CAT 040622 Perifeerbloed

Document Sample
CAT 040622 Perifeerbloed Powered By Docstoc
					LEUKOCYT DIFFERENTIATIE:

  INDICATIES VOOR
MICROSCOPISCHE REVIEW
SYSMEX-XE-2100TM
        SYSMEX-XE-2100TM
• Analyse van PLT en RBC: elektrische impedantiemeting
• Leukocyten worden behandeld met fluorochroom dat DNA en
 RNA bindt.
• Via hydrodynamische focussing worden WBC één voor één in een
 meetcel aangevoerd, waar lichtverstrooiing onder kleine hoek en
 onder hoek van 90° wordt gemeten evenals fluorescentie.
 Op een dotplot onderscheidt men 5 puntenwolken: debris van
 RBC - lymfo’s - mono’s - neutro’s + baso’s - eos
• Basofielen worden bepaald na specifieke lysis van de WBC in
 licht zuur midden, waarbij de basofielen als enige intacte cellen
 overblijven. Door lichtverstrooiingsmetingen onder kleine hoek en
 over 90° treft men de baso’s als een duidelijk afgescheiden
 populatie aan op de dotplot
DIFF-KANAAL
        SYSMEX-XE-2100TM
• Analyse van PLT en RBC: elektrische impedantiemeting
• Leukocyten worden behandeld met fluorochroom dat DNA en
 RNA bindt.
• Via hydrodynamische focussing worden WBC één voor één in een
 meetcel aangevoerd, waar lichtverstrooiing onder kleine hoek en
 onder hoek van 90° wordt gemeten evenals fluorescentie.
 Op een dotplot onderscheidt men 5 puntenwolken: debris van
 RBC - lymfo’s - mono’s - neutro’s + baso’s - eos
• Basofielen worden bepaald na specifieke lysis van de WBC in
 licht zuur midden, waarbij de basofielen als enige intacte cellen
 overblijven. Door lichtverstrooiingsmetingen onder kleine hoek en
 over 90° treft men de baso’s als een duidelijk afgescheiden
 populatie aan op de dotplot
WBC / BASO- KANAAL
DIFF-KANAAL
IMI-KANAAL
NRBC-KANAAL
   • lysis van RBC en NRBC
    d.m.v. surfactans
   • geen lysis van WBC
   • fluorochroom kleurt
    nucleïnezuren in WBC en
    NRBC
   • meting van lichtverstrooiing
    en fluorescentie
   • apart scattergram
   SP-100      SP-100
                   XE-2100     XE-2100
  smear/stain   smear/stain
                     result
           TRANSPORTING BELT
                          request
         reflex              request
request           SIS                LIS
          data management + validation
                          validated
             result           result
            …
FLOW-CHART              EDTA-bloed

             SYSMEX XE-2100

             validatiecriteria

       voldaan             « data check fail »

automatische validatie
   VALIDATIECRITERIA

• Controle op referentie- en alertwaarden
• IP- flagging (interpretatieve flagging)
• Validation rules
 REFERENTIE- EN ALERTWAARDEN
• Elk automatisch resultaat wordt getoetst, met uitsluiting van
 hemato-onco-eenheden
• ACTIES:
 - vergelijk met recent voorgaand resultaat indien beschikbaar
 - één enkele parameter?
 - logische samenhang tussen correlerende parameters
  behouden?
 - alleenstaand feit of niet-patiëntgebonden?
 - doorbelwaarden overschreden?
           IP-FLAGGING
• Parameters worden door SYSMEX XE-2100 hetzij niet
 beschikbaar gesteld, hetzij gemerkt als zijnde onbetrouwbaar
• Op grond van mogelijke morfologische afwijkingen
 (interpretatie van gecombineerde meetgegevens)
• Instelling van gevoeligheid van IP-flagging gebaseerd op
 performantiestudie in labo UZLEUVEN:
 « minimaal aantal vals positieven zonder pathologie te
 missen »
• In UZLEUVEN: RBC-IP-vlaggen niet geactiveerd
• ACTIES:
 IP-gevlagde stalen worden automatisch uitgestreken en
 worden vervolgens microscopisch bekeken
        VALIDATIE-RULES
• 13 supplementaire regels ingesteld in SIS
• Indien niet voldaan aan deze regels wordt het resultaat
 weerhouden van autovalidatie
• Met betrekking tot:
 - onwaarschijnlijke waarde voor MCV-MCH-MCHC
 - coherentie Hb & Hct
 - extreme waarden voor Hb, Hct of RBC
 - aanwezigheid van koude agglutinines (MCH – MCHC)
 - interferentie tussen PLT en RBC (MPV - #PLT)
 - extreme waarden voor WBC of WBC differentiatie
 - resultaten buiten gevalideerd meetbereik
IS EEN EFFICIËNTERE WORKFLOW MOGELIJK?
KUNNEN TIJD EN KOSTEN GESPAARD WORDEN?

