lel kebar faqat

Document Sample
lel kebar faqat Powered By Docstoc
					                                     ‫@@‬
                     ‫@@‬
                     ‫@@‬

                                         ‫٢‬
    ‫‪@@ZZ@ÁÔÏ@‰bjØÜÛ@ZZ‬‬
    ‫<ﻣﻘﺪﻣﺔ<‪< <٣JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬               ‫/‬
   ‫<ﺃﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰ ﺃﺗﻐ !!<‪< <٨JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
    ‫ﺃﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻑ ﺃﺗﻐ !!<‪٢٠JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
  ‫<ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻳﻒ ﺃﺗﻐ !!<‪< <٢٧JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
 ‫<ﻣﺶ ﺣﺎﺳﺲ !!<‪< <٣٩JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
   ‫<ﻫﺘﻘﻮﻟﻪ ﺇﻳﻪ ؟؟<‪< <٥٠JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
  ‫<ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ<‪< <٦٣<JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ‬‬
                  ‫< <‬
                                                    ‫/‬       ‫‪b‬‬
             ‫¶‪< <géi†iæ<Ä‬‬
       ‫د/ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﯿﻢ زاﯾﺪ‬
                                         ‫‪http://facebook.com/Dr.Mostafa .Zayed‬‬
 ‫٣‬                                       ‫٤‬
                                        ‫ا آ ،،‬   ‫ه‬  ‫وه‬      ‫ً‬  ‫،ﻝ‬    ‫ر‬  ‫ﻝ‬

               ‫@‪ÁÔÏ@‰bjØÜÛ‬‬                        ‫؟؟ ؟‬  ‫ﻝ ر‬    ‫.. ه إ اﻝ‬    ‫ر‬  ‫ﻝ‬
                                                ‫‪>>ª‬‬       ‫א‬
‫إ ؟‬               ‫ى آ ))‬
                 ‫((‬       ‫ر‬
                                                ‫ل إن إ‬   ‫، اﻝ آ‬   ‫أی ا‬
       ‫(( ؟‬         ‫ر‬‫ًﻡ‬     ‫)) ا‬
                      ‫وه إ‬
                                            ‫ع آ م و ..!!‬    ‫ﻝ ﺱ آ ﻡ‬    ‫؛؛‬
‫ع‬    ‫ﻡ‬             ‫أو ت آ ﻡ‬
                                              ‫ً آ ﺏ ؟؟‬      ‫ی ىإ‬
‫!!‬   ‫آ‬     ‫ﻡ ، ﻝ ) أ آ ( و رف ﻡ‬
                                             ‫؟؟‬       ‫ی ى رف‬
‫؛‬   ‫ﺹ‬       ‫ﻝ ﻝ أ م ﻡ آ‬     ‫اﻝ م د‬
                                          ‫بﻡ ﺝ‬      ‫إ‬     ‫رف إن ﻡ‬  ‫أآ‬
                ‫أ آ !‬    ‫ﻝ دﻝ‬
                                           ‫و ن ﻡ أه اﻝ ، و رف وﻡ آ إن ﻡ‬
       ‫ً آ ؟؟؟!‬    ‫ی ىإ‬
                                            ‫..‬    ‫ن‬      ‫وﻡ‬   ‫إن ر‬
      ‫؟‬    ‫ر‬   ‫با‬    ‫ر إی ی‬
                                        ‫د ؟؟؟؟‬     ‫ن‬    ‫إی‬    ‫ی ىإ‬
         ‫ﻝ :(‬   ‫ﻝ‬     ‫ﻡ اﻝ‬
                                        ‫..‬         ‫زم‬   ‫،‬    ‫نر‬
  ‫إن ا‬  ‫ّ‬   ‫( دي ﺝ آ‬      ‫اﻝ ) ﻝ ر‬
                                        ‫ر !‬      ‫آ اﻝ ق إ‬      ‫ﻝ ﺱ ؛إ ﻡ‬
   ‫ل إ ه ا ول وا‬       ‫ي وراه ، وآ‬
                                               ‫آ اﻝ س إ ر !‬      ‫وﻝ إ‬
         ‫!!‬         ‫اﻝ ة ، وآ‬
                                                ‫زא و‬
  ‫ﻝ م وا ﻡ .. !!‬    ‫عﻡ‬     ‫ﻝ ﺱ ، اﻝ‬
  ‫ﺹ‬    ‫و ف‬     ‫ﻝ ر ،ﻝ ﺹ ق ﻡ‬                           ‫>‬     ‫א‬     ‫א‬
 ‫٥‬                                   ‫٦‬
  ‫زي ﻡ إ‬    ‫ا ب وی ل:‬        ‫ه د واﺡ‬             ‫ي اﻝ‬   ‫ن‬       ‫ول‬   ‫ﻡ ش‬
‫آ ﻡ ن!‬         ‫ﻡ إزاي؟ ! واﻝ‬        ‫اﻝ‬     ‫ﺵ‬   ‫ﺝت‬       ‫ﺱ ه ه‬     ‫ت‬    ‫دي ، ﻡ إ ﻝ‬
      ‫إ‬    ‫اﻝ ا‬       ‫أي ﺝ دﻝ‬        ‫وﻡ‬                         ‫ً‬
                                                       ‫ﺝ ا ..!‬
   ‫ً‬
‫ع ﺹ ، ﺹ ﺝ ا..!!‬           ‫!اﻝ‬   ‫اﻝ‬      ‫اﻝ‬       ‫وﺏ‬    ‫لﺱ نا ا‬       ‫ً .. )‬     ‫-ی‬
 ‫ﺝ‬       ‫إن اﻝ‬          ‫ك ی ﺡ‬       ‫أ‬     ‫اﻝ‬         ‫ا ( إﺵ‬           ‫ﺱ‬
‫،‬     ‫ﺹ‬   ‫ﺝ ،‬      ‫وآ‬   ‫آ‬    ‫واﻝ‬     ‫ﺹ‬        ‫؟؟!!‬   ‫!!‬          ‫ﻡ اﻝ ه‬   ‫ﺝ‬
 ‫!‬             ‫ع ﻡ ﺹ ؛إ ا‬             ‫اﻝ‬     ‫اﻝ‬     ‫،ﻡ ه ر ا‬          ‫ﺏ ﺹ‬
       ‫؟؟‬  ‫أد ا‬      ‫ﺏ ل‬        ‫ه إ‬                ‫( ..!‬  ‫) ا ــــــــ ر‬   ‫دول‬
     ‫أﺱ ره‬   ‫اﻝ‬   ‫و‬    ‫واﻝ‬    ‫ﻝ اﻝ‬         ‫ر‬      ‫وا آ‬      ‫ي اﻝ‬     ‫ﻡ ه ف‬
                ‫إ ؟؟‬     ‫ﻝ ، اﻝ س‬             ‫؟؟؟؟‬  ‫اﻝ‬    ‫ىﻡ‬     ‫و ا ،،‬
    ‫اﻝ‬        ‫واﻝ‬    ‫ﺵ‬          ‫ﻝ اﻝ‬         ‫اﻝ و ب ﻡ ﺝ ؟؟؟؟؟‬              ‫ﻡ‬
       ‫ت‬      ‫ﻡ وع واﻝ س‬             ‫واﻝ‬      ‫ﺹ ؟؟‬        ‫و‬            ‫ﻡ‬
           ‫!!‬   ‫واﻝ‬   ‫ن اﻝ‬     ‫.. وآ د‬          ‫آ ..‬          ‫أآ آ‬
             ‫ل:‬     ‫ﻝ رﺱ ل ا‬             ‫أه‬    ‫.. و‬  ‫ّ ﺡ‬  ‫ﺏ‬
   ‫) ﺃﻻ ﺇﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﷲ ﻏﺎﻟﻴﺔ ، ﺃﻻ ﺇﻥ ﺳﻠﻌﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻨﺔ (‬             ‫اﻝ ﻡ د و‬  ‫اﺝ اﻝ ب‬          ‫اﻝ‬  ‫آ‬    ‫اﻝ‬
                                  ‫.‬    ‫اﻝ‬  ‫ﻝ‬  ‫ورﺝ‬                  ‫اﻡ‬
 ‫ت ؟!!‬     ‫دي ﻝ‬       ‫اﻝ‬     ‫ﺱ‬  ‫ول‬   ‫ﻡ ش‬
 ‫٧‬                                   ‫٨‬
   ‫دﻡ‬    ‫ور‬   ‫و ﻡ أآ آ ﻡ ..ﻡ‬
         ‫ﺱ ال وﺝ ﺝ ا..ه ل و ل :‬
              ‫ً‬      ‫دﻝ‬                     ‫ﺃﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻳﺰ ﺃﺗﻐ !!‬
‫ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻱ ﺗﺎﻋﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﺎ ﻭﻣﻊ ﻏ ﻱ ﻟﻴﻴﻴﻴﻪ ؟‬           ‫:‬     ‫اﻝ ل ﻝ‬    ‫وﺹ‬    ‫ﻡ ﺵ‬   ‫آ‬    ‫ﻝ ﺱ‬
    ‫..و‬     ‫أ‬   ‫أ‬‫..أ‬ ‫ن إ‬      ‫ه‬                ‫ا ..‬   ‫رﺡ‬    ‫ط‬   ‫ا س وا‬
 ‫..‬    ‫ﻝ‬      ‫ﻝ‬‫زي ﻡ‬   ‫ﻝ اﻝ‬   ‫و‬             ‫د ..‬    ‫اﻝ ﻡ‬     ‫ﺵ‬      ‫ﻡ‬   ‫ودي أ‬
  ‫أ‬    ‫ﻝ‬         ‫إ ن اﻝ ﻡ‬     ‫د‬          ‫رف‬   ‫أ‬   ‫أ !‬       ‫اﻝ ب ﻝ : أ ﻡ‬
    ‫:‬    ‫.. ل رﺱ ل ا‬     ‫زي‬   ‫و ف‬            ‫ر‬       ‫عﺹ ة!أ ﻡ‬       ‫!أ ﻡ‬    ‫آ‬
  ‫(‬      ‫ی‬       ‫أﺡ آ ﺡ ی‬    ‫) ی‬           ‫وﻡ‬     ‫ﻝ م اﻝ‬     ‫ن‬     ‫!! أ ر‬
‫..‬         ‫ﻡ آ وا ة .. و زم‬     ‫وآ‬            ‫ﻡ‬      ‫ﻝ‬     ‫ت‬    ‫ﺝ ! ﻝ‬     ‫ﻡ ز‬
   ‫ة‬  ‫ا‬    ‫ن‬   ‫اﻝ ،‬                                ‫ﻡ !!!!‬        ‫ة .. ﻡ‬
‫اﻝ ..‬     ‫ﻡ‬    ‫و بﻡ إ و‬         ‫ﻡ‬          ‫ص‬     ‫، وآ ن‬      ‫ﻝ‬  ‫ی م ﻝ‬    ‫و واﺡ‬
  ‫ور‬   ‫ا ﺱ اﻝ‬      ‫أو فﻡ‬                 ‫؟؟؟‬        ‫:إ‬    ‫نی‬    ‫ﻝ ه مﻡ ،ا‬
 ‫ي آ‬         ‫..‬    ‫ذه اﻝ ب و وب‬             ‫؟؟‬       ‫اﻝ ة ؟؟ .. إ‬        ‫أﻡ ل ﻡ اﻝ‬
       ‫آ اﻝ ت اﻝ وا‬       ‫ا ﺱ ار ، و‬          ‫ب‬         ‫ل ﻡ أ ﻡﺵ‬      ‫؟؟! د إ‬   ‫إزاي‬
         ‫:‬   ‫لﻝ‬     ‫.. وآ وا‬  ‫اﻝ‬         ‫!‬     ‫!ﻡ‬      ‫و‬        ‫رﺹ ﺹ ، ﻡ‬
        ‫‪>Ù‬‬    ‫زم‬       ‫‪KKK‬‬    ‫אאאא‬        ‫؟؟؟؟‬    ‫اﻝ‬    ‫اﻝ‬    ‫و اﻝ‬    ‫واﻝ اﻝ‬
  ‫٩‬                           ‫٠١‬
‫ع‬   ‫اﻝـ٧ أ م‬      ‫وﻡ‬    ‫واﻝ ت اﻝ إ ﻡ‬      ‫(‬     ‫‪ª‬‬    ‫א‬      ‫ل إ )نא‬          ‫ر‬  ‫ﺵ‬
   ‫و ج ﻡ ه ؟؟ وﺵ ا‬           ‫ا ﺱ ع،ﻡ‬        ‫ورﺝ‬   ‫آ اﻝ ب ،‬   ‫ﻝ‬
‫و ﻡ ه ؟؟ وواﻝ ش واﻝ و... و... !!‬           ‫ﻡ‬  ‫..‬  ‫ﻝ ؛ ر ه ه ﻝ .. د ر ه اﻝ ر اﻝ‬
 ‫ع اﻝ م د !!!!!‬     ‫.. إ ﻡ‬        ‫ﺹ ةإ‬    ‫ﺏ إ إرﺝ و ل ی رب .. و آ ﻡ ن %‬
   ‫ا رض ..و‬     ‫و‬     ‫ن‬    ‫ا‬   ‫وی‬    ‫إ ﻡ د ﻡ ه ول ب ﻡ اﻝ ﺹ و ب ﻡ‬
 ‫ا .. ﻝ ﻡ ﺹ‬        ‫ﻡ ر‬     ‫ا ﻡ رة ﻝ ء‬          ‫ﻝ :‬  ‫ا ﺡ ا ﺡ‬   ‫ر .. ه‬
     ‫آ واﺡ ة ﺏ :‬      ‫دي!! وه ..‬      ‫ﻝ‬     ‫د و‬     ‫ْ א‬    ‫) و א‬
‫،‬     ‫ن وا‬         ‫.. إو‬      ‫إو‬                ‫اﻝ رى: ٥٢‬   ‫ن(‬      ‫ْ‬      ‫‪ª‬و‬   ‫א‬
    ‫ذرة ی س ! إو !!!‬      ‫إو ی ب‬          ‫اﻝ ﺱ :‬          ‫اﻝ‬  ‫ﻝ‬      ‫ی‬ ‫ا‬  ‫ه‬‫ا‬
‫س‬     ‫ا ب وا ﺹ .. إو‬                  ‫وأزی ، و‬           ‫أ‬        ‫) ﺝء ﺏ‬
 ‫اﻝ‬     ‫و‬   ‫وز‬   ‫و‬    ‫ﻝ ﺱ‬      ‫ً‬
                         ‫أﺏ ا..‬  ‫ب‬   ‫،و‬          ‫أو أ‬     ‫اء ﺱ‬    ‫ﺝء ﺏ‬
 ‫ﻡ ح ور‬     ‫س .. ب اﻝ‬     ‫، إو‬    ‫ﻡ ش‬    ‫ذرا ً‬  ‫ب‬           ‫ذرا ً ، و‬   ‫ا ﺏ‬ ‫ً‬
  ‫..إﺱ رﺏ ﺏ دي‬      ‫ر أي‬     ‫قﻡ‬      ‫ر‬  ‫ه و (‬   ‫أ‬          ‫ی‬   ‫ﺏ ً ، و أ‬     ‫ﺏ‬
    ‫א‬      ‫د א‬       ‫:)‬    ‫وی‬                                      ‫ﺹ‬
     ‫ن א‬   ‫א‬       ‫ْ א‬             ‫: ) ی اﺏ دم إ‬   ‫، لا‬     ‫و‬
  ‫( اﻝ ﻡ : ٣٥ ..‬   ‫א‬   ‫אْ‬        ‫‪ª‬‬    ‫א‬    ‫و‬   ‫آن‬      ‫ت‬   ‫ورﺝ‬  ‫د‬
                               ‫ن ا ء ﺙ‬    ‫ذ ﺏ‬  ‫ﺏ‬ ‫أﺏ ! ی اﺏ دم‬
‫١١‬                            ‫٢١‬
   ‫دم أ‬   ‫، ی اﺏ‬   ‫ت و أﺏ‬           ‫اﺱ‬  ‫ء:٧٢‬    ‫اﻝ‬  ‫{‬    ‫ن ‪ª‬‬         ‫ﺏ ل}وא‬        ‫رﺏ‬
  ‫ك ﺏ‬        ‫ی ﺙ‬  ‫ﺏ اب ا رض‬       ‫أ‬    ‫د ؟!‬    ‫ﺏ‬  ‫؟إی ﺱ ء ا‬      ‫ه‬    ‫لإ‬        ‫إزاي‬
              ‫ة(‬  ‫ﺏ اﺏ‬                     ‫ﺏ ی أ ..‬       ‫أﺡ ا‬
                                            ‫:‬    ‫اﻝ ﺱ‬   ‫اﻝ‬         ‫لا‬
  ‫ﻳﺂﺁﺁﺁﺁﺁﻩ ، ﺷﻮﻓﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺃﻛ ﻣﻦ ﻛﺪﻩ ؟؟‬
                                ‫ﺹ‬      ‫ء(‬    ‫ﺏ‬       ‫يﺏ‬             ‫)أ‬
     ‫ن‬     ‫س أﺏ ا .. إ‬
          ‫ﻡ‬   ‫ً‬      ‫إو‬                  ‫:‬   ‫ل‬        ‫اﻝ‬     ‫أﻡ‬         ‫واﻝ‬
     ‫إ‬‫ا‬  ‫اﻝ‬    ‫؛‬      ‫وووب‬      ‫ذ‬     ‫ﺹ‬     ‫ﺏ ﺏ(‬   ‫ا‬   ‫ی‬    ‫أﺡ آ إ وه‬          ‫) ی‬
       ‫ورﺝ إن ر ﻡ ه‬
      ‫ﻝ !‬              ‫ﻝ‬      ‫إ‬
                                ‫ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﺶ ﻫﻴﻘﺒﻠﻚ ﻟﻴﻪ ؟؟؟؟‬
    ‫؛ د ﺱ‬ ‫ﺏ ه‬       ‫رﺝ‬     ‫إ‬     ‫د‬
            ‫ت !!‬   ‫ه ل‬        ‫آ‬        ‫ن‬      ‫א‬     ‫א‬    ‫ْ‬      ‫ل:}‬     ‫د ر‬
 ‫ً‬  ‫و‬   ‫‪ª‬و‬       ‫ﻝ :)‬   ‫ل ا‬                  ‫{‬ ‫א‬
                                     ‫اﻝ ء : ٧٤١‬       ‫و نא‬   ‫و‬
  ‫‪ª‬‬
‫ٍو ن‬          ‫لא‬     ‫و‬                 ‫آ ن ﻝ ﺝ ﻡ ؟؟‬       ‫وﻝ ر ﻡ ه‬
          ‫( اﻝ ن:٠٧‬   ‫א‬         ‫א‬        ‫دي أو ﻡ ﺱ‬ ‫أو‬     ‫ا‬      ‫ﻝ ﻡ‬
‫..‬  ‫آ ه‬    ‫اﻝ دا وﻡ‬     ‫ﺱ‬                            ‫اﻝ ؟؟‬    ‫اﻝ ر أو‬
    ‫ﺱ ت ....‬      ‫وأ‬  ‫ﻝ أ‬         ‫و‬  ‫ور‬        ‫، وآ ن ﻡ‬    ‫وﺝ‬    ‫رﺏ أ‬
                                          ‫..‬ ‫اﻝ‬   ‫و ور‬
       ‫ﻣﺴﺘﻨﻲ ﺇﻳﻪ ﺑﻘﻰ ؟؟؟!!‬                     ‫؟؟؟؟؟؟؟؟‬  ‫ﺱ ء اﻝ د‬   ‫ﻝ‬
‫٣١‬                              ‫٤١‬

