Oss CDGS by yc5dALtC

VIEWS: 0 PAGES: 108

									OPENSOURCE กับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
             เสรี ชิโนดม
      สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
      สมาพันธ์ โอเพนซอร์ สแห่ งประเทศไทย
      http://www.tosf.org


23/6/2003       Open Source        1
  หัวข้อนาเสนอ

  ประวัติความเป็นมาของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  ความหมายของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  สัญญาอนุญาตแบบต่างๆ
  แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
  ไทยโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
  ข้อดีและข้อเสียของการนาซอฟต์แวร์โอเพน
  ซอร์สมาใช้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
  แหล่งสืบค้นข้อมูลของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  2
      ประวัติ
23/6/2003  Open Source  3
GNU „s not UNIX
   จัดตั้ง โดย Richard Stallman ในปี 1984
   ต้องการให้มีการเผยแพร่ระบบปฏิบัติการแบบ
   ไม่มีค่าใช้จ่าย
      Emacs
      gcc- C compiler
      Bash shell
      Hurd (OS) start
   1985 GNU ได้ประกาศเป็นทางการ
   เครื่องมือและโปรแกรมยูติลิตี้ของลีนุกซ์เป็น
   GNU tools
23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  4
  Cathedral & Bazaar
 เผยแพร่ในปี 1997 โดย Eric S
Raymond
 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างขั้น
พื้นฐานของรูปแบบ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส โดยการใช้ลีนุกซ์ (Linux)
เป็นตัวแทนของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  5
 Cathedral & Bazaar
   Raymond ใช้คาว่า “Cathedral” ซึ่งหมายถึง
   รูปแบบส่วนใหญ่ในโลกเชิงธุรกิจและ
   “Bazaar” ว่าหมายถึง รูปแบบของโลกลินุกซ์
                ั
   (Linux World) ซึ่งผู้พฒนาอิสระนับพันคน
   จากทั่วโลก มีการติดต่อกันโดยทางของ
   อินเทอร์เน็ต เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบปฎิบัติ
   การที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
   1998 Eric Raymond ได้ช่วย บริษท    ั
   Netscape ในการจัดทา „open source‟
   พยายามสนับการพัฒนาแบบ free software
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  6
 เปรียบเทียบการพัฒนาของซอฟต์แวร์ให้
 สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
                 ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการใช้  ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส


รูปแบบ (Model)          Cathedral         Bazaar
แหล่งที่มา (Resources)      รู้            ไม่รู้
ระยะเวลาการวางแผน (Period of   ตลอดโครงการ        ทีละขั้นตอน
  Planning)
ผู้ใช้ (User)           ลูกค้าที่จ่ายเงิน     ผู้ร่วมพัฒนา
วัตถุประสงค์ (Objective)     ทาตามสัญญา /       แก้ไขปัญหา
                   ข้อกาหนด
การบังคับใช้ (Enforcement)    รุนแรง          ไม่รุนแรง
การขยายตัว (Progress)       เฉพาะกลุ่ม        สาธารณะ
รูปแบบความร่วมมือ         เผชิญหน้า         ผ่าน Internet
  (Collaboration)
การประกันคุณภาพ          มีการจัดการ      การแข่งขัน, การรวมกลุ่มเพื่อ
                              ตรวจสอบ (การตรวจสอบ
                              ร่วมกัน)
  23/6/2003
              Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย        7
  เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของซอฟต์แวร์
  ให้สิทธิการใช้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

                ซอฟต์แวร์ให้สิทธิการ   ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
                 ใช้
การพัฒนา (Development)     ปิด            เปิด, ความร่วมมือผ่าน
                               Internet

การอนุญาต (License)      ใช้เท่านั้น        ใช้ ศึกษา ปรับเปลี่ยน
                               และเผยแพร่ซ้า

จุดมุ่งหมายทางธุรกิจ      ครอบงาตลาด        การรวมระบบ การปรับให้
  (Business Goal)                     เหมาะตามความ
                              ต้องการและ
                              Localization
การส่งมอบ (Delivery)      เพื่อธุรกิจ        เพื่อการศึกษา

ความเป็นเจ้าของ        แต่เพียงผู้เดียว, จากัด  ทวีคูณ, ไม่จากัด
  (Ownership)

 23/6/2003
            Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย       8
   ลีนุกซ์

•ได้พัฒนาระบบลีนุกซ์ขึ้นโดย
ลีนุส ทอร์วัลด์ส (Linus Torvalds)
ในปี 1991 ขณะนั้นกาลังศึกษา
ปริญญาโท สาขา Computer Science
ที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (Helsinki)
ในประเทศฟินแลนด์
 23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  9
  ลีนุกซ์
•ลีนุส ทอร์วัลด์ส พัฒนาระบบลีนุกซ์โดย
 ศึกษาระบบปฏิบัติการ มินิกซ์ (Minix)
 ซึ่งพัฒนามาจากยูนิกซ์เพื่อใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์พซี ี
• ลีนุส ทอร์วัลด์ส เห็นว่า มินิกซ์ ยังใช้งาน
ไม่ได้ดี จึงปรับปรุงพัฒนาใหม่จาก ยูนิกซ์
 ได้เป็น ลีนุกซ์ 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  10
       โอเพนซอร์สคืออะไร

