SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL by pLdevf2h

VIEWS: 695 PAGES: 6

									SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL

  A.    PENGURUSAN MAKMAL

TAJUK         C26          C22          C17
i. Carta organisasi  Memastikan carta    Membuat carta     Membantu membuat
            organisasi Jabatan   Organisasi Jabatan   Carta Organisasi
            Sains Sekolah     Sains Sekolah dan   Jabatan Sains
            dalam makmal      mempamerkan      Sekolah dan
            dipamerkan.      dalam makmal.     Mempamerkan
                                   dalam makmal.
ii. Tugas       Mengetahui peranan   Mengetahui peranan   Mengetahui peranan
            dan tugas guru     dan tugas guru     dan tugas guru
            kanan,ketua      kanak sains, ketua   kanan sains,, ketua
            panitia,guru sains,  panitia, guru sains,  panitia,guru sains,
            pembantu makmal    pembantu makmal    pembantu makmal
            dan PAR makmal.    dan PAR makmal.    dan PAR makmal

            Merancang agihan    Melaksanakan tugas   Melaksanakan tugas
            tugas dan memantau   yang telah       yang telah
            pelaksanaannya bagi  diagihkan.       diagihkan.
            setiap pembantu
            makmal dan PAR
            makmal:
            a)Tugas harian
            b)Tugas cuti
            persekolahan.
iii. Penyelenggaraan  Merancang dan     Melaksanakan tugas   Melaksanakan tugas
            memantau        penyelenggaraan    penyelenggaraan
            penyelenggaraan    makmal seperti     makmal seperti
            bilik makmal secara  yang telah       yang telah
            berkala:        ditetapkan:      ditetapkan
            *pengudaraan      *pengudaraan      *pengudaraan
            *Susun atur perabut.  *Susun atur perabut.  *Susun atur perabut.
            *Sistem saluran gas  *Sistem saluran gas  *Sistem saluran gas
            berpusat        berpusat        yang berpusat.
            *Sistem pendawaian   *Sistem pendawaian   *Sistem pendawaian
            elektrik.       elektrik.       elektrik.
            *Sinki, paip air    *Sinki,Paip air    Sinki,Paip air
            longkang        longkang        longkang
            *penjagaan perabut   *penjagaan perabut   *penjagaan perabut
            makmal         makmal         makmal
            *Peralatan dan     *Peralatan dan     *Peralatan dan
            bahan dalam      bahan dalam      bahan dalam
            makmal.        makmal.        makmal.
iv. Pemeriksaan    Memastikan laporan   Membuat laporan    Membantu membuat
            pemeriksaan bilik   pemeriksaan bilik   laporan pemeriksaan
            makmal (senarai    makmal (senarai    (senarai semak)
            semak) dijalankan   semak)
v. Pelabelan      Memastikan label-   Membuat label-label  Membantu membuat
            label         peralatan, bahan dan  label-label
            peralatan,bahan    lain-lain dengan    peralatan, bahan dan
            dengan tepet dan    tepat dan       lain-lain dengan
            lain-lain dipamerkan  mempamerkan      tepat dan
            dalam makmal.     dalam makmal,     mempamerkan
                                   dalam makmal.
vi. Penyimpanan    Memastikan bahan    Menyimpan bahan    Membantu
            kimia,peralatan dan  kimia, peralatan dan  menyimpan bahan
            radas disimpan     radas dengan betul.  kimia, peralatan dan
            dengan betul,                 radas dengan betul.
vii. Pentadbiran    1.Memastikan      Mematuhi peraturan   Mematuhi peraturan
            bilangan pembantu   berpakaian dan     berpakaian dan
            makmal dan       waktu bekerja.     waktu bekerja.
            pembantu am
            rendah mencukupi
            mengikut norma
            yang ditetapkan