 Welke zijn de indicaties voor herhaalde WBC-differentiatie?
 (interval < 10d)
 In welke gevallen heeft microscopische review van de door de
 analyser bekomen (al dan niet gevlagde) resultaten meerwaarde?
 Is er een plaats voor « smear scanning » i.p.v. manuele « herdiff »?
 Is het voorschrijven van een minimaal tijdsinterval tussen 2
 opeenvolgende manuele differentiaties verantwoord?
1. INDICATIES VOOR HERHAALDE DIFF

• Follow-up patiënten onder en na chemotherapie
• Follow-up na stamceltransplantatie
• Follow-up hematologische maligniteit
• Follow-up van HIV-patiënten
• Monitoring van patiënten onder beenmergtoxische therapie
• Follow-up van inflammatiereacties of infecties
         2. REVIEW CRITERIA
• Geen gouden standaard of guideline, geen concrete
 literatuurgegevens
• Voornaamste beslissingsfactor: aard van patiëntenpopulatie /
 pathologie
• Pierre et al., 2002:
 - geen automatisch resultaat beschikbaar
 - analyser signaleert een mogelijke analytische fout (stolsel, …)
 - analyser vlag suggereert aanwezigheid van blasten, NRBC,
  atypische lymfocyten, immature granulocyten of
  linksverschuiving
 - laboratoriumspecifieke criteria (referentiewaarden)
 - klinische criteria (vb. patiënten van bepaalde eenheid)
       2. REVIEW CRITERIA
•  Blasts?         •  WBC Abnormal scattergram
•  Immature granulocytes?  •  RBC Abnormal scattergram
•  Atypical Lymphocytes?  •  NRBC Abnormal scattergram
•  Abnormal Lymphocytes /  •  PLT Abnormal scattergram
  lymphoblasts?      •  RET Abnormal scattergram
•  NRBC?          •  Dimorphic population
•  RBC agglutination?    •  RBC Abnormal distribution
•  RBC lyse resistance   •  PLT Abnormal distribution
•  Fragments?        •  WBC < 2000/µl
•  Platelet clumps?               RULES
               •  DIFF %
              %   0
     10
           20
               30
                 40
                    50

IMGRAN
                    46 DIFF%
                 31


 WBC<2           19
WBCAB
            13

 NRBC?
ABNLYB
ATYPLY
        10 9 9
PLTCLS
BLASTS
           8 7
LEFTSH
 FRAGM
RBCABN
                       REVIEW CRITERIA
       6 3 1
PLTABN
DIMPOP
     0,5 0,2
RBCAGG
     0,1
          2. REVIEW CRITERIA
 Blasts?
 - pertinent: gevoelige flagging noodzakelijk (zelfs 1% mag niet gemist
  worden)
 - manuele herdifferentiatie

