Ingiltere Raporu 2008 ve Ek Tablolar

Document Sample
Ingiltere Raporu 2008 ve Ek Tablolar Powered By Docstoc
					       T.C.
 T.C. LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ
   TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ
BİRLEŞİK KRALLIK'IN
    GENEL
    HAZİRAN 2006
 EKONOMİK DURUMU
     VE
  TÜRKİYE İLE
 EKONOMİK-TİCARİ
   İLİŞKİLERİ
    AĞUSTOS 2009
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I .................................................................................................................................... 4
 1.GİRİŞ .................................................................................................................................... 4
 2.SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER .................................................................... 4
   2.1. Ülke Kimliği: ................................................................................................................ 4
   2.2. Sosyal Göstergeler: ....................................................................................................... 5
   2.3 Ekonomik Göstergeler ................................................................................................... 6
 3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER ........................................................................... 7
   3.1. Siyasi ve İdari Durum ................................................................................................... 7
    3.1.1. Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkında kısa bilgiler) ....... 7
    3.1.2. Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi) ................................. 7
    3.1.3. Yargı .................................................................................................................... 10
   3.2.Coğrafi Bilgi ve Nüfus ................................................................................................. 12
    3.2.1. Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü ..................................................................... 12
    3.2.2. Bölgeler ve Bölgesel Kalkınma ........................................................................... 12
    3.2.3. Nüfus (Nüfus yapısı, nüfus artışı, yaşlara göre dağılımı, ülke içi dağılımı) ........ 14
    3.2.4. Çalışma hayatı, işgücü ve sosyal güvenlik .......................................................... 14
 4. GENEL EKONOMİK DURUMU ..................................................................................... 15
   4.1.Genel ekonomik durum................................................................................................ 15
   4.2. Tarım ve Hayvancılık ................................................................................................. 17
   4.3. İmalat sanayi: .............................................................................................................. 20
   4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon: ............................................................................... 22
   4.5. Perakende sektörü ve zincir mağazalar ....................................................................... 22
    4.5.1. Büyük mağazalar (Department Stores) ................................................................ 23
    4.5.2. Kitap, kırtasiye, gazete ......................................................................................... 23
    4.5.3. Hazır giyim ve ayakkabı ...................................................................................... 23
    4.5.4. DIY (Do-it-yourself) ............................................................................................ 24
    4.5.5. Elektrikli eşya ...................................................................................................... 24
    4.5.6. Gıda ..................................................................................................................... 24
    4.5.7. Mobilya ................................................................................................................ 24
    4.5.8. Sağlık ve güzellik ................................................................................................. 24
    4.5.9. Müzik ve Video.................................................................................................... 24
   4.6. Etik Ticaret ve Fairtrade: ............................................................................................ 25
   4.7. Markalama - ‘Private Label’: ...................................................................................... 26
   4.8. Hizmetler (Finansal Hizmetler, Bankacılık, Turizm, Sigortacılık, Diğer Hizmetler) 27
    4.8.1. Finans: .................................................................................................................. 27
    4.8.2. Bankacılık: ........................................................................................................... 27
    4.8.3. Sağlık: .................................................................................................................. 27
   4.9. Enerji ........................................................................................................................... 28
   4.10. Son Yılda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dış Olaylar ................................................... 29
 5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER ............................................................................ 31
   5.1. Genel Durum-AB ile ilişkiler: .................................................................................... 31
   5.2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri ................................................................ 32
    5.2.1. Mali Politikalar ve Cari İşlemler Dengesi ........................................................... 32
    5.2.2. Sermaye Hareketleri............................................................................................. 33
    5.2.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ............................................................. 33
    5.2.4 Vergilendirme: ...................................................................................................... 34
   5.3. Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar ............................................ 35


                                                                       2
   5.4. Dış Ticaret ................................................................................................................... 38
    5.4.1. Genel Durum ........................................................................................................ 38
    5.4.2. Dış Ticaret Mevzuatı-Ticaret Politikası Önlemleri: ............................................ 38
   5.5. Dış Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre) .............................................. 39
    5.5.1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri ...................................................................... 39
    5.5.2. Başlıca Ülkelere Göre Dış Ticaret (İthalatında ve ihracatında ilk 20 ülke) ......... 40
    5.5.3. Ülke Grupları veya Ekonomik Topluluklara Göre Dış Ticaret .......................... 41
    5.5.4. Madde ve Madde Grupları İtibariyle UK Dış Ticareti......................................... 42
BÖLÜM II ................................................................................................................................. 42
 1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ ............................ 42
   1.1 Ekonomik İlişkilerin Genel durumu ............................................................................ 42
   1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu.................................................................................. 42
   1.3. Dış Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre, Dolar bazlı) .......................... 43
    1.3.1. Türkiye İle Dış Ticaret Durumu (Son 5 Yıllık Denge, Hacim) ........................... 43
    1.3.2. Başlıca Maddelere Göre İkili Ticaret (Son 5 Yıllık) ........................................... 44
   1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular.................................................... 48
    1.4.1. Ticari Engeller (Sektörel) .................................................................................... 48
    1.4.2. İthalat Mevzuatı ve Gümrük Vergileri ................................................................. 48
    1.4.3. Ticari Tanımlama Uygulamaları .......................................................................... 48
      1.4.3.1. Paketleme - Etiketleme ................................................................................. 48
      1.4.3.2. Markalama-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları................................................. 49
      1.4.3.3. İthalatta Sağlık Denetimleri – Sağlık Sertifikaları: ....................................... 50
   1.5. Diğer Konular ............................................................................................................. 53
    1.5.1. Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatına Getirilen Yasak: ............................ 53
    1.5.2. Internet, Elektronik Ticaret, Elektronik Ortamda Veri Transferi: ....................... 54
    1.5.3. Ödeme şekilleri: ................................................................................................... 55
    1.5.4. Haberleşme: ......................................................................................................... 55
    1.5.5. Ticaretle İlgili Kuruluşlar: ................................................................................... 56
    1.5.6. Şirket Kuruluşu: ................................................................................................... 56
    1.5.7. Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK): ......................................................................... 57
    1.5.8. Ulaştırma: ............................................................................................................. 57
    1.5.9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik: ............................................................................... 57
    1.5.10. Pazarlama, tanıtım ve diğer hizmetler: .............................................................. 57
    1.5.11. Dış Talepler ve Müşavir Veri Tabanı Programı ................................................ 58
   1.6. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler - Fuarlar ......................................................... 59
    1.6.1. İngiltere’deki Etkinlikler:..................................................................................... 59
    1.6.2. Türkiye’deki Etkinlikler, Fuarlar, Alım Heyeti Programları: .............................. 61
 2. Değerlendirme: .................................................................................................................. 63
BİLGİ KAYNAKLARI: ............................................................................................................ 65
EK LİSTELER: .......................................................................................................................... 68
 Ek Liste 1- 2008 Alım Heyeti Programları ............................................................................ 68
 Ek Liste 2- 2009 Alım Heyeti Programları ............................................................................ 69
METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR: ............................................................................................. 70
EK TABLOLAR: ....................................................................................................................... 70
                                                                      3
BÖLÜM I

1.GİRİŞ

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinden biri ve ‘Commonwealth’
üyesi olan Birleşik Krallık (UK), NATO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi
ekonomik kuruluşlarda etkin konumdadır. UK, Avrupa Birliği’nin (AB) önemi sürekli artan,
güçlü bir ekonomisidir.

Dünya Bankası 2008 verilerine göre dünyanın altıncı büyük ekonomisine sahip UK,
bankacılık, sigortacılık, menkul kıymetler piyasaları gibi finans sektörlerinde uluslararası
alanda söz sahibidir.

Türkiye’nin önemli dış ticaret ortaklarından birisi olan ülke Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı
ülkeler arasında Almanya’dan sonra ikinci sırada, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında
onuncu sırada yer almaktadır.

Bu raporda, UK ekonomisi ve dış ticaretinde 2008 yılında yaşanan gelişmelere, 2009 yılına
ilişkin makro ekonomik hedeflere ve Türkiye-UK arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilere
yer verilmektedir.

2.SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

2.1. Ülke Kimliği:

Devletin Adı       : Birleşik Krallık
Başkenti         : Londra
Yönetim Biçimi      : Parlamenter Demokrasi
Resmi Dili        : İngilizce
Yaygın Dinler       :Anglikan ve Roman Katolik (66%), Müslüman (2.5%), Methodist
(1.3%), Presbyterian (1.3%), Sikh (0.6%), Hindu (0.9%), Yahudi (0.4%), Budist (0.25%)
Para Birimi        : Pound/Sterlin (£ veya GBP)
Üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar: Avrupa Birliği-AB, Avrupa Ekonomik Alanı, Dünya
              Ticaret Örgütü -DTÖ, OECD
Yıllık Ortalama Döviz Kuru (Bir GBP karşılığı dolar): 1.85 (2008 yıllık ortalama), 1.43 ( 2009
               1. çeyrek sonu ortalama)
Yüzölçümü         : Britanya Adaları- 242.500 km²
Nüfus           : 60.6 milyon- 2007
Yıllık nüfus artışı (%)  : % 0,5 (2001 yılından itibaren yıllık ortalama)
Mesai Saatleri ve Günleri : 9:30-17:30 Pazartesi-Cuma
Bölgeler           : Bölgesel kalkınma stratejilerine uygun olarak oluşturulmuş 12
bölge bulunmaktadır. Bunlar nüfus büyüklüğü sırasıyla; Güney Doğu UK, Londra, Kuzey Batı
UK, Doğu UK, Batı Midlands, Yorkshire and Humber, İskoçya, Güney Batı UK, Doğu
Midlands, Galler, Kuzey Doğu UK ve Kuzey İrlanda’dır.
Büyük Kentler ve Limanlar: Belfast, Birmingham, Bristol, Cardiff, Edinburg, Felixstowe,
Glasgow, Leeds, Liverpool, Londra, Manchester, Sheffield, Southampton
Türkiye ile Saat Farkı  : 2 saat


                                               4
Haftalık Çalışma Saati   : 45 saat (Ortalama)
Resmi Tatil Günleri    : Cumartesi-Pazar (2009-2011 dönemindeki tatiller için
              www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/LivingintheUK/DG_073741 )
Uluslararası Telefon Kodu: 44

2.2. Sosyal Göstergeler:

Ortalama ömür         : Erkekler 81, kadınlar 84 yıl
Okuma yazma oranı (%)     : %99
Yüksek öğretim okul sayısı : 133 üniversite, 325 yüksek okul
Yüksek öğretimdeki öğrenci : 2 milyon (üniversite ve yüksek okul toplamı)
Zorunlu eğitim         : 12 yıl
Hastane sayısı         : 360 Hastane (NHS) ve 10.112 GP (Semt klinigi)
Çocuk ölüm oranı        : 4,9/1000
Internet bağlantı sayısı    : 16 milyon konut - toplam konutların % 65’i (2008)
Gelen turist -turizm gelirleri : 31,9 milyon turist (2008)–16.4 milyar GBP
En çok turist gönderen ülkeler: ABD, Fransa, Almanya, İrlanda ve İspanya
Giden turist -turizm harcamaları: 68,6 milyon turist (2008)-36,5 milyar GBP
En çok turist çeken ülkeler : İspanya, Fransa, ABD, İrlanda ve İtalya
Eğitim harcamaları / GSYIH : 94,5 milyar GBP / %6,8 (2007)
Sağlık Harcamaları / GSYIH : 163,2 milyar GBP / %11,8 (2007)
Karayolu Uzunluğu       : 394.879 km
Otoyol Uzunluğu        : 3.559 km
Demiryolu Uzunluğu       : 17.000 km kullanılabilir ray ağı (34.500 km toplam ray ağı)
Kişi Başına Elektrik Tüketimi: 662,8kw/kişi yıl (2008)
Demografik yapı        : İngiliz, İrlandalı, Hintli, Güney Doğu Asyalı
İşgücü             : 31.3 milyon kişi (2008)
İşgücünün sektörel dağılımı : %80,8 hizmetler, %9,7 imalat sanayi, %7,3 inşaat, %1,5
                tarım, % 0,6 maden ve enerji.
Asgari Ücret          :Yaş gruplarına göre uygulanan üç oran bulunmaktadır: 16-17
                yaş için saat başına 3,53 GBP , 18-21 yaş arasındaki çalışanlar
                için saat başına 4,77 GBP ve 22 ve üzeri yaştaki çalışanlar için
                saat başına 5,73 GBP (1 Ekim 2009 tarihinden itibaren ise saat
                başına sırasıyla 3,57, 4,83 ve 5,80 GBP olacaktır.)
Coğrafi konum         :Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adaları
                242.500 km²’lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Bunların en büyüğü
                Büyük Britanya, ikincisi Büyük Britanya adasının batısında
                bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin
                yer aldığı adadır. Büyük Britanya adasının kuzey-batısında
                Hebrides takım ada topluluğu; adanın kuzeydoğusunda Orkney
                ve Shetland adaları bulunur. Bütün bu adalar UK’ye bağlı iken,
                UK ile Fransa arasında bulunan Channel Adaları ve İrlanda
                Denizi’ndeki Isle of Man adası sadece uluslararası ilişkiler ve
                güvenlik bakımından Birleşik Krallığa bağlıdır.
Arazi yapısı          : %30 ekilebilir, %50 çayır ve mera, %12 kıraç ve kentsel, %7
                orman, %1 iç kara suyu.
Arazi kullanımı        :%25 ekili, %46 çayır ve mera, %10 orman, %19 diğerleri.
İklim             : Genellikle ılıman


                                                  5
2.3 Ekonomik Göstergeler

Tablo 1: Makroekonomik Göstergeler
                                2005   2006    2007   2008
GSMH (Milyar GBP - cari fiyatlarla)              1.258,2  1.310,4  1.419,3  1.474,2
GSYIH (Milyar GBP - cari fiyatlarla)              1.233,9  1.303,9  1.400,5  1.442,9
GSYIH (Milyar GBP - Reel - referans yıl: 2003)         1.195,3  1.229,2  1.266,3  1.275,3
 Reel GSYIH Artış Oranı (%)                   1,8    2,9    3,0    0,7
 Kişi Başına (GSMH-MG)(GBP-£)                 20.492  21.469   22.852  23.774
Enflasyon Oranı
   Tüketici Fiyat İndeksindeki Yıllık Artışı (%)       2,0    2,3    2,3    3,6
İşgücü (faal nüfus) (Milyon)                  28,7   28,9    29,2   29,4
İşsizlik oranı (%)                        4,9    5,4    5,3    5,3
GSYIH – Sektörel Reel Büyüme Hızı (baz yıl: 2003)
 Tarım (%)                           4,3    2,8    -4,4   0,1
 Sanayi (%)                           -2,0   0,0    0,1    -2,7
 Hizmet (%)                           2,9    3,6    3,5    1,5
 İnşaat (%)                           1,5    1,0    2,5    0,3
Sabit Sermaye Yatırımları (Milyar GBP - £) (cari fiyatlarla)  211,9   231,7   248,8   244,2
Dış Ticaret (Milyar GBP - £) (Mal Ticareti)
 İhracat                           211,5   243,8   219,9   248,6
 İthalat                           271,6   301,9   310,8   341,3
 Denge                            -60,1   -58,1   -90,9   -92,7
Dünya Ticareti İçindeki Payı (%) (Mal Ticareti)         4,2    4,4    3,8    v.y.
Türkiye ile Ticaret (Milyar GBP - £) (Mal Ticareti)
   İhracat                          2,2    2,5    2,4    2,5
   İthalat                          3,6    4,0    4,7    4,7
   Denge                           -1,4   -1,5    -2,3   -2,2
Ülke Toplamı İçinde Türkiye’nin Payı (%)
   İhracat                           1,1     1,0   1,1    1,0
   İthalat                           1,3     1,3   1,5    1,4
Hizmet Ticareti
 İhracat                           115,2   127,2   149,2   165,9
 İthalat                            90,6   96,1   106,7   117,1
 Denge                             24,6   31,1    42,5   48,8
Cari İşlemler Dengesi (Milyar GBP - £)             -30,5   -50,7   -40,5   -25,1
Net Borç (Milyar GBP - £)                   467,1   501,8   536,5   750,3
Sabit Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyar GBP - £)       501,2   577,4   630,2   676,7
Emisyon Hacmi (Milyar GBP-£)                  50,1   51,9    48,6   52,1
Seçilmiş Oranlar (%)
  İhracat/İthalat (Mal ticareti)                77,6   80,8    70,8   72,8
  İhracat/GSYIH (cari fiyatlarla)               17,1   18,7    15,7   17,2
  İthalat/GSYIH (cari fiyatlarla)               22,0   23,2    22,2   23,7
  Cari İşlem Dengesi/GSYIH(cari fiyatlarla)          -2,5   -3,9    -2,9   -1,7
  Net Borç/GSYIH(cari fiyatlarla)               37,9   38,5    38,3   52,0
Enerji
 Ham Petrol Üretimi (milyon ton)                84,7   76,6    76,8   v.y.
 Ham Petrol İhracatı (milyon ton)               52,1   47,6    47,7   v.y.
 Doğalgaz üretimi TWh                     1.038   930    842    v.y.
 Doğalgaz ihracatı TWh                     96    120    123    v.y.
Faiz Oranları
 Libor                             4,57   5,26    5,95   5,39
 Uzun Dönemli Faiz Oranları                  4,41   4,45    5,05   4,59
 Mortgage Faiz Oranları                    6,53   6,51    7,44   6,90
v.y. veri yok


(Kaynak: http://www.nationalstatistics.co.uk, http://www.uktradeinfo.co.uk)
                                                    6
3. ÜLKE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3.1. Siyasi ve İdari Durum

19uncu yüzyılda sanayi ve ticarette önemli atılımlar yapan UK, bilimin ve parlamenter
demokrasinin gelişiminde önemli rol üstlenmiştir. UK, Büyük Britanya İmparatorluğu’nun
dağılması sonrasında kendisini Avrupa’nın modern ve refah ülkesi olma yönünde yenilemiştir.

    3.1.1. Yasama (Siyasi partiler, Seçim Sistemi, Parlamento hakkında kısa bilgiler)
UK, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşur. Ülkede, ‘Anayasa’ adı altında
düzenlenmiş bir yazılı metin bulunmamasına rağmen, anayasal hukuk sistemi geçerlidir. Ülke,
Anayasa gücündeki yazılı mevzuat, yıllar itibariyle oluşan içtihat, örf ve adet hukuku ve
uluslararası anlaşma/sözleşmelere dayalı olarak yönetilir. AB Hukuku; İngiliz Anayasal hukuk
sisteminin bir parçası olup, bu sistem üzerinde etkilidir. Uygulamada bulunan mevzuat
Parlamento tarafından kabul edilen yeni kanunlarla değiştirilebilmektedir.

Önde gelen siyasi partiler İşçi Partisi, Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti’dir.

Parlamento en yüksek yasama organıdır. Parlamento Avam Kamarası (House of Commons),
Lordlar Kamarası (House of Lords) ve Kraliyet (Crown) olmak üzere üç kısımdan oluşur.
Parlementoyu oluşturan kısımlar arasındaki ilişkiler Parlemento Yasası ile düzenlenmiştir.

Avam Kamarası üyeleri (MP-Member of Parliament) doğrudan, beş yılda bir yapılan genel
seçimler ile belirlenir. En son, 05 Mayıs 2005 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarına göre,
Avam Kamarası’nda temsil edilen 645 sandalyenin partilere göre dağılımı şu şekildedir;
  İşçi Partisi: 352
  Muhafazakar Parti: 192
  Liberal Demokrat Parti: 63
  Diğer Partiler ve oy kullanamayan üyeler: 38

Lordlar Kamarası’nın toplam 695 üyesi bulunur. Bu üyeler Başpiskopos (Arcbishops) ve diğer
ruhani temsilciler (diocesan bishops), seçilmiş siyasi parti temsilcisi lordlar ve siyasi partilerle
bağlantısı bulunmayan bağımsız lordlardan oluşur. İktidardaki Hükümet tarafından
gerçekleştirilen reformlarla, soydan geçme asilzadelerin Lordlar Kamarası’na katılma hakları
sona erdirilmiş, vasiyet yoluyla devredilen ‘Lordluk’ ünvanı (hereditary peer) feshedilmiştir.
Ancak, reform süreci boyunca üyelikleri devam ettirilmek üzere 750 ‘hereditary peer’
arasından 92 üye seçim yoluyla belirlenerek, bu süre içerisinde üyeliklerinin devamı
sağlanmıştır. Hükümetin Lordlar Kamarası’na ilişkin reform çalışmaları devam etmektedir.
(Kaynak: http://www.parliament.uk)

   3.1.2. Yürütme (Bakanlar Kurulu, Kabine Üyelerinin Özgeçmişi)
UK’de devlet yönetimi yetkisi Başbakan ve Kabinededir. İşçi Partisini tarihinde ilk kez
birbirini izleyen üç seçim döneminde (Mayıs 1997 ve Haziran 2001 ve Mayıs 2005’te)
Parlamento çoğunluğunu elde ederek iktidara taşıyan Tony Blair 27 Haziran 2007 tarihinde
Başbakanlık görevini bırakmış, geçen 10 yıl süresince Maliye Bakanı görevinde bulunan
Gordon Brown ise Başbakan olmuştur.                                                  7
Devlet Başkanı Kraliçe II. Elizabeth’tir.

Blair Hükümeti tarafından hayata geçirilen ayrı bir reformla, Galler, İskoçya ve Kuzey
İrlanda’ya Londra’dan yetki devri anlamına gelen değişiklikler yapılmıştır.

15 Mayıs 2008 tarihinde yapılan yerel seçimde iktidardaki İşçi Partisi büyük bir oy kaybına
uğramış, Londra Belediye Başkanı Muhafazakar Parti’den seçilmiştir. UK’de 4/06/2009
tarihinde sınırlı sayıdaki belediyelikler için (3 belediye başkanı, 7 üniter bölge ve 27 belediye
meclisi) yerel seçimler ile Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılmıştır. Seçimlerden alınan
sonuçlar Hükümet’teki İşçi Partisi’nin büyük oranda oy kaybettiği yönündedir. Gelir
vergisinin ilk dilimi için uygulanan %10’luk oranı %20’ye çekmesi ile ücretli kesimin ve
sendikaların desteğini kaybeden Hükümet, devam etmekte olan küresel ekonomik krizin
İngiltere’ye etkilerini öngörememekle eleştirilmiş ve ortaya çıkan milletvekilleri ve bakanların
harcamaları ile ilgili haksız yan ödemelerden dolayı da önemli ölçüde güven kaybına
uğramıştır. Seçimlerden sonra beklenen kabine değişikliğinin hemen öncesinde Hükümet’ten
istifalar gerçekleşmiş olup, yeni kabine de 5 Haziran tarihinde açıklanmıştır.

Kabine, Ağustos 2009’de aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Prime Minister, First Lord of the Treasury and Minister for the Civil Service- Başbakan
The Rt Hon Gordon Brown MP

Chancellor of the Exchequer –Maliye Bakanı
The Rt Hon Alistair Darling MP

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs-Dış İşleri Bakanı
The Rt Hon David Miliband MP

Secretary of State for Justice and Lord Chancellor – Adalet Bakanı ve Lordlar Kamarası Başkanı
The Rt Hon Jack Straw MP

Secretary of State for the Home Department-İçişleri Bakanı
The Rt Hon Alan Johnson MP

Secretary of State for Health - Sağlık Bakanı
The Rt Hon Andy BurnhamMP

First Secretary of State, Secretary of State for Business, Innovation and Skills and Lord
President of the Council – İş,Yenilik ve Yetenek Bakanı(Başbakan Yardımcısı)
The Rt Hon Lord Madelson

Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs-Çevre,Gıda ve Kırsal İşler Bakanı
The Rt Hon Hilary Benn MP

Secretary of State for International Development-Uluslararası Kalkınma Bakanı
The Rt Hon Douglas Alexander MP

Secretary of State for Defence –Savunma Bakanı
The Rt Hon Bob Ainsworth MP                                                 8
Leader of the House of Commons and Lord Privy Seal- Avam Kamarası Lideri
The Rt Hon Harriet Harman QC MP

Secretary of State for Communities and Local Government-Yerel yönetimlerden sorumlu Bakan
The Rt Hon John Denham

Secretary of State for Transport -Ulaştırma Bakanı
Lord Adonis

Secretary of State for Children, Schools and Families – Çocuk, Okul ve Aileden Sorumlu Bakan
The Rt Hon Ed Balls MP

Secretary of State for Energy and Climate Change – Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı
The Rt Hon Edward Miliband MP

Secretary of State for Work and Pensions -Çalışma ve Emeklilik Bakanı
The Rt Hon Yvette Cooper MP

Secretary of State for Northern Ireland - Kuzey Irlanda Bölgesinden sorumlu Bakan
The Rt Hon Shaun Woodward MP

Leader of the House of Lords and Chancellor of the Duchy of Lancaster
Rt Hon Baroness Royall of Blaisdon

Secretary of State for Culture, Media and Sport - Kültür Medya ve Spor Bakanı
The Rt Hon Ben Bradshaw MP

Chief Secretary to the Treasury - Hazine Genel Sekreteri
The Rt Hon Liam Bryne MP

Secretary of State for Wales -Galler Bölgesinden sorumlu Bakan
The Rt Hon Peter Hain MP

Secretary of State for Scotland –İskoçya’dan sorumlu Bakan
The Rt Hon Jim Murphy MP
Minister of the Cabinet Office and for the Olympics and Paymaster General
The Rt Hon Tessa Jowell MP

Kabineye katılan diğer üyeler ise:

Parliamentary Secretary to the Treasury and Chief Whip-Hazinedeki Parlementer Sekreter ve Parti
Yöneticisi
The Rt Hon Nicholas Brown MP

Minister of State for Housing – Evden sorumlu Bakan
The Rt Hon John Healey MP
Minister for Business - İşden sorumlu Bakan
The Rt Hon Pat McFadden MP
                                                 9
Minister for Africa, Asia and UN –Afrika, Asya ve Birleşmiş Milletlerden sorumlu Bakan
The Rt Hon Lord Malloch-Brown KCMG
Minister for Science and Innovation– Bilim ve Yenilikten sorumlu Bakan
The Rt Hon Lord Drayson
Attorney General - Başsavcı
The Rt Hon the Baroness Scotland of Asthal QC
Minister of Employment – İstihdamdan sorumlu bakan
The Rt Hon Jim Knight MP

Minister for Children – Çocuk ve gençlerden sorumlu Bakan
The Rt Hon Dawn Primarolo MP
Minister for Regional Economic Development and Co-ordination – Bölgesel Ekonomik
Kalkınmadan sorumlu bakan
The Rt Hon Rosie Winterton MP


(http://www.number10.gov.uk/history-and-tour/cabinet)

   3.1.3. Yargı
UK hukuk sistemi ceza hukuku (criminal law) ve medeni hukuk (civil law) olmak üzere iki
başlıkta incelenebilir.

Ceza hukukunu ilgilendiren pek çok dava yerel Sulh Hukuk Mahkemelerinde (Local
Magistrates’ Court) ele alınır. Ağır cezayı gerektiren durumlarda davalar yerel Sulh Hukuk
Mahkemeleri tarafından Ağır Ceza Mahkemelerine (Crown Court) aktarılır.

Medeni hukuku ilgilendiren bazı konular Londra’daki Yüksek Mahkemeye (High Court)
taşınır.Yüksek mahkemenin üç bölümü vardır. Hisse ,vergi, iflas vb. konularla ilgili davaların
ele alındığı ‘Chancery Division’; sözleşmeler ve ticari konularla ilgili davaların ele alındığı
yüksek mahkeme (Queen’s Bench Division) ve aile ile ilgili konuların ele alındığı bölge
mahkemeleri (Divisional Court).

Temyiz Mahkemelerinin (Court of Appeal) ceza hukuku birimi (Criminal Division) ve medeni
hukuk birimi (Civil Division) olmak üzere iki birimi bulunmaktadır. Ağır ceza
mahkemelerinden gelen davalarla ilgili temyiz işlemleri ‘Criminal Division’da, Yüksek
Mahkeme’den gelen kararlarla ilgili temyiz işlemleri ‘Civil Division’da ele alınır.

Lordlar Kamarası temyiz başvurusunun iletilebileceği en yüksek ulusal organdır. Ayrıca, AB
hukuku ile ilgili konularda temyiz başvuruları Avrupa Adalet Divanı’na iletilebilmektedir.

UK’de 2005 yılında hazırlanan ve kısmen uygulamaya giren Anayasal Reform Paketi
(Constitutional Reform Act 2005) ile Yüksek Temyiz Mahkemesinin (Supreme Court of
Justice) kurulması, Lordlar Kamarası’nın temyiz yetkisinin kaldırılması öngörülmüştür.
                                              10
Kaynak: http://www.hmcourts-service.gov.uk

Mahkemeler:

County Court www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/county.htm
House of Lords www.parliament.uk/about_lords/about_lords.cfm
Court of Appeal (Civil Division) www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/coa_civil.htm
Court of Appeal (Criminal Division)www.hmcourts-service.gov.uk/publications/guidance/coa_criminal/index.htm
Administrative Court www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1222.htm
Admiralty, Commercial and Mercantile Court
www.hmcourts-service.gov.uk/publications/guidance/admiralcomm/index.htm
Crown Court http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/crown.htm
High Court http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/highct.htm
Chancery Division http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1231.htm
Queen's Bench Division http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1444.htm
Licensing Courts http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/licensing.htm
Magistrates' Court http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/magistrates/index.htm
The Youth Court http://www.hmcourts-service.gov.uk/aboutus/structure/youth.htm
Technology and Construction Court www.hmcourts-service.gov.uk/publications/guidance/tcc/index.htm


                                                    11
3.2.Coğrafi Bilgi ve Nüfus

   3.2.1. Coğrafi konumu, iklim-bitki örtüsü
Kıta Avrupa’sının kuzeybatısında yer alan Britanya Adalarının en büyüğü Büyük Britanya,
ikincisi ise Batıda bulunan ve üzerinde Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti’nin yer aldığı
adadır. Büyük Britanya adasının Kuzey-batısında Hebrides takım ada topluluğu bulunur.
Adanın Kuzey-doğusunda ise Orkney ve Shetland adaları sıralanır. Bütün bu adalar UK’ye
bağlı iken, UK ile Fransa arasında bulunan Channel Adaları ve İrlanda Denizi’ndeki Isle of
Man adası sadece uluslararası ilişkiler ve güvenlik bakımından UK’ye bağlıdır.

Toplam arazinin %30’u ekilebilir topraklar, %50’si çayır ve mera, %12’si kıraç alan ve
kentsel toprak, %7’si orman, %1’ı iç kara sularından oluşur. İklim genellikle ılımandır.

   3.2.2. Bölgeler ve Bölgesel Kalkınma
UK’de bölgesel kalkınma amacıyla belirlenmiş 12 bölge bulunmaktadır ve bölgesel kalkınma
politikaları ve stratejileri İş, Yenilik ve Yetenekler Bakanlığı (Department for Business,
Innovation and Skills - BIS) tarafından belirlenmekte, uygulama Bölgesel Kalkınma Ajansları
ve BIS tarafından desteklenen diğer meslek kuruluşları kanalıyla sürdürülmektedir. UK’deki
bölgeler ile ilgili kısa bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

Güney Doğu (South East): Nüfusu yaklaşık olarak 8,2 milyon olan Güney Doğu bölgesinin
önemli şehirleri Brighton, Surrey, Sussex, Kent, Southampton ve Portsmouth’dur.

Londra (London): Nüfusu yaklaşık olarak 8 milyon olan Londra’da, UK’in alan olarak en
küçük bölgesi olmasına rağmen, ekonomik aktivite ve GSMH’ya katkı açısından en önemli
bölgesidir.


                                            12
Kuzey Batı (North West): Nüfusu yaklaşık olarak 6,8 milyon olan Kuzey Batı bölgesinin
önemli şehirleri Liverpool, Manchester, Blackburn, Carlisle, Cumbria, Lancaster, Blackpool,
Halton ve Warrington’dur.

Doğu (East): Nüfusu yaklaşık olarak 5,5 milyon olan Doğu bölgesinin önemli şehirleri
Cambridge, Bedford, Essex, Suffolk, Peterborough ve Nurfolk’dur.

Batı Midlands (West Midlands): Nüfusu yaklaşık olarak 5,4 milyon olan Batı Midlands
bölgesinin önemli şehirleri Birmingham, Warwick, Hereford, Stafford’dur. Sanayi Devrimi’nin
başladığı Bölge, halen imalat sanayinin UK’deki merkezi konumundadır.

Yorkshire and Humber: Nüfusu yaklaşık 5,1 milyon olan bölgenin önemli şehirleri York,
Kingston, North Lincolnshire’dır.

İskoçya (Scotland): Nüfusu yaklaşık olarak 5,1 milyon olan İskoçya bölgesinin önemli
şehirleri Edinburgh, Glasgow ve Aberdeen’dir.

Güney Batı (South West): Nüfusu yaklaşık olarak 5 milyon olan Güney Batı bölgesinin
önemli şehirleri Cornwall ve Scilly Isles, Devon, Gloucester, Bournemouth, Bristol, Plymouth,
Poole’dur.

Doğu Midlands (East Midlands): Nüfusu yaklaşık olarak 4,3 milyon olan Doğu Midlands
bölgesinin önemli şehirleri Nottingham, Lincoln, Rutland’dır.

Galler (Wales): Nüfusu yaklaşık olarak 3 milyon olan Galler bölgesinin önemli şehirleri
Cardiff, Swansea ve Newport’tur. 2006 yılında Galler Bölgesi’ne İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın
sahip olduğuna benzer yürütme alanında görev devri gerçekleşmiştir.

Kuzey Doğu (North East): Nüfusu yaklaşık olarak 2,6 milyon olan Kuzey Doğu bölgesinin
önemli şehirleri Darlington, Hartlepool, Middlesbrough, Redcar and Cleveland ve
Stockton’dur. Bölge, UK’deki bölgelerin en fakiri ve Londra’dan sonra 2. en küçük bölgedir.

Kuzey İrlanda (North Ireland): Nüfusu yaklaşık olarak 1,7 milyon olan Kuzey İrlanda
bölgesinin önemli şehirleri Belfast, Derry ve Lisburn’dür.

UK’de dokuz adet Bölge Kalkınma Ajansı bulunmakta, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda da
ise farklı dernekler aracılığı ile kalkınma programları desteklenmektedir. Bu Ajansların görev,
yetki ve stratejik vizyonları ‘The Regional Development Agencies Act 1998’ ile belirlenmiştir.
Kalkınma Ajansları bölgesel stratejilerini her üç yılda bir gözden geçirmek durumundadır. Bu
kurumlar stratejik vizyonlarını uygulamaya koyarken, sadece İngiliz Hükümetince sağlanan
bütçeden ve fonlardan değil, aynı zamanda AB bölgesel fonlarından da faydalanabilmektedir.

UK bölgesel kalkınma stratejisinin önemli hedefleri, beceriyi geliştirmek; istihdamı artırmak;
yeni teknolojileri üretmek ve kullanmak; sanayiden alınan ivme ile akademik programları
geliştirmek; akademik çevrelerle işbirliği ile firmaların verimliliğini ve rekabet gücünü
artırmak, devlet, sanayi, akademik kuruluşlar ve meslek organizasyonları arasındaki ilişkileri
güçlendirerek bölgesel kalkınmayı sağlamaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere, hemen her
üniversite bünyesinde bilim parkları, araştırma geliştirme merkezleri ile bölgesel iş geliştirme


                                               13
forumları, endüstriyel kümeleşme bölgeleri oluşturulmuş; ilgili kamu sektörü , özel sektör ve
akademik kuruluşların işbirliği yapmaları sağlanmıştır.

(Kaynakça: www.englandsrdas.com, www.berr.gov.uk/whatwedo/regional/regional-dev-agencies/index.html)

   3.2.3. Nüfus (Nüfus yapısı, nüfus artışı, yaşlara göre dağılımı, ülke içi dağılımı)
En son açıklanan verilere göre, 2007 yılı ortası itibariyle nüfus yaklaşık 61 milyon olup
ortalama yaş 39’dur. UK nüfusu 2007 yılında yaklaşık %0,6 oranında artmış, 2001 yılından
itibaren ise ortalama artış yıllık %0,5 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam nüfusun yaklaşık %84’ü İngiltere’de; %8’i İskoçya’da; %5’i Galler’de; %3’ü ise
Kuzey İrlanda’da yerleşiktir.

UK’de yaşlanan bir nüfus bulunmaktadır. Son 35 yılda, nüfus yaklaşık %8 artmıştır. 2007
yılında da en çok nüfus artışı görülen yaş grubu 85 yaş ve üzeridir. Nüfus artışı farklı yaş
gruplarında farklı oranlarda gerçekleşmiştir. 65 ve üstü yaştaki nüfus oranı artarken, 16 ve
küçük yaştaki nüfusun oranında azalma görülmüştür. Buna göre, 65 ve üstü yaştaki nüfus oranı
%13’ten %16’ya yükselmiş, 16 ve daha küçük yaştaki nüfusun oranı %26’dan %19’a
gerilemiştir. Ortalama yaş son otuz yılda 34,1’den, 38,6’ya yükselmiş, önümüzdeki otuz yılda
ise yaklaşık 42,9’a yükseleceği tahmin edilmektedir.

   3.2.4. Çalışma hayatı, işgücü ve sosyal güvenlik
En son açıklanan verilere göre, UK’de 2008 yılı başında KDV kaydı olan toplam işletme sayısı
2006 yılına göre %3 artarak yaklaşık 2,03 milyona ulaşmıştır. UK yasaları gereği yıllık cirosu
67.000 GBP altında olan işletmelerin KDV kaydı yaptırması zorunlu değildir.

Toplam işletmelerin %98,1’i küçük (0-49 çalışan), %1,5’i orta ölçekli (50-249 çalışan) ve
%0,4’ü büyük (250 ve üzeri çalışan) işletmelerden oluşmaktadır. 2008 yılında işletmelerin
%56.6’sını limited ortaklıklar; %25.4’ünü şahıs şirketleri (sole trader); %14.1’ini ortaklıklar
(partnership) ve %3.9’unu kar amacı gütmeyen işletmeler oluşturmaktadır.

UK’de, 2008 yılında ve 2009 yılının ilk çeyreğinde, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta bir
dizi değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

   Asgari ücret 01 Ekim 2009 tarihinden itibaren 22 yaş ve üzerindeki çalışanlar için saat
   başına 5,73 GBP’den 5,80 GBP’ye; 18-21 yaş arasındaki çalışanlar için saatlik 4,77
   GBP’den 4,83 GBP’ye ve 16-17 yaş arasındaki çalışanlar için 3,53 GBP’den 3,57
   GBP’ye yükseltilecektir.
   Gelir vergisinin ilk dilimi için uygulanan %10’luk oran tasarruf gelirlerine ilişkin
   başlangıç olarak değiştirilmiş, ve 2008 yılı itibariyle 0-34.800 GBP yıllık geliri olanlar
   için gelir vergisi temel oran %20’ye yükseltilmiştir.
   2010 yılı Nisan ayından itibaren yıllık geliri 150.000 GBP’den yüksek olanlar için ilk
   defa %50 gelir vergisi uygulanmaya başlanacaktır.
   100.000 GBP’nin üzerinde geliri olanlar için şahsi nedenlerle sağlanan vergi
   indirimlerinin sıfırlanacaktır.


                                                    14
   50 yaşından büyükler için 2009-10 bütçe döneminde uygulanmak üzere, vergiden muaf
   olarak Bireysel Yatırım Hesaplarına nakit olarak yatırılabilecek tutarı 5.100 GBP’den
   10.200 GBP’ye çıkarılacaktır.
   Devlet, düşük gelirli emeklilerin emeklilik tasarrufu gelirlerinde oluşabilecek düşüşü
   telafi edebilmek için tedbirler almaktadır.
   2009 Ağustos’undan itibaren; emeklilerin tasarrufundaki ilk 10.000 GBP’lik emeklilik
   kredisi, konut/kira kredisi, belediye vergisinden muafiyet nedeniyle sağlanan fayda,
   vergilemede dikkate alınmayacak ve emeklilik kredisi alıp bunu üzerinden fazla vergi
   ödemiş olanlar için geçmişe dönük 6 yıl için vergi iadesi uygulanacaktır.
   Hükümet, 2009-2010 Bütçe döneminde 60 yaşını geçenler için 50 GBP, 80 yaşını
   geçenler için 100 GBP tutarında Kışlık Yakıt Yardımı yapılması taahhüdünde
   bulunmuştur.
   Her yıl, her özürlü çocuk için 100 GBP (ağır özürlü çocuk için 200 GBP) Çocuk Güvence
   Fonu hesabına yatıracaktır. Devletin yaptığı bu ödeme, özürlü çocukların büyüdüklerinde
   karşı karşıya kalacakları ağır mali yükü karşılamak için de kullanılacaktır.
(Kaynak: Department for Business, Innovation and Skills http://www.berr.gov.uk, HM Treasury www.hm-
treasury.gov.uk)4. GENEL EKONOMİK DURUMU

4.1.Genel ekonomik durum
(GSYIH/GDP artış hızı, sektörel dağılımı, milli gelir, fiyatlar, maliye -bütçe, iç/dış borçlar,
parasal büyüklükler)

Hükümet izlediği ekonomik program ile makro ekonomik dengenin devamını; sürdürülebilir
verimlilik artışını; istihdam artışını; daha iyi ve sağlıklı bir toplumu; kaliteli kamu hizmetlerini
ve çevrenin korunmasını hedeflemiştir. Düşük ve sabit oranlı enflasyon, güçlü kamu finansman
yapısı, istikrarlı bir makroekonik çevre izlenen para ve maliye politikalarının temel
özellikleridir. İzlenen para politikası kapsamında döviz kurları serbestçe belirlenmekte,
sermaye üzerinde kontrol bulunmamaktadır.

UK Merkez Bankası (Bank of England) faiz oranlarını belirlemek ve para ve maliye
politikalarında istikrarı güvenceye almakla görevlidir. Bu alandaki diğer önemli kuruluşlar,
İngiliz Hazinesi (HM Treasury), Gümrük ve Gelir Otoritesi (HM Revenue and Customs) ve
Mali Hizmetler Kurumu (FSA-Financial Services Authority) dur.

Maliye Bakanı, Hükümet Bütçesini her yıl Mart ayında Bütçe Raporu (Budget Report) ile,
bütçe hedeflerinin gerçekleşme durumunu ise her yıl Kasım ayında Bütçe Öncesi Rapor (Pre
Budget Report) ile açıklamaktadır. UK Bütçesi Hükümetin uzun dönemli stratejilerini ve
hedeflerini içeren ‘Ekonomik ve Maliye Strateji Raporu’ ile her bir bütçe unsuru altında
yapılacak çalışmaları gösteren ‘Mali Açıklama ve Bütçe Raporu’ndan oluşur.
Uygulamaya konulan para politikası sayesinde ekonomi şoklara dirençli bir hale gelmiştir.
Hisse senetleri değerlerindeki hızlı yükselme ve düşmeler, konut fiyatlarındaki aşırı
değerlenme ve değer kayıpları, ham petrol fiyatlarındaki ani artışlar/azalışlar, Afganistan, Irak
ve İsrail-Lübnan savaşları, Londra’da yaşanan terörist saldırılar, Uzakdoğu Asya ülkeleri ve
Rusya’daki ekonomik krizler, faiz artışları, 2007 Temmuz ayında önce Amerika konut kredileri


                                                   15
piyasasında başlayan global kredi krizi 2007 yılında UK ekonomisinde büyük sarsıntılara
neden olmamış ancak, UK’nin dünya finans piyasalarında oldukça önemli bir yere sahip
olmasından dolayı kredi krizi 2008 yılında UK ekonomisine 2008 Bütçe raporunda
öngörülenden çok olumsuz etkileri olmuştur. Bu kapsamda, 2008 yılında olduğu gibi 2009
Bütçe raporunda da bir önceki Bütçe ve Bütçe Öncesi Raporunda öngörülmeyen değişiklikler
yapılmıştır.

