – Da i 50%
Storetveit (Bergen fr): Linda Bårdsen – D (100 % - St 50 / Mh 50)

Laksevåg prosti
Olsvik (Bergen fr): Ingrid Vik – Da (50 % - Mh)


Arna og Åsane prosti
Åsane (Bergen fr): Rita Eldholm – D (100 % - St 50 / Mh 50)

Sunnhordaland prosti
Bremnes, Bømlo, Moster og Lykling (Bømlo fr):
    Anne Lie Steinsbø – D (100 % - Fr + litt statlig sporadisk)
Stord og Nysæter (Stord fr): Liv Kari Bru – D (100 % - St 50 / Fr 50)

Midhordaland prosti
Os (Os fr): D - Ledig – lyses ut nå (100 % - Fr)

Vesthordaland prosti
Blomvåg og Hjelme ?(Øygarden fr): Bjørg Blom – Da* (20 % - Fr) (*3 årig prosjekt)
Fjell (Fjell fr): Torbjørn J. Fjøren – D (100 % - St 50 / Mh 50)
    Vetle Karlsen Eide - D (ungd.diakon) (100 % - Fr 50 / A 50- Sartor Senter)
    Ellen Ebbesvik – Da (20 % - Fr)
Ask, Erdal, Herdla, Strusshamn og Tveit (Askøy fr):
    Jannicke Monstad Hana – D (100 % - St 50 / Mh 50)
Sund (Sund fr): Anette Rakli Børnes* – Da i D (100 % - St 50 / Mh 50)
         (*Jobber i kun 80, 20% i sv.sk.perm – Barne og ungdomsdiakonstilling)                                             21
Nordhordaland prosti
Ostereidet og Vike (Lindås fr): Gro Fyllingsnes – D (50 % - Mh)
Sandnes, Frøset og Solheim (Masfjorden fr): Gunvor Fyllingsnes – Da* (40% - Fr / S)
    (*Midler fra staten som frivillighetsleder)


Hardanger og Voss prosti
Voss, Evanger, Oppheim, Raundalen og Vinje (Voss fr):
    Sigrid Djukastein Mala – Da i D (80 % - St 40 / Fr 40)
Eidfjord (Eidfjord fr): Elise Lindtner Sæle – Da (20 % - Fr)
Odda, Røldal, Skare og Tyssedal (Odda fr): D - Ledig – lyses ut (100 % - St 50 / Fr 50)

Indre Sogn prosti
Fjærland, Kaupanger, Norum og Stedje (Sogndal fr):
    Rita Kalstad – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Dale, Fet/Joranger, Fortun, Gaupne, Hafslo, Jostedal, Nes og Solvorn (Luster fr):
    Orsolya Szechey – D (100 % - St 50 / Fr 50)

Ytre Sogn prosti
Brekke, Gulen og Mjømna (Gulen fr), Hyllestad (Hyllestad fr), Bjordal/Ortnevik, Høyanger,
Kyrkjebø og Lavik (Høyanger fr) og Solund (Solund fr):
    Tore Brudvik – D Prostidiakon (100 % - St 50 / Fr 50 – etter fordelingsnøkkel)
Vik (Vik fr) og Balestrand (Balestrand fr):
    Kjersti Brudvik – D Prostidiakon (80 % - St 40/Fr 40- etter fordelingsnøkkel)

Sunnfjord prosti
Førde (Førde fr): Ingvar Vagstad – Da (20 % - Fr)
Sande, Bygstad og Viksdalen (Gaular fr): Kåre Fauske - D (100 % - St 50 / Fr 50)

Nordfjord prosti
Ingen stillinger


Stillinger borte siden 2006:

D i Kleppestø i Vesthordaland prosti
Da i Modalen i Nord-Hordaland prosti
D i Gloppen i Nordfjord prosti
                                             22
Møre bispedømme:
Møre bispedømmekontor, Julsundv. 13, 6412 Molde          Tlf 71 25 06 70
Diakonirådgiver : Ledig
   Vikar: Misjonsrådgiver Liv Anne V. Bjerkeland – 20% D E-post: lab@kirken.no
Oversikt status for diakoner / diakoniarbeidere i Møre:
 Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  24 st / 25 p       (+3 / - 0 = +3)      16 D / 16 p       6 Da / 2 A
E.Årsverk: 20,90 A    F. Heltid: 13 p      G.Deltid: 12 p      H. Kv i d:
   17 D          11 D og 2 A       5 D og 7 Da        11 kv / 92%
I. Kv.: 20 / 80%     J.M: 5 A / 20%      K. Ledig: 3        L. Da i D: 2
  11 D / 69 %       5 D / 31 %
M. Statl ref: 15     N. Mh h/d: 1 / 3     O. TrOp: 1        P. FR-hel: 1
Q. Mh: 101        R. Mh uD: 42 / 42%    S. FR/K: 36        T. FR uD: 20 / 56%
U. Prosti: 7       V. Pr u D: 0       W. P-dia: 0        X. Nytils: 9- 6 /24%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 7       Ø. M fl D: 2 (5) *
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingenen
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
*Her er det egentlig bare 2 menigheter, men tallet blir 5 siden 2 personer deler på en stilling i 3
av menighetene
                                                  23
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti - Møre
Pr 01.04.2009

Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Molde domprosti
Bolsøy, Kleive, Røvik, Sekken og Veøy (Molde fr): Rune Hvidsten – D (100% - St 50 / Fr 50)
Molde Domkirke (Molde fr): Terje Jonsson – D* (100 % - Fr) Klokkerdiakon
    Ragnhild Brakstad – A (100% - Tr) Ungdomsleder
    Kristin E. Ervik – A (100 % - Mh) Trosopplæringsmedarbeider
Sandøy (Sandøy fr): Gerd Harnes – Da (20% - Mh)

Søre Sunnmøre prosti
Ørsta, Hjørundfjord, Storfjorden og Vartdal (Ørsta fr): D (100% - St 50 / Fr 50)
    Delt mellom Knut Stave D- i 50 og Gudrun Solstad Thokle – D i 50
Ulstein (Ulstein fr): Eli Leine Sæter – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Vanylven, Rovde, Syvde og Åram (Vanylven fr): Bjarthild Flagnes – Da (20% - Mh)

Austre Sunnmøre prosti
Stranda, Geiranger, Liabygda og Sunnylven (Stranda fr):
    Marja-Leena Steinbru – D (100% - St 50/ Fr 50)
Sykkylven og Ikornes (Sykkylven fr):
    Monica Breivik Orre – D* (100% - Mh75/ A25 (kommunale midler ikke via Fr) -
    Ungdomsdiakon

Nordre Sunnmøre prosti
Borgund(75) og Ellingsøy(25) (Ålesund fr): Asbjørg Oksavik Sve – D (100% - St 50 / Fr 50)
Giske , Valderøy og Vigra (Giske fr): Berit Johansen – D (100% - St 50 / Fr 50)
Haram (Haram fr): – Aud Marøy – Da (30 % - Fr100)
Spjelkavik (Ålesund fr): Aud Romslo Schistad – D (100% - St 50 / Fr 50)
Sula (Sula fr): Ledig D (100% - St 50 / Fr 50)
Vatne, Hamnsund, Brattvåg, Fjørtoft og Haram (Haram fr): D – (100% - St 50 / Fr 50)
 Rita Kvinge* – Da i D (*50% - i perm til h 09- ingen vikar) Ledig 50%.
( 50 % - St50/ Fr50) (*I perm til h 09) Midler til 100% stilling, 50% er vakant
Ålesund (Ålesund fr): Emil Knardal – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Ålesund og Voldsdalen: 1 Da - stilling innen besøkstjenesten (100 % - A finansiert gjennom
menighetspleien) Delt mellom Anne Elise Røsaak – 60% og Lillian Utgård – 40%


Indre Romsdal prosti
Grytten, Eid/Holm, Hen, Kors, Voll, Vågstranda og Øverdalen (Rauma fr):
    Rune Singelstad – D (100% - St 50 / Fr 50)
Vestnes, Fiksdal, Tresfjord og Vike (Vestnes fr): Ellen Edvardsen – D (100% - St 50 / Fr 50)


                                              24
Ytre Nordmøre prosti
Kristiansund (Kristiansund fr): Lisbeth Andersen Bergheim Da i D (100% , er nå 80%
stilling. Bdr holder igjen 20% til evt finansiering av kompetanseheving - St 50 / Fr 50)

Nordlandet (Kristiansund fr): Brian Jensen slutter. Ledig fra 1/4 – D (100% - st 50 / Fr 50)
Aure, Stemshaug og Tusna (Aure fr): Anne Bjørnholm – Da ( 20% - Fr100 )