 Immature granulocytes?
 - promyelocyten, myelocyten en metamyelocyten
 - solitaire flag IMGRAN = 23.8 % van microscopische reviews
 - zeer subjectieve identificatie: grote inter-observer variabiliteit
 - manuele differentiatie is aangewezen
 - Maar, mogelijkheid tot kwantificatie van IG a.h.v. XE-2100 IG Master
  software
IG-MASTER-MODULE
          2. REVIEW CRITERIA
 Atypical lymphocytes?
 - geen objectief gedefinieerde celpopulatie (i.t.t. eosinofielen)
 - geeft aanleiding tot grote inter-observer variabiliteit
 - belangrijke bias van resultaat (kwantitatief) bij inzage van de reden
  van flagging
  manuele herdifferentiatie waarbij atypische lymfo’s tot de
  lymfopopulatie worden gerekend met semi-kwantitatieve rapportering
 Abnormal lymphocytes / lymphoblasts?
 - gevoelige flagging noodzakelijk
 - gebrekkige herkenning van lymfoblasten
  door Sysmex XE-2100 is gekend probleem
 - manuele herdifferentiatie
          2. REVIEW CRITERIA
 NRBC?
 - Cave betrouwbaarheid van deze vlag: vals positieven + vals negatieven
 - mogelijkheid tot kwantificatie op Sysmex XE-2100
  reflextesting voor kwantificatie van NRBC op XE-2100

 NRBC Abnormal scattergram?
 - manuele differentiatie is aangewezen ter uitsluiting van NRBC – WBC-
  interferentie


 RBC Lyse resistance
 - Manuele differentiatie is aangewezen, niet-gelyseerde RBC kunnen
  interfereren met het WBC scattergram
          2. REVIEW CRITERIA
 RBC agglutination?
 - geen argumenten voor manuele herdifferentiatie
 - ongeldige RBC parameters
 - slide scanning + rapportering « RBC agglutinatie »

 Fragments?
 - geen argumenten voor manuele differentiatie, vermits geen interferentie
  met WBC-scattergram
 - mogelijkheid tot automatische kwantificatie d.m.v. extra software module
 - cave betrouwbaarheid van deze vlag
 - slide scanning: uitsluiten van interferentie met PLT-telling + eventuele
  rapportering « fragmentocytenexces »
 - werkpost cytologie beantwoordt gerichte vraag naar « opvolging
  fragmentocyten »
          2. REVIEW CRITERIA
 PLT clumps? / PLT abn scattergram? / PLT abn distribution?
 - geen argumenten voor manuele differentiatie, vermits geen interferentie
  met WBC-scattergram
 - slide scanning ter uitsluiting van interferentie met RBC-telling +
  eventuele rapportering « aanwezigheid van trombocytenaggregaten »

 WBC Abnormal scattergram
 - manuele differentiatie is aangewezen, vermits celpopulaties mogelijks
  verkeerd werden geïdentificeerd


 RET Abnormal scattergram
 - enkel indien reticulocytentelling werd aangevraagd (zeldzaam)
 - manuele differentiatie is aangewezen
          2. REVIEW CRITERIA
 Dimorphic population?
 - geen argumenten voor manuele differentiatie, vermits geen interferentie
  met WBC-scattergram
 - belang? andere afwijkingen in RBC-morfologie (traancellen, Howel-jolly
  bodies, …) worden ook niet gerapporteerd
 - slide scanning ter uitsluiting van interferentie met PLT-telling

 RBC abnormal distribution
 - geen argumenten voor manuele differentiatie, vermits geen interferentie
   met WBC-scattergram
 - slide scanning ter uitsluiting van interferentie met PLT-telling
          2. REVIEW CRITERIA
WBC < 2000/µl ? (solitaire vlag = 4.6 % van reviews)
 - Wanneer een automatisch resultaat kan worden bekomen, is zeker bij
  zulke cytose, deze differentiatie de meest precieze, accurate en
  reproduceerbare.
  « Automated differential counts are underutilized to assess samples with
  low leukocyte counts; optimising the use of the automated method should
  solve many problems » (W. Finn, professor of pathology, Michigan)