GSYIH (GDP) çeyrek dönem istatistiklerinin açıklanmaya başladığı dönemden itibaren Son 16
yıldır sürekli büyüyen UK ekonomisi, ilk kez 2008 yılı ikinci çeyreğinde sıfır büyüme
göstermiş ve yılın üçüncü çeyreğinde negatife geçerek %0.5 daralmış, son çeyrekte ise
küçülme %1.5 olmuştur.


Tablo 2- Dünya Ekonomileri-GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Dünya Ticareti
(Bir önceki yıla göre değişim - %)

                       2007     2008      2009    2010     2011
GSYIH - Dünya                 5,00      3,25      -1,25    2,50    4,25
GSYIH - G7*                  2,25      0,25      -4,00    0,75    3,00
CPI - G7                   3,00      1,75      -0,50    1,00    1,75
GSYIH - Euro alanı              2,75      0,75      -4,25    0,25    2,00
Mal ve hizmet ticareti - Dünya        7,25      2,50     -10,75    0,25    6,50
UK ihracat pazarları**            6,50      2,00      -8,75   -1,00    4,75
* G7 - ABD, Japonya, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, İtalya, Almanya
** UK'in başlıca ihraç ülkelerindeki UK'den mal ve hizmet ithalatının oranı

Kaynak:2009 Bütçe Raporu http://www.hm-treasury.gov.uk
Tablo 3-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler (Aksi belirtilmediyse, bir önceki yıla göre değişim - %)
                          2007      2008      2009      2010      2011
GSYIH büyümesi (reel)                3,00      0,75    -3,75 - -3,25  1,00 - 1,50   3,25 - 3,75
GSYIH (cari fiyatlarla - Milyar GBP)        1,401      1,443    1,411 - 1,415 1,443 - 1,454  1,525 - 1,544
GSYIH büyümesi (cari fiyatlarla)           6,00      3,00    -2,25 - -2,00  2,25 - 2,75   5,75 - 6,25
Hanehalkı tüketimi                  3,00      1,25    -3,25 - -2,75  0 - 0,25    3,00 - 3,50
Hükümet ve yerel otorite harcamaları         1,50      3,50      4,75      1,00      -1,25
Sabit Yatırımlar                   6,75      -3,00   -11,25 - -10,75 -3,25 - -2,75  6,25 - 5,75
İhracat (mal ve hizmet)               -4,25      0,00    -9,00 - -8,50  0,75 - 1,25   4,75 - 5,25
İthalat (mal ve hizmet)               -1,50      -0,50    -9,50 - -9,00 -0,75 - -0,25   2,25 - 2,75
Ödemeler Dengesi (Milyar GBP)           -40,25     -24,25     -45,50     -51,00     -48,75
Ödemeler Dengesi (GSYIH'daki payı)         -3,00      -1,75      -3,50     -3,50      -3,25
CPI -Tüketici Fiyat Enflasyonu %           2,00      4,00      1,00      1,00      2,25
Sürdürülebilir yatırım ilkesi çerçevesinde, 2007 yılında GSYIH’nin %38’si seviyesine kadar
azaltılan kamu net borçları, 2008 yılında Hükümet’in küresel ekonomik krizin etkilerinin


                                                             16
azaltılması için uyguladığı ekonomik önlemler neticesinde GSYIH’nın %52’si seviyesine
yükselmiştir.

2008’de istihdam azalmaya başlamış olmakla birlikte, işsizlik oranı 2007 yılı ile %5.3 olarak
aynı kalmış, ancak en son 2009 yılı Nisan ayı istatistiklerinde işsizlik oranının %7.6’ya ulaştığı
açıklanmıştır. İşsizlik oranı artış göstermekle birlikte, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve
OECD verilerine göre UK işsizlik oranı halen AB ve G7 ortalamasının altındadır.

UK, 2009 Nisanında, G20 ülkeleri zirvesine Londra’da ev sahipliği yapmış ve Dünya
ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı global planın oluşturulmasına önayak
olmuştur.

Tablo 4-UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler-Kamu Harcamaları ve Borçlanması
                   Tahmin  2009                   Tahmin  2009
Kamu harcamaları           (Milyar GBP) Kamu Borçlanması (Milyar GBP)     (Milyar GBP)
Toplam Harcamalar             671    Toplam Gelir                496
Sosyal Güvenlik              189    Gelir vergisi               141
Sağlık                   119    Sosyal Sigorta               98
Eğitim                   88    Diğer                   67
Diğer                    72    KDV                    64
Savunma                   38    İstihsal Vergisi (Excise)         44
Hukuk ve Güvenlik              35    Kurumlar Vergisi              35
Kişisel Sosyal Hizmetler          31    Belediye Vergisi              25
Konut ve Çevre               29    İşyeri Vergisi               24
Borç faizleri                28
Ulaştırma                  23
Sanayi,Tarım,İstihdam            20


Tablo 5-Toplam GSYİH’nin sektörel dağılımı (2005-2008)
Sektörler                 2005     2006     2007     Pay Değişim   2008    Pay Değişim
Tarım, Avcılık, Orman.Balıkçılık       10,4     10,7     10,8   1,0 0,7      10,8   1,0 0,1
İmalat                    182,3    182,8     183,4   16,3 0,3     178,4  15,7 -2,7
  Madencilik ve Taşçılık          18,2     16,7     16,4   1,5 -1,8      15,3   1,3 -6,6
  Üretim                  147,4    149,7     150,6   13,4 0,6     146,7  12,9 -2,6
  Elektirik, Gaz ve Su Tedariği       16,7     16,4     16,4   1,5 0,0      16,4   1,4 -0,2
İnşaat                    63,8     64,4     66,0   5,9 2,5      66,2   5,8 0,3
Hizmet                    790,4    819,3     850,3   75,4 3,8     913,3  80,4 1,5
  Toptancılık ve Perakendecilik      129,9    133,4     138,6   12,3 3,9     137,6  12,1 -0,7
  Otel ve Restaurantlar           32,5     34,6     36,0   3,2 4,0      36,1   3,2 0,3
  Ulaşım ve depolama            82,5     86,9     90,5   8,0 4,1      60,0   5,3 0,6
  Posta hizmetleri ve iletişim      -      -       -      -  -      32,9   2,9 3,0
  Finansal Aracılık             40,3     44,1     49,0   4,3 11,1      51,8   4,6 5,7
  Emlakçılık, Kiralama ve İşletme     269,6    288,4     310,0   27,5 7,5     260,6  22,9 1,5
  Emlak sahipligi              53,3     53,6     53,7   4,8 0,2      54,1   4,8 0,7
  Kamu Yönetimi ve Savunma        -      -       -      -  -      77,2   6,8 -1,3
  Eğitim                  59,7     59,8     59,9   5,3 0,2      60,4   5,3 0,9
  Sağlık ve Sosyal Hizmetler        76,3     78,6     81,3   7,2 3,5      84,4   7,4 3,8
  Diğer Hizmetler              53,9     55,4     57,2   5,1 3,2      58,2   5,1 1,7
TOPLAM KATMA DEĞER             1.064,8   1.095,6    1.127,6  100,0 2,9    1.135,9  100,0 0,7
GSYIH                   1.195,3   1.229,2    1.266,3           1.275,3
* GSYİH, sektörlerin katma değerleri üzerine vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonların çıkartılmasıyla hesaplanır
Kaynak: Office for National Statistics www.statistics.gov.uk/default.asp
4.2. Tarım ve Hayvancılık                                                          17
2008 yılında tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan başlıca gelişmeler:

  Tarım ve hayvancılık sektörü, diğer sektrörlere göre krizlere karşı daha esnek olması,
   poundun değer kaybederek ihraç ürünlerinin daha rekabetçi hale gelmesi, borçlanma
   maliyetlerinin düşmesi ve diğer sektör ürünlerine oranla tarımsal ürünlere talebin genel
   olarak istikrarlı olması sebepleriyle krizden en az etkilenen sektör olmuştur.

  Tarımsal üretimden elde edilen toplam gelir cari fiyatlarla %42, reel olarak ise %36
   artmış ve 3,5 milyar GBP olarak gerçekleşmiştir. Tarım sektöründe tam gün çalışan bir
   işgücü başına elde edilen ortalama katma değer 18.200 GBP’ye yükselmiştir.

  Gıda enflasyonu, son otuz yılın en yüksek seviyesine 2008 Ağustos ayında %13 ile
   ulaşmış, Aralık ayında ise %10 olarak gerçekleşmiştir.

  2008 yılında, tarım sektöründe tam gün çalışan bir işgücü başına elde edilen ortalama
   katma değer AB ülkeleri arasında Bulgaristan’dan sonra ikinci olarak UK’de artış
   göstermiştir. UK, AB ülkeleri arasında yaratılan brüt katma değer açısından ise 7. sırada
   yer almaktadır.

  Tarımsal sanayinin genel ekonomi içerisindeki payı oldukça küçüktür. 2000’de %0,8 olan
   ulusal katma değerdeki payı, 2008 yılında da bir önceki seneye göre değişmeyerek %0,5
   seviyesinde gerçekleşmiştir.

  Toplam işgücü içerisinde tarım sektöründe çalışanların payı %1,7, bütün olarak gıda
   sektöründe ise %14’tür.

  Genel olarak, UK’yi oluşturan bütün ülkelerde (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey
   İrlanda) tarımsal üretim yapılmaktadır. Toplam tarım gelirlerinin %81’ini İngiltere,
   %12.5’ini İskoçya, %5.1’ini Kuzey İrlanda, %2.5’ini ise Galler karşılamaktadır. Ancak,
   tarım sektörünün göreli önemi sağlanan gelir rakamlarından ziyade, toplam istihdamda
   tarım sektörünün payı ile daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, toplam istihdamda tarım
   sektörünün payı %5,8 ile en yüksek Kuzey İrlanda’da olup, bu oran İngiltere’de %1,4’dir.

  Tarımsal üretimin bir program dahilinde organik üretime dönüştürülmesi Hükümet
   politikasıdır. Ancak, özellikle 1990’larda ve 2000’li yılların başında tarım gelirlerinin
   azalmasına karşılık geleneksel tarıma bir alternatif olarak yaygınlaşan organik tarım,
   2004-2007 yılları arasında yavaşlamış, ancak 2008 yılında bir önceki yıla göre organik
   tarım yapılan veya henüz organik tarıma elverişli hale dönüştürülen toplam alan %10
   artarak 682 bin hektar olmuştur.
  Tarımsal ürünlerin (yiyecek ve içecek dahil) dış ticaretinde, İngiliz kaynaklı ürünlerin
   ihraç edildiği başlıca ülkeler İrlanda, Fransa, ABD, İspanya ve Almanya’dır. Bu ürünlerin
   ithal edildiği başlıca ülkeler ise, Hollanda, Fransa, İrlanda, Almanya ve İspanya’dır.


                                              18
Tablo 6 -UK Tarımı Kendine Yeterlilik, Verimlilik Endeksi ve Tarım Ürünleri Üretici
     Fiyat Endeksleri (2004 – 2008)

Kendine yeterlilik
            1997-99
            Ortalama     2004    2005    2006   2007    2008
bütün gıdalarda %      67,7     62,5    60,1    59    59,4    60,3
yerli gıdalarda %      81,6     75,1    73,1    72    72,4    72,9Verimlilik Endeksi (referans yıl: 2000, 2000 = 100)
            1997-99
            Ortalama     2004    2005    2006   2007    2008
Toplam faktör
bazında verimlilik      93    105,5   109,2   108,5   107,4   110,4Tarım Ürünlerinde Fiyatlar ve Enflasyon (referans yıl: 2003, 2003 = 100)
                  1997-99
                 Ortalama    2004   2005    2006    2007    2008
Üretici Fiyatları           99,4   103,0   99,8   103,9   117,7   141,8
Perakende Fiyat Endeksi
   Gıda               94,6   100,6   101,8   104,0   108,8   118,8
   Alkollü İçecekler         89,8   101,9   103,9   106,4   109,6   113,9
   Bütün tarım-gıda sektörü     89,3   103,0   105,9   109,3   113,9   118,5
Kaynak: http://www.defra.gov.uk
Tablo 7- UK Tarımı Gelir Rakamları (2004 – 2008)
                                                  19
                             Ortalama
                             1997-99  2004   2005   2006   2007   2008
Ürün (cari fiyatlarla - milyon GBP)
Tarım                            5.203  5.240  4.991   5.132  5.817  7.680
   Hububat                        1.808  1.707  1.445   1.509  1.933  3.206
   Endüstriyel birkiler                   808   798   806    734   771  1.151
   Yemlik otlar ve saman                   80    93    95    86   106   111
   Sebzeler ve bahçe ürünler               1.639  1.621  1.690   1.749  1.848  1.897
   Patates                         589   674   515    623   662   755
   Meyve                          238   316   388    383   453   517
   Fideleri de içeren diğer bitkiler             41    31    52    48    44    43
Hayvancılık                         8.050  7.877  7.944   7.978  8.506  10.537
   Canlı Hayvanlar                    4.859  4.839  4.935   5.060  5.220  6.510
   Hayvancılık ürünleri                  3.191  3.038  3.009   2.918  3.286  4.027
Diğer tarımsal aktiviteler                  713   718   640    624   670   776
Tarım dışı faaliyetlerden ayrıştırılamayan faaliyetler    408   637   678    726   737   759
Toplam Çıktı (cari fiyatlarla)               14.374  14.472  14.253  14.460  15.730  19.752
Ürün üzerindeki sübvansiyonlar               2.292  2.168   208    80    56    56
Brüt çıktı (temel fiyatlarla)               16.666  16.640  14.461  14.540  15.786  19.808
Ara Tüketim (cari fiyatlarla - milyon GBP)
Tohum                             483   620    662   580   608   630
Enerji                            617   669    779   833   898  1.226
Gübre                             865   775    774   775   827  1.527
Böcek İlacı / Zehir                      650   576    547   518   567   656
Veteriner ürünleri                      289   279    280   286   304   284
Hayvan gıdaları                       2.503  2.558   2.318  2.408  2.855  3.944
Bakım                            1.042  1.012    994  1.014  1.086  1.146
Tarımsal hizmetler                      585   636    631   623   669   775
Diğer mal ve hizmetler                   2.277  2.362   2.341  2.321  2.382  2.804
Toplam Ara Tüketim                     9.311  9.487   9.326  9.358  10.196  12.992
Brüt katma değer (cari fıyatlarla)             5.063  4.985   4.927  5.102  5.534  6.760
Brüt katma değer (temel fiyatlarla)             7.355  7.153   5.135  5.182  5.590  6.816
Sabit Sermaye Kullanımı                   2.570  2.534   2.661  2.682  2.709  3.033
Net katma değer (cari fiyatlarla)              2.493  2.451   2.266  2.420  2.825  3.727
Net katma değer (temel fiyatlarla)             4.785  4.619   2.474  2.500  2.881  3.783
Çalışan ücretleri                      1.978  2.004  22.108  2.272  2.365  2.527
Üretime uygulanan diğer vergiler               -89   -96   -102   -99   -103   -107
Üretime uygulanan diğer sübvansiyonlar            407   778   2.805  2.932  2.942  3.182
Net Katma Değer (faktör maliyetleriyle)           5.103  5.301   5.177  5.333  5.720  6.858
Kira                             248   241    216   234   287   249
Faiz                             627   491    530   523   634   625
Toplam Gelir - Tarım sektöründen elde edilen        2.250  2.565  -17.677  2.304  2.434  3.457
Kaynak: http://www.defra.gov.uk

4.3. İmalat sanayi:

Küreselleşme, UK’nin sanayi alt yapısında önemli bir değişime neden olmuştur. Pek çok
İngiliz firma, Uzakdoğu Asya ekonomilerindeki yatırımlar, düşük işgücü maliyetleri ve diğer
avantajlar nedeniyle, bu ülkelerdeki firmalarla stratejik işbirliği geliştirmek veya üretim
birimlerini bu ülkelere taşımak zorunda kalmıştır.

Sanayi sektöründe yatırım, yüksek teknoloji ve beceri gerektiren; araştırma geliştirme
faaliyetleri ile desteklenen; yenilikçi-yeni ürünleri ve pazarları hedefleyen bir değişim
gerekmiştir. Bu değişime de bağlı olarak, UK’de sanayi üretiminin ekonomi içerisindeki


                                                        20
ağırlığı çıktı ve istihdam bakımından azalmakta, bunun yerine hizmet sektörü ağırlık
kazanmaktadır.

UK ekonomisinde sanayi sektörü, ülke ekonomisinin yedide birini sağlamaktadır. UK’nin
ihracatının yaklaşık yarısı bu sektörden yapılmaktadır. Sektör ekonomide 3 milyon kişiye iş
yaratmakta, ayrıca milyonlarca bakım onarım servis gibi bağlantılı iş imkanlarını içermektedir.
Sektör, toplam araştırma geliştirme faaliyetlerinin %75’inden sorumludur. Pazar içerisinde
sektör firmalarından beklenen; büyüyen bir ekonomide verimli, yenilikçi ve rakabetçi üretim
yapabilmeleridir. Bu kritere uymayan firmaların üretim faaliyetlerini sürdürmeleri istenilen bir
durum değildir.

GSYIH sektörler bazında incelendiğinde, yaratılan katma değer temel fiyatlarla 2008’de imalat
sanayinde bir önceki yıla göre %2,7, endüstriyel üretim de ise %2,6 azalmıştır. Aynı dönemde
hizmet sektörünün %1,5 büyüdüğü görülmektedir.

Küresel ekonomik krizin başladığı ABD’den farklı olarak, UK’nin GSMH’sında hizmet ve
özellikle finansal hizmetler sektörünün büyük yer tutması, krizin etkilerinin diğer Avrupa
ülkeleri ve ABD’den daha fazla hissedilmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler nedeniyle
UK’de imalat sektörünün tekrar canlandırılmasına yönelik tartışmalar başlamıştır. Bu
kapsamda, İngiliz Hükümeti tarafından 2002 yılında uygulanmaya konan ve 2004 ve 2007
yıllarında gözden geçirilen Sanayi Stratejisi (Manufacturing Strategy), 2008 yılında yeniden
oluşturulmuştur.

Küresel gelişmeler de dikkate alınarak, aşağıdaki açıklanan beş dinamik belirlenerek yeni
Sanayi Stratejisi oluşturulmuştur.

    Küresel değer zinciri: Teknolojik gelişme, ticaretin libarelleşmesi ve gelişmekte olan
    ülke ekonomilerinde yaşanan ilerlemeler neticesinde, üretimin farklı safhalarının birçok
    farklı merkezden ve ülkeden tedarik edilmesi ‘küresel değer zinciri’olarak
    tanımlanmıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda sanayi firmalarının sadece ağır üretimde
    değil araştırma geliştirme, kalite yönetimi, envanter yönetimi, vs. gibi farklı alanlarda
    da uzmanlaşmasına sebep olmaktadır. UK’nin bu anlamda özellikle küresel pazara
    erişimde yaşadığı engellerin kaldırılması için çalışmalar yapılması ve katma değeri
    yüksek olan alanlara yatırım yapılması amaçlanmaktadır.
    Teknoloji kullanımı: Değer zincirinin yüksek katma değerli alanlarının belirlenerek,
    yüksek teknoloji ürünleri alanında çalışılması hedeflenmekte olup, geniş çaplı olarak
    genel bilim dallarında yatırımların teşvik edilmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri
    için teşvik uygulamalarının arttırılması amaçlanmıştır.
    Gayrimaddi değerlere yatırım: Sadece üretimden ziyade, bilgi varlıklarının da
    değerlendirilerek tasarım, ürün geliştirme, yazılım, marka oluşturulması, eğitim ve iş
    süreçlerinde ilerleme sağlanması, vb. gibi alanlarda da yatırım yapılarak, rekabet
    avantajı sağlanmadır. UK’de doğru bilgiye ve teknolojiye yatırımın teşvik edilmesi ve
    fikri ve mülki hakların (patent vs.) uluslararası alanda korunmasına yatırım yapılması
    hedeflenmiştir.
    İnsan kaynağı ve beceriler: Küresel pazarda ucuz iş gücü ile teknolojik ilerlemeler,
    gelişmiş ülkelerin üretimde çalışan iş gücünde becerilerin geliştirilmesinin önemini
    ortaya çıkartmıştır. Mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarında bilgi birikimine sahip,                                               21
    yaratıcı eleman yetiştirilmesi ile yönetim kadrosu ve liderlik özelliklerinin de
    geliştirilmesi amaçlanmıştır.
    Düşük karbon ekonomisi: İklim değişikliği ile daha iyi mücadele edilmesini sağlamak
    amacıyla ‘yeşil ekonomi’ olarak da adlandırılan ve çevreye duyarlı olan ürün ve üretim
    süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

(Kaynak: www.berr.gov.uk, 2008 Manufacturing Strategy www.berr.gov.uk/files/file47660.pdf)


4.4. Ulaştırma ve Telekomünikasyon:

UK telekomünikasyon sektöründe liberal bir rejime sahiptir. Dünyadaki önemli tedarikçiler,
hizmet sağlayıcılar ve üretici firmalar AB’deki faaliyetlerini UK’den yönlendirmeyi tercih
etmektedir. Sektör yüksek teknolojinin üretildiği ve kullanıldığı, araştırma geliştirme
çalışmalarının sürdürüldüğü bir alandır. Sektörün rekabete açılması sonrasında British
Telecom’un (BT) hakimiyeti kaybolmuş, pek çok özel firma ortaya çıkmıştır. Bu gün itibariyle
UK dünyanın en açık ve rekabetçi telekomünikasyon sektörüne sahip ülkeler arasında yer
almaktadır. Aynı zamanda, UK telekomünikasyon şirketleri de yurtdışında yaygın olarak
yatırım yapmaktadır. Bu yatırımlara örnek olarak Vodafone’nin Türkiye’deki Telsim şirketini
satın alması gösterilebilir.
(Kaynak: http://www.berr.gov.uk)


4.5. Perakende sektörü ve zincir mağazalar

UK perakende piyasasının hacmi 2008 yılı verilerine göre 278 milyar GBP tutarındadır.
İngiltere ekonomisinin 1/5’ini oluşturan sektör, GSYIH’nın yaklaşık %8’ini yaratmaktadır.
Perakende sektörü yaklaşık 198 bin KDV kayıtlı şirket ile UK’deki toplam KDV kayıtlı
şirketlerin %9’unu oluşturmaktadır. Sektörde toplam işgücünün yaklaşık %11’i olan 2.8
milyon kişi çalışmaktadır. Sektörün en büyük firması 38 milyar GBP’lik satış rakamıyla
Tesco’dur. Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında UK’nin üç büyük ‘retail’ firması (Tesco, J.
Sainsbury, ve VM Morrisons) bulunmaktadır.

UK net ithalatçı konumunda bir ülkedir. Özellikle tekstil, konfeksiyon gibi emek yoğun
sektörlerde, özelliği olan bazı ürünler hariç üretim yapılmamakta, talep ithalatla
karşılanmaktadır. Gıda ürünleri genellikle iç piyasadan ve diğer AB ülkelerinden tedarik
edilmekte, gıda dışı ürünlerin büyük çoğunluğu küresel pazarlarlardan sağlanmaktadır. Örneğin
Marks & Spencer firmasının satışa sunduğu gıda dışı ürünlerin %90’ı ithal ürünlerden
oluşmaktadır.

2008 yılında kredi krizi ile kredi piyasalarında yaşanan sıkışıklık ve gıda ve enerji
fiyatlarındaki dalgalanmalar UK perakende sektörünü oldukça kötü etkilemiş; birçok önemli
İngiliz perakende firması el değiştirmek veya iflas etmek durumunda kalmıştır. Örneğin
mobilya sektöründe en büyük firmalardan olan MFI, çocuk giyim alanında Adams Kids ve
elektrikli ve elektronik eşya alanında Woolworths, çay ve kahve perakende satışında önemli bir
marka olan Whittard of Chelsea, müzik ve video alanında Zavvi ve ev tekstili alanında
Roseby’s 2008 yılında faaliyetlerine son vermiş veya el değiştirmiş başlıca firmalardır.                                               22
Büyük ölçekli mağaza zincirlerinde genellikle merkezi satın alma yöntemi benimsenmiştir. Söz
konusu mağazaların özel satınalma birimleri ve konularında uzmanlaşmış elamanları
bulunmaktadır. Ayrıca birçok zincir mağazada Etik Ticaret İnsiyatifi adı altında oluşturulmuş
kurallar ve/veya mağazada satılan ürünlerin mağaza markası ile tüketiciye sunulması anlamına
gelen “private label” uygulaması benimsenmiştir.

UK perakende sektör aşağıda yer alan 9 ana başlıkta sınıflandırılabilir:
  Büyük mağazalar (department stores),
  Kitap, kırtasiye, gazete,
  Hazır giyim ve ayakkabı,
  DIY (do-it-yourself),
  Elektrikli eşya,
  Gıda,
  Mobilya,
  Sağlık ve güzellik,
  Müzik ve video

   4.5.1. Büyük mağazalar (Department Stores)
Büyük mağaza sektörünün (Department Store-DS) satış büyüklüğününün 2008 yılında yalnızca
%0,1 büyüyerek 14.4 milyar GBP’de kaldığı tahmin edilmektedir. 2009 yılında ise satışların
%3’e yakın bir azalma yaşayacağı öngörülmektedir.

Son yıllarda, süpermarket zincirlerinin gıda dışı ürünlerde, özellikle hazır giyim sektöründe
pazara girmeleri (örneğin Tesco-Cherokee, F&F, Petite; Sainsburys- TU; Asda- George) bu
alanda rekabeti arttırmıştır.

Büyük mağazalar sektöründe yaklaşık %34’lük payı ile giyim ve ev tekstili ürünleri satışlarda
birinci sırada yer almaktadır..

Sektörün hizmet sınırları çok geniştir. Harrods, Selfridges, John Lewis gibi hemen her türlü
ürünün satıldığı mağazaların yanısıra, House of Fraser, Harvey Nichols, Debenhams gibi
tekstil sektöründe yoğunlaşmış mağazalar bulunmaktadır. Mağazaların coğrafi dağılımı
sınırlıdır. Sadece Debenhams, House of Fraser ve John Lewis’in ülke çapında yer aldığı
söylenebilir. Bu üç mağazanın sektördeki payı yaklaşık %55’tir.

Sektörün ilk 10 şirketi (Beales, Debenhams, Fenwick, Harrods, Harvey Nichols, House Of
Fraser, John Lewis, Marks & Spencer, Selfridges ve TJ Hughes) de İngiliz sermayelidir.

   4.5.2. Kitap, kırtasiye, gazete
Sektörün satış büyüklüğü yaklaşık 5,0-5,5 milyar GBP tutarındadır. WHSmith, Waterstones ve
Borders kitap ve kırtasiye pazarında, Staples ve Ryman endüstriyel kırtasiye pazarında, Clinton
Cards ve Birthdays tebrik kartı pazarında en büyük mağaza zincirleridir. Çevrimiçi satışlarda
en önemli tedarikçi Amazon’dur.
    4.5.3. Hazır giyim ve ayakkabı
Sektörün satış büyüklüğü 31-36 milyar GBP civarındadır. Diğer perakende söktörlerine kıyasla
en fazla zincir mağaza bu sektörde yer almaktadır. Sektörün başlıca firmaları arasında Marks


                                              23
and Spencer, Arcadia Group (Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge,
Wallis, Burton ve Outfit markalarını içinde bulunduran grup), Jigsaw, Debenhams, House of
Fraser, Next, Brantano (ayakkabı) gibi İngiliz sermayeli firmaların yanısıra The Gap, H&M,
Zara, Benetton, Laura Asley gibi firmalar da bulunmaktadır. 2007 yılına kadar “Value
Clothing” olarak tanımlanan uygun fiyatlı, modaya uygun ürünler satan ve başlıcaları Primark,
TK Maxx, George (Asda) ve Matalan olan zincir mağazalar UK hazır giyim pazarında
büyümenin temel nedeni olmuş, ancak küresel ekonomik krizin etkisi ile harcamalarında daha
dikkatli olmaya başlayan tüketiciler 2008 yılı itibari ile daha çok niş ürünler ile yüksek fiyatlı
ve kaliteli ürünlere yönelmeye başlamışlardır. Bu kapsamda, hacim/adetten ziyade kalite ön
plana çıkmıştır.

    4.5.4. DIY (Do-it-yourself)
Sektörün satış büyüklüğü 9-11 milyar GBP civarında olup artış trendi devam etmektedir.
Sektörün %80’ine İngiliz sermayeli üç firma (Kingfisher, Wickes, B&Q) hakimdir.

    4.5.5. Elektrikli eşya
Sektörün büyüklüğü 13-15 milyar GBP civarındadır. Sektörün %50’si Curry’s ve Kingfisher
firmalarının hakimiyetindedir. Curry’s pazarın %40’ını elinde bulundurmaktadır. Sektörde
faaliyet gösteren firmaların büyük çoğunluğunu İngiliz sermayeli firmalar oluşturmaktadır.

    4.5.6. Gıda
Bu alanda, UK’deki en büyük beş perakende şirketi Tesco, Asda (Wal-Mart), J.Sainsburry,
Morrison Group ve Marks and Spencer’dır. Sektörün satış büyüklüğü 100-120 milyar GBP
civarındadır. Sektörün sebze-meyve alt sektörünün %68’ine ve gıda alt sektörünün %55’ine 4
büyük firma (Tesco, Asda, Sainsbury’s ve Morrisons) hakimdir. (TESCO’nun payı sırasıyla
%25 ve %20 tutarındadır.)

    4.5.7. Mobilya
Sektörün satış büyüklüğü 10-12 milyar GBP civarındadır. Sektördeki ilk 5 firma sektörün üçte
birine hakim bulunmaktadır. IKEA, DFS gibi firmaların yanısıra Marks&Spencer, Argos, Next
gibi firmalar da ev eşyası/mobilya pazarında yer almaktadır.

    4.5.8. Sağlık ve güzellik
Sektörün büyüklüğü 10-12 milyar GBP civarındadır. Boots, Body Shop, Superdrug, Holland
and Barret gibi firmaların yanısıra Department Store’lar da pazarda yer almaktadır. Sektörün
liderliği Boots firmasındadır.

    4.5.9. Müzik ve Video
Sektörün büyüklüğü 5.5-6 milyar GBP civarındadır. Her yıl 18-19.000 civarında yeni albüm
piyasaya sürülmektedir. HMV ve Blockbuster firmaları sektörün önde gelen isimleridir.

Kaynakça:
British Retail Consortium www.brc.org.uk,
Scottish Retail Consortium http://www.brc.org.uk/srcdefaultnew.asp,
London Retail Consortium http://www.brc.org.uk/lrcdefault05.asp,
Tesco www.tesco.com,


                                                24
Asda www.asda.co.uk / www.walmartstores.com,
Sainsbury www.sainsburys.co.uk/http://www.j-sainsbury.co.uk/index.asp?pageid=1
Morrisons www.morrisons.co.uk,
Marks and Spencer www.marksandspencer.co.uk
Entertainment Retailers Association www.eraltd.org

4.6. Etik Ticaret ve Fairtrade:

İngiliz Hükümeti’nin küresel yoksullukla mücadele ve dış ticarette adil/etik/haklı bir rekabet
ortamı oluşturma mesajları tüketiciler arasında ‘etik’ tüketim eğilimini artırmaktadır.

Fairtrade, fakir ve gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilerin ticaretten daha yüksek bir fiyat
almalarını sağlamakta ve Fairtrade markası taşıyan ürünler, uluslararası kabul edilmiş
standartlara   göre  Fairtrade Labelling  Organizations    International tarafından
sertifikalandırılmaktadır.

Etik ticaret inisiyatifinde ise, alım yapan şirketler tedarik zincirlerinde yer alan üreticilerin hem
kendi ülkelerindeki çalışma/işçi yasalarına hem de Uluslararası Çalışma Örgütü
Konvensiyonlarına uyarak çalışanlarının haklarına saygılı olduğunu garanti etmek için belirli
adımlar atmalıdırlar. Bu adımlar, tedarikçilerden bir çalışma uygulamaları koduna, örneğin ETI
Temel Kodu (ETI Base Code) uymaları istenerek, bu sürecin kontrol edilmesi ve uyumu
sağlayabilmeleri için destek verilmesi olabilmektedir.

Fairtrade belirli ürünlere uygulanmakta ve FAIRTRADE markası taşımakta iken, etik ticaret
alıcı firmaların tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarına karşı genel tutumlarını belirlemekte
ve halen bir markası bulunmamaktadır.

Tüketiciye sunulan pek çok üründe (özellikle gıda maddelerinde) ‘Fair Trade’ markası önemli
hale gelmiştir. Üreticilere adil, nitelikli, kurallara uygun üretim yapmaları halinde daha fazla
ücret ödenmesini garanti eden bu uygulamayı kabul eden firmalar ürünlerin üzerinde
yapıştırılan ‘Fair Trade’ markası ile küresel, adil ve kurallara uygun bir kurumsal vizyonla
ticaret yaptıkları mesajını vermektedir. Hükümet bu inisiyatifi (Ethical Trade Initiative
http://www.ethicaltrade.org) desteklemektedir. Pamuk, şarap, şekerleme ve sıcak içecekler de
dahil olmak üzere altı ana katagoride sınıflandırılan Fairtrade sistemi ilk olarak 2005 yılında
başlamıştır. Kuruluşundan bugüne, Fairtrade pamuk ürünleri, etik garanti ile satılan diğer beş
kategorideki ürünlerden en hızlı artış gösterendir. Örneğin, Topshop, Marks and Spencer,
Debenhams, Tesco ve Sainsbury’s firmalarının 2008 yılında Fairtrade pamuk ürünleri arzını
hızla arttırdığı bilinmektedir.

Etik ticaret ile ilgili standartları belirleyen kuruluşlar: ‘Ethical Trade Initiative’, İngiliz Tarım
Bakanlığı (DEFRA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’dür. Bu değerlendirmede dikkate
alınan unsurlar aşağıda gösterilmektedir.
                                                 25
         Sosyal Konular                  Çevre Konuları
 İstihdam konuları:
 • İsgücü seçiminde özgürlük              • Mevzuata uygunluk
 • Sendikalaşma/dernekleşme hakkı           • Su yönetimi
 • İşyerinde sağlıklı ve güvenlik           • Organik üretim
 • Çocuk işçi                     • Biyolojik çeşitlilik
 • Ücretlendirme                    • Sürdürülebilir hasat
 • Çalışma saatleri                  • Hayvan refahı
 • Ayrımcılık                     • ‘Precaution’ yaklaşımı
 • Düzenli istihdam                  • Çevresel teknolojiler
 • Fiziksel suistimal                 • Doğal eko-sistem
                            • Ormanların korunması
 Sosyal/toplumsal konular:               • Yabani hayatın korunması
 • Eğitim                       • Entegre ürün yünetimi
 • Konut                        • Tarımsal kimya uygulamaları
 • Toplumsal ilişkiler (kalkınma, toprak        • Entegre çöp yönetimi
 kullanımı, mülkiyet, danışma)
                            • Toprağın korunması
 İş konuları:
 • İş prensipleri (ör. Rüşvetle, şeffaflıkla ilgili)
 • Ticaret Koşulları (ör, tedarik sözleşmeleri,
 esaslı üretici ilişkileri vs.)
Kaynak: http://www.defra.gov.uk


4.7. Markalama - ‘Private Label’:

UK dünyadaki en gelişmiş ‘private label’ pazarlarından birisidir. Markalı ürünlere karşı daha
ucuz bir alternatif olan ve son yıllarda kalite ve yeniliği çağrıştırmaya başlayan ‘private label’
ürünler perakende pazarında gittikçe önem kazanmaktadır. Küresel krizin etkileri ile
harcamalarında daha dikkatli olmaya başlayan İngiliz tüketiciler markalı ürünler yerine
‘private label’ ürünlere yönelmeye başlamışlardır. UK, Avrupa’daki en büyük ‘private label’
pazarı olup, 2008 yılında UK’de satılan 2 üründen biri ‘private label’dır. En son açıklanan
istatistiklere göre, 2006 yılında ‘private lable’ ürünlerinin satış tutarı 42 milyar GBP tutarında
olup önümüzdeki beş yılda bu tutarın 52 milyar GBP’yi geçeceği tahmin edilmektedir. Pazarda
yaşanan gelişmelere istinaden, sektörde ilk defa 2009 yılında “Own Lable Show” fuarı
düzenlenecektir. En büyük zincir mağazalardan Tesco, Sainsbury’s ve Marks and Spencer gıda
ürünleri ile ilgili olarak, sırasıyla ‘Finest’, ‘Taste the Difference’ ve ‘Eat Well for a Healthier
Life-Healthy, Delicious and Nutritious’ sloganlarıyla ‘private label’ ürünlerinin tanıtımını
yapmaktadır.

(Kaynakça: Private Label Manufactures Association www.plma.com / www.plmainternational.com/, Own Label
Show www.ownlabelshow.co.uk)
                                                  26
4.8. Hizmetler (Finansal Hizmetler, Bankacılık, Turizm, Sigortacılık, Diğer Hizmetler)

    4.8.1. Finans:
UK’de mali hizmetler 2008 yılında ödemeler dengesine 38.3 milyar GBP civarında ihracat
geliri (53.5 milyar GBP ihracat, 15.2 milyar GBP ithalat) getirmiştir. Mali hizmetler
sektörünün ekonomi içerisindeki ağırlığı %5, mali hizmetler ile birlikte bütün ‘business’
hizmetler sektörünün ağırlığı %28 civarındadır.
(Kaynak: http://www.statistics.gov.uk)

    4.8.2. Bankacılık:
Londra’da City olarak bilinen bölge dünyada önemli bir bankacılık ve finans merkezidir.
UK’de bankacılık ve finans sektöründe çalışan 300’den fazla şirket bu bölgede faaliyet
göstermektedir.

Pek çok Amerikan, Japon ve Asya Bankası AB operasyonlarını UK’den kontrol etmektedir.
AB’deki bankacılık ve mali işlem piyasalarının yarısından fazlası Londra’dan
yönlendirilmektedir. Londra dışında, Edinburgh İskoçya’nın başkenti ve bankacılık/finans
merkezidir.
(Kaynak: http://www.hm-treasury.gov.uk)


    4.8.3. Sağlık:
Sağlık hizmeti sektörü İngiliz Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Sağlık Hizmeti (National
Health Services NHS) tarafından yönlendirilmektedir. NHS’in denetiminde olan sektör
2008’de 84,4 milyar GBP’lik bir pazar büyüklüğüne sahiptir. NHS sağlık sektöründeki pek çok
hizmetini hastalardan ücret almadan sürdürmektedir.

UK’de sağlık hizmetleri sektöründe pek çok sorun bulunmaktadır. Ekonomi yönetimi, bu
sorunların çözülebilmesi için Hükümetin daha fazla harcama yapması gerektiğine inanmış, son
yıllarda olduğu gibi, 2009 bütçesinden de 2009/2010 dönemine ilişkin olarak en büyük ikinci
ödenek sağlık sektörüne ayrılmıştır. Toplam 671 milyar GBP olarak öngörülen kamu
harcamasından sosyal güvenlikten sonra ikinci en büyük payı alan sağlık sektörüne 119 milyar
GBP ayrılmış, bu ödeneğin 100 milyar GBP’lik kısmının NHS harcamaları için ayrılması
uygun görülmüştür. Bu sektörde NHS kapasitesinin artırılmasını, hastane bekleme sürelerinin
kısaltılmasını ve hastane seçeneğinin getirilmesini hedefleyen reform çalışmaları devam
etmektedir.

NHS bu sektörde, pek çok alt başlıkta, aynı zamanda önemli bir hizmet alıcısı konumundadır.
UK Sağlık Bakanlığı, NHS Plan hedefleri kapsamında, NHS hastane bekleme sürelerinin
yurtdışı sağlık sisteminde var olan atıl kapasite kullanılarak azaltılması amacıyla, hastaların
yurt dışında tedavi edilmesi seçeneğini değerlendirmiştir. İngiliz hastalar Fransa, Almaya ve
Belçika’ya katarakt, ortopedi ve bazı kalp hastalıklarına ilişkin ameliyatlar için
gönderilmişlerdir. NHS kapasitesi arttıkça, hastaların yurtdışına gönderilmesi ihtiyacı
azalmaktadır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, klinik tavsiyeyi göz önünde bulundurularak, 3 saatlik
uçuş mesafesinin maksimum sınır olarak dikkate alınmasını NHS yetkililerine tavsiye etmiştir.                                              27
NHS’in yerel komisyonu olan Primary Care Trusts (PCTs) yurtdışı sağlık hizmeti tedarikçileri
ile iki taraflı anlaşmalar yapma, hastaların Avrupa Ekonomik Alanı (EEA)’nın dışında tedavi
görmesini onaylamakla yetkilendirilmiştir.

(Kaynak: http://www.nhs.uk , http://www.hm-treasury.gov.uk)

4.9. Enerji

UK geleneksel olarak enerji sektöründe fosil kökenli kaynaklara (kömür, petrol, doğalgaz)
bağımlıdır. Bu bağımlılık giderek azalmakla birlikte, 2008 yılında da ülkenin enerji ihtiyacının
yaklaşık %90’ı fosil kökenli kaynaklardan karşılanmıştır. İhtiyacın %8’lik kısmı nükleer
kaynaklardan, geriye kalan %1’lik kısım ise yenilenebilir enerji kaynaklarından (rüzgar,
hidroelektrik) karşılanmaktadır. Enerji kaynaklarının 1/3’ü elektrik üretiminde
kullanılmaktadır.

UK uzun yıllar enerji kaynaklarında kendine yeterli olmuştur. Ancak, son yıllarda Kuzey
Denizindeki kaynaklarda azalma görülmesi nedeniyle ithalat artmaya başlamıştır. Günümüzde
ülkenin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %10’u Norveç’ten ithalatla karşılanmaktadır.

UK temiz enerji konusunda dünyada başı çeken ülkelerden bir tanesidir. Genel olarak karbon
üretimi yüksek olan fosil kökenli enerji kaynaklarına bağımlı olsa da 2020 ve daha sonra 2050
yılı için karbon izi için agresif hedefleri bulunmaktadır. Bu bağlamda özellikle bio-yakıt
konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Anacak, dünyada 2007 yılında başlayan
gıda fiyatlarındaki artışın ve oluşabilecek bir gıda krizinin sebeplerinden birinin de bioyakıt
üretimi için çok geniş tarım alanlarının bu alana kaydırılmasının olabileceği konusunda
tartışmalar başlamış ve Hükümet bioyakıt alanında yeni bir çalışma başlatmıştır.

Sektöre verilen önemin bir göstergesi de daha önce İngiliz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na
(BERR) bağlı olarak yürütülen çalışmaların 2008 yılı Ekim ayında yeni oluşturulan Enerji ve
İklim Değişikliği Bakanlığı’na (Department of Energy and Climate Change) aktarılmasıdır.

UK’de enerji üretiminde kullanılan kömür ve nükleer girdilere dayalı istasyonların teknolojik
olarak eskidiği, bu gün kullanılan tesislerin % 30’unun 2020’ye kadar kapanması gerektiği
belirtilmektedir. BERR, gelecek 25 yıl içerisinde ülkenin enerji ihtiyacının bugünkü duruma
göre %50 oranında artacağını ve doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %90’ının ithalatla karşılanmak
durumunda olacağını açıklamıştır. BERR verilerine göre, UK’de üretilen enerji’nin yaklaşık
%27’si konutlarda, %19’u sanayide, %18’i diğer alanlarda, %35’i ulaştırma sektöründe
kullanılmaktadır.

UK’nin gelecek 20-30 yıldaki enerji ihtiyacı ve bunun karşılanacağı enerji kaynakları
konusunda yapılan çalışmalarda aşağıdaki konular öne çıkmıştır:

    Öncelikle enerji tasarrufu yapılması,
    Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin payının artırılması,
    Modern ve yeni teknolojinin kullanıldığı nükleer santrallerin hayata geçirilmesi,
    Karbon üreten enerji kaynaklarının azaltılması,
    Kuzey Denizi’ndeki kaynakların maksimum verimlilikte kullanılması,                                               28
    AB kurumları ve G7 ülkeleri ile yakın çalışılarak enerji verimliliği ve daha rekabetçi ve
    şeffaf enerji piyasası oluşturulması.