  B.     XXX
  C.     PENGURUSAN STOK

TAJUK      C26              C22           C17
i. Tatacara   Merancang,mengurus dan    Membantu membuat    Membantu
perolehan    membuat dan membuat      pesanan bahan-bahan   membuat pesanan
        pesanan bahan-bahan dan    dan radas melalui:   bahan-bahan dan
        radas melalui:        *kontrak pusat     radas melalui:
        *Kontrak pusat        *bukan kontrak pusat  *kontrak pusat
        *bukan kontrak pusat     *pembelian terus    *bukan kontrak
        *pembelian terus       *pembelian sebut    pusat
        *pembelian sebut harga    harga          *pembelian terus.
        *pembelian wang panjar    *pembelian wang     *pembelian
        runcit.            panjar runcit.     sebutharga
                                   pembelian wang
                                   panjar runcit.
ii. Merekod   Merekod maklumat harta    Merekod maklumat    Membantu merekod
        modal dan inventori      harta modal dan     maklumat harta
        direkodkan:          inventori:       modal dan
        *Kew 312,312A         *Kew312,312A      inventori:
        *kew313            *Kew313         *kew312,312A
        *Kew314            *Kew 314        *kew313
        *Kew315            *Kew 315        *kew314
        *kaedah pendaftaran dalam   *Kaedah pendaftaran   *kew315
        Kew              dalam Kew312,Kew    *kaedah
        312,Kew312A,Kew313,Ke     312A,Kew313,Kew3    pendaftaran dalam
        w314 dan Kew 315       14 dan Kew315      Kew
                                   312,kew312A,kew3
                                   13,Kew314 dan
                                   Kew315.
iii.    Merancang dan memantau     Membuat          Membantu
Pemeriksaan pemeriksaan stok secara    pemeriksaan stok     membuat
stok    berkala:            secara berkala seperti  pemeriksaan stok
      *pemeriksaan stok       yang diarahkan:      secara berkala
      *pengiraan stok        Pemeriksaan stok     seperti yang
                      Pengiraan stok      diarahkan:
                                   *pemeriksaan stok
                                   *pengiraan stok.
iv.      Mencadangkan kepada     Membuat          Membantu
Verifikasi  pengetua tentang       pemverifikasian stok   membuat
stok     pemverifikasi stok:     seperti yang       pemverifikasian
       *verfikasi stok       diarahkan:        stok seperti yang
       *pemeriksaan mengejut    *verifikasi stok     diarahkan:
                      *pemeriksaan       *verifikasi stok
                      mengejut         *pemeriksaan
                                   mengejut
v. Hapuskira Mengurus dan membantu     Membantu hapus kira    Membantu
dan     hapus kir dan pelupusan    dan pelupusan harta    membuat hapus
pelupusan  harta modal,inventori dan   modal,inventori dan    kira dan pelupusan
       bahan kimia.         bahan kimia        harta
                                   modal,inventori dan
                                   bahan kimia.
       Memastikan bahan-bahan    Merekod bahan-
       yang rosak atau pecah    bahan yang rosak
       dalam buku rekod peralatan  atau pecah dalam     Membantu merekod
       yang pecah dibawah kew    buku rekod peralatan   bahan-bahan yang
       314             yang pecah dibawah    rosak atau pecah
                      Kew 314          dalam buku rekod
                                   peralatan yang
                                   pecah dibawah
                                   Kew314.
  D.   KESELAMATAN MAKMAL
      1. Keselamatan dalam makmal
TAJUK        C26          C22           C17
1. Perkara-perkara  1. Memastikan     1. Men yediakan     1. Men yenaraikan
yang menyebabkan pengetahuan ada      bahan-bahan       perkara-perkara
kemalangan       pada Pembantu     rujukan untuk     yang menyebabkan
            Makmal dengan     mendapatkan      kemalangan dalam
            menyediakan      pengetahuan ini.    bentuk carta.
            senarai semak.
2. Simbol-simbol,   1. Memastikan     1. Menyediakan     1. Membantu
tanda, label-label   symbol-simbol,    bahan-bahan untuk   membuat bahan-
dan peraturan     tanda, label-label  membuat symbol-    bahan untuk
makmal.        dan peraturan     simbol, tanda.label-  membuat symbol-
            makmal yang tepat   label dan peraturan  simbol, tanda.label-
            dan lengkap di    makmal di makmal.   label dan peraturan
            dalam makmal     2. Menentukan     makmal di makmal.
            dalam masa yang    jangkamasa tugasan   2. Mengedarkan
            ditetapkan.      disiapkan.       peraturan makmal
                                  kepada pelajar
                                  untuk untuk
                                  ditampal di dalam
                                  buku amali.
3. Latihan       1. Merancang     1. Memastikan     1. Membantu
kebakaran, pelan    latihan dan pelan   latihan kebakaran   membuat dan
kebakaran dan Alat   kebakaran bersama   dilaksanakan      mempamerkan
Pemadam Api.      JK Keselamatan    mengikut takwim    pelan kebakaran
            Sekolah.       sekolah.        dalam makmal.
            2. Memberi taklimat  2. Menyediakan     2. Mengetahui
            peranan Pembantu   bahan-bahan untuk   peranan semasa
            Makmal semasa     membuat pelan     latihan kebakaran.
            sessi Latihan     kebakaran.
            Kebakaran.      3. Memastikan
                       pelan kebakaran
                       dipamerkan di
                       dalam makmal.
4. Langkah dan     1. Merancang     1. Memastikan alat   1. Melaksanakan
Prosedur        penyelenggaraan    pemadam api dalam   semakan berkala
Keselamatan.      berkala peralatan   keadaan berfungsi.   alat pemadam api
            pemadam api      2. Melaksanakan    dalam keadaan
            2. Merancang     penyelenggaraan    berfungsi.
            latihan berkala    alat pemadam api    2. Menghadiri
            dengan penggunaan yang berkala.       latihan penggunaan
            peralatan pemadam 3. Memastikan       alat pemadam api.
            api.         latihan penggunaan
                       pemadam api
                       dilaksanakan.
5. Baldi-baldi Pasir  1. Merancang     1. Memastikan ada   1. Menyediakan
dan selimut api.    penyediaan baldi   baldi pasir dan    baldi pasir dan
            pasir dan selimut api selimut api di     selimut api di
            di kawasan makmal kawasan makmal.      kawasan makmal.
6. Penyelenggaraan   1. Merancang     1. Memastikan     1. Melaksanakan
Kebuk Wasap      berkala        penyelenggaraan    penyelenggaraan
            penyelenggaraan    berkala kebuk     berkala kebuk
           kebuk wasap.     wasap dilakukan.  wasap.


