????? ???????? ???? ??? ???? ?? MPFI ?????

Document Sample
????? ???????? ???? ??? ???? ?? MPFI ????? Powered By Docstoc
					 ‫1‬
                          ‫2-1 مقدمه‬
‫رر شی‬  ‫پررژه ای کی رر ییشیپرردایشهیی شمرروی رر ی‬
  ‫ر‬             ‫ر‬      ‫ر‬
‫ش ه مریمدیی جورن میکیهی ریجدی ر یتعمر ی ر ی مدرژ ی‬  ‫ر‬
‫روی(ی‬‫ر شی ومر‬ ‫ر‬  ‫ریی ر یژد ر جی ج‬
             ‫ر‬   ‫ر‬  ‫روی نهر‬ ‫ر یشهکیپژ مر‬‫خر‬
‫رروای‬       ‫ر‬
   ‫رر یهی رروهمدی ژیمر‬  ‫رروی هدر‬‫‪JOHNSON CONTCOLS‬ی)یی شجر‬
‫ییم دقی‬  ‫یی ج ون میکیتی میی یی طیل‬   ‫دوی ژتی‬   ‫ژت.ی‬
        ‫ی‬
‫جی ژ ختش ژیجدی و مویهی‬   ‫مدی پژه ای ضمدیآ ش یمدی ییژد‬
                  ‫ی‬
‫ی ءیآکی ییج ح ایت دب می دی صحدحیمط ی یج دییآ ش یی‬
           ‫ر‬        ‫ری ر‬    ‫ر‬
‫شروایهیشهیهری یتدربمری دیخر ییش ی ریییژر ش ی ش ر ی‬    ‫ر‬
‫شواییشی مدی پژه ایهمیه گی ژیای یی تعهای ژی ل دژکی‬
 ‫ر یز د ری رییصیصر‬
‫ر ی‬    ‫ر هر‬     ‫ردییشی لدر‬‫روی دکر‬‫رتدیششر‬    ‫ر‬
                        ‫زی رعویهمر‬
                           ‫ژیی.ی‬

                 ‫2-2 آموختههاي تئوري‬
              ‫آجچرر ییشی مرردییهشا‬
‫ی یكرریشآ ز یآ خ رر یشررویش ی‬
  ‫ر‬
‫ردجی‬  ‫ريی‬
     ‫ربی ر ش یهیتملر‬
          ‫رر‬      ‫ي ر کی ر ییهییژر‬
            ‫ر ی ی طیلر‬    ‫ر‬   ‫ی ر‬
                       ‫جم ی.ی‬

  ‫اا‬ ‫اوخس رخا‬ ‫ااس خت اتن خا‬
           ‫ا‬     ‫اس ها‬ ‫مهاا‬  ‫اا‬ ‫اا ه ها‬ ‫2-2-1 تفا‬
      ‫کاربراتورس‬    ‫بس به خت تن خوخس رخا‬     ‫ا ژکتورس‬
     ‫1 - زمعیژ ختی ی جو زایالزمی ی لد یژدل وشهیی:‬
‫شکدی‬      ‫ر‬    ‫ر یهر‬
     ‫ررتی م رر ییشیژد رر ج رریکی رریش ژ‬‫سر‬     ‫رر یتلر‬ ‫ر‬
‫شییشیهژررمی یجدک لررویهرر کیهشهیکیمررژ شی‬        ‫رریش ژ‬
‫ردل وشهیی‬   ‫رتی ر یهمر‬
      ‫ر یژر‬    ‫ر‬   ‫خر‬  ‫ر شیمس‬   ‫ر‬
                     ‫ر ختی ر ییر‬ ‫ی شیدیژر‬
‫ر ختیالزمی‬ ‫ر شکیژر‬ ‫ر‬      ‫ر یهر‬      ‫هلر‬
            ‫رد رو.ی ردییشیژد ر ج ریکی ج‬  ‫جمر یشژر‬
  ‫یهر‬
‫ر زک ریکی‬  ‫رمیژر‬ ‫ری ی ژر‬  ‫ر شی نر‬‫ردل وشی طر‬  ‫رژیژر‬‫رژ کیهر‬  ‫ر‬
    ‫ر‬         ‫ر‬
‫ر شیپو رتیژ ر پیییهشهیکیآ رییای ح م ر ی ژ رت.ییشی‬ ‫ر‬      ‫ج‬
‫ر ختییشی‬ ‫ردظیژر‬ ‫رس ی لر‬  ‫ر شکی ور‬ ‫ر‬      ‫ر‬
                     ‫رمدییشیژد ر جی ج‬   ‫ضر‬
                 ‫ی خ یژدل وشیه ییجو شی.ی‬
‫ر ی دی‬ ‫ر شکی(یآلر‬  ‫ر‬  ‫ر زکی م رژییشیژد ر جی ج‬
                ‫ر‬     ‫ر‬      ‫2 - ریمیژر‬
                               ‫خر‬
                           ‫م ژی)ی:ی‬
‫ی‬  ‫ی‬        ‫ی‬
      ‫یت لتیآج س ی ش ژیلی ژ ختی جو زا دژکیهی‬
‫ی ژدل وشهیی ش ژیلی‬     ‫شدی‬   ‫شژ ممی خ لفی یش ژیی‬
‫رد رژییدی یزهریکیخژه ردی(ی‪Co – HC – NOX‬ی)ی ر یصرو م ی‬    ‫ی‬
                            ‫دشژو.ی‬‫ی‬
             ‫شیزمیی ژی ژتی:ی‬    ‫3 ش جو یکیصنمدی‬ ‫-‬
‫شکی ی تثی‬   ‫یای مییهج‬    ‫شدی ل‬   ‫ج هیکی یش ژ‬ ‫ی‬   ‫یشیژد‬
‫یییشی‬   ‫شیج و یی‬   ‫ی خ دیه شیی یش ژ‬     ‫د ش یی ه ی‬ ‫ی‬
     ‫یی ژت.ی‬    ‫شکیه ی ی و شیالزمی‬      ‫ژد جی ج‬
 ‫2‬                    ‫ش:ی‬    ‫یا ژی‬
                           ‫ی‬    ‫4 - ش کیعی‬
 ‫ر ی ر‬
‫ریا رژی‬    ‫ر شی‬   ‫شی ش ک ریعی‬
              ‫ر‬          ‫ر‬    ‫ر‬
                     ‫ر یتل رتیص ربوی ریش ژ‬‫ر‬
                              ‫شوای ژت.ی‬
     ‫ی یشو:ی‬ ‫ژلیصژ ش ی یجدک لویجمد‬       ‫5 جدیزی یژد جی‬   ‫-‬
‫ر ختی‬ ‫ر دیژر‬ ‫رژیکیهر‬ ‫رتیژر‬ ‫شکی ر یتلر‬
                  ‫ر‬         ‫ر‬    ‫ر‬
                        ‫یشیژد ر جی ریش ژ‬
‫ی خ دی یی‬     ‫ی ژدل وشییشیی خ ی یجدک لوی‬          ‫هشهیکی‬
 ‫خر‬    ‫ر‬   ‫خر‬
‫ر ش ی ریشی ر یی ر ی‬    ‫رد ر ییهی ر یصر‬
                 ‫ر‬            ‫در‬
                      ‫ر ی ژ ربیجمر یشر‬    ‫هر‬
‫ر یشهی‬ ‫روکیخر‬ ‫ردیشر‬     ‫ر‬
          ‫رثی رویشهشر‬        ‫ری ر‬
                 ‫یجدک روی ردچ ر ویهی یتر‬  ‫لر‬
                               ‫دش ی.ی‬‫ی‬
    ‫شکیزمیی ژی ژت:ی‬
     ‫ی‬           ‫6 موش یش یبی دژکیخ یشههیکی ج‬     ‫-‬
   ‫ر صر‬
‫ر یهی ر ی ر ش ی‬   ‫ر ختیهمدور‬ ‫ر شکیژر‬ ‫ر‬       ‫ر یهر‬
                        ‫یشیژد ر ج ریکی ج‬
‫ر ی‬‫رتیهیآه جر‬  ‫رژ هجی ژر‬ ‫ر پیییهشهیکیمر‬    ‫رتیژر‬ ‫ریایپور‬  ‫مدر‬
  ‫روش یشر ی در‬
‫ر یب رژکی‬      ‫ر دیمر‬     ‫ر‬
              ‫رثی ریالیشمر‬  ‫رقی یتر‬  ‫م رعیهییمدر‬ ‫مر‬
                               ‫دش ی.ی‬‫ی‬
                  ‫7 - صژوی م ژیهی هد یژ خت:ی‬
                    ‫ی‬
   ‫ر‬     ‫ی ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬
‫ر شکی ر یتل رتی ج رو زا د رژکییمد رقیهی‬        ‫یشیژد ر جی ج‬
‫ردییشی‬   ‫رعیژر ی‬
    ‫ر ختپیشر‬    ‫ردیهیمطر‬ ‫رژ ممی حدطر‬   ‫ر یشر‬ ‫رو همی لدر‬ ‫ر‬
    ‫ر‬
‫ر شیم ریییشی‬      ‫ر‬
          ‫ر شدیی تیش روکی‬      ‫ر‬
                      ‫صیل رتیخ ر یی ژی ج ردی‬ ‫ر‬
‫ی جو زایچ ومگدژکی یهای‬       ‫ژژتتیج هیمددی صژوی ژ ختی‬
                               ‫دمی و.ی‬‫ی‬
                       ‫ش:ی‬     ‫8 تمژی دو ژی‬ ‫-‬
‫ردجی‬‫ر‬  ‫ردیهی‬ ‫ر یزجر‬ ‫رقیهی رو همیآه ر ی ژمر‬
               ‫جر‬       ‫ر‬     ‫ردجییمدر‬ ‫ر‬
‫ر شکدی‬ ‫ر‬      ‫ر‬
       ‫ر شی ر شیی رجییشیژد ر جی ج‬
                ‫ر‬      ‫طر‬    ‫ر‬   ‫ریش ژیی‬ ‫ر‬
          ‫شیش ی یالی دی ژی.ی‬      ‫تمژیمط ی یی خلدی‬
            ‫9 می لدتی ژ یش ی ه ژییشیه کیژژیی:ی‬       ‫-‬
‫ی‬  ‫و شییم دقی ژ ختی طی قییش‬       ‫شکی‬     ‫جی ج‬   ‫یشیژد‬
‫رر شیهیژررژتتی ژرر یش ی وررخ ی ژیمرروایهی‬          ‫صررژ ش ی‬
   ‫ور‬    ‫ژر‬
‫رژ هجیآ روای رتیهی رسع ی‬‫ر‬      ‫رژمعیمر‬       ‫ژر‬
                       ‫ریکی ر یش یژر‬    ‫سر‬
‫شکی زیم دررر یشهشررردیجوررروکدی‬        ‫ژد ررر جی ررریش ژ‬
  ‫ر‬       ‫ر‬
‫روییهیمل ر ی رژیکیش ی ژی رژوی‬    ‫ر‬      ‫ر‬    ‫ر‬
                      ‫ژ ر یشیه ریکی رویهی‬
                             ‫ژیای ژت.ی‬
‫ثژی‬   ‫و شی ژ ختی‬    ‫11 - یم ویشی ه ی مییی یکی حدمییشی‬
                              ‫جمدی یشو.‬

              ‫2-2-2 ا واع خت تن هاس ا ژکتورس‬
  ‫ر‬
‫ردجی‬   ‫ر ی‬‫ر ییژر‬‫ر شکی ر یژر‬
            ‫ر‬   ‫ر‬    ‫ر‬   ‫لر‬
                 ‫ر شی ردیژد ر جی ج‬ ‫طر‬
                            ‫ی‬
                         ‫دش ی:ی‬
       ‫شکیپیشای کیج طی کی(ی‪SPFI‬ی)ی‬  ‫1 ژد جی ج‬
                          ‫-‬
      ‫شکیپیشایچ ویج طی کی(ی‪MPFI‬ی)‬   ‫2 ژد جی ج‬
                          ‫-‬
     ‫دجی یزه د ی(ی‪GDI‬ی)‬   ‫شکیپیشای‬  ‫3 ژد جی ج‬
                          ‫-‬
                            ‫ی‬
 ‫3‬           ‫شکیپیشای کیج طی ک1یی‬   ‫1.یژد جی ج‬
‫ر دمیییشی‬    ‫ر‬  ‫ر‬
     ‫یید ردی ر ی ر‬    ‫ر شی لس ژه‬‫ر‬  ‫رکی ج‬‫زیمر‬
 ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬
‫ریالکییشمچر ی ریزیمرژ شیی شیدی ورسد یشروای ژرت.ی مردی‬
‫یی خ ی‬  ‫یهبی‬   ‫ی ص ش ی م دیایهی‬  ‫شی ژ ختیش ی‬   ‫ج‬
                 ‫ی‬
               ‫یجدک لویهشهیکیپیشای د و.ی‬
      ‫ی‬
                ‫ی‬   ‫جیپیشای كیج طی‬  ‫شك ی2-1.یژد‬
                        ‫ی‬
 ‫1‬
   ‫‪. Single Point Fuel Injection‬‬
 ‫4‬            ‫شکیپیشایچ ویج طی ک1یی‬       ‫2.یژد جی ج‬
       ‫ر‬  ‫ر‬     ‫ر‬   ‫ر‬
‫ر شی ن ری ی رژ کیه رژیژ ردل وشی ر ی‬            ‫ر‬
                         ‫زی رو یکی ج‬
  ‫لر‬     ‫خر‬
‫ر پیییهشهیکیی ر ی یجدک روی‬      ‫رتیژر‬ ‫یی ر ختیش یپور‬‫ر دمی ژر‬ ‫ر‬
 ‫ر‬      ‫ر‬  ‫ر‬
‫ژریژکی رد رودی ورسد یشروای ژرت.ی مردی رژهای زیج رژی‬
               ‫ر‬    ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ری ر‬    ‫ر‬
             ‫ی‬
         ‫دجی دش ی:ی‬    ‫ژ دبیپیشایژ ختی یژ ییژ ی‬
                   ‫لفی–یییژ ی یغدژی ژ د د:ی‬
                     ‫ی‬
‫رای‬‫رجیپیشر‬   ‫ر‬
     ‫ر شی رییهر‬  ‫ر‬   ‫ریشی ج‬ ‫رژیچهر‬ ‫ر یهر‬     ‫مر‬
                          ‫یشی ردییژر‬
            ‫2‬
‫دی یشلد یج دیی م و.ی ث ی‬       ‫ی مدیی ژ ی گ‬      ‫و.ی‬   ‫ی‬
                                   ‫د‬
     ‫هلددیژژکیپ هیپژشدییهیژم وی لدوی مژ کیخ یشه.ی‬
                     ‫بی–ییژ ی یجدم ی ژ د د:ی‬
                       ‫ی‬
‫و.ی‬   ‫ی‬
    ‫ش هیی کتی کتیپی شای د‬         ‫یشی مدیی ژ ی ج‬
‫ر شیهریک2 یهی3ی‬   ‫شهریکی1 یهی4 ی رییهرجی یهی ج‬        ‫م دی ج‬
‫رو.ی مردییژر ی رژهوی ر ی رژهای69‪SL‬ی‬          ‫ی‬
                           ‫ییهجیپیشای رد‬
‫ر هیآشیکی‬ ‫ریکیهیپر‬ ‫ر هی514دیپدسر‬        ‫ثر ژر‬
                   ‫رو.ی ر ی رم ودیپر‬       ‫ری‬
                                ‫رد یشر‬
                        ‫لدوی مژ کیخ یشه.ی‬
                          ‫ج-ییژ ی ی ژ د د:ی‬
‫ل کدی یمگیمدییهی ژهای‬       ‫مدیی ژ ی ییپد وژمتی س‬
‫دی هیکی ژیخ ی شوای‬       ‫ژهزاییشی میمی‬      ‫م لدی شوایهی‬
 ‫ر‬         ‫ر‬      ‫ر یشر‬
‫زی م ردی رژهای ژ ر کییای رد ر ی.یپیش رایژ ر ختییشی م ردی‬  ‫ر‬   ‫ر‬
  ‫در‬    ‫ر‬
‫رو.یهمیج روی ژ ربی‬       ‫ری‬
              ‫ر ش ی رکی رکی رد یشر‬
                    ‫ر‬   ‫ر‬       ‫ر‬
                            ‫ر ی ر یصر‬  ‫یژر‬
‫ص رژ 2431ی ژرت.ی مردییژر ی رژهوی ر ی0002‪S‬یهیژد ر جی‬
               ‫ر‬       ‫ر‬    ‫ر‬      ‫ر‬
  ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬      ‫ر‬    ‫ر‬
‫ر ی ژرت.ی ثر ییپژ مرودیژرم ودیپدسریکی لدروی ومرودی‬      ‫ر‬
                         ‫پ هی612یهیز ج دی.ی‬
                                  ‫ی‬
                     ‫ی‬
              ‫ی‬   ‫جیپیشایچ ویج طی‬  ‫شك ی2-2.یژد‬
                                      ‫ی‬
                                      ‫ی‬

