HOOFDSTUK 1: DE WORTELS VAN ONZE SCHOOL - ONS PEDAGOGISCH PROJECT

Document Sample
HOOFDSTUK 1: DE WORTELS VAN ONZE SCHOOL - ONS PEDAGOGISCH PROJECT Powered By Docstoc
					                       WELKOM


Beste ouders

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter voor onze school
kiest. Het personeel en de directie zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die
leerlingen nodig hebben om zich evenwichtig te ontplooien.
We willen u danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt en hopen goed met u te kunnen
samenwerken.

U verwacht terecht van onze school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een
christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Toch draagt u als ouders de eerste
verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u
uw zoon of dochter aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels
ervan na te leven.


Hartelijk welkom aan al onze leerlingen!

Dag nieuwe leerling.
Na de ondertekening van het schoolreglement door je ouders ben je officieel leerling van onze
school.
Nu je in het eerste jaar bent ingeschreven, is de lagere school voorgoed voorbij. Samen met je
nieuwe klasgenoten zal je je moeten inpassen in een andere leefwereld met nieuwe gewoontes en
verplichtingen. Maar hiervoor heb je leerkrachten en opvoeders die je daarbij begeleiden.

Heb je elders al één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug?
Kom je pas nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van je
mogelijkheden of je verwachtingen?
Weet dat je in elk geval van harte welkom bent! We hopen dat je met nieuwe moed bij ons begint.

Ook jij, goede oude bekende, bent van harte welkom.
Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe
medeleerlingen mee op weg wilt helpen.

Tot jou meerderjarige leerling, richten wij speciaal een woord. Op juridisch vlak verandert de relatie
tot je ouders en de school door je meerderjarigheid. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële
wijzigingen in die verhouding voordoen. Maar zowel jijzelf, als je ouders ondertekenen van nu af aan
bij het begin van het schooljaar, het schoolreglement ‘voor akkoord’. Jouw handtekening is volledig
rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. Telkens wanneer er in dit schoolreglement verwezen
wordt naar ‘je ouders’, kan jij hierin in principe autonoom optreden.

Wie je ook bent, we hopen dat we – samen met jou – je verwachtingen zullen kunnen inlossen en je
dromen mee helpen realiseren. Met dit schoolreglement geven we je een basis mee voor een goede
onderlinge verstandhouding. We hopen dat we je daarmee een helpende hand reiken en er
problemen mee helpen voorkomen.

Wij wensen je een fijne start toe van het nieuwe schooljaar!

G. Buekenberghs     G. Missotten, K. Toonen, E. Willems, G. Koninckx, J. Salmon, A. DaniëlsSchooljaar 2010-2011               -1-
Algemeen directeur    Directies

                     INHOUDSOPGAVE

WELKOM                                       1

INHOUDSOPGAVE                                   2

HET SCHOOLREGLEMENT                                5

Deel 1 HET PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING              6

1    Het pedagogisch project                          6

1.1   De wortels van onze school                         6
1.2   Het pedagogisch project                          6


2    Engagementsverklaring tussen ouders en school               7

2.1   Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact               8
2.2   Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid van uw kind en ons
    spijbelbeleid                               8
2.3   Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding  9
2.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal            9Deel 2 HET REGLEMENT                               11

1    De inschrijving                              11

1.1   Eerste inschrijving                            11
1.2   Voorrang                                 11
1.3   Herinschrijving                              11
1.4   Inschrijving geweigerd                          11
1.5   Vrije leerling                              11

2    Onze school                                12

2.1   Het studieaanbod                             12
2.2   Lesspreiding                               13
2.3   Beleid inzake extra-muros activiteiten                  14
2.4   Schoolkosten                               14

3    Studiereglement                              16

3.1   Afwezigheid                                16
3.1.1  Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast              16
3.1.2  Je bent ziek                               17
Schooljaar 2010-2011               -2-
3.1.2.1  Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen  17
3.1.2.2  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?     17
3.1.2.3  Vrijstelling van vakken                           18
3.1.2.4  Spreiding van het lesprogramma                       18
3.1.2.5  Tijdelijk onderwijs aan huis                        18
3.1.2.6  Sportdag                                  18

3.1.3   Je moet naar een begrafenis of een huwelijk                 19
3.1.4   Je bent (top)sporter                            19
3.1.5   Je mag ook afwezig zijn om volgende redenen                 19
3.1.6   Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt
     van de school                                20
3.1.7   Wat als je afwezig bent tijdens de proefwerken, overhoringen, klassen-
     oefeningen of persoonlijke taken?                      20
3.1.8   Spijbelen kan niet                             20
3.1.9   Van school veranderen tijdens het schooljaar                20

3.2    Persoonlijke documenten                           21
3.2.1   Schoolagenda                                21
3.2.2   Notities                                  21
3.2.3   Persoonlijk werk                              21
3.2.4   Rapporten                                  21

3.3    Begeleiding bij je studies                         22
3.3.1   De klassenleraar                              23
3.3.2   De begeleidende klassenraad                         23
3.3.3   Evaluatie                                  23

3.3.3.1  Het evaluatiesysteem                            23
3.3.3.2  Concrete organisatie                            25
3.3.3.3  De beoordeling                               26
3.3.3.4  Fraude                                   27
3.3.3.5  Mededeling van de resultaten                        28

3.4    De deliberatie op het einde van het schooljaar               28
3.4.1   Hoe functioneert een delibererende klassenraad?               28
3.4.2   Mogelijke beslissingen                           29
3.4.3   Geschreven adviezen                             29
3.4.4   Betwisting van de genomen beslissing door je ouders             29


4     Orde- en tuchtreglement                           31

4.1    Leefregels                                 31
4.1.1   Kledij                                   31
4.1.2   Persoonlijke bezittingen                          31
4.1.3   Gezondheid                                 32
4.1.4   Rookverbod                                 32
4.1.5   Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag                 32
4.1.6   Privacy                                   33

4.1.6.1 Verwerking van persoonsgegevens                        33


Schooljaar 2010-2011               -3-
4.1.6.2 Publicatie van foto’s                      33
4.1.6.3 Camera’s                            33

4.1.7  Leerlingenvervoer                       33
4.1.8  Veiligheid                           34
4.1.9  School verlaten                        34
4.1.10  Afwezigheid van een leerkracht                 34
4.1.11  Te laat komen                         34
4.1.12  Communicatie met leerlingen                  35
4.1.13  Communicatie ouders                      35
4.1.14  Cybercriminaliteit                       35
4.1.15  Gebruik van het sanitair                    36
4.1.16  Handboeken en cursussen                    36
4.1.17  Kopieën – uitprints                      36
4.1.18  Leerlingenkaart                        36
4.1.19  Leerlingenstatuten en studiemogelijkheden na schooltijd    36

4.1.19.1 Halfintern                           37
4.1.19.2 Extern                             37
4.1.19.3 Intern                             38

4.1.20  Typlessen                           38
4.1.21  Leswisseling                          38
4.1.22  Mediatheek                           39
4.1.23  Respect                            39
4.1.24  Sleutels                            39
4.1.25  Studiebeurzen                         39
4.1.26  Taalgebruik, beleefdheid, omgangsvormen            40
4.1.27  Uitstappen, sportactiviteiten en buitenschoolse activiteiten  40
4.1.28  Zieke leerlingen                        41

4.2   Orde- en tuchtmaatregelen                   41
4.2.1  Begeleidende maatregelen                    41
4.2.2  Ordemaatregelen                        41
4.2.3  Tuchtmaatregelen                        43
4.2.4  Recht op opvang                        44Deel 3 INFORMATIE                            45

1    Wie is wie                           45

2    Participatie                          48

3    Jaarkalender                          48

4    Inschrijvingsbeleid                      49

5    Administratief dossier van de leerling             50

6    Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?        50


Schooljaar 2010-2011                -4-
6.1   Het gaat over jou          50
6.2   Geen geheimen            50
6.3   Een dossier             51
6.4   De cel leerlingenbegeleiding     51
6.5   Je leraren              51

7    Samenwerking met de politie

8    Waarvoor ben je verzekerd      51

9    Vrijwilligers            52
Schooljaar 2010-2011          -5-
                   HET SCHOOLREGLEMENTOns schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een
engagementsverklaring tussen school en ouders. In het tweede deel vind je o.a. het studiereglement
en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse
onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder ‘het
schoolbestuur’ genoemd) en de schoolraad.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan je ouders akkoord met het volledige schoolreglement.
Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt.
Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord
van je ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel
is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we ook van jou dat je het
schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie met je ouders grondig.
Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden. Dat betekent dat je telkens er in dit
schooljaar naar ‘je ouders’ wordt verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden.
Schooljaar 2010-2011               -6-
Deel 1      PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING
1    Het pedagogisch project1.1   De wortels van onze school

Ons opvoedingsproject wordt gedragen door Sint-Franciscus van Assisi.
Franciscus (geboren 1181 in Assisi (Italië) en gestorven 1226) stamde uit een vermogende familie.
Voor jonge mensen brengt de rijkdom van de ouders gevaren met zich. Ook de jonge Franciscus had
veel geld ter beschikking en hij leefde er maar op los. Voor de problemen van het leven had hij
weinig oog.
Na krijgsgevangenschap en ziekte, begint hij, eerst langzaam en daarna steeds duidelijker, aan een
nieuw leven. De ontmoeting met een melaatse, een vreselijke ziekte, veranderde hem fundamenteel.
Vanaf dan begint zijn constante aandacht en grote liefde voor armen en zwakkeren. Zijn
enthousiasme waarmee hij zijn omgeving wees op het feit dat elke mens een 'wonder' van God is,
vormt de sleutel van ons omgaan met mekaar.
'Man van vrede' werd hij genoemd en 'Poverello' minderbroeder. Hij was een 'groot' man omdat hij
zich 'klein' durfde maken. Hij had een enorme blijheid en een heel diep natuurgevoel. Daarom is het
op zijn feestdag, 4 oktober, ook werelddierendag en vredesdag.1.2   Het pedagogisch project

Onze school wil vooral een leefgemeenschap zijn, waarin leerlingen en personeelsleden zich thuis
voelen. Dat betekent dat er zowel aandacht voor leven als leren is.
De schoolgemeenschap richt zich tot een multiculturele groep leerlingen. Een goede integratie van en
goede communicatie met anderstaligen is hierbij essentieel.
Wij werken met meisjes en jongens en met leerlingen van verschillende leeftijden, van het eerste tot
en met het zevende jaar. Met deze verschillen houden we niet alleen rekening, maar we gebruiken
ze ook op een positieve manier in het leerproces. Dit betekent concreet dat we de samenwerking en
continuïteit tussen de graden nastreven.
De personeelsleden zijn als team verantwoordelijk voor het realiseren van deze leef- en
leergemeenschap. Daarom moet er een wisselwerking zijn tussen de beginnende en ervaren
leerkrachten.

Als school willen we een thuis bieden aan leerlingen en personeelsleden. Zowel leerlingen als
personeelsleden worden er opgevangen, men weet duidelijk waar men terecht kan en er heerst een
sfeer van warmte en vertrouwen die het functioneren binnen de school vergemakkelijkt. De
klassenleraren en het netwerk van leerlingenbegeleiding spelen hierbij een belangrijke rol wat de
leerlingen betreft.
Onze school is een open huis, waar ouders en andere bezoekers het gevoel hebben welkom te zijn.

Onze school heeft een veelzijdig studieaanbod. De middenschool biedt perspectief op een waaier
van ASO-richtingen, en op een TSO/BSO-aanbod dat deels gericht is op handel, maar ook oog heeftSchooljaar 2010-2011              -7-
voor de sociaal-technisch component en de verzorging. Het realiseren van een optimale oriëntering
is een belangrijke doelstelling.
Onze school heeft aandacht voor elke leerling. Elke leerling is er welkom als hij de waarden van onze
school onderschrijft in woord en daad. Nijverheidsgerichte leerlingen vangen we zelf niet op, maar
verwijzen we door binnen onze scholengemeenschap. We richten ons op leerlingen met
verschillende talenten, zonder onderscheid te maken in herkomst. We hebben oog voor hun socio-
emotionele verscheidenheid en respect voor hun eigenheid en karakter.
We baseren onze leefregels op de filosofie van Sint-Franciscus. Zijn spiritualiteit moet herkenbaar zijn
in ons dagelijkse samenleven via symbolen en rituelen en wordt gedragen door leerlingen en
personeelsleden.
Op deze filosofie is ook de wijze gebaseerd waarop we kennis, houdingen en vaardigheden op een
kwaliteitsvolle manier overbrengen. Dit houdt in dat we ons onderwijs richten op een goede
onderwijsverstrekking en op zelfactiviteit van de leerlingen, dat we voldoende aandacht hebben voor
de kwaliteit van ons onderwijsproces, dat we oog hebben voor remediëring en dat we zorgvuldig
evalueren (met heldere normen) en daar duidelijk over rapporteren. Dit nastreven van kwaliteit
wordt uitgedrukt in meetbare normen, die we in de praktijk toepassen en bespreekbaar maken.
Leerlingen leren ook zichzelf te evalueren. Bovendien werken we aan het verwerven van goede
houdingen en vaardigheden bij leerlingen, zowel wat leren (studievaardigheden) als wat leven
(sociale vaardigheden) betreft.

Het werken aan zorgverbreding gebeurt door een team van mensen dat complementair werkt en in
voortdurende verbinding met elkaar staat. We garanderen de leerlingen en de ouders een goede
begeleiding die zowel het socio-emotionele als het studievlak bestrijkt. We werken samen met
externe zorgverleners en gaan zorgzaam om met feedback naar alle betrokkenen, zodat resultaten
en evoluties meetbaar en bespreekbaar worden.
Onze basiswaarden op het pedagogische vlak zijn verdraagzaamheid en respect. In deze waarden
vinden we de inspiratie om eerder het positieve te bekrachtigen dan het negatieve te bestraffen.