 ‫د ‪>>> KK‬‬     ‫و‬    ‫‪ª‬א‬        ‫و‬   ‫א‬     ‫ﻡ‬  ‫ﻝ‬  ‫ﻝ ك ل أ م‬    ‫ص أ‬     ‫ﻝ ﻡ‬
                                ‫ﻝ اﻝ اد اﻡ واﻝ‬       ‫ة‬   ‫أﻡ ت ،‬
‫؟؟!!‬     ‫؟! ﻡ‬    ‫ﻡ اﻝ ﻝ اﻝ واﺱ ن و‬
                                    ‫!!‬  ‫اﻡ ،اﻝ ﺝ آ ن ه ت ﻡ اﻝ‬
    ‫ﻡ أي !‬        ‫ر وأر‬      ‫د ر أآ م ﻡ‬
                               ‫اﻝ أآ ﻡ‬       ‫اﻝ ء ﻝ ا ﻝ آ ن‬
 ‫ﻡ ﻡ ،‬          ‫ّ اﻝ‬    ‫اﻝ‬    ‫" ﺵ ف اﻝ‬
                               ‫ﻝ‬   ‫ح ر‬           ‫دي آ ن اﻝ‬
    ‫ا‬     ‫:) أ ح ﺏ ﺏ‬          ‫ل رﺱ ل ا‬
                                               ‫..!‬  ‫رﺝ‬
 ‫راﺡ‬           ‫أرض دوی‬      ‫ل‬   ‫رﺝ‬
   ‫م ، ﺱ‬      ‫رأﺱ‬     ‫و اﺏ ،‬                ‫‪ª‬‬      ‫ن‬       ‫و‬
  ‫ا‬       ‫ﺡ إذا ا‬        ‫و ذه راﺡ !‬       ‫ﻡ اش ﺝ ...!!‬       ‫؟؟؟؟ د إ‬     ‫إﺡ‬
‫اـ ي‬       ‫ء ا ، ل أرﺝـ إ‬         ‫أو‬   ‫وا‬     ‫اﻝ‬     ‫اﻝ ..ﻡ إ‬   ‫وﻝ ر ه اﻝ‬
     ‫رأﺱ‬      ‫ـم ﺡ أ ت !‬           ‫آ‬  ‫ورﺝ ﻝ ؛‬      ‫ح‬    ‫..‬    ‫اﻝ‬   ‫و‬
          ‫ذا راﺡ‬     ‫ت ، ﺱ‬        ‫ﺱ‬       ‫عد ل:‬    ‫اﻝ‬   ‫ﻝ‬    ‫ﻝ رﺝ أ اﻝ‬
    ‫ا‬   ‫ﺡ ﺏ ﺏ ا‬      ‫أ‬     ‫زاد و اﺏ !‬     ‫وﺏ‬    ‫) ُ ّ ت أن ی ﺱ أ و أﺏ ی م ا‬
               ‫ﺹ‬     ‫ه ا ﺏ اﺡ (‬                 ‫تا (‬     ‫أن ی ﺱ ا‬
      ‫ﻡ رﺝ آ ن ﻡ‬         ‫اﻝ ا‬     ‫ا أ ح‬            ‫؟؟‬
 ‫اء ، م ﺵ وﺹ‬         ‫اﻝ‬     ‫وﻡ اﻝ اد وﻡ ﺵ‬      ‫وأﺏ ك ..!!‬  ‫أ‬      ‫أﺹ رﺏ أرﺡ ﺏ‬
   ‫،‬       ‫،اﻝ اد آ راح واﻝ‬       ‫ﻝ‬    ‫ﻝ‬
‫،‬     ‫ﻝ ﻡ آ ن ه ت ﻡ اﻝ ع واﻝ‬           ‫ور‬
‫٥١‬                              ‫٦١‬

 ‫ن>‬    ‫‪ª‬‬           ‫‬    ‫د‬          ‫ﺏ رﺏ !!‬                 ‫ﺏ د أ‬
               ‫إزاي اﻝ م د ؟؟؟؟؟‬                       ‫ﺡ ..‬     ‫ا ﺏ اب آ‬
‫ر‬   ‫اﻝ‬        ‫ت إ‬  ‫ﻡ ﻡ اﻝ‬     ‫ر‬          ‫رﺏ ..!!‬        ‫ن‬       ‫ﺏ د أ‬
‫ش؛‬  ‫ﺱ تﻡ‬       ‫٦‬   ‫، إ ﻡ اﻝ ت‬                           ‫ﺡ ..‬     ‫ا ﺏ اب آ‬
  ‫و ﻝ ..‬        ‫ﺱ‬  ‫بو ﺝ‬     ‫ﻝ ؟؟ ﻝ‬       ‫ﺡ رﺏ !‬    ‫ش‬             ‫ﺏ د أ‬
 ‫ا‬   ‫ا ل‬       ‫) إن ﺹ ﺡ‬   ‫ل رﺱ ل ا‬                        ‫ﺡ ..‬     ‫ا ﺏ اب آ‬
‫ن م‬     ‫ا‬       ‫ا‬  ‫ا‬   ‫ﺱ ﺱ ت‬            ‫ﺗﻌﺎ ﺑﺲ ﻭﺇﻧﺖ ﻋﻤﺮﻙ ﻣﺎ ﻫﺘﻨﺪﻡ..‬
   ‫واﺡ ة (‬      ‫أ ه وإ آ‬    ‫ا‬  ‫واﺱ‬
                                ‫راح ﻝ اه ﻡ‬     ‫٩٩ وا ، و‬     ‫ا ﺝ د‬
‫: اﻝ اﺝ د ﻡ ﺱ ق ،‬      ‫ا ﺉ‬   ‫ﺡی‬              ‫ﻝ :ﻡ‬    ‫ا ب ، اﻝ اه‬     ‫ه ن ﻝ أ‬   ‫اﻝ‬
‫٠٠١‬   ‫؛د‬     ‫!! وﻡ‬   ‫د ﻡ ز ،د‬            ‫راح ﻝ ﻝ‬    ‫اﻝـ٠٠١.. و‬     ‫وآ‬   ‫! م‬
 ‫م،د‬       ‫د ﻡ‬   ‫٠٠١‬    ‫، واﻝ‬           ‫اﻝ ء اﻝ ﻝ ﻝ : و ی ل ﺏ وﺏ ا ﺏ ؟‬          ‫ﻡ‬
   ‫، اﻝ ﺝ د ﻡ‬        ‫ل‬     ‫ﻝ آ‬            ‫إ‬  ‫،‬   ‫اﻝ‬     ‫ر‬   ‫ﺝ‬    ‫ﻡ‬
              ‫ﺵ إ ؟؟‬     ‫ﺹ‬           ‫اﻝ ﻝ وﺱ‬       ‫اﻝ‬    ‫اﻝ‬   ‫رض اﻝ‬  ‫ﻝ‬
‫،‬   ‫وزك رب وﺝ ﻝ‬     ‫ﻝ ﺝﻝ و ﻝ‬                  ‫..‬       ‫اﻝ ﺹ اﻝ إ‬      ‫رض‬  ‫ا‬
‫ﺝ و أ‬    ‫ا اب آ .. أه ﺵ إ‬        ‫ر‬          ‫ﻡ ت !!‬    ‫اﻝ‬    ‫.. وه ﻡ ﺵ‬   ‫ا ﺝ ا‬
      ‫اﻝ ار ..‬    ‫ﻡ ﺝ .. أه ﺵ إ‬                  ‫وﻡ ﺉ اﻝ اب ...‬      ‫ﻝ ﻡ ﺉ اﻝ‬
                                        ‫؟؟‬   ‫ﻡ اﻝ ه‬
‫٧١‬                             ‫٨١‬