             ‫دجی یزه د 3یی‬     ‫شکیپیشای‬     ‫جی ج‬  ‫1 ژد‬
                                     ‫-‬
 ‫1‬
  ‫‪. Multi Point Fuel Injection‬‬
 ‫2‬
  ‫‪. MM8P‬‬
 ‫3‬
 ‫‪. Gasoline Direct Injection‬‬
 ‫5‬  ‫نر‬
‫ر شی ری ی‬ ‫ر‬  ‫رکی ج‬
         ‫رمیمر‬
           ‫یشی ردیژد ر جی یزه ر ی ژر‬
              ‫در‬    ‫ر‬   ‫مر‬
‫و.ی‬  ‫ی ص ژ یپی شای د‬
    ‫ی‬         ‫ژ کی هژی ژدل وشیی خ ی حک‬
‫یی‬  ‫جییشی و شی مژ کیشهکیخ یشه هیکی ژ شکیه‬  ‫مدیژد‬
                       ‫جو شی.ی‬
 ‫یم يی‬    ‫دجییشیخ یشههی ی‬  ‫ی یشمقی‬  ‫شهی یپدوژم‬  ‫شك ی2-3.ی ج ك‬
                 ‫ی‬
                 ‫ی‬

            ‫2-2-3 طراقه کارکرد خت تن ا ژکتورس‬
‫شکی‬        ‫خت‬
     ‫جی ژ یش ژیجدی ج‬       ‫ی‬
                ‫ژ کی وژمحیآ ژیک ژیژد‬
  ‫ر‬
‫رویژد ر جی‬     ‫مر‬    ‫یشر‬
      ‫رییای ر کییای د ر ی.ی رژکی در‬‫ژر‬       ‫ثر‬
                         ‫زی ریلدیژر‬
‫شکی ث ی وکی ج یکی ژت.یژل ل ی ت صیبی مییش ش ی‬        ‫ج‬
‫ییی ش جو.یص گژهیکی‬    ‫هیکیت ص دییشی میمیج یطی وکیه‬
 ‫ر‬     ‫ر‬
‫مدیهیال ر یهی...یهمگردی ر یمرکی‬         ‫ر‬     ‫ر‬
                     ‫چوریمددی د ریمددیشر‬
‫یی پ ی‬  ‫و.ی‬  ‫ص یه‬   ‫ییه شم وی ژتی‬    ‫یه میکی‬  ‫ژ یی‬
‫رییش ی‬     ‫ر‬
   ‫ریکی روکیآجهر‬ ‫ر دی زی تآر‬ ‫ریکیتصر‬‫ریمیهر‬‫رتیپدر‬‫زییشمیمر‬
‫ی‬  ‫ی‬   ‫حل د یهی ژش ژدی ژیای ژی یمژ یکیالزمیش ی یی‬
          ‫شژ ممیخیصی حدطدی ی تآیکی وکی دییهو.ی‬
  ‫نر‬    ‫ر‬
‫ر شکیژ ر شهیی ریکی‬   ‫ر‬       ‫یشیژد ر جیژر یشژر‬
               ‫ر خت ریجدی ج‬    ‫ر‬
            ‫1‬
‫یی ج یکی‬   ‫ی یکی‬  ‫ژلی لك ژهجد كي ی‬   ‫ت صیبیهیه صویك‬
          ‫و.ی‬   ‫ی‬
              ‫هیتملگژهیی نیکی تآیکی وکیتم ی د‬
    ‫مر‬      ‫ر‬
‫رری یالزمیش ی زیژ رر شهیکیه ررعییشی‬    ‫"ی‪ECU‬ی"ی یعتر‬
      ‫ژر‬  ‫ر‬
‫رتی رژیای ریی ر کییای زی‬ ‫ر‬   ‫ر شییشمیمر‬‫ر‬    ‫لر‬
                        ‫ج ریطی خ رفی‬‫ر‬
‫ی نی م یهی حل د ی‬   ‫ی خ یی‬   ‫یییشیصیم‬   ‫ژجی ی هیکی‬
 ‫1‬
   ‫‪. ECU‬‬
 ‫6‬   ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬
‫ردپرژی زی.یژری ییژر شیالزمیش ی هرتی ه رژی ریشی رژیکی‬   ‫ر‬      ‫ری ر‬
                          ‫ی‬
                      ‫شی یتملگژهیی دیهو.ی‬
         ‫ر‬     ‫ر‬
‫ری کی ر ی رددیص رگژهیدی‪ECU‬ییهی‬       ‫ر ی ر یش طر‬   ‫ر‬   ‫ریی‬‫ر‬
‫ی‬  ‫ی ژیی‬      ‫ی‬   ‫ی مدیجس‬     ‫ی شودی ی موی‬    ‫تملگژ هیی ک‬
‫شکیی چیشی وس ی شودی ی مویی ج تی چ ی‬            ‫جی ج‬   ‫ژیژد‬
‫پد یمی ش یهددی زی و میص رگژی ر ی‪ECU‬یشژردوای ژرتی ر ی‬
‫یتملگژ هیی شوای ژت.ی میی‬         ‫ی تثی ش ژیلیمژ یکیجییش ژتی‬
‫ریمی‬‫رژییشی جنر‬  ‫رتدی رو میتملگر‬ ‫ر‬    ‫ریمییشژر‬ ‫ریلیپدر‬ ‫ر ش ی شژر‬  ‫یشیصر‬
‫هظد ک ی خ ییی چیشی مژ یی ژی موای ژت.ی یی مدی نی م یهی‬
‫یهی‬   ‫شییج ژیش یمیم‬      ‫ج دویت دبی‬    ‫یش ص دی د‬
                         ‫ی‬         ‫حل د ی‬
‫ی‬  ‫یش معیت دبی مو می ش ی.ی ط شی ثیلی و ژکی‬             ‫تی‬  ‫ج‬
‫ی ژیایهی زی صژوی یالکی ژ ختی خ یشهکی خ یی‬              ‫شمیی ژ‬
‫و ی ی موی وج یلی‬        ‫و.ی لب ییشی‬    ‫ژ زی جیش ص دی د‬
                          ‫ی‬
‫ی‬  ‫شی هیی‬    ‫ی م سدی ژتیم سدی زیژ‬       ‫پ دیمی ش یهدی وتی‬
‫ریی‬       ‫ر‬      ‫شر‬     ‫ر‬
  ‫ریلی رژیایهی‪ECU‬یمژ ریجدی ر یای ر یتملگژهر‬        ‫ر‬    ‫‪ECU‬ی شژر‬
       ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬
‫شهریییمژژر ییادی یترثی صرژویزمریییژر ختی‬        ‫ر‬        ‫ر‬
                                 ‫یج روی ج‬
  ‫ر‬    ‫ر‬      ‫مر‬      ‫ر‬
‫رو.ی زیژ ر شهیمدی ر ییشی ردیز د ر یم ریلی‬     ‫ر‬       ‫روای یشر‬ ‫شر‬
‫شی‬    ‫وای‬   ‫شیی یکی یمعیخ کی‬         ‫یژ‬  ‫کی‬   ‫ی‬
                                ‫وی د‬    ‫ه‬
  ‫مر‬   ‫ر‬      ‫ر‬
‫ر کیهشهیکی ریشای رژی ی رژی ردی‬  ‫شر‬             ‫ر‬
                           ‫هیژ ر شیی ریکیهر‬ ‫ر‬
‫شیهی میی ه کی‬       ‫شهییی چیشی مژ یی ش جویی یکیآبی‬         ‫ژ‬
         ‫ر‬    ‫ر‬           ‫ر‬
‫هشهیکی ر ی ش ر یایپ ریمددی ر ی‪ECU‬ی ت رعمیش روایهی حلد ر ی‬
‫‪ ECU‬ی زی مدیپد یمیژژیی ر یکیهر ی ردی یشرو.ی ری ژ مدی‬
‫يیصی لتی‬         ‫ی‬
        ‫ش هیی می مای دمی ویم‬         ‫و یز یکیپی شای ج‬
                            ‫ی‬
                        ‫ژیژی ی یه یی يآمو.ی‬
‫ر ی‬‫ر‬   ‫ری یالزمی‬ ‫ریمیآز یمور‬          ‫ر‬
                   ‫روی روی زی جنر‬   ‫رژکی در‬  ‫مر‬
‫ی‬     ‫ی‬
   ‫شی شوا موی‬      ‫وای‬    ‫شیی یکی یمعیخ کی‬       ‫دیژ‬  ‫خژ‬
‫ی رریکیآبیش ییشیصیلررتی ررژمی رر یکیخرر یشهی نرریکی16+ی‬
‫یی14+یژرریج دگژ یی رر ی‪ECU‬ی شژرریلی‬       ‫ژرریج دگژ یی شرر یهی‬
‫د ژیای ژت.ی‪ ECU‬یپر ی زییشمیمرتیپدریمیخطری ی رو یز ریکی‬          ‫ی‬
‫رییی‬‫ر یزمر‬       ‫ر‬
       ‫رژیی ر یکیهر‬   ‫رییش ی رژیص ربیژر‬
                    ‫ر‬   ‫ر‬     ‫شهر‬    ‫رای ج‬ ‫پیشر‬
    ‫ر‬               ‫صر‬
‫رد رژیای ژ رت.ییشیج دن ر ی رژویژ ر ختیخ ر یشهی م ری مای‬   ‫ر‬     ‫ری ر‬
                               ‫میم ی ژت.یی‬
‫رر شکی رر ی ررژهزاییشیج رر ی ومرروی‬           ‫یشیژد رر جی ج‬
      ‫ر‬    ‫ر‬      ‫ر‬    ‫ر‬
‫دریهریی سریشیشم ر ی ژرتی مریمیمط ری ی سریجدسدیهی‬    ‫ر‬   ‫ر‬
‫وی‬   ‫ی‬
    ‫ژ ی خ یشهیهمیه گی یی هجییشی مکی نم ت ی یشی د‬
                 ‫ی‬
            ‫هی یآجهییمط ی ی لس ژه سیجدکی د م و.ی‬
‫‪ ‬مژ یجروایهی صرمدجی دژجروای صرلدییشی مردی نم تر دی‬
  ‫صر‬   ‫مر‬          ‫ژر‬
‫ری ید ژکی ر یج ریمی‪ECU‬ی رتی ر ییشیه رعیه روی‬  ‫ر‬   ‫ر‬        ‫ر‬
              ‫ی‬
         ‫وای لس ژهجدسدیژد جی د یشو.‬          ‫ژلی‬
‫رژ ممی‬ ‫‪ ‬ص رگژهی ی ر یمط ری دی ک ر ی رد ر یی ر یشر‬
       ‫ر‬    ‫ر یشر‬    ‫ر‬      ‫ر‬    ‫ر‬  ‫1‬
                                  ‫ر‬
   ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ری‬     ‫یر‬
‫ر شیش ی ر ی‪ECU‬ی رععی ردیه رو.ی رومدی‬         ‫ر‬   ‫ریش ژیی‬ ‫ر‬
 ‫1‬
   ‫‪. Sensors‬‬
 ‫7‬‫ژهریکی‬       ‫ی‬  ‫ر‬
     ‫ژ دربی ر یآجهرییپر ی زی جرو زا درژکیپیش‬
‫مدیمسرردی یعترری یخرر ییش ی رر ی ژمرریکی لس ژمسرردی‬
          ‫و.‬  ‫ی‬
             ‫وم ی ژیای ی‪ECU‬ی شژیلی د‬
‫ررییمط رری دیه رر وی رر ی زی‪ECU‬یمژ رریکی‬
   ‫ر‬       ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬   ‫‪ ‬تملگژهر‬
‫رد دژجرویهیهرژی رو میهظدکر یخریصیخر ییش ی جنریمی‬‫ی‬
                         ‫ی‬
                      ‫دیه و.‬

               ‫2-2-4 احد کنترل الکتر تک‬
‫ه صرویك رژلی لك ژهجدكريی سریشیشم ر ییشیخ یشههریی‬
   ‫ر‬  ‫ر‬    ‫ر‬  ‫ژر‬
‫رژی رتی ر ی زیم ر ی رژ کی‬  ‫ژلر‬   ‫رکی دسر‬
                  ‫رژهی‬      ‫مر‬
                       ‫یشیه رعیمر‬
‫روی ژجی ر ی‬ ‫ر‬  ‫ری‬   ‫ر‬              ‫ر‬
        ‫یعتری دی ر یژ ر شهیی ر یآکی شژریلی رد‬
‫ج م دی شوای ژتی یی ژی ژیسی یع تی ییش میم دیهی پ ی زی‬
           ‫ر‬   ‫ر‬    ‫ر‬
‫نیمر یهی حلدر یآجهرییهی طی رتی ریییژر ش دی ر ییشی‬
‫ژجی رر یمررژ شیی یایشرروای ژررتیمررژ ددیالزمیش ی رر ی‬
                      ‫تملگژهیی وهو.‬
           ‫مدیه صویی ش کییهیصیم ی ژت:ی‬
                    ‫1 صیم یی جی:ی‬ ‫-‬
        ‫ری‬              ‫ر‬
‫ر یم رم دی زیصیم ر ی‪ECU‬ی ک ر ی ردش ر یی ر ی ح ر ی‬
‫مژ ش دژکی روهلدی ژرتی ر ی رژی ژریسیآکی‪ECU‬یشرژ ممیالزمی‬
         ‫ی‬
‫یی ژتی دآهشی.ی ییم طعی‬    ‫شیش ی‬   ‫هتیش ای جو زکی‬
‫ژ ی خ یشهی میی یزكژیکی ییژ ی یع تی ی مدیم متی زی‬
                         ‫ی‬
                       ‫ددیجمدشهی.ی‬
 ‫8‬
‫ی‬
      ‫شك ی2-4.یه صویپژی زشگژی لك ژهجدكيیخ یشهی‬
                ‫ی‬

