Docstoc

วิธีต่อสู้กับสปายแวร์

Document Sample
วิธีต่อสู้กับสปายแวร์ Powered By Docstoc
					                       บทความ
                  เรื่อง วิธีตอสูกับสปายแวร

โดย นายทรงเผา แผผล                       ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร                     มหาวิทยาลัยทักษิณ


       ปจจุบันนี้มีการใชงาน internet มากขึ้นอันเนื่องมาจากความสะดวก งาย ไดขอมูล
หลากหลาย และตรงตามความตองการจนอาจพูดไดวามีทุกอยางบน internet มีการคาดการณวา         
ปจจุบันนี้มีคนใช internet อยูประมาณ 1 พันลานคนทั่วโลก และการเขาใชงาน internet แต
ละครั้งก็มีขอมูลบางอยางเกิดขึ้น เชน จํานวนครั้งที่เขาใชงาน ความถี่ในการเขาดูเว็บไซตหนึ่งๆ
หรือแมแตจะเปนขอมูลที่เรากรอกในเว็บไซตตางๆก็ตาม ขอมูลตางๆเหลานี้เมื่อเรานํามารวบรวม
และวิเคราะหในเชิงสถิติ ผลลัพธก็คือมันสามารถบงบอกถึงพฤติกรรมของผูใชไดเปนอยางดี จึงได
                                            ิ
มีบุคคลบางกลุมไดใหความสนใจที่จะเก็บขอมูลเหลานี้เพื่อจําแนกตัวบุคคลและประวัตการเขาใช
        ่
งานที่กําลังเพิมมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อประโยชนในการการคา จึงเปนสาเหตุแหงความวิตก
กังวลของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นทุกทีในเรื่องความเปนสวนตัว ขณะที่บริษัทสวนใหญเก็บ
ขอมูลผูมุงหวังอยางเปดเผยไดอยางถูกตองตามกฎหมายซึ่งถือเปนขอยกเวน ซึ่งเปนการกระทําที่ไร
ซึ่งจริยธรรม

                             ่
      แนวทางปฏิบัติที่ไรซึ่งจริยธรรมเหลานี้เปนทีมาของสปายแวร ซึ่งเปนแอพพลิเคชัน
ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อเก็บขอมูลโดยไมเปดเผย ในบางกรณีสปายแวรบางตัวสามารถเก็บ
รายละเอียดสวนตัวของผูใช เชน พฤติกรรมการทองอินเทอรเน็ต ปริมาณเวลาที่ออนไลน ทีม
ฟุตบอลที่ชอบ หรือในกรณีที่รุนแรงมากๆ อาจมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับศาสนาและแนวโนม
พฤติกรรมในเรื่องเพศ ไมตองสงสัยเลยวาการปรากฏตัวของสปายแวรในเครื่องคอมพิวเตอรนน   ั้
จัดเปนการละเมิดความเปนสวนตัวที่เปนตองไดรับการแกไขมากสักเพียงใด บอยครั้ง ขอมูลที่
                                 ี้
รวบรวมไดจะถูกขายไปยังบุคคลที่สามในราคาที่แพงไมนอย เหตุนจึงทําใหสปายแวรเปนที่
แพรหลายออกไปอยางตอเนื่อง

        ่                       ิ ้
     อันทีจริงแลว เราสามารถสังเกตไดโดยงายวามีสปายแวรตดตังเขามาในระบบ และผูใช
       ึ
จํานวนมากรูสกตกใจเมื่อสแกนคอมพิวเตอรของตนและพบวามันเต็มไปดวยโปรแกรมประเภทนี้
           ั
โปรแกรมประเภทนี้มกแฝงเขาสูคอมพิวเตอรอยางเงียบๆ ในโปรแกรมที่ดูเหมือนไมมีพิษภัย เชน
ฟรีแวร แชรแวร หรือโปรแกรมตัวอยาง (Demo Program) โดยทั่วไปแลวแหลงที่มาของ
การดาวนโหลดถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลยิ่งกวาตัวไฟลเองเสียอีก เนื่องจากมีการสอดแทรก
สปายแวรเขาไปในโปรแกรมหรือไฟลตางๆ ซึ่งเปนที่นิยมกันเปนจํานวนมาก นั่นหมายความวา
เมื่อผูใชติดตั้งโปรแกรมดังกลาวสปายแวรก็จะติดตั้งตัวเองเขามาในระบบดวยเชนกัน

 การปองกันสปายแวร
                                ้     
     การปองกันสปายแวรมีอยูดวยกันหลายวิธี แตทั้งนี้ทั้งนันก็ขึ้นอยูกับพฤติกรรมความเสี่ยง
ของผูใชเปนหลัก ดังนั้นเราจึงควรลดพฤติกรรมเสี่ยงและปฏิบัติตามขอควรปฏิบัติดังตอไปนี้

                         ้
- ดาวนโหลดไฟลจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเทานัน หลีกเลี่ยงการดาวนโหลดจากเว็บไซตที่ไม
แนใจไมวาไฟลที่ตองการดาวนโหลดนั้นจะเชื่อถือไดสักเพียงใด

- ใสใจกับขอความที่ปรากฏเมื่อติดตั้งโปรแกรม สปายแวรบางตัวจะแสดงขอความขออนุญาต
                                     ้
ติดตั้งแอพพลิเคชัน แมวาขอความดังกลาวมักปะปนมากับขอความอื่นๆ และแสดงขึนมาใน
     ้
ระหวางขันตอนการติดตั้งที่ไมมีสวนสัมพันธกับสปายแวร

          ิ
- ตรวจสอบวาทานไดตดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอรแลว และโปรแกรม
ดังกลาวสามารถตรวจพบและกําจัดสปายแวรได โปรแกรมบางตัวไดรับการออกแบบมาเพื่อจัดการ
กับสปายแวรโดยเฉพาะ แมวาการนําคุณสมบัตินี้เขารวมไวในโปรแกรมปองกันไวรัสดีๆจะเปนที่
แนะนํามากกวา

- ปกปองการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยไฟรวอลล ( ฮารดแวรหรือซอฟตแวร ) เพื่อปองกันสปาย
แวรไมใหสามารถสงขอมูลออกไปไดในกรณีที่สปายแวรนั้นสามารถแทรกซึมเขามาในระบบ
เนื่องจากการสงขอมูลของสปายแวรนั้นจําเปนตองเกิดขึ้นผานทางพอรตสื่อสารที่ไมมีการปองกัน
      ปฏิบัติตามเชนนี้แลว เราก็จะสามารถลดความเสียหาย เชน pop up โฆษณากวนใจ
ไฟลหาย ไฟลขยะ เครื่องชา ขอมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ตางๆเหลานี้ได
      ผูเขียนจึงตองการใหผูอานเขาใจและทราบถึงหลักการทํางาน ความตองการของกลุม
               ่
คนผูสรางสปายแวรขึ้นมา เพือนําไปสูการใชงาน internet ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยขึ้นอยูบน
ความปลอดภัยที่มาควบคูกน  ั


ขอมูลอางอิง
     www.chipthailand.com
     www.com-th.net

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/10/2012
language:
pages:3