‫أرض‬      ‫و‬     ‫ﻝ رض اﻝ‬        ‫ا‬   ‫و‬           ‫د‬     ‫وط א‬
  ‫و‬     ‫ي .. وﻝ رض اﻝ‬         ‫اﻝ ﺹ أن‬
‫..!‬    ‫ﻡ ﺉ اﻝ‬     ‫أن ر .. وأ‬       ‫أرض اﻝ‬  ‫آ !‬   ‫،آ‬    ‫ذ‬       ‫:‬   ‫ا‬  ‫ا ع‬
        ‫د‬      ‫د א‬    ‫א‬          ‫..‬     ‫..ﻡ رات‬            ‫ﻡ ً؛ﻝ آ‬
   ‫وأه وأ‬     ‫وو‬    ‫رﺝ .. ﺱ ب‬                 ‫.. وه ا ..‬     ‫ج‬        ‫أ مإ‬
     ‫رب ..‬     ‫ﺹ ت و ل راﺝ‬        ‫وﺹ خ‬   ‫ن آ ﻡ‬      ‫ﻡ ش‬       ‫:‬   ‫ا‬  ‫ا م‬
  ‫ﺝ‬   ‫ﻡ‬    ‫ﺱ ا اﻝ‬    ‫بﻝ‬    ‫ا ﺝ د ی‬         ‫وا ..!!‬      ‫..و ل آ أ م‬     ‫اﻝ‬
‫؛ وﺝ و أ ب‬       ‫وأرض اﻝ‬       ‫و أرض اﻝ‬     ‫ﻡ ا ﻝ آ ﻡ‬             ‫..د أ اﻝ وض‬
 ‫..‬    ‫ﻡ ﺉ اﻝ‬       ‫،‬   ‫ﺏ‬    ‫إﻝ أرض اﻝ‬   ‫؟‬      ‫آ ؟آ ن‬       ‫اﻝ ..أ إزاي آ‬
    ‫ان‬    ‫ق‬     ‫ة،آ‬     ‫واﺡ !!‬             ‫ﻝ وإ‬    ‫ﻡ اااااان.. رب إ‬    ‫رب أ‬
   ‫ق‬    ‫ة، آ‬     ‫..‬   ‫ﻡ ﺉ اﻝ اب أو اﻝ‬        ‫ةأ ى:‬         ‫م ا دة‬        ‫ا‬
 ‫ة ﻡ‬    ‫أو‬   ‫ﻡ ر ض اﻝ‬       ‫رو‬       ‫إن‬         ‫ﻡ ً ﻡ ﻝ ه ب ﻡ اﻝ رات ،وإ‬
     ‫وووووووووة ﺵ ب ..!!‬         ‫اﻝ ر ..‬     ‫..!!‬    ‫ن ة وه ب‬       ‫ﻡ‬  ‫رف إ ه‬
 ‫ر‬   ‫ء ر و‬         ‫و‬    ‫ن‬      ‫ﻡ‬            ‫ﺹ ﺏ : ﻝ آ ن اﻝ‬       ‫رد ا‬
‫..‬   ‫ة (( .... ه دﻝ‬      ‫و ل ر ﻝ ....))‬         ‫وأآ ا ﻡ ال ﻝ‬       ‫ق اﻝ د .. زى اﻝ‬    ‫ﻡ‬
                                                    ‫وه ا ...‬
 ‫ﺧﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ؛ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ..‬
‫٩١‬                             ‫٠٢‬

   ‫رب ، وإ‬     ‫ﺝ اك و ل راﺝ‬    ‫ی أﺹ خ‬
         ‫آ ن ..‬   ‫و ح‬    ‫إ ه‬    ‫آ‬          ‫ﺃﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻑ ﺃﺗﻐ !!‬
             ‫فﺡی ا ﺱ ل :‬
                                          ‫وی ل :‬      ‫بآ ﺏ‬
         ‫ﺉ ﺝ ء،‬    ‫وﺝ ا ﺡ‬    ‫)ﺝ ا‬
                                ‫!!‬      ‫رف أ ..ﺡ و آ و‬           ‫أ‬
 ‫ً‬
‫ا ،‬     ‫ً‬
   ‫ا رض ﺝ ءا واﺡ‬      ‫، وأ ل‬    ‫و‬
                                ‫وا‬      ‫قآ‬     ‫..‬      ‫ی ﺡ‬   ‫ه‬
    ‫...‬    ‫ﺹ‬   ‫(‬   ‫ذ ا ء ی اﺡ ا‬
                               ‫!!‬     ‫ﻡ‬           ‫، ووا‬
               ‫ی إی ا م د ؟؟؟‬
                              ‫أ ب‬       ‫:أ‬     ‫ل‬    ‫إزاي د ؟ ﻡ ه ﻝ‬
 ‫ﻡ‬  ‫ذرة ﻡ ١%‬       ‫أﻡ وأ ك‬    ‫ر‬
                              ‫ة وا ة‬        ‫وﻡ‬    ‫ﻡ‬       ‫ً ﻝ‬
   ‫زوﺝ وو دك‬       ‫ر‬   ‫،‬    ‫ر‬   ‫ر‬
                               ‫!!‬             ‫إ‬    ‫،‬   ‫ن‬     ‫أ‬
           ‫..‬    ‫ر‬  ‫ذرة ﻡ ١% ﻡ ر‬
      ‫؟؟‬     ‫ُ ّ‬    ‫وﺏ آ د‬          ‫وز‬    ‫ﺏ اﺡ آ ، إ اﻝ آ ن أو ﻡ‬
‫؟‬    ‫لﻡ ه‬       ‫؟ آ د ﻝ‬       ‫ُ‬
                      ‫ﻝ ﻡ ِّ‬          ‫!! وإ ف إ ه‬       ‫ء ار اﻝ‬
 ‫؟‬         ‫لﻡ‬     ‫؟ﻝ‬   ‫لإ ﻡ‬    ‫ﻝ‬          ‫!‬          ‫إ ﻝ ر‬    ‫آ ة وﻡ ه‬
     ‫١‬
       ‫" ..‬      ‫وب‬    ‫إ اﻝ‬   ‫ه‬         ‫ار وا‬    ‫ه‬    ‫ﺵ ة .. اﻝ‬      ‫و‬
                                           ‫إ :‬      ‫وإﺱ اد‬   ‫وﺹ‬
                            ‫١‬   ‫إی ؟‬     ‫إی ؟ و زم‬        ‫وز‬   ‫فإ‬
    ‫أوﺹ‬  ‫ةﻡ‬  ‫فﻡ ﻡ‬      ‫اﻝ ﺱ " " ﻡ‬  ‫- ﻡ‬
                  ‫رب ﻝ آ ر زم ﺵ ﻡ ن‬              ‫..‬    ‫ن‬       ‫و م ً‬
‫١٢‬                             ‫٢٢‬

‫دي، آ ن زم ی ن‬    ‫ا ار وا‬   ‫نی‬      ‫و‬       ‫إ‬   ‫ﻡ‬    ‫و ﺏ ن ك ﺝ ﻡ أوي إ‬
 ‫.. و ا وا دي :‬          ‫ی‬    ‫دوا‬      ‫وح‬   ‫أو‬    ‫رس ﺝ ﻡ‬      ‫زي إ‬         ‫زم‬
   ‫اﻝ أوي !!‬     ‫ه‬     ‫إ ﻝ ﻡ ا‬            ‫؛‬    ‫وإ ﻡ ﻡ ﻝ ﺝ دي ،‬            ‫ﻡ ن ﻡ‬
       ‫ً‬
     ‫ً أ ا !!‬ ‫ﻡ ه ح‬         ‫ﻝ ﻡ ا‬       ‫آ ن ، ود‬       ‫ن‬     ‫لﻡ دو‬           ‫ﻡ‬
   ‫ﻡ و ه وب ﻡ ..‬      ‫ﻡ‬      ‫اﻝ ت‬                       ‫ﻡ ﺙ رت !‬
  ‫و‬   ‫اﻝ‬    ‫م اﻝ ه‬   ‫اﻝ‬     ‫زم ه‬          ‫زم‬      ‫ًﻡ ﻡ‬    ‫ﻝ إ‬      ‫ﻝ‬   ‫ی‬
     ‫و زم‬  ‫اﻝ‬   ‫إﻡ ن‬        ‫اﻝ ..وإ‬    ‫رف ر و م‬         ‫ﻝ ، وإ ﻡ‬      ‫ﻝ‬    ‫و ﺱ‬
                     ‫.. !!‬   ‫و‬      ‫!!‬       ‫و ب‬    ‫ب‬     ‫إ‬     ‫؛‬
 ‫وإ‬    ‫آ ة وُ‬   ‫ه ت وإ‬      ‫ﻝ ﻡ ا‬       ‫ه ر‬      ‫ا‬     ‫ر‬       ‫ً اﻝ ا‬
        ‫؟(‬  ‫آ ة وه ب ﺝ ) وز د‬           ‫،‬    ‫ً نا و‬      ‫..ود‬      ‫أي ﺝ‬
    ‫ك ا م أو‬      ‫ﺏ د‬   ‫إ‬     ‫ه‬      ‫: ﻝ وا ﻝ ﺵ ﻡ ﻡ رض ﻡ ً‬                 ‫لﺏ‬
             ‫ار ﺏ آ د !!‬       ‫در‬    ‫م..‬     ‫ﻡ‬    ‫ﻡ ﻡ دﺉ ؛‬    ‫و‬       ‫م‬    ‫ﻡ‬
    ‫وﻡ‬         ‫إ ﻡ ﻡ‬         ‫ه‬       ‫د ..‬   ‫ن اﻝ‬     ‫آ‬     ‫ﺙ ه‬          ‫ه‬
   ‫!‬  ‫ن‬      ‫ﻡ ﻝ وإﻡ‬    ‫إ‬      ‫وﻡ‬    ‫..‬    ‫و ت‬      ‫أآ ﻡ‬     ‫ً.. اﻝ ا ﻝ‬
‫رف أ !‬        ‫وا ﺡ ﺱ ﺏ ﺏ د‬         ‫-ه‬     ‫ر ا ﺝ ﻝ ﻡ ض ﻡ واﻝ آ ر ﻡ ا آ‬
 ‫ب،‬ ‫ب م‬        ‫وز‬    ‫ه ﻝ إ ﻝ‬                    ‫آ ..ﺹ ؟؟‬     ‫ﺉ .. ه‬        ‫د‬
            ‫ﺹ ؟‬                          ‫..‬         ‫ﻡ‬      ‫؟‬   ‫ﻝ‬
‫٣٢‬                             ‫٤٢‬

  ‫أى ﻡ‬    ‫ً‬     ‫ﻝ‬     ‫وآ ، اﻝ ا‬       ‫م‬          ‫ل : ) نא‬     ‫وﺏ ی د رﺏ ﺏ‬    ‫⊳‬
‫ة، و رز‬     ‫اﻝ وا‬             ‫إ‬                  ‫:١١‬  ‫اﻝ‬  ‫(‬     ‫وא‬
  ‫ً إن‬     ‫دي ، و رف و ﺱ‬            ‫ر‬
                               ‫و ل إد‬   ‫ﻡ‬             ‫ﻡ ش‬
‫..و رف‬      ‫ﺏ وﺏ‬      ‫ﺝ اﺱ ﺝ ، و‬
                              ‫..‬    ‫،ر‬   ‫ﺝ‬             ‫..إ‬  ‫اﻝ‬
‫وﺏ اﺏ ..‬     ‫ﺏ‬   ‫ر و‬     ‫ﺝ اﺱ‬      ‫إن‬
                                ‫اﻝ ا ..!‬   ‫ﻝ‬  ‫ً‬           ‫ﻡ ه ر ه‬
                 ‫ﺡ ﺝ ریً..‬      ‫ه‬
                                ‫ه :ا !‬     ‫ن‬          ‫ا ا ﺡ‬   ‫ی‬
 ‫..وه‬         ‫د ه اﻝ ﺝ اﻝ‬        ‫وا‬
                                 ‫‪KK‬‬   ‫>> و زم‬             ‫א א‬
 ‫اﻝ ﻝ اﻝ‬      ‫ﻝ‬     ‫واﻝ‬     ‫اﻝ ﺝ اﻝ‬
                              ‫اﻝ ار د ..!‬   ‫اﻝ ﻝ ﻡ أ‬         ‫اﻝ ه‬    ‫ﻡ‬
‫ش ﺹ ة‬      ‫٠٤ ﺱ ﻡ‬        ‫؛ وا‬
                              ‫ي وﻡ ه ك‬       ‫..اﻝ‬       ‫م و ل أ زم أ‬
‫ﺹﺉ ﺉ ،‬      ‫٠٤ ﺱ‬    ‫ﺹ أول ، واﻝ‬        ‫ﺝ‬
                                    ‫لآ ن ی !‬          ‫ه‬
  ‫٨١ وﺝ‬    ‫اﻝ ن ٠٠٠٨١ ﻡ ة .. أ‬        ‫واﻝ ﻝ‬
                               ‫وإ ﻡ‬          ‫ﺏ‬       ‫ی إ‬   ‫ه‬
  ‫ﺵ‬      ‫٣ أﺹ ر..ﺹ ّ ا..أﺹ اﻝ س دى‬
                              ‫..‬   ‫وز‬   ‫.. م وإﺙ إ‬       ‫ﺝ‬   ‫و‬  ‫وز‬
  ‫و‬     ‫؛ ن زم‬         ‫واﻝ ر رأي‬    ‫اﻝ‬
                              ‫ً ،ﻡ ﺝ ..‬        ‫ﻡ‬         ‫آ أ م وه ح‬
 ‫اﻝ ﺱ‬    ‫اﻝ اﺉ د ..ﻝ ﺱ ا اﻝ‬       ‫ﻝ‬
                              ‫إ ؟‬       ‫ﻡ‬  ‫أﺝ‬        ‫رف ﻝ‬   ‫ﻡ‬   ‫إ‬
     ‫ا‬  ‫)أ دت دي‬        ‫ل‬      ‫اﻝ ر‬
                                  ‫ت ..‬    ‫،ﻡ‬            ‫،ﻡ‬    ‫ﻡ‬
‫ﺏ (‬          ‫ٌ رأت،و أذن ﺱ ،و‬
 ‫‪>> Ù‬‬          ‫ن زم‬       ‫א ‪KK‬‬                  ‫ﻴ‬
                                    ‫ﻗﻮﻡ ﺩﻟﻮﻗﺘﻲ ﻭﻏ ّﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ ..‬
‫٥٢‬                             ‫٦٢‬