   ‫ر‬   ‫ر‬         ‫ر‬        ‫ر‬
‫مردیم رمتی ژرمی یشخیجر یژریزجوای ژجی ریشمریکیشروادی‬  ‫ر‬  ‫ر‬
                      ‫می ی ددژیجد ت.ی‬
                       ‫2 صیم ی مت:ی‬ ‫-‬
         ‫ی‬
‫یم رم دی زیصیم ر ی‪ ECU‬ی ک ر ی ردشر یی ر ی ژرمی‬
‫جی‬               ‫ی‬
   ‫جیش ای جو زکی د ش ی.ی ل د یخطی هیکیژد‬      ‫یی‬  ‫صیم‬
‫جی‬  ‫ی ص ش یی‬            ‫ی‬
         ‫متیث تی د ش ی.ی مدیخطی هیی‬     ‫ی‬  ‫یشیصیم‬
‫(ی‪P‬ی)یهیمرریی رر یصرر ش ی مررتیهیلح رر ی کی(ی‪I‬ی)یث ررتی‬
‫دش جو.ی ییمطعی رژ یخر یشهی ردای زی51 ییمد ر ی یعتری ی‬    ‫ی‬
                        ‫ی‬
                    ‫مدیم متیپیکی دش ی.ی‬
  ‫صر‬   ‫ر‬       ‫ر‬
‫روکی ردیم رمتی زیصیم ر یه روی‬ ‫مر‬   ‫ریکیشر‬ ‫ر ش یپر‬‫یشیصر‬
‫یم دی زیم د یش مپیزیکی میی‬     ‫پژی ز شگژدی خ یشهیی چیشی‬
    ‫ر‬   ‫ر‬  ‫ر‬
‫یش روکی روهکییلد ر ییشیه گ ریمیشه ریی رژیکی ریزیهی‬
              ‫ر‬          ‫ر‬  ‫ر‬    ‫ر‬
                              ‫خ ری‬
              ‫ی‬   ‫ی‬
           ‫مضییجوایمییه گیمیش یب دژکی دش ی.ی‬
  ‫ر‬    ‫ر‬     ‫ر‬         ‫ر‬
‫خطیهرریکیی مرردی(ی‪P‬ی)یهیخطیهرریکیلح رر ی کیمرریی‬   ‫ر‬
                     ‫ی‬
‫مررتی(ی‪I‬ی)یش ی ررد رر کییشیم ررمتییمرروکیخطیهرریییشی‬
‫یژ گیاییمیگی–ی ژس ژی وریهوای رژی.ی رژیخطرییمرییتدربی‬
‫یهدیی ش ی ی شوی مدی‬      ‫جی و یز یکی‬     ‫یییشیژد‬
  ‫ر‬   ‫ر‬  ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬
‫خطیه ریی ص ر ش یلح ر ی کی(ی‪I‬ی)یهل ردی رژیخط رییم رییتد ربی‬‫ر‬
    ‫ری‬      ‫ر‬           ‫ر‬   ‫ر‬
‫ص ر ش یی رجی یش روی ص ر ش ی(ی‪P‬ی)یجم ریمایی یای ردش ر ی.ی‬
‫رتی‬‫یهییشیصیلر‬   ‫ری‬‫ر یشهیش یخر‬ ‫رویخر‬‫ریی یمر‬ ‫رعیخطیهر‬‫رژ کیشمر‬‫ر‬
 ‫9‬‫رتی‬‫مر‬     ‫ر‬
      ‫ریی زیصیم ر ی‬   ‫ردجیهیخطیهر‬ ‫رژ شییهر‬      ‫ر‬
                            ‫ر دبی ریزیمر‬   ‫ژر‬
                         ‫پژی زشگژیپیکیش ی.ی‬
      ‫ر‬     ‫ر‬      ‫ر‬      ‫ر‬
‫یشیخ یشهه ریمدی رییپژی زش رگژی69‪SL‬ی روهیکیخط ریی ر ی‬  ‫ر‬
‫یهیصرر ش یخطیهرریکی رر جدیهیخطیهرریکیهخدررژایشررواییشی‬
                       ‫ی‬
‫صیم ی متی‪ ECU‬یض می دش ی.ی ر ی مردیصر ش ی ر یخطیهریکی‬
‫یآز یمایشهکی‬      ‫ییشیلح‬   ‫وی‬   ‫جدیه میکیخطی هیمدیه‬
‫شییج ژی زی‬      ‫ییی ش جویهیچ یج چ یت دبی‬      ‫شی خ یشهیه‬
                      ‫ر‬
‫ر شیخ ر یشهیشم رعیش ر ییخ ر یی ر یخ ر یی زیصیم ر ی‬           ‫شهکی‬
‫ی‬   ‫ییخطی هیکیهخ دژای شوای‬           ‫ی‬
                    ‫پژی ز شگژی صبوی د ش جو.ی‬
                          ‫ی‬
‫خطیهیمدی یرع ی ردشر یی ر ییشیی خر یصیم ر ی‪ECU‬یهخدرژای‬
‫دیآکیخطی هییش ی زی‬      ‫وی زیش معیت دبی یم‬     ‫ی‬  ‫شوای ژتی‬
                        ‫شهکیصیم یپیکی ژی.ی‬
‫یشیخ یشههرریمدی ررییپژی زشررگژی0002‪S‬ی ررژیخطیهرریی‬
‫یصر ش یلح ری کی(ی‪I‬ی)ی یشروی رییپریکی رژیکیخطیهریی زی‬
‫ژیخطی هیی ی ص ش ی‬              ‫ی‬
                ‫متی پیکی د ش جو.یه لدی‬       ‫ی‬  ‫صیم‬
  ‫ر‬
‫ربی زیمط ر ی‬   ‫رعیتدر‬ ‫رویشمر‬ ‫رو ی یمر‬‫ر‬   ‫ر وی‬ ‫ردی(ی‪P‬ی)ی یشر‬   ‫ی مر‬
‫یپژی ز شگژی‬     ‫شییج ژی ج نیمی دژییآج گیایخ طیی زیصیم‬
‫صیال ی زیج ژیه ص یهی‬      ‫و ی‬  ‫پیکی ش ی.ی ژ کی مدی یشی‬
‫یکی یجس ش هیی‬      ‫یکیهی ژ لکی یج‬     ‫یکدی م دیی‬     ‫ح سجی‬
‫ی‬              ‫ی‬
   ‫ژش ژدی د ش ی.ییشی ص ش یجو ش دیت دب هیکیه ژی شوایمط‬    ‫ی‬
‫شی‬    ‫ژمی پژ‬   ‫مضی ش ی.ی ژی یخ طیی‬     ‫خژ بی ژتیهی ی موی‬
    ‫ر‬
‫ریکی رژیکی‬        ‫ر‬    ‫یشر‬
        ‫رگژی ریکی د ر ی.ی روی زیپر‬ ‫پر‬           ‫ر‬
                          ‫زیصیم ر یپژی زشر‬
‫دی خ یشهیش یشه شدی ژیاییه یشای صکح ی‬           ‫خطی هیی زیصیم‬
                           ‫ی‬
     ‫جمیکی ویخطیهیی يش یی ییپیکیشوکیخطیهییمط يی ژیی.ی‬
 ‫1‬
‫ی‬    ‫ی ی مویت م ی نو مویصیم‬     ‫وی زی پیکی ژیکیصیم‬
‫ش ی ژمی یم ی کی ر یهمرددیجریمییشییژر گیاییمریگی1112ی‬
‫ژ ی ژییهیت یش ی پیکی ژیکیخ طیی هیییشیی ژ گیایی میگی‬
         ‫–ی ژس ژیش ی ییزیکی لدوی شییج ژی جنیمیی ی.ی‬
‫و ی ل دوی‬      ‫وی زی ج نیمی ژ ص ی یالی ه ژی ژتی‬
‫یصی لتی‬    ‫ی و ییایثیج د ی‬    ‫خ یشهیی خ ی ژ دبی ژیادی‬
   ‫ر‬
‫ر دبی ریزی‬             ‫ر‬
         ‫ر یجگ ریایی ش ر یش ر ی.یژ ری ییایثیجد ر یژر‬ ‫ر‬
  ‫ر‬                   ‫ر‬
‫میجرویهی روی روهکی ریزیی یکی ژر یش یزیایشر ی.ی روی‬  ‫ر‬  ‫ر‬     ‫ر‬
‫یایثیج د ی خ یشهی وهکی یزیی یکییشی یی كیشیك و.ی یی‬
         ‫ی‬
      ‫ژ کییژ ش یم یتم ی نومویصیم ی جنیمی دش ی.ی‬
‫ردجی‬ ‫ر‬      ‫ر‬       ‫ر‬        ‫ر‬
      ‫پژی زش رگژی یعت ری ی ر شییجد ریزیخ ر یی رژ کی‬  ‫ر‬
‫و یز یکی و همی ژ م دیپی شای ژ ختیهیآه ج ی ژ م یش ی‬
‫رژلی‬ ‫ر‬      ‫ر‬
       ‫رژی ز ی رژ کی‬      ‫ر‬
               ‫رتیهی روی زیپر‬   ‫زیژ ر شهیییشمیمر‬ ‫ر‬
           ‫ی‬
‫شیی ژ کییای مژ شی دی هو.ییشیز یکی‬          ‫ییمژیتملگژ هیی‬
‫ریای‬ ‫ر یهدچگر‬  ‫در‬       ‫ر‬
              ‫ردی ر یکی‬ ‫رییشهشر‬ ‫ر دبیمر‬       ‫ر‬
                             ‫ریزی ر یکیژر‬  ‫ر‬
               ‫یجس شیپژی زشگژیش ی و یج میمدو.ی‬


 ‫1‬
   ‫‪. Initialising Auto Adaptive‬‬
 ‫01‬ ‫ااا ااا‬
  ‫با‬ ‫رها‬   ‫ا‬ ‫ااار خن ااورها‬
            ‫ا‬          ‫2-2-5 داا‬
                 ‫ااامرار ارتبا‬
                       ‫پردازش ر‬
 ‫شل ییییی ‪ ‬تملگژ‬ ‫‪‬‬  ‫‪ECU‬‬  ‫‪‬‬ ‫ش‬  ‫ژ‬
    ‫شکیت یش وی ز:ی‬   ‫ی کی وسد ییه وایژد جی ج‬
    ‫شهیی‬  ‫شی‪ECU‬یهیژ‬   ‫ژلی لس ژهجدکی‬  ‫لف-یه صوی‬
                   ‫ب-یژد جی ژمیزجدی‬
                     ‫ی‬
                  ‫ج-یژد جیژ ختشژیجدی‬
                  ‫ی-یژد جیه یشژیجدی‬

                      ‫2-2-6 تشراح خت تن‬
‫مررکیجمرریکی لرردی زی رری ءیهشهیکیهیخژه رردی رر ی‬
‫ریمای‬   ‫ر‬   ‫ر‬
   ‫ژ ربی رلدیژد ر جیش ی رسد ی ردیه رودی ر یجمر‬
           ‫ری‬   ‫ور‬     ‫ر‬    ‫صر‬  ‫در‬
  ‫ر‬
‫ررژلیژد رر جی‬ ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬
          ‫ررد ررب شی.ییشی ژ ررییژد رر جی خررای‬‫ر ی ر‬
 ‫ر‬     ‫مر‬
‫ر شی(ی‪ECU‬ی)ی رژ شی ژم ر ی‬  ‫ر‬   ‫ر خت ریجدیهی ژمر زجر‬
                 ‫ری ردی‬       ‫ژر یشژر‬
‫جیش ی‬      ‫ی‬       ‫ی‬
    ‫ژت.ی مدیه صوی میمیهشهیک هییهیخژه د هیکیژد‬
‫ررژلی‬  ‫رر شی‬  ‫رر شی هد رر یجمرر یکیتملسررژیی‬    ‫رر ی‬
‫ر شی0002‪S‬ی‪JCAE‬ی ر ی‬        ‫ر‬         ‫ر‬
            ‫ردجمیمرو.ی ر ییر شی لرددیژد ر جی‬ ‫ری‬
‫ژلرریی هررتیخرر یشهکیپژ مرروی‬    ‫ژررمیشررژ تی یج رر کی‬
‫شکییژ صدیهیج صبی ژی موای ژت.ی شی یچ هیشی خای‬        ‫ج‬
                      ‫ژیژدیزمژی ژتی:ی‬
                   ‫1 ژد جیژ ختشژیجدی‬
                       ‫ی‬     ‫-‬
                    ‫2 ژد جیه یشژیجد‬ ‫-‬
                             ‫ی‬
   ‫ی‬
               ‫ی‬
               ‫ی‬
  ‫11‬
        ‫ی‬
  ‫شك ی2-5.یتملكژییژد جیپژی زشگژیهیتدبیمیبی لك ژهجدكيیخ یشههییی‬
                 ‫ی‬
                 ‫ی‬
                 ‫ی‬
‫شکی ومویپژ موی‬  ‫وهلی2-1.یش ه مییهیتدبیمی دی ی ءیژد جیژ ختیشژیجدی ج‬
            ‫ی ءی وسد ییه وایژد جی‬
    ‫ضدحی ی‬                   ‫ی ءی‬         ‫ژهای‬
                                         ‫شیم‬
                                         ‫وی‬
        ‫ی‬           ‫نم ت ی یکی یمد‬   ‫‪‬‬    ‫ژد رر جیژر‬
                               ‫رر ختی‬   ‫ر‬     ‫1ی‬
        ‫ی‬            ‫پمپی یمدی ژمد‬  ‫‪‬‬      ‫شژیجدی‬
‫ریجدییشی یشیی خ ی یکی‬
          ‫ختیشژر‬      ‫ر‬‫ر طیژر‬
                      ‫نم ر یخطر‬
                        ‫تر‬    ‫‪‬‬
  ‫مژ شیی شی.ی‬            ‫دژیشمتیهی ژ وت‬
        ‫ی‬               ‫شم یژ خت‬  ‫‪‬‬
        ‫ی‬           ‫ش ع شیمویشی یمد‬   ‫‪‬‬
‫ب م ی ش جوای‬      ‫یمد‬      ‫تیش ع شیمویشی‬   ‫‪‬‬
‫زی رریالی رریی‬                 ‫ش‬  ‫ج‬  ‫‪‬‬
   ‫ژ یژ ش خی‬              ‫شی‬  ‫تی ج‬   ‫‪‬‬
        ‫ی‬                ‫مدل ژیه‬  ‫‪‬‬  ‫ی‬  ‫ژد ررر جیهررر‬  ‫2ی‬
           ‫کیهشهیکی رر ی‬  ‫ل لرر یهرریکیهرر‬  ‫‪‬‬       ‫شژیجدی‬
                    ‫شی زیمدل ژ‬              ‫ی‬
                     ‫خیکیشزهجی ش‬   ‫‪‬‬          ‫ی‬
                    ‫حک ییشمچ ی یز‬   ‫‪‬‬          ‫ی‬
             ‫کیهشهیک‬   ‫نم ت ی یجدک لویه‬  ‫‪‬‬          ‫ی‬
                      ‫ییه ی‬    ‫‪‬‬          ‫ی‬
         ‫ی‬               ‫شمع‬    ‫‪‬‬     ‫ژد جی ژم ی‬   ‫3ی‬
                   ‫ه مژهیکیشمعی‬    ‫‪‬‬
         ‫رکی(ی‪ECU‬ی ی‬      ‫ر‬
              ‫رژلی لس ژهجدر‬  ‫ه ص روی‬
                       ‫ر‬      ‫‪‬‬    ‫ر‬
                               ‫ررژلی‬  ‫ه رروی‬
                                     ‫صر‬    ‫4ی‬
 ‫21‬                     ‫)‬    ‫لس ژهجدررررکی(ی‬
      ‫رر شیهی م دررتی‬  ‫ژ رر شییهشی‬   ‫‪‬‬       ‫‪ECU‬ی)ی‬
                  ‫د یل گ‬
                         ‫ژ ررررررر شهیدی‬
          ‫شی م دتی د یژ پیی‬   ‫ژ‬  ‫‪‬‬
                             ‫تملگژهیی‬
      ‫شیم ویشی یجدک لویهیی یکی‬    ‫ژ‬  ‫‪‬‬
                ‫ه کیهشهیک‬
      ‫وای‬  ‫شیی یکی یمعیخ کی‬    ‫ژ‬  ‫‪‬‬
                   ‫ش‬
             ‫شیژژتتیخ یشه‬  ‫ژ‬  ‫‪‬‬
      ‫ژ ررر شی م درررتیز همررر ی کی‬   ‫‪‬‬
                 ‫یشمچ ی یز‬
               ‫د ک‬  ‫شی‬  ‫ژ‬  ‫‪‬‬
                  ‫شیضژ‬  ‫ژ‬  ‫‪‬‬
      ‫ررر ی کییهشیآش می(ی‬‫ررر شیپلر‬‫ر‬   ‫‪‬‬
               ‫شی)‬   ‫ژ پی‬
                   ‫شل ییه‬  ‫‪‬‬
      ‫ژ دبیث لدی(ی ژ دبیم طعی دی‬     ‫‪‬‬
              ‫ژمیکی یمدی)‬
              ‫شدژی ژمدی د ژ‬   ‫‪‬‬
            ‫ال پیتدبیمی دیژد جی‬  ‫‪‬‬
                                ‫ی‬
‫ی‬
         ‫جی‬  ‫2-6.یجم ی شیشمی دکیژد‬
                                ‫ی‬