Open Source        ≅ Free Software

Free Software
 Free Software           Freeware
               ≠ ≠ Freeware


    ฟรีแต่ขายได้
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  11
    Free Software คืออะไร
      www.fsf.org
ซอฟต์แวร์ที่มีเสรีภาพ ในการ
  ใช้งาน (freedom to run )

  ศึกษา (freedom to study)

  แจกจ่ายต่อ (freedom to

  redistribute)
  ปรับปรุง (freedom to improve)
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  12
 โอเพนซอร์สต้องรวมความ
 ดังต่อไปนี้
  Free Redistribution
  เผยแพร่ได้อย่างเสรี; ไม่จากัดไม่ให้ขายหรือ
  แจก; ทาซ้า ขาย หรือแจกจ่ายได้โดยไม่ต้องจ่าย
  ค่า Royalty fee
  Source Code
  ซอร์สโค้ด: นอกจากโปรแกรมที่ compile แล้ว
  ต้องเผยแพร่ Source code ด้วย
  Derived Works
  งานต่อเนื่อง ;อนุญาตให้แก้ไข ปรับแต่ง
  ดัดแปลง และต้องเผยแพร่ต่อภายใต้ license
  ต้นฉบับ

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  13
 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้
 Integrity of the Authors Source Code
  การคงความสมบูรณ์ในซอร์สโค้ดของ
  ผู้เขียน; ต้นฉบับอาจกาหนดให้เผยแพร่ฉบับ
  แก้ไขได้ด้วย patch file เพื่อระบุส่วนความ
  รับผิดชอบของ Source code
1. No Discrimination Against Persons or Groups
  การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่ม ;
  ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการ
  เข้าถึงซอฟต์แวร์
 No Discrimination Against Fields of Endeavor
  การไม่เลือกปฏิบัติในการจากัดสาขาการใช้งาน;
 ไม่แบ่งแยกหรือกีดกันการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน
  หรือสาขา
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  14
 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้

  Distribution of License
    การเผยแพร่สัญญาอนุญาต; ต้องให้สิทธิเท่า
  เทียมกันกับทุกฝ่าย โดยต้องไม่มี license
  เพิ่มเติมเฉพาะฝ่าย; ป้องกันการเรียกร้อง non-
  disclosure agreement
  License Must Not Be Specific to a Product
  สัญญาอนุญาตต้องไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์;
  ทุกส่วนของต้นฉบับต้องอนุญาตสิทธิที่เท่าเทียม
  กันสาหรับทุกฝ่ายในการนาไปใช้งาน23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  15
 โอเพนซอร์สต้องรวมความดังต่อไปนี้

     The License Must Not Restrict Other
    Software
    สัญญาอนุญาตต้องไม่จากัดซอฟต์แวร์อื่นๆ
    License ต้องไม่มีผลถึงซอฟต์แวร์อื่นที่เผยแพร่ไป
    ในสื่อเดียวกัน
   No provision of the license may be
    predicated on any individual technology or
    style of interface
    สัญญาอนุญาตต้องเป็นกลางทางเทคโนโลยี
    ไม่มีบทบัญญัติในสัญญาอนุญาตที่ไม่ผูกกับ
    เทคโนโลยีหรือรูปแบบอินเตอร์เฟสแบบใดแบบ
    หนึ่ง

23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  16
Categories of Free and
Non-Free Software
23/6/2003  Open Source  17
 ซอฟต์แวร์เสรี (Free Software)

   คาว่าซอฟต์แวร์เสรี (บางครั้งก็เรียกว่าฟรี
   ซอฟต์แวร์) หมายถึง อิสรภาพในการใช้
   ซอฟต์แวร์นั้นๆ ในทุกๆ วัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะ
   เป็นการศึกษาการทางานของโปรแกรม การ
   ประยุกต์ซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความ
   ต้องการของผู้ใช้ การเผยแพร่ซ้าและการเพิ่ม
   ขีดความสามารถในโปรแกรมและเผยแพร่
          ี
   โปรแกรมที่มการปรับปรุงแล้วสู่สาธารณชน
   เพื่อประโยชน์ของประชาคมโดยรวม

23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  18
  ซอฟต์แวร์สาธารณะ (Public
  domain software)
   ซอฟต์แวร์สาธารณะเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่มี
   ลิขสิทธิ์ ในบางกรณีโปรแกรมกระทาการ
   (Executable Program) สามารถอยู่ใน
               ี
   Public Domain โดยไม่มซอร์สโค้ดให้ ซึ่งไม่
   จากัดว่าเป็นซอฟต์แวร์เสรี เพราะซอฟต์แวร์
   เสรีต้องสามารถเข้าถึงซอร์สโค้ดได้
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  19
 Copylefted software