 ‫‪Ù‬‬     ‫ن‬                  ‫ل‬       ‫..‬  ‫و‬        ‫رﺏ ﺱ‬   ‫ای‬     ‫ا‬          ‫زم‬
                              ‫أى ﻡ ﻝ‬  ‫ﻡ ر‬     ‫ا‬      ‫إ‬    ‫-ه‬ ‫ﻝ‬
           ‫د‬    ‫א‬      ‫ز‬
                              ‫ﺹ واﻝ راح‬        ‫وﻡ اﻝ واﻝ‬   ‫أو زه ﻡ‬
    ‫ً‬
   ‫ا ..‬ ‫أو ً وأ‬       ‫إﺱ ﺏ ..إﺱ‬   ‫ه‬        ‫و ﺵ و‬          ‫ﻡ ر إ‬‫وﺹ و‬       ‫ا‬
        ‫إ‬        ‫وﻝ وﻡ‬   ‫أﺹ ﻡ‬        ‫اﻝ ﺱ‬  ‫اﻝ‬      ‫ل‬   ‫واﻝ‬
                                             ‫.. ر‬   ‫اﻝ‬    ‫ﻝ‬
‫..‬      ‫ف ام‬      ‫ة.. زم‬ ‫لو‬  ‫ﻝ ﻝ‬
                               ‫ﺱ و‬    ‫هی‬       ‫ل إ‬ ‫دي آ‬     ‫)ی‬
   ‫..‬    ‫وﺱ‬       ‫و زم ل رب .. رب‬
                                               ‫ﺹ‬    ‫أه آ (‬
‫وﻝ ﻝ ا ّض‬          ‫د ﺱ ی ﺱ ﻡ إ‬            ‫رب إه‬       ‫ق ﻡ‬  ‫و ل‬     ‫إر إ‬
  ‫..‬  ‫إﻡ أة اﻝ‬       ‫ن‬   ‫إﺱ ن‬   ‫ﻝ‬
                                 ‫..‬   ‫واﻝ‬  ‫اﻝ‬    ‫.. رب ﺱ‬     ‫وﺙ‬
‫ﺱ :٣٣‬    ‫{‬            ‫‪ú‬‬  ‫ل : }و‬
                              ‫؟‬    ‫دﻝ‬   ‫ا ء ؟ اﻝ ت آ‬     ‫و‬
   ‫‪ú‬‬        ‫‪ª‬‬     ‫ﺏ إﺱ ﺏ و ّ }‬          ‫إ ؟؟؟‬    ‫ع اﻝ ا ! أ‬     ‫اﻝ ت ه اﻝ‬
        ‫ﺱ :٤٣‬  ‫{‬    ‫אْ‬      ‫א‬          ‫ﺏ ﺏ د .. و ل رب أ ّ‬    ‫إﺱ‬    ‫ه‬
 ‫إ‬        ‫ل ی رب ، وإ‬  ‫زم‬   ‫ی‬         ‫ك‬       ‫ي .. و ول‬   ‫و‬   ‫وﺱ‬
  ‫ك‬    ‫وﻝ‬     ‫ُ‬
            ‫وﻡ‬    ‫و ﻝ‬    ‫ﺱ‬       ‫و ﻝ م‬      ‫ﻝ واج ﻝ ﻡ‬  ‫ر ا ﻡ ن .. و‬
  ‫أي ﻡ‬     ‫ﻡ و ك‬    ‫ه‬  ‫اﻝ‬   ‫ﺹد‬
                                 ‫ﻝ‬   ‫أ آ‬   ‫، و ر ﻝ‬     ‫ﻝ ﻡ ﻡ‬
    ‫اﻝ‬    ‫و ﻝ اﻝ‬   ‫..وه ﺱ‬
 ‫ﻡ‬    ‫ه‬      ‫..و ن آ‬     ‫أ اﻝ و‬         ‫أﺱ ( ؛ ه ك أآ‬      ‫ع د اﺱ )‬       ‫اﻝ‬
  ‫ة..!!‬    ‫إ أﺹ ق ا و‬      ‫؛‬   ‫أي ﻡ‬                          ‫ذن ا ..‬
‫٧٢‬                             ‫٨٢‬

                                       ‫ن‬     ‫ن‬     ‫م‬
        ‫ﺃﻧﺎ ﺧﺎﻳﻒ ﺃﺗﻐ !!‬                     ‫‪>KKK Ù‬‬     ‫ن‬  ‫و‬                ‫و‬
‫ر ، وأ ف‬       ‫ا ﺱ‬       ‫آ‬                 ‫؟؟‬    ‫ه ﺝ‬  ‫إ‬                ‫أ‬
 ‫و ا‬   ‫د ، وآ ن‬     ‫آ ﻡ و ﻝ وﻝ‬            ‫ر‬        ‫ﺙ‬      ‫؟؟ و‬       ‫ى‬
                                                      ‫اﻝ‬
 ‫م ﻝ‬      ‫،و بآ ﻡ ﻡ ﺙ ة ﻝ ،و‬             ‫وه‬     ‫واﻝ ا‬   ‫اﻝ‬       ‫؟؟ إ‬   ‫و آ‬
‫(( ودي‬  ‫)) ی أ‬       ‫اﻝ‬    ‫ر و‬         ‫ﻝ :‬     ‫.. ل‬    ‫و‬      ‫إ‬   ‫و ﻝ‬  ‫ﺱ‬
 ‫ﻝ نآ ﻡ ،ﻡ إ فا ﺱ بﻡ‬           ‫آ‬               ‫ونא‬            ‫وא‬                 ‫)وא‬
                 ‫..‬   ‫ﺵ‬
      ‫ن‬   ‫،‬    ‫ﺏ‬    ‫ا‬                            ‫ت: ٩٦‬       ‫اﻝ‬  ‫(‬         ‫אْ‬
‫د ،‬  ‫اﻝ‬   ‫ﻝ ﺹ ل ذن ا ﻝ ا ﻡ ن ، اﻝ‬           ‫،‬ ‫ﺵ و ه ﺵ ا‬   ‫ل إن اﻝ ه‬                      ‫رﺏ‬
         ‫...‬   ‫ﻡ أن ن‬     ‫اﻝ‬         ‫ﻝ‬  ‫و ﻝ هة ، و‬ ‫ا ول ﻝ‬                  ‫ه‬
   ‫‪ª‬‬   ‫وאْ‬    ‫אْ‬    ‫ل ﻝ :) م‬          ‫ﻡ ى إ ﺹ وﺹ ، ه ﻝ آ اﻝ ق‬                   ‫ر‬
‫‪ª‬‬    ‫אْ م‬  ‫א‬          ‫و‬                                       ‫إﻝ ..‬
     ‫ذ‬              ‫אْ‬            ‫ﻝ‬    ‫و‬     ‫أی رﺏ آ ی ،‬    ‫ی ااااااااااااا ،‬
                                ‫ه‬    ‫و‬    ‫أ ل،ﺝ ﻝ و‬        ‫ز‬    ‫وآ ن‬
                 ‫:٢١‬    ‫اﻝ‬‫(‬  ‫אْ ز אْ‬
                                  ‫..‬    ‫واﻝ‬  ‫..اﻝ ﻝ اﻝ‬      ‫ﻝ إ‬      ‫اﻝ‬
               ‫..‬      ‫و أ ﺱ ب اﻝ‬
‫٩٢‬                                      ‫٠٣‬
   ‫إﻡ‬ ‫ه‬  ‫ه،‬   ‫لإ ﻡ‬   ‫وﺏ ی ﻝ‬                     ‫رﻝ‬     ‫د إن آ وا‬      ‫ﻡ اﻝ‬     ‫وﻡ‬
 ‫ﻡ‬  ‫دول أ‬    ‫ه ؟ واﻝ إﻝ ﻡ ا و وا‬                            ‫ص‬         ‫ه اﻝ‬     ‫ذ‬
      ‫؟‬    ‫ر‬   ‫إ ؟؟؟ إ ﻡ‬                         ‫ل‬    ‫! ؛إ زي ﻡ اﻝ‬       ‫ل اﻝ‬
 ‫ت واﻝ ﺹ‬    ‫اﻝ س واﻝ‬     ‫أﺹ ر‬                    ‫ﺝ و ب‬        ‫ً (‬   ‫ً اﺏً‬    ‫)‬    ‫اﻝ‬
 ‫اﻝ ا‬    ‫، وﻝ‬    ‫وﻡ‬    ‫و ه ﻝ‬                               ‫..‬   ‫.. ﺝ د ﻡ‬     ‫ل‬
              ‫..‬     ‫ﻝ‬                                ‫ً‬
                                        ‫و ل : ) إن ا أﺹ ب ذ ً ل : رب أذ‬
 ‫ﺏ ، اﻝ ﻡ ر ، ر ﻡ‬     ‫إﺙ وأﺡ ا‬                        ‫ي أن رﺏً ی ا‬        ‫َ‬
                                                     ‫ل رﺏ : أ َِ‬
 ‫أو ﻡ‬     ‫.. وآ ﻡ ﺱ س ﻝ‬      ‫ﻡ‬                   ‫ءا ﺙ‬       ‫ي،ﺙ‬      ‫ت‬   ‫وی ﺏ ؟‬
‫ﻡ و ﺝ ، ل زي ﻡ ل‬      ‫ﻝ آ‬    ‫أﺹ‬                   ‫،‬            ‫أﺹ ب ذ ً ل: رﺏ أذ‬
‫اء:٢٦‬     ‫اﻝ‬  ‫(‬            ‫ن‬      ‫ﻡ ﺱ :) ل‬    ‫ﺱ‬  ‫وی ﺏ ؟‬    ‫ي أن رﺏً ی ا‬        ‫لا :أ‬
                                           ‫ي ،ﺙ أﺹ ب ذ ً ل : رب أذ‬        ‫ت‬
        ‫ﻡ‬   ‫إ اﻝ وض ﻡ ﺱ‬       ‫وأﺡ أ‬
                                        ‫ي أن رﺏً ی‬       ‫، ل ا : أ‬
          ‫و اﻝ ﺝ ع دي ﺉ ً .. ل ﻡ ا‬      ‫اﻝ‬
                                        ‫ء(‬       ‫ت ي‬        ‫وی ﺏ ؟‬     ‫ا‬
‫ل‬    ‫..‬       ‫اﻝ‬   ‫اﻝ‬    ‫ا‬    ‫و ب‬
                                       ‫أي‬    ‫أو‬       ‫إ‬       ‫وا ی د‬
‫،‬    ‫ذ‬     ‫إ و‬         ‫:)‬    ‫رﺱ ل ا‬
                                             ‫ﻡ ﺵء ﻝ آن د‬        ‫ﺝ .. ؛‬
            ‫، أو ذ ه‬    ‫ﺏ ا‬    ‫ی د ا‬
                                              ‫..‬  ‫اﻝ‬   ‫ة واﻝ ﺝ ع‬    ‫اﻝ‬  ‫اﻝ‬
‫ُ ًَ ,‬       ‫ُ‬    ‫ی ر ﺡ ی رق ا ، إن ا‬
                     ‫ذ‬
                  ‫اﺏً ً , إذا ُآ ذآ (‬
‫١٣‬                                      ‫٢٣‬

  ‫ا ه ا‬             ‫،‬  ‫ﺏ‬        ‫: )وا ي‬    ‫و ل‬     ‫دول‬      ‫وﺏ ی أﺹ ﺏ ا ﺏ ی ا‬
‫(‬             ‫ون ا‬      ‫ن‬    ‫ﺏ ،و ءﺏ می‬        ‫ر‬      ‫دﻝ‬    ‫ی !! أي‬    ‫ا ﺡﺝ ﺹ‬      ‫ﺏ‬
                                 ‫ﺹ‬      ‫آ‬    ‫ت و‬      ‫وﻡ رات و‬       ‫ب ﺱ‬
‫ﻡ ﺝ ،،‬   ‫وأ‬ ‫م‬                   ‫و‬       ‫ی‬      ‫ه‬     ‫،‬      ‫اﻝ‬         ‫اﻝ ب ، وآ‬
  ‫ر‬  ‫؛ إﺱ‬                    ‫أي ذ‬   ‫ﻝ و‬                      ‫ا اﻝ رة ..!‬      ‫ﻡ‬
‫..‬   ‫وﺹ رآ‬                  ‫ا‬     ‫اﻝ ل و م‬       ‫رﺏ‬     ‫ف و ة وآ م‬      ‫ا ای وا‬
    ‫ﻝ ..‬ ‫ﻡ‬                  ‫آ أ اب اﻝ‬  ‫وه‬          ‫ا آ‬         ‫آ‬    ‫وأ ف إن أﺹ‬
              ‫ن‬     ‫م‬                   ‫،و ن‬       ‫ﻡ‬      ‫ر ، أو ﻡ‬       ‫ﻡ‬
                                       ‫ن‬         ‫ا‬    ‫ه ه وا‬        ‫ا‬
            ‫و‬      ‫وא دא‬      ‫و‬    ‫א‬   ‫‪Ø‬‬
                                         ‫ﻡ إ‬     ‫اﻝ ﺹ ، ﻝ‬       ‫إ‬     ‫ا‬
                 ‫‪>KK‬‬                               ‫..‬    ‫واﺙ ٠٠١% إن ه اﻝ‬
‫ن‬          ‫ن ر ، ﻡ‬   ‫م‬             ‫إ‬   ‫ه‬       ‫إ اﻝ ﺉ‬       ‫، و‬     ‫راﺝ و ك‬
     ‫ﺵ‬       ‫ه ﻝ ﻝ إ آ‬             ‫! أﺹ‬  ‫أﺹ‬       ‫ﻡ‬    ‫ﻡ آ اد اﻝ !! ر‬          ‫،ﻡ ا‬   ‫ﻝ‬
  ‫ﻝ‬       ‫ﻡ و‬    ‫!!!‬                ‫..إ آ‬                           ‫..‬    ‫و‬
                             ‫ب!‬   ‫إ‬         ‫ﺹً‬            ‫ً .. إ‬       ‫وا‬
    ‫ﺇﻭﻋﻲ ﺗﺴﻤﻌﻲ ﻷﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﺪ !‬                       ‫ﺹ‬      ‫ا إﻝ اﻡ وإن ﺵ ء ا ر ه‬
                                                            ‫ﻡ ..‬     ‫أ‬
      ‫ﺇﻧﺖ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ .. ﻭﻻﺯﻡ ﺗﺜﺒﺖ ..‬
‫٣٣‬                           ‫٤٣‬

