PROGR IES MS 2010

Document Sample
PROGR IES MS 2010 Powered By Docstoc
					IES Dr. Balmis (Alacant)                 Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                      Valencià: llengua i literatura
       Departament de Valencià: llengua i literatura
               Curs 2008-2009
  PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES DEL DEPARTAMENT DE
       Valencià: llengua i literatura
               Programacions d’àrea
     Programacions d’aula: 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO; Taller de llengua (1r,
      2n i 3r d’ESO); Treball monogràfic d’investigació (4t d’ESO);
      Valencià: llengua i imatge de 1r de batxillerat; Programa de
     compensació educativa (1r, 2n, 3r i 4t d’ESO); 1r i 2n de batxillerat
Alacant, 15 d’octubre de 2008
                    1
IES Dr. Balmis (Alacant)                                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                                Valencià: llengua i literatura
Índex

                                                                       Pàgina

1. Plantejament didàctic ......................................................................................................................... 5

2. Descripció dels apartats del material curricular ............................................................................... 7
  2.1 Contacte .................................................................................................................................. 7
  2.2 Comunicació i textos .............................................................................................................. 7
  2.3 Literatura ................................................................................................................................. 8
  2.4 Tècniques literàries ................................................................................................................. 9
  2.5 Som iguals: som diferents i Les persones i les llengües ...................................................... 10
  2.6 Taller d’expressió oral .......................................................................................................... 10
  2.7 Coneguem la llengua ............................................................................................................ 11
  2.8 Resum ................................................................................................................................... 12
  2.9 Comprovació ........................................................................................................................ 13

3. Atenció a la diversitat. L’alumnat nouvingut .................................................................................. 13
   3.1 Incorporació tardana al sistema educatiu valencià .............................................................. 13
   3.2 Adaptacions curriculars ........................................................................................................ 14
   3.3 Avaluació de les adaptacions curriculars ............................................................................. 15

4. Concreció dels temes transversals i l’educació en valors ............................................................... 15

5. Estratègies per a l’adquisició de tècniques de treball...................................................................... 16

6. Avaluació.......................................................................................................................................... 17
  6.1 Criteris generals per a l’avaluació ........................................................................................ 17
  6.2 Sistemes d’avaluació i de recuperació ................................................................................. 18
  6.3 Criteris de qualificació i promoció específics per a ESO..................................................... 18
  6.4 Criteris per a la correcció del treball oral i escrit ................................................................ 19

7. Programació de 1r curs d’ESO ........................................................................................................ 22
   7.1 Adequació dels objectius generals ....................................................................................... 22
   7.2 Competències bàsiques de 1r d’ESO ................................................................................... 25
   7.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars ......................................................... 27
   7.4 Distribució temporal dels continguts ................................................................................... 35
   7.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 1r curs d’ESO.......................................................... 35
   7.6 Material complementari ....................................................................................................... 40
   7.7 Lectures recomanades .......................................................................................................... 40

8. Programació de 2n curs d’ESO........................................................................................................ 41
   8.1 Adequació dels objectius generals ....................................................................................... 41
   8.2 Competències bàsiques de 2n d’ESO .................................................................................. 43
   8.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars ......................................................... 46
   8.4 Distribució temporal dels continguts ................................................................................... 54
                                      2
IES Dr. Balmis (Alacant)                                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                             Valencià: llengua i literatura   8.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 2n curs d’ESO ......................................................... 54
   8.6 Material complementari ....................................................................................................... 59
   8.7 Lectures recomanades .......................................................................................................... 60


9. Programació de 3r curs d’ESO ........................................................................................................ 61
   9.1 Adequació dels objectius generals ....................................................................................... 61
   9.2 Competències bàsiques de 3r d’ESO ................................................................................... 64
   9.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars ......................................................... 66
   9.4 Distribució temporal dels continguts ................................................................................... 74
   9.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 3r curs d’ESO.......................................................... 74
   9.6 Material complementari ....................................................................................................... 80
   9.7 Lectures recomanades .......................................................................................................... 80


10. Programació de 4t curs d’ESO....................................................................................................... 81
   10.1 Adequació dels objectius generals ..................................................................................... 81
   10.2 Competències bàsiques de 4t d’ESO ................................................................................. 84
   10.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars ....................................................... 87
   10.4 Distribució temporal dels continguts ................................................................................. 95
   10.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 1r curs d’ESO........................................................ 95
   10.6 Material complementari ................................................................................................... 101
   10.7 Lectures recomanades ...................................................................................................... 101


11. Programació de 1r de batxillerat .................................................................................................. 102
   11.1 Objectius del curs ............................................................................................................. 102
   11.2 Metodologia ...................................................................................................................... 102
   11.2 Continguts ......................................................................................................................... 103
   11.3 Seqüenciació i distribució temporal dels continguts curriculars ..................................... 104
   11.5 Continguts mínims ............................................................................................................ 104
   11.6 Avaluació. Procediments i instruments. Criteris de correcció dels treballs escrits.
   Sistemes de recuperació ............................................................................................................. 104
   11.7 Materials i recursos didàctics ............................................................................................ 105


12. Programació de 2n de batxillerat ................................................................................................. 107
   12.1 Objectius del curs ............................................................................................................. 107
   12.2 Metodologia ...................................................................................................................... 107
   12.2 Continguts ......................................................................................................................... 108
   12.3 Seqüenciació i distribució temporal dels continguts curriculars ..................................... 109
   12.5 Continguts mínims ............................................................................................................ 109
   12.6 Avaluació. Procediments i instruments. Criteris de correcció dels treballs escrits.
   Sistemes de recuperació ............................................................................................................. 110
   12.7 Materials i recursos didàctics ............................................................................................ 111                                    3
IES Dr. Balmis (Alacant)                                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                              Valencià: llengua i literatura13. Programació de les optatives d’ESO ........................................................................................... 112
   13.1 Taller de llengua de 1r d’ESO .......................................................................................... 112
   13.2 Taller de llengua de 2n d’ESO .......................................................................................... 114
   13.3 Taller de llengua de 3r d’ESO........................................................................................... 118
   13.4 Treball monogràfic d’investigació de 4t d’ESO ............................................................... 120

14. Programació de Valencià: llengua i imatge (1r de batxillerat) ................................................... 124
   14.1 Objectius ........................................................................................................................... 124
   14.2 Continguts ......................................................................................................................... 124
   14.3 Criteris d’avaluació .......................................................................................................... 127
   14.4 Instruments d’avaluació i recuperació .............................................................................. 127

15. Programa de Compensació educativa.......................................................................................... 129
   15.1 Plantejament didàctic ....................................................................................................... 129
   15.2 Objectius ........................................................................................................................... 129
   15.3 Continguts ......................................................................................................................... 130
   15.4 Criteris d’avaluació .......................................................................................................... 131
   15.5 Lectures de cada nivell ..................................................................................................... 133

16. Activitats complementàries i extraescolars ................................................................................. 134

17. Programació d’activitats de normalització lingüística ................................................................ 134
                                    4
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatura1. Plantejament didàctic

En la didàctica de l'ensenyament del valencià partim de la idea que aprendre llengua és, sobretot,
aprendre a fer-la servir.
     La llengua, a més a més de ser un símbol d'identitat col·lectiva, és fonamentalment un
instrument de comunicació, és un mitjà per a aconseguir coses que ens interessen: ens serveix per
a aproximar-nos al món, per a fer-nos-hi un lloc, per a definir-nos com a persones i per a relacionar-
nos amb els altres. En l'àmbit de la classe de valencià, hem de buscar la forma de vincular els
interessos docents amb els interessos de l’alumnat. Per això és important trobar la connexió amb el
món de l’adolescent, plantejar activitats amb rendibilitat lingüística i comunicativa que també
interesse l’alumnat. La nostra funció és fer-ne un aprofitament didàctic que es traduïsca en un
augment de la competència comunicativa prevista en cada nivell.
     Considerem que aquest plantejament inicial és vàlid per a l'aprenentatge de qualsevol
llengua, o almenys per a l'aprenentatge de llengües que formen part del currículum escolar del
nostre alumnat. Aquest plantejament és encara més vàlid si es tracta de l'aprenentatge, com és el
nostre cas, d'una llengua que dins un context de conflicte lingüístic (i per tant de minorització en els
seus àmbits d'ús) tendeix cap a la substitució lingüística. Els nostres alumnes aprendran llengua en
la mesura que allò que facen amb la llengua, allò que reben amb la llengua, allò que aprenguen amb
la llengua els siga útil, interessant, atractiu, divertit i formatiu.
     Sovint oblidem que ensenyar valencià a casa nostra és una cosa ben diferent d'ensenyar
llatí, espanyol o anglés. No ens podem permetre el luxe de convertir les nostres classes en una
mena de sessions de dissecció gramatical, ni encara textual, on la llengua siga un cos que cal
analitzar i esquarterar. No podem esmerçar aqueixos escassos cinquanta minuts a fer exercicis
que poc tenen a veure amb l'ús efectiu, amb l'intercanvi d'informació: amb la comunicació.
L'anàlisi de les oracions o dels textos ens servirà de ben poc si no és un instrument per a arribar a
ser bons comunicadors: a comprendre, a parlar, a llegir i a escriure més bé i amb més eficàcia.
Aïllar les parts de la frase, distingir la mena de text que ens han posat al davant o trobar els
connectors d'un fragment són mers exercicis d'ensinistrament si no ens aprofiten per a augmentar
la nostra competència comunicativa. Potser no és cap bajanada recordar que una metodologia
per a l'ensenyament de la llengua serà bona si serveix precisament per a això: per a ensenyar
aqueixa llengua, per a ensenyar a utilitzar-la. No podem supeditar aqueix objectiu al seguiment
d'una metodologia més o menys nova; tampoc ens sembla encertat oblidar l'interés que puguen
tenir les nostres propostes de treball en favor de l'aplicació d'un enfocament més o menys
suggestiu.
     D'una altra banda, hi ha qui ha convertit la classe en una reproducció de situacions de
parla on els missatges que els alumnes reben o aprenen a donar no tenen gaire a veure amb la
seua realitat més immediata d'adolescents. La llengua és un mitjà per a aconseguir coses que ens
interessen: ens serveix per a aproximar-nos al món, per a fer-nos-hi un lloc, per a definir-nos com
a persones i per a relacionar-nos amb els altres. Segons això, un adult quan s'esforça a aprendre
un idioma sol fer-ho perquè pensa que, potser, l'ha de necessitar en la faena o perquè vol viatjar
o, per ventura, simplement perquè és moda. Redactar una carta comercial, demanar una habitació
o dur avant una conversa de negocis amb l'idioma en qüestió són necessitats que haurà de
satisfer. En aquest cas, aqueixes necessitats concretes es converteixen en la font de motivació a
què convindrà recórrer a classe.
     Semblantment, nosaltres ens hem de demanar: què interessa als nostres alumnes?, quines
aficions tenen?, quins temes els agraden? És ací on tenim els mitjans de motivació més efectius
per a les nostres classes: parlar sobre allò que els interessa i escriure sobre temes que els criden
                          5
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatural'atenció; en definitiva, es tracta de convertir la llengua en instrument per a rebre i per a donar
informació entre usuaris amb una edat i amb uns interessos específics.
     Encara hi ha un altre condicionant ben important de la nostra tasca: el medi
sociolingüístic. És ben sabut que ací podem fer vida normal parlant només castellà. El carrer no
crea la necessitat comunicativa que hauria de moure a l'aprenentatge de la nostra llengua. Mentre
que això no canviarà, ens veurem en la necessitat de recrear, per a l'aula i en valencià, els
materials, les situacions i els temes que puguen engrescar els aprenents. Haurem de recercar els
mitjans per a presentar contextos reals o, si més no, versemblants i, per damunt de tot,
engrescadors. Hem d'aconseguir que escoltar, parlar, llegir i escriure no siguen un simple exercici
escolar, sinó mitjans per a bescanviar informació de debò.
     La presència del valencià en els centres escolars no arriba ni de bon tros a ser equiparable
a la que hi té el castellà; i això malgrat la legislació vigent. Siga quina siga la llengua de casa, el
nostre alumnat té, doncs, poques oportunitats de desplegar les seues habilitats comunicatives en
valencià dins el sistema educatiu actual.
     Part dels nostres alumnes, com bona cosa de ciutadans d'aquest país, estan condicionats
per normes d'ús lingüístic de tipus restrictiu: parlen valencià només amb els coneguts; canvien
de llengua en trobar-se present un castellanoparlant; tant valencianoparlants com
castellanoparlants poden adoptar actituds intolerants amb l'ús de la llengua en determinats
contextos, poden mostrar rebuig davant dialectes o davant nivells de parla concrets...
L'ensenyament és un àmbit (no l'únic ni el més decisiu) amb un paper important en la
modificació d'aqueixos hàbits lingüístics. Com és ben sabut, l'instrument més eficaç de què
disposa el sistema educatiu és la generalització de l'ús vehicular de la llengua. Nosaltres, dins la
classe de valencià, també tenim possibilitats d'actuació i, és clar, responsabilitat dins la nostra
parcel·la.
     En primer lloc, el mateix plantejament, que acabem d'exposar des d'una perspectiva de
millora de la capacitat comunicativa, té una conseqüència sociolingüística clara. Quan convertim
la llengua en mitjà de comunicació dins l'aula incidim directament sobre les actituds i sobre
els hàbits lingüístics dels usuaris: permetem que, si més no en aqueix context, els alumnes
valencianoparlants s'expressen en la seua llengua davant el grup, que s'adrecen en valencià als
alumnes no-valencianoparlants o que aquests perden pors i inhibicions. Els aprenents llegiran i
rebran en valencià informacions que habitualment els arriben en espanyol; així introduïm la
llengua en àmbits en els quals no és corrent i fem possible que determinats temes siguen també
en valencià.
     És molt important en aquest cas que les propostes de treball permeten una interacció
oberta i dinàmica dins la classe. D'acord amb les nostres possibilitats, les quatre habilitats
bàsiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) s'hi han de succeir de manera fluïda i interdependent.
Hem de plantejar activitats de treball individualitzat, activitats per a petit grup i activitats per a
gran grup. Hem de fer servir materials reals (o versemblants) escrits i orals en registres i en
varietats dialectals diversos.
     En segon lloc, convé que introduïm de manera progressiva la reflexió sobre l'ús mateix
de la llengua. És fonamental presentar realitats que sovint passen desapercebudes al parlant mitjà
com ara la variació lingüística i el prejudici o el canvi lingüístics. Això s'ha de dur a terme
implicant l'alumne, fent que s'adone del seu propi comportament lingüístic, que s’escolte, que
s’observe.
     Encara hem de comptar amb els factors que afecten d'una manera més àmplia el
desplegament intel·lectual i social de l'aprenent. La llengua i la classe de llengua són un bon marc
per a ensenyar a analitzar la realitat i per a millorar els comportaments, les actituds i les
                         6
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literaturaopinions dels nostres alumnes, en definitiva, aprenents i usuaris de la llengua i ciutadans. No és
gens difícil de trobar el vincle entre el plantejament didàctic i sociolingüístic que hem descrit i la
consecució d'aquesta mena d'objectius. El treball amb els textos és una bona aïna per a despertar
l'esperit crític dels alumnes davant la societat, per a afavorir les actituds de respecte i
d'acceptació del diferent o per a analitzar els prejudicis.
    Arreu de cada unitat dels quatre cursos de Diàlegs i sota el rètol Recerca i expressió
proposem activitats que pretenen implicar l’alumnat en tasques individuals o de grup basades en
l’aplicació i en la síntesi dels aspectes treballats en cada ocasió. Són activitats properes al
concepte de projecte en què s’integren habilitats lingüístiques i cognitives diverses. Solen
demanar la realització de petites recerques fora de l’aula i la plasmació dels resultats en informes,
exposicions orals davant la classe, elaboració de material gràfic, etc. Us recomanem que les
dugueu a terme, en funció de les vostres necessitats i dels vostres condicionaments,
    Per tot açò considerem que l'opció més ajustada des d'una perspectiva lingüística,
pedagògica i sociolingüística és la inspirada per l'enfocament comunicatiu, enriquit amb les
aportacions de fonts diverses (l'estructuralisme, la gramàtica del text, etc.).

2. Descripció dels apartats del material curricular

2.1 Contacte

Les activitats que proposem en aquest apartat pretenen fonamentalment copsar l'atenció dels
nostres alumnes ja des d'un bon començament. Alhora s'hi fa una primera aproximació al treball
dels objectius programats. Ens sembla essencial, en començar qualsevol activitat, posar els
mitjans perquè els alumnes s'hi senten implicats o, almenys, encuriosits. Per això hem ideat
aquest primer bloc com una proposta per a crear expectativa. Aquest mateix plantejament fa
que, al llarg del llibre, les primeres activitats de cada bloc resulten les més motivadores.
     D’una altra banda, la pedagogia més avançada ha fet veure la necessitat de partir dels
coneixements previs de l’aprenent. Integrem les novetats a partir de la informació prèvia que en
podem tenir. És, doncs, molt important plantejar activitats que impliquen l’actualització del
bagatge que els nostres alumnes, sens dubte, tenen dels temes que els proposem. És una bona
estratègia per a afavorir l’assimilació de la informació nova i per a augmentar la implicació
(intel·lectual i afectiva) de l’aprenent amb l’objecte d’estudi. Tot açò pretén incidir sobre
l’aprenentatge significatiu.

2.2 Comunicació i textos

Aquest segon apartat és el nucli de cada unitat. És el que correspon, bàsicament, al bloc 1 de
continguts del decret curricular de secundària obligatòria: Comunicació. Presenta situacions
adequades per a treballar les habilitats comunicatives. Plantegem en aquest bloc contextos que
tracten de ser alhora versemblants i atractius, significatius.
    En seleccionar els textos que treballem en cada un dels quatre llibres de Diàlegs, tant en
aquest bloc com en la resta del llibre, hem tingut en compte els tres criteris següents:

   a) Que es tractés de textos capaços de despertar l'interés dels aprenents. Per això hem
    recorregut a temes com ara: els esports, les catàstrofes naturals, les històries de por, els
    nostres espais naturals, la música popular, les noves tecnologies, el lleure, les receptes de
    cuina, el cinema, la solidaritat, ser jove, la publicitat, els fòrums i els espais de debat,
                         7
IES Dr. Balmis (Alacant)                                  Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                       Valencià: llengua i literatura    entre altres.
   b) Presentar tota classe de textos segons una tipologia que permetés un rendiment didàctic i
    lingüístic satisfactori. En tot el llibre trobareu textos conversacionals, descriptius,
    narratius, instructius, predictius, expositius, argumentatius i retòrics. Per bé que cada
    tema se centra fonamentalment en un tipus de text en concret, hem procurat que en cada
    unitat n'hi haja de menes diferents. La coherència en el plantejament de les activitats i la
    mateixa actuació comunicativa real així ens ho han aconsellat. A més, l'anàlisi textual
    s'ha posat sempre al servei del treball de les habilitats comunicatives.
      D'acord amb el plantejament sociolingüístic que hem exposat adés, hem tractat de
    proposar textos variats també pel que fa a l'adscripció dialectal i al nivell de llenguatge.
    Ja és hora de reflexionar sobre el tractament, al nostre parer poc encertat, que s'ha donat
    sovint a la diversitat dialectal. Les tirallongues de trets distintius dels diversos parlars han
    provocat més d'una vegada un efecte contrari al que buscàvem. Lluís Aracil ja suggeria
    quin podria ser el camí:

       Opino que l’educació deu(ria) familiaritzar els catalans amb algun(s) dialecte(s)
     diferent(s) del local, per tal d'acostumar-los a reconèixer i entendre l'idioma sota
     diverses formes. 1

        Ens estimem més, sobretot en aquests cursos, presentar textos on aqueixa diversitat es
     fa palesa de manera directa, natural i contextualitzada. Afavorir la incorporació de
     geosinònims simplement com a sinònims ens ajudarà a enriquir la competència lèxica de
     l'alumne. Això dins el procés d'adquisició de la modalitat estàndard i sense que en cap
     moment hi haja rebuig del propi parlar.
        Així mateix hem procurat incidir sobre la diversitat pel que fa al nivell de llenguatge.
     Un bon usuari de la llengua és aquell que, entre altres coses, és capaç d'adaptar el seu
     discurs a cada circumstància comunicativa. Es tracta més d'una qüestió d'adequació que
     no de correcció en termes tradicionals.

   c) Les activitats que proposem al voltant dels textos permeten la integració de les quatre
    habilitats, sense deixar de banda l'expressió oral.
        En la majoria de les unitats l'expressió oral té reservat un espai propi i coordinat
    amb el desplegament de la comprensió i de l'expressió escrita: donar l'opinió pròpia sobre
    un tema; explicar les conclusions a què ha arribat el grup de treball; explicar verbalment
    la biografia d'un personatge famós donat; justificar els avantatges de fer un viatge
    determinat i no un altre; preparar una conferència; participar en una taula redona... En
    general cal assegurar-nos que quan proposem activitats d'expressió oral hi haja
    intercanvi real de comunicació.

2.3 Literatura

Cada curs tracta uns continguts de literatura determinats. En primer i segon curs convidem
l’aprenent a fer un viatge per la literatura com a art de la paraula. Pretenem acostar-lo al text
literari com a manifestació de la capacitat creativa de l’ésser humà, com a mitjà per a l’expressió


1 Lluís V. Aracil, “Educació i sociolingüística”, dins Papers de sociolingüística, La Magrana, Barcelona 19823, pp. 189-199.


                                8
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literaturade sentiments, pensaments i bellesa. Hi faran un recorregut pels diversos tipus de textos literaris i
provaran a fer d’escriptors i d’escriptores. No perdem de vista que l’objectiu final és aconseguir
bons lectors: lectors que siguen capaços de gaudir dels textos. En segon curs ens centrem en
l’anàlisi detingut dels gèneres literaris.
     La història de la literatura en tercer curs és una selecció representativa d’autors i de
textos de la nostra literatura medieval i moderna, que s’ha fet tenint en compte el tipus de
receptor: un adolescent del s. XXI que desconeix la literatura i el context històric d’aquest. Tots els
textos han estat adaptats a les característiques de la llengua actual a fi de facilitar-ne la
comprensió i d’acostar la literatura antiga a un públic que s’inicia en aquesta disciplina.
     En quart curs, la història de la literatura és una selecció representativa d’autors i de
textos de la nostra literatura des del segle XVIII fins a l’època contemporània, que s’ha fet tenint
en compte el tipus de receptor: un adolescent del s. XXI que desconeix la història de la literatura
i la contextualització històrica d’aquesta.
     Els continguts literaris apareixen sempre vinculats a la producció literària, ja que
l’objectiu fonamental és conéixer aquesta i no sols les característiques teòriques que defineixen
autors i obres. És fonamental per a nosaltres que totes i cadascuna de les manifestacions literàries
estudiades apareguen situades en el temps i en l’espai. Aquesta contextualització permet als
alumnes atansar-se de forma concreta i pràctica als textos i als autors. Les il·lustracions, els
mapes, els esquemes són aïnes valuoses que ens faciliten l’assoliment d’aquest objectiu.
     Al llarg de les unitats apareixen estratègies variades d’acostament a la realitat immediata
d’un adolescent actual, com ara treballs de recerca orientats a reconéixer en el present immediat
les petjades del passat i de la nostra identitat com a poble. Fugim d’explicacions teòriques eixutes
i denses i ens apropem a les característiques literàries d’autors, èpoques o obres mitjançant
activitats en què els alumnes dedueixen o recerquen la informació necessària. L’objectiu és que
els alumnes senten que la literatura és una manifestació cultural universal que reflecteix les
inquietuds i interessos de cada època i que, a pesar de les distàncies temporals, en l’actualitat
preocupen pràcticament les mateixes coses que abans.
     Concebem la literatura com una manifestació comunicativa més, que ens permet, com
qualsevol altre tipus de text, treballar les habilitats bàsiques de comprendre, parlar, llegir i
escriure i, desplegar-les també dins l’àmbit acadèmic: analitzar, sintetitzar, valorar, exposar,
investigar, etc. Amb aquesta concepció unitària, hem confeccionat cada unitat amb una estreta
imbricació temàtica entre els apartats de Comunicació i textos i Literatura. Aquesta
imbricació respon a la voluntat esmentada d’actualitzar els continguts literaris i acostar-los a la
realitat dels alumnes de hui en dia.

2.4 Tècniques literàries

Directament vinculat amb l’apartat anterior tractem les tècniques literàries en tercer i quart
curs. Entenem per tècniques literàries el conjunt d’estratègies d’anàlisi i de composició que
tenen com a objectiu facilitar la comprensió dels textos literaris. El discurs literari té unes
característiques especials que fa que es diferencie de la resta de discursos. Cal que l’alumnat de
secundària sàpia com es pot acostar a unes produccions artístiques que diuen molt més que els
mots que apareixen en un poema o en una escena teatral. Hem de dotar l’alumnat dels
instruments més adequats que l’ajude a descodificar, és a dir, a “descobrir tots els secrets” d’una
obra determinada. Per això treballem ací tècniques literàries com ara els gèneres literaris, l’espai,
el temps i els fets en la narració, l’assaig, els versos, el ritme i la rima, la metàfora i la
comparació, les veus de la narració, la representació teatral o els subgèneres de l’assaig.
                         9
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatura
2.5 Som iguals: som diferents i Les persones i les llengües

Als apartats Som iguals: som diferents i Les persones i les llengües tractem els continguts que
corresponen al bloc 2 del decret curricular de secundària obligatòria, Llengua i societat. Dins la
línia de materials de Diàlegs, el treball, explícit i implícit, de la sociolingüista ocupa un espai
molt important. Per això comencem centrant-nos precisament en una de les qüestions que, a parer
nostre, fonamenten i donen sentit a la necessitat de treballar les actituds sociolingüístiques dins
l’àmbit acadèmic: l’observació, l’acceptació i el respecte de la diversitat cultural, en el sentit
més ampli del terme. No és cap novetat afirmar que la llengua actua com a mitjà cohesionador i
singularitzador de les persones com a individus i com a col·lectivitats.
    En primer curs l’apartat es denomina Som iguals: som diferents. És l’espai que pretén
de posar les bases per al treball de la sociolingüística (actituds i conceptes) més sistemàtic i més
aprofundit que es durà a terme en els tres cursos següents de l’ESO. Ací hem parat l’atenció
sobre la necessitat de despertar la consciència i el respecte de la diversitat cultural. Alhora hem
aprofitat per presentar algun dels elements més evidents i palpables que poden caracteritzar els
valencians. Són trets que un adolescent pot observar i valorar: cuina, festes, tradicions, jocs
populars, cultura popular, llengua, refranys, etc.
    Aquest apartat té molt present la nova diversitat que amera les aules a l’hora d’ara: els
aprenents arribats a casa nostra des de països sovint llunyans i poc coneguts. Sovint aprofitem, en
les activitats que proposem, la informació que pot fornir de primera mà aqueix alumnat. Amb
això incidim també sobre la integració a l’aula.
    En segon curs tractem aspectes que fan referència a la comunicació i a la variació
lingüística. En tercer curs treballem aspectes relacionats amb l’ús lingüístic, com ara el
llenguatge humà, les llengües en contacte, la variació funcional, els prejudicis lingüístics, la
substitució lingüística, una passejada per la història de la llengua i els préstecs i els barbarismes
lèxics com a productes de la interferència lingüística. En quart curs estudiem aspectes que fan
referència a la diversitat lingüística, a la història de la llengua, a la planificació lingüística i al
concepte de varietat estàndard.

2.6 Taller d’expressió oral

Tot i que el desenvolupament de l’habilitat d’expressió oral és un dels objectius fonamentals
que amera tota la proposta de Diàlegs, des de primer fins a quart de l’ESO, hem trobat que calia
dedicar-hi un espai específic en segon curs. Pretenem, a més, que l’alumnat i també els docents
prenguen consciència que també es pot aprendre i ensenyar a parlar en públic (!). Açò podria
semblar obvi; ara bé: a la llum, dels materials curriculars publicats i aplicats a les aules i a la
llum de la pràctica de molts professionals, hom podria pensar que la institució escolar ha
convertit l’aprenentatge de les habilitats vinculades amb l’escriptura i la lectura en el centre
d’atenció bàsic, si no l’únic; això podria dur-nos a la conclusió
  a) que considerem ja suficient la competència comunicativa oral del nostre alumnat i que,
    doncs, no cal millorar-la;
  b) que es tracta d’una habilitat que cal atendre perquè ja hi ha altres àmbits on l’alumnat pot
    desplegar-la (el carrer, l’ús vehicular en altres assignatures, la família, el lleure...), o
  c) que és una habilitat de desplegament tan complex que hem de renunciar a posar-hi
    atenció a classe a favor d’altres qüestions més dúctils.

                         10
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura  Certament l’ensenyament de la competència oral a classe exigeix un tractament i unes
condicions específiques:
  a) recursos materials;
  b) un nombre reduït d’alumnes i, fins i tot, un tractament individualitzat: pensem en la
    millora de la producció de certs sons vocàlics i consonàntics, de certs fenòmens de
    fonètica sintàctica, etc.
  c) molta capacitat per part dels docents en l’organització i en la dinàmica de grups;
  d) una estimulació i una motivació de l’alumnat fins i tot més elevades que en altres tipus
    d’activitats.

  Els aprenents (i també molts docents) no atorguen a l’expressió oral el valor adequat.
Recordem que és tradicional en el sistema escolar d’aquest país menystenir el desenvolupament
de la competència comunicativa oral. Això certament no s’esdevé en altres països, on els
alumnes són convidats a parlar en públic des dels primers cursos. A França, a Itàlia, la Gran
Bretanya o als EUA, per exemple, són bàsiques i constants les presentacions de temes per part
dels aprenents a classe en assignatures molt diverses; els debats; l’expressió oral raonada de
l’opinió pròpia sobre un llibre o sobre una qüestió controvertida; les proves orals; la lectura
expressiva en veu alta; la recitació de poemes... Si això es fa quan es tracta de llengües d’ús
general i normalitzat dins la pròpia societat i en situacions de llengua primera, ¿què no caldria fer
quan ens trobem en contextos com el nostre?
  El projecte de Diàlegs parteix d’aqueixa anàlisi; per això, les unitats plantegen activitats en
què fins i tot els textos escrits actuen com a punts de partida per a l’expressió oral. A més, hem
trobat que convenia, en el segon curs, obrir un espai per a un tractament pausat i reflexiu
d’aquesta habilitat. En el Taller d’expressió oral fem propostes que proven de parar esment
sobre els diversos elements que condicionen el fet de parlar en públic.
  Al final del llibre de l’aprenent hi ha un instrument de treball molt important que permetrà
fer un seguiment ordenat de les activitats d’aquest taller: la graella d’observació de l’expressió
oral.


2.7 Coneguem la llengua

És l’apartat reservat al treball del component més estrictament gramatical. Correspon al bloc 3
del decret curricular de secundària obligatòria, Coneixement de la llengua. És un espai dedicat a
la reflexió sobre aspectes lexicosemàntics, morfosintàctics, fonètics i ortogràfics. Hem fet una
seqüenciació dels continguts gramaticals que ens permet estudiar, analitzar i portar a la pràctica
regles, normes i usos lingüístics, tot tenint en compte la varietat d’estratègies didàctiques, la
diversitat d’activitats i l’amplitud de possibilitats que requereix cada cas concret.
     La metodologia del treball gramatical ens demana que tractem els continguts en un doble
vessant: pretenem que l’alumnat faça servir un aspecte gramatical determinat i que ho
aconseguisca perquè prèviament o alhora és capaç d’interioritzar-lo, d’assimilar-lo, d’entendre’l
i, per tant, d’incorporar-lo a la seua memòria a llarg termini (MLT). Només així podrem comptar
realment amb individus competents, és a dir, amb persones que siguen capaces d’activar els
recursos (el corpus gramatical d’una llengua) adquirits d’una forma conscient, reflexiva i
experimentada. Per això, en el treball de la gramàtica, tot i tenir un pes important els continguts
conceptuals, hi hem fet una insistència especial en la sistematització en l’ús dels diferents
elements lingüístics. És a dir, ens hi hem fixat especialment en els procediments. Ara bé, estem
                        11
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literaturaconvençuts que els procediments sols no fan que l’alumne siga un bon usuari de la llengua. Això
ens ha portat a fer un plantejament de les activitats que combinés la informació teòrica sobre un
concepte lèxic, d’un tipus d’oració o respecte a uns sons determinats i la seua correspondència
gràfica amb uns enunciats clars i d’instrucció directa per a l’aplicació pràctica del contingut.
     Sabem que el coneixement gramatical no farà alumnes competents si no tenen adquirides
altres competències, però hem d’insistir en la necessitat de treballar el sistema de la llengua per
fer que l’usuari no sols dispose dels instruments sinó que sàpia exactament quins s’hi han d’usar
en cada cas o bé on i com pot localitzar-los quan el necessite.
     Un comentari especial mereixen el dictats. Es tracta d’una activitat gramatical “clàssica”
i això pot tenir una connotació negativa que cal esmenar. Amb el dictat, si s’aplica correctament,
es treballen totes les habilitats, destreses i capacitats: s’ha d’escoltar i entendre, s’ha de
relacionar so amb grafia, s’ha d’escriure i s’ha de llegir. Com a activitat de recapitulació
ortogràfica és valuosíssima i molt completa. I a més a més hi ha moltes maneres de plantejar un
dictat.
     Convé, finalment, que no perdem de vista els contextos d’aprenentatge que
comparteixen alumnat i professorat. Amb les diferències de grau pròpies de cada cas concret, ens
trobem amb una situació en què s’ensenya i s’aprén una llengua minoritzada. Això vol dir que,
malgrat les diferències entre el fet objectiu que el valencià siga llengua primera (llengua
utilitzada en primer lloc, llengua de l’entorn familiar més immediat) o llengua segona (llengua
apresa en segon lloc), l’aprenentatge estarà indefectiblement vinculat a la situació de
minorització. Una situació de minorització que ha de véncer obstacles aliens a l’objecte lingüístic
(consideració social, prejudicis, etc.) però que afecten indefugiblement l’aprenentatge. I convé no
oblidar tampoc que cada dia augmenta el nombre d’alumnat nouvingut als nostres centres,
alumnat que ni tan sols té (o tindrà) el valencià com a llengua segona, sinó com a llengua tercera
o quarta. És necessari, per tant, que quan ensenyem gramàtica tinguem en compte aquestes
situacions per conéixer-ne les limitacions però també, i sobretot, per aprofitar els avantatges
d’aquesta diversitat i de les competències adquirides en altres llengües.
     Per aprofundir en aquests aspectes fem servir el Quadern d’activitats de Diàlegs
corresponent a cada nivell; n’hi ha un per a cada curs.

2.8 Resum

El Resum arreplega de forma breu els aspectes més importants que han aparegut en cada unitat.
Vol actuar com a mitjà per a sistematitzar els conceptes bàsics treballats. Hi distingim els
apartats: Comunicació i textos, Literatura, Tècniques literàries (a 3r i 4t), Som iguals: som
diferents (a 1r) o Les persones i les llengües (a 2n, 3r i 4t), Taller d’expressió oral (a 2n) i
Coneguem la llengua.


2.9 Comprovació

Al final de cada unitat hi ha una sèrie d'activitats d'avaluació. Convé que l'alumne les faça alhora
que revisa el treball que s'ha dut a terme. Són fonamentalment activitats d’autoavaluació. Caldrà
que el professorat prepare els seus propis recursos d'avaluació que abasten les quatre habilitats.
                        12
IES Dr. Balmis (Alacant)                               Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                    Valencià: llengua i literatura3. Atenció a la diversitat. L’alumnat nouvingut

Les necessitats educatives especials motivades per deficiències psíquiques o físiques greus d'algun
alumne o alumna s’han de tenir en compte per a oferir-li la possibilitat d'assolir els objectius
mínims mitjançant unes altres vies previstes en aquesta programació. La planificació d'actuacions
en aquests casos requereixen un tractament coordinat amb la resta de departaments i molt
especialment amb el d'Orientació. A partir de l'anàlisi de la situació concreta de l'alumne s’ha de
programar, si és el cas, una adequació curricular individual (ACI) on han de participar totes les
àrees.
    En la nostra àrea la diversitat és present com en la resta d'àrees. Aquesta diversitat, però,
obeeix a raons diverses, i el seu tractament, per tant, també demana l'ús d'estratègies adequades en
cada cas.
    Pel que fa a la presència de la diversitat en la nostra àrea podem concretar-la en les
situacions següents.

3.1 Incorporació tardana al sistema educatiu valencià

Es tracta d'alumnat que no ha cursat l'assignatura Valencià: llengua i literatura amb anterioritat.
Aquest alumnat, tant si ha sol·licitat l'exempció de qualificació com si no ho ha fet, ha de rebre una
atenció específica pel que fa al grau d'exigència i pel que fa al tipus d'activitats que haurà de
realitzar a classe. En termes generals, l'alumnat que es troba en aquesta situació haurà de tenir una
atenció individualitzada mentre el seu grau de comprensió oral i escrita estiga per davall dels
mínims, amb la intenció que puga incorporar-se progressivament a la realització de les tasques
proposades a la resta de la classe, si bé amb un grau d'exigència adaptat a les seues capacitats. Cada
cas, però, necessita una atenció que s’haurà de concretar després de mantenir una entrevista amb
l'alumne i els seus pares o tutors.
     La millor forma d’oferir un tractament educatiu adequat a l’alumnat nouvingut és
mitjançant un programa de compensació educativa per desconeixement de les llengües oficials, la
planificació didàctica del qual s’ha de fer en funció de l’anàlisi de la realitat de cada centre, de cada
aula i fins i tot de cada individu2. A més a més d’aquest programa, la Conselleria d’Educació ha
dissenyat el programa d’acollida al sistema educatiu (PASE), un programa temporal d’adaptació
lingüística per a l’alumnat estranger de nova incorporació al sistema educatiu que desconeix la
llengua base del programa d’educació bilingüe (PEB) a què quede adscrit3. Així mateix, hi ha la
possibilitat de sol·licitar la participació en el programa d’acompanyament escolar i en el de
suport i reforç (la finalitat dels quals és millorar els aprenentatges i l’èxit escolar dels alumnes,
propiciar la seua integració escolar i ampliar la participació de les famílies)4.


2
 ORDRE de 4 de juliol de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat
amb necessitats de compensació educativa (DOGV - Núm. 4.044, 17-07-2001)
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2001/07/17/pdf/doc/2001_6756.pdf
3
  Programa PASE: RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, per
la qual s’estableixen els criteris i el procediment per a l’autorització del funcionament durant el curs acadèmic 2008-
2009, del Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE) en centres docents sostinguts amb fons públics que
impartisquen      educació       primària     o     educació     secundària     obligatòria
(https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5175.pdf; DOCV núm. 5751, 28-04-2008).
4
  Programa PAE i PSR: RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2008, de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents,
per la qual s’estableixen els criteris i el procediment per a l’autorització del funcionament durant el curs acadèmic
                              13
IES Dr. Balmis (Alacant)                             Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                  Valencià: llengua i literatura
3.2 Adaptacions curriculars

En la nostra àrea, i especialment en determinats contextos sociolingüístics, és freqüent trobar-nos
amb situacions de diversitat quant al grau de competència comunicativa inicial, quant a la capacitat
per a arribar a una competència mínima o quant a la capacitat per a relacionar-se comunicativament
amb el grup.
     Després de fer una avaluació inicial, és molt probable que aquesta diversitat siga una
realitat i que calga emprar adequacions específiques que asseguren l'assoliment dels objectius
mínims. Per això proposem les adequacions següents:

        a) Adequacions organitzatives: configuració de grups de treball heterogenis; treball
         per parelles amb un nivell d'interacció compensatori; tallers d'escriptura.
        b) Adequacions didàctiques: recursos didàctics de reforçament; atenció
         individualitzada.

