John Austin 8 by C0vcd6US

VIEWS: 69 PAGES: 42

									กรณี ส่งเสริมคุณภาพนั กกฎหมาย
        โดย
 อาจารย์ สุภาวิณี จิตต์สุวรณ์
                1
   “ชีวิตที่ไม่มีการตรวจสอบ
 ไม่มีคณภาพพอที่จะมีชีวิตอยู่”
    ุ

“ปัญญาเริ่มต้นจากความสงสัยใคร่ร้”
                ู

       โสกราตีส...
                  2
แม่น้าเนรัญชรา
 มาจากภาษากรีก แปลว่า ความรักในความรู้ ภาษาสันสฤตแปลว่า ความรู้รอบ
โดยทัว ความรู้อย่างแท้จริง
   ่
     ั
 ปัจจุบนปรัชญาใช้ในสองความหมาย คือ
 (1) ศาสตร์ที่ศึกษาหาความรู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติ หรือธาตุแท้ของมนุษย์โลก
และทุกสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง เพื่ออธิบายเหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ โดยใช้หลักการของ
เหตุผลเป็ นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงหรือความรู้ที่แน่ นอน เน้ นการมองภาพ
           ้
รวมเหมือนศึกษาป่ าทังป่ า
 (2) ระบบแห่งหลักคิดของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งโดยนักคิดหรือสานักคิด ณ
สมัยใดสมัยหนึ่ ง สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความเป็ นอยู่ของมนุษย์ตามกาล
    ้
สมัยนัน ๆ


                                         4
  (1) แสวงหาความรู้และความหมายในชีวิตธรรมชาติและ
            ั
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบโลก
  (2) แสวงหาชีวิต สังคมและการจัดการปกครองที่ดีด้วย
การคิดถกเถียงกันด้วยเหตุผล
  ปรัชญาจึงมุ่งแสวงหาความจริง ความรู้ และความดี มุ่งให้
คนคิดค้นหาเหตุผลด้วยตนเองตามกาหนด                              5
    วิชาปรัชญาไม่ใช่วิชาชี พในแง่ของการผลิตทางเศรษฐกิจ จึงไม่ได้มี
ประโยชน์ โดยตรงที่ ชดเจน เว้นแต่ จะไปเป็ นครูอาจารย์สอนวิชาปรัชญา
            ั
แต่เป็ นประโยชน์ ในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็ นคนหัดคิด หัดตังคาถาม ้
หัด วิ เคราะห์โดยใช้ เหตุผล ไม่ เชื่ ออะไรง่ า ย ๆ เป็ นการฝึ กฝนเพื่ อเพิ่ ม
ความฉลาด ไหวพริ บ ซึ่ ง เป็ นคุ ณ สมบัติ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ป็ นพลเมื อ งที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัง เป็ นคุณ สมบัติ ที่ จ าเป็ นส าหรับ ผู้น า การศึ ก ษา
             ้
ปรัชญาเพื่อประโยชน์ ในแง่นี้ ต้ องศึกษาแบบฝึ กการคิด วิเคราะห์ปัญหา
ชี วิตและสังคมที่ เป็ นรูปธรรมจริง ๆ ไม่ใช่ ศึกษาแบบท่ องจาเพียงว่า นัก
ปรัชญาสมัยก่อนเขาคิดอะไรไว้เท่านัน  ้


                                         6
    ปรัชญาของวิชาต่ าง ๆ มุ่งศึกษาวิเคราะห์แนวคิดรวมยอดพื้นฐาน
หลักการและวิธีการของวิชานัน ๆ การศึกษาปรัชญาของวิชาต่าง ๆ จะทา
               ้
ให้ เราเข้าใจธรรมชาติและบทบาทของวิชานัน ๆ ในสังคมได้อย่างลึกซึ้ง
                        ้
ถ่อแท้มากกว่าการศึกษาวิชานัน ๆ แค่เชิงเทคนิควิชาชีพเฉพาะทาง
                ้
    คนไทยส่ ว นใหญ่ ย ัง เรี ย นหนั ง สื อ แบบท่ อ งจ าความรู้ ส าเร็จ รู ป
มากกว่าการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์ สังคมที่ จะเจริญก้ าวหน้ าได้ ถกทางู
จาเป็ นต้ องกระตุ้นให้ เกิดการอ่ าน การศึกษาเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ให้มากจะทาให้ได้เปรียบทังในเวที ชีวิตและสังคม ทาให้บุคคลอื่นที่ ฉลาด
              ้
กว่ าแต่ เห็นแก่ ตวไม่ สามารถกาหนดชะตาชี วิตและพัฒนาสังคมอย่ างที่
         ั
ประชาชนต้องการได้
                                         7
          ่     ั
  กฎหมายเป็ นคาสังของรัฏฐาธิปตย์ (Command
of the Sovereign) ประกอบด้วย
            ้
  - ความประสงค์ของผูสง่ั
  - บทลงโทษ
  - สภาพบังคับ
             ั
  - ประกาศใช้โดยรัฐาธิปตย์
     (John Austin)
                       8
    กฎหมาย คือ บทกาหนดอานาจ (สิ ทธิ) อันควรได้และหน้ าที่ อนจาต้อง ั
กระทาของคนทังปวง ซึ่งพระมหากษัตริย์ (ผู้ปกครอง) ทรงบัญญัติหรือแสดง
         ้
พระราชประสงค์ออกมาให้ปรากฏ เพื่อเป็ นเครื่องปกป้ องเกื้อกูลแก่ธรรมสาร 4
ได้แก่
    1. ธรรมที่เกื้อกูลหรือยังให้เกิดอาหาร สิ่งบริโภค ที่อยู่อาศัย และอาชีพ
            ้
การงานที่เป็ นเครื่องเลียงชีพมนุษย์
    2.   ธรรมที่ ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ หรือความมังมีทงบุคคลและ
                                ่ ั้
บ้านเมืองเพียงพอเพื่อเลียงชีพในยามสงครามหรือยามเกิดขัดสนต่าง ๆ
              ้
    3.   ธรรมที่ ชกนาหรือบารุงให้เกิดความเสมอภาคในการแลกเปลี่ยน
             ั
ผลประโยชน์ ของบุคคลในชุมชนโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน
    4. ธรรมที่อดหนุนส่งเสริมพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อ
           ุ
ประโยชน์ ในการปกป้ องชีวิต ทรัพย์สิน หรือสันติสุขของประชาชนจากศัตรูทง    ั้
ภายนอกและภายในราชอาณาจักร
    (กรมหลวงพิ ชิตปรีชากร)