   Copylefted software เป็นซอฟต์แวร์เสรีทมี ี่
   ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเผยแพร่ซอฟต์แวร์
   นั้นๆ ว่า ผู้ที่ทาการดัดแปลงและเผยแพร่
   ซอฟต์แวร์ซ้า จะไม่สามารถตั้งข้อจากัดใน
   การใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้ ซึ่งหมายความว่า
             ี่
   ซอฟต์แวร์เสรีทเป็น Copylefted software
   ถึงแม้จะมีการนามาดัดแปลง ก็จะต้องยังคง
   เป็นซอฟต์แวร์เสรีอยู่


23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  20
 ฟรีแวร์ (Freeware)

   ฟรีแวร์มักจะใช้กับชุดของซอฟต์แวร์ที่
   อนุญาตให้เผยแพร่ซ้าได้แต่ไม่สามารถ
   ดัดแปลงซอฟต์แวร์ได้ ฟรีแวร์จะไม่ให้ซอร์
   สโค้ด ซึ่งซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้จะไม่ใช่
   ซอฟต์แวร์เสรี
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  21
 แชร์แวร์ (Shareware)

   แชร์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับการ
   อนุญาตอให้ผู้ใช้สามารถเผยแพร่ซ้า
   ซอฟต์แวร์นั้นๆ แต่ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์นั้นต่อ
   จะต้องจ่ายค่าสัญญาอนุญาต แชร์แวร์ไม่ใช่
   ซอฟต์แวร์เสรีหรือแม้แต่กึ่งซอฟต์แวร์เสรีโดย
   ส่วนใหญ่ แชร์แวร์จะไม่ให้ซอร์สโค้ด
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  22
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
(Commercial Software)
   ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์เป็นซอฟต์แวร์ที่
   พัฒนาโดยธุรกิจซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการหา
   รายได้จากผู้ใช้ซอฟต์แวร์
   ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ กับ ซอฟต์แวร์ให้ใช้
   สิทธิ์ ไม่เหมือนกัน โดยซอฟต์แวร์เชิง
   พาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้สิทธิ์การ
   ใช้แต่ก็มีบ้างที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีเชิงธุรกิจ
         ้
   และก็มีบางที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์และ
   ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรี
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  23
 สัญญาอนุญาต(License)
        ้
   ปัจจุบันมีขอสัญญาอนุญาตมากมายที่สามารถ
   จาแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้ ที่เป็นสัญญาอนุญาต
   พื้นฐานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางได้แก่
      The GNU General Public License (GPL)
      The GNU Library or "Lesser" Public License
      (LGPL)
      The BSD license
      The MIT license
      The Artistic license
      The Mozilla Public License v. 1.0 (MPL)

23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  24
  ข้อแนะนาสาหรับสัญญาอนุญาต OSS ที่
  เหมาะสมกับความต้องการ
         เงื่อนไข            ประเภทสัญญาอนุญาตที่เสนอ

ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ดัดแปลง        GPL หรือ LGPL

ถ้าไม่ต้องการซอร์สโค้ดที่ถูกดัดแปลง (เก็บ  X หรือ Apache
  การดัดแปลงไว้เป็นส่วนตัว)
ถ้ายอมให้รวมกับซอฟต์แวร์อื่น        LGPL (ถ้าต้องการซอร์สโค้ดที่ถูก
                        ดัดแปลง),
                      X หรือ Apache (ถ้าไม่ต้องการซอร์ส
                        โค้ดที่ถูกดัดแปลง)
ถ้าต้องการขายเป็นสัญญาอนุญาตเชิงพาณิชย์   สัญญาอนุญาตแบบควบ (GPL + สัญญา
  ซึ่งไม่ใช่โอเพนซอร์ส            อนุญาตเชิงพาณิชย์)

ถ้าต้องการสิทธิพิเศษ            ไม่ใช่โอเพนซอร์ส
  23/6/2003
            Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย    25
   ตารางเปรียบเทียบลักษณะสัญญาอนุญาต
   แบบต่างๆ
           ลักษณะ           GPL  LGPL  BSD  NPL  MPL  PD
สามารถรวมกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ฟรี          N   Y   Y   Y   Y   Y
การดัดแปลงสามารถเก็บไว้ได้และไม่ย้อนกลับ     N   N   Y   Y   Y   Y
  มายังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เดิม
สามารถให้สัญญาอนุญาตซ้า              N   N   N   N   N   Y
ผู้ถือลิขสิทธิ์เดิมมีสิทธิพิเศษเหนือการดัดแปลง  N   N   N   Y   N   Y
   แก้ไข
รวมกับซอฟต์แวร์อนุญาตให้สิทธิ์และเผยแพร่ซ้า    N   Y   Y      Y