(Kaynak: http://www.berr.gov.uk , www.decc.gov.uk)

4.10. Son Yılda Ekonomiyi Etkileyen İç ve Dış Olaylar

2008 yılında dünyada olduğu gibi, UK’de de ekonomiyi etkileyen başlıca olay 2007 yılı yaz
aylarında Amerika’da başlayan tutsat kredi krizinin etkilerinin artarak küresel bir kredi krizini
dönüşmesi olmuştur. Krizin etkileri finansal sektörle sınırlı kalmamıştır. Tüm dünyada yaşanan
gayrımenkul fiyatlarındaki düşüşün yanısıra, büyüme rakamlarında da gerileme yaşanmaktadır.
UK para ve kredi piyasalarında önemli daralma ve hisse senedi değerlerinde düşüş yaşanmıştır.
Son 16 yıldır sürekli büyüyen İngiltere ekonomisi, ilk kez 2008 yılı ikinci çeyreğinde sıfır
büyüme göstermiş ve yılın üçüncü çeyreğinde negatife geçerek %0.5 daralmış, son çeyrekte ise
küçülme %1.5 olmuştur.

Krizin başladığı ABD’den farklı olarak, UK’nin GSMH’sında hizmet ve özellikle finansal
hizmetler sektörünün büyük yer tutması, krizin etkilerinin diğer Avrupa ülkeleri ve ABD’den
daha fazla hissedilmesine neden olmuştur. Bu kapsamda GBP, dolar ve avro karşısında değer
yitirmiş, hatta dolar karşısında son otuz yılın en düşük seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmeler
nedeniyle UK’de imalat sektörünün tekrar canlandırılmasına yönelik tartışmalar başlamıştır.

2008 Bütçe raporunda bir önceki Bütçe ve Bütçe Öncesi Raporunda öngörülmeyen
değişiklikler yapılmış olmasına rağmen, öngörülerin üzerinde olumsuz etkilenen ekonomi için,
UK, gerek ilk aşamada aldığı hızlı önlemler gerekse sonrasında hazırlanan krizden çıkışa
yönelik eylem planları ile özellikle Avrupa Birliği ülkeleri içinde öncü konumuna geçmiştir.
2009 Bütçesi ise, güçlü bir mali yapıyı sürdürmeyi, 2010-11 den itibaren de ekonomide
beklenen iyileşmeyi takiben borçların azaltılmasını amaçlarken halihazırda güç koşullar
içerisinde bulunan ekonomiyi ölçülü bir biçimde desteklemeyi hedeflemiş durumdadır. Bu
kapsamda, yeni Bütçe’nin ana hedefleri ekonomiyi canlandırıcı önlemler olarak istihdamın ve
iş ortmanın desteklenmesi, ev sahipliği ve konut alımının desteklenmesi ile çevrenin
desteklenmesi olmuştur.

Yukarıda belirtilen genel dünya ekonomilerini ve UK’nin ekonomisini etkileyen makro
gelişmeler haricinde, 2008 yılı ve 2009 yılının ilk çeyreğinde UK’de ekonomik alanda yaşanan
diğer önemli konular aşağıda güncellik sırasıyla verilmiştir:
    Kamu sektörü net borcu bir önceki yıla göre 100 milyar GBP’den fazla artarak 717.3
    milyar GBP’ye yükselmiş ve GSYIH’nın %49’una çıkmıştır. Finansal sektöre yapılan
    yardımların etkisi dikkate alınmadığında dahi net borç GSYIH oranı %40.7 olmaktadır.
    Maliye Bakanı bütün kamu kurumlarında eleman çıkarma dahil olmak üzere yeni
    harcama kısıtlamaları yapılacağını açıklamıştır.

    Küresel krizin UK ekonomisine etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak, finansal
    sektörün yanında imalat sektörlerinden otomotiv üreticilerine yönelik olarak da İngiliz
    Hükümeti tarafından toplam 2.3 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklanmıştır.
                                               29
  UK’de 2 Şubat 2009’da İngiltere-Çin Ekonomik Zirvesi toplanmış, 400’den fazla
  İngiliz ve Çin firmasının katıldığı Zirve’de iki ülke Başbakanları ticari ve ekonomik
  ilişkilerin geliştirilmesi için “Memorandum of Understanding” imzalamışlardır.

  UK’de GSYIH’daki azalış 2008 yılı son çeyreğinde de devam etmiş ve son çeyrekte
  %1.5 daralmıştır.

  İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) faiz oranını yarım puan azaltarak 300
  yıllık tarihinin en düşük seviyesi %1’e düşürmüştür.

  UK’de küçük ve orta ölçekli işletmelere destek veren Business Link kurumu tarafından
  Ekim ayından itibaren şirketlere ekonomik krizin etkilerini daha az hissetmeleri için
  ücretsiz olarak ‘Business Health Check’ adı altında nakit akışı, pazarlama ve iş planı
  alanlarında danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.
  Perakende sektörü de krizin etkilerini yoğun bir şekilde hissetmeye başlamış, 2008 yılı
  noel ve yeni yıl satışlarında başta Marks and Spencer olmak üzere birçok büyük
  mağaza bir önceki yıla göre satışlarında %5 ila %10 arasında azalış olduğunu
  açıklamıştır. Öte yandan, başlıca elektrik-elektronik alet perakendecisi Woolworths,
  mobilya perakendecisi MFI, çay ve kahve perakendecisi Whittards ile porselen
  konusunda dünyadaki başlıca şirketlerden olan Waterford Wedgwood kayyuma
  devredilmişlerdir.
  Her yıl olduğu gibi Kasım ayından Maliye Bakanı tarafından Bütçe Öncesi Rapor
  parlamentoya sunulmuştur. Raporda, yaşanan global krizin UK ekonomisine olumsuz
  etkilerinin azaltılması için bir dizi önlem açıklanmıştır. Bunlardan başlıcaları olarak son
  yıllarda uygulanan kamu borçlanması kurallarının 2013/14 dönemine kadar ertelenerek
  kamu borcunun arttırılması, KDV oranının 1 Aralık 2008-31 Aralık 2009 arasında
  %15’e indirilmesi, banka kredi garantileri için 100 milyar GBP kaynak tutulması ve
  küçük ve orta ölçekli firmalar için alınmış farklı tedbirler sıralanabilir.

  UK’de enflasyon halen yüksek olmakla birlikte %4.5’a gerilemiş ve azalmanın devam
  etmesi öngörülmektedir.

  Son 16 yıldır sürekli büyüyen UK ekonomisi, ilk kez 2008 yılı ikinci çeyreğinde aynı
  kalmış ve üçüncü çeyreğinde ise %0.6 azalmıştır.

  Hükümet, yaklaşık 13.5 milyon kişiye iş sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin
  kredi krizinin olumsuz etkilerini daha az hissetmeleri için nakit akışı, finansmana
  erişim ve eğitim konularında yeni destekler sağlayacağını açıklamıştır.

  UK ekonomisi son dönemde kredi krizi ile ilgili önemli tedbirler almak zorunda kalmış,
  UK’nin Royal Bank of Scotland, Halifax gibi en büyük bankalarının da aralarında
  bulunduğu birçok finansal kuruluş devletten para aktarılması yolu ile millileştirilmiştir.

  Eylül ayında enflasyon 5.2’ye yükselerek son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
  UK’nin ikinci büyük hazır giyim perakende markası olan Next, Asda süpermaketlerinin
  hazır giyim markası George’u çocuk giyim ürünlerini taklit ettiği iddiasıyla
  mahkemeye vermiştir. Genel olarak buna benzer taklit iddialarının mahkeme noktasına


                                              30
    gelmeden çözümlendiği, ancak son yılda bu tür taklit davalarının arttığı
    anlaşılmaktadır. Bunda başlıca neden ise markaların kredi krizi etkisiyle azalmaya
    başlayan tüketim harcamalarından en az zararı görmek istemelerinden
    kaynaklanmaktadır.

    Kredi krizinin etkileri UK’de daha yakından hissedilmeye başlamış, İngiltere Merkez
    Bankası bankacılık sektörüne 50 milyar GBP uzun vadeli kredi aktaracağını
    açıklamıştır. Krizin başladığı yaz döneminde problem yaşayan Northern Rock
    bankasının kamulaştırılması tamamlanmış; ayrıca UK’nin en büyük ikinci bankası
    Royal Bank of Scotland (RBS) da küresel kredi krizinden etkilendiği ortaya çıkmıştır.
    RBS’nin finans kuruluşlarından para yardımı istemeye ve yüklü miktarda yeni hisse
    senedi ihraç etmeye hazırlandığı anlaşılmaktadır.

    İngiltere sanayi ve ticaret bakanlığı, Ford eski genel müdürü Richard Parry-Jones
    liderliğinde oluşturulan bir çalışma grubu ile otomotiv sektörü ile ilgili bir araştırma
    başlatmıştır. Bu araştırmanın ana nedenleri özellikle Uzak Doğu ülkeleri ve Doğu
    Avrupa ülkelerinden kaynaklanan fiyat rekabeti ile düşük karbon/egzoz emisyonlu
    ulaşıma geçiştir.
    Özellikle son yıllarda UK konut piyasasında yaşanan canlılık ve fiyat artışları kredi
    krizinin etkisiyle yavaşlamış ve ev fiyatlarında 1990’lı yıllardan bu yana en sert
    düşüşün yaşanması beklenmektedir.5. EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER

5.1. Genel Durum-AB ile ilişkiler:

UK’nin AB ile ilişkilerinde benimsediği yaklaşım, diğer önemli AB ülkelerinden farklıdır.
UK, AB’yi bir süper devlet yaparak ulusal devletin gücü ve yetkisini küçültmek yerine,
güçlenen AB ile birlikte daha etkin bir devlet olarak ulusal konumunu güçlendirmeyi
hedeflemektedir. Bu doğrultuda, AB’nin genişleme sürecine ve güçlenme olgusuna destek
verirken, Euro’ya geçiş, AB Anayasası, AB Bütçesi gibi konularda dikkatli davranmaktadır.

UK’nin AB Para Birliği’ne katılımı ile ilgili son değerlendirme 2003 yılında yapılmış ancak,
bu değerlendirmede, yapılan testlerin UK’nin Euro’ya geçişini destekleyecek sonuçları ortaya
koymadığı görülmüştür.

UK, AB’nin genişleme sürecine ve Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermektedir. Türkiye’nin
AB’ye katılım müzekerelerinin başlatılma kararı UK’nin AB dönem başkanlığı sırasında
alınmıştır.

UK, AB’nin Afrika stratejisinin karara bağlanmasında etkili olmuştur. DTÖ’de devam eden
çok taraflı müzakerelerde, AB’nin daha fazla serbestleşmeden yana bir yaklaşım
sergilemesinde UK’nin payı büyüktür.

UK küresel ekonomiyi ilgilendiren çevre konularında, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi;
doğal, temiz, çevre korunmasına duyarlı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması;


                                              31
Kyoto Protokolu’nün daha geniş ve etkin bir çerçevede uygulamaya konulması; küresel
yoksullukla mücadele konusunda gelişmiş ülkelerin işbirliği yapmalarından yana bir yaklaşım
benimsemiştir.

Küresel krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olmakla beraber, İngiliz ekonomisinde güçlü
ve istikrarlı bir mali yapı bulunmaktadır. İşsizlik oranı ve enflasyon 2008 yılında artmış
olmakla birlikte, genel olarak düşük seviyelerdedir. Cari açık büyük miktarlarda değildir.
Ülkedeki makro-ekonomik yapı, mali politikalar, para politikası ve yapısal reformlar birbirini
desteklemektedir.
Kaynak: http://www.berr.gov.uk, http://www.fco.gov.uk)

5.2. Ödemeler Dengesi ve Sermaye Hareketleri

    5.2.1. Mali Politikalar ve Cari İşlemler Dengesi
Hükümetin mali politikası güçlü bir kamu finansman yapısını ve kurallara dayalı güçlü bir mali
sistemi öngörmektedir. Mali politikalar para politikasını, ekonomik gelişimi ve Hükümetin
uzun dönemli istihdam ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerini desteklemektedir.

Hükümetin mali politikası: şeffaflık (transparency), istikrar (stability), sorumluluk
(responsibility), adillik/doğruluk (fairness) ve etkinlik (efficiency) prensiplerine
dayanmaktadır.

Mali politikanın dayanağı olan 1998 Finans Yasası’nda (Finance Act 1998) ve Mali İstikrar
Kodu’nda (Code for Fiscal Stability) bu prensiplerden söz edilmektedir.

Dünyada yaşanan mali kiriz ve ekonomik daralmanın etkisiyle, 2008 ve 2009 yıllarında,
UK’de ağır bir şekilde hissedilmiş olan ekonomik daralmanın etkisini azaltabilmek için daha
önceki yıllarda altın kural olarak belirlenen bütçenin faiz dışı fazla vermesi ve kamu sektörü
net borç tutarının sürdürülebilir yatırım ortamı için gerekli olan %40 tavan borçlanma
seviyesinin altına düşürülmesi hedeflerinden geçici olarak vazgeçilmiştir.

Hükümetin yeni temel amacı, bütün kaynak ve imkanları kullanmak suretiyle adil bir toplum
ve güçlü bir ekonomiyi oluşturmaktır. 2009 Bütçesi, global dünyada yaşanan daralmanın da
etkisi dikkate alınmak suretiyle İngiliz ekonomisi ve kamu maliyesine ilişkin gözden geçirilmiş
tahmin ve beklentileri ortaya koymaktadır. Hükümet bu bütçeyle, güçlü ve sürdürülebilir bir
ekonomik iyileşmeyi destekleme stratejisini uygularken, hanehalkı ve işadamlarına vermekte
olduğu destekleri devam ettirmeyi hedeflemiş, kapsamlı ve uyumlu bir paket ortaya
koyduğunu açıklamıştır.

Cari işlemler dengesi 2005 yılında -30,5 milyar GBP olarak gerçekleşmiş, 2006, 2007 ve
2008’de sırasıyla -50.7, -40,3 ve -24,5 milyar GBP olmuştur. Cari işlemler dengesi’nin GSYIH
içerisindeki payı 2005’te -%2,5 iken, bu oran 2006’da -%3,9, 2007’de -%2,9 ve 2008’de -%1,7
olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: http://www.hm-treasury.gov.uk
                                              32
Tablo 8: Ödemeler Dengesi Özeti (milyon GBP)

       Mal    Hizmet  Toplam
       Ticareti  Ticareti Ticaret  Çalışan  Yatırım  Toplam Cari      Cari   GSYIH'ya
       Dengesi Dengesi Tengesi Ücretleri Gelirleri Gelir        transferler Denge   Oranı
   2004   -60.893  25.918  -34.975     71  26.525   26.596   -10.949  -19.328    -1,6
   2005   -68.789  24.611  -44.178    -610  26.344   25.734   -12.008  -30.452    -2,5
   2006  -77.555 *  31.023  -46.532    -745   8.505   7.760   -11.953  -50.725    -3,9
   2007   -89.754  42.457  -47.297    -665  21.237   20.572   -13.602  -40.327    -2,9
   2008   -92.876  48.878  -43.993    -619  33.748   33.129   -13.624  -24.493    -1,7
* İngiltere Gümrük Otoritesi (UKTradeinfo) verilerine göre mal ticareti açığı -58,1 milyar GBP olmakla birlikte
2007 Bütçe’sinde bu rakam özellikle cep telefonu ve diz üstü bilgisayarlar gibi yüksek teknolji ürünlerinin AB
ülkeleri içerisindeki ticaretinde karşılaşılan KDV yolsuzluklarının etkileri öngörülerek tekrar hesaplanmış ve -77,6
milyar GBP olarak revize edilmiştir.
Kaynak: www.nationalstatistics.gov.uk


     5.2.2. Sermaye Hareketleri
2008 yılında özel sektör yatırımları %1.3 oranında artmıştır. Bu artışın önemli bir kısmı hizmet
sektörü kaynaklı olmuş, inşaat sektöründe ise %11’lik azalma gerçekleşmiştir. Hizmet sektörü
yatırımları bir önceki yıla göre %1.3 artarken, imalat sektörü yatırımları %0.6 oranında
artmıştır. 2008 yılında kamu yatırımları ise %14 oranında artmıştır.

     5.2.3. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
Küresel ekonomide doğrudan dış yatırım çeken ikinci büyük ekonomi olan UK aynı zamanda
üçüncü büyük yatırımcı ülke konumundadır.

UNCTAD verilerine göre, UK’deki dış yatırımların toplam değeri 1.3 trilyon doları geçmiştir
ve dünya toplam yatırımlarının %9’unu oluşturmaktadır. Özellikle 2008 yılının ikinci
yarısında küresel ekonomik krizin hissedilmesindeki artış ile birlikte, doğrudan yabancı
yatırım akışında dünyada olduğu gibi UK’de de daralma görülmüştür. Buna rağmen, 2008
yılında 53 farklı ülkeden yaklaşık yarısı yeni olan 1744 proje için UK’e doğrudan yatırım
yapılmış, 35.000 yeni iş imkanı yaratılmış ve 43.000 işin de devamlılığını garanti edilmiştir.

UK’ye gelen dış yatırımlar içerisinde en yüksek değer oluşturanlar ABD kaynaklı
yatırımlardır. AB’yi hedefleyen ABD yatırımlarının yaklaşık %35’i UK’de yerleşiktir.

UK aşağıda belirtilen nedenlerle, yabancı yatırımlar bakımından bir cazibe merkezi
olmaktadır:

   Kuzey Denizi petrol ve doğal gaz kaynaklarına da bağlı olarak, diğer AB ülkelerine göre
   daha düşük fiyatla enerji sağlanabilmesi,
   Ekonomik yaşamda eğitimli, iyi yetişmiş insan gücünün bulunması,
   Uygulanan vergi oranlarının diğer AB üyesi ülkelere göre daha düşük olması,
   Yatırıma konu ana para ve kar transferleri üzerinde engellerin bulunmaması,
   İngiliz ve yabancı yatırımcılar arasında ayırım yapılmaması,
   Londra’nın, New York ve Tokyo ile birlikte dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri
   olması, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin ileri düzeyde gelişmiş olması,
   Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve yeniliklerin teşvik edilmesi,


                                                         33
    Ekonomik dengelerin öngörülebilir, istikrarlı ve şeffaf bir yatırım ortamı oluşturması.

Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında önemli sayıda İngiliz firması bulunmaktadır. BP,
Vodafone, Glaxo-Smith Kline, HSBC, Royal Bank of Scotland, TESCO, Marks and Spencer,
Astra Zeneca, Barclays, LlyodsTSB bunlardan bazılarıdır.

UK’de yabancı ve İngiliz yatırımcılar için şirket kurma süreçlerinde bir farklılık
bulunmamaktadır.

Genel olarak, UK’e yabancı sermaye getirebilmek için bir onay alınmasına gerek
bulunmamaktadır. Yabancılar serbestçe işletmeler satın alıp, ticari faaliyetlerini
sürdürebilmektedir. Ancak, sayıları çok az olan bazı sektörler yabancı mülkiyete kapalıdır.

Hiç uygulanmadığı anlaşılmakla birlikte, İngiliz Hükümeti’nin ‘Industry Act 1975’e
dayanarak, el değiştirme işlemini bloke edebilme yetkisi bulunmaktadır.

Enerji üretimi alanındaki yatırımlar çevresel uygunluk değerlendirmesine tabidir. Televizyon
radyo yayıncılığı gibi bazı hizmet alanlarında faaliyette bulunabilmek için lisans alınması
gerekmektedir.

Bir İngiliz bankanın yabancı bir yatırımcı tarafından satın alınabilmesi için Financial Services
Authority’nin-FSA buna izin vermesi gerekmektedir.
(Kaynak: http://www.berr.gov.uk, http://www.unctad.org, http://www.hm-treasury.gov.uk)

     5.2.4 Vergilendirme:
UK’de yerleşik bir firma, UK dışındaki faaliyetlerinden elde ettiği gelir için de vergi ödemek
durumundadır. UK’de yerleşik olmayan firmalar veya denizaşırı ülkelerdeki firmaların UK
ofisleri sadece UK operasyonlarından elde ettikleri gelirleri vergilendirmek durumundadır.

UK’de kurumlar vergisi diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha avantajlıdır. 2007 Bütçe
Raporunda vergilendirme konusunda ortaya konan yeni reformlar doğrultusunda UK’de ana
oran olarak uygulanan %30 kurumlar vergisi 2008 Nisan itibari ile %28’e indirilmiş ve böylece
UK, G7 ülkeleri arasında en düşük vergi oranına sahip ülke olmuştur. Bu reformların hedefi
vergi avantajı sağlayan ülke konumuna gelerek, dış yatırımın arttırılmasıdır. Küçük ve orta
ölçekli işletmeler için uygulanan oran ise kademeli olarak 2008’de %21’e yükseltilmiş, 2009
yılında ise %22’ye yükseltilmesi hedeflenmiş olmakla birlikte küresel krizin etkilerinin
özellikle kredi bulma zorunluluğunu hisseden küçük ve orta ölçekli firmalar için yine %21
oranında kalmıştır. Bu uygulamanın hedefi ise küçük ölçekli firmaların yatırımlarını ve
faaliyetlerini genişleterek büyümeleri gerekliliğini vurgulamaktır.

UK’de vergi takvimi her yıl 1 Nisan’da başlamaktadır. Sermaye üzerinde vergi veya kontrol
bulunmamaktadır. Denizcilik firmaları tonaj (tonnage) vergisi ödemektedir. Bunun dışında özel
kanunlarla uygulanan ve dış ticareti de ilgilendiren bazı vergiler bulunmaktadır. Bunlar;

    Petrol ürünlerinden alınan, ‘Hydrocarbon oil duty’,
    Alkolü içkilerden alınan, ‘Alcohol duty’,
    Tütün mamullerinden alınan ‘Tobacco duty’,


                                                 34
    Şans oyunlarından alınan ‘Gambling duty’,
    Çevresel vergiler ‘Environmental taxes’,
    Hava ulaşımından alınan ‘Air Passager duty’,
    Sigorta primlerinden alınan ‘Insurance premium tax’,
    Damga vergisi ‘Stamp duty’.

(Kaynak: HM Revenue & Customs www.hmrc.gov.uk)

5.3. Yıl İçinde Alınan Ekonomik Önlemler ve Uygulamalar
UK, 2008 yılında şiddetini artıran küresel ekonomik krizde, gerek ilk aşamada aldığı hızlı
önlemler gerekse sonrasında hazırlanan krizden çıkışa yönelik eylem planları ile özellikle
Avrupa Birliği ülkeleri içinde öncü konumuna geçmiştir. Almanya, Fransa, İspanya gibi
ülkeler de benzer kurtarma planları hazırlamaktadırlar.

Global krizin ilk etkilerini azaltmak amacıyla İngiliz Hükümeti öncelikle güven artırıcı ve
likidite daralmasını önleyecek bazı acil tedbirleri uygulamaya koymuştur. Bu tedbirler genel
olarak şöyledir:
     Likidite garantileri: Likidite konusundaki endişelerin giderilmesi için İngiltere
      merkez bankası mevcut Özel Likidite Programı çerçevesinde en az 200 milyar
      GBP’lik fonu kullanıma hazır tutmuştur.

      Borçlanma Garantileri: Bankalararası borç verme piyasasını işler hale getirmek
      üzere hazırlanan garanti programı kapsamında Borç Yönetim Ofisi tarafından,
      seçilmiş finansal kuruluşların program kapsamında ihraç edecekleri borçlanma
      araçlarına garanti verilmesi imkanı sağlanmıştır. Garanti sağlanacak borçlanma
      senetleri İngiliz Hazinesi tarafından belirlenecektir. Garantinin azami süresi üç yıl
      olarak belirlenmiş, ancak vade sonunda yeniden borçlanma (roll over) durumunda
      yeni ihraçlara da garanti imkanı verilmiştir. Yenilenme ile yapılacak borçlanmalara
      verilen garantiler 12 Nisan 2012 tarihinde son bulacaktır.

      Bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi: Royal Bank of Scotland (RBS),
      Lloyds TSB ve HBOS bankalarına toplam 37 milyar GBP tutarında sermaye
      yatırımı yapılmıştır. Banka özsermayelerinin güçlendirilebilmesi için banka yeniden
      sermayelendirme fonuna 50 milyar GBP’lik fon taahüdünde bulunulmuştur.

      Faiz oranları: Faiz oranları %5’ler seviyesinden aşamalı olarak %0.5’e
      düşürülmüştür.
      KDV: Standard KDV oranı 1 Ocak 2010’a kadar %17.5’ten %15’e düşürülmüştür.
      Mevduat garantileri: Kişisel mevduatlarda 35.000 GBP’ye kadar olan devlet
      garantisinin üst sınırı 50,000 GBP’ye yükseltilmiştir.

      Açığa satış yasağı: Pazar değerinde aşırı düşüşü ve spekülasyonu ömlemek
      amacıyla riskli durumdaki 34 finans kuruluşunun hisselerine 16 Ocak 2009 tarihine
      kadar açığa satış yasağı getirilmiştir.

Maliye Bakanı Alistair Darling 2009 Bütçesini Nisan 2009’de açıklamıştır. 2009 Bütçesi,
güçlü bir mali yapıyı sürdürmeyi, 2010-11 den itibaren de ekonomide beklenen iyileşmeyi


                                               35
takiben borçların azaltılmasını umarken halihazırda güç koşullar içerisinde bulunan ekonomiyi
ölçülü bir biçimde desteklemeyi hedeflemiş durumdadır. Hükümet, 2008 yılı Bütçe Öncesi
Raporunda belirttiği ve bu bütçede ortaya koymuş olduğu tedbirler ve otomatik dengeleyiciler
vasıtasıyla, 2009-2010 döneminde GSYİH nın %4 ü oranında mali destek programını
uygulamaya koymuştur. İngiltere Merkez Bankası da temel banka faiz oranını 0,5% oranına
çekmiş ve 75 milyar GBP’lik aset satınalma programını başlatmıştır. Sistemde yer alan temel
makroekonomik canlandırıcılar ile birlikte 2009 bütçesi, yatırım ve istihdamı destekleyecek
sürdürülebilir ve kalıcı ekonomik iyileşmeyi sağlayacak diğer tedbirleri de alabilmeyi
hedeflemiş durumdadır.

Ayrıca, UK, 2009 Nisanında, G20 ülkeleri zirvesine Londra’da ev sahipliği yapmış ve Dünya
ekonomisinin iyileştirilmesine yönelik kapsamlı global planın oluşturulmasına önayak
olmuştur.
Tablo 9 - Toplam işgücünün sektörel dağılımı (2004-2008)
Sektör               2004 % Pay    2005 % Pay    2006 % Pay    2007 % Pay    2008 % Pay
Tarım                424   1,4   450   1,4   438   1,4   447   1,4   481   1,5
Enerji, Su             177   0,6   167   0,5   172   0,5   181   0,6   197   0,6
İmalat Sanayi           3.547  11,6   3.366  10,8   3.261  10,4   3.199  10,1   3.035  9,7
İnşaat               2.069  6,7   2.120  6,8   2.165  6,9   2.230  7,1   2.285  7,3
Dağıtım, Otel, Retorant      7.082  23,1   7.100  22,9   7.021  22,4   7.070  22,4   6.891  22,0
Ulaştırma ve Haberleşme      1.836  6,0   1.850  6,0   1.864  6,0   1.835  5,8   1.860  5,9
Finans Hizmetleri         6.011  19,6   6.240  20,1   6.415  20,5   6.593  20,9   6.481  20,7
Eğitim, Sağlık, İdari Hizmetler  7.645  24,9   7.813  25,2   7.962  25,4   7.980  25,3   8.064  25,7
Diğer Hizmetler          1.898  6,2   1.936  6,2   1.995  6,4   2.001  6,3   2.024  6,5
Toplam              30.689  100,0  31.042  100,0  31.293  100,0  31.536  100,0  31.318  100,0

(Kaynak: Nationalstatistics http://www.statistics.gov.uk)


Tablo’da verilen rakamlar, UK ekonomisinde istihdamın hizmet sektörü ağırlıklı olduğunu
göstermektedir. Yıllar itibariyle imalat sanayi, tarım ve enerji-su sektörlerinde çalışan işgücü
sayısında azalma görülmüştür. UK’de, 2008 yılında toplam işgücünün %80,8’i ‘dağıtım, otel
restaurant’ dahil çeşitli hizmet sektörlerinde istihdam edilmiştir.

Genel olarak işsizlik oranı düşük seviyelerde olmasına rağmen, 2008 yılında da bir önceki yılla
aynı kalarak %5,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı 2009 Bütçe’sinde de önümüzdeki dönemler
için üzerinde önlem alınması gereken başlıca konular arasında yer almaktadır. Özellikle son
yıllarda AB’ye üye olan ülkelerden gelen göçmen sayısındaki artış işsizlik oranını etkilemiştir.
2005 yılında AB üyesi olan Polonya’dan beklenenin çok üzerinde göçmen alan UK, 2007’de
üye olan Romanya ve Bulgaristan vatandaşları için iş bulma konusunda farklı uygulamalar
yapmıştır. Ulusal İstatistik Kurumu’nun nüfusun 2020 yılında 80 milyona ulaşabileceği
öngörüsü ise İngiltere’nin hem işsizlik hem de göçmen politikasında yeni önlemler alması
gerektiğini ortaya koymuştur.

Öngörüldüğü üzere enerji ve gıda maddelerindeki fiyat artışları sebebiyle 2008 yılında UK’de
enflasyon oranı %3.6 olarak gerçekleşmiştir. Enflasyon oranının, 2009 ve 2010 yıllarında %1’e
düşmesi, 2011 yılında ise hedef oran olan %2’ye yükselmesi öngörülmektedir.
                                                            36
UK’de yıllar itibariyle, imalat sanayi, tarım ve madencilik sektörlerinin GSYİH’ye katkısı
azalmış, buna karşın, hizmet sektörlerinin katkı artmıştır. UK, küresel ekonomide mali
hizmetler sektöründe önemli bir tedarikçi konumundadır. Uluslararası banka kredilerinin ve
sigortacılık işlemlerinin önemli bölümü Londra kaynaklıdır.

UK’nin sanayi üretiminde söz sahibi olduğu alanlar arasında makina, havacılık, maden ve
metal işleme sektörleri sayılabilir. Avrupa’daki üçüncü, dünyadaki beşinci büyük kimya
endüstrisi UK’de bulunmakta; dünyanın üçüncü büyük ilaç ihracatçısı konumundaki İngiliz
ilaç sanayi, dünya piyasasının %10’undan fazlasını elinde tutmaktadır. AB’deki en büyük
yazılım ve bilgisayar hizmetleri sektörü UK’de bulunmaktadır.

UK’de kamu kesiminin ekonomideki payını azaltmak üzere 1970’li yılların sonunda başlatılan
özelleştirme programları sonucunda, enerji ve ulaştırma sektöründekiler başta olmak üzere
büyük kamu teşebbüsleri ve yüzlerce küçük ve orta ölçekli kamu işletmesi özelleştirilmiştir.
Krizden etkilenen bankalara sermaye yatırımı yapılarak, kamu ortaklığı oluşturulmuş olmakla
birlikte, Hükümet, kamunun bankacılık sektörünün devamlı bir yatırımcısı olmadığını ve bu
zor dönemin bitişi sonrasında uygun bir plan çerçevesinde banka hisselerinin satılacağını
belirtmiştir.

Hükümetin, ‘verimlilik esasında, rekabetçi bir yapıda çalışan ve ekonomiye katkı sağlayan
şirketlerin desteklenmesi; bu özelliklerde olmayan, ekonomiye yük oluşturan şirketlerin
desteklenmemesi’ şeklindeki politikası sonucunda, genel olarak şirketlerin ekonomiye
katkılarında artış ortaya çıkmıştır.

Kuzey Denizi’nde rezervlerin bulunması ve üretime geçilmesiyle birlikte, UK dünyanın 8.
büyük petrol üreticisi ve AB ülkeleri arasında en fazla enerji kaynağına sahip ülke konumuna
gelmiştir. Ancak gelecek 25 yıl içerisinde UK’nin sahip olduğu fosil esaslı enerji
kaynaklarının önemli ölçüde azalması beklenmektedir.

UK’de, ekonomik gelişmeler sonucunda, son 25 yıl içerisinde tarım sektörünün ekonomi
içindeki ağırlığı %3’lerden %1’lere düşmüş olmakla birlikte teknolojik gelişmeler ve sektörün
yeniden yapılandırılması sonucunda, verimlilik artışı sağlanmıştır.

UK Hükümeti organik üretimi artırmaya çalışmaktadır. Bu sektörde, iç yatırımların ve yerli
üretimin artırılması ve yakın bir gelecekte, talebin önemli bir kısmının yerli üretilen ürünlerle
karşılanması yönünde alınmış bir Hükümet Kararı ve 2004’de uygulamaya konulmuş bir
‘Eylem Planı’ bulunmaktadır. Bu plana göre, iç üretimin yurtiçi talebi karşılama oranının kısa
dönemde %50’ye çıkartılması, uzun dönemde %70 seviyesine yükseltilmesi öngörülmektedir.
2005-2007 yıllarında yavaşlayan organik tarım alanı genişlmesi 2008 yılında tekrar
hızlanmıştır.
(Kaynak: Nationalstatistics www.statistics.gov.uk )
                                                37
5.4. Dış Ticaret

    5.4.1. Genel Durum
Dünya Bankası değerlendirmesine göre altıncı büyük ekonomiye sahip UK dünya mal ve
hizmet ticaretinde de üst sıralarda yer almaktadır. Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) en son
açıklanan 2007 yılı istatistiklerine göre; UK, DTÖ üyesi ülkeler arasında, mal ticareti büyüklük
sıralamasında yaklaşık 619.6 milyar dolarlık ithalat değeri ile 5inci sırada, 437.8 milyar
dolarlık ihracat ile 8inci sırada yer almıştır. Bu verilere göre, mal ticaretinde dünya ithalatının
%4.4’ü, dünya ihracatının %3,1’i UK tarafından yapılmıştır. UK, dünya hizmet ticareti
büyüklük sıralamasında ise 194.1 milyar dolarlık hizmet ithalatı ile 3üncü, 273 milyar dolarlık
hizmet ihracatı ile 2nci sırada yer almıştır. Buna göre, dünya hizmet ithalatının %8,3’ü, dünya
hizmet ihracatının %6,3’ü UK tarafından yapılmıştır.

UK mal ticaretinde açık verirken, hizmetler ticaretinde fazla vermektedir.

UK dış ticaretinde AB’nin ortak ticaret kurallarını uygulamakta; dünya ticaretinde
serbestleşme, küreselleşme, küresel yoksullukla mücadele, çevreye duyarlı ekonomi ve ticaret
politikalarını uygulama konularında AB içinde öncülük yapmaktadır.

UK dış ticarete verdiği önem uyarınca ilk defa İngiltere Dünya Ticaret Haftası 8-12 Haziran’da
Londra’da düzenlenmiştir. Ticaretten sorumlu Bakan’ın ve birçok büyükelçilik mensubunun
katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, mevcut küresel ekonomik daralmanın önüne
geçilmesi ve az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluğun giderilebilmesi için en
önemli aracın dış ticaret olduğu vurgulanmış; koruyucu önlemlerin izlenmesi ve kaldırılması
ile ilgili yeni bir kuruluş olarak İngiltere’nin de finansmanında yer aldığı Global Trade Alert’ın
kurulacağı ve az gelişmiş ülkeler için Aid for Trade fonunun 2005’ten bu yana %60 artarak
800 milyon GBP’ye ulaşması önemli noktalar olarak ortaya çıkmıştır.

UK’de faaliyet gösteren firmalar AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) ve AB’nin serbest
Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere serbestçe erişebilmektedir. UK’nin AB üyesi
olmasından sonra Avrupalı ortakları ile ticareti artmış, ABD ve ‘Commonwealth’in payı
azalmıştır. Buna rağmen, ABD hala UK’nin önemli bir ticaret ortağıdır.

    5.4.2. Dış Ticaret Mevzuatı-Ticaret Politikası Önlemleri:
AB dışı ülkelerden yapılan ithalatta, AB’de uygulamada bulunan ortak kurallar ve kısıtlamalar
UK’de de yürürlüktedir. Bazı tekstil ürünleri, ayakkabı, çelik ve seramik ürünlerde uygulanan
ticaret politikası önlemleri bu kapsama girmektedir.

Yasadışı ilaçlar ve bazı kimyasalların üretimi ve dış ticareti ‘Home Offıce’in denetimindedir.

Tehlikeli olarak tanımlanan maddelerin ithalatında ‘Health & Safety Executive’den izin
alınması gerekmektedir.

Kereste ithalatı denetime tabidir.

Radyo ve telekomünikasyon cihazlarının ithalatında lisans alınması gerekmektedir.                                                38
İnsan ve çevre sağlığı ve ürün güvenliği gerekçesiyle uygulanması gereken kurallar
bulunmaktadır (Örneğin; standartlara uygunluk, CE işareti vs.).

Uyulması gereken etiketleme ve paketleme kuralları bulunmaktadır. Örneğin, ürünlerin
İngilizce etiket taşıması, ürün üzerinde miktarını/adetini/ebatını gösteren etiket
bulundurulması, etiketlerde yanıltıcı/yanlış bilgilere yer verilmemesi gerekmektedir. Ürün
ambalajı üzerinde yeterli güvenlik açıklamalarının bulunması; büyük işletmelerce kullanılan
paketleme malzemelerinin ‘yeniden dönüşüm’(recycle) sürecine sokulabilmesi gerekmektedir.

Fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili kurallara uyulması gerekmektedir.

UK’ye alkollü içkiler ve tütün maddeleri ithalatında istihsal vergisi (excise duty)
uygulanmaktadır.

KDV’de standart oran olan % 17,5, 1 Ocak 2010 tarihine kadar %15’e indirilmiştir.

5.5. Dış Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre)

İngiliz kaynaklarına göre, UK, 2008 yılında mal ticaretinde 341.3 milyar GBP’luk ithalat,
248.6 milyar GBP’luk ihracat yapmıştır. 2008 yılında mal ticaretinde toplam ticaret hacmi
589.9 milyar GBP, dış ticaret dengesi -92,7 milyar GBP olarak gerçekleşmiş; dış ticaret açığı
2007’ye göre yaklaşık %2 oranında artmıştır.

Tablo 10- UK Mal ticareti   (Milyar GBP)
          2004   2005   Değ.%   2006  Değ.%   2007  Değ.%   2008  Değ.%

İHRACAT     190,6   208,8    9,5  243,8    16,8  219,9   -9,8  248,6   13,1
İTHALAT     252,7   269,2    6,5  301,9    12,1  310,8   2,9  341,3   9,8
HACİM      443,3   478     7,8  545,7    14,2  530,7   -2,7  589,9   11,2
DENGE      -62,1   -60,4    -2,7  -58,1    -3,8  -90,9   56,5  -92,7   2,0

Kaynak: UKTRADEINFO http://www.uktradeinfo.co.uk


İthalatın bölgelere göre dağılımına bakıldığında, en çok ithalat çeken bölgelerin Güney Doğu
UK, Londra, Doğu UK ve Kuzey Batı UK olduğu görülür.

UK’nin ithalatında en büyük değer oluşturan maddeler otomobiller, bilgisayar ve diğer bilgi
teknolojisi ürünleri, uçak ve uzay araçları, otomotiv yan sanayi ürünleri, eczacılık sanayi
ürünleri, petrol ve doğalgaz, televizyon, radyo ve diğer ileşim araçları, petrokimya ürünleri ve
dış giyim ürünleridir.

   5.5.1. Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri
Dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan UK, DTÖ üyesi ülkeler arasında, mal ticareti
büyüklük sıralamasında yaklaşık 619.9 milyar dolarlık ithalat değeri ile 5inci sırada, 437.8
milyar dolarlık ihracat ile 8inci sırada yer almıştır. Bu verilere göre, mal ticaretinde dünya
ithalatının %4.4’ü, dünya ihracatının %3,1’i UK tarafından yapılmıştır.

Yine DTÖ verilerine göre, UK dünya hizmet ticareti büyüklük sıralamasında ise 194.1 milyar
dolarlık hizmet ithalatı ile 3üncü, 273 milyar dolarlık hizmet ihracatı ile 2nci sırada yer                                                39
almıştır. Buna göre, dünya hizmet ithalatının %8,3’ü, dünya hizmet ihracatının %6,3’ü UK
tarafından yapılmıştır.

Tablo 11 –UK Dış Ticaret Rakamları-Mal ve Hizmet Ticareti

TİCARET (Milyar Pound)   2004   2005   Değ.%  2006   Değ.%  2007   Değ.%  2008   Değ.%
İHRACAT- MAL        190,3  211,5   11,14  243,8  15,27  219,9  -9,80  248,6  13,05
İHRACAT- HİZMETLER     107,8  115,2   6,86  127,2  10,42  149,2  17,30  165,9  11,19
İHRACAT- MAL VE HİZMET   298,1  326,7   9,59  371   13,56  369,1  -0,51  414,5  12,30
İTHALAT- MAL        252   271,6   7,78  301,9  11,16  310,8  2,95  341,3  9,81
İTHALAT- HİZMETLER     81,9   90,6   10,62  96,1   6,07   106,7  11,03  117,1  9,75
İTHALAT- MAL VE HİZMET   333,9  362,2   8,48  398   9,88   417,5  4,90  458,4  9,80
DENGE- MAL         -61,7  -60,1   -2,59  -58,1  -3,33  -90,9  56,45  -92,7  1,98
DENGE- HİZMETLER      25,9   24,6   -5,02  31,1   26,42  42,5   36,66  48,8   14,82
DENGE- DIŞ TİCARET     -35,8  -35,5   -0,84  -27   -23,94  -48,4  79,26  -43,9  -9,30

(Kaynak: National Statistics www.statistics.gov.uk, UKTRADEINFO www.uktradeinfo.co.uk)   5.5.2. Başlıca Ülkelere Göre Dış Ticaret (İthalatında ve ihracatında ilk 20 ülke)
Mal ticaretinde, UK’nin ithalatında ve ihracatında en büyük paya sahip ülkeler Almanya,
ABD, Fransa ve Hollanda’dır. 2008 yılında UK’nin toplam 341.3 milyar GBP’lik ithalatının
%13’ü Almanya’dan, %8,4’ü ABD’den ve %7,3’ü Hollanda’dan gerçekleştirilmiştir. 2008’de,
UK’nin 248.6 milyar GBP’lik ihracatının %14’ü ABD’ye, %11,5’i Almanya’ya ve %7,8’i
Hollanda’ya yönelmiştir .