     Si s’hi donaren les circumstàncies, el departament hauria d’elaborar i d’aplicar les adapta-
cions curriculars significatives (ACIS) que hi corresponguessen. Aquestes adaptacions
s'elaboraran a partir d'una avaluació psicopedagògica i implicarien una adequació d'objectius i una
modificació dels criteris d'avaluació.
     En qualsevol cas és imprescindible preveure que aquestes situacions de diversitat (amb un
índex elevat d'estrangers, un percentatge considerable del qual pot tenir deficiències comunicatives
en valencià, i alguns altres també en castellà) seran cada any més generalitzades. Això exigeix que
des del punt de vista organitzatiu -i pel que fa a la nostra àrea de forma particular- es formen grups
d'atenció a aquestes persones. Les iniciatives del departament s’han d’emmarcar dins les propostes
del programa d’acollida del centre.
     El desdoblament de grups és una forma de treballar més personalitzada amb l’alumnat
d’incorporació tardana al sistema educatiu, si el centre no disposa del programa de compensació
educativa. Hi treballaríem aspectes bàsics de la llengua, amb un tractament específic com a llengua
segona i/o com a llengua estrangera. Això demana que els continguts siguen els actes de parla, les
estructures lingüístiques necessàries per a la comunicació formal i informal, les situacions
comunicatives i sobretot l'aprenentatge de lèxic. La formació d'aquests grups de desdoblament es
realitzaria a partir d'una prova inicial de diagnòstic que serviria al professorat del departament per
conéixer la competència inicial de l'alumnat, les mancances i les necessitats.
     La participació del departament de Valencià en un programa de diversificació curricular
(PDC) es formalitza des del curs 2004-2005 en l’elaboració d'una programació específica per al 4t
curs de l’ESO. Hem col·laborat, per tant, amb la professora del departament de Ciències Socials que
imparteix l’àmbit lingüisticohistòric en l’establiment dels continguts mínims, en l’adaptació dels
objectius i en la fixació dels criteris d’avaluació. També l’hem assessorada en la tria del material
curricular i complementari per al curs. La programació corresponent consta al departament de
Ciències Socials.
     Com a membres del departament de Valencià hem cregut sempre en la conveniència de fer
un grup específic que oferira una atenció satisfactòria a aquest alumnat.
    El PDC és una mesura educativa que contribueix a la disminució del fracàs escolar; ofereix

2008-2009, del Programa d’Acompanyament Escolar en col·legis públics d’educació primària i en instituts d’educació
secundària i del Programa de Suport i Reforç a instituts d’educació secundària.
(https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/28/pdf/2008_5176.pdf; DOCV núm. 5751, 28-04-2008)
                            14
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura    una possibilitat de formació i de titulació a alumnat que no podria obtenir-la pel
    procediment habitual.
    El PDC és un instrument educatiu efectiu per crear un ambient de treball amb aquell
    alumnat que tradicionalment s'ha vist rebutjat en l'escolarització estandarditzada; la
    metodologia del PDC es basa en la promoció de l'autoestima com a eina imprescindible per
    a la recuperació afectiva d'un alumnat amb deficiències d'aquest tipus.
    El PDC és una iniciativa que pretén eliminar l'autoexclusió d'un sector important d'alumnat
    en les activitats docents del centre; la participació de l'alumnat en la vida educativa del
    centre podria pal·liar en part, probablement, l’índex d'absentisme a classe per part
    d’aquelles persones que se senten menys integrades en el sistema educatiu.

3.3 Avaluació de les adaptacions curriculars

L'alumnat de cada grup d’ESO que necessite una adaptació curricular (majoritàriament per
incorporació tardana al sistema educatiu valencià) obtindrà una valoració positiva en funció dels
aspectes següents:
  a) La integració de l'alumne/a en la dinàmica general de funcionament del grup.
  b) La resposta positiva a l'actitud cap a l'aprenentatge.
  c) L’assoliment d'hàbits de treball bàsics.
  d) L’assoliment de les capacitats bàsiques relacionades amb les habilitats de comprendre,
    llegir, parlar i escriure que permetran la integració amb les màximes garanties d'èxit
    lingüístic i comunicatiu en valencià en cursos posteriors.


4. Concreció dels temes transversals i l’educació en valors

Els temes transversals apareixen al llarg dels materials curriculars Diàlegs bé utilitzats com a
centre d'interés que embolcalla el treball estrictament lingüístic (el tema serveix com a punt de
partida per a plantejar les activitats de llengua) o bé com a activitat concreta que treballa un tema
específic. Així tenim, per exemple, l’educació viària a primer curs, que tractem a la unitat 7 de
Diàlegs-1 (“Vas com una moto”), l’educació del consumidor (unitat 8 de Diàlegs-3: “Temps
d’oci, temps de lleure”), l’educació per la pau (unitat 5 de Diàlegs-4: “Colze a colze, pas a pas”) i
l’educació per la salut (unitat 7 de Diàlegs-2: “Tasta-ho, tasta-ho”). Així mateix, plantegem el
treball de la transversalitat de l’educació per la pau en les activitats del bloc Les persones i les
llengües, en les quals promovem actituds d’acceptació de la diversitat i de solidaritat entre els
pobles.
     Oferim a continuació una selecció de temes, activitats o situacions d'aprenentatge en les
qual podem trobar el tractament dels temes transversals i que són presents al material curricular
Diàlegs.
  a) L'educació moral i cívica/l'educació viària: hàbits de comportament en la realització de
     treballs (individuals, per parelles, en grups); respecte de la diversitat en els companys i
     companyes; apartat de sociolingüística; afavoriment de comportaments cívics; normes de
     comportament en la comunicació pública; afavoriment d’actituds ètiques davant els temes
     socials.
  b) L’educació per la pau: la diversitat de llengües i cultures al món; l'actitud davant les
     agressions; actitud solidària, antiracista i contra la xenofòbia; promoció d’actituds
     antibel·licistes; foment de la mediació com a mesura contra les agressions.
                        15
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatura   c) L'educació per la salut: promoció d’hàbits alimentaris sans i equilibrats; anàlisi de
    malalties i guariments; promoció de dietes i menjars tradicionals.
   d) L'educació per la igualtat dels sexes/l'educació sexual: tractament no sexista del
    llenguatge; anàlisi crítica d'articles de premsa sobre l'assetjament sexual, sobre l’accés
    massiu de la dona al mercat laboral; debats sobre el sexisme; debats sobre l’educació i la
    informació sexual; promoció d’actituds positives davant el treball conjunt entre dones i
    hòmens.
   e) L'educació ambiental: anàlisis de la situació medioambiental; estudi del nostre hàbitat;
    plantejament de debats (els zoològics, l’ús de la pell dels animals...); comentari d'articles
    d'opinió.
   f) L'educació del consumidor: actitud davant el consumisme; tractament crític de la
    publicitat; promoció d’actituds positives per un consum responsable.

    L’educació en valors es planteja com una conseqüència directa del treball dels temes
transversals. La LOE entén l’educació en valors com una necessitat per promoure un espai per a la
reflexió sobre el comportament democràtic en la nostra societat. En l’àrea de llengua, i de manera
explícita, treballem aquesta necessitat de formació en les activitats més estrictament actitudinals
(promoció del respecte cap a la resta de companys i cap a les altres persones en general,
independentment del seu origen o condició). Les tècniques de treball, els procediments per a
l’obtenció d’informació, el paper democratitzador de l’ús de la tecnologia per a accedir a la
informació, el desenvolupament de l’esperit crític o el comportament solidari són aspectes que
planen arreu dels materials curriculars de Diàlegs.
    Les competències bàsiques, des de la concepció del caràcter transversal, també
contribueixen a l’educació en valors. Si afavorim l’autonomia de l’aprenentatge, si establim unes
normes clares de comportament davant les diferents situacions comunicatives o si promovem una
escala de valors on la cultura de l’esforç té un lloc prioritari, donarem als aprenents models de
comportament democràtic, de respecte a les diferències personals i col·lectives, models educatius
integradors on les diferències s’entenen com a valors inherents de la condició humana.

5. Estratègies per a l’adquisició de tècniques de treball

Al llarg de totes les unitats didàctiques hi ha activitats especialment dissenyades per al tractament
de les tècniques de treball. Així, per exemple, davant una notícia de premsa demanem que en facen
un resum i davant un titular de premsa demanem que en facen una ampliació de la informació.
També hi és present la realització d'esquemes per a preparar una microconferència o una
composició escrita determinada (que poden anar combinats amb l'elaboració de mapes conceptuals
sobre el tema en qüestió). Treballem tècniques de dispersió i concentració d'informació com ara
la pluja d'idees, que ens permet primerament abocar un seguit d'enunciats i sentències per fer-ne
després una reducció que possibilite la delimitació d'un tema determinat o dels aspectes que ens
interessa tractar.
     Respecte a la lectura de llibres o la consulta de fonts (llibres complementaris,
enciclopèdies, etc.), convé comentar que es tracta de tècniques vinculades a la realització de treballs
acadèmics, bé escrits (un informe, un comentari, un reportatge, etc.) o bé orals (una exposició a la
classe, una entrevista, etc.). En totes aquestes activitats és fonamental desplegar estratègies de
lectura adequades a cada situació comunicativa, adaptades a cada finalitat.
     Actualment la recerca d’informació ja no es restringeix a la biblioteca del centre, ni tan sols
a la de casa. A hores d’ara, l’alumnat ha de conéixer i utilitzar adequadament totes les eines que
                         16
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                               Valencià: llengua i literaturafaciliten les TIC. L’accés a la informació en la xarxa necessita, però, que l’alumnat dispose de la
formació adequada que li permeta discernir quina informació és important i quina és supèrflua,
quines fonts d’informació són fiables i quines no, o quines estan sotmeses a un control científic
rigorós i quines són experiències oportunistes de persones sense credibilitat. Per això, una de les
tasques del professorat ha de ser treballar tots aquests aspectes amb un alumnat que ha nascut en
l’era digital, però que està mancat de criteri i de mètode per a la recerca d’informació en l’àmbit
virtual.
     Les enciclopèdies, els diccionaris, els correctors ortogràfics, els traductors automàtics,
etc. són instruments al servei de la millora de les produccions lingüístiques de l’alumnat. Amb la
promoció de l’ús d’aquestes eines afavorim que l’alumnat mostre interés per una presentació
acurada de la informació obtinguda i alhora fomentem actituds positives pel tractament
informàtic de les dades treballades. Al capdavall, l’alumnat ha d’utilitzar les tècniques de treball
com a suport per a millorar la seua competència comunicativa.
     Un comentari especial mereixen les tècniques de treball relacionades amb l’elaboració de
discursos orals. Al llarg del material curricular de Diàlegs hi ha propostes per al desenvolupament
de capacitats comunicatives orals que impliquen el desplegament d’estratègies molt específiques
relacionades amb la destresa de saber parlar en públic en situacions de formalitat mitjana o
mitjana-alta. Utilitzar informació escrita per a la preparació d’una exposició, resumir, fer
esquemes a la pissarra per als oients, saber quins gestos i quines postures corporals són els més
adequats en cada situació, saber formular preguntes als assistents, improvisar respostes a partir
de dades consultades en les fonts d’informació, etc. són tècniques de treball en la presentació d’un
text oral que apareixen com a activitats comunicatives d’aquest material curricular. Més
concretament, en Diàlegs-2 dediquem un apartat específic a aquestes qüestions.
     Finalment hem de dir que les tècniques esmentades en aquest epígraf no es treballen com a
recursos específics per a facilitar una aplicació en el sentit tradicional de l'expressió “tècniques
d'estudi”. En les propostes de llengua i literatura de Diàlegs les tècniques de treball formen part del
ventall extens i variat de recursos que configura el material curricular i es trobem perfectament
integrades dins la resta de propostes didàctiques. Les tècniques, enteses en aquest sentit, són un
mitjà per a l'elaboració de la informació (oral i escrita) i alhora són també objecte d'anàlisi i de
manipulació com qualsevol altre producte lingüístic.

6. Avaluació

6.1 Criteris generals per a l'avaluació

Els criteris d'avaluació d'un curs mantenen una relació d'interdependència amb l'opció didàctica i
metodològica i amb els objectius mínims fixats. Nosaltres partim ací dels criteris establits per la
Generalitat Valenciana en el currículum de l’educació secundària obligatòria per a la matèria
Valencià: llengua i literatura.
     L'avaluació d'una tasca -de qualsevol empresa- implica prendre en consideració tots els
elements que hi intervenen, que en el cas de l'ensenyament serien els següents: l'objecte
d'aprenentatge, l'aplicació metodològica d'aquest objecte, l'agent que l'aplica (el docent), el
receptor-destinatari-participant (el discent), el material curricular, el mateix procés d'ensenyament-
aprenentatge i fins i tot els sistemes i el procés d'avaluació. Hi haurem de tenir present, per tant, que
al llarg de tot el curs l'èxit o el fracàs de la pràctica docent (el progrés en l'adquisició de la com-
petència comunicativa en valencià de l'alumnat) dependrà de molts factors, i que l'harmonia
d'aquests factors és imprescindible per a l'obtenció de resultats satisfactoris i eficaços.
                         17
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatura
6.2 Sistemes d'avaluació i de recuperació

Al llarg del curs es poden realitzar proves d'avaluació de tipus diferents:
     a) Proves de diagnòstic: al principi de curs per a obtenir una informació mínima dels
     coneixements lingüístics previs i de la competència en valencià de cada alumne o alumna.
     b) Proves de progrés: exercicis de comprovació de coneixements orals i escrits sobre l'ús
     de llengua en un període determinat (en cada avaluació).
     d) Proves d'assoliment: exercicis orals i escrits per a la comprovació de l'adquisició de la
     competència comunicativa en valencià al final de cada nivell (juny i setembre).
     Les proves de recuperació es realitzaran al llarg del curs i tindran com a objectiu comprovar
l'assoliment dels objectius mínims previstos per a cada nivell. Al mes de setembre hi haurà
programades proves específiques de recuperació per a tots els cursos de l’etapa.

6.3 Criteris de qualificació i de promoció específics per a ESO

Cada alumne/a obtindrà una qualificació en cada període d'avaluació que estarà en funció, per una
banda, del grau d'assoliment dels objectius mínims del curs i que respondrà, per una altra banda, a
la capacitat per a l'adquisició dels continguts previstos (tant els conceptuals i els procedimentals
com els actitudinals).
    La quantificació d'aquesta qualificació es pot fer a partir dels instruments següents:
    a) Intervencions en classe: treballs individuals i en petit o gran grup (orals i escrits).
    b) Revisió dels quaderns individuals de classe.
    c) Realització d'activitats complementàries a les de classe.
    d) Realització de proves escrites.
    e) Realització d'entrevistes orals.
    f) Realització d'exposicions breus sobre els llibres de lectura.

     La mesura quantitativa i qualitativa de les produccions orals i escrites de l'alumnat es farà a
partir de l'anàlisi sobre l'ús que facen de les propietats textuals o discursives:
     a) Adequació: al context (a la situació de producció), al canal, al tipus de missatge, al
     destinatari, al tipus de tema (general o específic), al grau de formalitat, etc.
     b) Coherència: distribució de les unitats d'informació; tractament de les idees d'un text;
     diferenciació entre idees principals i idees secundàries; etc.
     c) Cohesió: ús dels elements de cohesió textual (connectors, pronominalització,
     modalitzacions, ús de recursos per a evitar la repetició lèxica, etc.).
     d) Correcció gramatical: ús de les formes normatives en els components lingüístics
     (ortografia, morfosintaxi i lexicosemàntica).
     e) Disposició formal (per als textos escrits) i habilitat discursiva (per a les produccions
     orals): adequació del text escrit a la forma de presentació (la carta, la postal, les notes
     personals, els anuncis publicitaris, les enquestes, etc.); adequació dels discursos orals a les
     diferents formes de presentació (la conferència, el debat, l'exposició, etc.).

    Cadascun d'aquests apartats tindrà una puntuació específica que contribuirà a la valoració
global de les produccions orals i escrites de l'alumnat.
                         18
IES Dr. Balmis (Alacant)                               Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                    Valencià: llengua i literatura
         INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ            PERCENTATGE

      1. Valoració de l'actitud:                              30%
       Comportament a l'aula: educació, respecte i solidaritat.
       Atenció i participació.
       Voluntat de superació.

      2. Proves objectives                                 40%
       Proves d'avaluació de continguts conceptuals i procedimentals.
       Fitxes de lectura comprensiva i extensiva.

      3. Hàbits de treball                                 30%
       Llibreta de recopilació d'activitats de classe.
       Quadern d'exercicis autocorrectius.
       Rendiment individual i en grup en les activitats diàries de classe.    L'alumnat promocionarà al curs següent si ha assolit les capacitats bàsiques corresponents
als objectius mínims previstos en aquesta programació. Pot haver-hi circumstàncies especials que
recomanen la promoció d'un alumne concret amb algunes mancances respecte a les capacitats
previstes en l'àrea de valencià. En aquests casos, l'equip docent ha de fer-ne una anàlisi justificativa
per a recomanar-ne la promoció (per adaptacions curriculars o per altres qüestions).

6.4 Criteris per a la correcció del treball oral i escrit

En la revisió i correcció de produccions escrites dels alumnes seguirem alternatives diferents,
segons el tipus de treball de què es tracte i segons l'objectiu que ens hi haurem fixat: autocorrecció;
correcció per parelles; correcció en grup; correcció a càrrec del professorat. O bé podem seguir
alguna de les alternatives següents5.
  a) A partir del comentari que fa el professor o professora d’un dels textos produït pels
    alumnes, cadascú es corregeix l’escrit.
  b) Cada alumne intercanvia l’escrit amb un altre company o companya, en comparen els
    resultats i anoten les observacions que després hauran de comunicar a la resta de la
    classe.
  c) Seleccionem una producció escrita per cada grup de treball. El grup corregeix l’escrit i la
    persona que fa de portaveu n’exposarà les observacions. L’autor o l’autora de l’escrit
    haurà d’explicar aquestes observacions.
  d) El professor o professora pot arreplegar els escrits, corregir-los tots i retornar-los als
    alumnes perquè els refacen en funció de les observacions que els haurà fet. Aquesta
    possibilitat implica menys participació de l’alumnat i una càrrega excessiva per al docent;
    a més, no sempre té repercussió en la millora de les produccions escrites.

    Per a l'anàlisi, la revisió i la correcció de les produccions orals de l'alumnat podem fer
servir una fitxa de valoració que tindran al davant perquè puguen participar en l'avaluació pròpia i
de la resta de companys i companyes, com la que apareix al final del llibre de l’aprenent de
Diàlegs-2. Podem emprar igualment una fitxa més reduïda i que hauria de tenir en compte aspectes


5  Daniel Cassany, Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, , Barcelona, Graó-ICEUB, 1993.
                                   19
IES Dr. Balmis (Alacant)                             Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                  Valencià: llengua i literaturacom ara els següents6:


   Correcció lingüística:
       a) Pronunciació: finals consonàntics, fricatives, laterals, vocalisme, enllaços ...
       b) Lèxic: barbarismes, imprecisions ...
       c) Morfosintaxi: concordances, connectors, pronominalització...
  Claredat en l’expressió: articulació, volum, ritme, repeticions, rectificacions ...
  Força expressiva: manteniment de l’atenció, entonació, expressivitat, gesticulació ...
  Contingut de l’expressió (coherència i cohesió textual): adequació al context, estructura
  textual, claredat d’idees, ordenació de les idees, selecció de les idees, ...
  Observacions    També seria possible la utilització d’una fitxa de valoració (i d’autoavaluació) com la que
tenim a continuació.
6
 Basat en una fitxa d’avaluació oral proposada per Montserrat Vilà, citada per Daniel Cassany, Marta Luna i Glòria
Sanz, Ensenyar llengua, Barcelona, Graó, 1993. Es poden trobar més propostes a Joaquim Dolz i Bernard Schneuwly,
Per a un ensenyament de l’oral. Iniciació als gèneres formals a l’escola, València / Barcelona, IIFV / PAM, 2006.

                            20
IES Dr. Balmis (Alacant)                              Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                   Valencià: llengua i literatura     FITXA DE VALORACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ ORAL7


                                          VALORACIÓ
                                         1 2 3 4 5 6 7
    Introducció
      1. Justifica el tema i el delimita
      2. Anticipa les parts de l’exposició
      3. Motiva l’interés dels receptors
    Estructura de l’exposició
      1. Selecciona els continguts adequats als receptors
      2. Diferencia idees principals de secundàries
      3. Ordena la informació de manera lògica
    Conclusió
      1. Sintetitza les idees més rellevants
      2. És coherent amb el tema
      3. Utilitza una fórmula per tancar l’exposició
    Utilitza organitzadors discursius...
      1. Per introduir el tema
      2. Per marcar l’ordre
      3. Per continuar
      4. Per posar èmfasi
      5. Per exemplificar
      6. Per resumir
    Reformula les idees principals i en fa aclariments
      1. Definicions
      2. Exemples
      3. Paràfrasis i repeticions
      4. Referències a coneixements compartits
      5. Anticipacions i síntesis
    Implica els receptors en el discurs
      1. Fa preguntes retòriques
      2. Al·ludeix els coneixements compartits
    Estableix complicitat amb els receptors
      1. Fa canvis de registre
      2. Valora els receptors
    Altres valoracions
7
 Adaptació d’una fitxa d’Anna Cros i Montserrat Vilà, “La llengua oral: propostes per a l’avaluació”, dins Teresa
Ribas, L’avaluació formativa en l’àrea de llengua, Barcelona, Graó, 1997, p. 187-208, refeta i ampliada a Montserrat
Vilà (coord.), Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüències didàctiques, Barcelona,
Graó, 2002, p. 141-152.
                            21
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura7. PROGRAMACIÓ DE 1r CURS D’ESO

L’adequació dels objectius generals, és a dir, els objectius específics, les competències bàsiques,
l’adequació dels continguts, és a dir la seqüenciació dels continguts, la distribució temporal dels
continguts i la concreció dels criteris d’avaluació s’ha realitzat d’acord amb les disposicions
legals vigents:
  - LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de
     2006): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
  - REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments
     mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de
     2007.): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
  - DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de
     l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5562, de 24
     de juliol de2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
  - ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en
     Educació Secundària Obligatòria (DOCV núm. 5665, de 21 de desembre de 2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf


    Aquesta programació correspon al material curricular per a primer curs de l’educació
secundària obligatòria de l’àrea de Valencià: llengua i literatura, publicat per l’editorial Marfil,
SA, Josep Martines (coord.), Josep M. Baldaquí, Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines
i Caterina Martínez, Diàlegs-1. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2007.

7.1 Adequació dels objectius generals

En acabar el curs els aprenents hauran d’haver assolit les capacitats següents expressades com a
objectius específics de cadascun dels blocs de continguts. Posem entre parèntesis la denominació
de l’apartat del material curricular corresponent a cada bloc.
a) Objectius específics de comunicació (Contacte; Comunicació i textos)
  1. Expressar oralment i per escrit gustos preferències sobre temes diversos.
  2. Distingir els elements que intervenen en la comunicació.
  3. Identificar el tipus de text que cal fer servir en diferents situacions comunicatives.
  4. Identificar l’estructura de diferents tipus de textos orals i escrits.
  5. Interpretar i elaborar textos d’estructura narrativa i de gèneres com ara la notícia, la
    crònica esportiva escrita i les retransmissions radiofòniques.
  6. Interpretar i elaborar textos d’estructura descriptiva (retrats), argumentativa (publicitat) i
    conversacional (qüestionaris, tests i enquestes).
  7. Elaborar entrevistes amb preguntes pertinents les respostes de les quals faciliten dades
    relacionades amb el perfil d’una persona (aspecte físic, manera de vestir, de pensar i
    d’actuar).
  8. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació sobre temes diversos a partir de dades rebudes
    oralment, escrites o a través d’una imatge.
  9. Desplegar actituds positives que facen palés el grau de consciència ecològica.
  10. Reconéixer les diferències que hi ha entre una descripció objectiva i una descripció
    subjectiva.
                        22
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura   11. Valorar positivament la bellesa interior de les persones i augmentar de manera saludable i
     positiva el nivell d’autoestima personal.
   12. Entendre els valors ètics de la bellesa i l’ús que en fan els mitjans de comunicació,
     concretament, la publicitat com a objecte de consum.
   13. Desenvolupar actituds positives cap a una alimentació saludable.
   14. Desenvolupar actituds crítiques i analítiques entorn dels anuncis publicitaris.
   15. Realitzar de forma organitzada i coherent una exposició oral sobre temes diversos.
   16. Reconéixer i valorar positivament les normes i els senyals de trànsit que conformen la
     seguretat viària.

b) Objectius específics de llengua i societat (Som iguals: som diferents)
  17. Ser conscient i respectar les diferències que hi ha entre els individus i entre les
    col·lectivitats humanes.
  18. Valorar els hàbits gastronòmics i alimentaris com un tret cultural i com a signe visible de
    la diversitat humana.
  19. Valorar la llengua com un dels trets culturals i identitaris més importants de les
    col·lectivitats humanes.
  20. Conéixer la diversitat lingüística de les comarques valencianes i, parcialment, d’Europa i
    del món.
  21. Valorar la història del país com a memòria de la identitat col·lectiva.
  22. Valorar els costums i les tradicions com a manifestació de la diversitat humana i de la
    identitat cultural.
  23. Conéixer els costums i les tradicions valencianes més remarcables.
  24. Valorar els esports i els jocs populars com a elements del patrimoni cultural i de la
    identitat col·lectiva.
  25. Conéixer els esports i els jocs populars valencians més remarcables.
  26. Valorar els refranys i la literatura popular com a manifestació de la diversitat humana i de
    la identitat cultural.
  27. Conéixer refranys i elements de la nostra literatura popular.


c) Objectius específics de coneixement de la llengua (Coneguem la llengua)
  28. Identificar el concepte de polisèmia i fer servir la polisèmia com a mecanisme de precisió
    en l’expressió.
  29. Utilitzar el vocabulari bàsic relacionat amb els temes en contextos comunicatius reals o
    versemblants.
  30. Identificar i analitzar les categories gramaticals o classes de paraules.
  31. Conéixer i utilitzar les lletres i els dígrafs com a elements bàsics per al coneixement del
    codi escrit.
  32. Valorar positivament la importància de l’aplicació correcta de les normes ortogràfiques
    com a element d’integració social en una comunitat lingüística.
  33. Explicar i aplicar el concepte de sinonímia regional com un fenomen habitual en totes les
    llengües.
  34. Utilitzar correctament els mecanismes morfològics més habituals per al canvi de gènere i
    nombre dels substantius i dels adjectius.
  35. Utilitzar correctament la correspondència entre so i grafia corresponent al nostre sistema
    lingüístic.
                        23
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                              Valencià: llengua i literatura   36. Aplicar mecanismes de correcció lèxica per evitar l’ús de barbarismes en situacions de
     llengües en contacte.
   37. Valorar i reconéixer els argots com un aspecte important de la variació lingüística.
   38. Conéixer i utilitzar els numerals, els pronoms personals forts, els demostratius, els
     indefinits, els topònims i gentilicis, els adverbis, les preposicions i totes les classes de
     paraules.
   39. Explicar el concepte de vulgarisme i la seua utilització d’acord amb la propietat textual
     de l’adequació.
   40. Valorar positivament l’ús dels topònims i dels gentilicis en la llengua pròpia minoritzada
     en contextos de llengües en contacte i utilitzar-los.
   41. Conéixer i analitzar l’estructura de l’oració simple.
   42. Conéixer els conceptes de síl·laba, diftong i hiat i les regles d’accentuació i aplicar
     correctament les regles d’accentuació.
   43. Identificar els constituents de l’oració simple i l’orde habitual (subjecte, predicat, nucli
     del subjecte i nucli del predicat).
   44. Utilitzar correctament els temps i els modes verbals de les conjugacions regulars en
     contextos donats.
   45. Utilitzar correctament les normes d’apostrofació i de contracció.
   46. Conéixer i aplicar els mecanismes de formació dels diminutius i dels augmentatius.
   47. Conéixer el concepte de mot compost i aplicar els mecanismes de construcció dels mots
     compostos.
   48. Conéixer el concepte d’onomatopeia i aplicar els mecanismes de creació de les
     onomatopeies.

d) Objectius específics d’educació literària (Literatura)
  49. Valorar i reconéixer la importància de la literatura en la condició humana.
  50. Distingir les característiques més rellevants dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre
    i assaig.
  51. Diferenciar el significat de termes literaris com: prosa, vers, còmput sil·làbic, rima...
  52. Conéixer i utilitzar alguns dels recursos expressius del llenguatge literari, com ara
    l’adjectiu, la comparació, la rima, la metàfora, la sinestèsia, la personificació i la
    hipèrbole.
  53. Redactar textos literaris basats en l’expressió de vivències personals fent servir els
    recursos literaris.
  54. Conéixer els diferents tipus de novel·la pel que fa a la temàtica.
  55. Explicar el paper de la literatura com a peça clau del patrimoni cultural i factor identitari
    fonamental.
  56. Conéixer els nostres clàssics literaris antics i contemporanis.
  57. Llegir, memoritzar i recitar de viva veu poemes d’autors com ara Miquel Martí i Pol,
    Miquel Desclot i Vicent Andrés Estellés.
  58. Valorar positivament el teatre com a fet literari i com a espectacle.
  59. Conéixer alguns dels aspectes més destacats de la vida i de l’obra de Joan Fuster a partir
    de la lectura, comprensió, recitació i dramatització d’alguns dels seus aforismes.
  60. Elaborar aforismes sobre temes d’actualitat seguint l’estil dels treballats a classe com a
    model

e) Objectius específics de tècniques de treball
                         24
IES Dr. Balmis (Alacant)                        Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura   61. Aplicar estratègies de lectura adequades a cada situació comunicativa.
   62. Interpretar informacions lingüístiques que proporcionen els diccionaris, especialment
     referits a les classes de paraules, a la sinonímia i a la normativa.
   63. Utilitzar la biblioteca escolar com a font d’informació.
   64. Cercar informació de forma guiada en diferents fonts, tant les convencionals com les
     vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
   65. Usar els diccionaris i les enciclopèdies, convencionals i digitals, com a instruments per a
     la millora de les produccions orals i escrites.
   66. Presentar textos escrits de forma acurada i amb respecte de les normes gramaticals.


7.2 Competències bàsiques de 1r d’ESO

   a) Competència en comunicació lingüística
    - Conéixer el codi ortogràfic per a la utilització correcta de l’escriptura.
    - Ser conscient de les convencions socials en les diferents situacions comunicatives
     (demanar la paraula, respectar el torn de paraula, escoltar els altres, etc.).
    - Comprendre l’estructura dels textos narratius, descriptius i publicitaris.
    - Expressar gustos i preferències sobre temes diversos oralment i per escrit.
    - Exposar oralment un tema acadèmic preparat.

   b) Competència matemàtica
    - Interpretar dades numèriques que tinguen relació amb la competència comunicativa.
    - Aplicar les estratègies de deducció, inferència i resolució de problemes matemàtics als
     processos d’aprenentatge lingüístic.

   c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
    - Respectar el medi natural més pròxim.
    - Valorar les tradicions culturals com a mostra de la història d’una col·lectivitat humana.

   d) Tractament de la informació i competència digital
    - Ser conscient de la importància de les fonts d’informació virtuals.
    - Cercar informació adequada a cada situació comunicativa en fonts diferents.
    - Valorar la presentació acurada de treballs acadèmics.
    - Ser conscient de la importància de la correcció lingüística en l’elaboració de treballs
      acadèmics.

   e) Competència social i ciutadana
    - Comprendre les diferències que hi ha entre els individus i en les col·lectivitats humanes.
    - Valorar els hàbits culturals i gastronòmics com a signe de la diversitat humana.
    - Conéixer els jocs populars i tradicionals valencians.
    - Valorar la història del país com a conjunt de tradicions d’un poble.
    - Entendre la llengua com a signe identitat i per a la comunicació.

   f) Competència cultural i artística
    - Ser conscient de la importància de la competència comunicativa en la llengua pròpia i/o
     en la llengua segona.
                         25
IES Dr. Balmis (Alacant)                            Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                                 Valencià: llengua i literatura     -  Conéixer les característiques bàsiques dels gèneres literaris.
     -  Valorar la diversitat cultural.
     -  Recitar en veu alta poemes d’autors valencians.
     -  Gaudir de la lectura en veu alta.

   g) Competència per a aprendre a aprendre
    - Identificar la polisèmia i la sinonímia com a mecanismes per a la precisió lèxica.
    - Analitzar les categories gramaticals o classes de paraules.
    - Aplicar correctament la correspondència entre so i grafia del nostre sistema lingüístic.
    - Analitzar l’estructura de l’oració simple.
    - Aplicar els mecanismes de composició, les regles d’accentuació, d’apostrofació i de
     contracció.

   h) Autonomia i iniciativa personal
    - Valorar la capacitat d’expressar idees pròpies.
    - Ser capaç d’utilitzar autònomament les fonts d’informació.
    - Desplegar estratègies de socialització i de cooperació amb els altres.
    - Respectar les normes de comportament i relació amb els altres.
                          26
Editorial Marfil                                                               Programació d’aula
Diàlegs                                                              Valencià: llengua i literatura
7.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars de 1r d’ESO


  UNITAT 1: Fes            CONCEPTES                  PROCEDIMENTS                ACTITUDS, NORMES I VALORS
  l’esport i no la
    guerra
  COMUNICACIÓ
              Els elements de la comunicació       Identificació dels elements de la comunicació    Capacitat d’observació i d’expressió, tant
                                                              oralment com per escrit
              L’entrevista administrativa o laboral    Elaboració d’una entrevista

              La crònica                 Anàlisi i redacció d’una crònica esportiva   LLENGUA I      La igualtat i la diversitat humana     Anàlisi de semblances i diferències         Respecte de la diversitat humana
   SOCIETAT

 CONEIXEMENT       La polisèmia                Aplicació del concepte de polisèmia         Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA      El vocabulari de l’esport                                    fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                    Elaboració d’un vocabulari bàsic amb lèxic
              Les categories gramaticals                                    lexicosemàntiques
                                    sobre l’esport
              L’alfabet: lletres i dígrafs
                                    Anàlisi de les categories gramaticals
                                    Ús contextualitzat de l’alfabet

  TÈCNIQUES DE      Els mitjans de comunicació         Diferenciació de textos informatius         Foment de l’anàlisi crítica de la informació als
   TREBALL                                                        mitjans de comunicació

   EDUCACIÓ       Concepte de literatura           Introducció als textos literaris i als gèneres    Valoració de la literatura com a producte
   LITERÀRIA                            literaris                      cultural
              Els gèneres literaris
                                         27
Editorial Marfil                                                                    Programació d’aula
Diàlegs                                                                   Valencià: llengua i literatura
   UNITAT 2:            CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                ACTITUDS, NORMES I VALORS
   Catastrofia!
  COMUNICACIÓ
             Els textos orals i escrits              Anàlisi de situacions comunicatives orals i        Valoració de la diversitat de la
                                                                    comunicació oral i escrita
             Els tipus de textos: criteris de classificació    escrites
                                                                    Desenvolupament crític cap a les
             Els textos periodístics: la notícia         Anàlisi i elaboració de notícies periodístiques      notícies

   LLENGUA I     Els menjars: varietat i diversitat          Recerca d’informació sobre àpats del món         Percepció dels àpats com a producte
   SOCIETAT                                                             cultural representatiu d’un poble

 CONEIXEMENT DE     La sinonímia                     Aplicació de la sinonímia: ús del diccionari       Actitud i valoració positiva de les
  LA LLENGUA      L’oratge i les catàstrofes atmosfèriques                                    convencions fonètiques, ortogràfi-
                                       Comprensió del vocabulari sobre l’oratge
             El substantiu: gènere i nombre                                         ques, morfosintàctiques i
             L’adjectiu: gènere i nombre             Aplicació de les regles morfològiques del         lexicosemàntiques
             Les grafies g, j, tg i tj              substantiu i de l’adjectiu
                                       Aplicació de les regles ortogràfiques de g, j, tg
                                       i tj
  TÈCNIQUES DE     Les definicions al diccionari            Ús del diccionari per a obtenir informació        Valoració del diccionari com a font
   TREBALL                                                              d’informació
             L’exposició oral                   Preparació d’una exposició oral
                                                                    Foment de l’ús oral de la llengua

   EDUCACIÓ      El llenguatge literari: la prosa i el vers      Anàlisi i recerca de recursos expressius         Interés per la recerca d’informació
   LITERÀRIA
             El recursos expressius literaris
                                           28
Editorial Marfil                                                                    Programació d’aula
Diàlegs                                                                   Valencià: llengua i literatura
  UNITAT 3:            CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  Comissari Marc
   Guivert
  COMUNICACIÓ
            L’informe                      Deducció i inferència d’informació            Desenvolupament de la capacitat d’inferència
                                                                   d’informació
                                       Anàlisi i redacció d’informes

   LLENGUA I     Les llengües: la diversitat i la identitat (1)    Identificació dels àmbits d’ús del valencià       Desenvolupament d’actituds no
   SOCIETAT                                                            discriminatòries i de respecte cap a totes les
                                       Revisió de la diversitat lingüística           llengües

 CONEIXEMENT      Els barbarismes                   Anàlisi i correcció de barbarismes lèxics        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     L’argot de les novel·les de detectius                                     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                       Identificació de l’argot i dels equivalents
            Els possessius                                                lexicosemàntiques
            Els numerals: cardinals, ordinals, partitius i    Utilització dels possessius i dels numerals
            múltiples
                                       Discriminació de sons i escriptura de les grafies
            Les grafies x, tx, ig, ix              corresponents
            Els sons de la grafia x

  TÈCNIQUES DE     La recerca d’informació: les biblioteques      L’ús d’enciclopèdies i d’altres mitjans de        Foment de la curiositat com a actitud per a
   TREBALL      convencionals i les virtuals             d’informació, Internet, revistes, etc.          l’obtenció i l’anàlisi d’informació

   EDUCACIÓ     El textos narratius: la novel·la (negra)       Lectura de diferents tipus de novel·la          Interés per la lectura de textos narratius
   LITERÀRIA                               Identificació de l’argot de novel·les de detectius
                                            29
Editorial Marfil                                                                   Programació d’aula
Diàlegs                                                                  Valencià: llengua i literatura
 UNITAT 4: La por          CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
 és lliure
  COMUNICACIÓ
            El text narratiu                   Identificació de l’espai narratiu            Desenvolupament de la capacitat expressiva
                                                                   oral
            L’espai narratiu                   Distinció entre diàleg directe i indirecte
            El diàleg                      Producció i representació de diàlegs

   LLENGUA I     Les llengües: la diversitat i la identitat (2)    Coneixement de les obres més significatives de     Valoració de la importància del llenguatge en la
   SOCIETAT     La literatura: molt més que l’art de la       la nostra literatura i de la literatura universal    vida personal i social dels pobles
            paraula
 CONEIXEMENT      Els vulgarismes                   Distinció entre adjectius i pronoms i d’altres     Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     El vocabulari del terror               categories gramaticals                 fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            Els pronoms personals forts                                         lexicosemàntiques
            Els demostratius i els indefinits
            Les vocals e i o obertes i tancades

  TÈCNIQUES DE     La lectura                      Lectura comprensiva de textos              Foment d’estratègies de lectura eficaces
   TREBALL

   EDUCACIÓ     Les narracions de terror               Producció de textos amb intenció literària       Foment de la lectura extensiva
   LITERÀRIA
                                            30
Editorial Marfil                                                                  Programació d’aula
Diàlegs                                                                 Valencià: llengua i literatura
   UNITAT 5:              CONCEPTES                 PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  Cultures juvenils
  COMUNICACIÓ                              Anàlisi de l’estructura dels textos descriptius     Valoració de l’obtenció d’informació per a la
              Els textos descriptius
                                     Elaboració d’entrevistes                realització de descripcions i entrevistes
              L’entrevista personal

   LLENGUA I      La història: la memòria de qui som      Identificació de símbols històrics de la societat    Valoració de la història dels pobles com a
   SOCIETAT                              valenciana                       llegat dels avantpassats i com a element per a la
                                                                 creació de la identitat col·lectiva

 CONEIXEMENT       Topònims i gentilicis             Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                             convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              Adjectius qualificatius            continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
                                     comunicatius i en la producció de textos orals i
              L’oració simple: estructura          escrits
              Els adverbis

              Les preposicions
              Síl·laba i accentuació

              Regles d’accentuació
              Diftong i hiat

  TÈCNIQUES DE      La descripció objectiva i subjectiva     Diferenciació entre objectivitat i subjectivitat    Foment de la percepció crítica de la realitat
   TREBALL

   EDUCACIÓ       La descripció literària            Identificació de les característiques de la       Valoració crítica de les expressions amb sentit
   LITERÀRIA                             descripció literària                  figurat
              Els recursos literaris de la descripció
                                     Aplicació dels recursos literaris a la descripció                                          31
Editorial Marfil                                                                  Programació d’aula
Diàlegs                                                                 Valencià: llengua i literatura
  UNITAT 6: Bon           CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
    profit
  COMUNICACIÓ                               Anàlisi i elaboració d’anuncis publicitaris      Valoració crítica dels anuncis publicitaris com
            Els anuncis publicitaris
                                      Identificació dels aliments segons els grups      a textos persuasius
            Els menjars                     corresponents                     Formació d’esperit crític davant els missatges
                                                                 publicitaris

   LLENGUA I    Les tradicions (1): del passat cap al futur     Reconeixement de les tradicions en les festes     Valoració de les festes tradicionals com a
   SOCIETAT                               valencianes                      elements identificatius dels pobles

 CONEIXEMENT     Les frases fetes                  Discriminació fonètica de sons, ús de les       Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                              convencions ortogràfiques, aplicació dels       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            El vocabulari del menjar              continguts  conceptuals   en   contextos    lexicosemàntiques
                                      comunicatius i en la producció de textos orals i
            L’orde dels mots en l’oració       i la    escrits
            concordança
            El verb: les conjugacions; el present
            indicatiu
            L’accent diacrític
            L’apostrofació i la contracció

  TÈCNIQUES DE    La presentació de la informació           Elaboració d’eslògans, recerca de receptes per     Promoció d’actituds positives     davant  la
   TREBALL                                fer una campanya publicitària             presentació de treballs acadèmics

   EDUCACIÓ     La poesia                      Lectura i anàlisi de poemes              Gaudi en la lectura de poemes
   LITERÀRIA                                                          Valoració de la memorització de poemes per a
            Les lleis mètriques de al poesia          Identificació de les lleis mètriques          la recitació
                                      Recitació de poemes
                                          32
Editorial Marfil                                                                   Programació d’aula
Diàlegs                                                                  Valencià: llengua i literatura
  UNITAT 7: Vas           CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
  com una moto
  COMUNICACIÓ                                Anàlisi i elaboració de textos conversacionals,    Valoració del còmic com a instrument per a
            Els textos conversacionals. El còmic
                                       especialment còmics                  l’aprenentatge de la llengua
            Els  textos   conversacionals   escrits:    Lectura de test i senyals sobre seguretat viària    Promoció d’actituds positives cap a la seguretat
            qüestionaris, tests i enquestes                                        viària

   LLENGUA I    Les tradicions (2): els esports i els jocs       Recerca d’informació sobre el joc de pilota      Reconeixement de la cultura popular (els jocs
   SOCIETAT     populars                                                   populars) com a element identificatiu dels
                                                                   pobles

 CONEIXEMENT     Els diminutius i els augmentatius           Discriminació fonètica de sons, ús de les       Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                                convencions ortogràfiques, aplicació dels       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            Modismes: expressió de l’alegria i la         continguts  conceptuals   en   contextos    lexicosemàntiques
            tristesa                        comunicatius i en la producció de textos orals i
                                       escrits
            El verb: aspecte i mode

            Pronúncia i ortografia de la b i la v

  TÈCNIQUES DE    El diàleg: normes dels textos dialogats        Elaboració de diàlegs                 Valoració  de   les  normes   socials
   TREBALL                                                             conversacionals en la producció de diàlegs

   EDUCACIÓ     Els textos conversacionals literaris          Lectura de textos literaris dialogats         Promoció d’actituds positives     envers  la
   LITERÀRIA                                                           dramatització de textos
            El text teatral                    Transformació d’un text narratiu en un text
                                       dialogat
                                            33
Editorial Marfil                                                                     Programació d’aula
Diàlegs                                                                    Valencià: llengua i literatura
 UNITAT 8: I amb             CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
 el somriure, la vida
  COMUNICACIÓ                                 Anàlisi i elaboració de jocs verbals           L’aprenentatge de la llengua mitjançant acudits
               Les converses divertides: els jocs verbals
               (acudits, endevinalles)              Identificació del fet que provoca la rialla en els    i endevinalles
                                        jocs verbals

   LLENGUA I       Les tradicions (i 3): les paraules         Anàlisi de produccions lingüístiques de la        Valoració positiva de la cultura popular
   SOCIETAT                                 cultura popular: refranys, endevinalles i
                                        embarbussaments

 CONEIXEMENT        Els mots compostos                 Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                                 convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
               Les onomatopeies                  continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
                                        comunicatius i en la producció de textos orals i
               El vocabulari del motor              escrits
               El verb: condicional, subjuntiu i imperatiu

               La essa sonora [z] i la essa sorda [s]

  TÈCNIQUES DE       La recerca d’acudits, endevinalles i enigmes    Elaboració d’un inventari de jocs verbals        Valoració positiva del treball en grup i de la
   TREBALL                                                               recerca

   EDUCACIÓ        La literatura d’idees. Els aforismes        Anàlisi i elaboració d’aforismes             Valoració dels aforismes com a frases
   LITERÀRIA                                                             enginyoses, amb doble sentit, amb sentit
                                                                     sentenciós, etc.
                                             34
Editorial Marfil                                       Programacions d’aula
Diàlegs                                      Valencià: llengua i literatura

7.4 Distribució temporal dels continguts
Expressem el temps dedicat als continguts d'una forma global; ho fem a partir de l'organització del
material curricular de 1r d'ESO en vuit unitats didàctiques.