 - Systematisch schrappen van microscopische differentiatie bij stalen
  onder een bepaalde cytose, gaat ongetwijfeld gepaard met verlies aan
  waardevolle informatie, zoals « zijn er aberrante cellen aanwezig? »
  (cfr. Mayo Clinic: no manual differentials on samples with < 500 WBC/µl)

 - Manuele differentiatie bij zeer lage cytose gebeurt op een dermate klein
  aantal cellen dat kwantitatieve gegevens misleidend kunnen zijn
  (statistische imprecisie)
te differentiëren WBC        WBC PER SLIDE

            120
            110       y = 138,19x - 16,814
            100         R2 = 0,9154
             90
             80
             70
             60
             50
             40
             30
             20
             10
             0
               0  0,2    0,4    0,6   0,8  1
                     cytose (x10 3 /µl)
te differentiëren WBC        WBC PER SLIDE

            120
            110       y = 138,19x - 16,814
            100         R2 = 0,9154
             90
             80
             70
             60
             50
             40
             30
             20
             10
             0
                        0.48
               0  0,2    0,4    0,6   0,8  1
                     cytose (x10 3 /µl)
STATISTISCHE IMPRECISIE
                 Aantal gedifferentiëerde cellen
Resultaat (%)   100      200      500     1000     10000
                     Verwacht resultaat
   0       0 - 3.6    0 - 1.8    0 - 0.7   0 - 0.4    0 - 0.1
   1       0 - 5.4   0.1 - 3.6   0.3 - 2.3  0.5 - 1.8   0.8 - 1.3
   2      0.2 - 7.0   0.6 - 5.0   1.0 - 3.6  1.2 - 3.1   1.7 - 2.3
   3      0.6 - 8.5   1.1 - 6.4   1.7 - 4.9  2.0 - 4.3   2.6 - 3.4
   4      1.1 - 9.9   1.7 - 7.7   2.5 - 6.1  2.9 - 5.4   3.6 - 4.5
   5      1.6 - 11.3  2.4 - 9.0   3.3 - 7.3  3.7 - 6.5   4.5 - 5.5
   6      2.2 - 12.6  3.1 - 10.2   4.1 - 8.5  4.6 - 7.7   5.5 - 6.5
   7      2.9 - 13.9  3.9 - 11.5   4.9 - 9.6  5.5 - 8.8   6.5 - 7.6
   8      3.5 - 15.2  4.6 - 12.7  5.8 - 10.7  6.4 - 9.9   7.4 - 8.6
   9      4.2 - 16.4  5.4 - 13.9  6.6 - 11.9  7.3 - 10.9  8.4 - 9.6
   10     4.9 - 17.6  6.2 - 15.0  7.5 - 13.0  8.2 - 12.0  9.4 - 10.7
   15     8.6 - 23.5  10.4 - 20.7 12.0 - 18.4 12.8 - 17.4   14.3 - 15.8
   20     12.7 - 29.2  14.7 - 26.2 16.6 - 23.8 17.6 - 22.6   19.2 - 20.8
   25     16.9 - 34.7  19.2 - 31.6 21.3 - 29.0 22.3 - 27.8   24.1 - 25.9
   30     21.2 - 40.0  23.7 - 36.9 26.0 - 34.2 27.2 - 32.9   29.1 - 31.0
   35     25.7 - 45.2  28.4 - 42.0 30.8 - 39.4 32.0 - 38.0   34.0 - 36.0
   40     30.3 - 50.3  33.2 - 47.1 35.7 - 44.4 36.9 - 43.1   39.0 - 41.0
   45     35.0 - 55.3  38.0 - 52.2 40.6 - 49.5 41.9 - 48.1   44.0 - 46.0
   50     39.8 - 60.2  42.9 - 57.1 45.5 - 54.5 46.9 - 53.1   49.0- 51.0
   60     49.7 - 69.7  52.9 - 66.8 55.6 - 64.3 56.9 - 63.1   59.0 - 61.0
   70     60.0 - 78.8  63.1 - 76.3 65.8 - 74.0 67.1 - 72.8   69.0 - 70.9