Indre Nordmøre prosti
Rindal (Rindal fr) og Stangvik, Mo, Ranes, Todalen, Øye og Åsskard (Surnadal fr):
    Gry Netland-Ebbesen – D (100%, 20 % permisjon - St 50 / Fr 50, finansiert 90% fra
    Surnadal fr og 10% Rindal fr)
    Inger Johanne Almli – D (vikar i 20% for Gry Netland-Ebbesen)Stillinger borte siden 2006:
                                                25
Nidaros bispedømme:
Nidaros bispedømmekontor, Erkebispegården, 7013 Trondheim       Tlf 73 53 91 00
Seksjonsleder i Kirkeliv /Diakonirådgiver : Britt Arnhild Wigum LindlandTlf 73 53 91 10
               E-post: britt.arnhild.lindland@kirken.no  M 92 23 94 78

Oversikt status diakoner / diakonimedarbeidere i Nidaros:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  33 st / 34 p      ( +2 / -1 = +1 )     26 D / 27 p        6 Da / 1 A
E.Årsverk: 26,60 A    F. Heltid: 16 p      G.Deltid: 18 p      H. Kv i d:
  23,70 D         15 D og 1 A        12 D og 6 Da       18 / 100%
I. Kv.: 29 A / 85%    J.M: 5 A / 15%      K. Ledig: 1 st      L. Da i D: 5
 22 D / 81 %         5 D / 19%
M. Statl ref: 13     N. Mh h/d: 0 / 3     O. TrOp: 0        P. FR-hel: 6
Q. Mh: 135        R. Mh uD: 72 / 53%    S. FR/K: 49        T. FR uD: 27 / 55%
U. Prosti: 12       V. Pr u D: 1       W. P-dia: 1        X. Nytils: 8-6 / 18%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 11       Ø. M fl D: 3
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillinger
(I de tilfeller Diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni / Årsverk diakonstillinger
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                  26
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti – Nidaros
Pr 01.04.2009

Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Nidaros Domprosti
Nidaros Domkirke og Vår Frue (Trondheim fr):
   Mari Brekken* - Da i D (50 % - A. egen stiftelse)
       (* vikar for diakon RW som er langtidssykemeldt)
   D* – (100% - Fr) (Midler til 1 diakonstilling som hører til menigheten er gått inn i et
       prosjekt i samarbeid med Kirkens Bymisjon, Åpen Kirke i Vår Frue.
       Se oversikt diakoner i Org. På neste side.)
   Marit Holten – Da* ( 10 % - Mh)(*Slutter i juni -09, stilling går da inn)
Lademoen (Trondheim fr): Siri Linge Frønes – D (100 % - St 50 / Fr 50)

Strinda prosti
Berg (Trondheim fr): Runa Svare – Da i D (80 % - Mh)
Charlottenlund (Trondheim fr): Marit Stene Aalstad – D (50 % - Fr)
Hoeggen (Trondheim fr): Ingrun Norum – D (100 % - Fr 50/ Mh 50)
Strindheim (Trondheim fr): Sølvi Rise – D (100 % - Fr)
Tempe (Trondheim fr: Ingrid Sandstad – D (100% - Fr)


Heimdal prosti
Heimdal (Trondheim fr): D* – (100 % - Fr) (*Stilling delt av 2 personer)
    Anne Grethe Stjern – D i 50 og Marit Brende Fagerli – D i 50
Klæbu (Klæbu fr): Mette Grane Forsgren – D (100 % - St 50 / Fr 50)
Kolstad (Trondheim fr): Laila Karin Larsen – D (100 % - St 50 / Fr 50)


Byåsen prosti
Byåsen (Trondheim fr): Astrid Østensen – A* (100 % - A – Midler fra St/ kommune 50/50)
    (*Daglig leder av frivillighetssentral drevet av mh)
Ilen (Trondheim fr): Gunnhild Glømmen* – D (100 % - Fr)(*Jobber i 80 -20% Pensjon)


Fosen prosti
Bjugn, Jøssund og Nes (Bjugn fr): Eva Stjern – Da (40 % - Fr)
Leksvik og Stranda (Leksvik fr): (Opprinnelig hel, nå D - 110% - Fr)
    Ann-Kristin Eidsvåg Rostad i 60 % og Lene Marie Rosvold Aber i (50%)
    – begge Da i D
Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna (Rissa fr):
    Terje Breivold – D (100% -St 50/ Fr50)
Åfjord og Stoksund (Åfjord fr): Else Dahl Koren Nesheim – D (80 % - Fr)