               UNITAT DIDÀCTICA             TEMPORALITZACIÓ

          Unitat 1: Fes l’esport i no la guerra    setembre-octubre

          Unitat 2: Catastrofia            novembre

          Unitat 3: Comissari Marc Guivert       desembre

          Unitat 4: La por és lliure          gener

          Unitat 5: Cultures juvenils         febrer

          Unitat 6: Bon profit!            març

          Unitat 7: Vas com una moto!         abril

          Unitat 8: I amb el somriure, la vida     maig-juny7.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 1r curs d’ESO
Oferim en aquest apartat els criteris d’avaluació d’àrea de 1r curs d’ESO que estableix el decret
curricular (enunciat general) i tot seguit les concrecions que en fem al material curricular de
primer curs (subapartats de cada criteri).

  1. Captar les idees essencials i les intencions de textos orals, de diferent tipus i distint
    nivell de formalització, i reproduir el contingut en textos orals o escrits.
   Distingir entre idees principals i secundàries en els textos orals de qualsevol gènere i de
formalitats diferents.
   Identificar la intenció comunicativa dels textos orals de qualsevol gènere i de formalitats
diferents.
   Aplicar el reconeixement d’idees essencials i les intencions comunicatives dels textos orals a
la producció de textos orals i escrits.

  2. Utilitzar el valencià [i el castellà] per a expressar-se oralment i per escrit de la forma
    més adequada en cada situació de comunicació.
  2.1 Adaptar la competència comunicativa pròpia a contextos de comunicació diferents.
  Adequar la capacitat expressiva oral i escrita en funció dels interlocutors o destinataris, del
tema i del grau de formalitat.

  3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les
   normes de la comunicació: usar el torn de paraula, organitzar el discurs, escoltar i
   incorporar les intervencions dels altres.
  Tenir en compte les intervencions dels interlocutors en la producció de discursos planificats i
espontanis.
  Respectar les regles de comportament lingüístic que generen les diferents situacions de
comunicació.


                              35
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura

  4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en
    situacions formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d'ús de la
    llengua, especialment a l'àmbit acadèmic, com a vehicle d'aprenentatge.
  Conéixer l’ús del valencià als diferents àmbits de producció (interpersonal, acadèmic,
administratiu, mitjans de comunicació, etc.).
  Fer servir el valencià en tots els contextos de comunicació, tant formals com informals.
  Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en l’adquisició de coneixements a l’àmbit
acadèmic.

 5. Fer ús de la mediació per a assegurar l'èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar
   com a intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre's de manera
   directa.
  Conéixer els recursos de la llengua que asseguren l’eficàcia comunicativa.
  Emprar els recursos més adequats de la competència estratègica que permeten una
comunicació eficaç.
  Entendre i fer-se entendre en situacions de malentesos o d’interrupció de la comunicació.

  6. Reconéixer i ser capaç d'utilitzar els diferents tipus de textos i les seues estructures
    formals. Conéixer els principis fonamentals de la gramàtica; reconéixer les diferents
    unitats de la llengua i les seues combinacions.
   Identificar les estructures formals dels diferents tipus de textos: expositius, narratius,
descriptius i dialogats.
   Produir textos orals i escrits que responguen a estructures expositives, narratives, descriptives
i dialogades.
   Conéixer l’organització del sistema lingüístic com a codi normatiu de la llengua.
   Conéixer i utilitzar les diferents unitats de la llengua i les seues combinacions.

  7. Aplicar els coneixements sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic per a
    solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la composició i la
    revisió dirigida dels textos propis d'aquest curs.
   Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics adquirits.
   Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
   Emprar tècniques adequades per a la revisió dels textos propis produïts.

  8. Reconéixer el propòsit i la idea general en textos orals d'àmbits socials pròxims a
    l'experiència de l'alumnat i de l'àmbit acadèmic; captar la idea global
    d'informacions sentides en ràdio o en televisió i seguir instruccions poc complexes
    per a realitzar tasques d'aprenentatge.
  Identificar la intenció comunicativa i la idea general dels textos i discursos de caràcter
interpersonal i de l’àmbit acadèmic.
  Comprendre la informació global de textos produïts pels mitjans de comunicació orals i
escrits.
  Interpretar adequadament les instruccions per a la realització de tasques d’aprenentatge a
l’àmbit acadèmic.

  9. Realitzar oralment narracions d'experiències viscudes de manera ordenada, clara i
    ben estructurada, a partir d'un pla o guió previ; seguir un orde lògic en la
    presentació d'informacions i arguments; adequar el llenguatge utilitzat al contingut i
                         36
Editorial Marfil                                 Programacions d’aula
Diàlegs                                Valencià: llengua i literatura

    a la situació comunicativa, amb l'ajuda de mitjans audiovisuals; mantindre l'atenció
    del receptor.
  Conéixer les regles de la planificació per a l’elaboració de textos i discursos: ordenació,
claredat i bona estructuració.
  Elaborar guions previs per a la producció de narracions d’acord amb les regles de
planificació.
  Aplicar les regles d’ordenació lògica en la presentació d’informacions i argumentacions.
  Emprar els recursos lingüístics més adequats per a la comunicació oral i escrita pública i
efectiva, adequada als participants, al tema i al context de comunicació.
  Fer servir els mitjans audiovisuals com a suport per a la producció de textos orals i escrits.
  Aplicar les estratègies comunicatives adequades per a mantenir l’atenció del receptor.

  10. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits expositius, identificar-ne les
    intencions, diferenciar les idees principals i secundàries, reconéixer possibles
    incoherències o ambigüitats en el contingut i aportar una opinió personal.
  Comprendre informacions donades mitjançant l’estructura dels textos expositius.
  Analitzar i sintetitzar la intenció comunicativa dels textos expositius.
  Identificar i resoldre adequadament les incoherències i ambigüitats de la informació donada
mitjançant textos expositius.
  Expressar opinions personals fonamentades sobre informacions donades mitjançant textos
expositius.

  11. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d'elaborar
    un text de síntesi en què es reflectisquen tant les informacions principals i els punts
    de vista trobats com el punt de vista propi.
  Cercar informació sobre un mateix tema en fonts d’informació diferents.
  Identificar els punts de vista dels emissors en informacions diferents sobre un tema
determinat.
  Sintetitzar informacions sobre un mateix tema procedents de fonts d’informació diverses.
  Expressar el punt de vista propi sobre la informació obtinguda.

  12. Extraure informacions concretes i identificar el propòsit en textos escrits d'àmbits
    socials pròxims a l'experiència de l'alumnat; seguir instruccions senzilles; identificar
    els enunciats en què el tema general apareix explícit i distingir les parts del text.
    Aplicar tècniques d'organització d'idees, com ara esquemes jeràrquics o mapes
    conceptuals.
  Identificar informacions concretes i la intenció comunicativa de textos escrits de l’àmbit
interpersonal.
  Aplicar ordes donades a partir d’instruccions senzilles.
  Identificar la idea general d’un enunciat i distingir-ne les parts.
  Emprar tècniques per a l’organització d’idees, fonamentalment esquemes i mapes
conceptuals.

  13. Narrar, exposar i resumir en suport de paper i digital; usar el registre adequat;
    organitzar les idees amb claredat; enllaçar els enunciats en seqüències lineals
    cohesionades; respectar els criteris de correcció gramatical i ortogràfica; valorar la
    importància de planificar i revisar el text.

                        37
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura

  Produir per escrit, en paper i en suport digital, narracions, exposicions i resums
d’informacions.
  Adequar el registre a cada situació de comunicació.
  Aplicar les estratègies adequades per a l’organització de les idees en un text.
  Emprar els connectors i mots d’enllaç més adequats per a la cohesió textual.
  Aplicar els criteris de correcció gramatical i ortogràfica corresponent als continguts dels curs.
  Valorar la planificació i la revisió dels textos com a fases de la producció escrita.

  14. Conéixer la diversitat lingüística d'Europa, la realitat plurilingüe i pluricultural
    d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. Valorar aquesta diversitat com un
    patrimoni que ens enriqueix a tots i a totes. Considerar les diferents situacions que
    plantegen les llengües en contacte.
  Conéixer la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
  Conéixer la realitat plurilingüística i pluricultural de l’Estat espanyol i de la nostra comunitat
autònoma.
  Valorar el patrimoni lingüístic i cultural propi com a forma d’engrandiment de la diversitat
cultural.
  Analitzar les situacions comunicatives que es produeixen als contextos de llengües en
contacte.

  15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de
    la llengua, per mitjà de l'observació directa i la comparació de produccions diverses.
   Identificar les variacions dialectals i de registres.
   Analitzar contextos de comunicació reals amb presència de variació dialectal i de registre.

  16. Conéixer i utilitzar les normes lingüístiques, amb especial atenció a les ortogràfiques.
  Conéixer les normes bàsiques del sistema lingüístic: fonètic, ortogràfic, morfològic, sintàctic,
lèxic i semàntic.
  Aplicar les normes ortogràfiques.

  17. Iniciar el coneixement d'una terminologia lingüística bàsica en les activitats de
    reflexió sobre l'ús.
   Identificar els termes metalingüístics bàsics corresponents a aquest primer curs.
   Aplicar els coneixements metalingüístics a la reflexió lingüística.
   Aplicar el coneixement terminològic per a la millora de l’ús lingüístic.

  18. Conéixer i comprendre les principals formes i gèneres de la tradició literària.
    Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat,
    reconéixer-ne els elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics i
    emetre una opinió personal.
   Conéixer les característiques formals i de contingut dels gèneres literaris tradicionals.
   Distingir els diferents gèneres literaris, l’estructura i els recursos lingüístics més habituals.
   Analitzar textos literaris i valorar-los.

  19. Exposar una opinió sobre la lectura personal d'una obra completa adequada a l'edat;
    reconéixer-ne el gènere i l'estructura global; valorar de manera general l'ús del
    llenguatge; diferenciar contingut literal i sentit de l'obra; relacionar el contingut
    amb la pròpia experiència.
                         38
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura

  Comentar textos literaris diversos.
  Analitzar el gènere literari, l’estructura, l’ús del llenguatge i la intenció literària d’una obra
completa adequada a l’edat.
  Relacionar el contingut literari amb l’experiència pròpia.
  Valorar la lectura d’una obra literària completa.

  20. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o
    fragments, considerant els temes i motius de la tradició, les característiques bàsiques
    del gènere, els elements bàsics del ritme i l'ús del llenguatge, amb especial atenció a
    les figures semàntiques més generals.
  Aplicar els coneixements literaris per a l’anàlisi de textos breus i fragments.
  Comprendre i valorar els temes, les característiques bàsiques, els elements del ritme i l’ús del
llenguatge en textos literaris.
  Valorar especialment les figures semàntiques dels textos literaris.

  21. Compondre textos, en suport paper i digital, prenent com a model un text literari
    dels llegits i comentats en l'aula, o realitzar-hi alguna transformació senzilla.
   Produir textos literaris o amb intenció literària en suports diversos a partir d’un model donat.
   Aplicar tècniques de manipulació textual per a la producció de textos literaris o amb intenció
literària.
   Emprar mecanismes adequats per a la canalització de la creativitat en la producció de textos
literaris o amb intenció literària.

  22. Incorporar la lectura i l'escriptura com a mitjans d'enriquiment personal.
  Promoure l’hàbit de la lectura com a forma d’adquirir coneixements nous mitjançant una
activitat intel·lectual engrescadora.
  Fomentar l’escriptura com a habilitat personal per a millorar l’autoestima personal.

  23. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: busca, elaboració
    i presentació, amb ajuda dels mitjans tradicionals i l'aplicació de les noves
    tecnologies. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de
    diccionaris especialitzats i obres de consulta diverses, en el marc de treballs senzills
    d'investigació. Utilitzar els processadors de textos i ser capaç d'aplicar-los a treballs
    senzills d'investigació, fent ús dels mitjans informàtics complementaris (Internet,
    bases de dades, CD-ROM, etc.).
   Conéixer les tècniques tradicionals i de les TIC bàsiques per a la recerca, elaboració i
presentació de la informació.
   Consultar diccionaris generals i especialitzats i fonts d’informació diversa per a l’elaboració
de treballs d’investigació adequats a l’edat.
   Emprar els processadors de textos per a la redacció de treballs d’investigació adequats a
l’edat.
   Emprar les eines informàtiques més habituals per a la consulta de fonts digitals i per a
l’elaboració de textos escrits.

  24. Identificar en textos orals i escrits imatges i expressions que denoten alguna forma de
    discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús i
    utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes.

                         39
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura

  Identificar les expressions lingüístiques, gràfiques i icòniques que denoten formes
discriminatòries envers els dos sexes, envers els grups social o ètnics i lingüístics.
  Emprar mecanismes lingüístics adequats per a esmenar la utilització de fórmules
discriminatòries.
  Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a la resolució de conflictes.

7.6 Material complementari
El projecte curricular de Diàlegs-1 consta, a més a més del llibre de l’aprenent, del material
següent:
    a) Josep Martines (coord), Josep M. Baldaquí, Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep
      Martines i Caterina Martínez, Orientacions i recursos didàctics. Diàlegs-1. Valencià:
      llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2007. Guia de recursos per al docent amb explicació
      de les activitats del llibre de l’aprenent, propostes alternatives de suport i d’ampliació i
      les respostes corresponents.
    b) Josep Martines (coord), Josep M. Baldaquí, Vicent Brotons, Josep M. Escolano, Jaume
      Fornés i Caterina Martínez, Quadern d’activitats. Diàlegs-1: Valencià: llengua i
      literatura, Alcoi, Marfil, 2008. Quadern autocorrectiu d’activitats de textos i de
      gramàtica (lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi, fonètica i ortografia) relacionades
      amb els continguts del llibre de l’aprenent.
    c) Josep Martines (coord), Josep M. Baldaquí, Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep
      Martines i Caterina Martínez, Exàmens. Diàlegs-1. Valencià: llengua i literatura,
      Alcoi, Marfil, 2007. Repertori de quatre proves d’avaluació per cada unitat amb les
      solucions corresponents.

7.7 Lectures recomanades
1A AVALUACIÓ (abans de Nadal)
    - LLUCIÀ VALDÉS, Lluna i la pluja, Ed. Bromera.
2A AVALUACIÓ (abans de Pasqua)
    - LEANDRE IBORRA, La rama seca, Ed. Ajuntament de Mutxamel (Lliurat pel
      Departament de valencià)
3A AVALUACIÓ (abans del 5 de juny)
        - EVA PEYDRÓ, Les vacances de Saïda, Ed. Bromera.
Altres lectures recomanables:
- JOSEP Ma. MORRERA, Peripècies a la Cort, Ed. Bromera (Teatre)
                         40
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura

8. PROGRAMACIÓ DE 2n D’ESO

L’adequació dels objectius generals, és a dir, els objectius específics, les competències bàsiques,
l’adequació dels continguts, és a dir la seqüenciació dels continguts, la distribució temporal dels
continguts i la concreció dels criteris d’avaluació s’ha realitzat d’acord amb les disposicions
legals vigents:
  - LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de
     2006): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
  - REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments
     mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de
     2007.): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
  - DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de
     l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5562, de 24
     de juliol de2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
  - ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en
     Educació Secundària Obligatòria (DOCV núm. 5665, de 21 de desembre de 2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf


    Aquesta programació correspon al material curricular per a segon curs de l’educació
secundària obligatòria de l’àrea de Valencià: llengua i literatura, publicat per l’editorial Marfil,
SA, Josep Martines (coord.), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines i Caterina
Martínez, Diàlegs-2. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2008.


8.1 Adequació dels objectius generals

En acabar el curs els aprenents hauran d’haver assolit les capacitats següents expressades com a
objectius específics de cadascun dels blocs de continguts. Posem entre parèntesis la denominació
de l’apartat del material curricular corresponent a cada bloc.
a) Objectius específics de comunicació (Contacte; Comunicació i textos; Taller d’expressió
  oral)
  1. Interpretar i elaborar textos com ara fullets d'informació, programes d'activitats esportives,
    quaderns i relats de viatges.
  2. Analitzar l'estructura de textos predictius, com ara els horòscops i els butlletins
    meteorològics.
  3. Descriure oralment i per escrit les característiques físiques i psicològiques (positives i
    negatives) de persones.
  4. Analitzar les marques lingüístiques del textos descriptius: el retrat.
  5. Distingir en el retrat la descripció objectiva, la caricaturesca i la idealitzada.
  6. Elaborar retrats segons el tipus de descripció.
  7. Conéixer i valorar el diari personal com a text personal i com a gènere literari.
  8. Identificar els elements lingüístics característics del diari personal.
  9. Redactar un fragment d’un diari personal.
  10. Analitzar i caracteritzar la biografia com a gènere textual narratiu.
  11. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació partint de dades rebudes oralment, escrites o a
    través d’una imatge.
                        41
Editorial Marfil                                   Programacions d’aula
Diàlegs                                  Valencià: llengua i literatura

   12. Escriure la biografia d’algú a partir de l’obtenció de dades de fonts diverses.
   13. Conéixer les característiques de les receptes de cuina com a textos instructius:
     enumeració d’ingredients i descripció del procés.
   14. Elaborar textos instructius com ara una recepta de cuina.
   15. Expressar l’opinió pròpia sobre temes d’actualitat i d’interés per als joves.
   16. Analitzar les característiques formals dels textos argumentatius com ara els articles
     d’opinió.
   17. Elaborar textos argumentatius sobre temes diversos.
   18. Observar i descriure la pròpia actuació oral en públic.
   19. Valorar la importància de l’expressió oral en públic.
   20. Expressar-se oralment en públic amb una consciència adequada i amb un control
     suficient del llenguatge corporal.
   21. Avaluar la competència comunicativa de diferents parlants en situacions concretes
     mitjançant l’aplicació d’una fitxa d’observació.

b) Objectius específics de llengua i societat (Les persones i les llengües)
  22. Reconéixer les diferències entre llenguatge i llengua.
  23. Analitzar diferents situacions comunicatives atenent els elements que participen en cada
    acte de comunicació.
  24. Conéixer els diferents tipus de variació lingüística: la variació geogràfica, la variació social,
    la variació temporal o diacrònica i la variació funcional.
  25. Valorar positivament que les llengües, i especialment la nostra, són un conjunt de
    varietats geogràfiques.
  26. Conéixer els territoris on es parla la nostra llengua.
  27. Valorar la varietat estàndard de la llengua com a la varietat superadora de la variació
    lingüística.

c) Objectius específics de coneixement de la llengua (Coneguem la llengua)
  28. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els continguts temàtics de cada unitat didàctica.
  29. Identificar els conceptes de polisèmia i monosèmia i aplicar-los en l’ús de la llengua.
  30. Identificar el concepte de sinonímia com a mecanisme per a enriquir la capacitat de
    comunicació i de precisió en l’expressió i fer-lo servir en contextos donats.
  31. Aplicar mecanismes de correcció lèxica per a evitar la introducció de barbarismes en
    contextos socials de minorització lingüística.
  32. Identificar i analitzar les categories gramaticals o classes de mots.
  33. Conéixer i analitzar els components de l’oració
  34. Identificar i analitzar les classes d’oracions
  35. Conéixer l’alfabet i distingir-hi les lletres, els dígrafs i les lletres compostes.
  36. Conéixer la correspondència entre el so i la grafia corresponent a les vocals i les
    consonants.
  37. Utilitzar els pronoms personals forts i febles.
  38. Utilitzar els interrogatius què, qui, quin, quina, quins, quines, quant (de), quanta, quants,
    quantes, on, quan, com i per què.
  39. Analitzar i utilitzar els complements verbals.
  40. Conéixer els conceptes de síl·laba, síl·laba àtona i tònica, diftong i hiat, les normes
    d’accentuació i l’ús de la dièresi i aplicar-los d’acord amb les normes ortogràfiques.
  41. Aplicar les normes de l’apostrofació i la contracció.
  42. Utilitzar els adverbis i les locucions adverbials.
                         42
Editorial Marfil                                   Programacions d’aula
Diàlegs                                  Valencià: llengua i literatura

   43. Utilitzar les normes ortogràfiques del guionet.
   44. Utilitzar els fenòmens de fonètica sintàctica (els enllaços, els emmudiments i les
     sonoritzacions).
   45. Sistematitzar l’ús de les formes del present d’indicatiu dels verbs irregulars, les formes
     del passat
   46. Utilitzar els signes de puntuació (el punt, la coma, el punt i coma, els dos punt i els punts
     suspensius; el parèntesi i el guió; la interrogació i l’exclamació).

d) Objectius específics d’educació literària (Literatura)
  47. Distingir les característiques més rellevants dels gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i
    assaig.
  48. Conéixer les característiques de diferents gèneres narratius: el conte, la novel·la, la faula i la
    rondalla.
  49. Familiaritzar-se amb l'estructura narrativa de diferents tipus de contes: les rondalles o
    contes tradicionals i els contes literaris o d'autor.
  50. Distingir entre poesia èpica i poesia lírica.
  51. Conéixer les característiques de la poesia narrativa en vers: la poesia èpica i els
    romanços.
  52. Identificar els principals recursos formals i tradicionals de la poesia lírica: les regles
    mètriques, les estròfiques i les rítmiques.
  53. Conéixer i valorar la lírica popular valenciana com a part integrant de la cultura i la
    llengua popular.
  54. Reconéixer el teatre com a obra literària que consta de text i d’espectacle.
  55. Elaborar peces teatrals a partir d’un guió donat.
  56. Conéixer l’evolució del teatre des dels orígens fins a l’actualitat.

e) Objectius específics de tècniques de treball
  57. Afavorir actituds positives cap a la investigació mitjançant l'accés a fonts de documentació
    escrita i audiovisual.
  58. Utilitzar estratègies de lectura adequades.
  59. Fer servir les tècniques narratives en el quadern de viatge, el resum, la recerca d’informació,
    la descripció objectiva i subjectiva, el retrat, la planificació del temps, l’entrevista i la
    biografia.
  60. Promoure l’expressió de l’opinió pròpia: ús d’arguments a favor i en contra com a
    estratègies comunicatives.
  61. Presentar textos redactats correctament i amb un tractament informàtic adequat.


8.2 Competències bàsiques de 2n d’ESO

   a) Competència en comunicació lingüística
    - Comprendre l’estructura dels textos narratius, predictius, descriptius, instructius i
     argumentatius.
    - Elaborar descripcions de persones tant des del punt de vista objectiu com subjectiu.
    - Utilitzar els recursos expressius per a elaborar una biografia d’un personatge famós.
    - Analitzar i produir textos instructius com ara les receptes de cuina.
    - Expressar l’opinió pròpia sobre temes d’interés personal o social.
    - Valorar l’expressió oral en públic pròpia i dels altres.
                         43
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura   b) Competència matemàtica
    - Interpretar dades numèriques que tinguen relació amb la competència comunicativa.
    - Aplicar les estratègies de deducció, inferència i resolució de problemes matemàtics als
     processos d’aprenentatge lingüístic.

   c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
    - Assolir un esperit crític respecte a temes socials, culturals, lingüístics i de medi
     ambient.
    - Fer prediccions i valoracions sobre l’ús dels recursos naturals com a tema d’exposició.
    - Conéixer la relació entre llengua i territori i aplicar aquests conceptes a la nostra
     llengua.

   d) Tractament de la informació i competència digital
    - Saber interpretar dades procedents de fonts d’informació diverses.
    - Saber utilitzar els cercadors a Internet.
    - Identificar la informació principal i la supèrflua en les fonts d’informació digitals.
    - Consultar fonts d’informació digital per a elaborar la biografia d’un personatge famós.
    - Elaborar treballs acadèmics escrits d’acord a un esquema donat.
    - Valorar positivament la presentació acurada de treballs acadèmics.

   e) Competència social i ciutadana
    - Reconéixer les llengües com a manifestacions diverses del llenguatge.
    - Identificar la variació lingüística com a l’ús de llengua en funció dels parlants i en
     funció de les situacions de comunicació.
    - Ser conscient de la importància de saber parlar bé en públic.

   f) Competència cultural i artística
    - Ser conscient de la importància de la literatura com a manifestació cultural d’un poble.
    - Valorar positivament les produccions literàries elaborades en els diferents gèneres.
    - Explicar les característiques bàsiques de la narrativa, la poesia i el teatre.
    - Valorar el teatre com a gènere literari complex que combina el text escrit amb la
     representació escènica.
    - Fruir de la lectura extensiva de textos en valencià com a forma de promoure el
     creixement personal i l’autoestima.

   g) Competència per a aprendre a aprendre
    - Aplicar el codi ortogràfic amb criteris de correcció.
    - Aplicar els conceptes de sinonímia, polisèmia i monosèmia com a mecanismes per a
     l’augment de la competència lèxica.
    - Ser conscient de l’estructura oracional i de les funcions sintàctiques com a procés per al
     desenvolupament de la competència sintàctica.
    - Valorar positivament l’ús dels signes de puntuació com a elements de cohesió textual.
    - Ser conscient de la importància de les tècniques de treball en l’elaboració de les
     produccions lingüístiques.

   h) Autonomia i iniciativa personal
    - Acceptar i relativitzar les limitacions personals pròpies en situacions comunicatives
                        44
Editorial Marfil                                      Programacions d’aula
Diàlegs                                     Valencià: llengua i literatura

          orals determinades.
      -    Ser conscient del treball en equip per a la resolució de tasques complexes relacionades
          amb la producció lingüística.
      -    Saber utilitzar les estratègies comunicatives orals i escrites més adequades per a cada
          situació de producció.
      -    Fomentar la iniciativa en l’expressió de l’opinió pròpia.
      -    Saber utilitzar amb autonomia la biblioteca escolar, les fonts d’informació tradicionals i
          les digitals.
                            45
Editorial Marfil                                                                        Programacions d’aula
Diàlegs                                                                       Valencià: llengua i literatura

8.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars de 2n d’ESO

 UNITAT 1: Farem            CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
   vacances
  COMUNICACIÓ
             Els textos    formalitzats.  Els  fullets    Elaboració de fullets informatius, postals i      Creació d’actituds comunicatives per a l’ús
             d’informació                     quaderns de viatges                  dels gèneres de textos treballats en la unitat
                                                                   Promoció d’activitats reals que impliquen
             Les postals                     Anàlisi de l’actitud comunicativa oral pròpia     l’expressió escrita
             Els quaderns de viatge                                           La importància d’aprendre a parlar bé en públic

             Parlar bé en públic: una necessitat

   LLENGUA I     Les persones: éssers que es comuniquen        Comprensió dels elements que intervenen en       Promoció d’actituds d’adequació a la diversitat
   SOCIETAT                                l’acte comunicatiu                   de situacions comunicatives

                                       Anàlisi de situacions comunicatives

 CONEIXEMENT      Lèxic dels oficis                  Actualització i ampliació de vocabulari        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     Polisèmia i monosèmia (1)                                          fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                       Discriminació fonètica de sons, ús de les
             Les categories gramaticals                                         lexicosemàntiques
                                       convencions ortogràfiques, aplicació dels
             L’oració (1): components de l’oració         continguts  conceptuals   en   contextos
             L’alfabet: lletres i dígrafs             comunicatius i en la producció de textos orals i
             Els signes de puntuació (1): el punt, la coma    escrits
             i el punt i coma

  TÈCNIQUES DE     Les tècniques narratives en el quadern de      Aplicació de les tècniques narratives en        Foment de l’hàbit de fer anotacions escrites en
   TREBALL       viatge                        l’elaboració de quaderns de viatge           la realització de viatges d’oci, excursions,
                                                                   eixides culturals, etc.

   EDUCACIÓ      Els gèneres literaris                Distinció dels principals gèneres literaris      Valoració de la literatura com a forma
   LITERÀRIA                                                           d’expressió cultural d’un poble
                                            46
Editorial Marfil                                                                        Programacions d’aula
Diàlegs                                                                       Valencià: llengua i literatura  UNITAT 2: De          CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
    cine
  COMUNICACIÓ
            La cartellera   d’espectacles.  Tema   i    Anàlisi de textos narratius i de crítiques de      Promoció   de   contextos  comunicatius
            argument                       cinema                         versemblants per a l’intercanvi d’informacions
                                                                   interpersonals a l’aula
            Parlar bé en públic: el llenguatge corporal      Distinció entre tema i argument             Promoció d’actituds i d’aptituds físiques de
                                                                   parlar en públic
                                       Ús d’estratègies per a véncer la por de parlar

   LLENGUA I    L’ús de la llengua: la variació lingüística (1)    Anàlisi d’actituds davant la variació lingüística    Consideració de la variació lingüística com a
   SOCIETAT                                                            riquesa expressiva d’una comunitat lingüística

 CONEIXEMENT     Els oficis                      Actualització i ampliació de vocabulari         Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA    La polisèmia (i 2): la precisió en                                      fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            l’expressió                      Discriminació fonètica de sons, ús de les        lexicosemàntiques
            L’oració (2): components de l’oració (SN i      convencions ortogràfiques, aplicació dels
            SV). El CN                      continguts  conceptuals   en   contextos
            Pronoms personals forts                comunicatius i en la producció de textos orals i
            La correspondència so i grafia            escrits
            Els signes de puntuació (2): els dos punts i
            els punts suspensius
  TÈCNIQUES DE    El resum                       La condensació d’informació a partir d’un relat     Interiorització de la història com a esquema
   TREBALL                                                             lingüístic més reconegut
                                                                   Identificació del resum com a una forma de
                                                                   contar

   EDUCACIÓ     Els textos narratius (1): el conte          Identificació dels gèneres narratius          Valoració del conte com a gènere literari més
   LITERÀRIA                               Anàlisi de l’estructura del conte            identificatiu de l’expressió literària d’un poble
                                                                   Promoció d’actituds positives per al foment de
                                                                   la lectura extensiva
                                           47
Editorial Marfil                                                                        Programacions d’aula
Diàlegs                                                                       Valencià: llengua i literatura


  UNITAT 3: Els             CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
  astres i nosaltres
  COMUNICACIÓ
              Els textos predictius: l’horòscop        Anàlisi i elaboració de textos predictius       Promoció   de   contextos  comunicatius
                                                                  versemblants per a l’intercanvi d’informacions
              Parlem amb el cos                Ús del cos en la comunicació oral           interpersonals a l’aula
                                                                  Actitud positiva per a l’aprofitament del cos en
                                                                  la comunicació oral

   LLENGUA I       La variació (2): els registres          Anàlisi de diferents registres vinculats a       Ús dels registres adequats a cada context de
   SOCIETAT                                situacions comunicatives diverses           comunicació: adequació comunicativa dels
                                                                  parlants

 CONEIXEMENT        Els vents i els fenòmens meteorològics      Actualització i ampliació de vocabulari        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA       Homonímia: homòfons i homògrafs                                     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              L’oració (3): classes d’oracions segons el    Discriminació fonètica de sons, ús de les       lexicosemàntiques
              predicat                     convencions ortogràfiques, aplicació dels
              Els pronoms febles (1): (me, te, se)       continguts  conceptuals   en   contextos
              La síl·laba àtona i tònica            comunicatius i en la producció de textos orals i
              Les normes d’accentuació             escrits
              La dièresi
  TÈCNIQUES DE       La recerca d’informació             Elaboració de treballs de recerca breus sobre     Promoció d’actituds positives davant l’obtenció
   TREBALL                                 autors de novel·la per a fer-ne una exposició     d’informació per a l’exposició d’un tema
              Les TIC
                                       Ús de les TIC per a l’elaboració de treballs
                                       acadèmics

   EDUCACIÓ       Els textos narratius (i 2): la novel·la.     Identificació de les característiques    més    Valoració de la novel·la com a gènere narratiu
   LITERÀRIA       Gèneres de la novel·la              rellevants de la novel·la
                                                                  Promoció d’actituds positives per al foment de
              Les veus de la narració. Els diàlegs                                  la lectura extensiva
              Els nostres novel·listes
                                           48
Editorial Marfil                                                                         Programacions d’aula
Diàlegs                                                                        Valencià: llengua i literatura
  UNITAT 4: Tal          CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  com som o no?
  COMUNICACIÓ
            Els textos descriptius: el retrat           Elaboració de descripcions i retrats          Promoció   de   contextos  comunicatius
                                                                   versemblants per a l’intercanvi d’informacions
            La descripció objectiva, caricaturesca i       Distinció entre descripció objectiva i subjectiva    interpersonals a l’aula
            idealitzada                                                  Foment d’estratègies de control del volum i de
                                       Aplicació del volum i l’entonació en la
                                                                   l’entonació en la comunicació oral
            La veu: el gran instrument (1)            comunicació oral

   LLENGUA I    La variació (3): la variació social. Els argots    Identificació dels argots amb els grups socials     Actitud crítica davant la variació diastràtica
   SOCIETAT                                que els fan servir                   com a element identificatiu dels grups socials

 CONEIXEMENT     Les parts del cos                   Actualització i ampliació de vocabulari         Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA    L’antonímia                                                  fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            L’oració   (4):  classes   d’oracions      Discriminació fonètica de sons, ús de les        lexicosemàntiques
            predicatives                     convencions ortogràfiques, aplicació dels
            Els complements del verb (1): CD           continguts  conceptuals   en   contextos
            Els pronoms febles (2): CD              comunicatius i en la producció de textos orals i
            Els interrogatius                   escrits
            El vocalisme: vocals obertes i tancades
            Els signes de puntuació (3): els parèntesis
            i el guió
  TÈCNIQUES DE    La descripció objectiva i subjectiva: el retrat    Aplicació d’estratègies per a la descripció       Foment de la percepció crítica de la realitat
   TREBALL                                 detallada de persones

   EDUCACIÓ     La poesia (1): èpica i lírica; el romanç       Lectura i comentari de poemes diversos         Promoció d’actituds positives per al foment de
   LITERÀRIA                                                           la lectura extensiva
                                                                   Valoració positiva de la poesia
                                           49
Editorial Marfil                                                                        Programacions d’aula
Diàlegs                                                                       Valencià: llengua i literatura UNITAT 5: Estic          CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
   per tu
  COMUNICACIÓ
            El diari personal                 Producció de textos escrits –reals o simulats-      Promoció   de   contextos  comunicatius
                                      que relaten successos personals             versemblants per a l’intercanvi d’informacions
            La veu: el gran instrument (i 2)                                      interpersonals a l’aula
                                      Aplicació de la velocitat i l’articulació clara en    Foment d’estratègies per al control de la
                                      la comunicació oral                   velocitat i de l’articulació en la comunicació
                                                                  oral

   LLENGUA I     La variació (4): la variació geogràfica. Els    Comprensió del concepte dialecte com a          Eliminació dels prejudicis lingüístics davant el
   SOCIETAT     dialectes (1)                   variació geogràfica de qualsevol llengua         concepte dialecte, especialment aplicat al
                                                                  valencià com a varietat geogràfica
                                      Identificació de les variacions geogràfiques de     Promoció del terme dialecte aplicat a totes les
                                      la nostra llengua                    llengües

 CONEIXEMENT      La distribució horària del dia           Actualització i ampliació de vocabulari         Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     La sinonímia (1)                                              fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            L’oració (5): classes d’oracions segons      Discriminació fonètica de sons, ús de les        lexicosemàntiques
            l’actitud del parlant               convencions ortogràfiques, aplicació dels
            Els complements del verb (2): CI          continguts  conceptuals   en   contextos
            Morfologia verbal (1): revisió dels verbs     comunicatius i en la producció de textos orals i
            irregulars                     escrits
            Els interrogatius
            L’ortografia de M, N, NY, LL, I
            Fonètica: [λ] / [i]
            Els signes de puntuació (4): la interrogació
            i l’exclamació
  TÈCNIQUES DE     La planificació del temps en l’elaboració de    Elaboració de planificacions, agendes i plans de     Acceptació de la planificació del temps com a
   TREBALL      treballs acadèmics                 treball                         mètode d’organització del treball

   EDUCACIÓ     La poesia (2): la poesia lírica          Identificació dels trets de la poesia lírica       Promoció d’actituds positives per al foment de
   LITERÀRIA                              Lectura i comentari de poemes diversos          la lectura extensiva


                                           50
Editorial Marfil                                                                         Programacions d’aula
Diàlegs                                                                        Valencià: llengua i literatura  UNITAT 6: De             CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
   festa en festa
  COMUNICACIÓ
             La biografia                    Anàlisi i producció de biografies            Promoció   de   contextos  comunicatius
                                                                   versemblants per a l’intercanvi d’informacions
             Els mitjans per a fer-se entendre (1): els     Aplicació de recursos retòrics per a la         interpersonals a l’aula
             recursos conceptuals o retòrics          comunicació oral formal                 Bona pràctica dels repertoris de recursos
                                                                   retòrics per a la comunicació oral

   LLENGUA I      La variació (5): la variació geogràfica. Els    Identificació dels trets dialectals fonamentals de    Actitud positiva davant l’ús de les varietats
   SOCIETAT      dialectes (i 2)                  les varietats geogràfiques de la llengua catalana,    dialectals de qualsevol llengua, especialment de
                                       especialment del valencià                la llengua catalana

 CONEIXEMENT       La sinonímia (i 2): els geosinònims        Actualització i ampliació de vocabulari         Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA      Els complements del verb (3): CC,                                      fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             CAgent i CR                    Discriminació fonètica de sons, ús de les        lexicosemàntiques
             Morfologia verbal (2): revisió dels temps     convencions ortogràfiques, aplicació dels
             del passat                     continguts  conceptuals   en   contextos
             L’apostrofació i la contracció           comunicatius i en la producció de textos orals i
             Els signes de puntuació (i 5): les cometes     escrits

  TÈCNIQUES DE      L’entrevista i la biografia            Anàlisi i elaboració d’entrevistes            Concepció de l’entrevista com a mètode per a
   TREBALL                                                             l’obtenció d’informació sobre una persona
             La biblioteca escolar. Les biblioteques      Recerca d’informació    a  les  biblioteques
             virtuals                      escolars i virtuals                   Promoció de l’autonomia en la recerca
                                                                   d’informació

   EDUCACIÓ      La poesia (i 3): la poesia popular         Lectura i comentari de mostres de literatura       Percepció de la literatura popular com a una de
   LITERÀRIA                               popular                         les senyes d’identitat d’un poble

                                                                   Promoció d’actituds positives per al foment de
                                                                   la lectura extensiva
                                           51
Editorial Marfil                                                                          Programacions d’aula
Diàlegs                                                                         Valencià: llengua i literatura UNITAT 7: Tasta-          CONCEPTES                        PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
  ho, tasta-ho
  COMUNICACIÓ
             Els texts instructius: les receptes de cuina       Anàlisi i producció de receptes de cuina        Promoció   de   contextos  comunicatius
                                                                     versemblants per a l’intercanvi d’informacions
             Els mitjans per a fer-se entendre (i 2): els       Aplicació de recursos instrumentals per a la      interpersonals a l’aula
             recursos instrumentals                  comunicació oral formal                Actitud crítica davant el menjar: l’equilibri de
                                                                     nutrients, el menjar ràpid, etc.
                                                                     Bona pràctica dels recursos instrumentals per a
                                                                     la comunicació oral

   LLENGUA I     La variació (i 6): la variació diacrònica        Identificació de la variació diacrònica com a     Vinculació del català al llatí: l’evolució
   SOCIETAT                                  variació adequada a cada època històrica        històrica de la llengua (el català com a llengua
                                                                     romànica)

 CONEIXEMENT      Els préstecs i els barbarismes lèxics          Actualització i ampliació de vocabulari        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     L’oració (6): les oracions atributives                                     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             Els complements del verb (i 4): l’atribut i       Discriminació fonètica de sons, ús de les       lexicosemàntiques
             el predicatiu                      convencions ortogràfiques, aplicació dels
             L’adverbi                        continguts  conceptuals   en   contextos
             Morfologia verbal (3): revisió del present        comunicatius i en la producció de textos orals i
             indicatiu                        escrits
             El guionet
  TÈCNIQUES DE     Els diàlegs i els textos dialogats            Transformació de còmics a textos dramàtics       Valoració positiva de la creativitat i de la
   TREBALL                                                               creació literària personal
             Els recursos instrumentals        en  les    Tractament informatitzat de la informació
             exposicions orals                                                Promoció de l’ús dels mitjans tècnics i
                                                                     informàtics com a suport per a la comunicació
                                                                     oral en públic

   EDUCACIÓ      El teatre (1): literatura i espectacle          Identificació del teatre com a gènere literari     Promoció d’actituds positives per al foment de
   LITERÀRIA                                  complex que unifica literatura i espectacle      la lectura extensiva
                                              52
Editorial Marfil                                                                       Programacions d’aula
Diàlegs                                                                      Valencià: llengua i literatura UNITAT 8: Què et          CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
   sembla?
  COMUNICACIÓ
             El text argumentatiu                Lectura i anàlisi d’articles d’opinió         Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                      Adequació a les situacions comunicatives orals     l’esquema textual argumentatiu.
             La correcció i l’adequació lingüístiques en                                Promoció   de   contextos  comunicatius
             la comunicació oral                                            versemblants per a l’intercanvi d’informacions
                                                                  interpersonals a l’aula
                                                                  Foment d’una actitud positiva envers la
                                                                  correcció lingüística oral

   LLENGUA I     La varietat estàndard               Identificació del concepte estàndard i aplicació    Valoració positiva de l’estàndard com a varietat
   SOCIETAT                               a contextos comunicatius determinats          lingüística comuna i necessària per a la
                                                                  normalització, ensenyament i difusió d’una
                                                                  llengua

 CONEIXEMENT      El vocabulari d’especialitat            Actualització i ampliació de vocabulari        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA     L’oració (i 7): classes d’oracions                                    fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             compostes                     Discriminació fonètica de sons, ús de les       lexicosemàntiques
             Morfologia verbal (i 4): revisió del present    convencions ortogràfiques, aplicació dels
             subjuntiu                     continguts  conceptuals   en   contextos
             Fonètica    sintàctica:    enllaços,    comunicatius i en la producció de textos orals i
             emmudiments i sonoritzacions            escrits

  TÈCNIQUES DE     L’expressió de l’opinió pròpia: a favor i en    Ús de les estratègies per a expressar l’opinió     Foment de situacions comunicatives per a
   TREBALL       contra                       pròpia davant el públic                l’expressió de l’opinió pròpia

             Els diccionaris especialitzats           Consulta i ús de diccionaris especialitzats en     Valoració positiva del diccionari especialitzat
                                      format convencional i en suport digital i en la    com a recurs per a la correcció lèxica i
                                      xarxa                         semàntica

   EDUCACIÓ      El teatre (i 2): orígens i tècniques        Anàlisi de les característiques de les obres      Promoció d’actituds positives per al foment de
   LITERÀRIA                               teatrals                        la lectura extensiva
                                      Anàlisi del llenguatge teatral                                           53
Editorial Marfil                                     Programacions d’aula
Diàlegs                                    Valencià: llengua i literatura


8.4 Distribució temporal dels continguts

     Expressem el temps dedicat als continguts d'una forma global; ho fem a partir de
l'organització del material curricular de 2n d'ESO en vuit unitats didàctiques.