‫ی ص ش ی‬  ‫جی‬  ‫ی یژد‬  ‫ی ءیهیمط‬   ‫طی قیمهژ ژتیه م دی‬
                         ‫زمژی ژت:ی‬
                     ‫1 - ژ دی د ژی‬
                        ‫2 - م ییه‬
                       ‫3 - د یژ پیی‬
                ‫شی م دتی د یژ پیی‬   ‫4 ژ‬
                           ‫-‬
                          ‫5 شمع‬
                           ‫-‬
 ‫31‬                       ‫ش‬  ‫6 -ج‬
                  ‫7 ش ع شیمویشی یمد‬
                          ‫-‬
                   ‫8 شدژی ژمدی د ژ‬
                          ‫-‬
                       ‫9 مدل ژیه‬
                          ‫-‬
           ‫شی م دتییشمچ ی یز‬    ‫ییژ‬ ‫11 -‬
‫ررر یژی‬‫ررر ی کییهشیآش می(ی ژر‬ ‫ررر شی ژصلر‬ ‫ر‬  ‫یی‬ ‫11 -‬
                       ‫شی)‬
‫ییژ رر شیمو رریشیهیی رریکیه رر کی یجدک ل رروی‬
  ‫ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬   ‫21 -‬
              ‫شی)‬  ‫هشهیکی(ی‪MAP + ATS‬یژ‬
                  ‫ییمدل ژی یمد‬  ‫31 -‬
       ‫ش‬  ‫وای‬  ‫شیی یکی یمعیخ کی‬   ‫ییژ‬ ‫41 -‬
                  ‫شیضژ ی‬   ‫ییژ‬ ‫51 -‬
                 ‫د ک‬  ‫شی‬  ‫ییژ‬ ‫61 -‬
                 ‫یی ولی ی یلد ت‬  ‫71 -‬
                     ‫یی دژ س‬ ‫81 -‬
               ‫شیژژتتیخ یشه‬   ‫ییژ‬ ‫91 -‬
      ‫شیهی م دتی د یل گ‬    ‫شییهشی‬  ‫ییژ‬ ‫12 -‬
                   ‫ییژ دبیث لد‬  ‫12 -‬
                     ‫ییشل ییه‬ ‫22 -‬
                   ‫ییژ دبی صلد‬  ‫32 -‬
                     ‫یی ی ژک‬ ‫42 -‬
            ‫1‬
           ‫ژلی لس ژهجدک ی‬   ‫ییه صوی‬ ‫52 -‬
                   ‫یی یکی یمد‬  ‫62 -‬
                   ‫ییپمپی یمد‬  ‫72 -‬
             ‫2‬
             ‫ییال پیتدبیمی دیژد ج ی‬  ‫82 -‬
                     ‫یییهشژ ج‬ ‫92 -‬

                     ‫2-2-7 معرف خت تن‬
‫جی ژ ختیش ژیجدیهی ژ م ی‬   ‫ژلیژد‬   ‫یشیی خ یه صوی‬
  ‫ژر‬
‫روای رت.ی‬      ‫ژر‬
      ‫روای ر کییایشر‬     ‫رکیشمر ی‬
              ‫ریپژی زجر‬    ‫0002‪JCAE S‬ی زیمر‬
‫یآکی ژیشهکی مکی صکح ی‬   ‫طی‬  ‫ش مییپژی ز جوایهیمط ی ی ژ‬
 ‫ر‬   ‫ر‬          ‫ر‬        ‫ر‬    ‫ر‬
‫رو شیچ ریپدیم رژ شی ژم ری ج رو.یه ر کی ر شییجد ریزی ریی‬   ‫ر‬
‫ر یشهی‬    ‫ر‬
    ‫رمیش ج روایخر‬‫ر ی ریزی ر ی ژر‬
              ‫ر‬   ‫ر‬  ‫ر دتییشمچر‬ ‫رژیهضر‬ ‫ددر‬
                   ‫ی‬
                ‫ژلی دش یی دددی د ژیی.ی‬‫ی‬
   ‫ر‬         ‫ر‬    ‫ر‬
‫ر شی هد ر یش روکیتملس رژییژد ر جییشی م ری دی‬     ‫ر ی‬
‫ر شی‬‫ر‬     ‫رتی مر‬
     ‫ر یهی ج‬            ‫ر‬
            ‫رژ ممی ریش ژیکدیم یلدر‬  ‫ری یهیشر‬ ‫همر‬
‫رژ شی‬ ‫رژلیمر‬‫ر‬    ‫ر‬
        ‫رکدی ر شیی‬ ‫رژلی لس ژهجدر‬ ‫ر‬    ‫صر‬
                        ‫رمیه روی‬  ‫ژر‬
                           ‫د دژی.ی‬‫ی‬
 ‫1‬
   ‫‪. ECU‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. MILLAMP‬‬
 ‫41‬‫ژلی م دتی‬      ‫شدیهمچ ددی یی‬         ‫جی ومژمتی‬     ‫ژد‬
‫ر شیش ی‬ ‫ر‬     ‫ر‬
       ‫ری کیهرر کیهشهیکی ر ی‬      ‫ر ییهشیآش مدی در‬    ‫یشمچر‬
  ‫ر‬
‫ر ییهشیآش مدیهمچ رددی‬     ‫رژلییشمچر‬  ‫ر‬  ‫رو.ی‬     ‫ری‬
                           ‫ردجی ردجمیمر‬   ‫ر‬
‫رتیش ج رو دیهیتملسررژیییهشیآش می‬  ‫ر‬     ‫ری مایمی لدر‬   ‫رژ کی مر‬  ‫ر‬
 ‫ر‬
‫ر شی ر ی‬ ‫ر‬   ‫رژمعی‬ ‫ر شیهی رژ کی یمد ریکی زی ر یش یژر‬
                 ‫ژر‬      ‫ر‬       ‫ر‬     ‫ر‬
        ‫ی یکییشمچ ی یزی ی یشی دیشهی.ی‬            ‫ه گیمی‬
‫رمتی‬   ‫ر‬
  ‫ر یشهی ر یژر‬        ‫ر‬     ‫ر‬
           ‫ریش ی ریمدی زی ریکی ریمدیخر‬    ‫ضر‬     ‫خر‬
‫یجدک لررویهرر کیهشهیکیمژژرر ییای رردیشرر ی.یژد رر جی‬
  ‫ر‬
‫رژلی‬             ‫ر‬     ‫ر‬
     ‫ر شدیتملسرژییشردژی ژمردی د ر ژیش ی‬  ‫ر‬          ‫رومژمتی‬ ‫ر‬
‫یی خ ی‬   ‫یلی خیش ی ضیمدی‬        ‫ژیایهی مدیمژآم وی(ی ج‬
   ‫ر‬    ‫ر‬      ‫ر‬   ‫ر‬       ‫ر‬
‫یجدک لروی)ی روهکی ریهایتملسرژییمرییمی لدرتیش ج رو دی‬   ‫ر‬    ‫ر‬
‫ثژی ج نیمی دی پبمژی.ی(ییشیصی لتی هیکی و شی‬            ‫یج ح ی‬
                              ‫یژد جی)ی‬
    ‫ی‬
‫شدی ژدگ یل هیمدی‬      ‫ژلی لس ژهج دکی زیچ ومدیژ‬          ‫ه صوی‬
 ‫ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬      ‫ر‬
‫ش ییشمیمرتی رژیایهیژردگ یلیهریکی شژریلیشروای زی یجربی‬   ‫ر‬   ‫ر‬
         ‫شهییش ی ی ییمژیتویکی وم ی دی و.ی‬             ‫ژ‬
‫روم ی‬ ‫ر ی ر‬       ‫ر‬
       ‫رتی ر یهظدکر‬    ‫ردی ژر‬ ‫‪A/D‬ی رو شکی لس ژهجدسر‬ ‫ر‬
‫ی ژدگ یلی‬   ‫شهیی‬     ‫ژمیژ‬   ‫ژدگ یلیآ جیل گی م نییی شوای‬
 ‫هیکییمند ریلیش ی ر یتهروایی شی.ییلدر ی ژر کییای زی ‪A‬‬
‫‪/ D‬یی خ ی‪ECU‬ی مدی ژتی ر ی رو شهیکیشمرییپژی زجروای ریی‬
                ‫و.ی‬   ‫ژدگ یلیهیکییمند یلی یشی دی‬
 ‫لر‬
‫شکدی یجدک روی‬         ‫ر‬
            ‫ریکی ریش ژ‬   ‫شهر‬      ‫ر‬   ‫ر‬
                        ‫یشی یم ر ی ریی‬
‫رر شی مرری مای‬    ‫هرر کیهشهیکیی ش کییررژیی ومرروکی رر ی‬
‫ی ژت.یت م ی ژ ختیش ژیجدی‬        ‫شی هد‬     ‫و یهشیهی موش ی‬
‫شی ژ کی هژی ژدل وشی)ی‬        ‫شی(ی مکی ج‬      ‫ژمیچ هیشی ج‬
‫ص ی شوای جودی ج نیمی دی پبمژیدی‬          ‫یش م ی ژ ختی‬     ‫ی‬
‫و.ی مکی‬   ‫ی ی شیهمی یکیت م ی دی‬        ‫شی‬    ‫ه م شاییهی ج‬
‫م ی وسد ی‬    ‫یت معی زییهی‬     ‫ی ییچ هیشیخژه دی‬       ‫م ییه‬
 ‫ر‬
‫ریی ردی‬ ‫ر یزیکیش ی هدر‬          ‫ر‬
               ‫رژ ممیالزمی رژ کی ژمر‬        ‫ژر‬
                             ‫روای رتدیشر‬   ‫شر‬
                                  ‫جمیمو.ی‬
‫ی‬  ‫شی)ی‬   ‫و یژ‬    ‫د کی(یال‬     ‫شی‬   ‫ی یش دژکیژ‬
  ‫ر‬    ‫مر‬
‫ر یش ر ییشی ردیژد ر جی‬ ‫هر‬           ‫ر‬   ‫ر‬
                  ‫رژ ای ی یلد رتی ریج ش ژیژر‬       ‫همر‬
                  ‫یزهیکیآالم وای یهای دیمی و.ی‬
           ‫تملگژهی ی مدیژد جی یشژییزمژجو:ی‬
                   ‫1 ژ دبیمطعی ضطژ شکیژ ختی‬     ‫-‬
                         ‫2 شدژی ژمدی د ژ‬    ‫-‬
                    ‫شی م دتییشمچ ی یز‬       ‫3 ژ‬
                                    ‫-‬
                           ‫شیپل ی ک‬     ‫4 -‬
        ‫شیی یکیه کیهشهیکیهیمویشی یجدک لو‬           ‫5 ژ‬
                                    ‫-‬
                            ‫6 ش ع شیمویش‬  ‫-‬
                              ‫7 شم یژ خت‬ ‫-‬
                             ‫شهی‬    ‫8 -ج‬
 ‫51‬                          ‫د ک‬  ‫شی‬   ‫9 ژ‬
                                  ‫-‬
                          ‫11 ه مژهیکیشمع‬‫-‬
                  ‫شی م دتی د یژ پیی‬       ‫11 ژ‬
                                 ‫-‬
                             ‫21 - م ییه‬
                            ‫31 شل ییه ی‬‫-‬
                      ‫1‬
                        ‫2-2-8 خت تن خوخس رخا‬
     ‫ر‬
‫روای رژیشهکی‬     ‫ر‬      ‫سر‬
         ‫ریجدی ریشی ژم ر یشر‬     ‫ر ختیشژر‬     ‫ر‬
                            ‫ژد ر جیژر‬
‫ژ لژی زی‬    ‫کی‬  ‫جی یج‬   ‫شکیپژ موی ییژد‬        ‫شی ج‬
                        ‫2‬
                ‫ج عیپیشایچ ویج طی ک ی دی یشو.ی‬
‫ی‬  ‫ییمد ییم‬        ‫ی‬
          ‫شی د ی شوی‬     ‫جی شی یچ هیشی ج‬     ‫مدیژد‬
  ‫ر‬
‫ر دمیی ر ی‬   ‫ر ختی ر‬      ‫ر‬
             ‫رژ شی ژم ر یهیژر‬    ‫ر پیییهشهیکیمر‬  ‫زیژر‬
             ‫ی خ ی یجدک لویهشهیکیپیشدوای دیش ی.ی‬
  ‫ر‬    ‫ر‬
‫رژلی خل ر طیهی ربیج ر تی‬    ‫ر‬    ‫ر‬
                   ‫ژد ر جی‪MPFI‬ی ر ی ه رتی‬
‫ر شی‬      ‫ر‬      ‫ر‬   ‫ر‬    ‫ر‬
     ‫خل ر طی هد ر یتم ر ی ردی رو.یش رژ ممیتملس رژیکی‬
 ‫ر‬
‫ر یی ر ی‬     ‫ر‬   ‫ور‬
      ‫ردی رخ ی ردیشر‬   ‫رژلی لس ژهجدسر‬   ‫ر‬    ‫صر‬
                            ‫رمیه روی‬   ‫ژر‬
    ‫ر‬
‫رتی رژیایهی‬       ‫لر‬       ‫ر‬
       ‫ر ییش ی زیژ ر شهیکی خ رفییشمیمر‬       ‫ری یخر‬ ‫یعتر‬
‫ی‬  ‫ش هیی طی قی یی یع تی ی م دی هتی یش ژیی هد‬             ‫ج‬
                       ‫ژلی دیش جو.ی‬     ‫شی‬
    ‫ر‬
‫رپی ریمددی‬   ‫ریدیپمر‬ ‫شهر‬   ‫ری ی ج‬  ‫ریجدیشر‬ ‫ر ختیشژر‬     ‫ر‬
                               ‫ژد ر جیژر‬
‫یمددیش م ی ژ ختیهی شدل گی هیکی‬        ‫شیم ویشدیمدل ژی‬     ‫ش ع‬
                        ‫ژ ختیشژیجدی دی یشو.ی‬
                           ‫1 پمپی یمد3یی‬ ‫-‬
   ‫ر‬
‫ریزی رژ کی‬       ‫ر‬
       ‫ریشی ر شییجدر‬  ‫ریمدی زیمور‬   ‫رپی ر‬ ‫ریشیپمر‬ ‫ی مور‬
‫جی ژ ختیش ژیجدی د و ژی ژتدی یییشی ص ش ی می مای‬             ‫ژد‬
‫شی یی‬     ‫ییل د ی د دژی ژژتتی خ یشهدی‬        ‫صژوی ژ ختدی‬
‫دژیخژه دی مدیپ مپی ن هیی‬       ‫یج و ی.ی‬      ‫یمدی‬   ‫یی‬  ‫م‬
‫یکی‬  ‫ی‬    ‫ی مکی ژ پیییمسطژ م ی دی ی شوی یییشیز یکی‬
‫دژیثی تی می جویهی متی‬      ‫یمدییشی‬     ‫ژ دبی صلددیم ویشی‬
                                 ‫جس و.ی‬
‫یمدی‬   ‫یمدییشیی خ ی یکیج صبی شوایهیه م شاییشی‬           ‫پ مپی‬
    ‫ر‬     ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬    ‫ر‬
‫شر یهشی ژرتیهی مردی رژیژرژیهیصرو کیجیشردی زی ریش ژیی‬    ‫ر‬
‫پ مپیش ی ببی ژیایهی یجعی م نیییص یبی ه ی شوایهی هجی‬
‫ی ضژ ی یه شیای زی شدیءی خیش دی حیم تی‬           ‫چ ددییشی ی‬
                                ‫دیش ی.ی‬
‫هل ری ی بم ر ی21یهل رتیپم رپی ریمدی زیشل ر ییه ر یهی زی‬
                ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬           ‫ر‬
    ‫دژیژ دبیث لدییشیز یکیهیکیزمژی ی ددی دیش یی:ی‬
       ‫- یشیز یکیژ دبی یزی ی و ی3ی لدی5یثیجد ی‬
          ‫شی یی شیی ج‬       ‫- یشیز یکیشهشدی یکی‬
                         ‫2 مدل ژی یمد1یی‬ ‫-‬
 ‫1‬
  ‫‪. FUEL DELIVERY SYSTEM‬‬
 ‫2‬
  ‫‪. Multi point Fuel Injection‬‬
 ‫3‬
  ‫‪. FUEL PUMP‬‬
 ‫61‬‫یدی‬      ‫شیهیز مژی‬
     ‫ژ ژی ژ‬       ‫یمددییشی ژمتی چپی‬   ‫مدل ژی‬
            ‫جییمکی یشم یژ ختیه معیشوای ژت.ی‬
‫ر یییشی‬     ‫ر‬          ‫ر‬    ‫ر‬
      ‫ریمدی زی مردیمدل رژی بشر یهیهش ی ضریمدی‬   ‫ر‬
‫ی مدییشیه معی ه لددیت م ی هتی‬     ‫ی دی ش یی‬   ‫آکی ژم‬
             ‫شهیی دی یشو.ی‬    ‫حیم تی زی ج‬
‫مدیمدل ژهیدیمرییشی ر ی صرکد یهش ی8 ی ریی11 ی دسژهجردی‬
     ‫مضیش جو.ی‬  ‫ژی یم دی‬   ‫یایهیهژی12یهی شی دل‬
‫ی ژتی‬  ‫یمدی مژ شی ژم‬  ‫صیمدییم گژکیج دیییشیی خ ی یکی‬
    ‫کیج یموی شییشهغ سیشکیمژ شی دژی.ی‬    ‫هی یهدبیت‬
       ‫یی‬   ‫یمدیخ یشه ی ژژوسی‬  ‫شك ی2-ی7.یمدل ژیهیپمپی‬
              ‫ی‬
 ‫1‬
   ‫‪. FUEL FILTER‬‬
 ‫71‬        ‫جیژ ختشژیجي‬
          ‫ی‬      ‫ی ءی هجیژد‬  ‫شك ی2-8.ی‬
              ‫3 شدل گهییهی دژیژ ختشژیجدی‬
                  ‫ی‬        ‫ی‬  ‫-‬
   ‫ی‬        ‫ی‬
‫جی ژ ختش ژیجدیهی شدل گ هیکی‬    ‫ل ل ی هیکی م الیکیژد‬    ‫ی‬
‫شدییشی‬   ‫ی ژمتی‬  ‫یمدی خیشجی شوایهی‬    ‫ال ژ دسدی زی کی‬
  ‫ر‬  ‫ری‬
‫رو یی ردمی رو.ی‬ ‫ر‬  ‫ریمدی ر یصریمدی ریمدیمرژ شیی شیی‬
                ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬      ‫ر‬
‫یش م ی‬  ‫تی‬  ‫ژمی‬  ‫ی‬  ‫ژ ختی زییژ مقی مکی شدل گیال ژ دسدی‬
‫صیلی‬     ‫ی‬
    ‫ص ی شوا جو.یه شییش م ی ژ ختی د ش ی.ی‬ ‫ی‬      ‫ژ ختی‬
‫تی‬  ‫ی شدل گی هیکیال ژ دسدی زییژ مقی‬   ‫ل ل ی هیکی م الیکی‬
          ‫ی ر‬   ‫شر‬    ‫ر‬  ‫ر‬       ‫ر‬
‫هی د رژایص ر ش ی ردیپ ربمژی.ی ردل گه ریکیالژ ر دسدیژد ر جی‬
‫شییشهغ سیشکی مژ شی‬   ‫کیج ی موی‬   ‫ی هدبیت‬      ‫ی‬
                         ‫ژ ختش ژیجدی‬
                           ‫دژجو.یی‬
                       ‫1 - یکی یمدی‬
                  ‫ژلیژ یش ه‬   ‫2 ژ پییی‬
                             ‫-‬
                        ‫وا‬  ‫3 -و ی‬
                   ‫4 شدل گی صلدی یمدی‬ ‫-‬
                      ‫5 شدل گی ژ وتی‬‫-‬
                  ‫6 شدل گی خیش ی یمدی‬  ‫-‬
                        ‫4 شم یژ ختی‬
                             ‫-‬
                      ‫5 ش ع شیمویشی‬ ‫-‬
                       ‫6 مدل ژیژ ختی‬
                             ‫-‬
                        ‫شی‬   ‫7 -ج‬
                               ‫ی‬