Onze school streeft een overlegcultuur na. Dit overleg willen we voeren met alle participanten van
het onderwijs, zowel binnen als buiten de school. Het beleid moet open en dynamisch zijn. Dit houdt
in dat over alle aspecten van de school een duidelijke communicatie gevoerd wordt door het
schoolbeleid en haar uitvoerders. Bovendien is de school zelfkritisch en werkt ze vanuit een
permanente zelfevaluatie aan de verbetering van haar kwaliteit. Dit brengt een dynamiek tot stand
die de school toelaat zich te richten op de uitdagingen van de maatschappij en op de toekomst. Zij zal
daarom ook het volgen van nascholing aanmoedigen en hiervoor een evenwichtig beleid uitwerken
dat de organisatie van binnenuit vernieuwt.

Voor de aandachtspunten die vermeld worden in de opdrachtverklaring van het katholiek onderwijs,
verwijzen we naar de directie, die een kopie ervan ter beschikking heeft.
2    Engagementsverklaring tussen ouders en school

Deze engagementsverklaring is tot stand gekomen na overleg met de bevoegde partners:
scholengemeenschap De Heide, de schoolraad en het lokaal overlegplatform.

Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier
te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is
echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw
medewerking. De concrete afspraken vindt u verder in de tekst.


Schooljaar 2010-2011               -8-
2.1   Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact

We hechten veel belang aan een goede communicatie. Deze gebeurt niet alleen op een formele
manier (via agenda, brieven, enz.), maar ook en vooral op een persoonlijke manier. Vandaar dat de
school op regelmatige basis contactmomenten organiseert: u krijgt steeds de kans om de rapporten
persoonlijk af te halen en er worden oudercontacten voorzien.
Op die manier krijgt u als ouder alle mogelijke informatie i.v.m. mogelijkheden, progressie, behoeftes
van uw kind. Ook het hulpaanbod van de school en verwachtingen van de school worden op die
momenten opnieuw geconcretiseerd. Daarom verwachten we dat u als ouder van deze momenten
gebruik maakt, zeker als u expliciet wordt uitgenodigd. Bent u verhinderd, dan vragen we dat u de
school tijdig verwittigt.


2.2   Wederzijdse afspraken over regelmatige aanwezigheid van uw kind en ons spijbelbeleid

2.2.1 Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat het vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt.
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten, enz. worden als normale schooldagen beschouwd, ook
als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich
verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.

Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan
gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.

Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in
het schoolreglement onder punt 2.6, deel 2.

Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag de leerling niet meer dan 29 halve
schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest.

Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.


2.2.2 Door jongeren worden leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten ervaren. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de
school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve
medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.

Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door
naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Wij hebben in een breder kader ook een protocol met
de politie afgesloten. Meer informatie over ons spijbelbeleid vindt u terug in het schoolreglement
onder punt 2.6.8., deel 2.

Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kunnen er ordemaatregelen
genomen worden, maar kan de directeur ook beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op
te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook
Schooljaar 2010-2011               -9-
beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het
voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.


2.3   Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding

Onze school heeft een sterk uitgebouwd aanbod ‘hulp aan leerlingen’. Op socio-emotioneel vlak kan
uw kind terecht bij de speciaal hiervoor opgeleide leerlingenbegeleiders. Deze vergaderen op
regelmatige basis samen met de directeur, het CLB en andere betrokkenen om een goede opvolging
te verzekeren.
Als er hulp nodig is op studievlak dan is er het aanbod halfinternaat of de verschillende vormen van
studiebegeleiding, aangepast aan de noden van de leerlingen. In het begin van het jaar en op
regelmatige basis tijdens het jaar (zie o.a. punt 1 van deze tekst) wordt hierover informatie verstrekt.
Samen met u en uw kind zoeken we constant naar de meest aangewezen vorm van begeleiding voor
het probleem dat zich stelt. In die zin rekenen we steeds op uw positieve medewerking en op respect
voor gemaakte afspraken (o.a. aanwezigheid of motivatie in het hulpaanbod, enz).


2.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent
ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind
enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een onmogelijke
opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen. Ondanks het ook hier
weer uitgebreid hulpaanbod ‘taalvaardigheidlessen’ van de school, is opnieuw uw actieve
medewerking een belangrijke voorwaarde in het succes van uw kind, nu en later.
Schooljaar 2010-2011               - 10 -
Deel 2      HET REGLEMENT1    De inschrijving


1.1   Eerste inschrijving

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn
gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je
niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de
instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het
pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.


1.2   Voorrang

Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde
adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde
dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.


1.3   Herinschrijving

Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven
voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar,
omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de
inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel 3.


1.4   Inschrijving geweigerd

1.4.1 Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure,
het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

1.4.2 Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens
materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden of wanneer
niet aan de toelatingsvoorwaarden voldaan wordt.

1.4.3 Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het
buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school
vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.


1.5   Vrije leerling

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je
inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling.Schooljaar 2010-2011               - 11 -
Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het
schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden.
2    Onze school2.1   Het studieaanbod

Campus Berkenbos

Eerste graad (Middenschool) Eerste leerjaar A        Economie
                               Klassieke studiën (cursus met 4 of met 2 uur)
                               Nederlands (2 uur)
                               Sociale en technische vorming

                Eerste leerjaar B

                Tweede leerjaar       Grieks-Latijn
                               Handel
                               Latijn
                               Moderne wetenschappen
                               Sociale en technische vorming

                Beroepsvoorbereidend leerjaar
                           Kantoor-verkoop / Mode
                           Kantoor- verkoop / Verzorging- voeding
                           Mode / Verzorging-voeding


Tweede graad ASO        Economie (4 of 5 uur wiskunde)
                Grieks-Latijn
                Humane wetenschappen
                Latijn (4 of 5 uur wiskunde)
                Wetenschappen


Derde graad ASO         Economie-moderne talen
                Economie-wetenschappen
                Economie-wiskunde (6 of 8 uur)
                Grieks-Latijn
                Humane wetenschappen
                Latijn-moderne talen
                Latijn-wetenschappen
                Latijn-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
                Moderne talen-wetenschappen
                Moderne talen-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)
                Wetenschappen-wiskunde (6 of 8 uur wiskunde)Schooljaar 2010-2011                - 12 -
Campus Heusden

Tweede graad BSO         Kantoor
                 Verkoop
                 Verzorging-voeding

         TSO       Handel
                 Sociale en technische wetenschappen

Derde graad    BSO       Kantoor
                 Organisatiehulp
                 Verkoop
                 Winkelbeheer en etalage (3de lj. = zevende specialisatiejaar)
                 Kantooradministratie en gegevensbeheer (3de lj. = zevende
                 specialisatiejaar)
                 Organisatie-assistentie (3de gr., 3de lj. = zevende specialisatiejaar)
                 Veiligheidsberoepen (3de gr., 3de lj. = zevende specialisatiejaar)

         TSO       Boekhouden-informatica
                 Handel
                 Informaticabeheer
                 Onthaal en public relations
                 Sociale en technische wetenschappen
                 Integrale veiligheid (3de lj. = Se-n-Se)


Internaat

De school beschikt over een eigen internaat. Het is gevestigd op campus Berkenbos en is toegankelijk
voor jongens en meisjes van beide campussen.


2.2   Lesspreiding (dagindeling)


              EXTERNAAT        HALFINTERNAAT            INTERNAAT


                                       6.50 uur       opstaan
                                       7.10-7.55 uur    ontbijt

7.55 - 8.20 uur    ochtendstudie      ochtendstudie        ochtendstudie

8.25 uur        1ste les         1ste les           1ste les
9.15 uur        2de les         2de les           2de les
10.05 uur       voormiddagpauze     voormiddagpauze       voormiddagpauze
10.25 uur       3de les         3de les           3de les
11.15 uur       4de les         4de les           4de les
12.05 uur       middagpauze       middagpauze         middagpauze
13.05 uur       5de les         5de les           5de les
13.55 uur       6de les         6de les           6de lesSchooljaar 2010-2011                - 13 -
14.45 uur       namiddagpauze       namiddagpauze       namiddagpauze
14.55 uur       7de les          7de les          7de les
15.45 uur       einde lessen of 8ste les  einde lessen of 8ste les  einde lessen of 8ste les

15.55-16.45 uur    studie (**)        studie (*)         15.55-16.45 uur   studie (*)
°16.45-17.35      /             avondmaal (*)       16.45 -17.30 uur  ontspanning
uur
17.15-18.15 uur    /             studie (*)         17.30-18 uur    avondmaal
                                       18-18.10 uur    journaal
                                       18.15-19.55 uur   studie
                                       19.55-21.30 uur   ontspanning

(*) Niet op woensdag en vrijdag. Op woensdag is er studie van 13 uur tot en met 14 uur, op vrijdag is
er geen studie.
(**) Deze studie is er enkel voor externen die zich voor (een) vaste (dag(en) inschrijven op maandag,
dinsdag en donderdag. Ook de leerlingen die met de schoolbus (Stal-Korspel-Beverlo) naar school
komen, worden hier verwacht. Zij volgen verplicht deze studie.
° Leerlingen met een achtste lesuur in hun lessenrooster kunnen ook naar de studie van 16.45 tot
17.35 uur.

Opmerking: voor leerlingen van sommige richtingen kan omwille van noodzaak (overeenstemming
lessenrooster met stageactiviteiten, infrastructuur, enz.) het begin- en/of einduur van de lessen
verschillen van de reguliere momenten. Ouders en leerlingen worden hiervan tijdig op de hoogte
gebracht.

Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het
pedagogisch project van de school kaderen. Die momenten worden opgenomen in de jaarkalender.
Zij ontvangen de week voordien een brief met de nodige informatie. Alle leerlingen nemen verplicht
aan deze middagactiviteiten deel.2.3   Beleid inzake extra-muros activiteiten

De school maakt een verschil tussen verplichte en niet-verplichte extra-muros activiteiten.
Verplichte extra-muros activiteiten hebben plaats tijdens de schooluren en zijn altijd gerelateerd aan
één of meerdere leerplannen, of dragen bij tot het behalen van de vakoverschrijdende eindtermen.
Bij het plannen van deze activiteiten wordt rekening gehouden met de kostprijs van de uitstap, het
aantal uren lesverlies, de spreiding van de activiteiten in de jaarkalender, de veiligheid van leerlingen
en personeel, en de afgesproken aanvraag- en evaluatieprocedures. Verplichte extra-muros
activiteiten kunnen ook meerdere dagen beslaan.

Niet-verplichte extra-murosactiviteiten worden georganiseerd tijdens de vakanties. Hun inhoud kan
geen deel uitmaken van de leerstof, hoewel ze een grote culturele waarde hebben. De criteria
betaalbaarheid, veiligheid, en procedures blijven ook hier van kracht.2.4   Schoolkosten

Bij het afhalen van de handboeken ontvang je een voorbeeldlijst met financiële bijdragen die van jou
of je ouders kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.Schooljaar 2010-2011                 - 14 -
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten doen, bijvoorbeeld het
betalen van je werkschriften, het huren van de schoolboeken, het betalen van kopieën…

Zaken die de school als enige aanbiedt, bijvoorbeeld voorgedrukt examenpapier, koop je verplicht
aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze
zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten jij of je ouders de bijdrage betalen.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten
waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je aankoopt of deelneemt dan moeten jij of je
ouders er wel een bijdrage voor betalen.

Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen
vermeld. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets
meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de
richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte.
Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die post moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld
0,07 euro per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken.
Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.

Een voorschot van 150 euro wordt betaald bij het afhalen van de handboeken op het einde van de
vakantie. Dit voorschot kan ook overgeschreven worden voor 15 augustus op rekening
735-1165458 – 88 en dit met de vermelding van naam en voornaam van uw zoon of dochter. Dit
voorschot dekt een groot deel van de normale schoolonkosten. Verder ontvangen de leerlingen drie
maal een schoolrekening in de loop van het schooljaar (midden november, eind januari, eind juni).
Van elke rekening wordt 50 euro afgetrokken tot de 150 euro voorschot is bereikt. Indien je klachten
hebt of meer inlichtingen wenst, neem je contact op met het economaat (op CaBe). Voor leerlingen
van CaBe is dit 011 52 07 25 (R. Masset), voor CaHe is dit 011 52 07 27 (C. Dekkers).
De rekeningen voor het kostgeld van de halfinternen (85 euro zonder of 125 euro met avondmaal)
worden negen maal per jaar meegegeven en die van de internen (210 euro) tien maal per jaar.

Financiële afspraken activiteiten, meerdaagse uitstappen en reizen
Interne activiteiten voor leerlingen
    - leerlingen die gewettigd afwezig zijn, betalen niet voor de activiteit
    - aan leerlingen die niet-gewettigd aanwezig zijn, worden de vaste kosten (niet-
      recupereerbare kosten) van de activiteit aangerekend
    - de exacte kostprijs per leerling wordt na de activiteit berekend en komt op de rekening
      in januari (activiteit van het eerste trimester) of in juni (activiteit van het tweede en
      derde trimester)
Externe activiteiten voor leerlingen
    - leerlingen die gewettigd afwezig zijn, betalen niet voor de activiteit
    - aan leerlingen die niet-gewettigd aanwezig zijn, worden de vaste kosten (niet-
      recupereerbare kosten) van de activiteit aangerekend
    - de exacte kostprijs per leerling wordt na de activiteit berekend en komt op de rekening
      in januari (activiteit van het eerste trimester) of in juni (activiteit van het tweede en
      derde trimester)
Verplichte reizen en meerdaagse uitstappen
    -  aan afwezige leerlingen met een doktersbriefje wordt 10 % van de uitstap aangerekend,
       dit om aanwezigheid te stimuleren en de kostprijs voor de aanwezige leerlingen niet te
       verhogen
    -  aan afwezige leerlingen zonder doktersbriefje worden de vaste kosten (niet-
       recupereerbare kosten) van de uitstap aangerekendSchooljaar 2010-2011               - 15 -
De betaling
De school bezorgt aan je ouders, minstens drie maal per schooljaar een schoolrekening. We
verwachten dat deze afrekening tijdig (30 dagen na uitgifte) en volledig wordt betaald. Je ouders zijn,
ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat
betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De
school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders
onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk van je ouders een
identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft
elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling
gemaakt hebben.

Betalingsmoeilijkheden
Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij
contact opnemen met dhr. G. Koninckx, verantwoordelijke directeur (011 52 07 22). We zoeken dan
samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over
een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van
jullie vraag.

Bij wanbetaling
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er
financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school
verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing.
Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dit moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op
het verschuldigde bedrag.
3    Studiereglement3.1   Afwezigheid

Zoals je in de engagementsverklaring in deel 1 kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig
aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.