Tablo 12 -UK ithalatında önemli ülkeler

                     Değer GBP
 No    Ülke       2006    % Pay    2007    % Pay     2008    % Pay
  1 ALMANYA       40.003.649.689  13,2  44.197.115.818  14,2   44.407.946.901  13,0
  2 ABD         26.083.793.994  8,6  26.068.468.067  8,4   28.652.734.180  8,4
  3 HOLLANDA      20.672.733.319  6,8  22.785.437.619  7,3   25.379.275.549  7,4
  4 FRANSA       21.295.165.015  7,1  21.665.995.634  7,0   23.101.240.894  6,8
  5 ÇİN         15.559.073.861  5,2  18.794.464.822  6,0   21.967.681.506  6,4
  6 NORVEÇ       14.791.090.094  4,9  14.595.011.476  4,7   20.645.733.957  6,0
  7 BELÇİKA       14.273.947.954  4,7  14.825.260.541  4,8   16.068.598.167  4,7
  8 İTALYA       12.548.802.297  4,2  13.188.139.190  4,2   14.034.994.936  4,1
  9 İRLANDA       10.416.742.137  3,4  11.248.738.210  3,6   12.053.976.917  3,5
 10 İSPANYA       10.441.780.061  3,5  10.111.589.612  3,3   10.254.188.565  3,0
 11 JAPONYA       7.983.607.260  2,6  7.980.705.838  2,6   8.106.131.485  2,4
 12 HONG KONG      7.494.487.215  2,5  6.988.436.513  2,2   7.658.663.673  2,2
 13 İSVEÇ        5.749.735.226  1,9  5.223.515.383  1,7   6.700.135.009  2,0
 14 RUSYA        5.825.739.414  1,9  5.460.522.604  1,8   6.694.221.368  2,0
 15 KANADA        5.040.025.469  1,7  5.867.765.994  1,9   6.251.298.733  1,8
 16 İSVİÇRE       4.474.318.348  1,5  4.878.441.912  1,6   5.954.948.667  1,7
 17 TÜRKİYE       4.037.323.772  1,3  4.728.559.416  1,5   4.676.274.116  1,4
 18 GÜNEY AFRİKA     3.988.531.745  1,3  3.157.840.361  1,0   4.536.375.472  1,3
 19 HİNDİSTAN      3.187.829.264  1,1  3.772.901.088  1,2   4.267.816.130  1,3
 20 POLONYA       3.190.690.154  1,1  3.675.167.845  1,2   4.236.798.835  1,2
TOTAL          301.964.361.194 100,0 310.759.895.195 100,0    341.347.415.969 100,0
(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.co.uk)                                                  40
Tablo 13- UK’nin İhracatında başlıca ülkeler
                       Değer GBP
 No    Ülke        2006    % Pay    2007    % Pay        2008    % Pay
  1 ABD          31.970.434.212  13,1  32.077.292.193  14,6      34.701.218.810  14,0
  2 ALMANYA        27.147.238.624  11,1  24.477.777.116  11,1      28.493.800.363  11,5
  3 HOLLANDA        16.622.164.488  6,8  14.965.952.965  6,8      19.353.645.634  7,8
  4 FRANSA         29.012.190.516  11,9  17.934.771.287  8,2      18.710.571.011  7,5
  5 İRLANDA        17.201.560.737  7,1  17.632.286.975  8,0      18.552.922.713  7,5
  6 BELÇİKA        13.090.529.767  5,4  11.741.234.359  5,3      13.036.472.405  5,2
  7 İSPANYA        12.461.150.149  5,1  9.887.548.609  4,5      10.027.786.107  4,0
  8 İTALYA         9.464.745.196  3,9  9.102.484.364  4,1       9.280.116.681  3,7
  9 İSVEÇ          5.169.421.066  2,1  4.863.202.285  2,2       5.088.973.104  2,0
 10 ÇİN           3.278.883.684  1,3  3.780.641.441  1,7       4.869.710.975  2,0
 11 İSVİÇRE         4.288.938.875  1,8  3.844.538.132  1,7       4.607.170.218  1,9
 12 RUSYA          2.069.396.010  0,8  2.833.197.450  1,3       4.131.665.283  1,7
 13 HİNDİSTAN        2.703.856.143  1,1  2.964.285.676  1,3       4.118.820.030  1,7
 14 JAPONYA         4.013.454.828  1,6  3.761.703.115  1,7       3.684.629.066  1,5
 15 KANADA         3.876.700.315  1,6  3.287.138.613  1,5       3.595.847.073  1,4
 16 HONG KONG        2.871.934.259  1,2  2.651.229.487  1,2       3.470.107.106  1,4
 17 AVUSTRALYA       2.431.293.026  1,0  2.512.796.170  1,1       2.960.974.813  1,2
 18 POLONYA         2.789.306.877  1,1  2.349.435.658  1,1       2.924.326.490  1,2
 19 NORVEÇ         2.173.683.684  0,9  2.749.744.867  1,3       2.755.061.561  1,1
 20 SİNGAPUR        2.325.270.291  1,0  2.465.244.657  1,1       2.727.466.434  1,1
 24 TÜRKİYE         2.483.865.010  1,0  2.353.614.499  1,1       2.450.632.387  1,0
TOTAL           243.821.330.050 100,0 219.919.213.592  100,0      248.613.697.015 100,0
(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.co.uk)

     5.5.3. Ülke Grupları veya Ekonomik Topluluklara Göre Dış Ticaret
UK’nin mal ithalatı içerisinde önemli ülke grupları; %52.2’lik payı ile AB 27’ler, %10.5’lik
payı ile Kuzey Amerika, %18.8’lik payı ile Asya-Pasifik ülkeleridir. ABD, Almanya, Fransa,
Hollanda, Japonya, İrlanda ve Çin UK’nin önemli ticaret ortaklarıdır.

Tablo14- UK Ülke Grupları ve Ekonomik Topluluklara Göre Mal Ticareti
           Dönem            2007                      2008
            Birim    GBP (1000)                   GBP (1000)
           Ticaret Toplam İthalat Toplam İhracat Toplam Toplam Toplam İthalat Toplam İhracat Toplam Toplam
Ülke - Bölge                         İthalat İhracat              İthalat % İhracat
                                %    %                      %
AB 15 LER            154.482.484  119.142.937   49,7   54,2 164.000.565 131.808.363    48,0   53,0
AB 27 LER           167.698.169  126.623.180   54,0  57,6  178.212.130  140.503.507   52,2   56,5
BATI AVRUPA-15 LER HARIÇ    24.976.559   9.759.948   8,0   4,4  32.013.692   10.929.355   9,4   4,4
BATI AVRUPA27 LER HARİÇ     24.801.614   9.401.952   8,0   4,3  31.878.111   10.464.393   9,3   4,2
DOĞU AVRUPA 15 LER HARİÇ    18.595.009   10.164.004   6,0   4,6  20.612.902   12.565.325   6,0   5,1
DOĞU AVRUPA 27 LER HARİÇ     6.899.849   4.314.368   2,2   2,0   7.621.862   5.833.072   2,2   2,3
KUZEY AMERİKA          32.808.583   36.292.087   10,6  16,5   35.864.657   39.424.159   10,5   15,9
ORTA AMERİKA
DİĞERDOĞU VE KUZEY        5.338.849   2.981.593   1,7   1,4   6.972.998   3.844.970   2,0   1,5
AFRİKA 15 LER KUZEY
ORTA DOĞU VEHARİÇ        7.265.123   10.561.453   2,3   4,8   7.937.135   13.251.976   2,3   5,3
AFRİKA 27 LER HARİÇ       7.083.967   10.149.724   2,3   4,6   7.804.899   12.735.998   2,3   5,1
SUB SAHARAN AFRIKA        6.831.817   4.798.691   2,2   2,2   8.060.381   6.157.728   2,4   2,5
ASYA VE OKYANUSYA        58.450.242   25.056.198   18,8  11,4   64.079.589   29.034.821   18,8   11,7
TÜRKİYE             4.728.559   2.353.614   1,5   1,1   4.676.274   2.450.632   1,4   1,0
DÜŞÜK DEĞERLİ TİCARET       846.805    301.420   0,3   0,1   852.789     615.049   0,2   0,2
TOPLAM             310.759.895  219.919.214  100,0  100,0  341.347.416  248.613.697  100,0  100,0

(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.co.uk)


                                                        41
    5.5.4. Madde ve Madde Grupları İtibariyle UK Dış Ticareti
UK’nin ithalatında en büyük değeri oluşturan ürün grupları: nükleer reaktörler ve kazanlar;
taşıt araçları; elektrikli makine ve ekipmanlar; telekomünikasyon cihazları; petrol ürünleri;
eczacılık sanayi ürünleri ve tıbbi ürünler; optik cihazlar; plastikler; değerli taşlar; organik
kimyasallar; hazır giyim ürünleri ve aksesuarları ve mobilyalardır. Hazır giyim ürünleri ve
aksesuarları hariç, diğerleri aynı zamanda, UK’nin ihracatında en büyük değeri oluşturan
fasıllardır.

UK’nin fasıllar itibariyle ithalatı, ihracatı en çok ithal ve ihraç ettiği 20 maddenin
karşılaştırmalı pazar payları Ek Tablo 10, Ek Tablo 11 ve Ek tablo 12’de gösterilmektedir.


BÖLÜM II

1. TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

1.1 Ekonomik İlişkilerin Genel durumu

Türkiye’nin coğrafi konumu, AB ülkeleri ile yaklaşık aynı zaman diliminde bulunması,
rekabetçi, yetenekli ve nitelikli işgücü sayısında artış, ekonomide gerçekleştirilen reform ve
yapısal dönüşüm çalışmaları, sanayide verimlilik ve üretim artışları, çeşitlenen sanayi üretimi,
çevre ülkeler ve komşu ülkeler pazarlarına imtiyazlı giriş imkanları, Türkiye’nin ikili ticari
ilişkilerini geliştirmek için AB ve İngiliz iş çevrelerine sunduğu avantajlardır. Her iki taraf
arasında bu güne kadar çeşitli projelerde (ortak girişimler, ortaklıklar, taşeronluk, mal ve
hizmet tedariki) yapılan işbirlikleri Türk firmalarının iyi bir stratejik ortak olduğunu
göstermiştir.

2008 yılında Türkiye’ye giren doğrudan yabancı sermaye içerisinde 2.3 milyar dolar ile
İngiltere’nin payı %16 civarındadır. Türkiye’ye yatırım yapan ve Türkiye’den mal tedarik eden
önemli firmalar arasında Vodafone, HSBC, TESCO, Cadbury & Shwepps, Dixons, Marks &
Spencer, Argos, John Lewis, Matalan, Next, Sainsbury, Morrisons, Debenhams ve Harvey
Nichols bulunmaktadır.

Diğer taraftan önde gelen Türk firmalarının İngiltere’de dağıtım ve satış odaklı temsilcilikleri
ve Türk banka şubeleri bulunmaktadır. Beko, ExSA, YünSA, Vitra, Vestel, BMC, İpekyol,
Desa Deri, Sezgin Mücevharat (So Chic), İş Bankası, Ziraat Bankası ve Akbank bunların önde
gelenleridir. Çok sayıda Türk firması İngiltere’de ofis, mağaza veya şube açmaya devam
etmektedir. Ayrıca her yıl çok sayıda Türk firması UK’de düzenlenen fuarlara katılım
sağlamaktadır.

1.2. Ticari İlişkilerin Genel Durumu

Türkiye İngiltere arasında imzalanmış anlaşmalar aşağıda gösterilmektedir.

  Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması (01 Mart 1930)
  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (19 Şubat 1986)
  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (15 Mart 1991)


                                               42
   Türkiye-UK Arasında Sağlık Alanındaki İlişkilere Dair Deklarasyon (15 Mayıs 1991)
   Türkiye-UK Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü (26 Mart 1992)
   Türkiye-UK Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Mutakabat
   Muhtırası (27 Haziran 1997)
   Türkiye ve UK Arasında İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı (15 Mayıs 1999)
   İki Ülke arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi (20 Aralık 1999)
   Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği’ne esas 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı,
   Ankara Anlaşması, Katma Protokol, Tarım Ürünleri Ticaretinde Tercihli Ticaret
   Düzenlemesi
   UK eski Başbakanı Tony Blair’in 17 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye’ye gerçekleştirdiği
   resmi ziyaret sırasında imzalanan, iki ülke arasındaki ilişkilerin genel çerçevesinin ve
   sözkonusu ilişkilerde izlenecek yolun belirlenmesine yönelik “Eylem Planı”.
   Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 23-24 Ekim 2007 tarihlerinde yaptığı
   İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Gordon Brown ile iki ülke arasındaki sosyal ve
   ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için imzalanan “Stratejik Ortaklık Anlaşması”
   Türkiye ile UK arasındaki dış ticaretin geliştirilmesine yönelik olarak Dış Ticaret
   Müsteşarlığı ile UK Trade & Investment arasında, yılda en az bir kere toplanması
   hedeflenen, Joint Economic and Trade Committee (JETCO) anlaşması ticaret ve yatırımdan
   sorumlu bakan Lord Davies’in Haziran 2009’da Türkiye ziyareti sırasında imzalanmıştır.

1.3. Dış Ticaret İstatistikleri (Ülkenin istatistiklerine göre, Dolar bazlı)
      1.3.1. Türkiye İle Dış Ticaret Durumu (Son 5 Yıllık Denge, Hacim)
Türkiye’de, 2008 yılında 132 milyar dolarlık ihracat, 201.8 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır.
Genel ihracat %23.1, genel ithalat %18.7 oranında artmıştır. Bu dönemde, Türkiye’nin toplam
ihracatının yaklaşık %6.2’sini oluşturan 8,2 milyar dolarlık bölümü İngiltere’ye yönelmiş,
toplam ithalatının %2.6’lık bölümünü oluşturan 5,3 milyar dolarlık kısmı ise İngiltere’den
gerçekleştirilmiştir. Bu değerler, 2007 yılına göre, İngiltere’ye ihracatta %2.8, ithalatta %5.4
azalış anlamına gelmektedir.
2007 yılında İngiltere, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya’dan sonra
2nci sırada, en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında ise onuncu sırada yer almıştır.
Tablo15- Türkiye istatistiklerine göre ikili ticaret
  YIL   İTH DOLAR    İTH/GEN (%)   İHR DOLAR     İHR/GEN (%)   DIŞ TİC. DENGESİ   DIŞ TİC.HACMİ   HACİM/GEN (%)
 2004    4.317.140.445    4,43     5.544.303.362     8,78      1.227.162.917    9.861.443.807    6,14
 2005    4.695.644.783    4,02     5.917.162.703     8,05      1.221.517.920   10.612.807.486    5,58
 2006    5.137.552.739    3,68     6.814.300.847     7,97      1.676.748.108   11.951.853.586    5,31
 2007    5.477.102.302    3,22     8.626.776.278     8,04      3.149.673.976   14.103.878.580    5,09
 2008    5.323.999.823    2,64     8.158.799.934     6,18      2.834.800.111   13.482.799.757    4,04

Tablo16- Ingiliz istatistiklerine göre ikili ticaret
  YIL   İTH POUND    İTH/GEN (%)  İHR POUND    İHR/GEN (%)    DIŞ TİC. DENGESİ   DIŞ TİC.HACMİ    HACİM/GEN (%)

  2004  3.370.380.236   1,33    1.973.555.100    1,04       -1.396.825.136   5.343.935.336     1,21
  2005  3.616.894.022   1,33    2.224.628.092    1,05       -1.392.265.930   5.841.522.114     1,21
  2006  4.037.323.772   1,34    2.483.865.010    1,02       -1.553.458.762   6.521.188.782     1,20
  2007  4.728.559.416   1,52    2.353.614.499    1,07       -2.374.944.917   7.082.173.915     1,33
  2008  4.676.274.116   1,38    2.450.541.493    0,99       -2.225.732.623   7.126.815.609     1,21

(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.com )


                                                                 43
İngiltere, ülkemizin dış ticaretinde fazla verdiği gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini
korumaktadır.

   1.3.2. Başlıca Maddelere Göre İkili Ticaret (Son 5 Yıllık)
Gelişmiş birçok ülke ile ticaretinde dış ticaret açığı bulunan Türkiye, ilk kez 2001’de UK ile
ticaretinde dış ticaret fazlası vermiştir. 2008’de Türkiye’nin dış ticaret fazlası yaklaşık 2.8
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

2008’de, Türkiye UK’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 17. sırada, en çok ihracat
yaptığı ülkeler arasında ise 24. sırada yer almıştır. Türkiye, 2008’de, UK’nin toplam ithalat
pazarında %1,4 oranında paya sahip olmuştur.

Türkiye’nin önde gelen firmalarının (Vestel, Sabancı, Koç, Doğan, Doğus ve diğerleri) UK’de,
önde gelen İngiliz firmalarının (HSBC, Cadburry and Schweppes, Vodafone, vs.) Türkiye’de
yatırımları bulunmaktadır. UK’nin önde gelen zincir mağazaları (Örneğin, Marks and Spencer,
Sainsbury, Tesco, Arcadia Group, Debenhams, Argos vs.) Türkiye’den ürün tedarik
etmektedir.

2008’de Türkiye’den UK’ye yapılan ihracatın SITC sınıflandırmasına göre %89.5’i sanayi,
%5.3’ü madencilik, %4.4’ü tarım ve %0.8’i diğer ürünlerden oluşmaktadır. Sektörler itibariyle
incelendiğinde, ihracatımızın yaklaşık %28.5’inin tekstil/dokumacılık ürünlerinden,
%20.4’ünün taşıt araçları ve yan sanayi ürünlerinden, %9.6’sinin elektrikli ve elektronik
eşyalardan oluştuğu görülmektedir. Demir çelik ve makinalar bunları izleyen diğer sanayi
sektörleridir.

Türkiye’nin İngiltere’den yaptığı ithalatın ise %70’i ara malları, %17.4’ü tüketim malları ve
%12.6’sı yatırım mallarından oluşmaktadır. Ülkemiz istatistiklerine göre dolar bazında
İngiltere’den ithalatımız 2008 yılında %2.8 azalmış olup bunda başlıca etken otomotiv ana ve
yan sanayi ile tekstil ve hazır giyim ithalatımızdaki azalış olmuştur.

Türkiye, UK ve diğer AB ülkeleri için önemli bir sanayi üretim merkezidir. AB’de yerleşik pek
çok firma Türkiye’de şirket kurmakta, işyeri açmakta, Türkiye iç pazarına, AB pazarına ve
Türkiye’ye komşu ve çevre ülkeler pazarlarına mal ve hizmet tedarik etmek üzere Türkiye’deki
firmalarla işbirliği yapmaktadır. Her iki ülkeden iş çevrelerinin birbirleriyle bağlantıları
arttıkça, pazarlar karşılıklı olarak daha fazla açılmakta ve ticari ve ekonomik ilişkilerin
gelişmesi bakımından yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon,
mühendislik hizmetleri, sağlık hizmetleri, turizm, tarım, organik ürünler, gıda sanayi, gemi inşa
sanayi vs.; bunların hemen hepsi ikili ticaretin gelişimi bakımından potansiyel oluşturan
sektörlerdir.
                                               44
Tablo 17- Başlıca Maddelere Göre UK’nin Türkiye’den İthalatı (2004-2008)
                                2004               2005                 2006                 2007                 2008
                                                        Değişim               Değişim               Değişim               Değişim
No Fasıllar                      Değer - GBP    Pay %   Değer - GBP    Pay %    %   Değer - GBP    Pay %    %   Değer - GBP    Pay %    %   Değer - GBP    Pay %    %
  61  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
 1 ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED           746.949.752    22,2   831.895.173    23,0    11,4  831.668.871    20,6    0,0  921.232.929    19,5    10,8  781.074.511    16,7   -15,2
  85  :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND
  PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND
  REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
  RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND
 2 ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES             479.690.758    14,2   542.617.910    15,0    13,1  703.842.462    17,4    29,7  657.892.945    13,9    -6,5  680.232.810    14,5    3,4
  87  :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY
  ROLLING-STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES
 4 THEREOF                        350.996.919    10,4   324.388.039    9,0    -7,6  378.402.949    9,4    16,7  537.898.914    11,4    42,1  621.267.795    13,3    15,5
  62  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
 3 ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED         454.810.952    13,5   468.524.625    13,0    3,0  474.224.252    11,7    1,2  545.803.197    11,5    15,1  467.162.906    10,0   -14,4
  84  :NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY
 5 AND MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF       216.777.248    6,4   263.653.543    7,3    21,6  333.878.495    8,3    26,6  392.666.484    8,3    17,6  428.789.404    9,2    9,2
 6 73  :ARTICLES OF IRON OR STEEL            156.632.658    4,6   151.351.833    4,2    -3,4  199.185.712    4,9    31,6  254.038.118    5,4    27,5  254.585.833    5,4    0,2
 7 72  :IRON AND STEEL                  67.145.461    2,0    40.786.697    1,1   -39,3   80.067.907    2,0    96,3  182.008.962    3,8   127,3  176.493.055    3,8    -3,0
  27  :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS
  OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES;
 8 MINERAL WAXES                     12.752.592    0,4    7.989.304    0,2   -37,4   6.877.371    0,2   -13,9  114.593.854    2,4  1.566,2  149.702.411    3,2    30,6
  08  :EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS
 9 FRUITS OR MELONS                   102.041.879    3,0   110.557.453    3,1    8,3  105.302.801    2,6    -4,8  106.874.689    2,3    1,5  109.164.921    2,3    2,1  63 :OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS;
 10 WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS     109.229.695    3,2   106.733.971    3,0    -2,3  108.318.212    2,7    1,5  101.085.180    2,1    -6,7   87.549.273    1,9   -13,4
 11 39  :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS          53.859.709    1,6    61.790.859    1,7    14,7   73.007.200    1,8    18,2   80.312.563    1,7    10,0   86.217.812    1,8    7,4
 12 69  :CERAMIC PRODUCTS                79.753.375    2,4    67.886.527    1,9   -14,9   68.739.638    1,7    1,3   77.043.786    1,6    12,1   69.356.333    1,5   -10,0
   94  :FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL
   FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS
   SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED
   FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT
   ELSEWHERE SPECIFIED; ILLUMINATED SIGNS,
 13  ILLUMINATED NAME-PLATES AND             21.018.534    0,6    26.300.052    0,7    25,1   31.563.293    0,8    20,0   42.705.258    0,9    35,3   60.796.344    1,3    42,4
 14  76  :ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF        27.133.946    0,8    31.522.520    0,9    16,2   36.206.587    0,9    14,9   47.488.342    1,0    31,2   58.277.652    1,2    22,7
 15  40  :RUBBER AND ARTICLES THEREOF          39.815.552    1,2    45.104.491    1,2    13,3   46.211.338    1,1    2,5   51.553.200    1,1    11,6   50.178.483    1,1    -2,7
   48  :PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER
 16  PULP, PAPER OR PAPERBOARD              14.790.116    0,4    19.055.597    0,5    28,8   27.690.631    0,7    45,3   36.766.996    0,8    32,8   49.279.480    1,1    34,0
 17  54  :MAN-MADE FILAMENTS              42.270.672    1,3    40.658.967    1,1    -3,8   40.001.332    1,0    -1,6   46.916.036    1,0    17,3   48.816.163    1,0    4,1
   20  :PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS
 18  OR OTHER PARTS OF PLANTS               38.409.282    1,1    48.375.684    1,3    25,9   47.496.707    1,2    -1,8   44.635.074    0,9    -6,0   44.209.056    0,9    -1,0
   68  :ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT,
 19  ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS          21.601.015    0,6    26.008.899    0,7    20,4   30.768.653    0,8    18,3   32.777.590    0,7    6,5   37.004.944    0,8    12,9
 20  55  :MAN-MADE STAPLE FIBRES             39.480.763    1,2    39.324.662    1,1    -0,4   41.632.648    1,0    5,9   35.650.663    0,8   -14,4   33.811.631    0,7    -5,2
   Total                       3.370.380.236   100,0   3.616.894.022   100,0    7,3  4.037.323.772   100,0    11,6  4.728.559.416   100,0    17,1  4.676.274.116   100,0    -1,1


(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.com )


                                                                                                            45
Tablo 18- Başlıca Maddelere Göre UK’nin Türkiye’ye İhracatı (2004-2008)
                               2004                2005                  2006                 2007                 2008
                                                        Değişim                Değişim                Değişim                Değişim
No Fasıllar                    Değer - GBP     Pay %   Değer - GBP     Pay %    %   Değer - GBP     Pay %    %   Değer - GBP     Pay %    %   Değer - GBP     Pay %    %
  84  :NUCLEAR REACTORS, BOILERS,
  MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES;
 1 PARTS THEREOF                    341.126.479    17,3     428.847.622    19,3    25,7   473.953.231   19,1    10,5   431.484.934   18,3    -9,0   414.899.764    16,9    -3,8
  87 :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR
  TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND PARTS AND
 2 ACCESSORIES THEREOF                 411.772.961    20,9     446.244.422    20,1    8,4   515.541.058   20,8    15,5   358.630.022   15,2   -30,4   352.837.032    14,4    -1,6
 3 72 :IRON AND STEEL                 118.249.969    6,0     152.843.892    6,9    29,3   281.870.380   11,3    84,4   301.155.172   12,8    6,8   314.251.887    12,8    4,3
 4 30 :PHARMACEUTICAL PRODUCTS             165.008.866    8,4     174.957.278    7,9    6,0   158.531.889    6,4    -9,4   272.438.608   11,6    71,9   265.715.142    10,8    -2,5
  85  :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT
  AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND
  REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
  RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS
 5 AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES           138.914.975    7,0     151.433.950    6,8    9,0   167.739.447    6,8    10,8   162.465.786    6,9    -3,1   180.085.222    7,3    10,8
 6 39  :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS          95.407.659    4,8     112.383.310    5,1    17,8   104.675.240    4,2    -6,9   116.592.941    5,0    11,4   127.346.407    5,2    9,2
  90  :OPTICAL, PHOTOGRAPHIC,
  CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING,
  PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL
  INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND
 7 ACCESSORIES THEREOF                  55.999.156    2,8     69.695.685    3,1    24,5    76.242.489    3,1    9,4    77.010.139    3,3    1,0    85.699.524    3,5    11,3
 8 29  :ORGANIC CHEMICALS                92.738.932    4,7     91.537.777    4,1    -1,3   112.077.933    4,5    22,4    47.793.093    2,0   -57,4    57.421.178    2,3    20,1
  27  :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND
  PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS
 9 SUBSTANCES; MINERAL WAXES               33.243.403    1,7     56.749.233    2,6    70,7    53.431.495    2,2    -5,8    23.756.617    1,0   -55,5    50.512.597    2,1   112,6
  32  :TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS
  AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND
  OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND
 10 VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS       34.884.491    1,8     36.538.491    1,6    4,7    41.006.864    1,7    12,2    41.779.229    1,8    1,9    43.098.983    1,8    3,2

 11 89  :SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES      5.978.242    0,3      8.190.970    0,4    37,0    17.878.290    0,7   118,3    30.779.756    1,3    72,2    38.486.346    1,6    25,0
  33  :ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS;
  PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET
 12 PREPARATIONS                     20.689.401    1,0     27.578.992    1,2    33,3    27.641.625    1,1    0,2    34.188.788    1,5    23,7    34.818.867    1,4    1,8
 13 22  :BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR        19.665.988    1,0     22.024.437    1,0    12,0    18.438.248    0,7   -16,3    28.520.522    1,2    54,7    32.914.266    1,3    15,4
  62  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
 14 ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED        16.140.360    0,8     17.299.927    0,8    7,2    25.900.161    1,0    49,7    24.674.861    1,0    -4,7    32.549.408    1,3    31,9
 15 38  :MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS        23.162.681    1,2     24.882.044    1,1    7,4    25.372.376    1,0    2,0    24.977.815    1,1    -1,6    31.952.040    1,3    27,9
  61  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
 16 ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED          15.046.976    0,8     16.466.008    0,7    9,4    20.973.869    0,8    27,4    26.707.761    1,1    27,3    27.631.078    1,1    3,5
  88  :AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS
 17 THEREOF                       11.950.452    0,6     15.369.628    0,7    28,6    17.422.949    0,7    13,4    18.300.910    0,8    5,0    26.412.227    1,1    44,3
 18 73  :ARTICLES OF IRON OR STEEL           13.621.204    0,7     17.370.681    0,8    27,5    23.058.293    0,9    32,7    25.127.630    1,1    9,0    23.068.597    0,9    -8,2
  41  :HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS)
 19 AND LEATHER                      42.897.547    2,2      24.175.858    1,1   -43,6    27.229.644    1,1    12,6    24.887.929    1,1    -8,6    21.314.319    0,9   -14,4
 20 40  :RUBBER AND ARTICLES THEREOF          20.803.589    1,1      23.296.501    1,0    12,0    21.860.316    0,9    -6,2    23.031.456    1,0    5,4    20.299.884    0,8   -11,9
  Total                       1.973.555.100   100,0    2.224.628.092   100,0    12,7  2.483.865.010   100,0    11,7  2.353.614.499   100,0    -5,2   2.450.632.387   100,0    4,1


(Kaynak: UKTRADEINFO www.uktradeinfo.com )
                                                                                                              46
2008 yılında miktar olarak, UK’ye ithal edilen buzdolabının %18’i, son iki yılda televizyon
ihracatımızda azalma görülmesine karşın televizyonların %8’i halen Türkiye’de
üretilmektedir.

2008’de, genel ihracatımızın azalmasına rağmen bazı ürün gruplarının UK’ye ihracatında bir
önceki yıla göre önemli sayılabilecek artışlar ortaya çıkmıştır. Örneğin; mineral yakıtlar ve
yağlarda %113, demir ve çelikte %55, kimyasallarda %17, makinalar ve ulaşım araçlarında
%26 artış kaydedilmiştir.


Tablo 19- UK’ye ihracat –sektörel dağılım (Bin Dolar)
                         2006 % Pay      2007 % Pay % Değişim        2008 % Pay % Değişim
1- TARIMSAL ÜRÜNLER              333.865   4,9   377.923   4,4   13,2     355.470  4,4    -5,9
 i-Gıda Maddeleri              307.705   4,5   353.113   4,1   14,8     326.149  4,0    -7,6
 ii-Tarımsal Ham maddeler           26.159   0,4   24.810   0,3     -5,2   29.321  0,4    18,2
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ            120.125   1,8   266.188   3,1     121,6   432.118    5,3     62,3
   i- (27, 28) Maden cevherleri ve      45.983   0,7   59.852   0,7          58.444
döküntüleri                                         30,2          0,7     -2,4
  ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar   19.464   0,3   139.626   1,6          297.500
(3)                                             617,3          3,6     113,1
  iii- Demir dışı metaller (68)        54.678   0,8   66.710   0,8     22,0   76.174    0,9     14,2
3- SANAYİ                  6.314.740  92,7  7.724.477   89,5     22,3  7.302.256   89,5     -5,5
 i-Demir ve çelik (67)            247.168   3,6   384.077   4,5     55,4   389.595    4,8      1,4
  ii-Kimyasallar               98.442   1,4   126.993   1,5     29,0   148.461    1,8     16,9
  iii-Diğer yarı mamuller          403.129   5,9   513.946   6,0     27,5   533.736    6,5      3,9
  iv- Makinalar ve ulaşım araçları     2.682.260  39,4  3.377.172   39,1     25,9  3.473.402   42,6      2,8
  v- Dokumacılık ürünleri (65)       410.061   6,0   430.376   5,0      5,0   365.835    4,5     -15,0
  vi- Hazır giyim (84)           2.107.428  30,9  2.453.311   28,4     16,4  1.957.923   24,0     -20,2
  vii - Diğer tüketim malları (81, 82,    366.252   5,4   438.602   5,1          433.304
83, 85, 87, 88, 89 (-891) )                                 19,8          5,3     -1,2
4- DİĞER ÜRÜNLER (9+891)            45.571   0,7   258.189   3,0     466,6   68.956    0,8     -73,3
TOPLAM                    6.814.301  100,0  8.626.776  100,0     26,6  8.158.800  100,0     -5,4
Tablo 20- UK’den ithalat –sektörel dağılım (Bin Dolar)
                       2006   % Pay   2007   % Pay    % Değişim   2008   % Pay    % Değişim
1- TARIMSAL ÜRÜNLER              154.202  3,0   163.215  3,0       5,8   147.199  2,8       -9,8
 i-Gıda Maddeleri               45.084  0,9    63.389  1,2      40,6   64.521  1,2       1,8
 ii-Tarımsal Ham maddeler          109.117   2,1   99.827   1,8     -8,5   82.678    1,6     -17,2
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ            655.551   12,8  907.482   16,6     38,4   959.607   18,0      5,7
   i- (27, 28) Maden cevherleri ve     527.017       787.390              820.351
döküntüleri                        10,3        14,4     49,4         15,4      4,2
  ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar   94.299       54.846               89.614
(3)                            1,8         1,0     -41,8          1,7     63,4
  iii- Demir dışı metaller (68)        34.234   0,7   65.246   1,2     90,6   49.641    0,9     -23,9
3- SANAYİ                  4.255.333  82,8  4.383.946  80,0      3,0  4.207.458   79,0     -4,0
 i-Demir ve çelik (67)            86.253   1,7  112.316   2,1     30,2   136.742    2,6     21,7
  ii-Kimyasallar               946.562   18,4  943.793   17,2     -0,3  1.081.500   20,3     14,6
  iii-Diğer yarı mamuller          216.653   4,2  244.091   4,5     12,7   258.270    4,9      5,8
  iv- Makinalar ve ulaşım araçları     2.553.192  49,7  2.625.295  47,9      2,8  2.303.320   43,3     -12,3
  v- Dokumacılık ürünleri (65)       125.676   2,4  128.725   2,4      2,4   105.483    2,0     -18,1
  vi- Hazır giyim (84)            23.889   0,5   26.750   0,5     12,0   25.252    0,5     -5,6
  vii - Diğer tüketim malları (81, 82,    303.109       302.977              296.891
83, 85, 87, 88, 89 (-891) )                5,9         5,5      0,0          5,6     -2,0
4- DİĞER ÜRÜNLER (9+891)            72.467   1,4   22.459   0,4     -69,0    9.736    0,2     -56,6
TOPLAM                    5.137.553  100,0  5.477.102  100,0      6,6  5.324.000  100,0     -2,8
(Kaynak: DTM www.dtm.gov.tr)
                                                                 47
1.4. Ticari İlişkilerde Bilinmesi Gerekli Genel Konular

   1.4.1. Ticari Engeller (Sektörel)
UK’de tarifeler, gümrük denetimi, sağlık kontrolleri, miktar ve değer kontrolleri, lisans-
standard ve etiket uygulamaları vb. konular bakımından AB ülkelerindeki uygulamadan farklı
ve özel olarak dikkati çeken, ithal edilen ürünlerin pazara girişine engel oluşturan bir
uygulama bulunmamaktadır.

Bütün diğer AB üyesi ülkeler için geçerli olduğu gibi sağlık, güvenlik, çevre koruma gibi
özellik taşıyan alanlarda, AB’de yapılan uygulamalar bazı maddelerin UK’ye ithalinde güçlük
yaratabilmektedir.

UK’de sağlık, güvenlik amaçlı denetim uygulamalarında bazı özel durumlar hariç, pazara
girişi baştan engelleyen veya güçleştiren katı uygulamalar yerine, genellikle beyan esasına
dayalı, nihai sorumluluğu ithalatçıya veya dağıtıcıya bırakan esnek bir yaklaşım
benimsenmiştir.

AB’de pazar giriş sorunları bulunan Türkiye menşeli bazı maddelerde (örneğin sütlü mamuller
ve et) mevcut engellerin kaldırılması için AB kurumları nezdinde yapılan girişimler sonuç
verdiğinde, bu ürünlerin UK’ye ithalinde de sorun kalmayacaktır.

Bunun dışında, Türk işadamları zaman zaman vize alma güçlüğü yaşamaktadır. Bu uygulama
doğrudan ticarete ilişkin olmasa da, ticari bir engel etkisi oluşturabilmektedir.

   1.4.2. İthalat Mevzuatı ve Gümrük Vergileri

UK’de, AB’nin Ortak Ticaret Politikası kapsamında, üçüncü ülkelerden ithalatta AB’nin ortak
gümrük tarifeleri uygulanmaktadır.

Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında, Türkiye’den-İngiltere’ye ithal edilen sanayi
ürünlerinde sıfır gümrük vergisi uygulanmaktadır. UK’ye ithal edilen Türkiye menşeli tarım
ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinde üçüncü ülkelere göre tercihli tarifeler uygulanmaktadır.

İngiltere dahil tüm AB üyesi ülkeler için geçerli gümrük vergisi, KDV oranı, varsa istihsal
vergisi, ithalat aşamasında gerekli olabilecek belgeler ve ürünün tabi olduğu mevzuat hakkında
detaylı      bilgilere    AB      Komisyonu’nun      TARIC     sayfası
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN) ile Export Help Desk
(http://exporthelp.europa.eu/) sayfalarından erişilmesi mümkündür.

   1.4.3. Ticari Tanımlama Uygulamaları

    1.4.3.1. Paketleme - Etiketleme

UK’de, genel olarak paketlenmiş bütün gıda maddelerinin ‘Food Safety Act’ ve ‘Trade
Description Act’a uygun olarak paketlenmesi/etiketlenmesi gerekmektedir.


                                              48
Bu mevzuat gıda maddelerinin etiketlerinde tüketiciyi yanlış yönlendiren tanımlamalar
kullanılmasını yasaklamaktadır. Mevzuattaki kuralların uygulanması Ticaret Standartları
Ofisi’nce (Trading Standards) denetlenmektedir.

Paketlenmiş bütün gıda maddelerinin etiketlerinde;
  Ürünün ticari ismininin,
  Ürün içeriğinde kullanılan maddelerin,
  Net miktarının/sayısının/ebatlarının/ağırlığının,
  Dayanma süresinin, son kullanım tarihinin,
  Kullanım süresinde uyulması gereken saklama koşullarının,
  Üreten, paketleyen ve ithal eden firmaların isim ve adreslerinin,
  Menşe ülkesinin,
  Varsa alkol miktarının,
  ‘E’ kodlu katkı maddeleri içermekteyse bunların, miktar veya oranının,
  Reçellerde şeker ve meyve oranlarının,
  Çikolata ürünlerinde süt ve kakao oranlarının/miktarlarının,
  Et ürünlerinde % olarak su miktarının,
  Tatlandırıcı madde içeren gıda maddelerinde, tatlandırıcıların miktarı ve niteliğinin,
  Gıda maddesinin besin değerinin, içerdiği vitamin ve minerallerin,
  Yağ ve şeker oranlarının,
  Alerji yapan maddeler kullanılmış ise bu maddelerin,
  Gıda maddeleri özel koşullarda paketlenmiş ise, paketleme koşullarının
ambalaj üzerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ekmek, bal, kahve, reçel, süt, bebek mamaları gibi ürünlerde; genetik olarak
değiştirilmiş mikro-organizmalardan üretilen veya bunları içeren ürünlerde; organik ürünlerde;
ve etiketinde ‘natural’ tanımı kullanılacak olan maddelerde uygulanması gereken özel kurallar
bulunmaktadır.

UK’de pazara sunulacak gıda maddeleri ve içeceklerin ‘Food Labelling Regulations 1996’
gereğince, İngilizce dilinde hazırlanmış etiket taşıması gerekmektedir.

    1.4.3.2. Markalama-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

UK’de fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili konular ‘Copyright, Designs and Patents Act
1988’ ve ‘Copyright and Related Rights Regulations 2003 (SI 2003/2498)’, ‘Patents Act 1977’
ve ‘Trade Marks Act 1994 (Registered Trade Marks)’ mevzuatı ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;
 ‘Copyright’, patent, ticari marka ve ‘domain name’ konuları Patent Ofisi’nin,
 Elektronik ticaret ve bilgi güvenliği konuları İngiliz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın,
 Tüketicinin korunması Ticaret Standartları Kurumu’nun,
 Veri koruma ‘Data Protection’ konusu ‘Office of the Information Commissioner’ın görev
alanına girmektedir.
                                               49
Yazılı eserler, müzik eserleri, artistik ve sanatsal eserler, bilgisayar programları ve veri
tabanlarına ilişkin olarak, bu eserleri yaratanlara eserle ilgili hak sahipliliği getiren ‘copyright’
yaratılan eser üzerine konulan bir açıklama ile otomatik olarak devreye giren; ayrıca kayıt
gerektirmeyen bir mülkiyet hakkı uygulamasıdır.

Patent başvuruları UK Patent Ofisi’ne veya Avrupa Patent Ofisi’ne iletilebilmekte, bir yenilik
için alınan patent ile sağlanan koruma 20 yıl geçerli olabilmektedir. Alınan patentlerle ilgili
olarak her yıl gözden geçirme yapılabilmektedir.

Ticari markalarla beraber kullanılan ® sembolü beraber kullanıldığı ticari markanın Patent
Ofisi’ne kayıtlı olduğunu; ticari markanın yanında kullanılan A ™ sembolü ise markanın
kayıtlı olmadığını ancak, bir marka olarak kullanıldığını göstermektedir.

UK’de Patent Ofisi’ne kayıtlı olmayan bir ticari markayı kayıtlıymış gibi göstermek suç kabul
edilmektedir. Bu konuyu düzenleyen mevzuata gore, A™ işereti taşıyan bir markanın ihlal
edilmesi durumunda da marka sahipleri mevcut mevzuata göre hak arayabilmektedir.

‘Domain name’ ayrı bir mülkiyet hakkı olarak değerlendirilmektedir. ‘Domain name’in
kaydettirilmesi bir ticari marka kaydı anlamına gelmemektedir. Ancak, ticari markalardan
farklı olarak ‘domain name’ kaydı hemen yapılabilmektedir. UK’de ‘domain name‘ kaydının
yapılması öncesinde bir ticari marka araştırması yapılması ve kayıtlı olan bir ticari markanın
‘domain name’ olarak kaydettirilmemesi önemlidir.
(Kaynak: UK Online for Business www.ukonlineforbusiness.gov.uk, BERR www.berr.gov.uk , Trading
Standards Offices www.tradingstandards.gov.uk , Advertising Standards Authority www.asa.org.uk , Data
Protection -Office of the Information Commissioner www.dataprotection.gov.uk , Patent Office
www.patent.gov.uk , www.intellectual-property.gov.uk )

    1.4.3.3. İthalatta Sağlık Denetimleri – Sağlık Sertifikaları:

UK’de ithalatta uygulanan sağlık sertifikaları ve denetimleri hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve
gıda güvenliği/kamu sağlığı bakımından üç grupta değerlendirilmektedir.

    Hayvan sağlığı ve hayvansal ürünler ithalatı:

UK’ye ithalatta sağlık kontrolüne tabi hayvansal ürünlere aşağıda yer verilmiştir. Bu ürünler
İngiliz Tarım Bakanlığı – DEFRA’nın (Hayvansal Ürünler Bölümü) sorumluluk alanına
girmektedir.
   Animal casings/mahfazalar,
   Apiculture products /arıcılık ürünleri,
   Blood products for technical use/teknik kullanım için kan ürünleri,
   Bones and bone products, /kemik ve kemik parçaları,
   Bristles, wool, hair and feathers/kıllar, yün, saç ve tüyler,
   Egg products /yumurta parçaları,
   Fresh meat including offal, and products, of bovine, ovine, caprine, porcine and equine
   species/taze et ve et ürünleri,
   Frogs legs and snails/kurbağa bacağı ve salyangoz,
   Gelatin/jelatin,

                                                    50
  Hides and skins/deri, post,
  Honey/bal,
  Horns and horn products, hooves and hoof products/kemik ve tırnak parçaları,
  Hunting trophies/av ürünleri,
  Lard and rendered fats/hayvan yağları,
  Milk and milk products/ süt ve süt ürünleri,
  Poultry, rabbit, game (farmed or wild) - meat and products/kanatlı hayvanlar ve kümes
   hayvanları etleri ve parçaları,
  Processed animal protein /işlenmiş hayvan proteinleri,
  Processed petfood, raw material for the manufacture of pet food/evcil hayvanlar için
   işlenmiş et ürünleri, hammaddeler,
  Raw material, blood, blood products, glands and organs for pharmaceutical use/eczacılık
   sanayi için hammaddeler, kan ürünleri,organ parçaları,
  Manure/gübre,
  Whole eggs/yumurta,

Hayvansal ürün grubunda yer alan ancak, DEFRA- Hayvansal Ürünler Birimi dışındaki diğer
birimlerin görev alanına giren diğer maddeler:
  Fish products (for human consumption)/ balıklar, balık ürünleri - Food Standards
   Agency-FSA
  Fish products (not for human consumption)/ balıklar,balık ürünleri – DEFRA (Imports
   Policy Branch)
  Hay and straw/ot, saman -DEFRA (Imports Policy Branch)- Pathogens
  Semen, embryos and ova of livestock species/embriyo – DEFRA (Germplasm Imports)
  Horse semen and embryos/at embriyosu -DEFRA (Germplasm Imports)
  Hatching eggs/kuluçkalık yumurta – DEFRA (Imports Policy Branch)

AB kurumlarınca incelenen ve AB’ye ihracat yapması uygun bulunan AB ülkeleri dışındaki
işletmeler aşağıda gösterilen adreslerde duyurulmaktadır.
   https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerActivity_en.htm

    Bitki Sağlığı ve Bitkisel Ürünler İthalatı

Bazı bitkisel ürünlerin UK’ye ithalatındaki sağlık denetimleri DEFRA Bitki Sağlığı Biriminin
(Plant Health Divisions ve Plant Health and Seeds Inspectorates) sorumluluk alanına
girmektedir. İthalatta bitki sağlık sertifikası (phytosanitary certificates) gerekli olan
maddelerin denetimini ‘Plant Health and Seeds Inspectorate’ yapmaktadır.