 ‫>>‬           ‫ن‬    ‫م‬            ‫ﻡ آ ! وإ‬    ‫ﻡ ا ﻝ ام ه اﻝ ه‬   ‫ی‬
                              ‫رف إن آ ﺵ ء ﻡ ب ، و رك ه‬      ‫أآ‬
‫ت‬    ‫ﺝ‬   ‫اﻝ ﻡ إ‬    ‫ة‬   ‫أوﺹ إن‬  ‫أ‬
                                            ‫..‬   ‫ه‬
‫،‬    ‫د ن إ‬    ‫ا‬     ‫وإره ب، اﻝ ة دي‬      ‫ﺡ ی‬     ‫ل:) ی‬    ‫اﻝ‬   ‫زي ﻡ‬
 ‫..‬   ‫أي ﻡ‬   ‫ه‬    ‫وإ ﻡ دام ﻡ ﺵ ﺹ ، ﻡ‬     ‫ی‬  ‫، ﺡ ی أن أﺹ ﺏ‬     ‫و‬   ‫ﺏ ر‬
    ‫اﻝ أو‬              ‫ﺵ‬  ‫وإ‬
                             ‫ﺹ‬   ‫(‬    ‫ی‬    ‫، وأن أ‬
      ‫..‬  ‫أي ﻡ‬    ‫عﻡ ش‬   ‫إ ت واﻝ‬
                              ‫إ ه‬    ‫ﻝ ا‬    ‫وﺡ ی ﺡ‬
   ‫ﻡ آ ؟‬          ‫اﻝ ﻡ‬    ‫ه آ وا‬          ‫ﻡ آ ، ه ﻝ د إ ﻝ ﻝ وا‬
    ‫ﻡ آ ؟؟‬         ‫ه آ وا ﻡ ﺱ ﻡ‬
                            ‫ﻡﺵ‬     ‫اﻝ‬  ‫أو ف وا ﻝ ﺱ‬      ‫اﻝ‬
  ‫ﻻﺯﻡ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﷲ ، ﻣﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ !!‬               ‫..‬   ‫و ه‬   ‫ﻡ‬
 ‫إ‬    ‫آ ﻡ اﻝ س أول ﻡ‬     ‫ﻡ‬      ‫ﺹ‬
‫ك ،‬   ‫و‬     ‫ك إن آ‬    ‫ا‬       ‫م‬
                                   ‫ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﻨﺎ ﻣﻌﺎﻙ؛‬
  ‫،‬     ‫ن‬  ‫اﻝ‬   ‫إن اﻝ س دي ﻡ‬    ‫إ ف‬
                                         ‫ﺑﻞ ﻭﺑﻴﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻚ !‬
‫ﻡ آ آ ة‬        ‫ﻡ م‬   ‫ﻡ‬   ‫وإ‬      ‫ﻡ‬
   ‫وإ‬   ‫ﻡ ن ﻡ‬   ‫ن‬   ‫،أو ﻡ‬       ‫وﻡ‬                                   ‫ﻝ :‬        ‫لا‬
      ‫ﺱ ،و‬     ‫، و ء ا أن‬       ‫ﻡ‬     ‫:٨٣‬    ‫اﻝ‬   ‫א(‬             ‫א‬         ‫א‬      ‫) نא‬
    ‫آ ن ..!!‬    ‫و‬   ‫ه نﻡ‬       ‫، وﺱ‬
‫٥٣‬                           ‫٦٣‬
     ‫ف ﻡ ر و ..‬        ‫ه ف،‬               ‫ن‬              ‫ن‬         ‫م‬
‫ر‬    ‫رﺏ ﺏ ل‬  ‫ﺙ‬       ‫فﺱ ه د‬
                                          ‫‪>KK‬‬             ‫د‬       ‫א‬
    ‫ه د: ٥٥‬  ‫ون (‬         ‫و‬   ‫إی : )‬  ‫إی‬      ‫د‬  ‫ب ا‬  ‫، ه‬         ‫ه ﻝ‬
‫ل‬    ‫ﻡ‬     ‫و ؟؟! ﻝ ﻝ دي ..د‬                     ‫و ﻝ ..‬     ‫؟؟ إ ر ﺱ‬
 ‫ﻝ‬         ‫و ﺝ ً .. و‬    ‫..د ل‬      ‫ه‬       ‫ه ﺱ دة .. أو‬     ‫در إ‬  ‫اﻝ‬   ‫ه اﻝ‬
       ‫ا أي ﺝ ..!!‬        ‫دول آ ر، وﻡ‬                      ‫وإآ ب !!‬
      ‫؟؟؟!‬     ‫ر !! ﺝ ب اﻝ دي آ ﻡ‬                   ‫ﻡ ﺵ ..‬     ‫ﻝ ﺵ‬
‫ل‬    ‫ه‬    ‫ف ﺝ ﻡ ، ﺵ ف ا اﻝ‬                  ‫؟؟‬        ‫ا دة‬   ‫رﺏ ه‬
  ‫( ه د:٦٥‬     ‫و‬    ‫א‬    ‫ْ‬     ‫إ :)‬     ‫..‬          ‫ا إ ر ی و‬      ‫أآ‬
 ‫؛ آ‬          ‫ه دي .. ﻝ ﺱ ه د آ‬
                                   ‫ه‬      ‫ة اﻝ‬             ‫ل إ‬         ‫ﺵ ف ر‬
‫اﻝ ي اﻝ در ،‬       ‫ا رب آ ﺵ ء .. آ‬          ‫ذْ‬        ‫ض‬          ‫:}و‬       ‫ﻝ‬        ‫، ل ا‬
  ‫اﻝ آ ..‬       ‫و‬       ‫در إ‬  ‫اﻝ‬    ‫:٤٢١‬     ‫{‬              ‫م אْ‬          ‫ً و‬     ‫ً‬       ‫ن‬
   ‫اﻝ‬     ‫.. آ‬      ‫وإ آ ن ی ﺡ‬
                                 ‫:‬      ‫ل‬          ‫..‬     ‫ر‬       ‫إ ر‬      ‫أﻡ اﻝ‬
    ‫ن ..‬     ‫آ ﺵ ء ،إذا ل ﻝ ء آ‬      ‫اﻝ‬
                                             ‫و‬       ‫و‬    ‫ذ‬                   ‫}‬
       ‫ﻓﻤﻦ ﻭﺟﺪ ﺍﷲ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻓﻘﺪ ؟؟؟؟‬         ‫ن{‬        ‫א‬                              ‫ًو‬    ‫ً‬
       ‫ﻭﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﷲ ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻭﺟﺪ؟؟‬                 ‫ة..‬           ‫أ‬     ‫ه‬       ‫..‬      ‫ة‬
                                                                      ‫:٧٩‬     ‫اﻝ‬
‫٧٣‬                                     ‫٨٣‬
‫!!‬        ‫وإ‬      ‫ﺱ‬     ‫ه‬   ‫ـ ك‬ ‫وا‬
‫ا ن !!‬       ‫ﺏ‬      ‫وإ‬ ‫ﺱ‬       ‫ك ه‬                     ‫ﻣﺶ ﺣﺎﺳﺲ !!‬
‫!!‬   ‫ﺏ ـــ أ‬        ‫وإ‬  ‫ﺱ‬       ‫ك ه‬
‫ﺏ ـ ﺏ ــــــ ت !!‬       ‫وإ‬ ‫ﺱ‬       ‫ك ه‬            ‫ﺝ ا:‬
                                      ‫ً‬   ‫ﻡ‬   ‫ﻡ ﻡ‬         ‫ب‬  ‫ﻡ اﻝ‬  ‫آ‬
      ‫ﺱ ة وإ‬        ‫ه‬       ‫و كی أ‬            ‫ز ن!‬   ‫رﺏ ،‬   ‫ﺏ‬     ‫إ‬    ‫ﺡﺱ‬   ‫أ‬
        ‫!!‬      ‫زي رﺏ أ‬                      ‫و ةا ی ن!‬   ‫ا‬      ‫ﺏ‬    ‫ﺡﺱ‬   ‫أ‬
    ‫آ اﻝ ﺝ ت دي ﻡ ه‬
     ‫ا‬                    ‫اﻝ‬        ‫أ‬
  ‫ل ؛ و ر‬  ‫زى ﻡ ر‬  ‫واﻝ‬            ‫واﻝ‬  ‫اﻝ‬                   ‫ا وﻝ ..‬   ‫اﻝ‬     ‫ه‬  ‫ﻝ‬
                                      ‫رﺏ ..‬     ‫ﺡﺱ إ ﺏ‬      ‫وه إن ا اﺡ‬
‫ة!‬  ‫اﻝ وا‬    ‫و ؛ ..د‬              ‫اﻝ‬        ‫ه‬
                                          ‫!!‬   ‫رق‬     ‫و دي ی‬     ‫ا‬    ‫ﺏ‬
‫‪KK‬‬     ‫‪KK‬‬   ‫وא‬   ‫‬             ‫د‬     ‫א‬
                                      ‫ﺹ‬    ‫اﻝ‬  ‫عد إ ﺵ‬     ‫ﻝ‬   ‫اﻝ ﺉ‬   ‫اﻝ‬
  ‫ﺱ دة وه !‬    ‫دة‬       ‫آ ،ﻡ‬
                                          ‫ﻡ‬   ‫دي ﺝ ﺹ ة أوي ..ﻡ‬
‫ﻝ اﺱ ) أﺡ ﺡ ة (‬      ‫أآ‬   ‫د ﻝ‬   ‫و ر‬
                                                           ‫ر !‬
         ‫ع د ..‬    ‫اﻝ‬   ‫ه كآ‬
                                               ‫ﺝ !!‬   ‫ك‬   ‫ﺱ إ ه‬       ‫ﻡ‬
 ‫..‬   ‫آ‬       ‫نه‬  ‫ا ﺱ ب اﻝ اﻝ‬
                                                  ‫ﻝ :‬   ‫لا‬    ‫ﺱ‬    ‫ﻡ‬
    ‫ﻡ‬   ‫ه و ود .. وإ‬    ‫أ واﺙ إ‬
 ‫.. !‬    ‫.. ك ﻡ ه ف إ‬      ‫اﻝ‬  ‫اﻝ‬                 ‫اﻝ ر:٥١‬  ‫(‬      ‫א‬    ‫و‬      ‫)و‬
‫٩٣‬                                     ‫٠٤‬