   80     70.8 - 87.3  73.8 - 85.3 76.2 - 83.4 77.4 - 82.4   79.2 - 80.8
   90     82.4 - 95.1  85.0 - 93.8 87.0 - 92.5 88.0 - 91.8   89.3 - 90.6
  100     96.4 - 100  98.2 - 100   99.3 - 100 99.6 - 100  99.9 - 100
                                           RÜMKE, C.L.
STATISTISCHE IMPRECISIE
                 Aantal gedifferentiëerde cellen
Resultaat (%)   100      200      500     1000     10000
                     Verwacht resultaat
   0       0 - 3.6    0 - 1.8    0 - 0.7   0 - 0.4    0 - 0.1
   1       0 - 5.4   0.1 - 3.6   0.3 - 2.3  0.5 - 1.8   0.8 - 1.3
   2      0.2 - 7.0   0.6 - 5.0   1.0 - 3.6  1.2 - 3.1   1.7 - 2.3
   3      0.6 - 8.5   1.1 - 6.4   1.7 - 4.9  2.0 - 4.3   2.6 - 3.4
   4      1.1 - 9.9   1.7 - 7.7   2.5 - 6.1  2.9 - 5.4   3.6 - 4.5
   5      1.6 - 11.3  2.4 - 9.0   3.3 - 7.3  3.7 - 6.5   4.5 - 5.5
   6      2.2 - 12.6  3.1 - 10.2   4.1 - 8.5  4.6 - 7.7   5.5 - 6.5
   7      2.9 - 13.9  3.9 - 11.5   4.9 - 9.6  5.5 - 8.8   6.5 - 7.6
   8      3.5 - 15.2  4.6 - 12.7  5.8 - 10.7  6.4 - 9.9   7.4 - 8.6
   9      4.2 - 16.4  5.4 - 13.9  6.6 - 11.9  7.3 - 10.9  8.4 - 9.6
   10     4.9 - 17.6  6.2 - 15.0  7.5 - 13.0  8.2 - 12.0  9.4 - 10.7
   15     8.6 - 23.5  10.4 - 20.7 12.0 - 18.4 12.8 - 17.4   14.3 - 15.8
   20     12.7 - 29.2  14.7 - 26.2 16.6 - 23.8 17.6 - 22.6   19.2 - 20.8
   25     16.9 - 34.7  19.2 - 31.6 21.3 - 29.0 22.3 - 27.8   24.1 - 25.9
   30     21.2 - 40.0  23.7 - 36.9 26.0 - 34.2 27.2 - 32.9   29.1 - 31.0
   35     25.7 - 45.2  28.4 - 42.0 30.8 - 39.4 32.0 - 38.0   34.0 - 36.0
   40     30.3 - 50.3  33.2 - 47.1 35.7 - 44.4 36.9 - 43.1   39.0 - 41.0
   45     35.0 - 55.3  38.0 - 52.2 40.6 - 49.5 41.9 - 48.1   44.0 - 46.0
   50     39.8 - 60.2  42.9 - 57.1 45.5 - 54.5 46.9 - 53.1   49.0- 51.0
   60     49.7 - 69.7  52.9 - 66.8 55.6 - 64.3 56.9 - 63.1   59.0 - 61.0
   70     60.0 - 78.8  63.1 - 76.3 65.8 - 74.0 67.1 - 72.8   69.0 - 70.9
   80     70.8 - 87.3  73.8 - 85.3 76.2 - 83.4 77.4 - 82.4   79.2 - 80.8
   90     82.4 - 95.1  85.0 - 93.8 87.0 - 92.5 88.0 - 91.8   89.3 - 90.6
  100     96.4 - 100  98.2 - 100   99.3 - 100 99.6 - 100  99.9 - 100
                                           RÜMKE, C.L.
    STATISTISCHE IMPRECISIE
                         RÜMKE, C.L.
           Aantal gedifferentiëerde cellen
    100      200     500      1000  10000
              Verwacht resultaat
5  1,6 - 11,3   2,4 -10,2  3,3 - 7,3  3,7 - 6,5  4,5 - 5,5
20  12.7 - 29.2  14.7 - 26.2 16.6 - 23.8 17.6 - 22.6 19.2 - 20.8
50  39,8 - 60,2  42,9 - 57,1 45,5 - 54,5 46,9 - 53,1 49,0 - 51,0
80  70,8 - 87,3  73,8 - 85,3 76,2 - 83,4 77,4 - 82,4 79,2 - 80,8
         2. REVIEW CRITERIA
 WBC < 2000/µl ?
 - uitvoeren van een buffy coat bij zeer lage cytose zou de workload en
  TAT aanzienlijk verhogen; bovendien bestaan er geen referentie-
  waarden voor zulk een staalmanipulatie.
 - Semi-kwantitatieve rapportering kan een aanvaardbaar alternatief zijn
  bij lage cytose