UK’ye ithalatında sağlık sertifikası gerekli olan maddeler/madde grupları:
  a living plant (including a fungus or shrub)/canlı bitkiler (mantar ve çalılar dahil)
  a living part of a plant (including a living part of a fungus or shrub)/canlı bitki parçaları
  living parts of a plant/bitkilerin canlı parçaları
  - fruit or seed/meyve veya fideler
  - vegetables, other than those preserved by deep freezing/ dondurularak muhafaza
  edilenler dışındaki sebzeler


                                                  51
   - tubers, corms, bulbs or rhizomes/yumru kökler, soganlar,
   - cut flowers/kesme çıçek
   - branches with or without foliage/yapraklı veya yapraksız dallar,
   - a plant or shrub that has been cut and which retains any foliage/kesilmiş bitki veya
   çalılar,
   - leaves or foliage/yapraklar,
   - a plant or shrub in tissue culture,
   - live pollen/canlı polenler,
   - bud wood, cuttings or scions/sürgünler, filiz, tomurcuklar,

    Gıda güvenliği/kamu sağlığı:

UK’de gıda güvenliği ve kamu sağlığı ile ilgili kurallar genelde iç pazar düzenlemeleri
kapsamında ele alınmış ve etiketleme kuralları/işletmelerin uyması gereken hijyen kurallar ile
düzenlenmiştir.

UK’de satışa sunulan bütün gıda maddelerinin ‘Food Safety Act’a ve ‘Trade Description Act’a
uygun olması gerekmektedir. Bu mevzuat gıda maddelerinin etiketlerinde tüketiciyi yanlış
yönlendiren tanımlamalar kullanılmasını yasaklamıştır. Bu kuralların uygulanması Ticaret
Standartları Ofisi’nce (Trading Standards) denetlenmektedir.
Ekmek, bal, kahve, reçel, süt, bebek mamaları gibi ürünlerde Gıda Güvenliği Yasasına (Food
Safety Act) dayalı olarak özel etiketleme kuralları uygulanmaktadır. Bunu düzenleyen
mevzuat ‘Food Labelling Regulations 1996’dır.
AB’de uygulanan kurallar, genel olarak gıda maddelerinin etiketlerinde ürün, içerdiği
maddeler, besin değerleri, katkı maddeleri, kullanım süreleri, saklama koşulları, vs. bilgilerin
doğru olarak belirtilmesini ve bunların en az dört dilde etiket üzerinde gösterilmesini
gerektirmektedir.

UK’ye gıda ürünleri ithalatında, gıda güvenliği bakımından sorumluluğu bulunan devlet
kurumları aşağıda gösterilmiştir:
  Food Standards Agency (FSA) http://www.food.gov.uk/
  DEFRA http://www.defra.gov.uk/
  Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) http://www.hmrc.gov.uk
  Food    and   Veterinary  Office   of  the   EU  Commission    (FVO)
  http://europa.eu.int/comm/food/fvo/index_en.htm
  Local Authorities and Port Health Authorities http://www.defra.gov.uk/animalh/int-
  trde/prod-im/prodbips.htm
  Local   Authorities  Co-ordinators   of  Regulatory  Services  (LACORS)
  http://www.lacors.gov.uk/pages/trade/lacors.asp
  Association of Port Health Authorities (APHA) http://www.apha.org.uk/
  Maritime Coastguard Agency (MCGA/MCA) http://www.mcga.gov.uk/c4mca/mcga-home
  Medicines    and   Healthcare   Products  Regulatory  Agency   (MHRA)
  http://www.mhra.gov.uk/home/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=5
  SITPRO (Formerly 'The Simpler Trade Procedures Board') http://www.sitpro.org.uk


                                               52
  Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department (SEERAD)
  http://www.scotland.gov.uk/topics/agriculture
  Welsh Assembly Government's Department of Environment Planning and Countryside
  (DEPC) http://www.countryside.wales.gov.uk/
  Department of Agriculture and Rural Development (DARD) http://www.dardni.gov.uk .
  State Veterinary Service (SVS) http://www.svs.gov.uk/
  Centre   for  Environment,   Fisheries &   Aquaculture  Science   (CEFAS)
  http://www.cefas.co.uk .
  Pesticides Safety Directorate (PSD) http://www.pesticides.gov.uk .
  Plant Health and Seeds Inspectorate (PHSI) DEFRA website.
  Veterinary Medicines Directorate (VMD) http://www.vmd.gov.uk
  İngiltere’deki gıda kontrol laboratuarları :
  http://www.food.gov.uk/enforcement/public_analysts/foodcontrollabs
  İngiltere http://www.food.gov.uk/enforcement/public_analysts/foodcontrollabs#h_2
  Galler http://www.food.gov.uk/enforcement/public_analysts/foodcontrollabs#h_3
  İskoçya http://www.food.gov.uk/enforcement/public_analysts/foodcontrollabs#h_4
  Kuzey Irlanda http://www.food.gov.uk/enforcement/public_analysts/foodcontrollabs#h_5

1.5. Diğer Konular

   1.5.1. Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün İthalatına Getirilen Yasak:
UK, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde görülen BSE (Bovine
Spongiform Encepholpathy) hastalığı nedeniyle, bu ülkeler orijinli küçük ve büyükbaş
hayvanlar ile bunların ürünlerinin ithalatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafindan, 27 Mart
1996 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasak 19 Aralık 2000 tarihinde yeniden
düzenlenen ürün listesi çerçevesinde devam etmektedir.

Yine UK, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde görülen mavidil
(blue tongue) nedeniyle bu ülkeler orijinli küçük ve büyükbaş hayvanlar ile bunların
ürünlerinin ithalatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafindan 1 Kasım 2007 tarihinden itibaren
yasaklanmıştır.

2007 ve 2008 yıllarında İngiltere’nin belli bölgelerinde ortaya çıkan kuş gribi hastalığı (avian
influenza) nedeniyle getirilen yasaklar ise kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, Türkiye’de hayvan hastalıkları ile mücadelede önemli bir faktör olan,
veterinerlik alanında kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde gibi veteriner biyolojik
ürünlerinin üretim safhalarında kullanılan, hayvansal orijinli (sığır, koyun ve keçi cinsi
hayvanlar) ürünlerin, BSE-TSE (Transmitter Spongiform Encepholpathy) yönünden ari olan
ülkelerden temin edildiğinin ithalatçılar tarafından belgelenmesi ve bu belgenin üretici
firmanın bulunduğu ülke resmi otoritesince onaylanması durumunda, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nca sözkonusu ürünlerin ithalatına izin verilmektedir.
                                               53
   1.5.2. Internet, Elektronik Ticaret, Elektronik Ortamda Veri Transferi:
UK’de, elektronik ticaret, ‘parallel computing’, internet, yapay zeka ve ‘multimedia’
alanlarında araştırma geliştirme faaliyetlerinde önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Önemli IT
firmaları ile akademik kuruluşlar arasında işbirliği yaygındır.

Global nitelikteki çok sayıda firma uluslararası araştırma geliştirme merkezlerini UK’ye
taşımış ve yeni ürün araştırma, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini buradan sürdürmektedir. Bu
kapsama giren firmaların çoğunun üniversitelerle stratejik ilişkileri ve ortak araştırma
çalışmaları bulunmaktadır.

Üniversiteler bünyesindeki araştırma/bilim parkları, yaklaşık %50’si IT-iletişim alanında
faaliyet gösteren 1400’ün üzerinde firma ile işbirliğini geliştirmektedir. Microsoft, ABD
dışındaki ilk araştırma merkezini UK’de Cambridge’de kurmuştur. UK’de elektrik, elektronik,
bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren firmaların iş, ürün ve
teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü 100’den fazla bilim parkı ile yüksek teknolojiye
dayalı iş kuruluşlarını desteklemek için faaaliyet gösteren 300’den fazla işletme kuluçkası
(business incubator) bulunmaktadır.

UK, bilişim alanında AB’nin en büyük pazarı kabul edilmektedir. UK, dünyanın önemli IT
firmalarının tercih ettiği bir ülkedir. IBM, Oracle, Microsoft, Sun Micro Systems and Fujitsu
gibi büyük teknoloji firmalarının UK’de önemli araştırma, geliştirme faaliyetleri
bulunmaktadır.

UK Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kaynaklarına göre, UK’de çoğu küçük ve orta ölçekli olmak
üzere yaklaşık 95.000 firma yazılım, internet ve bilgisayar hizmetleri ile ilgilenmektedir.
Sadece büyük IT firmalarının değil, küçük ve orta ölçekli firmaların da bu pazarı tercih
etmelerinin en önemli nedenleri olarak, pazardaki uzmanlık seviyesi ve IT sektörüne yapılan
yatırım seviyesi gösterilmektedir.

UK’de doğrudan IT alanındaki ihracata verilen bir destek bulunmasa da, bu alanda faaliyet
gösteren yaratıcı, dinamik gelişime açık küçük ve orta ölçekli IT firmaları proje bazında devlet
yardımından faydalanabilmektedir. Nitelikli istihdam kaynağı oldukları için yüksek teknoloji
ve bilgi gerektiren faaliyetler ile uğraşan işletmeler yerel yönetimler, bölgesel kalkınma
kuruluşları, merkezi hükümet ve AB’den mali destek almaktadırlar. Söz konusu destek
programları başlıklar itibariyle şunlardır: (a) İşletme büyüklüğüne göre verilen Ar-Ge Vergi
Kredisi ve İstisnası; (b) Proje bazında verilen Ar-Ge Yardımı; (c) AB projeleri için EUREKA ;
(d) proje bazında AB çerçeve programı yardımı

Endüstriyel ar-ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanılan bir dizi İngiliz ve AB fon
kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar IT ar-ge faaliyetlerinde de etkin bir şekilde
kullanılmaktadır. Genel olarak Hükümet, UK ile diğer ülkeler arasında IT alanındaki işbirliğini
artıracak çalışmaları desteklemektedir.

Internet, elektronik ticaret, kişisel bilginin elektronik ortamda transferi, IT alanındaki mal ve
hizmetlerin ithali ve ihracı gibi alanlarda uygulanan kurallar AB genelinde belirlenmiş olan
kurallardır. Ekonomik ve ticari alanda faaliyet gösteren, gerek doğrudan bu sektörde çalışan
gerekse başka sektörde faaliyette bulunup IT altyapısını kullanmak durumunda olan Türk

                                                54
firmalarının, elektronik ticaret, data transferi, internet, ‘software’ vs. alanlarda AB’de
uygulanan kurallara dikkate etmeleri gerekmektedir.

   1.5.3. Ödeme şekilleri:
Ödeme şekli olarak peşin ve akreditifli ödeme başta olmak üzere, vesaik mukabili, mal
mukabili ve vadeli ödeme mevcut ödeme seçeneklerini oluşturmaktadır. Vadeli ödeme
şeklinde genel olarak 45 gün vade tanınmaktadır.

Özellikle son yıllarda, ikili ticari ilişkilerde yaygın olarak görülen durum, Türk firmalarının
açık hesaba mal göndermeleridir. Bu tür bağlantılarda zaman zaman ciddi sorunlar
yaşanmakta, ortaya çıkan ticaret anlaşmazlıklarının çözümü her zaman mümkün
olamamaktadır.

Bütün ticari işlemlerde öncelikle, ticari bağlantının ilk aşamasından itibaren her konunun
geçerli yazılı metinlere dönüştürülmesi (sözleşme yapılması) ve ödemelerin bankalar
aracılığıyla güvence altına alınması önemlidir. Açık hesap esasına dayalı çalışma yöntemi
ancak, uzun süreli, sorunsuz iş ilişkileri sonucunda sağlanmış güven ilişkisine dayalı olarak ve
özel durumlar için düşünülmelidir.

Ayrıca, ortaya çıkabilecek ticari risklerin asgariye indirilebilmesini teminen ticari ilişkiye
girilecek firma ile ilgili kredi güvenilirliğinin (credit history) araştırılmasında ve Türk
Eximbank’ın ihracat kredi sigortası yaptırılmasında fayda bulunmaktadır.

   1.5.4. Haberleşme:
UK’de internet ve elektronik posta kullanımı yaygındır. Bir çok sektörde elektronik posta (e-
mail) yoluyla haberleşme iş kültürünün bir parçası haline gelmiştir. İş ilişkilerinde kurumsal
kimliğin ortaya konulması genellikle olumlu sonuç vermektedir. Firmaların kurumsal
kimliklerini yansıtan önemli ve etkili tanıtım aracı firma ‘web’ sayfalarıdır. İngiliz firmalarla
iş yapmak isteyen firmaların, örneğin ‘yahoo’ veya ‘hotmail’ uzantılı e-posta adreslerinden
değil, kendi firmalarına ait kurumsal ‘domain name’ uzantılı e-posta adreslerinden
yazışmaları; ürettikleri ürünler ve hizmetlerle ilgili detaylı bilgileri ‘web’ adreslerine
koymaları; ‘web’ adreslerinde gösterilen diğer temas detaylarının, İngilizce temas
kurulabilecek ve şirketin kurumsal kimliği, ürettiği mal ve hizmetler konusunda gerekli
açıklamaları verebilecek, olası şiparişleri alabilecek bir firma yetkilisine ait olması önemlidir.
Ayrıca İngiliz firmalarla ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürmek isteyen firmaların güncel
temas bilgilerini Türkiye İhracatçılar Rehberi’ne ve bağlı oldukları İhracatçı Birliklerinin veri
tabanı programlarına ve ilgili olabilecek diğer meslek kuruluşlarına ve Londra Ticaret
Müşavirliği’nin    veri    tabanı    programına    (http://www.musavirlikler.gov.tr
http://www.turkishtrade.org.uk) kaydettirmeleri önemlidir. Bu bilgiler, İngiliz firma
taleplerinin yanıtlanmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle, zaman içerisinde firma temas
detaylarında ortaya çıkabilecek değişikliklerin bu kayıtlara yansıtılması gereklidir.

Diğer taraftan, İngiliz firmalar ile elektronik haberleşme konusunda İngiltere’de uygulanan
‘Telecommunications (Data Protection and Privacy) Regulations 1999’ ve ‘The Directive on
Privacy and Electronic Communications Directive 2002/58/EC’ hükümlerine dikkat edilmesi
gerekmektedir.


                                                55
   1.5.5. Ticaretle İlgili Kuruluşlar:
UK’de, genel olarak Merkezi hükümete bağlı kuruluşlar politika alanında çalışmaktadır.
Uygulama, doğrudan veya dolaylı olarak Merkezi Hükümete veya yerel yönetimlere bağlı
çeşitli kurumlar veya özel sektör meslek organizasyonları tarafından sürdürülmektedir.

UK’de bir ‘network’ organizasyon şeklinde faaliyet gösteren meslek kuruluşları (Örneğin:
Business Links, Small Enterprises Agencies, Development Agencies vs.), Ticaret veya Sanayi
Odaları UK’nin ikili ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve temsil ettikleri firmaların
ekonomideki etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve rekabetçi bir yapıda çalışmalarını
sağlamak bakımından önemli bir rol üstlenmişdir.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İngiliz firmaların verimliliği, etkinliği ve rekabetçi özelliği
esas hareket noktası olmakla birlikte, bu durumun ikili veya çoklu işbirliği ile sağlanabileceği
durumlarda, bu tür meslek kuruluşları diğer ülkelerden firmalar ile İngiliz firmalar arasındaki
işbirliğini geliştirmeye dönük çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda, İngiliz firmalarla ticari
ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen Türk firmalarının ve bunları temsil eden meslek
organizasyonlarının UK’de yerleşik meslek kuruluşları ile işbirliğini geliştirmesi önem
kazanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, UK’de aktif faaliyette bulunan firmaların ticaret ve
sanayi odalarına üyeliği zorunlu değildir.

UK’de faaliyette bulunan meslek kuruluşlarına ilişkin bilgiler Londra Ticaret Müşavirliği web
sayfasında gösterilmiştir.

   1.5.6. Şirket Kuruluşu:
İngiliz Şirketler Kanununa göre, şirketler ‘limited’ veya ‘public limited’ statüsünde
kurulabilmektedir. Kamuya açık bir şirketin veya sorumluluğu sınırlı olmayan bir şirketin en
az iki kurucusunun bulunması zorunludur. Şirket kuruluşu ile ilgili işlemler yeni bir şirket
kuruluşu olarak düşünülebileceği gibi ilgililerden hazır tip şirket kuruluş sözleşmelerini temin
edilerek, sadece adına kayıt yaptırmak suretiyle de, şirket kuruluşu gerçekleştirilebilmektedir.

Şirket kuruluşu için gerekli olan evrakın tamamlanarak, İngiltere ve Galler merkezli şirketler
için şirket kayıtlarının yapıldığı ve yıllık bildirimlerin ve raporların sunulduğu Cardiff’de
bulunan Ticaret Siciline (Companies House) gönderilmesi; şirket merkezi İskoçya (Scotland)
ise sözkonusu evrakın Edinburg’daki Kayıt Ofisine gönderilmesi gerekmektedir.

Halka açık olmayan, limited şirketlerde en az bir şirket yöneticisi (director) ve bir de şirket
yazmanının (company secretary) bulunması, halka açık şirketlerde ise enaz iki şirket yöneticisi
ve bir şirket yazmanı olması zorunludur. Şirket faaliyetleri devam ettiği sürece, şirket ve
yönetici ile ilgili her türlü değişikliğin, ilgili standart dökümanlar kullanılmak suretiyle Kayıt
Ofisine bildirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de kurulu bir şirketin UK’de işlerini yürütmek üzere, faaliyetlerinin niteliğine göre
şube veye temsilcilik olarak bir birim açmak istemesi halinde, bu birimin yine Şirket Kayıt
Ofisine kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

UK’de kısa süre içerisinde kuruluş işlemlerinin tamamlanabilmesi mümkündür. Türk
şirketlerince kurulacak şirketlerle ilgili olarak bir sabit sermaye zorunluluğu bulunmamaktadır.

                                                  56
Şube ve temsilcilikler Türkiye’deki şirket adıyla kayıtlarını yaptırabilmektedir. Ancak, bu
şirket adının daha önceden kayıtlı olması veya şirket adıyla ilgili kısıtlayıcı hükümler
bulunması halinde, anılan şube veya temsilcilik adının verilen süre içinde değiştirilmesi
gerekmektedir. Şube ve temsilciliğin yönetici ve adres değişiklikleri ile, firma adı ve ana
sözleşmede yapılacak diğer değişikliklerin, ana firmanın yıllık bilançoları ile kar-zarar
hesaplarının Şirket Kayıt Ofisine bildirilmesi gerekmektedir.

UK’de ekonomik veya ticari hayatta faaliyette bulunabilmek için mutlaka bir ‘limited’ veya
‘public limited’ şirket kurulmasına gerek bulunmamaktadır. ‘Sole trader’ veya ‘partnership’
statüsünde, tüm hak ve sorumlulukların ilgili kişi veya kişilerde olduğu bir formatta, ticari
faaliyetleri sürdürmek mümkündür. Bu durumda ilgili kişilerin, UK’nin vergilerle ilgili resmi
Bakanlık devlet kurumu olan HM Revenue and Customs kurumunda vergi kaydının bulunması
gerekmektedir.

Şirket kuruluşu ile ilgili daha kapsamlı bilgi Müşavirliğimiz genel ağ sayfasında İngiltere’de İş
Kurmak notunda yer almaktadır. http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=1266&dil=TR&ulke=LON
Kaynak: http://www.companieshouse.gov.uk http://www.hmrc.gov.uk

    1.5.7. Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK):
Türk-İngiliz İş Konseyi’nce 2008 ve 2009 yılının ilk yarısında düzenlenen programlar listesine
aşağıda yer verilmiştir.

  Türk İngiliz İş Konseyi ortak komite toplantısı, Haziran 2009, Londra
  Türkiye Bankacılık Forumu, Ekim 2008, Londra
  Türkiye Sermaye Piyasaları Forumu, Nisan 2008, Londra
  3. Ülkelerde İşbirliği Semineri, Mart 2008, Londra
  UK Trade & Investment CEO’su Andrew Cahn ile Toplantı, Şubat 2008, İstanbul

   1.5.8. Ulaştırma:
İki ülke arasındaki karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı, 09 Eylül 1997 tarihli Uluslararası
Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ve Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantıları sonunda
düzenlenen Protokollar çerçevesinde yürütülmektedir. İki ülke arasında karayolu
taşımalarından kaynaklanan sistematik bir sorun bulunmamaktadır.

   1.5.9. Çalışma ve Sosyal Güvenlik:
Türkiye ile UK arasındaki, 1961 tarihli “Sosyal Güvenlik Sözleşmesi”nin yerine geçmek üzere
hazırlanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik
Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında
Protokol” (http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/LON/socsectyag.pdf) 20 Aralık 1999
tarihinde Londra’da imzalanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiştir.

   1.5.10. Pazarlama, tanıtım ve diğer hizmetler:
İkili ticari bağlantılarda, her iki taraftan firmanın ticari ilişkinin başladığı noktada, satışa konu
ürünün kalitesi, fiyatı, satış şekli ve ödemeye ilişkin hususlara dair tüm detayların yazılı
teyidini almasında yarar bulunmaktadır. Telefonla yapılan konuşmaların iş ilişkisinde önemli

                                                    57
olduğu düşünülüyorsa, bunun hemen sonrasında konunun yazılı bir metne dönüştürülmesi her
iki taraf için de önemlidir.

Uzun dönemli iş bağlantısı potansiyeli taşıyan fırsatların, karşılaşılması olası ve rasyonel
kriterlerle açıklanması güç aksamalar nedeniyle elden kaçırılmaması için, ikili ticari ilişkilerin
başında kararlaştırılan ürünün kalitesi, taşınması ve alıcıya teslimine ilişkin belirlenen kayıt ve
sürelere uyulması önemlidir.

Sektörler itibariyle yayın yapan ihtisas dergileri başta olmak üzere, dergi ve gazete reklamları
sıklıkla kullanılan ve etkili olan tanıtım araçlarıdır. Bunun yanısıra, daha maliyetli olmakla
birlikte, televizyon ve şehiriçi reklam panoları tanıtım amacıyla kullanılan etkin araçlardır.

UK’de düzenlenen fuarlara katılmak yoluyla ürün tanıtımı oldukça etkilidir. UK’de büyük
ölçekli alım yapan firmaların yanısıra, doğrudan tüketiciye ürün temin eden, küçük butikler
şeklinde çalışan mağazacılık anlayışı oldukça yaygındır. Bu kategoriye giren alıcı kitlesine
ulaşabilmek için, UK’de düzenlenen fuarlara katılmak önem kazanmaktadır. UK’de
düzenlenen    fuarlara   ilişkin   bilgilere  Müşavirlik   web    sayfasından
(http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=6&dil=TR&ulke=LON)
ulaşılabilmektedir.

    1.5.11. Dış Talepler ve Müşavir Veri Tabanı Programı
Ingiliz firmaların Londra Ticaret Müşavirliği’ne ilettiği Türkiye’den ithalat talepleri, ilgili
İngiliz firmaların onayları alınmak kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın internet adresinde
(http://www.dtm.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm) ihracatçılarımıza duyurulmaktadır.

Londra Ticaret Ticaret Müşavirliği web sayfası ve firma veri tabanı programı 2004’de
uygulamaya konulmuştur. Müşavirlik firma veri tabanı programı ile Türkiye-UK arasında iş
yapan firmalara, Londra Ticaret Müşavirliği web sayfasında bulunan ‘firma başvuru
formu’nu doldurarak veri tabanı programına kaydolabilme ve taleplerini ‘web’ üzerinden
Ticaret Müşavirliği’ne iletebilme olanağı getirilmiştir.

Türkiye'deki firmaların Müşavirlik veri tabanına kaydettiği bilgiler İngiliz firmalardan alınan
başvuruların yanıtlanmasında değerlendirilmekte, İngiliz firma bilgileri ise Türk firmaların
başvurularının yanıtlanmasında ve bilgisayar ortamında eşleştirme işlemlerinin yapılmasında
kullanılmaktadır. Ayrıca, UK ile iş yapmak isteyen Türkiye’de yerleşik firmalar veya Türkiye
ile iş yapmak isteyen UK’de yerleşik firmalar ‘web’ üzerinden taleplerini Londra Ticaret
Müşavirliği’ne iletebilmektedir.

UK’de devlet ve özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenen ihaleler, dış ticaretle ilgili
mevzuat, UK ekonomisindeki gelişmeler, ikili ticari ilişkiler, ekonomi ve ticaret ortamını
düzenleyen mevzuat, çalışma hayatı, hükümete bağlı veya hükümet dışı kuruşlar, meslek
organizasyonları, UK’de bulunan Türkiye Temsilcilikleri, hava durumu, tatil günleri, basın
yayın organları, oteller gibi konularda Londra Ticaret Müşavirliği web sayfasında detaylı
bilgilere yer verilmiştir.

Aynı zamanda, Müşavirliğimizce hazırlanan aylık raporlar, sektörel raporlar ve ikili ticari
ilişkilerin geliştirilmesi için önemli notlar hazırlandıkça genel ağ sayfamız güncellenmektedir.

                                                 58
Tarım, ticaret, hizmetler, ulaştırma, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren önemli
Bakanlık/Kurum/Kuruluş/Dernek/Birlik ve sektörel portalların adres bilgilerine Londra Ticaret
Müşavirliği web sayfasında (www.turkishtrade.org.uk ve www.musavirlikler.gov.tr) ve bu
rapor ekinde yer alan Kaynakça bölümünde yer verilmiştir.

1.6. Yıl İçinde Gerçekleştirilen Etkinlikler - Fuarlar

    1.6.1. İngiltere’deki Etkinlikler:
2008

Türk Tekstil Ürünleri Fuarı I: Ulusal katılım organizasyonu İTKİB tarafından yapılan fuar
5-6 Şubat 2008 tarihinde Olympia 2 salonlarında gerçekleştirilmiştir. Fuara yaklaşık 40 Türk
tekstil firması katılım sağlamıştır.

New Europe Conference Konferansı: 4 Mart 2008 tarihinde Scottish Council for
Development and Industry (www.scdi.org.uk) ‘New Europe Conference’ adlı bir konferans
düzenlemiştir. Müşavirliğimizin Türkiye’yi temsil ettiği konferansta ayrıca AB’ye yeni üye
ülkeler ile diğer aday ülkelerin katılımıyla yaklaşık 300 kişilik bir katılımcıya hitap edilmiştir.

Türkiye-İngiltere 3. Pazarlarda İşbirliği Semineri: Türk-İngiliz İş Konseyi (DEİK) 31 Mart
2008 tarihinde Londra’da toplanmış ve 1 Nisan 2008 tarihinde UKTI ve Confederation of
Business Industry (CBI) işbirliği ile “Türkiye-İngiltere 3. Pazarlarda İşbirliği” Semineri
düzenlenmiştir.

Commercial Vehicle Show 2008: Ticari araçlar ve yan sanayi ürünleri alanında önemli bir
fuar olan Commercial Show 2008 15-17 Nisan 2008 tarihlerinde Birmingham’da NEC Fuar
alanında yapılmıştır. Ulusal katılım organizasyonu Senexpo tarafından gerçekleştirlen fuara, 25
Türk firması katılmıştır.

Investment Climate in Turkey – Energy Focus Semineri: Londra’da Türkiye Yatırım Ajansı
Denton Wilde Sapte ev sahipliğinde 22 Nisan 2008 tarihinde “Investment Climate in Turkey –
Energy Focus” semineri düzenlemiştir.

Talking Turkey Semineri: 23 Nisan 2008 tarihinde East Mislands International Trade
Association (www.emita.org.uk) düzenlenen seminerde Müşavirliğimizin yanısıra Türkiye
Yatırım Ajansı, İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan ticaret yetkilisi ve özel sektör
temsilcileri de sunum yapmışlardır.

HM Revenue and Customs Çalışma Ziyareti: 7-8 Mayıs 2008 tarihinde Dış Ticaret
Müsteşarlığı ve Müşavirliğimizin oluşturduğu bir heyet HMRC’ye dahilde işleme rejimi
konusunda çalışma ziyaretinde bulunmuştur.

London International Wine Fair 2008: İngiltere’de şarap sektöründeki başlıca fuar 20-22
Mayıs 2008 tarihlerinde Londra Excel fuar alanında düzenlenmiş, ülkemizin ulusal katılımı ilk
defa Forum Fuarcılık tarafından gerçekleştirilmiş ve 10 firmamız katılım sağlamıştır.                                                59
Spotlight on Turkey Semineri: 28 Mayıs 2008 tarihinde Kuzey Galler İhracatçılar Klubü
(North Wales Exporters Club) evsahipliğinde düzenlenen seminderde Müşavirliğimiz
tarafından bilgilendirici bir sunum yapılmıştır.

Türk Tekstil Ürünleri Fuarı II: Ulusal katılım organizasyonu İTKİB tarafından yapılan fuar
2-3 Eylül 2008 tarihinde Olympia 2 salonlarında gerçekleştirilmiştir. Fuara yaklaşık 40 Türk
tekstil firması katılım sağlamıştır.

Doing Business in Turkey Semineri: 28 Ekim 2008 tarihinde Cardiff’te International
Business Wales organizatörlüğünde ‘Doing Business in Turkey’ semineri düzenlenmiştir.

Turkey – Opportunities for British Businesses Semineri: 30 Ekim 2008 tarihinde 07:30-
09:30 saatleri arasında Midlands World Trade Forum organizatörlüğünde Müşavirliğimiz ve
UKTI katılımıyla ‘Turkey – Opportunities for British Businesses’ semineri West Bromwich’te
düzenlenmiştir.

UK-Turkey... delights for your business Semineri: 31 Ekim 2008 tarihinde Durham’da
UKTI Yorkshire ve Humber Bölgesi ev sahipliğinde ve Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi
Odası’nın da katılımıyla düzenlenmiştir.

Transport, Logistics, Customs and Ports Semineri: 10 Aralık 2008 tarihinde Türk İngiliz
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen seminere Müşavirliğimiz de katılım sağlayarak
sunum yapmıştır.

2009

Türk Tekstil Ürünleri Fuarı I: Ulusal katılım organizasyonu İTKİB tarafından yapılan fuar
13-14 Ocak 2009 tarihinde Olympia 2 salonlarında gerçekleştirilmiştir. Fuara 21 Türk tekstil
firması katılım sağlamıştır.

Doing Defence and Security Business with Turkey Semineri: 17 Şubat 2009 tarihinde UK
Trade and Investment, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız ve Sayın Büyükelçimiz’in konuşma
yaptığı semineri düzenlemiştir.

Türk Finans Sektörü ve Türkiye İş Ortamının Görünümü Semineri: International
Financial Services London adlı kuruluş tarafından 26 Şubat 2009 tarihinde Londra’da
Büyükelçimizin de konuşma yaptığı seminer düzenlenmiştir.

The International Food & Drink Event -IFE09: Gıda ürünleri alanında Avrupa’nın en
önemli fuarlarında bir tanesi olan ve iki yılda bir düzenlenen IFE fuarı 15-18 Mart 2009
tarihinde EXCEL fuar alanında yapılmıştır. Ulusal katılım organizasyonu EİB tarafından
gerçekleştirilen fuara, 10 Türk gıda firması milli katılım ile 6 firmamız ise bireysel olarak
katılım sağlamıştır.

Turkey : A Strategic Crossroads in Europe Semineri: 26 Mart 2009 tarihinde Londra
Ticaret Odası tarafından düzenlenmiştir.                                             60
Turkey -Business Opportunities Briefing (Multi-Sector): Thames Valley Ticaret Odası 4
Haziran 2009 tarihinde düzenlemiştir.

Turkey - Doing Business in Turkey (Multi-Sector) Semineri: 16 Temmuz 2009’da UKTI
Güney Doğu İngiltere ofisi West Sussex’de düzenlemiştir.

2009 yılının kalan kısmında UK’de düzenlenecek diğer ulusal fuarlar, milli katılım
organizasyonları ve seminerler aşağıda belirtilmiştir.

 Türk Tekstil Ürünleri Fuarı II 26-27 Ekim 2009’da düzenlenecektir.


   1.6.2. Türkiye’deki Etkinlikler, Fuarlar, Alım Heyeti Programları:
2008 (Ek Liste 1)

  1. Istanbul Fashion Show 2008-I
  2. Istanbul Jewelry Show
  3. Anatolive - 2nd Eurasia Olive, Olive Oil and Processes Fair
  4. Istanbul Home Textile Exhibition
  5. AYMOD 2008- 39th International Footwear Fashion Fair
  6. Istanbul Leather Fashion Fair
  7. GISKAD- 1st International Business Women Assembly
  8. Istanbul Fashion Lab
  9. MODEKO- Izmir Furniture Fair
  10. Kapı Fuarı
  11. SUBCONIST
  12. SODEX Istanbul
  13. EXPONUT
  14. Istanbul Fashion Show 2008-II
  15. ZUCHEX
  16. Gıda Fuarı
  17. Istanbul Packaging Fair
  18. PROMOTURK
  19. Ankiros, Annofer, Turkcast 2008
  20. Istanbul Boat Show (iptal edilmiştir)
  21. Natural Stone 2008
  22. MEDIST 2008
  23. IPACK 2008
  24. Istanbul Leather Fair
  25. Otomotiv 2008
  26. INTERMOB 2008 – Mobilya Yan Sanayi Fuarı
  27. AYMOD 2008 – Footwear Fashion Fair
  28. Gaziantep Halı ve Mobilya Fuarı
  29. Mersin 2. Emlak ve Yapı Fuarı
  30. Anatolia Natural Stone Fair
  31. Mersin Logistics and Transport Fair
  32. MODEF- 3rd Furniture and Decoration Fair

                                         61
The UK-Turkey Business Day: 20 Haziran 2008 tarihinde İstanbul’da Türkiye’deki İngiliz
Ticaret Odası evsahipliğinde düzenlenen seminderde Müşavirliğimizin yanısıra İngiltere’nin
Türkiye Büyükelçisi Sayın Nick Baird, İstanbul Ticaret Odası, Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi
Odası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Think London yetkilileri ve özel sektör temsilcileri 300’den
fazla katılımcıya sunum yapmışlardır.

Müşavirliğimizin düzenlediği veya katılım sağladığı yukarıda anlatılan alım heyetleri ve
etkinlikler dışında, İngiliz kurum ve kuruluşlar tarafından 2008 yılında Türkiye’ye
gerçekleştirilen ziyaretler aşağıda özetlenmektedir.

   UK Trade and Investment 18-22 Şubat 2008 tarihlerinde çevre endüstrileri sektörü,
   Mart 2008’de ise çok sektörlü Türkiye (Ankara ve İstanbul) ziyareti gerçekleştirmiştir.
   West Midlands bölgesinde yer alan Black Country Ticaret Odası 25-29 Şubat 2008
   tarihlerinde çok sektörlü bir Türkiye (İstanbul) ziyareti gerçekleştirmiştir.

   Türkiye’de Kasım 2008’de düzenlenecek Plast Eurasia Plastik Endüstrisi Fuarı ve
   Growtech Eurasia Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları, Çiçekçilik ve Teknolojileri
   Fuarı ile Ekim 2008’de düzenlenecek ANKIROS Uluslararası Demir – Çelik ve Döküm
   Teknolojileri, Makine ve Ürünleri Fuarı’na İngiliz firmaların katılımı UKTI tarafından
   desteklenmiştir.

   UKTI ve East Midlands Development Agency, 5-10 Ekim 2008 tarihleri arasında
   İstanbul’a yaklaşık 30 East Midlands bölgesinde yerleşik İngliz firma ile ‘Go Turkey’
   adı altında bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
   UKTI, 2 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek Telekomünikasyon
   Sektöründe Rekabetçi Pazarın Yaratılması semineri süresince Ankara ve İstanbul’a 1-5
   Aralık 2008 tarihlerinde telekomünikasyon sektörü ziyareti gerçekleştirmiştir.


2009 (Ek Liste 2)

  1.  HOTEQ – Otel Ekipmanları Fuarı (iptal edilmiştir)
  2.  Istanbul Jewellery Show
  3.  Turkey World Trade Bridge Event
  4.  Dünya Türk Girişimciler Kurultayı
  5.  Istanbul Fashion, Textile and Apparel Conference and Exhibition
  6.  EVTEKS Istanbul Home Textiles Exhibition – sadece basın editörleri
  7.  Istanbul Fashion Fair 2009-II

Müşavirliğimizin düzenlediği veya katılım sağladığı yukarıda anlatılan alım heyetleri ve
etkinlikler dışında, İngiliz kurum ve kuruluşlar tarafından 2009 yılının ilk yarısında Türkiye’ye
gerçekleştirilen ziyaretler aşağıda özetlenmektedir.

   The Engineering Industries Association, İstanbul’da 5-8 Şubat 2009 tarihlerinde
   düzenlenecek olan Win – World of Industry Fuar’ına, İngiliz firmalar ile katılım
   sağlamıştır.

                                               62
   International Business Wales organizatörlüğünde 2009 Mart ayında İstanbul’a bir
   ticaret heyeti ziyareti yapılmıştır.

   Londra’nın finansal merkezi olan City bölgesinin yönetiminden sorumlu Lord Mayor of
   the City of London, Ian Luder, ve kendisine eşlik eden işadamları delegasyonu Mart
   ayında ülkemize dört günlük bir ziyaret gerçekleştirmiş; özellikle finansal, hukuk,
   eğitim, denizcilik ve altyapı sektörlerinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi
   amaçlanmıştır.

   Türkiye’de Haziran 2009’da düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’na
   İngiliz Tekstil Makinesi Sanayicileri Derneği (British Textile Machinery Association)
   organizatörlüğünde İngiliz firmaların katılımı UKTI tarafından desteklenmiştir.2. Değerlendirme:

İngiltere dış ticaretimizde fazla verdiğimiz tek AB ve OECD üyesi ülkedir. Bununla beraber,
İngiltere’nin 341 milyar GBP ile dünyanın dördüncü büyük ithalat pazarı olduğu nazara
alındığında çok daha büyük bir ticaret hacmine ulaşmak mümkündür.

Ayrıca, İngiltere’de yerleşik Türk nüfus ve girişimciler ile ülkemizi ziyaret eden çok sayıda
İngiliz turist ihraç ürünlerimiz için hazır bir pazar ortamı oluşturmaktadır. Ulaşım ve iletişim
kolaylığı iki ülke arasındaki iş temaslarını ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır.
Pazara yakın olmak veya dağıtım kanalına girmek için İngiltere’de temsilcilik, ofis, mağaza ve
depo açan ihracatçı sayımız giderek artmaktadır. Tüm bunlar karşılıklı ticarete olumlu
yansımaktadır.

İleriye dönük olarak, ürün komposizyonumuzun genişletilmesinin daha önemli olduğu
düşünülmektedir. İki ülkenin ekonomik yapısı ve üretim imkanları bakımından tamamlayıcı
unsurlarının değerlendirilmesi karşılıklı kazanç sağlayacaktır. Çeşitli gıda ürünleri, şarap, yapı
malzemeleri, ev tekstili, mobilya, cam eşya, porselen ve mücevherat gelişme potansiyeli olan
ticaret sektörlerinden sadece birkaçıdır.

Otomotiv ana/yan sanayi, makina imalat, yat inşa, gemi inşa alanlarında faaliyet gösteren
İngiliz firmalar yüksek kalite ve düşük maliyetli üretim yapılabilecek ortaklar arayışındadır.
İngiliz firmalarının tasarım, teknik gelişim ve marka altyapısı dikkate alındığında bu tür
ortaklıklar ülkemiz firmaları için de iş hacmi yaratmanın dışında know-how, global pazarlama
imkanları gibi önemli avantajları içinde barındırmaktadır.

İngiltere tekstil ve konfeksiyon sektöründeki üretim birimlerini neredeyse tamamen ülke dışına
kaydırmasına karşın, tasarım ve teknik tekstiller konusunda sektörde önemli bir oyuncu olmaya
devam etmektedir. Özellikle teknik teksitller konusundaki çalışmalar devlet tarafından da
desteklenen araştırma enstitüleri eliyle yürütülmektedir. Ülkemiz tekstil/konfeksiyon
sektörünün dönüşüm ihtiyacı düşünüldüğinde, bu alanlarda yapılacak işbirlikleri önemli
faydalar sağlayacaktır.

                                                63
Kurulabilecek ortaklıklara verilebilecek en iyi örneklerden biri müteahhitlik sektörüdür. Canlı
ingiltere iç pazarı, yaklaşan olimpiyatlar ve müteahhitlik sektörünün oldukça serbest,
düzenlemeleri sınırlı bir sektör olması İnglitere piyasasını cazip hale getiren önemli
özelliklerdir. Ayrıca ingiliz firmalarının finansal derinliği ve mühendislik altyapısı ülkemiz
firmalarının uluslararası tecrübesi, riskli pazarlarda başarıları, kaliteli projeleri, dinamik yapısı
ile birleştiğinde yanlız İngiltere için değil, üçüncü ülke pazarlarına yönelik başarılı ortaklıklar
için de idealdir.