          UNITAT DIDÀCTICA            TEMPORALITZACIÓ

          Unitat 1: Farem vacances        setembre-octubre

          Unitat 2: De cine            novembre

          Unitat 3: Els astres i nosaltres    desembre

          Unitat 4: Tal com som o no?       gener

          Unitat 5: Estic per tu         febrer

          Unitat 6: De festa en festa       març

          Unitat 7: Tasta-ho, tasta-ho!      abril

          Unitat 8: Què et sembla         maig-juny8.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 2n curs d’ESO
Oferim en aquest apartat els criteris d’avaluació d’àrea de 2n curs d’ESO que estableix el
decret curricular (enunciat general) i tot seguit les concrecions que en fem al material curricular
de segon curs (subapartats de cada criteri).

  1. Captar les idees essencials i les intencions de textos orals, de diferent tipus i distint
    nivell de formalització, i reproduir-ne el contingut en textos orals o escrits. Utilitzar
    la llengua per a adquirir nous coneixements.
     1.1 Distingir entre idees principals i secundàries en els textos orals de qualsevol gènere
       i de formalitats diferents.
     1.2 Identificar la intenció comunicativa dels textos orals de qualsevol gènere i de
       formalitats diferents.
     1.3 Aplicar el reconeixement d’idees essencials i les intencions comunicatives dels
       textos orals a la producció de textos orals i escrits.
     1.4 Emprar la llengua com a vehicle per a l’adquisició de coneixements.

  2. Aplicar els coneixements sobre el valencià [i el castellà] i les normes de l'ús lingüístic
    per a solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a compondre
    i revisar, de manera progressivament autònoma, els textos propis d'aquest curs.
     2.1 Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics adquirits.
     2.2 Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
     2.3 Emprar tècniques adequades per a la revisió dels textos propis produïts.

  3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les
    normes de la comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i
    incorporar les intervencions dels altres.

                           54
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


       3.1 Tenir en compte les intervencions dels interlocutors en la producció de discursos
         planificats i espontanis.
       3.2 Respectar les regles de comportament lingüístic que generen les diferents situacions
         de comunicació.

  4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en
    situacions formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d'ús de la
    llengua, especialment a l'àmbit acadèmic, com a vehicle d'aprenentatge.
     4.1 Conéixer l’ús del valencià als diferents àmbits de producció (interpersonal,
       acadèmic, administratiu, mitjans de comunicació, etc.).
     4.2 Fer servir el valencià en tots els contextos de comunicació, tant formals com
       informals.
     4.3 Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en l’adquisició de coneixements a
       l’àmbit acadèmic.

  5. Fer ús de la mediació per a assegurar l'èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar
    com a intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre's de manera
    directa. Utilitzar la interpretació oral, fent resums de la llengua de l’emissor, quan el
    receptor no comprén el missatge original.
     5.1. Conéixer els recursos de la llengua que asseguren l’eficàcia comunicativa.
     5.2. Emprar els recursos més adequats de la competència estratègica que permeten una
       comunicació eficaç.
     5.3. Entendre i fer-se entendre en situacions de malentesos o d’interrupció de la
       comunicació.

  6. Reconéixer en un text les diferents funcions del llenguatge.
    6.1. Conéixer les diferents funcions del llenguatge
    6.2. Reconéixer les funcions del llenguatge en un text.

  7. Reconéixer i ser capaç d'utilitzar els diferents tipus de textos (expositius, narratius,
    descriptius, argumentatius, conversacionals i dialogats) i les seues estructures
    formals.
     7.1 Identificar les estructures formals dels diferents tipus de textos: expositius,
       narratius, descriptius i dialogats.
     7.2 Produir textos orals i escrits que responguen a estructures expositives, narratives,
       descriptives i dialogades.

  8. Reconéixer, junt amb el propòsit i la idea general, idees, fets o dades rellevants en
    textos orals d'àmbits socials pròxims a l'experiència de l'alumnat i de l'àmbit
    acadèmic; captar la idea global i la rellevància d'informacions sentides en ràdio o en
    televisió i seguir instruccions per a realitzar autònomament tasques d'aprenentatge.
     8.1 Identificar la intenció comunicativa i la idea general dels textos i discursos de
       caràcter interpersonal i de l’àmbit acadèmic.
     8.2 Comprendre la informació global de textos produïts pels mitjans de comunicació
       orals i escrits.
     8.3 Interpretar adequadament les instruccions per a la realització de tasques
       d’aprenentatge a l’àmbit acadèmic.

                         55
Editorial Marfil                                Programacions d’aula
Diàlegs                               Valencià: llengua i literatura
  9. Fer exposicions orals senzilles sobre temes que tinguen interés per a l'alumnat i que
    siguen pròxims al seu entorn, amb l'ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies
    de la informació i la comunicació, de manera ordenada i fluida, ajustant-se a un pla o
    guió previ; seguir un orde lògic en la presentació d’informacions i arguments;
    adequar el llenguatge utilitzat al contingut i a la situació comunicativa; mantindre
    l'atenció del receptor.
     9.1 Conéixer el funcionament dels mitjans audiovisuals i de les TIC com a recursos
       auxiliars per a realitzar exposicions orals senzilles.
     9.2 Elaborar guions previs per a la producció d’exposicions sobre un tema d’interés per
       a l’alumnat.
     9.3 Aplicar les regles d’ordenació lògica en la presentació d’informacions i
       argumentacions.
     9.4 Emprar els recursos lingüístics més adequats per a la comunicació oral i escrita
       pública i efectiva, adequada als participants, al tema i al context de comunicació.
     9.5 Aplicar les estratègies comunicatives adequades per a mantenir l’atenció del
       receptor en una exposició.

  10. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits expositius i argumentatius,
    identificar-ne les intencions, diferenciar les idees principals i secundàries, reconéixer
    possibles incoherències o ambigüitats en el contingut i aportar una opinió personal.
     10.1. Comprendre informacions donades mitjançant l’estructura dels textos expositius i
        argumentatius.
     10.2. Analitzar i sintetitzar la intenció comunicativa dels textos expositius i
        argumentatius.
     10.3. Identificar i resoldre adequadament les incoherències i ambigüitats de la
        informació donada mitjançant textos expositius i argumentatius.
     10.4. Expressar opinions personals fonamentades sobre informacions donades
        mitjançant textos expositius i argumentatius.

  11. Elaborar el resum d'una exposició o argumentació oral sobre un tema específic i
    conegut, reflectint els principals arguments i punts de vista dels participants.
     11.1. Identificar la informació essencial d’una exposició o argumentació oral.
     11.2. Resumir una exposició o argumentació oral sobre un tema específic i conegut que
        reflectisca els arguments principals i els punts de vista dels participants.

  12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d'elaborar
    un text de síntesi en què es reflectisquen tant les informacions principals i punts de
    vista trobats com el punt de vista propi.
   12.1    Cercar informació sobre un mateix tema en fonts d’informació diferents.
   12.2    Identificar els punts de vista dels emissors en informacions diferents sobre un
      tema determinat.
   12.3    Sintetitzar informacions sobre un mateix tema procedents de fonts d’informació
      diverses.
   12.4    Expressar el punt de vista propi sobre la informació obtinguda.                        56
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


  13. Extraure informacions concretes i identificar el propòsit en textos escrits d'àmbits
    socials pròxims a l'experiència de l'alumnat; seguir instruccions de certa extensió en
    processos poc complexos; identificar el tema general i els temes secundaris; i
    distingir com està organitzada la informació. Aplicar tècniques d'organització
    d'idees, com ara esquemes jeràrquics o mapes conceptuals.
     13.1. Identificar informacions concretes i la intenció comunicativa de textos escrits de
        l’àmbit interpersonal.
     13.2. Aplicar ordes donades a partir d’instruccions senzilles.
     13.3. Identificar la idea general d’un enunciat i distingir-ne les parts.
     13.4. Emprar tècniques per a l’organització d’idees, fonamentalment esquemes i mapes
        conceptuals.

  14. Narrar, exposar, explicar, resumir i comentar en suport de paper i digital; usar el
    registre adequat; organitzar les idees amb claredat; enllaçar els enunciats en
    seqüències lineals cohesionades; respectar les normes gramaticals, ortogràfiques i
    tipogràfiques. Valorar la importància de planificar i revisar el text. Redactar
    cròniques periodístiques breus organitzant la informació de manera jeràrquica.
     14.1. Produir per escrit, en paper i en suport digital, narracions, exposicions, resums i
        comentaris d’informacions.
     14.2. Adequar el registre a cada situació de comunicació.
     14.3. Aplicar les estratègies adequades per a l’organització de les idees en un text.
     14.4. Emprar els connectors i mots d’enllaç més adequats per a la cohesió textual.
     14.5. Aplicar els criteris de correcció gramatical, ortogràfica i tipogràfica corresponent
        als continguts dels curs.
     14.6. Valorar la planificació i la revisió dels textos com a fases de la producció escrita.
     14.7. Elaborar cròniques periodístiques breus redactades amb una organització
        jeràrquica de la informació.

  15. Conéixer la diversitat lingüística d'Europa, la realitat plurilingüe i pluricultural
    d'Espanya i de la Comunitat Valenciana. Valorar aquesta diversitat com un
    patrimoni que ens enriqueix a tots i a totes. Considerar les diferents situacions que
    plantegen les llengües en contacte.
     15.1. Conéixer la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
     15.2. Conéixer la realitat plurilingüística i pluricultural de l’Estat espanyol i de la
        nostra comunitat autònoma.
     15.3. Valorar el patrimoni lingüístic i cultural propi com a forma d’engrandiment de la
        diversitat cultural.
     15.4. Analitzar les situacions comunicatives que es produeixen en els contextos de
        llengües en contacte.

  16. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics de
    la llengua, per mitjà de l'observació directa i la comparació de produccions diverses.
     16.1. Identificar les variacions dialectals i de registres.
     16.2. Analitzar contextos de comunicació reals amb presència de variació dialectal i de
        registre.                         57
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


  17. Conéixer una terminologia lingüística bàsica en les activitats de reflexió sobre l'ús.
    Conéixer i aplicar correctament les normes d'accentuació vigents. Conéixer
    l'estructura de l'oració i les diferents classes d'oració. Esbrinar les principals
    relacions de significat.
     17.1. Identificar els termes metalingüístics bàsics corresponents a aquest segon curs.
     17.2. Aplicar els coneixements metalingüístics a la reflexió lingüística i a la millora de
        l’ús lingüístic.
     17.3. Conéixer i aplicar les normes d’accentuació.
     17.4. Conéixer l’estructura de l’oració i les diferents classes oració.
     17.5. Esbrinar les diferents relacions de significat.

  18. Incorporar la lectura i l'escriptura com a mitjans d'enriquiment personal.
     18.1. Promoure l’hàbit de la lectura com a forma d’adquirir coneixements nous
        mitjançant una activitat intel·lectual engrescadora.
     18.2. Fomentar l’escriptura com a habilitat personal per a millorar l’autoestima
        personal.
  19. Conéixer els gèneres literaris. Identificar el gènere a què pertany un text literari
    llegit en la seua totalitat, reconéixer-ne els elements estructurals bàsics, els grans
    tipus de recursos lingüístics i emetre una opinió personal. Aprendre a classificar els
    textos llegits per gèneres literaris.
     19.1. Conéixer les característiques formals i de contingut dels gèneres literaris
        tradicionals.
     19.2. Distingir els diferents gèneres literaris, l’estructura i els recursos lingüístics més
        habituals.
     19.3. Analitzar textos literaris i valorar-los.
     19.4. Classificar els textos llegits segons els gènere literari corresponent.

  20. Exposar una opinió sobre la lectura personal d'una obra completa adequada a l'edat;
    reconéixer l'estructura de l'obra i els elements del gènere; valorar l'ús del llenguatge
    i el punt de vista de l'autor; diferenciar contingut literal i sentit de l'obra, i
    relacionar el contingut amb la pròpia experiència.
     20.1. Comentar textos literaris diversos.
     20.2. Analitzar el gènere literari, l’estructura, l’ús del llenguatge, el punt de vista de
        l’autor i la intenció literària d’una obra completa adequada a l’edat.
     20.3. Relacionar el contingut literari amb l’experiència pròpia.
     20.4. Valorar la lectura d’una obra literària completa.

  21. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o
    fragments, considerant els temes i motius de la tradició, la caracterització dels
    subgèneres literaris, la versificació, l'ús del llenguatge i la funcionalitat dels recursos
    retòrics en el text.
     21.1. Aplicar els coneixements literaris per a l’anàlisi de textos breus i fragments.
     21.2. Comprendre i valorar els temes, la caracterització dels subgèneres literaris, la
        versificació, l'ús del llenguatge i la funcionalitat dels recursos retòrics en textos
        literaris.                         58
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


  22. Compondre textos, en suport de paper i digital, prenent com a model textos literaris
    llegits i comentats en l'aula, o realitzar-hi algunes transformacions. Conéixer el
    procés que porta del text dramàtic a la representació teatral.
     22.1. Produir textos literaris o amb intenció literària en suports diversos a partir d’un
        model donat.
     22.2. Aplicar tècniques de manipulació textual per a la producció de textos literaris o
        amb intenció literària.
     22.3. Emprar mecanismes adequats per a la canalització de la creativitat en la
        producció de textos literaris o amb intenció literària.
     22.4. Conéixer les característiques literàries de les produccions dramàtiques com a
        textos literaris que es representen damunt un escenari.

  23. Aprendre i utilitzar tècniques senzilles de maneig de la informació: busca, elaboració
    i presentació, amb ajuda dels mitjans tradicionals i l'aplicació de les noves
    tecnologies. Planificar i dur a terme, individualment o en equip, la consulta de
    diccionaris especialitzats i obres de consulta diverses, en el marc de treballs senzills
    d'investigació. Utilitzar els processadors de textos i ser capaç d'aplicar-los a treballs
    senzills d'investigació, fent ús dels mitjans informàtics complementaris (Internet,
    bases de dades, CD-ROM, processadors de textos, etc.).
     23.1. Conéixer les tècniques tradicionals i de les TIC bàsiques per a la recerca,
        elaboració i presentació de la informació.
     23.2. Consultar diccionaris generals i especialitzats i fonts d’informació diversa per a
        l’elaboració de treballs d’investigació adequats a l’edat.
     23.3. Emprar els processadors de textos per a la redacció de treballs d’investigació
        adequats a l’edat.
     23.4. Emprar les eines informàtiques més habituals per a la consulta de fonts digitals i
        per a l’elaboració de textos escrits.

  24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma
    de discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús
    i utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes.
     24.1. Identificar les expressions lingüístiques, gràfiques i icòniques que denoten formes
        discriminatòries envers els dos sexes, envers els grups social o ètnics i lingüístics.
     24.2. Emprar els mecanismes lingüístics més adequats per a esmenar la utilització de
        fórmules discriminatòries.
     24.3. Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a la resolució de conflictes.


8.6 Material complementari
El projecte curricular de Diàlegs-2 consta, a més a més del llibre de l’aprenent, del material
següent:
  a) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines i Caterina
    Martínez, Orientacions i recursos didàctics. Diàlegs-2. Valencià: llengua i literatura,
    Alcoi, Marfil, 2008. Guia de recursos per al docent amb explicació de les activitats del
    llibre de l’aprenent, propostes alternatives de suport i d’ampliació i les respostes
    corresponents.
  b) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Josep Martines, Jaume Fornés, i Caterina

                         59
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


    Martínez, Quadern d’activitats. Diàlegs-2. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil,
    2008. Quadern autocorrectiu d’activitats de textos i de gramàtica (lèxic i semàntica,
    morfologia i sintaxi, fonètica i ortografia) relacionades amb els continguts del llibre de
    l’aprenent.
   c) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines i Caterina
    Martínez, Exàmens. Diàlegs-2. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2008.
    Repertori de quatre proves d’avaluació per cada unitat amb les solucions corresponents.


8.7 Lectures recomanades1A AVALUACIÓ (abans de Nadal)
       - CARLES CANO, Llegendes del sol i de la lluna, Ed. Bromera.

2A AVALUACIÓ (abans de Pasqua)

          - JOAN PLA, El misteriós punyal del pirata, Ed. Bromera.

3A AVALUACIÓ (abans del 5 de juny)

          -JOAN PLA, La vall dels misteris, Col. Voramar, Ed. Alfaguara.
                         60
Editorial Marfil                                 Programacions d’aula
Diàlegs                                Valencià: llengua i literatura


9. PROGRAMACIÓ DE 3r D’ESO

L’adequació dels objectius generals, és a dir, els objectius específics, les competències bàsiques,
l’adequació dels continguts, és a dir la seqüenciació dels continguts, la distribució temporal dels
continguts i la concreció dels criteris d’avaluació s’ha realitzat d’acord amb les disposicions
legals vigents:
  - LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de
     2006): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
  - REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments
     mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de
     2007.): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
  - DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de
     l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5562, de 24
     de juliol de2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
  - ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en
     Educació Secundària Obligatòria (DOCV núm. 5665, de 21 de desembre de 2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf


    Aquesta programació correspon al material curricular per a tercer curs de l’educació
secundària obligatòria de l’àrea de Valencià: llengua i literatura, publicat per l’editorial Marfil,
SA, Josep Martines (coord.), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Josep Martines,
Vicent Martines, Caterina Martínez i Marisa Tomàs, Diàlegs-3. Valencià: llengua i literatura,
Alcoi, Marfil, 2007.


9.1 Adequació dels objectius generals

En acabar el curs els aprenents hauran d’haver assolit les capacitats següents expressades com a
objectius específics de cadascun dels blocs de continguts. Posem entre parèntesis la denominació
de l’apartat del material curricular corresponent a cada bloc.
a) Objectius específics de comunicació (Contacte; Contacte; Comunicació i textos)
    1. Analitzar les marques lingüístiques de textos descriptius: el retrat físic i psicològic.
    2. Elaborar descripcions orals i escrites de persones.
    3. Analitzar i escriure textos expositius, com ara fullets turístics.
    4. Analitzar i interpretar els símbols iconogràfics convencionals i llegendes propis dels
       croquis i dels mapes de les guies de senderisme.
    5. Valorar positivament el coneixement de la realitat geogràfica, natural i cultural
       valenciana.
    6. Identificar els textos instructius i els elements gramaticals que els caracteritzen.
    7. Redactar textos instructius.
    8. Identificar l’estructura de la narració.
    9. Diferenciar entre contes populars i contes d’autor.
    10. Identificar les característiques del reportatge com a gènere periodístic.
    11. Deduir, sintetitzar i verbalitzar informació partint de dades rebudes oralment, escrites
       o a través d’una imatge.
                        61
Editorial Marfil                                 Programacions d’aula
Diàlegs                                Valencià: llengua i literatura


      12. Elaborar un reportatge a partir de l’obtenció de dades de diverses fonts.
      13. Aplicar els esquemes textuals que generen les TIC (correu electrònic, missatges de
        telèfon mòbil, xats, fòrums, blogs o blocs, etc.).
      14. Reconéixer les marques lingüístiques de textos argumentatius, concretament, en
        l'article d'opinió.
      15. Elaborar textos argumentatius.
      16. Conéixer les formes de la comunicació planificada: la taula redona.

b) Objectius específics de llengua i societat (Les persones i les llengües)
   1. Reconéixer les diferències entre llenguatge i llengua.
   2. Conéixer la diferència entre comunitats lingüístiques i fronteres politicoadministratives
     a Europa.
   3. Valorar positivament la realitat plurilingüe a Europa i, especialment, a Espanya.
   4. Identificar els factors que condicionen la tria del registre lingüístic adequat.
   5. Valorar positivament l'ús adequat dels registres lingüístics en determinats àmbits d'ús.
   6. Identificar i analitzar els prejudicis lingüístics més habituals en la societat.
   7. Desplegar actituds positives entorn de les llengües.
   8. Analitzar i valorar les causes que originen els prejudicis lingüístics.
   9. Assolir una actitud crítica davant valoracions poc rigoroses sobre les llengües basades
     en idees preconcebudes.
   10. Conéixer els conceptes de bilingüisme, conflicte lingüístic i procés de normalització
     lingüística.
   11. Analitzar i interpretar diverses situacions de llengües en contacte.
   12. Valorar positivament el procés de normalització lingüística de les llengües
     minoritzades, especialment del valencià.
   13. Situar la nostra llengua dins el conjunt de les llengües romàniques.
   14. Explicar la realitat lingüística valenciana com a resultat d’uns fets històrics concrets.
   15. Conéixer les llengües que han influït sobre la nostra i algunes de les seues
     aportacions, fonamentalment lèxiques.

c) Objectius específics de coneixement de la llengua (Coneguem la llengua)
   1. Conéixer i utilitzar el vocabulari relacionat amb el camps semàntics dels continguts
     tractats en cada tema.
   2. Distingir els conceptes préstec i barbarisme lingüístics.
   3. Explicar la relació que hi ha entre llengua minoritzada i penetració de barbarismes.
   4. Entendre el concepte d’interferència lèxica i aplicar criteris de correcció coherent per
     esmenar els barbarismes.
   5. Sistematitzar l’ús de les tres conjugacions regulars.
   6. Utilitzar les perífrasis verbals d’obligació i de probabilitat.
   7. Sistematitzar l’ús dels verbs irregulars fer, tenir (o tindre), venir (o vindre), anar i
     eixir.
   8. Descriure i caracteritzar els verbs velaritzats.
   9. Sistematitzar l’ús dels verbs velaritzats i dels irregulars com meréixer.
   10. Discriminar fonèticament els sons vocàlics tònics i els sons vocàlics àtons i fer la
     correspondència ortogràfica que se’n deriva.
   11. Conéixer i utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles.
   12. Aplicar el procediment bàsic per a la combinació de dos pronoms febles.

                        62
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


      13. Discriminar fonèticament els sons consonàntics i fer la correspondència ortogràfica
        que se’n deriva.
      14. Utilitzar l’accent i la dièresi en contextos donats.
      15. Fer servir les preposicions en contextos donats.
      16. Entendre el concepte de sinonímia parcial i aplicar-lo en contextos donats.
      17. Diferenciar entre oració simple i composta.
      18. Fer servir els connectors o conjuncions de coordinació en la construcció d’oracions
        compostes coordinades.
      19. Entendre el concepte d’oració composta subordinada i distingir entre els diferents
        tipus d’oracions subordinades.
      20. Fer servir els connectors o conjuncions de subordinació en la construcció d’oracions
        compostes subordinades.

d) Objectius específics d’educació literària (Literatura; Tècniques literàries)
   1. Identificar les característiques dels quatre gèneres literaris: poesia, narrativa, teatre i
     assaig.
   2. Analitzar les característiques d'un text poètic, de la lírica trobadoresca i del context
     sociocultural de l'Edat Mitjana.
   3. Conéixer alguns aspectes de la vida i de l'obra d'Ausiàs Marc com a escriptor medieval i
     universal.
   4. Reconéixer el valor històric de les Quatre Grans Cròniques medievals i els regnats que
     abasten.
   5. Conéixer aspectes bàsics de la història de la corona catalanoaragonesa en l’Edat
     Mitjana.
   6. Analitzar les característiques literàries de les Cròniques.
   7. Conéixer les dades bàsiques de Tirant lo Blanc (autor, tema, context, etc.).
   8. Valorar la novel·la Tirant lo Blanc com una de les grans obres de la nostra literatura.
   9. Explicar l’aportació de Jaume Roig i d’Isabel de Villena a la nostra literatura.
   10. Identificar les característiques argumentals, textuals i escèniques del Misteri d’Elx.
   11. Analitzar les causes que van provocar la decadència de la literatura culta en valencià.
   12. Valorar el paper realitzat per la literatura popular en l’època moderna de la nostra
     literatura.
   13. Diferenciar manifestacions diverses de literatura popular.

e) Objectius específics de tècniques de treball
   1. Fer servir l’atles visual com a tècnica d’estudi i de treball acadèmic.
   2. Interpretar i sintetitzar documents que contenen informació sobre rutes, viatges i espais
     naturals.
   3. Obtenir informació de diverses fonts mitjançant entrevistes a institucions o persones
     especialitzades en la promoció turística dels nostres espais naturals.
   4. Comprendre textos acadèmics amb la finalitat d’elaborar-ne d’altres de més complexos.
   5. Utilitzar autònomament els diccionaris, enciclopèdies i altres fonts d’informació en
     format paper i en suport digital.
   6. Presentar la informació obtinguda mitjançant tractament informàtic.
   7. Mostrar interés per la presentació acurada dels treballs acadèmics.                         63
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura


9.2 Competències bàsiques de 3r d’ESO

   a) Competència en comunicació lingüística
    - Comprendre l’estructura dels textos descriptius, narratius, expositius i argumentatius.
    - Ser conscient de la diversitat textual que generen les tecnologies de la informació i la
     comunicació (TIC).
    - Fomentar l’esperit crític en l’ús de les TIC com a eina per a la comunicació
     interpersonal i per a la formació acadèmica.
    - Participar activament en situacions acadèmiques de comunicació planificada com ara la
     taula redona.
    - Utilitzar els recursos expressius més adequats per a l’elaboració de textos en gèneres
     diferents, de formalitats diverses i amb intencions comunicatives diferents.

   b) Competència matemàtica
    - Interpretar dades numèriques que tinguen relació amb la competència comunicativa.
    - Aplicar les estratègies de deducció, inferència i resolució de problemes matemàtics als
     processos d’aprenentatge lingüístic.

   c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
    - Assolir un esperit crític respecte a temes socials, culturals, lingüístics i de medi
     ambient.
    - Valorar el territori valencià com a espai cultural.
    - Valorar la llengua com a element emprat per a interpretar el món.
    - Conéixer l’estructura comarcal del territori valencià.
    - Valorar l’ús de la toponímia en valencià com a mostra d’identificació entre llengua i
     territori.

   d) Tractament de la informació i competència digital
    - Promoure la recerca d’informació en fonts d’informació tradicionals i en les digitals per
      a l’elaboració de treballs acadèmics.
    - Conéixer la necessitat d’elaborar treballs acadèmics segons uns guions i models donats.
    - Fomentar l’esperit crític en l’ús de les TIC com a eina formativa.
    - Interessar-se per la presentació informatitzada, correcta i acurada dels treballs
      acadèmics.
    - Utilitzar les TIC per a l’intercanvi d’informació en l’elaboració de treballs acadèmics.

   e) Competència social i ciutadana
    - Valorar la diversitat lingüística com a forma cultural de manifestar la diversitat humana.
    - Fomentar l’esperit crític davant els prejudicis lingüístics.
    - Identificar les conseqüències socials de situacions de contacte de llengües.
    - Valorar el valencià i el castellà dins una situació de llengües en contacte.
    - Ser conscient de l’evolució de les llengües, dels canvis en la nostra llengua i dels
     fenòmens produïts per la interferència lingüística.

   f) Competència cultural i artística
    - Establir relacions entre el context històric i les produccions literàries de cada època i de
     cada autor.

                         64
Editorial Marfil                                     Programacions d’aula
Diàlegs                                    Valencià: llengua i literatura


      -    Conéixer les obres i els autors més importants en la nostra llengua des de l’Edat Mitjana
          fins al segle XVIII.
      -    Valorar positivament la literatura popular com a mostra d’expressió cultural d’un poble.
      -    Conéixer les tècniques literàries relacionades amb cada gènere com a forma de gaudir
          en la lectura de textos.
      -    Promoure inquietuds estètiques davant les produccions literàries vinculades a unes
          èpoques i a uns esdeveniments històrics determinats.

   g) Competència per a aprendre a aprendre
    - Aplicar les estratègies més adequades per a l’ampliació del vocabulari bàsic i
     especialitzat.
    - Fomentar l’autonomia en l’elaboració de les tasques acadèmiques.
    - Adquirir estratègies per a la utilització de les tècniques de treball en funció dels
     objectius del treball acadèmic i segons les necessitats comunicatives.
    - Conéixer l’estructura sintàctica de l’oració composta, dels pronoms febles, de les
     preposicions i del sistema verbal.
    - Aplicar correctament els aspectes bàsics i les excepcions de l’ortografia i la fonètica.

   h) Autonomia i iniciativa personal
    - Promoure la diversitat d’interaccions en l’àmbit acadèmic en situacions de formalitat
      mitjana o mitjana-alta.
    - Promoure la participació en activitats en grups i la presa de decisions responsables.
    - Ser conscient de la planificació individual del treball en la realització d’activitats en
      grup.
    - Saber consultar les fonts d’informació amb autonomia i criteri de selecció en funció
      dels objectius previstos.
    - Fomentar la iniciativa personal en l’expressió de l’opinió sobre temes d’interés
      grupal.
    - Aplicar l’autoavaluació com a mecanisme que permeta realitzar canvis en la conducta
      i l’aprenentatge.
                            65
Editorial Marfil                                                                          Programacions d’aula
Diàlegs                                                                         Valencià: llengua i literatura

9.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars de 3r d’ESO


  UNITAT 1: Una             CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
  finestra oberta al
     món
  COMUNICACIÓ
              El text descriptiu: la descripció objectiva i    Elaboració de descripcions de persones         Creació d'hàbits per a l'obtenció d'informació
              subjectiva                                                 prèvia a la descripció de persones i actitud
                                                                    afavoridora del respecte a la diferència física i
              El retrat                                                 psicològica de les persones

   LLENGUA I       Diferència entre llenguatge i llengua        Comparació entre els coneixements i actituds      Actitud positiva cap a l'aprenentatge i ús de
   SOCIETAT                                 previs de l'alumnat sobre els conceptes de       diverses llengües, especialment del valencià
                                        llenguatge i llengua i els adquirits al llarg
                                        d'aquesta unitat temàtica

 CONEIXEMENT        Sinonímia                      Ús del diccionari de sinònims             Promoció de l’ús del diccionari de sinònims
 DE LA LLENGUA                                 Discriminació fonètica de sons, ús de les       com a recurs per a l’augment del coneixement
              Derivats i   modismes   que  expressen    convencions ortogràfiques, aplicació dels       de vocabulari i recursos expressius
              sentiments                     continguts  conceptuals   en   contextos
                                        comunicatius i en la producció de textos orals i    Actitud i valoració positiva de les convencions
              Les tres conjugacions regulars                                       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                        escrits
              El sistema vocàlic i consonàntic: el sistema                                lexicosemàntiques
              vocàlic tònic

  TÈCNIQUES DE       La descripció objectiva i subjectiva        Diferenciació entre objectivitat i subjectivitat    Foment de la percepció crítica de la realitat
   TREBALL                                  Producció de retrats                  Creació de l’hàbit d’emprar el diccionari de
              El diccionari de sinònims
                                        Ús del diccionari de sinònims             sinònims

   EDUCACIÓ       Els gèneres literaris                Distinció dels principals gèneres literaris      Valoració dels orígens de la lírica
   LITERÀRIA                                                            Valoració de la literatura com a forma
              L’Edat Mitjana. Lírica trobadoresca. Ausiàs     Lectura i comentari d’obres de la lírica        d’expressió cultural d’un poble
              Marc                        medieval
                                             66
Editorial Marfil                                                                         Programacions d’aula
Diàlegs                                                                        Valencià: llengua i literatura
 UNITAT 2: He              CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
 mirat aquesta terra
  COMUNICACIÓ
              Els textos expositius               Interpretació de textos expositius            Valoració de l’obtenció d’informació sobre el
                                       Exposició oral d'un itinerari turístic prèviament    nostre territori
              Els fullets turístics               preparat
              Les guies de senderisme

   LLENGUA I      Les llengües en contacte             Diferenciació entre comunitats lingüístiques i      Promoció d'actituds positives davant la realitat
   SOCIETAT                                fronteres políticoadministratives a Europa        plurilingüe a Europa i especialment a Espanya.