                       ‫1 شم یژ خت1یی‬‫-‬
‫شزدی‬    ‫ر‬
     ‫ر شکی دری‬         ‫ر‬
            ‫یشی مردیژد ر جدیهمیج رویژد ر جی ج‬‫ر‬
  ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬
‫ر شدییشیمآریکیی خلردیه جژهریکی‬       ‫ر‬
                     ‫شمر یژر ختییشی ژ ریی‬
   ‫ر‬     ‫ر‬ ‫ر‬   ‫ر‬
‫یجدک لرویهر کیهشهیکیهییشیجییمسردیژرژیژردل وشیمرژ شی‬  ‫ر‬
‫شیم ویشی‬   ‫شدیش ع‬    ‫یهی ژیشهکیآکیچ هیشی تویی ج‬    ‫ژم‬
  ‫ر‬  ‫ر‬        ‫ر‬       ‫ر‬
‫ردل گیه ریکیهشهییهیخ رژهجیژ ر ختیجص ربی ردی‬     ‫ر‬
                        ‫ژ ر ختیهیژ رژیشر‬
                             ‫ژیی.ی‬
‫ش م ی ژ ختی یی ژ کییای زی پدبی ژیشهکی یجدک لوی ه ی‬
‫یمدی ییم ویشی‬   ‫ج صبی ژی موای ژت.ییشیی خ یش م ی ژ ختدی‬
‫ی ییم یلی شوکی‬    ‫ش هیی مژ شیی شیی‬    ‫ی ج‬   ‫یشیهشهیکی‬
‫ی‬  ‫شی شوایهی‬    ‫شدی ژ ختی زیش م ی ژ ختیه شیی ج‬      ‫ج‬
‫ی ژدل وشیپی شدوای‬    ‫یی خ ی پ ش یهشهیکی‬    ‫ص ش ی پ یشی‬
                            ‫دیش ی.ی‬
                  ‫2 ش ع شیمویشیژ خت یی‬
                    ‫2‬
                              ‫-‬
‫تی‬  ‫شیم ویشی ژ ختدیثی تیجگهو ش دیج‬      ‫هظد ک یش ع‬
‫رر یییشیشمرر یژرر ختی(ییشیهشهیکی رر ی‬      ‫مورریشیژرر ختی‬

 ‫1‬
   ‫‪. FUEL RAIL‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. FUEL PRESSURE REGULATOR‬‬
 ‫81‬‫یم ویشیی خ ی یجدک لوی ه ی‬    ‫ی‬   ‫ش هیی)ی یی‬    ‫ج‬
‫شییشیش م ی ژ ختی‬  ‫ژمی مدیش ع‬  ‫دی ی شو.یم ویشی ژ ختی‬
‫رر ی درری کی(ی‪Bar‬ی)ی5/3یثی ررتیجگهو شرر ی رردیشرر ی.ی‬
‫جدی ژ ختی ییم ویشیثی تیپ وتی‬    ‫ی ص ش یی‬   ‫ی ژ مدی‬
 ‫لر‬
‫ریکی خ رفی‬ ‫رژ ممیهییهشهر‬ ‫رژ شیی شییهییشیشر‬‫رییمر‬ ‫شهر‬  ‫ج‬
        ‫ر‬               ‫ر‬
‫ر شدی ریمدی ر ییر شیپد ژر ییشی ردژیه ر ییی شی.ی‬
‫دژیش متی ژ ختدی‬  ‫هجیچ ددی مکی ژ پیییمسطژ م یج دیییشی‬
‫ی‬  ‫رژ شیی شیی ر ییشیه ریمیخر‬
  ‫ری‬   ‫گر‬    ‫ر‬         ‫ر‬
                 ‫رپی ریمدیمر‬ ‫رژیشهکیپمر‬‫ر‬
‫ی یکیهی متیم ویشی‬   ‫یمدی زی ژ وتی ژ ختی‬   ‫یکیپ مپی‬
‫یل ی ی تثی ه ژیشه شدی شوکی‬   ‫و.ی مدی‬   ‫ل دژکی دی‬
    ‫ر‬
‫ر ی ریزکییشی‬‫ریییمکر‬       ‫لر‬   ‫ر‬
          ‫رجیچ رددی ر دژکی زی منر‬  ‫ر شیهیهر‬‫ر‬
             ‫شی دیش ی.ی‬   ‫دژیژ ختیشژیجدی‬
        ‫ی‬
            ‫شك ی2-9.یشم یژ ختی‬

                     ‫3 ژ دبیث لد1یی‬
                           ‫-‬
‫ژ دبیث لدی(ی م ژ ژدی)ی ژیشهکیم متیخی صدییشی خ یشهی‬
       ‫ی م ژمدی ش یشی یش یی شییه معیشوای ژت.ی‬
‫یمدیهی ژیمژی‬  ‫هظد ک ی مدی ژ دبیم طعی ژیکی و شیپ مپی‬
‫ر جدی‬‫ر‬    ‫ر‬
     ‫ریییشیز ریکیه‬ ‫رومویهیمر‬     ‫صر‬
                 ‫ریییشی رییمی یشر‬  ‫تملگژهر‬
‫یمدی ژ مدی‬  ‫یپ مپی‬  ‫خ یشهی ژت.ییشیخ یشه هیکی ن هیی‬
‫یپ مپییشیز یکی صییمی یهی میی‬    ‫تومیم طعی ژ میکی ژ ی‬
          ‫ر‬
‫جرویژر بیآ رایژر زکییشیخر یشهی‬ ‫ر‬    ‫ر‬
                   ‫ر جدیخر یشهی ردی‬    ‫ه‬
                           ‫ژیی.ی‬
                       ‫2‬
                      ‫ش یی‬   ‫4 -ج‬
‫شیپژ موی‬    ‫ی شواییشی‬  ‫جی ژ ختیش ژیجدی سیشی ژم‬    ‫ژد‬
‫ژلرژی زیجر عی‪MPFI‬ی ژرتی‬   ‫شکی ییژد ر جی یج ر کی‬    ‫ج‬
‫شی‬   ‫شی مکی تویی ج‬   ‫ی ز ءی هژی ژدل وشی‬   ‫ییشیآکی‬
                        ‫ه ییی شی.ی‬


 ‫1‬
   ‫‪. INERTIA SWITCH‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. INJECTOR‬‬
 ‫91‬‫ی‬  ‫ش هییهظد ک یپی شای ژ ختییشیی خ ی پ ش یهشهیکی‬    ‫ج‬
‫ش هیی یی ددیش م ی‬    ‫یت هوایی ش جو.ی ج‬   ‫ژدل وشیش ی‬
 ‫رژ شی ژم ر یهی ژر‬
‫رمی‬     ‫ر‬     ‫ر کیهشهیکیمر‬   ‫لر‬
                  ‫ر ختیهی یجدک رویهر‬  ‫ژر‬
‫ییشییهی ج هیکیآج هیی مژ شیی ش جودیآبی‬   ‫هشم گی هیمدی‬
‫تییشی یکی خ یی ژیشهکی‬   ‫وکی شوایهی یی ژ کییای زی‬
‫روکی‬   ‫ر‬    ‫ر‬
  ‫رژ شی ژم ر ی رو.ییشیز ریکیم ریلیشر‬
             ‫جر‬  ‫ر‬     ‫ر ختیمر‬  ‫شمر‬
                         ‫ر یژر‬
‫شی خیشجی‬   ‫ی ص ش یهش ی پ یشی زی ج‬   ‫شدی ژ ختی‬   ‫ج‬
  ‫ر‬
‫رواییشیژد ر جی‬   ‫ر‬
        ‫ریکی ریشی ژم ر یشر‬
               ‫سر‬   ‫شهر‬   ‫ر ی.ی ج‬‫ردیشر‬‫ر‬
‫ر جوای‬‫ر یشر‬‫ر عی‪FEED‬ی–ی‪TOP‬ی(ی بمر‬ ‫ریی زیجر‬‫ژلر‬    ‫ر‬
                         ‫یج ر کی‬
                   ‫زی یالی)ی دی یش و.ی‬
         ‫شی م ژژيییشیخ یشهی‬    ‫م دتیژ‬  ‫2-11.ی‬
                 ‫2-2-9 خت تن هوا رخا 1‬
                 ‫1 - نم ت ییشمچ ی یزی‬
                    ‫1-1ی)ییشمچ ی یز2یی‬
‫شیپ ل ی کی‬   ‫ژیشهکی مدی و ج دییشم چ یپژه ج ی کدی‬
  ‫در‬   ‫جر‬
‫ر شی رو زای رژکی‬ ‫ر‬  ‫ر ی ریزی ر ی‬
             ‫ر‬   ‫ر‬  ‫ژییشمچر‬    ‫ر‬
                        ‫هیپ یج رد‬
            ‫ز هم ییشمچ ی یزیجصبیشوای ژت.ی‬
                  ‫شیپل ی ک3ی‬    ‫1-2ی)ی‬
                   ‫ر‬
‫یشمچر ی ریزیترعهای رژی ردژیهر کیهشهیکی زییژمرقی‬
‫ی‬  ‫دژی ه کی ضیمدی ژتی‬   ‫یشم چ یپژه جی کدیی ش کی مکی‬
 ‫ر‬
‫ر شی ح رقی‬      ‫ری ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬
       ‫هر ی زییژمرقیآکی ریکیپر ی رد رژیی.ی ر ی‬
‫ی‬  ‫دژی‬  ‫هو ویز مژدی دی کیی دی ه کیهشهیکی زی مدی‬
‫شی ژص ل ی کییهشی‬   ‫شی(ی‬   ‫ژمی مکی ژ یژی‬    ‫شی‬

 ‫1‬
  ‫‪. AIR DELIVERY SYSTEM‬‬
 ‫2‬
  ‫‪. THROTTLE BODY‬‬
 ‫3‬
  ‫)‪. AIR BY- PASS VALVE ( STEPPER MOTOR‬‬
 ‫02‬ ‫ر‬
‫ژرمی‬       ‫ر ی ر یهضر دتیتملسرژیی‬
      ‫ر شی ر ی‬ ‫ر‬             ‫ر‬
                       ‫آش می)ی ریی‬
            ‫ژلی ژیی:ی‬  ‫‪ECU‬یژ ندوای دیش یدی‬
     ‫شی‬  ‫1 - منیییصیلتیژیژی ییشیز یکیژژیی یکی‬
‫ردجییهشیآش مییشیز ریکی رژم دی ریشی ریمدی زی‬
    ‫ضر‬  ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬         ‫2 - ر‬
                ‫شی(ی لژیهی....ی)‬
        ‫3 - دجی خل طیژ ختیهیه ییشییهشیآش م‬
‫ی‬  ‫دژی ه دیز یجدی‬   ‫ی شوکی ژژمعی‬   ‫4 - ل دژکی زی‬
‫ی ی شیجی هیجدی پیی‬   ‫یشی ژژتتی هیکی یالدیش ج وای‬
          ‫ش ی زیشهکیپو لی یزی ژی دیی شی.‬
‫شیپلر ی کدیپریل یهریکی21یهل ردی شژریلدی ژرمی‪ECU‬ی‬
‫وم ی ژیای‬  ‫یصژ تیخ طدییشیش ژ یکی ح شی ی لدی‬    ‫ش ی‬
       ‫دجی و.ی‬   ‫یی و شی ژمیکیه کی ضیمدیش ی‬
       ‫ی‬
              ‫ی‬  ‫شیپلی‬    ‫شك 2-11.ی‬
                    ‫ی‬