Om sommige redenen mag je echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen heb je
vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet je je wenden tot dhr. Willems
(voor leerlingen van het eerste en tweede jaar), tot mevr. Toonen (voor leerlingen van het ASO) of
tot dhr. Missotten (voor leerlingen van het TSO/BSO). Hieronder gaan we dieper in op verschillende
redenen van afwezigheid. We vermelden telkens welke formaliteiten moeten vervuld worden en
welke rechten je hebt als je door je afwezigheid lessen mist.


3.1.1  Algemene regel bij afwezigheden – de bewijslast

De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de
afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de
school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug
mogelijk mee.Schooljaar 2010-2011               - 16 -
Van leerlingen die meer dan 2 dagen ziek zijn, mogen de ouders/voogd de schriften van de zieke
leerling binnenbrengen op het secretariaat, zodat ze kunnen bijgewerkt worden.
In de studierichtingen Integrale veiligheid en Veiligheidsberoepen geldt voor de onderdelen van het
programma ‘bewaking’ een wettelijke aanwezigheidsnorm van 80 procent. Ook voor het programma
brandweer geldt een d.e. norm. Wie m.a.w. teveel lessen afwezig is, kan van rechtswege niet slagen.


3.1.2  Je bent ziek

3.1.2.1 Als je afwezig bent wegens ziekte, moet je daar een bewijs van voorleggen

Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een
ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal
vier keer in het schooljaar op deze manier aantonen.

Een medisch attest is nodig:

-  voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent,
  zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;
-  waneer je in hetzelfde schooljaar reeds vier keer een korte afwezigheid om medische redenen
  hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
-  als je tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig bent;
-  voor een afwezigheid tijdens de sportdag.

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:

-  het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;
-  het attest is geantedateerd of begin- en einddatum zijn ogenschijnlijk vervalst;
-  het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken
  heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, …

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als
spijbelen.

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren op het leerlingensecretariaat
wanneer je de eerste dag terug op school bent. Vermeld steeds duidelijk je naam en klas.

Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk
op school bezorgen, voor je terugkomst.

Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat
één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een
chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met
de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd
wordt door een verklaring van de ouders.

3.1.2.2 Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak
lichamelijke opvoeding, dan moet je aan de arts een ‘medisch attest voor de lessen lichamelijke
opvoeding en sportactiviteiten op school’ vragen, zodat de leerkracht lichamelijke opvoeding kanSchooljaar 2010-2011               - 17 -
uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen. Als je vaak niet deelneemt aan deze lessen, dan zal je
een vervangtaak krijgen.

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de
klassenraad beslissen je vrij te stellen van dit vak, op voorwaarde dat je een aangepast lesprogramma
krijgt. Dit wil zeggen dat je een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv.
theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de
eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag om vrijgesteld te worden voor het vak lichamelijke
opvoeding steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar de vrijstelling is niet
afdwingbaar.


3.1.2.3 Vrijstelling van vakken

Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken, andere dan lichamelijke
opvoeding, (eventueel tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad beslissen je vrijstelling te
verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast
worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om de
vakken op een andere manier te benaderen. (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen.
Uiteraard kan dit slechts in individuele en uitzonderlijke gevallen. Je ouders kunnen de vraag om
vrijgesteld te worden voor één of meerdere vakken steeds stellen. De klassenraad zal deze vraag
onderzoeken, maar de vrijstelling is niet afdwingbaar.


3.1.2.4 Spreiding van het lesprogramma

Soms kan de klassenraad je toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. Ook
hier geldt dat je ouders de vraag naar spreiding van het lesprogramma steeds kunnen stellen. De
school zal deze vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. De
klassenraad zal dan beslissen welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden en zal je ook
tussentijds evalueren.


3.1.2.5 Tijdelijk onderwijs aan huis

Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op
school, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je
elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, voor welke vakken.

Behalve voor chronisch zieke leerlingen, geldt dat je pas recht hebt op TOAH nadat je 21 volledige
kalenderdagen ononderbroken afwezig bent geweest. Als je na een periode van TOAH opnieuw naar
school komt, maar binnen 3 maanden hervalt, moet deze wachtperiode echter niet opnieuw worden
doorlopen.

Als je op 10 km of minder van de school verblijft, heb je sowieso recht op TOAH.

Als je van TOAH wil gebruik maken, dan dienen je ouders een schriftelijke aanvraag in bij de directeur
en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen maar
dat je wel onderwijs mag krijgen. TOAH is gratis. Er wordt mee gestart uiterlijk vanaf de schoolweek
die volgt op de week waarin je aanvraag werd ontvangen en ontvankelijk bevonden.
Schooljaar 2010-2011               - 18 -
3.1.2.6 Sportdag

Voor afwezigheden tijdens de sportdag vraagt de school steeds een medisch attest. Ook organiseren
we voor afwezige leerlingen een inhaalmoment waarbij de sportieve doelstellingen toch nog behaald
kunnen worden. Behoudens uitzonderingen die enkel toegestaan worden door de directie, is
iedereen die afwezig was op de sportdag verplicht aanwezig tijdens het inhaalmoment.


3.1.3  Je moet naar een begrafenis of een huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant
of iemand die bij jou thuis inwoont, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school dan één van de
volgende documenten: een verklaring van je ouders, een doodsbericht of –brief, of een
huwelijksaankondiging of –brief.

Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het
overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel
evenwicht kan terugvinden (zie punt 3.1.6).


3.1.4  Je bent (top) sporter

Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig
blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van
wekelijkse trainingen.
Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school de toelating
krijgen om deel te nemen aan en sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende
sportfederatie (zie 2.6.4, deel 2).


3.1.5  Je mag ook afwezig zijn om volgende redenen

-  je moet voor een rechtbank verschijnen;
-  de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
-  je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de
  jeugdbescherming;
-  je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
-  je werd preventief geschorst;
-  je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten;
-  je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan de
  activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;
-  je wenst feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levensbeschouwelijke
  overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De
  volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:
  - ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1dag);
  - ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het
    Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag),
    het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen)
  - ben je orthodox: enkel Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1dag) en Pinksteren
    (1 dag), voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het
    katholieke feest.Schooljaar 2010-2011              - 19 -
3.1.6  Om een andere reden mag je enkel afwezig zijn als je de toestemming hebt van de school

Voor alle andere dan bovenvermelde afwezigheden (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende
projecten,…) heb je de toestemming van de school nodig. Je hebt dus geen recht op deze
afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd
verantwoordingsstuk binnen brengen.


3.1.7 Wat als je afwezig bent tijdens de proefwerken, overhoringen, klassenoefeningen of
persoonlijke taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klassenoefening of persoonlijk werk niet kan
deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken.

Enkel in BSO en TSO: als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook
beslissen of je niet gevolgde lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij doet dit steeds in
samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet
inhalen.

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de
directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Als je langdurig afwezig bent, beslist
hij steeds in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij
beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld.


3.1.8  Spijbelen kan niet

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en
schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden.
Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen
met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij
onze begeleidingsinspanning. Van zodra je dossier wordt beschouwd als zorgwekkend, speelt de
school jouw dossier door naar het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

In het kader van ons protocol met de politie werden een aantal afspraken gemaakt. Indien door een
leerling van de school strafbare feiten worden gepleegd, wordt er een overleg georganiseerd tussen
de directie van de school en de politie waarbij geprobeerd wordt de zaak op te lossen zonder dat de
jongere gerechtelijk vervolgd wordt.

De communicatie tussen school en politie is er een van wederzijdse informatie in het belang van de
opvolging van de jongere en oplossing van de feiten.

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te
schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet
duidelijk is waar je bent. In deze gevallen kan de school je dossier, omdat ze het als zorgwekkend
beschouwt, doorspelen naar het departement Onderwijs.
Schooljaar 2010-2011               - 20 -
3.1.9  Van school veranderen tijdens het schooljaar

Als je in de loop van het schooljaar van school wenst te veranderen, melden je ouders dit
onmiddellijk aan de school.

3.2   Persoonlijke documenten

Je notities bewaar je zorgvuldig; ze kunnen opgevraagd worden op het einde van het schooljaar. Jij
en je ouders worden tijdig op de hoogte gebracht van de afspraken die hierover dit jaar gelden. Deze
afspraken zijn bindend.

3.2.1  Schoolagenda

De schoolagenda wordt op school aangekocht. Het is een belangrijk werkdocument en een
hulpmiddel bij uitstek om je leeractiviteiten in de school en daarbuiten te ordenen. Daarom heb je je
agenda elke dag bij je.
Voor elk lesuur wordt de lesinhoud genoteerd volgens de aanwijzingen die de vakleerkracht geeft.
Via de schoolagenda kunnen je ouders vernemen of er toetsen plaats hebben. In de ruimte
‘mededelingen’ worden de stickers aangebracht met speciale mededelingen. Deze ruimte wordt
wekelijks door de ouders ondertekend. In de middenschool kunnen ook de eventuele opmerkingen
betreffende het gedrag van de leerlingen genoteerd worden. Deze ruimte wordt wekelijks door de
ouders ondertekend.
In de bovenbouw worden eventuele opmerkingen chronologisch genoteerd in een hiervoor
voorziene ruimte vooraan in de agenda.
Op de agenda of op de plastic hoes rond de agenda mag niets worden geschreven of gekleefd.


3.2.2  Notities

Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit
dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult.
Je notities kunnen steeds door de inspectie ter controle worden opgevraagd.


3.2.3  Persoonlijk werk

Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag
of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een
langere gemotiveerde afwezigheid.


3.2.4  Rapporten

Het grote rapport (syntheserapport) geeft de trimestriële (voor de derde graad ASO en TSO de
semestriële) uitslagen van al je vakken weer (S-toetsen en Dagelijks Werk), plus al je procenten per
vak, je algemeen totaal met procenten en de schoolattitudes.

In de B-stroom, het BSO en voor sommige vakken in het ASO en TSO wordt gewerkt met permanente
evaluatie (zie ook 3.3.3.1.4., deel 2).
Schooljaar 2010-2011               - 21 -
De cijfers op je grote rapport vormen de basis voor het slagen of niet slagen en voor de oriëntering
naar het volgende schooljaar.
Elk rapport wordt door je ouders ondertekend. Al je rapporten bezorg je de eerstvolgende schooldag
terug aan je klassenleraar.
Op dit rapport worden de opmerkingen bij de verschillende vakken, alsook de
remediëringsvoorstellen genoteerd.

Voor de vakken van 3 uren of meer bestaat er ook een vakrapport. Voor de andere vakken kunnen
de vakleerkrachten dit op eigen initiatief doen. Een aantal vakgroepen hebben een aangepast vak-
rapport ontworpen voor hun vak.
Het vakrapport wordt driemaal per jaar meegegeven voor de middenschool (Kerstmis, Pasen, juni) en
viermaal per jaar voor de bovenbouw (ook in oktober), samen met het rapport. Hierbij krijg je een
overzicht van je cijfers en prestaties (attitudes) voor dat vak. Ook doet de vakleerkracht op dit
rapport gerichte remediëringsvoorstellen. Er bestaat een vakrapport voor middenschool, ASO en een
aangepaste versie voor het TSO.


3.3   Begeleiding bij je studies

Veel hangt af van je eigen studie-inzet en motivatie. We verwachten een positieve studiehouding van
je. Voldoende studie-inzet houdt in dat je de lessen actief volgt, overzichtelijke aantekeningen maakt,
je lessen regelmatig en grondig leert, je huistaken persoonlijk en met zorg maakt, je toetsen degelijk
voorbereidt…
Onze school is erg begaan met het onderwijs van onze jongeren en probeert hen op zoveel mogelijk
vlakken te ondersteunen en extra begeleiding te voorzien. Je wordt hierbij geholpen door heel wat
deskundige en geïnteresseerde mensen: je klassenleraar, al je vakleerkrachten, de
studiebegeleiders,…

Leerlingenbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding overlegt wekelijks over het welbevinden van leerlingen op school, hun
gedrag en het studeren. Bij het begin van het schooljaar ontvang je hierover concrete informatie.

Vakgebonden remediëring door leerkrachten
Leerlingen van de tweede en de derde graad die één of meer dagen afwezig zijn geweest, kunnen bij
de vakleerkracht terecht voor uitleg over de gemiste lessen. Vanzelfsprekend dienen zij eerst zelf de
leerstof door te nemen en uit eigen beweging de vakleerkracht aan te spreken.
Inhaallessen
Leerlingen van de middenschool die één of meerdere dagen afwezig zijn geweest of bepaalde
tekorten hebben voor de vakken Nederlands, wiskunde, Frans en Engels kunnen hiervoor terecht bij
een taakleerkracht tijdens de wekelijkse inhaallessen. Voor de tekstvakken worden er trimestrieel
studiemethodelessen gegeven.
In de tweede graad TSO/BSO worden eveneens inhaallessen gegeven.

Niet-vakgebonden remediëring
Leren leren
Uit ervaring is gebleken dat de meeste leerlingen na de basisschool nog geen echte studiemethode
hebben. Daarom krijgen de leerlingen van de Middenschool regelmatig studietips mee die samen
met de klassenleraar en de vakleerkrachten verklaard, ingeoefend en gecontroleerd worden. Indien
uit de studiehouding en de resultaten blijkt dat er nog problemen zijn, worden tekorten opgespoord
en worden de leerlingen gestimuleerd en individueel begeleid. Regelmatige contacten worden
onderhouden en de ouders worden van de gesprekken en afspraken op de hoogte gebracht.Schooljaar 2010-2011               - 22 -
Studiebegeleiding
Aan de hand van de behaalde uitslagen van het voorbije schooljaar of op aanraden van de
klassenraad worden een aantal leerlingen verwezen naar de studiebegeleiding op school.
Deze leerlingen worden – in overleg met hun ouders – op studievlak van dichtbij gevolgd door
leerkrachten-studiebegeleiders.
De nadruk van deze extra dienst ligt op het leren plannen en het leren noteren.
Tutor
In de tweede en derde graad TSO/BSO kunnen de leerlingen terecht bij de tutor.