 CONEIXEMENT       Topònims                     Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                               convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              Mitjans de transport               continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
                                       comunicatius i en la producció de textos orals i
              Verbs irregulars: ser, estar, poder, voler,    escrits
              haver

              Les preposicions (1): a/en
              El subsistema vocàlic àton

  TÈCNIQUES DE      Els mapes                     Lectura comprensiva de mapes:        signes    Foment de l’hàbit d’utilització dels mapes,
   TREBALL                                 convencionals, llegendes, icones, etc.          croquis i guies per a la realització d’excursions,
                                                                   viatges i visites llocs diversos

   EDUCACIÓ       La historiografia                 Lectura i anàlisi de les característiques i de la    Valoració de les Cròniques com a patrimoni
   LITERÀRIA                               intenció comunicativa de les cròniques          cultural i artístic collectiu
              El gènere literari narratiu            medievals
                                                                   Foment de la lectura comprensiva de textos
              Les quatre grans Cròniques medievals. La     Anàlisi dels elements del gènere narratiu        literaris
              Crònica de Jaume I o Llibre dels fets
                                       Producció de narracions
                                           67
Editorial Marfil                                                                          Programacions d’aula
Diàlegs                                                                         Valencià: llengua i literatura  UNITAT 3: Un            CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
 munt de músiques
  COMUNICACIÓ
             Els textos expositius periodístics          Anàlisi i elaboració de textos instructius        Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                                                    l’esquema textual instructiu

   LLENGUA I     La variació    funcional:  els  registres    Adequació dels participants en la comunicació      Valoració positiva de l'ús adequat dels registres
   SOCIETAT      lingüístics                      a la situació comunicativa en la selecció del      lingüístics i de les varietats de la llengua
                                        registre

 CONEIXEMENT      Els registres lingüístics: ampliació de        Elaboració d’un diccionari personal           Valoració de l’adequació lingüística a la
 DE LA LLENGUA     vocabulari                      Discriminació fonètica de sons, ús de les        situació comunicativa
                                        convencions ortogràfiques, aplicació dels
             Verbs irregulars (2): fer, tenir (o tindre),     continguts  conceptuals   en   contextos     Actitud i valoració positiva de les convencions
             venir (o vindre), anar, eixir             comunicatius i en la producció de textos orals i     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                        escrits                         lexicosemàntiques
             Les preposicions (2): a + CD

             Pronoms febles (1): formes i funcions
             Les palatals africades
             Les palatals fricatives

  TÈCNIQUES DE     Redacció de textos expositius periodístics      Ús de la memòria com a joc i         per a    Valoració del desenvolupament de la capacitat
   TREBALL       orals i escrits.                   l’aprenentatge                      memorística
                                        Elaboració d’un diccionari visual            Presentació acurada de la informació en un
             Els tipus de diccionaris                                            diccionari visual

   EDUCACIÓ      L’espai, el temps i els fets en la narració      Lectura i comentari d’obres literàries medievals     Adquisició d’hàbits de lectura de textos literaris
   LITERÀRIA                                                             Valoració de la literatura clàssica com a
             La literatura medieval: Francesc Eiximenis i                                  element identificador cultural d’un poble
             Vicent Ferrer

             Ramon Llull
                                            68
Editorial Marfil                                                                          Programacions d’aula
Diàlegs                                                                         Valencià: llengua i literatura UNITAT 4: Conte           CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  contat, aquest
 conte s’ha acabat
  COMUNICACIÓ
             El text narratiu: el conte              Anàlisi i elaboració de textos narratius         Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                                                    l’esquema textual narratiu
             El conte d’autor i el conte tradicional                                    Promoció d’activitats que impliquen la narració
             Les rondalles: Enric valor

   LLENGUA I      Els prejudicis lingüístics (1)            Anàlisi i valoració dels prejudicis lingüístics de    Promoció d'actituds   positives  davant els
   SOCIETAT                                 l’alumnat                        prejudicis lingüístics

 CONEIXEMENT       La polisèmia                     Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                                convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             Els verbs velaritzats (1)              continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
                                        comunicatius i en la producció de textos orals i
             Les preposicions (2): en/amb             escrits
             Pronoms febles (2): CD i CI

             Les consonants fricatives alveolars [z] i [s]

  TÈCNIQUES DE      L’enquesta                      Realització d’enquestes                 Actitud positiva envers l'obtenció d'informació
   TREBALL                                                              de diverses fonts i cap a la investigació rigorosa
             Les fonts d'informació tradicionals         Obtenció d'informació sobre la consciència        sobre qualsevol tema
             (biblioteques, especialistes, organismes i      ecològica pròpia
             associacions, revistes especialitzades, ...) i                                Promoció   d’actituds   positives     de
             digitals per a l'elaboració de treballs d'in-                                 conservacionisme i ecologisme
             vestigació

   EDUCACIÓ      El narrador com a tècnica literària         Anàlisi de la funció dels cavallers medievals      Valoració positiva del Tirant lo Blanc com a
   LITERÀRIA                                                             obra cabdal de la literatura
             Els cavallers medievals               Lectura i comentari de Tirant lo Blanc          Foment del gust per la lectura d'obres clàssi-
                                                                    ques
             Joanot Martorell i Tirant lo Blanc
                                            69
Editorial Marfil                                                                           Programacions d’aula
Diàlegs                                                                          Valencià: llengua i literatura


  UNITAT 5: Un             CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
  món perdut: els
    Tepuis
  COMUNICACIÓ
             Els textos   narratius   periodístics:  el    Lectura i anàlisi de diversos reportatges       Foment i creació d'hàbits de lectura crítica de
             reportatge                                                   textos periodístics, especialment de reportatges
                                         Elaboració de reportatges               Valoració positiva del reportatge com a mitjà
                                                                     de coneixement del món

   LLENGUA I      Els prejudicis lingüístics (2)             Reflexió, anàlisi i valoració de les principals    Actitud crítica davant valoracions poc rigoroses
   SOCIETAT                                  causes que originen els prejudicis lingüístics     sobre les llengües basades en idees preconce-
                                                                     budes

 CONEIXEMENT       Semàntica (1): els mots sinònims            Discriminació fonètica de sons, ús de les       Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                                  convencions ortogràfiques, aplicació dels       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             Els verbs velaritzats (2). Els       verbs    continguts  conceptuals   en   contextos    lexicosemàntiques
             irregulars: meréixer, nàixer, etc.           comunicatius i en la producció de textos orals i
                                         escrits
             Preposicions (4): cap/cap a

             Pronoms febles (3): atribut i predicatiu
             Ortografia de [v] i [b]; Les oclusives finals:
             [p], [t], [k] i [b] [d], [g]

  TÈCNIQUES DE      Recerca d’informació per a l’elaboració de       Interpretació d’informacions   obtingudes  a    Foment de la manipulació de textos com a font
   TREBALL       reportatges                       través de fonts diverses                per a la creació i l’originalitat
                                         Creació d’un recital poètic              Promoció d’activitats orals o per a l’oralització
             La recitació                                                  amb intenció estètica

   EDUCACIÓ      El gènere líric o poesia (1)              Lectura i comentari d’obres del segle d’or       Fruïció de la lectura de textos literaris
   LITERÀRIA
             Jaume Roig: l’Espill. Sor Isabel de Villena:      Anàlisi de la poesia satírica com a literatura
             Vita Christi                      crítica del seu temps
                                              70
Editorial Marfil                                                                        Programacions d’aula
Diàlegs                                                                       Valencià: llengua i literatura
  UNITAT 6: La           CONCEPTES                     PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
   màgia de la
   memòria
  COMUNICACIÓ
            El s textos expositius: el mapa visual        Lectura i anàlisi de mapes visuals           Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                      Lectura i anàlisi de textos instructius         l’esquema textual instructiu
            El text instructiu                                              Promoció   d’activitats  que   impliquen
                                                                  l’exposició d’un tema

   LLENGUA I    El conflicte lingüístic. La substitució       Anàlisi i interpretació de diverses situacions de    Actitud afavoridora del procés de normalització
   SOCIETAT     lingüística                     llengües en contacte                  de les llengües minoritzades, especialment del
                                                                  valencià

 CONEIXEMENT     Semàntica (2): diferències semàntiques        Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA    entre llengües                    convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
                                      continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
            Les perífrasis d’obligació              comunicatius i en la producció de textos orals i
                                      escrits
            Morfologia verbal: el passat

            L’oració simple i la composta
            Pronoms febles (4): CC
            La síl·laba, diftongs i hiat; Les consonants
            geminades tl i l·l

  TÈCNIQUES DE    La recitació                     Anàlisi i interpretació de textos poètics        Fruïció del gènere poètic
   TREBALL

   EDUCACIÓ     El gènere líric o poesia (i 2): les figures     Lectura i comentari d’obres literàries         Foment de l’interés per la lectura d’obres
   LITERÀRIA    literàries                                                  literàries clàssiques

            La literatura urbana: la ciutat de València al
            segle XV. Joan Roís de Corella
                                           71
Editorial Marfil                                                                       Programacions d’aula
Diàlegs                                                                      Valencià: llengua i literatura


  UNITAT 7: Ei!          CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  KOM v@.com?
  COMUNICACIÓ
            Les noves modalitats comunicatives: el      Anàlisi i producció de noves modalitats         Foment de l'interés per l’anàlisi del canvi en els
            correu electrònic, els missatges de telèfon    comunicatives vinculades a la tecnologia digital    sistemes de comunicació
            mòbil, etc.

   LLENGUA I     L’evolució de les llengües            Anàlisi i valoració de l'evolució externa i       Actitud crítica davant el procés d'evolució de la
   SOCIETAT                              interna de la llengua                  llengua: equilibri entre genuïnitat de les formes
            La nostra història lingüística                                      lingüístiques pròpies i les de nova creació i/o
            Les llengües romàniques                                          incorporació

 CONEIXEMENT      Semàntica (i 3): diferències entre llengües    Elaboració d’un diccionari personal           Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                              Discriminació fonètica de sons, ús de les        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            Les perífrasis de probabilitat          convencions ortogràfiques, aplicació dels        lexicosemàntiques
                                     continguts  conceptuals   en   contextos
            Coordinació i juxtaposició: connectors
                                     comunicatius i en la producció de textos orals i
            Pronoms febles (5): combinació binària      escrits

            Accentuació i dièresi
            Grups consonàntics cultes: MB, MP. MPT,
            MM, MF

  TÈCNIQUES DE     La dramatització                 Aprenentatge de diàlegs per a ser interpretats de    Afavoriment d’actituds positives per a fer
   TREBALL                               forma dramàtica                     escenificacions, dramatitzacions, diàlegs en veu
                                                                 alta, etc.

   EDUCACIÓ     El teatre medieval: el Misteri d’Elx       Lectura i comentari d’obres literàries de caire     Foment de l’interés per la lectura d’obres
   LITERÀRIA                              religiós i popular                   literàries clàssiques
            Manifestacions tradicionals valencianes                                  Valoració del Misteri d’Elx com a patrimoni de
                                     Assistència a la representació del Misteri d’Elx    la humanitat i com a patrimoni valencià
                                          72
Editorial Marfil                                                                         Programacions d’aula
Diàlegs                                                                        Valencià: llengua i literatura  UNITAT 8 :             CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                   ACTITUDS, NORMES I VALORS
 Temps d’oci, temps
   de lleure
  COMUNICACIÓ
             El text argumentatiu: l’article d’opinió     Lectura i anàlisi d’articles d’opinió i de textos     Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                      persuasius                        l’esquema textual argumentatiu
             La taula redona
                                                                   Promoció   d’activitats  que   impliquen
                                                                   l’expressió de l’opinió

   LLENGUA I      La interferència lingüística: préstecs i     Identificació de préstecs i identificació i substi-    Valoració positiva dels préstecs lingüístics com
   SOCIETAT      barbarismes                    tució de barbarismes                   a mecanismes enriquidors de les llengües


 CONEIXEMENT       La interferència lèxica              Ús de recursos que eviten les interferències       Actitud i valoració positiva de les convencions
 DE LA LLENGUA                               lingüístiques                       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             La subordinació: substantives, de relatiu i    Elaboració d’un diccionari personal            lexicosemàntiques
             adverbials
                                      Discriminació fonètica de sons, ús de les
             Pronoms febles (i 6): combinació binària (i    convencions ortogràfiques, aplicació dels
             2)                        continguts  conceptuals   en   contextos
                                      comunicatius i en la producció de textos orals i
             L’accent diacrític; la hac (h)          escrits

  TÈCNIQUES DE      La taula redona                  Anàlisi i interpretació d'una taula redona        Actitud afavoridora del respecte al torn de
   TREBALL                                Preparació i participació en una taula redona       paraules, especialment en una taula redona, i a
                                                                   les diverses opinions
                                                                   Actitud positiva respecte de l'expressió de les
                                                                   idees pròpies d'una manera fluida i satisfactòria

   EDUCACIÓ      L’assaig                     Anàlisi de textos de literatura popular.         Foment de l'interés per les cançons populars
   LITERÀRIA                                                            com a obres populars de transmissió oral que
             La nostra literatura durant els segles XVI,    Enregistrament i transcripció d'una cançó         reflecteixen la manera de pensar, la història, els
             XVII i XVIII.                                                costums, els mites, etc. d'un poble al llarg del
                                                                   temps
             La literatura popular. La cançó
                                           73
Editorial Marfil                                       Programacions d’aula
Diàlegs                                      Valencià: llengua i literatura
9.4 Distribució temporal dels continguts
     Expressem el temps dedicat als continguts d'una forma global; ho fem a partir de
l'organització del material curricular de 3r d'ESO en vuit unitats didàctiques.

          UNITAT DIDÀCTICA                  TEMPORALITZACIÓ

          Unitat 1: Una finestra oberta al món        setembre-octubre

          Unitat 2: He mirat aquesta terra!         novembre

          Unitat 3: Un munt de músiques           desembre

          Unitat 4: Conte contat, aquest conte s’ha acabat  gener

          Unitat 5: Un món perdut. Els Tepuis        febrer

          Unitat 6: La màgia de la memòria. Te’n recordes?  març

          Unitat 7: Ei!, KOM v@.com?             abril

          Unitat 8: Temps d’oci, temps de lleure       maig-juny9.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 3r curs d’ESO
Oferim en aquest apartat els criteris d’avaluació d’àrea de 3r curs d’ESO que estableix el
decret curricular (enunciat general) i tot seguit les concrecions que en fem al material curricular
de tercer curs (subapartats de cada criteri).

  1. Captar les idees essencials de textos orals, de diferent tipus i distint nivell de
    formalització i reproduir el contingut en textos escrits.
     1.1 Distingir entre idees principals i secundàries en els textos orals de qualsevol gènere
       i de formalitats diferents.
     1.2 Identificar la intenció comunicativa dels textos orals de qualsevol gènere i de
       formalitats diferents.
     1.3 Aplicar el reconeixement d’idees essencials i les intencions comunicatives dels
       textos orals a la producció de textos orals i escrits.
     1.4 Emprar la llengua com a vehicle per a l’adquisició de coneixements.

  2. Aplicar els coneixements sobre el valencià [i el castellà] i les normes de l'ús lingüístic
    per a solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits, i per a la
    composició i la revisió dirigida dels textos propis d'aquest curs.
     2.1 Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics adquirits.
     2.2 Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
     2.3 Emprar tècniques adequades per a la revisió dels textos propis produïts.

  3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les
    normes de la comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs, escoltar i
    incorporar les intervencions dels altres.
     3.1 Tenir en compte les intervencions dels interlocutors en la producció de discursos
       planificats i espontanis.                               74
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura
       3.2 Intervenir en situacions d’intercanvi d’informació respectant les normes de
         comunicació
       3.3 Respectar les regles de comportament lingüístic que generen les diferents situacions
         de comunicació.

  4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en
    situacions formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d'ús de la
    llengua, especialment a l'àmbit acadèmic com a vehicle d'aprenentatge.
     4.1 Conéixer l’ús del valencià als diferents àmbits de producció (interpersonal,
       acadèmic, administratiu, mitjans de comunicació, etc.).
     4.2 Fer servir el valencià en tots els contextos de comunicació, tant formals com
       informals.
     4.3 Emprar el valencià com a llengua per a l’adquisició de coneixements a l’àmbit
       acadèmic.

  5. Fer ús de la mediació per a assegurar l'èxit de la comunicació oral i escrita. Actuar
    com a intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre's de manera
    directa. Utilitzar la interpretació oral i la traducció escrita, així com saber fer resums
    i paràfrasis de la llengua de l’emissor quan el receptor no comprén el missatge
    original.
     5.1 Conéixer els recursos de la llengua que asseguren l’eficàcia comunicativa.
     5.2 Emprar els recursos més adequats de la competència estratègica que permeten una
       comunicació eficaç.
     5.3 Intervenir en les situacions comunicatives com a mediador lingüístic.
     5.4 Facilitar la interpretació de missatges a persones que desconeixen la llengua.

  6. Entendre instruccions i normes donades oralment; extraure idees generals i
    informacions específiques de reportatges i entrevistes; seguir el desenrotllament de
    presentacions breus relacionades amb temes acadèmics i plasmar-ho en forma
    d'esquema i resum.
     6.1 Comprendre ordes i normes vehiculades pel canal oral.
     6.2 Aplicar les estratègies de comprensió lectora que permeten la identificació de les
       idees generals i específiques dels reportatges i les entrevistes.
     6.3 Esquematitzar i resumir presentacions breus relacionades amb temes acadèmics.

  7. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits narratius, descriptius i dialogats,
    de diferent tipus (incloent-hi els propis de la premsa escrita) i distint nivell de
    formalització; identificar-ne les intencions; diferenciar les idees principals i
    secundàries; reconéixer-hi possibles incoherències o ambigüitats en el contingut;
    aportar una opinió personal.
     7.1 Comprendre informacions donades mitjançant l’estructura dels textos narratius,
       descriptius i dialogats de tipus i formalitat diferents.
     7.2 Analitzar i sintetitzar la intenció comunicativa dels textos narratius, descriptius i
       dialogats de tipus i formalitat diferents.
     7.3 Distingir les idees principals i les secundàries.
                         75
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura
       7.4 Identificar i resoldre adequadament les incoherències i ambigüitats de la informació
         donada mitjançant textos narratius, descriptius i dialogats de tipus i formalitat
         diferents.
       7.5 Expressar opinions personals fonamentades sobre informacions donades mitjançant
         textos narratius, descriptius i dialogats de tipus i formalitat diferents.

  8. Fer explicacions orals senzilles sobre fets d'actualitat social, política o cultural, que
    siguen d'interés per a l'alumnat, de manera ordenada, ajustant-se a un pla o guió
    previ, amb l'ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la
    comunicació; adequar el tema a la situació comunicativa; mantindre l'atenció del
    receptor.
     8.1 Conéixer el funcionament dels mitjans audiovisuals i de les TIC com a recursos
       auxiliars per a realitzar explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat.
     8.2 Elaborar guions previs per a la producció d’exposicions sobre un tema d’interés per
       a l’alumnat.
     8.3 Aplicar les regles d’ordenació lògica en la presentació d’informacions i
       argumentacions.
     8.4 Emprar els recursos lingüístics més adequats per a la comunicació oral i escrita
       pública i efectiva, adequada als participants, al tema i al context de comunicació.
     8.5 Aplicar les estratègies comunicatives adequades per a mantenir l’atenció del
       receptor en una exposició.

  9. Elaborar el resum d'una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut;
    reflectir els principals arguments i punts de vista dels participants.
     9.1 Identificar la informació essencial d’una exposició o debat oral.
     9.2 Resumir una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut que reflectisca
       els arguments principals i els punts de vista dels participants.

  10. Extraure i contrastar informacions concretes i identificar el propòsit en els textos
    escrits més usats per a actuar com a membres de la societat; seguir instruccions en
    àmbits públics i en processos d'aprenentatge d’una certa complexitat; inferir el tema
    general i els temes secundaris; distingir com s'organitza la informació.
     10.1 Identificar informacions concretes i la intenció comunicativa de textos escrits de
       l’àmbit interpersonal.
     10.2 Aplicar ordes donades en àmbits públics i en processos d’aprenentatge
       complexos.
     10.3 Inferir el tema principal i els secundaris d’un text escrit.
     10.4 Emprar tècniques de treball per a l’organització de la informació.

  11. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius i dialogats) en suport de
    paper i digital; adequar el registre a la situació comunicativa; utilitzar-ne
    l’estructura organitzativa per a ordenar les idees amb claredat; enllaçar els
    enunciats en seqüències lineals cohesionades; respectar els criteris de correcció
    gramatical i ortogràfica, amb un vocabulari ric i variat; respectar els criteris de
    correcció gramatical, ortogràfica i tipogràfica. Valorar la importància de planificar i
    revisar el text.                         76
Editorial Marfil                                   Programacions d’aula
Diàlegs                                  Valencià: llengua i literatura
       11.1 Produir per escrit, en paper i en suport digital, narracions, descripcions i diàlegs.
       11.2 Adequar el registre a cada situació de comunicació.
       11.3 Aplicar les estratègies adequades per a l’organització de les idees en un text.
       11.4 Emprar els connectors i mots d’enllaç més adequats per a la cohesió textual.
       11.5 Fer servir un vocabulari ric i variat en la producció de textos.
       11.6 Aplicar els criteris de correcció gramatical, ortogràfica i tipogràfica corresponent
         als continguts dels curs.
       11.7 Valorar la planificació i la revisió dels textos com a fases de la producció escrita.

  12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, a fi d'elaborar
    un text de síntesi en què es reflectisquen tant les informacions principals i els punts
    de vista trobats com el punt de vista propi.
     12.1 Cercar informació sobre un mateix tema en fonts d’informació diferents.
     12.2 Identificar els punts de vista dels emissors en informacions diferents sobre un
       tema determinat.
     12.3 Sintetitzar informacions sobre un mateix tema procedents de fonts d’informació
       diverses.
     12.4 Expressar el punt de vista propi sobre la informació obtinguda.

  13. Comprendre l'origen i evolució [del castellà i] del valencià, identificar i localitzar els
    fenòmens de contacte entre les distintes llengües constitucionals i conéixer les
    característiques fonamentals del bilingüisme.
     13.1 Conéixer l’origen històric i l’evolució del valencià.
     13.2 Conéixer els fenòmens de contacte de llengües aplicades especialment al context
       valencià, especialment les interferències lingüístiques.
     13.3 Conéixer les característiques fonamentals del bilingüisme.

  14. Conéixer la diversitat lingüística d'Europa, d'Espanya i de la Comunitat Valenciana;
    valorar aquesta diversitat com un patrimoni que ens enriqueix a tots i a totes.
     14.1 Conéixer la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
     14.2 Conéixer la realitat plurilingüística i pluricultural de l’Estat espanyol i de la
       nostra comunitat autònoma.
     14.3 Valorar el patrimoni lingüístic i cultural propi com a forma d’engrandiment de la
       diversitat cultural.
     14.4 Véncer prejudicis envers la diversitat lingüística.
     14.5 Promoure actituds positives cap a l’ús del valencià en tots els àmbits de
       comunicació

  15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i estilístics del
    valencià [i del castellà], per mitjà de l'observació directa i la comparació de
    produccions diverses.
     15.1 Identificar les variacions dialectals i de registres.
     15.2 Analitzar contextos de comunicació reals amb presència de variació dialectal i de
       registre.

  16. Conéixer la terminologia lingüística necessària per a la reflexió sobre l'ús.                          77
Editorial Marfil                                   Programacions d’aula
Diàlegs                                  Valencià: llengua i literatura
       16.1 Identificar els termes metalingüístics bàsics corresponents a aquest segon curs.
       16.2 Aplicar els coneixements metalingüístics a la reflexió lingüística i a la millora de
         l’ús lingüístic.

  17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el cas, la
    relació entre aquestes i els seus significats. Aplicar els coneixements sobre la llengua i
    les normes de l'ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i
    escrits, i per a compondre i revisar els textos de manera progressivament autònoma.
     17.1 Identificar les unitats fonètiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques i
       semàntiques de la llengua, les seues combinacions i la relació de significats.
     17.2 Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics adquirits.
     17.3 Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
     17.4 Emprar tècniques adequades per a la revisió autònoma dels textos propis.

  18. Exposar una opinió sobre la lectura personal d'una obra completa, adequada a l'edat
    i relacionada amb els períodes literaris estudiats; avaluar l'estructura i l'ús dels
    elements del gènere, l'ús del llenguatge i el punt de vista de l'autor; situar bàsicament
    el sentit de l'obra en relació amb el seu context i amb la pròpia experiència.
      18.1 Comentar textos literaris diversos.
      18.2 Analitzar el gènere literari, l’estructura, l’ús del llenguatge, el punt de vista de
        l’autor i la intenció literària d’una obra completa adequada a l’edat.
      18.3 Relacionar l’obra literària en el context històric de producció.
      18.4 Relacionar el contingut literari amb l’experiència pròpia.
      18.5 Valorar la lectura d’una obra literària completa.

  19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o
    fragments, considerant la presència de certs temes recurrents, el valor simbòlic del
    llenguatge poètic i l'evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils.
      19.1 Aplicar els coneixements literaris per a l’anàlisi i valoració de textos breus i
        fragments.
      19.2 Comprendre i valorar els temes, el valor simbòlic del llenguatge poètic i
        l'evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils en textos literaris.

  20. Mostrar el coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el
    context en què apareixen, i les autores i els autors més rellevants de la història de la
    literatura; fer un treball personal d'informació i de síntesi, o d'imitació i recreació,
    en suport de paper i digital.
      20.1 Conéixer el context històric de producció de les obres literàries més rellevant de
        la nostra literatura.
      20.2 Relacionar el context històric amb l’estil i les característiques dels autors i
        autores.
      20.3 Elaborar un treball d’investigació a partir d ela recerca d’informació en diferents
        fonts d’informació de caire tradicional i digital.

  21. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat.
    Reconéixer-ne els elements estructurals bàsics, els grans tipus de recursos lingüístics                          78
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura
     i emetre una opinió personal. Utilitzar aquests coneixements en la producció de
     textos d'intenció literària.
      21.1 Identificar el gènere d’obres literàries completes.
      21.2 Analitzar i valorar fragments i textos literaris complets.
      21.3 Produir textos literaris o amb intenció literària d’acord amb els coneixements
        adquirits.

  22. Establir relacions entre obres, autors i moviments que constitueixen un referent clau
    en la història de la literatura fins al segle XVIII –incloent-hi els de les llengües
    constitucionals- i els elements més destacats del context cultural, social i històric en
    què apareixen.
     22.1 Relacionar les produccions literàries pròpies amb les literatures veïnes.
     22.2 Analitzar la relació entre la pertinença a una comunitat lingüística determinada i
       la percepció d’un mateix context històric viscut.

  23. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts
    d'informació tant en suports tradicionals (per mitjà de l’ús d'índexs, de fitxes i
    d’altres sistemes de classificació de fonts), com els que proporcionen les tecnologies
    de la informació i la comunicació, en el marc de treballs senzills d'investigació.
    Utilitzar els processadors de textos i ser capaç d'aplicar-los a treballs senzills
    d'investigació, fent ús dels mitjans informàtics complementaris (Internet, bases de
    dades, CD-ROM, DVD, etc.).
     23.1 Aplicar, individualment i en grup, les tècniques tradicionals i de les TIC bàsiques
        per a la recerca, elaboració i presentació de la informació.
     23.2 Consultar diccionaris generals i especialitzats i fonts d’informació diversa per a
        l’elaboració de treballs d’investigació adequats a l’edat.
     23.3 Emprar els processadors de textos per a la redacció de treballs d’investigació
        adequats a l’edat.
     23.4 Emprar les eines informàtiques més habituals per a la consulta de fonts digitals i
        per a l’elaboració de textos escrits.

  24. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna forma
    de discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.), evitar-ne l’ús
    i utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes.
      24.1 Identificar les expressions lingüístiques, gràfiques i icòniques que denoten formes
        discriminatòries envers els dos sexes, envers els grups social o ètnics i lingüístics.
      24.2 Emprar els mecanismes lingüístics més adequats per a esmenar la utilització de
        fórmules discriminatòries.
      24.3 Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a la resolució de conflictes.

  25. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a
    elaborar i difondre informacions i opinions.
     25.1 Conéixer els mecanismes de producció dels diferents gèneres periodístics.
     25.2 Analitzar els recursos que fan servir els mitjans de comunicació per a elaborar i
       difondre informacions i opinions.
                         79
Editorial Marfil                                 Programacions d’aula
Diàlegs                                Valencià: llengua i literatura
       25.3 Analitzar críticament els missatges publicitaris com a produccions lingüístiques
         portadores de valors explícits i implícits.


9.6 Material complementari
El projecte curricular de Diàlegs-3 consta, a més a més del llibre de l’aprenent, del material
següent:
  a) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Josep Martines,
    Vicent Martines, Caterina Martínez i Marisa Tomàs, Orientacions i recursos didàctics.
    Diàlegs-3. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2007. Guia de recursos per al
    docent amb explicació de les activitats del llibre de l’aprenent, propostes alternatives de
    suport i d’ampliació i les respostes corresponents.
  b) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines i Caterina
    Martínez, Quadern d’activitats. Diàlegs-3. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil,
    2008. Quadern autocorrectiu d’activitats de textos i de gramàtica (lèxic i semàntica,
    morfologia i sintaxi, fonètica i ortografia) relacionades amb els continguts del llibre de
    l’aprenent.
  c) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Josep Martines i Caterina
    Martínez, Exàmens. Diàlegs-3. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2007.
    Repertori de quatre proves d’avaluació per cada unitat amb les solucions corresponents.

9.7 Lectures recomanades
1A AVALUACIÓ (abans de Nadal)
   DAVID DURAN, Cicle Bis, Ed. Bromera (col. Espurna).
   MARK TWAIN, Tom Sawyer, detectiu, Ed. Bromera.
   JOAN PLA, L'estranya mort de Berta, Ed. Bromera.
   AIDAN MACFARLANE I ANN MCPHERSON, El nou diari d’un jove maniàtic, Ed.
    Bromera.
   FINA CASALDERREY, No et pots casar, pare, Ed. Bromera.
   MANEL ALONSO, La maledicció del silenci, Ed. Bròsquil.

2A AVALUACIÓ (abans de Pasqua)
   SILVESTRE VILAPLANA, Els dimonis de Pandora, Ed. Bromera.
   FRANCESC MOMPÓ, Els ulls del llac, E. Voramar
   BRAM STOKER, Dràcula, Ed. Bromera (col. el Micalet Galàctic)
   JACK LONDON, La crida salvatge, Ed. Bromera.
   VICTOR LABRADO, Cròniques d’un rei, Ed. Bromera.

3A AVALUACIÓ (abans del 5 de juny)
   HOMER, L’Odissea, Ed. Bromera
   ROBERT L. STEVENSON, L'illa del tresor, Ed. Bromera.
   ISABEL CLARA SIMÓ, Dora diu que no, Ed. Bromera
   JOSEP LLUÍS SEGUÍ, Màghica, Ed Marfil
   LLIRIS PICÓ, Les ales de la memòria, Ed. Marfil
   AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ, Passadissos d’ombra, Ed. Bromera
   VICENT ENRIC BELDA, La llegenda de l’amulet de Jade, Ed. Bromera                         80
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura
10. PROGRAMACIÓ DE 4t D’ESO

L’adequació dels objectius generals, és a dir, els objectius específics, les competències bàsiques,
l’adequació dels continguts, és a dir la seqüenciació dels continguts, la distribució temporal dels
continguts i la concreció dels criteris d’avaluació s’ha realitzat d’acord amb les disposicions
legals vigents:
  - LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de
     2006): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
  - REIAL DECRET 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments
     mínims corresponents a l’educació secundària obligatòria (BOE núm. 5, de 5 de gener de
     2007.): http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/01/11/pdfs/A00267-00278.pdf
  - DECRET 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de
     l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5562, de 24
     de juliol de2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf
  - ORDE de 14 de desembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, sobre avaluació en
     Educació Secundària Obligatòria (DOCV núm. 5665, de 21 de desembre de 2007):
     https://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/12/21/pdf/2007_15520.pdf


    Aquesta programació correspon al material curricular per a quart curs de l’educació
secundària obligatòria de l’àrea de Valencià: llengua i literatura, publicat per l’editorial Marfil,
SA, Josep Martines (coord.), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Josep Martines,
Caterina Martínez i Marisa Tomàs, Diàlegs-4. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, 2008.

10.1 Adequació dels objectius generals

En acabar el curs els aprenents hauran d’haver assolit les capacitats següents expressades com a
objectius específics de cadascun dels blocs de continguts. Posem entre parèntesis la denominació
de l’apartat del material curricular corresponent a cada bloc.
  a) Objectius específics de comunicació (Contacte; Comunicació i textos)
    1. Conéixer les característiques dels textos expositius acadèmics (esquemes, resums,
       exàmens, etc.).
    2. Conéixer diferents gèneres del text expositiu (l'entrada o article d'un diccionari, la
       pàgina de crèdits i l'índex d'un llibre, documents explicatius d'Internet, gràfics, etc.).
    3. Realitzar exposicions orals sobre temes treballats en les unitats.
    4. Conéixer les característiques dels textos expositius acadèmics (esquemes, resums,
       exàmens, etc.)
    5. Conéixer l’estructura i la presentació d’un text expositiu acadèmic: el treball de
       classe.
    6. Valorar i identificar l’estructura del paràgraf com a unitat significativa dins dels
       textos expositius.
    7. Escriure paràgrafs expositius sobre una idea donada.
    8. Conéixer les formes de la comunicació planificada: l’exposició oral.
    9. Elaborar per escrit i exposar oralment un text expositiu de caràcter acadèmic.
    10. Reconéixer les marques textuals i lingüístiques i l’estructura del text argumentatiu.                         81
Editorial Marfil                                    Programacions d’aula
Diàlegs                                   Valencià: llengua i literatura
     11. Analitzar i escriure textos argumentatius.
     12. Conéixer les marques textuals d’un article d’opinió (estructura, expressions de
       modalització, marcadors lògics).
     13. Elaborar articles d’opinió relacionats amb el tema de la unitat.
     14. Valorar amb actitud crítica i creativa el món de la publicitat.
     15. Analitzar críticament els estereotips culturals que promou la publicitat.
     16. Elaborar textos publicitaris.
     17. Valorar positivament els debats com l’argumentació oral per excel·lència.
     18. Conéixer i participar en la preparació i l’execució d’un debat.
     19. Expressar l’opinió pròpia sobre temes d’actualitat.

   b) Objectius específics de llengua i societat (Les persones i les llengües)
    20. Desenvolupar una actitud crítica positiva entorn de la realitat plurilingüe i cultural del
      planeta i de l’Estat espanyol.
    21. Conéixer la pluralitat lingüística de l'Estat espanyol a partir de la lectura d'articles
      constitucionals i de textos en cadascuna de les diferents llengües.
    22. Conéixer la localització, l'extensió, l'origen i el parentiu de les diferents llengües
      romàniques que es parlen a la península Ibèrica.
    23. Conéixer l'extensió territorial i l'origen de les diferents llengües romàniques o
      neollatines així com el lloc que hi correspon a la llengua catalana.
    24. Conéixer els fets més rellevants que caracteritzen l'origen i l'evolució de la nostra
      llengua.
    25. Conéixer els factors que posen de manifest el procés de minorització lingüística del
      valencià: exclusió dels àmbits de prestigi, augment de les diferències dialectals,
      disminució del nombre de parlants i interferència del castellà.
    26. Conéixer els factors que concorren en un procés de minorització lingüística, i
      especialment, en el valencià.
    27. Valorar positivament i críticament el procés de normalització lingüística del valencià.
    28. Identificar els principals trets fonètics dels blocs dialectals i d’altres característiques
      secundàries de la variació geogràfica dels nostres parlars.
    29. Conéixer la realitat lingüística valenciana on conviuen dues llengües oficials,
      repartides de manera diversa, i les subvarietats del valencià.
    30. Valorar positivament la varietat estàndard com a vehicle de comunicació
      interdialectal.

   c) Objectius específics de coneixement de la llengua (Coneguem la llengua)
    31. Utilitzar el vocabulari relacionat amb els continguts tractats en cada tema.
    32. Identificar i fer servir els sinònims de verbs d’ús bàsic.
    33. Utilitzar el gènere dels substantius i dels adjectius.
    34. Fer servir les perífrasis verbals d’obligació i diferenciar l’obligació personal i la
      impersonal; les perífrasis de probabilitat i les d’imminència.
    35. Analitzar l’orde dels components de l’oració i la concordança.
    36. Distingir i utilitzar tan i tant; quan i quant; si no i sinó; si, sí i s’hi; per i per a; doncs
      i perquè; perquè, per què i per a què.
    37. Discriminar fonèticament les consonants i aplicar les regles ortogràfiques
      corresponents.                          82
Editorial Marfil                                   Programacions d’aula
Diàlegs                                  Valencià: llengua i literatura
     38. Entendre el concepte de sinonímia i aplicar-lo en verbs que tenen un significat pròxim
       fent servir el diccionari.
     39. Conéixer els vocabularis d’especialitat.
     40. Distingir l’oració simple i la composta i conéixer els diferents tipus d’oracions
       compostes.
     41. Analitzar sintàcticament les oracions simples i compostes (coordinades, subordinades
       substantives, de relatiu i adverbials).
     42. Distingir i utilitzar sistemàticament les normes d’accentuació –especialment les no
       coincidents entre valencià i castellà- les de la dièresi i de l’hiat.
     43. Utilitzar els pronoms relatius, el relatiu possessiu i el relatiu neutre.
     44. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús de les lletres majúscules i
       minúscules.
     45. Conéixer i aplicar les regles gramaticals sobre l’ús de les abreviatures, els acrònims,
       les sigles i els símbols com a procediment d’abreviació
     46. Sistematitzar l’ús de les conjugacions verbals regulars i irregulars.
     47. Utilitzar les formes i les funcions dels pronoms febles i sistematitzar-ne la
       combinació.
     48. Utilitzar els procediments onomasiològics (la derivació, la composició, la siglació i
       els manlleus) i semasiològics (la metàfora) per a generar neologismes.
     49. Utilitzar les unitats fraseològiques com a construccions semàntiques genuïnes,
       especialment les solidaritats lèxiques.
     50. Fer servir les recomanacions sobre els tipus de lletra redona, cursiva i negreta.


   d) Objectius específics d’educació literària (Literatura; Tècniques literàries)
    51. Identificar els elements més destacats del context cultural, social i històric dels segles
      XIX, XX i XXI.
    52. Distingir les característiques més rellevants del Romanticisme i de la Renaixença com a
      moviments literaris del s. XIX.
    53. Conéixer els aspectes més destacats de la vida i de l'estil literari d'autors com Jacint
      Verdaguer, Teodor Llorente i Àngel Guimerà a partir de la lectura, comprensió,
      recitació i dramatització de fragments de les seues obres.
    54. Diferenciar les característiques dels principals gèneres literaris: l'assaig, la narració, la
      poesia i el teatre.
    55. Conéixer les característiques més rellevants del Realisme-Naturalisme com a
      moviments literaris del s. XIX a partir de la lectura d’autors com Narcís Oller i Eduard
      Escalante.
    56. Reconéixer les característiques del sainet com a gènere teatral que reflecteix aspectes
      importants de les classes populars i de la vida quotidiana de la València del segle XIX.
    57. Conéixer les característiques i els autors més rellevants del Modernisme i del
      Noucentisme.
    58. Conéixer les característiques dels moviments artisticoliteraris que s’engloben sota
      l’epítet “les avantguardes” de principis del s.XX.
    59. Explicar l’aportació de Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu, Joan Brossa i Maria
      Mercè Marçal a la nostra literatura.
                          83
Editorial Marfil                                  Programacions d’aula
Diàlegs                                 Valencià: llengua i literatura
     60. Conéixer les característiques més rellevants de la narrativa de postguerra i d’autors
       representatius com Mercè Rodoreda i Enric Valor a partir de la lectura de fragments
       de les seues obres
     61. Conéixer les característiques generals i les dificultats de la literatura assagística a
       casa nostra.
     62. Reconéixer i valorar l’obra assagística de Joan Fuster.

   e) Objectius específics de tècniques de treball
    63. Elaborar esquemes utilitzant correctament els elements gràfics pertinents, com ara
      lletres majúscules i minúscules, claus, fletxes, abreviatures, números, parèntesis,
      guionets, etc.
    64. Familiaritzar-se amb adreces electròniques relacionades amb vocabularis especialitzats.
    65. Utilitzar els diferents tipus de diccionaris (generals, bilingües, de barbarismes, etc.) i
      els correctors informàtics com a eines de correcció lèxica.
    66. Afavorir la necessitat de recórrer a diverses fonts d'informació per a l'elaboració de
      textos expositius sobre un tema específic, interpretant correctament les referències
      bibliogràfiques tradicionals i de tecnologia informàtica (diccionaris, manuals
      enciclopèdies, premsa escrita, recursos audiovisuals i multimèdia).
    67. Afavorir actituds positives per a la recerca d’informació en fonts tradicionals i en
      tecnologies d’informació i comunicació (TIC) en l’elaboració de treballs d'investigació.
    68. Valorar la necessitat de recórrer als esquemes i als resums com a tècniques d'estudi
      indispensables en la preparació d'un examen.
    69. Afavorir actituds positives cap a treballs d'investigació sobre la recerca de material
      relacionat amb temes diversos.