‫..‬    ‫ر رﺡ‬      ‫إن ا‬                                       ‫ً‬
                                        ‫ﻻﺯﻡ ﺗﺤﺲ ﻓﻌﻼ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺫﻧﺒﻚ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﻐ‬
‫ك‬           ‫؛ د إ أﺡ‬    ‫وزي ا‬     ‫إ آ آ ی‬          ‫ات ا ب ،‬  ‫ل : )إی آ و‬    ‫اﻝ‬
                           ‫!!‬   ‫ﺏ‬       ‫ا ﺏ واد ء‬  ‫م‬   ‫ات ا ب آ‬
   ‫ا‬         ‫ل أ أﺡ‬    ‫ی ﺏ‬    ‫ا ﺏ ب ﺱ‬            ‫اﺏ‬  ‫ه ا ﺏ د وﺝ ء ه ا ﺏ د ﺡ ﺝ ا أ‬
                       ‫رات !!‬  ‫ﺏ ب‬         ‫ی ﺏ ﺹﺡ‬    ‫ات ا ب‬    ‫ه وإن‬
 ‫لأ‬     ‫ﺏ‬   ‫إﺏ ﺡ‬   ‫أ مو ا‬       ‫وا ﺏ ج‬                        ‫ﺹ‬  ‫(‬
                  ‫!‬      ‫ا ﺏ‬    ‫أﺡ‬
       ‫ل أ أﺡ‬     ‫ﺏ‬  ‫ةو ا‬     ‫ﺹ‬    ‫وا ﺏ‬
                                        ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻭﻋﻰ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﺼﻴﺔ..‬
                 ‫!!‬          ‫ﺏ‬   ‫ا‬         ‫ﻝ آ‬         ‫ﻡ‬      ‫ﻡ‬      ‫ﻡ‬
            ‫א‬                                    ‫ﺹ ة ﺝ ا اآ و د ﺝ ..!‬‫ً‬
         ‫א‬               ‫ن‬                 ‫و ة اﻝ‬   ‫اﻝ س‬    ‫ج‬    ‫ﺱ أ‬
                                          ‫أ‬   ‫ه أدق‬     ‫نأ‬    ‫ل ﻝ : )إ‬
              ‫ﻡ اﻝ‬  ‫ﺏ رن‬
                                             ‫رﺱ ل ا‬      ‫ه‬   ‫آ‬   ‫ا‬
         ‫واﻝ‬        ‫ﺹ ات واﻝ‬    ‫اﻝ‬
                                            ‫؟؟‬     ‫ت( .. إ‬  ‫ا ﺏ ت،ی ا‬
                      ‫اﻝ ن ..؟؟!‬
                                           ‫و دي‬       ‫إ‬  ‫ﺵ‬  ‫ﺝ إ‬
 ‫أ‬      ‫ﺝ اﺱ‬      ‫مد ،ﻡ‬   ‫ا‬    ‫زم‬
                                             ‫نﺱ ه آ !‬       ‫وﻡ ش زﻡ ..‬
   ‫،ﻡ‬           ‫ي .. إ ه ﺱ‬    ‫ﻡ‬  ‫أ‬
                     ‫ك!‬
‫١٤‬                            ‫٢٤‬
    ‫ﻡ‬    ‫رة اﻝ‬ ‫رف‬        ‫إ‬  ‫وﺏ ی‬     ‫دي ؟‬    ‫ﻝ أآ اﻝ‬      ‫ل وإ‬
      ‫ة أو آ ة و ، ..‬     ‫ﺹ‬    ‫ﻡ‬  ‫آ‬      ‫؟؟‬     ‫اﻝ د ؟؟ وإ‬     ‫ﻝ أ ج‬       ‫وإ‬
                                ‫ﺱ داء "‬           ‫أ ﺏ‬     ‫" ی‬
‫..!!‬  ‫] ﺍﻟﻘﻠﺐ [‬    ‫آ ن اﺱ‬        ‫د‬
                              ‫ﺱ دا !!!‬                  ‫آ ﻡ‬
     ‫ض ا‬     ‫: )‬     ‫اﻝ‬    ‫ﺵ ف‬         ‫آم‬      ‫اﻡ ه‬      ‫ﻝ إ‬     ‫ى‬
   ‫دا ، ي‬     ‫دا‬       ‫ض ا‬   ‫ا ب‬     ‫؟؟!‬      ‫ﻡ‬        ‫ﺱ دا د‬     ‫ﺱ دا؟ آ م‬
   ‫أ ه‬     ‫ﺱ داء، وأي‬         ‫أ ﺏ‬         ‫،‬   ‫ت‬   ‫اﻝ م ٠١‬         ‫اﻝ ب اﻝ‬
  ‫ا‬      ‫أﺏ‬    ‫ا‬   ‫ﺏ ءﺡ ی‬          ‫ﻝ ٥‬    ‫٠٠٥٣ ، وه‬    ‫اﻝ‬      ‫٠٠٣ ،‬     ‫اﻝ‬
  ‫ات وا رض ، وا‬       ‫دا ا‬                ‫اﻝ ٠٠٠٠٢‬       ‫ما ،‬     ‫ﻝ‬      ‫ﺱ‬
 ‫وًو ی‬     ‫ی ف‬       ‫أﺱ د ﺏ ا آ ز‬      ‫!! أﻡ ل ود ﻡ ﺱ ع‬           ‫ﻡ‬       ‫ﺱ دا‬
       ‫ﺹ‬     ‫ه ا (‬   ‫أ ب‬    ‫ً‬
                      ‫اإ‬        ‫ﻡ اﻝ‬     ‫ﺱ دا؟ وﻝ‬      ‫آ م أﻝ‬      ‫ا‬
        ‫ﻝ ﺱ اد ..‬     ‫ض‬      ‫ً‬
                      ‫ﻡ ا:‬     ‫ق‬         ‫اﻝ ﻡ‬    ‫؟؟ وﺵ‬     ‫واﻝ‬    ‫واﻝ‬
             ‫ﻡ ً ﻡ ﺱً..‬    ‫ﻡ ً:‬     ‫ك وأﻡ و ه !‬       ‫ﺱ ؟ وآ م آ أوف ﻝ‬
  ‫ﻡ زى اﻝ س اﻝ ب ..‬          ‫اﻝ‬          ‫إزاي وه‬      ‫ﺏ‬    ‫د‬
        ‫..!!‬     ‫ﻡ‬    ‫ا ن ول‬             ‫ا دا دي..؟؟‬     ‫آ ا‬
    ‫ا ب دا دا " ..‬          ‫" ضا‬                    ‫ً‬
                                         ‫ﺑﻘﻰ ﻓﺤﻤﺔ ﻃﺒﻌﺎ ..‬
       ‫!‬     ‫ﻡ‬   ‫وا ة وا ة ﻡ‬             ‫ا ر !!!!‬       ‫ن‬    ‫ش‬         ‫وا‬
‫٣٤‬                            ‫٤٤‬
‫‪>> ª‬‬     ‫ص‬         ‫‪ Ø‬א‬    ‫ً‬   ‫و‬    ‫و ﻝ ..‬        ‫ود ﻡ آ ﻡ ..د آ م ر ﺱ‬
   ‫رﺏ إزاي ؟؟؟ ؟‬      ‫إ ﺏ‬                   ‫اف:٦٥‬      ‫َ ْ ُ ْ ًَََ‬
                                        ‫ﻝ : )وادﻋُﻮﻩ ﺧَﻮﻓًﺎ وﻃﻤ ﻌﺎ ( ا‬ ‫لا‬
 ‫و فﻡ‬       ‫رة اﻝ‬        ‫زم‬   ‫نآ‬              ‫و ل : )ﻫُﻮ ا ِ ي ُﺮﲂ اﻟْ َْﱪق ﺧَﻮﻓًﺎ َوﻃ َﻤﻌﺎ(‬
                               ‫:٢١‬   ‫اﻝ‬   ‫ِ ُُ َ ْ َ ً‬              ‫َ‬
‫.‬   ‫واﻝ ف ﻡ ا‬      ‫ﻡ ع اﻝ‬        ‫ر و‬
         ‫ا ب وی ل :‬       ‫ه د واﺡ‬      ‫و ل : )ﺗﺘَ َ ﺎﰱ ﺟ ُﻮﲠ ْﻢ ﻋَﻦ اﻟْ َﻤﻀَ ﺎﺟِ ﻊ ِ ﻳَﺪْ ﻋُﻮن َرﲠ ُْﻢ ﺧَﻮﻓًﺎ‬
                               ‫ْ‬      ‫َ‬             ‫َ ُ ُُ ِ‬
 ‫ع ا ف د ؟؟ إﺡ‬         ‫ﺏ‬        ‫ﺏ أ‬                            ‫َ َ َ ً َ ِ َ ْ ُْ ِْ ُ َ‬
                                              ‫وﻃ ﻤﻌﺎ وﻣﻤﺎ رزَ ﻗ َﺎﱒ ﻳُﻨﻔﻘ ﻮن( اﻝ ة:٦١‬
‫رﺏ وﺏ !‬     ‫؟؟إﺡ ا وض‬        ‫رﺏ‬   ‫ف‬
                                  ‫‪ú‬‬                ‫ل‬          ‫زא‬
‫؟؟‬    ‫رﺏ‬  ‫إﺡ ﺏ‬    ‫ﺏ ی ﺱ ي .. ﺱ‬
 ‫ﻝ دة‬    ‫ﻝ ؛‬       ‫نه‬     ‫-ه دو ل:‬            ‫أوي :‬     ‫ا ﻡما‬
                                            ‫لآ مﺝ‬          ‫اﻝ‬
      ‫إی ؟؟‬      ‫ﺹ ه‬       ‫م .. و‬         ‫..‬  ‫ا‬   ‫ی‬   ‫ن‬  ‫]ا‬
                                            ‫إ ا ..‬
                 ‫..‬      ‫-ر ه‬              ‫ﺝ ﺡ ن ورأس ..‬
            ‫إی ؟؟‬     ‫ه‬      ‫و ی‬   ‫ا و ا ﺝ ء رﺡ ..‬   ‫ا ﺡنه ا ف‬
        ‫اﻝ ر..‬     ‫اﻝ وﻡ ه‬       ‫-ه‬           ‫ا .. [‬    ‫ورأﺱ ه‬
            ‫..‬   ‫ﺏ ..إ آ ﺝ ا‬        ‫ﻡ‬   ‫ﻝ‬ ‫؛ زم‬     ‫ن اﻝ‬
 ‫ً‬       ‫ً‬
 ‫ﻳﺒﻘﻰ ﺇﺣﻨﺎ ﺑﻨﻌﺒﺪ ﺭﺑﻨﺎ ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻰ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻭﺧﻮﻓﺎ‬          ‫ح وا‬     ‫..اﻝ ف واﻝ ﺝ ء..ﻡ‬
                                       ‫ن..؟‬       ‫ﺹ و أ‬
          ‫ﻣﻦ ﻋﺬﺍﺑﻪ..‬
‫٥٤‬                             ‫٦٤‬

‫..!‬   ‫دﻝ‬       ‫وه د ﻝ ﺱ اﻝ اﻝ س‬          ‫ا ﺱ اء:٩٥‬  ‫ً(‬    ‫ْ ‪ª‬‬       ‫:)و‬    ‫و ل‬
    ‫ی ی ﺏ ح واﺡ ، ﺝ ح ا ﺝ ء! ود ﻡ‬
                                ‫א‬             ‫ً:)‬     ‫ﻝ أ‬  ‫و ل‬
‫ر‬    ‫ر‬      ‫ﻝ‬       ‫ً !! وآ ﻡ‬
 ‫إ ؟‬     ‫وﺱ آ ﺵ ..ه أ‬     ‫ر !!ر ر‬            ‫د‬       ‫‪ú‬א‬     ‫ذ‬            ‫و‬
 ‫؟‬    ‫ّ ، وإ‬     ‫ت،ﻡ‬   ‫،‬    ‫بﺱ‬                        ‫اﻝ ﻡ :٦١‬  ‫ن(‬   ‫د‬
 ‫٠٠١ وا ؛ ﻡ ه ﻝ ..؟!!‬        ‫ﻝ‬    ‫د ر‬
                               ‫إن اﻝ ا‬       ‫آ ا ی ت دي و ه آ‬
‫٠٠١‬      ‫إن اﻝ‬    ‫ً..ه ﻡ‬  ‫ودي آ رﺙ‬
                                          ‫..‬  ‫زم ف ﻡ ر و‬
‫أ ة‬     ‫ن ب إﻝ وآ ن را‬    ‫ﻝ‬    ‫ر‬
                               ‫ن ف أآ !!‬     ‫د اﻝ وض زﻡ اﻝ إن ا‬
                     ‫ﺝ ة ..‬
                               ‫!‬    ‫دﻡ‬   ‫إ اﻝ ا زى ﻡ إ ﺵ ..اﻝ س و‬
   ‫اﻝ ﻡ ﺵ ﻝ أ د ﻝ ﻡ ت وﻡ‬        ‫إ ﺹ‬
                                    ‫إ ن‬     ‫د ا اﺡ ی م ﺏ ن‬
        ‫إ ..؟؟؟؟!‬  ‫ﻝ ه نﻡ‬     ‫ب‬
                              ‫..‬         ‫اآ‬       ‫و‬    ‫اﻝ‬
   ‫..‬       ‫نی‬   ‫نی ف‬   ‫و زم ا‬
                                   ‫م ،‬      ‫ه ى‬   ‫اﻝ‬     ‫وﻝ ﻡ‬
               ‫ﻝ :‬   ‫ﺵ ف لا‬
                              ‫؟‬    ‫، ﻝ‬         ‫وﻡ‬     ‫اﻝ‬   ‫ﻡ‬
       ‫ق:٥٤‬  ‫(‬   ‫‪ú‬و‬      ‫ْ ن‬       ‫)‬              ‫..!!‬ ‫و‬       ‫ن‬
 ‫ه اﻝ ﻡ‬         ‫ه آ ﻝ ن و‬      ‫اﻝ‬          ‫ا‬     ‫و‬   ‫ی ف‬    ‫ﺡ‬
             ‫اب ر ..‬ ‫ًﻡ‬          ‫اﻝ‬   ‫؟؟‬    ‫ا‬  ‫ا‬          ‫و ی‬   ‫ا‬
                                ‫..‬     ‫..ا‬   ‫رﺏ ی ز ا ف وا ء‬
‫٧٤‬                             ‫٨٤‬
        ‫اﻝ ..‬     ‫اﻝ‬       ‫وﻝ ﺝ‬           ‫ﻡ ارج اﻝ ﻝ‬
                                    ‫:‬          ‫ل ا ﻡ م ا اﻝ‬
        ‫ا دة ..‬    ‫ﺡﺱ ﺏ‬        ‫وه إ‬      ‫و‬    ‫ا‬    ‫ی‬     ‫أول ا‬      ‫] ا‬
‫ة ا دة‬        ‫ﺏ‬    ‫ا اﺡ‬     ‫ا بی‬       ‫روح‬     ‫د ، ذا ﺡ‬    ‫ﺏ‬      ‫مأ‬    ‫ا‬
   ‫ا ر و ا ﺝت ا ﺏ‬             ‫و إ اح‬     ‫رت‬   ‫وا ق،‬      ‫ا‬         ‫زا‬   ‫ا‬
‫ة‬  ‫ا‬   ‫, ا اﺡ ﺏ‬       ‫دي آ ! ﺏ ﺏ‬         ‫ﺏ‬   ‫ة ة‬   ‫ا‬     ‫و ة و ة،‬       ‫ة‬
  ‫ﺏ ی ا م د ؟؟؟‬       ‫،‬         ‫ﺹ و‬    ‫، وی ی ﺏ ﺏ أن آ ن‬                ‫أن آ‬
  ‫ت ..‬    ‫اﻝ‬    ‫اﻝ‬   ‫ن‬     ‫ا ﺝﺏ‬    ‫ه‬                    ‫[‬    ‫ا اﺡ‬   ‫ی‬
‫ﺹأ‬                 ‫اﻝ ﺹ‬     ‫آ‬   ‫ﻡ‬                  ‫:‬    ‫ﻡ ا‬
‫ﻡ أول‬          ‫..ا ن ﻡ ه ف‬          ‫ره‬   ‫ا ول ..‬     ‫اﻝ‬     ‫.. زم ه‬        ‫ﻡ‬
‫ا ول‬     ‫و‬    ‫ع ه‬     ‫ﻡ ة..اﻝ‬     ‫ﻡ ةو‬       ‫وح ؛‬    ‫اﻝ‬     ‫اﻝ أ اﻝ‬     ‫ﻝ ﻡ‬
‫ً ة‬     ‫ل ..و آ ه‬         ‫دي‬   ‫ﻡ اﻝ‬            ‫..‬      ‫ﻡ‬        ‫ه‬    ‫و‬
   ‫أول اﻝ‬     ‫إ ﻝ‬       ‫واﻝ دات..د‬    ‫اﻝ‬                    ‫إن :‬    ‫زم‬
     ‫..‬     ‫ﻝ‬   ‫ﺵ رواﺱ و‬         ‫و‬
   ‫د و‬      ‫ﻡ اﻝ‬       ‫ن‬   ‫اﻝ‬  ‫وإو‬                            ‫‪www.g‬‬
 ‫اﻝ دات و ﻝ إ ﻡ ش زﻡ ور ﻡ‬                          ‫‪oodwayinlife.com‬‬
 ‫ﺱ ﻝ‬     ‫ﻡ‬    ‫ع واﻝ‬     ‫ﻝ ﻡ ش‬       ‫ه‬
            ‫ﻝ م د ..‬        ‫! إو‬
‫٩٤‬                          ‫٠٥‬
                           ‫ا‬          ‫إ‬  ‫اﻝ‬    ‫اﻝ‬   ‫اﻝ‬   ‫..‬
                            ‫،‬    ‫رﺱ ً( ا ﻡ اﻝ‬           ‫اﻝ‬   ‫)اﻝ‬
                                 ‫ﺱ اﻝ ه‬           ‫إن ر أ‬      ‫ﻝ ﻝ‬
   ‫ل أ ه‬     ‫اﻝ‬   ‫ﻡ ة‬   ‫ا آ ر‬
                           ‫ة ، وﻡ ذﻝ ﻡ ذاآ ش ،‬         ‫إﻡ ن ا‬       ‫و ﻝ‬
    ‫ﻡ‬ ‫ﺵ أﺱ ه‬           ‫ةه ﻝ‬    ‫ﻡ‬
                           ‫ﻡ د‬    ‫ﻡ‬      ‫ﻝ أن أي‬               ‫و‬
  ‫، وآ‬  ‫ه ت ﻡ اﻝ‬          ‫ا ﻡ ن ..اﻝ‬
                                 ‫!!‬   ‫ن أي ﻝ‬           ‫ة‬   ‫إﻡ ن ا‬
 ‫ا ا ﺱ دي و اآ وه ﺹ ..ﻝ ؟‬        ‫وا و‬
                                   ‫ب ی ﺡ ﺏ ل:‬               ‫أﺹ‬
  ‫ا ﻡ ن ، زم اآ ه !‬       ‫أﺹ أآ ﺝ ي ﻡ‬
                               ‫ا‬    ‫ق ا ـ٠٦ ..‬      ‫أﺏ‬        ‫أ إ‬
‫ا ﻡ ن‬     ‫اﻝ ﻡ ه اآ ه وه ﻡ آ إ ﺝ‬
                           ‫ﺏ ٠٦ و٠٧ ﺱ ؟؟‬           ‫ل إن أ ر أ‬       ‫ه ا‬
   ‫!‬      ‫آ‬      ‫آ‬   ‫،د‬     ‫ه‬
                             ‫آ ن !!‬     ‫وأﺏ ت‬     ‫ﺏ أد ا‬         ‫أﺏ ﺱ‬
 ‫ﻡ ، وﻡ أدراآ ﻡ‬      ‫ﺙ‬    ‫ا ﺝ‬
                                ‫د أ‬        ‫إن اﻝ‬      ‫اﻝ‬     ‫وﻡ‬
‫ا ﻡ ن إ ب‬       ‫ﻡ ،و ﻝ ﻝ‬       ‫ﺙ‬
                           ‫،‬    ‫ﻡ ت اﻝ‬     ‫ﻡ ت اﻝ ة وإ ر وإ ﻡ‬
‫ا ﻡ ن‬     ‫اﻝ‬   ‫ةﻡ ن‬     ‫وا ﺱ دي ﺝ‬
                            ‫!!‬    ‫ﻡ‬    ‫ت وه‬        ‫أي ﻝ‬       ‫وإ ﻡ‬
                ‫ا إزاي؟؟‬    ‫..ه‬
                              ‫د ؟؟‬    ‫ت ة ز‬            ‫آم ب‬
‫ا إﺝ ت ا ﺱ دي ،‬          ‫ﺹ‬    ‫ه ا ﻝ‬
                                     ‫..!!‬         ‫آ‬
  ‫ف أﺱ‬   ‫ﻡ ، ﻡ ﻝ ، واﻝ‬         ‫أﺹ ﺙ‬
 ‫------ !!‬  ‫ا ﻡ ن وﻡ اآ ه ش‬        ‫ﺝ‬   ‫ﺙ‬    ‫ﻣﺶ ﻛﻨﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ؟؟؟!‬
‫١٥‬                          ‫٢٥‬