                                              27
Orkdal prosti
Hitra, Fillan, Kvenvær og Sandstad (Hitra fr): Vakant*. D – (100% - St 50/ Fr 50)
    *Stilling vakant inntil videre pga stram økonomi – avventer utlysning
Meldal og Løkken (Meldal fr): D – (100% - St 50/ Fr 50)
    Kirsti Kristiansen – D i 50%. Ledig 50%. (KK slutter snart – lyses ut hel til høsten)
Orkdal, Geitastrand, Orkanger og Orkland (Orkdal fr):
    Guri Ree Bjørkås – Da i D (100 % - St 50/ Fr 50)
    Hildegunn Rydland Eikli – Da* (10% - Fr) (Kun i Orkanger mh)

Gauldal prosti
Melhus, Flå, Horg og Hølonda (Melhus fr): Kirsten Pernille Øie – D (100 % - Fr)

Stjørdal prosti
Meråker (Meråker fr): Astri Sørensen - Da (80 % - Fr)
Stjørdal, Hegra, Lånke og Skatval (Stjørdal fr): Tone Njøs - D (100 % - St 50/ Fr 50)
Selbu (Selbu fr): Åshild Aas - Da (40 % - Fr)

Sør-Innherad prosti - (eget prostistyre for 3 kommuner – Levanger, Frosta og Verdal)
Frosta (Sør-Innherad ps/Frosta k): Brit Hyldmo Stavseth - D (50 % - St 25/Fr 25)
 Alstahaug, Ekne, Markabygd, (Sør-Innh. ps / Levanger k):
    Egil Brende – D* (100 % - St 50/ Fr 50) (* Har sitt virke i 3 sokn i utgangspunktet,
men siden Levanger, Okkenhaug og Ytterøy mangler diakon, har han noen ganger noen
tjenester også der. Disse 3 mh er likevel ikke tatt med i statistikken.)
Stiklestad, Vera, Vinne og Vuku? (Sør-Innherad ps/Verdal k):
    Rune Mahlum – D (100 % - St 50/ Fr 50)
Åsen (Sør-Innherad ps/Frosta k): Else Lundsgaard Danielsen – D* (50% - St 25 / Fr 25)
(* En stilling til sammen i Frosta fr delt på 2 halve - i Åsen og Frosta. Statlig refusjon fordelt
på 2 stillinger)

Nord-Innherad prosti
Namdalseid og Statland (Namdalseid fr): Magne Fossum – D (100 % - St 50/ Fr 50)
Snåsa (Snåsa fr): Turid Skavlan - Da (10 % - Fr)

Namdal prosti
Namsos, Flatanger, Fosnes, Klinga, Otterøy, Ranem, Skage og Vemundvik
(Midtre Namdal fr*): Jon Ingvar Lenes Østnes – D (100 % - St 50/ Fr 50)
    (* Midtre Namdal fr omfatter Flatanger, Fosnes, Namsos og Overhalla kommuner)

Nordli , Sørli (Lierne fr) og Røyrvik (Røyrvik mh/fr): Samarbeidsprosjekt (3 år i første
omgang) startet sommeren 2009. Ansatt 2 diakoniarbeidere, Britt-Ellen Himle og Toril
Gustavsen i til sammen 50% stilling. Disse jobber i team sammen med en svensk diakon,
Marita Arnsäter, som jobber i hel stilling. 50% på norsk side og 50% tilknyttet to sokn på
svensk side. Midler til disse stillingene kommer fra EU på svensk og Interregional støtte på
norsk side. (Er ikke tatt med i statistikken i denne oversikten.)