10.2 Competències bàsiques de 4t d’ESO

   a) Competència en comunicació lingüística
    - Comprendre l’ús de les estructures expositives i argumentatives en contextos donats.
    - Aplicar l’ús dels gèneres corresponents als textos expositius i argumentatius,
     fonamentalment el treball acadèmic expositiu i l’article d’opinió.
    - Conéixer el paràgraf com a unitat textual bàsica per a l’estructuració de les idees en els
     textos expositius i argumentatius.
    - Distingir els tipus d’arguments i incloure’ls en els textos que expressen l’opinió de
     l’autor.
    - Utilitzar recursos expressius adequats a textos expositius i argumentatius.
    - Saber adequar els recursos argumentatius orals en l’expressió de l’opinió pròpia.

   b) Competència matemàtica
    - Interpretar dades numèriques que tinguen relació amb la competència comunicativa.
    - Aplicar les estratègies de deducció, inferència i resolució de problemes matemàtics als
     processos d’aprenentatge lingüístic.

   c) Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
    - Consolidar l’esperit crític respecte a temes socials, culturals, lingüístics i de medi                         84
Editorial Marfil                                       Programacions d’aula
Diàlegs                                      Valencià: llengua i literatura
          ambient.
      -    Valorar la llengua com a element emprat per a la interpretació del món.
      -    Conéixer la relació entre la variació dialectal i la diversitat territorial.

   d) Tractament de la informació i competència digital
    - Ser conscient de la necessitat d’ús de les TIC en l’àmbit acadèmic com a instrument per
      a la millora de la competència comunicativa.
    - Aprofundir en l’ús de les tècniques digitals de recerca d’informació.
    - Afavorir l’ús i el coneixement del funcionament dels traductors automàtics en la
      redacció de treballs acadèmics.
    - Aprofundir en l’ús dels diccionaris d’especialitat.
    - Afavorir l’ús de diferents fonts d’informació, tradicionals i digitals, per a l’elaboració
      de textos acadèmics.
    - Afavorir l’esperit crític en l’ús de les TIC.
    - Promoure l’elaboració informàtica dels treballs acadèmics.
    - Despertar l’interés a presentar els treballs acadèmics de forma acurada i correcta
      lingüísticament.

   e) Competència social i ciutadana
    - Ser conscient de la necessitat de fomentar actuacions cíviques per a la inclusió de grups
     socials marginals, marginats o minoritzats.
    - Promoure l’acceptació de les diferències entre les persones com a tret enriquidor de la
     diversitat humana.
    - Valorar positivament la diversitat lingüística del món, d’Europa i de l’Estat espanyol.
    - Valorar positivament la història de la nostra llengua.
    - Conéixer la variació dialectal de la nostra llengua.
    - Valorar la varietat estàndard com a varietat supradialectal i necessària en qualsevol
     llengua que tinga accés a tots els àmbits de comunicació.

   f) Competència cultural i artística
    - Establir relacions entre el context històric i les produccions literàries de cada època i de
     cada autor.
    - Conéixer les obres i els autors més representatius en la nostra llengua des del segle XIX
     fins als nostres dies.
    - Conéixer les tècniques literàries relacionades amb cada gènere com a forma de gaudir
     de la lectura de textos.
    - Analitzar críticament els prototips culturals que promouen els missatges publicitaris.
    - Gaudir amb la lectura extensiva de textos literaris.
    - Promoure inquietuds estètiques en les produccions lingüístiques amb intenció literària.

   g) Competència per a aprendre a aprendre
    - Aplicar les estratègies més adequades per a l’ampliació del vocabulari bàsic i
     especialitzat.
    - Fomentar l’autonomia en l’elaboració de les tasques acadèmiques.
    - Adquirir estratègies per a la utilització de les tècniques de treball en funció dels
     objectius del treball acadèmic i segons les necessitats comunicatives.                             85
Editorial Marfil                                      Programacions d’aula
Diàlegs                                     Valencià: llengua i literatura
      -    Conéixer l’estructura sintàctica de l’oració composta, dels pronoms relatius, dels
          pronoms febles i del sistema verbal.
      -    Aplicar les normes d’estil de les abreviatures, els acrònims, les sigles, els símbols i dels
          tipus de lletra.
      -    Valorar positivament la necessitat de la correcció lingüística, tant l’ortogràfica, com la
          fonètica i la lèxica i semàntica.
      -    Conéixer els procediments per a la generació de neologismes i per a les construccions
          semàntiques genuïnes, especialment les solidaritats lèxiques.

   h) Autonomia i iniciativa personal
    - Saber consultar les fonts d’informació amb autonomia i criteri de selecció en funció
      dels objectius previstos.
    - Estimular l’autonomia en la recerca d’informació per a l’elaboració de treballs
      acadèmics.
    - Assimilar l’ús de les tècniques de treball per a la realització de tasques de recerca i
      investigació individuals.
    - Realitzar activitats que permeten la presa de decisions consensuades entre els membres
      d’un equip de treball.
    - Conéixer tècniques específiques per a la preparació i la realització d’exàmens.
    - Utilitzar estratègies orals adequades en les exposicions i argumentacions realitzades
      davant el públic.
                             86
IES Dr Balmis                                                                          Programacions d’aula
                                                                     Valencià: llengua i literatura
10.3 Adequació i seqüenciació dels continguts curriculars de 4t d’ESO


   UNITAT 1:           CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                   ACTITUDS, NORMES I VALORS
   Fantàstica
   imaginació
  COMUNICACIÓ
            El text expositiu (1): estructura         Identificació i producció de textos expositius      Creació d’actituds comunicatives per a l’ús de
                                                                  l’esquema textual expositiu

   LLENGUA I     Som iguals som diferents (1): la diversitat    Anàlisi de la diversitat lingüística al món        Actitud positiva cap a diversitat lingüística al
   SOCIETAT     lingüística                                                 món

 CONEIXEMENT     Lèxic del món fantàstic              Ús del diccionari de sinònims               Valoració positiva de l’ús del diccionari de
 DE LA LLENGUA    Els verbs d’ús bàsic i sinònims (1)                                     sinònims com a eina per a la millora de la
                                     Discriminació fonètica de sons, ús de les
            El gènere: substantius i adjectius                                     competència lèxica
                                     convencions ortogràfiques, aplicació dels
            Repàs morfologia verbal (1): el passat      continguts  conceptuals   en   contextos      Actitud i valoració positiva de les convencions
            perifràstic                    comunicatius i en la producció de textos orals i     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            Les perífrasis d’obligació            escrits                          lexicosemàntiques
            L’oració (1): L’orde dels components de
            l’oració i la concordança
            Tan/tant
            Les oclusives finals

  TÈCNIQUES DE    La documentació i la recerca d’informació     Ús autònom de les fonts        d’informació    Interés per la bona presentació de treballs
   TREBALL                               tradicionals i de les TIC                 acadèmics, en format paper i en suport digital

   EDUCACIÓ     Els gèneres literaris               Diferenciació dels gèneres literaris           Actitud afavoridora per a l’acceptació dels
   LITERÀRIA                              Lectura i anàlisi de textos del Romanticisme i la     diferents gèneres literaris
            El Romanticisme i la Renaixença          Renaixença                        Adquisició d’hàbits de lectura
            Jacint Verdaguer, Teodor Llorente,                                     Valoració positiva del període de la Renaixença
            Constantí Llombart, Àngel Guimerà                                      com a moment de recuperació de la tradició
                                                                  literària en la nostra llengua
                                         87
IES Dr Balmis                                                                             Programacions d’aula
                                                                        Valencià: llengua i literatura UNITAT 2: Res no           CONCEPTES                       PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
 és el que sembla
  COMUNICACIÓ
             El text expositiu (2): fonts d’informació       Aplicació d’estratègies per a la recerca         Promoció d’estratègies per a la consulta de
                                        d’informació en fonts                  fonts d’informació

   LLENGUA I      Som iguals som diferents (i 2): la diversitat     Anàlisi de la diversitat lingüística a l’Estat      Actitud positiva cap a diversitat lingüística a
   SOCIETAT      lingüística                      espanyol                         l’Estat espanyol

 CONEIXEMENT      El lèxic de l’esport                  Interpretació d’informació dels vocabularis       Valoració positiva de l’ús dels diccionaris
 DE LA LLENGUA     El vocabulari d’especialitat              d’especialitat, sobretot en format digital        d’especialitat, sobretot en format digital, com a
             El nombre: substantius i adjectius                                       eina per a la millora de la competència lèxica
                                        Discriminació fonètica de sons, ús de les
             Repàs morfologia verbal     (2):   passat    convencions ortogràfiques, aplicació dels        Actitud i valoració positiva de les convencions
             perifràstic i passat simple              continguts  conceptuals   en   contextos     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             Les perífrasis de probabilitat i imminència      comunicatius i en la producció de textos orals i     lexicosemàntiques
             L’oració (2): oració simple i composta.        escrits
             Tipus de compostes. Anàlisi sintàctica
             Quan / quant
             L’accentuació divergent; dièresi i hiat

  TÈCNIQUES DE     La recerca d’informació per a l’elaboració       Ús de tècniques de recerca d’informació en        Sentit crític en la selecció de la informació
   TREBALL       de treballs acadèmics                 fonts tradicionals i TIC                 obtinguda a través de fonts diferents

   EDUCACIÓ      Els gèneres narratiu i el gènere dramàtic       Anàlisi de les característiques del gènere teatral    Valoració del gènere teatral per a representar
   LITERÀRIA                                 i del narratiu                      històries i de la narració per a contar-les
             El Realisme i el Naturalisme: Narcís Oller i      Lectura i anàlisi de textos               Adquisició d’hàbits de lectura
             Eduard Escalante
                                                                     Valoració positiva de les obres de Narcís Oller
             El sainet                                                    i d’Eduard Escalante
                                             88
IES Dr Balmis                                                                        Programacions d’aula
                                                                   Valencià: llengua i literatura


  UNITAT 3: Els          CONCEPTES                   PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
   moderns
  COMUNICACIÓ
            El text expositiu (3): esquema i resum     Elaboració d’esquemes i resums              Afavoriment de l’ús de tècniques per a la
                                                                condensació d’informació

   LLENGUA I     Les llengües romàniques            Identificació del valencià com a llengua         Valoració positiva del procés de diversificació
   SOCIETAT                             romànica                         de les llengües romàniques

 CONEIXEMENT     Lèxic de les arts               Ampliació de     la    competència  lèxica    Foment de la precisió lèxica en l’expressió oral
 DE LA LLENGUA    Verbs d’ús bàsic (3)              especialitzada                      i escrita
            Repàs morfologia verbal (3): present
                                   Discriminació fonètica de sons, ús de les        Actitud i valoració positiva de les convencions
            indicatiu i subjuntiu (1a conjugació)
                                   convencions ortogràfiques, aplicació dels        fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            Els pronoms relatius (1)            continguts  conceptuals   en   contextos     lexicosemàntiques
            L’oració (3): oracions subordinades. Les    comunicatius i en la producció de textos orals i
            subordinades substantives           escrits
            Si no/sinó
            Les majúscules i les minúscules

  TÈCNIQUES DE    L’esquema i el resum              Aplicació de l’esquema i el resum en           Autonomia   en  l’elaboració   de  treballs
   TREBALL                             l’elaboració de textos expositius de l’àmbit       acadèmics
                                   acadèmic

   EDUCACIÓ     Els versos: síl·labes i rima          Anàlisi de la rima i la mètrica             Promoció d’actituds estètiques en la literatura
   LITERÀRIA                            Lectura i anàlisi de textos               Adquisició d’hàbits de lectura
            El Modernisme i el Noucentisme: Joan
            Maragall i Eugeni d’Ors                                         Valoració positiva de les obres de Joan
                                                                Maragall i d’Eugeni d’Ors.
                                        89
IES Dr Balmis                                                                             Programacions d’aula
                                                                        Valencià: llengua i literatura


 UNITAT 4: Allò             CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
 que l’ull no veu
  COMUNICACIÓ
             El text expositiu (i 4): el paràgraf           Elaboració de paràgrafs                Foment de les tècniques per a l’elaboració de
                                                                     treballs i exposicions orals
                                          Utilització de procediments per a redactar
                                          treballs classe i fer exposicions orals

   LLENGUA I      La història de la llengua (1): des dels          Anàlisi de la història de la llengua des dels     Foment de l’estudi de la història lingüística
   SOCIETAT      orígens fins al segle XV                 orígens fins al segle XV

 CONEIXEMENT      El vocabulari patrimonial i els préstecs         Distinció entre lèxic patrimonial i préstecs      Promoció de la reflexió sobre l’origen dels
 DE LA LLENGUA     Els relatius (i 2): relatiu possessiu i neutre      lingüístics o manlleus                 mots
             Repàs morfologia    verbal  (4):  la   2a
                                          Discriminació fonètica de sons, ús de les       Actitud i valoració positiva de les convencions
             conjugació
                                          convencions ortogràfiques, aplicació dels       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
             L’oració (4): subordinades de relatiu           continguts  conceptuals   en   contextos    lexicosemàntiques
             Si / sí / s’hi                      comunicatius i en la producció de textos orals i
             L’abreviació (1): les abreviatures            escrits
             Repàs de fonètica i d’ortografia: j, g, tj, tg,
             x, tx, ig

  TÈCNIQUES DE     L’exposició oral formal                  Elaboració de textos expositius com a suport      Adquisició d’estratègies per a l’exposició oral
   TREBALL                                    per a les exposicions orals formals          de treballs acadèmics

   EDUCACIÓ      La metàfora i la comparació                Identificació i aplicació de les tècniques de la    Valoració de les tècniques literàries en l’ús de
   LITERÀRIA                                   metàfora i la comparació                la llengua
             Les Avantguardes                     Lectura i anàlisi de textos              Adquisició d’hàbits de lectura

                                                                     Valoració positiva de les avantguardes com a
                                                                     moviment renovador i innovador de les lletres
                                                                     europees i catalanes
                                              90
IES Dr Balmis                                                                          Programacions d’aula
                                                                     Valencià: llengua i literatura UNITAT 5: Colze            CONCEPTES                    PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
 a colze, pas a pas
  COMUNICACIÓ
              El text argumentatiu (1): estructura       Identificació dels arguments i de l’estructura     Promoció d’actituds afavoridores      per   a
                                       argumentativa                     l’expressió de l’opinió pròpia
              Els arguments. Tesi i antítesi

   LLENGUA I       La història d ela llengua (2): segles XVI i    Anàlisi de la història de la llengua dels segles    Foment de l’estudi de la història lingüística
   SOCIETAT       XVII                       XVI i XVII

 CONEIXEMENT       Les interferències lèxiques i semàntiques     Ús de diccionaris convencionals i digitals en la    Promoció de l’ús de sistemes convencionals i
 DE LA LLENGUA      Els pronoms febles (1): el CD           correcció de treballs acadèmics            digitals per a la correcció lingüística
              Repàs morfologia verbal (5): la tercera
                                       Discriminació fonètica de sons, ús de les       Actitud i valoració positiva de les convencions
              conjugació
                                       convencions ortogràfiques, aplicació dels       fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              L’oració (5): les subordinades adverbials     continguts  conceptuals   en   contextos    lexicosemàntiques
              circumstancials                  comunicatius i en la producció de textos orals i
              Per / per a                    escrits
              L’abreviació (2): els acrònims
              Repàs de fonètica i d’ortografia: [z] i [s]

  TÈCNIQUES DE      L’argumentació oral formal            Elaboració d’argumentacions per a la defensa i     Adquisició d’estratègies per a l’argumentació
   TREBALL                                 refutació de temes diversos              oral en l’àmbit acadèmic

   EDUCACIÓ       El ritme poètic                  Anàlisi i producció de textos amb ritme poètic     Valoració del ritme en la poesia
   LITERÀRIA                                Lectura i anàlisi de textos              Adquisició d’hàbits de lectura
              La poesia des de la Guerra Civil fins a
              l’actualitat: Vicent Andrés Estellés,                                  Valoració positiva de les obres poètiques des
              Salvador Espriu, Joan Brossa i Maria Mercè                                de la Guerra Civil fins a l’actualitat
              Marçal
                                           91
IES Dr Balmis                                                                            Programacions d’aula
                                                                       Valencià: llengua i literatura


  UNITAT 6: Ser          CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                   ACTITUDS, NORMES I VALORS
  jove, quina
   moguda
  COMUNICACIÓ
            El text argumentatiu (i 2): l’article d’opinió    Anàlisi i producció d’articles d’opinió          Foment de les estratègies per a l’expressió de
                                                                    l’opinió pròpia

   LLENGUA I     La història de la llengua (3): ss. XIX i XX      Anàlisi de la història de la llengua dels ss. XIX i    Foment de l’estudi de la història lingüística
   SOCIETAT                                XX

 CONEIXEMENT     Els neologismes                    Aplicació dels mecanismes de creació de mots       Adquisició d’hàbits per a l’ús de la precisió
 DE LA LLENGUA    Els pronoms febles (2): CI i la combinació      nous                           lèxica en l’expressió oral i escrita
            CD i CI (1)
                                       Discriminació fonètica de sons, ús de les         Actitud i valoració positiva de les convencions
            Repàs morfologia verbal (6): els verbs
                                       convencions ortogràfiques, aplicació dels         fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
            irregulars més freqüents (ser, estar, tenir,
                                       continguts  conceptuals   en   contextos      lexicosemàntiques
            fer, voler, poder, anar, eixir i viure)
                                       comunicatius i en la producció de textos orals i
            L’oració (6): subordinades adverbials finals,     escrits
            causal i consecutives
            Doncs / perquè
            L’abreviació (3): les sigles
            Repàs de fonètica i d’ortografia: j, tj, g, tg,
            ll, i

  TÈCNIQUES DE    Els diccionaris de neologismes            Ús autònom de diccionaris convencionals i de       Foment d’actituds positives per a la presentació
   TREBALL                                 correctors lingüístics digitals com a instruments     de treballs acadèmics correctes lingüísticament
                                       per a la correcció lingüística

   EDUCACIÓ     Les veus de la narració                Identificació i elaboració de seqüències textuals     Foment d’estratègies per a la redacció
   LITERÀRIA                                on apareixen diferent veus narratives           Adquisició d’hàbits de lectura
            La narrativa de postguerra: Mercè Rodoreda      Lectura i anàlisi de textos
            i Enric Valor                                                  Valoració positiva de les obres de Mercè
                                                                    Rodoreda i d’Enric Valor
                                           92
IES Dr Balmis                                                                              Programacions d’aula
                                                                         Valencià: llengua i literatura


 UNITAT 7: La              CONCEPTES                       PROCEDIMENTS                  ACTITUDS, NORMES I VALORS
  publicitat, una
 qüestió de llengua i
    imatge
  COMUNICACIÓ
              El text publicitari: els arguments persuasius     Anàlisi i producció d’anuncis i d’eslògans       Promoció de l’actitud crítica davants els
                                                                      missatges publicitaris

   LLENGUA I       La planificació lingüística              Anàlisi de la planificació lingüística de les      Actitud positiva davant les polítiques de
   SOCIETAT                                   llengües minoritzades, especialment del         planificació de les llengües minoritzades, en
                                          valencià                        especial del valencià

 CONEIXEMENT        La fraseologia (1): les solidaritats lèxiques;     Aplicació d’estratègies de lectura de manuals de    Foment de l’actitud positiva per a la
 DE LA LLENGUA       Verbs d’ús bàsic, antònims i sinònims         correcció lèxica i semàntica              presentació de textos acadèmics amb precisió
              Els pronoms febles (3): els pronoms atribut                                  lèxica i semàntica
              i predicatiu. Combinació de pronoms (2)        Discriminació fonètica de sons, ús de les
                                          convencions ortogràfiques, aplicació dels        Actitud i valoració positiva de les convencions
              Repàs morfologia verbal (7): derivats de
                                          continguts  conceptuals   en   contextos     fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              batre, cloure, fondre, metre i rompre
                                          comunicatius i en la producció de textos orals i    lexicosemàntiques
              L’oració (7):   subordinades adverbials       escrits
              condicionals i concessives
              Perquè/ per què/ per a què
              L’abreviació (i 4): els símbols
              Repàs de fonètica: [λ]/[j]; ortografia: tl, tll,
              l·l, mb, mpt, mm, nn, nv

  TÈCNIQUES DE       El tractament de la informació: la precisió      Ús autònom de diccionaris de sinònims i         Adquisició d’estratègies crítiques per a l’ús de
   TREBALL        lèxica i semàntica                   antònims, en format convencional i digital       les TIC en la correcció lingüística

   EDUCACIÓ        El text teatral: la representació           Anàlisi de les tècniques de representació teatral    Foment de les representacions teatrals com a
   LITERÀRIA                                   Lectura i anàlisi de textos teatrals          tècniques de producció textual
              El teatre actual                                                Adquisició d’hàbits de lectura
                                                                      Valoració positiva de les obres teatrals
                                                                      contemporànies
                                               93
IES Dr Balmis                                                                            Programacions d’aula
                                                                       Valencià: llengua i literatura

  UNITAT 8: Un             CONCEPTES                      PROCEDIMENTS                 ACTITUDS, NORMES I VALORS
 debat, de bat a bat
  COMUNICACIÓ
              El debat: la refutació i la concessió        Ús dels arguments per a rebatre i refutar       Foment de les estratègies per a rebatre opinions
                                         opinions

   LLENGUA I       Unitat i diversitat: la variació lingüística i    Identificació i ús de la variació lingüística     Valoració de la variació lingüística i de
   SOCIETAT        l’estàndard                                                 l’estàndard com a varietat supradialectal

 CONEIXEMENT        La fraseologia (i 2): locucions i refranys      Aplicació d’estratègies de lectura de manuals de    Foment de l’actitud positiva per a la
 DE LA LLENGUA       Els verbs de dicció: dir, parlar, etc.        correcció lèxica i semàntica              presentació de textos acadèmics amb precisió
              Els pronoms febles (i 4): els pronoms CC i                                 lèxica i semàntica
                                         Discriminació fonètica de sons, ús de les
              CR. La combinació de pronoms (i 3)
                                         convencions ortogràfiques, aplicació dels       Actitud i valoració positiva de les convencions
              Repàs morfologia verbal (i 8): les formes no     continguts  conceptuals   en   contextos    fonètiques, ortogràfiques, morfosintàctiques i
              personals del verb                  comunicatius i en la producció de textos orals i    lexicosemàntiques
              L’oració (i 8):   subordinades adverbials     escrits
              comparatives
              L’ús de ser i estar en determinacions
              circumstancials de lloc
              El tipus de lletra: redona, cursiva i negreta
              Repàs de fonètica i d’ortografia: els sons de
              gendre i ioga

  TÈCNIQUES DE       El tractament de la informació: la precisió     Ús autònom de diccionaris de locucions i        Adquisició d’estratègies crítiques per a l’ús de
   TREBALL        lèxica i semàntica                  frases fetes i de refranys, en format         les TIC en la correcció lingüística
                                         convencional i digital

   EDUCACIÓ        Els subgèneres de l’assaig              Identificació dels subgèneres de l’assaig       Valoració de l’assaig com a gènere de la
   LITERÀRIA                                  Lectura i anàlisi de textos              literatura de pensament
              L’assaig: Joan Fuster                                            Adquisició d’hàbits de lectura

                                                                    Valoració positiva de les obres de Joan Fuster
                                              94
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                           Valencià: llengua i literatura10.4 Distribució temporal dels continguts
Expressem el temps dedicat als continguts d'una forma global; ho fem a partir de
l'organització del material curricular de 4t d’ESO en vuit unitats didàctiques.

                 Unitat               Temps

        Unitat 1: Fantàstica imaginació           setembre-octubre
        Unitat 2: Res no és el que sembla          novembre
        Unitat 3: Els moderns                desembre
        Unitat 4: Allò que l’ull no veu           gener
        Unitat 5: Colze a colze, pas a pas         febrer
        Unitat 6: Ser jove, quina moguda!          març
        Unitat 7: La publicitat, una qüestió de llengua i  abril
        imatge
        Unitat 8: Un debat, de bat a bat          maig-juny


10.5 Concreció dels criteris d’avaluació de 4t curs d’ESO
Oferim en aquest apartat els criteris d’avaluació d’àrea de 4t curs d’ESO que estableix el
decret curricular (enunciat general) i tot seguit les concrecions que en fem al material
curricular de quart curs (subapartats de cada criteri).


  1. Captar i extraure les idees essencials, les intencions i les dades rellevants de
    textos orals, de diferent tipus i distint nivell de formalització, com ara
    presentacions d'una certa extensió o conferències no massa extenses; identificar
    el propòsit, la tesi i els arguments de declaracions o de debats públics en mitjans
    de comunicació o en el marc escolar; reproduir-ne el contingut en textos escrits.
     1.1 Distingir entre idees principals i secundàries en els textos orals de gèneres
       diferents i de graus de formalitat divers.
     1.2 Identificar la intenció comunicativa, la tesi i els arguments dels debats públics.
     1.3 Aplicar el reconeixement d’idees essencials, les intencions comunicatives la
       tesi i els arguments dels textos orals a la producció de textos orals i escrits.

  2. Aplicar els coneixements sobre el valencià [i el castellà] i les normes de l'ús
    lingüístic per a solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits, i
    per a la composició i la revisió autònoma dels textos.
     2.1 Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics
       adquirits.
     2.2 Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
     2.3 Emprar tècniques adequades per a l’autorevisió de les produccions textuals
       pròpies.

  3. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les
    normes de la comunicació: usar el torn de paraula; organitzar el discurs,
    escoltar i incorporar les intervencions dels altres.


                          95
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                        Valencià: llengua i literatura      3.1 Tenir en compte les intervencions dels interlocutors en la producció de
        discursos planificats i espontanis.
      3.2 Intervenir en situacions d’intercanvi d’informació respectant les normes de
        comunicació
      3.3 Respectar les regles de comportament lingüístic que generen les diferents
        situacions de comunicació.

  4. Valorar el valencià com a vehicle de comunicació i usar-lo progressivament en
    situacions formals i informals. Incorporar el valencià a tots els àmbits d'ús de la
    llengua, especialment a l'àmbit acadèmic com a vehicle d'aprenentatge.
     4.1 Conéixer l’ús del valencià als diferents àmbits de producció (interpersonal,
       acadèmic, administratiu, mitjans de comunicació, etc.).
     4.2 Fer servir el valencià en tots els contextos de comunicació, tant formals com
       informals.
     4.3 Emprar el valencià com a llengua per a l’adquisició de coneixements a l’àmbit
       acadèmic

  5. Fer ús de la mediació per a assegurar l'èxit de la comunicació oral i escrita.
    Actuar com a intermediari entre els interlocutors que no poden comprendre's
    de manera directa. Utilitzar la interpretació oral i la traducció escrita, així com
    saber fer resums i paràfrasis de la llengua de l’emissor quan el receptor no
    comprén el missatge original. Utilitzar els elements no verbals de la
    comunicació per a la comprensió perfecta de qualsevol interlocutor.
     5.1 Conéixer els recursos de la llengua que asseguren l’eficàcia comunicativa.
     5.2 Emprar els recursos més adequats de la competència estratègica que permeten
       una comunicació eficaç.
     5.3 Intervenir en les situacions comunicatives com a mediador lingüístic.
     5.4 Facilitar la interpretació de missatges a persones que desconeixen la llengua.
     5.5 Fer servir els elements de comunicació no verbal com a suport per a resolució
       de problemes de comprensió d’una llengua.

  6. Sintetitzar oralment el sentit global de textos escrits, de diferent tipus i distint
    nivell de formalització, identificar-ne les intencions, diferenciar les idees
    principals i les secundàries, reconéixer-hi possibles incoherències o ambigüitats
    en el contingut, i aportar una opinió personal.
     6.1 Comprendre informacions donades mitjançant qualsevol tipus de text de
       nivells de formalitat diferents.
     6.2 Analitzar i sintetitzar la intenció comunicativa de qualsevol tipus de text.
     6.3 Distingir les idees principals i les secundàries de qualsevol tipus de text.
     6.4 Identificar i resoldre adequadament les incoherències i ambigüitats de la
       informació.
     6.5 Expressar opinions personals fonamentades sobre informacions donades
       mitjançant textos de tipus i formalitat diferents.

  7. Elaborar el resum d'una exposició o debat oral sobre un tema específic i
    conegut; reflectir els principals arguments i punts de vista dels participants.
     7.1 Identificar la informació essencial d’una exposició o debat oral.
     7.2 Resumir una exposició o debat oral sobre un tema específic i conegut que
       reflectisca els arguments principals i els punts de vista dels participants.

  8. Fer presentacions orals clares, ordenades i ben estructurades, sobre temes
    relacionats amb l'activitat acadèmica o l'actualitat social, política o cultural,

                       96
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura     que admeten diferents punts de vista i diverses actituds sobre aquests, amb
     l'ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la
     comunicació. Ajustar-se a un pla o guió previ, seguir un orde lògic en la
     presentació de les informacions i arguments. Adequar el llenguatge utilitzat a la
     situació comunicativa i al contingut, i mantindre l'atenció del receptor.
      8.1 Conéixer el funcionament dels mitjans audiovisuals i de les TIC com a
        recursos auxiliars per a realitzar explicacions orals clares, ordenades i ben
        estructurades, sobre temes relacionats amb l'activitat acadèmica o l'actualitat
        social, política o cultural.
      8.2 Elaborar guions previs per a la producció d’exposicions sobre un tema
        determinat.
      8.3 Aplicar les regles d’ordenació lògica en la presentació d’informacions i
        argumentacions.
      8.4 Emprar els recursos lingüístics més adequats per a la comunicació oral i
        escrita pública i efectiva, adequada als participants, al tema i al context de
        comunicació.
      8.5 Aplicar les estratègies comunicatives adequades per a mantenir l’atenció del
        receptor en una exposició.

  9. Identificar i contrastar el propòsit en textos escrits de l'àmbit públic i dels
    mitjans de comunicació; comprendre instruccions que regulen la vida social i
    processos d'aprenentatge complexos; inferir el tema general i els temes
    secundaris; distingir com s'organitza la informació; contrastar explicacions i
    arguments i valorar l'eficàcia dels procediments lingüístics usats.
     9.1 Identificar informacions concretes i la intenció comunicativa de textos escrits
       de l’àmbit públic i dels mitjans de comunicació.
     9.2 Conéixer les instruccions més habituals que regulen la vida social i els
       processos d’aprenentatge complexos.
     9.3 Inferir el tema principal i els secundaris d’un text escrit.
     9.4 Emprar tècniques de treball per a l’organització de la informació.
     9.5 Valorar l’eficàcia de les argumentacions emprades en les produccions
       lingüístiques.

  10. Elaborar missatges en què s'integren el llenguatge verbal i llenguatges no
    verbals (icònic, gestual i musical), tenint en compte la situació de comunicació i
    comparar els procediments expressius d’aquests llenguatges.
     10.1 Integrar el llenguatge verbal i el no verbal en la producció de missatges.
     10.2 Produir missatges que barregen el llenguatge verbal i el no verbal i que
       s’adapten a la situació de comunicació.
     10.3 Analitzar i comparar els procediments expressius del llenguatge verbal i del
       no verbals
  11. Identificar, en textos orals i escrits de distint tipus, imatges i expressions que
    denoten alguna forma de discriminació (sexual, social, relacionada amb el grup
    ètnic, etc.); explorar alternatives que eviten aquest ús i utilitzar-les en les
    produccions pròpies.
     11.1 Identificar les expressions lingüístiques, gràfiques i icòniques que denoten
       formes discriminatòries envers els dos sexes, envers els grups social o ètnics i
       lingüístics.
     11.2 Emprar les alternatives més adequades per a esmenar la utilització de
       fórmules discriminatòries.
     11.3 Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a la resolució de conflictes.


                       97
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura  12. Integrar informacions procedents de diferents textos sobre un tema, amb la
    finalitat d’elaborar un text de síntesi en què es reflectisquen tant les principals
    informacions i punts de vista trobats com el punt de vista propi.
      12.1 Cercar informació sobre un mateix tema en fonts d’informació diferents.
      12.2 Identificar els punts de vista dels emissors en informacions diferents sobre
        un tema determinat.
      12.3 Sintetitzar informacions sobre un mateix tema procedents de fonts
        d’informació diverses.
      12.4 Expressar el punt de vista propi sobre la informació obtinguda.

  13. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius, expositius i
    argumentatius), en suport de paper i digital; adequar el registre a la situació
    comunicativa; utilitzar-ne l’estructura organitzativa per a ordenar les idees
    amb claredat i de manera coherent; enllaçar els enunciats en seqüències lineals
    cohesionades, amb un vocabulari ric i variat; respectar els criteris de correcció
    gramatical i ortogràfica. Valorar la importància de planificar i revisar el text.
     13.1 Produir textos escrits de tipus diferent, en paper i en suport digital:
       narracions, descripcions, exposicions i argumentacions.
     13.2 Adequar el registre a cada situació de comunicació.
     13.3 Aplicar les estratègies més adequades per a l’organització de les idees en un
       text.
     13.4 Emprar els connectors i mots d’enllaç més adequats per a la cohesió textual.
     13.5 Fer servir un vocabulari ric i variat en la producció de textos.
     13.6 Aplicar els criteris de correcció gramatical i ortogràfica corresponent als
       continguts dels curs.
     13.7 Valorar la planificació i la revisió dels textos com a fases de la producció
       escrita.

  14. Conéixer la diversitat lingüística d'Europa, d'Espanya i de la Comunitat
    Valenciana; valorar aquesta diversitat com un patrimoni que ens enriqueix a
    tots i a totes. Identificar i localitzar les varietats dialectals actuals [del castellà
    (incloent-hi l'espanyol d'Amèrica) i] del valencià. Identificar i localitzar les
    llengües constitucionals.
      14.1 Conéixer la diversitat lingüística i cultural d’Europa.
      14.2 Conéixer la realitat plurilingüística i pluricultural de l’Estat espanyol i de la
        nostra comunitat autònoma.
      14.3 Valorar el patrimoni lingüístic i cultural propi com a forma d’enriquiment
        de la diversitat cultural.
      14.4 Véncer prejudicis envers la diversitat lingüística.
      14.5 Promoure actituds positives cap a l’ús del valencià en tots els àmbits de
        comunicació.
      14.6 Identificar i localitzar les varietats dialectals de la nostra llengua.
      14.7 Identificar i localitzar les llengües constitucionals.

  15. Identificar els trets lingüístics propis de distints usos geogràfics, socials i
    estilístics del valencià [i del castellà,] per mitjà de l'observació directa i la
    comparació de produccions diverses.
     15.1 Identificar les variacions dialectals i de registres.
     15.2 Analitzar contextos de comunicació reals amb presència de variació
        dialectal i de registre.                        98
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura  16. Conéixer i usar una terminologia lingüística adequada en les activitats de
    reflexió sobre l'ús.
     16.1 Identificar els termes metalingüístics bàsics corresponents a aquest segon
       curs.
     16.2 Aplicar els coneixements metalingüístics a la reflexió lingüística i a la
       millora de l’ús lingüístic.

  17. Reconéixer les diferents unitats de la llengua, les seues combinacions i, si és el
    cas, la relació entre aquestes i els seus significats. Aplicar els coneixements
    sobre la llengua i les normes de l'ús lingüístic per a resoldre problemes de
    comprensió de textos orals i escrits, i per a compondre i revisar els textos de
    manera autònoma.
     17.1 Identificar les unitats fonètiques, morfològiques, sintàctiques i lèxiques i
       semàntiques de la llengua, les seues combinacions i la relació de significats.
     17.2 Comprendre textos orals i escrits a partir dels coneixements lingüístics
       adquirits.
     17.3 Produir textos orals i escrits d’acord amb la normativa lingüística.
     17.4 Emprar tècniques adequades per a la revisió autònoma dels textos propis.

  18. Identificar el gènere a què pertany un text literari llegit en la seua totalitat;
    reconéixer-ne els elements estructurals bàsics i els grans tipus de recursos
    lingüístics; emetre una opinió personal; utilitzar aquests coneixements en la
    producció de textos d'intenció literària.
      18.1 Identificar el gènere d’obres literàries completes.
      18.2 Analitzar i valorar fragments i textos literaris complets.
      18.3 Produir textos literaris o amb intenció literària d’acord amb els
        coneixements adquirits.

  19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos
    breus o fragments, amb especial atenció a les innovacions dels gèneres i de les
    formes (en la versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània.
     19.1 Aplicar els coneixements literaris per a l’anàlisi i valoració de textos breus i
        fragments.
     19.2 Comprendre i valorar especialment les innovacions en els gèneres i en les
        formes de la literatura contemporània.
     19.3 Aplicar els coneixements adquirits en la producció de textos literaris o amb
        intenció literària.

  20. Exposar una opinió ben argumentada sobre la lectura personal de relats d’una
    certa extensió i de novel·les des del segle XIX fins a l'actualitat; avaluar-ne
    l'estructura i l'ús dels elements del gènere, del llenguatge, del punt de vista i de
    l'ofici de l'autora o autor; relacionar el sentit de l'obra amb el seu context i amb
    la pròpia experiència.
      20.1 Valorar críticament textos literaris narratius des del segle XIX fins a
        l’actualitat.
      20.2 Analitzar l'estructura i l'ús dels elements del gènere, del llenguatge, del punt
        de vista i de l'ofici de l'autora o autor.
      20.3 Relacionar l’obra literària en el context històric de producció.
      20.4 Relacionar el contingut literari amb l’experiència pròpia.

  21. Explicar relacions entre les obres llegides i comentades, el context històric i
    literari en què apareixen i les autores i els autors més rellevants des del segle

                       99
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura     XIX fins a l'actualitat, per mitjà d’un treball personal d'informació i de síntesi,
     en què s’expose una valoració personal, o d'imitació i recreació, en suport de
     paper i digital.
      21.1 Conéixer el context històric de producció de les obres literàries més
        rellevant de la nostra literatura des dels segle XIX fins a l’actualitat.
      21.2 Relacionar el context històric amb l’estil i les característiques dels autors i
        autores.
      21.3 Elaborar un treball d’investigació a partir d ela recerca d’informació en
        diferents fonts d’informació de caire tradicional i digital.

  22. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos
    breus o fragments, atenent especialment a les innovacions dels gèneres i de les
    formes (en la versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània.
     22.1 Comprendre i valorar l’evolució de les noves produccions literàries,
        sobretot pel que fa a les innovacions formals i en el llenguatge.
     22.2 Aplicar els coneixements literaris per a l’anàlisi i valoració de textos breus i
        fragments, especialment les produccions literàries més innovadores de la
        literatura contemporània.

  23. Establir relacions entre obres, autores i autors, i moviments que constitueixen
    un referent clau en la història de la literatura dels segles XIX i XX –incloent-hi
    els de les llengües constitucionals i de la literatura occidental– i els elements més
    destacats del context cultural, social i històric en què apareixen.
     23.1 Relacionar les produccions literàries pròpies des del segle XIX fins als
        nostres dies amb les literatures veïnes.
     23.2 Analitzar la relació entre la pertinença a una comunitat lingüística
        determinada i la percepció d’un mateix context històric viscut.

  24. Planificar i dur a terme, individualment i en equip, la consulta de diverses fonts
    d'informació, per mitjà de l’ús d'índexs, de fitxes i de diversos sistemes de
    classificació de fonts, aplicant mitjans tradicionals i noves tecnologies de la
    informació i la comunicació, en el marc de treballs d'investigació. Utilitzar els
    principis fonamentals del funcionament dels processadors de textos i ser capaç
    d'aplicar-los a treballs senzills d'investigació, fent ús dels mitjans informàtics
    complementaris (Internet, bases de dades, CD-ROM, DVD, etc.).
     24.1 Aplicar, individualment i en equip, les tècniques tradicionals i de les TIC
        per a la recerca, elaboració i presentació de la informació.
     24.2 Consultar diccionaris generals i especialitzats i fonts d’informació diversa
        per a l’elaboració de treballs d’investigació adequats a l’edat.
     24.3 Emprar els processadors de textos per a la redacció i la revisió de treballs
        d’investigació adequats a l’edat.
     24.4 Emprar les eines informàtiques més habituals per a la consulta de fonts
        digitals i per a l’elaboració de textos escrits.

  25. Identificar, en textos orals i escrits, imatges i expressions que denoten alguna
    forma de discriminació (de gènere, social, relacionada amb el grup ètnic, etc.),
    evitar-ne l’ús i utilitzar el llenguatge com a mitjà de resolució de conflictes.
     25.1 Identificar les expressions lingüístiques, gràfiques i icòniques que denoten
       formes discriminatòries envers els dos sexes, envers els grups social o ètnics i
       lingüístics.
     25.2 Emprar els mecanismes lingüístics més adequats per a esmenar la utilització
       de fórmules discriminatòries.

                       100
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura      25.3 Utilitzar el llenguatge com a mitjà per a resoldre conflictes.

  26. Identificar els principals recursos utilitzats pels mitjans de comunicació per a
    elaborar i difondre informacions i opinions.
     26.1 Conéixer els mecanismes de producció dels diferents gèneres periodístics.
     26.2 Analitzar els recursos que fan servir els mitjans de comunicació per a
       elaborar i difondre informacions i opinions.
     26.3 Analitzar críticament els missatges publicitaris com a produccions
       lingüístiques portadores de valors explícits i implícits.


10.6 Material complementari
El projecte curricular de Diàlegs-4 consta, a més a més del llibre de l’aprenent, del material
següent:
  a) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Josep
    Martines, Caterina Martínez i Marisa Tomàs, Orientacions i recursos didàctics.
    Diàlegs-4. Valencià: llengua i literatura, Alcoi, Marfil, 2008. Guia de recursos per al
    docent amb explicació de les activitats del llibre de l’aprenent, propostes alternatives
    de suport i d’ampliació i les respostes corresponents.
  b) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Caterina
    Martínez i Marisa Tomàs, Quadern d’activitats. Diàlegs-4. Valencià: llengua i
    literatura, Alcoi, Marfil, 2008. Quadern autocorrectiu d’activitats de textos i de
    gramàtica (lèxic i semàntica, morfologia i sintaxi, fonètica i ortografia) relacionades
    amb els continguts del llibre de l’aprenent.
  c) Josep Martines (coord), Josep M. Escolano, Jaume Fornés, Glòria Gómez, Josep
    Martines, Caterina Martínez i Marisa Tomàs, Exàmens. Diàlegs-4. Valencià: llengua i
    literatura, Alcoi, Marfil, 2008. Repertori de quatre proves d’avaluació per cada unitat
    amb les solucions corresponents.
10.7 Lectures recomanades

   1A AVALUACIÓ: (abans del dia 9 de desembre)
      JORDI SIERRA I FABRA, Els focs de la memòria, Ed. Bromera

   2A AVALUACIÓ: (abans del dia 27 de març)
      JOHN BOYNE, El noi del pijama de ratlles, Ed. Empúries

   3A AVALUACIÓ: (abans del dia 22 de maig)
      TONI OLIVER, El silenci del mariner, Ed. Bromera
                        101
IES Dr. Balmis (Alacant)                             Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                            Valencià: llengua i literatura11. Programació de 1r de batxillerat

11.1 Objectius del curs

     1. Comprendre discursos orals i escrits reconeixent-ne les diferents finalitats i
       situacions de comunicació on es produeixen.
     2. Expressar-se oralment i per escrit amb coherència i correcció, d'acord amb les
       diverses finalitats i situacions comunicatives i adoptant un estil expressiu propi.
     3. Conéixer i valorar la realitat plurilingüe de l'estat espanyol i de la societat i de les
       variants de cada llengua, superar estereotips sociolingüístics i tenir en compte les
       conseqüències d'una situació de llengües en contacte.
     4. Comprendre i valorar, a partir del coneixement de la realitat sociolingüística, la
       necessitat de recuperar un ús normalitzat del valencià, símbol de la identitat
       cultural i mitjà per accedir al patrimoni cultural propi.
     5. Utilitzar els recursos expressius, lingüístics i no lingüístics en els intercanvis
       comunicatius propis de la relació directa amb altres persones, evitant-ne els usos
       discriminatoris, especialment els relacionats amb el gènere social.
     6. Reconéixer i analitzar els elements i les característiques dels mitjans de
       comunicació, amb la finalitat d'ampliar les destreses discursives i desenvolupar
       actituds crítiques davant dels seus missatges i valorar la importància de les seues
       manifestacions en la cultura contemporània.
     7. Beneficiar-se i fruir autònomament de la lectura i de l'escriptura com a formes de
       comunicació i com a fonts d'enriquiment cultural i de plaer personal.
     8. Interpretar i produir textos literaris i d'intencionalitat literària, orals i escrits, des
       de posicions personals crítiques i creatives, valorant les obres rellevants de la
       tradició literària com a mostres destacades del patrimoni cultural, fent especial
       incidència en les literatures presents en l'entorn.
     9. Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua en els plans
       fonològic, morfosintàctic, lexicosemàntic i textual i també sobre les condicions de
       producció i recepció dels missatges en contextos socials de comunicació, amb la
       finalitat de desenvolupar la capacitats per a regular les pròpies produccions
       lingüístiques.
     10. Analitzar i jutjar críticament els diversos usos socials de les llengües, evitant els
       estereotips lingüístics que comporten judicis de valor, mitjançant el
       reconeixement del contingut ideològic del llenguatge en allò que respecta
       especialment al gènere social, a la llengua que es parla i a les consideracions
       racistes o classistes.
     11. Utilitzar el llenguatge com a instrument per a l'adquisició de nous aprenentatges,
       per a la comprensió i l'anàlisi de la realitat, per a la fixació i el desenvolupament
       del pensament i per a la regulació de la pròpia activitat.