                                         9
    กฎหมาย คือ คาสังทังหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่ อ
              ่ ้
      ้
ราษฎรทังหลาย เมื่อไม่ทาตามแล้วตามธรรมดาต้องต้องโทษ (กรม
หลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ ิ )
    นิ ติ วิ ธี ในทางกฎหมายของกรมหลวงราชบุ รี ดิ เรกฤทธ์ ิ
มีว่า กฎหมายกับความดี ความชัว หรือความยุติธรรมปนกันไม่ได้
                ่
กฎหมายเป็นแบบที่ ต้องประพฤติตาม โดยที่ กฎหมายเองนันบางที ก็
                             ้
จะชัวได้หรือไม่เป็ นความยุติธรรมก็ได้ ความคิดว่า อะไรดี อะไรชัว
   ่                              ่
หรืออะไรเป็ นความยุติธรรม อะไรไม่ยุติธรรม มีบ่อเกิดจากหลาย
แห่ ง เช่ น ศาสนา แต่ ก ฎหมายเกิ ดขึ้ น เพี ย งแห่ ง เดี ย ว...จาก
ผูปกครองหรือผูที่ผปกครองแผ่นดินอนุญาตเท่านัน
 ้          ้ ู้           ้

                                   10
                    ั
    ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทย ได้ให้ความหมายของกฎหมายไว้
ว่ า กฎหมายมี ความหมายสองอย่ า ง คื อ กฎหมายตามเนื้ อความและ
กฎหมายตามแบบพิธี
    กฎหมายตามเนื้ อความ หมายถึง ข้อบังคับของรัฐซึ่งกาหนดความ
ประพฤติของมนุษย์ ถ้าฝ่ าฝื นจะได้รบผลร้ายหรือถูกลงโทษ ประกอบด้วย
                   ั
    1. ต้องเป็ นข้อบังคับของรัฐ
    2. ข้อบังคับต้องกาหนดความประพฤติของมนุษย์
           ้          ั
    3. ข้อบังคับนันถ้าฝ่ าฝื นจะต้องได้รบผลร้ายหรือถูกลงโทษ
    กฎหมายตามแบบพิธี หมายถึง กฎหมายที่ ออกมาโดยวิธีบญญัติ  ั
                       ้
กฎหมายโดยไม่ต้องคานึ งว่า กฎหมายนันเข้าลักษณะเป็ นกฎหมายตาม
เนื้ อความหรือไม่

                                  11
  ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ให้ ความหมายของ
กฎหมายไว้ หมายความว่ า กฎหมายเป็ น
กฎเกณฑ์ที่ เ ป็ นแบบแผนความประพฤติ ข อง
มนุษย์ในสังคม ซึ่ งมีกระบวนการบังคับที่ เป็ น
กิจจะลักษณะ

                        12
    พระธรรมปิฎก... ให้ความหมายว่า กฎหมายมีความหมายเดียวกัน
กับคาว่าวินัย ซึ่ งวินัย หมายถึง การจัดตัง วางระบบแบบแผนในการที่
                     ้
มนุ ษย์จะมารวมตัวกันเป็ นชุมชนและมี ระเบียบแบบแผนในการเป็ นอยู่
ตลอดจนการดาเนินกิจการ เพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์ จากธรรม หรือจาก
                                ้
การสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ โดยที่พระองค์ทาการจัดตัง
และวางระบบแบบแผนในทางสังคมขึ้นมา โดยชุมชนเรี ย กว่ า “สังฆะ”
อัน เป็ นการออกระเบี ย บแบบแผนโดยการสมมติ ขึ้ น มาเพื่ อ ควบคุ ม
กิจกรรมทุกอย่างในการดาเนินชี วิตและกิจการทุกอย่างของสังคม จึงมี
กฎหมายที่ คุม คน คุม ความประพฤติ ของคน ตลอดจนกฎหมายที่ วาง
ระบบกิ จการที่ ดาเนินการโดยคน กฎหมายจึ งเป็ นเครื่องมื อหรื อความ
ครอบคลุมทังหมดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยหรือมีสนติสขในสังคม...
      ้                  ั ุ

                                  13
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดารัสว่า กฎหมาย
                      ั
เป็ นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรม จึงไม่ควรถือว่า มีความสาคัญยิ่ง
ไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้ องถือว่า ความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย
และอยู่เหนื อกฎหมาย..
     ตัว บทกฎหมายไม่ ใ ช่ ค วามยุติ ธ รรม หากแต่ เ ป็ นเพี ย งบทบัญ ญัติห รื อ
ปั จ จัย ที่ ต ราไว้ เ พื่ อ รัก ษาความยุติ ธรรม ดังนั น การรักษาความยุติ ธรรมใน
                            ้
แผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จาเป็ นต้องขยายออกไปให้
ถึงศีลธรรม ตลอดจนเหตุและผลตามความเป็ นจริงด้วย
     ความยุติธรรมเป็ นสิ่งที่กว้างกว่ายุติธรรม ยุติธรรมมีความหมายว่า ต้อง
ให้ ยุติสกครังในทางธรรมะ หมายความถึง สิ่งที่ ตรง สิ่งที่ เป็ นจริง แต่ ว่าหา
     ั ้
ความจริงนี่ ยาก จึงต้องมีการยุติธรรม ถ้าหากว่าไม่ยุติธรรม ความจริงนันจะ   ้
ไม่สิ้นสุด ข้อเท็จจริงหรือความเป็ นจริงเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมระดับต่าง ๆ จึง
ต้องนามาพิจารณาประกอบอย่างจริงจัง...