       ‫‪>> ª‬‬       ‫نא‬                       ‫..‬    ‫ﻝ‬   ‫فا ﺱ‬     ‫ﻝ ا‬
       ‫ﻡ ضإ‬
        ‫ُ‬ ‫ة اﻝ آ وا‬  ‫إﻡ ن ا‬                  ‫ﻣﻦ ﺭﺑﻚ ؟؟؟‬
       ‫، ﺝ ﻝ إزاي ؟؟‬   ‫أي ﻝ‬         ‫ل إی ؟‬ ‫ا ال د ه‬      ‫رﺏ ؟ی ى ا‬
‫ن ه اﻝ ه ف‬   ‫ﺏ ﺱ ، اﻝ‬   ‫رﺏ أ‬                ‫ر ؟؟‬         ‫٥د‬      ‫ف‬
‫ﻝ ش‬ ‫وﻡ‬      ‫ي‬  ‫أﺱ ا ﻡ ن اﻝ‬
                           ‫اﻝ م‬       ‫!!! وﻝ إ‬      ‫د‬      ‫و‬
                ‫إﺝ !!‬           ‫اﻝ م ه‬   ‫ود‬   ‫وﻝ‬   ‫وﻝ‬     ‫وﻡ‬
 ‫ﻡ .. د ﻡ إﻡ ن آ‬     ‫د ﻡ إﻡ ن ﺙ‬                ‫؟‬        ‫ﻡ‬     ‫!ه‬     ‫أت‬
    ‫أو دآ راة ؛؛‬  ‫د ﻡ إﻡ ن ﻡ ﺝ‬
                           ‫ت‬   ‫اﻝ‬        ‫، أ اً ؛ ﻝ إ ﻡ‬
  ‫>>‬        ‫א ‪Ù‬‬      ‫ن‬     ‫د‬      ‫, وﻡ اﻝ ت‬      ‫ت ﻝ‬     ‫, واﻝ‬    ‫ﻝ‬
     ‫ل‬  ‫زم ه‬
         ‫٧ أﺱ‬  ‫آ وا ه ل‬                   ‫اﻝ ت ﻝ ث أو أر ﺱ ت ..!!‬
‫د‬    ‫ه‬  ‫كﻡ‬
       ‫ﻡ ،ﻡ‬   ‫،ﻡ‬  ‫ه ل‬           ‫،‬    ‫ن‬       ‫ن‬     ‫ﺹﺡ‬
       ‫ا ﺱ دي !‬    ‫وب‬  ‫ﻝ‬         ‫ة‬  ‫ا‬    ‫ا ذن ی ل ﺡ‬          ‫ا‬     ‫و‬
‫؟‬   ‫رﺏ ؟ و دی ؟ و‬  ‫]٣ أﺱ [ ا :‬                ‫؟؟‬        ‫ن ﺏ رﺏ .. ﺏ‬
 ‫؟‬  ‫أ‬   ‫ك‬  ‫:‬   ‫و]٤ أﺱ [ أرض ا‬          ‫وا‬   ‫ﺱ‬   ‫ﺡ‬        ‫إ‬      ‫ﺏ‬
  ‫و‬   ‫أی إآ‬     ‫أﺏ ؟‬    ‫ﺏ‬           ‫ة‬  ‫ا‬   ‫ام رﺏ‬       ‫إ‬      ‫ﺏ‬   ‫و‬
        ‫ﺏ ؟ ؟؟‬   ‫ذا‬  ‫؟و‬   ‫أ‬           ‫؟؟‬         ‫ا‬    ‫د‬     ‫د ی ؟؟‬
‫٣٥‬                             ‫٤٥‬
    ‫ا‬    ‫ﻡ‬    ‫م‬        ‫ی ﺡ‬     ‫ا‬
‫ه ا ..‬        ‫آ وا ﻡ .. ن اﻝ ﻝ اﻝ‬
                                        ‫ﻣﺎ ﺩﻳﻨﻚ ؟؟؟‬
 ‫ﻝ ...إن ﻡ ﻝ‬     ‫ﺵ‬   ‫ه ا و‬     ‫إن اﻝ د‬       ‫ی ، د آ ﻡ ه اﻝ اﻝ‬            ‫ا‬  ‫ﺱ‬
     ‫ه ا ...إن ﻡ‬     ‫واﻝ‬  ‫واﻝ‬   ‫ا ﻡ واﻝ‬        ‫! آ وا‬    ‫ﻝ‬  ‫ه ا !د‬         ‫ﻡ اﺝ !!د‬
      ‫ه ا ..إن ﻡ‬         ‫و‬     ‫إﻝ و‬    ‫ﻡ اﺝ ..!‬     ‫اﻝ ﻡ‬     ‫و‬        ‫ﻡ اﻝ اﻝ‬
      ‫إر ؤ ه ا ...‬         ‫واﻝ ف ا ول‬       ‫ﻝ ا‬     ‫اﻝ ة واﻝ م وﻝ‬         ‫ﺵب‬
 ‫!!‬     ‫أ ء‬    ‫ﺏ‬      ‫ﺱ آ‬      ‫و‬     ‫...اﻝ ..‬     ‫اﻝ ت ل واﻝ‬           ‫ل وﻡ‬
   ‫ﺵ‬      ‫وﻡ اﻝ‬          ‫ﻡ اﻝ‬           ‫ه ا ...!!‬        ‫واﺡ‬     ‫وآ‬
      ‫أو زوﺝ وﻡ اﻝ‬            ‫وﻡ اﻝ‬        ‫ه ا :‬      ‫اﻝ‬      ‫ﻝ‬       ‫لا‬
                      ‫ﺱ ... !!‬     ‫ْ‬       ‫א‬    ‫א و‬        ‫א‬        ‫}‬
‫و أ‬          ‫ر ﺹ ؛ ه ق إ‬             ‫وً‬               ‫و‬  ‫و ْ‬           ‫و‬
       ‫آ ﻡ ،و ﻝ آ و ه ف‬          ‫آ و‬
                                 ‫ون {‬
                                 ‫اﻝ ﺙ :٣٢‬    ‫א‬
  ‫ر‬      ‫ف أآ وأآ‬      ‫إﻡ ه ول إ‬
                              ‫ﻡ اﺝ‬   ‫اﻝ‬ ‫ﻡ اﻝ‬    ‫ً‬
                                           ‫أﺏ ا‬
  ‫ا‬   ‫ﻝ ر‬      ‫ﻝً‬     ‫ﻝ‬          ‫و‬
                              ‫اﻝ آ زي ﻡ ر‬   ‫ه ، زم‬               ‫اﻝ‬  ‫و‬
   ‫...؟؟ إﻡ ؟؟؟؟‬        ‫آ أ اﻝ ﻡ‬       ‫وإ‬
                               ‫اﻝ‬   ‫اﻝ‬ ‫ن‬  ‫ورا اﻝ‬              ‫أﻡ وﻡ‬
   ‫رﺏ ؟؟‬         ‫د‬     ‫ى‬   ‫ی‬                                 ‫ﻝ ر !!‬
‫٥٥‬                             ‫٦٥‬
  ‫ﺵ ﻡ‬   ‫ﻡ‬        ‫إ‬                           ‫؟‬   ‫ا‬   ‫و‬      ‫ی ى‬
‫؟؟؟؟‬   ‫و اﻝ إ‬     ‫،ه ه اﻝ اﻝ‬            ‫؟‬    ‫اﻝ‬     ‫؟؟ اﻝ‬ ‫اﻝ‬     ‫؟؟ اﻝ‬     ‫اﻝ‬   ‫اﻝ‬
  ‫اﻝ إ‬   ‫.. وإ ﻝ‬    ‫اﻝ ه‬                     ‫؟‬      ‫و‬      ‫إﻡ آ ن رﺱ ل ا‬
‫وﺵ و دك ﻡ اﻝ ...!‬     ‫ه ﻡ ﺵ‬              ‫؟‬      ‫ﺱ ؟اﻡ إ‬      ‫وا‬         ‫اﻡ ا‬
   ‫ﺱ‬  ‫.. ﺵ ف ﻡ ﻡ‬    ‫ا‬  ‫و ا‬            ‫- زوﺝ ت‬     ‫أﻡ ت اﻝ ﻡ‬      ‫وإ .. إﻡ آ‬
    ‫ﻡ‬  ‫إ ؟؟ وﻡ ذﻝ ؛ ر‬   ‫و ﻝ ﺵ‬                  ‫؟‬     ‫وإ‬         ‫- و‬      ‫اﻝ‬
  ‫، وإ‬    ‫و‬     ‫و‬   ‫و‬  ‫ور‬           ‫ن‬    ‫اﻝ‬   ‫وإ ﻡ‬       ‫اﻝ‬   ‫ی ىﻝ ﺵ‬
          ‫ﻡ اﺝ !‬    ‫د ﻡﺵ‬           ‫؟‬    ‫و ﻡ دوﺝ س ه‬        ‫واﻝ‬      ‫اﻝ‬   ‫و‬
     ‫دی ؟؟؟‬    ‫د‬    ‫ی ى‬                               ‫ه ل د ﻡ أﻡ ؟؟‬
                              ‫اﻝ ي‬       ‫وإ‬     ‫اﻝ‬    ‫ی ى ﻝ ﺵ‬
         ‫ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻚ ؟؟؟‬                  ‫؟؟ ه ل دي ﻡ أﻡ ؟؟‬         ‫ه‬     ‫واﻝ‬   ‫واﻝ‬
                               ‫ا ﺏ وا ﺏ‬       ‫ا‬    ‫ب أ‬     ‫ه دول‬
     ‫م ﻡ اﻝ‬  ‫وب .. آ‬    ‫و‬
                              ‫ا ی ..‬      ‫ن أوﺹ‬       ‫رة‬    ‫ﺏ‬      ‫وا‬
 ‫ﻡ ؟؟؟‬   ‫إ‬   ‫ام اﻝ ﻝ آ ،‬   ‫ا‬          ‫و‬
                                 ‫اب ﺝ ..‬               ‫ن أآ ن ﺱ‬
 ‫ﻝ ﻡ اﻝ .. و‬       ‫ه إﻝ ﻡ و ﻡ‬
                                        ‫ه دول ؟؟؟‬
     ‫، د‬   ‫و ل ﻡ د‬    ‫ت دﻡ‬         ‫آّ‬
                               ‫ا ﺱ د و آ إ ه وب‬              ‫ﺏ‬     ‫ﺡ‬
   ‫أ ﻡ وأ‬    ‫و‬    ‫ا‬  ‫م ﻝ ا‬         ‫اﻝ‬
             ‫ﻝ !!‬            ‫و‬     ‫؟؟!!‬       ‫ه‬   ‫و ل إن‬        ‫ﺏ ﺱ‬
‫٧٥‬                              ‫٨٥‬
 ‫وى ﻡ اﻝ‬       ‫ﺏ م .. ﻡ ل ه‬     ‫ا ی‬         ‫ر أآ‬                ‫ل‬     ‫ي وإ‬  ‫م‬   ‫آ‬
 ‫ة اﻝ‬ ‫و‬       ‫ة اﻝ‬        ‫ش وأه‬          ‫و ﻝ :‬               ‫ﻡ‬     ‫ﻡ ةو‬  ‫وأآ !! ﻡ‬
‫ش‬   ‫و‬        ‫و ش ﻝ ﻡ ا ﺱ م واﻝ ع‬
                                   ‫ﺿﺎﻉ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ﻛﺘﻴﻴﻴ ﺃﻭﻭﻭﻭﻭﻱ !‬
            ‫ﻝ :‬  ‫ﻝ ا و وا ! ل ا‬
‫ون{‬       ‫ً‬   ‫ن‬     ‫ً‬    ‫ن‬       ‫}‬           ‫ﻧﺘﻮﺏ ﺑﻘﻰ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ ..!‬
                         ‫ة:٨١‬  ‫اﻝ‬               ‫ل:‬  ‫دآن ﺏ‬    ‫ا ﺏ‬          ‫ﺱ‬
 ‫؟‬     ‫و‬     ‫ه‬     ‫د‬      ‫ى‬   ‫ی‬         ‫ی م‬            ‫ء آ‬               ‫) وا‬
                                    ‫(‬           ‫أﺝ ، و ی د‬
    ‫ﻋﻤﺮﻙ ..ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻓﻨﻴﺘﻪ ؟؟؟‬                 ‫؛‬            ‫ن‬    ‫د‬  ‫ا‬   ‫واه‬        ‫رﺏ‬
     ‫ی‬
   ‫ب ..‬  ‫ه رأس‬    ‫آ واﺡ‬                    ‫..‬       ‫ا‬        ‫آ ﻝ‬         ‫ن‬
   ‫ة .. ﻝ‬ ‫ﻝ‬    ‫ﺝ‬   ‫اﻝ‬    ‫ه‬           ‫ة ..‬       ‫ﻝ‬       ‫ت و‬      ‫إ‬        ‫آ ﺙ‬