11.2 Metodologia

     Els continguts del curs estan dividits en quatre blocs: la comunicació (bases per a
l’estudi del llenguatge i de l’ús de la llengua en contextos acadèmics, així com el tractament
d’aspectes sociolingüístics bàsics), l’estudi de la llengua (coneixements gramaticals i
discursius), el discurs literari (anàlisi i comentari d’obres significatives de la literatura) i
tècniques de treball (coneixement i ús dels mecanismes per a l’ús de la llengua en l’àmbit
acadèmic fonamentalment).
     En cada avaluació, l'alumne ha de llegir obligatòriament una obra completa,
pertanyent al període que s'hi analitza, i de la qual ha de lliurar una ressenya o recensió crítica.

                         102
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura     Els continguts gramaticals del batxillerat es treballen sistemàticament i de forma
progressiva repartits al llarg del curs. L'alumnat que necessite un reforçament, treballarà com
a material complementari uns quaderns d'exercicis autocorrectius.
     L'expressió oral es treballa diàriament, però, a més, l'alumne realitzarà un determinat
tipus d'exposició oral, relacionat amb els continguts literaris.

11.3 Continguts

11.3.1 El discurs literari

     UNITAT 1: La lírica amorosa medieval. L'amor cortés. Ausiàs March. Joan Roís de
     Corella
     UNITAT 2: Els cavallers literaris. Els llibres de cavalleria. Les Cròniques i els
     cavallers. Tirant lo Blanch, Curial e Güelfa.
     UNITAT 3: Religió i escepticisme en la literatura dels ss. XIII i XIV. Ramon Llull.
     Francesc Eiximenis i sant Vicent Ferrer. Anselm Turmeda i Bernat Metge.
     UNITAT 4: La literatura urbana medieval. La literatura de saló i de certamen.
     L'Espill. Vita Christi.
     UNITAT 5: L'Edat Moderna. Renaixement i Humanisme. Transformacions socials.
     La literatura cortesana del s. XVI. La cançó popular. El Barroc. El teatre de tradició
     medieval: El Misteri d’Elx. El segle XVIII: llums i ombres. Lluís Galiana, Francesc
     Mulet.
     UNITAT 6: El Romanticisme. Renaixença i Romanticisme. Teodor Llorente,
     Escalante, Bernat i Baldoví.
     UNITAT 7: El Realisme i el Naturalisme. Sota l'ombra de Darwin. La novel·la
     moderna i el Realisme. El costumisme. El Realisme-Naturalisme. El teatre realista.
     El Modernisme.

11.3.2 Comunicació.

     UNITAT 1: La diversitat discursiva. Elements de la comunicació. Els textos
     acadèmics.
     UNITAT 2: El comentari literari d'un text. Les propietats textuals.
     UNITAT 3: La recensió. L'adequació en els discursos acadèmics.
     UNITAT 4: El treball monogràfic (I). La coherència en els discursos acadèmics.
     UNITAT 5: El treball monogràfic (i II). La cohesió en els discursos acadèmics (I).
     UNITAT 6: La dissertació (I). La cohesió en els discursos acadèmics (II).
     UNITAT 7: La dissertació (i II): el discurs oral.


11.3.3 Estudi de la llengua (continguts gramaticals)

     UNITAT 1: L'apostrofació i la contracció. L'oració simple (el SN). El gènere.
     Lèxic:Les precisions lèxiques.
     UNITAT 2: L'accentuació. L'accent diacrític. L'oració simple: predicativa i atributiva.
     El nombre. Lèxic: La variació lèxica.
     UNITAT 3: La dièresi. Oracions predicatives: OD i pronoms febles OD. Conjugació
     regular (I). Lèxic: Derivació i composició.
     UNITAT 4: L'ús del guionet. Oracions predicatives: OI i pronoms febles OI.
     Conjugació regular (II). Semàntica: Modismes i frases fetes.
     UNITAT 5: Puntuació. Oracions predicatives: CC i pronoms febles CC. Conjugació


                        103
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura     irregular (I).Lèxic: Mots jòquer.
     UNITAT 6: Sons i grafies de /s/ i /z/. oracions predicatives: el CRV i els pronoms
     febles. Canvi i caiguda de preposicions. La conjugació irregular (II). Semàntica: La
     polisèmia.
     UNITAT 7: Sons i grafies de [d] i [t]. Oracions atributives: el pronom feble Ho.
     Conjugació irregular (III).Semàntica: Sinonímia i antonímia; les obres
     lexicogràfiques.

11.3.4 Tècniques de treball

     UNITAT I: La recerca d’informació (I): Fonts bibliogràfiques tradicionals.
     UNITAT II: La recerca d’informació (II): La xarxa: l’ús d’internet.
     UNITAT III: La recerca d’informació (III): les bases de dades i els CD-ROM.
     UNITAT IV: Tècniques de treball (I): el resum i l’esquema.
     UNITAT V: Tècniques de treball (II): els mapes conceptuals i els quadres sinòptics.
     UNITAT VI: Tècniques de treball (III) en grup: la pluja d’idees, el Philip 66, la roda.
     UNITAT VII: Tècniques de treball (i IV): la presentació formal (portades, índex,
     bibliografia, notes, etc.).

11.4 Seqüenciació. Distribució temporal dels continguts

     1a avaluació: unitats 1, 2.
     2a avaluació: unitats 3, 4 i 5.
     3a avaluació: unitats 6 i 7.

11.5 Continguts mínims
Actitudinals
   Actitud positiva cap a l'ús del valencià com a llengua vehicular
   Valoració positiva de l'assistència a classe i del treball diari
   Valoració positiva del treball ben fet
   Actitud afavoridora de la bona marxa de la classe (companys, professor i assignatura)

Procedimentals
   Expressió oral en valencià diària i una exposició oral (correcta i fluida)
   La lectura de tres llibres proposats i les recensions i el treball monogràfic sobre elles
   La realització d'activitats d'anàlisi de textos, de recerca d'informació, de producció de
    textos acadèmics (esquema, resum, recensió crítica, dissertació... )

Conceptuals
   L'adequació al tipus de text i a la situació comunicativa, la coherència, la cohesió i la
   correcta presentació dels escrits acadèmics
   Una millora progressiva de la correcció gramatical dels seus textos (orals i escrits).
   Per tant, els continguts gramaticals i d'altres discursos són tots continguts mínims.
   Continguts literaris: la contextualització i les característiques generals de cada període
   literari i les característiques generals dels autors.

11.6 Avaluació

11.6.1 Procediments i instruments per a avaluar els aprenentatges
    1r L'actitud i el treball diari a classe.
    2n L'expressió oral en valencià diària i en activitats concretes.


                        104
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura     3r La lectura obligatòria de cada avaluació (l'esquema de lectura i la recensió
     corresponent).
     4t Control de les activitats individuals de recerca d'informació, i de producció de
     textos acadèmics: esquemes, recensió crítica, dissertació, treball monogràfic ... )
     S'avaluarà l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció gramatical, a més del
     contingut
     5é Els treballs en grup.
     6é Les proves individuals escrites: qüestionaris dels continguts conceptuals de la
     matèria tractada al llarg de cada unitat. Preguntes que potencien el raonament, la
     reflexió, la relació...
     7é El comentaris de textos literaris.
     8é Proves objectives gramaticals.

    Es tindrà en compte l'adequació al tipus d'escrit, l'expressió i la correcció gramatical
dels textos dels i de les alumnes.

11.6.2 Criteris de correcció dels treballs escrits
Pel que fa al sistema de correcció lingüística s’aplicarà el criteri següent:
  - Per mancances en la correcció lingüística i expressiva es podrà baixar fins a 2 punts
    (fins a 1 punt per qüestions de gramàtica oracional i fins a 1 altre per aspectes textuals
    d’adequació, coherència i cohesió).
  - La correcció lingüística i expressiva de l’alumnat també es podrà valorar augmentant
    fins a 1 punt sobre la nota final.


11.6.3 Sistemes de recuperació
    L'avaluació és contínua. No obstant això, al final de curs es faran les proves de
recuperació corresponents perquè l'alumnat que no haurà assolit els mínims en una avaluació
tinga una altra oportunitat. La recuperació constarà de proves objectives que controlaran
l'adquisició dels aprenentatges sobre la pràctica de comentari literari i de comentari de textos
no literaris, així com la capacitat d'anàlisi gramatical i de coneixement dels continguts
conceptuals. Aquesta mesura també s'aplicarà a l'alumnat que tinga l'assignatura pendent del
curs anterior.
11.7 Materials i recursos didàctics

11.7.1 Material curricular: Paraules i lletres-1. Valencià: Llengua i Literatura 1r
Batxillerat, Ed. Marfil, 2008.

11.7.2. Material complementari: Material elaborat pel departament.

11.7.3 Llibres de lectura


1A AVALUACIÓ: (abans de Nadal)
   JOANOT MARTORELL, Tirant lo Blanch, Ed. Bromera (col·lecció els nostres
    autors).


                       105
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura     RAMON LLULL, El llibre de les bèsties, Ed. Bromera (col·lecció els nostres autors).
     ANÒNIM, Curial i Güelfa, Ed. Barcanova
     JAUME I, Llibre dels fets, Col·lecció “Els nostres autors”. Ed. Bromera
     ENRIC LLUCH Temps de conquesta. Col·lecció Esguard. Ed. Bromera
     AUSIÀS MARCH, Antologia poètica, Ed. Bromera

2A AVALUACIÓ: (abans de Pasqua)
   JOSEP LOZANO, El mut de la campana, Ed. Bromera
   SILVESTRE VILAPLANA, Les cendres del cavaller, Ed. Marfil
   JOSEP LOZANO, Crim de Germania, Ed. Bromera
   SILVESTRE VILAPLANA, L’anell del pescador, Ed. Barcanova
   MERCÉ COMPANY, El cervell perdut, Ed. Empúries

3A AVALUACIÓ: (abans del 5 de juny)
   JORDI GALCERAN, Paraules encadenades, Eliseu Climent editor (Teatre)
   JORDI GALCERAN, El mètode Grönholm, Ed. Proa (Teatre)
   JORDI GALCERAN, Carnaval, Ed. Proa (Teatre)
   LOLA ANDRÉS, Jocs de llum, Ed. Bromera (Poesia)
   ELIES BARBERÀ, Zoo, Ed. Bromera (Poesia)
   MAITE INSA, El poema es sobrer, Ed. Bromera (Poesia)
   MARC GRANELL, Versos per a Anna, Ed. Bromera (Poesia)
   ANDREU BUENAFUENTE i altres, Digue’m agosarat (els monòlegs), Ed.
    Columna.
   JOAN BORJA, Llegendes del sud, Ed. Bullent
   TONI GISBERT, El mico destronat, Col. “Claus per entendre el món”, Edicions del
    Bullent (Assaig)
                       106
IES Dr. Balmis (Alacant)                             Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                            Valencià: llengua i literatura12. Programació de 2n de batxillerat

12.1 Objectius del curs

     1. Comprendre discursos orals i escrits socialment significatius, atenent als elements
     del context social que condicionen una adequada interpretació.

     2. Expressar-se oralment i per escrit mitjançant discursos adequats a situacions de
     comunicació formals, respectant les normes lingüístiques i sociocomunicatives que
     regulen l'ús de la llengua.

     3. Conéixer i valorar la realitat plurilingüe i pluridialectal del País Valencià i de l'Estat
     espanyol.

     4. Conéixer el procés històric de consolidació de les llengües del nostre entorn i
     valorar la importància de la normalització del valencià, símbol d'identitat cultural i
     mitjà per entendre la realitat i per accedir al patrimoni cultural propi.

     5. Fer servir adequadament el llenguatge com a instrument per a l'adquisició de nous
     sabers i produir i interpretar textos propis de l'àmbit acadèmic.

     6. Sistematitzar les reflexions sobre l'estructura interna de la llengua i les seues
     condicions d'ús, ampliant el metallenguatge bàsic adquirit en l'etapa anterior i aplicant
     aquestes reflexions en la regulació de les pròpies produccions.

     7. Analitzar críticament, i evitar en les pròpies produccions, els usos de la llengua que
     manifesten actituds discriminatòries o d'abús de poder en relació amb el gènere social,
     amb la llengua que es parla o amb grups socials marginats en el nostre entorn social.

     8. Realitzar un comentari crític d’un text d’acord amb les propietats textuals
     d’adequació, de coherència i de cohesió, així com fer-ne una valoració personal.

12.2 Metodologia

     Considerem el llenguatge com una activitat de naturalesa social i que es realitza
mitjançant textos, presentats segons les formes convencionals dels diversos gèneres d'acord
amb la varietat dels contextos i de les pràctiques discursives que hi tenen lloc. Sobre aquesta
concepció del llenguatge es recolza la progressió dels aprenentatges exigits per a l'anàlisi, la
comprensió i la producció de textos orals i escrits.
     Pel que fa a la comprensió, el component pragmàtic destaca com a requisit tant per a
l'anàlisi crítica del comportament ideològic de l'activitat discursiva com per a l'aprehensió
dels significats globals dels textos.
     Quant a la producció, l'apropiació dels factors pragmàtics es planteja com a un
principi regulador del procés de composició de textos.
     Es pretén que l'alumne consolide i sistematitze els aprenentatges sobre l'estructura de
la llengua realitzats en etapes anteriors i que desenvolupe les capacitats de comprensió i
producció de textos orals i escrits. Això exigeix una reflexió explícita sobre els mecanismes
de la llengua i el coneixement d'un metallenguatge suficient per a analitzar els fets lingüístics,
la diversitat de discursos i les pròpies produccions.
     El treball diari a classe té com a objectiu bàsic aconseguir -mitjançant la pràctica
reiterada i constant- que l'alumnat siga capaç de construir autònomament discursos diversos
adequats, coherents, cohesionats i correctes. L'alumne ha de ser un bon comunicador. I això

                         107
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literaturaimplica ser un bon productor de textos. Un estudiant és un gran productor i un gran devorador
de textos de mena diversa; és un aprenent de «mestre de la paraula». La paraula ha de ser per
a ell el mitjà fonamental per a l'adquisició, l'emmagatzematge i l'expressió del coneixement.
El llenguatge l'ha d'ajudar com a instrument per a entendre críticament la societat i a si
mateix.
     Una part important del treball en aquest curs va adreçat a l'anàlisi de textos, a la
pràctica del comentari de textos. Moltes de les activitats que s'hi proposen tenen com a
objectiu servir d'entrenament en aqueixa tècnica d'una forma progressiva i acumulativa: cada
unitat tracta un aspecte concret del comentari.
     D'una altra banda, en aquest últim nivell de formació acadèmica preuniversitària el
treball diari de classe ha de fomentar, de forma específica, el desplegament d'algunes
tècniques d'estudi essencials com el resum, l'esquema, la presa d'apunts i la consulta de fonts.
Per això durem a la pràctica activitats que permeten l'aplicació de destreses relacionades amb
aqueixes tècniques, com ara les següents:

     a) Lectura, subratllat i esquematització de textos.
     b) Condensació de la informació d'un text en un altre de més breu.
     c) Elaboració de resums, esquemes i mapes conceptuals sobre un tema.
     d) Preparació del guió d'una exposició oral sobre un tema.
     e) Presa de notes d'una conferència.
     f) Realització de pràctiques a la biblioteca del centre (utilització dels fitxers, com
     localitzar un llibre, com seleccionar un llibre, etc.).
     g) Consulta de manuals d'història de la llengua, dialectologia i sociolingüística.
     h) Elaboració de guions i esquemes per a la redacció de temes.
     i) Elaboració de comentaris crítics sobre textos diversos.


12.3 Continguts

12.3.1 El discurs de la comunicació i el coneixement

     UNITAT 1: LA COMUNICACIÓ I L'ÉSSER HUMÀ. La llengua: vehicle universal de
     comunicació. Secrets de la comunicació.
     UNITAT 2: EL SISÉ SENTIT. El llenguatge: mitjà per a comprendre el món. La llengua:
     un magatzem.
     UNITAT 3: LA LLENGUA: UN ORGANISME EN ADAPTACIÓ CONSTANT. La variació
     lingüística: més enllà de la correcció i la incorrecció. Les manifestacions de la
     variació lingüística.
     UNITAT 4: UNA MÉS ENTRE LES LLENGÜES DEL MÓN. Un món de llengües. Les
     llengües romàniques.
     UNITAT 5: CONSTRUCCIÓ I DECLIVI DE LA LLENGUA. Les llengües i l'organització de
     les societats: la paraula i el poder. Naixement i construcció de la llengua. Un procés
     interromput: l'arrancada del conflicte lingüístic.
     UNITAT 6: EL CAMÍ CAP A L'ESTÀNDARD. L’estandardització lingüística.
     INITAT 7: PLANIFICAR EL FUTUR DE LA LLENGUA. Les llengües en contacte. La
     planificació lingüística. La diversitat lingüística a l'Estat espanyol i a Europa. El
     present de l'ús social de la llengua.

12.3.2 La diversitat discursiva. El comentari de textos

     UNITAT 1: EL   TEXT: UNITAT COMUNICATIVA.   El text i la comunicació. Oralitat i


                       108
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura     escriptura. Text i discurs. Tipus de textos. Els textos comunicatius.
     UNITAT 2: UN TEXT QUE NO SIGNIFICA NO EXISTEIX. LA COHERÈNCIA SEMÀNTICA.
     L'enunciació del tema. Estructura temàtica. Progressió temàtica. Selecció de la
     informació. La isotopia.
     UNITAT 3: L'ADEQUACIÓ TEXTUAL (I). Les propietats textuals. L'adequació (I).
     UNITAT 4: L'ADEQUACIÓ TEXTUAL (II): ELS REGISTRES. Les varietats diafàsiques.
     L’estàndard i els registres. El sexisme en el llenguatge.
     UNITAT 5: L’ADEQUACIÓ TEXTUAL (I III): DIVERSES VEUS, DIVERSES MIRADES. La
     polifonia.
     UNITAT 6: LA COHESIÓ TEXTUAL (I). Mecanismes de referència. La connexió. La
     modalitat oracional. La modalització.
     INITAT 7: LA COHESIÓ TEXTUAL (I II). Els procediments de condensació i ampliació
     d'informació. Els temps verbals.

12.3.3 Els continguts literaris

     UNITAT 1: El Modernisme
     UNITAT 2: El Noucentisme
     UNITAT 3: Les Avantguardes
     UNITAT 4: La literatura de postguerra: la poesia (1939-1975)
     UNITAT 5: La literatura de postguerra: la narrativa (1939-1975)
     UNITAT 6: La literatura de postguerra: l’assaig
     UNITAT 7: La Literatura actual

12.3.4 Els continguts de gramàtica oracional

UNITAT 1: Sons de la llengua (1): vocals i consonants. Lèxic: el significat. la polisèmia
lèxica.
UNITAT 2: Sons de la llengua (i 2): síl·laba, diftongs i accents. Lèxic: camps semàntics. El
paisatge. Sintaxi: l'oració. Les parts de l'oració.
UNITAT 3: Lèxic: variació lèxica. Sintaxi: l'oració. Estructura i funcions del SN i SV.
Morfologia: els indefinits.
UNITAT 4: Lèxic: els orígens del nostre lèxic (1). Sintaxi: la classificació de les oracions.
Morfologia: conjugacions verbals (1).
UNITAT 5: Lèxic: els orígens del nostre lèxic (i 2). Sintaxi: l'oració composta (1).
Morfologia: conjugació verbal (2). La segona conjugació.
UNITAT 6: Lèxic: criteris de depuració lèxica. Sintaxi: l'oració composta (i 2) i pronoms
febles (1). Morfologia: conjugació verbal (3). Perífrasis verbals.
INITAT 7: Lèxic: la terminologia i la planificació lingüística. Sintaxi: pronoms febles (i 2),
usos i funcions de preposicions. Morfologia: conjugació verbal (i 4). Les formes no personals
del verb.

12.4 Seqüenciació. Distribució temporal

     1a avaluació: unitats 1 i 2
     2a avaluació: unitats 3, 4 i 5
     3a avaluació: unitats 6 i 7.

12.5 Continguts mínims

Conceptuals


                       109
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                           Valencià: llengua i literatura    Els diversos discursos com a pràctiques socials i culturals diferents que s'inscriuen en
    àmbits d'ús i es manifesten mitjançant formes convencionals diverses, orals, escrites o
    iconicoverbals.
    Les propietats textuals: adequació, coherència, cohesió i correcció gramatical.
    Continguts literaris: la contextualització i les característiques generals de cada període
    literari i les característiques generals dels autors.
    Sistematització de conceptes relatius a la gramàtica oracional: fonètica, ortografia,
    sintaxi, lèxic i semàntica.

Procedimentals
   Comprensió i producció de textos orals i escrits que pertanyen a diversitat de
    discursos, atenent als factors del context físic i social, a la planificació del significat i
    a l'adequada elecció dels esquemes textuals pertinents.
   Utilització dels procediments per a obtenir i tractar adequadament la informació en
    relació amb les necessitats d'interpretació i producció de textos propis del discurs
    acadèmic i dels discursos orientadors de l'opinió i reguladors de la conducta.
   Realització d'activitats d'anàlisi i comentari de textos.
   Lectura dels llibres proposats.

Actitudinals
   Actitud positiva respecte de l'ús del valencià com a llengua d'aprenentatge i en
    situacions de comunicació formals.
   Valoració positiva de la diversitat lingüística, dels processos de normalització
    lingüística i de l'ús social de la llengua.
   Actitud crítica davant les manifestacions lingüístiques que manifesten qualsevol tipus
    de discriminació (sexual, social...).


12.6 Avaluació

12.6.1 Procediments i instruments

1r L'actitud i el treball diari a classe.
2n L'expressió oral en valencià diària i en activitats concretes.
3r La lectura obligatòria de cada avaluació (l'esquema de lectura i la recensió corresponent).
4t El control de les activitats individuals de recerca d'informació, i de producció de textos
acadèmics: esquemes, recensió crítica, dissertació, treball monogràfic ... ) S'avaluarà
l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció gramatical, a més del contingut
5é Els treballs en grup.
6é Les proves individuals escrites: qüestionaris dels continguts conceptuals de la matèria
tractada al llarg de cada unitat. Preguntes que potencien el raonament, la reflexió, la relació...
7é La producció de comentaris de textos no literaris i literaris.
8é Les proves objectives gramaticals.

     L'avaluació és contínua. No obstant això, al final de curs es faran les proves de
recuperació corresponents perquè l'alumnat que no haurà assolit els mínims en una avaluació
tinga una altra oportunitat. La recuperació constarà de proves objectives que controlaran
l'adquisició dels aprenentatges sobre la pràctica de comentari de text així com la capacitat
d'anàlisi gramatical i de coneixement dels continguts conceptuals. Aquesta mesura també
s'aplicarà a l'alumnat que tinga l'assignatura pendent del curs anterior.                        110
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura12.6.2 Criteris de correcció dels treballs escrits
    Pel que fa al sistema de correcció lingüística s’aplicarà el criteri següent:
           Per mancances en la correcció lingüística i expressiva es podrà baixar
             fins a 2 punts (fins a 1 punt per qüestions de gramàtica oracional i fins
             a 1 altre per aspectes textuals d’adequació, coherència i cohesió).
           La correcció lingüística i expressiva de l’alumnat també es podrà
             valorar augmentant fins a 1 punt sobre la nota final.

12.6.3 Sistemes de recuperació
     L'avaluació és contínua. No obstant això, al final de curs es faran les proves de
recuperació corresponents perquè l'alumnat que no haurà assolit els mínims en una avaluació
tinga una altra oportunitat. La recuperació constarà de proves objectives que comprovaran
l'adquisició dels aprenentatges sobre la pràctica de comentari literari i –sobretot- de
comentari de textos no literaris, així com la capacitat d'anàlisi gramatical i de coneixement
dels continguts conceptuals. Aquesta mesura també s'aplicarà a l'alumnat que tinga
l'assignatura pendent del curs anterior.


12.7 Materials i recursos didàctics

12.7.1 Material curricular: Miralls-2. Valencià: Llengua i Literatura 2n de batxillerat. Ed.
Marfil.
12.7.2 Material complementari: material elaborat pel departament.

12.7.3 Llibres de lectura

1A AVALUACIÓ: (abans del dia 9 de desembre)
      JESÚS TUSON, Una imatge no val més que mil paraules, Ed. Empúries

2A AVALUACIÓ: (abans del dia 23 de març)
      ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL, Tretze tristos tràngols, Ed. La Campana

3A AVALUACIÓ: (abans del dia 8 de maig)
      Selecció de textos elaborada pel departament
                       111
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura13. Programació de les optatives d’ESO

13.1 Programació optativa 1r ESO (Taller de Llengua)


Consideracions prèvies

     Considerem que aquesta matèria és un reforç per a l’aprenentatge, ensenyament i ús
de la llengua en l’ Etapa de Secundària Obligatòria, a banda dels continguts curriculars del
Nivell, l’enfocament que es proposa és apropar els alumnes a la llengua viva que
socialment està en contacte amb ells, i així millorar el seu coneixement i la normalització
del seu ús lingüístic, al costat de les altres llengües curriculars.

    Donada la situació actual multicultural i multilingüística, cal connectar la cultura
valenciana amb el interessos de l’alumnat perquè aprecien i respecten el seu valor, i fins i
tot mitjançant activitats d’immersió gaudisquen de l’art que té la llengua (oral i escrita)
com a mitjà de comunicació.

     Objectius

  1. General: Millorar les competències bàsiques comunicatives:
      Escoltar (comprensió oral)
      Parlar (expressió oral)
      Llegir (comprensió escrita)
      Escriure (expressió escrita)
  2. Utilitzar els mitjans de comunicació en valencià (audiovisuals i escrits).
  3. Conéixer els aspectes culturals més rellevants de la localitat i de la Comunitat:
    història, festes, costums, etc.
  4. Fomentar la lectura d’obres adequades a l’edat
  5. Fomentar la comunicació oral amb audició i recitació de poemes, cançons, debats,
    etc.
  6. Desenrotllar l’autonomia dels alumnes i la recerca d’informació.
  7. Valorar el plurilingüisme com a font d’enriquiment personal i col·lectiu.

     Continguts

   1.  Elements de la comunicació.
   2.  Situació plurilingüe a Espanya i bilingüe a la Comunitat Valenciana.
   3.  Els mitjans de comunicació.
   4.  Blocs de vocabularis bàsics i de diferents categories gramaticals.
   5.  El patrimoni cultural valencià. Literatura infantil i juvenil.
   6.  Procediments i actituds per al treball en equip, el diàleg i l’acceptació de la
     diversitat.


     Criteris d’avaluació

    Per a la valoració positiva de l’assignatura es requerirà l’assistència, almenys,
al 70% de les classes, donat el caràcter pràctic de les sessions. A més s’aplicaran el criteris
següents:
  1. Actitud i interés pel treball individual i en grup que s’encarregue.
  2. Ús adequat del material que s’entregue i del propi de cada alumne

                       112
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura   3. Presentar el quadern amb les tasques fetes.
   4. Participar en la comunicació oral i escrita respectant els companys i seguint les
    orientacions del professorat.

     Materials

    Els normals per a l’assignatura (diccionari i quadern). Altre material alternatiu serà
subministrat pel professorat o indicat per ell segons objectius i continguts (fotocòpies,
revistes, llibres, vídeos, CD, etc.).
                      113
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura13.2 Programació optativa 2n ESO (Taller de Llengua)


   1. JUSTIFICACIÓ

       Tant la llei Villar Palasí de 1970 com els diversos sistemes educatius que l’han
     succeïda preveuen l’optativitat com una resposta cada vegada més àmplia a la
     diversitat d’interessos i nivells de l’alumnat. Així, des de les antigues EATP, que ja
     possibilitaven el tractament de determinades llengües estrangeres com a segona
     llengua, per exemple el francés com a complement al castellà i al valencià, hem
     passat a una situació en què l’optativitat també considera el fet d’impartir aquestes
     mateixes llengües maternes, però des d’una perspectiva més específica. La llengua
     és un instrument de comunicació oral i escrita i, per tant, a més d’incidir en les
     quatre habilitats (parlar, escoltar, llegir i escriure) l’especificitat d’aquest
     plantejament pretén aprofundir en altres qüestions clau, com per exemple la
     pràctica de les tècniques d’estudi, per pal·liar les mancances dels discents. Tot això,
     però, no és incompatible amb el repàs de determinades qüestions teòriques, que
     també és necessari atenent les dificultats recurrents que presenten les produccions
     dels alumnes.

   2. OBJECTIUS

     Adquirir i aplicar les tècniques d’estudi més bàsiques a través de pràctiques
     basades en la lectura i comprensió de textos diversos.
     Orientar els hàbits d’estudi bàsics de l’alumnat per tal que aquest rendibilitze al
     màxim l’esforç.
     Fomentar l’autonomia de l’alumnat en la producció escrita de textos i en l’ús de
     llibres de consulta (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies...)
     Analitzar i practicar diferents tècniques de síntesi d’un text: distingir-ne les idees
     principals, extraure’n la informació, subratllar-ne els paràgrafs, entre d’altres.
     Conéixer l’estructura d’un relat i distingir-ne les fases d’elaboració.
     Repassar, preferentment a partir de les produccions escrites dels alumnes, els
     principals problemes ortogràfics i morfosintàctics.
     Enriquir el cabal lèxic de l’alumnat mitjançant l’elaboració i la sistematització
     alfabètica de vocabulari referit als camps semàntics més habituals.


   3. CONTINGUTS

   3.1 CONCEPTUALS

     3.1.1 Procediments i tècniques per recollir i analitzar informació
         a) El diccionari: funcions i tipus.
         b) Les fitxes: funcions i tipus.
         c) La comprensió d’enunciats: els tipus de qüestions més freqüents.
         d) La comprensió de textos. Fases de la comprensió de textos.
         e) El subratllat d’idees essencials.
         f) Com estudiar una unitat didàctica: etapes. Mètodes mnemotècnics més
           significatius.
         g) La confecció de llistes terminològiques.
         h) La presa d’apunts. Etapes.
         i) Les tècniques de síntesi: el resum i l’esquema. Tipus d’esquema. El

                        114
IES Dr. Balmis (Alacant)                            Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                           Valencià: llengua i literatura              quadre sinòptic.

     3.1.2   Procediments i tècniques per a la demostració de coneixements
          a) La definició de conceptes.
          b) La presentació dels exercicis escrits.
          c) Normes davant d’un examen.
          d) L’exposició d’un tema. Etapes.
          e) La recensió d’un llibre. Etapes.
          f) La realització d’un treball. Etapes.

     3.1.3   El relat. Elements bàsics del relat
          a) El tema i l’argument.
          b) L’espai i el temps.
          c) Els personatges. Els tipus de personatges. La descripció de personatges.
          d) El narrador. Els tipus de narrador.
          e) El discurs dels personatges: tipus.

     3.1.4   Ortografia
          a) L’accentuació i la dièresi.
          b) Ortografia de les vocals.
          c) L’apòstrof. La contracció. El guionet.
          d) Ortografia de les consonants oclusives, alveolars i palatals.
          e) Signes de puntuació.

     3.1.5   Morfosintaxi
          a) Gènere i nombre dels substantius i dels adjectius.
          b) Present d’indicatiu. Principals irregularitats de la 2a conjugació.
          c) El present i l’imperfet de subjuntiu.
          d) L’oració. Complements i pronoms.

     3.1.6   Lèxic
          a) Els objectes personals.
          b) Els menjars i les parts del dia.
          c) Els esports i els oficis.
          d) L’aspecte físic i el caràcter.

     3.2 PROCEDIMENTALS
        a) Distinció de la informació significativa que ofereixen les fonts
         bibliogràfiques més generals.
        b) Lectura i comprensió de textos diversos, tant cultes com populars.
        c) Pràctica de les tècniques d’estudi que comporten recerca o selecció de la
         informació.
        d) Creació de textos literaris ( relats i descripcions breus, fonamentalment)
         que compten amb els elements bàsics d’aquest tipus de narracions.
        e) Elaboració d’un treball d’investigació sobre un tema d’actualitat amb què
         l’alumne demostre que ha adquirit la destresa necessària en el maneig de
         les tècniques de recerca i reelaboració de la informació.
        f) Confecció i conservació d’un dossier de treball, amb els temes o
         materials que es vagen tractant, per tal que puga ser objecte de consultes
         per part de l’alumne.

     3.3 ACTITUDINALS

                         115
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura
          a) Valoració positiva de les diverses tècniques d’aprenentatge com un
            instrument que permet el desenvolupament intel·lectual de la persona.
          b) Foment d’hàbits que afavorisquen un aprenentatge autònom i el
            sorgiment d’una actitud crítica envers les produccions pròpies i les
            d’altres companys.
          c) Valoració positiva de l’expressió i de la presentació correctes dels
            treballs.
          d) Valoració positiva del treball en grup com una manera d’aprendre a
            respectar la diversitat i superar prejudicis.

   4. TEMPORALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS

       De les dues sessions setmanals de què consta l’assignatura, una es dedicarà a
     l’estudi i l’aplicació de les tècniques d’estudi (blocs 1, 2 i 3 dels continguts
     conceptuals) i l’altra al repàs dels aspectes ortogràfics i morfosintàctics més
     problemàtics (blocs 4 i 5 dels continguts conceptuals). El bloc 6 s’inclourà dins del
     dossier de treball d’elaboració individual, com una part més de la matèria objecte
     d’avaluació.

5. MATERIAL UTILITZAT

     Fotocòpies amb textos molt específics per a practicar, a més de la lectura,
     l’aplicació de les tècniques d’estudi que són l’objecte de la matèria.
     Fotocòpies de relats diversos per a l’aplicació i l’anàlisi dels elements i les
     característiques de la narració.
     Un llibre de lectura basat en el model de Descobreix la teua pròpia aventura
     perquè els alumnes n’analitzen el model i siguen capaços d’elaborar-ne, per grups,
     un de semblant.
     El llibre de l’alumne (vg. BIBLIOGRAFIA).
     El dossier de treball de l’alumne, com a instrument d’avaluació, ha de ser
     regularment revisat i posat al dia.
     Altres manuals de consulta (vg. BIBLIOGRAFIA).

   6. METODOLOGIA

       La intencionalitat i el caràcter opcional d’aquesta assignatura, a més de les
     necessitats de l’alumnat quant a aspectes com ara la comprensió i la producció de
     textos orals i escrits, són elements que determinen el tractament d’un ventall molt
     ampli de fonts bibliogràfiques. De fet, el punt de partida és el diccionari -si
     considerem les definicions de les paraules com a microtextos- i, a continuació, hom
     passa a l’anàlisi d’unitats textuals cada vegada més llargues, que consoliden la
     lectura comprensiva. El punt final d’aquesta progressió és el relat breu, per a
     l’elaboració del qual cal dominar una sèrie de qüestions més específiques que, no
     obstant això, pressuposen que l’alumne ha assimilat, ni que siga mínimament, tot el
     que fa referència a l’aplicació de les tècniques d’estudi més elementals. Per això,
     tot i la divisió de continguts establerta anteriorment, cal ressenyar que aquesta
     assignatura està plantejada com un contínuum en què tant l’alumnat com el
     professor tenen un paper ben determinat. L’alumnat, d’una banda, treballa uns
     continguts que li permeten assolir una sèrie d’objectius bàsics que tenen a veure
     amb el domini de les tècniques de lectoescriptura i el professor, de l’altra, controla
     el treball i la participació de l’alumnat i l’orienta a l’hora de prendre decisions.

                        116
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura
   7. AVALUACIÓ

       Una avaluació contínua i integradora ha de tenir en compte una sèrie d'aspectes
     bàsics, com ara l’actitud positiva i activa a classe (20% de la nota global de cada
     avaluació). Aquesta qüestió n’inclou altres com el respecte al treball de la resta de
     companys, la col·laboració en el treball en grup i l’absència de les faltes
     injustificades d’assistència i puntualitat.
       D’altra banda, la presentació i el contingut del dossier de treball té una valoració
     d’un 40% repartit de la manera següent: un 20% per la presentació i el contingut
     teoricopràctic del dossier de treball individual i un altre 20% per la realització de
     les activitats individuals (treballs d’investigació, descripcions) o grupals
     (elaboració d’un relat).
       Finalment, en cada avaluació hi haurà una prova que mesurarà el nivell dels
     coneixements assolits, la qual comptarà el 40% restant.

   8. BIBLIOGRAFIA
      BALCELLS, J. i CRESPO, I. Saber de lletra, Castellnou, Barcelona, 1997.
      (llibre de l’alumne)

        ESPINÓS i FELIPE, Joaquim Literatura creativa, Bullent, Col·lecció
        “Recursos”, núm. 4, València, 2000.

        FERRER, M. i LÓPEZ, X. Reforç de llengua 2, Castellnou, València, 2004.

        GONZÁLEZ TORRIJOS, Caty APRENDRE. Què t’hi jugues que no et costa
        estudiar?, Ed. La Magrana, Col·lecció “L’Esparver Llegir”, núm. 63,
        Barcelona, 1995.
                        117
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura13.3 Programació optativa 3r ESO (Taller de Llengua)


13.3.1 OBJECTIUS

   1. Comprendre els textos orals utilitzats en l’àmbit acadèmic, amb especial atenció a
     la presentació de treballs i instruccions per a fer-los, a les exposicions orals breus i
     a l’obtenció d’informacions dels mitjans de comunicació a través d’informatius i
     documentals.
   2. Assegurar l’èxit de la comunicació oral i escrita.
   3. Dominar les diverses tipologies textuals: exposició, narració, descripció,
     argumentació, conversa i diàleg.
   4. Presentar informacions prèviament preparades, sobre temes d’interés per a
     l’alumnat, de manera ordenada i clara.
   5. Participar de manera activa en situacions de comunicació pròpies de l’àmbit
     acadèmic, especialment en les propostes sobre la manera d’organitzar l’activitat, en
     l’aportació d’informacions útils per al treball en comú i en l’exposició d’informes
     breus sobre les tasques realitzades.
   6. Aconseguir una actitud de cooperació i de respecte en situacions d’aprenentatge
     compartit.
   7. Conéixer i usar les estratègies i les normes per a l’intercanvi comunicatiu: escolta
     atenta, exposició clara, respecte del torn de paraula; participar fent-ne aportacions,
     controlar la impulsivitat, fer comentaris orals i judicis personals respectuosos amb
     les sensacions, les experiències, les idees, les opinions i els coneixements dels
     altres, i fent ús de les fórmules de cortesia.
   8. Conéixer les normes ortogràfiques, el seu valor social i la necessitat de cenyir-se a
     la norma lingüística en els escrits.
   9. Llegir en veu alta paràgrafs de distinta estructura.
   10. Reconéixer l’estructura sintàctica de la llengua.
   11. Desenvolupar l’autonomia lectora i la valoració de la literatura com a font de plaer i
     de coneixement del patrimoni cultural en llengua catalana i també d’altres cultures.
   12. Conéixer els gèneres literaris: trets característics. Diferenciació dels principals
     subgèneres.

13.3.2 CONTINGUTS

   1. Estudi, repàs i aprofundiment de la norma lingüística, amb especial atenció a
     l’ortogràfica i als temes que vénen detallats a continuació.
   2. L’apostrofació
   3. Els diftongs, els hiats i la separació de síl·labes.
   4. L’accentuació, l’accent gràfic, l’accent diacrític i la dièresi.
   5. Les lletres que representen la essa sonora.
   6. Les lletres que representen la essa sorda.
   7. Les lletres g i j i els dígrafs tg i tj.
   8. La lletra x, l’aplec ix i els dígrafs tx i ig.
   9. Els signes de puntuació.
   10. Els sintagmes.
   11. Les funcions dins de l’oració.
   12. Les formes dels pronoms personals febles. Les combinacions de pronom febles.
   13. Les preposicions i les conjuncions.
   14. Les oracions coordinades. La juxtaposició.
   15. Les oracions subordinades substantives. Les oracions subordinades adjectives.

                       118
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                           Valencià: llengua i literatura   16. Les subordinades adverbials : de lloc, de manera, de temps, finals, causals,
     consecutives, comparatives, condicionals i concessives.
   17. Els topònims i els gentilicis.
   18. Les frases fetes.
   19. La composició i l’habilitació.
   20. Els sufixos i els prefixos.
   21. els préstecs lingüístics.
   22. Els cultismes I els barbarismes.
   23. Les onomatopeies.
   24. Els diccionaris especialitzats.
   25. Els camps semàntics.