                                           14
   โดยสรุปแล้ ว กฎหมายจึงเป็ นการวางข้ อกาหนด
ส าหรับ ความประพฤติ ของมนุ ษ ย์เ พี ย งบางประการ
เท่านัน แต่จารีตประเพณี สามารถปกคลุมการดารงชีวิต
    ้
ทังหลายของมวลมนุษย์ การทาความเข้าใจในนิติวิธีที่
  ้
ถูก ต้ อ งตามระบบของกฎหมายนั ้น จึ ง เป็ นวิ ถี ท าง
วิ ช า ก า ร ที่ จ ะ ท า ใ ห้ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการผดุ ง ความ
ยุติธรรมในสังคมได้อย่างแท้จริงโดยปราศจากอคติ


                                    15
คนส่วนน้ อย = ประโยชน์ สาธารณะ/ประโยชน์ ส่วนรวม?
                          16
แต่เดิม      นักนิติศาสตร์ในประเทศไทยเป็ นผูมีทศนคติ
                         ้ ั
  ั             ่   ่
ที่คบแคบ มีแนวโน้ มที่จะยึดมันถือมันในตัวบทกฎหมายตามตัว
อักษรมากจนเกินไปโดยไม่คานึ งถึงความเป็ นจริงและความเปลี่ยน
แปลงของสังคมและบ้านเมือง
    ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ มีความรู้สึกว่า คุณ
ธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพนักกฎหมายก็เสื่อมโทรมลงอย่าง
น่ าวิตก ทาให้เกิดวิชานิติปรัชญาขึนมา
                 ้

                               17
    พระธรรมปิฎก แปลว่า วิชากฎหมาย เป็ นคาที่มาจากภาษาสันสกฤตซึ่ง
เป็ นภาษาของประเทศอินเดียที่มีอารยธรรมเก่าแก่แต่โบราณ โดยเดิมเรียกว่า
ชมพูทวีป “นิ ติศาสตร์” เป็ นถ้อยคาทางวิชาการของประเทศอินเดีย
    ในอินเดียจะใช้ นิติศาสตร์เป็ นวิชาด้าน Politics     คือ วิชาด้าน
รัฐศาสตร์หรือวิชาการเมือง
    “นิ ติ” แปลว่า “การนา” มีรากศัพท์เดียวกับคาว่า “นายก” ซึ่ งแปลว่า
“ผู้นา” ซึ่ ง “นี ติ” คาเดิมในภาษาบาลีหรือสันสฤตจึ งมาจากธาตุเดี ยวกันกับ
นายก คือ “นี ” แปลว่า “นา” ดังนัน “นี ติ” จึงแปลว่า “การนา” จริง ๆ แล้ว
                  ้
เรียกว่า “นี ติศาสตร์” แต่ภาษาไทยเรียก “นิ ติศาสตร์” เพื่อทาให้สน
                                ั้


                                        18
     นิติศาสตร์ แปลว่า ศาสตร์แห่ งการนา หรือจัดดาเนินการ ซึ่ งอาจขยายหมายความ
ว่า เป็ นศาสตร์แห่งการนาคน หรือการนากิจการของรัฐ หรือการทาหน้ าที่ของผู้นา แต่การที่
จะทาการปกครองหรือเป็ นผู้นาประเทศชาติได้นัน แน่ นอนว่าจะต้องมีระเบียบแบบแผน คือ
                        ้
เราต้องมีเครื่องมือที่จะใช้เป็ นกติกาสังคม การปกครองจะเป็ นไปไม่ได้ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์กติกา
การปกครองจึงต้องมีการเรียกร้องเพื่อให้มีกฎเกณฑ์กติกาเกิดขึ้น ดังนัน เรื่องของกฎหมาย
                                  ้
กับเรื่องของการปกครองจึงแยกจากกันแทบไม่ได้ จนกลายเป็ นว่า เมื่อมีการปกครองก็ต้องมี
กฎหมาย กล่าวคือ กฎเกณฑ์กติกาของสังคมหรือของประเทศชาติที่พลเมืองจะต้องประพฤติ
ปฏิบติตาม
    ั
        ้
     ดังนัน กฎหมายจึงมาจากรัฐ กฎหมายเป็ นเครื่องมือของการปกครอง การปกครองที่
ดีมุ่งเพื่อประโยชน์ ของประชาชน การตังกฎเกณฑ์กติกาขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์ ของประชาชน
                     ้
คือ ให้ ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยดี มีความสงบสุข แต่ บางครังก็เป็ นไปได้ที่ผ้ปกครองออก
                              ้        ู
กฎหมายมาเพื่อประโยชน์ ของตนเอง ทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน


                                             19
   ธรรมศาสตร์ แปลว่า กฎหมาย
                       เหมือนกัน
   นิติศาสตร์ แปลว่า วิชากฎหมาย

         ิ                      ่
    คาว่า “นิตศาสตร์” จะใช้ในความหมายของการปกครองโดยรัฐ ซึงตรงกับ
“รัฐศาสตร์” ส่วนวิชากฎหมายแท้ ๆ แต่เดิม คือ “ธรรมศาสตร์”
                          ่่
    หากแปลตามศัพท์แล้ว “ธรรมศาสตร์” แปลว่า วิชาทีวาด้วยหลักการ เพราะ
“ธรรม” แปลว่า “หลักการ”

              (พระธรรมปิฎก)

                                     20
 มี 2 อย่าง    *หลักการแห่งความเป็ นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ
        * หลักการที่มนุษย์ผมีปัญญานาเอาความรูในความจริงนัน
                  ู้          ้     ้
มาจัดตังวางเป็ นแบบแผนในสังคมมนุษย์จนกระทังเป็ นกติกาสังคมซึ่งมนุษย์ที่อยู่
    ้                    ่
ในสังคมนันจะต้องยึดถือและนามาวางเป็ นระเบียบแบบแผนกติกาสังคมให้
     ้
ประชาชนยึดถือ เรียกว่า “ธรรมศาสตร์” ซึ่งเป็ นวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย


              ิ    ั
            นิตศาสตร์กบธรรมศาสตร์
              จึงมีความเหมือนกัน

                                       21
    ถือว่า กฎเกณฑ์กติกาทังหมดมาจากพระพรหมทังสิ้น คือ มาจากเทพเจ้า
                ้           ้
สูงสุดเป็ นผูกาหนด กฎเกณฑ์กติกาเหล่านัน จึงได้รบการรักษาสืบทอดกันมาใน
       ้            ้     ั
คัมภีรศาสนา ซึ่งมีข้อกาหนดให้ประพฤติปฏิบติแม้แต่ในครอบครัวและในชีวิต
    ์                 ั
ประจาวันว่า ควรจะเป็ นอยู่กนอย่างไร ดาเนินชีวิตอย่างไรผิด ดาเนินชีวิตอย่างไร
               ั
                     ้        ้
จึงจะถูกทุกอย่างเป็ นข้อกาหนดมาจากพระผูเป็ นเจ้าซึ่งเป็ นผูปกครองสูงสุดของโลก
         ่
    จนกระทังกลายเป็ นว่า ข้อกาหนดในสังคมโดยเฉพาะการแบ่งแยกชนชัน   ้
วรรณะ ได้กาหนดให้คนวรรณะต่าง ๆ มีหลักปฏิบติประจาวรรณะของตนเองว่า
                        ั
ตนเองมีสิทธิแค่ไหน จะต้องทาและไม่ต้องทาอะไรบ้าง หลักปฏิบติเหล่านี้ เรียกว่า
                               ั
“ธรรม” คือ ธรรมประจาวรรณะ ได้แก่ หลักการ ข้อกาหนด และหน้ าที่ของคน
ที่อยู่ในวรรณะนัน ๆ รวมเรียกว่า “ธรรมศาสตร์”
          ้

                                        22
     เป็ นการศึกษาเรื่องกฎหมาย เป็ นวิชาที่มีกฎหมายเป็ นวัตถุ (Object)
ของการศึกษา โดยการศึกษากฎหมายทาได้หลายมุม
     ปกตินักศึกษาจะศึกษากฎหมายของประเทศตนว่า มีผลบังคับอยู่ใน
   ั      ู้
ปัจจุบน เพื่อให้รกฎหมายและใช้กฎหมายให้เป็ น ซึ่งการศึกษากฎหมายทานองนี้
เรียกว่า “วิ ชานิติศาสตร์โดยแท้” เพราะเป็ นการศึกษาถึงตัวบทกฎหมายเพื่อ
นาไปใช้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย
                                       23
   การศึกษากฎหมายในฐานะที่กฎหมายเป็ นข้อเท็จจริงใน
อดีตที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในสังคม
ปัจจุบนก็จดเป็ นการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ทางข้อเท็จจริง
    ั ั
เป็ นการศึกษากฎหมายในเชิงวิจารณ์เปรียบเทียบและประเมิน
คุณค่าซึ่งจะเป็ นสาขานิติศาสตร์ทางคุณค่า                                24
     วิชานิตศาสตร์โดยแท้ เป็นการสอนและศึกษาเพือให้รกฎหมายในปจจุบนซึง
         ิ                  ่ ู้         ั ั ่
                         ่
  เป็ นกฎหมายบ้านเมืองและใช้กฎหมายให้เป็ น โดยมีสวนของการศึกษา 2 ส่วนคือ
          ่                ้ ่
     1. ส่วนทีเป็ นเนื้อหาของกฎหมาย คือ ความรูเกียวกับเนื้อหาของกฎหมายที่
        ั ั        ้ ่                ่
มีผลบังคับในปจจุบน เป็ นความรูเกียวกับตัวบทกฎหมายแขนงต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ น
                   ่    ิ
กฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนทีเป็ นบทบัญญัตของกฎหมายเองหรือมาจากคา
พิพากษา
           ่    ิิี           ี ิ
     2. ส่วนทีเป็ นนิตวธของกฎหมาย หมายถึง วิธคดทางกฎหมายในแง่ของ
                   ่ ี่
ความคิดและทัศนคติของนักกฎหมายทีมตอระบบกฎหมาย ได้แก่ ทัศนคติทมต่อ     ่ี ี
            ั
กฎหมายลายลักษณ์อกษร ต่อจารีตประเพณี ต่อคาพิพากษา เหล่านี้เป็ นบ่อเกิดของ
      ่                       ี ิ ี   ี ี
กฎหมายเพือใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมตลอดจนวิธคด วิธใช้ วิธตความ วิธี
ค้นพบกฎหมาย วิธเี สริมกฎหมายให้สมบูรณ์
                                          25
      วิชานิติศาสตร์โดยแท้ บางทีเรียกว่า Legal Dogmatics แปลว่า
วิชาหลักกฎหมาย หมายความว่า วิชาที่เรียนกันทุกวันนี้ ที่จริงมิได้เรียนบทกฎหมายเป็ น
   ้
บททังหมด แต่เรียนเฉพาะส่วนที่เป็ นหลักกฎหมาย และเชื่อมโยงกันเป็ นระบบ โดยมี
หลักพิจารณาว่า กฎหมายที่มีผลบังคับอยู่ในปัจจุบนสาหรับในเรื่องที่กาลังพิจารณาอยู่
                          ั
เป็ นอย่างไร แล้วนากฎหมายที่มีอยู่ในขณะนันมาปรับใช้ให้ต้องตรงคดีเป็ นเรื่อง ๆ ไป
                       ้
      มีการกล่าวว่า วิชานิติศาสตร์เป็ นวิชาที่ศึกษากฎหมายในฐานะที่กฎหมาย
เป็ นกฎเกณฑ์ (Norms) ในระบบกฎหมายที่มีผลบังคับในบ้านเมืองจึงถูกเรียกว่า
เป็ น Normative Science เพราะกฎเกณฑ์ที่ศึกษานี้ เป็ นเครื่องชี้ถกผิดในการ
                                    ู
                                ้
ศึกษา Norms นี้ มีโครงสร้างอย่างไร แบ่งประเภท จัดลาดับชันก่อนหลังอย่างไร
                                           26
     เป็ นการศึกษาหรือตีความตัวบทกฎหมายในฐานะที่เป็ นข้อเท็จจริงที่
มีอยู่ในสังคม หรือที่เกิดขึนในกระแสธารแห่งเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์
              ้
การศึกษากฎหมายในแง่ที่เป็ นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ คือ วิชา
ประวัติศาสตร์กฎหมาย ส่วนการศึกษากฎหมายในแง่ที่เป็ นข้อเท็จจริงที่มี
อยู่ในสังคม เป็ นวิชาสังคมวิทยาทางกฎหมาย
                                     27
     เป็ นการศึกษาถึงความเป็ นมาและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในอดีต
เป็ นการศึกษาถึงกฎหมายที่มีผลบังคับ (Positive Law) ในอดีตว่ามีความ
แตกต่างจากวิชานิติศาสตร์โดยแท้ที่ศึกษาถึง Positive Law ที่เป็ นอยู่ในปัจจุบน  ั
โดยศึกษากฎหมายไทย กฎหมายเยอรมัน กฎหมายโรมัน
     ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ที่ว่า ประวัติศาสตร์กฎหมายเป็ นการศึกษาประวัติ
ศาสตร์ของตัวบทกฎหมายที่เป็ นคาสังของรัฎฐาธิปัตย์เท่านัน ความเข้าใจเช่นนี้ เป็ น
                  ่         ้
ความเข้าใจที่แคบเกินไป การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายจะสาเร็จเฉพาะกฎหมายที่
         ั    ้
เป็ นลายลักษณ์อกษรเท่านันไม่ได้