Türkiye, bölgesinde en gelişmiş lojistik altyapıya sahip ülkedir. Limanlarımızın
modernizasyonu ve gümrük birliği avantajımız ile tüm Avrupa ülkeleri için bir dağıtım merkezi
olma potansiyelimiz bulunmaktadır. Özellikle taşımacılık şirketlerimizin bu imkanları
araştırmasında ve kendilerini bu şekilde konumlandırmasında fayda olacaktır.
                                                 64
BİLGİ KAYNAKLARI:
Devlet Kurumları
    10 Downing Street
    Cabinet Office
    Companies House
    Companies Investigation Branch
    Court Service
    Department of Agriculture and Rural Development
    Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)
    Department for International Development (DFID)
    Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR)
    BERR Global Watch Online
    BERR Small Business Service
    BERR Statistics and Analysis Directorate
    DirectGov
    Environment Agency
    EURO Information
    Financial Services Authority (FSA)
    Foreign and Commonwealth Office
    HM Revenue and Customs
    HM Stationery Office
    HM Treasury
    Home Office-Working in the UK
    Insolvency Service
    Legal Services Commission
    Money Claim Online
    National Statistics
    New Covent Garden Market
    Office of Science and Technology
    Office of the Fair Trading
    The Office of Government Commerce
    Trading Standards
    UK Information Commissioner's Office
    UK Intellectual Property
    UK Parliament
    UK Patent Office and Trade Mark Registry
    UK VISAS
    Vehicle Certification Agency

Kamu Kurumları ve Düzenleyici Kurumlar
    Bank of England
    Better Payment Practice
    British Library-Patents, Tradearks and Designs
    British Library-Researhing Business Information
    British Standards Institute (BSI)
    Business Eye (Wales)
    Business Gateway (Scotland)
    Business Links
    Food Standards Agency
    Home-Grown Cereals Authority (HGCA)
    Institute of Directors
    Institute of Export

                                      65
    Institute of Packaging
    Institute of Patentees and Inventors
    Institute of Trademark Agents
    Intellectual Property
    IPG Corporate (Incorporate your company online)
    I-UK
    Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)
    National Lottery Commission
    NHS Purchasing
    OFCOM Office of Communication
    OFGEM Office of Gas and Electricity Markets
    PAYONTIME
    Research Councils UK
    Rural Payments Agency (RPA)
    SITPRO
    Soil Association
    UK Accreditation Service
    UK Trade and Investment
    Universities UK

Meslek Organizasyonları ve Odalar
    Association of British Pharmaceutical Industry (ABPI)
    Association of Business Recovery Professionals
    BCC Chamber Online
    British Banker's Association
    British Chamber of Commerce
    British Chamber of Commerce in Turkey (BCCT)
    British Defence Equipment Technology and Services
    British International Freight Association (BIFA)
    Computer Software Services Association
    Confederation of British Industry (CBI)
    Co-op Online
    Credit Services Association
    Debt Recovery Agents
    Electronic Commerce Association
    England Development Agencies
    European Business Directory
    Federation of Small Businesses
    Fresh Produce Consortium
    Fruitnet.com
    Innovation.gov.uk
    Insolvency Prectitioners Association
    Institute of Business Advisors
    Institute of Sales Promotion
    Law Society of England and Wales
    Local Chamber of Commerce
    Local Enterprise Agencies
    Public Relations Consultants Association
    Retail Motor Industry Federation
    The Defence Suppliers Directory- Global Defence Marketplace
    The Flowers and Plants Association
    The Motor Industry Research Association (MIRA)
    The Recruitment and Employmet Confederation


                                   66
    The Register of Patent Agent
    Turkish Bankers Association (TBA)
    Turkish-British Chamber of Commerce and Industry (TBCCI)
    Turkish Forum UK
    UK Auto Industry
    UK Computer and Software Services
    UK Euro Info Centres
    UK Science Park Association (UKSPA)

Basın Kurumları
    BBC Business Online
    Economist
    Financial Times
    London Stock Exchange
    Official Newspapers
    Patents and Designs Journals
    Reuters

AB Adresleri
    Delegation of the EU Commission to Turkey
    EU Action Plan for Organic Farming
    EU Business
    EU Commission
    EU Commission DG Trade-Exporting to the EU-Helpdesk
    EU Commission External Trade-Legislation
    EU Consumer Affairs
    EU Council
    EU Enlargement-Turkey
    EU Grants and Loans
    EU Food Safety
    EU Internal Market
    EU Law
    EU Market Access Database
    EU Official Journal
    EU Organic Farming-Guide to Community Rules
    EU Organic Food and Farming Regulations
    EU Patent Search
    EU Pharmaceutical and Cosmetics Regulations
    EU Presidency Conclusions-16/17 December 2004
    EU Presidency 2005-Luxemburg
    EU Presidency 2005-UK
    EU Presidency 2006-Austria
    EU Presidency 2006-Finland
    Product Safety Enforcement Forum of Europe
    TARIC Consultation
    Your Europe
                                  67
EK LİSTELER:

      Ek Liste 1- 2008 Alım Heyeti Programları
         Fuar / Organizasyon Adı                           Alim Heyeti Tarihi    Organizator Ihracatci Birligi  Organizator Fuar Sirketi
        1 Istanbul Fashion Fair 1 (www.cnr-if.com)                   5-9 February 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    CNR (www.cnr.net)
         Istanbul Jewelry Show- Jewellery, Silver, Watches and Accessories Fair
        2 (www.rotaforte.com/en/index/php)                       24-28 March 2008     IMMIB (www.immib.org.tr)    Rotaforte Fairs (www.rotaforte.com)
         Anatolive - 2nd Eurasia Olive, Olive Oil and Processes - Fair
        3 (www.anatolive.org/index_eng.htm)                      15-19 April 2008     EIB (www.eib.org.tr)      Ezgi Ajans Fairs (www.ezgiajans.com)
                                                            ITKIB (www.itkib.org.tr), UIB
       4 Istanbul Home Textile Exhibition (www.itf-evteks.com)             19-23 May 2008      (www.uib.org.tr)        ITF (www.itf-exhibitions.com)
        AYMOD 2008- 39th International Footwear Fashion Fair
       5 (www.shoefair.com/english/aymod/index.htm)                   15-19 April 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    RDF Fairs (www.rdf.com.tr)
       6 Istanbul Leather Fashion Fair (www.istanbulderifuari.net)           15–19 April 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    TUYAP (www.tuyap.com.tr)
       7 GISKAD- 1st International Business Women Assembly               12-15 March 2008     AKIB (www.akib.org.tr)     GISKAD
       8 Istanbul Fashion Lab                              12-16 March 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    MTD (www.mtd.org.tr)
       9 MODEKO- Izmir Furniture Fair (www.eforfair.com/modeko.htm)           7-11 April 2008      EIB (www.eib.org.tr)      Efor Fairs (www.eforfair.com)
      10 Kapi Fuari (www.doorfair.com)                         3-7 June 2008       OAIB (www.oaib.gov.tr)     Demos (www.demosfuar.com.tr)
      11 Subconist (www.subconist.com)                         8-12 April 2008      OAIB (www.oaib.gov.tr)     Sine Fairs (www.sinefair.com)

      12  Sodex (www.sodex.com.tr)                           6-10 May 2008       OAIB (www.oaib.gov.tr)     Hannover Messe (www.hmist.com.tr)
      13  Exponut                                   19-23 August 2008     IIB (www.iib.org.tr)      ADG Fairs (www.adg.com.tr)
      14  Istanbul Fashion Fair 2 (www.cnr-if.com)                   26-30 August 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    CNR (www.cnr.net)
      15  Zuchex (www.zuchex.com)                           20-24 August 2008     IMMIB (www.immib.org.tr)    Life Media Group
      16  Gida (www.itf-gida.com)                           3-7 November 2008     IIB (www.iib.org.tr)      ITF Fairs (www.itf.com.tr)
      17  Packaging (www.packagingfair.com)                      21-25 October 2008    IIB (www.iib.org.tr)      TUYAP (www.tuyap.com.tr)
      18  Promoturk (www.itf-promoturk.com)                      2-6 September 2008    IIB (www.iib.org.tr)      ITF Fairs (www.itf.com.tr)
                                                            IMMIB (www.immib.org.tr) OAIB
      19 Ankiros, Annofer, Turkcast 2008 (www.ankiros.com)               14-18 October 2008    (www.oaib.gov.tr)        Hannover Messe (www.hmist.com.tr)

      20 Istanbul Boat Show (www.boatshow.com.tr)                    20-24 October 2008    UIB (www.uib.org.tr)      NTSR Exhibition (www.ntsr.com.tr/en/)
      21 Natural Stone 2008 (www.naturalstoneturkey.com)                11-15 November 2008    IMMIB (www.immib.org.tr)    CNR (www.cnr.net)
        International Medical Products, Laboratory and Hospital Equipment Exhibition
      22 (www.cnr-medist.com)                              21-25 October 2008    IMMIB (www.immib.org.tr)    CNR (www.cnr.net)
        International Packaging and Food Processing Systems Exhibition (www.itf-
      23 ipack.com)                                   3-7 November 2008     IIB (www.iib.org.tr)      ITF Fairs (www.itf.com.tr)
                                               28 October - 1 November
      24 Otomotiv 2008 (www.itf-otomotiv.com)                      2008           UIB (www.uib.org.tr)      ITF Fairs (www.itf.com.tr)
      25 Intermob 2008 (www.intermobistanbul.com)                    13-17 November 2008    IIB (www.iib.org.tr)      TUYAP (www.tuyap.com.tr)
        AYMOD 2008- 40th International Footwear Fashion Fair
      26 (www.shoefair.com/english/aymod/index.htm)                   18-22 November 2008    ITKIB (www.itkib.org.tr)    RDF Fairs (www.rdf.com.tr)

      27 Gaziantep Hali (www.halimobilya.com)                      7 – 11 October 2008    GAIB (www.gaib.org.tr)     Forza Fairs (www.forzafuar.com.tr)
      28 Istanbul Leather Fair (www.istanbulderifuari.net)               2-6 December 2008     ITKIB (www.itkib.org.tr)    TUYAP (www.tuyap.com.tr)

      29 Mersin 2. Yapi ve Emlak (www.meryapi.com)                   11–15 November 2008    AKIB (www.akib.org.tr)     Forza Fairs (www.forzafuar.com.tr)
      30 Anatolia Natural Stone Fair (www.anatoliastonefair.com)            14-18 October 2008    AIB (www.aib.org.tr)      Arena Fairs (www.arena.com)

      31 Mersin Logistics and Transport Fair (www.mersintransport.com)         14-18 October 2008    AKIB (www.akib.org.tr)     Forza Fairs (www.forzafuar.com.tr)
                                                            IIB (www.iib.org.tr), UIB
      32 Modef - 3rd Furniture and Decoration Fair (www.modef.com.tr)          3-7 November 2008     (www.uib.org.tr)        Modef Fuarcilik (www.modef.com.tr)


                                                                                                68
Ek Liste 2- 2009 Alım Heyeti Programları


  Fuar / Organizasyon Adı                  Alim Heyeti Tarihi  Organizator Ihracatci Birligi  Organizator Fuar Sirketi
                                                          Ekin Fairs
 1 HOTEQ - Otel Ekipmanlari Fuari               26-30 January 2009  IMMIB (www.immib.org.tr)    (www.ekinyazim.com)
                                                          Rotaforte Fairs
 2 Istanbul Jewellery Show (www.rotaforte.com)        16-20 March 2009   IMMIB (www.immib.org.tr)    (www.rotaforte.com)
 3 Turkey World Trade Bridge (www.tuskonwtb.com)       1-7 June 2009    ITKIB, IMMIB, UIB, EIB     TUSKON (www.tuskon.org.tr)
                                                          DTM (www.dtm.gov.tr), DEIK
 4 Dunya Turk Girisimciler Kurultayi (www.kurultay2009.org)  10-11 April 2009   IMMIB, EIB, UIB         (www.deik.org.tr)
  Istanbul Fashion, Textile and Apparel Conference and
 5 Exhibition (www.istanbulfashionconference.com)       10-12 May 2009    ITKIB (www.itkib.org.tr)    TGSD (www.tgsd.org)
  EVTEKS Istanbul Home Textiles Exhibition (www.itf-
 6 evteks.com)                        19-23 May 2009    ITKIB (www.itkib.org.tr)    CNR (www.cnr.net)
                                                                         69
METİN İÇİNDEKİ TABLOLAR:

Tablo 1- Makroekonomik Göstergeler
Tablo 2- Dünya Ekonomileri-GSYIH, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ve Dünya Ticareti
Tablo 3- UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler
Tablo 4- UK Ekonomisi-Ekonomik Öngörüler-Kamu Harcamaları ve Borçlanması
Tablo 5- Toplam GSYİH’nın sektörel dağılımı (2005-2008)
Tablo 6- UK Tarımı Kendine Yeterlilik, Verimlilik Endeksi, ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat
Endeksleri (2005-2008)
Tablo 7- UK Tarımı Gelir Rakamları (2005-2008)
Tablo 8- Ödemeler Dengesi Özeti (2004-2008)
Tablo 9- Toplam işgücünün sektörel dağılımı (2004-2008)
Tablo 10- UK Mal ticareti
Tablo 11- UK Dış Ticaret Rakamları-Mal ve Hizmet Ticareti
Tablo 12- UK ithalatında önemli ülkeler
Tablo 13- UK’nin İhracatında başlıca ülkeler
Tablo 14- UK Ülke Grupları ve Ekonomik Topluluklara Göre Mal Ticareti
Tablo 15- Türkiye istatistiklerine göre ikili ticaret
Tablo 16- İngiliz istatistiklerine göre ikili ticaret
Tablo 17- Başlıca Maddelere Göre UK’nin Türkiye’den İthalatı
Tablo 18- Başlıca Maddelere Göre UK’nin Türkiye’ye İhracatı
Tablo 19- UK’ye ihracat –sektörel dağılım
Tablo 20- UK’den ithalat –sektörel dağılım

EK TABLOLAR:

Ek Tablo 1: Türkiye-UK Dış Ticaret Rakamları (Yıllık 2004-2008)
Ek Tablo 2: UK’ye İhracat-Ana Sektörler (2004-2008)
Ek Tablo 3: Sektörler İtibariyle UK’ye İhracat (2004- 2008)
Ek Tablo 4: Ülke Grupları Ve Ekonomik Topluluklara Göre UK Dış Ticareti (2004-2006)
Ek Tablo 5: Ülke Grupları Ve Ekonomik Topluluklara Göre UK Dış Ticareti (2007-2008)
Ek Tablo 6: UK Bölgesel Ticaret Rakamları-Türkiye’den İthalat-Mal Ticareti (2006-2008)
Ek Tablo 7: UK Bölgesel Ticaret Rakamları - Türkiye’ye İhracat - Mal Ticareti (2006-2008)
Ek Tablo 8: UK’nin İthalatında Başlıca Ülkeler - Mal Ticareti (2006-2008)
Ek Tablo 9: UK’nin İhracatında Başlıca Ülkeler - Mal Ticareti (2006- 2008)
Ek Tablo 10: UK’nin Fasıllar Bazında İthalatı - Mal Ticareti (2006-2008)
Ek Tablo 11: UK’nin Fasıllar Bazında İhracatı - Mal Ticareti (2006-2008)
Ek Tablo 12: UK’nin İthalatında İlk 20 Fasıl (Dörtlü GTP) (2006-2008)
Ek Tablo 13: Fasıllara Göre UK’nin Türkiye’den İthalatı (2006-2008)
Ek Tablo 14: Fasıllara Göre UK’nin Türkiye’ye İhracatı (2006-2008)
Ek Tablo 15: SITC sınıflandırmasına göre Türkiye’nin UK’ye İhracatı (2004-2008)
Ek Tablo 16: SITC sınıflandırmasına göre Türkiye’nin UK’den İthalatı (2004-2008)
                                               70
   EK TABLO 1: TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK (UK) DIŞ TİCARET RAKAMLARI (2004-2008)                   Tablo 1A: Türkiye İstatistikleri

YIL   İTH DOLAR    İTH/GEN (%)  İHR DOLAR    İHR/GEN (%)  DIŞ TİC. DENGESİ   DIŞ TİC.HACMİ   HACİM/GEN (%)

2004  4.317.140.445    4,43   5.544.303.362    8,78      1.227.162.917    9.861.443.807    6,14
2005  4.695.644.783    4,02   5.917.162.703    8,05      1.221.517.920   10.612.807.486    5,58
2006  5.137.552.739    3,68   6.814.300.847    7,97      1.676.748.108   11.951.853.586    5,31
2007  5.477.102.302    3,22   8.626.776.278    8,04      3.149.673.976   14.103.878.580    5,09
2008  5.323.999.823    2,64   8.158.799.934    6,18      2.834.800.111   13.482.799.757    4,04
Kaynak: DTM
                    Tablo 1B: UK İstatistikleri

YIL   İTH POUND    İTH/GEN (%)  İHR POUND    İHR/GEN (%)  DIŞ TİC. DENGESİ   DIŞ TİC.HACMİ    HACİM/GEN (%)

2004  3.370.380.236   1,33    1.973.555.100   1,04      -1.396.825.136   5.343.935.336     1,21
2005  3.616.894.022   1,33    2.224.628.092   1,05      -1.392.265.930   5.841.522.114     1,21
2006  4.037.323.772   1,34    2.483.865.010   1,02      -1.553.458.762   6.521.188.782     1,20
2007  4.728.559.416   1,52    2.353.614.499   1,07      -2.374.944.917   7.082.173.915     1,33
2008  4.676.274.116   1,38    2.450.541.493   0,99      -2.225.732.623   7.126.815.609     1,21

Kaynak:UKTradeinfo
                                                               71
                             EK TABLO 2: UK’YE İHRACAT-ANA SEKTÖRLER (2004-2008)

                             2004                2005                 2006                2007                 2008
                        DOLAR      EURO       DOLAR       EURO        DOLAR       EURO       DOLAR       EURO       DOLAR       EURO
 Sektor   SEKTÖR
     1 SANAYİ GRUBU           5.338.172.145  4.337.576.277   5.701.649.584   4.594.653.051    6.599.220.291  5.245.617.114   8.375.407.419   6.093.988.383   7.911.331.485   5.357.828.672
     2 TARIM GURUBU            197.553.792   158.951.494    207.846.333    167.879.533    208.636.916    165.489.238   239.906.990    174.423.299   224.461.383    153.964.993
     3 MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI     8.577.425      6.936.643    7.666.786     6.176.728    6.443.640     5.139.030    11.461.869      8.256.557   23.007.066     15.714.451
           TOPLAM          5.544.303.362  4.503.464.414   5.917.162.703   4.768.709.312    6.814.300.847  5.416.245.382   8.626.776.278   6.276.668.239   8.158.799.934   5.527.508.116 Kaynak: DTM


                         EK TABLO 3: SEKTÖRLER İTİBARİYLE UK’YE İHRACAT (2004-2008)
                                   SANAYİ SEKTÖRÜ


                                2004               2005              2006              2007               2008
                            DOLAR      EURO     DOLAR       EURO      DOLAR      EURO      DOLAR       EURO     DOLAR       EURO
Sektor   SANAYİ GRUBU-SANAYİ MAMULLERİ
   3301 ÇİMENTO                    1.824.173    1.482.064     43.178      34.649     38.270     30.338     344.772      238.564     512.363     332.255
   3302 KİMYA SANAYİ MAMULLERİ            30.838.491    24.634.351   39.371.644    31.710.287   55.335.726   44.134.576   65.973.959    47.985.526  81.301.488    54.960.519
   3303 LASTİK-PLASTİK SANAYİ MAMUL.        103.401.742    82.993.237  113.572.805    91.401.294  139.141.501   110.654.776   186.819.653   136.271.038  192.864.990    130.757.258
   3304 DERİ-KÖSELE MAMULLERİ             53.084.940    42.647.450   63.164.145    51.058.418   66.937.627   53.041.753   74.432.054    54.088.386  81.264.516    55.318.100
   3305 ORMAN ÜRÜNLERİ MAMULLERİ            2.221.992    1.795.724   1.492.618     1.198.026    972.172    766.873    1.148.350     832.295   4.315.474     2.960.592
   3306 DOKUMACILIK MAMULLERİ           2.168.208.998 1.744.232.162 2.392.361.090 1.925.779.490 2.505.150.831 1.992.798.206 2.863.205.334 2.088.325.859 2.302.594.427 1.561.121.349
   3307 CAM SERAMİK,TUĞLA,KİREMİT SAN.       199.889.672    160.931.916  194.554.153    156.320.464  213.163.601   169.562.448   261.261.649   190.534.464  229.975.483    155.643.756
   3308 DEMİR-ÇELİK SANAYİ MAMULLERİ        352.854.041    284.306.241  319.270.672    256.098.125  484.749.616   384.090.421   675.046.737   493.638.817  678.364.234    459.416.185
   3309 DEMİR DIŞI METAL SANAYİ MAMULLERİ       57.693.219    46.469.459   67.931.125    54.812.820   88.020.720   69.941.486   101.692.993    74.208.503  119.279.909    80.348.193
   3310 MADENİ EŞYA SANAYİ MAMULLERİ         17.374.551    14.004.935   19.205.843    15.507.207   25.334.280   20.112.013   32.469.049    23.713.526  30.594.863    20.717.436
   3311 MAKİNA SANAYİ MAMULLERİ           270.292.970    219.642.651  400.580.479    326.389.787  484.435.110   384.165.334   634.081.839   462.746.910  637.260.762    435.291.922
   3312 ELEKT. VE ELEKTRONİK MAK. CİHAZ.      714.811.544    574.301.942  698.201.450    566.318.367  934.937.402   742.642.897 1.011.704.005    733.763.046  984.505.184    672.369.662
   3313 TAŞIT ARAÇLARI,MALZEME VE PARÇ.      1.094.591.290    921.256.958 1.021.293.775    818.080.629 1.102.473.175   878.635.510 1.497.381.066 1.092.282.454 1.733.491.770 1.159.761.588
   3314 DİĞER SANAYİ MAMULLERİ           271.084.522    218.877.187  370.606.607    299.943.488  498.530.260   395.040.483   969.845.959   695.358.995  835.006.022    568.829.857
     33 SANAYİ GRUBU TOPLAM           5.338.172.145 4.337.576.277 5.701.649.584 4.594.653.051 6.599.220.291 5.245.617.114 8.375.407.419 6.093.988.383 7.911.331.485 5.357.828.672

 Kaynak: DTM                                                                                                             72
             EK TABLO 4: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ                   (2004-2006)        Dönem             2004                      2005                       2006

         Birim     GBP (1000)                   GBP (1000)                   GBP (1000)
        Ticaret Toplam İthalat  Toplam    Toplam Toplam Toplam İthalat   Toplam    Toplam Toplam Toplam İthalat   Toplam    Toplam  Toplam
Ülke - Bölge               İhracat   İthalat % İhracat %        İhracat   İthalat % İhracat %        İhracat   İthalat % İhracat %
AB 15 LER         132.996.866  105.609.322   52,6   55,4  135.737.556  112.553.845   50,4   53,9  150.261.581  142.957.239    49,8    58,6
AB 25 LER         139.860.575  110.221.425   55,4   57,8  143.423.444  117.265.490   53,3   56,2  161.586.571  151.279.076    53,5    62,0
BATI AVRUPA-15 LER
HARIÇ           16.440.167   7.550.040    6,5    4,0  20.758.901  10.249.956    7,7    4,9  24.050.471   9.756.693    8,0    4,0
BATI AVRUPA25 LER
HARİÇ           16.254.558   7.294.353    6,4    3,8  20.590.782  10.017.755    7,6    4,8  23.892.754   9.440.605    7,9    3,9
DOĞU AVRUPA 15 LER
HARİÇ           11.378.320   7.281.304    4,5    3,8  14.107.722   7.894.331    5,2    3,8  18.366.841  11.349.150    6,1    4,7
DOĞU AVRUPA 25 LER
HARİÇ            4.900.120   3.245.970    1,9    1,7   6.807.838   3.761.289    2,5    1,8   8.485.685   4.389.199    2,8    1,8
KUZEY AMERİKA       27.673.743   32.636.203   11,0   17,1  27.689.118  34.836.725   10,3   16,7   31.862.892  36.778.494    10,6    15,1
DİĞER AMERİKA        4.252.319   2.213.632    1,7    1,2   4.736.745   2.394.802    1,8    1,1   5.527.839   2.757.711    1,8    1,1

ORTA DOĞU VE KUZEY
AFRİKA 15 LER HARİÇ     6.116.152   9.925.653    2,4    5,2   7.283.044  12.835.983    2,7    6,1   9.105.667  11.648.087    3,0    4,8

ORTA DOĞU VE KUZEY
AFRİKA 25 LER HARİÇ     5.916.253   9.604.572    2,3    5,0   7.065.159  12.489.580    2,6    6,0   7.819.552  10.602.288    2,6    4,3

SUB SAHARAN AFRIKA     6.176.511   3.934.651    2,4    2,1   6.915.529   4.332.090    2,6    2,1   7.024.768   4.692.807    2,3    1,9

ASYA VE OKYANUSYA     46.921.389   21.164.889   18,6   11,1  51.262.573  23.476.789   19,0   11,2   54.977.189  23.600.482    18,2    9,7
TÜRKİYE           3.370.380   1.973.555    1,3    1,0   3.616.894   2.224.628    1,3    1,1   4.037.324   2.483.865    1,3    1,0

DÜŞÜK DEĞERLİ TİCARET     718.741    231.881    0,3    0,1   730.971    254.081    0,3    0,1   787.112    280.669    0,3    0,1
TOPLAM          252.674.207  190.547.576   100,0   100,0  269.222.159  208.828.601   100,0  100,0  301.964.361  243.821.330   100,0   100,0
                                                                                       73
    EK TABLO 5: ÜLKE GRUPLARI VE EKONOMİK TOPLULUKLARA GÖRE UK DIŞ TİCARETİ (2007-2008)        Dönem                2007                         2008

           Birim       GBP (1000)                      GBP (1000)
         Ticaret   Toplam İthalat  Toplam İhracat   Toplam  Toplam Toplam İthalat Toplam İhracat Toplam   Toplam
Ülke - Bölge                           İthalat % İhracat %               İthalat % İhracat %

AB 15 LER            154.482.484    119.142.937    49,7   54,2  164.000.565  131.808.363   48,0   53,0
AB 27 LER            167.698.169    126.623.180    54,0   57,6  178.212.130  140.503.507   52,2   56,5
BATI AVRUPA-15 LER
HARIÇ              24.976.559     9.759.948    8,0    4,4  32.013.692   10.929.355    9,4    4,4
BATI AVRUPA27 LER
HARİÇ              24.801.614     9.401.952    8,0    4,3  31.878.111   10.464.393    9,3    4,2
DOĞU AVRUPA 15 LER
HARİÇ              18.595.009     10.164.004    6,0    4,6  20.612.902   12.565.325    6,0    5,1
DOĞU AVRUPA 27 LER
HARİÇ               6.899.849     4.314.368    2,2    2,0   7.621.862   5.833.072    2,2    2,3
KUZEY AMERİKA          32.808.583     36.292.087    10,6   16,5  35.864.657   39.424.159   10,5   15,9
DİĞER AMERİKA           5.338.849     2.981.593    1,7    1,4   6.972.998   3.844.970    2,0    1,5

ORTA DOĞU VE KUZEY
AFRİKA 15 LER HARİÇ        7.265.123    10.561.453    2,3    4,8   7.937.135   13.251.976    2,3    5,3

ORTA DOĞU VE KUZEY
AFRİKA 27 LER HARİÇ        7.083.967    10.149.724    2,3    4,6   7.804.899   12.735.998    2,3    5,1

SUB SAHARAN AFRIKA         6.831.817     4.798.691    2,2    2,2   8.060.381   6.157.728    2,4    2,5

ASYA VE OKYANUSYA        58.450.242     25.056.198    18,8   11,4  64.079.589   29.034.821   18,8   11,7
TÜRKİYE              4.728.559     2.353.614    1,5    1,1   4.676.274   2.450.632    1,4    1,0

DÜŞÜK DEĞERLİ TİCARET        846.805     301.420     0,3    0,1    852.789    615.049    0,2    0,2
TOPLAM             310.759.895    219.919.214    100,0   100,0  341.347.416  248.613.697   100,0   100,0
Kaynak: UKTradeinfo
                                                                    74
                 EK TABLO 6: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI
                 TÜRKİYE’DEN İTHALAT-MAL TİCARETİ (2006-2008)


                    Toplam                         Türkiye
               Değer £000                        Değer £000
                                % Deg.                         % Deg.
         2006      2007       2008           2006     2007       2008
                                2007-2008                       2007-2008
 Bolgeler
Kuzey Doğu    6.179.334    7.629.723    9.107.374   19,4     71.455     98.263     109.520   11,5
Kuzey Batı    21.713.104   21.510.373    25.507.699   18,6    395.506    386.601     398.311   3,0
Yorkshire ve
Humber      14.068.533   15.626.897    16.618.896   6,3    381.132    459.564     443.479   -3,5
Doğu
Midlands     13.616.895   14.731.077    16.287.114   10,6    393.602    441.689     374.587   -15,2

Batı Midlands  22.129.715   22.571.781    22.835.264   1,2    312.733    402.726     424.939   5,5
Doğu       38.062.439   42.207.558    45.318.961   7,4    798.557    899.477    1.018.900   13,3
Londra      49.165.188   49.147.257    52.770.335   7,4    797.941    885.447     860.012   -2,9
Güney Doğu    67.892.664   69.496.130    71.130.000   2,4    388.897    666.197     601.612   -9,7
Güney Batı    11.999.220   12.904.922    14.373.525   11,4    172.581    154.475     152.439   -1,3
Galler      6.840.005    6.631.831    7.708.622   16,2     78.015     73.416     86.822   18,3
İskoçya      9.416.723    9.794.181    10.238.427   4,5     64.926     62.075     49.528   -20,2

Kuzey Irlanda   4.340.170    4.852.076    5.543.574   14,3    102.834    136.290     112.194   -17,7
Bilinmeyen    36.546.784   33.705.274    42.563.793   26,3     79.166     88.005     43.925   -50,1
TOPLAM     301.970.774   310.809.080   340.003.584   9,4    4.037.345   4.754.225    4.676.268   -1,6

Kaynak: UKTradeinfo
                                                                 75
                EK TABLO 7: UK BÖLGESEL TİCARET RAKAMLARI
                 TÜRKİYE’YE İHRACAT-MAL TİCARETİ (2006-2008)

                    Toplam                         Türkiye
               Değer £000                       Değer £000
                                % Deg.                         % Deg.
         2006      2007       2008           2006     2007       2008
                               2007-2008                       2007-2008
 Bolgeler
Kuzey Doğu    8.592.251    9.577.032   11.231.425   17,3    131.049    114.349     166.992   46,0
Kuzey Batı    23.758.036   20.997.263    23.509.377   12,0    340.497    358.670     325.660   -9,2
Yorkshire ve
Humber      12.623.446   12.810.973    13.883.727   8,4    93.118     96.423     113.613   17,8
Doğu
Midlands     17.898.471   15.173.913    15.884.317   4,7    363.834    278.639     256.778   -7,8

Batı Midlands  18.326.343   15.420.613    16.870.144   9,4    283.921    238.993     283.973   18,8
Doğu       20.194.198   19.895.359    22.198.485   11,6    209.601    172.124     243.428   41,4
Londra      29.318.747   22.567.246    24.084.894   6,7    133.953    111.725     139.370   24,7
Güney Doğu    34.154.192   33.493.821    39.913.801   19,2    358.645    405.723     472.952   16,6
Güney Batı    10.963.619   10.827.230    11.883.812   9,8    94.580    104.769     121.171   15,7
Galler      9.413.769    9.056.358   10.748.634   18,7    107.020     90.867     106.413   17,1
İskoçya     13.463.287   13.690.508    14.259.688   4,2    70.172     70.829     85.864   21,2

Kuzey Irlanda   5.188.444    5.469.648    6.174.777   12,9    22.600     25.694     29.086   13,2
Bilinmeyen    40.158.621   30.945.754    36.706.303   18,6    272.430    284.814     105.250   -63,0
TOPLAM     244.053.424  219.925.718   247.349.384   12,5   2.481.420   2.353.619    2.450.550   4,1

 Kaynak: UKTradeinfo
                                                                 76
    EK TABLO 8: UK’NİN İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ (2006-2008) *


                       Değer GBP
 No    Ülke       2006     % Pay    2007    % Pay     2008    % Pay
  1 ALMANYA       40.003.649.689   13,2 44.197.115.818  14,2  44.407.946.901  13,0
  2 ABD         26.083.793.994   8,6 26.068.468.067   8,4  28.652.734.180  8,4
  3 HOLLANDA      20.672.733.319   6,8 22.785.437.619   7,3  25.379.275.549  7,4
  4 FRANSA       21.295.165.015   7,1 21.665.995.634   7,0  23.101.240.894  6,8
  5 ÇİN         15.559.073.861   5,2 18.794.464.822   6,0  21.967.681.506  6,4
  6 NORVEÇ       14.791.090.094   4,9 14.595.011.476   4,7  20.645.733.957  6,0
  7 BELÇİKA       14.273.947.954   4,7 14.825.260.541   4,8  16.068.598.167  4,7
  8 İTALYA       12.548.802.297   4,2 13.188.139.190   4,2  14.034.994.936  4,1
  9 İRLANDA       10.416.742.137   3,4 11.248.738.210   3,6  12.053.976.917  3,5
  10 İSPANYA       10.441.780.061   3,5 10.111.589.612   3,3  10.254.188.565  3,0
  11 JAPONYA       7.983.607.260   2,6  7.980.705.838  2,6   8.106.131.485  2,4
  12 HONG KONG      7.494.487.215   2,5  6.988.436.513  2,2   7.658.663.673  2,2
  13 İSVEÇ        5.749.735.226   1,9  5.223.515.383  1,7   6.700.135.009  2,0
  14 RUSYA        5.825.739.414   1,9  5.460.522.604  1,8   6.694.221.368  2,0
  15 KANADA        5.040.025.469   1,7  5.867.765.994  1,9   6.251.298.733  1,8
  16 İSVİÇRE       4.474.318.348   1,5  4.878.441.912  1,6   5.954.948.667  1,7
  17 TÜRKİYE       4.037.323.772   1,3  4.728.559.416  1,5   4.676.274.116  1,4
  18 GÜNEY AFRİKA     3.988.531.745   1,3  3.157.840.361  1,0   4.536.375.472  1,3
  19 HİNDİSTAN      3.187.829.264   1,1  3.772.901.088  1,2   4.267.816.130  1,3
  20 POLONYA       3.190.690.154   1,1  3.675.167.845  1,2   4.236.798.835  1,2
 TOTAL          301.964.361.194  100,0 310.759.895.195 100,0  341.347.415.969 100,0
Kaynak: UKTradeinfo

* Sıralama 2008 yılı rakamlarına göre yapılmıştır.
                                                  77
     EK TABLO 9: UK’NİN İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER-MAL TİCARETİ (2006-2008) *


                      Değer GBP
 No    Ülke        2006    % Pay    2007    % Pay     2008    % Pay
  1 ABD         31.970.434.212  13,1 32.077.292.193  14,6  34.701.218.810  14,0
  2 ALMANYA       27.147.238.624  11,1 24.477.777.116  11,1  28.493.800.363  11,5
  3 HOLLANDA       16.622.164.488  6,8 14.965.952.965   6,8  19.353.645.634  7,8
  4 FRANSA        29.012.190.516  11,9 17.934.771.287   8,2  18.710.571.011  7,5
  5 İRLANDA       17.201.560.737  7,1 17.632.286.975   8,0  18.552.922.713  7,5
  6 BELÇİKA       13.090.529.767  5,4 11.741.234.359   5,3  13.036.472.405  5,2
  7 İSPANYA       12.461.150.149  5,1  9.887.548.609  4,5  10.027.786.107  4,0
  8 İTALYA        9.464.745.196  3,9  9.102.484.364  4,1   9.280.116.681  3,7
  9 İSVEÇ         5.169.421.066  2,1  4.863.202.285  2,2   5.088.973.104  2,0
  10 ÇİN          3.278.883.684  1,3  3.780.641.441  1,7   4.869.710.975  2,0
  11 İSVİÇRE        4.288.938.875  1,8  3.844.538.132  1,7   4.607.170.218  1,9
  12 RUSYA         2.069.396.010  0,8  2.833.197.450  1,3   4.131.665.283  1,7
  13 HİNDİSTAN       2.703.856.143  1,1  2.964.285.676  1,3   4.118.820.030  1,7
  14 JAPONYA        4.013.454.828  1,6  3.761.703.115  1,7   3.684.629.066  1,5
  15 KANADA        3.876.700.315  1,6  3.287.138.613  1,5   3.595.847.073  1,4
  16 HONG KONG       2.871.934.259  1,2  2.651.229.487  1,2   3.470.107.106  1,4
  17 AVUSTRALYA      2.431.293.026  1,0  2.512.796.170  1,1   2.960.974.813  1,2
  18 POLONYA        2.789.306.877  1,1  2.349.435.658  1,1   2.924.326.490  1,2
  19 NORVEÇ        2.173.683.684  0,9  2.749.744.867  1,3   2.755.061.561  1,1
  20 SİNGAPUR       2.325.270.291  1,0  2.465.244.657  1,1   2.727.466.434  1,1
  24 TÜRKİYE        2.483.865.010  1,0  2.353.614.499  1,1   2.450.632.387  1,0
 TOTAL          243.821.330.050 100,0 219.919.213.592 100,0   248.613.697.015 100,0
Kaynak: UKTradeinfo

* Sıralama 2008 yılı rakamlarına göre yapılmıştır.
                                                  78
              EK TABLO 10: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) *

Madde                                   2006     Pay %    2007     Pay %    2008     Pay %
27  :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION;
BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES                  29.544.170.188   9,8  29.507.403.627   9,5  44.458.752.935   13,0
84  :NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES;
PARTS THEREOF                              39.497.094.337   13,1  41.454.402.181   13,3  43.827.619.746   12,8
87  :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF                      34.135.139.340   11,3  38.042.132.885   12,2  35.413.698.477   10,4
85  :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS
AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES       38.377.194.721   12,7  31.421.468.544   10,1  32.460.039.606   9,5
30  :PHARMACEUTICAL PRODUCTS                      8.896.699.587   2,9  9.871.265.155   3,2  10.823.363.564   3,2
71 :NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES,
PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES
THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN                    9.904.253.315   3,3  9.413.321.880   3,0  10.075.037.174   3,0
39 :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS                    8.370.332.212   2,8  8.735.262.153   2,8  9.440.353.866   2,8
88 :AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF               8.411.566.446   2,8  7.971.219.632   2,6  9.412.320.433   2,8
90 :OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING,
PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                           8.840.177.977   2,9  8.000.385.576   2,6  8.901.569.465   2,6
29 :ORGANIC CHEMICALS                          8.224.695.100   2,7  9.019.226.608   2,9  8.835.652.614   2,6
62 :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR
CROCHETED                                6.108.760.196   2,0  6.314.090.012   2,0  6.584.248.555   1,9
61 :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR
CROCHETED                                5.458.978.637   1,8  5.621.942.568   1,8  6.120.676.581   1,8
94  :FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES,
MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS
AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; ILLUMINATED SIGNS,
ILLUMINATED NAME-PLATES AND                       5.155.606.763   1,7  5.779.434.316   1,9  6.003.425.282   1,8
48  :PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER OR
PAPERBOARD                                5.331.831.214   1,8  5.517.314.309   1,8  5.722.095.401   1,7
73  :ARTICLES OF IRON OR STEEL                     4.363.637.114   1,4  4.935.242.830   1,6  5.288.549.927   1,5
72  :IRON AND STEEL                           4.020.728.138   1,3  4.864.217.040   1,6  5.244.193.417   1,5
22  :BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR                   3.997.314.642   1,3  4.150.990.733   1,3  4.498.907.347   1,3
95  :TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES
THEREOF                                 3.032.689.039   1,0  3.644.643.542   1,2  4.005.395.026   1,2
02  :MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL                     2.911.842.681   1,0  2.991.423.574   1,0  3.304.805.611   1,0
38  :MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS                  2.213.586.173   0,7  2.264.055.566   0,7  3.229.524.585   0,9
44  :WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL              3.158.539.833   1,0  3.641.573.940   1,2  3.199.962.593   0,9
40  :RUBBER AND ARTICLES THEREOF                    2.541.259.572   0,8  2.839.973.045   0,9  3.121.207.604   0,9
08  :EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS       2.560.481.480   0,8  2.644.621.439   0,9  2.964.785.352   0,9
33  :ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET
PREPARATIONS                               2.595.798.859   0,9  2.676.144.325   0,9  2.922.040.066   0,9                                                                           79
            EK TABLO 10: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                   2006     Pay %    2007     Pay %    2008     Pay %
64 :FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES       2.749.656.115    0,9  2.684.469.781    0,9  2.865.208.482    0,8
28  :INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF
PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF
ISOTOPES                                2.374.081.387    0,8  2.935.333.067    0,9  2.797.511.498    0,8
76  :ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF                  2.416.972.762    0,8  2.653.003.433    0,9  2.768.241.570    0,8
97  :WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES           2.370.667.626    0,8  2.941.476.128    0,9  2.706.174.877    0,8
26  :ORES, SLAG AND ASH                        1.605.594.855    0,5  1.946.751.191    0,6  2.535.227.344    0,7
07  :EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS          2.009.227.551    0,7  2.173.265.932    0,7  2.383.877.688    0,7
16  :PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER
AQUATIC INVERTEBRATES                          1.603.273.809    0,5  1.750.478.408    0,6  2.194.621.532    0,6
04  :DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF
ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED           1.748.312.372    0,6  1.762.443.586    0,6  2.175.848.802    0,6
99  :OTHER PRODUCTS                          1.486.725.367    0,5  1.711.699.690    0,6  2.071.586.927    0,6
19  :PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS'
PRODUCTS                                1.346.271.167    0,4  1.547.373.826    0,5  1.917.827.719    0,6
20  :PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF
PLANTS                                 1.392.707.194    0,5  1.548.920.522    0,5  1.822.901.641    0,5
49  :BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING
INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS              1.560.856.569    0,5  1.718.294.476    0,6  1.756.742.403    0,5
21  :MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS                 1.144.231.905    0,4  1.381.445.297    0,4  1.706.592.482    0,5
74  :COPPER AND ARTICLES THEREOF                    1.690.015.109    0,6  1.519.361.053    0,5  1.618.159.526    0,5
42  :ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS,
HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN
SILK-WORM GUT)                             1.246.759.862    0,4  1.402.640.528    0,5  1.593.117.319    0,5
83  :MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL               1.221.210.308    0,4  1.383.422.364    0,4  1.444.128.846    0,4
32 :TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES,
PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND
OTHER MASTICS; INKS                           1.289.748.863    0,4  1.349.006.467    0,4  1.424.731.671    0,4
23 :RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL
FODDER                                 1.000.713.976    0,3  1.059.273.045    0,3  1.412.766.689    0,4

03 :FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES   1.348.623.642    0,4  1.353.567.361    0,4  1.394.991.036    0,4
15 :ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS;
PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES              809.472.380    0,3   911.651.856    0,3  1.375.975.463    0,4
70 :GLASS AND GLASSWARE                        1.096.500.472    0,4  1.178.882.772    0,4  1.298.051.956    0,4
34  :SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS,
LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, SHOE
POLISH, SCOURING POWDER AND THE LIKE, CANDLES AND SIMILAR PRODUCTS,
MODELLING PASTES, DENTAL WAX AND                    1.040.943.882    0,3  1.066.558.276    0,3  1.290.009.212    0,4
63  :OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN
TEXTILE ARTICLES; RAGS                         1.114.433.740    0,4  1.150.771.658    0,4  1.191.248.820    0,3
                                                                           80
            EK TABLO 10: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                   2006     Pay %   2007     Pay %   2008     Pay %
82  :TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL;
PARTS THEREOF OF BASE METAL                       1.164.123.437   0,4  1.114.792.512   0,4  1.179.828.894   0,3
18  :COCOA AND COCOA PREPARATIONS                     881.880.730   0,3  1.002.378.355   0,3  1.150.078.984   0,3
75  :NICKEL AND ARTICLES THEREOF                     902.272.568   0,3  1.486.959.927   0,5  1.117.874.896   0,3
69  :CERAMIC PRODUCTS                           999.697.797   0,3  1.070.271.575   0,3  1.104.186.795   0,3
17  :SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY                    911.355.303   0,3   911.280.418   0,3  1.088.498.012   0,3
06  :LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT
FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE                      913.993.694    0,3  931.535.012    0,3  947.479.154    0,3
68  :ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR
MATERIALS                                 788.858.768    0,3  870.653.511    0,3  914.150.490    0,3
10  :CEREALS                               466.096.609    0,2  649.472.784    0,2  907.353.145    0,3
31  :FERTILIZERS                             377.057.480    0,1  445.669.539    0,1  899.937.250    0,3
57  :CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS              818.577.575    0,3  836.481.652    0,3  792.735.689    0,2
91  :CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF                565.551.230    0,2  618.998.844    0,2  696.736.592    0,2
96  :MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES                 603.504.924    0,2  627.434.582    0,2  659.094.621    0,2
81  :OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF            550.650.038    0,2  554.007.640    0,2  651.282.155    0,2
09  :COFFEE, TEA, MATE AND SPICES                    474.698.743    0,2  472.304.844    0,2  643.249.859    0,2
12  :OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND
FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICAL PLANTS; STRAW AND FODDER           391.022.549    0,1  427.993.899    0,1  640.037.147    0,2
47  :PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; WASTE AND
SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD                       556.625.036    0,2  533.628.671    0,2  623.300.295    0,2
25  :SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIAL, LIME AND
CEMENT                                  467.238.265    0,2  516.911.776    0,2  562.946.691    0,2
37  :PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS              460.222.086    0,2  468.006.258    0,2  505.549.339    0,1
93  :ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF         388.406.892    0,1  368.337.067    0,1  482.299.192    0,1
56  :WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE,
ROPE AND CABLE AND ARTICLES THEREOF                    421.806.047    0,1  452.704.747    0,1  468.637.680    0,1
54  :MAN-MADE FILAMENTS                         504.984.615    0,2  480.323.201    0,2  465.388.083    0,1
35  :ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES      399.181.044    0,1  396.381.683    0,1  430.097.593    0,1
55  :MAN-MADE STAPLE FIBRES                       436.067.225    0,1  416.997.651    0,1  423.598.057    0,1
01  :LIVE ANIMALS                            519.205.534    0,2  465.152.682    0,1  423.508.168    0,1
24  :TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES            366.321.794    0,1  344.458.319    0,1  380.859.430    0,1
89  :SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES                339.724.458    0,1  676.560.379    0,2  351.371.786    0,1
78  :LEAD AND ARTICLES THEREOF                      191.095.070    0,1  285.355.958    0,1  318.348.850    0,1
                                                                          81
            EK TABLO 10: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İTHALATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                     2006     Pay %    2007     Pay %    2008     Pay %
86  :RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS
THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS
THEREOF; MECHANICAL, INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL, TRAFFIC SIGNALLING
EQUIPMENT OF ALL KINDS                            207.669.902    0,1   198.549.153    0,1   284.337.244    0,1
11  :PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT
GLUTEN                                    147.606.940    0,0   182.115.911    0,1   235.453.308    0,1

51  :WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; YARN AND FABRICS OF HORSEHAIR    251.939.640    0,1   262.460.423    0,1   232.894.671    0,1
59  :IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS;
ARTICLES FOR TECHNICAL USE, OF TEXTILE MATERIALS               201.664.584    0,1   202.109.061    0,1   220.257.923    0,1
52  :COTTON                                 247.147.115    0,1   224.300.529    0,1   216.437.890    0,1
58  :SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE PRODUCTS; LACE; TAPESTRIES;
TRIMMINGS; EMBROIDERY                             201.020.118    0,1   222.811.195    0,1   206.811.140    0,1
92  :MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES FOR SUCH ARTICLES      189.381.707    0,1   185.468.006    0,1   193.805.579    0,1
65  :HEADGEAR AND PARTS THEREOF                       166.544.189    0,1   166.020.077    0,1   190.110.172    0,1
79  :ZINC AND ARTICLES THEREOF                       274.440.041    0,1   285.203.061    0,1   176.830.234    0,1
41  :HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER           162.290.644    0,1   158.970.208    0,1   138.230.182    0,0
80  :TIN AND ARTICLES THEREOF                        45.314.350    0,0    87.957.954    0,0    95.263.174    0,0
13  :LACS; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS        87.107.826    0,0    85.010.076    0,0    92.692.383    0,0
05  :PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED      79.180.739    0,0    78.648.036    0,0    86.561.745    0,0
60  :KNITTED OR CROCHETED FABRICS                      92.019.495    0,0    98.853.152    0,0    86.376.843    0,0
67  :PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR
OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR              67.607.104    0,0    71.919.088    0,0    83.685.462    0,0
36  :EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS;
COMBUSTIBLE MATERIALS                             78.078.156    0,0    72.518.544    0,0    73.378.778    0,0
66  :UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS,
RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF                         48.718.324    0,0    66.934.604    0,0    64.978.351    0,0
53  :OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF
PAPER YARN                                   65.202.197    0,0    59.979.779    0,0    63.166.379    0,0
46  :WICKERWORK AND BASKETWORK                        51.936.974    0,0    54.146.816    0,0    51.123.169    0,0
50  :SILK                                  44.458.515    0,0    46.924.637    0,0    47.856.442    0,0
43  :FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; ARTICLES THEREOF              47.836.561    0,0    38.923.456    0,0    35.490.409    0,0
45  :CORK AND ARTICLES OF CORK                        14.171.666    0,0    16.189.251    0,0    20.663.478    0,0
14  :VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED                         13.426.419   0,0    16.982.495   0,0    18.813.436   0,0
Total                                   301.964.361.194  100,0  310.759.895.195  100,0  341.347.415.969  100,0


Kaynak: UKTradeinfo

* Sıralama 2008 yılı rakamlarına göre yapılmıştır.