รวมกับซอฟต์แวร์GPL และเผยแพร่ซ้า         Y   Y   Y      N


ต้องแบ่งปันซอร์สของรุ่นเผยแพร่ซ้า         Y   Y   N      Y


    23/6/2003
              Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย     26
  ตัวอย่าง License
  GPL    : Emacs
  LGPL   : C Library [can include in product]
  X, BSD, Apache [gov. own; approx. public domain]
  Artistic : Perl [non-sale, but can sell if others]
  MPL    : Mozilla
        [no allowing Netscape to re-distribution
        the mod.]
  NPL    : Netscape
        [allow Netscape to re-distribution the mod.]
  23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  27
 สั ญญาอนุญาต(2)
   The Qt Public License (QPL)
   The IBM Public License
   The MITRE Collaborative Virtual Workspace
   License (CVW License)
   The Ricoh Source Code Public License
   The Python license (CNRI Python License)
   The Python Software Foundation License
   The zlib/libpng license
   The Apache Software License
   The Vovida Software License v. 1.0
   The Sun Industry Standards Source License
   (SISSL)
        Open กับการพัฒ License
   The IntelOpensourceSourceนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
23/6/2003                         28
 สั ญญาอนุญาต(3)
    The Mozilla Public License 1.1 (MPL 1.1)
    The Jabber Open Source License
    The Nokia Open Source License (NOKOS
    License) Version 1.0a
    The Sleepycat License
    The Nethack License
    The Common Public License
    The Apple Public Source License
    The X.Net License
    The Sun Public License
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  29
 สั ญญาอนุญาต(4)

      The  Effiel Forums License
      The  W3C License
      The  Motosoto License
      The  Open Group Test Suite License
      The  Zope Public License
      The  zlib/libpng License
      The  Academic Free License
      The  Attribution Assurance License


23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  30
  สามารถดูรายละเอียดได้ที่

  http://www.gnu.org/
  http://www.opensource.org/
  http://conferences.oreillynet.com/os2002/
  http://www.slat.org/project/legal/GNU_GPL_Chi
  nese
  http://www.gnu.org/licenses/translations.zh.ht
  ml23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  31
 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
   Linux distribution        MySQL
   OpenOffice            PostgreSQL
   PHP-Nuke             JAVA
   Perl               Python
                    BIND
   PHP
                    Sendmail
   Apache
                    gcc
   XML                gnome
   gdb
   OpenOffice
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  32
     Open Source
    Operating Systems
 Unix
 Many Flavors of Linux
 Free BSD
 Others
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  33
      Some Linux Distributions                        Red Hat
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  34
      Open Source
      Applications
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  35
Zope is a leading open source application
server, specializing in content management,
portals, and custom applications. Zope enables
teams to collaborate in the creation and
management of dynamic web-based business
applications such as intranets and portals.
  23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  36
OpenOffice.org: Mission Statement
To create, as a community, the leading
international office suite that will run on
all major platforms and provide access to
all functionality and data through open-
component based APIs and an XML-
based file format.

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  37
Mozilla is an open-source web browser
and toolkit, designed for standards
compliance, performance and
portability.


Netscape is the base code for Mozilla!
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  38
What is the GIMP The GIMP is the GNU
Image Manipulation Program. It is a freely
distributed piece of software suitable for
such tasks as photo retouching, image
composition and image authoring. We also
try to provide as much information about
the GIMP community and related projects as
possible.

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  39
      1995: The Java Technology
      Revolution Begins
  Sun introduces the first universal software
  platform, designed from the ground up for
  the Internet and corporate intranets. Java
  technology enables developers to write
  applications once to run on any computer.

23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  40
Python is an interpreted, interactive,
object-oriented programming language. It
is often compared to Tcl, Perl, Scheme or
Java.
Python combines remarkable power with
very clear syntax. Python is also usable
as an extension language for applications
that need a programmable interface.
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  41
               What is PHP?
       PHP is a widely-used general-
      purpose scripting language that is
        especially suited for Web
        development and can be
         embedded into HTML.


23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  42
Apache Web Server
The Apache Software Foundation
provides support for the Apache
community of open-source software
projects. We consider ourselves not
simply a group of projects sharing a
server, but rather a community of
developers and users.

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  43
  Samba is an Open Source/Free
  Software suite that provides
  seamless file and print services to
  SMB/CIFS clients. Samba is freely
  available under the GNU General
  Public License.

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  44
 MySQL is the world's most popular
 Open Source Database, designed for
 speed, power and precision in
 mission critical, heavy load use.
 MySQL AB is the company owned by
 the MySQL founders.23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  45
Community Involvement
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  46
 The future of Open Source


The future of Open Source is
growing dramatically in all aspects
of the computing community.

From enterprise implementation to
the desktop, Linux and others are
gaining acceptance for reliability,
cost effectivness and other benefits.

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  47
    Recent Headlines
Is Linux breaking Microsoft's grip?
By Robert Lemos
Special to ZDNet News
November 4, 2002, 5:02 AM PT
Open-source software gave Microsoft a
one-two punch this week, with the
European Union and an African
nonprofit educational organization
showing preference for Linux systems.