               ‫شی م دتییشمچ ی یز1ی‬    ‫1-3ی)یژ‬
   ‫ر‬
‫ر ی ریزی‬        ‫ر‬   ‫در‬
      ‫ژدی م رتیلح ر ی کییشمچر‬      ‫ر‬
                      ‫ردیپ یج رد‬ ‫مر‬
‫شی وخد یه ض دتی هیکییهشیآش مدی میمی یشی‬        ‫ی‬   ‫ش ی‬
   ‫ر‬    ‫ر‬                ‫ر‬
‫هیمرییهضر دتیهریکی ژ ر طی ر یشر ی گدژکیهی ریهایژرژتتی‬   ‫ر‬
  ‫ر‬
‫ریلی ردی‬  ‫رکی‪ECU‬ی شژر‬ ‫رژلی لس ژهجدر‬ ‫ر‬   ‫صر‬   ‫ر‬
                     ‫ر یشهدی ر یه روی‬   ‫خر‬
                            ‫جمیمو.ی‬
‫رمی‪ECU‬ی‬  ‫ر ی ردیژ ر شی5ی رتی رتیهی ژر‬
          ‫ژر‬  ‫هلر‬    ‫ر‬   ‫مر‬        ‫ر‬
                         ‫هل ری ی بمر‬
                        ‫ی ددی دیش ی.ی‬
                 ‫2 - یجدک لویه کیهشهیک یی‬
                  ‫2‬

‫شکدی شی ی‬     ‫جیپژ موی ج‬   ‫نم ت ی یجدک لوی ه کیژد‬
‫ش هیدی‬    ‫ادیش م ی ژ ختدی ج‬   ‫یجدک لوی ه دی خیکیآش‬
‫ژی‬   ‫ی‬  ‫شیم ویشیهیی یکی ه کیهشهیکی‬     ‫یشم چ ی یزدیژ‬
‫ژی‬   ‫ژ ژی ژ یدی شدژی د‬    ‫ی‬  ‫طی‬  ‫هی ژژی شدل گی هیکی ژ‬
                    ‫شیی یکیآبی ژت.ی‬    ‫هیژ‬ ‫1‬
   ‫‪. THROTTLE VALVE POTENTIOMETER‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. INTAKE MANIFOLD‬‬
 ‫12‬            ‫کیهشهیکی‬  ‫ییییییییشس ی2-21.ی یجدک لویه‬
                                  ‫یی‬
                         ‫ی‬
                      ‫1‬
                      ‫ی‬  ‫ژد جی ژم یزجدییه‬
                      ‫1 - م ی ژم یزجد یی‬
                       ‫2‬

   ‫ر‬
‫ریی ر شیی‬  ‫رمعیهر‬ ‫ریزیشر‬‫ر ی رتی ری ددی رژ ی ر شییجدر‬
                  ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬  ‫هر‬    ‫مر‬
‫ی زی‬   ‫ژ کییای مژ شی دی دژییهی شی یچ هیشیه مژی ژتی‬
       ‫یژمقییهی م یی خلدی یشمعیهیی ص یشوای جو.ی‬
‫جدی ژ م یز جدی ط شیهمی یکییشی ژدل وشهیکی‬        ‫یشی مدیژد‬
                    ‫4-1یهی3-2یص ش ی دی دژی.ی‬
‫ی دیکییم گژدی شمعی هیی ط شیهمی یکییشییهی ژدل وشکی‬
       ‫ر‬      ‫ر‬      ‫ر‬
‫ر یمسردییشی ژصلر ی ص رژ یهییمگرژکییشیپیمریکی ژصلر ی‬     ‫ر‬
‫و.یز یکی ژ م یز جدیهی‬      ‫خل د ی مژ شیی ش جویت م ی دی‬
‫ی یع تی ی ش ژیلدی‬    ‫ی‬    ‫ی لی و یز یکیی هلیج دیی یی‬
‫رژلی ردی رژیی.ی‬    ‫رژلی لس ژهجدرکی(ی‪ECU‬ی)ی‬      ‫زیه صوی‬
      ‫ح یمژ شی دژکی م ی ژیشهکیژژیژدل وشی دی یشو.ی‬
                         ‫2 ه مژهیکیشمع‬ ‫-‬
  ‫ر‬    ‫ر‬     ‫ر‬     ‫ر‬     ‫ر‬
‫ه مژهریکیشرمعی رژ کی منرییی ش ریطیهی شژریلی ژمریکی‬  ‫ر‬   ‫ر‬
‫یییشی‬    ‫یج م یکی ژ ختی‬    ‫ی شمعی هییهی و‬    ‫م ی‬    ‫زی‬
            ‫ژدل وشی شیی ژ کییایمژ شی دی دژجو.ی‬
      ‫مدیه مژهیی زیج عی یهمی یپیش زمتی دی یش و.ی‬
                     ‫ژلی لس ژهجدکیی‬     ‫ه صوی‬
‫ررر شییشیژد ررر جی‬    ‫تملسرررژییژد ررر جی رررومژمتی‬
‫رژلی‬‫ر‬    ‫صر‬
     ‫رمیه روی‬  ‫رمی ژر‬ ‫ریی ژر‬ ‫ژلر‬     ‫ر‬
                       ‫ر شکی یج ر کی‬   ‫ر‬  ‫ج‬
       ‫لس ژهجدکی(ی‪ECM‬ی)ی0002‪JCAE S‬ی جنیمی دی ژیی.ی‬
  ‫تر‬        ‫ژر‬
‫رکی ریی ر کییای زی یع ری ی‬  ‫ر‬  ‫رژلی لس ژهجدر‬  ‫ر‬   ‫صر‬
                            ‫ه روی‬
    ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬    ‫لر‬
‫روای زیژ ر شهیکی خ رفیژد ر جی ر ی ر یآکی‬  ‫ر‬      ‫رتیشر‬  ‫یشمیمر‬
‫ژمی‬   ‫هوی شودیز یکیهی ی لی و یپی شای ژ ختی‬        ‫شیشایخ‬
‫شهرریدیز رریکیهییرر لی ررو یپیشررایژرر ختی ژررمی‬          ‫ج‬
         ‫ر‬        ‫ر‬
‫شهریدیز ریکیهییر لی رو ی ژمر یزجرددیهضر دتییهشی‬  ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ج‬
‫ریی‬‫ر شیهیجدر‬  ‫ر‬  ‫ر یییشی‬ ‫ر‬  ‫ری کی ر ای‬
                    ‫ر‬    ‫ر شدی در‬ ‫ر‬   ‫آش می‬
    ‫ر‬     ‫ر‬
‫تملسرژیی نهدری ی ژ ر طی ر یآلر ی دیجیشردی زی خریش ی‬ ‫ر‬     ‫ر‬
                   ‫ژلی دیجمیمو.ی‬    ‫یمدیش ی‬
‫جیت دبی‬   ‫یمدی ژ مدیهیژد‬    ‫تعهای ژی مدیتمل سژییپ مپی‬
 ‫ر‬
‫رژلی ردی‬ ‫ر‬   ‫ر‬
        ‫رژلی لس ژهجد رکی‬ ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬
                   ‫م ری دیجد ریی ژ رمیه ص روی‬  ‫ر‬
                                ‫ژیی.ی‬
‫ی‬  ‫ی وخ ی‬   ‫ژلی لس ژهج دکی ژی ژیسی مکی ژجی‬        ‫ه صوی‬
‫شیهی خ یشهییژ صدی‬      ‫ژمی یشخی ج ی ژی ژیسی وخ صی ی‬
 ‫ریمیی شیدیتمر‬
‫ر ی‬            ‫ژر‬       ‫ر‬
          ‫روایهی رطعصیی ژجی ر ی یلد ژ رد کیجر‬ ‫صر‬      ‫شر‬
                            ‫دیجمیمو.ی‬