                                          28
     ระบบกฎหมายครอบครัวของแต่ละชาติกย่อมเป็ นการแสดงออกซึ่งความรู้สึก
                         ็
นึ กคิดและขนบธรรมเนี ยมทางครอบครัวของคนในชาติ โดยในที่สดก็พฒนามาเป็ น
                              ุ ั
ระบบกฎหมายครอบครัว ดังนัน การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายจึงจะละเลยที่จะ
              ้
สารวจถึงความรู้สึกนึ กคิดและขนบธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้
การศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายต้องศึกษาความคิดเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมในเรื่อง
นันด้วย ดังนัน ประวัติศาสตร์กฎหมายในความหมายที่ถกต้องจึงต้องเป็ นการศึกษา
  ้     ้                    ู
กฎหมายในอดีตอย่างกว้างขวางมิใช่จาเพาะอยู่แต่ตวบทเก่า ๆ ว่ามีอยู่อย่างไรเท่านัน
                          ั             ้
     โดยสรุปแล้ว การเรียนกฎหมายให้เข้าใจแจ่มแจ้งต้องเรียนประวัติศาสตร์
กฎหมายประกอบด้วย (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์)

                                         29
     1. ภาคกฎหมายไทยเดิม
          1.1 กฎหมายมาจากวัฒนธรรมและสังคมไทยแท้ ๆ โดยข้อมูลจาก
    ิ
ประวัตศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
          1.2 กฎหมายจากวัฒนธรรมของอินเดีย โดยเผยแพร่เข้ามาทาง
ด้านวรรณคดีและชาดกในพระไตรปิฎกในพุทธศาสนา นอกจากนี้ พระธรรมศาสตร์
ยังมีความสาคัญต่อกฎหมายไทยในยุคเก่ามาก ในสมัย ร.1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยอมรับ
        ่
พระธรรมศาสตร์วา เป็ นกฎหมายศักดิแก้ไขไม่ได้ และถือว่า กฎหมายกับธรรมะเป็ น
                  ์
 ่             ่
เรืองเดียวกันแยกกันไม่ได้ ซึงเป็นความคิดทานองเดียวกับสานักกฎหมายธรรมชาติ
(Natural Law School) ของทางตะวันตก