 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  48
   Citing Security Risks, U. of
   California at Santa Barbara Bans
   Windows 2000 on Residential
   Network
By BROCK READ
The Chronicle of Higher Education
    Monday November 4th 200223/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  49
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  50
     โอเพนซอร์สในบางประเทศ
  ฟิลิปปินส์:
   Bayanihan Linux (based on RH 7.3)
   ELGU (tax collection, real-estate property
   management, e-business) 10 -> 100 ->
   1,600
   แผนปฏิบัติการโอเพนซอร์ส 2003


  เวียดนาม:
    RedHat Vietnam Edition (based on RH 7.1)
    Vietkey Linux

    23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  51
    โอเพนซอร์สในบางประเทศ
  จีน:
    YangFan, Qihang, RedFlag
ญี่ปุ่น:
    METI เริ่มโครงการทดลองใช้โอเพนซอร์สใน
    สานักงาน
    Sharp, Fujitsu, Toshiba, IBM, ...
    Turbo Linux, Vine Linux, ...
เกาหลี:
    โอเพนซอร์สในสานักงานของรัฐ
    Hancom Linux (office suite in Sharp Zaurus)
  23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  52
สมาพันธ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
    (TOSF.org)
จุดประสงค์:
   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพน
   ซอร์ส (project hosting, จัดประกวดซอฟต์แวร์, คลัง
   ซอฟต์แวร์, เป็นต้น)
   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพน
   ซอร์ส (สาหรับทั้งผู้ใช้ และผู้พัฒนาต่อยอด)
   สร้างความเข้าใจและเป็นแหล่งข้อมูลข่างสาร (คู่มือ,
   การฝึกอบรม, เป็นต้น)
   เสนอแนะกรอบการจัดซื้อซอฟต์แวร์ใหม่
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  53
   Open Collaboration for Software Development

                              NSC      IT2000            IT2010

                              WS on TOSS

TIS-620 (86)                        OTN                     OpenTLE.org

 WTT (92)         ZzzThai     TLWG      TLUG             TOSF.org            OSS/ICT WG

                Thai Sort          Thai Locale                 Hospital-OS

         ORCHID          National Font         OSS Project           SWATH

        IANA      OCR Corpus          LEXiTRON
9      96      97      98      99      00       01       02      03
5
Kaiwal Linux        LinuxSIS         LinuxTLE       iCafe Linux
                                          Ziif Linux
        Burapha Linux                OfficeTLE    Payoon Linux
                                      Grand Linux
                                      Pladao
                    Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
                                             Liberta Linux
      23/6/2003                                                     54
           OSS Ring
 AOSSC              VOSSA
  Yangfan&Qihan          Vietnam
     g                       LUGS
    China         AIST&IPA        Singapore
                Japan
ALDA                           OSSF
Korea       TOSF&OSS/ICT-             Chinese
            WG                Taipei
           Thailand
                         ASTI
       PIKOM&MNCC&A            Philippine
          OSC                s
         Malaysia
 23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  55
 Everywhere (in Asia)

 AOSS Collaboration
   Software Bank Network
   OSS for business
   Symposiam
   Asia OSS Community


23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  56
                ั
            ลินุกซ์สญชาติไทย
Name      Organization   Year
KW Linux    Kaiwal Software  1995
Burapha Linux  Burapha Univ.   1996
LinuxSIS    NECTEC      1997
LinuxTLE    NECTEC      1999
ZiiF Linux   Zion Interface  2000
iCafe Linux   ThaiLinuxCafe.Com 2002

Others: Phayoon Linux, Grand Linux, etc.


Phayoon Linux, Liberta Linux, etc.

 23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  57
 โครงการทะเล (T-LE Project)
  Thai Language Extension (TLE)
  TLE อ่านว่า /ta-lé/ หรือ /ทะ-เล/
  ลินุกซ์ทะเล และ ออฟฟิศทะเล


    www.opentle.org

23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  58
          ลินุกซ์ ทะเล
 (เช่ นเดียวกับ Microsoft Windows)
Version      Based Distro          Released
Matel 6.0     Mandrake 6.0        ก.ค. 15, 99
Matel 6.01     Mandrake 6.0        ก.ย. 20, 99
LinuxTLE 3.0    RedHat 6.2             , 00
LinuxTLE 4.0    Redmond           ต.ค. 13, 01
LinuxTLE 4.1    RedHat 7.2         มี.ค. 14, 02
LinuxTLE 4.1a   RedHat 7.2         มี.ค. 23, 02
LinuxTLE 4.1r2   RedHat 7.2+7.3        ก.ย. 2, 02
LinuxTLE 5.0    RedHat 8          เม.ย. 13, 03  23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  59
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  60
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  61
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  62
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  63
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  64
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  65
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  66
        LinuxTLE 5.0
Simple Installation        Easy-to-use
Full GUI for installation     Desktop
 and configuration        • QuickLogin
GUI partitioning tool      • AtHome
 (YeST2 from Suse)        • FontGet
Uninstall             One-App-One-Task
                  • Email: evolution
Print in Mozilla          • Browser: mozilla
• Xprint              • Office Suite:
• OfficeTLE ps-            OfficeTLE
 print                           Etc.
 23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย   67
           ออฟฟิ ศทะเล
   (เช่ นเดียวกับ Microsoft Office)
Version       Based Distro     Released
OfficeTLE  alpha  OpenOffice.org b-633 Oct 2000
OfficeTLE  alpha1  OpenOffice.org b-633 Mar 2001
OfficeTLE  alpha2  OpenOffice.org b-633 Dec 2001
OfficeTLE  beta   OpenOffice.org 1.0  Jun 2002
OfficeTLE  beta 2  OpenOffice.org 1.0  Jul 2002
OfficeTLE  1.0.2  OpenOffice.org 1.0  Apr 13,2003  23/6/2003
           Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  68
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  69
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  70
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  71
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  72
 บูรพาลีนุกซ์
    http://www.buraphalinux.org
23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  73
บูรพาลีนุกซ์
   เวอร์ชั่น 5
   KDE 3.x, Qt 3.1.2
   PostgreSQL 7.3.2 , MySQL 3.23.56
   Kernel 2.4.20
   XFree86 4.3.0
   glibc 2.3.1
   Others base on Slackware 9