 ‫1‬
   ‫‪. DOUBLE IGNITION COIL‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. IGNITION COIL‬‬
 ‫22‬‫رژلی‬‫ر‬  ‫روی‬‫رمیه صر‬‫ژر‬ ‫روای‬    ‫ر‬
              ‫ریشی ژم ر یشر‬   ‫ریکی سر‬  ‫ژهر‬  ‫پیش‬
                   ‫لس ژهجدکیت یش وی زی:ی‬
                         ‫ش‬    ‫‪ ‬یهشی‬
          ‫‪ ‬مویشی یجدک لویهیی یکیه کیهشهیک‬
                     ‫‪ ‬هض دتییشمچ ی یز‬
              ‫ش‬   ‫وای‬   ‫‪ ‬ی یکی یمعیخ کی‬
                        ‫‪ ‬ژژتتیخ یشه‬
                    ‫م دتی د یژ پیی‬     ‫‪‬‬
                ‫‪ ‬دی کیج تیه ی یژ خت‬
              ‫ش‬   ‫یییشی‬   ‫ای‬   ‫‪ ‬دی کی‬
                    ‫‪ ‬تملسژییژد جی ه م‬
                       ‫‪ ‬هل ی ی ی ژک‬
 ‫ر‬   ‫ر‬      ‫ر‬       ‫ر‬
‫رژلی لس ژهجدسردی زی یعتری یمر ی لرب ژی هرتی‬      ‫ر‬    ‫ر‬
                              ‫ه صروی‬
           ‫ژلی ییمژیزمژی ژ کییای دی و:ی‬
                ‫‪ ‬دی کیهیز یکیپیشایژ خت‬
         ‫‪ ‬ز یکی ژم یزجدیهیی لی و یز یکیی هل‬
                      ‫ش‬   ‫‪ ‬یهشیآش می‬
                    ‫‪ ‬تملسژییپمپی یمد‬
                ‫‪ ‬تملسژییشدژی ژمدی د ژ‬
‫ر ختی رژ کی ر دژکی زی ری ماییهشی‬
     ‫مر‬       ‫لر‬    ‫ر‬    ‫رقیژر‬
                        ‫رعی یشمر‬  ‫‪ ‬مطر‬
                            ‫ش‬
                ‫‪ ‬ژد جیتدبیمی دی(ی‪MIL‬ی)‬
 ‫هر‬    ‫ر‬
‫روای ر ی‪ECU‬ی رتی‬ ‫ریلیشر‬ ‫ری ی شژر‬        ‫مر‬
                  ‫رعهای رژی ردی زی یعتر‬‫ر‬    ‫تر‬
 ‫رکیژد ر جیپیشر‬
‫رای‬    ‫ر‬   ‫رژلی لس ژهجدر‬  ‫ر‬    ‫صر‬
                    ‫ری یه روی‬  ‫ریمای وخصر‬ ‫جمر‬
               ‫ژ ختی:ی(ی‪MPFI ( FULL Sequential‬یی‬
                     ‫پژی زشگژیی : 0002‪JCAE S‬‬
            ‫ژد جی ژم یزجدی:ی‪Semi – Static, DLI‬یی‬
        ‫ژد جیتدبیمیبیمی یجصبی:ی)232‪E.O.B.D ( Rs‬یی‬
                    ‫ژد جیپژی ز ی:ی61ی د ي‬
                 ‫و شیصیم :ی652یكدل یمتی‬
‫ژلی لس ژهج دکی:ی‬   ‫ییدی یی ژیمژیه صوهیکی‬       ‫جی ش‬   ‫ژد‬
                              ‫:1‪CAN‬یی‬
                        ‫ژیتتی:ی‪20MHZ‬یی‬
                ‫صیم ی(ی‪EEPROM‬ی)ی:ی‪1Kbytes‬یی‬
             ‫جح ایتملسژیی‪ECU‬ییشیشژ ممی خ لفی‬
             ‫ش‬   ‫‪ ‬تملسژیییشیز یکی ژ یش ی‬
‫یشیز ررریکی ژررر یش یزیکدی‪ECU‬یمژ ررریکیم ررریلیشررروکی‬
 ‫ر‬        ‫ر‬         ‫ر‬
‫شهرییش ی صر ش یپریل ی(ی ر جیهریکیپلر ی کی)ی ریی‬     ‫ر‬     ‫ج‬
 ‫32‬‫ش هیی‬   ‫ی ج‬   ‫دی‬    ‫و.ی ومدی‬    ‫تژکیثی تی صییشی دی‬
    ‫و.ی‬   ‫ختیژ ختی دی‬     ‫یهبیشژهعی یپیشایمس‬      ‫ص ش ی‬
‫شدیی یکی‬     ‫ییهشی‬   ‫ی‬    ‫و شی ژ ختی یش مقی شوای یی‬
‫ر کی‬ ‫ریشیهر‬      ‫ر‬
       ‫رییی رییهیمور‬   ‫روایهیجدر‬ ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬
                        ‫ریمعیژد ر جیخ رکی‬   ‫ر‬
‫و شی ه کی ضیمددی‬      ‫دجی د و یدییشی تددی صیلی‬       ‫هشهیکی‬
  ‫ر‬
‫رر ی رر ی‬ ‫ر‬  ‫رر ی کییهشیآش میهی رریی‬
           ‫ر‬             ‫رر شیپلر‬ ‫ر‬  ‫ررمی‬‫ژر‬
         ‫شی دددی دی ژیی.ی‬       ‫ژهیکیتملسژیکی‬     ‫پیش‬
 ‫ر‬
‫ر شدییهشیآش می ریی‬        ‫ر‬   ‫ر‬
               ‫پر ی زی ژر یش یزیکیهیشهشردیشروکی‬
 ‫ر‬   ‫ر‬
‫ر شی د رددی ردی‬     ‫روای‬‫ر‬    ‫ر‬     ‫ر‬   ‫ر‬
                  ‫ر ی ر یی ریکی ریمعیخ رکی‬
                                 ‫ژیی.ی‬
                   ‫‪ ‬تملسژیییشییهشهیکی خ لف‬
‫شی(ی ش ی گدژکیهی یهای‬        ‫ی کی‬   ‫یشیز یکی د دژ یلح‬
‫ش هیی ژی‬     ‫ژمی ج‬   ‫ژژتتی)دی و یز یکی یش مقی ژ ختی‬
 ‫ر‬
‫رددی ردی‬ ‫رژی در‬  ‫ریکیزمر‬ ‫ژهر‬        ‫ر‬
                  ‫رژییشی رییمژیپیش‬    ‫ریسی ددر‬  ‫ژر‬
                                 ‫ش یی:ی‬
        ‫شی)ی‬    ‫شییهشی‬    ‫شی(ی ژدل یژ‬      ‫- یهشی‬
‫شی م دتیز ه م ی‬      ‫ژدل یژ‬    ‫- ه ض دتییشم چ ی یزی(ی‬
                        ‫کییشمچ ی یزی)‬
‫ر کی‬ ‫ریشیهر‬     ‫ر‬
       ‫ردل یژ ر شیمور‬    ‫ر کیهشهیکی(ی ژر‬       ‫مور‬
                            ‫- ریشیهر‬
                       ‫یجدک لویهشهیکی)‬
  ‫ر‬    ‫ر‬
‫ردل یژ ر شیی ریکی‬    ‫روای(ی ژر‬  ‫ر‬    ‫ر‬     ‫ر‬
                      ‫- ی ریکی ریمعیخ رکی‬ ‫ر‬
                   ‫شی)‬   ‫وای‬   ‫یمعیخ کی‬
            ‫شهی‬    ‫‪ ‬تملسژیییشیمطعیپیشای ج‬
  ‫طر‬
‫ر ی ر شی‬  ‫ر یشهدیز یجدسر‬   ‫رژتتیخر‬     ‫ر‬    ‫ر‬
                    ‫رفی)ییشیز ریکی ریهایژر‬    ‫لر‬
‫جی هیجدیش ج وای پیکی خ ییش ی زیشهکی پو لی یزی ژی دی‬
 ‫ر یزمر‬
‫رژی‬        ‫ر‬
     ‫رییش ی ر ییالمر‬  ‫شهر‬    ‫ر ختی ج‬ ‫رایژر‬ ‫ی شیدی‪ECU‬یپیشر‬
                            ‫مطعی دی وی:ی‬
                       ‫- یهای صژویژ ختی‬
             ‫- یهای یزهیکی الم وایخژه دی یهز‬
‫ر شی‬       ‫ر‬      ‫ر‬     ‫ر‬
     ‫بی)ی رژ کی لر دژکی زی مری مای ردای زیصروییهشی‬      ‫ر‬
‫رمی‬‫ر ختی ژر‬  ‫رایژر‬ ‫ر شی‪rpm‬ی1155 دیپیشر‬   ‫ر‬   ‫ژم ریییشییهشی‬‫ر‬
                      ‫شهییمطعی دیش ی.ی‬      ‫ج‬
          ‫شهی‬    ‫‪ ‬تملسژیییشیشژهعی نوییپیشای ج‬
‫ر شی ر ی‬            ‫ر‬         ‫ر‬
        ‫روی زیمط رعیپیش رایژ ر ختدیه گ ری دی ر ییهشی‬ ‫ر‬     ‫ر‬
‫و شی وخ ی دیش ژویپی شای ژ ختی نوی یآ غیزی شوای یی‬
               ‫شی ل دژکیش ی.ی‬      ‫یشوکی‬   ‫زیخی‬
                  ‫ژلی لس ژهجدکیی‬     ‫صیم یه صوی‬
       ‫ژلی‪ECU‬یمژ شیی شیی:ی‬      ‫یهیج عیصیم ییشیه صوی‬
                         ‫لفی)یصیم یی جی‬
                           ‫بی)یصیم ی متی‬
 ‫42‬      ‫ر‬     ‫ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬
‫صیم ر یی رجی‪ECU‬ی رییمط رعی رییژکی زی رددیجم ردیشهییهی‬     ‫ر‬
‫شی‬    ‫ی‬  ‫یشیه معی ح ی مژ شی دژکی و هلیتمل سژیکی هد‬
‫رریم دی زی‬        ‫ر‬
       ‫ررمیآجه رریدی‪ECU‬ی یعت رری ییشمر‬ ‫ر‬          ‫ر‬
                            ‫ژ ررتی رر ی ژر‬  ‫ر‬
          ‫شهیکی خ لفیژد جیش یپژی ز ی دیجمیمو.ی‬           ‫ژ‬
‫صیم ی متی‪ ECU‬ی ر ی ریی ژی شر دی ی ر ی رییژکیپر ی زی‬
                  ‫و یز یکی د دی زی ددی دیشهی.ی‬
                                ‫شهی1یی‬   ‫ژ‬
‫ی هتی جو زای دژکی‬        ‫شکیپژ موی‬      ‫جی و موی ج‬    ‫یشیژد‬
     ‫ر‬
‫ر یشهدی زیژ ر شهیکی‬      ‫ر شیهیخر‬ ‫ر‬   ‫رژیکی‬ ‫ریکیتملسر‬  ‫ژهر‬   ‫پیش‬
‫ی شژییتمل سژییهی م دتی‬         ‫خ ل کدی ژ کییای شوای ژتی‬
                    ‫ی‬
                ‫مژ ش دژکیآجهیدی طی قیهم ی د یشو.ی‬
                                      ‫ی‬
               ‫2‬
              ‫شیهی م دتی د یل گ ی‬        ‫شییهشی‬    ‫1 ژ‬
                                     ‫-‬
‫مرردیژ رر شی ررژیشهکیپ ژرر ی ررعویجصرربیشرروایهی‬              ‫ی‬
‫ر شیهی م درتی‪TDC‬ی(ی‬         ‫یعتی ی ژ ر طی ر ی دری کییهشی‬
‫ج ط ی ژگی یالکی ژدل وشی مکیهیچ هیشی)یش ی جو زای دژکی‬
          ‫ژلی لس ژهجدکی شژیلی دیی شی.ی‬         ‫هی یه صوی‬
‫یمعم م ی‬     ‫شی ومدی ص ش ی ژتی‬        ‫ج ح ایتمل سژیی مدیژ‬
   ‫ر‬     ‫ر‬
‫ر ی ر ی ر یل رگدی زی ی ر یژ ر شی‬ ‫ر‬   ‫در‬   ‫ر‬   ‫یجو ر یی شی صر‬‫جر‬
‫شیی مدییجو ج ی هیی زی‬         ‫شی ژیایهی ییت‬      ‫یید دیت‬
     ‫ر‬
‫رژی رژیایهی‬   ‫یید ردیآکی ددر‬ ‫ر‬      ‫رو کی‬ ‫ر شدی در‬ ‫ی ر یژ ر‬ ‫ر‬
               ‫یژ دیش ی منییی دی و.ی‬       ‫هل ی هیکی‬
‫رر ی‬          ‫ر‬
    ‫ررمی‪ECU‬ی ررژ کی حیژر‬           ‫ر‬
                   ‫رری ی رردیژ رر شی ژر‬  ‫مر‬    ‫یعتر‬
       ‫ر‬         ‫ر‬    ‫ر‬
‫ژهریکی جری جدیج درژیپیشرایژر ختدیز ریکی ژمر ی‬     ‫ر‬     ‫ر‬    ‫پیش‬
             ‫زجدیهی...ی شیی ژ کییایمژ شی دی دژی.ی‬
                     ‫شی م دتی د یژ پیی3ی‬       ‫2 ژ‬
                                     ‫-‬
  ‫طر‬    ‫مر‬
‫رددی م رتی‪TDC‬ی رییج ر ی‬  ‫در‬            ‫ر‬
                    ‫ر ی ردیژ ر شدی در‬  ‫مر‬   ‫هظدکر‬
    ‫جر‬   ‫در‬
‫رکیآکی زی م رتی رو زای‬        ‫ردل وشمکیهی کسدر‬       ‫ر‬
                              ‫رژگی ریالکیژر‬  ‫ر‬
              ‫شی ژت.ی‬     ‫شییهشی‬    ‫دژکیشوای ژمیژ‬
  ‫ر‬
‫ر پییی ردی‬      ‫در‬
       ‫ر یمژ ش رژکی ردیژ ر شی رژیشهکی ر یژر‬
                  ‫ر‬    ‫ر‬    ‫مر‬   ‫در‬      ‫حر‬
                                   ‫یشو.ی‬
           ‫4‬
         ‫شیمویشی د دک لویهیی یکیه کیهشهیک یی‬           ‫3 ژ‬
                                     ‫-‬
             ‫ر‬
‫مردیژ ر شی یعتری ی ژ ر طی ر یی ریکیهر کیهشهیکیهی‬ ‫ر‬          ‫ر‬
    ‫ر‬                ‫ر‬
‫موریشیهر کیی خر ی یجدک لرویش ی طر شیپد ژر ی جرو زای‬            ‫ر‬
     ‫ژلی لس ژهجدکی شژیلی دیجمیمو.ی‬         ‫دژکیهی یه صوی‬
‫رمی‪ECU‬ی‬  ‫هل ری ی بم ر ی م ردیژ ر شی5یهل ردی ر یایهی ژر‬
                ‫ر‬      ‫ر‬    ‫ر‬         ‫ر‬
‫ی ژبی یی‬     ‫شی‬    ‫ی ددی دی ش ی.یهل ی ی یز و دی زیژ‬

 ‫1‬
   ‫‪. SENSORS‬‬
 ‫2‬
   ‫‪. ENGINE SPEED SENSOR‬‬
 ‫3‬
   ‫ی‪. CAMSHAFT SENSOR‬‬
 ‫4‬
   ‫‪. MANIFOLD PRESSURE AND INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR‬‬
 ‫52‬‫یی‬    ‫ژمیپ دیهی لس ژهج دکی‬      ‫م ویشی جو زای دژکی شوای‬
‫دی‬  ‫دژی ییم ویشی)ی د دژی‬       ‫شی(ی یه تی‬      ‫یشی مدیژ‬
                                  ‫و.ی‬
‫ژلی لس ژهج دکی زی مدی یع تی ی ژ کی حی ژ ی‬             ‫ه صوی‬
                   ‫شییزمژی ژ کییای دی وی:ی‬
         ‫شی‬    ‫- جو زای دژکی ژمیه کیهشهیکی ی‬
‫ی ژبی یی یشیه شیای‬       ‫ی ه ی‬    ‫تی ژ ختی‬    ‫- د دژیج‬
                 ‫شیهیمویشیه کی حدم‬       ‫ی‬
                             ‫- آه ج ی ژم‬
‫یه تی سریشیشم ر ییشیژ ر شیی ریکیهر ی زیجر عی‪NTC‬ی‬
    ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬
‫ری مایی ریی ریهای ردیمی رو)یهی‬ ‫ر‬          ‫ر‬     ‫ر‬
                       ‫(ی یه رتیآکی ریی مر‬
‫ح روهیای ریش ژییآکی رددی14ی ریی15ییش ر یژ ریج دی رژ یی‬
   ‫ر‬    ‫ر‬          ‫ر‬     ‫ر‬       ‫ر‬     ‫ر‬
 ‫ر‬
‫ر کیهشهیکی ر ی‬       ‫ر‬
          ‫ر ی رژمیهر‬          ‫ر‬
                  ‫رو.ی‪ECU‬ی رژ کی حیژر‬    ‫ردی یشر‬ ‫ر‬
       ‫شی ژ کییای دی و.ی‬       ‫شی زی یعتی ی مدیژ‬
                  ‫1‬
                  ‫وا ی‬   ‫شیی یکی یمعیخ کی‬     ‫4 ژ‬
                                   ‫-‬
    ‫جر‬
‫روایش ی رو زای‬   ‫ر‬     ‫ر‬
             ‫ردیژ ر شیی ریکی ریمعیخ رکی‬
                    ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬    ‫مر‬   ‫ی‬
‫رژلی‬‫ر‬    ‫صر‬
     ‫ر یش ی ر یه روی‬
           ‫ر‬     ‫ری ی ژ یر‬          ‫ر‬
                        ‫رژکی رژیایهی یعتر‬   ‫در‬
‫شی زی ج عی یه تی‬       ‫و.ی مدیژ‬    ‫لس ژهج دکی ش ژیلی دی‬
          ‫‪NTC‬ی یایهیی ش کی یجس شییهیپیم ی ژت.ی‬
                        ‫شیژژتتیخ یشه2ی‬     ‫5 ژ‬
                                   ‫-‬
‫ژیشرمیشی درژ س ی‬                 ‫ر‬
             ‫مردیژ ر شی رژیشهکییجروای دلر‬         ‫ی‬
‫ی ژبی یی‬    ‫پژ مویج صبی شوایهی مکی ژدگ یلی ییمژ یج ی‬
‫ژژتتی شکتیخژه دی دژ س ی ل دوی دیجمی مویهییشیج د ن ی‬
          ‫ژژتتیصژ تیخ یشهیش ی جو زای دژکی دی و.ی‬
                           ‫د ک3 ی‬  ‫شی‬   ‫6 ژ‬
                                   ‫-‬
‫رد کی رژیشهکی یجدک لروی ریهزییشی ردژی‬           ‫ی ژ ر شی‬
‫ولی ی یلد دسدی‬     ‫شیهی‬     ‫یهزی ددی‬    ‫یز هیکیخژه دی‬
                             ‫جصبی دی ژیی.ی‬
‫مردیژ ر شی یعتری ی ژ ر طی ر ی دری کیغ ردیهیمریی‬             ‫ی‬
‫ر شیش ی‬   ‫شمدرقی ر یکی خلر طیژر ختیهیهر کیهشهیکی ر ی‬       ‫ر‬
‫ژلی‬   ‫یه صوی‬    ‫ویهی ص ش یپد ژ ی‬        ‫جو زای دژکی دی‬
                     ‫لس ژهجدکی شژیلی دی و.ی‬
  ‫هر‬
‫ررد کی ررتی‬  ‫ر‬      ‫ر‬
           ‫رریم دی زیژ رر شی‬    ‫رری ییشمر‬  ‫‪ECU‬ی زی یعتر‬
                   ‫شییزمژی ژ کییای دی وی:ی‬
              ‫- حیژ یج تی خل طیژ ختیهیه ی‬
‫رژیی‬     ‫هر‬
  ‫ر ی رتیتملسر‬    ‫ر ختیهیهر‬  ‫ر طیژر‬      ‫ر‬
                      ‫ردجیج ر تی خلر‬   ‫ر‬  ‫-‬
 ‫ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬
‫رعی ژ ر طی ر ی رییمژی هد ر ی‬  ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر شی‬‫ر‬    ‫ر‬
                              ‫هد ر ی‬
  ‫ر‬
‫ربی رولی‬          ‫ر‬
      ‫ر ی رتی ریش ژیی یژر‬   ‫هر‬   ‫ر ختیهیهر‬  ‫ر طیژر‬ ‫خلر‬

 ‫1‬
  ‫‪. WATER TEMPERATURE SENSOR‬‬
 ‫2‬
  ‫‪. VEHICLE SPEED SENSOR‬‬
 ‫3‬
  ‫‪. OXYGEN SENSOR‬‬
  ‫62‬  ‫رژایشر‬
‫روای‬         ‫مر‬
    ‫ردییشی‪ECU‬یهخدر‬   ‫ر شیی‬  ‫ر‬     ‫ر‬
                 ‫ی ریلد دسدی ر ییر‬
                        ‫ژت.‬
‫یغ دی‬  ‫طی‬  ‫پژی ز شگژی یی ژ کییای زی یع تی ی ژ‬    ‫ی‬
‫ی شس یهل ی کی‬   ‫ی‬ ‫یکی خ ل طی ژ ختیهی ه ی‬  ‫مییشم دقی‬
‫وی‬  ‫د کییشمی متی دی‬   ‫شی‬  ‫ددی صکژی یی مکیه لتی زیژ‬
  ‫ر‬
‫ر یییشیصیم ر ی‪ECU‬یج ر تی‬    ‫ر‬
               ‫رعی‬          ‫ر‬
                   ‫هی ریی ژ ر کییای زی‬
‫شی هتی‬    ‫ی‬  ‫ییمژی ژ ختیهی ه کیهشهیکی‬   ‫دجی‬  ‫ی‬
     ‫تملسژیی هد ی ولی ی یلد دسدی مو می دیجمیمو.ی‬
‫رد کی=ی1/1ی‬  ‫خل طیشمدرقی:یهل ری ی شژریلدی زیژ ر شی‬
                           ‫هلتی‬
‫رد کی=ی9/1ی‬‫ر‬         ‫ر‬    ‫ر‬    ‫ر‬
        ‫خل ر طیغ ردی:یهل ری ی شژ ریلدی زیژ ر شی‬
                           ‫هلتی‬
‫ی‬
     ‫شیمویشی‬
       ‫وایهیژ‬   ‫شیی یکی یمعیخ کی‬    ‫شس ی2-31.یژ‬
         ‫د دک لویهیی یکیه کیهشهیک‬
                            ‫ی‬
                      ‫ی‬ ‫1‬
                         ‫شیضژ‬  ‫7 ژ‬
                             ‫-‬
‫یی ضژ ی(ی جیکی)ی‬   ‫یه‬  ‫طی‬  ‫شی یع تی ی ژ‬    ‫مدیژ‬
‫ژلی لس ژهج دکی ش ژیلی‬   ‫یه صوی‬   ‫شیش ی‬    ‫یشیی خ ی‬
 ‫ثر‬    ‫ر‬  ‫ژر‬
‫ردی رتی ر ییشی رژی‬   ‫روی کی ش یشر‬     ‫ضر‬
                  ‫ردی رو.ی رژ یپومر‬‫ر‬   ‫ر‬
‫ص ررژ یزهییه گرریمی خلرر طیژرر ختیهیهرر ییشیی خرر ی‬
              ‫شی منییی دی ژیی.ی‬    ‫ژدل وشی‬
‫ر شدی‬     ‫ر‬        ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬
    ‫یشیصر ش ی منرییی مردیپومرواییشیی خر یژردل وشی‬
‫ررژلی لس ژهجدررکی رریی ژرر کییای زی یعترری ی‬     ‫ه صرروی‬
   ‫ر‬
‫ر شیش ی ریهای‬‫ر‬   ‫ر ی‬‫ری کیآه جر‬ ‫ر شدی در‬‫ریم دی زیژ ر‬  ‫یشمر‬
‫ی ه یش ی می مای‬    ‫تی ژ ختی‬  ‫ی یایهیهمی یکی ییآکیج‬
                          ‫دییهو.ی‬
                              ‫ی‬
                              ‫ی‬
                              ‫ی‬