                                      30
     2. ภาคสมัยใหม่ เริมตังแต่สมัยรัชกาลที่ 4-5 ซึงเป็ นสมัยทีรบแนวความ
               ่ ้            ่      ่ั
                   ่ ่    ่  ิ ั
คิดทางตะวันตกเข้ามา ในยุคนี้เป็นยุคทีเริมเข้าสูยุคนิตบญญัติ เรียกว่า พระราชศาสตร์
     ิ ้ึ         ่  ั                ่
โดยบัญญัตขนภายในขอบเขตทีไม่ได้ขดหรือแย้งกับพระธรรมศาสตร์ ซึงการรับกฎหมาย
สมัยใหม่แบ่งเป็ น 3 ครัง ้
            ้
          ครังแรก รับเอากฎหมายอังกฤษมาใช้ โดยการนาหลักกฎหมายของ
                       ่         ้ึ ่ ั
อังกฤษมาเป็ นส่วนประกอบของกฎหมายไทยทีบกพร่องให้สมบูรณ์ขนซึงก็ยงไม่กระทบ
                                      ่
กระเทือนต่อพระธรรมศาสตร์เช่นเดิม โดยศาลจะอ้างว่า “มีหลักกฎหมายว่า...” ซึงเป็ นที่
เข้าใจโดยนัยว่า “มีหลักกฎหมายอังกฤษว่า...” นอกจากนี้ ยังเข้ามาโดยทางโรงเรียน
                      ่
สอนกฎหมายโดยส่งนักกฎหมายไปศึกษาต่อทีประเทศอังกฤษ                                          31
            ้            ั             ่
          ครังที่ 2 เนื่องจากปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต โดยเมือไทยติด
                  ั้
ต่อกับชาติใดก็อนุ ญาตให้ชาตินนใช้ขนบธรรมเนียมของเขาในการตัดสินข้อพิพาทได้
              ื          ่   ี
โดยถือหลักบุคคลมิได้ถอหลักดินแดน เพือให้มการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
                          ่    ่
ร.5 จึงตัดสินใจทาประมวลกฎหมายของฝรังเศสแทนทีจะรับกฎหมายอังกฤษทังหมด   ้
เพราะกฎหมายอังกฤษเป็ นกฎหมายของระบบ Common Law ซึงมีแต่คาพาก-  ่
                ่           ่      ี
ษาศาลฎีกาเป็ นส่วนใหญ่ ซึงไม่สะดวกในการทีจะรับเข้ามาและไทยก็ไม่มงบประมาณ
                 ่
เพียงพอด้วย การตัดสินใจทีจะทาประมวลกฎหมายจึงได้เกิดขึน    ้
             ้
          ครังที่ 3 มีการตัดสินใจทาประมวลกฎหมายแบบเยอรมันแทนการ
                       ่
ทาประมวลกฎหมายโดยเลียนแบบฝรังเศส เนื่องจากการทาประมวลกฎหมายแบบฝรัง่
     ้่ ่ ี      ้ ่              ่      ่ึ
เศสขาดผูรางทีมความรูเชียวชาญด้านนี้ ร.6 จึงรับสังให้พระยามานวราชเสวีซงเป็น
เลขานุ การคณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายและได้ถวายความเห็นว่า ควรลอกแบบ
                   ่ ่ ุ่
ของประมวลกฎหมายเยอรมันซึงญีปนได้นามาดัดแปลงไว้แล้ว โดยไทยได้ลอกต่อจาก
 ่ ุ่
ญีปนอีกทอดหนึ่ง
                                        32
     1. วิชากฎหมายเปรียบเทียบ เกิดขึนในศตวรรษที่ 20 เป็ นการศึกษา
                     ้
เปรียบเทียบกฎหมายของประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง ระบบกฎหมายหนึ่งกับอีก
                             ่
กฎหมายหนึ่ง ในการศึกษาเปรียบเทียบมักจะแยกระบบกฎหมายทีแตกต่างกันออกเป็ น
  ่         ิิี ็     ่    ่
กลุม ๆ หากแยกตามนิตวธกจะมีอยู่ 2 กลุม คือ กลุม Common Law และกลุม   ่
Civil Law
     ประโยชน์ของการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ
                ั
     (1) ประโยชน์ในทางปฏิบติ
              ิ ั   ่
       (1.1) ในทางนิตบญญัติ ซึงทุกประเทศหากจะมีการบัญญัติ
      ั
กฎหมายใหม่มกจะไปศึกษากฎหมายของต่างประเทศ

                                      33
                ิ             ่ี ่  ู้
         (1.2) ในทางนิตศาสตร์โดยแท้ คือ ประโยชน์ทชวยให้รและใช้
กฎหมายเป็น
          (1.3) ในด้านอาชีพ เช่น นักกฎหมาย ทนายความ พนักงาน
     ่ ู้ ้  ั ิ
เจ้าหน้าทีผตองปฏิบตการตามกฎหมาย (นายทะเบียนรับจดทะเบียนการสมรสทีอาเภอ ่
                ้       ้
หรือสถานฑูตไทยในต่างประเทศก็ตองอาศัยความรูทางกฎหมายเปรียบเทียบในการแก้
 ั            ่
ปญหากฎหมายขัดกัน เช่น เรืองการหย่าตาม พรบ.กฎหมายขัดกันต้องดูตามกฎหมาย
         ่ ้  ่  ่          ี
สัญชาติของคูสมรสทังสองฝาย ซึงในโลกตะวันตกไม่มการหย่าโดยความยินยอม ถ้า
                   ่
หากสามีไทยภรรยาเยอรมันจะทาการหย่าทีสถานฑูตไทยก็จะสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย
แต่ตามกฎหมายเยอรมันยังถือว่าเป็ นสามีภรรยากันอยู่
          (1.4) ในแง่จะทาให้กฎหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือให้กลม
      ่                ่   ่
กลืนกัน ซึงเป็ นความพยายามของนักกฎหมายฝรังเศสทีจะหา Jus Commune

                                        34
                         ่ี ่   ั
        (2) ประโยชน์ในทางวิชาการในแง่ทกอให้เกิดปญญา ทาให้เกิดความ
                            ิ
เข้าใจบทกฎหมาย การศึกษาเปรียบเทียบทางประวัตศาสตร์จะทาให้มองเห็นหลักทีอยู่ ่
  ้         ่                   ่ ่
เบืองหลังการเปลียนแปลง ทาให้เกิดความเข้าใจว่า กฎหมายเป็ นสิงทีเกิดจากธรรมชาติ
       ่ึ              ้  ่ ่่
ของมนุ ษย์ซงมีความคล้ายคลึงกัน ช่วยให้คนหาสิงทีรวมกันในระบบกฎหมายต่าง ๆ
         ่     ั       ่ ่           ่ ้ ึ
มองเห็นส่วนทีเป็นนิรนดร มองเห็นส่วนทีเปลียนแปลงของกฎหมาย เมือรูถงว่าอะไร
      ่     ่     ่ ่
เป็ นส่วนทีคงอยูและส่วนทีเปลียนแปลงในกฎหมายแล้ว จะช่วยให้สามารถกล่าวถึงคุณค่า
          ่
ของกฎหมายทีควรมีและเกิด insight ในทางญาณวิทยาว่า มนุ ษย์สามารถรูได้วา ้ ่
             ่     ้     ่ื     ้ ้
อะไรคือกฎหมาย เมือเกิดความรูครบถ้วนได้ชอว่า เป็ นผูรอบรูทางกฎหมาย
     2. วิชานิติบญญัติ เป็ นวิชาทีศกษาถึงกระบวนการบัญญัตกฎหมายว่ามีขอบ
               ั     ่ ึ           ิ
                   ิ
เขต มีหลักการ มีเทคนิคในการบัญญัตกฎหมายอย่างไร