23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  74
  แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี
  สารสนเทศของไทยโดยใช้
     โอเพนซอร์ส
23/6/2003  Open Source    75
  แนวโน้ มของการใช้ งานโอเพนซอร์ ส
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบนเป็ นแบบ Web Application
               ั
  นโยบาย IT 2010
     E-Government
     E-Industry
     E-Society
     E-Education
     E-Commerce


  23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  76
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.
     2545-2549
ยุทธศาสตร์:
 1.การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นาในภูมิภาค
 2.การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและ
  สังคมไทย
 3.การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT
 4.การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขัน
  ในอนาคต
 5.การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อมุ่งขยายตลาด
  ต่างประเทศ
 6.การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT
 7.การนา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการ
  ของภาครัฐ
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  77
 แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ.
     2545-2549 ที่เกียวข้ องกับโอเพนซอร์ ส
               ่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็ นผูนาในภูมิภาค
                            ้
เป้ าหมาย
  5. ให้มีการใช้Opensorce software ควบคู่กบซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศเทียบมูลค่าไม่
                            ั
   ต่ากว่ารัอยละ 50ของมูลค่าซอฟต์แวร์รวมที่ใช้ในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ ที่2 การพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการเพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ
                  ้
แผนงานและกิจกรรม
  3.3.4 การพัฒนาซอฟต์แวร์ในลักษณะOpensource สาหรับเป็ นรากฐานให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยนาไป
   ศึกษาและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไ
  23/6/2003
            Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย         78
 แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย พ.ศ.
     2545-2549 ที่เกียวข้ องกับโอเพนซอร์ ส
               ่
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต
เป้ าหมาย
 4.1.1 บรรจุวชาเกี่ยวกับการเรี บนรู้และการใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์และเครื่ องมือสื่ อสารให้แก่ผรับ
        ิ                                       ู้
                 ั
  การศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งที่จดให้เป็ นหลักสู ตรหรื อวิชาที่สอน รวมทั้งการฝึ กหัดใช้ตามความ
  เหมาะสมโดยหลักสูตรจะเน้นตามเทคโนโลยีเปิ ดรวมทั้ง Opensource
4.2 ให้องค์กรภาครัฐส่ งเสริ มและสนับสนุนการให้ภาคเอกชนเร่ งรัดผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่ อสารและซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด อาทิ ซอฟต์แวร์กลางทาง
 บัญชี ทั้งนี้ให้มีปริ มาณการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดและทันต่อความก้าวหน้า
 ของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ในราคาที่เหมาะสมกับการครองชีพ
   23/6/2003
              Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย           79
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
        ่
     ที่เกียวข้องกับโอเพนซอร์ส
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนา ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ
 การให้บริการของภาครัฐ
เป้าหมาย
 9.มีซอฟต์แวร์ระบบบริหารขั้นพื้นฐาน ได้แก่ระบบสารบรรณ บริหารบุคคล
 งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ที่ใช้กับหน่วยงานภาครัฐได้เป็นการทั่วไป ภาย
 มนปี 2549
แผนงานและกิจกรรม
4. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อความเข้าใจและการใช้โดยมิได้มีการลงทุน
  ซอฟต์แวร์ระบบสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ที่มีมาตราฐานเดียวกันให้เป็น
  ซอฟต์แวร์กลางของรัฐ ในกรณีที่ซื้อซอฟต์แวร์สาเร็จ(Software Package) ให้มี
  การซื้อลิขสิทธ์แบบรวมได้ตามความจาเป็น หากเป็นไปได้ ให้ใช้ระบบซอฟต์แวร์
                     ้
  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีไทย และพัฒนาขึ้นโดยผูประกอบการไทย หรือต่อยอดจาก
  ซอฟต์แวร์ Opensource ซึ่งเป็นเทคโบโลยีเปิดสาหรับทุกคน
7.4.4 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและซอฟต์แวร์รหัสเปิด
  23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย   80
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
        ่
     ที่เกียวข้องกับโอเพนซอร์ส
5.แผนงานที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญที่ต้อง
 เร่งดาเนินการ