      2. Pertolongan cemas
TAJUK         C26         C22         C17
1. Ubatan / Bahan   1. Menyediakan    1. Memastikan    1. Melengkapkan
dalam kotak      senarai bahan yang  pembelian bahan   kotak pertolongan
peretolongan cemas perlu ada dalam     yang disenaraikan  kecemasan
           kotak pertolongan  untuk kotak     mengikut senarai
           kecemasan.      pertolongan     yang disediakan.
           2. Memantau     kecemasan.
           kelengkapan bahan
           dalam kotak
           pertolongan
           kecemasan dari
           semasa ke semasa.
2. Pengetahuan Asas 1. Merancang      1. M enyediakan   1. Menghadiri
Pewrtolongan     Latihan Dalaman   prasarana dan    semua latihan
Kecemasan.      bersama Guru     keperluan untuk   dalaman. ( wajib )
           Kanan Sains untuk  latihan dalaman.
           memberi input    2. Menyenarai
           kepada Pembantu   semak secara
           Makmal.       berterusan untuk
           2. Memberi latihan  memastikan
           kepada Pembangtu   pembantu makmal
           Makmal.       baru mendapat
                      pengetahuan asas.


     3. Mengurus bahan-bahan yang berbahaya
TAJUK       C26         C22          C17
1. Pengendalian  1. Memastikan    1. Menyediakan     1. Mematuhi
tumpahan bahan   tatacara       carta-alir tatacara  tatacara
kimia.       pengendalian     pengendalian      pengendalian bahan
          tumpahan bahan    tumpahan bahan     kimia.
          kimia        kimia.
          didokumentasikan
          sebagai rujukan.
          2. Memantau
          tatacara
          pengendalian
          tumpahan bahan
          kimia di patuhi.
1. Pengendalian  1. Memastikan    1. Menyenaraikan    1.mempamerkan
Bahan-bahan Kimia tatacara       peralatan yang     senarai peralatan
yang merbahaya.  pengendalian bahan berbahaya.        yang berbahaya di
          kimia yang      2. Menyediakan     makmal
          berbahaya      carta carta alir    2. Mematuhi
           didokumentasikan   tatacara      tatacara peralatan
           sebagai rujukan.   pengendalian    yang berbahaya.
           2. Memantau      peralatan yang
           tatacara       berbahaya
           pengendalian bahan
           kimia yang
           berbahaya dipatuhi.
  E.   LAIN-LAIN TUGAS


           C26          C2         C17
1. Mengurus Taman  1.Merancang pelan   1.Menyediakan    Melaksanakan
Sains        aktiviti membuat   keperluan      agihan tugas yang
           taman sains      melaksanakan    telah diperuntukan.
           2.Menyediakan     aktiviti
           kertas kerja
           -menyediakan
           agihan tugas
           penyelenggaraan
           taman sains
2. Keceriaan     1. Merancang     1. Menyediakan   1. Melaksanakan
           aktiviti keceriaan  keprluan untuk   agihan tugas yang
           makmal.        melaksanakan    telah diperuntukan.
           2. Menyediakan    aktiviti
           anggaran
           perbelanjaan.
3. Kemahiaran    1. Merancang     1. Memastikan    1. Menghadiri
Kerja Paip / Kayu.  latihan kemahiran   latihan kemahiran  latihan dan
           kerja paip kepada   kerja paip     seterusnya
           pembantu makmal.   dilaksanakan.    menggunakan
                                kemahiran kerja di
                                dalam urusan
                                makmal.

								
To top