‫اﻝ ،‬   ‫ﻡ‬   ‫رأس ﻡ ﻝ ﻡ‬    ‫، وإ‬                    ‫ﻡ‬      ‫ﻡ اﻝ اغ وإ‬   ‫و و‬           ‫ﻡ‬
‫و ي‬  ‫ي‬   ‫!!! ا م ﻝ‬    ‫ﻡ اﻝ ﺱ‬                                    ‫!!‬        ‫ﺝ‬
 ‫و‬  ‫ول‬   ‫ك وإ و إ ه ؛‬      ‫ﻡ‬                      ‫ْ‬             ‫: )‬  ‫ﻝ‬   ‫ل ا‬
 ‫ك و‬  ‫اﻝ‬  ‫ت و‬   ‫اﻝ وي و ام اﻝ‬
                                                ‫اﻝ ﻡ ن :٥١١‬  ‫ن(‬          ‫و‬
                 ‫٤٢ ﺱ !‬
                                ‫ك ؟؟‬             ‫ل‬      ‫ل ﺏ إی‬    ‫ی ىه‬
              ‫>د‬    ‫د‬
‫٩٥‬                              ‫٠٦‬
                                  ‫!!!!‬   ‫اﻝ زق ﻝ‬    ‫ام د‬             ‫ﻝ ﺱ اﻝ‬
     ‫ﺷﺒﺎﺑﻚ ..ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﻠﻴﺘﻪ ؟؟؟‬                   ‫ﻝ‬    ‫ﺝ اﻝ ر‬                ‫أﺹ اﻝ زق اﻝ‬
‫إ ؟؟؟‬      ‫ى‬        ‫و‬  ‫وﺹ‬  ‫ﺵ‬         ‫ش‬    ‫ك ﻡ‬    ‫ﻝ‬   ‫ه‬                ‫ت وه‬   ‫اﻝ‬
       ‫ﻡ اﻝ ت ؟؟‬     ‫واﻝ‬  ‫اﻝ ر‬         ‫ﻝ ام!‬   ‫و‬     ‫.. م إ‬                 ‫و ه‬  ‫ه‬
        ‫؟؟‬  ‫اﻝ‬   ‫ت‬       ‫اﻝ‬             ‫إی ؟؟؟‬    ‫لﺹ‬                ‫وﺏ آ ه‬
‫ا ،‬       ‫ن ﺵب‬      ‫إ‬    ‫إﺱ‬       ‫و‬    ‫ت !!‬  ‫رات واﻝ وﺝ ت واﻝ‬               ‫واﻝ‬   ‫اﻝ‬
  ‫، و ﻡ أ ك وأﻡ و‬      ‫اﻝ ﺝ‬           ‫و‬    ‫؟؟!‬    ‫ل‬    ‫ﺏ ای‬              ‫ی ىه ل‬
    ‫ت ..؟؟‬   ‫و اﻝ‬    ‫ن واﻝ ة إﻝ ا‬       ‫اﻝ‬
  ‫ﺏ ؟؟؟‬    ‫ل‬      ‫ى ه ل ﺏ ای‬         ‫ی‬
                                   ‫ﻋﻠﻤﻚ ..ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ؟؟؟‬
‫ﺍ ﺎﻝ..ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺍﻛﺘﺴﺒﺘﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺃﻧﻔﻘﺘﻪ ؟‬              ‫ﻡ‬   ‫آ ب ، آ آ ﺱ‬     ‫أ‬   ‫آ آ‬
                                ‫، آ ﻡ ﻡ ر‬    ‫اﻝ‬    ‫ﺵ أو ﻡ أي‬
  ‫وﺵ ل و‬   ‫ي‬  ‫ل‬  ‫اﻝ س..اﻝ إ‬
                                 ‫إ ؟؟‬    ‫،ه ل‬     ‫وﺹ ﻝ ي‬
 ‫وﻡ ه‬     ‫اﻝ ش ي‬   ‫ي و‬
                                  ‫؟؟‬   ‫و‬   ‫ا إ‬   ‫إی ﺏ‬
‫،‬  ‫آ ﻡ‬    ‫ام .. ه ل‬    ‫ل و‬
                                    ‫ً ؟؟!‬    ‫ﺏ و‬   ‫ی ىإ‬
     ‫إ ؟؟؟؟؟‬   ‫ﺝ ﻡ ؟؟؟؟ وﺹ‬
                                          ‫ّ‬
                                     ‫آ ّ اﻝ ي وروق اﻝ !!!‬   ‫و‬
‫؟؟ ﺝ ﻡ رﺵ ة ؟؟ و ر ؟؟‬      ‫ﺝ‬
                               ‫؟؟؟‬    ‫ل‬     ‫ی ى ه ل ﺏ إی‬
 ‫اﻝ س ؟؟‬    ‫‪ ، DJ‬و آ‬  ‫و آ ﺵ ل‬
‫١٦‬                              ‫٢٦‬
‫ﺏ ﺱ اﻝ إ أﺹ ً اﻝ وض‬                ‫ﺏ‬
  ‫إ‬   ‫ن ﻡ‬    ‫ر ، واﻝ وض د إ‬                      ‫‪‚è‚q<á^‰Þc‬‬
    ‫ُ‬
  ‫د ﻝ ﻡ ِّإ‬      ‫، وإ‬   ‫أي ﻝ‬
                                      ‫ن‬         ‫ﺡﺝ : ﺹ‬
 ‫عد!‬     ‫ا‬  ‫ان ا ﺡ‬     ‫ه ،ی إ ا‬
                                 ‫وإ ﺙ ت‬      ‫ع ﻡ د آ م‬      ‫اﻝ‬     ‫وﻡ‬
‫،‬     ‫، د ّر اﻝ م دﻡ‬ ‫و‬           ‫ﺏ‬
                                ‫..‬     ‫نإ نﺝ‬          ‫ﺵ و ص!‬
 ‫ه آ نﺹ ،‬      ‫اﻝ س ﺹ ،إ‬         ‫وزي ﻡ‬         ‫:‬    ‫ا‬    ‫زم ی ن ك ر ﺡ‬
‫إﺝ ت ﻝ ﺱ دي ..‬        ‫إ ﻝ ﻡ‬     ‫وﺵ ف أ‬        ‫ﻡ ن ك دا‬       ‫ةﻡ‬     ‫كﻡ ه م‬
     ‫<<<<<<<<< ﺝ !‬         ‫ا ﻝ أ .. أ‬
                                ‫ة، أو ﻝ‬    ‫له ب‬      ‫ف : إو‬       ‫إو‬
      ‫د ﻡ ش‬       ‫اﻝ إ ﻡ ﺵ‬       ‫اﻝ‬     ‫ﺝ !‬      ‫ك وﻝ ﻝ‬    ‫ﻡ‬     ‫ﻡ‬    ‫أ ز !!‬
 ‫وح !!‬    ‫و د ﻝ‬     ‫رف آ آ‬     ‫وا ة ..وإ‬         ‫ﻡ اﻡ ..‬     ‫ﺡ : ﺵ آ اﻝ‬
 ‫اﻝ إ ﻡ ﺵ‬     ‫اﻝ‬       ‫أ ﻝ‬    ‫أ ﻡ‬            ‫آ ﺵ ..!‬     ‫اﻝ‬    ‫ن ﻡ رش ﻝ‬
     ‫ﻝ وا ة ؛ ﻝ رت‬        ‫د‬   ‫د ،‬
                                   ‫؛‬    ‫ﺵ ا‬     ‫: زم‬       ‫ا‬
    ‫د وا ة !!‬       ‫دآ‬      ‫رﺵ و‬
                               ‫وﻡ ه ر وم !‬          ‫ﻝ‬     ‫ا رﺝ‬     ‫ه‬
 ‫ة زي‬   ‫را‬          ‫ی ك ف‬      ‫أ‬                ‫ر !‬      ‫ن‬       ‫ﺱ ﺹ‬
   ‫!‬   ‫ا‬       ‫أ‬      ‫ﺏ ف‬          ‫ز‬     ‫ﻡ وﻝ‬     ‫ن ﻡ‬     ‫:‬        ‫إ‬
    ‫..‬          ‫..‬                  ‫ﺱ ع دروس‬          ‫ﻡ ﺝ د ،‬
                                   ‫ة واﻝ روس ﻡ ﺝ دة آ ﻡ ن ..‬         ‫اﻝ ار ا‬
‫٣٦‬                              ‫٤٦‬
‫ﻡ ،‬         ‫وزك‬     ‫:ﻡ‬        ‫ﺏ اﺡ‬       ‫ﺇﺣﺴﺒﻬﺎ ﺻﺢ ﻭﺷﻮﻑ ﺇﻧﺖ ﻋﺎﻳﺰ ﺇﻳﻪ..؟؟‬
‫زي س‬         ‫ةﻡ‬       ‫ن‬  ‫؛‬       ‫و‬
    ‫ﺝ وإ‬        ‫آ آ‬          ‫و‬   ‫آ‬
                                 ‫ﺇﺣﺴﺒﻬﺎ ﺻﺢ ﻭﺇﻋﺮﻑ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﻚ ﺇﻳﻪ ؟؟‬
‫ت..‬       ‫كا‬      ‫ي ا رج‬       ‫..و ً‬      ‫ﺇﺣﺴﺒﻬﺎ ﺻﺢ ﻭﻫﺘﻌﺮﻑ ﺇﻧﻚ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ..‬
‫ﻡ ﺝا‬
‫ً‬          ‫ت ..‬    ‫ا رج ا دات وا‬       ‫أ‬       ‫ﻭﻫﻴﺠﻰ ﻳﻮﻡ ﻭﺗﻘﻒ ﺑ ﺇﻳﺪﻳﻪ ..‬
‫ر‬       ‫اﻝ‬    ‫اﻝـ ٥ ﺹ ات‬         ‫زم‬   ‫إ‬
   ‫.. ﺵ‬     ‫ﻡ‬    ‫اﻝ ا ﻡ‬      ‫ﻡ ن، ﻝ ﻡ‬  ‫ا‬      ‫ﻭﻳﺴﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ..‬
   ‫ت..‬     ‫اﻝ‬        ‫ذن ا‬      ‫وه‬          ‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﺁﻳﺔ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﺑﺪﻟﺘﻬﺎ ..!‬
 ‫: زم ن ﻝ و ت ﻡ ﺱ ﻡ‬                ‫ﺡﺱ‬
                                  ‫ﺩﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻌﺒﺔ ، ﻟﻌﺒﻬﺎ ﻛﺘ ﻏ ﻙ ..!‬
 ‫؟!‬         ‫إ ورا‬       ‫إ‬   ‫.. ف‬
 ‫: ) َوﻗَﺎل َرﲂ ا ْدﻋُﻮﱐ َأﺳﺘَﺠِ ﺐ َﲂُْ‬
 ‫ِ ْ ْ (‬         ‫َ ُُ‬       ‫آ‬  ‫ا ء‬       ‫ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺩﻭﺭﻫﻢ .. ﻭﺩﻟﻮﻗﺘﻰ ﺟﻪ ﺩﻭﺭﻙ ..!‬
 ‫دا ً ، ور‬       ‫إر إ ك و ل رب وإﺱ‬            ‫ﺟﻨـﺔ .. ﻭﻧـﺎﺭ .. ﻭﻟﻴﻚ ﺇﻧﺖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ..!‬
 ‫اﻝ واﻝ ات ..‬      ‫ﻡ اﺝ‬     ‫وه‬    ‫ه‬        ‫ﻣﺘﻘﻮﻟﺶ ﺑﻜﺮﺓ ..ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﺕ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ .. !!‬
   ‫أو إﺱ ر ،،‬      ‫ك أي ﻡ‬     ‫ً‬
                  ‫وأ ا .. ﻝ‬
            ‫:‬    ‫اﺹ ﻡ‬    ‫إ‬
  ‫‪www.goodwayinlife.com‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/11/2012
language:
pages:16