Nærøy prosti
Ingen diakonstillinger

Stillinger borte siden 2006:
Sverresborg (Trondheim fr/ Byåsen prosti): Hel diakonstilling er blitt borte

                                                28
Sør- Hålogaland bispedømme:
Sør-Hålogaland bispedømmekontor, Tolder Holmers vei 11, 8003 BODØ Tlf -75 54 85 50
Diakonirådgiver :    Brita Bye – 80% Tlf 75 54 85 64 - Mobil 90 72 49 27
             E-post: brita.bye@kirken.no


Oversikt status for diakoner / diakoniarbeidere i SH:
Oppdatert 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  26 st / 25 p      (+4 / - 1 = + 3)      21 D / 20 p        4 Da / 1 A
E.Årsverk: 23,55 A    F. Heltid: 18 p      G.Deltid: 8 p       H. Kv i d:
  20,30 D        17 D og 1 Da       4 D / 3 Da og 1 A     8 kv / 100%
I. Kv.: 21 A / 84 %    J.M: 4 A / 16%      K. Ledig: 2        L. Da i D: 5
     17 D / 80 %      4 D / 20 %
M. Statl ref: 17     N. Mh h/d: 0       O. TrOp: 0        P. FR-hel: 4
Q. Mh: 90         R. Mh uD: 48/ 53%     S. FR/K: 42        T. FR uD: 25/ 60 %
U. Prosti: 8       V. Pr u D: 1       W. P-dia: 0        X. Nytils: 10-6/ 24%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 11       Ø. M fl D: 6
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / med antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen

                                                  29
Stillingsoversikt og navneliste etter prosti Sør-Hålogaland
Pr 01.04.2009


Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Bodø domprosti
Bodø domkirke (Bodø fr): Ola Smeplass – D (100% - St 50 / Fr 50) (Slutter 1/6-09)
Bodin (Bodø fr): Karianne Meløysund Pleym - Da (70% - Fr)
Gildeskål (Gildeskål fr/mr):
    Randi Gjeset Ellingsen D (100% – St 50 / Fr 50)(Slutter til sommeren 09)
Meløy, Fore, Glomfjord og Halsa (Meløy fr):
    Tor Einar Andersen – Da i D (100% – St 50 / Fr 50)
Rønvik (Bodø fr): Vigdis Larsen – D (100% – Fr)(Går i permisjon 1 år fra juni 09 – vikar)
Saltstraumen, Skjerstad og Misvær (Bodø fr): Eirin Figenschau – D (100% – Fr)
    Hildur Gryt – Da * (30 % - Fr)(* Betjener Skjerstad og Misvær)
Bodø kirkelige fellesråd: Solveig Seines- D*(60% - Fr)
    (*Diakonikonsulent – fellestiltak innen Bodø menighetene)


Sør-Helgeland prosti
Brønnøy og Velfjord/Tosen (Brønnøy fr):
   Kjersti Nodland Hansen - Da i D (100% – St 50 / Fr 50)
Sømna (Sømna fr/mr): Per Weiby – D (100% – St 50 / Fr 50)


Indre Helgeland prosti
Mo (Rana fr): Terje Solvi – D *(gatediakon) (100% – Fr)
Gruben (Rana fr): Ledig D (100% - St 50 / Fr 50)
    Wenche Breimo – A (aktivitør) (75% - Fr)
Nord-Rana, Nevernes, Røssvoll og Sjona (Rana fr):
    Hanne Engdal – D (100% – St 50 / Fr 50)
Dolstad, Drevja og Elsfjord (Vefsn fr): Kristin Remhaug Duesund - D (100% – St 50 / Fr 50)


Nord-Helgeland prosti
Ingen stillinger

Salten prosti
Sørfold (Sørfold fr/mh): D (100% - St 50 / Fr 50)
    Ingrid Santi - Da i D i 50 / Karianne Høssung - Da i D i 50
Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord (Fauske fr): Bjørg-Evy Jonassen D (100% – St 50 / Fr 50)                                              30
Ofoten prosti
Ballangen (Ballangen fr/mh): D (120% – St 50 / Fr 70)
    Unn Harriet Punsvik – D i 70 / Ranveig Sletteng – Da i 50 (Barn/ungd-arb)
Evenes (Evenes fr/mh): Liv Oddrun Sæther - D (100% – St 50 / Fr 50)

Lofoten prosti
Borge, Hol, Valberg og Stamsund (Vestvågøy fr):
    Solveig Utvik - Da i D (100% – St 50 / Fr 50)
Buksnes ,Hol og Valberg (Vestvågøy fr): Kristin Lindberg* – Da (100% - Fr)(*Sykemeldt)
    Helga Hugdal – Da* (vikar) (*Dekker Hol og Valberg sammen med Solveig Utvik)
Flakstad (Flakstad fr/mh) og Moskenes (Moskemes fr/mh):
    Jorunn Tetlie Larsen – D (100% – St 50 / Fr 50):

Vesterålen prosti
Hadsel, Melbu og Ytre Eidsfjord (Hadsel fr): Ingrid Bergquist – D (100% – St 50 / Fr 50)
Bø og Malnes? (Bø fr): Ledig D (100% – St 50 / Fr 50)
Øksnes (Øksnes fr/mr): Svanhild Enstad – D* (100% – St 50 / Fr 50)(*Dekket av midler fra
BDR til prestestilling).