                                        35
                        ้    ่         ้ ่ ั
       Bentham กล่าวว่า หลักชีความดีความชัวของการใดขึนอยูกบว่า การนัน        ้
ก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างใดบ้าง กล่าวคือ ธรรมชาติกาหนดให้มนุ ษย์ตกอยูภายใต้กฎ  ่
เกณฑ์แห่งความสุข (Pleasure) และความทุกข์ (Pain) มนุ ษย์ยอมแสวงสุขและ    ่
    ่            ่                ่ ่ ่
หลีกเลียงทุกข์เป็ นธรรมดา สิงใดก่อให้เกิดสุขเรียกว่า “เป็ นสิงทีด”ี สิงใดให้ความทุกข์
          ่ ่ ั่         ่
เรียกว่า “เป็ นสิงทีชว” ความดี – ความชัว อธิบายได้โดย ความสุข – ความทุกข์ นัน   ่
     ่ ่              ่
แหละสิงทีให้ความสุข “มีประโยชน์” สิงใดก่อให้เกิดทุกข์ “ไร้ประโยชน์” การกระทาใดจะ
            ้            ้ ่  ้   ่
ดีหรือไม่สามารถชีได้จากประโยชน์ทเี่ กิดขึน ซึงการชีขาดอยูท่ี “ผลของการกระทา” เมือ    ่
                       ่
นามาเปรียบเทียบกับกฎหมายอธิบายได้วา “กฎหมายจะดีหรือไม่ให้ดทวา กฎหมายนันู ่ี ่     ้
         ่         ุ่         ุ่
ก่อให้เกิดผลทีจะให้ความสุขมากทีสดแก่คนจานวนมากทีสดได้หรือไม่”
           ิ ั  ิึ     ่ ้     ุ่          ิ
       วิชานิตบญญัตจงเป็ นวิชาทีดอยพัฒนาทีสดในบรรดาวิชานิตศาสตร์แขนงต่าง ๆ
   ้ ั         ี    ิ
นับตังแต่รฐสมัยใหม่มการบัญญัตกฎหมายในราวศตวรรษที่ 17-18 เป็ นต้นมาจนบัดนี้

                                               36
      ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ กล่าวว่า โลกทังโลกต้องตกอยูใน
                                 ้     ่
          ่    ิ ั     ่           ่    ี ้่
วิกฤตการณ์ในเรืองนิตบญญัติ โดยอยูในความสับสนเป็ นอย่างยิงเพราะไม่มใครรูวา
           ิ ั
ขอบเขตของการนิตบญญัตอยูทใด    ิ ่ ่ี
      มีนักนิติศาสตร์กล่าวว่า การค้นพบการนิติบญญัติเป็ นเรื่องที่น่ากลัวเป็ น
                            ั
อย่างยิ่ง เพราะเป็ นการมอบชะตากรรมของมนุษยชาติไว้ในมือมนุษย์ด้วยกันเอง
เปรียบเสมือนเรือที่ไม่มีหางเสือและขาดเข็มทิศ มีแต่พลังที่จะวิ่งไป
                ่่          ่   ั
      สาหรับคาสอนทีวา “กฎหมาย” คือ คาสังของรัฐาธิปตย์ หมายความว่า รัฐา
  ั           ิ         ี ้่     ิ
ธิปตย์สามารถบัญญัตกฎหมายได้ แต่ไม่มใครรูวาอะไรบัญญัตได้ อะไรบัญญัตไม่ได้ ิ
                     ิ ั  ิ ั        ่
ขอบเขตอานาจนี้มเี พียงใด เพราะวิชานิตบญญัตยงด้อยพัฒนาเกินไปทีจะให้ตอบอย่าง
       ั
ชัดเจนต่อปญหาดังกล่าวได้
         ้        ่่            ่    ิ
      ดังนัน ความคิดทีวา รัฐมีอานาจอธิปไตย มีอานาจทีจะบัญญัตกฎหมายอย่าง
        ่ ่ ้
ไรก็ได้เป็ นสิงทีเกิดขึนในรัฐสมัยใหม่
                                           37
               ่             ่      ิี
      แต่เดิมในยุคกรีกซึงเป็ นยุคประชาธิปไตย มีเรืองอะไรก็ใช้วธออกเสียงลง
ประชามติ จนกลายเป็ นว่า สภาจะออกกฎหมายอะไรก็ได้ ความจริงหาเป็นเช่นนันไม่ !  ้
              ้               ี    ิ่
กรีกไม่เคยมีความคิดเช่นนัน ในรัฐธรรมนูญของเอเธนส์มบทบัญญัตวา ถ้าบุคคลใด
          ่ ั    ิ           ้   ้
เสนอบทกฎหมายทีขดต่อนิตประเพณีของบ้านเมือง ผูเสนอนันต้องรับผิดชอบถึงขนาด
                   ้
ต้องถูกเนรเทศออกจากนครรัฐ ดังนัน สภาประชาชนกรีกจึงทาอะไรได้ทุกอย่างโดยทีไม่   ่
     ิ ั              ่
มีการนิตบญญัติ มีแต่การประชุมสภาเพือการบริหาร การตุลาการ แต่สภาไม่มอานาจ  ี
ออกกฎข้อบังคับมาลบล้างกฎหมายเดิม
      ในโรมัน มีการแบ่งกฎหมายออกเป็ น 2 อย่างคือ
      (1) Jus คือ กฎหมาย หรือความเป็ นธรรม ความชอบธรรม ตรงกับของ
                  ่ ี     ิ ้ึ
ไทยว่า พระธรรม เป็ นกฎหมายทีไม่มใครบัญญัตขนเป็ นหลักสากล ได้แก่