Studiekeuzebegeleiding
Voor de leerlingen van de eerste graad, het tweede leerjaar van de tweede en derde graad en het
derde leerjaar van de derde graad, organiseert de school het studiekeuzeproject. In het
studiekeuzeproces worden ouders, leerlingen, CLB en externe partners (bedrijfswereld, hoger
onderwijs, VDAB, enz.) op een actieve manier betrokken.


3.3.1  De klassenleraar

Eén van je leerkrachten vervult de taak van klassenleraar. Bij die leerkracht kan je, in de loop van het
schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie, je persoonlijke
situatie, eventuele moeilijkheden in de klas.


3.3.2  De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de
samenwerking tussen al je vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een
‘begeleidende klassenraad’ samen. Wanneer er zich moeilijkheden of problemen voordoen met één
enkele leerling of met de klas in haar geheel, treedt deze gericht op.

Tijdens deze vergadering verstrekt de klassenleraar ruime informatie of toelichting over de studie
van elke leerling van zijn/haar klas. Door bespreking van de studieresultaten zoekt men naar een
passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of een vakleraar een begeleidingsplan
worden afgesproken. Het is soms nodig inhaallessen te adviseren of extra taken op te leggen.

Soms is doorverwijzing naar het CLB of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde
remediëring worden je ouders via het rapport op de hoogte gebracht.

Het hoofddoel van de begeleidende klassenraad is je studievordering te volgen om op deze manier
de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

De verslagen van de verschillende klassenraden worden bewaard in jouw pedagogisch dossier voor
verwerking via ons elektronisch leerplatform.


3.3.3  Evaluatie

3.3.3.1 Het evaluatiesysteem

3.3.3.1.1 Dagelijks werk (DW)
Per periode geeft de vakleerkracht een beoordeling over je kennis en/of vaardigheid in zijn vak. Voor
deze beoordeling verzamelt de leerkracht de gegevens over de herhalingen, kleine overhoringen,


Schooljaar 2010-2011               - 23 -
opdrachten, huistaken, e.d. die hij regelmatig in de lessen inbouwt. Al kan je bij de planning van
taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leraar onaangekondigd in elke les
leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren.
Deze beoordeling beoogt de leeractiviteiten, de studiehouding en studiemethodes van de leerling in
gunstige zin te beïnvloeden. In principe mogen in de middenschool per dag maximaal 3 toetsen
worden afgenomen. H-toetsen (herhalingstoetsen over een groter leerstofgeheel) worden in de
bovenbouw in overleg met de vakleerkracht gepland.

3.3.3.1.2 Synthesetoetsen (S-toetsen)
Op het einde van een leerperiode wordt per vak een synthesetoets afgenomen. Het tijdstip en de
manier waarop deze resultaten worden meegedeeld aan ouders en leerlingen, worden opgenomen
in de ouderkrant ‘Campus’ en/of brief voor de ouders.

3.3.3.1.3 Geïntegreerde proef
Naast het DW en de S-toetsen, gaat in het tweede jaar van de derde graad TSO en in het tweede en
derde jaar van de derde graad BSO aparte aandacht uit naar de geïntegreerde proef (GIP). Indien
leerlingen niet slagen voor hun geïntegreerde proef, of indien leerlingen in de studierichting
Informaticabeheer niet slagen voor het vak informatica, dan komen hun globale slaagkansen ernstig
in het gedrang.

Naargelang van het niveau en de studierichting kan de proef de vorm aannemen van een praktische
realisatie, project, monografie of een eindwerk, waarbij de leerling moet bewijzen dat hij/zij het
gestelde probleem binnen een bepaalde timing kan oplossen, uitwerken en toelichten.

Essentieel is dat de proef geïntegreerd moet zijn en wel op twee manieren te begrijpen: enerzijds
integratie in het bedrijfsleven (mede door de externe jury) en in de totaliteit van de vorming
(vakoverstijgend) en anderzijds integratie van kennis en vaardigheden (de hogere beheersniveaus).
Ook moet het een bundeling zijn van cognitieve, affectieve en psychomotorische doelstellingen.

De proef moet vak- en specialiteitoverstijgend zijn en moet tevens een probleemoplossende
activiteit zijn.

De klemtoon moet liggen op:  bedrijfsrealiteit;
                communicatieve vaardigheden;
                rapportering (door de leerling).

Er zijn diverse werkvormen mogelijk:
- arbeidsoriënterende projectweek;
- stage;
- minionderneming;
- leerbedrijf (bijvoorbeeld in Verkoop);
- dossier over een spilbedrijf;
- seminaries,…

De GIP is een jaarproject waarbij de nodige afspraken met mentoren en externe juryleden ruim op
voorhand gemaakt worden op een persoonlijke manier. Hiervan vind je een neerslag in de
verschillende GIP-infobrochures die je reeds eind september zal krijgen.

Bij het beëindigen van de geïntegreerde proef zal de jury een eindrapport op basis van de
permanente evaluatie maken waarbij men voldoende elementen aanreikt voor de delibererende
klassenraad om als fundament voor de eindbeoordeling te kunnen dienen.
De evaluatie moet een bundeling zijn van:


Schooljaar 2010-2011              - 24 -
    - permanente evaluatie en bijsturing;
    - procesevaluatie;
    - foutenanalyse en remediëring;
    - eindproef (= mondelinge verdediging van het werk voor een jury).
In de loop van het jaar houdt de leerling een logboek (werkboek) en de leraar-mentor een
evaluatiedossier bij om de vooruitgang te kunnen opvolgen. De respectievelijke leerkrachten zorgen
voor een permanente evaluatie en bijsturing.
Voor de beoordeling zal men rekening houden met de procesevaluatie (de inzet en het werk) en de
productevaluatie (de presentatie).
Een leerling die overzit in het jaar waarin de geïntegreerde proef moet worden afgelegd, is slechts
een regelmatige leerling als alle vakken, oefeningen en proeven worden afgelegd m.b.t. het leerjaar
en de onderwijsvorm waarvoor hij/zij ingeschreven is. Dit betekent dus dat de geïntegreerde proef
opnieuw moet worden afgelegd, ook al was hij/zij er het jaar voordien voor geslaagd.

3.3.3.1.4 Permanente evaluatie
Voor de B-stroom / BSO is er permanente evaluatie. Dit wil zeggen dat het traditionele S-
toetsensysteem hier niet meer van toepassing is, m.a.w. beoordelingen op dagelijks werk en S-
toetsen bestaan niet meer. De leerlingen worden voortdurend beoordeeld, zowel op leerinhouden
als op attitudes. Hierin is het leerproces het belangrijkste.
Ook in de Middenschool en de bovenbouw ASO/TSO is er voor sommige vakken en vakonderdelen
permanente evaluatie.

3.3.3.1.5 Bijkomende proeven
In de derde graad bestaat uitzonderlijk de mogelijkheid voor bijkomende proeven. De proef wordt
eind augustus afgenomen.

3.3.3.1.6 Uitzonderingsmaatregelen bij evaluatie
Voor leerlingen die beschikken over een geldig attest in het kader van een erkende
(leer)problematiek zal de school de wettelijke compenserende en dispenserende maatregelen
toepassen. Dit geldt ook voor leerlingen waarvoor een specifiek begeleidingsplan wordt opgesteld
door de school.
Bij uitzonderingen ligt de beslissing in handen van de directeur.


3.3.3.2 Concrete organisatie

De bedoeling van de S-toetsen is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken.
Hierna volgen enkele belangrijke gegevens i.v.m. je S-toetsen:
- de school bepaalt zelf het aantal S-toetsen en legt de periodes vast;
- de S-toetsenregeling wordt tijdig bekend gemaakt aan de leerlingen;
- de S-toetsen worden georganiseerd in de voormiddag van 8.25 tot 12.05 uur (behalve eventuele
  mondelinge proeven) zodat de leerlingen ’s namiddags kunnen studeren (thuis of op school). Bij
  het begin van het schooljaar ontvang je een brief waarin je ouders bekendmaken of je tijdens de
  toetsenperiode op school blijft studeren of naar huis gaat om te studeren. Ook kan aangegeven
  worden of je gebruik maakt van de zaterdagstudie tijdens de toetsenperiode;
- een doktersbriefje is vereist voor het missen van elke afwezigheid wegens ziekte, ook al is het
  maar een halve dag. Ben je zonder doktersbriefje afwezig op een S-toets, dan krijg je een nul op
  die toets. Het doktersattest moet op het secretariaat zijn vooraleer je een volgende S-toets
  aflegt, dus onmiddellijk bij je terugkeer in school. Ook korte en/of regelmatige afwezigheden
  worden extra gecontroleerd om misbruiken te vermijden;Schooljaar 2010-2011              - 25 -
-  kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer S-toetsen, dan verwittig je
   het leerlingensecretariaat hiervan onmiddellijk telefonisch en regel je met hen wanneer de
   toetsen moeten bijgemaakt worden. Voor leerlingen die meer dan twee dagen afwezig geweest
   zijn en die niet genezen zijn de dag na het beëindigen van de toetsen, worden de toetsdagen
   afgesproken op de klassenraad. Deze beslissen in samenspraak met de directie of je de niet
   gemaakte S-toetsen moet inhalen en, zo ja, hoe en wanneer;
-  indien de directie beslist dat je de toets moet bijmaken, maken de leerlingen die ondertussen wel
   genezen zijn, hun toetsen bij vanaf de eerste dag na het beëindigen van de toetsperiode. Een
   schema wordt hun door het leerlingensecretariaat bezorgd;
-  noteer al je S-toetsen in je schoolagenda;
-  richtlijnen tijdens de S-toetsen (zie ook achterzijde toetsenplanning):
  - je hebt een vaste plaats (zie hiervoor de lijsten);
  - na de S-toets geef je alles af, ook je kladbladen;
  - op de hoofding van je toets staat ook het aantal pagina’s vermeld: controleer of het aantal
     klopt want achteraf heb je geen recht meer om te protesteren als je toetsvragen niet volledig
     zouden zijn;
  - tijdens de S-toetsen moet je boekentas DICHT zijn. Daarin steek je al je studiegerief. Heb je geen
     boekentas bij je, dan leg je je studiegerief op de grond onder je stoel.
     Op je tafel ligt enkel schrijfmateriaal (geen pennenzak) en een hulpmiddel (bijvoorbeeld
     zakrekenmachine, atlas, tabel,....). Dit laatste mag je alleen gebruiken als het op je toets vermeld
     staat.
     Op grafische rekenmachines mogen geen inhouden staan; ze moeten gereset zijn. Dit zal
     gecontroleerd worden.
     Je GSM steek je in je boekentas;
  - wanneer je je toets gemaakt hebt, geef je met handopsteken te kennen dat je toets- en
     kladbladen wil afgeven aan een toezichthouder;
  - na het inleveren van je toets- en kladbladen hou je je nuttig bezig (bijv. met studeren,
     lezen,...), anders zal een toezichthouder je ‘werk’ opgeven;
  - je gaat per rij in stilte naar buiten.

   Tijdens de S-toetsen mag je geen contact hebben met je medeleerlingen zo lang je in het lokaal
   bent, ook niet bij het afgeven van je toets of bij het naar buiten gaan.

   Leerlingen kunnen om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn
   afgevaardigde om op een andere manier dan op de voorgeschreven manier ondervraagd te
   worden. Dit kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende
   klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie.3.3.3.3 De beoordeling

* Eerste graad (Middenschool)
- S-toetsen van hoofd- en richtingsvakken eind oktober.
     De behaalde punten worden verrekend in de resultaten van Kerstmis;
- S-toetsen van alle vakken met Kerstmis, Pasen en in juni.
    Per lesuur en per periode zijn er 100 punten te verdienen. Hiervan zijn er 40 punten voor
    dagelijks werk en 60 punten voor de S-toetsen.

* Tweede graad
- S-toetsen voor alle vakken met Kerstmis, Pasen en in juni.
     Per lesuur en per periode zijn er 100 punten te verdienen.


Schooljaar 2010-2011                - 26 -
    Hiervan zijn voor het ASO 35 punten dagelijks werk en 65 punten voor de S-toetsen.
    Voor het TSO zijn er 40 punten voor dagelijks werk en 60 voor de S-toetsen.

* Derde graad – eerste leerjaar
- S-toetsen voor alle vakken met Kerstmis en in juni.
- S-toetsen voor hoofd- en richtingsvakken met Pasen.
     De behaalde punten worden verrekend in het resultaat van juni.
     Voor het ASO zijn er per lesuur met Kerstmis 100 punten te behalen, waarvan 25 punten
     voor dagelijks werk en 75 punten voor de S-toetsen. Voor het TSO zijn dit 35 punten voor het
     DW en 65 voor de S-toets.

* Derde graad – tweede leerjaar
- S- toetsen voor alle vakken met Kerstmis en in juni.
     Voor het ASO zijn er per lesuur met Kerstmis 100 punten te behalen, waarvan 15 punten
     voor dagelijks werk en 75 punten voor de S-toetsen. Voor het TSO zijn dit 35 punten voor het
     dagelijks werk en 65 voor de S-toetsen.

    Opmerking: voor sommige studierichtingen van het tweede leerjaar van de derde graad ASO
    wordt er voor enkele vakken ook een S-toets georganiseerd, net voor de paasvakantie. De
    betrokken leerlingen worden bij het begin van het schooljaar ingelicht over welke vakken het
    gaat en hoe de punten berekend worden.

De onderlinge verhouding tussen de vakken, de interne puntenverhouding binnen vakken, het belang
van de geïntegreerde proef en de stages, worden verder uitgelegd via de verschillende
informatiebrochures en leeswijzers die tijdens het jaar verstrekt worden en op de infoavonden.

3.3.3.4 Fraude

Wanneer een personeelslid van de school je betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het
personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een
verder normaal verloop en de proefwerken mogelijk te maken. Enkel de klassenraad oordeelt over
de vastgestelde onregelmatigheid.

Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een vak waardoor je het vormen van een juist
oordeel omtrent jouw kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of
vaardigheden van andere leerlingen onmogelijk maakt of poogt te maken, wordt beschouwd als een
onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen,
technieken en hulpmiddelen, het strategisch afwezig blijven op evaluatiemomenten, … Zo wordt
onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of
gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten.

Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal jij steeds gehoord worden. Indien je dit
wenst, kunnen je ouders tijdens dit gesprek aanwezig zijn. De bewijsstukken worden verzameld. Het
verslag van jouw verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in
opgenomen. Dit alles wordt aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde
onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan
jou en je ouders.

Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk het cijfer nul krijgt
of dat het bewuste proefwerk nietig wordt verklaard, … De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je
geen cijfer krijgt voor het proefwerk. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op hetSchooljaar 2010-2011              - 27 -
moment dat er reeds een getuigschrift of een diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht
het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en
diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde
resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een
tuchtprocedure.
3.3.3.5 Mededeling van de resultaten

Bij het begin van ieder trimester ontvang je een kalender waarin de data staan dat het rapport
uitgedeeld wordt.


3.4    De deliberatie op het einde van het schooljaar

3.4.1   Hoe functioneert een delibererende klassenraad?

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar bij je opleiding
betrokken zijn en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leerkracht mag tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een
leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij bloed- of
aanverwant is tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over
zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zusters (tweede graad), de kinderen van
zijn broers en zusters (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad) en al hun aanverwanten).

Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom:

   -  of je al dan niet geslaagd bent;
   -  welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan.
Hij steunt zich daarbij op:

   -  het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledig wekelijkse
     lessentabel). Ook de resultaten van stages en de geïntegreerde proef horen hierbij;
   -  beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het
     schooljaar;
   -  je mogelijkheden i.v.m. verdere studies.

De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De klassenraad kan je via het eindrapport of per brief ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven.
Ondanks één of meer tekorten, wordt toch een positieve beslissing genomen. Je krijgt één jaar de tijd
om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. Komt er echter geen merkbare positieve evolutie,
dan kan men het volgend schooljaar onmogelijk even soepel zijn.

Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je
als studiehulp een vakantiewerk geven. Je wordt hiervan via het eindrapport of per brief verwittigd.
Schooljaar 2010-2011                - 28 -
De kwaliteit van het afgegeven werk, alsmede de ernst waarmee het werk werd uitgevoerd, kunnen
reeds belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.

De eindbeslissing van de delibererende klassenraad valt in principe uiterlijk op 30 juni en wordt aan
je ouders meegedeeld via het eindrapport. Uiteraard kunnen je ouders met hun vragen steeds
terecht bij de directie en de leerkrachten tijdens het geplande oudercontact.
Schooljaar 2010-2011               - 29 -
3.4.2  Mogelijke beslissingen

Behalve op het einde van je secundaire schoolloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich,
op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het
volgende schooljaar:

  -  krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het
    volgende leerjaar;
  -  ook met een oriënteringsattest B, ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar
    overgaan, maar bepaalde onderwijsvorm(en) of basisopties/studierichting(en) waarin men je
    weinig kansen toemeet (bv. omdat bepaalde resultaten te zwak zijn), worden uitgesloten;
  -  als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale
    resultaat zo zwak is dat je niet mag overgaan naar een volgend leerjaar).

Een oriënteringsattest is bindend.

Eindleerjaren van een graad worden bekrachtigd met een studiebewijs dat waardevol kan zijn voor je
later functioneren in de maatschappij:

  -  een getuigschrift van de eerste graad;
  -  een getuigschrift van de tweede graad;
  -  een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad BSO;
  -  een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde
    graad ASO/KSO/TSO of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad BSO
    (specialisatiejaar));
  -  een certificaat van het Se-n-Se van de derde graad KSO/TSO.


3.4.3  Geschreven adviezen

De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B of C, een advies formuleren
en dit schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders meedelen. Dit advies kan o.a. omvatten:

  -  raadgevingen m.b.t. je studie- en werkmethode;
  -  concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken;
  -  suggesties rond het voortzetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten of
    veranderen van studierichting of onderwijsvorm).3.4.4  Betwisting van de genomen beslissing door je ouders

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een
weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen
door ouders worden aangevochten. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan kunnen je ouders de
volgende procedure volgen.

1    Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten, kunnen zij een persoonlijk
onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de
delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Dit gebeurt ofwel telefonisch
op het nummer (tussen 9 en 17 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur.
Voor campus Berkenbos is dit: dhr. E. Willems (middenschool) 011 52 07 23;


Schooljaar 2010-2011               - 30 -
              mevr. K. Toonen (ASO) 011 52 07 24.
Voor het TSO/BSO op campus Heusden is dit dhr. G. Missotten 011 45 61 22.

Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De afgevaardigde van het schoolbestuur
of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde toont,
aan de hand van je dossier, aan dat de genomen beslissing gegrond is.

Dit overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief aan je ouders wordt meegedeeld, leidt tot
één van de drie volgende conclusies:

-  men heeft je ouders er inderdaad van kunnen overtuigen dat de genomen beslissing gegrond is;
  er is geen betwisting meer;
-  men oordeelt dat de door je ouders aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de
  delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar je ouders zijn het daar niet mee eens; de
  betwisting blijft bestaan;
-  men is van oordeel dat de redenen die je ouders bij hun betwisting aandragen, het overwegen
  waard zijn. In dit geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw
  samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van deze
  bijeenkomst, die aan je ouders ook schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet
  bestaan.

2    Als de betwisting blijft bestaan, dan kunnen je ouders per aangetekende brief beroep
instellen bij:
Sint-Franciscuscollege
T.a.v. Dhr. Mark Smeyers
Voorzitter van de interne beroepscommissie
Minderbroedersstraat 11
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Dit moet gebeuren uiterlijk op de vierde werkdag na verzending (poststempel) van het resultaat van:

-  hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd;
-  hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee
  je ouders echter nog niet akkoord kunnen gaan.

De beroepscommissie onderzoekt je klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het
schoolbestuur.

3   Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde
onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen:
- indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur
  deze beslissing binnen een redelijke termijn per aangetekend schrijven aan je ouders mee en
  motiveert ze;
- indien de delibererende klassenraad wel opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit ten laatste op
  15 september van het daaropvolgende schooljaar. Het schoolbestuur deelt de gemotiveerde
  beslissing van de delibererende klassenraad binnen een redelijke termijn bij aangetekend
  schrijven aan je ouders mee.

4   Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni het schooljaar
succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders best tevreden zijn met je resultaat. Dat succes
wensen wij je ook van harte toe!Schooljaar 2010-2011               - 31 -
4    Orde- en tuchtreglement4.1   Leefregels

4.1.1  Kledij

Kies je kledij in functie van je dagelijks schoolbezoek. Overdreven koketterie en evenzeer overdreven
slordigheid zijn er niet op hun plaats. Verzorgde kledij is primair.
Uitgerafelde, kapotte en beschreven kledij zijn onaanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor te korte kleding
(te korte T-shirts met blote buik of te korte rokjes) en overdadige make-up. Ook tijdens de warme
dagen worden korte broeken niet toegestaan, tenzij het verzorgde bermuda’s zijn. De kleding
(blouses, T-shirts,…) moet ook de schouders volledig bedekken en diepe uitsnijdingen op borst en rug
zijn niet toegelaten.

Hoofddeksels om je te beschermen tegen de weersomstandigheden zijn toegestaan op de
speelplaats, maar niet in de schoolgebouwen.

Het kapsel dient verzorgd te zijn. Kleuringen die voor een natuurlijke haarkleur kunnen doorgaan zijn
toegestaan. Neusbellen, alle soorten piercings, stretching worden niet aanvaard.

Oorringen worden voor jongens niet aanvaard.
Leerlingen die deze afspraken niet nakomen, worden naar de directie gestuurd.
Voor de kooklessen is een witte keukenschort verplicht. Deze wordt in de school aangekocht.

Indien in je vakkenpakket de bereiding van voedingsmiddelen is opgenomen ben je verplicht de
kwaliteit van die bereidingen in alle mogelijke aspecten te leren evalueren. Dit impliceert ook
minstens in die mate ervan proeven, dat je met kennis van zaken kan evalueren.

Voor de lessen sport en LO is een uniform verplicht.

In de labo’s eist de veiligheid dat je je jas in principe in de gang laat hangen. Als dit niet kan of in
geval van discussie beslist de directie wat toelaatbaar is.4.1.2  Persoonlijke bezittingen

Boeken, schriften en dergelijke stop je ordelijk en overzichtelijk in een degelijke boekentas. Een
plastic of linnen draagtas biedt onvoldoende bescherming. Laat je boekentas nooit rondslingeren,
maar draag er zorg voor.

Je bent verplicht je sportmateriaal van je naam te voorzien. Na het laatste lesuur blijft je
sportmateriaal noch in je klas, noch in de gangen, noch op de speelplaats staan, maar je neemt het
mee naar huis. Je blijft zelf verantwoordelijk voor wat blijft liggen. Via het secretariaat kan er
eventueel navraag gedaan worden.

Alle verloren voorwerpen worden naar het secretariaat gebracht. Daar kan je ze terug afhalen. Om
de eigenaars van verloren voorwerpen gemakkelijker op te sporen, is het aangewezen dat je, in de
mate van het mogelijke, je naam schrijft op voorwerpen die van jou zijn.Schooljaar 2010-2011                - 32 -
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan – op welke wijze dan ook – foto’s
te nemen of filmopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon.
Volgens de Auteurswet mag je foto’s of filmopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van
de school of ander personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de
toestemming hebt van alle betrokkenen.


4.1.3  Gezondheid

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen
gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig
drinken, roken en voor het misbruik van genees- en genotmiddelen. Het zijn middelen die verboden
zijn, zowel op school als tijdens schoolse activiteiten.

Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs – verder kortweg ‘drugs’ genoemd -, zijn
door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je
medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen
van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school
ter zake een preventiebeleid. Er bestaat een preventieplan dat door schoolbetrokken partners is
uitgewerkt.

Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school op de eerste
plaats een hulpverleningsaanbod doen, waarvoor we weer verwijzen naar het bestaande
preventieplan. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties
kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod,
wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij drugsgebruik betrekt.4.1.4  Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt
dit verbod op weekdagen, tussen 6.30 uur ’s morgens en 18.30 uur ’s avonds op het volledige
schoolterrein. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ’s
morgens en 18.30 uur ’s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getrokken
worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de
onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school
ernstig met de voeten getreden wordt.


4.1.5  Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Pesterijen worden niet geduld in onze school omdat ze indruisen tegen al het waardevolle dat we
onze jongeren proberen mee te geven.
Door een doelgerichte aanpak en door specifieke acties willen wij – directie, leerkrachten, leerlingen
en ouders – van onze school een pestvrije school maken.
De boodschap is duidelijk: PESTEN, GEDAAN ERMEE!
Heb je toch met dit probleem te maken, dan meld je dat zo snel mogelijk aan je klassenleraar of een
andere vertrouwenspersoon. We hebben in dat opzicht ook een pestpreventieplan dat ter inzage ligt
bij de directie. In het pestpreventieplan zijn ook de afspraken wat betreft communicatie en
eventuele sancties opgenomen. Bij het niet-nakomen van gemaakte afspraken behoren schorsing en
uitsluiting ook tot de mogelijkheden.


Schooljaar 2010-2011               - 33 -
Iedere vorm van liefkozing is misplaatst, zowel op de speelplaats, fietsenstalling, tijdens
schooluitstappen,…4.1.6  Privacy

4.1.6.1 Verwerking van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Wat
de leerlingenadministratie betreft, heeft de school een wettelijke basis om je gegevens te verwerken.
Jouw uitdrukkelijke instemming is dan ook niet vereist.
Wat de gegevensverwerking in het kader van de scholinterne leerlingenbegeleiding betreft, heeft de
school jouw instemming wel nodig. Meer informatie over onze schoolinterne leerlingenbegeleiding
vind je in punt 6.4, deel 3 van het schoolreglement.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke
toestemming van de leerlingen of hun ouders.


4.1.6.2 Publicatie van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant en dergelijke.
De bedoeling van deze foto’s is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te
informeren over de schoolse activiteiten.

Leraren en andere personeelsleden van de school zullen foto’s maken met respect voor de
afgebeelde personen. De foto’s worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school
waakt erover dat de foto’s niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot
de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de foto’s die in een schoolse
context genomen worden. Mocht je daar toch bezwaar teen hebben, dan kan je dat melden aan de
directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen foto’s van jou publiceren.


4.1.6.3 Camera’s

De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s om voor- en na de schooluren toezicht uit te
oefenen op de gebouwen. De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid
met een pictogram. Iedere gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen
tot de beelden.

4.1.7  Leerlingenvervoer

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de bussen van De Lijn. Voor informatie hierover of voor de
aanvraag van een abonnement, kan je terecht n de kantoren van De Lijn of op het schoolsecretariaat.
De school voorziet een schoolbus naar Koersel, Stal-Koersel, Korspel en Beverlo. Inlichtingen kan je
verkrijgen op het secretariaat van de school.
Schooljaar 2010-2011               - 34 -
Kom je met de fiets naar school, dan zet je dit vervoermiddel in de fietsenrekken. Kom je met de
brommer, dan zet je deze eveneens in de fietsenrekken op campus Heusden en op de binnenparking
op campus Berkenbos. We blijven je aanraden je fiets te sluiten en je snelbinder in de boekentas te
stoppen. Je fietspomp laat je best thuis. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
diefstal of beschadiging. Jij blijft niet rondhangen aan de fietsenrekken.4.1.8  Veiligheid

De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken.
In het kader van de veiligheid treft zij ook maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding
en evacuatie. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de
veiligheid van de school te bevorderen.
Om in geval van brand de aanwezigen te alarmeren en te bevelen het gebouw te verlaten, is een
alarmsysteem geïnstalleerd. Het signaal onderscheidt zich van alle andere signalen en is overal in het
gebouw hoorbaar. Per gebouw en verdieping zijn drukknoppen geplaatst. Om ze te kunnen
bedienen, moet eerst een beschermvenstertje worden ingedrukt.
Het spreekt voor zichzelf dat enkel in geval van brand de drukknoppen of de brandblusser gebruikt
mag worden. Elk onverantwoord gebruik zal verhaald worden op de leerling.
De school doet inspanningen om defecten en storingen te vermijden en op te sporen. Het is ieders
taak om deze te signaleren.
In samenwerking met de brandweer werd een gedetailleerd evacuatieplan uitgewerkt. We willen je
uitdrukkelijk vragen de evacuatieoefeningen die door de school en de brandweer georganiseerd
worden ernstig te nemen en de afspraken te respecteren.
In alle lokalen werd op of naast de deur een paneel aangebracht waarop de vluchtwegen aangeduid
zijn. Ook de richtlijnen die je in een noodsituatie in acht moet nemen, bevinden zich in je lokaal.
In vak- en praktijklokalen wordt het reglement dat daar geldt nageleefd. Het niet-naleven van dit
reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.