5.1.1.2 โครงการจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์
 แบบ Opensource โดยทาหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา
 ซอฟต์แวร์แบบ Opensource ในประเทศไทย รวมถึงเป็น
 คลังเก็บรวบรวมซอฟต์แวร์แบบ Opensource ที่จะเป็น
 ประโยชน์กับการใช้งานส่วนของทั้งภาครัฐบาลและ
 ภาคเอกชน และเป็นคลังความรู้ที่จะให้คาปรึกษากับ
 หน่วยงานต่างๆที่ต้องการนาซอฟต์แวร์นั้นไปใช้

  23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  81
 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน
   การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจัดทาเป็น
   Internet Server
      OS
         Linux
      Web server
         Apache
      Mail
         sendmail
      DNS
         named

23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  82
 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน
   การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สจัดทาเป็น Internet
   Server
      Network
         Nagios ect.
      Editor
         emacs
      DBMS
         PostgreSQL, MySQL
      Proxy Server
         Squid
      Firewall
         Firewall Builder, Shorewall, Guarddog

23/6/2003
           Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  83
 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน
 การใช้ลีนุกซ์แบบ Desktop
  ลีนุกซ์ทะเล, บูรพาลีนุกซ์

  ซอฟต์แวร์พื้นฐานสาหรับการใช้งานทั่วไป
  โดยเฉพาะด้านสื่อผสม
      ซอฟต์แวร์ดูหนังในลีนุกส์
         ไซน์ (Xine) เอ็มเพลเยอร์ (Mplayer)
      ซอฟต์แวร์ฟังเพลงในลีนุกซ์ในรูปแบบออดิโอ
      (audio) และเอ็มพีทรี (mp3)
         Winamp for Linux
         XMMS – X multimedia system
         Xamp
         SnackAmp

23/6/2003
           Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  84
 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน
   ซอฟต์แวร์สร้างและตกแต่งภาพในลีนุกซ์
    Xnview, Gqview

   ซอฟต์แวร์จัดการแฟ้มข้อมูลในลีนุกซ์
    Konqueror

   ซอฟต์แวร์ส่งแฟกซ์
    HylaFax, Fax2Send, Efax

                ุ
   ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสในลีนกซ์
    - Dr.Web for Linux, RAV Antivirus
   ซอฟต์แวร์ห้องสนทนาในลีนุกซ์
      Xchat

23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  85
 การใช้งานโอเพนซอร์สในปัจจุบัน

   ซอฟต์แวร์ชุดสานักงาน
      โปรแกรมประมวลคา
      โปรแกรมตารางคานวณ
      โปรแกรมนาเสนอ
        ปลาดาว

        ออฟฟิศทะเล

        OpenOffice
23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  86
  การพัฒนาระบบงานด้วย OSS
  Script Language
    PHP, Perl, Python, Java,TCL/TK, Qt
  DBMS
    PostgreSQL, MySQL
  Development Tool
    ArgoUML (แทน Rational Rose)
    MyProject (แทน MS Project)
  Development environments
    Emacs & Java SDK
    Free closed software Sun ONE (Forte)
    Community Edition

23/6/2003
        Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  87
  การพัฒนาระบบงานด้วย OSS

  Groupware
    PHP groupware
  Content Management Software
    phpnuke, postnuke, plone
  Web Service
    Java and Web Service : JAXM, JAX-RPC,
    JWSDP
23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  88
 การดาเนินการของกระทรวง ICT
 เกี่ยวกับ OSS

   มีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์โอเพน
   ซอร์ส
   จัดตั้งองค์กรส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพน
   ซอร์ส
      เป็นหน่วยงาน ภายใต้ TOT
   จัดตั้งคลังซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส
   ให้ดาเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส ใน
   ภาครัฐนาล่อง เช่น ซอฟต์แวร์ e-Government
   กาหนด Action plan ในการส่งเสริมการใช้งาน
   ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  89
ตัวอย่างการพัฒนาโอเพนซอร์สของ
องค์กร

   The State of Hawaii Intranet Portal
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  90
 Tool Choice Progression
          Plan 0       Plan 1      Plan 2
         Sept. 2001     Dec. 2001     Feb. 2002

                             Apache,
  Web Server  Microsoft IIS     Apache      Zserver


          Microsoft       PHPNuke,
  Web Content  SharePoint or   PostNuke, Zorum  Zope + CMF +
  Manager    Macromedia     & other Content   Plone
          SiteSpring      Managers