Diakoner i andre typer stillinger:
Sortland (Sortland fr/mr): Rigmor Dahl (diakon i kateketstilling)- telles ikke med i oversikt
Rønvik (Bodø fr): Heidi Sangedal – diakon ansatt i 50% st innen Trosopplæring,
stillinger regnes ikke med i oversikten.)


Stillinger borte siden 2006:

Andenes / Tverberg i Vesterålen prosti har gått inn – statlige midler overført til Fauske.
                                               31
Nord - Hålogaland bispedømme:
Nord-Hålogaland bispedømmekontor, Pb 790, 9258 Tromsø.  Tlf 77 60 39 60
Rådgiver for diakoni og misjon: Line Skum Tlf 77 60 39 79 - i permisjon

    Vikar: Jon Birkelund – Mobil 48 28 79 45 E-post: jon.birkelund@kirken.no

Oversikt status diakoner / diakoniarbeidere Nord-Hålogaland:
Pr 01.04.2009
A.Still.:         B.Endr. 06:        C.Dia:          D.Da/An:
  17 st / 14p      (+1 / -1 = 0)       15 D / 13 p        1 Da + 1 A
E.Årsverk: 13,50 A    F. Heltid: 9 p      G.Deltid: 5 p       H. Kv i d:
  12,50 D         8 D og 1 Da        5D            4 kv / 80 %
I. Kv.: 11 A / 79 %    J.M: 3 A / 21%      K. Ledig:         L. Da i D: 4
  10 D / 77 %       3 D / 23 %        3s (+3 Delvis)
M. Statl ref: 14     N. Mh h/d: 0       O. TrOp: 1        P. FR-hel: 0
Q. Mh: 66         R. Mh uD:45/68,2%     S. FR/K: 45        T. FR uD: 33/73,5%
U. Prosti: 9       V. Pr u D: 2       W. P-dia: 0        X. Nytils: ¾ - 18,7%
Y. Inst/org:       Z. Diast.:        Æ. D i 1m: 8       Ø. M fl D: 0
A= Total antall stillinger / personer innen diakoni i bispedømmet som jobber i menighet
B= Endring i tallet på stillinger siden 2006 (+4/-2=2) Betyr 4 nye / 2 falt bort = 2 flere total
C= Antall stillinger av A som er diakonstillinger / Antall personer i stillingene
(I de tilfeller diakoniarbeidere er ansatt i diakonstillinger midlertidig – er stillingen registrert
som diakonstilling. En hel stilling delt på 2 personer telles som 1 stilling.)
D= Antall stillinger av A som er diakoniarbeiderstillinger / Andre typer stillinger
E= Antall årsverk stillinger innen diakoni
F= Antall personer i heltid – med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
G= Antall personer i deltid - med fordeling av diakonstillinger og andre stillinger
H= Antall kvinner / Andel av kvinner i deltidsstillinger angitt i prosent av G
I = Antall kvinner i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall kvinner i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
J = Antall menn i alle stillinger innen diakoni / med %-andel i forhold til antall personer i A
  + Antall menn i diakonstillinger / med %-andel i forhold til tallet diakonstillinger i C
(I tilfeller der den fast ansatte er i permisjon – angis kjønn og yrkestittel på vikaren, jf I,J og L)
K= Antall ubesatte / ledige stillinger innen diakoni (I+J+K = A)
L = Antall diakoniarbeidere som er i diakonstillinger (Fleste utdanner seg til D i stillingen)
M= Antall stillinger av A som er finansiert med statlig tilskudd
N= Antall stillinger som er finansiert av menigheten helt / delvis
O= Antall stillinger som er finansiert av midler fra trosopplæring helt eller delvis
P= Antall hele stillinger som er helfinansiert av kirkelig fellesråd
Q= Antall sokn / menigheter i bispedømmet
R = Antall sokn som ikke har stilling innen diakoni / med %- andel i forhold til Q
S = Antall fellesråd / kommuner i bispedømmet
T = Antall fellesråd / kommuner som ikke har stilling innen diakoni / med %-andel i forhold S
U = Antall prosti i bispedømmet
V = Antall prostier uten stilling innen diakoni
W= Antall prostidiakonstillinger i bispedømmet
X = Total antall nytilsatte siden 2006 – hvorav i etablerte stillinger / Turnover i % i etablerte
stillinger (Tall fra A når vi har trukket fra nyoppretta stillinger)
Y = Antall institusjoner eller organisasjoner som driver diakonalt arbeid i bispedømmet
Z = Antall stillinger som er definert som diakonale stillinger i Y
Æ= Antall diakonstillinger som kun har ansvar for 1 menighet
(De fleste diakoniarbeidere er knyttet kun til 1 menighet og er derfor ikke med her)
Ø= Antall menigheter som har mer enn en stilling innen diakoni, ofte D og Da sammen
                                                  32
Stillingsoversikt/navneliste etter prosti – Nord-Hålogaland
Pr 01.04.2009