 DIFF %
 - Neu% < 10, Neu% > 95; Lymf% < 5, Lymf% > 70; Mono% > 20;
  EO% > 20; Baso% > 5
 - manuele differentiatie is aangewezen
 - ook voor hemato-oncologie eenheden dient de toepassing te worden
  overwogen
          3. SMEAR SCANNING
• Lantis et al., 2003
 - bepaalde vlaggen worden bij voorkeur door slide scanning gecheckt:
  * RBC-parameters
  * eosinofilie (>1500/µl)
  * NRBC?
  * immature granulocyten? (bij leukocytose <15000/µl)
  * leukocytose (> 50000/µl)
 - Enkel bij aantreffen van aberrante celpopulaties of discordantie met
  automatische telling, wordt microscopische diff uitgevoerd.
 - geen concrete richtlijnen voor uitvoering, rekenen op professionaliteit
  van laboratoriumtechnoloog. Administratief tijdbesparend.
 - impact: TAT, rapportering van meer accurate diff (automatische)
          3. SMEAR SCANNING
• Chapman et al., 2003
 - meest toegepast in labo’s met hoge review ratio (hematologische centra)
 - verschillende uitvoeringswijzen mogelijk, geen afspraken omtrent
  minimaal te bekijken aantal cellen (technologist discretion).
• university hospital Michigan
 »All flagged samples are first manually screened by a technologist to
 assess the need (or lack of need) to perform a manual count »
• Massachusetts general hospital
 “review but not rediff” mode: technologists review the flagged slide well,
 paying particular attention to the flagged items. If their inspection is in
 keeping with the automated differential, no manual differential is performed.
 By doing so, only 25% of the 44% of samples that require review, have to be
 truely diffed.”
          3. SMEAR SCANNING
• Mayo Clinic
 « we have looked at scanning and do use it for high neutrophils (>13000/µl),
 but I am a bit leary about scanning other flags - just wary of missing
 something important »


• UZA / UZ GENT
  slide scanning wordt steeds toegepast voor RBC en PLT vlaggen, niet
  voor de overige.


 CONCLUSIE:
 - geen eenduidig standpunt te destilleren uit de verschillende bronnen
 - RBC en PLT vlaggen dragen in UZ LEUVEN niet voor 50% bij
 - review ratio in UZ LEUVEN < 44%
 4. MINIMUM INTER-DIFF TIJDSINTERVAL
• Brecher et al., 1980
 - dagelijkse diff voor opvolging van absoluut aantal neutrofielen (ANC)
  kent geen indicaties
 - in 99% van de gevallen is # WBC een goede weerspiegeling van ANC
 - voorstel: intiële diff + herhaling na 24 – 48u, vervolgens om de 48 u
  bepaling van # WBC; enkel bij significante wijziging van # WBC: diff
• Shapiro et al., 1987
 - in niet of mild leukopene patiënten met stabiele leukocytose volstaat
  nagenoeg altijd één diff per week
 - bij chemopatiënten of instabiele leukocytose kan dagelijkse diff
  waardevol zijn, als het klinisch beslissingsproces wordt beïnvloed.
• Chapman et al., 1997
 - delta check ter eliminatie van overbodige reviews (als verschil < 10%)
 - gehospitaliseerde patient: T = 72u, ambulanten: T = 7d
4. MINIMUM INTER-DIFF TIJDSINTERVAL
          Interval = 24u
UZA
          Diff wordt automatisch geannuleerd bij T < 24u