4.1.9  School verlaten

Alleen met schriftelijke toestemming van de directie mag je tijdens de schooluren de school verlaten.


4.1.10 Afwezigheid van een leerkracht

Bij afwezigheid van een leerkracht zorgt de school voor studiegelegenheid of voor vervanglessen en –
taken. Wanneer een leerkracht 10 minuten na het belsignaal nog niet aanwezig is, verwittigt de
klassenverantwoordelijke het leerlingensecretariaat.

Bij afwezigheid van de leerkracht van het achtste lesuur, mogen de leerlingen de school vroeger
verlaten. In de agenda wordt dit gemeld door middel van een sticker die de leerlingen kunnen
afhalen op het leerlingensecretariaat.


4.1.11 Te laat komen

Indien je te laat komt, verstoor je het klassengebeuren. Vertrek dus tijdig, zodat je bij het eerste
belsignaal op de speelplaats bent.
Schooljaar 2010-2011               - 35 -
Ben je toch te laat, meld je dan met je schoolagenda op het leerlingensecretariaat voor je naar de
klas gaat.

In je schoolagenda wordt op de daartoe voorziene bladzijde vooraan in de agenda de datum en het
uur van aankomst vermeld, evenals de reden die jij aanhaalt. Nog dezelfde dag leg je dit ter
ondertekening aan je ouders voor.

Vanaf de derde maal dat je zonder geldige reden te laat komt, krijg je een week ochtendstudie. Dit
wordt via de schoolagenda en een schrijven aan je ouders gemeld.


4.1.12 Communicatie met leerlingen

De leerlingen kunnen altijd terecht op het leerlingensecretariaat voor eender welke vraag of
probleem. Het leerlingensecretariaat onderhoudt eveneens het contact met de ouders, bijv. bij
afwezigheden van de leerling…

Mededelingen die nuttig zijn voor het verloop van het schoolleven of die betrekking hebben op de
activiteiten van de volgende week, ontvang je via ‘Het Krantje’ dat wekelijks verschijnt. De
klassenverantwoordelijke haalt het donderdagmiddag om 12.50 uur af op het secretariaat
(Middenschool en TSO/BSO), of in de hal van M-blok (ASO). Hij/zij vraagt aan de leerkracht die het
eerste uur van de namiddag les heeft, toestemming om de inhoud ervan te mogen doorgeven aan de
hele klas.

Afficheren van buitenschoolse activiteiten mag je alleen met toestemming van de directie op de
daarvoor bestemde plaats.


4.1.13 Communicatie ouders

Om het leven op school op de voet te kunnen volgen, is de schoolagenda het middel bij uitstek. Deze
moet wekelijks getekend worden door de ouders. Immers, alle belangrijke informatie die
meegegeven wordt aan de leerlingen, wordt d.m.v. een sticker, eveneens vermeld in de
schoolagenda.
Naast de schoolagenda en de schoolkalender blijft natuurlijk ook het persoonlijk contact erg
belangrijk.

Ook de ouderkrant ‘Campus’ is een voorname bron van informatie voor ouders (én leerlingen). Zij
verschijnt drie maal per schooljaar en bevat concrete informatie over o.a. vrije dagen en vakanties,
data van studiereizen, sportactiviteiten, info van het oudercomité, periodes van S-toetsen, info-
vergaderingen voor ouders,…

Informatie over jou (inclusief brieven) wordt in principe enkel naar je verblijfplaats gezonden.


4.1.14 Cybercriminaliteit

Ook hier zal de school streng optreden. We verwijzen naar het ICT-reglement dat uithangt of ter
inzage ligt bij de directie. Het reglement i.v.m. Smartschool is raadpleegbaar op Smartschool zelf.
Schooljaar 2010-2011               - 36 -
4.1.15 Gebruik van het sanitair

In normale omstandigheden maak je alleen tijdens de pauze gebruik van de toiletten, dus niet bij de
wisseling van de lessen. Ook deze ruimtes hou je netjes en je gebruikt de voorzieningen zoals het
hoort.
Moet je tijdens de les dringend naar het toilet, dan vraag je toestemming van je leerkracht. Het kan
niet dat twee leerlingen samen het klaslokaal verlaten om naar het toilet te gaan.


4.1.16 Handboeken en cursussen

In alle leerjaren kan je de meeste handboeken huren. De huurprijs bedraagt een derde van de
werkelijke kostprijs. Werkboekjes die maar eenmaal te gebruiken zijn en boeken die meerdere jaren
van pas komen zoals een atlas, spraakkunst, bijbel,… moeten gekocht worden.
Afhankelijk van de studierichting kunnen er bijzondere onkosten aangerekend worden om het
materiaal dat voor de lessen nodig is (bijvoorbeeld stoffen), aan te kopen.
Met aandrang vragen wij je zorg te dragen voor materiaal dat de school in bruikleen geeft.

De handboeken moeten gekaft zijn tegen 15 september. Rond de schoolagenda laat je de plastic hoes
die er aangebracht werd. Deze kaften mogen in de loop van het schooljaar niet beschreven worden.

Op het einde van het schooljaar geef je je schoolagenda af. Per richting en per jaar worden er drie
leerlingen aangeduid die hun schriftenpakket thuis gedurende twee jaar moeten bewaren. Dit pakket
kan door de inspectie worden opgevraagd.


4.1.17 Kopieën - uitprints

In de mediatheek kan je fotokopieën maken en zelf printen. Hiervoor moet je een kopiekaart kopen
bij de secretaris-bibliothecaris.
Kostprijs:
   - 25 eenheden: 1,75 euro
   - 50 eenheden: 3,50 euro
   - 100 eenheden: 7,00 euro.
Met andere woorden, 0,07 euro per kopie/print, hetzelfde als aangerekend wordt per kopie op de
leerlingenrekeningen; op de leerlingenrekeningen zijn dit de kopieën gemaakt door de leerkrachten.
Leerlingen die omwille van hun keuze voor een studierichting overgaan van de ene campus naar de
andere campus, kunnen op beide campussen terecht met eenzelfde kopiekaart.


4.1.18 Leerlingenkaart

Alle leerlingen ontvangen bij het begin van hun loopbaan op school een leerlingenkaart met foto.
Deze kaart dient men altijd bij zich te hebben. Op de kaart wordt vermeld of je thuis mag gaan eten.
Met de leerlingenkaart krijg je korting in bijvoorbeeld bioscopen, cultuurcentra,… Verlies je je kaart,
dan betaal je voor een nieuwe kaart.


4.1.19 Leerlingenstatuten en studiemogelijkheden na schooltijdSchooljaar 2010-2011               - 37 -
Als je bij ons les volgt kan je, afhankelijk van je keuze, voor en/of na schooltijd op school blijven om
te studeren. Je kan je inschrijven als halfintern, extern of intern.
4.1.19.1 Halfintern

Pedagogische ondersteuning
Het halfinternaat werd opgericht met de bedoeling een kwaliteitsvol antwoord te bieden op de vraag
van vele ouders en leerlingen naar een rustige studieomgeving. Wat houdt dit in de praktijk in?

Naast het korte studiemoment ’s morgens zijn er na de schooluren twee studieblokken voorzien. In
het eerste studieblok werken onze halfinternen in kleine groepen onder leiding van een vaste
studiecoach. Tijdens deze periode wordt de leerstijl van de leerlingen geobserveerd en bijgestuurd
door een ervaren leraar die de taak van studiecoach op zich heeft genomen. Er is ruimte voor
individuele gesprekken met leerlingen.

Om de kwaliteit van deze momenten blijvend te garanderen, willen we werken met gemotiveerde
leerlingen die deze gelegenheid willen aangrijpen om hun studiewerk ook kwalitatief te verbeteren.
Via het coachingsrapport krijgen ouders feedback over de werkhouding van hun kinderen. Tijdens
het eerste studieblok kunnen de leerlingen beschikken over een laptop of computer. De coaching
gaat door in een vast lokaal dat beschikt over internetfaciliteiten. Daarom is het eerste blok geschikt
voor het maken van taken en opzoekopdrachten.

Na de avondmaaltijd begint het tweede studieblok in de studiezaal. Daar komen alle halfinternen
samen. Dit studieblok is daarom meer geschikt voor het individuele leren. Het tweede studieblok
staat onder leiding van de opvoeders.

Dagschema
Als halfintern eet en studeer je op school, maar ga je wel elke dag naar huis. Je studeert ’s morgens
van 7.55 tot 8.20 uur, ’s avonds van 15.55 tot 16.45 uur en van 17.15 tot 18.15 uur op school. Op
woensdag heb je studie van 13 tot 14 uur. Op vrijdag is er na de lessen geen studie.

Schoolrestaurant
Je krijgt elke middag een maaltijd in het schoolrestaurant. ’s Avonds sluit je aan in het restaurant of
eet je je boterhammen op.

Kostprijs
Wens je als halfintern gebruik te maken van het avondeten, dan ontvang je 9 rekeningen van 125
euro. Je zus of broer betaalt 115 euro per rekening en een derde kind betaalt 100 euro.
Wens je als halfintern geen gebruik te maken van het avondeten, dan ontvang je 9 rekeningen van
respectievelijk 85 euro, 75 euro of 70 euro per rekening.


4.1.19.2 Extern

Als je je inschrijft als extern volg je alleen de lessen op school. Je hebt wel de mogelijkheid om je in te
schrijven voor de ochtendstudie zodat je ’s ochtends onder toezicht kan studeren in de studiezaal. ’s
Avonds heb je de mogelijkheid om tussen 15.55 en 16.45 uur op school te studeren.

Pedagogische ondersteuning
Leerlingen van de tweede graad kunnen gebruik maken van pedagogische ondersteuning zoals
taalvaardigheidlessen, studiebegeleiding, peercoaching of inhaallessen.
Leerlingen van de derde graad kunnen beroep doen op studiebegeleiding.Schooljaar 2010-2011                - 38 -
Leerlingen kunnen gebruik maken van de mediatheek om taken te maken op de computer en indien
nodig uit te printen.

Schoolrestaurant
Je eet ’s middags thuis of op school. Op school kan je je boterhammen opeten, een warme maaltijd
gebruiken in het schoolrestaurant of een broodje kopen. Een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht,
nagerecht, water) kost 4,10 euro. Ook vegetariërs kunnen dagelijks terecht in het schoolrestaurant.
Leerlingen die een broodje wensen, hebben de keuze uit een broodje hesp of kaas (1,80 euro) of een
broodje kip curry, vegetarisch, smos, krab of ‘broodje van de week’ (2,30 euro).


4.1.19.3 Intern

Je kan je bij ons ook inschrijven als intern. Op die manier kan je in een gezellige en familiale sfeer,
waar de klemtoon ligt op begeleid studeren, een ganse week op school verblijven. De jongens en
meisjes leven er in een herkenbare structuur met een goede mix tussen studie en ontspanning.

Pedagogische ondersteuning
Internen worden individueel begeleid door de internaatsbegeleiders. De internen van het eerste en
tweede jaar studeren in de studeerkamer; de anderen op hun kamer.
Iedere intern beschikt over een professionele laptop waarop hij/zij van september tot en met juni op
afgesproken tijdstippen mag werken.

Schoolrestaurant
Zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds eten de internen in het schoolrestaurant. Gevarieerde
maaltijden, bereid door onze koks, zorgen voor de nodige afwisseling. Ook met de vegetariërs wordt
rekening gehouden.

Kostprijs
Internen betalen 10 rekeningen van 210 euro. De eerste zus of broer betaalt 190 euro en de tweede
170 euro per rekening.


4.1.20 Typlessen

Op maandag en donderdag na schooltijd worden er tussen 15.55 uur en 16.45 uur typlessen gegeven
aan kleine groepen van geïnteresseerde leerlingen van het eerste jaar. Kostprijs is 50 euro; gebruik
computer en lesmateriaal inbegrepen.
Mits wat inspanning kan je na een jaar snel en foutloos typen. Een ‘must’ als je het ons vraagt!


4.1.21 Leswisseling

Tussen de lessen blijf je in de klas en gedraag je er rustig. Omwille van de veiligheid willen we dat je
niet op de vensterbanken zit, uit de vensters leunt of in de gangen rondloopt. In principe kan je niet
tussen en tijdens de lessen naar het toilet of naar het secretariaat.
Als je je moet verplaatsen, doe je dat in groep en zo rustig mogelijk. Gedraag je rustig in de gangen
en op de trappen zodat je anderen niet stoort. Je neemt de kortste weg naar het klaslokaal.
De gangen zijn vrij smal. Voor een vlotte doorgang spreken we af dat iedereen uiterst rechts houdt.
In de gangen en op de trappen gedraag je je rustig en blijf je rechts.
Schooljaar 2010-2011                - 39 -
4.1.22  Mediatheek

In de mediatheek kan je opzoekwerk verrichten in boeken, tijdschriften en via de computers. Het is
de bedoeling dat je hier op een rustige manier met materiaal van de mediatheek kunt werken. Je kan
er eveneens kopieën maken en gratis gebruik maken van het internet, indien het om
schoolopdrachten gaat.


4.1.23 Respect voor de omgeving

Het spreekt voor zich dat respect voor elkaar ook respect voor elkaars bezittingen inhoudt. Het
schoolgerief en de kledij van de andere leerlingen wegnemen – zelfs maar om te plagen – kan nooit
geduld worden. Iedere diefstal wordt onderzocht en bestraft. In elk geval wordt contact opgenomen
met je ouders en de bevoegde politiediensten.

