Docstoc

054

Document Sample
054 Powered By Docstoc
					PANEL
                                   Tahsin Rende
          TOSYÖV’den KOB‹ ve giriflimcilere destek

      ESNAF KISA VADEL‹
       ÇÖZÜM BEKL‹YOR
T
     ürkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Ser-  land›¤›n› dile getiren TOSYÖV Hatay Destekleme
     best Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf›   Derne¤i Baflkan› Tahsin Rende ise, “Demokrasisi
     (TOSYÖV) Hatay Destekleme Derne¤i tara-     geliflmifl bir ülkede insanlar›n refah düzeyleri de ge-
     f›ndan “KOB‹’lere ve Giriflimcilere Sa¤lanan   liflir. Bu da ekonominin olumlu yönde seyrine bü-
Destekler ve Krediler” konulu panel 7 Kas›m       yük katk› sa¤lar. Ancak flunu belirtmeliyim ki y›llar-
2009’da Hatay Dedeman Otel’de düzenlendi. Pane-     d›r yat›r›mlar noktas›nda devletten hak etti¤i deste-
le Hatay Vali Yard›mc›s› ‹smail Kara, TOSYÖV Bafl-    ¤i alamayan Hatay, Türkiye geliflmifllik s›ralamas›n-
kan› Hilmi Develi, TOSYÖV Baflkan Yard›mc›s› Yal-     da 29. s›rada yer alarak, sahip oldu¤u potansiyelin
ç›n Sönmez, TOSYÖV Genel Sekreteri Erol Akkaya,
TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Halil Bacako¤lu,
MKÜ Rektörü Prof. Dr. fierafettin Canda, Cumhuri-
yet Baflsavc›s› Enis Yavuz Y›ld›r›m, A¤›r Ceza Reisi
Esabil Saylak, TOSYÖV Hatay Destekleme Derne¤i
Baflkan› Tahsin Rende, Baro Baflkan› Sinan Akgöl
ve Hatay da faaliyet gösteren pek çok KOB‹ ve di-
¤er davetliler kat›ld›.
  Panelin aç›l›fl›nda konuflan Hatay Vali Yard›mc›s›
‹smail Kara, ülkenin ayakta durabilmesi ve gelifle-
bilmesi için en önemli faktörün d›fl pazar› hedef
alan etkili bir üretim oldu¤unu belirtti. Kara, “Hem
ülkemizin hem de kentimizin ekonomik anlamda
geliflebilmesi için bütün KOB‹ faaliyetlerinin tek bir
çat› alt›nda toplanmas› ve çal›flmalar›n iflbirli¤i te-   TOSYÖV Yönetim Kurulu Baflkan› Hilmi Develi,
melinde yürütülmesi gerekir” dedi.            Baflkan Yard›mc›s› Yalç›n Sönmez, Genel Sekreter
  Son günlerde yaflanan demokratik aç›l›mlar›n      Erol Akkaya ve Denetim Kurulu Üyesi Halil Bacako¤lu,
toplumun tüm kesimleri taraf›ndan takdirle karfl›-     Hatay Destekleme Derne¤ini ziyaret etti.

54 KobiEfor Aral›k 2009
        ‹smail Kara                        TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi, ekonomik
                        krizin birçok sektörü olumsuz etkiledi¤ini
                          belirterek, esnaf›n günlük sorunlar›n›
                           çözüme kavuflturacak k›sa vadeli
                         programlara ihtiyaç oldu¤unu vurgulad›.
                        Hilmi Develine kadar alt›nda kald›¤›n› gözler önüne sermifltir.       lemler ald› ve orta vadeli çeflitli programlar aç›kla-
‹limiz çok daha iyi yerlerde olmay› hak etmektedir.      d›. Bu programlar yol haritas›n›n belirlenmesi ad›na
Bunu bizler iflbirli¤i içerisinde çal›flarak baflaraca-      önemli ancak, esnaf›n günlük sorunlar›n› çözüme
¤›z” diye konufltu                       kavuflturacak k›sa vadeli programlar›n da haz›rlan-
                                mas› gerekli” fleklinde konufltu.
 Reel sektör s›k›nt›l›
  TOSYÖV Baflkan› Hilmi Develi de, ekonomik kri-         Kredi olanaklar› anlat›ld›
zin birçok sektörü olumsuz etkiledi¤ini dile getire-        Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan Mustafa Kemal
rek, “Küreselleflen dünyada art›k sadece ülkeler de-      Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. fierafettin Can-
¤il, flehirler bile büyük bir etkileflim içindedir. Öyle     da’n›n oturum baflkanl›¤›n› yapt›¤›, Kalk›nma Ban-
ki Hatay’da yaflanan bir olay, Fransa’n›n baflkenti       kas› Uzman› Ali Çelebi’nin, Kredi Garanti Fonu Uz-
Paris’te etkiye yol açabilir. Türkiye’de ekonomi sü-      man› Bulut Bilir ve Hazine Müsteflarl›¤› Teflvik Uy-
rekli de¤iflkenlik gösteren bir yap›ya sahip. Bu nok-      gulama Daire Baflkan› Mehmet Yurdal fiahin’in ko-
tada para piyasalar›yla bafllayan ekonomik kriz,        nuflmac› olarak kat›ld›¤› ‘’KOB‹’lere ve Giriflimcilere
baflta ABD ve Avrupa olmak üzere ülkemizi de          Sa¤lanan Destekler ve Krediler’’ konulu panele ge-
önemli ölçüde etkiledi. Yaflanan krizle birlikte zaten     çildi.
s›k›nt›da olan baz› sektörlerde büyük kay›plar olufl-        Kalk›nma Bankas› K›demli Uzman› Ali Çelebi, Kal-
tu. Uygulanan para politikalar› özellikle reel sektör-     k›nma Bankas›’n›n yabanc› kaynaklardan ve banka
de ciddi s›k›nt›lar do¤urdu. Hükümetimiz, ülkemizin      kaynaklar›ndan sa¤lanan kredilerle enerji, sanayi,
krizden en az flekilde etkilenmesi için bir dizi ön-      turizm ve sanayi alan›nda yat›r›mlar› finanse etti¤i-
                                ni belirterek, “Kaynaklar›n›; Özkaynaklar ve hibe ve
                                fonlar›n yer ald›¤› yabanc› kaynaklar oluflturur. 18
                                ilde flubesi vard›r ve 2009 y›l› hedefi 35 flubeye
                                ulaflmakt›r” dedi.
                                  Hazine Müsteflarl›¤› Teflvik Uygulama Daire Bafl-
                                kan› Mehmet Yurdal fiahin, konuflmas›nda devlet
                                yard›mlar›n›n amac›, yat›r›mlarda devlet yard›mlar›,
                                müracaatlar› de¤erlendirilecek sanayi odalar› hak-
                                k›nda bilgiler vererek genel teflvik sistemi, teflviki
                                belli flartlara ba¤l› sektörler ve teflvik edilmeyecek
                                sektörler hakk›nda bilgiler verdi.
                                  KOSGEB’in organizasyonel yap›s›, hizmet ve des-
                                tekleri hakk›na bilgi veren KOSGEB KOB‹ Araflt›rma-
                                lar Daire Baflkan› Tayfun Öner, KOSGEB’in giriflim-
                                cili¤i gelifltirmeye yönelik hizmet ve desteklerini an-
                                latt›. Panel sonunda toplant›ya kat›lan konuflmac›-
                                lara TOSYÖV Hatay Destekleme Derne¤i taraf›ndan
                                birer plaket verildi.

                                                Aral›k 2009 KobiEfor  55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:2/8/2012
language:
pages:2