UZ GENT      Geen interval

John Hopkins    Non-hematology / oncology patient: T = 24u
Hospital      Hematology / Oncology patient: no restriction
          Only one diff is provided per day, for subsequent
Mayo Clinic    samples within the same 24 h: diff is deleted,
          CBC is reported
University
         Currently no restrictions
Hospital Michigan
« De meeste moderne celtellers zijn actueel in staat –binnen
enkele minuten- tegelijk met het leukocytenaantal een estimatie
te geven van het relatieve aantal granulocyten, eosinofielen,
basofielen, lymfocyten en monocytaire of daarop gelijkende
cellen.
Een solitaire leukocytenbepaling zonder formule hoort dan ook
weinig of niet meer gebruikt te worden. »
4. MINIMUM INTER-DIFF TIJDSINTERVAL

 CONCLUSIE
 Geen eenduidigheid omwille van zeer uiteenlopende
 patiëntenpopulaties
 Taak van het labo: clinici attent maken op probleem van
 repeat testing
 Mits grondig overleg met clinici lijkt 24u een
 aanvaardbaar universeel toepasbaar tijdsinterval
    AANTAL UITGEVOERDE ANALYSES
35000
             30342
30000                   27600
    26718                       WBC-telling
25000

20000                           DIFF Sysmex
               14114
      12242               12645
15000
                              DIFF microsc.
10000
        5082       5592      4812
 5000
          164       178       158  cyt. Onderzoek
  0                           (PB)
     februari      maart      april
AANTAL UITGEVOERDE DIFFS
  12,0  409
         595
                 FEBRUARI 2004
  10,0  8,0

         616
  6,0
%
         612
  4,0
            302
  2,0  0,0
     re
     599
      5
      6
      2
     632
      0
      0
     326
      1
      2
     347
      1
      1
      0
     655
      2
      5
     332
      1
      0
      2
     640
      1
   an 1
     40

     61
     61
     30

     65
     63

     66
     46

     63
     91
     43

     30
     63

     64
     44
     44

     65
    de
               EENHEID
AANTAL UITGEVOERDE DIFFS
  14,0
      409          MAART 2004
  12,0  595

  10,0

   8,0
%      616
   6,0
         612
   4,0
         302
   2,0

   0,0
      409
      595


      302
      636
      650
      630      652
      662
      435
      305
      632
      440
      467


      443

      445


      442
      446
      616
      612
      910
      321
      631
      341
      511
      641      651
      331


      and
            EENHEID
GEGEVENS FEB-MAART-APRIL 2004
 Bij 64.3 % van WBC-tellingen wordt tevens formule
 gevraagd
 Review ratio = 28.4 %
 28.7 % van de microscopische reviews gebeurt op stalen
 van patiënten waarbij in de voorbije 48 u reeds een
 review gebeurde
 9.0 % van de microscopische reviews gebeurt op stalen
 van patiënten waarbij in de voorbije 24u reeds een
 review gebeurde
PROCENTUEEL AANDEEL IN TOTAAL # DIFFS
     MET INTERVAL < 24u
                             FEBRUARI 2004
 35
                                        30,2

 30

 25

 20
    15,4
       12,9
 15
                           11,3

 10
                        5,3     4,4     5,5
                  4,4 3,2
           2,3  2,3                  2,8
  5

  0
                      6
                                 0
   1

   1
                                     e
  3

  0

               7
                         5

                         0

                              0
                   1
 32

 34
                 51
                                    ig
                     51
                                91
 34