De schoolgebouwen, het meubilair, de handboeken en het materiaal behoren je niet toe. Ze zijn er
vóór je, niet vàn je. Je kan er dus niet mee omgaan zoals je wil. Er komen nog leerlingen na je en ook
zij hebben recht op nette ruimtes, onbeschadigde banken, stoelen, toestellen, …
Dit betekent in de eerste plaats dat je je klaslokaal net houdt. Zorg er voor dat je geen geld of
kostbare voorwerpen achterlaat in je kledij of boekentas. Gooi niets op de grond. Papier wordt
verzameld voor recyclage.
Om beurt, volgens een schema opgesteld door de klassenleraar, zorg je, na het laatste lesuur, voor
de orde van dat lokaal:

- veeg het bord schoon na elke les;
- plaats de stoelen op de tafels;
- klop de bordenwissers uit;
- sluit de ramen;
- doe de zonneblinden naar omhoog en trek de gordijnen dicht (op campus Heusden);
- doe ten slotte het licht uit.

Op de tweede plaats is iedereen verantwoordelijk voor de gebouwen en de speelplaats. Overal zijn
voldoende vuilnisbakken voorzien zodat je je afval niet zomaar op de grond moet gooien.
Wij vragen je ook om je afval te sorteren:
- de blauwe vuilnisbakken voor papier en karton;
- de rode of de gele vuilnisbakken voor PMD;
- de groene vuilnisbakken voor al het andere afval.


4.1.24 Sleutels

Als je een sleutel leent, bezorg je die zo vlug mogelijk terug. Vind je een collegesleutel, lever die dan
onmiddellijk in op het secretariaat. Wie onrechtmatig een sleutel van het college in zijn/haar bezit
heeft, krijgt een zware straf.


4.1.25 Studiebeurzen

Elke leerling van het eerste jaar ontvangt in de loop van de maand september van het
leerlingensecretariaat een ingevuld aanvraagformulier voor een studiebeurs.


Schooljaar 2010-2011                - 40 -
Zit je in een hogere klas en heb je reeds een studiebeurs, dan ontvang je het formulier automatisch
thuis van de Dienst voor Studietoelagen. De andere leerlingen die een aanvraag wensen te doen,
kunnen het formulier afhalen op het leerlingensecretariaat of het downloaden via Smartschool.


4.1.26 Taalgebruik, beleefdheid, omgangsvormen

Overal in onze school wordt algemeen Nederlands gesproken. Wij vinden het immers belangrijk dat
de leerlingen de Nederlandse taal vlot leren gebruiken. Vreemde talen (behalve tijdens de taallessen)
of dialect spreken, doe je dus niet.

Het is belangrijk dat je respect toont tegenover de leerkracht en je medeleerlingen.
In het begin van de les sta je in stilte recht op je plaats tot de leerkracht teken geeft dat je mag gaan
zitten.
Tijdens de les wordt van jou verwacht dat je al het nodige materiaal bij je hebt, dat je aandachtig
bent en meewerkt.

We erkennen ieder mens als een te respecteren persoon en vragen een zelfde houding van jou. Dit
uit je door een algemene vriendelijkheid en beleefdheid.
Leerkrachten spreek je aan met mevrouw, mijnheer. Laat directie, leerkrachten en
secretariaatsmedewerkers voorgaan. Wanneer directie, inspectie of leerkrachten de klas
binnenkomen, sta je recht.


4.1.27 Uitstappen, sportactiviteiten en buitenschoolse activiteiten

Zoals reeds eerder werd vermeld, zijn alle uitstappen die in schoolverband en tijdens de gewone
lestijden plaatsvinden, verplichte activiteiten.
Tijdens deze activiteiten gedraag je je volgens de besproken gedragsregels en is je kledij conform de
afspraken in het schoolreglement. Je blijft altijd bij de groep en je onttrekt je niet aan het toezicht
van de verantwoordelijke leerkracht.

Aangezien het de bedoeling is je interesse te wekken voor o.a. culturele voorstellingen, wordt er
verwacht dat je aandachtig bent en iedereen de kans geeft alles te zien en te horen van de
voorstelling. Tijdens culturele activiteiten heb je altijd je leerlingenkaart bij je. Stil zijn en rustig zitten,
beschouwen wij als vanzelfsprekend. Snoep en drank zijn tijdens de voorstelling niet toegestaan. Alle
leerlingen gaan met de bus naar de bestemming. Bij het instappen aan de school melden de
leerlingen zich bij de verantwoordelijke leerkracht.

De school neemt ook deel aan de SVS-sportcompetities. Deze vinden plaats op woensdagnamiddag
en zijn niet verplicht. De sportkalender wordt trimestrieel meegedeeld en aan de leerlingen
bekendgemaakt. De leerlingen staan dan onder toezicht van de leerkrachten LO of andere
geïnteresseerde leerkrachten.

Fuiven organiseren in naam van de school of van je klas is streng verboden. Alleen de privé TD van
het zesde jaar en de chrysostomosviering kunnen worden ingericht met medewerking van de school
en het oudercomité.

Het verkopen van steun- of entreekaarten of het verdelen van strooibriefjes voor gelijk welke actie
kan niet, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de directie. Activiteiten waar de school achter
staat maar die niet in de schoolkalender worden opgenomen, zullen via stickers in de schoolagenda
meegedeeld worden.


Schooljaar 2010-2011                 - 41 -
Bij reizen van meer dan één dag geldt het intern reglement dat door de begeleiders is opgesteld en
toegelicht en op de brief voor de ouders vermeld wordt.


4.1.28 Zieke leerlingen

Als je ziek of gewond bent tijdens schoolactiviteiten, meld je je op het leerlingensecretariaat.4.2   Orde- en tuchtmaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze
opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

4.2.1  Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren hindert of in gevaar brengt, kan de school in
overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregen voorstellen:

- time-out
Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende en bepaalde periode
opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord
gaan met dit schoolvervangend programma.

- begeleidingscontract
In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze
moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met
personeelsleden en /of leerlingen opnieuw mogelijk wordt.


4.2.2  Ordemaatregelen

4.2.2.1
Als je het onderwijs of vormingsgebeuren op school hindert, kan er een ordemaatregel worden
genomen

4.2.2.2 Mogelijke ordemaatregelen zijn:
- een verwittiging;
- strafwerk;
- de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur of zijn
  afgevaardigde;
- een alternatieve ordemaatregel;
- …

Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door het bestuurs-, onderwijzend en
ondersteunend personeel van de school.
Uitgangspunt is steeds dat elke vastgestelde overtreding, waaraan een gesprek is gekoppeld, wordt
genoteerd in de schoolagenda of via brief gecommuniceerd worden met de ouders. Op die manier
blijven ook je ouders, de directie, de leerlingenbegeleiding en je klassenleraar op de hoogte. Er is ookSchooljaar 2010-2011               - 42 -
een mogelijkheid dat je ouders onmiddellijk telefonisch op de hoogte gebracht worden en daarna
een schriftelijke bevestiging ontvangen van het telefoongesprek.

Tegen de ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

4.2.2.3 Ordemaatregelen bij specifieke overtredingen
Als je een derde maal te laat komt in de loop van het schooljaar;
     Je komt 1 week naar de ochtendstudie van 7.55-8.15 uur. Ook wanneer je je zonder een
     geldige reden niet tijdig aanmeldt voor de les of de studie krijg je dezelfde straf;

Als je betrapt wordt bij het “kauwgommen” binnen de schoolgebouwen of als je de speelplaats
bevuilt met kauwgom.
     Kauwgom vervuilt banken, de speelplaats, tafels,… en daarom is het verboden binnen de
     schoolgebouwen. Je verwijdert kauwgom op een afgesproken dag tussen 15.45 en 16.35 uur.

Als je je zonder toestemming onttrekt aan een studieuur, les of een deel ervan, als je zonder
toestemming de school verlaat (ook tijdens de middagpauze).
     Je ouders worden telefonisch op de hoogte gebracht en ontvangen eveneens een schriftelijke
     bevestiging van het gesprek. De leerling krijgt hiervoor strafstudie.

Het gebruik van een GSM, walkman, diskman, MP3-speler, I-pod, … is verboden op school.
    Je apparaat wordt afgenomen tot het einde van de les, waarna de leerkracht het aan de
    directeur of zijn afgevaardigde geeft. Je kan het apparaat afhalen bij de directeur of zijn
    afgevaardigde. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de directeur of zijn afgevaardigde hieraan
    een passende straf koppelen. Ook bij het afnemen van andere storende, schadelijke of
    gevaarlijke voorwerpen volgt een gelijkaardige maatregel.

    Aan onze ouders vragen we om hieraan mee te werken door tijdens de schooluren zoon of
    dochter niet te telefoneren of een berichtje te sturen. Bij dringende gevallen kan men via het
    leerlingensecretariaat zoon of dochter bereiken.

Als je een diefstal begaat.
     Je ouders worden in elk geval onmiddellijk gecontacteerd. Het onderzoek en de afhandeling
     hier rond worden in handen gegeven van de gemeentelijke politiediensten. De school
     verplicht de leerlingen tot het verrichten van gemeenschapsdienst.
     Daarnaast heeft de school ook een protocol met de politie afgesloten, dat raadpleegbaar is
     op school.

Bij het begaan van vandalisme (o.a. graffiti, schrijven op banken, tafels, opzettelijk vernielingen
aanbrengen,…)
     Je helpt gedurende een af te spreken periode bij het poetsen van de school. Indien er schade
     aangericht werd, ben je ook verplicht deze te vergoeden door het leveren van een
     tegenprestatie. Bij ernstige beschadiging, toegebracht aan personen of goederen, zal de
     directie de strafmaat bepalen.
     Opzettelijk toebrengen van schade aan materiaal van leerlingen, moet onmiddellijk vergoed
     worden.

Als je je niet gedraagt tijdens een buitenschoolse activiteit (culturele voorstelling, studieuitstap, door
de school georganiseerde reis).
     De directie zal de strafmaat bepalen.

Als je betrapt wordt op roken en het bezit van drugs.


Schooljaar 2010-2011               - 43 -
    We verwijzen hiervoor naar het bestaande preventieplan ter zake dat ter inzage ligt bij de
    directie.
4.2.3  Tuchtmaatregelen

4.2.3.1 Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren,
kan er een tuchtmaatregel opgelegd worden. Dit zal bv. het geval zijn:

-  als ordemaatregelen tot niets hebben geleid;
-  als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt;
-  als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.

4.2.3.2 Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

-  een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken;
-  een tijdelijke uitsluiting uit de school voor de maximale duur van 10 schooldagen;
-  een definitieve uitsluiting uit de school.

4.2.3.3 Tuchtmaatregelen kunnen alleen door de directeur of een afgevaardigde van het
schoolbestuur genomen worden. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies
van de begeleidende klassenraad in.

4.2.3.4 In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan je als bewarende maatregel enige tijd
de toegang tot de school worden ontzegd. Je wordt preventief geschorst.
Uiteraard kan een dergelijke preventieve schorsing enkel genomen worden in uiterst dringende
omstandigheden:
- voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
- wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of
  personeelsleden van de school.

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan beslissen tot een dergelijke
preventieve schorsing. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan je
ouders. Hij gaat onmiddellijk in. De maatregel wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in de
brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer
er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet.

4.2.3.5 Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is om
een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een
onderhoud. Je wordt samen met je ouders en eventueel een raadsman gehoord over de vastgestelde
feiten. Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat. Dit onderhoudt vindt ten vroegste plaats op
de zesde werkdag na verzending van de brief (poststempel). Je ouders, eventueel je raadsman, en
jijzelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier.

4.2.3.6 De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders binnen drie
werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze
mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht.

4.2.3.7 Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de definitieve uitsluiting.

Uiterlijk de zesde werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting (poststempel),
kunnen je ouders per aangetekende brief beroep indienen bij de voorzitter van de interne
beroepscommissie.Schooljaar 2010-2011               - 44 -
Sint-Franciscuscollege
Dhr. Mark Smeyers
Voorzitter van de interne beroepscommissie
Minderbroedersstraat 11
3550 HEUSDEN-ZOLDER

Het niet-naleven van deze vormvereiste en/of termijn leidt tot de onontvankelijkheid van het
beroep. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.

Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders en eventueel een raadsman, voor deze
interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt
deze beroepscommissie dan samen. Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen
voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier.

De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door een lichtere
straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders binnen een redelijke termijn per aangetekende
brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

4.2.3.8 Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij de toepassing van dit tuchtreglement
niet optreden als raadsman van jezelf en/of je ouders.

4.2.3.9 Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die je niet
vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van je tuchtdossier.

4.2.3.10 Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders er
schriftelijke toestemming voor geven.

4.2.3.11 Bij definitieve uitsluiting word je door de directeur of zijn afgevaardigde en door het
begeleidend CLB actief bijgestaan bij het zoeken naar een andere school.

4.2.3.12 Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.


4.2.4  Recht op opvang

Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijke of definitief bent
uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde
aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen
aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en
je ouders.
Schooljaar 2010-2011               - 45 -
Deel 3      INFORMATIE


Het schoolbestuur heeft het recht om de informatie, opgenomen in dit informatieve luik, in de loop
van het schooljaar te wijzigen.


1    Wie is wie

Voor je opleiding zijn vanzelfsprekend in de eerste plaats de leerkrachten verantwoordelijk. In onze
school werken echter vele anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te
organiseren. Een aantal van die verantwoordelijken is direct bij je studie betrokken; de anderen, die
je wellicht niet eens rechtstreeks zal ontmoeten, werken achter de schermen.

De inrichtende macht = het schoolbestuur
De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden
voor een goed verloop van het onderwijs.
De benaming van onze Inrichtende Macht is: VZW Sint-Franciscuscollege
                        Minderbroedersstraat 11
                        3550 HEUSDEN-ZOLDER
Voorzitter is dhr. Mark Smeyers.

De scholengemeenschap De Heide
De zetel is gevestigd Brugstraat 14 te Heusden-Zolder.
Coördinerend directeur is dhr. Jos Janssen.

De directie
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
Dhr. Gilbert Buekenberghs is algemeen directeur en heeft zowel een bureel op campus Heusden als
op campus Berkenbos.
Op campus Berkenbos is dhr. Eddy Willems pedagogisch directeur van de Middenschool (d.w.z.
eerste en tweede jaar).
Mevr. Kathleen Toonen is er pedagogisch directeur van het ASO (d.w.z. de leerlingen vanaf het derde
jaar). Op campus Heusden is dhr. Geert Missotten pedagogisch directeur van het TSO/BSO.
Dhr. Gert Koninckx is financieel (o.a. schoolrekeningen) en logistiek directeur.
Dhr. Jan Salmon is administratief directeur (personeel en administratie).
Mevr. Anita Daniëls is deeltijds directeur onderzoek en ontwikkeling.
Voor de leerlingen en ouders zijn de contactdirecties op campus Berkenbos dhr. Eddy Willems
(middenschool) en mevr. Kathleen Toonen (ASO). Op campus Heusden is dit dhr. Geert Missotten
(TSO/BSO).