  ‫1‬
    ‫‪. KNOCK SENSOR‬‬
 ‫72‬                                ‫ی‬
                                ‫ی‬
                                ‫ی‬
                                ‫ی‬
                                ‫ی‬
                                ‫ی‬
       ‫ی‬  ‫شیضژ‬   ‫د کیهیژ‬  ‫ش‬  ‫شس ی2-41.یژ‬
                                 ‫ی‬
                            ‫1‬
                            ‫تملگژهی ی‬
‫ربی‬‫رییجصر‬‫رودیتملگژهر‬ ‫رویپژ مر‬ ‫ر شکی ومر‬ ‫ر‬      ‫ر‬
                        ‫یشیژد ر جی ج‬
‫شی‬   ‫ژلی شژ ممیتمل سژیکی‬    ‫ی هتی‬    ‫جی‬  ‫شواییشیژد‬
                         ‫ت یش وی زی:ی‬
                          ‫1 شل ییه 2یی‬‫-‬
        ‫ر‬       ‫ر‬
‫م ردیشل ر یهظدک ر ی بم ر ی ژم ریکی لس ژمس ردی ر یژد ر جی‬    ‫ر‬
‫شدیهمیج وی‬    ‫شکیش ییشی شژ ممی خ لفی یش ژیی‬         ‫ج‬
     ‫ر‬    ‫ر‬              ‫ر‬
‫هضر دتیژر دبی ریزدیژر دبی ر یهیز ریکیشهشردی ر یکی‬
                    ‫شی ژیتهوایی شی.ی‬
‫شل ییه ر ی ژرمیمرکی ریجس شی51 یش هر ی ر ییژر یژردجی‬
   ‫صلدی ص یشوایهیی ش کیژ ی ژصل یتملسژیی دی یشوی:ی‬
                     ‫ی:ی‬    ‫لفی)یژ دبی‬
‫یشیصیل رتیژ ر دبی ر یم رکیهل ری ی21یهل رتی زیپیم ر ی11ی‬
        ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬            ‫ر‬
  ‫ر‬
‫ر یییشیصیم ر ی‬ ‫ر‬  ‫ری ی‬
            ‫رو شکی یعتر‬        ‫ر‬   ‫ر‬
                   ‫ر ییه ر ی رژ کیجگهر‬    ‫شلر‬
      ‫ژلی لس ژهجدکی شژیلی دیش ی.ی‬      ‫‪ECU‬ی یه صوی‬
                       ‫بی)یژ دبی یزی:ی‬
‫یشیصیلتیژ دبی یزدی‪ECU‬ی ر ی رو ی2ی ریی3یثیجدر ی رژ کی‬
       ‫ی ءیزمژیهل ی ی21یهلتیش ی شژیلی دی وی:ی‬
                           ‫- ‪ECU‬یی‬
                         ‫- پمپی یمد‬
                         ‫شهی‬   ‫- ج‬
                          ‫ییه‬   ‫-‬
                     ‫- شدژی ژمدی د ژ‬
              ‫د ک‬   ‫شی‬  ‫- یه تی ژ سدیژ‬
                       ‫شیشهشدی:ی‬    ‫جی)ی‬
‫جدیهل ی ی‬   ‫ی ءیژد‬   ‫جی ژ کی‬    ‫یشی مدیصی لتی ط شیی‬
                         ‫شژیلی دیش ی.ی‬
                     ‫2 شدژی ژمدی د ژ ی‬
                      ‫3‬
                                ‫-‬
 ‫1‬
  ‫‪. ACTUATORS‬‬
 ‫2‬
  ‫‪. DOUBLE RELAY‬‬
 ‫3‬
  ‫‪. CANISTER PURGE VALVE‬‬
 ‫82‬‫یی ژر کییای زیشردژی ژمردی د ر ژی ر ی ژردل ی‪ECU‬ی‬
‫یمدی ببی شوای‬   ‫سیکی یزمی متی خیش ی‬   ‫ژلی دی ش یی‬
         ‫زی یکییشیی خ ی د ژدیمژ هجی دی ژیی.ی‬
   ‫خر‬
‫ردژدی ریش ی‬     ‫مر‬
       ‫روکی ردیشر‬ ‫رومدی ژ ربییشیز ریکی ریزیشر‬
                ‫ر‬    ‫ر‬    ‫در‬      ‫ر‬
‫ر کیهشهیکی‬    ‫ر‬
      ‫رقی ردژیهر‬       ‫ر‬
            ‫ر یییشی د ر ژی زییژمر‬  ‫ر‬   ‫ریمدی‬‫ر‬
‫شی شوایهییشیی خ ی ژدل وشی صژوی‬      ‫شدیه شیی‬     ‫ی‬
                           ‫دیش جو.ی‬
                  ‫3 ال پیتدبیمی دیژد ج یی‬
                   ‫1‬
                               ‫-‬
‫ربی‬‫ر شییجصر‬ ‫ری یهیشهکیی شر‬ ‫ر ی ر‬       ‫ر‬   ‫ر‬
                  ‫ردیال رپی ر ییشیی خر‬   ‫مر‬
‫ر شکی‬           ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬
     ‫ژیمروای ژرتیه گریمی رژهزی شرسیلییشیژد ر جی ج‬  ‫ر‬
   ‫ر‬     ‫ر‬  ‫ر‬
‫رژلی لس ژهجدرکدیشهشردیشروایهی ژرمیآکی‬
               ‫ر‬       ‫ر‬    ‫ر‬
                        ‫ژرمیه صروی‬ ‫ر‬
‫ر شکیخر یشهی‬           ‫ر‬
         ‫ر یه ر ییتدربییشیژد ر جی ج‬       ‫ر‬
                           ‫ش ج روای‬
                           ‫دیش ی.ی‬
                                ‫ی‬
        ‫شكل 2-51. پاركتنگ اك تع ترماه مجهه‬
 ‫1‬
   ‫‪. MIL‬‬
‫92‬          ‫2-2-11 تع تراه د ره اس قطعاه خت تن‬
  ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬
‫ردس ی ریش ژییمط ری یژد ر جی‬‫رییژر‬    ‫ر‬
                ‫رو دی ریمتیهیمر‬‫ر‬   ‫ی‬
‫رژ ییهشای کی‬‫ر ی زیآکی مدر‬   ‫ر‬        ‫ر‬
             ‫ر شکی0002‪JCAE S‬ی ر یپر‬  ‫ج‬
     ‫شییجدیزی ژتدییشی وهلیزمژیآهشیایشوای ژتی:ی‬
                           ‫ی‬
        ‫جی‬  ‫عیمط ی یژد‬  ‫وهلی2-2.یتمژی کدوی ج‬
        ‫مط ی‬            ‫تمژی کدوی‬
       ‫شی‬  ‫ج‬              ‫6 ‪‬‬
                      ‫01 003 ی‬
      ‫هشم گیجیزلی‬        ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
      ‫هشم گی بم ی‬            ‫ژیلی‬
                   ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
      ‫شی‬    ‫تی ج‬      ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
      ‫ش ع شیمویشی‬        ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
      ‫هشم گی بم ی‬            ‫ژیلی‬
      ‫هشم گی ژ وتی‬       ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
                   ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
     ‫شی‬  ‫تیم ژکیش ع‬      ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
         ‫مویشی‬            ‫ژیلی‬
        ‫ه مژیشمعی‬          ‫5یژیلی‬
         ‫م ی‬         ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
          ‫شل ی‬       ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
     ‫نم ت ییشمچ ی یزی‬      ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
     ‫ژ پیییت شیه ی‬           ‫ژیلی‬
     ‫ژییشمچ ی‬  ‫پ یج د‬       ‫طی قی ضدحیزمژی‬
        ‫یزی‬           ‫طی قی ضدحیزمژی‬
     ‫ژییشمچ ی‬  ‫پ یج د‬      ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
        ‫یزی‬              ‫ژیلی‬
     ‫ژ پیییت شیه ی‬       ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
     ‫دبیمطعیژ ختی‬    ‫ژ‬    ‫151یهی شی یم یمیی21ی‬
                       ‫ژیلی‬
      ‫ژلی‬  ‫ه صوی‬       ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
      ‫لس ژهجدکی‬            ‫ژیلی‬
     ‫شی‬  ‫شیژژتتی‬    ‫ژ‬   ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                       ‫ژیلی‬
 ‫03‬         ‫شی م دتی د ی‬      ‫ژ‬
               ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
            ‫ژ پییی‬     ‫ژیلی‬
             ‫ژ‬
         ‫شیژژتتیخ یشهی‬
               ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                   ‫ژیلی‬
    ‫شیمویشی یجدک لوی‬  ‫111یهی شی یم یمیی11ی ژ‬
                   ‫ژیلی‬
      ‫شیضژ ی‬   ‫ژ‬    ‫111یهی شی یم یمیی11ی‬
                   ‫ژیلی‬
 ‫وهلی2-3.یشژیی یجس شهیکی ژ کییایشواییشی دتیژد جی‬
       ‫ژلیی‬  ‫شکی یج کی‬   ‫ج‬
  ‫هظدک یپیم ی‬   ‫و یی‬   ‫ژطحی‬     ‫مط ی‬
          ‫پیم ی‬  ‫طعی‬
              ‫یجس شی‬
  ‫ی‬    ‫یج و یشمی دکی ژ‬    ‫411ی‬    ‫ی‬    ‫(ی0002‪JCAE‬ی)ی‪ECU‬‬
       ‫جمیمدو.ی‬
   ‫‪4  GND ,7  K  LINE‬‬    ‫61ی‬    ‫ی‬   ‫شیتدبیمیبی‬   ‫یجس‬
 ‫ی‬
   ‫21‪15  L  LINE ,16  ‬‬
              ‫‪V‬‬
        ‫‪1  Ve‬‬      ‫3ی‬     ‫ی‬   ‫شی‬   ‫شییهشی‬   ‫ژ‬
      ‫‪ 2  Ve‬ی‬                ‫(ی‪Engine Speed Sensor‬‬
        ‫‪3  GND‬‬
       ‫‪1  Ve‬‬       ‫3ی‬     ‫ی‬   ‫شیژژتتیخ یشهی‬    ‫ژ‬
                         ‫(ی‪Vehicle Speed Sensor‬ی)ی‬
      ‫‪ 2  Ve‬ی‬
        ‫‪3  SIG‬‬
        ‫‪1  GND‬‬      ‫4ی‬     ‫ی‬   ‫شیمویشیی خ ی‬  ‫ژ‬
                            ‫دک لوی‬
        ‫‪2  ATS‬‬              ‫هیی یکیه کیهشهیکی‬
      ‫ی‬
        ‫‪3  5V‬‬               ‫(ی‪MAP + ATS‬ی)ی‬

      ‫‪4  MAP‬‬
 ‫‪ 1  Ve,2  SIG,3  Ve‬ی‬    ‫3ی‬     ‫ی‬  ‫شی م دتییشمچ ی‬      ‫ژ‬
                               ‫یزی‬
                         ‫(ی‪Throttle Position Sensor‬ی)ی‬
    ‫‪ 1  SIG,2  Ve‬ی‬     ‫2ی‬     ‫ی‬    ‫شیی یکیآبی‬     ‫ژ‬
                         ‫(ی‪Water Temperature Sensor‬ی‬
                               ‫)ی‬
      ‫‪1  SIG‬‬        ‫2ی‬     ‫ی‬     ‫شیضژ ی‬     ‫ژ‬
      ‫ی‬                     ‫(ی‪knock Sensor‬ی)ی‬
      ‫‪2  SIG‬‬
       ‫‪1  Ve‬‬       ‫3ی‬     ‫ی‬   ‫شی م دتی د ی‬    ‫ژ‬
                            ‫ژ پییی‬
      ‫‪ 2  SIG‬ی‬                ‫(ی‪Camshaft Sensor‬ی)ی‬
       ‫‪3  Ve‬‬
    ‫‪1  Ve ,2  Ve‬‬     ‫4ی‬     ‫ی‬    ‫د کی‬  ‫شی‬   ‫ژ‬
   ‫ی‬                       ‫(ی‪Oxygen Sensor‬ی)ی‬
    ‫‪3  Ve ,4  SIG‬‬
 ‫3 ‪1  CLY 1 4,2  CLY 2 ‬‬   ‫4ی‬     ‫ی‬    ‫م ی ژم یزجدی‬
‫ی‬                          ‫(ی‪ignition Coil‬ی)ی‬
 ‫‪3  12 ,4  SUPPRESSOR‬‬
     ‫‪V‬‬
 ‫13‬       ‫‪1  SIG‬‬   ‫2ی‬  ‫ی‬      ‫شی‬   ‫ج‬
     ‫ی‬                 ‫(ی‪Injector‬ی)ی‬
       ‫21‪2  ‬‬‫‪V‬‬
 ‫ی‬   ‫یج و یشمی دکی ژ‬  ‫51ی‬  ‫ی‬   ‫شل ییه ی(ی‪Double Relay‬ی‬
     ‫جمیمدو.ی‬                ‫)ی‬
    ‫‪1  DUALRELAY‬‬   ‫3ی‬  ‫ی‬     ‫ژ دبی م ژژدی‬
                     ‫(ی‪Inertia Switch‬ی)ی‬
   ‫‪2‬ی‬
    ‫‪3  DUALRELAY‬‬
      ‫‪1  SIG‬‬    ‫2ی‬  ‫ی‬    ‫شدژی ژمدی د ژی‬
     ‫ی‬              ‫(ی‪Canister purge Valve‬ی)ی‬
      ‫21‪2  ‬‬‫‪V‬‬
     ‫‪1  A,2  B‬‬   ‫4ی‬  ‫ی‬     ‫شیپل ی کی‬
    ‫ی‬                ‫(ی‪Stepper Motor‬ی)ی‬
     ‫‪3  C ,4  D‬‬
‫ر شکی‬    ‫ر‬     ‫ر‬   ‫ر‬      ‫ر‬   ‫ر‬
    ‫یشیص رکح ی رویج و ر یه ریکیش رمی دکی د رتی ج‬
‫ژلیی ر یجحر ای ش ریطی‪ ECU‬یش ی رییژ ر شهیی‬    ‫یج کی‬
‫هیتملگژ هییج ویکی دیی هو.یآهشیای شوای ژت.ی ح یج صبی‬
‫‪ ECU‬ییشی مدیخ یشهیجدریی وری ی حر یجصربیآکییشیژد ر جی‬
               ‫دییم دیزمژیی ش شیی ژت.ی‬
                           ‫ی‬
                           ‫ی‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:2/9/2012
language:
pages:31