Inndelt etter prostier:
Navn på menighet-er (og fellesråd) – Navn stillingsinnehaver – Type stilling (D – diakon, Da
– Diakoniarbeider, A – Annet, spesifisert) - Stillingsprosent – Lønnsutbetaler (Forkortelser
lønnsutbetaler: Fr – Fellesråd, St – Statlig refusjon, Mh – Menighetsråd, Tr –
Trosopplæringsmidler, A – Annet , spesifiser som menighetspleie, stiftelser, organisasjoner)
 Der det er markert med fet skrift er det opprettet ny stilling eller kommet ny
medarbeider siden 2006.


Tromsø domprosti
Tromsø domkirke (Tromsø fr): Grete Vaskinn – D (100% - St 50 / Fr 50)
Kroken (Tromsø fr): Heidi Norbye – D (100% - St 50 / Fr 50)
Tromsøysund (Tromsø fr): Vigdis Mellem – D (100%- St 50 / Fr 50)
Svalbard (Svalbard fr/mr): Ledig 100% - A (Skal lyses ut en husholdsbestyrer som også
   skal ha noen diakonale funksjoner.)

Trondenes prosti
Gratangen (Gratangen fr/mr): Mai Hoff - Da i D (50 % - St 25 / Fr 25)
Harstad og Grytøy (Harstad fr): D (100% - St 50 / Fr 50)
   Tori Aas – Da i D i 75% (20% av stillingen i Grytøy, 55 i Harstad) - 25 % Ledig
Kanebogen (Harstad fr): – Else Helene Groth – Da (50% - Fr)
Kvæfjord (Kvæfjord fr/mr): D (100% - St 50 / Fr 50)
   Mari Jørgensen – Da i D i 50% - 50% Ledig
Sandtorg (Harstad fr): Line Johnsen – D (100% - St 50 / Fr 50)
Trondenes (Harstad fr): Lars Martin Skipevåg – D (100% - St 50 / Fr 50)

Senja prosti
Lenvik (Lenvik fr/mr): Kjellrun Skoglund – Da i D (100% - St 50 / Fr 50)

Indre Troms prosti
Ingen

Nord-Troms prosti
Ingen

Alta prosti
Alta og Talvik (Alta fr): Margit Djuve Edland – D (100% - St 50 / Fr 50)

Hammerfest prosti
Hammerfest (Hammerfest fr/mr): Ingvill Ulveseth* – D (50% - Fr)
      (*IU jobber i tillegg 50% innen trosopplæring.)
Nordkapp (Nordkapp fr/mr): Ledig D – (50% - St 25 / Fr 25)

Indre Finnmark prosti
Karasjok (Karasjok fr/mr): D (100% - St 50 / Fr 50)
    Leif Petter Grønmo i 80% - 20% Ledig
Nesseby, Tana og Polmak (Nesseby fr/mr og Polmak og Tana fr):
    Ledig D – (100% - St 50 / Fr 50)

                                             33
Varanger prosti
Vadsø (Vadsø fr/mr): Steinar Refstie – D (100% - St 50 / Fr 50)Stillinger borte siden 2006:
Karlsøy i Tromsø domprosti – gått inn


Diakoner i andre stillinger:
Rigmor Dahl er kateket i Sortland menighet
Johan Bakken Sandvik er prostiprest i Finnmark
                                 34

								
To top