                              Zope,
  Web Database  Macromedia       PHP,      Python     State of Hawaii
   Interface   ColdFusion       XML       PHP,     Intranet Portal
                              XML  Relational  Microsoft SQL     MySQL or     MySQL
  Database     Server      PostgreSQL  Development   Javascript               Python,
                     PHP,
   Scripting   VBScript                PHP
                     Perl
  Languages     ASP
23/6/2003
             Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย       91
Commerical vs. Open Source Solutions
Commercial             Cost Open Source           Cost
Choice                 Choice
Microsoft Windows 2000 Server    $850 Mandrake & RedHat Linux      $0
Commercial Web Server         $0 Apache HTTP Server & ZServer   $0
Relational Database        $1,350 MySQL              $0
Scripting Language          $0 PHP, Python, & Zope        $0
Commercial Portal Product     $4,000 Zope + CMF + Plone        $0
Office Productivity Applications  $560 OpenOffice.org & Abiword     $0
Database Integration Engine    $1,200 PHP, Python, & Zope       $0
Programming IDE           $570 jEdit               $0
Still Graphics Application     $600 Pixia               $0
Portal Client Access License     $72 Client Access License       $0
SQL Client Access License      $72 SQL Client Access License     $0
Single Server Config        $7,650 Single Server Config       $0
Cost per developer seat      $1,730 Cost per developer seat     $0
           Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
20,000 Client Licenses
  23/6/2003
               $2,880,00 10,000 Client Licenses     92
                                      $0
                    0
 Intranet Portal Components
      Other Intranet Web Services & Portal Users        NGN/Intranet Layer


                            Apache
           Zserver                     Exposure Layer
                           Web Server

         Plone (content management system)

         CMF (Content Management Framework)
 XML                             PHP +
                                   Presentation Layer
 XSLT      Zope                    HTML
         Content          Python
         Manager

                   MySQL
                                   Content Layer
                   Database
23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย        93
Intranet Portal Home Page
 23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  94
หลักการในการคัดเลือกเครื่องมือ
ประเภทโอเพนซอร์สมาใช้ในการพัฒนา
  ความเสถียรของซอฟต์แวร์
  ความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมกันพัฒนา
  มาตราฐาน(standard)
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  95
  แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนา OSS กับ
  ตลาดการแข่งขัน
   แรงผลักดันจากแผนแม่บทไอซีที IT2010
   บทบาทของกระทรวงไอซีที
   ความเข้าใจเรื่อง OSS
   การลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
      ภาครัฐ มีนโยบายจัดทาซอฟต์แวร์กลาง
   เกิดธุรกิจทางด้าน OSS อย่างจริงจัง
      ให้บริการคาปรึกษา
      ฝึกอบรม
      พัฒนาระบบงาน

23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  96
 ข้อดี-ข้อเสียของ OSS

 ข้อดี
  เทคโนโลยี: ต่อยอด, นวัตกรรม, มาตรฐาน,
        ความปลอดภัย
  เศรษฐกิจ: ประหยัดงบประมาณ, ลดต้นทุน
        การผลิต
  สังคม:   ลดช่องว่างของการเข้าถึงข่าวสาร,
        ป้องกันการผูกขาด
  บุคลากร: พัฒนาบุคลากร, โปรแกรมเมอร์
  จริยธรรม: ลดปัญหาซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

    สามารถกาหนด License ใหม่ได้
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  97
 ข้อดี-ข้อเสียของ OSS

   ข้อดี
      ซอฟต์แวร์ราคาลดลง
   ข้อเสีย
      มีหลากหลาย
      ผู้ใช้ขาดความเชื่อมั่น
      การรักษาความปลอดภัย ยังมองต่างมุม
      เอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ยังมีน้อยมาก23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  98
 ความพร้อมการใช้งาน
 โอเพนซอร์สขององค์กร
   องค์กรต้องกาหนดนโยบายการใช้งานให้ชัดเจน
   หน่วยงานหลักต้องทาเป็นตัวอย่าง
   หน่วยงานที่เป็นผู้พัฒนาโอเพนซอร์สต้องสร้าง
         ่
   ความเชื่อมันให้กับผู้ใช้งาน
   ต้องมีการจัดทาเอกสารคู่มือเผยแพร่อย่าง
   แพร่หลาย
   มีระบบการฝึกอบบรมที่ดี
   ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง


23/6/2003
       Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  99
 ผลที่เกิดจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

   ส่วนแบ่งทางการตลาด
      Apache – 60%
      Linux บน Server 25-30% (คาดการว่าในปี
      2006 จะเพิ่มเป็น 50%)
      Linux บน desktop
   เป็นทางเลือใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ง
   ทาให้ต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าลง23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  100
  แหล่งค้นหาซอฟต์แวร์โอเพน
  ซอร์ส
   google.com
   freshmeat.net
   tucows.com
   sourceforge.net
   cgi- scripts
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  101
  Google: The Gateway to Information
    i.e. The Internet Help Desk
23/6/2003
      Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  102
Freshmeat:

An Open Source

Repository
   23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  103
Open Source

includes

big (IBM)

players - as

well as

little ones


     23/6/2003
           Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  104
Source Forge:

A Repository

Of Open Source

Tools and

Information
   23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  105
Software
for many
platforms
    23/6/2003
          Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  106
An archive of
cgi scripts
(common gateway
Interface)
   23/6/2003
         Opensource กับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย  107
      คาถาม ?23/6/2003  Open Source  108

								
To top