                                                                              82
              EK TABLO11: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) *

Madde                                   2006     Pay %    2007     Pay %    2008     Pay %
84  :NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES;
PARTS THEREOF                              39.313.241.514   16,1  35.255.485.160   16,0  37.416.145.113   15,0
27  :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION;
BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES                  23.996.718.993   9,8  23.180.297.830   10,5  33.636.625.108   13,5
87  :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING-STOCK, AND
PARTS AND ACCESSORIES THEREOF                      20.569.503.268   8,4  22.229.583.109   10,1  23.723.622.939   9,5
85  :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND PARTS THEREOF; SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS
AND REPRODUCERS, AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES       44.995.319.608   18,5  18.139.029.771   8,2  19.421.893.348   7,8
30  :PHARMACEUTICAL PRODUCTS                      13.400.334.969   5,5  14.080.050.344   6,4  16.665.138.330   6,7
71 :NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES,
PRECIOUS METALS, METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES
THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN                    8.548.085.742   3,5  9.086.633.696   4,1  11.234.671.621   4,5
90 :OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING,
PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                           8.563.538.487   3,5  8.128.645.902   3,7  8.930.400.163   3,6
29 :ORGANIC CHEMICALS                          8.440.545.379   3,5  8.001.575.034   3,6  8.780.616.332   3,5
88 :AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF               6.475.435.709   2,7  6.367.951.578   2,9  7.574.889.547   3,0
72 :IRON AND STEEL                           5.178.452.228   2,1  6.200.360.181   2,8  7.288.161.224   2,9
39 :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS                    6.189.885.628   2,5  6.424.143.266   2,9  6.618.702.575   2,7
22 :BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR                   3.824.582.198   1,6  4.184.001.144   1,9  4.644.717.446   1,9
38 :MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS                   3.359.785.457   1,4  3.548.364.849   1,6  4.106.611.079   1,7
73 :ARTICLES OF IRON OR STEEL                      3.255.058.826   1,3  3.622.832.402   1,6  3.955.265.701   1,6
33 :ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET
PREPARATIONS                               2.645.473.979   1,1  2.745.506.946   1,2  2.878.434.274   1,2
97 :WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES            2.806.631.034   1,2  3.281.749.659   1,5  2.811.269.640   1,1
28  :INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF
PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF
ISOTOPES                                 2.167.055.187   0,9  2.838.126.803   1,3  2.807.516.674   1,1
49  :BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER PRODUCTS OF THE PRINTING
INDUSTRY; MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS               2.355.506.359   1,0  2.519.885.275   1,1  2.689.973.968   1,1
76  :ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF                   2.255.218.315   0,9  2.279.883.971   1,0  2.451.491.025   1,0
48  :PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER PULP, PAPER OR
PAPERBOARD                                2.128.884.826   0,9  2.229.465.205   1,0  2.436.022.544   1,0
32 :TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND THEIR DERIVATIVES; DYES,
PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY AND
OTHER MASTICS; INKS                           1.875.901.334   0,8  1.864.048.460   0,8  2.025.026.458   0,8
40 :RUBBER AND ARTICLES THEREOF                     1.739.368.495   0,7  1.835.234.403   0,8  1.998.482.209   0,8
94  :FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES,
MATTRESS SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHINGS; LAMPS
AND LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; ILLUMINATED SIGNS,
ILLUMINATED NAME-PLATES AND                       1.569.428.496   0,6  1.699.147.867   0,8  1.727.793.774   0,7                                                                           83
            EK TABLO11: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                   2006     Pay %   2007     Pay %   2008     Pay %
62 :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR
CROCHETED                                1.470.911.439   0,6  1.565.814.156   0,7  1.703.039.382   0,7
99 :OTHER PRODUCTS                            814.865.746   0,3   918.812.422   0,4  1.507.198.533   0,6
74 :COPPER AND ARTICLES THEREOF                    1.316.371.743   0,5  1.280.134.295   0,6  1.424.131.641   0,6
61 :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR
CROCHETED                                1.197.584.129   0,5  1.279.114.156   0,6  1.320.440.213   0,5
34  :SOAPS, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS,
LUBRICATING PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, SHOE
POLISH, SCOURING POWDER AND THE LIKE, CANDLES AND SIMILAR PRODUCTS,
MODELLING PASTES, DENTAL WAX AND                    1.005.278.530   0,4  1.133.665.335   0,5  1.217.571.582   0,5
89  :SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES                653.586.025   0,3  1.668.390.463   0,8  1.185.675.016   0,5
19  :PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS'
PRODUCTS                                 957.205.982    0,4  997.258.493    0,5  1.126.805.441   0,5
95  :TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS AND ACCESSORIES
THEREOF                                 859.918.718    0,4  1.031.546.003   0,5  1.079.549.516   0,4
02  :MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL                     630.821.353    0,3   653.374.618   0,3   942.479.616   0,4
21  :MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS                 785.289.674    0,3   823.219.705   0,4   940.327.291   0,4

03  :FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES   871.681.597    0,4  870.353.708    0,4  901.035.332    0,4
82  :TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND FORKS, OF BASE METAL;
PARTS THEREOF OF BASE METAL                       1.163.668.539   0,5  836.560.549    0,4  864.314.208    0,3
83  :MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL                623.758.143   0,3  701.775.207    0,3  859.405.372    0,3
75  :NICKEL AND ARTICLES THEREOF                     737.264.146   0,3  995.900.521    0,5  836.428.313    0,3
04  :DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF
ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED            679.101.653    0,3  763.496.286    0,3  834.475.684    0,3
70  :GLASS AND GLASSWARE                        714.511.870    0,3  765.015.178    0,3  800.538.608    0,3
68  :ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR
MATERIALS                                679.542.337    0,3  694.825.154    0,3  711.111.161    0,3
64  :FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF SUCH ARTICLES       523.022.631    0,2  537.631.274    0,2  617.620.406    0,2
37  :PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC PRODUCTS              597.059.894    0,2  494.451.911    0,2  598.839.524    0,2
10  :CEREALS                              276.194.077    0,1  336.495.848    0,2  548.674.956    0,2
23  :RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL
FODDER                                  362.495.119    0,1  423.935.116    0,2  523.910.837    0,2
63  :OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN
TEXTILE ARTICLES; RAGS                          435.924.016    0,2  457.108.621    0,2  503.848.678    0,2
25  :SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIAL, LIME AND
CEMENT                                  483.424.323    0,2  483.515.885    0,2  479.610.453    0,2
47  :PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATERIAL; WASTE AND
SCRAP OF PAPER OR PAPERBOARD                       337.234.387    0,1  414.091.232    0,2  477.078.496    0,2
54  :MAN-MADE FILAMENTS                         539.504.556    0,2  500.706.481    0,2  473.926.999    0,2
69  :CERAMIC PRODUCTS                          491.058.210    0,2  479.728.963    0,2  466.322.950    0,2
                                                                          84
            EK TABLO11: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                  2006     Pay %   2007     Pay %   2008     Pay %
24 :TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO SUBSTITUTES            466.083.134    0,2  300.326.227    0,1  447.343.411    0,2
17 :SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY                   370.453.301    0,2  386.299.211    0,2  437.322.853    0,2
01 :LIVE ANIMALS                            376.509.852    0,2  422.530.118    0,2  432.241.025    0,2
81 :OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF            369.058.056    0,2  395.622.704    0,2  425.241.548    0,2
18 :COCOA AND COCOA PREPARATIONS                    350.270.695    0,1  375.822.802    0,2  423.680.001    0,2
15 :ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS;
PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES             313.175.933    0,1  353.032.834    0,2  413.761.922    0,2
55 :MAN-MADE STAPLE FIBRES                       425.887.031    0,2  391.411.418    0,2  377.859.612    0,2
42  :ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS,
HANDBAGS AND SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN
SILK-WORM GUT)                             329.860.258    0,1  369.075.955    0,2  373.465.300    0,2
59  :IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED TEXTILE FABRICS;
ARTICLES FOR TECHNICAL USE, OF TEXTILE MATERIALS            366.302.448    0,2  355.908.009    0,2  367.699.147    0,1
44  :WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL             414.984.282    0,2  406.946.440    0,2  362.887.770    0,1
16  :PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER
AQUATIC INVERTEBRATES                          202.905.759    0,1  295.970.860    0,1  327.016.449    0,1
96  :MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES                290.712.692    0,1  290.988.390    0,1  306.989.861    0,1
35  :ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES     297.084.350    0,1  290.062.944    0,1  296.391.162    0,1
20  :PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS OR OTHER PARTS OF
PLANTS                                 225.138.354    0,1  249.455.723    0,1  293.320.473    0,1
93  :ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF        416.740.173    0,2  334.929.984    0,2  286.616.633    0,1

51 :WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; YARN AND FABRICS OF HORSEHAIR  306.537.743    0,1  288.384.753    0,1  278.978.971    0,1
31 :FERTILIZERS                            115.961.228    0,0  129.800.134    0,1  263.443.978    0,1
56 :WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL YARNS; TWINE, CORDAGE,
ROPE AND CABLE AND ARTICLES THEREOF                   277.706.828    0,1  250.540.598    0,1  255.356.580    0,1
09 :COFFEE, TEA, MATE AND SPICES                    195.529.810    0,1  203.301.493    0,1  252.848.957    0,1
07 :EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS           208.992.636    0,1  217.063.559    0,1  250.626.231    0,1
78 :LEAD AND ARTICLES THEREOF                     147.027.606    0,1  211.945.946    0,1  250.041.275    0,1
41 :HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER         262.655.805    0,1  254.451.661    0,1  248.189.335    0,1
57 :CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS             223.125.410    0,1  234.570.055    0,1  240.240.696    0,1
11 :PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT
GLUTEN                                 120.438.278    0,0  139.824.020    0,1  209.703.406    0,1
91 :CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF                170.888.827    0,1  190.414.530    0,1  208.002.382    0,1
                                                                        85
            EK TABLO11: UK’NİN FASILLAR BAZINDA İHRACATI-MAL TİCARETİ (2006-2008) * DEVAM

Madde                                     2006     Pay %    2007     Pay %    2008     Pay %
86  :RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING-STOCK AND PARTS
THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS
THEREOF; MECHANICAL, INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL, TRAFFIC SIGNALLING
EQUIPMENT OF ALL KINDS                            172.097.056    0,1   143.399.918    0,1   175.888.136    0,1
12  :OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS; MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND
FRUIT; INDUSTRIAL OR MEDICAL PLANTS; STRAW AND FODDER             100.900.218    0,0   134.896.439    0,1   170.089.847    0,1
26  :ORES, SLAG AND ASH                           76.232.386    0,0   157.815.813    0,1   157.260.531    0,1
52  :COTTON                                 197.423.555    0,1   162.661.889    0,1   156.065.774    0,1
08  :EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS FRUITS OR MELONS         143.649.015    0,1   127.771.177    0,1   134.921.127    0,1
58  :SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE PRODUCTS; LACE; TAPESTRIES;
TRIMMINGS; EMBROIDERY                             124.937.153    0,1   129.639.862    0,1   131.444.015    0,1
13  :LACS; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS        58.588.197    0,0    57.584.239    0,0   112.999.804    0,0
60  :KNITTED OR CROCHETED FABRICS                      113.639.030    0,0    97.788.615    0,0   110.428.388    0,0
36  :EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS;
COMBUSTIBLE MATERIALS                             74.110.146    0,0    72.343.261    0,0    98.636.803   0,0
65  :HEADGEAR AND PARTS THEREOF                       101.149.642    0,0   117.937.046    0,1    96.415.994   0,0
79  :ZINC AND ARTICLES THEREOF                       113.160.969    0,0   118.911.910    0,1    80.260.539   0,0
05  :PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED      48.467.842    0,0    49.210.984    0,0    63.425.397   0,0
06  :LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS AND THE LIKE; CUT
FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE                         52.765.419    0,0    53.965.414    0,0    57.816.440   0,0
80  :TIN AND ARTICLES THEREOF                        112.220.029    0,0    92.865.262    0,0    56.701.198   0,0
92  :MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES FOR SUCH ARTICLES      45.856.582    0,0    51.300.761    0,0    51.375.335   0,0
53  :OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF
PAPER YARN                                   56.906.793    0,0    55.346.022    0,0    45.578.487   0,0
43  :FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; ARTICLES THEREOF              39.338.817    0,0    31.489.881    0,0    40.969.684   0,0
50  :SILK                                  47.135.361    0,0    39.301.856    0,0    40.237.299   0,0
67  :PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR
OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR              11.859.926    0,0    12.218.241    0,0    14.287.778   0,0
66  :UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS,
RIDING-CROPS AND PARTS THEREOF                         15.358.173    0,0    13.926.006    0,0    11.416.271   0,0
46  :WICKERWORK AND BASKETWORK                        4.735.305    0,0    5.921.945    0,0     4.991.979   0,0
45  :CORK AND ARTICLES OF CORK                        4.280.733    0,0    3.291.468    0,0     3.037.127   0,0
14  :VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE PRODUCTS NOT
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED                         1.252.346   0,0     2.020.780   0,0     2.348.784   0,0
Total                                   243.821.330.050  100,0  219.919.213.592  100,0  248.613.697.015  100,0


  Kaynak: UKTradeinfo

  * Sıralama 2008 yılı rakamlarına göre yapılmıştır.                                                                              86
              EK TABLO12: UK’NİN İTHALATINDA İLK 20 FASIL (4’LÜ GTİP) (2006-2008) *
                 TÜRKİYE – GTİP BAZINDA İLK 5 ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI

                                            2006           2007           2008
4 'lü GTİP                         ÜLKE      De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay %
                              Total      14.585.477.350   100,0 13.867.948.418   100,0 20.537.879.619   100,0
                              NORWAY     10.480.952.471   71,9  9.967.974.234   71,9 13.758.700.224   67,0
                              RUSSIA      1.937.397.088   13,3  1.419.929.934   10,2  2.184.390.055   10,6
 2709 :PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS
                              LIBYA        302.209.299   2,1   235.042.833   1,7   882.619.562   4,3
           MINERALS, CRUDE
                              NIGERIA       141.299.872   1,0   250.416.038   1,8   790.701.684   3,8
                              ALGERIA       617.501.904   4,2   734.204.194   5,3   718.859.833   3,5
                              TURKEY             0  0,0   109.163.710   0,8   128.933.179   0,6
                              Total      19.737.720.222    100 22.044.989.982   100,0 19.764.928.973   100,0
                              GERMANY      7.658.550.309   38,8  8.987.307.060   40,8  8.166.729.741   41,3
 8703 :MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY
                              BELGIUM      2.762.280.808   14,0  3.092.689.944   14,0  3.307.235.674   16,7
DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCLUDING STATION
                              SPAIN       2.031.242.019   10,3  2.428.060.238   11,0  2.268.538.217   11,5
 WAGONS AND RACING CARS (EXCL. MOTOR VEHICLES OF HEADING
              NO 8702)             FRANCE      1.901.258.642   9,6  1.879.655.455   8,5  1.308.361.254   6,6
                              JAPAN       1.131.757.997   5,7  1.504.049.970   6,8  1.296.496.246   6,6
                              TURKEY         9.453.999  0,0    80.905.001   0,4    91.880.301   0,5
                              Total       9.082.801.377  100,0  9.472.917.635  100,0 12.522.273.707   100,0
 2710 :PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS SWEDEN         460.393.653   5,1   483.618.102   5,1  1.848.251.509   14,8
 MINERALS (EXCL. CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 % BY NETHERLANDS     472.035.193   5,2   677.429.667   7,2  1.419.770.554   11,3
   WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM   FRANCE       550.617.998   6,1   957.489.302   10,1  1.176.991.148   9,4
    BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC   RUSSIA      1.278.349.277   14,1  1.359.501.940   14,4  1.088.226.608   8,7
          CONSTITUENTS OF THE           KUWAIT       696.919.887   7,7   694.800.899   7,3   984.668.304   7,9
                              TURKEY         6.750.192  0,1     5.407.968  0,1      163.617  0,0
                              Total       8.382.723.194  100,0  9.269.385.403  100,0  8.430.704.861  100,0
   8708 :PARTS AND ACCESSORIES FOR TRACTORS, MOTOR    GERMANY      3.141.942.446   37,5  3.515.574.116   37,9  2.489.696.355   29,5
  VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS,   FRANCE      1.217.643.134   14,5  1.215.072.780   13,1  1.138.760.042   13,5
MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED JAPAN         502.695.814   6,0   602.756.483   6,5   643.306.457   7,6
  FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE   BELGIUM       604.696.205   7,2   579.609.926   6,3   604.377.778   7,2
         TRANSPORT OF GOODS AND          ITALY        563.806.243   6,7   535.286.019   5,8   567.300.397   6,7
                              TURKEY       170.396.337   2,0   174.559.184   1,9   228.208.312   2,7
                              Total       7.090.209.363  100,0  7.490.318.790  100,0  8.418.455.570  100,0
                              SWITZERLAND     790.401.706   11,1   766.266.271   10,2  1.139.841.052   13,5
   3004 :MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED
                              USA        1.254.541.921   17,7   931.768.182   12,4  1.102.112.594   13,1
   PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, IN
                              GERMANY       654.793.468   9,2   849.260.067   11,3   944.943.370   11,2
 MEASURED DOSES OR PUT UP FOR RETAIL SALE (EXCL. GOODS OF
         HEADINGS 3002, 3005 OR 3006)        BELGIUM       788.345.627   11,1   748.901.134   10,0   832.100.415   9,9
                              NETHERLANDS     531.924.867   7,5   700.971.377   9,4   818.652.429   9,7
                              TURKEY        14.212.437   0,2    14.203.509   0,2    11.427.228   0,1
                              Total       9.506.405.352  100,0  7.922.590.576  100,0  7.960.763.581  100,0
                              NETHERLANDS    1.948.354.371   20,5  1.547.567.627   19,5  1.439.783.919   18,1
  8471 :AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS
                              IRISH REPUBLIC  1.591.318.246   16,7  1.332.968.485   16,8  1.200.696.677   15,1
  THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR
                              CHINA        885.453.257   9,3   938.105.475   11,8  1.092.675.782   13,7
  TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND
     MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA N.E.S.     GERMANY      1.050.931.868   11,1   830.950.070   10,5   775.748.937   9,7
                              USA         802.222.107   8,4   665.221.769   8,4   585.298.572   7,4
                              TURKEY         1.435.652  0,0     2.436.973  0,0     3.159.066  0,0
                              Total       3.358.755.854  100,0  7.064.610.572  100,0  7.473.939.603  100,0
                              NETHERLANDS     845.462.213   25,2  1.431.923.554   20,3  1.442.168.927   19,3
  8517 :ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY OR LINE  SOUTH KOREA      49.767.108   1,5   873.056.838   12,4   781.030.787   10,5
   TELEGRAPHY, INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER-   CHINA        285.351.725   8,5   505.438.753   7,2   696.926.825   9,3
          CURRENT LINE SYSTEMS           FINLAND        48.377.733   1,4   552.527.561   7,8   695.385.814   9,3
                              HONG KONG      334.497.769   10,0   372.743.432   5,3   598.833.111   8,0
                              TURKEY         2.756.397  0,1    11.345.199   0,2     4.914.549  0,1                                                                             87
             EK TABLO12: UK’NİN İTHALATINDA İLK 20 FASIL (4’LÜ GTİP) (2006-2008) * DEVAM
                  TÜRKİYE – GTİP BAZINDA İLK 5 ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI

                                              2006           2007           2008
4 'lü GTİP                            ÜLKE     De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay %
                                 Total      4.132.698.857  100,0  4.803.894.417  100,0  5.994.686.094  100,0
                                 USA       1.546.926.691   37,4  1.804.105.303   37,6  2.130.595.077   35,5
                                 SINGAPORE     196.967.370   4,8   426.586.203   8,9   568.112.918   9,5
   8411   :TURBO-JETS, TURBO-PROPELLERS AND OTHER GAS
                                 GERMANY      130.921.325   3,2   186.213.882   3,9   454.760.121   7,6
               TURBINES
                                 FRANCE       146.915.973   3,6   240.647.361   5,0   361.797.918   6,0
                                 JAPAN       300.883.799   7,3   215.865.991   4,5   263.233.132   4,4
                                 TURKEY        63.785.680   1,5    31.941.169   0,7    52.834.755   0,9
                                 Total      2.753.339.121  100,0  3.263.505.305  100,0  6.891.586.414  100,0
                                 NORWAY      1.394.366.717   50,6  1.928.888.872   59,1  4.299.857.208   62,4
                                 NETHERLANDS     89.258.361   3,2   939.443.514   28,8  1.912.871.513   27,8
 2711  :PETROLEUM GAS AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS     BELGIUM      611.042.130   22,2    84.457.601   2,6   243.680.961   3,5
                                 TRINIDAD:TOBAGO 103.337.167     3,8    44.073.437   1,4   112.675.197   1,6
                                 SWEDEN         9.478.218  0,3     1.749.161  0,1   112.045.843   1,6
                                 TURKEY             0  0,0         0  0,0         0  0,0
                                 Total      5.002.966.599  100,0  4.333.856.594  100,0  4.559.141.305  100,0
                                 SOUTH AFRICA   1.331.950.640   26,6   648.147.150   15,0  1.734.127.656   38,0
7102 :DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, BUT NOT MOUNTED
                                 CANADA       682.598.856   13,6   623.454.258   14,4   975.760.327   21,4
  OR SET (EXCL. UNMOUNTED STONES FOR PICK-UP STYLUSES,
                                 BOTSWANA     1.194.680.440   23,9  1.595.127.054   36,8   481.558.153   10,6
  WORKED STONES, SUITABLE FOR USE AS PARTS OF METERS,
 MEASURING INSTRUMENTS OR OTHER ARTICLES OF CHAPTER 90)     SWITZERLAND    131.029.392   2,6   174.068.488   4,0   226.969.514   5,0
                                 USA        212.594.318   4,2   153.903.929   3,6   200.372.866   4,4
                                 TURKEY           9.430  0,0         0  0,0         0  0,0
                                 Total      3.161.805.026  100,0  3.584.807.522  100,0  3.603.025.729  100,0
                                 SLOVAKIA      285.384.663   9,0   414.845.559   11,6   662.638.319   18,4
8528 :TELEVISION RECEIVERS -INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO
                                 CHINA       283.007.776   9,0   487.931.459   13,6   477.482.857   13,3
  PROJECTORS-, WHETHER OR NOT COMBINED, IN THE SAME
                                 SPAIN       548.131.583   17,3   495.373.540   13,8   444.558.345   12,3
 HOUSING, WITH RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND OR
    VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS         CZECH REPUBLIC   193.077.311   6,1   226.690.852   6,3   374.813.080   10,4
                                 POLAND       237.422.917   7,5   300.629.856   8,4   370.694.641   10,3
                                 TURKEY       451.859.582   14,3   338.436.371   9,4   310.274.800   8,6
                                 Total      2.107.696.613  100,0  1.960.155.073  100,0  3.509.985.435  100,0
                                 RUSSIA       847.983.149   40,2   822.822.557   42,0  1.553.987.559   44,3
                                 AUSTRALIA     296.329.383   14,1   285.508.414   14,6   442.498.555   12,6
  2701   :COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS
                                 COLOMBIA      132.657.189   6,3   162.774.184   8,3   399.765.748   11,4
           MANUFACTURED FROM COAL
                                 USA        107.884.248   5,1   128.111.791   6,5   368.933.423   10,5
                                 SOUTH AFRICA    477.725.559   22,7   348.604.962   17,8   313.124.815   8,9
                                 TURKEY             0  0,0         0  0,0         0  0,0
                                 Total      5.403.675.288  100,0  3.793.795.327  100,0  3.444.845.205  100,0
                                 GERMANY      711.985.690   13,2   545.525.514   14,4   499.632.759   14,5
8473 :PARTS AND ACCESSORIES (OTHER THAN COVERS, CARRYING     NETHERLANDS    734.528.804   13,6   452.260.523   11,9   499.499.610   14,5
 CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY   CHINA       586.777.882   10,9   456.821.562   12,0   466.355.329   13,5
   WITH MACHINES OF HEADING NOS 8469 TO 8472 N.E.S.      COSTA RICA     381.114.475   7,1   322.815.599   8,5   311.596.295   9,0
                                 USA        699.088.495   12,9   394.173.554   10,4   307.086.003   8,9
                                 TURKEY         1.719.622  0,0     2.053.082  0,1     4.971.349  0,1
                                 Total      2.942.868.622  100,0  3.306.448.266  100,0  3.341.026.287  100,0
                                 GERMANY      767.769.447   26,1   853.336.806   25,8   906.190.403   27,1
 8704  :MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, INCL.   NETHERLANDS    474.024.295   16,1   475.996.812   14,4   499.416.683   14,9
         CHASSIS WITH ENGINE AND CAB          SPAIN       429.005.020   14,6   576.581.450   17,4   456.389.751   13,7
                                 FRANCE       249.944.680   8,5   338.386.053   10,2   348.173.015   10,4
                                 TURKEY       177.212.950   6,0   259.444.990   7,8   276.800.279   8,3

                                                                               88
            EK TABLO12: UK’NİN İTHALATINDA İLK 20 FASIL (4’LÜ GTİP) (2006-2008) * DEVAM
                 TÜRKİYE – GTİP BAZINDA İLK 5 ÜLKE KARŞILAŞTIRMALI

                                             2006           2007           2008
4 'lü GTİP                           ÜLKE      De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay % De ğ e r - GBP   Pay %
                                Total       2.323.227.030 100,0   2.553.313.801 100,0   2.873.968.037 100,0
                                FRANCE       814.282.492   35,0   900.159.193   35,3  1.073.050.461   37,3
 2204 :WINE OF FRESH GRAPES, INCL. FORTIFIED WINES; GRAPE   AUSTRALIA      444.591.841   19,1   488.188.637   19,1   457.888.603   15,9
MUST, PARTLY FERMENTED, OF ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF >   ITALY        222.984.407   9,6   224.993.534   8,8   290.873.579   10,1
    0.5 % VOL, WHETHER OR NOT WITH ADDED ALCOHOL      SPAIN        157.506.584   6,8   172.758.333   6,8   195.340.676   6,8
                                CHILE        116.119.723   5,0   147.601.822   5,8   168.298.081   5,9
                                TURKEY          811.503  0,0      314.987  0,0      207.545  0,0
                                Total       2.327.699.756 100,0   2.610.511.964 100,0   2.735.235.427 100,0
                                CHINA        479.707.542   20,6   638.609.528   24,5   706.975.894   25,8
                                ITALY        354.642.995   15,2   395.684.562   15,2   412.750.112   15,1
 9403 :FURNITURE AND PARTS THEREOF N.E.S. (EXCL. SEATS AND
                                GERMANY       222.166.950   9,5   276.353.554   10,6   308.736.511   11,3
  MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE)
                                VIETNAM        81.201.722   3,5   108.379.691   4,2   118.996.578   4,4
                                POLAND        95.612.659   4,1    90.640.092   3,5   110.671.566   4,0
                                TURKEY        18.241.347   0,8    23.851.317   0,9    39.220.907   1,4
                                Total       1.282.129.777 100,0   1.351.855.970 100,0   2.376.065.736 100,0
                                IRISH REPUBLIC   411.971.075   32,1   578.005.155   42,8  1.608.602.085   67,7
                                FRANCE       351.228.045   27,4   306.978.829   22,7   400.035.906   16,8
  2933   :HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-
                                NETHERLANDS      58.945.685   4,6    68.528.113   5,1    77.094.825   3,2
       ATOM(S) ONLY; NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS
                                SWITZERLAND      66.994.015   5,2    82.677.004   6,1    59.670.452   2,5
                                GERMANY        41.180.693   3,2    52.701.164   3,9    55.969.507   2,4
                                TURKEY          118.863  0,0      10.031  0,0         0  0,0
                                Total       2.052.191.034 100,0   1.947.412.868 100,0   2.333.503.535 100,0
                                USA         901.063.548   43,9   761.826.017   39,1   840.469.393   36,0
  9018 :INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL,
                                GERMANY       230.650.545   11,2   242.054.456   12,4   305.717.379   13,1
    SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCL.
                                NETHERLANDS     231.766.743   11,3   181.636.684   9,3   244.973.247   10,5
SCINTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTRO-MEDICAL APPARATUS
      AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS N.E.S.        BELGIUM       118.582.753   5,8   158.491.935   8,1   174.023.392   7,5
                                FRANCE       119.172.608   5,8   121.012.083   6,2   147.589.013   6,3
                                TURKEY         1.039.358  0,1     2.127.339  0,1     1.774.997  0,1
                                Total        445.835.216 100,0   2.335.884.324 100,0   2.260.714.638 100,0
 8443 :PRINTING MACHINERY (EXCL. HECTOGRAPH OR STENCIL    NETHERLANDS      22.914.614   5,1   872.823.984   37,4   793.720.603   35,1
  DUPLICATING MACHINES, ADDRESSING MACHINES AND OTHER     GERMANY       233.820.545   52,4   592.075.673   25,3   513.418.594   22,7
  OFFICE PRINTING MACHINES OF HEADING NOS 8469 TO 8472);   CHINA          6.582.780  1,5   117.712.381   5,0   168.568.764   7,5
 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING, FOR THE FEEDING,   BELGIUM         8.058.894  1,8   111.953.232   4,8   118.592.402   5,2
            CARRIAGE OR               FRANCE        16.472.845   3,7   130.620.621   5,6   116.911.081   5,2
                                TURKEY          595.347  0,1      522.044  0,0      811.996  0,0
                                Total       2.158.519.899 100,0   2.213.302.172 100,0   2.195.337.748 100,0
6204 :WOMEN'S OR GIRLS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, DRESSES,  CHINA        256.073.851   11,9   326.503.721   14,8   479.428.314   21,8
 SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS,  HONG KONG      364.825.109   16,9   309.251.155   14,0   308.296.112   14,0
 BREECHES AND SHORTS (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, WIND-    TURKEY       260.936.592   12,1   291.027.497   13,1   231.019.078   10,5
 JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES  INDIA        141.374.708   6,5   175.096.174   7,9   176.085.375   8,0
                                ROMANIA       179.731.767   8,3   216.036.471   9,8   106.926.875   4,9


 Kaynak: UKTradeinfo
* Sıralama 2008 yılı rakamlarına göre yapılmıştır.

                                                                              89
                    EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (2006-2008)*

                                   2006                       2007                       2008
                       Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay %
84 :NUCLEAR REACTORS, BOILERS,
MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES;
PARTS THEREOF                   473.953.231   19,1   66.928.183   1,9  431.484.934   18,3   61.321.044   2,6  414.899.764   16,9   45.735.994   2,3
87 :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR
TRAMWAY ROLLING0STOCK, AND PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                515.541.058   20,8   147.641.623   4,3  358.630.022   15,2   63.820.478   2,7  352.837.032   14,4   56.593.927   2,9
72 :IRON AND STEEL                281.870.380   11,3  2.558.139.684   73,7  301.155.172   12,8  1.653.165.496   71,1  314.251.887   12,8  1.296.399.426   65,8
30 :PHARMACEUTICAL PRODUCTS           158.531.889   6,4    3.869.535   0,1  272.438.608   11,6    4.148.160   0,2  265.715.142   10,8    5.011.342   0,3
85  :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT
AND PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND
REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS
AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES         167.739.447   6,8   11.905.575   0,3  162.465.786   6,9   12.152.801   0,5  180.085.222   7,3   12.885.875   0,7
39  :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS        104.675.240   4,2   80.642.731   2,3  116.592.941   5,0   88.071.683   3,8  127.346.407   5,2   95.319.884   4,8
90  :OPTICAL, PHOTOGRAPHIC,
CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING,
PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL
INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                76.242.489   3,1    1.651.406   0,0   77.010.139   3,3    1.437.748   0,1   85.699.524   3,5    1.010.914   0,1
29  :ORGANIC CHEMICALS              112.077.933   4,5   156.592.923   4,5   47.793.093   2,0   46.587.956   2,0   57.421.178   2,3   50.716.886   2,6
27 :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND
PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS
SUBSTANCES; MINERAL WAXES             53.431.495   2,2   160.234.817   4,6   23.756.617   1,0   116.151.389   5,0   50.512.597   2,1   118.801.419   6,0
32  :TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS
AND THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND
OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND
VARNISHES; PUTTY AND OTHER MASTICS; INKS      41.006.864   1,7   19.326.900   0,6   41.779.229   1,8   20.494.759   0,9   43.098.983   1,8   22.653.780   1,1

89  :SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES     17.878.290   0,7     694.483   0,0   30.779.756   1,3    1.104.284   0,0   38.486.346   1,6    1.286.767   0,1
33  :ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS;
PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET
PREPARATIONS                    27.641.625   1,1    5.690.318   0,2   34.188.788   1,5    7.199.704   0,3   34.818.867   1,4    7.633.849   0,4
22  :BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR        18.438.248   0,7    6.550.344   0,2   28.520.522   1,2    9.380.941   0,4   32.914.266   1,3    9.349.003   0,5
62  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED       25.900.161   1,0    1.494.312   0,0   24.674.861   1,0    1.276.853   0,1   32.549.408   1,3    1.586.380   0,1
38  :MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS       25.372.376   1,0   11.945.983   0,3   24.977.815   1,1   12.458.503   0,5   31.952.040   1,3   17.410.411   0,9
61  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED         20.973.869   0,8    1.585.045   0,0   26.707.761   1,1    1.824.864   0,1   27.631.078   1,1    1.745.896   0,1
88  :AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS
THEREOF                      17.422.949   0,7     136.682   0,0   18.300.910   0,8     100.129   0,0   26.412.227   1,1     160.571   0,0
73  :ARTICLES OF IRON OR STEEL          23.058.293   0,9    8.626.036   0,2   25.127.630   1,1   10.016.701   0,4   23.068.597   0,9   12.683.989   0,6
41  :HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS)
AND LEATHER                    27.229.644   1,1   31.362.506   0,9   24.887.929   1,1   31.927.491   1,4   21.314.319   0,9   27.793.889   1,4
40  :RUBBER AND ARTICLES THEREOF         21.860.316   0,9   12.694.279   0,4   23.031.456   1,0   12.477.635   0,5   20.299.884   0,8   10.624.135   0,5
                                                                                                  90
                 EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (2006-2008)* DEVAM

                                    2006                       2007                       2008
                         Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay %
49  :BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER
PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY;
MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS          19.137.211   0,8    2.217.618   0,1   20.430.808   0,9    2.486.126   0,1   20.060.852   0,8    2.235.282   0,1
48  :PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER
PULP, PAPER OR PAPERBOARD               12.943.995   0,5   13.483.750   0,4   15.786.435   0,7   16.232.624   0,7   17.502.477   0,7   17.952.170   0,9
83  :MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL      12.007.889   0,5    2.507.788   0,1   10.360.554   0,4    2.451.104   0,1   13.725.698   0,6    2.716.440   0,1
55  :MAN0MADE STAPLE FIBRES             19.586.211   0,8    9.400.249   0,3   13.043.391   0,6    6.333.609   0,3   13.119.007   0,5    6.818.692   0,3
34  :SOAPS, ORGANIC SURFACE0ACTIVE AGENTS,
WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING
PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED
WAXES, SHOE POLISH, SCOURING POWDER AND THE
LIKE, CANDLES AND SIMILAR PRODUCTS, MODELLING
PASTES, DENTAL WAX AND                13.259.016   0,5   14.039.611   0,4   16.721.258   0,7   18.057.987   0,8   12.246.306   0,5    8.743.194   0,4
71  :NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR
SEMI0PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS,
METALS CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES
THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN           7.253.413   0,3     17.822   0,0   12.483.719   0,5     80.535   0,0   11.892.217   0,5     87.479   0,0
94  :FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS
SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED
FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT
ELSEWHERE SPECIFIED; ILLUMINATED SIGNS,
ILLUMINATED NAME0PLATES AND              9.076.060   0,4    1.225.085   0,0   8.493.895   0,4    1.157.044   0,0   11.597.410   0,5    1.414.827   0,1
97  :WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND
ANTIQUES                        3.838.618   0,2     60.593   0,0   5.702.105   0,2     68.245   0,0   11.184.445   0,5     24.418   0,0
75  :NICKEL AND ARTICLES THEREOF            906.730   0,0     86.411   0,0   8.888.057   0,4     458.280   0,0   9.169.286   0,4     660.225   0,0
25  :SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE;
PLASTERING MATERIAL, LIME AND CEMENT          9.218.501   0,4   58.262.519   1,7   8.171.762   0,3   59.869.925   2,6   9.125.844   0,4   62.750.062   3,2
76  :ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF          6.905.890   0,3    2.286.763   0,1   6.865.217   0,3    2.761.034   0,1   8.766.244   0,4    3.825.473   0,2
54  :MAN0MADE FILAMENTS                8.219.687   0,3    2.579.612   0,1   6.004.660   0,3    2.295.236   0,1   8.483.606   0,3    2.412.697   0,1
59  :IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
LAMINATED TEXTILE FABRICS; ARTICLES FOR
TECHNICAL USE, OF TEXTILE MATERIALS          7.346.570   0,3    1.070.571   0,0   7.481.051   0,3     947.743   0,0   8.063.322   0,3     895.629   0,0
56  :WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL
YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLE AND
ARTICLES THEREOF                   14.514.213   0,6    2.779.400   0,1   9.430.209   0,4    1.957.186   0,1   7.634.660   0,3    1.469.376   0,1
70  :GLASS AND GLASSWARE               6.400.931   0,3   16.833.806   0,5   4.735.344   0,2    6.555.844   0,3   7.293.886   0,3    9.429.167   0,5
35  :ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED
STARCHES; GLUES; ENZYMES                3.098.420   0,1    1.358.062   0,0   5.084.326   0,2    1.947.912   0,1   6.528.684   0,3    2.644.987   0,1
21  :MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS        3.132.320   0,1    1.321.272   0,0   4.335.598   0,2    2.030.280   0,1   6.238.945   0,3    2.589.671   0,1
82  :TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND
FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE
METAL                         4.471.909   0,2     440.069   0,0   4.907.143   0,2     693.634   0,0   5.918.214   0,2     585.608   0,0
95  :TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS
AND ACCESSORIES THEREOF                5.807.392   0,2    1.349.885   0,0   6.051.277   0,3     697.656   0,0   5.724.344   0,2     776.559   0,0
23  :RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD
INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER           5.020.856   0,2    3.837.656   0,1   6.131.288   0,3    4.635.150   0,2   4.736.445   0,2    2.709.545   0,1
                                                                                                    91
                EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (2006-2008)* DEVAM

                                   2006                       2007                       2008
                       Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay %
28  :INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR
INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS,
OF RARE0EARTH METALS, OF RADIOACTIVE
ELEMENTS OR OF ISOTOPES               4.428.480   0,2    5.422.056   0,2   3.738.951   0,2    4.880.902   0,2   4.696.564   0,2    4.520.275   0,2
64  :FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS
OF SUCH ARTICLES                  3.342.351   0,1     202.914   0,0   3.197.795   0,1     201.929   0,0   3.762.162   0,2     205.537   0,0
69  :CERAMIC PRODUCTS               4.030.546   0,2    2.232.566   0,1   6.130.974   0,3    2.949.231   0,1   3.721.631   0,2    1.935.496   0,1
42  :ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND
HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND
SIMILAR CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT
(OTHER THAN SILK0WORM GUT)             2.373.133   0,1     307.822   0,0   2.555.435   0,1     402.951   0,0   3.682.672   0,2     398.513   0,0
01  :LIVE ANIMALS                 2.413.632   0,1     40.534   0,0   1.991.716   0,1     31.413   0,0   3.627.128   0,1     42.043   0,0
44  :WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD
CHARCOAL                      5.277.228   0,2   16.015.307   0,5   2.267.697   0,1    8.118.505   0,3   3.258.619   0,1   11.135.485   0,6
68  :ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT,
ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS         4.644.115   0,2    3.702.857   0,1   3.757.756   0,2    2.332.382   0,1   3.128.808   0,1    1.676.919   0,1
74  :COPPER AND ARTICLES THEREOF          2.575.105   0,1     455.046   0,0   3.183.123   0,1     541.126   0,0   3.042.708   0,1     403.580   0,0
63 :OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS;
WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES;
RAGS                        2.304.683   0,1    1.605.327   0,0   2.635.304   0,1     933.771   0,0   3.025.468   0,1    1.017.461   0,1
78 :LEAD AND ARTICLES THEREOF            468.411   0,0     594.872   0,0   1.321.603   0,1     629.070   0,0   2.722.047   0,1    2.140.259   0,1
57 :CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR
COVERINGS                      1.441.115   0,1     546.009   0,0   2.513.580   0,1     914.222   0,0   2.594.759   0,1     828.022   0,0
52 :COTTON                     1.392.844   0,1     325.856   0,0   2.261.830   0,1     261.257   0,0   2.377.050   0,1     284.255   0,0
04  :DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL
HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN,
NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED         1.032.929   0,0     349.882   0,0   1.870.465   0,1     330.273   0,0   2.037.243   0,1     374.894   0,0
24  :TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO
SUBSTITUTES                     7.770.374   0,3    1.199.694   0,0   2.373.081   0,1     296.936   0,0   1.997.203   0,1     281.944   0,0
96  :MISCELLANEOUS MANUFACTURED
ARTICLES                      1.952.763   0,1     181.084   0,0   2.220.308   0,1     172.617   0,0   1.920.329   0,1     180.179   0,0
19  :PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR,
STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS         955.900   0,0     687.640   0,0   1.194.279   0,1     887.298   0,0   1.894.917   0,1    1.147.204   0,1
58 :SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE
PRODUCTS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;
EMBROIDERY                     2.389.958   0,1     241.466   0,0   2.022.162   0,1     154.858   0,0   1.714.268   0,1     164.019   0,0
17 :SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY         1.057.949   0,0    3.985.008   0,1   1.603.402   0,1    3.883.176   0,2   1.632.237   0,1    4.144.136   0,2
09 :COFFEE, TEA, MATE AND SPICES          1.140.479   0,0     314.331   0,0   1.759.199   0,1     496.562   0,0   1.595.281   0,1     325.557   0,0
51 :WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR;
YARN AND FABRICS OF HORSEHAIR            3.833.266   0,2     597.925   0,0   2.442.940   0,1     454.747   0,0   1.534.483   0,1     459.183   0,0
                                                                                                  92
                 EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (2006-2008)* DEVAM