De graadcoördinatoren (CORA)
De coördinatieraad, bestaande uit een coördinator per graad, staat samen met de directie in voor
het didactisch en pedagogisch beleid van de school.

Het onderwijzend personeel, ondersteunend personeel en administratief personeel
De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht
vervullen sommigen onder hen nog andere taken, bijvoorbeeld klassenleraar, coördinator…
Schooljaar 2010-2011               - 46 -
Het ondersteunend personeel heeft onder andere als taak het leiden van en het meewerken aan de
schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen.

Het administratief personeel staat de directie bij in het administratief beheer van de school.
Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, dat alles netjes en proper houdt,
dat in de keuken staat,… is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.

De cel leerlingenbegeleiding
De cel leerlingenbegeleiding verlegt wekelijks over het welbevinden van leerlingen op school, hun
gedrag en het studeren. Bij het begin van het schooljaar ontvang je hierover concrete informatie

Leefsleutels
Leefsleutels is een preventieprogramma voor jongeren van 10 tot 14 jaar.
In onze school bestaat het team van Leefsleutels uit de klassenleraren van het eerste en tweede jaar.

De klassenraad
De klassenraad heeft drie functies. In sommige omstandigheden moet de toelatingsklassenraad
beslissen of een leerling als regelmatige leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde
studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in de loop van het schooljaar jou en je studies op.
De delibererende klassenraad beslist op het einde van het schooljaar of je al dan niet geslaagd bent
en welk oriënteringsattest/studiebewijs je krijgt.

De werkgroep schoolpastoraal
Deze werkgroep is samengesteld uit een leerkrachtenvertegenwoordiging van beide campussen.

De interne beroepscommissie
Bij de voorzitter van deze commissie kunnen de ouders een beroep aantekenen bij een definitieve
uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school. De beroepscommissie neemt dan een definitieve
beslissing.
Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing, genomen door
de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze
beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het schoolbestuur om de delibererende
klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.
Voorzitter is dhr. Mark Smeyers
         p.a. VZW Sint-Franciscuscollege
         Minderbroedersstraat 11
         3550 HEUSDEN-ZOLDER
         Tel. 011 52 07 20
In de beroepscommissie zetelen: een lid van het oudercomité, een lid van de schoolraad, een lid van
het directieteam, indien mogelijk aangevuld met een vertegenwoordiger van het CLB en een jurist.

Werkgroepen
Heel wat leerkrachten en leerlingen werken samen in verschillende werkgroepen; o.a. pastoraal,
cultuur, sport, projectdagen, schooltijdschrift,…

Schoolraad
In de schoolraad krijgen afgevaardigden van het personeel, de ouders, de leerlingen en de lokale
gemeenschap inspraak in de dagelijkse onderwijsbevoegdheid van de school, waarvoor het
schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Schooljaar 2010-2011               - 47 -
Lokaal Onderhandelingscomité (LOC)
Dit comité bestaat uit een afvaardiging van de inrichtende macht en het personeel. Het houdt zich
vooral bezig met de sociale verhoudingen op school.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
Dit comité bestaat uit een afvaardiging van de inrichtende macht en het personeel. Zij geeft adviezen
over veiligheid, gezondheid en welzijn op school, zowel naar personeel als naar leerlingen.
De preventieadviseur van het Sint-Franciscuscollege is dhr. Carl Smeets.

Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB)
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden
van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

- het leren en studeren;
- de onderwijsloopbaan;
- de preventieve gezondheidszorg;
- het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en
aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via
de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het
CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens
over jou uit.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel
doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent
bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee
instemt In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet
na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de
begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingstraject van het CLB
moet voldoen.

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Midden-Limburg.
Het kantoor is gelegen in de Savoistraat 39 te Houthalen-Helchteren. Telefonisch zijn ze te bereiken
op het nummer 011 52 52 05.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier
aan. Zij houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de
procedure m.b.t. het recht op toegang op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde
informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair
leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB
Midden-Limburg. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een
volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving
schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.
Schooljaar 2010-2011               - 48 -
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-
opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
- de begeleiding van leerplichtproblemen;
- collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m.
   besmettelijke ziekten.

Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB,
verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB.
Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult
te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere
arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de
kosten ten laste van je ouders.


2    Participatie

Het oudercomité
Het oudercomité wil op een opbouwende wijze meewerken aan de ondersteuning van de school bij
de opvoeding van de leerlingen. Het bestaat uit een 30-tal leden, samengesteld op een vrijwillige en
zo ruim mogelijke basis.
Er is één oudercomité voor de ganse school, dat zich regelmatig opsplitst in werkgroepen om
campusoverschrijdend initiatieven te organiseren of te begeleiden. De voorzitter is mevr. Magda
Timmers. Haar e-mailadres is magda.timmers@sfc.be. Dhr. Missotten (TSO/BSO), dhr. Willems
(Middenschool) en mevrouw Toonen (ASO) vertegenwoordigen de directies afwisselend in het
oudercomité. Mevr. Daniëls volgt de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

De leerlingenraad
De verschillende leerlingenraden op school zijn democratisch samengestelde groepen. Ze verzekeren
de inspraak van de leerlingen in het beleid. De school probeert ook zo veel mogelijk alle klassen en
onderwijsvormen hierbij te betrekken.
De leerlingen van de bovenbouw krijgen permanent de gelegenheid zich aan te sluiten bij de ‘open’
leerlingenraad. Deze raad bespreekt allerlei leerlingengerichte problemen. Leerkrachten fungeren als
begeleider.
In de middenschool wordt de leerlingenraad gevormd door de verkozen klassenverantwoordelijken
van het eerste en tweede jaar. Zij vergaderen maandelijks per leerjaar met een aantal leerkrachten
en de directie.
3    Jaarkalender

Bij het begin van ieder trimester ontvangen de leerlingen een jaarkalender met info over het
volgende trimester. Via brieven die wekelijks uitgedeeld worden, worden de ouders op de hoogte
gebracht van vergaderingen, oudercontacten, …
Schooljaar 2010-2011              - 49 -
4    Inschrijvingsbeleid

Inschrijvingsperiode en procedure

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn
gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je
niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de
instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het
pedagogisch project, de engagementsverklaring en het schoolreglement gebeurt op school.


Zowel de opendeurdag voor de 12-jarigen op zondag 1 mei 2011 als de inschrijfdag (vrijdag 1 juli
2011) en de inschrijvingen tijdens de maanden juli (van 1 tot en met 7 juli 2011) en augustus (van 22
tot en met 31 augustus 2011) worden enkel georganiseerd op campus Berkenbos. Dit geldt ook voor
leerlingen die op campus Heusden school liepen of er lessen gaan volgen tijdens het daaropvolgende
schooljaar.
De 12-jarigen kunnen ingeschreven worden vanaf 1 mei 2011 en de leerlingen vanaf het tweede jaar
vanaf 1 juli 2010.

Broers en zussen
De zussen en broers van onze leerlingen die tijdens het schooljaar 2011-2012 de lessen willen volgen
in het eerste jaar, kunnen zich vanaf 21 maart 2011 inschrijven op campus Berkenbos.
De zussen en broers van onze leerlingen die tijdens het schooljaar 2011-2012 de lessen willen volgen
vanaf het tweede jaar, kunnen op campus Berkenbos terecht voor een inschrijving vanaf 23 mei 2011
en dit tijdens de schooluren.

Herinschrijving van eigen leerlingen
Leerlingen die gedurende het schooljaar 2010-2011 les volgen in één van onze autonome
middenscholen, kunnen tijdens het schooljaar 2011-2012 lessen volgen in de bovenbouw, zonder dat
ze een volledig nieuw inschrijvingsdossier krijgen. Ook de leerlingen die les volgen in de bovenbouw
kunnen van de ene onderwijsvorm naar de andere overgaan, zonder het opstellen van een nieuw
inschrijvingsdossier.

Van al onze eigen leerlingen verwachten we wel dat ze ons hun definitieve keuze voor het schooljaar
2011-2012 schriftelijk bekend maken door het invullen van het definitief keuzeformulier dat ze
ontvangen omstreeks 9 mei 2011. Op dit keuzeformulier staan alle keuzemogelijkheden vermeld die
de scholen van dezelfde inrichtende macht, vzw Sint-Franciscuscollege, aanbiedt. Het ingevulde en
door de ouders gehandtekende keuzeformulier wordt op maandag 16 mei 2011 terug bezorgd aan
de klassenleraar.
Leerlingen die na 30 juni 2011 hun definitieve keuze willen wijzigen, bijvoorbeeld omwille van het
uitgereikte attest of een ander interessegebied, brengen hun gewijzigde keuzeformulier binnen op
campus Berkenbos, ten laatste op woensdag 6 juli 2011.

Zevende specialisatiejaar Veiligheidsberoepen en Integrale veiligheid
Leerlingen die het zevende specialisatiejaar BSO Veiligheidsberoepen en het zevende jaar TSO Se-n-
Se Integrale veiligheid wensen te volgen, moeten hier de goedkeuring hiervoor krijgen van de
toelatingsklassenraad.
De beslissing van de toelatingsklassenraad is gebaseerd op de resultaten van Selor, de sportproef,
het intakegesprek en de administratieve formaliteiten.
Schooljaar 2010-2011              - 50 -
5    Administratief dossier van de leerling

De controle of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je
administratief dossier. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de
juiste gegevens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het
secretariaat:
- het getuigschrift van basisonderwijs of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs van het
  gevolgde leerjaar;
- een officieel document zoals het trouwboekje van je ouders, je identiteitskaart of je SIS-kaart,
  waarvan een fotokopie in je dossier blijft bewaard.
-
Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de
directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten.

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.
Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om
gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de
gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke
toestemming van die leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke
gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn
of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.
6    Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je
moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een
luisterend oor. Ook de cel leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We vinden het
belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze
manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.


6.1  Het gaat over jou

Als we begeleiding bieden, dan doen we dat altijd met jou. Er zullen nooit beslissingen genomen
worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat
bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar
houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.


6.2  Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen
je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken
met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.Schooljaar 2010-2011               - 51 -
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd
toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus
op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.


6.3  Een dossier

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante
informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan
onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie
hebben enkel de leden van het directieteam en de cel leerlingenbegeleiding toegang.

Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het
dossier. Je mag altijd inzage vragen in en uitleg vragen over de gegevens die we van jou verkregen en
die we noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te
overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.


6.4  De cel leerlingenbegeleiding

Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in
een cel leerlingenbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke
situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-
medewerker naar oplossingen.

We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen.
Na zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou
te bespreken.


6.5  Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk
vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren
is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk
omgaan met de informatie die we hen bezorgen.
7   Samenwerking met de politie

Met de politie werd een protocol afgesloten, dat raadpleegbaar is op school.


8   Waarvoor ben je verzekerd

Tijdens alle activiteiten georganiseerd door de school, zowel binnen als buiten de schoolmuren, zijn
de leerlingen verzekerd. Voor onmiddellijke verzorging kunnen de leerlingen terecht in het eigen
leerlingensecretariaat. Als het ongeval van die aard is dat er een aangifte van moet gedaan worden
Schooljaar 2010-2011               - 52 -
bij de verzekeringsmaatschappij, vraag je de nodige formulieren en zorg je ervoor dat alles zo snel
mogelijk in orde komt.

Let op:
- op weg naar en van school, word je enkel gedekt door de verzekering tijdens de normale
  schooluren en als je de kortste/veiligste weg naar huis of school neemt;
- deze verzekering dekt alleen lichamelijke schade. Stoffelijke schade (brillen, kledij, fiets,
  persoonlijke bezittingen, …) wordt NIET door de schoolverzekering vergoed. Dit laatste wordt
  door de ouders geregeld via de familiale verzekering als er een derde bij betrokken is;
- schade die je toebrengt aan schoolmeubilair en aan materiaal van medeleerlingen, wordt niet
  gedekt door de schoolverzekering, maar betaal je zelf.

Leerling-stagiairs zijn voor ongevallen tijdens een stage verzekerd voor lichamelijke schade door de
arbeidsongevallenverzekering die de school onderschreven heeft. Voor ongevallen op weg naar en
van de stageplaats en voor schade onvrijwillig aan derden aangebracht tijdens de stage, komt de
schoolverzekering tussenbeide.


9   Vrijwilligers

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk
stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen. De
nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.
Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest
de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is
iedereen op de hoogte.

Organisatie
De vzw Sint-Franciscuscollege, Minderbroedersstraat 11, 3550 Heusden-Zolder
Maatschappelijk doel: de vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het
inrichten en bevorderen van het katholiek onderwijs en opvoeding. Alles wat voor ons
opvoedingsproject noodzakelijk of nuttig is, kan worden gerealiseerd.

Verzekeringen - Verplichte en vrije verzekering
Ons schoolbestuur heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij KBC Verzekeringen,
Waaistraat 6, 3000 Leuven. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en
van de vrijwilligers. Als u tijdens een activiteit als vrijwilliger van het schoolbestuur schade
veroorzaakt aan een ander, dan zal de verzekering tussenkomen. Ons schoolbestuur heeft eveneens
een verzekeringscontract afgesloten dat de lichamelijke schade van de vrijwilligers dekt. Dat
betekent dat u verzekerd bent als u een ongeval overkomt tijdens activiteiten die u als vrijwilliger van
de school uitvoert. U bent eveneens verzekerd als u onderweg bent naar of van de activiteit. U kan
de polis inzien bij de preventieadviseur van de school.

Vergoedingen
De activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
Schooljaar 2010-2011               - 53 -
Geheimhoudingsplicht
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun
activiteiten. Als vrijwilliger bent u verplicht om deze informatie geheim te houden.
Schooljaar 2010-2011              - 54 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:40
posted:2/9/2012
language:Dutch
pages:54