                                          38
       (1.1) Jus Civile (Civil Law) กฎหมายของชาวเมือง
       (1.2) Jus Gentium (Law of Nations) กฎหมาย
นานาชาติ
       (1.3) Jus Naturale (Natural Law) กฎหมายธรรมชาติ
หรือธรรมเนียม คือ ความถูกผิดตามธรรมชาติ
                        ่   ั  ิ ้ึ
     (2) Lex หรือ Lege คือ กฎหมายทีมนุ ษย์บญญัตขน ได้แก่
       (2.1) Senatus consulte กฎหมายของวุฒสภา       ิ
       (2.2) Plebiscita กฎหมายของสภาประชาชน (สภาสามัญ)
       (2.3) Constitutions กฎหมายของพระราชา พระบรมราช
     ่             ่่ ่ ่ั
โองการ ซึงในกฎหมายโรมันมีคากล่าวทีวา “สิงใดทีจกรพรรดิทรงโปรด ย่อมมีอานาจ
                       ั     ่
ของกฎหมาย” ต่อมามีการบิดเบือนเป็ นว่า “รัฐาธิปตย์พอใจจะสังอย่างไรก็เป็ นกฎหมาย
 ้ ้
ทังนัน”
                                         39
     อย่างไรก็ดี มีคาว่า “has the force of law” คือ มีอานาจของ
กฎหมายมิใช่เป็นกฎหมายเสียเอง
     ในศตวรรษที่ 16 มีการสร้างรัฐสมัยใหม่เรียกว่า Modern State โดยใช้
             ึ
เวลา 200-300 ปีจงเกิดนักคิดทฤษฎีมาสนับสนุ นระบบสมัยใหม่ คือ
     Jean Bodin ซึงได้สร้างความคิดเรืองอานาจอธิปไตยขึนและมีลกษณะ
                ่        ่       ้     ั
ดังนี้
     (1) สมบูรณ์เด็ดขาด (Absolute)
          ั
     (2) นิรนดร (Perpetual)
            ่
     (3) ไม่อยูภายใต้การจากัดของกฎหมายใด ๆ (Legibus Soluta)
           ่         ้ ่             ่่
     ความคิดเรืองอานาจอธิปไตยคิดขึนเพือลบล้างคาสอนของศาสนจักรทีวา พระ
                                  ั
เจ้าสร้างโลกและประทานอานาจให้แก่ศาสนจักรในการดูแลโลก ศาสนจักรให้รฐเป็ น
 ้ ู                          ่
ผูดแล รักษาความสงบเรียบร้อย ถ้าอาณาจักรไม่ทาตามหน้าทีของตน ศาสนจักรก็ถอด
       ่                ี          ั
ถอนอานาจฝายอาณาจักรได้ ทาให้อาณาจักรไม่มอานาจเด็ดขาดต้องคอยฟงศาสนจักร
  ่            ี    ั
อยูภายใต้ศาสนจักรและไม่มความเป็ นนิรนดรเพราะอาจถูกถอดถอนได้
                                       40
       ู้ ี          ่            ่
      มีผตความคาสอนในเรืองอานาจอธิปไตยว่า เมือสมบูรณ์เด็ดขาด รัฐจะบัญญัติ
กฎหมายอะไรก็ดี เช่น หลัก Supremacy of Parliament ทีวา สภาจะออก         ่่
                          ู้      ้
กฎหมายอย่างใดก็ได้นอกจากออกกฎหมายให้ผชายเป็ นผูหญิงไม่ได้เท่านัน อันเป็นความ  ้
                  ่
เข้าใจผิด เพราะ Bodin มุงแต่จะให้อาณาจักรหลุดพ้นจากศาสนจักร ทีมการกล่าวว่า    ่ ี
             ่
อานาจอธิปไตยของฝายอาณาจักรเป็ นนิรนดร    ั
                         ่     ิ ้ึ
      แต่เดิมทุกชาติเข้าใจว่า กฎหมายทีตนบัญญัตขนมาเองก็เพือแก้ไขกฎเกณฑ์ ่
             ่ ั                     ่
ต่าง ๆ บางประการทีขดขวางต่อการทางานเป็ นการเฉพาะเรืองเฉพาะคราวเท่านัน แต่       ้
               ่
Bodin สอนเอาไว้วา รัฐมีอานาจอธิปไตย จะกาหนดวิถทางของตนเองอย่างไรก็ได้ ี
           ่      ั   ่
จึงเกิดความคิดทีจะให้รฐแสดงออกซึงอานาจของตนว่า มีอานาจอธิปไตยจริง ๆ โดยแสดง
          ิ ั                       ่
ออกด้วยการนิตบญญัติ ทาให้บรรยากาศในรัฐสมัยใหม่เปลียนแปลงไป ความอิดเอือนใน        ้
      ิ
การบัญญัตกฎหมายในยุคแรก ๆ ค่อย ๆ จางหายไป ต่อมามีการออกกฎหมายมากขึน             ้
  ่                   ิ ั  ิ    ่ ่
เรือย ๆ จนเคยชินและคิดว่า การนิตบญญัตเป็ นเรืองทีจะต้องกระทาเป็ นประจาและเข้าใจ
                           ั
เลยเถิดไปว่า แม้จะออกกฎหมายมาแก้ Jus ก็ยงทาได้ การตีความผิดพลาดเช่นนี้จงทา        ึ
ให้วชานิตบญญัตตกอยูในยุควิกฤต ยังหลงทางกันอยูเช่นในปจจุบนนี้...
   ิ  ิ ั     ิ    ่             ่       ั ั
                                               41
“ศึกษาจากอดีต หากท่านต้องการสร้างอนาคตให้เลอเลิศ”

“คนที่ประเสริฐกว่า จะพอใจและรักษาสมดุลของตัวเองได้ดี”
  คนที่ตากว่า คือ คนที่มีแต่ความไม่พอใจอยู่เสมอ
      ่

 การเรียนรู้โดยปราศจากการคิด คือ แรงงานที่สญเหล่า
                      ู
   การคิดโดยปราศจากการเรียนรู้ คือ อันตราย

            ขงจื๊อ

                            42

								
To top