13.3.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ

   1.  Utilitzar el valencià per a expressar-se oralment i per escrit.
   2.  Aplicar les normes d’ús lingüístic.
   3.  Comprendre textos de gèneres diversos.
   4.  Capacitat d’evolució positiva respecte als hàbits lingüístics i comunicatius.
   5.  Adquisició d’hàbits d’estudi i per a l’aprenentatge acadèmic.
   6.  Valoració positiva del rendiment, actitud i comportament a classe.
   7.  Presentació del quadern de classe amb les activitats de classe actualitzades.
   8.  Superació de les proves orals i escrites.
   9.  Adquisició d’hàbits de lectura comprensiva i extensiva.
                        119
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura
13.4 Programació optativa 4t ESO (Treball monogràfic d’investigació)

13.4.1 INTRODUCCIÓ

La planificació de l’assignatura “Treball monogràfic d’investigació” permet una
organització dels continguts, a partir del que estableix l’ORDE de 27 de maig de 2008,
DOCV 5783 del 12.06.2008, adequats a les necessitats acadèmiques de l’alumnat, així com
a l’interés que té treballar les estratègies per a l’obtenció, manipulació, transformació i
presentació d’informació. La funció bàsica és posar en pràctica les competències bàsiques
previstes per a l’etapa de secundària obligatòria. S’hi incideix a treballar, sobretot, com
s’accedeix a les fonts d’informació diverses (digitals i en suport tradicional), com es
discrimina la fiabilitat de la informació obtinguda a través d’Internet, com es fa una recerca
selectiva d’acord amb els continguts que ens interessen o com es fa una exposició oral
pública sobre un tema acadèmic. Al capdavall es tracta de dotar l’alumnat d’eines que
desenvolupen les capacitats interpretatives de la informació, la capacitat crítica i la
capacitat d’elaborar i de comunicar, oralment i per escrit, informacions a partir de tècniques
de treball concretes. La llengua, la competència comunicativa, és, per tant, l’eix central
d’aquesta assignatura.
    L’enregistrament en vídeo del procés d’elaboració del treball i de l’exposició oral
permetrà valorar, revisar i millorar les competències de l’alumnat mitjançat l’anàlisi de
produccions lingüístiques reals.
    Hem dividit el programa de la matèria en tres grans temes, a partir dels quals i en
funció de les possibilitats organitzatives, tant individuals com en grup, l’alumnat haurà de
treballar exhaustivament un tema amb la intenció última d’elaborar-ne un document escrit
(fonamentalment de caire expositiu) i de fer-ne una exposició oral pública davant la resta
de companys.

13.4.2 TEMA 1: Seqüències didàctiques sobre el rei Jaume I

13.4.2.1 DESCRIPCIÓ
L’anàlisi de la figura i del regnat de Jaume I és un contingut cabdal per a conéixer la
tradició històrica i els esdeveniments del passat més importants relacionats amb els orígens
de la configuració del poble valencià com a col·lectivitat diferenciada dins els regnes
medievals i dins la Corona catalanoaragonesa. El regnat del rei Jaume va ser decisiu per a
tots els territoris que integraven la corona. Enguany, se celebra el 800 aniversari del
naixement del rei Jaume I (1208-1276). És una bona manera de contribuir des de l’àmbit
educatiu a la difusió del paper històric d’aquest rei i de conéixer la relació entre els regnes
medievals i la distribució territorial i autonòmica actual. La recerca d’informació a Internet
ens permetrà emprar el valencià com a llengua vehicular d’uns continguts històrics que
contribuiran a una formació acadèmica plural i crítica.
    L’ús de la webquest és un bon instrument que permet la realització d’un treball
personalitzat (tant individual com per parelles o en petit grup), tutoritzat per un professor/a
i que vincula els interessos de l’alumnat (quant al tema, quant a l’ús de la tecnologia
informàtica i quant a la metodologia de tractament individualitzat) amb les exigències
acadèmiques de desenvolupar les competències bàsiques, de promoure el treball autònom i
d’assolir un aprenentatge significatiu.

13.4.2.2 OBJECTIUS
  1. Analitzar informació, procedent de fonts diverses (enciclopèdies tradicionals i
    Internet), sobre Jaume I i la transcendència del seu regant per a la formació de
    l’Antic Regne de València.

                       120
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura   2. Elaborar informes escrits i audiovisuals sobre la vida i l’obra del rei Jaume I.
   3. Entendre la formació de la corona d’Aragó sota el regnat de Jaume I i els orígens
    històrics del territori valencià actual.
   4. Promoure la valoració positiva de l’elaboració de treballs d’investigació adequats,
    coherents, cohesionats i lingüísticament correctes.
   5. Utilitzar la tecnologia informàtica i digital al servei de la comunicació de la
    informació.
   6. Fomentar el treball en grup i la presa de decisions negociades.
   7. Aplicar tècniques d’exposició oral i valorar la informació obtinguda i transmesa
    sobre el tema.

13.4.2.3 CONTINGUTS
  1. La biografia de Jaume I el conqueridor: història i llegenda.
  2. La corona catalanoaragonesa i els territoris incorporats pel rei Jaume I.
  3. La consulta de fonts mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació
    (TIC).
  4. La utilització de la webquest com a mètode d’investigació personalitzat.
  5. La distribució de tasques i la negociació en la presa de decisions en la realització de
    treballs d’investigació.
  6. L’elaboració de treballs de divulgació de la informació obtinguda per canals
    diversos.
  7. La presentació de la informació en un treball acadèmic: el pòster, el powerpoint, el
    bloc (o blog), la pàgina web, el còmic, el tríptic o fullet informatiu, etc.

13.4.2.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ
  1. Adequar-se al treball planificat, als objectius i a les produccions lingüístiques orals i
    escrites previstes.
  2. Analitzar la informació i interpretar les fonts i els punts de vista que hi apareixen.
  3. Valorar críticament les fonts emprades.
  4. Fornir una actitud crítica davant els fenòmens socials i la situació de l’entorn
    natural.
  5. Valorar la diversitat de tècniques i procediments emprats en la cerca d’informació i
    en l’elaboració del treball.
  6. Elaborar treballs acadèmics monogràfics individuals i en grup.
  7. Demostrar una competència comunicativa oral i escrita suficient en la presentació
    de les produccions lingüístiques.


13.4.3 TÍTOL: Seqüències didàctiques sobre la diversitat lingüística al món

13.4.3.1 DESCRIPCIÓ
A partir de la realitat sobre la diversitat lingüística mundial plantegem a l’alumnat la
recerca d’informació sobre aquest fet, que arran de fenòmens com la mundialització, és
present en la vida actual. L’accés a canals d’informació com Internet ja no es redueixen a la
llegua pròpia dels usuaris sinó que es fa de manera global, o restringida, en funció de les
competències de cadascú. L’ús de la webquest és un bon instrument que permet la
realització d’un treball personalitzat (tant individual com per parelles o en petit grup),
tutoritzat per un professor/a i que vincula els interessos de l’alumnat (quant al tema, quant a
l’ús de la tecnologia informàtica i quant a la metodologia de tractament individualitzat)
amb les exigències acadèmiques de desenvolupar les competències bàsiques, de promoure
el treball autònom i d’assolir un aprenentatge significatiu.


                       121
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura13.4.3.2 OBJECTIUS
  1. Analitzar informació sobre la diversitat lingüística procedent de fonts diverses
    (enciclopèdies tradicionals i Internet).
  2. Llegir i interpretar informacions en llengües diferents (en les quatre del currículum,
    com a mínim, i en les altres llengües que puga conéixer el discent).
  3. Elaborar informes escrits i audiovisuals sobre la diversitat lingüística al món, a
    Europa, a l’Estat espanyol i a casa nostra.
  4. Fomentar l’esperit crític davants els fenòmens socials actuals.
  5. Promoure la valoració positiva de l’elaboració de treballs d’investigació adequats,
    coherents, cohesionats i lingüísticament correctes.
  6. Utilitzar la tecnologia informàtica i digital al servei de la comunicació de la
    informació.
  7. Fomentar el treball en grup i la presa de decisions negociades.
  8. Aplicar tècniques d’exposició oral i valorar la informació obtinguda i transmesa
    sobre el tema

13.4.3.3 CONTINGUTS
  1. La diversitat lingüística: la distribució geogràfica de llengües al món.
  2. La diversitat lingüística mundial com a riquesa cultural de la humanitat.
  3. La diversitat lingüística i les visions del món.
  4. La utilització de la webquest com a mètode d’investigació personalitzat.
  5. La distribució de tasques i la negociació en la presa de decisions en la realització de
    treballs d’investigació.
  6. L’elaboració de treballs de divulgació de la informació obtinguda per canals
    diversos.
  7. La presentació de la informació en un treball acadèmic: el pòster, el powerpoint, el
    bloc (o blog), la pàgina web, el còmic, el tríptic o fullet informatiu, etc.

13.4.3.4 CRITERIS D’AVALUACIÓ
  1. Adequar-se al treball planificat, als objectius i a les produccions lingüístiques orals i
    escrites previstes.
  2. Analitzar la informació i interpretar les fonts i els punts de vista que hi apareixen.
  3. Valorar críticament les fonts emprades.
  4. Fornir una actitud crítica davant els fenòmens socials i la situació de l’entorn
    natural.
  5. Valorar la diversitat de tècniques i procediments emprats en la cerca d’informació i
    en l’elaboració del treball.
  6. Elaborar treballs acadèmics monogràfics individuals i en grup.
  7. Demostrar una competència comunicativa oral i escrita suficient en la presentació
    de les produccions lingüístiques.


13.4.4 TEMA 3: Seqüències didàctiques sobre els paratges naturals valencians

13.4.4.1 DESCRIPCIÓ
L’estudi del medi natural més immediat permet oferir un treball de caire interdisciplinar,
vinculat als interessos temàtics de l’alumnat i a la necessitat acadèmica de fornir-lo
informativament de coneixements sobre el seu entorn, sobre la geografia valenciana vista
des de la perspectiva dels paratges naturals. L’eix temàtic dels paratges naturals valencians
permet també l’accés a informació de llocs físics reals, uns més propers a l’alumnat i altres
més allunyats, però tots vinculats a l’àrea geogràfica i administrativa valenciana, que tenen
un valor patrimonial evident. El treball lingüístic es centra sobretot en el coneixement de la

                       122
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literaturaterminologia especialitzada (flora, fauna, formes del paisatge, toponímia, etc.), però també
s’hi té en compte aspectes com ara el coneixement de les comarques valencianes així com
la promoció d’actituds positives cap a al conservació dels espais naturals valencians.
     L’ús de la webquest és un bon instrument que permet la realització d’un treball
personalitzat (tant individual com per parelles o en petit grup), tutoritzat per un professor/a
i que vincula els interessos de l’alumnat (quant al tema, quant a l’ús de la tecnologia
informàtica i quant a la metodologia de tractament individualitzat) amb les exigències
acadèmiques de desenvolupar les competències bàsiques, de promoure el treball autònom i
d’assolir un aprenentatge significatiu.

13.4.4.2 OBJECTIUS
  1. Analitzar informació sobre els paratges naturals valencians procedent de fonts
    diverses (enciclopèdies tradicionals i Internet).
  2. Elaborar informes escrits i audiovisuals sobre els paratges naturals valencians.
  3. Desenvolupar l’esperit crític sobre la situació del medi natural.
  4. Promoure la valoració positiva de l’elaboració de treballs d’investigació adequats,
    coherents, cohesionats i lingüísticament correctes.
  5. Utilitzar la tecnologia informàtica i digital al servei de la comunicació de la
    informació.
  6. Fomentar el treball en grup i la presa de decisions negociades.
  7. Aplicar tècniques d’exposició oral i valorar la informació obtinguda i transmesa
    sobre el tema.

13.4.4.3 CONTINGUTS
  1. L’anàlisi crítica d’informació sobre els paratges naturals valencians.
  2. El coneixement del medi natural més immediat: paratges naturals, situació
    geogràfica, comarques valencianes, etc.
  3. Coneixements lingüístics: toponímia, formes del paisatge, flora, fauna, etc.
  4. La utilització de tècniques per a la condensació d’informació.
  5. La utilització de la webquest com a mètode d’investigació personalitzat.
  6. La distribució de tasques i la negociació en la presa de decisions en la realització de
    treballs d’investigació.
  7. L’elaboració de treballs de divulgació de la informació obtinguda per canals
    diversos.
  8. La presentació de la informació en un treball acadèmic: el pòster, el powerpoint, el
    bloc (o blog), la pàgina web, el còmic, el tríptic o fullet informatiu, etc.

13.4.4.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ
  1. Adequar-se al treball planificat, als objectius i a les produccions lingüístiques orals i
    escrites previstes.
  2. Analitzar la informació i interpretar les fonts i els punts de vista que hi apareixen.
  3. Valorar críticament les fonts emprades.
  4. Fornir una actitud crítica davant els fenòmens socials i la situació de l’entorn
    natural.
  5. Valorar la diversitat de tècniques i procediments emprats en la cerca d’informació i
    en l’elaboració del treball.
  6. Elaborar treballs acadèmics monogràfics individuals i en grup.
  7. Demostrar una competència comunicativa oral i escrita suficient en la presentació
    de les produccions lingüístiques.
                       123
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura14. Programació de Valencià: llengua i imatge (1r de batxillerat)

14.1 Objectius
  1. Conéixer els processos comunicatius a l’àmbit dels mitjans de comunicació social i
    la complexitat dels elements que hi participen.
  2. Comprendre els discursos audiovisuals més significatius socialment, així com llur
    relació amb el discurs verbal, tant oral com escrit.
  3. Comparar i establir les relacions pertinents entre els procediments macrotextuals
    narratius, informativoexpositius i argumentatius als suports verbal, cinematogràfic i
    televisiu.
  4. Aprofundir en els coneixements gramaticals que es desprenen de l’anàlisi textual a
    partir de les conclusions extretes sobre aquesta anàlisi aplicada als mitjans
    audiovisuals.
  5. Reconéixer i analitzar els elements contextuals que conformen el missatge
    audiovisual.
  6. Analitzar i conéixer els procediments genèrics com a marcs de referència per a
    l’emissor i el receptor.
  7. Dissenyar discursos audiovisuals narratius, explicatius i argumentatius, tot utilitzant
    els procediments macrotextuals que els són propis i adequant-los a la situació
    comunicativa.
  8. Produir textos verbals que integren o es relacionen amb el discurs audiovisual
    (guions, diàlegs, crítiques, disseny d’espais i personatges).
  9. Valorar l’artisticitat present als mitjans de comunicació i televisiu i la consideració
    social que reben.
  10. Conéixer i valorar la realitat sociolingüística als mitjans audiovisuals, analitzant-hi
    l’aparició i ús del valencià i valorant el procés de normalització que s’hi efectua.
  11. Analitzar críticament i evitar en les produccions audiovisuals pròpies conductes que
    denoten actituds discriminatòries, d’abús de poder o manifestacions de violència, en
    relació amb el gènere social, la llengua d’ús o grups marginats al nostre entorn
    social.
  12. Valorar el paper de la televisió, i en especial de la publicitat, en la conformació del
    model de societat postindustrial.


14.2 Continguts
    Els continguts mínims contenen tres tipus de continguts: els conceptes o
coneixements explícits que fan referència a l’aplicació dels esquemes textuals al discurs
audiovisual, a les convencions de gènere i a les qüestions gramaticals relaciones amb el
tipus de text i l’especificitat del mitjà en què s’expressen, els procediments referits a
destreses per a la producció i interpretació de discursos audiovisuals, i les actituds que
afavoreixen el posicionament i distanciament crític respecte als mitjans audiovisuals, en
especial la televisió.
    Aquests tres tipus de continguts es despleguen en els quatre blocs següents:
     L’univers comunicatiu: cinema i televisió.
     La narració audiovisual.
     La informació audiovisual.
     La publicitat televisiva.


BLOC 1: L’univers comunicatiu: cinema i televisió                      124
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literaturaA) CONTINGUTS CONCEPTUALS
  1. Aplicació del model del procés comunicatiu als mitjans de comunicació social. La
   iconosfera audiovisual.
  2. Anàlisi de les característiques particulars dels processos comunicatius als mitjans
   cinematogràfic i televisiu.
  3. Anàlisi de les característiques comunicatives del discurs artístic.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS

1. Utilització dels elements contextuals per a la planificació de les produccions textuals
  audiovisuals.

C) CONTINGUTS ACTITUDINALS
  1. Valoració crítica de la situació sociolingüística als mitjans de comunicació
   audiovisuals, amb una atenció específica als mitjans de comunicació valencians i de
   la resta de territoris de parla catalana.
  2. Anàlisi crítica dels procediments emprats pels mitjans de comunicació per a la
   persuasió i l’engany, així com les conductes que indiquen actituds discriminatòries,
   d’abús de poder o manifestacions de violència, en especial les que evidencien
   sexisme, racisme o marginació social, com a expressió del poder polític i de les
   relacions que s’estableixen entre saber, ideologia, valors i interessos socials.

BLOC 2: La narració audiovisual

A) CONTINGUTS CONCEPTUALS
  1. Comprensió del fet narratiu com a macroestructura aplicable a l’anàlisi i producció
   de textos narratius en diferents suports.
  2. Anàlisi dels principals mecanismes conformadors de la narrativitat: narrador i punt de
   vista, temps i espai narratius, estructures recurrents dels textos narratius, els
   participants de la història.
  3. Anàlisi de l’expressió narrativa al text cinematogràfic. L’enunciació, el narrador i el
   punt de vista, el temps i l’espai cinematogràfics.
  4. Anàlisi dels condicionaments tècnics i ideològics en la narració televisiva: la qüestió
   de l’enunciació i del tractament i estructuració de la matèria narrativa.
  5. Anàlisi de les marques lingüístiques del narrador: expressió de l’enunciació.
   Comparació amb les marques enunciadores en cinema i televisió.
  6. Estudi dels procediments de cohesió narratius: els connectors temporals i espacials.
   Comparació als suport literari, cinematogràfic i televisiu.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS
  1. Aplicació dels esquemes narratius al mitjà televisiu. Coincidències i diferències amb
   la narració cinematogràfica.
  2. Utilització del concepte de gènere com a procediment per a l’anàlisi i producció de
   textos narratius. Comparació entre els gèneres literaris, cinematogràfics i televisius.
  3. Producció de textos narratius audiovisuals a partir dels procediments narratius, amb
   incidència especial en el component verbal. La paròdia genèrica com a mecanisme de
   producció.

C) CONTINGUTS ACTITUDINALS
  1. Reflexió sobre l’artisticitat de la narració als suports literari, cinematogràfic i
   televisiu.


                      125
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literaturaBLOC 3: La informació audiovisual.

A) CONTINGUTS CONCEPTUALS
  1. Reconeixement de les diverses pràctiques discursives informatives com a pertanyents
   a una macroestructura que es pot aplicar en l’anàlisi i producció de textos
   informatius, independentment del suport emprat.
  2. Anàlisi del component pragmàtic en la informació audiovisual per a la comprensió
   dels significats globals dels textos, amb atenció especial als modes de l’enunciació i a
   llurs manifestacions formals. Anàlisi crítica del component ideològic de la
   comunicació.
  3. Reconeixement de les estructures informatives i de les diverses estratègies
   expositives al documental cinematogràfic i als informatius televisius, així com dels
   recursos específics dels mitjans audiovisuals en la jerarquització de la informació.
  4. Anàlisi de la coherència del text informatiu a partir de l’expressió temàtica i de la
   reformulació sintètica de la informació mitjançant esquemes.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS
  1. Reconeixement i utilització de les formes de cohesió textual als informatius verbals i
   les equivalències en les produccions audiovisuals.
  2. Ús dels procediments per a l’obtenció, el tractament i l’elaboració de la informació
   en la producció d’informatius audiovisuals: documentació, tria, planificació,
   estructuració i jerarquització i realització.

C) CONTINGUTS ACTITUDINALS
   1. Anàlisi crítica de les formes de persuasió informativa com a manifestacions del
     poder ideològic: les actituds discriminatòries d’abús de poder, racistes i sexistes,
     encobertes en el tractament de la informació.

BLOC 4: La publicitat televisiva

A) CONTINGUTS CONCEPTUALS
  1. Reconeixement de les diverses pràctiques discursives i d’argumentació com a
   manifestacions d’una macroestructura comunicativa aplicable a l’anàlisi i producció
   de textos argumentatius, amb independència de llurs suports materials.
  2. Consideració dels elements contextuals del missatge publicitari (públic, temporada i
   bandes d’emissió, canal) com a principi regulador determinant en la producció
   d’aquest tipus de missatges, i integració en el macrodiscurs televisiu.
  3. Reconeixement de les estructures d’argumentació i de les estratègies discursives a
   l’espot publicitari televisiu. La modalització audiovisual com a manifestació de
   l’enunciació. Consideració de la intertextualitat com a procediment per a la
   construcció de sentit. Reconeixement dels seus nivells de manifestació.

B) CONTINGUTS PROCEDIMENTALS
  1. Reconeixement i ús de les formes de cohesió al text argumentatiu. Els connectors
   lògics i la subordinació. La seua expressió a les produccions audiovisuals amb
   argumentació.
  2. Aplicació dels procediments retòrics a l’anàlisi del text argumentatiu. Retòrica de la
   imatge: les figures, valor/ideal atribuït.
  3. Utilització dels procediments propis de l’argumentació en la producció d’espots
   publicitaris: elaboració i tria d’arguments, el raonament lògic, microestructures
   d’argumentació. La paròdia com a mecanisme intertextual de distanciament crític.


                      126
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literaturaC) CONTINGUTS ACTITUDINALS
  1. Anàlisi i valoració crítica del paper de la dona als espots publicitaris: l’objecte del
   desig, la mestressa de casa.
  2. Anàlisi i valoració crítica de la indefensió del públic infantil davant els missatges
   publicitaris.
  3. Anàlisi de la publicitat com a reflex i vehicle del model de societat postindustrial: els
   valors de consum, competitivitat i individualisme.

14.3 Criteris d’avaluació
  1. Aplicar el model general de la comunicació als processos comunicatius de l’àmbit
   específic dels mitjans de comunicació.
  2. Interpretar produccions audiovisuals expressades en mitjans diversos i amb finalitats
   comunicatives diferents, tot aplicant-hi els models textuals que es deriven de l’anàlisi
   de les produccions verbals.
  3. Planificar i produir textos audiovisuals pertanyents a situacions de comunicació
   convencionals i adequats al context en què s’inscriuen, amb la utilització dels
   procediments macrotextuals que ofereixen les tipologies de textos.
  4. Reconéixer les marques gramaticals específiques dels textos verbals i relacionar-les
   amb els mecanismes equivalents dels textos audiovisuals.
  5. Aplicar els procediments de la intertextualitat en l’elaboració de missatges
   audiovisuals propis.
  6. Comparar la consideració artística que s’atorga a les manifestacions literàries,
   cinematogràfiques i televisives, i analitzar quins factors de caràcter social, històric i
   ideològic hi poden influir.
  7. Analitzar l’ús del valencià als mitjans de comunicació audiovisuals en relació amb el
   procés de normalització lingüística.
  8. Identificar en les produccions audiovisuals, i evitar en les pròpies, conductes que
   manifesten actituds discriminatòries.

  9. Analitzar el rerafons ideològic associat al poder que s’amaga en el macrodiscurs
    televisiu i llurs formes encobertes de manipulació, amb una atenció especial als
    missatges publicitaris.


14.4 Instruments d’avaluació i recuperació

     L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser entesa de forma
contínua, és a dir, l’alumne/a haurà d’assolir de forma progressiva i completa el conjunt de
coneixements, de destreses i tècniques d’anàlisi i producció de textos audiovisuals i de
valoració de les actituds socials, culturals, ideològiques i lingüístiques que s’hi contenen.
     L’avaluació es realitzarà mitjançant la combinació de dos procediments avaluadors:
  a) L’avaluació formativa, orientada a obtenir informació al llarg del curs sobre el procés
  i l’evolució que segueix l’alumne/a en l’assoliment tant dels continguts conceptuals com
  dels procedimentals i actitudinals.
  b) L’avaluació sumativa que, tot tenint en compte l’observació del procediment
  d’avaluació adés esmentat, mira de valorar al final dels períodes d’avaluació i a la fi de
  curs els resultats acadèmics obtinguts per l’alumne/a.
     Com a criteri general orientatiu, hom valorarà l’avaluació sumativa d’acord amb la
  distribució percentual següent: assoliment de conceptes (40%), procediments (40%) i
  actituds (20%). Tot i això, per tal d’obtenir una qualificació positiva en cada període
  d’avaluació, l’alumnat ha d’arribar a un mínim d’un 50% en cada ítem.


                       127
IES Dr. Balmis (Alacant)                          Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura    El conjunt d’instruments d’avaluació que hom farà servir per valorar el grau
d’aprenentatge i l’assoliment dels objectius exigits són aquests:
  1. Observació de l’alumnat mitjançant el seguiment del seu treball diari a l’aula: la
   realització de les tasques, la participació i l’interés, l’assistència i la puntualitat, la
   responsabilitat, el respecte i la col·laboració.
  2. Realització i lliurament, amb una correcta presentació i organització i dins els
   terminis prevists pel professorat, de les activitats i exercicis de caràcter individual, en
   què es mostren el grau d’assimilació de continguts, el treball personal de l’alumne/a i
   la seua actitud envers l’assignatura.
  3. Treballs en equip, en què es valora la divisió del treball, la coordinació de tasques, els
   continguts, la qualitat de la presentació i la correcció lingüística i adequació
   discursiva.
  4. Ús habitual i domini del valencià oral i escrit, observats tant a les intervencions
   d’aula com a les activitats, projectes de creació i proves objectives de caràcter oral i
   escrit programats al llarg del curs.

    Pel que fa als instruments de recuperació, tot i el caràcter fonamentalment continu
de l’assignatura de Valencià: llengua i imatge de 1r de BATX, l’alumne/a podrà recuperar
els objectius no superats mitjançant la presentació de tot allò que li manque dins els
terminis prevists pel professorat i amb la realització, a la fi de cada període d’avaluació, de
proves objectives i treballs de recuperació orals i/o escrits referits als continguts i
procediments d’anàlisi i producció audiovisual treballats.
                       128
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura15. Programa de Compensació educativa

15.1 Plantejament didàctic

     Com que acceptem que una llengua s’aprén quan s’usa, el professorat proposarà
activitats que facen participar activament l’alumnat, usarà el llenguatge com a regulador de
l’acció i no com una pràctica d’estructures lingüístiques, posarà l’alumnat en situació de
parlar i d’igual manera potenciarà el màxim treball de llengua oral.
     La proposta és seguir un enfocament nocional-funcional com a eix central de la
metodologia a emprar.
     L’alumnat ha d’obtenir el més aviat possible un nivell de llengua suficient (nivell
llindar) que li permeta adquirir progressivament una capacitat de comunicació que el
portarà a un bon domini de la llengua. Aquest nivell llindar no és simplement una llista de
paraules i estructures sinó també d’explicitació d’una sèrie de situacions comunicatives que
previsiblement trobarà, els conceptes que necessitarà verbalitzar i els actes de parla que
haurà de realitzar.
     La planificació per nivells educatius (1r, 2n,3r i 4t) és una referència purament
funcional que ha de guiar l’acció educativa cap a l’assoliment dels objectius mínims. Per això,
la distribució dels objectius i dels continguts és la mateixa per a tots tres nivells: cada grup i
cada alumne té unes necessitats específiques de compensació que exigeixen del professorat la
utilització d’estratègies didàctiques gairebé individualitzades.

15.2 Objectius

     Les funcions bàsiques del llenguatge, la COMUNICACIÓ i la
REPRESENTACIÓ han de permetre construir la representació de la realitat física i social,
com també comunicar desitjos, sentiments, interessos i també controlar les accions pròpies
i les alienes.
     Observen desequilibris importants en la presència social del valencià. Aquesta
situació fa que, per a molts alumnes, i especialment per al d’incorporació tardana, l’únic
accés a l’aprenentatge i ús del valencià siga l’institut, que desenvolupa, per tant, un paper
fonamental en l’assoliment de l’equilibri lingüístic i la integració de la població escolar en
una societat que té present dues llengües oficials. És important fer molt d’èmfasi sobre la
funcionalitat del treball en aquesta àrea, per tal d’aconseguir l’extensió i la generalització
del seu ús a contextos que vagen més enllà de l’aula i del centre.

Objectius mínims
  a) Assolir els hàbits convencionals en situacions de comunicació oral: petició de
    paraula, respecte pels torns, adequació del to i la varietat de registres segons les
    situacions.
  b) Comprendre el sentit dels missatges orals habituals.
  c) Reproduir textos orals senzills (poemes, cançons, textos breus en prosa, ...) amb
    adequació de pronúncia, ritme i entonació.
  d) Comprendre un text mitjançant la utilització d’estratègies i habilitats de comprensió
    lectora.
  e) Llegir en veu alta textos escrits amb una pronúncia, una dicció(manera), una
    entonació i un ritme prou adients.
  f) Redactar textos diferents, amb aplicació dels aspectes formals i adequació de
    registres a la intenció i a la situació comunicativa.
  g) Integrar als textos escrits les normes ortogràfiques bàsiques fent servir els suports
    tècnics per resoldre dubtes (diccionari, corrector ortogràfic).


                       129
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literatura   h) Produir textos escrits segons un pla prèviament establert i revisar-los com a via per
    millorar el text.
   i) Fer ús de l’escriptura amb diverses finalitats, per comunicar-se amb els altres i com
    a instrument d’aprenentatge.

15.3 Continguts

15.3.1 Comunicació oral
  a) La llengua oral com a font d’informació, de coneixement, de plaer, de persuasió, de
    manipulació,...
  b) Tipus i formes de discurs en la comunicació oral: monòleg, exposició, diàleg,
    conversa, entrevista, col·loqui, debat, taula rodona, dramatització, ...
  c) Registres i usos socials de la llengua oral: expressions d’ús freqüent, convencions
    socials en la conversa, ...
  d) Comprensió de diversos tipus de missatges orals.
  e) Producció de missatges orals per explicar, comunicar, argumentar, formular,
    descriure, ...
  f) Organització del propi discurs.
  g) Participació en l’intercanvi comunicatiu i confrontació d’opinions.
  h) Lectura expressiva en veu alta: entonació, pauses, etc.
  i) Valoració de la llengua oral com a instrument per satisfer les necessitats de
    comunicació.
  j) Actitud crítica i rebuig de les expressions que impliquen qualsevol tipus de
    discriminació per raó de sexe, raça, religió, ...
  k) Interés per participar en activitats orals adaptant el contingut i la forma al context.

15.3.2 Comunicació escrita
  a) La llengua escrita com a font d’informació, de coneixement, de plaer, de persuasió,
    de manipulació,...
  b) Característiques gràfiques de la llengua escrita.
  c) Tipus i formes de discurs en la comunicació escrita. Estructures textuals bàsiques:
    narració, descripció, exposició, argumentació, diàleg, ...
  d) Planificació dels processos de producció de la llengua escrita.
  e) Avaluació i regulació del propi procés d’aprenentatge de la llengua escrita.
  f) Comprensió de tipus de text bàsics: literaris, científics, periodístics, ...
  g) Organització del propi discurs.
  h) Producció i correcció de diferents tipus de textos escrits usuals de forma coherent i
    cohesionada.
  i) Interés i esforç en l’elaboració acurada i sistemàtica de les produccions pròpies.
  j) Respecte i rigor per les convencions de la norma escrita.
  k) Actitud crítica i rebuig envers els escrits que impliquen qualsevol tipus de
    discriminació i actituds agressives per raó de sexe, raça, religió, etc.

15.3.3 La llengua i la cultura com a objectes de coneixement
   a) Llengua i cultura com a elements del patrimoni cultural: arts populars, pintura,
    arquitectura i literatura.
   b) Normes ortogràfiques.
   c) Coneixement i utilització d’eines per a la correcció de textos: diccionaris,
    correctors informàtics.
   d) Interés i apreciació del coneixement de les llengües i les cultures com a diferents
    maneres de veure i estructurar el món i fomentar la tolerància, la integració i la
    no-violència.

                      130
  IES Dr. Balmis (Alacant)                                    Programacions didàctiques
  Curs 2008-2009                                    Valencià: llengua i literatura             e) Actitud positiva i respectuosa envers la diversitat de llengües i cultures.

  15.3.4 Literatura
    a) La literatura com a instrument de transmissió i de creació cultural i com a
      expressió historicosocial.
    b) Lectura d’algunes obres fàcils i representatives.
    c) Interés i gust per la lectura d’alguns textos literaris de diferents gèneres,
      especialment contemporanis.
    d) Valoració i respecte pels llibres com a eina transmissora de la cultura.

      Els principis que guien la selecció dels continguts estan basats en la promoció d’uns
  aprenentatges funcionals i en la priorització d’uns sabers bàsics que han de permetre a
  l’alumnat d’incorporació tardana entendre i actuar millor en la realitat que l’envolta i
  evitar, en la mesura del possible, el fracàs escolar i, com a conseqüència, la segregació i
  l’exclusió social.

  15.4 Criteris d’avaluació

      En el moment d’acollida o d’ingrés al centre es farà una avaluació inicial per saber
  el nivell actual de competències en les àrees instrumentals i així poder planificar l’itinerari
  escolar de cada alumne nouvingut. A partir d’aquesta avaluació inicial en l’àrea de llengua
  detectarem el que sap i el que no respecte a les habilitats lingüístiques:
      Tindrem molt en compte els coneixements previs dels alumnes segons el progrés en
  l’aprenentatge, ja que els alumnes provenen de diferents llengües i cultures i diferents
  nivells d’alfabetització i escolarització. Assenyalarem els avanços quan es produesquen
  perquè la resta de companys puguen apreciar-los i perquè l’interessat sàpiga el que fa bé,
  també valorarem de forma positiva l’error perquè ens ajudarà a controlar l’aprenentatge. No
  podem oblidar l’observació del procés de socialització: hàbits d’ordre i de normes, de
  convivència i relació i de treball a l’aula; i així mateix la participació en la dinàmica de la
  classe.
      Amb el temps i segons la maduració lingüística de cada alumne, els recursos
  lingüístics que s’usaran hauran de ser amb un determinat nivell de destresa, correcció i
  adequació És a dir, una comunicació verbal efectiva no pot estar assegurada sense un
  domini raonable de les regles gramaticals, del lèxic o del sistema fonològic que conformen
  el sistema lingüístic de la llengua que s’està aprenent. D’aquesta manera, l’alumne ha de
  demostrar si és un usuari independent de la llengua, encara que siga en un primer estadi.

                Els criteris d’avaluació seran els següents:


                Adequació: registre adequat a la situació comunicativa informació ben disposada a l’espai,
  Expressió escrita
                segons el tipus de text.
                Coherència: contingut adient a la situació comunicativa i organitzat correctament.
                Cohesió: idees i frases ben relacionades; mecanismes de cohesió ben emprats: partícules
                d’enllaç, la correlació de temps verbals, substitució lèxica i pronominal, concordances i
                signes de puntuació.
                Correcció: discurs correcte pel que fa a l'ortografia, al lèxic i a la morfosintaxi.
            Parla
Expr
essió
                Adequació: formalitat i disposició del discurs adequades a la situació comunicativa.
oral
                Coherència.: informació comprensible i discurs amb una estructura lògica.


                                  131
   IES Dr. Balmis (Alacant)                             Programacions didàctiques
   Curs 2008-2009                             Valencià: llengua i literatura
           Cohesió: idees i frases ben relacionades i mecanismes de cohesió ben emprats: partícules
           d’enllaç, la correlació de temps verbals, concordances, substitució lèxica i pronominal.
           Correcció: discurs correcte pel que fa a la fonètica, al lèxic i a la morfosintaxi.
           Adequació: velocitat i l’entonació.
      Lectura
           Correcció: pronunciació, inclusió, omissió i repetició de sons o paraules.   GRAU DE DOMINI DE LES HABILITATS COMUNICATIVES

              COMPRENSIÓ ORAL                  Gens   Poc   Reg     Bé   MB

Comprén instruccions pròpies de la vida de la classe.
Comprèn les explicacions de temes del nivell al qual està adscrit.
Comprén globalment el tema i alguns detalls concrets de
converses entre amics, companys o parents.
Comprén missatges senzills procedents de persones desconegudes.
Comprén missatges procedents dels mitjans de comunicació de
massa (tema d’una pel·lícula, enunciat d’una notícia...).
            EXPRESSIÓ ORAL               Gens        Poc   Reg     Bé   MB
Conversa
Manifesta una necessitat, un desig, un problema, un dubte, una
queixa...
Demana i dóna informació puntual.
Usa fórmules convencionals pròpies de relacions socials (saludar i
dir adéu, donar les gràcies, felicitar, demanar excuses...).
Expressa un estat d’ànim o una sensació (alegria, dolor, cansament...).
Lectura en veu alta
Llegeix amb una velocitat i entonació adequades.
          COMPRENSIÓ ESCRITA               Gens        Poc   Reg     Bé   MB
Identifica les idees principals del text.
Comenta i opina sobre els textos llegits.
Analitza els elements interns (personatges, acció, escenari…).
Dedueix els significat d’algunes paraules a partir del context.
           EXPRESSIÓ ESCRITA               Gens        Poc   Reg     Bé   MB
Produeix un text senzill amb significat en situacions concretes i
amb diferents intencions comunicatives (narrar, descriure,
informar...).
Rescriu paraules, frases i textos que ja han estat elaborats
anteriorment.

   L’objectiu fonamental del programa de compensació educativa és preparar l’alumnat
   perquè puga incorporar-se, des del punt de vista de la competència comunicativa en una
   llengua determinada, al nivell general de la classe. És a dir, l’avaluació d’aquest alumnat ha
   de permetre comprovar l’evolució en l’adquisició de les competències bàsiques per poder
   seguir les classes de les altres àrees. En el cas del nostre centre, que aplica un PIP molt
   reduït, a més a més de facilitar que la llengua siga un instrument per a l’aprenentatge


                              132
IES Dr. Balmis (Alacant)                         Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                         Valencià: llengua i literaturad’altres assignatures, el programa ha de garantir l’adquisició de coneixements i d’habilitats
lingüístics per seguir l’assignatura de llengua i literatura en cursos successius amb unes
mínimes garanties d’èxit.

15.5 Lectures de cada nivell

     Llibre de lectura 1r ESO

       FERRAN BATALLER, Contes amb tinta blava, Ed. Bromera (el Micalet
        Galàctic, núm. 121)

     Llibre de lectura 2n ESO

       ANGELA SOMMER-BODENBURG, Històries de por, Ed. Bromera

     Llibres de lectura 3r ESO

       EVA PREYDRÓ, Les vacances de Saïda. Ed. Bromera.
       JESÚS HUGUET, Les històries estranyes. Ed. Bromera.
       JORDI MORENO i PACO MORENO, El supertaller de l’humor. Ed. Bromera.
       VICENT BERENGUER i JORDI GARCIA, La llegenda del drac i la princesa.
        Ed. Bromera (TEATRE)
       JOSEP M. MORRERES, Peripècies a la cort, Ed. Bromera (TEATRE)
       CARLES CANO, Poemes sense diminutius, Ed. Bromera.

     Llibres de lectura 4t ESO

       JORDI MORENO i PACO MORENO, El supertaller de l’humor. Ed. Bromera.
       W. SHAKESPEARE, Somni d’una nit d’estiu, Col. Micalet Teatre, Ed. Bromera.
       CARLES ALBEROLA i ROBERTO GARCIA, Joan el Cendrós, Col. Micalet
        Teatre, Ed. Bromera
       SILVESTRE VILAPLANA, La frontera negra, Ed. Bromera.
                      133
IES Dr. Balmis (Alacant)                           Programacions didàctiques
Curs 2008-2009                          Valencià: llengua i literatura16. Activitats complementàries i extraescolars

    Les activitats complementàries que proposa el nostre departament es realitzen, en
alguns casos, de forma integrada dins de l'aula i en altres com a actuacions que demanen una
eixida extraescolar, l’assistència a un acte cultural o la visita a un espai determinat. Algunes,
però, hauran de formar part de la programació del centre, per exemple en les Jornades
Culturals. Remarquem a continuació les que hem previst per a aquest curs.

     Participació en la setmana cultural del centre (concursos literaris; recitals de poesia;
     taller de gastronomia internacional, etc.).
     Col·laboració en la programació de xarrades per a l'alumnat de 2n de batxillerat sobre
     les carreres universitàries i altres vies de formació.
     Assistència a exposicions, representacions teatrals i altres activitats culturals
     relacionades amb l'àrea.
     Assistència a museus en coordinació amb altres departaments que es creguen
     interessats .
     Contractació de conferenciants: autors de literatura juvenil.
     Eixides culturals a ciutats o pobles de la CV: realització de possibles rutes culturals
     vinculades a obres literàries.


17. Programació d'activitats de normalització lingüística

    La participació del departament en aquestes actuacions estan en funció de les
decisions que s'adopten a la Comissió de Coordinació Pedagògica. Les activitats previstes
enguany són les següents.

     1a Suport tècnic al professorat que fa servir el valencià com a llengua vehicular.
     2a Revisió i/o traducció de material didàctic per a l'ús de l'alumnat.
     3a Revisió i/o traducció de la documentació administrativa del centre.
     4a Revisió i/o traducció de la documentació acadèmica del centre.
     5a Actualització del Disseny particular del programa d’educació bilingüe (DPP) del
     centre.
                        134

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:15
posted:2/8/2012
language:Latin
pages:134