                                  2006                      2007                      2008
                       Değer - GBP   Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG    Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG    Pay %
79  :ZINC AND ARTICLES THEREOF           2.517.952   0,1    1.401.997   0,0   3.092.531   0,1    1.590.214   0,1   1.242.309   0,1     929.484   0,0
37  :PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC
PRODUCTS                      2.696.238   0,1     433.440   0,0    1.800.800  0,1     173.244   0,0    1.116.397  0,0     109.773   0,0
07  :EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS
AND TUBERS                      900.843   0,0    2.629.245   0,1    1.144.241  0,0    2.887.908  0,1     980.692   0,0    1.723.487   0,1
60  :KNITTED OR CROCHETED FABRICS         1.009.153   0,0     164.359   0,0     898.942  0,0     104.996  0,0     915.640   0,0     88.880   0,0
86  :RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES,
ROLLING0STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY
OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS
AND PARTS THEREOF; MECHANICAL, INCLUDING
ELECTRO0MECHANICAL, TRAFFIC SIGNALLING
EQUIPMENT OF ALL KINDS                369.135   0,0     167.953   0,0     592.295  0,0     104.479   0,0     915.321   0,0     110.228   0,0
18  :COCOA AND COCOA PREPARATIONS          436.887   0,0     221.595   0,0     643.664  0,0     952.268   0,0     913.873   0,0    1.004.653   0,1
81  :OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES
THEREOF                        565.570   0,0     53.938   0,0    1.683.140  0,1     180.940   0,0     895.633   0,0     134.191   0,0
15  :ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS
AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED
EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES        705.409   0,0     228.817   0,0     684.820  0,0     374.604   0,0     771.248   0,0     382.084   0,0
99  :OTHER PRODUCTS                1.221.016   0,0      7.621   0,0     817.828  0,0      6.118   0,0     759.262   0,0     60.950   0,0
08  :EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS
FRUITS OR MELONS                   762.839   0,0     409.210   0,0     494.044  0,0     375.793   0,0     757.333   0,0     283.507   0,0
31  :FERTILIZERS                   421.512   0,0     373.513   0,0     558.709  0,0     483.673   0,0     727.780   0,0     497.794   0,0
50  :SILK                      150.638   0,0      2.702   0,0     512.964  0,0     36.285   0,0     623.026   0,0     60.131   0,0
36 :EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS;
MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; COMBUSTIBLE
MATERIALS                       530.534   0,0     45.432   0,0    1.097.205  0,0     45.105   0,0     549.337   0,0     34.162   0,0
80 :TIN AND ARTICLES THEREOF             650.553   0,0     294.243   0,0    2.522.982  0,1     372.933   0,0     529.180   0,0     65.377   0,0
65 :HEADGEAR AND PARTS THEREOF            313.072   0,0     22.432   0,0     390.741  0,0     31.974   0,0     500.308   0,0     31.428   0,0
43 :FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; ARTICLES
THEREOF                        142.863   0,0      1.375   0,0     623.415  0,0      5.335  0,0     496.558   0,0      5.073   0,0
20 :PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT,
NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS            1.183.091   0,0    1.376.769   0,0     488.489  0,0     332.322   0,0     494.391   0,0     284.541   0,0
91 :CLOCKS AND WATCHES AND PARTS
THEREOF                        411.785   0,0     13.276   0,0     351.027  0,0      6.490  0,0     446.053   0,0      8.825   0,0
47 :PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS
CELLULOSIC MATERIAL; WASTE AND SCRAP OF
PAPER OR PAPERBOARD                  20.423   0,0     13.417   0,0     27.625  0,0     142.569   0,0     441.372   0,0    4.876.040   0,2
93 :ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                28.215.743   1,1     46.161   0,0    6.575.561  0,3      31.601  0,0     402.792   0,0      2.116   0,0
                                                                                                93
                  EK TABLO 13: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (2006-2008)* DEVAM


                                     2006                         2007                         2008
                          Değer - GBP    Pay % Miktar - KG    Pay %   Değer - GBP    Pay % Miktar - KG     Pay %   Değer - GBP   Pay % Miktar - KG
   53  :OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES;
   PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER
   YARN                         480.626    0,0    58.103    0,0      392.668    0,0    95.028     0,0     392.663    0,0    81.885
   26  :ORES, SLAG AND ASH               488.060    0,0    262.535    0,0      64.700    0,0    62.482     0,0     281.370    0,0   361.375
   92  :MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND
   ACCESSORIES FOR SUCH ARTICLES             99.369    0,0     4.556    0,0      183.127    0,0     2.323     0,0     268.052    0,0    6.027
   11  :PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY;
   MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN         129.349    0,0    635.923    0,0      272.600    0,0    725.095     0,0     250.387    0,0   707.476
   16  :PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR
   CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC
   INVERTEBRATES                    152.185    0,0    64.339    0,0      222.322    0,0    64.777     0,0     126.922    0,0    65.373
   12  :OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS;
   MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT;
   INDUSTRIAL OR MEDICAL PLANTS; STRAW AND
   FODDER                        103.179    0,0    23.026    0,0      180.975    0,0    51.874     0,0     126.919    0,0    48.865
   03  :FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND
   OTHER AQUATIC INVERTEBRATES              97.304    0,0    38.904    0,0      158.212    0,0    47.195     0,0      80.789    0,0    23.347
   66  :UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS,
   WALKING0STICKS, SEAT0STICKS, WHIPS,
   RIDING0CROPS AND PARTS THEREOF            872.289    0,0    496.488    0,0      88.602    0,0    45.456     0,0      71.578    0,0    34.300
   13  :LACS; GUMS, RESINS AND OTHER
   VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS              44.118    0,0     8.403    0,0      125.718    0,0    27.252     0,0      70.817    0,0    11.986
   10  :CEREALS                     6.062    0,0     5.940    0,0      14.526    0,0     6.939     0,0      40.892    0,0    18.328
   06 :LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS,
   ROOTS AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND
   ORNAMENTAL FOLIAGE                  10.173    0,0     4.232    0,0      11.634    0,0     1.396     0,0      35.865    0,0    33.674
   46 :WICKERWORK AND BASKETWORK              897    0,0      105    0,0       4.200    0,0      324     0,0      35.024    0,0    10.183
   02 :MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL            27.698    0,0     7.717    0,0        924    0,0      322     0,0      31.480    0,0    12.936
   05 :PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT
   ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED           283.598    0,0    66.325    0,0      382.098    0,0    25.327     0,0      29.459    0,0       24

   67  :PREPARED FEATHERS AND DOWN AND
   ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN;
   ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR       1.497    0,0       84    0,0      38.215    0,0     1.172     0,0      10.831    0,0    1.024
   14 :VEGETABLE PLAITING MATERIALS;
   VEGETABLE PRODUCTS NOT ELSEWHERE
   SPECIFIED OR INCLUDED                 26.460    0,0    20.563    0,0       4.041    0,0       384    0,0      8.597    0,0    2.316


Kaynak: UKTradeinfo

* Sıralama 2008 yılı değer rakamlarına göre yapılmıştır.
                                                                                                    94
                    EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI (2006-2008)*

                                   2006                     2007                     2008
                         Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay %
61 :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED         831.668.871   20,6  68.853.092   3,4  921.232.929   19,5  71.971.834   2,5  781.074.511   16,7  57.173.498   2,2
85 :ELECTRICAL MACHINERY AND EQUIPMENT AND
PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND
REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND
RECORDERS AND REPRODUCERS, AND PARTS AND
ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES            703.842.462   17,4  134.209.742   6,7  657.892.945   13,9  124.928.676   4,4  680.232.810   14,5  125.612.001   4,8
87  :VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY
ROLLING0STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES
THEREOF                      378.402.949   9,4  129.520.700   6,5  537.898.914   11,4  141.961.852   5,0  621.267.795   13,3  145.741.526   5,6
62  :ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING
ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED       474.224.252   11,7  32.926.247   1,6  545.803.197   11,5  34.797.349   1,2  467.162.906   10,0  26.246.976   1,0
84  :NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY AND
MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF        333.878.495   8,3  116.696.146   5,8  392.666.484   8,3  176.017.804   6,2  428.789.404   9,2  151.469.666   5,8
73  :ARTICLES OF IRON OR STEEL          199.185.712   4,9  300.187.346   15,0  254.038.118   5,4  298.983.629   10,5  254.585.833   5,4  314.934.678   12,1
72  :IRON AND STEEL                80.067.907   2,0  231.505.967   11,6  182.008.962   3,8  476.386.307   16,7  176.493.055   3,8  319.553.922   12,3
27  :MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS
OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES;
MINERAL WAXES                    6.877.371   0,2  22.155.527   1,1  114.593.854   2,4  423.871.006   14,9  149.702.411   3,2  410.626.620   15,8
08  :EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL OF CITRUS
FRUITS OR MELONS                  105.302.801   2,6  135.873.936   6,8  106.874.689   2,3  127.105.621   4,5  109.164.921   2,3  97.299.329   3,7

63 :OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS;
WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS   108.318.212   2,7  25.822.533   1,3  101.085.180   2,1  23.425.311   0,8  87.549.273   1,9  19.709.854   0,8
39 :PLASTICS AND PLASTIC PRODUCTS          73.007.200   1,8  49.754.529   2,5  80.312.563   1,7  50.895.755   1,8  86.217.812   1,8  48.719.977   1,9
69 :CERAMIC PRODUCTS                68.739.638   1,7  176.973.371   8,9  77.043.786   1,6  201.412.707   7,1  69.356.333   1,5  185.602.846   7,1
94  :FURNITURE; MEDICAL AND SURGICAL
FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS
SUPPORTS, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED
FURNISHINGS; LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, NOT
ELSEWHERE SPECIFIED; ILLUMINATED SIGNS,
ILLUMINATED NAME0PLATES AND             31.563.293   0,8  19.103.378   1,0  42.705.258   0,9  24.488.855   0,9  60.796.344   1,3  30.096.386   1,2
76  :ALUMINIUM AND ARTICLES THEREOF        36.206.587   0,9  18.703.180   0,9  47.488.342   1,0  21.771.063   0,8  58.277.652   1,2  27.276.225   1,0
40  :RUBBER AND ARTICLES THEREOF          46.211.338   1,1  21.483.836   1,1  51.553.200   1,1  23.432.138   0,8  50.178.483   1,1  19.463.257   0,7
48  :PAPER AND PAPERBOARD; ARTICLES OF PAPER
PULP, PAPER OR PAPERBOARD              27.690.631   0,7  29.928.682   1,5  36.766.996   0,8  45.981.513   1,6  49.279.480   1,1  68.381.955   2,6
54  :MAN0MADE FILAMENTS              40.001.332   1,0  11.091.215   0,6  46.916.036   1,0  13.418.785   0,5  48.816.163   1,0  15.649.900   0,6
20  :PREPARATIONS OF VEGETABLES, FRUIT, NUTS
OR OTHER PARTS OF PLANTS              47.496.707   1,2  55.889.546   2,8  44.635.074   0,9  47.266.744   1,7  44.209.056   0,9  38.661.536   1,5
68  :ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT,
ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS         30.768.653   0,8  71.797.907   3,6  32.777.590   0,7  76.243.095   2,7  37.004.944   0,8  77.608.220   3,0
55  :MAN0MADE STAPLE FIBRES            41.632.648   1,0  12.858.250   0,6  35.650.663   0,8  10.190.413   0,4  33.811.631   0,7  10.134.429   0,4
                                                                                               95
                  EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI (2006-2008)* DEVAM

                                  2006                   2007                   2008
                         Değer - GBP  Pay % Miktar - KG  Pay % Değer - GBP  Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP  Pay % Miktar - KG   Pay %
70  :GLASS AND GLASSWARE              38.422.780   1,0  44.573.009   2,2 37.487.510   0,8  42.242.517   1,5 29.261.359   0,6  32.236.044   1,2
42  :ARTICLES OF LEATHER; SADDLERY AND
HARNESS; TRAVEL GOODS, HANDBAGS AND SIMILAR
CONTAINERS; ARTICLES OF ANIMAL GUT (OTHER THAN
SILK0WORM GUT)                   21.138.562  0,5    977.339  0,0  22.263.748  0,5   1.033.512  0,0   28.889.060  0,6   1.122.058  0,0
52  :COTTON                    20.243.203  0,5  12.843.125  0,6  24.162.729  0,5   15.337.756  0,5   26.190.693  0,6   12.920.395  0,5

88  :AIRCRAFT, SPACECRAFT, AND PARTS THEREOF    57.252.124  1,4    157.066  0,0  49.908.433  1,1    106.198  0,0   25.471.842  0,5     86.520  0,0
71  :NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR
SEMI0PRECIOUS STONES, PRECIOUS METALS, METALS
CLAD WITH PRECIOUS METAL, AND ARTICLES
THEREOF; IMITATION JEWELLERY; COIN         20.857.120  0,5    120.915  0,0  24.575.309  0,5    63.065  0,0   23.434.775  0,5     15.363  0,0
07  :EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND
TUBERS                       18.159.959  0,4  36.667.299  1,8  26.265.123  0,6   49.760.588  1,7   21.619.479  0,5   26.801.350  1,0
74  :COPPER AND ARTICLES THEREOF          19.190.463  0,5   4.523.037  0,2  16.364.391  0,3   4.105.332  0,1   16.755.879  0,4   3.633.554  0,1
25  :SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE;
PLASTERING MATERIAL, LIME AND CEMENT        12.452.747  0,3  94.432.242  4,7  15.341.177  0,3  130.199.437  4,6   16.497.769  0,4  144.354.658  5,6
83  :MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL     15.132.092  0,4   6.136.379  0,3  15.077.644  0,3   5.319.208  0,2   16.117.430  0,3   4.339.463  0,2
30  :PHARMACEUTICAL PRODUCTS            15.795.601  0,4    323.247  0,0  16.160.159  0,3    493.144  0,0   13.120.774  0,3    537.024  0,0
17  :SUGARS AND SUGAR CONFECTIONERY        11.906.194  0,3  12.882.524  0,6  15.819.970  0,3   13.397.310  0,5   12.263.796  0,3   7.502.059  0,3
90  :OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC,
MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR
SURGICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                 11.290.301  0,3    599.445  0,0  12.935.912  0,3    736.630  0,0   12.135.421  0,3    453.346  0,0
51  :WOOL, FINE AND COARSE ANIMAL HAIR; YARN
AND FABRICS OF HORSEHAIR               8.685.264  0,2   4.294.411  0,2   7.422.525  0,2   3.747.674  0,1   9.707.720  0,2   5.127.832  0,2
57  :CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR
COVERINGS                      5.379.583  0,1   1.361.126  0,1   7.025.409  0,1   2.087.984  0,1   9.701.410  0,2   3.727.012  0,1
28  :INORGANIC CHEMICALS: ORGANIC OR
INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF
RARE0EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR
OF ISOTOPES                     7.052.641  0,2  33.624.246  1,7   7.132.304  0,2   30.673.256  1,1   8.743.701  0,2   30.551.147  1,2
58 :SPECIAL WOVEN FABRICS; TUFTED TEXTILE
PRODUCTS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS;
EMBROIDERY                      9.323.988  0,2   1.709.905  0,1  10.156.750  0,2   1.622.897  0,1   8.607.822  0,2   1.213.572  0,0
64 :FOOTWEAR, GAITERS AND THE LIKE; PARTS OF
SUCH ARTICLES                    7.505.048  0,2   1.114.394  0,1  10.810.449  0,2   1.332.852  0,0   8.401.572  0,2    836.401  0,0
56  :WADDING, FELT AND NONWOVENS; SPECIAL
YARNS; TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLE AND
ARTICLES THEREOF                   8.826.470  0,2   5.989.953  0,3  10.741.310  0,2   6.760.091  0,2   8.301.576  0,2   4.948.083  0,2
10  :CEREALS                     276.140  0,0   1.177.337  0,1   4.035.122  0,1   20.182.627  0,7   6.752.451  0,1   23.776.445  0,9
31  :FERTILIZERS                      0  0,0       0  0,0       0  0,0       0  0,0   6.600.459  0,1   19.940.145  0,8
                                                                                         96
                 EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI (2006-2008)* DEVAM

                                   2006                   2007                   2008
                         Değer - GBP  Pay % Miktar - KG  Pay % Değer - GBP  Pay % Miktar - KG  Pay % Değer - GBP  Pay % Miktar - KG  Pay %
22  :BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR         5.870.566   0,1  32.290.299   1,6  6.926.543   0,1  44.740.408   1,6  6.010.362   0,1  34.699.324   1,3
34  :SOAPS, ORGANIC SURFACE0ACTIVE AGENTS,
WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING
PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED
WAXES, SHOE POLISH, SCOURING POWDER AND THE
LIKE, CANDLES AND SIMILAR PRODUCTS, MODELLING
PASTES, DENTAL WAX AND                2.752.828  0,1   4.320.221  0,2   3.053.183  0,1   4.372.218  0,2   5.091.967  0,1   4.862.991  0,2
29  :ORGANIC CHEMICALS               2.089.467  0,1    554.504  0,0   4.150.036  0,1   6.889.442  0,2   4.542.889  0,1   1.068.683  0,0
59  :IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
LAMINATED TEXTILE FABRICS; ARTICLES FOR
TECHNICAL USE, OF TEXTILE MATERIALS          4.068.718  0,1   1.140.870  0,1   3.627.510  0,1   897.102  0,0   4.065.745  0,1    873.496  0,0
19  :PREPARATIONS OF CEREALS, FLOUR, STARCH
OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS            1.777.398  0,0   2.523.820  0,1   2.531.221  0,1   3.179.251  0,1   3.982.756  0,1   3.540.258  0,1
21  :MISCELLANEOUS EDIBLE PREPARATIONS        1.507.268  0,0   1.748.348  0,1   2.323.788  0,0   1.587.238  0,1   3.701.243  0,1   2.531.470  0,1
38  :MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS         2.392.755  0,1  11.201.482  0,6   5.644.808  0,1  17.454.194  0,6   3.558.952  0,1  19.556.218  0,8
49 :BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES AND OTHER
PRODUCTS OF THE PRINTING INDUSTRY;
MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS AND PLANS          1.449.693  0,0    453.577  0,0   4.213.238  0,1   3.204.647  0,1   3.505.277  0,1   2.769.253  0,1
33 :ESSENTIAL OILS AND RESINOIDS; PERFUMERY,
COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS            4.418.539  0,1   1.271.855  0,1   6.129.940  0,1   2.017.313  0,1   3.069.398  0,1   1.435.103  0,1
13 :LACS; GUMS, RESINS AND OTHER VEGETABLE
SAPS AND EXTRACTS                   3.259.990  0,1    49.520  0,0   6.419.370  0,1    93.375  0,0   3.040.992  0,1    52.473  0,0
60 :KNITTED OR CROCHETED FABRICS           4.511.076  0,1   1.063.820  0,1   4.450.408  0,1   892.617  0,0   2.835.779  0,1    446.431  0,0
32  :TANNING OR DYEING EXTRACTS; TANNINS AND
THEIR DERIVATIVES; DYES, PIGMENTS AND OTHER
COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; PUTTY
AND OTHER MASTICS; INKS                1.662.096  0,0    880.947  0,0   2.023.864  0,0   1.311.595  0,0   2.686.440  0,1   2.272.894  0,1
09  :COFFEE, TEA, MATE AND SPICES          1.296.039  0,0    987.155  0,0   1.892.971  0,0   1.119.185  0,0   2.539.399  0,1   1.298.180  0,0
06  :LIVE TREES AND OTHER PLANTS; BULBS, ROOTS
AND THE LIKE; CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL
FOLIAGE                        4.328.520  0,1   2.324.273  0,1   4.238.169  0,1   2.144.646  0,1   2.206.902  0,0   1.000.374  0,0
97  :WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND
ANTIQUES                       1.346.885  0,0     4.216  0,0   687.807   0,0    12.768  0,0   1.936.025  0,0     8.479  0,0
93  :ARMS AND AMMUNITION; PARTS AND
ACCESSORIES THEREOF                  4.789.097  0,1    535.183  0,0   3.339.342  0,1    167.884  0,0   1.665.744  0,0    238.252  0,0
78  :LEAD AND ARTICLES THEREOF             927.617  0,0   1.236.720  0,1   2.215.871  0,0   1.507.609  0,1   1.615.533  0,0   1.234.034  0,0
18  :COCOA AND COCOA PREPARATIONS          1.495.806  0,0    690.535  0,0   1.815.013  0,0    889.971  0,0   1.560.938  0,0    721.369  0,0
12  :OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS;
MISCELLANEOUS GRAINS, SEEDS AND FRUIT;
INDUSTRIAL OR MEDICAL PLANTS; STRAW AND
FODDER                        1.221.634  0,0    888.733  0,0   1.189.271  0,0   927.973  0,0   1.391.248  0,0    637.542  0,0
99  :OTHER PRODUCTS                 1.291.473  0,0     7.306  0,0   1.355.919  0,0    8.374  0,0   1.359.575  0,0     7.819  0,0
                                                                                         97
                EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI (2006-2008)* DEVAM

                                    2006                     2007                     2008
                         Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay %
44 :WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD
CHARCOAL                       1.050.096   0,0    847.132   0,0   1.522.748   0,0   1.483.407   0,1   1.261.899   0,0    661.863   0,0
96 :MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES        943.288   0,0    160.374   0,0   1.097.741   0,0    218.474   0,0   1.123.029   0,0    152.313   0,0
03 :FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND
OTHER AQUATIC INVERTEBRATES               321.855   0,0    125.488   0,0   934.769    0,0    283.395   0,0   1.039.788   0,0    223.384   0,0
26 :ORES, SLAG AND ASH                  9.574   0,0    80.000   0,0   803.327    0,0    355.850   0,0   1.020.367   0,0    43.950   0,0
66  :UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS,
WALKING0STICKS, SEAT0STICKS, WHIPS,
RIDING0CROPS AND PARTS THEREOF             500.458   0,0    198.451   0,0   497.215    0,0    180.684   0,0   1.013.594   0,0    273.336   0,0
95  :TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES; PARTS
AND ACCESSORIES THEREOF                 712.048   0,0    144.487   0,0   1.817.630   0,0    299.452   0,0   937.139    0,0    223.095   0,0
41  :HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND
LEATHER                         789.960   0,0    66.487   0,0    417.735   0,0    74.013   0,0   853.341    0,0    72.158   0,0
75  :NICKEL AND ARTICLES THEREOF            51.451   0,0    30.927   0,0   1.761.654   0,0    664.673   0,0   782.509    0,0    324.615   0,0
82 :TOOLS, IMPLEMENTS, CUTLERY, SPOONS AND
FORKS, OF BASE METAL; PARTS THEREOF OF BASE
METAL                         1.303.790   0,0    463.945   0,0   1.439.622   0,0    702.583   0,0   618.378    0,0    114.571   0,0
89 :SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES        981.944   0,0    80.538   0,0   1.424.045   0,0    110.646   0,0   582.906    0,0    40.974   0,0
53 :OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER
YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN          507.391   0,0    94.408   0,0   609.442    0,0    77.805   0,0   553.557    0,0    91.002   0,0
14 :VEGETABLE PLAITING MATERIALS; VEGETABLE
PRODUCTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED      664.552   0,0   1.986.103   0,1   317.133    0,0    776.901   0,0   385.842    0,0    952.035   0,0
35 :ALBUMINOUS SUBSTANCES; MODIFIED
STARCHES; GLUES; ENZYMES                388.133   0,0    443.307   0,0   307.615    0,0    268.630   0,0   360.623    0,0    342.634   0,0
91 :CLOCKS AND WATCHES AND PARTS THEREOF        150.016   0,0    12.371   0,0   478.004    0,0    13.244   0,0   345.304    0,0    15.128   0,0
47  :PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS
CELLULOSIC MATERIAL; WASTE AND SCRAP OF PAPER
OR PAPERBOARD                       3.963   0,0    22.653   0,0   119.595    0,0    171.134   0,0   272.275    0,0    225.088   0,0
50  :SILK                        79.165   0,0     6.200   0,0   185.229    0,0    33.796   0,0   257.832    0,0    41.347   0,0
11  :PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT;
STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN             102.455   0,0    286.709   0,0   231.674    0,0    279.209   0,0   257.828    0,0    261.314   0,0
65  :HEADGEAR AND PARTS THEREOF            345.927   0,0    26.105   0,0   251.341    0,0    29.449   0,0   230.122    0,0    31.400   0,0
81  :OTHER BASE METALS; CERMETS; ARTICLES
THEREOF                         27.848   0,0     2.270   0,0   112.985    0,0    33.919   0,0   200.922    0,0    36.947   0,0
37  :PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC
PRODUCTS                         28.750   0,0     5.818   0,0    91.569    0,0    12.057   0,0   193.855    0,0    37.730   0,0
                                                                                               98
                  EK TABLO 14: FASILLARA GÖRE UK’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI (2006-2008)* DEVAM

                                   2006                    2007                    2008
                         Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay % Değer - GBP   Pay % Miktar - KG   Pay %
79 :ZINC AND ARTICLES THEREOF              360.677   0,0    134.488   0,0    164.649   0,0    69.528   0,0    193.613   0,0    52.306   0,0
43 :FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; ARTICLES
THEREOF                         336.498   0,0     5.306   0,0    345.598   0,0     18.093   0,0    189.274   0,0     4.763   0,0
15  :ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND
THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS;
ANIMAL OR VEGETABLE WAXES                119.613   0,0     46.471   0,0    200.694   0,0    179.318   0,0    135.979   0,0     67.948   0,0
92  :MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND
ACCESSORIES FOR SUCH ARTICLES              55.228   0,0     5.352   0,0     85.815   0,0     6.749   0,0    127.516   0,0     8.968   0,0
86  :RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES,
ROLLING0STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR
TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS
THEREOF; MECHANICAL, INCLUDING
ELECTRO0MECHANICAL, TRAFFIC SIGNALLING
EQUIPMENT OF ALL KINDS                 271.827   0,0     97.834   0,0    158.543   0,0     80.938   0,0    112.496   0,0     52.494   0,0
45  :CORK AND ARTICLES OF CORK             30.493   0,0     3.040   0,0     59.543   0,0     9.965   0,0     74.351   0,0     52.222   0,0
16  :PREPARATIONS OF MEAT, FISH OR
CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC
INVERTEBRATES                      69.168   0,0     20.542   0,0    101.014   0,0     62.850   0,0     68.243   0,0     14.958   0,0
01  :LIVE ANIMALS                   187.468   0,0     1.757   0,0     47.103   0,0      223   0,0     60.252   0,0      187   0,0
24  :TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO
SUBSTITUTES                       165.467   0,0     72.993   0,0    818.025   0,0    435.140   0,0     41.614   0,0     31.339   0,0
36 :EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS;
MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; COMBUSTIBLE
MATERIALS                        78.894   0,0     63.535   0,0     85.381   0,0     86.493   0,0     40.970   0,0     31.296   0,0
80 :TIN AND ARTICLES THEREOF                 0   0,0       0   0,0       0   0,0       0   0,0     24.055   0,0     14.269   0,0
46 :WICKERWORK AND BASKETWORK              40.643   0,0     26.492   0,0       0   0,0       0   0,0     1.674   0,0      157   0,0
02 :MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL              4.086   0,0      829   0,0       0   0,0       0   0,0       0   0,0       0   0,0
04  :DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL
HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT
ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED             158.598   0,0    112.760   0,0     72.579   0,0     21.884   0,0       0   0,0       0   0,0
05  :PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN NOT ELSEWHERE
SPECIFIED OR INCLUDED                    0   0,0       0   0,0     19.531   0,0     4.225   0,0       0   0,0       0   0,0
23  :RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD
INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER            45.910   0,0     38.455   0,0     97.111   0,0     41.436   0,0       0   0,0       0   0,0
67  :PREPARED FEATHERS AND DOWN AND
ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN;
ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR        1.734   0,0       407   0,0     23.731   0,0      9.301   0,0        0   0,0        0   0,0
Total                       4.037.323.772  100,0  1.998.729.547  100,0  4.728.559.416  100,0  2.844.265.809  100,0  4.676.274.116  100,0  2.597.835.706  100,0


Kaynak: UKTradeinfo

* Sıralama 2008 yılı değer rakamlarına göre yapılmıştır.                                                                                                 99
                           EK TABLO 15: TÜRKİYE’NİN UK’YE İHRACATI (2004-2008)


                                     Değer 1000 $
                                   2004  % Pay   2005  % Pay  2006  % Pay  2007  % Pay  2008  % Pay
1- TARIMSAL ÜRÜNLER                          304.730   5,5  335.661  5,7  333.865  4,9  377.923  4,4  355.470  4,4
  i-Gıda Maddeleri                          273.046   4,9  305.468  5,2  307.705  4,5  353.113  4,1  326.149  4,0
     (0) Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri            267.609      299.796     297.889     340.130     317.228
        (00) Canlı hayvanlar                    38         9        40        61       314
        (04) Hububat ve mamulleri                2.854       2.997      4.166      7.648      7.528
        (05) Meyva, sebze ve mamulleri             242.614      272.693     267.042     291.112     274.562
        (06) Tabii bal, şeker ve mamulleri           13.315      17.797      19.413      25.226      23.246
        (08) Hayvan yemleri                     82        158        62        16        70
        (01, 02, 03, 07, 09) Diger Gida Maddeleri        8.706       6.142      7.167      16.068      11.508
     (1) İçkiler, tütün ve mamulleri                4.945       5.288      9.384      11.926      8.197
        (11) Alkollü ve alkolsüz içkiler             4.532       4.703      8.836      9.775      8.057
        (12) Tütün ve mamulleri                  413        586       548      2.151       139
     (4) Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar           254        166       234       317       138
     (22) Yağlı tohumlar ve meyvalar                 237        217       198       740       587
  ii-Tarımsal Ham maddeler                      31.684   0,6  30.194  0,5  26.159  0,4  24.810  0,3  29.321  0,4
     (21) Deri, kösele ve ham postlar                 88        97        6        0        0
     (23) Tabii, sentetik ve rejenere kauçuk             68        56        53      1.191       730
     (24) Tabii mantar ve yuvarlak ağaçlar              109        164       149        63       158
     (25) Odun hamuru ve kağıt döküntüleri               0         0        0        0        0
     (26) Dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri        19.083      18.095      13.948      13.640      19.352
     (29) Bitkisel ve hayvansal diğer ham maddeler        12.336      11.782      12.003      9.916      9.081
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ                         70.581   1,3  70.697  1,2  120.125  1,8  266.188  3,1  432.118  5,3
   i- (27, 28) Maden cevherleri ve döküntüleri            31.592   0,6  32.342  0,5  45.983  0,7  59.852  0,7  58.444  0,7
  ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar (3)             7.121   0,1    614  0,0  19.464  0,3  139.626  1,6  297.500  3,6
     (32) Kömür                            0         0        0        0      10.833
     (33) Petrol ve ürünleri                    7.119        614      19.464     139.626     286.667
     (34) Petrol gazları, doğal gaz                  2         0        0        0        0
                                                                              100
                        EK TABLO 15: TÜRKİYE’NİN UK’YE İHRACATI (2004-2008) DEVAM

                                          Değer 1000 $
                                        2004  % Pay    2005  % Pay  2006  % Pay  2007  % Pay  2008  % Pay
 3- SANAYİ                                  5.145.947  92,8  5.490.920  92,8 6.314.740  92,7 7.724.477  89,5 7.302.256  89,5
  i-Demir ve çelik (67)                            188.870   3,4   133.117  2,2  247.168  3,6  384.077  4,5  389.595  4,8
   ii-Kimyasallar                               53.234   1,0   67.766  1,1  98.442  1,4  126.993  1,5  148.461  1,8
      (57, 58) Plastikler                         28.677       33.958      46.314      66.141      68.582
      (54) Eczacılık ürünleri                       10.018       13.666      28.381      30.048      29.487
      (51, 52, 53, 55, 56, 59) Diğer kimyasallar              14.538       20.141      23.747      30.805      50.393
   iii-Diğer yarı mamuller                          341.610   6,2   348.329  5,9  403.129  5,9  513.946  6,0  533.736  6,5
      (61) Hazırlanmış deriler, postlar ve mamulleri            1.588        1.671      1.681      1.365      1.594
      (62) Kauçuk mamulleri                        61.021       63.922      73.834      96.757      99.527
      (63) Mantar ve ağaç mamulleri                     2.046        1.317      1.243      1.147      4.630
      (64) Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller          21.844       26.408      37.499      52.243      67.203
      (66) Metal dışı mineral mamuller                  161.425       156.040     173.770     217.500     198.103
         (661) Alçı, çimento vb. inşaat malzemeleri           37.623       44.303      60.446      74.519      70.835
         (664, 665) Cam ve cam eşya                   50.480       50.330      53.058      66.938      56.282
         (66-(661+664+665)) Diğerleri                  73.322       61.407      60.265      76.044      70.986
      (69) Metal eşya                           93.686       98.971     115.102     144.934     162.679
   iv- Makinalar ve ulaşım araçları                     2.104.907  38,0  2.219.531  37,5 2.682.260  39,4 3.377.172  39,1 3.473.402  42,6
      (781, 782, 783, 784, 7132, 7783) Otomotiv sanayii ürünleri     873.619       929.304    1.040.074    1.446.989    1.669.752
      (75, 76, 776) Büro makinaları ve haberleşme cihazları        584.496       589.889     749.645     790.345     585.376
      Diğer makina ve ulaşım araçları                   646.792       700.338     892.541    1.139.838    1.218.273
        (71-713) Enerji üreten makina                   27.136       97.167      71.113      45.024      75.478
        (72, 73, 74) Diğer elektriksiz makinalar             101.400       136.718     154.900     225.037     209.065
        (79, 785, 786, 7131, 7133, 7138, 7139) Diğer ulaşım araçları   234.463       119.769     111.655     140.733     151.738
        (77- (776+7783) ) Elektrikli makina ve cihazlar         283.793       346.683     554.873     729.043     781.993
   v- Dokumacılık ürünleri (65)                       393.910   7,1   371.992  6,3  410.061  6,0  430.376  5,0  365.835  4,5
   vi- Hazır giyim (84)                           1.784.022  32,2  2.031.370  34,3 2.107.428  30,9 2.453.311  28,4 1.957.923  24,0
      (848.1, 848.3) Deri ve kürkten giyim                 8.941        9.592      10.543      18.056      18.660
      (84-(848.1, 848.3)) Diğer giyim eşyası              1.775.081      2.021.778    2.096.885    2.435.254    1.939.263
   vii - Diğer tüketim malları (81, 82, 83, 85, 87, 88, 89 (-891) )      279.395   5,0   318.816  5,4  366.252  5,4  438.602  5,1  433.304  5,3
      (81) Sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma malzemeleri        136.671       159.187     195.368     225.808     207.310
      (82) Mobilyalar                           28.505       34.504      34.658      48.675      61.947
      (83) Seyahat eşyası                         11.697       17.717      16.540      18.363      27.922
      (85) Ayakkabı                            11.138        7.664      12.730      18.273      14.374
      (87) Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol cihazları           8.166        7.593      12.409      19.326      21.677
      (88, 89-(891)) Diğer tüketim malları                 83.218       92.151      94.548     108.156     100.073
 4- DİĞER ÜRÜNLER (9+891)                            23.044   0,4   19.884  0,3  45.571  0,7  258.189  3,0  68.956  0,8
 TOPLAM                                    5.544.303 100,0   5.917.163 100,0 6.814.301 100,0 8.626.776 100,0 8.158.800 100,0
Kaynak: DTM

                                                                                    101
                         EK TABLO 16: TÜRKİYE’NİN UK’DEN İTHALATI (2004-2008)


                                    Değer 1000 $
                                   2004  % Pay   2005  % Pay  2006  % Pay  2007  % Pay  2008  % Pay
1- TARIMSAL ÜRÜNLER                         142.831   3,3  127.756  2,7  154.202  3,0  163.215  3,0  147.199  2,8
  i-Gıda Maddeleri                          31.690   0,7  39.908  0,8  45.084  0,9  63.389  1,2  64.521  1,2
     (0) Canlı hayvanlar ve gıda maddeleri            24.498      34.655      31.821      46.635      49.680
        (00) Canlı hayvanlar                  2.350       3.515      3.808      3.630      7.621
        (04) Hububat ve mamulleri                2.212       2.026      1.699      2.945      2.738
        (05) Meyva, sebze ve mamulleri             1.777       2.711      3.836      4.251      4.571
        (06) Tabii bal, şeker ve mamulleri            438       1.229      2.450      3.961      4.192
        (08) Hayvan yemleri                   4.383       5.845      2.491      2.895      3.117
        (01, 02, 03, 07, 09) Diger Gida Maddeleri       13.337      19.329      17.535      28.953      27.442
     (1) İçkiler, tütün ve mamulleri               4.656       2.688      10.210      9.197      11.585
        (11) Alkollü ve alkolsüz içkiler            4.574       2.581      7.155      7.766      9.773
        (12) Tütün ve mamulleri                  82        107      3.055      1.431      1.812
     (4) Hayvansal ve bitkisel yağlar ve mumlar          2.536       2.566      3.053      7.557      3.257
     (22) Yağlı tohumlar ve meyvalar                 0         0        1        0        0
  ii-Tarımsal Ham maddeler                     111.141   2,6  87.847  1,9  109.117  2,1  99.827  1,8  82.678  1,6
     (21) Deri, kösele ve ham postlar              76.170      36.176      45.291      41.849      30.689
     (23) Tabii, sentetik ve rejenere kauçuk           22.734      28.805      31.238      27.680      29.018
     (24) Tabii mantar ve yuvarlak ağaçlar              29        18        68        21        6
     (25) Odun hamuru ve kağıt döküntüleri              58        423        1        13      1.450
     (26) Dokumaya elverişli lifler ve döküntüleri        11.800      21.954      31.817      29.334      20.745
     (29) Bitkisel ve hayvansal diğer ham maddeler         352        471       701       930       770
2- MADENCİLİK ÜRÜNLERİ                        236.560   5,5  329.005  7,0  655.551  12,8  907.482  16,6  959.607  18,0
   i- (27, 28) Maden cevherleri ve döküntüleri           192.090   4,4  231.140  4,9  527.017  10,3  787.390  14,4  820.351  15,4
  ii- Mineral yakıtlar ve mineral yağlar (3)            25.759   0,6  75.233  1,6  94.299  1,8  54.846  1,0  89.614  1,7
     (32) Kömür                           45        211        23        18        17
     (33) Petrol ve ürünleri                   5.864      12.436      18.169      35.045      89.556
     (34) Petrol gazları, doğal gaz               19.850      62.586      76.107      19.783        42
  iii- Demir dışı metaller (68)                   18.711   0,4  22.632  0,5  34.234  0,7  65.246  1,2  49.641  0,9
                                                                              102
                      EK TABLO 16: TÜRKİYE’NİN UK’DEN İTHALATI (2004-2008) DEVAM

                                          Değer 1000 $
                                        2004  % Pay    2005  % Pay  2006  % Pay  2007  % Pay  2008  % Pay
 3- SANAYİ                                  3.693.196  85,5  4.151.335  88,4 4.255.333  82,8 4.383.946  80,0 4.207.458  79,0
  i-Demir ve çelik (67)                            120.265   2,8   161.497  3,4  86.253  1,7  112.316  2,1  136.742  2,6
   ii-Kimyasallar                               892.926  20,7   941.744  20,1  946.562  18,4  943.793  17,2 1.081.500  20,3
      (57, 58) Plastikler                         182.960       195.626     186.250     218.319     223.002
      (54) Eczacılık ürünleri                       372.835       389.191     358.521     359.215     443.969
      (51, 52, 53, 55, 56, 59) Diğer kimyasallar             337.130       356.927     401.790     366.259     414.529
   iii-Diğer yarı mamuller                          186.790   4,3   202.600  4,3  216.653  4,2  244.091  4,5  258.270  4,9
      (61) Hazırlanmış deriler, postlar ve mamulleri            1.554        1.376      1.811      2.182      3.714
      (62) Kauçuk mamulleri                        32.797       32.208      31.075      36.649      43.357
      (63) Mantar ve ağaç mamulleri                     2.976        5.181      6.554      3.688      7.995
      (64) Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller          16.503       27.198      22.328      28.650      35.112
      (66) Metal dışı mineral mamuller                   29.787       32.539      36.421      35.396      40.751
         (661) Alçı, çimento vb. inşaat malzemeleri            1.035        1.209      1.947      1.966       833
         (664, 665) Cam ve cam eşya                   10.908       13.515      14.771      8.528      14.933
         (66-(661+664+665)) Diğerleri                  17.843       17.814      19.703      24.902      24.985
      (69) Metal eşya                           103.172       104.097     118.464     137.525     127.342
   iv- Makinalar ve ulaşım araçları                     2.064.459  47,8  2.426.049  51,7 2.553.192  49,7 2.625.295  47,9 2.303.320  43,3
      (781, 782, 783, 784, 7132, 7783) Otomotiv sanayii ürünleri    1.244.268      1.438.320    1.523.835    1.565.607    1.422.543
      (75, 76, 776) Büro makinaları ve haberleşme cihazları        185.713       202.360     190.152     221.126     128.789
      Diğer makina ve ulaşım araçları                   634.478       785.369     839.205     838.562     751.988
        (71-713) Enerji üreten makina                   41.645       43.510      58.798      60.301      74.450
        (72, 73, 74) Diğer elektriksiz makinalar             367.599       446.079     492.286     511.491     409.016
        (79, 785, 786, 7131, 7133, 7138, 7139) Diğer ulaşım araçları   111.220       168.447     150.589      89.302     113.246
        (77- (776+7783) ) Elektrikli makina ve cihazlar         114.013       127.333     137.531     177.467     155.276
   v- Dokumacılık ürünleri (65)                       126.188   2,9   112.134  2,4  125.676  2,4  128.725  2,4  105.483  2,0
   vi- Hazır giyim (84)                            18.314   0,4   17.014  0,4  23.889  0,5  26.750  0,5  25.252  0,5
      (848.1, 848.3) Deri ve kürkten giyim                 1.560         453       358       730       549
      (84-(848.1, 848.3)) Diğer giyim eşyası                16.754       16.561      23.531      26.020      24.703
   vii - Diğer tüketim malları (81, 82, 83, 85, 87, 88, 89 (-891) )      284.254   6,6   290.298  6,2  303.109  5,9  302.977  5,5  296.891  5,6
      (81) Sıhhi tesisat, ısıtma ve aydınlatma malzemeleri         4.909        4.472      6.871      7.774      9.783
      (82) Mobilyalar                           34.741       23.112      23.289      17.342      9.866
      (83) Seyahat eşyası                           406         777      1.554      1.098      1.091
      (85) Ayakkabı                              795         815      1.262      1.068       731
      (87) Mesleki, bilimsel ölçü ve kontrol cihazları          103.120       113.083     126.031     115.554     120.543
      (88, 89-(891)) Diğer tüketim malları                140.283       148.040     144.103     160.140     154.876
 4- DİĞER ÜRÜNLER (9+891)                            244.554   5,7   87.549  1,9  72.467  1,4  22.459  0,4   9.736  0,2
 TOPLAM                                    4.317.140 100,0   4.695.645 100,0 5.137.553 100,0 5.477.102 100,0 5.324.000 100,0
Kaynak: DTM

                                                                                    103

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:93
posted:2/9/2012
language:
pages:103