 44

              46
                        59

                        63

                             65                                   er
                                  ov
                  Eenheid
PROCENTUEEL AANDEEL IN TOTAAL # DIFFS
     MET INTERVAL < 24u
                       MAART 2004
  30,0                          28,2
        24,5
  25,0
  20,0
            15,5
  15,0
  10,0
               3,8 5,0 5,2 5,6 5,6  4,0
  5,0  2,5

  0,0
     1
        1


               1
               1
                          e
                      ov 6
   2
            3
               5
               0
              41
              51
     32
        34
                         ig
                        51
  65
         34
             59
             63


                       er
PROCENTUEEL AANDEEL IN TOTAAL # DIFFS
     MET INTERVAL <48u
                         FEBRUARI 2004
  30                              27,5

  25

  20

  15       12,7          13,0
     11,1
  10    8,1
              4,8 3,2        5,5 5,3
                             5,1
  5                3,7


  0
  1
     1


         1
                             e
         6
                         ov 10
       7
         5
         0
         0
         2
        51
  32
     34
                            ig
        51
     46
        59
        63
        65
        66

                           9
                          er
              Eenheid
 PROCENTUEEL AANDEEL IN TOTAAL # DIFFS
     MET INTERVAL <48u
                               MAART 2004
30,0
                                        26,2
25,0

20,0
    15,9
                    15,2
15,0
       12,1
10,0
              6,5
           4,2              5,0
 5,0                     3,0
                 2,7           2,3 2,2 2,2  2,5
 0,0
                                 4

                                    6
   1

   1
                     1
                                      e
  7               5

               0                     0

                     2

                     3
            1
 32

 34
                    63
           51
                                      ig
                               51

                                   51
 46              59

              63                    65

                    65

                    34
                                     er
                                    ov
   WHAT IS THE COST OF DOING A DIFF?
           OR
   WHAT IS THE COST OF NOT DOING ONE?

                 KOST
     ANALYSE                NOMENCLATUUR
               (boordtabellen)
 Hemoglobine
71•               € 0.58       B40
 RBC-telling + Hct
72•               € 1.16       B40
 WBC-telling
74•               € 0.58       B40
 trombocytentelling
80•               € 0.58       B40
               € 1.09 (autom.)    B80*
 WBC differentiatie
86•
               € 5.38 (micr.)     B80*
 cytologisch onderzoek PB
83•               € 27.86      B80*
             TO DO …
 Overleg met clinici (vnl. diensten pediatrie, hematologie en interne
 geneeskunde ) omtrent desiderata en haalbaarheid van wijzigingen
 in het huidige review systeem.
 schrappen van zinloze microscopische herdifferentiaties en
 vervanging door de voorgestelde acties bij volgende flaggings:
 - PLT clumps? (5.1 % van de reviews)
 - Fragments? (1.0 % van de reviews)
 - RBC and PLT Abnormal Scattergram (0.3 % + <0.1 % van de reviews)
 - Dimorphic population (uiterst zeldzaam)
 - RBC Agglutination (<0.1 % van de reviews)
 Evaluatie van automatische Extended Differential Leukocyte Count
 op Sysmex XE-2100 m.b.v. extra sofware modules voor immature
 granulocyten en NRBC
 XVII INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 13th- 15th may 2004
Abstracts
« up until now , each lab had their own criteria for reviewing and
validating their samples. A fairly large disparity existed among labs, from
the ones validating almost everything to those that hardly validated
anything. A group of internationally renowned hematologists from 6
different countries as well as individuals with expertise in hematology lab
met in 2001 with the intent to establish a consensus guide for rules and
validation criteria for CBC/ DIFF. The intent was to reduce manual
sample reviews without jeopardizing the useful information for the
clinician.
A preliminary review of the data demonstrates excellent correlation
between different hospitals as well as a very low number of false positives
and negatives when applying these rules. Once these studies have been
completed, they will be published in an international magazine with the
purpose of obtaining feedback as well as improving the review systems
presently being used by different labs »
Ochard Software News Letter
Winter 2004

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:2/9/2012
language:
pages:56